Maand: februari 2020

Over monotheïsme en de heidense religie

Openbaring 2, 9: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

In die tijd ( 96 na Chr. hadden de bijbelgelovigen Christus aanvaard en zichzelf christenen genoemd. De Sadduceeën waren verdwenen en de farizeeën hadden de volledige controle. Jodendom was synoniem met farizeïsme. (volgens de Joodse Encyclopedie). Ze hadden toegang gehad tot het woord van God en namen in plaats daarvan een heidense traditie aan die, zoals Christus zei, de geboden van God teniet deed.

Mt. 15, 8 e.v. : Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens. Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeeën deze rede horende, geërgerd zijn geweest? Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen. Hij zei: “Volkomen verwerpt u het gebod van God, opdat u uw eigen traditie kunt houden.”

Geloof in God en Zijn Woord was de test. Zoals Paulus zei: “Want hij is geen Jood, die uiterlijk is. Maar hij is een Jood, die innerlijk een is in de geest wiens lof niet van mensen is, maar van God.” (Romeinen 2, 28-29 ) Paulus maakt duidelijk dat de belofte van zegen door Abraham Christus was. “Nu aan Abraham en zijn zaad waren de beloften gedaan, van één die de die Christus is” (Galaten 3,16 )

In de tijd van Christus, toen de farizeeën opschepten dat zij kinderen van Abraham waren, wierpen Johannes en Christus de opschepperij terug in hun gezichten. ( Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.)

Zelfs in de tijd van Christus was de tijd al lang voorbij dat men kon zeggen dat de rassenmix die de inwoners van het toenmalige land, kon worden geïdentificeerd als “Semieten” of als “Joden”.

De huidige Joden zijn een potpourri van elk mensenras, en ze hebben geen genealogische of raciale afkomst van de oude volkeren van het land.

Het jodendom werd een niet-raciale farizeeër religie, deze religie hield stevig de greep op de groep want zij was in feite de voortzetting van de babylonische religie. Zij hebben de greep zo stevig gehouden dat zij daarmee ook het christendom hebben geïnfecteerd. En later de islam. Alle religies zijn voortgekomen uit de religie van babylon, uit de verering van baäl. Ook al kreeg die soms andere namen. De Joden waren vanaf het begin een gemengd ras en semiet is dus eigenlijk niet van toepassing, net als anti semiet. Dat is eigenlijk “anti farizees”

De Chazaren waren Oost-Europees/Aziatisch en namen het talmoed jodendom aan toen hun koning Bulan en zijn hofhouding dat deden. Hun afstammelingen vormden de Asjkenazische joden uit Rusland, Polen en Duitsland, die op hun beurt in grote aantallen naar de Verenigde Staten migreerden.

Het is een dwaasheid te geloven dat een volk nog “puur” is. Nederlanders zijn niet voor 100% Nederlands. Door de eeuwen zijn er allerlei beïnvloedingen geweest. In Palestina in de tijd van Jezus al was dat niet anders. Alle stammen waren al vermengingen aangegaan. Joods wil zeggen dat men een joodse religie aanhangt. Dat kan in allerlei vormen van orthodox tot cultuur joods zijn. net zoals er allerlei Christenen zijn en allerlei denominaties.

God heeft nooit een religie willen stichten en Zijn Zoon ook niet.

In feite zijn de monotheïstische religies geen monotheïstische religies. Zij borduren voort op de baäl religie van lucifer. Lucifer was van engel uit de hoogste rang tot demon geworden. In de baälreligie worden goden, zon, maan, sterren aanbeden. In hoogste vorm wordt lucifer aanbeden. De gewone mensen weten dit niet. Zij denken dat zij God dienen of jaweh enz.

De farizeeën “sekte” heeft de eerste Christenen meedogenloos vervolgd en hebben uiteindelijk grip gekregen op “Rome”.

Waarom was die vervolging?

Jezus preekte geen godsdienst maar Jezus preekte over de ware boodschap van God. Dat was te bedreigend voor deze “zij die beweren dat zij joden zijn maar het niet zijn”. Er waren allerlei voordelen verbonden aan de baälreligie. Daar komen de (seksuele) roofdieren vandaan die doorgaan tot op de dag van vandaag. Daar komt de woeker vandaan. Overal waar Jezus tegen optrad en waar Jezus tegen preekte was voor hen juist “lucratief”.

De inhoud van de boodschap was voor hen ook angstaanjagend.

Wat was die inhoud?

God streeft naar een “goddelijke” familie, een “Kerk” ( = gemeenschap) waar hij alle mensen deelgenoot van wil maken. Hij heeft alle mensen met dit doel geschapen maar met een vrije wil. Net zoals Hij lucifer met een vrij wil geschapen had. Deze heeft hij misbruikt. En door hem heeft de mensheid dat ook gedaan. God heeft een ultimatum en een terugkeer mogelijkheid ingesteld. Dat ultimatum loopt binnenkort af. Niet een apocalyps waarin de wereld vergaat zoals zo veel mensen denken. Maar een waarin er een grote ommekeer komt.

Keer op keer heeft Jezus hierover verteld. God laat niets vergaan. maar er komt een “uitnodiging” om mee te doen. De hemel is niet een paradijs waar we op onze lauweren rusten maar een eeuwig leven bij de familie van God om mee te doen aan de schepping. Alleen na de “apocalyps” gaat dat volgens de wetten van God omdat de mens na het “eten van boom van kennis van goed en kwaad” blijk heeft gegeven dat hij dat hij dat oordeel van goed en kwaad niet aankan zonder God. De mens wordt uitgenodigd hier voor te kiezen. Dat is het oordeel.

