Maand: oktober 2019

Over ismen 7

Over supermacisme, over joods supermacisme

Het Oude Testament heeft niet veel goeds te zeggen over de Joden.

Men zou bijvoorbeeld hun herhaalde afvalligheid en afgoderij kunnen noemen (hele verslag van het Oude Testament). Of hun ongeëvenaarde spirituele blindheid: “Wie is zo blind als mijn eigen volk, mijn dienaar?” (Jesaja 42,19). Tijdens de Exodus vond God hun karakter zo weerzinwekkend dat Hij hen niet kon vergezellen, uit angst dat Hij hen zou vernietigen: “Ik zal niet met je mee reizen, want jij bent een koppig, onhandelbaar volk. Als ik dat deed, zou ik in de verleiding om je onderweg te vernietigen ” Exodus 33,3 ). Op de berg Sinaï dreigde Hij ze te verteren (Exodus 32, 10). Deuteronomium 9, 4-5 zegt duidelijk dat ze niet gekozen zijn om Palestina te bezitten vanwege hun eigen gerechtigheid: “Het is helemaal niet omdat je zulke rechtvaardige, oprechte mensen bent dat je op het punt staat hun land te bezetten.”

Jesaja 42, 16-20

16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

17 Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden; die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden.

18 Hoort, gij doven! en schouwt aan, gij blinden! om te zien.

19 Wie is er blind als Mijn knecht, en doof, gelijk Mijn bode, dien Ik zende? Wie is blind, gelijk de volmaakte, en blind, gelijk de knecht des HEEREN?

20 Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet,

Ex 33, 3

3 Naar het land, dat van melk en honig is vloeiende; want Ik zal in het midden van u niet optrekken; want gij zijt een hardnekkig volk; dat Ik u op dezen weg niet vertere.

Ex 32, 9 -11

9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk!

10 En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u tot een groot volk maken.

11 Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt?

Dt 9, 4-5

4 Wanneer hen nu de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgestoten, zo spreek niet in uw hart, zeggende: De HEERE heeft mij om mijn gerechtigheid ingebracht, om dit land te erven; want, om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE voor uw aangezicht uit de bezitting.

5 Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

6 Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk.

De echte ideologische bron van joods supremacisme is de babylonische talmoed. Hier maakt de babylonische talmoed vrijwel een god van het Joodse volk, dat is waarom de Joden het schreven. De Joden hebben het idee van joods supremacisme zeker niet uit de bijbel gekregen. Het is een misvatting dat de bijbel de ideologische bron is van het joodse supremacisme. Dat is het niet.

Maar ze hebben het boek Deuteronomium wel gebruikt als bewijs dat er een land aan hen beloofd was en dat zij uitverkoren zijn. Maar zij waren uitgekozen om een boodschap te horen en over te brengen, wat een deel van het volk niet wilde. Zij wilden aanhangers blijven van de baalreligie net zoals de meeste volken om hen heen. Dit is de constante strijd in het oude testament. De constante strijd binnen het jodendom waarvan de meesten niets weten. Dit zit achter de vervolging van Christus en de eerste christenen

Diep in de meest “heilige” rabbijnse geschriften van het jodendom, de babylonische talmoed en zohar (Kabbalah), bestaat de verplichting om de bestaande heidense en christelijke samenleving omver te werpen en een “nieuwe joodse orde” te vestigen. Een dergelijke joodse leer vermindert sterk de waarde van heidense levens, vooral vandaag in de bezette gebieden van Israël.

De waarheid is dat, met de mogelijke uitzondering van sommige seculiere Joodse gemeenten, elke synagoge in de wereld de talmoed en zohar bevat. Uit deze werken komen deze leringen. Ze zijn de twee belangrijkste bronnen van geïnspireerde literatuur voor joden en overtreffen de bijbel aanzienlijk. De talmoed is het meest wereldwijd gelezen en toegepast.

Herman Wouk (orthodoxe jood en beroemde auteur van The Cain Mutiny): “De Talmoed is tot op de dag van vandaag het bloed van de Joodse religie in de bloedsomloop. Welke wetten, gebruiken, ceremonies we ook naleven of we nu orthodox, conservatief, hervormd zijn of alleen krampachtige sentimentalisten we volgen de talmoed. Het is onze gemeenschappelijke wet.”

Je zou denken dat religieuze literatuur die voor een van ’s werelds grote religies zo belangrijk is, gemakkelijk in lokale bibliotheken te vinden is. Het is zeker gemakkelijk om de bijbel of koran te vinden. Niet zo de talmoed. Waarom? Omdat het Jodendom leert dat de wet die ze bevatten alleen aan Joden werd gegeven en het is verkeerd voor heidenen om die wet te lezen.

In feite is Joodse Kabbala niets meer dan zwarte magie of satanisme. ( JOODSE KABBALAH ZOHAR 1,25B “ALLE NIET-JODEN UITROEIEN”) Dat we uitgeroeid moeten worden, mogen we niet weten.

In een interview met Adam Green legt Christopher Bjerknes uit dat het echte doel van het zionisme geen “thuisland voor de joden” is, maar een wereldrijk geregeerd door Rothschilds en hun mede-vrijmetselaars en “joden” ( KM) . Jeruzalem als hoofdstad van een werellrijk. Dit zit achter de verplaatsing van de ambassade van de V.S. naar Jeruzalem. Veel gewone joden weten dit ook niet. Wat ze wel weten is dat er met moeite consensus te vinden is in de politiek van Israël zoals nu al een jaar blijkt uit het niet kunnen vormen van een nieuwe regering. Er zijn veel verborgen agenda’s.

Ook veel (evangelische/zionistische) christenen weten dit niet. Bijna alles wat Israël doet, wordt goed gepraat.Ik heb hier zelf ook heel wat meloenen moeten slikken. Totdat je beseft: ik praat/denk recht wat krom is.

Historicus Arnold J. Toynbee schreef: “Er is … het doel geweest om de heidense wereld te bekeren tot de aanbidding van Yahweh ( is niet God zoals veel christenen denken) onder de bescherming van een wereldrijk gericht op Eretz Israël (Groot Israël) en geregeerd door “de gezalfde Heer”: een komende mens koning van “Davidische afkomst.” ( Heroverwegingen , 1961). Voor ons christenen is dat de antichrist. En nog steeds werken ze aan een agenda om dat te bereiken.

Dit is de verborgen agenda die de wereldgeschiedenis bepaalt en het doel van zowel zionisme als communisme. ( Kijk naar de definitie van communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s “Vierde rijk van de rijken”)

De “Left” (communisme) en de “Right” (zionisme) zijn twee kanten van dezelfde satanistische Joodse medaille. Je mentale, zo niet fysieke verslaving is het doel van beide. Democratie bestaat uit het kiezen van het pad dat we gaan volgen naar de vrijmetselaars “Joodse” wereldregering.

Dit zit ook achter de oprichting van de EU. Dit was niet in het belang van de volkeren. En hoewel de volkeren in diverese referenda diverse beslissingen afkeurden, rolt de agenda door. Via de verraders van het eigen volk die hun “orders” krijen via o.a. de “Bilderberggroep” .Het is een samenzwering om elke natie op het Europese continent te laten verdwijnen, met geweldige gevolgen en conflicten. ( het EU gebouw lijkt in zijn ontwerp op de toren van Babel)

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Ongeacht wat de oorspronkelijke bedoelingen waren achter de oprichting van de Europese Unie (EU), het is nu duidelijk dat de echte meesters van de huidige leiders er heel hard aan toe zijn om het te gebruiken om te vernietigen wat er over is van de Europese cultuur en nationale identiteit.

We dachten leiders en vertegenwoordigers te kiezen maar in werkelijkheid zijn het marionetten. Het zal je verbazen wie van onze leiders vrijmetselaars zijn en wie er allemaal al op de Bilderbergconferenties zijn uitgenodigd.

Is de nieuwe wereldorde daarmee een echte joodse samenzwering? Nee in feite niet. Het is een satanische samenzwering. Zoals ik al schreef: veel joden weten dit niet. Net zo min als de gewone EU burger of de gewone christen. Het is de Kazhaarse Maffia: zij die zich joden noemen maar het niet zijn. Zij zijn overal in geïnfiltreerd. En zij en de cabaljoden (van kabbalistische joden, van de babylonische talmoed) zijn een samenwerking aangegaan.Dit is de synagoge van de satan waar Jezus over spreekt: Synagoge is een Grieks woord en betekent : “The House of Great King Set” in het Hebreeuws. Set is Satan. Synagogen zijn plaatsen waar Set (=satan=lucifer) wordt aanbeden.

Lucifer was een van de slimste en meest intelligente wezens in de hemelen en omdat hij puur geest is, kan hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren, liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen. De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Veel gewone joden weten dit niet. Veel gewone joden moeten ook niets hebben van het zionisme. Ook veel christenen weten dit niet. De bijbel is misbruikt en in de politiek toegelaten. Bijbel en politiek is geen goede combinatie. Er is opzettelijke misleiding. En er is de opzettelijke verwarring rond Joodse identiteit: de driehoek van ras, religie en nationalisme.

De verwarring wordt overal gesticht t.a.v. alles. Dit is een manier om het volk te domineren en te controleren. De God van de joden is aangevallen. Jahwe is niet God. Ik heb daarover eerder geschreven De gewone joden dit veelal niet. Ook de meeste christenen niet

Toen werd de God van de christenen aangevallen. God is nu bijna uit onze maatschappij verdwenen.

Daarna werd het gezin aangevallen en toen het kind. Nu wordt het eigen nationale gevoel aangevallen en ook ons geslacht. Er zijn geen 2 geslachten! Welnee, er zijn er wel 76! Zegt men in indoctrinatie films en berichten. De indoctrinatie is alom en begint al in het kleuteronderwijs.Alles wat een mens een mens maakt, een gezin eeen gezin, een land een land wordt belachelijk gemaakt en in twijfel getrokken. Dit is een duivelse agenda. Dit is het omkeren van de dingen en dat is satanisme. Dit is ook Orwelliaans: 2 en 2 is 5. Cognitieve dissonanyie bewerkstelligen en gaslighting.

Een wereld zonder geloof en geloof in een hogere macht is verstoken van vrede en voorspoed. Wederzijds respect voor elkaar is van het grootste belang. Een rechtvaardige en geciviliseerde samenleving kan alleen ontstaan als we elkaar tolereren en met recpect het debat aangaan. Dat is nu niet het geval. We moeten durven zien en benoemen dat we niet allemaal gelijk zijn. Ieder mens is gelijkwaardig aan de ander maar niet gelijk. We worden tegen elkaar opgezet. De bedoeling is dat er rellen uitbreken en tenslotte burgeroorlog zodat er een roep om de sterke man komt. Dit is niet alleen in Europa aan de gang maar wereldwijd.

In het dialectische proces veroorzaakt een botsing van tegenstellingen een synthese. Links, zoals de cultuur marxisten, en rechts werken om de rol van de staat en de conflictpolitiek van de tegenovergestelde dialectiek uit te breiden. Dit conflict van tegenstellingen is essentieel om de verandering te bewerkstelligen die nodig is voor de Nieuwe Onderwereld Orde (NWO) om de mensheid te controleren en tot slaaf te dwingen. (dialectiek van Hegel)

Voor Hegel is de staat absoluut. Hegels citaat dat “zijn niet meer is dan niet-zijn” geeft ons een goed idee van hoe hij de persoon zag. De staat vereist volledige gehoorzaamheid van de individuele burger. Voor Hegel bestaat een individu niet voor zichzelf in deze zogenaamde organische systemen, maar alleen om een rol te spelen in de werking van de staat. Hij vindt vrijheid alleen in gehoorzaamheid aan de staat.

Hoewel massamedia de neiging hebben dit feit te negeren en te vermijden, is een groot deel van de bevolking zich steeds meer bewust van de agenda van de wereldwijde “elite” en verwerpt deze actief. Terwijl massamedia een steeds radicaler instrument worden voor indoctrinatie (die grenzen aan wanhoop), leren steeds meer mensen pogingen tot propaganda te identificeren die in massamedia worden ingebracht.

De Verenigde Staten werden heimelijk omgevormd tot de militaire arm van de Nieuwe Wereldorde en daarom worden er al meer dan honderd jaar talloze uitgelokte agressieoorlogen gevoerd over de hele wereld. Deze zeer destructieve en dodelijke oorlogen zijn uitgevochten in naam van het Amerikaanse volk en met hun belastingdollars. Zo maken ze het Amerikaanse volk medeplichtig. Ze doen alles steeds recht is ons gezicht al is het op een bedekte manier. Op die manier kunnen ze zeggen: “jullie wisten het toch en jullie hebben het niet tegen gehouden”. Door ons “medeplichtig” te maken, “wassen ze hun handen schoon”.

De Amerikaanse regering is geworden als een instrument van Deep State en via hen en de Navo een groot deel van de wereld. Daarom zeggen steeds meer mensen dat Amerika werkt voor Israël, voor het zionisme. Een groot deel van de wereld loopt aan hun leiband en als je er onder uit wilt, betaal je een hoge prijs. (Rusland)

NB

De betekenis van supremacist is:iemand die het oppergezag, suprematie, opperheerschappij aanhangt

https://jewishracism.blogspot.com/2018/12/it-is-not-matter-of-zionism-versus.html

https://www.bitchute.com/video/alfwsFTtXtAC/

http://stateofthenation2012.com/?p=40678

https://www.abeldanger.org/time-to-drill-down-into-chabad-lubavitch-karmic-crimes-degradation-of-culture-to-the-neanderthal-level-of-pedophilia-living-in-a-pseudo-greek-culture-of-chaos/

https://www.bitchute.com/video/OSmrqftC4LXd/

https://www.henrymakow.com/2016/09/Obama-Uses-Transgenders-to-Undermine-Society.html

https://www.breitbart.com/politics/2016/03/21/college-of-pediatricians-calls-transgender-ideology-child-abuse/

https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/johns-hopkins-psychiatrist-transgender-mental-disorder-sex-change

https://www.henrymakow.com/louis_mcfadden.html

https://www.bitchute.com/video/hYGyGpvkS4wk/

screenshots met voorbeelden satanstekens

beïnvloeding van gelijkstelling van alle religies

verwarring creëeren over mannlkijk en vrouwelijk
vlinders

wie staat onder invloed
foto zegt genoeg maar volgelingen willen het niet weten
madonna vlinder
een oog en vlinder
genderverwarring stichten
moeder van Greta Thunberg heeft openlijk toegegeven dat zij haar ziel aan de duivel verkocht. Zij kon optreden op het songfestival van 2009. Het songfestival wordt altijd gebruikt om te laten zien wie aan de touwtjes trekt. Ook al wil bijna niemand dat zien
foto zegt genoeg maar je mag niet zeggen dat dit kindermisbruik is
bijna alle “sterren” staan onder controle

Over ismen 6 ( over hypnotisme en mind control)

Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde mind control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die in concentratiekampen heeft gewerkt. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die toezicht hield op de selectie van aankomende gevangenen, die bepaalden wie moest worden gedood en wie een dwangarbeider moest worden. Hij staat echter vooral bekend om het uitvoeren van griezelige menselijke experimenten op gevangenen in het kamp inclusief kinderen, waarvoor Mengele de “Engel des Doods’”werd genoemd.

Mengele is berucht om zijn smerige menselijke experimenten met gevangenen in concentratiekampen, vooral met tweelingen. Een deel van zijn werk dat echter zelden wordt genoemd, is zijn onderzoek naar mind control. Veel van zijn onderzoek op dit gebied is in beslag genomen door de geallieerden en is tot op de dag van vandaag nog steeds geclassificeerd.

Mengele was de hoofdontwikkelaar van het op trauma gebaseerde Monarch-project en de MK Ultra-mindcontrol-programma’s van de CIA. Mengele en ongeveer 5.000 andere hooggeplaatste nazi’s werden in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het geheim naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika verplaatst in een operatie die Paperclip heette en liep via het vaticaan.

De nazi’s zetten hun werk voort in het ontwikkelen van geestbeheersing en rakettechnologieën in geheime ondergrondse militaire bases in V.S… Het enige waar ons over werd verteld, was het raketwerk met voormalige nazi beroemdheden zoals Werner Von Braun. De moordenaars, folteraars en verminkers van onschuldige mensen werden discreet uit het zicht gehouden, maar waren druk aan het werk in de ondergrondse militaire voorzieningen die geleidelijk aan de thuisbasis werden van duizenden ontvoerde Amerikaanse kinderen. Deze kinderen zouden worden gebruikt om Mengeles mind control-technologieën te verfijnen en te perfectioneren. Bepaalde geselecteerde kinderen (tenminste degenen die de “training” hebben overleefd) zouden toekomstige geestgestuurde slaven worden die kunnen worden gebruikt voor duizenden verschillende banen, variërend van seksuele slavernij tot moorden. Een aanzienlijk deel van deze kinderen, die als vervangbaar werden beschouwd, werd opzettelijk geslacht voor (en door) de andere kinderen om de geselecteerde stagiair te traumatiseren tot volledige naleving en onderwerping. (.Ken Adachi, Mind Control the Ultimate Terror)

Project MK-ULTRA liep van het begin van de jaren vijftig tot ten minste het einde van de jaren zestig, met Amerikaanse en Canadese burgers als proefpersonen. Het gepubliceerde bewijs geeft aan dat Project MK-ULTRA het gebruik van veel methoden inhield om individuele mentale toestanden te manipuleren en hersenfuncties te veranderen, waaronder de heimelijke toediening van medicijnen en andere chemicaliën, sensorische deprivatie, isolatie en verbaal en fysiek misbruik.

De meest gepubliceerde experimenten uitgevoerd door MK-ULTRA betroffen de administratie van LSD over onwetende mensen, waaronder CIA-medewerkers, militair personeel, artsen, andere overheidsagenten, prostituees, geesteszieken en leden van het grote publiek, over hun reacties op de middelen. De reikwijdte van MK-ULTRA houdt hier echter niet op. Experimenten met gewelddadige elektroshocks, fysieke en mentale marteling en misbruik werden op veel mensen, waaronder kinderen, systematisch toegepast.

Hoewel de toegekende doelen van de projecten het ontwikkelen van martel- en ondervragingsmethoden waren voor gebruik bij de vijanden van het land, beweerden sommige historici dat het project gericht was op het creëren van “Manchurian Candidates”, geprogrammeerd om verschillende handelingen uit te voeren, zoals moorden en andere geheime missies.

MK-ULTRA werd in de jaren zeventig aan het licht gebracht door verschillende commissies en hoewel beweerd wordt dat de CIA dergelijke experimenten stopte na deze commissies, zijn er klokkenluiders naar voren gekomen die beweren dat het project gewoon “ondergronds’”ging en Monarch Programming is de geclassificeerde opvolger van MK-ULTRA geworden.

Hoewel er nooit een officiële erkenning van het bestaan van Monarch-programmering is geweest, hebben vooraanstaande onderzoekers het systematische gebruik van trauma bij proefpersonen voor mind-control doeleinden gedocumenteerd. Sommige overlevenden konden met de hulp van toegewijde therapeuten zichzelf“deprogrammeren” om vervolgens de gruwelijke details van hun beproevingen bekend te maken.

Monarchslaven worden voornamelijk gebruikt door organisaties om operaties uit te voeren met behulp van patsies die zijn opgeleid om specifieke taken uit te voeren, die geen bevelen in twijfel trekken, die hun acties niet herinneren en, indien ontdekt, dan automatisch zelfmoord plegen. Ze zijn de perfecte zondebokken voor spraakmakende moorden (zie Sirhan Sirhan), de ideale kandidaten voor prostitutie, slavernij en privéfilmproducties. Ze zijn ook de perfecte poppenspelers voor de entertainmentindustrie. ( patsy is een een soort sul, iemand die zonder te vragen bevelen opvolgt) ( Monarch komt van de monarch vlinder: van rups naar pop naar vlinder)

Monarchprogrammeurs dwingen mensen ( kinderen)door het gebruik van elektroshock, marteling, misbruik en hersenspoelen zich intensief los te maken van de realiteit wat een natuurlijke reactie bij sommige mensen is wanneer ze worden geconfronteerd met ondraaglijke pijn. Het vermogen van de persoon om te dissociëren is een belangrijke vereiste en wordt blijkbaar het gemakkelijkst gevonden bij kinderen die uit gezinnen met meerdere generaties van misbruik komen. Mentale dissociatie stelt de handlers ( trainer, iemand die altijd in de buurt is, oppasser) in staat om ommuurde persona’s in de psyche van het subject te creëren, die vervolgens naar believen kunnen worden geprogrammeerd en geactiveerd.

Op trauma gebaseerde mind control-programmering kan worden gedefinieerd als systematische marteling die het vermogen van het slachtoffer tot bewuste verwerking blokkeert (door pijn, terreur, drugs, illusie, sensorische deprivatie, sensorische over-stimulatie, zuurstofgebrek, koude, hitte, spinning, hersenstimulatie (en vaak bijna-dood ervaringen) en maakt vervolgens gebruik van suggestie en / of klassieke en operante conditionering (consistent met gevestigde gedragsveranderende principes) om gedachten, richtlijnen en percepties in de onbewuste geest te implanteren, vaak in nieuw gevormde trauma’s veroorzaakte gedissocieerde identiteiten, die het slachtoffer dwingen om dingen te doen, voelen, denken of waarnemen voor de doeleinden van de programmeur. Het doel is dat het slachtoffer richtlijnen volgt zonder bewust bewustzijn, met inbegrip van de uitvoering van handelingen die duidelijk in strijd zijn met de morele principes van het slachtoffer.

Installatie van mind control-programmering is afhankelijk van het vermogen van het slachtoffer om te dissociëren, waardoor nieuwe ommuurde persoonlijkheden kunnen worden gecreëerd om programmeren te “vasthouden” en “verbergen”. Al dissociatieve kinderen zijn belangrijke “kandidaten” voor programmeren. ( Ellen P. Lacter, Ph.D., De relatie tussen Mind Control-programmering en ritueel misbruik)

Monarch mind control wordt heimelijk gebruikt door verschillende groepen en organisaties voor verschillende doeleinden. Volgens Fritz Springmeier staan deze groepen bekend als “The Network” en vormen ze de ruggengraat van de New World Order.

Een van de belangrijkste redenen dat de Monarch mind-control-programmering Monarch-programmering werd genoemd, was vanwege de Monarch-vlinder. De Monarch-vlinder leert waar hij is geboren (zijn wortels) en hij geeft deze kennis via genetica door aan zijn nakomelingen (van generatie op generatie). Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers hebben getipt, dat kennis genetisch kan worden doorgegeven. Het Monarch-programma is gebaseerd op de doelstellingen van illuminati om een meesterras te creëren, gedeeltelijk door middel van genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven (wat het ook is), dan is het belangrijk dat ouders worden gevonden die de juiste kennis kunnen doorgeven aan de slachtoffers die zijn geselecteerd voor de Monarch mind control. ( zie hier de uiterste vorm van satanisme)

Wanneer een persoon een trauma ondergaat dat wordt veroorzaakt door elektroshock, wordt een gevoel van licht gevoel in het hoofd aangetoond alsof je zweeft of fladdert als een vlinder. Er is ook een symbolische weergave met betrekking tot de transformatie of metamorfose van dit prachtige insect: van een rups tot een cocon (rustperiode, inactiviteit), tot een vlinder (nieuwe creatie) die zal terugkeren naar zijn oorsprong. Dat is het migratiepatroon dat deze soort uniek maakt. ( Ron Patton, Project Monarch)

Het slachtoffer / de overlevende wordt door de programmeur / handler een “slaaf” genoemd, die op zijn beurt wordt gezien als “meester’”of “god”. Ongeveer 75% is vrouw omdat ze een hogere tolerantie voor pijn bezitten en gemakkelijker neigen te dissociëren dan mannen. Monarch-handlers zoeken de compartimentering van de psyche van hun subject in meerdere en afzonderlijke alter persona’s met behulp van trauma om dissociatie te veroorzaken.

Het volgende is een gedeeltelijke lijst van deze vormen van foltering:

1. Misbruik en foltering

2. Opsluiting in dozen, kooien, doodskisten, enz. Of een soort begrafenis (vaak met een opening of luchtslang voor zuurstof)

3. Vastzetten met touwen, kettingen, manchetten, enz.

4. Bijna verdrinking

5. Extreme hitte en koude, inclusief onderdompeling in ijswater en brandende chemicaliën

6. Villen (alleen de bovenste huidlagen worden verwijderd bij slachtoffers die bedoeld zijn om te overleven)

7. Verblindend licht

8. Elektrische schok

9. Gedwongen inname van aanstootgevende lichaamsvloeistoffen en materie, zoals bloed, urine, ontlasting, vlees, enz.

10. Opgehangen in pijnlijke posities of ondersteboven

11. Honger en dorst

12. Slaapgebrek

13. Geneesmiddelen om illusie, verwarring en geheugenverlies te veroorzaken, vaak toegediend via injectie of intraveneus

14. Inslikken of intraveneuze giftige chemicaliën om pijn of ziekte te veroorzaken, inclusief chemotherapie

15. Ledematen getrokken of ontwricht

16. Toepassing van slangen, spinnen, maden, ratten en andere dieren om angst en walging op te wekken

17. Bijna-dood ervaringen, meestal verstikking of verdrinking, met onmiddellijke reanimatie

18. Gedwongen om misbruik, marteling en offeren van mensen en dieren te plegen of te zien, meestal met messen

19. Gedwongen deelname aan de slavernij

20. Misbruik om zwanger te worden; de foetus wordt vervolgens afgebroken voor ritueel gebruik, of de baby wordt meegenomen voor offers of slavernij

21. Geestelijk misbruik om ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich bezeten, lastiggevallen en beheerst door geesten of demonen voelt

22. Ontwijding van joods-christelijke overtuigingen en vormen van aanbidding; toewijding aan satan of andere goden

23. Misbruik en illusie om slachtoffers te overtuigen dat God slecht is, zoals het overtuigen van een kind dat God haar heeft misbruikt

24. Chirurgie om te martelen, te experimenteren of de perceptie van fysieke of spirituele bommen of implantaten te veroorzaken

25. Schade of dreiging van schade aan familie, vrienden, geliefden, huisdieren en andere slachtoffers, om naleving te dwingen

26. Gebruik van illusie en virtual reality om niet-geloofwaardige openbaarmaking te verwarren en te creëren ( Ellen P. Lacter, Ph.D., folteringen doorstaan in ritueel misbruik en op trauma gebaseerde geestbeheersing)

Massamedia vormen het krachtigste hulpmiddel dat door de heersende klasse wordt gebruikt om de massa te manipuleren. Het vormt meningen en houdingen en definieert wat normaal en acceptabel is. “Monarchvlinders” worden ingezet om de meningen te vormen. Ook het symbool van de monarchvlinders komt steeds meer naar buiten. Net als het één oog symbool.

Massacommunicatie is een noodzakelijk hulpmiddel om de functionaliteit van een grote democratie te waarborgen; het is ook een noodzakelijk hulpmiddel voor een dictatuur. Het hangt allemaal af van het gebruik.

Vroeger was er een verscheidenheid aan gezichtspunten, ideeën en meningen in de populaire cultuur. De consolidatie van mediabedrijven heeft echter geleid tot een standaardisatie van de culturele industrie. Ooit afgevraagd waarom alle recente muziek hetzelfde klinkt en alle recente films er hetzelfde uitzien?

De fusie van mediabedrijven in de afgelopen decennia leidde tot een kleine oligarchie van mediaconglomeraten. De tv-shows die we volgen, de muziek waar we naar luisteren, de films die we bekijken en de kranten die we lezen worden allemaal geproduceerd door een paar bedrijven.

De eigenaren van die conglomeraten hebben nauwe banden met de elite van de wereld en in veel opzichten, zijn zij de elite. Door alle mogelijke afzetmogelijkheden te bezitten die het potentieel hebben om de massa te bereiken, hebben deze conglomeraten de macht om in de hoofden van de mensen een enkel en samenhangend wereldbeeld te creëren, wat een “standaardisatie van menselijk denken” veroorzaakt.

Zelfs bewegingen of stijlen die marginaal worden beschouwd zijn in feite uitbreidingen van mainstream denken. Massamedia produceren hun eigen rebellen maar die nog steeds deel uitmaken van het etablissement. Kunstenaars, creaties en ideeën die niet passen in de gangbare manier van denken worden genadeloos afgewezen en vergeten door de conglomeraten, waardoor ze op hun beurt vrijwel verdwijnen uit de samenleving zelf. Ideeën die als geldig en wenselijk worden beschouwd om door de samenleving te worden geaccepteerd, worden echter vakkundig aan de massa verkocht om er een vanzelfsprekende norm van te maken.