Veel mensen willen niets met de godsdienst van “Abraham” te maken hebben, dus ook niet met het Christendom. Dat komt omdat er een verkeerd beeld is geschapen door “hen”. Dat komt omdat de bijbel op veel plekken vervalst is. Jahwe is niet onze God. De eisende god is lucifer. De verhalen van lucifer zijn de bijbel ingesmokkeld. Alleen daar waar opgetreden wordt tegen de baälreligie is echt.

Ieder mens heeft talenten en God kijkt hoe je daar mee om gaat / bent gegaan. (dat is het verhaal van de talenten uit de bijbel ( Lucas 19, 11-27 en Matteüs 25, 14-30)

In feite is dat het verhaal van karma: wat je zaait, zul je oogsten. Je kunt falen maar je krijgt na lessen altijd weer nieuwe kansen. Maar dat moet je je wel bewust maken. Dit is het aanvaarden van de boodschap van Jezus en bidden om de kracht van de Geest.

Veel mensen die een oordeel hebben over God, kennen de inhoud van de boodschap niet en weten niet hoe 2 eeuwen lang de boodschap door “hen” is ondermijnd. “Zij” weten dat hun tijd nu nog kort is. Daarom wordt de wereld steeds gekker en steeds brutaler. “Zij” worden steeds brutaler. Maar de Geest begint al te werken want steeds meer mensen worden wakker.

Lucifer gedijde op de pijn. Dat zie je nu steeds meer terug in de meedogenloosheid van de seksuele roofdieren. Lucifer wil zijn offers. Dat zie je in alle conflicten.

Jezus heeft Zijn leven als ultiem offer gegeven en nu weet lucifer dat het einde van zijn tijdperk is ingeluid. Maar hij zal dat tot het uiterste uitbuiten en zo veel mogelijk mensen mee sleuren in zijn val. Die val zal overigens niet voor eeuwig zijn. Ook hij wordt geoordeeld. Wat heeft hij met zijn talenten gedaan?

Veel mensen zien in het kruisoffer niet de glorie van Jezus omdat ze het niet begrijpen. Ze hebben ook niet de boodschap begrepen van de geest die daarna kwam. Ik heb ook lang moeten dwalen en weet ook niet alles maar ik zie steeds meer. Ben dankbaar dat ik lang genoeg mocht leven om te begrijpen wat het doel en de zin zijn. En dat ik lang genoeg leef om te zien waar ik de fout in ging en wat anders kon.

God kiest niet één volk, God kiest alle mensen. Dat was een grote misleiding en veel zionistische / evangelische Christenen zijn in de misleiding meegegaan.

Die misleiding is in de 19 de eeuw begonnen en komt nu tot een soort hoogtepunt bij veel Christenen omdat zij zich zo laten leiden door de staat Israël. Zij verweven politiek en godsdienst en zijn zo ziende blind. Ik heb me er ook lang geen raad mee geweten. Dat doet misleiding. Zij volgen de blinde leiders. ( zie boven: blinde leidslieden)

Het wordt steeds duidelijker dat we in wereld leven vol bedrog, onwaarheden, leugens. Waarheid vertellen, verstoort dit patroon. Dit wordt in eerste instantie altijd afgedaan als zijnde kan-niet-waar- zijn. Het wekt aversie op. Maar alles draait om zaaien en oogsten (karma). We hebben slecht één iemand waar we uiteindelijk verantwoording moeten afleggen. Hij is de enige de we altijd voor ogen moeten houden. Dat is wat telt.

Leven is leren om te gaan met het mysterie van God, is proberen de waarheid te ontdekken. We kunnen beter nergens aan gehecht raken want alles verandert altijd en het gaat altijd anders dan je dacht. Dat is jouw pad om te leren. Ook al komen er de grootste moeilijkheden, alles is les en alles kan je bij God brengen als je dat wilt. Steeds weer kun je kloppen en dan wordt er open gedaan. Alleen misschien niet op jouw tijd of jouw manier.

Elizabeth Dilling hoofdstuk 9

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/klokkenluider/shadowland12.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/leer-ons-bidden.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/generation-zombie.html
https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html

Over monotheïsme en occultisme

2 Korinthiërs 3 e.v. : Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere;

Dit is een verwijzing naar de satan die de god is van deze wereld en de mens heeft verblind zodanig dat hij zelfs het evangelie niet meer begrijpt. Hij is de draak die de hele wereld bedriegt. (Openbaring 12: 9)

De wereld heeft het evangelie niet meer begrepen en alle “monotheïstische” religies zijn “dwalingen” van de babylonische religie.( net als de andere religies trouwens)

Deze religie draait om de aanbidding van satan/lucifer die alle macht nastreeft. Het plan van satan voor zijn wereldheerschappij ging niet door, door de toren van babel waarbij God de talen verwarde. Satan zocht een andere taal: de taal van symbolen. Symboliek is de taal van de mysteriën, daarin is niet alleen de taal van mystiek en filosofie, maar van de hele natuur, want elke wet en macht die actief is in universele procedure wordt gemanifesteerd in de beperkte zintuiglijke waarnemingen van de mens door middel van het symbool .