De hedendaagse propaganda gebruikt bijna nooit rationele of logische argumenten. Het speelt direct in op de meest primaire behoeften en instincten van een mens om een emotionele en irrationele reactie te genereren. Als we altijd rationeel zouden denken, zouden we waarschijnlijk 50% niet kopen van wat we bezitten. Baby’s en kinderen worden voortdurend aangetroffen in advertenties die gericht zijn op vrouwen om een specifieke reden: studies hebben aangetoond dat afbeeldingen van kinderen bij vrouwen een instinctieve behoefte oproepen om te verzorgen, te verzorgen en te beschermen, wat uiteindelijk leidt tot een sympathieke voorkeur voor de advertentie. Kinderen worden altijd ingezet om doelen te halen. ( Denk aan de Greta hype. Niemand wil er van beticht worden dat hij emotioneel door Greta beïnvloed wordt. Toch is dat zo. De moeder van Greta heeft haar ziel aan de duivel verkocht en komt daarvoor uit. De kinderen Thunberg leerden al jong het één oog teken. Greta heeft altijd een handler op de achtergrond bij zich)

Seks is alomtegenwoordig in massamedia, omdat het de aandacht van de kijker trekt en houdt. Het sluit rechtstreeks aan op de behoefte van onze onbewuste wens om ons voort te planten, en wanneer dit wordt geactiveerd, kan dit instinct onmiddellijk andere rationele gedachten in onze hersenen overschaduwen.

Deze techniek wordt vaak gebruikt in marketing en we weten allemaal dat seks verkoopt.

De mensen wordt verteld dat ze “vrij”en “hoogopgeleid”zijn, maar ze zijn niet in staat te doorzien waar ze achteraan lopen en hoe ze tot slavernij gedwongen zijn.

Dit is allemaal is geen “samenzweringstheorie” maar een realiteit die duidelijk moet worden. Ken je vijanden.

De techniek van het het hersenspoelen door de massa media is volop aan de gang. We zien dat terugkomen in het cultureel marxisme.

Enkele voorbeelden van culturele subversie van de westerse samenleving door cultureel marxisme met als doel het demoraliseren van de bevolking zijn:

Het creëren van “haatdelicten” en het promoten van politieke correctheid.

Het seksualiseren van kinderen en de normalisatie van pedofilie.

De samenleving overladen met homoseksuele/”transgender” propaganda.

Het dommer maken van de jeugd door slecht onderwijs.

Massa immigratie om de (ethno-)nationale identiteit af te breken (omvolking).

Het promoten van globalisme.

Het promoten van atheïsme en het aanvallen van christelijke waarden en spiritualiteit.

Het promoten van alcoholisme en het misbruik van verdovende middelen.

Het infiltreren en onbetrouwbaar maken van het justitieel apparaat.

Infiltratie en controle over de (massa-)media.

De afhankelijkheid van de staat van burgers vergroten door sociale zekerheidsprogramma’s.

De stelselmatige destructie van de familie.

Het promoten van kindermoord (abortus).

Het promoten van feminisme.

Het promoten van postmodernisme.

Van de vele dingen die satan haat, staat onschuld bovenaan de lijst. Dat is de reden waarom er zoveel wordt aangedrongen op de seksualisering van kinderen. Dit is puur satanisme: het gezin aanvallen en de onschuld van kinderen ondermijnen.

Het oog is de lamp van het lichaam. Als je zicht helder is, zal je hele lichaam vol licht zijn.

Het is een waarheid dat we in de duisternis dwalen en dat komt omdat we blind wandelen en dat komt door wat ons leidt en waar het naartoe leidt.

Volwassenen worden rigide en stoppen met leren, behalve wanneer een trauma of een ander levensveranderend evenement in het spel komt. Christus waarschuwt om als een klein kind te worden als we het koninkrijk van de hemel willen binnengaan.

Feiten houden niet op te bestaan omdat ze worden genegeerd. – Aldous Huxley.

NB Oorsprong van de naam

Monarch mind control is vernoemd naar de Monarch-vlinder , een insect dat zijn leven begint als een worm (die onontwikkeld potentieel vertegenwoordigt) en na een periode van cocooning (programmeren) wordt herboren als een prachtige vlinder (de Monarch-slaaf). Sommige kenmerken die specifiek zijn voor de Monarch-vlinder zijn ook van toepassing op mindcontrol.

http://www.vrijewereld.org/tag/fritz-springmeier/
https://fritz-springmeier.dbs2000ad.com/
http://www.vrijewereld.org/category/occultisme/
http://www.vrijewereld.org/?s=monarch
https://www.europereloaded.com/drag-kids-and-the-pedophilia-agenda-video/
https://steemit.com/conspiracy/@egodust/becoming-aware-of-brainwashing-how-corporations-program-your-mind

Over ismen 5

Over ismen 5 ( over occultisme)

Er komen steeds meer veel foto’s van beroemdheden die één oog verbergen en dat is absoluut niet zo maar. Zelfs Gretha Thunberg wordt met het een oog teken gefotografeerd. Of er worden foto’s gemaakt bij het één oog teken in de buurt.

Het is een van de meest voorkomende thema’s in massamedia, in reclames maar ook bij artikelen.

Foto’s waarop grote kunstenaars, modellen, beroemdheden, politici en publieke figuren met één oog verborgen stonden.

Het teken is overal: in muziekvideo’s, op covers van tijdschriften, op filmposters, in advertenties enzovoort. Het grote aantal van deze foto’s is gewoon opvallend. Gezien deze feiten, kan het herhaald voorkomen van het One-Eye-teken eenvoudigweg niet het gevolg zijn van toeval. Er is inderdaad een duidelijke inspanning om dit teken overal te laten verschijnen. Men wil iets laten zien.

Het was een tijdloos symbool dat nu uitgroeit tot het kenmerk van satanisme.

Amuletten met het boze oog werden gedragen om het boze oog af te weren. Het menselijk oog wordt sinds het begin van de beschaving als symbool gebruikt. Het is te vinden in alle tijden en in alle culturen. Carl Jung identificeerde het oog als een klassiek “archetypisch symbool’”, een afbeelding die is ingebed in het “collectieve onbewuste” van de mensheid. Volgens zijn theorie reageren mensen instinctief op archetypische symbolen en kennen ze ze onbewust een specifieke betekenis toe.

Ogen zijn waarschijnlijk het belangrijkste symbolische zintuig. Ze kunnen helderziendheid, alwetendheid en / of een toegangspoort tot de ziel vertegenwoordigen. Andere eigenschappen waarmee ogen gewoonlijk worden geassocieerd, zijn: intelligentie, licht, waakzaamheid, moreel geweten en waarheid. Iemand in de ogen kijken is een westerse gewoonte van eerlijkheid. Op deze manier kan het bedekken van de ogen, door het dragen van een helm, zonnebril, etc. mysterie betekenen, niet de volledige waarheid zien, of bedrog. Het oog betekent vaak oordeel en autoriteit.

In bijna alle culturen wordt het oogsymbool geassocieerd met spirituele concepten zoals goddelijkheid (het oog van de voorzienigheid), spirituele verlichting (het derde oog) of magie (het boze oog).

“Het oog symboliseert zien en licht, en daarom het bewustzijn zelf. Het oog is het deel van ons dat het universum aanschouwt en onze plaats daarin ziet. Het is kennis, bewustzijn en wijsheid. Het oog neemt licht, de pure energie van het universum op en presenteert het aan de innerlijke geest. Het is de poort, inderdaad de unie, tussen het zelf en de kosmos. ”

( Peter Patrick Barreda, Archetype of Wholeness – Jung and the Mandala)

In de Bijbel verwees Jezus naar het oog als de “lamp van het lichaam”. “Het oog is de lamp van het lichaam; dus als je oog helder is, zal je hele lichaam vol licht zijn. Maar als je oog slecht is, zal je hele lichaam vol duisternis zijn. Als dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is de duisternis!” ( Mt 6, 22-23)

Aan het symbool van het oog was altijd een mystieke en spirituele dimensie toegekend. Zoals het populaire gezegde luidt: ogen zijn de vensters naar de ziel. Om deze reden is het symbool van het oog bijzonder belangrijk in occulte kringen en mysteriescholen.

Sinds het begin van de beschaving worden het symbool van het oog en de zon (ook wel het “oog in de lucht” genoemd) geassocieerd met goddelijkheid. In het oude Egypte worden de symbolen van de Wadjet, het oog van Horus en het oog van Ra allemaal geassocieerd met de zonnegod.

Omdat het symbool van het oog wordt geassocieerd met de zon ( een proxy van goddelijkheid) heeft het esoterische oog een bijzondere eigenschap: het is “alziend”.

Gezien het feit dat het westerse occultisme sterk werd beïnvloed door de esoterische leer van de oude beschavingen vond het symbool van het alziende oog zijn weg naar orden zoals de rozenkruisers, de illuminati en de vrijmetselaars. ( Albert Mackey schrijft dat het alziende oog een belangrijk symbool is van het opperwezen, geleend door de vrijmetselaars uit de oudheid. Het alziende oog is een symbool dat de waakzame blik van god vertegenwoordigt. Het herinnert ons eraan dat elke gedachte en actie moet worden vastgelegd door de grand architect of the universe, en dat we onze verplichtingen zowel in geest als in bloed moeten naleven. James E Frey, 32 °, Midnight Freemasons)

Vanwege de zware invloed van de vrijmetselarij op de historische gebeurtenissen van de afgelopen eeuwen, werd het symbool van het alziende oog opgenomen op prominente documenten zoals het het Grote Zegel van de Verenigde Staten en de Verklaring van de rechten van de mens.

In de islamitische eschatologie wordt gezegd dat de eindtijdfiguur Al-Masīḥ ad-Dajjal (“de valse messias, leugenaar, de bedrieger”) blind is in zijn rechteroog. Door zich voor te doen als de Messias, zou de Dajjal de wereld misleiden en overnemen. Om deze redenen vertoont de Dajjal grote overeenkomsten met de antichrist in het christendom.

Gezien het feit dat de wereld van vandaag wordt geregeerd door wat wij de “occulte elite” noemen (vanwege haar banden met occulte orden), is het geen verrassing dat haar belangrijkste symbool overal wordt gevonden. Het gebeurt echter allemaal op een bedrieglijke manier. De hedendaagse entertainmentindustrie gedijt op controle, manipulatie en vervorming. Het gaat ook allemaal om het wegnemen bij de massa van alles wat waar, puur en gezond is. Tegenwoordig gaat het symbool van het alziende nu over een selecte groep mensen die de wereldbevolking onderdrukt en controleert.

Terwijl het alziende oog esoterisch wordt geassocieerd met het openen van het derde oog om spirituele verlichting te bereiken, is het One-Eye-teken, gemaakt door beroemdheden, precies het tegenovergestelde: een oog verbergen en de mensen die het doen uiteindelijk arbeidsongeschikt maken. De symboliek van dit gebaar is krachtig. Wanneer je één oog verbergt, blokkeer je effectief de helft van je zicht. In symbolische termen word je halfblind voor de waarheid. Door één oog te verbergen, “opofferen” beroemdheden symbolisch een essentieel onderdeel van hun wezen voor tijdelijk materieel gewin. En omdat ogen de “vensters naar de ziel” zijn, symboliseert dit gebaar het gedeeltelijke of totale verlies van iemands ziel.

Het One-Eye-teken is ook een belangrijk symbool in de geheime obsessie van de occulte elite: Monarch mind control . Bij velen bekend als project MKULTRA, wil mind control mensen in slaven veranderen door misbruik, trauma en programmeren. Er is een echte cultuur die draait om Monarch mind control, compleet met een eigen universum van symbolen. En het One-Eye-teken maakt er deel van uit.

De alomtegenwoordigheid van het One-Eye-teken in massamedia dient ook een ander doel: het bewijst dat alle verkooppunten van massamedia eigendom zijn van een zeer kleine elitegroep. Om hetzelfde exacte teken consequent en herhaaldelijk te laten verschijnen op alle mediaplatforms en over de hele wereld, moet er een gecentraliseerde krachtbron zijn die dit met geweld doet gebeuren.

Denk na over de hoeveelheid geld, macht en invloed die nodig is om al deze beroemdheden dit specifieke gebaar in video’s en fotoshoots te laten uitvoeren.

Kortom, dit symbool vertegenwoordigt de mondiale elite en haar agenda: het verval van de menselijke psyche, de bevordering van satanisme, de normalisatie van geestcontrole, de normalisatie van transhumanisme, het vervagen van geslachten en meer. Het ultieme doel: de massa zo ver mogelijk wegleiden van waarheid, gezondheid, balans. De mens weghalen bij God. Het symbool van het oog is een archetype dat tijd en ruimte overstijgt. Misschien omdat mensen instinctief reageren op starende ogen, is er iets aan dat symbool dat schokkend en toch fascinerend is. Terwijl in de oudheid het symbool van het alziende oog vaak werd gelijkgesteld met de zonnegod, werd het geleidelijk een symbool van de macht van de geheime genootschappen die de geschiedenis vormden in de laatste eeuwen.

Tegenwoordig blinkt de entertainmentindustrie uit in het verdraaien en corruptie van krachtige symbolen bij het nastreven van haar (afnemende) agenda. De alomtegenwoordigheid van het teken met één oog symboliseert nu de alomtegenwoordigheid van de occulte elite. Zij zeggen: “kijk naar wie we controleren”

Voor ons wakkere mensen is het One-Eye-teken een handige manier om media te identificeren die vermeden moeten worden, omdat het hoogstwaarschijnlijk doorgedrongen is in de ( afnemende) agenda van de occulte elite. Maar juist omdat hun macht afneemt, is het risico groot dat zij tot angstwekkende daden zullen overgaan. Zij zullen alles op alles zetten om hun agenda door te voeren. Vandaar dat er nu overal op te wereld dezelfde soort rellen uitbreken.

Over hoe te leven

Over hoe leven in tijden van waanzin

God wil dat we kennis van Hem hebben en over wat Hij van ons verwacht. Om Hem te gehoorzamen, moeten we kennis hebben van de geboden. Maar net zo belangrijk als kennis hebben, is wijsheid hebben. Feiten over God en de bijbel kennen is niet alles wat wijsheid is. Wijsheid is een geschenk van God.

Wijsheid en kennis zijn beide terugkerende thema’s in de bijbel. Ze zijn verwant maar niet synoniem. Wijsheid is het vermogen om te onderscheiden of te beoordelen wat waar, juist of blijvend is. Kennis daarentegen is informatie verkregen door leren, ervaring, redenering. Kennis kan bestaan zonder wijsheid, maar niet andersom. Men kan kennis hebben zonder wijs te zijn. Kennis is weten hoe je een pistool moet gebruiken maar wijsheid is weten wanneer je het moet gebruiken en wanneer je het niet moet doen.