Kolossenzen 2, 8: Pas op dat niemand u bedriegt door filosofie en leeg bedrog, volgens de tradities van de mens, volgens de basisprincipes van de wereld, en niet volgens Christus.

De symbolen worden altijd de afgoden van de onwetende menigte. En als zodanig gebruikt en misbruikt.

Albert Pike schreef in “Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry” dat de symbolen die worden vereerd door de niet-ingewijden in feite “idolen/(af) goden”zijn die occulte leringen vertegenwoordigen die worden begrepen door hooggeplaatste adepten (ingewijden van de luciferiaanse mysteries). Occultisten over de hele wereld geloven dat, wanneer een symbool eenmaal is gecreëerd, het zijn eigen macht verwerft. De occultist is ervan overtuigd dat een symbool of een set symbolen inherente kracht bezit zodra ze zijn gemaakt.

De occultist wil god zijn en gaat op zijn stoel zitten. In de hoogste rangen van de vrijmetselarij wordt de dienst uitgemaakt en zij in de onderste rangen zijn slecht de willige slaven die hopen dat zij het eens gaan begrijpen en zij hopen op materieel voordeel.

De vrijmetselarij is verwerven met “jodendom”/ khazarenmaffia/ banksters en zij maken de dienst uit in de wereld om zo te komen tot wereldheerschappij/ wereldmacht. Zij gebruiken occulte kennis en kennis van de kabbala om met ingewikkelde getallen berekeningen voor hen goede tijdstippen te zoeken om de wereld naar hun hand te zetten.

De getallen 3 en 6 vertegenwoordigen hierbij een schakel.

Mensen die deze patronen zijn gaan begrijpen weten nu wat false flag terreur is en wat echt en wanneer zij zullen toeslaan. Zo was er voor 23 januari weer onheil aangekondigd. ( 2 en 3 en 1 is 6 het dubbele van 3 is verwijzing naar vrijmetselaarsloge in de 33 ste graad) Het werd de virus- uitbraak in China. Alles wat gebeurt, gebeurt georkestreerd.

Een mensen leven telt niet voor hen. Zij willen het liefst maar 500 miljoen mensen op aarde die ze dan als vee kunnen houden en behandelen en die voor hen als slaven werken.

Dit is de apocalyps maar niet zoals de mensen denken als in termen van het vergaan van de wereld. Het is de tijd van de verdrukking waarin lucifer zijn laatste troef uitspeelt omdat hij weet dat zijn tijd er bijna op zit. Dit is de tijd van de grote verdrukking voor de komst van Christus, voorafgaand met de komst van de anti christ.

In een groot deel van China lijden mensen nu massaal en bedenk dat er machthebbers zijn die dit willen. Leiders die er niet zijn om te dienen maar om te onderdrukken.

Een deel van dit lijden zal over de wereld gaan. God zal ingrijpen alleen op een om moment dat we het niet verwachten: we kennen uur noch dag.

Het is heel moeilijk om te leren om om te denken als je altijd in de dwaling bent geweest. Hoe kun je geloven dat zij 9 / 11 hebben georkestreerd?

Dat doen ze toch niet? Nee wij niet, zij wel. Wij zijn geen mensen maar nummers. Wij tellen niet.

Het is moeilijk om te gaan geloven wat de bijbel zegt als je opgevoed bent met vooroordelen en zelfs minachting. Hoe kan je weer achting krijgen voor het verhaal uit de bijbel? Voor de boodschap van Jezus, die de Christus was?

Zelfs het lijden wat nu in China heerst en wat deze kant op komt, is voor de meeste mensen geen aanleiding na te denken en wakker te worden. Maar God gebruikt alles. Ook deze tijd van verdrukking.

Wij mensen willen maar niet snappen dat dit een spirituele strijd is. Een strijd tussen goed en kwaad. De eerste mens is verleid te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Daarmee sloot hij de boom des levens af en opende hij de weg naar de strijd. Hij dacht hij zelf zo god kon zijn en dat hij kon beslissen wat goed was en wat slecht. Tot op de dag van vandaag zien we dat mislukken. Satan brengt de verleiding en de mens denkt dat het hem zal lukken eens god te worden maar dat is niet zo. De strijd van 6000 jaar loopt ten einde. 2000 jaar geleden kwam Jezus met de uitleg van het koninkrijk van God. Die uitleg is zo goed als verloren gegaan in de strijd en door misleiding. De boodschap van Jezus is vaak niet begrepen of belachelijk gemaakt. De belofte van terugkeer wordt waargemaakt en het is aan de mens om te kiezen of hij de boodschap tot zich wil nemen. We leven in een wereld die steeds krankzinniger wordt. Het zijn de laatste stuiptrekkingen.

De occulte wereld werkt met symbolen en getallen om zo de wereld naar zijn hand te zetten. Zij denken dat zij god zijn en permitteren zich van alles op een steeds brutaler manier. Er komen echter barstjes in de door hun getoonde wereld. God werkt. Zijn Zoon ook.

https://www.henrymakow.com/2020/02/Freemasonry-Leaves-its-Calling-Card.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/Numbers-Show-Masonic-Conspiracy-Against-Humanity.html
http://stateofthenation.co/?p=7673#more-7673
https://doublesinreports.news.blog/
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://archive.org/details/TheFreemasonicArchitectureofHistory/mode/2up

Over monotheïsme

Het zogenaamde “jodendom” is niets anders dan het babylonische talmoedische farizeïsme, dat in wezen grof heidendom is, pantheïstisch atheïsme, een verzameling van alle vormen van heidendom die door de eeuwen heen zijn bedacht.

Tot 1040 na Christus schitterden de talmoed kabbala-academies in Babylonië en uiteindelijk zouden ze zich toeleggen op de talmoedverspreiding naar de rest van de wereld via Spanje over de rest van Europa. Babylon is het symbool van morele vuiligheid in het hele oude testament. Maar degenen die zichzelf mensen van het boek noemen, verhogen het op alle mogelijke manieren. Farizeïsme leeft tegenwoordig volgens de babylonische kalender, houdt de babylonische feesten aan en houdt zich aan het vasten van Tammuz en verankert zijn anti-bijbelse immoraliteit, inclusief sodomie en brandoffers voor Moloch.

De Talmoed citeert als het woord van “de meesters” dat alle landen als deeg (inferieur) zijn voor het land van Israël, en het land van Israël is als deeg voor Babylon. Voor Israël zal er geen lijden zijn voor de komst van de messias want Israël is de messias. ( zo denken zij)

De autoriteit van Tammuz in het jodendom is talmoedisch een feit, en dat wordt vooral in acht genomen door de orthodoxe joden. De wetten van Tammuz en zijn verering zijn geldig en houden verband met occulte berekeningen. Deze houden verband met zon- maan- en sterrenverering en aanbidding.

Niet-Joden zijn doordrenkt met propaganda dat de zespuntige “Jodenster” een heilig symbool van het Jodendom is, daterend uit de tijd van David en Salomo, uit de bijbelse tijden, en dat het pure “monotheïsme” van de joodse religie betekent.

In werkelijkheid werd de zespuntige ster, “Davids Shield”, of “Mogen David”, pas in 1873 door de American Jewish Publication Society als joods hulpmiddel aangenomen, het wordt zelfs niet in de rabbijnse literatuur genoemd. Toen Israël gesticht werd wilden gewone joden dit ook niet in de vlag. Zij wilden bv. de menora of vijgenboom. De zespuntige ster wordt echter al eeuwen gebruikt voor magische amuletten en kabbalistische tovenarij.

Het is bekend dat de religie van de oude Egyptenaren bij uitstek bestond uit zonaanbidding. Mozes waarschuwde de Israëlieten streng tegen het aanbidden van de zon, de maan, de sterren en alle hemelse heerscharen ( Deuteronomium 4,19: Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld) Maar toch viel het volk ervoor.

De oude Hebreeën, nomaden zoals de Arabieren, gaven de voorkeur aan de maan, terwijl de Babyloniërs, die een agrarische natie waren, de voorkeur gaven aan de zon. Maar, zoals blijkt uit Ezechiël 20, 7-8, werd de maanaanbidding van de Israëlieten, zelfs terwijl ze nog in Egypte waren, gecombineerd met zonaanbidding.

Tijdens de ballingschap in Babylon werd het Babylonische systeem aangenomen, de namen van de maanden werden afgeleid van de gemeenschappelijke Babylonische kalender. Zo werd aan Tammuz een maand gewijd voor de aanbidding van de vruchtbaarheidsgeest van die naam.

Babylonië en Egypte waren de centra van de astrologie in het oude oosten. Hebreeën deelden dergelijke overtuigingen. De profeten probeerden herhaaldelijk aan te dringen op het feit dat God oppermachtig was over het sterrenstelsel en dat God aanbeden moest worden en niet de zon, de maan en de sterren.

Jesaja 44, 24: Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven.

In de kabbala vertegenwoordigen de talmoedisten zichzelf als de Goddelijke Aanwezigheid, of Shekinah, en wanneer de Vrouwelijke Shekinah copuleert met haar man, dan zal “Israël” de wereld regeren. De niet-heidense “heiden” is ertoe gebracht te geloven dat aanhangers van de Joodse religie gewoon gelovigen in het oude testament zijn die nog steeds op hun beloofde messias wachten. In het jodendom is die messias echter al hier, en het is het “Joodse volk” zelf.

Voor veel christenen is het jodendom een monotheïstische religie, gebaseerd op geloof in één opperwezen en naleving van het oude testament, met de messias die nog moet komen. Dit is niet zo.

Double-talk is het handelsmerk van het talmoedisch jodendom, door Christus de “synagoge van de satan” genoemd. (Openbaring 2, 9 en 3, 9 ) Talmoedisten verklaren heilig dat hun toewijding aan puur monotheïsme, of de eenheid van God verhindert dat hun geloof in zijn persoonlijkheid incarneert in Jezus Christus, zijn zoon en wij christenen zwijgen.

De zon vertegenwoordigde universeel, in het heidendom, de mannelijke voortplantingsgeest, de maan de vrouwelijke. Het wenen om Tammuz, en zijn krachten van menselijke en agrarische vruchtbaarheid, was een Babylonische ceremonie.

Alle eerbetoon aan de maan en aan de zon zijn specifiek verboden in de bijbel. De verering van de zon, maan en sterren is de oudste afgoderij.