Jakobus 1, 5 zegt: “Als iemand van jullie wijsheid mist, moet je het God vragen, die genereus aan iedereen geeft.” God zegent ons met wijsheid zodat wij Hem kunnen verheerlijken en de kennis die we van Hem hebben kunnen gebruiken.

Het boek Spreuken is misschien wel de beste plaats in de bijbel om bijbelse wijsheid te leren. Spreuken 1, 7 spreekt van zowel bijbelse kennis als wijsheid: “De vrees voor de HEER is het begin van kennis, maar dwazen verachten wijsheid en instructie”. De Heer vrezen is het pad naar kennis beginnen, en God kan dan beginnen ons wijsheid te geven door Christus, waarvan de bijbel zegt dat hij de wijsheid zelf is: “Het is door Hem dat u in Christus Jezus bent, die voor ons wijsheid van God is geworden, dat wil zeggen onze gerechtigheid, heiligheid en verlossing” ( 1 Korinthiërs 1,30 ).

Kennis is wat in de loop van de tijd wordt verzameld door de bijbelse lessen te bestuderen. Er kan worden gezegd dat wijsheid op haar beurt naar behoren op die kennis inwerkt. Wijsheid is de passende toepassing van kennis.

Kennis ziet het drijfzand, wijsheid loopt er omheen. Kennis onthoudt de tien geboden, wijsheid gehoorzaamt hen. Kennis leert van God; wijsheid houdt van Hem.

Kennis is nodig omdat er problemen zijn als gevolg van de val van lucifer en de gevolgen. Kennis die waar is, maakt het mogelijk problemen op te lossen en te vermijden. Maar kennis is altijd onvolledig, zeker zonder wijsheid.

God geeft ons de kennis om gebroken mensen te ”repareren”, onszelf te beschermen tegen de moeilijkheden van het leven en liefde toe te staan die zich kan uiten in ons werk en in onze relaties. Kennis die waar is, laat liefde tot goede vrucht bloeien.

De bijbel maakt duidelijk waarom God in de eindtijd een sterke waan uitzendt: ze vergaan omdat ze weigerden de waarheid lief te hebben en dus gered te worden. Om deze reden stuurt God hun een krachtige misleiding, zodat zij de leugen zullen geloven en zodat allen zullen worden veroordeeld die de waarheid niet hebben geloofd maar zich in goddeloosheid hebben verrukt ( 2 Tessalonicenzen 2, 10-12 ) Simpel gezegd, God zendt een sterke misleiding naar degenen die ervoor kozen het evangelie van Christus niet te geloven. Degenen die er plezier in hebben om Hem te bespotten en af te wijzen, zal Hij veroordelen.

Het is de keuze van de mens om de waarheid van Jezus Christus te aanvaarden en te geloven zoals die in de bijbel wordt gepresenteerd. Het ontvangen van de waarheid en de liefde die God biedt, is in overeenstemming met haar leer: “Dit is liefde voor God: zijn geboden gehoorzamen”

( 1 Johannes 5, 3 ). Omgekeerd, de waarheid kennen en niet gehoorzamen, is de toorn van God onder ogen zien: “De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en goddeloosheid van mensen die de waarheid onderdrukken door hun goddeloosheid” ( Romeinen 1, 18 ) . Eerlijk gezegd is er geen gevaarlijker toestand voor een mens dan de waarheid kennen en weigeren eraan te gehoorzamen. Dit te doen is het hart verharden en Gods veroordeling zeker maken. Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding, elke onwaarheid die de mens kan oproepen. “Want hoewel zij God kenden, verheerlijkten zij Hem noch bedankten zij Hem, maar hun denken werd zinloos en hun dwaze harten werden verduisterd. Hoewel ze beweerden wijs te zijn, werden ze dwazen”. ( Romeinen 1, 21-22 )

2 Tim.3: Ziet u, de wereld zal worden gevuld met narcistische, geldhongerige, pretentieuze, arrogante en beledigende en mensen die beledigen. Ze zullen rebelleren tegen hun ouders en de ouderen en ondankbaar, onheilig, onverschillig, koelhartig, beschuldigend, zonder terughoudendheid, wreed en haters van iets goeds zijn. 4 Verwacht dat ze verraderlijk, roekeloos, gezwollen van eigenbelang en meer liefdevol genot zijn dan zij God liefhebben.

Misleiding is het misleiden van iemand door opzettelijk valse verklaringen of acties. Het is de duivel/satan/lucifer en niet God, die de oorzaak is van misleiding.

In Joh. 8, 44 zegt Jezus het volgende over de duivel: “Hij was vanaf het begin een moordenaar en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Als hij liegt, spreekt hij uit zijn eigen karakter, want hij is een leugenaar en de vader van leugens. ” Niet alleen bedriegt de duivel, maar hij is ook de vader van de misleiding.

Het is essentieel dat elke gelovige de bijbel nauwkeurig onderzoekt om te zien wat God leert over het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden. Er bestaan valse zienswijzen vandaag de dag, zoals deze die zegt dat de gelovige onder de Wet staat als levensregel en als middel tot heiliging. Ik heb daar eerder over geschreven. De wet is de joodse wet aan Mozes gegeven. Een wet met meer dan 600 regels waar niemand aan kan voldoen. (zie leefregels bij de islam) Een wet gedoemd om nu te falen. Destijds gegeven om het volk bij de babylonische treurnis weg te halen. Opgeheven met de komst van Jezus en zijn vervulling. Maar de sleutel voor het christelijke leven wordt niet gevonden op de berg Sinaï maar op de berg Golgotha. Het christelijke leven is niet gebaseerd op werken die wij moeten doen, maar op het werk dat reeds volbracht werd door Christus. Moge God de ogen van ons verstand openen om te zien hoe Christus’ volbrachte werk op het kruis te maken heeft met onze dagelijkse wandel met Christus.

Door Gods genade zijn wij met Christus verenigd in een bijzondere eenheid. Moge de Heer onze ogen openen voor deze dingen.

God is de intelligente schepper van de wereld en Hij regeert het universum. Als we ons aan dit ontwerp houden, zullen we gedijen.

Als we rebelleren, zullen we lijden en worden vernietigd. Wanneer we onze zelfzuchtige materiële belangen nastreven, merken we dat we niet tevreden zijn, zelfs als we succesvol zijn. Meer dingen hebben of meer doen, voldoen niet aan de behoeften van de ziel.

We aanbidden God door te proberen zo perfect voor God te zijn, zo aangenaam in Gods oog als we kunnen zijn, elke minuut van de dag. Deze zoektocht naar perfectie voor God geeft het leven zijn doel en uitdaging. Zonder dat zijn we moedeloos en zoeken we valse goden. We moeten goed zijn om ons goed te voelen. Jezus zei: “ Wees daarom volmaakt, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is”. (Mt 5,48). Hij zei: God is geest, en we moeten Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. ” (Joh. 4, 24)

Als je wakker bent, zie je dat het leven een wonder is. Ik zie dat wonder in de natuur, in dieren, in liefhebbende gezinnen. Het leven is een kostbaar geschenk. God is het antwoord. Wij zijn zijn afgezanten. Wij moeten het goede voorbeeld geven.

Dit is onze uitdaging om te leven in een wereld van waanideeën, leugens, geweld en wegvallen van goede leiders in een goede kerk. God wordt niet gevonden in godsdiensten, maar door onze persoonlijke relatie met Jezus Christus.

NB. Satanische symboliek is meestal gebaseerd op de corruptie van christelijke beeldtaal en traditie.

(alles wordt omgekeerd)

Je mag op deze manier bidden:

“ Heer Jezus Christus, Zoon van God, , ik weet dat ik gezondigd heb en uw liefde niet verdien. Maar ik geloof dat U voor mij stierf, mijn zonden naar het kruis droeg en mij volledige vergeving voor al mijn zonden gaf. Verander alstublieft mijn hart, vul mij met uw Geest, en zuiver mijn leven. Alleen door Uw heilige leven in mij kan ik Uw wegen volgen en doen wat goed is. Geef me een honger naar uw Woord en een groeiend verlangen om U te dienen. Ik vertrouw erop dat u mij uw wil laat kennen en stelt U mij mij in staat U te volgen, ongeacht de prijs”.

Nadat je Jezus Christus echt hebt aanvaard en de gave van de Heilige Geest hebt ontvangen, ben je nu “wedergeboren” als een zoon of dochter van de levende God: “Want door genade ben je gered door geloof, en dat niet uit jezelf, het is de gave van God , niet van werken, opdat niemand opschept. “ ( Efeziërs , 8-9) Want zoals de hemel boven de aarde is, zo groot is zijn genade jegens hen die Hem vrezen. Zo ver als het oosten van het westen is, heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd. Zoals een vader die medelijden met zijn kinderen heeft, zo heeft de Heer medelijden met hen die Hem respecteren. ( Bewerkt uit Psalm 103,11-13)

Je bent wakker geworden. Opnieuw geboren.

“Onderzoek mij, o God, en ken mijn hart … en kijk of er een slechte weg in mij is en leid mij op de eeuwige weg.” Psalm 139, 23-24

Zangstuk van David psalm 19:

Beschouw het getuigenis van zijn schepping:

“De hemelen verklaren en zingen de glorie van God; en het uitspansel toont Zijn handwerk” .

https://knowingforyourself.com/
http://www.crossroad.to/

verhoevenmarc@skynet.bewww.verhoevenmarc.bewww.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Over ismen 4 (Over satanisme)

Bovennaturalisme: vertrouwen op God die boven het natuurlijke staat

Naturalisme: vertrouwen op onze geschapen natuur zonder de hulp van God (is Satanisme)

Definitie communisme:

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat”en deze, de ultrarijken, zijn die staat. ( Zie Des Griffin’s “Vierde rijk van de rijken”)

Er is al eeuwenlang een agenda om de bovennatuurlijke religie ons geleerd door Jezus Christus te vervangen door de natuurlijke religie van humanisme en globalisme. Dits is het verhaal van de oorspronkelijke keuze van Adam en Eva om zichzelf goddelijk te maken door naar de vruchten van de natuur te grijpen, in plaats van te knielen bij het ontvangen van de bovennatuurlijke vrucht van goddelijke genade. Lucifer rebelleerde ook tegen God omdat hij in zijn trots naar de troon van God wilde opstijgen, niet door deel te nemen aan het bovennatuurlijke leven van God, maar diep in zijn eigen aard te graven en naar de sterren te reiken en daardoor in de afgrond van de hel te vallen.

Ik schreef over de kabbala en waarom die satanisch is:

Onze “leiders”zijn allemaal vrijmetselaar (kabbalisten) Zij onderschrijven het kabbalistische dogma van “Creatieve Destructie”en dat verklaart waarom de mensheid vervloekt lijkt door eindeloze crises en catastrofes. Ze zijn ontworpen door de Illuminati om alles aan te vallen en alles te vernietigen: de gezonde goddelijke orde moet wijken. Ze moeten de oude orde vernietigen voordat ze hun communistische tirannie kunnen installeren.

Deze kabbalistische doctrine van vernietiging biedt een sleutel tot het begrijpen van de wereldgebeurtenissen.

Volgens de kabbala, de geheime leer van het jodendom en de vrijmetselarij, “zijn kwaad en catastrofe endemische factoren in het scheppingsproces. Zonder kwaad zou er geen goed zijn, zonder vernietiging zou er geen schepping kunnen plaatsvinden.” (Kabbala: An Introduction to Jewish Mysticism, door Byron L. Sherwin)

C/Kabbalisten geloven dat de oude (christelijke) orde meedogenloos moet worden vernietigd voordat de nieuwe (satanische) wereldorde, gebaseerd op de Kabbala, kan worden gebouwd.

Vandaar het motto van de Illuminati/vrijmetselaars: “Orde uit chaos ( Ordo ab Chao). Daarom pleit het Communistisch Manifest voor de vernietiging van natie, religie en familie en de overdracht van alle privé-rijkdom aan de Illuminatie-bankiers, onder het mom van de staat.

De doctrine van destructie verklaart waarom oorlog en revolutie worden gekenmerkt door genocide, terreur en vernietiging.

Het verklaart de verbanning van God uit het publieke discours en de brede acceptatie van obsceniteit, pornografie en het occulte. Het verklaart de aanval op geslacht en de promotie van homoseksualiteit bij heteroseksuelen. Het verklaart de golf van terreur onder valse vlag die kenmerkend is voor het moderne leven.

De Illuminati is in de 17e en 18e eeuw ontstaan uit o.a. de satanische “sabbatean-frankistische” joodse ketterij. De bankiers en de helft van de ( Chazaarse) Joden van Europa namen deze pest over en verspreidden deze via vrijmetselarij naar de “heidense elites”.

Zo karakteriseren “Illuminati Joden” de “Joodse” rol in termen van de vernietiging van de beschaving. Bijvoorbeeld, in het boek “You Gentiles” (1924) schrijft Maurice Samuel :

“In alles zijn we vernietigers, zelfs in de vernietigingsinstrumenten waartoe we ons wenden voor verlichting … Wij Joden, wij, de vernietigers, blijven voor altijd de vernietigers. Niets dat je zult doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. We zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld willen.”

In 1928 schreef Marcus Ravage, een joodse Rothschild biograaf in een essay met de titel “De echte zaak tegen de joden”:

“U bent niet begonnen de echte diepte van onze schuld te zien. Wij zijn indringers. Wij zijn verontrusters. Wij zijn ondergeschikten. Wij hebben uw natuurlijke wereld, uw idealen, uw bestemming verwoest . Wij zijn ten diepste bij alles betrokken, niet alleen bij de laatste grote oorlog, maar bijna bij al uw oorlogen, niet alleen bij de Russische maar bij elke andere belangrijke revolutie in uw geschiedenis. We hebben verdeeldheid en verwarring en frustratie gebracht in uw persoonlijke en openbare leven. We doen het nog steeds. Niemand kan zeggen hoe lang we ermee doorgaan”.

De meeste Joden en liberalen / linksen in het algemeen zijn zich niet bewust van dit kabbalistische complot. Ze zijn bedrogen door valse oproepen tot idealen van “sociale rechtvaardigheid” en “gelijkheid”. Het gaat bij veel instituties zo dat er in de onderste gelederen veel goede mensen werkzaam zijn die niet weten hoe het in de top eraan toe gaat. Of dat nu in kerkelijke instituties is of in politieke. Ook binnen de vrijmetselarij is dat zo. Idealisten in de onderste regionen weten niet wat er zich boven hun hoofden afspeelt. Veel komt nu naar buiten door o.a. klokkenluiders. Maar het is nu zo dat veel mensen in afhankelijke posities zitten en “niet meer terug kunnen”.