Elizabeth Dilling hoofdstuk 7

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Alle monotheïstische godsdiensten zijn beïnvloed door dit begin en de meeste mensen weten dit niet. De gewone mens met een wens op zoek te gaan naar God wordt misleid door satan die zijn helpers heeft in blinde leiders. ( Jezus heeft voor de farizeeërs gewaarschuwd in o.a. Matteüs 23, 24 e.v. Jullie zijn blinde leiders! Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door!

Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs!) We hebben bijna alleen maar blinde leiders die gaan voor tijdelijke wereldse macht en praal en hun ziel verkopen voor kortstondig gemak.

De gewone mens vertrouwt op zijn leider. Hij wil een partner, een gezin en goed werk. En als het kwaad op de stoep staat, weet hij zich geen raad. Men gelooft in politieke systemen en in religies maar linksom of rechtsom wil satan zijn wereldheerschappij. Dat het Koninkrijk van God is, wil hij bevechten en weg houden bij de gewone mens. En zij die beter moeten weten, geloven in de macht van lucifer en hebben zich aan hem overgegeven.

Maar geen mens ontkomt ooit aan een de simpele vraag: waarom? Dat kan het begin zijn van een zoektocht die nooit meer eindigt. En dat wens ik iedereen toe. Want het kwaad zit tot in de haarvaten van onze samenleving.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Astrotheology#The_Tower_of_Babel
https://thefederalist.com/2020/02/21/heartbroken-dad-of-trans-teen-breaks-gag-to-beg-for-end-of-state-sponsored-child-abuse/
https://www.henrymakow.com/2020/02/the-white-supremacy-canard.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/Baldwin-americans-are-a-conquered-people.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/thunberg-creation-green-tech-industry.html
https://www.naturalnews.com/2020-02-20-full-transcript-smoking-gun-interview-prof-frances-boyle-coronavirus-bioweapons.html

Over de babylonische talmoed en een monotheïstische religie

Openbaring 2, 9

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Openbaring 3, 9 e.v.

Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Voor veel christenen is het jodendom een monotheïstische religie, gebaseerd op geloof in één opperwezen en op naleving van het oude testament, met de Messias die nog moet komen. Dit is niet zo.

De eenheid van God waarnaar zij verwijzen, is feitelijk de eenheid van de pantheïstische ‘en sof’.

( = het oneindige, het onkenbare)

Dit is de “eenheid van de natuur” waarin de heidenen geloofden. Voor elke vorm van spirituele aanroep, en voor de vergoddelijking van de mens, dat is het jodendom talmoedisme, een religie van polytheïsme of van vele goden. Sluw zeggen de polytheïsten wat ze bedoelen. We begrijpen ze niet.

Neem een van de “nieuwe” religies waarvan christenen denken dat ze net zijn ontwikkeld; die zul je allemaal vinden in het talmoedisme . De Joodse kabbala erkent geen kwaad en vergoddelijkt de mens. Het is de bron voor moderne “ismen”, waarvan de bronnen grotendeels onbekend zijn in moderne tijden.

De farizeeërs haalden God uit het oude testament en smokkelden de riten van de zonnegod het verhaal binnen. Ze riepen de god van de natuur aan en hielden zich bezig met magie iets wat God ten strengste verbood. Creatie door Hebreeuwse letters wordt aangespoord.

Het tetragrammaton (YHWH), de letters van het woord Jehova, is gereserveerd voor het oproepen van geesten en het is een “zonde” voor onbevoegden om het woord te gebruiken. In joodse publicaties wordt om deze reden het woord “God” geschreven als “Gd”

Het tetragrammaton, de vierletterige naam van God, werd alleen volledig uitgesproken door de priesters in de tempel. Overal werd het uitgesproken als “Adonai’.” (Zie talmoed, Abodah Zarah.)

Het woord gebruiken zoals het is, is een van de “misdaden” die tegen Jezus zijn gebruikt als beschuldiging (talmoed, Sanhedrin). Op deze grond wordt Jezus een “godslasteraar” genoemd van deze weerzinwekkende heidense gewoonte van de farizeeërs.

Er is de joodse tak, Chassidisme, die is gebouwd op een bepaald soort demonologie ( = contacten met bovenmenselijke wezens / demonen) . Baal Shem Tob wordt geprezen voor zijn activiteiten door rabbijn Louis Finklestein in zijn werk, De Farizeeën. De kunst van het gebruik van de kennis van de verborgen wereld is er om doelen te bereiken. ( bv. de vijand verslaan, terreur uitoefenen) Men kan zich zo dus gemakkelijk meester maken van “de schepping”’. ( Joodse Encyclopedie)

Dit is meedoen met de wereld van de satan.

Het bestaan van een geestenwereld, van boze geesten, wordt in de hele bijbel genoemd. Christus verdreef bezeten geesten. Er is echter een vaste regel over dit onderwerp: namelijk om ze met rust te laten, roep ze niet aan of communiceer er niet mee. Het is duidelijk dat geestelementen de eindige krachten van mensen zouden kunnen misleiden.

“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”, is het eerste gebod. “En dat u niet zult buigen of hen dienen” is het Tweede Gebod. (Exodus 20,3-5 ).

Terwijl de bijbel God voorstelt als de Allerhoogste Intelligentie, de Schepper en de Heerser, is het heidense en atheïstische jodendom pantheïsme. Met andere woorden, er is een grote natuuressentie, waaruit individuele levens blindelings zonder richting sijpelen. “Pan” (natuur) “theïsme” (god-isme) stelt dat de som van de natuur god is. De mens wordt de almachtige luciferiaanse “god”.

De Universal Jewish Encyclopedia (1943) verklaart met betrekking tot de “kabbala”: “hoewel Palestina de geboorteplaats was van de joodse mystiek, het land waar de kabbala werd bedacht, was babylon het grootste belang. Het citeert de mystieke speculaties van de talmoed en het systeem van de kabbala, voortkomend uit de ene en zijn voltooiing bereikend in de andere. De joodse kabbala is een bibliotheek van literatuur, allemaal over magie, spiritisme en gebaseerd op puur pantheïsme.

Aaron ben Samuel krijgt het krediet voor het brengen van de mysterieuze doctrine uit Babylon naar Italië rond het midden van de negende eeuw; vandaar verspreidde het zich naar bijna alle christelijke landen van Europa. (zelfde Joodse Encyclopedie).

Cabala, ook gespeld als Kabbala, betekent “traditie”, en het is de traditie van de heidenen van Babylon, Egypte, en de heidense filosofen, verankerd in de joodse religie.

De chassidische tak van het jodendom is gespecialiseerd in de Cabala. Aan het einde van de 19e eeuw was ongeveer de helft van alle joden kabbalist. Het chassidisme wordt, zoals zoveel talmoedische woorden, op verschillende manieren gespeld.

Het chassidisme wordt een religieuze beweging genoemd binnen de kudde van het talmoedisme “dat bijna de helft van de Joodse massa’s won”. De belangrijkste promotor was Israël Baal Shem Tob (afgekort tot de “Besht”). Vader-op-zoon-dynastieën werden opgericht van chassidische leiders, wonderwerkers, waarzeggers, bezetters van geesten, genezers, die dronkenschap, zang en dans gebruikten om staten van “extase” te creëren. Er werd aan het kwaad toegegeven om het te “zuiveren”.

De leer van het chassidisme is gebaseerd op twee theoretische opvattingen: 1) religieus pantheïsme en 2) het idee van gemeenschap tussen god en de mens, dat is overgenomen uit de Cabala .Niet alleen dat de godheid de handelingen van de mens beïnvloedt, maar ook dat de mens een invloed uitoefent op de wil en de gemoedstoestand van de godheid. Elke handeling en elk woord van de mens produceert een overeenkomstige vibratie in de bovenste sferen. Uit deze opvatting wordt het belangrijkste praktische principe van het chassidisme afgeleid: gemeenschap met god om zich te verenigen met de bron van het leven en deze te beïnvloeden. De mens kan heerser zijn over alles als hij maar de juiste geheimen kent.

In het joodse chassidisme wordt “Baal Shem”, of meester van de naam, ook een heilige of Zaddik genoemd die “regeert door het bezit van het grootste aantal vonken “van goddelijke uitstraling”. Hij staat op hetzelfde niveau als Mozes en de profeten, en spreekt niet alleen met de autoriteit van de thora, maar kan deze zelfs veranderen en intrekken. ( Universal Jewish Encyclopedia) De volgelingen moeten in onderwerping aan de Zaddik leven, hem omringen met hun liefde en vertrouwen, hem gaven brengen, komen tegemoet aan zijn wensen, en zijn gedrag niet ter discussie stellen, ook al lijkt het af te wijken van de geaccepteerde norm.

De Cabala is het bot en het bloed van het talmoedische jodendom, dat zelf van begin tot eind heidens is. Het gebruikt in de praktijk alle occulte demonische gruwelen waarvoor in het oude testament wordt gewaarschuwd. En waar Jezus in het nieuwe testament tegen optrad.

De god van de Cabala is de “En Sof”, de onwetende en onkenbare zee van geest of materie waaruit de schepping voortkomt. De leer van de En Sof, zegt de Joodse Encyclopedie, is het uitgangspunt van alle kabbalistische speculaties. God is het oneindige, onbegrensde wezen, aan wie men geen enkele eigenschap kan toeschrijven . (Cabala, Jewish Encyclopedia)

Elk kenmerk van intelligentie, weten, liefhebben of heersen is ontdaan van de God van de bijbel en overgedragen aan heidense geesten, die worden opgeroepen als in het oude heidendom als “andere goden”, die zo vaak door de profeten werden veroordeeld. Deze handeling van het ontdoen van God van Intelligentie en het reduceren van Hem tot een massa van zichzelf percolerende ( = doorsijpelend) essentie, de “En Sof’” is niets anders dan pantheïsme (de som van de natuur die God is, zonder enig Opperwezen). Het resultaat is hetzelfde oude atheïstische concept van de natuur, gewoon wachtend op de mens om te ontvangen en te domineren. De luciferiaanse god is altijd de mens.

Het gnosticisme / gnostiek, die het christendom in de vroege eeuwen bijna van de aarde heeft weggevaagd, is kabbalistisch. En het gnostische en kabbalistische idee dat het kwaad niet bestaat, wordt al een paar decennia nieuw leven ingeblazen: doe wat je wilt,

Elke heidense truc om God te onttronen en individuele geesten te troosten, wordt door de joodse kabbalisten gebruikt en dat zien we nu dagelijks gebeuren. De God van de christenen is bijna verdwenen.