Religie betekent “naar binnen te gaan”/ verbinding maken d.w.z. “God te leren kennen en te gehoorzamen.” In elke religie omvat God absolute spirituele idealen: het bevorderen van liefde, waarheid, gerechtigheid, goedheid, schoonheid, harmonie. Zo puur mogelijk.

Kwaad is de afwezigheid van God , net zoals duisternis de afwezigheid van licht is.

De Kabbala zegt dat God onkenbaar is en geen vorm heeft. Dit is satanisme. Je kunt God niet gehoorzamen als je Hem niet kunt kennen. Christenen zeggen dat hij kenbaar is in de schepping en dat Jezus de boodschapper was van de wil van God.

Voor de kabbalist is God een oneindige zee van zijn ( En Sof ) zonder enige limiet, vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder enige wens of wil. Hij is volkomen onbegrijpelijk. (Jacob Angus, De betekenis van de Joodse geschiedenis (1963) )

Voor Christenen is God in feite perfectie. ( Wees daarom volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (Mt 5,48)

Ware religie veronderstelt dat God aanwezig is in de menselijke ziel. Gehoorzaam zijn aan deze stem, is geweten, is wat ons mens maakt.

De kaballist is satanisch omdat hij zegt dat het kwaad deel uitmaakt van God : “God heeft twee kanten: beide zijn in wezen één ding: wat we als slecht ervaren is even goddelijk als wat we als goed ervaren. Vandaar dat deze uitdrukking vandaag de dag steeds meer terrein wint: “Het is allemaal goed”.

Kabbalisten geloven ook in “verlossing door zonde”, dat wil zeggen opzettelijk de oude wet laten vervallen door kwaad te doen (overspel, incest, pedofilie.) De vernietiging van de beschaving (d.w.z. chaos) zal de terugkeer van de “Messias” (de antichrist) veroorzaken die de wereld herbouwen zal volgens de Kabbalistische specificaties, waarbij de Illuminati bankiers voor God spelen.

Dit is allemaal satanisme. God is inherent goed. In een ware religie gehoorzaam je God niet door kwaad te doen. Maar je wilt het goede doen. Liefde, schoonheid en waarheid bevorderen.

Noem het illuminisme, secularisme, luciferianisme, humanisme, heidendom of het occulte: het is allemaal kabbala.

De moderne westerse beschaving heeft geen morele legitimiteit meer (en geen toekomst) omdat ze gebaseerd is op een rebellie tegen God. God is het die het pad van onze spirituele ontwikkeling vertegenwoordigt. Maar ze hebben God vakkundig uit onze maatschappij gehaald. We kunnen en durven nauwelijks nog over Hem te spreken.

De mensheid is gekaapt door psychopaten die de “oude orde” wilden vernietigen en in plaats daarvan een bizarre, solipsistische, gewelddadige, verdorven dystopie willen opbouwen.

(solipsisme: filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan)

(dystopie is het tegenovergestelde van een utopie)

Deze psychopaten beheersen de krediet- en massamedia van onze overheid. Zo zijn ze in staat om onze leiders te kopen ( en onze wetenschappers en onze journalisten enz.) en de samenleving te misleiden om haar eigen ondergang te omarmen.

Feminisme is een uitstekend voorbeeld van hoe het centrale bankkartel de geweldige kracht van de massamedia (d.w.z. propaganda) gebruikt om vrouwen te hersenspoelen. Zij zijn onder het mom van gelijke rechten gedwongen de arbeidsmarkt opgejaagd waar voor maar weinigen leuk werk is waar ze echt carrière kunnen maken. Zij zijn uit hun huizen verdreven om vaak voor moeilijk werk weinig geld te krijgen. De bedoeling hierachter: ondermijn het gezin, ondermijn de liefde en bij 2 inkomens kun je meer belasting heffen. We zien nu een maatschappij waarin veel mannen en vrouwen diep ongelukkig zijn.

Vanaf de jaren ’60 is veel vrouwen geleerd mannen te vrezen en te wantrouwen. Ze hebben het contact met hun natuurlijke liefdevolle instinct verloren. Vandaar dat liefde nu verward wordt met seks. We zien een sterk geseksualiseerde maatschappij waarin de mensen zich steeds meer als dwazen gedragen en diep ongelukkig worden.

Mensen realiseren zich niet dat feminisme massa-indoctrinatie is omdat ze de dader, het middel of het motief niet kunnen identificeren. Het verborgen doel van het feminisme is om het gezin te vernietigen, door de hersenspoeling van jongeren door de staat . Bijkomende voordelen zijn ontvolking en verbreding van de belastinggrondslag.

Elk facet van de massamedia (films, tv, tijdschriften, muziek, commercials, nieuws) wordt gebruikt voor indoctrinatie en sociale controle met als uiteindelijk doel slavernij. Er is een verband tussen wat er in communistisch Rusland is gebeurd en wat er vandaag in het westen gebeurt. In beide gevallen oefent het centrale bankkartel zijn totalitaire controle uit.

Om het gezin te vernietigen, overtuigden de media de vrouwen dat ze niet konden vertrouwen op het heteroseksuele contract.

De illuminati ondermijnden de natuurlijke liefdevolle instincten van vrouwen met behulp van de volgende mantra’s:

  1. Mannen kunnen niet langer worden vertrouwd.
  2. Vrouwen zijn slachtoffers op grond van hun geslacht.
  3. Vrouwen moeten egoïstisch zijn.
  4. Seks is niet gereserveerd voor liefde en huwelijk
  5. Zelfontplooiing ligt in carrièresucces en niet in echtgenoot en gezin

Veel vrouwen zijn dus schizofreen als ze proberen hun natuurlijke instincten te verzoenen met voortdurende aansporingen om het tegenovergestelde te doen. Het resultaat: gebroken gezinnen en slecht functionerende mensen.

Tegelijkertijd richten mannentijdschriften een soortgelijke boodschap op mannen: je hoeft niet te trouwen om seks te hebben, huwelijk en kinderen zijn saai.

We hebben een voortdurende herinneringen nodig aan deze enorme aanval van satanisme op onze mensheid en wat het ons heeft aangedaan.

Deze consistente mediatrommel is georganiseerd hersenspoelen. De samenleving is volledig ondermijnd door het centrale bankkartel, met een satanische cultus en de vrijmetselarij als primair instrument. De meeste metselaars in de onderste lagen zijn zich niet bewust van de waarheid, maar de eigenaren van de massamedia ( in zeer weinig handen) zijn dat zeker.

Het feminisme ( uitvinding van het communisme) heeft velen geslachtsloos gemaakt. Het heeft vrouwen van een veilige en gewaardeerde sociale rol beroofd en ze gereduceerd tot seksobjecten en vervangbare werknemers.

Luciferianen bevorderen rebellie omdat ze tarten wat natuurlijk en bevorderlijk is voor geluk. Net als hun symbool, Lucifer, willen ze God spelen.

Gods liefde kan worden gezien in de toewijding van gezinsleden. Dus moeten de bankiers het vernietigen. ( ik ben me ervan bewust dat er ook ongelukkige gezinnen waren en dat er vrouwen in een rol zaten die ze niet paste maar we moeten onder ogen zien dat heel veel mensen nu doodongelukkig zijn. Dat zien en dat benoemen is belangrijk) Vrouwen zouden uit een breed scala moeten kunnen kiezen. Maar die keuze is er niet meer. Als ik het over slechte kanten van feminisme heb, weet ik dat er zeker wel zaken waren die veranderd moesten worden: het kiesrecht van vrouwen en de politieke rechten van vrouwen. Maar dat moeten we scheiden van feminisme.

In dit alles is het van vitaal belang om de dialectische aard van het proces te begrijpen. Het beoogde doel van feminisme is niet om vrouwen bovenaan te plaatsen (zoals sommige mannen lijken te geloven) maar, door mannen en vrouwen tegenover elkaar te zetten in een kunstmatig gecreëerd conflict, om een synthese van de twee “genderrollen”te creëren: een androgyne samenleving te creëren waarin de termen “mannen” en “vrouwen” niet langer van toepassing zijn. Terwijl het steeds duidelijker wordt dat vrouwen mannelijker worden en mannen vrouwelijker. En we zien ook dat vrouwen die snakken naar liefde zich steeds meer als sekssymbool gedragen. Er worden handen met geld uitgegeven aan het uiterlijk. Niet alleen voor cosmetica maar ook voor cosmetische operaties. ( denk aan de getuite opgespoten lippen)

Ismen die we moeten mijden/onderzoeken: feminisme,communisme, kapitalisme, nazisme, zionisme, polytheïsme, socialisme, fascisme, atheïsme, satanisme enzovoort.

Gehersenspoelde mensen haten de waarheid, omdat het op de een of andere manier dwaze ideeën ongeldig maakt die ze in hun zelfbeeld hebben opgenomen. Ze hebben het gevoel dat dit hetzelfde is als hen persoonlijk aanvallen. Triest maar waar.

Paramhansa Yogananda: “Als je niet naar God zoekt in de lente van je leven, zal hij er niet zijn in de winter.”

http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Naturalisme

Ordo ab Chao

Orde uit chaos: Lijfspreuk van de vrijmetselarij (Schotse Ritus)

Gevonden op https://nl.wikiquote.org/wiki/Latijnse_spreekwoorden

Over ismen 3

Via allerlei ismen naar globalisme en wereldcommunisme.

Definitie communisme:

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s ‘Vierde rijk van de rijken’.

Een korte geschiedenis van de nieuwe wereldorde

1773 – Mayer Amschel (voorheen Bauer) Rothschild verzamelt twaalf van zijn meest invloedrijke vrienden en overtuigt hen ervan dat als ze allemaal hun middelen bundelen, ze de wereld kunnen regeren. Deze bijeenkomst vindt plaats in Frankfurt, Duitsland. Rothschild deelt zijn vrienden ook mee dat hij de perfecte kandidaat heeft gevonden, een persoon met ongelooflijk intellect en vindingrijkheid, om de organisatie te leiden die hij heeft gepland – Adam Weishaupt.

1 mei 1776 – Adam Weishaupt (code genaamd Spartacus) richt een geheim genootschap op dat de Orde van de Illuminati wordt genoemd. ( Deze datum, 1 mei, zal zeer belangrijk worden voor de Sovjet-communisten. Ze hielden feestelijke militaire parades op deze dag.) (Bauer/Rothschild was een Cryptojood (lees Khazaar). Weishaupt was een Cryptojood/crypto christen en opgeleid door jezuïeten. Illuminatie gaat over “Lichtbrengers”, het zijn vereerders van Lucifer, die zij als de Lichtbrengende god aanbidden. Zij zijn beïnvloed door de talmoedische (Babylonische), kabbalistische of sabbatean-frankistische Joden, door Zevi en Frank. Ik schrijf daar misschien nog over.)

Hun doelstellingen zijn als volgt:

1) Afschaffing van alle geordende regeringen

2) Afschaffing van privébezit

3) Afschaffing van erfenis

4) Afschaffing van patriottisme

5) Afschaffing van het gezin

6) Afschaffing van religie

7) Oprichting van een wereldregering

Juli 1782 – De Orde van de Illuminati bundelt de krachten met de Vrijmetselarij op het congres van Wilhelmsbad. ( de vrijmetselarij is een oude occulte gemeenschap en bestaat al sinds de tijd van de tempel van Salomon. De leden zijn de vereerders van de baäl/lucifer. In het oude testament lees je over de strijd van de baälvereerders tegen de mensen die in één God geloofden. Het oude testament is ondermijnd.)

1785 – Een Illuminatie-koerier genaamd Lanze wordt getroffen door de bliksem en gedood terwijl hij te paard reist door de stad Ratisbon. Wanneer Beierse ambtenaren de inhoud van zijn zadeltassen onderzoeken, ontdekken ze het bestaan van de Orde van de Illuminati en vinden ze plannen waarin de komende Franse revolutie wordt beschreven. De Beierse regering probeert de Franse regering te waarschuwen voor een naderende ramp, maar de Franse regering houdt geen rekening met deze waarschuwing. Beierse ambtenaren arresteren alle leden van de Illuminati die ze kunnen vinden, maar Weishaupt en anderen zijn ondergronds gegaan en kunnen niet worden gevonden.( Hier ligt de wortel van de haat tegen Duitsland. Duitsland moet hoe dan ook kapot. Het is in 2 wereldoorlogen geprobeerd. Het wordt nu geprobeerd via massa immigratie, kapot maken van industrie van energiebronnen en het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Dit moet een burgeroorlog worden. Of een derde wereldoorlog. In ieder geval moet uiteindelijk de westerse wereld kapot.

11 oktober 1785 – Beierse autoriteiten plunderen het huis van een Illuminatie-lid genaamd Von Zwack. Ze ontdekken Illuminatie-documenten die heel duidelijk aantonen dat ze van plan zijn een “universele revolutie” teweeg te brengen die de doodssteek voor de samenleving zou moeten zijn … deze revolutie zal het werk zijn van de geheime genootschappen, en dat is een van onze “grote mysteries.”

1789 – Geweld breekt uit in Frankrijk. De Franse revolutie werpt niet alleen de bestaande regering omver, maar probeert ook het Christendom uit de natie te verwijderen. Een halfnaakte prostituee wordt op het altaar van de kathedraal van Notre Dame geplaatst en geprezen als de “godin van de rede”. ( het Christendom is vanaf het begin de grootste vijand. Het Christendom leert dat de mens een individu is en rechten heeft. De mens leeft in een relatie met God. Als mensen dat beseffen kun je ze niet tot slaaf maken. Vanaf het begin wordt het christendom geïnfiltreerd en ondermijnd. De eerste Christenen heetten Nazareërs en waren niet in kerkverband georganiseerd. Zij kwamen bij elkaar in “vergaderingen”. De naam Nazarener werd ook weer gebruikt door ISIS. Zij kalkten een N op huizen van Christen in hun “nieuwe kalifaat”. Nazareners moesten uiteindelijk sterven.)

1796 – Vrijmetselarij wordt een groot probleem bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. John Adams wint de verkiezing door zich er tegen te verzetten. ( Amerikanen denken dat hun natie als Christelijke natie is gesticht maar in feite waren het vrijmetselaars die de natie kaapten en stichtten. De hele natie is doordrenkt met vrijmetselaarssymbolen tot en met openbare gebouwen en de dollar aan toe.) Zijn zoon John Quincy Adams waarschuwt voor de verschrikkelijke bedreiging voor de natie door de vrijmetselaarsloges: “Ik geloof nauwgezet en oprecht dat de Orde van Vrijmetselarij, de grootste en van de een meest morele en politieke kwaden is … “

1797 – John Robison, professor in de natuurgeschiedenis aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland, publiceert een boek getiteld “Proofs of a Conspiracy” waarin hij onthult dat Adam Weishaupt had geprobeerd hem te rekruteren. Hij legt de duivelse doelen van de Illuminati bloot aan de wereld.