De Zohar is het belangrijkste werk van de Cabala

De Zohar (Book of Splendour = helderheid) is vertaald in grote oplagen en talen. Het is meer gedegenereerd pornografisch dan de talmoed zelf. De Zohar is een echte bibliotheek. Net als de talmoed probeert het alle letterlijke betekenis van de Bijbel teniet te doen. Dit doet de Zohar door te allegoriseren. Terwijl de “wijzen” van de talmoed als “hogere” betekenissen altijd hun eigen omkering van bijbelse morele wetten geven, probeert de Zohar in meer fantasiewerelden en in sekstaal het hele leven tot de natuur terug te brengen en de mens te vergoddelijken.

Gebaseerd op de kabbalistische methode en doctrines, was het belangrijkste kenmerk van het gnosticisme het “harmoniseren’ van tegenstellingen”. Op deze manier kan zwart worden voorgesteld als wit. De Zohar in zijn latere vorm (na de 13e eeuw) verspreidde zich onder de joden en vertegenwoordigers van het talmoedisch jodendom begonnen het als een heilig boek te beschouwen en zijn autoriteit in te roepen bij de beslissingen over enkele rituele vragen. Joden werden aangetrokken door de verheerlijking van de mens, de leer van onsterfelijkheid. De Zohar verklaarde hem de heer van de schepping. Inderdaad, volgens de Zohar, beïnvloedt de mens de ideale wereld. Zoals eerder opgemerkt, is de En Sof de massa die god wordt genoemd, een hersenloze, zichzelf percolerende essentie, onwetend en onkenbaar.

De darwinistische evolutietheorie, is een theorie van immanentie, pantheïsme, en is een vergelijkbare kabbalistische idee in nieuwe woordvorm.

Wat Spinoza deed, was de Cabala uitspreken, een fundament van de in wezen atheïstische joodse babylonische talmoedische religie. Het werd atheïsme. Hij werd echter extern als “verrader” beschouwd omdat het jodendom al zwaar leed. Intern was hij een held. Karl Marx, zelf zoon van een joodse rabbi, noemde de “En Sof” bij een nog steeds liefhebbers naam, “dialectisch materialisme”. Het proces van kiem op vissen op zoogdier tot aap op de mens, met de joodse marxistische revolutie als zijn kroon en triomf.

Met monotheïsme zeggen de talmoedisten eigenlijk pantheïsme, wat het heidense concept is dat de som van alle natuur God is, een onkenbare massa van essentie, geest of materie, waaruit het universum is samengesteld, zonder de God van de Bijbel die de farizeeën trots hebben geëlimineerd, waarbij alle aan hem toegeschreven krachten werden overgedragen aan “intermediaire krachten” aan die menigten heidense geesten of goden waarvan metatron, de zonnegod, tegenwoordig de baas is.

Ontdaan van zijn misleidingen en onwaarheden, is er niets monotheïstisch aan het jodendom, noch heeft het iets gemeen met het christendom waartegen het onherroepelijk en diametraal is gekant.

Elizabeth Dilling, hoofdstuk 6

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

De westerse mens is alleen geneigd te geloven in wat hij ziet. Maar in de bijbel wordt ons geleerd dat we omgeven zijn door een geestwereld. Lucifer die verbannen werd en de aarde in bezit nam, nam 1/3 van de engelen mee. God schiep eerst de aartsengelen en engelen. Dat zijn entiteiten die wij niet kennen. Waarom geloven we wel in geluidsgolven, beeldgolven, elektriciteit enz. en niet in andere entiteiten op een andere golflengte? Als we de tv aanzetten, vinden we het gewoon dat er beeld verschijnt. Maar toch geloven we niet in een wereld die we nu nog niet kennen.

De gevallen engelen o.l.v. lucifer vormen de groep boze geesten waarvoor in de bijbel wordt gewaarschuwd. Zij hebben beperkt “vrij spel” gekregen en zij vormen het kwaad in de wereld. Diegenen die met het kwaad meewerken, hebben het goed, maar daar moet straks verantwoording voor worden afgelegd. Als je contact zoekt met geesten omdat je er wel in gelooft ( er “is meer tussen hemel en aarde” is populair) loop je een groot risico dat je met die kwade geesten in aanraking komt. Zolang we niet weten hoe we God moeten zoeken en niet weten wie Christus was, lopen we dat risico. Pas als we ons openen voor de waarheid van Christus, kunnen we door genade contact krijgen met de geest van God, de heilige Geest. Dat is een geschenk en niet iets wat je kunt verwerven door “geesten aan te roepen”. God laat niet met zich spotten.

Zolang de satan nog zijn invloed zo gebruikt en wit “zwart kan maken” en omgekeerd leven we onder invloed van de satanische cultus die tot in de haarvaten van onze samenleving is doorgedrongen.

Pas na de grote verdrukking waar de bijbel voor waarschuwt, komt er een einde aan de overmacht van lucifer.

Zolang we niet begrijpen dat het “jodendom” via de “jezuïeten” “de koran schreef” en er dus veel van de talmoed in de koran staat, begrijpen we het kwaad niet van de islam. Maar dezelfde haat die in de talmoed staat, staat ook in de koran.

Het is allebei de invloed van de satan ( betekent tegenstander) die naar wereldoverheersing verlangt.

Satan maakt van beide religies gebruik om de strijd aan te gaan. Voor beide religies geldt de gewone mens met hun gewone levens niet.