1798 – George Washington erkent dat de Illuminatie-activiteit naar Amerika is gekomen. ( hij is zelf vrijmetselaar)

1816 – Het Congres verleent een 20-jarig charter aan de Bank of the United States, een particuliere centrale bank voor Amerika. ( De grondwet had het Congres de “macht gegeven om geld te munten en de waarde daarvan te regelen”. Thomas Jefferson had specifiek het Amerikaanse volk gewaarschuwd om deze macht om geld te creëren over te dragen aan een privégroep die niet was geselecteerd en niet verantwoording verschuldigd was aan het publiek: “Als het Amerikaanse volk ooit particuliere banken toestaat de kwestie van hun valuta te beheersen, eerst door inflatie en vervolgens door deflatie, zullen de banken en bedrijven die om hen heen groeien de mensen alle eigendom ontnemen …)

1821 – Georg WF Hegel formuleert wat de Hegeliaanse dialectiek wordt genoemd – het proces waarmee de Illuminatie-doelstellingen worden bereikt. Volgens de Hegeliaanse dialectiek is thesis plus antithese gelijk aan synthese. Met andere woorden, u veroorzaakt eerst een crisis. Dan is er een enorm publiek protest dat er iets aan het probleem moet worden gedaan. Dus u biedt een oplossing die de veranderingen teweegbrengt die u altijd al wilde hebben, maar die mensen aanvankelijk niet wilden accepteren. ( dit gebeurt nu met de “klimaatcrisis”. Steeds wordt geprobeerd iets uit te lokken. Dat gebeurt ook met talloze vals vlag operaties.)

1826 – William Morgan probeert een boek te publiceren waarin het wangedrag van de vrijmetselaars Loges wordt blootgelegd. Terwijl hij bezig is zijn boek te laten drukken, verdwijnt hij op mysterieuze wijze. (Zijn lichaam werd een jaar later in Lake Ontario gevonden.)

1828 – Mayer Amschel Rothschild, die de Illuminati financiert, betuigt zijn totale minachting voor nationale regeringen die proberen internationale bankiers zoals hij te reguleren: “Sta mij toe het geld van een natie uit te geven en te controleren, en het kan mij niet schelen wie de wetten schrijft.”

1829 – Britse illuministe Frances ‘Fanny’ Wright geeft een reeks lezingen in de Verenigde Staten. Ze kondigt aan dat verschillende subversieven en revolutionairen verenigd moeten worden in een beweging die “Communisme” zal worden genoemd. Ze legt uit dat de beweging voor het publiek acceptabeler moet worden gemaakt door te beweren dat ze “gelijke kansen” en “gelijke rechten” ondersteunen.

1829-1837 – Terwijl president Andrew Jackson in functie is, zijn er pogingen om de greep van een centrale bank boven de Verenigde Staten voort te zetten en te versterken. President Jackson verzet zich krachtig tegen deze inspanningen. Jackson vertelt zijn tegenstanders: “Je bent een hol van adders! Ik ben van plan je weg te leiden, en door de Eeuwige God zal ik je wegleiden. Als de mensen alleen maar de ongerechtigheid van ons geld- en banksysteem zouden begrijpen, zou er vóór de ochtend een revolutie zijn.” In 1833 verwijdert hij overheidsgeld van de Bank of the United States.( de kabbalistische joden van de babylonische talmoed- zijn een voortzetting van de farizeeën. Jezus noemt hen addergebroed en smijt hen en de geldwisselaars uit de tempel. De farizeeën hadden niets te maken met het gewone jodendom, met hun geloof in God. Zij onderdrukten hun medemensen.)

1848 – Moses Mordecai Marx Levy, ook bekend als Karl Marx (ook hij was waarschijnlijk een cryptojood/ een Khazaar) , schrijft “Het communistische manifest”. Marx is lid van een vooraanstaande Illuminatie-organisatie genaamd de Liga van de Rechtvaardige. Hij pleit niet alleen voor economische en politieke veranderingen; hij pleit ook voor morele en spirituele veranderingen. Hij is van mening dat het gezin moet worden afgeschaft en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Hij drukt zijn houding ten opzichte van God uit door te zeggen: “We moeten oorlog voeren tegen alle heersende ideeën over religie, de staat, het land of het patriottisme. Het idee van God is de grondtoon van een perverse beschaving. Het moet vernietigd worden”. ( het gezin wordt steeds meer ondermijnd. dat is ongeveer 50 jaar geleden begonnen met de tweede golf van het feminisme. Liefde is vervangen door seks. Het kind wordt ondermijnd en ingezet als pion. het kind wordt ook geseksualiseerd en het transgenderisme wordt overal bevordert.)

1870 – John Ruskin wordt benoemd tot professor in de schone kunsten aan de universiteit van Oxford in Engeland. Hij leert zijn studenten dat de overheid de controle moet nemen over alle middelen van productie en distributie, en hij is bereid om de controle over de regering in handen van een enkele man te leggen: “Mijn voortdurende doel was om de eeuwige superioriteit van sommige mannen te tonen t.o..v. anderen, soms zelfs voor één man t.o.v. alle anderen”.

1871 – Albert Pike, oprichter van de Ku Klux Klan, publiceert zijn 861 pagina’s tellende boek “Morals and Dogma”, alleen bedoeld voor vrijmetselaars. Hij geeft aan dat degenen in de lagere rangen van het metselwerk opzettelijk worden misleid door hun superieuren: “De blauwe graden (de eerste drie graden van de 32) zijn slechts het buitenste hof of portiek van de tempel. Een deel van de symbolen wordt daar aan de ingewijde getoond, maar hij wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties. Het is niet de bedoeling dat hij ze zal begrijpen; maar het is de bedoeling dat hij zich zal voorstellen dat hij ze zal begrijpen. Hun ware verklaring is voorbehouden aan de adepten, “de prinsen van het metselwerk. ”(Daarom hebben ongeveer 95% van de mannen die bij het metselwerk betrokken zijn geen idee wat de doelstellingen van de organisatie zijn).

1875 – De Russische occultist Helena Petrovna Blavatsky richt de Theosophical Society op. Madame Blavatsky beweert dat Tibetaanse heilige mannen in de Himalaya, die zij de Meesters van Wijsheid noemt, via telepathie met haar communiceerden in Londen. Ze staat erop dat de Christenen alles achterstevoren hebben: dat Satan goed is en dat God slecht is. Ze schrijft: “De Christenen en wetenschappers moeten ervoor zorgen dat ze hun Indiase genders respecteren. The Wisdom of India, haar filosofie en prestaties, moet bekend worden gemaakt in Europa en Amerika”.

1884 – De Fabian Society is opgericht om het socialisme te bevorderen. De Fabian Society ontleent zijn naam aan de Romeinse generaal Fabius Maximus, die tegen het leger van Hannibal vocht in kleine slopende schermutselingen, in plaats van een beslissende strijd te voeren.

14 juli 1889 – Albert Pike geeft instructies aan de 23 Supreme Councils van de wereld. Hij openbaart wie het ware object van de vrijmetselaarsaanbidding is: “Tegen u, Soevereine Grand Instructeurs-generaal, zeggen we dit, dat u het mag herhalen voor de broeders van de 32e, 31e en 30e graad: de vrijmetselaarsreligie zou moeten zijn en gehandhaafd in de zuiverheid door ons ingewijden: de Luciferiaanse leer. “

1890-1896 – Cecil Rhodes, een enthousiaste student van John Ruskin ( zie hierboven) , is destijds premier van Zuid-Afrika, een Britse kolonie. Hij is in staat om de goud- en diamantrijkdom van Zuid-Afrika te exploiteren en te beheersen. Hij werkt om alle bewoonbare delen van de wereld onder de heerschappij van een heersende elite te brengen. Daartoe gebruikt hij een deel van zijn enorme rijkdom om de beroemde Rhodes Scholarships op te richten.

5 februari 1891 – Rhodos sluit zich aan bij zijn groep uit Oxford met een vergelijkbare groep uit Cambridge onder leiding van vurige sociale hervormer William Stead. Rhodos en Stead zijn leden van de innerlijke “Kring van ingewijden” van het geheime genootschap dat zij hebben gevonden. Er is ook een buitenste cirkel bekend als de “Vereniging van Helpers”.

1891 – Madame Blavatsky sterft. Het leiderschap voor de wereldwijde theosofische beweging ligt bij Annie Besant, een militante feministe en lid van de Fabian Socialist Society of England. Ze doet enthousiast mee aan revolutionaire straatrellen en schrijft een groot aantal occulte geschriften om toe te voegen aan die van Blavatsky.

1909-1913 – Lord Alfred Milner organiseert de “Association of Helpers” in verschillende Round Table Groups in delen van het Britse Rijk en in de Verenigde Staten.

1912 – Kolonel Edward M. House, nauw adviseur van president Woodrow Wilson, publiceert een boek van Phillip Dru waarin hij “socialisme promoot zoals gedroomd door Karl Marx”.

23 december 1913 – De Federal Reserve (noch federaal noch een reserve – het is een particuliere instelling) is gecreëerd. Het was gepland tijdens een geheime bijeenkomst in 1910 op Jekyl Island, Georgia, door een groep bankiers en politici. Hiermee wordt de macht om geld te creëren van de Amerikaanse overheid overgedragen aan een particuliere groep bankiers. De Federal Reserve Act wordt haastig aangenomen vlak voor de kerstvakantie. “The Communist Manifesto” had om zo’n centrale bank gevraagd. (Het is waarschijnlijk de grootste schuldgenerator ter wereld) Congreslid Charles A. Lindbergh Sr. (vader van de beroemde vlieger) waarschuwt: “Deze wet vestigt het meest gigantische vertrouwen op aarde. Wanneer de president deze handeling ondertekent, wordt de onzichtbare regering door de geldmacht, waarvan bewezen is dat deze bestaat door het Money Trust-onderzoek, gelegaliseerd …”

1916 – Drie jaar na het ondertekenen van de Federal Reserve Act in de wet merkt president Woodrow Wilson op: “Ik ben een zeer ongelukkige man. Ik heb onbewust mijn land verwoest. Een groot industrieel land wordt bestuurd door zijn kredietstelsel. Ons systeem van krediet is geconcentreerd. De groei van de natie daarom en al onze activiteiten zijn in handen van een paar mannen. We zijn een van de ergst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de geciviliseerde wereld geworden. Niet langer een regering door vrije mening, niet langer een regering door overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.”

1917 – Met hulp van financiers in New York City en Londen kan VI Lenin de Russische regering omverwerpen.

1920 – Groot-Brittannië Winston Churchill erkent het verband tussen de Illuminati en de bolsjewistische revolutie in Rusland. ( Churchill blijkt later zelf vrijmetselaar)

Hij merkt op: “Vanaf de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, tot die van Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van de beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving ( Hegel!) op basis van ontwikkeling van jaloerse boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid gestaag gegroeid. Het speelde een absoluut herkenbare rol in de tragedie van de Franse revolutie. Het was de drijfveer van elke subversieve beweging in de negentiende eeuw, en nu heeft eindelijk deze groep buitengewone persoonlijkheden uit de “onderwereld” van de grote steden van Europa en Amerika het Russische volk bij de haren gegrepen.”( Rusland moest ook kapot o.a. omdat het volk orthodox christelijk was. Maar het land is niet kapot te krijgen. Het wierp het juk van het communisme af. Daarom wordt het land en wordt Poetin steeds weer ondermijnd).

1920-1931 Wat de Federal Reserve betreft, merkt Congreslid McFadden op: “Toen de Federal Reserve Act werd aangenomen, merkten de mensen in deze Verenigde Staten niet dat hier een wereldwijd banksysteem werd opgezet. Een superstaat bestuurd door internationale bankiers en internationale industriëlen die samenwerken om de wereld voor hun eigen plezier tot slaaf te maken. De Fed heeft er alles aan gedaan om haar bevoegdheden te verbergen, maar de waarheid is – de Fed heeft zich de regering toegeëigend. Het regelt hier alles en het regelt al onze buitenlandse relaties. Het maakt en breekt regeringen naar believen”. Betreffende de Grote Depressie en de acceptatie door het land van de New Deal van de FDR, stelt hij:” Het was geen ongeluk. Het was een zorgvuldig bedacht voorval”. (niets is toeval alles wordt georkestreerd)

1921 – Het Huis reorganiseert de Amerikaanse afdeling van het Institute of International Affairs in de Council on Foreign Relations (CFR). (De afgelopen 60 jaar is 80% van de topposities in elke regering – of het nu democraat of republikein is – bezet door leden van deze organisatie. Gedurende die tijd zijn slechts twee presidenten niet direct verbonden aan de CFR – John Kennedy en Ronald Reagan. Kennedy werd vermoord en een poging werd ondernomen het leven van Reagan te nemen!)

15 december 1922 – De CFR onderschrijft de wereldregering in haar tijdschrift “Buitenlandse Zaken”. ( één wereldregering met één gecontroleerde wereldreligie is het doel om de mens tot slaaf te maken. De rijke 1 % wil de wereld voor zichzelf. Ze willen geen geld maar goed: goud, mineralen, ertsen, olie, gas, land, arbeid)

1932 – “Plan for Peace” van de oprichter van de American Birth Control League, Margaret Sanger, wordt gepubliceerd. Ze roept op tot dwangsterilisatie-, verplichte segregatie en concentratiekampen voor heropvoeding voor alle afwijkende mensen inclusief zwarten, hispanics, Amerikaanse indianen en katholieken. (De American Birth Control League wordt uiteindelijk Planned Parenthood – de belangrijkste promotor en aanbieder van abortusdiensten in het land. Velen zijn zich tegenwoordig niet bewust van de racistische oorsprong van Planned Parenthood.) ( het is niet voor niets dat de laatste 50 jaar abortus zo toeneemt, dat het gezin ondermijnd wordt, dat liefde vervangen is door seks.)

1933 – “The Shape of Things to Come” van HG Wells wordt gepubliceerd. Wells voorspelt een tweede wereldoorlog… ( Wells was een “gekochte” schrijver. Zelf ook illuminatie lid. Al 100 jaar lang is ondermijning aan de gang. Via film, muziek, literatuur. Hij had insider kennis. Net zoals later bleek Huxley en Orwell)

…rond..

…1940, voortgekomen uit een Duits-Pools geschil. Na 1945 zou er een toenemend gebrek aan openbare veiligheid zijn in “crimineel geïnfecteerde” gebieden. Het plan voor de “moderne wereldstaat” zou bij zijn derde poging slagen en zou voortkomen uit iets dat zich in Basra, Irak, voordeed. Het boek vermeldt ook:”Hoewel de “wereldregering” al een aantal jaren er ronduit voor uitkwam, hoewel het eindeloos werd gevreesd en erover werd gemompeld, vond het nergens oppositie.” ( de derde wereldoorlog moet er ook komen. De eerste 2 werden voorspeld door insider Pike ( zie hierboven). Via allerlei valse vlag ( ja 9/11) aanslagen en o.a. de Arabische lente wordt er steeds aan uitlokking gewerkt. Irak werd het niet. Toen moest Syrië het worden. Waarschijnlijk proberen ze net nu via Iran)

1934 – “The Externalization of the Hierarchy” van Alice Bailey wordt gepubliceerd. Bailey is een occultist en neemt de leiding van Annie Besant over als hoofd van de Theosophical Society. Bailey’s werken worden “gekanaliseerd” vanuit een spirituele gids, de Tibetaanse Meester.

( Haar leer vormt de basis voor de huidige New Age-beweging). Ze schrijft: “Het uur voor de oude mysteries is aangebroken. Deze oude mysteriën waren verborgen in aantallen, in ritueel, in woorden en in symboliek. Deze versluieren het geheim. Het lijdt dus geen twijfel dat het werk dat moet worden gedaan om het grote publiek vertrouwd te maken met de aard van de mysteriën op dit moment van het grootste belang is.

1937 – Studenten aan de Lenin School of Political Warfare in Moskou leren: “Vandaag zijn we natuurlijk niet sterk genoeg om aan te vallen. Om te winnen hebben we het verrassingselement nodig. De westerse wereld zal moeten slapen.”De kapitalistische landen, dom en decadent, zullen zich verheugen om samen te werken aan hun eigen vernietiging.

1939 – “New World Orde” van HG Wells stelt: “een collectivistische één-wereldstaat” of “nieuwe wereldorde” voor bestaande uit “socialistische democratieën”. Hij pleit voor “universele dienstplicht” en verklaart dat “nationalistisch individualisme de ziekte van de wereld is”.

28 juni 1945 – President Truman onderschrijft de wereldregering in een toespraak: “Het zal net zo gemakkelijk zijn voor naties om samen te leven in een republiek van de wereld als voor ons om samen te leven in een republiek van de Verenigde Staten”.

24 oktober 1945 – Het Handvest van de Verenigde Naties wordt van kracht. ( en hier begint de grote ellende en de grootste zwendel)

7 februari 1950 – Internationale financier en CFR-lid James Warburg vertelt een Subcommissie buitenlandse betrekkingen van de Senaat: “We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet – door verovering of toestemming”.

23 februari 1954 – Senator William Jenner van Indiana zegt voor de Amerikaanse senaat: “Vandaag kan het pad naar totale dictatuur in de Verenigde Staten worden gelegd met strikt juridische middelen, ongezien en ongehoord door het Congres, de president of het volk. We hebben een goed georganiseerde politieke actiegroep in dit land, vastbesloten om onze grondwet te vernietigen en een eenpartijstaat op te richten. Het heeft vaste voet aan de grond in onze regering en een eigen propaganda-apparaat. Je kunt deze groep met veel namen noemen. Sommige mensen noemen het socialisme, sommige collectivisme. Ik noem het liever “democratisch centralisme”. Het belangrijke punt om te onthouden over deze groep is niet zijn ideologie, maar zijn organisatie”.

1954 – Prins Bernhard van Nederland richt de Bilderberggroep op: internationale politici en bankiers op. die elk jaar in het geheim bijeenkomen. Ze nodigen “gasten”uit die “marsorders” krijgen. Ook al mag je dat niet zo noemen en zullen ze dat zelf steevast ontkennen. De gastenlijsten zijn openbaar en het is interessant om te zien wie er zoal uitgenodigd zijn en hoe die later de politiek gaan beïnvloeden. Denk aan politici van VVDhuize, van de PVDA, Groenlinks en zie hoe de hazen daarna gaan lopen. Denk aan Samsom en de klimaathoax)

1962 – “De toekomst van het federalisme”door Nelson Rockefeller beweert dat de huidige gebeurtenissen dwingend een “nieuwe wereldorde” eisen. Hij zegt dat er is: “Koorts van nationalisme … maar de natiestaat wordt steeds minder bekwaam om zijn internationale activiteiten uit te voeren politieke taken … Dit zijn enkele van de redenen die ons ertoe dwingen krachtig te leiden naar de ware opbouw van een nieuwe wereldorde … Misschien sneller dan we ons misschien realiseren … zullen er de grondslagen evolueren voor een federale structuur van de vrije wereld”.

13 november 1963 – Er wordt beweerd dat president John F. Kennedy slechts tien dagen voorafgaand aan zijn moord vertelt: “Het hoge ambt van president is gebruikt om een complot aan te moedigen om de vrijheid van de Amerikanen te vernietigen, en voordat ik mijn ambt verlaat, moet ik de burgers van deze situatie op de hoogte brengen”. ( vermoedelijk is Kennedy ook bezig geweest de Fed te ontmantelen. Hij wilde ook de “deepstate” ontmantelen en de (khazaren) maffia aan banden leggen samen met zijn broer Robert die later werd vermoord. Maar hij kon geen succes hebben. Werd wrs. ook ondermijnd door chantage)

26 juli 1968 – Nelson Rockefeller belooft dat “hij als president zou werken aan de internationale creatie van een nieuwe wereldorde”.

1969 – Een document getiteld “Huwelijk en het gezin” wordt gepubliceerd door de British Humanist Association waarin staat dat “sommige tegenstanders van humanisme ons ervan hebben beschuldigd de traditionele christelijke familie omver te willen werpen. Ze hebben gelijk. Dat is precies wat we van plan zijn te doen”.

1972 – President Nixon bezoekt China en proost op Chinese premier Chou En-lai door te spreken van “de hoop dat ieder van ons een nieuwe wereldorde moet opbouwen”.

1973 – De Club van Rome, een VN-agent, publiceert een rapport getiteld “Regionalized and Adaptive Model of the Global World System”. Dit rapport verdeelt de hele wereld in tien regio’s.( en hier begint de ellende van de klimaathoax)

10 augustus 1973 – David Rockefeller schrijft een artikel voor de “New York Times” waarin zijn recente bezoek aan Rood China wordt beschreven: “Wat de prijs van de Chinese revolutie ook is, het is duidelijk niet alleen gelukt om efficiënter en toegewijd bestuur te produceren, maar ook het bevorderen van een hoog moreel en gemeenschapsdoel.”.(Blijkbaar is het voor de heer Rockefeller van weinig belang dat de regering van communistisch China 64 miljoen mensen heeft afgeslacht in het proces van het consolideren van haar macht en dat zij alle afwijkende meningen brutaal blijft onderdrukken. Sterker nog er zullen voor de wereldregering ook veel doden moeten vallen. Het is ideaal om maar 500 miljoen bewoners op aarde te hebben en meer niet. Ze talen niet om een dode meer of minder. Sterker nog: ze geven niets om het leven buiten de eigen kring. Bovendien weten ze wat liefde is. In feite zijn de illuminatie aanhangers diep ongelukkige mensen en al hun geld maakt ze niet gelukkig)

April 1978 – Het Amerikaanse ministerie van voor het leger voegt in zijn “Chaplain’s Handbook of Religious Requirements”nieuwe religies toe die federaal zijn erkend en die legaal kunnen worden beoefend op alle militaire bases over de hele wereld. Deze ‘nieuwe’ religies zijn: satanisme, hekserij en andere occulte religies.

25 april 1982 – In grote kranten over de hele wereld verschijnt een advertentie van een hele pagina waarin wordt verklaard: “DE CHRISTUS IS NU HIER”. De reclamecampagne valt samen met het begin van een sprekende tournee door een Benjamin Creme, een Britse theosoof. In verschillende interviews en toespraken legt Creme uit dat hij, wanneer hij over ‘de Christus’ spreekt, niet Jezus Christus bedoelt, maar Lord Maitreya, de wereldleraar. Volgens Creme zijn Jezus, Boeddha, Krishna en anderen slechts discipelen van Maitreya. Deze geascendeerde meesters omvatten een verlichte spirituele hiërarchie die de evolutie van de mensheid door de geschiedenis heen heeft geleid. Hij beweert dat Lord Maitreya de verwachtingen van alle mensen vervult. Maitreya is de Christus die door de christenen wordt verwacht; voor de Joden is hij de Messias, voor de moslims is hij de Imam Mahdi, voor de boeddhisten is hij de vijfde Boeddha, voor de hindoes is hij Krishna. In het verleden, vertelt Creme, hebben deze geascendeerde meesters meestal door discipelen gewerkt, maar nu zijn ze onder ons en klaar om onze wereld te helpen de volgende stap te zetten. (Benjamin Creme’s publicatie “Share International” wordt nu geproduceerd in samenwerking met het Department of Public Information van de VN.) ( dit is weer een stap naar een goed gekeurde en gecontroleerde wereldreligie)

1983 – “The Humanist” publiceert een essay waarin wordt verklaard dat “de strijd om de toekomst van de mensheid moet worden gevoerd in de klas van de openbare school … tussen het rottend lijk van het christendom en het nieuwe geloof van het humanisme … en het humanisme zal zegevieren”. ( de strijd wordt nu ook gevoerd via de islamitische scholen. Via verbod op islamitische onderwijs de vrijheid van onderwijs als geheel ondermijnen)

7 december 1988 – In een toespraak tot de VN zegt Michaël Gorbatsjov: “Wereldvoortgang is alleen mogelijk door een zoektocht naar universele menselijke consensus als we verder gaan naar een nieuwe wereldorde”.

1990 – In zijn boek “De sleutels van dit bloed” citeert de katholieke priester Malachi Martin paus Johannes Paulus II: “Tegen het einde van dit decennium zullen we leven onder de eerste One World Regering die ooit heeft bestaan in de samenleving van naties … een regering met absolute autoriteit om de basiskwesties van overleven te beslissen. Eén wereldregering is onvermijdelijk”.

1991 – Aan de vooravond van de Golfoorlog verkondigt generaal Brent Scowcroft, de nationale veiligheidsadviseur van president Bush: “Een kolossale gebeurtenis staat voor de deur, de geboorte van een nieuwe wereldorde”.

Juli 1991 – In een CNN-programma antwoordt voormalig CIA-directeur Stansfield Turner (CFR), wanneer hem naar Irak wordt gevraagd: “We hebben een veel groter doel. We moeten de lange termijn hier bekijken. Dit is een voorbeeld – de situatie tussen de Verenigde Naties en Irak – waar de Verenigde Naties opzettelijk binnendringen in de soevereiniteit van een soevereine natie … Nu is dit een prachtig precedent dat in alle landen van de wereld kan worden gebruikt …”

Augustus 1991 – Er is ons verteld dat hardliners in de Sovjet-Unie een staatsgreep hebben opgezet. Sindsdien is vernomen dat de “staatsgreep” een schijnvertoning was die bedoeld was om het Westen ervan te overtuigen dat het communisme was gevallen terwijl het in werkelijkheid niet was gevallen.

29 oktober 1991 – David Funderburk, voormalig Amerikaanse ambassadeur in Roemenië, vertelt een publiek in North Carolina: “George Bush heeft zichzelf omringd met mensen die in een wereldregering geloven. Ze geloven dat het Sovjet-systeem en het Amerikaanse systeem samenkomen”.

1993 – Een tweede Parlement van Wereldgodsdiensten wordt gehouden in Chicago op de 100ste verjaardag van de eerste. Net als de eerste conventie probeert deze alle religies van de wereld samen te voegen tot “één harmonieus geheel”. Traditionele overtuigingen van monotheïstische religies zoals het christendom worden als onverenigbaar beschouwd met individuele “verlichting”en moet drastisch worden gewijzigd.

18 juli 1993 – CFR-lid en trilateralist Henry Kissinger schrijft in de “Los Angeles Times” over NAFTA: “Wat het Congres zal hebben is geen conventionele handelsovereenkomst, maar de architectuur van een nieuw internationaal systeem … een eerste stap in de richting van een nieuwe wereldorde”.

23 september 1994 – De globalisten beseffen dat naarmate meer en meer mensen wakker worden en beseffen wat er aan de hand is, ze slechts een beperkte hoeveelheid tijd hebben om hun beleid uit te voeren. Tijdens het diner van de ambassadeurs van de Verenigde Naties merkt David Rockefeller op: “Dit huidige raam van kansen, waarin een echt vreedzame en onderling afhankelijke wereldorde kan worden gebouwd, zal niet te lang open blijven”.(Merk op dat hij zich niet afvroeg of wereldorde zou komen – alleen of het vreedzaam zou aankomen.) Hij gelooft: “We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”.

Maart 1995 – VN-afgevaardigden komen bijeen in Kopenhagen, Denemarken, om verschillende methoden te bespreken voor het heffen van wereldwijde belastingen.

De methoden om een juiste grote crisis te creëeren worden steeds driester: veel valse vlag aanslagen moeten de mensen murw maken.

Hier moet ik overschakelen naar samenwerkingen met andere partijen: die van de zionisten en daarbinnen bepaalde “joodse” groeperingen.

De Farizeeën waren de Joden die de leiding hadden over de tempels ten tijde van Jezus Christus. Zij schreven ook de Talmoedwet. Toen Jezus zag hoe de joodse leiders geldwisselaars waren die hun eigen volk uitbuitten met woeker en corruptie, gooide Jezus ze uit hun niet zo heilige tempel, hun kisten hun en hun tafels omgooiend en noemde het met recht “ een rovershol” en de “synagoge van Satan”. ( Jezus noemde hen ook: zij die zich joden noemen en het niet zijn) Het was pas na deze dramatische botsing dat Jezus een bedreiging voor de corrupte autoriteiten vormde en daarmee uiteindelijk zijn lot bezegelde.

Met de Federal Reserve worden de particuliere centrale banken grotendeels geleid door joden die rijker worden door fiat-geld uit het niets te drukken om rente in rekening te brengen en belastingen te innen om rente terug te betalen op non-stop Amerikaanse oorlogen en de ongelukkige burgers zijn nog steeds slaven . Helaas zijn de tijden in 2000 jaar helemaal niet veranderd, en met de mensheid op de rand van totale zelfvernietiging, zijn de tijden alleen maar erger geworden.

De Talmoed is uiterst hatelijk en racistisch, flagrant Joods supremacisme goed pratend . Directe citaten uit de Talmoed vertellen het verhaal Joden krijgen de opdracht om niet-joden te zien als dieren (Yebamoth 98a) en beesten (Baba Mezia 114b). Zelfs de beste van de “gojim”moet worden gedood (Soferim 15). Talmoedwet moedigt joden aan om heidenen te bedriegen, elke manier om voordeel te halen uit de winst van een Jood op kosten van niet-Joden, zelfs toevlucht te nemen tot moord en overspel te plegen als het kan worden gerationaliseerd en alles ook als het beste voor de natie Israël. ( als ik hier praat over talmoed moet ik het hebben over de babylonische talmoed)

De talmoedische traditie is de joodse wet en het k (c)kabbalisme is verborgen joodse mystiek die al millennia wordt toegepast en door de Ashkenazi-joden (ook bekend als de Khazaren) in Midden- en West-Rusland en Oost-Europa (en nu ook in Israël) wordt doorgestuurd naar de moderniteit. Deze vorm van jodendom dateert rechtstreeks van de tijd van de oorlogszuchtige Babylonische heerser Nimrod (later omgedoopt tot Marduk) en zijn Tempel van Baal (wat “heer”betekent).

Naar schatting is 97,5% van de huidige Joodse staatsbevolking die beweert van Hebreeuwse afkomst te zijn, eigenlijk Asjkenazisch. Joden die afstammen van de Turks-Mongoolse Khazaren , hun “wortels”in het Joodse thuisland opeisen. Allen delen voorouders die nooit een voet in het “Heilige Land” hebben gezet van het Midden-Oosten. In feite is het DNA van de inheemse Palestijnen die worden uitgeroeid het ware Semitische dna. Zoveel van het Joodse verhaal als onderdeel van het grotere menselijke verhaal is gebaseerd op leugens. Het oude testament is gecorrumpeerd. Dat hebben ze ook met het nieuwe testament steeds weer geprobeerd.

Een groeiend aantal onderzoekers en analisten hebben verwezen naar de Khazariaanse maffia die de internationale misdaadcabal leidt die door elkaar wordt gebruikt met de Satanische Cult van het Alziende Oog. ( die van de illuminatie en vrijmetselarij) Een mix van een aantal kwade niet-joden en een aantal kwade vaak cryptojoden die samenwerken voor Satan zijn bezig de menselijke kudde terug te dringen van 7,5 miljard van momenteel tot slechts een half miljard binnenkort.

De illuminatie/vrijmetselaars die de nieuwe wereldorde willen zijn een alliantie aangegaan met het zionisme. Maar beide hebben een eigen agenda en beide gebruiken elkaar. En nu vechten ze elkaar soms de tent uit. Dat is voor ons gewone mensen goed nieuws. Maar ook beangstigend want in hun strijd deinzen ze nergens voor terug.

Een jaar geleden werd in New York City en later Londen (en in ‘ 1000 andere steden’) een replica van bijna vijf verdiepingen van de beroemde Baal-boog gebouwd als onderdeel van de door Rockefeller gecreëerde UNESCO-werelderfgoedsite van de Verenigde Naties, ook ondersteund door de financieel begiftigde Harvard University Masonic Lodge. De Baälboog als de poort van de tempel diende als een poort naar het aanbiddende altaar van de heidense god waarvan velen tegenwoordig geloven dat het Satan vertegenwoordigt. Het heidendom, zoals beoefend door een overvloed aan oude culturen, is gedefinieerd als een religieus systeem gebaseerd op de aanbidding van de gevallen engelen. ( deze oude culturen waren in feite baälaanbidders. Dat was weer de godsdienst van lucifer waarover ik al diverse keren heb geschreven. God kwam tussenbeide bij dit heidendom (denk aan kindoffers waarover ik schreef) en gaf lucifer een ultimatum. De luciferianen weten dat hun tijd afloopt.) Dit is de strijd tussen goed en kwaad. De spirituele strijd waarover ik eerder schreef.

Na het bouwen van tentoonstellingen in New York en Londen was de Babylonische booglater voor de derde keer opnieuw volledig zichtbaar voor de opening van de vijfde jaarlijkse World Government Summit in Dubai, bijgewoond door 4000 wereldleiders uit 130 landen. Onder de opmerkelijke globalisten die hulde brachten aan de satanische gevallen engel, was secretaris-generaal van de VN Antonio Gutteres, en IMF-directeur Christine Lagarde.

Gedurende drie dagen pontificeerden 100 sprekers medio februari drie dagen hun “utopische” regering en hun elitaire opzet om globalisme, multiculturalisme en grote overheid, social engineering en geo engineering te bevorderen, en VN Agenda 21 en Agenda 2030 over “duurzaamheid” . Bij deze NWO bijeenkomsten en evenals bij de Bilderberg-bijeenkomsten en Bohemian Grove-soirees, beraamt de elite onze dood vlak voor onze ogen.

Er bestaat een weinig bekend deel van het jodendom die de orthodoxie van de cabaljoden graag ziet verdwijnen Het joodse establishment uit de zeventiende en achttiende eeuw verklaarde de afvallige Sabbatee-Frankische beweging al tot ketterij. Maar ze werden beschermd.

Hoewel de volgers van de beweging zouden zijn uitgestorven kort na de dood van hun “messiaanse” leiders Sabbatai Zevi (1626-1676) en Jacob Frank (1726-1791), zijn hun ideologie, waarden, overtuigingen en praktijken dat zeker niet, en ze zijn nog springlevend en bloeien. Onze omgekeerde Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, waar zogenaamd goed eigenlijk kwaad is en leugens als waarheid worden uitgezonden. ( ik heb daar al meer over geschreven en verwezen naar het boek van Singer: satan in Goray) Nu maken ze deel uit van de satanische cultus van het Alziende Oog en is zijn demonische invloed overal in de wereld van vandaag zichtbaar door geleidelijke succesvolle infiltratie in de afgelopen eeuwen in alle domeinen van aardse macht en controle.( via politiek, media, film, muziek, litteratuur)

Sabbatai Zevi was van Spaanse joodse afkomst, oorspronkelijk uit Smyrna, Griekenland, totdat hij op 25-jarige leeftijd werd verbannen als een valse profeet uit zijn geboortestad. Zevi vond onmiddellijk een nieuw verblijf in het nabijgelegen Salonika , waar hij zich snel opstelde als een gewijde Sefardische rabbi en kabbalist die aanspraak maakte op een ontvankelijk publiek dat hij de langverwachte Joodse Messias was. Sabbatai Zevi genereerde een vrome aanhang die het meest actief was in het Ottomaanse rijk van het hedendaagse Turkije, hoewel zijn bereik zich snel in Europa verspreidde.

Op het hoogtepunt van zijn roem en invloed op de leeftijd van 40, tien jaar voorafgaand aan zijn dood, gaf de Sultan Mehmed IV de gevangen Zevi de keuze, sterven of zich bekeren tot de islam.

Dus de charismatische oplichter koos ervoor om martelaarschap te vermijden door zijn eigen nek als moslim alleen in naam te redden. De sultan verleende vervolgens de titel “Keeper of the Gate” aan Zevi, die een nauwe werkrelatie met de Shia Bektashi-soefi’s begon . Volgens de gerenommeerde onderzoeker en auteur Gershom Scholem was de Sabbateese beweging “de grootste en meest gewichtige messiaanse beweging in de Joodse geschiedenis”, meer dan de helft van het jodendom van de wereld boeide het op dat moment. Maar in stilte bleef Sabbatai zijn eigen ketterse goeroe-achtige stijl van hedonistisch, orgiastisch geritualiseerd, “feel good” -jodendom beoefenen. Het gaat hier bij al sinds baäl om seks, kindoffers enz. Het heeft als slogan: doe wat je wilt. Dat is een heel andere boodschap die God leerde en Jezus bracht.

In 1492 was Spanje de natie dat al zijn joden eruit schopte. De daaropvolgende joodse migratie naar Ottomaans grondgebied die zijn grenzen opende voor de nieuwkomers, bracht een grote toestroom van joodse immigranten naar waar de familie van Sabbatai Zevi zich vestigde. De heersende cultuur en het klimaat anderhalve eeuw later waarin Zevi werd geboren en opgegroeid was doordrenkt met religieuze onderdrukking en angst voor het einde van de wereld voor Joden. Toen in 1648 Sabbatai’s doemsdagvoorspelling faalde, verklaarde hij zichzelf de nieuwe messias.

Zijn radicale vertrek van het gewone joodse stoïcisme, belooft niet alleen verlossing, maar een alternatieve levensstijl van geheime magie die wijsheid en macht schenkt, het geschenk van profetie, directe communicatie met God (Zevi zelf) en zijn engelen. Hij predikte ongebreidelde seksuele bevrijding en vleselijke extase . Sabbateanisme “bevrijdde” mensen van hun onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelige angst en angst voor Gods morele oordeel. Zevi predikte dat als volgt: onvolmaakte wezens vinden de weg naar het goddelijke pad door het zondige leven en dan volgt gelukzaligheid (d.w.z. het prediken van tegenovergestelde doen van wat “goed” en “rechtvaardig” is). Dat is voor velen zeer aanlokkelijk want God leerde beheersing, gaf moraal. Jezus leerde wat de werkelijk wet was.

In tegenstelling tot het zeer chauvinistische rabbijnse jodendom dat vrouwen verbood om posities van publieke status en religieuze of staatsautoriteit te bereiken, omarmde Sabbatai’s opstandige rebellerende sekte vrouwen voor volledig lidmaatschap en actieve deelname aan haar messiaanse profetische gelederen, die in de 16de eeuw en 17de eeuw ongehoord was. Dat maakte hem enorm populair en het was een grote aantrekkingskracht. De brede invloed van Zevi en zijn messiaanse boodschap werd uitgebreid tot buiten Turkije en Griekenland naar Oost-Europa in het bijzonder. Zijn hardcore Sabbatean aanhangers hielden invloed tot ver in de 19 e eeuw, hoewel zijn diehard gelovigen na zijn dood geleidelijk in aantal afnamen. Veel van zijn volgelingen bekeerden zich met hem alleen in naam tot de islam (bekend als Dönmeh), anderen keerden terug naar het conventionele rabbijnse jodendom. Maar Sabbatai’s specifieke magie bleef aantrekkelijk.

Na de dood van Zevi kwam er een andere charismatische messiaans Joodse man genaamd Jacob Frank, die zichzelf verkocht als niet alleen de reïncarnatie van Sabbatai Zevi maar ook de bijbelse patriarch Jacob. Hij was afkomstig uit Podolia, Polen (nu in Oekraïne). Als een reizende koopman leefde Jacob Frank een groot deel van zijn jonge volwassen leven in Turkije onder een Sabbatisch bolwerk. Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad nog een stapje hoger zette en predikte : “Omdat we niet allemaal heiligen kunnen zijn, laten we allemaal zondaars zijn.”Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde de beste manier om God te imiteren, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te overtreden. Geritualiseerde orgie-feesten met vrouwenruil , incest en pedofilie waren zijn geboden. Sabbatean-Frankisten beoefenden hekserij en offerden dieren evenals menselijke offers. ( dit zien we ook bij luciferianen: zij erkennen geen God, behalve Lucifer en geloven dat zij als God kunnen worden en doen alles wat voor een gewoon mens taboe is)

Uiteindelijk wordt Frank vervolgd en “bekeert” hij zich tot het katholicisme maar blijft populair.

Zijn populariteit groeide alleen maar en de satanische infiltratie van de katholieke kerk en de Europese royalty was aan de gang en begon wortel te schieten.

Het is een breed fenomeen van de “ crypto Joden ” (van het Griekse woord “Kryptos” wat verborgen betekent ), waarbij Joden – die zich voordeden als religieuze bekeerlingen, vooral tijdens de reformatie en de renaissance periode van de 15de tot 17 e eeuw- , te infiltreren in andere godsdiensten (dat wil zeggen, de Sabbateans vooral in de islam en frankisten in het christendom), maar toch in het geheim hun verborgen joodse identiteit en religieuze doctrine behouden. Dit kan ook mede de joodse neiging tot frequente naamsverandering (zij het gedeeltelijk vanwege het vermijden van antisemitische vervolging). Maar ook de demonische ondermijning van geheime genootschappen die ook de top echelons van wereldwijde macht overal in de wereld van financiën, overheid, zakenwereld, massamedia, communicatie, kunst en de academische wereld door zowel cryptojoden als joodse globalisten kan niet worden ontkend. Frank’s perverse gedachte was dat niets minder dan het omverwerpen en vernietigen van de samenleving de mensheid zou kunnen redden. Alleen anarchie en revolutionaire vernietiging van elke religie en positief geloofssysteem zou de weg vrijmaken voor het opnieuw opbouwen van het leven gegoten in luciferiaans licht.

Frank werd gearresteerd in 1760 en in en klooster gevangen gezet maar Russen bevrijdden hem.

Binnenvallende Russen bevrijdden Frank uiteindelijk uit de gevangenis in 1773. In datzelfde jaar ontmoette de satanist Frank een collega-satanist en de door jezuïeten getrainde Adam Weishaupt en bankier “gangster” Meyer Amschel Rothschild , van de Khazarisch afkomstige, rijkste Joodse familie ter wereld. De financiering zou naar zowel Weishaupt als Frank vloeien zodra Weishaupt ermee instemde de Frankistische doctrine te accepteren en het satanische grootse plan dus werd gelanceerd door de onheiligste drie-eenheid ooit. Drie jaar later in Beieren zou Weishaupt formeel de Orde van Illuminati op 1 mei oprichten. ( zie boven)

De drie spanden samen om in het geheim en methodisch de wereld over te nemen door bedrog. Een belangrijkste financier zou Europa’s rijkste familie zijn. En voor corruptie en infiltratie van de vrijmetselarij, de katholieke kerk en regeringen zouden de Illuminati Weishaupt zorgen en Frank zou de grote drie religies en het politieke domein blijven ondermijnen en veroveren.

Jacob Frank leefde de laatste 18 jaar van zijn leven in weelderige luxe, de laatste jaren in een kasteel in de Duitse stad Offenbach net ten zuiden van Frankfurt. De weldoener Rothschild in Frankfurt. Hij was ook kroonsteun van koninklijke hoven van Polen, Rusland en Oostenrijk. Frank nam de titel Baron aan, al dan niet rechtmatig gegeven door de Oostenrijkse aartshertogin en koningin Maria Theresa.

De giftige dobbelsteen was geworpen. De Frankistische k (c)kabbalistische geheimen werden gecombineerd met de “filosofische idealen” van “de verlichting”.

Rothschild-Frankistische-Vrijmetselaar-jezuïeten-leden zaten actief achter de Amerikaanse en Franse revoluties , het marxisme , het zionisme , de bolsjewistische revolutie.