Iedere dag zien we voorbeelden van dit kwaad in het ( alternatieve) nieuws verschijnen. De meeste mensen willen dit niet weten omdat “hun wereld in orde moet blijven”.

http://stateofthenation.co/?p=6898#more-6898
https://www.foxnews.com/entertainment/steven-spielberg-daughter-porn-star
https://russia-insider.com/en/node/28312

Over de babylonische talmoed en seksuele ontsporing

Deuteronomium 23,17-18:

Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël. Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel.

Waarom gaat het in de bijbel toch zo vaak over hoererij en over seksuele ontsporing?

We weten nu dat dit hoorde bij de heidense religie / babylonische religie en Mozes wilde dit op gezag van God uitroeien. De talmoed staat vol met de “heilige” talmoedische leringen van de “wijzen” die sinds 500 n. Chr. bewaard zijn gebleven en die op dit moment breder worden onderwezen dan ooit tevoren in talmud-torah-scholen.

Satan had de mens verleid in het paradijs. Sindsdien keerde hij om wat goed was in slecht enz. Hij had de mens verleid te eten van de boom van kennis en goed en kwaad en daar mee was de boom des levens voor hen afgesloten. De mens moest nu zelf uitmaken wat goed was en wat kwaad. En satan verleidde hen in het omkeringsproces. Hij veranderde liefde in lust en legde nadruk op lust. Zo had hij de mens in zijn macht.

Lucifer was geschapen als hoogste entiteit onder God maar hij kwam in opstand. Hij was voorbestemd om als hoogste “hulp” van God het universum te ontwikkelen maar hij wilde meer zijn dan God. Hij werd verbannen door God en kaapte de wereld. God heeft hem beperkte tijd gegeven die 6000 jaar geleden begon met Adam en Eva. Sindsdien heerst hij over de wereld en zijn wij steeds meer onder invloed gekomen van de satanische cultus. Het joodse volk was uitgekozen om de ware boodschap van God te horen en te verspreiden maar dit volk heeft het niet gedaan. De boodschap van God is: u, mensen staat onder invloed van het kwade maar kom terug naar het goede. Word lid van mijn Gods gezin en help mee de wereld te ontwikkelen. Kies bewust voor Mij.

Maar steeds meer hebben de mensen gekozen voor de macht van lucifer, die een meester was in verleiden. Dit heeft geresulteerd in de babylonische religie, die het won van de leer van de Heer. Dit is waar de profeten constant voor waarschuwden. Dit was waarom Jezus kwam want de farizeeën kregen het volk steeds meer in hun macht. En Jezus heeft de farizeeën keer op keer onderuit gehaald. Hij heeft nogmaals de boodschap van de Vader herhaald en verteld dat na Hem de heilige geest zou komen. Dit is onze reddingsboei.

Dit was ook de strijd van Paulus ( die zelf eerder farizeeër was). Zie Romeinen 1,21-31:

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

De talmoed staat vol met aanmoediging en goedkeuring van hoererij, sodomie, incest enz. En het excuus is dat het mag want bv. een kind is nog geen mens enz. En de talmoed wordt gezien als een volmaakt meesterwerk (talmoedboek van Yebamoth (Bewijsstuk 155 ) en Universal Jewish Encyclopedia 1943)

In de talmoed wordt alles wat verderfelijk is, goed gepraat en er wordt altijd wel een excuus gevonden.

Alles wat Mozes had geleerd en waar de profeten voor geijverd hadden, werd door de farizeeën ontkracht, omgekeerd. Zij hielden vast aan de oude leer uit de babylonische religie, die voor hen alleen maar voordeel opleverde. Maar juist dit wilden Mozes en de profeten teniet doen. Het joodse volk was een volk uitgekozen om de wereld te vertellen over God. Maar het volk heeft gedwaald en het niet begrepen. Nu wordt beweerd dat het een “uitverkoren” volk was. In de zin van “lieveling” met privileges. Dat is niet zo. De zionistische/ evangelische christenen kijken zwaar op tegen dit “uitverkoren” volk. Dit volk is immers Gods lieveling? Nee, dat is niet zo. Dit volk was uitgekozen door God om God kenbaar te maken en Zijn boodschap te geven. Zij hebben echter gefaald: zij zijn in de greep van lucifer gebleven en blijven als luciferianen de wereld verkeerd beïnvloeden. De wereld is in de greep van satan en zij waren willige helpers en hebben ook weer willige helpers gezocht om zo de macht van satan te bestendigen. Zij zijn een volk om mededogen voor te voelen. Zo veel lessen en toch niet luisteren. Zo veel kennis en het toch niet uitdragen. Zij dragen een zware verantwoordelijkheid. Satan lacht God nog uit maar weet dat zijn dagen zijn geteld.

God is bijna uit onze wereld verdwenen.

Het woord “God” wordt zelfs in joodse kring niet geschreven of gesproken en de joodse stem gebruikt het woord overal als “GD”. Niet uit vroomheid maar puur uit bijgeloof.

Een van de belangrijkste “misdaden” van Christus was dat Hij de naam als gespeld uitsprak.

Christus werd gehaat door de heidense farizeeën voor leringen als:

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. (Matteüs 5, 17-20)

De leer van de farizeeërs is via de babylonische talmoed via allerlei doctrines overal in onze wereld doorgedrongen. Via de cabal / de vrijmetselarij is zij in de haarvaten van de samenleving door gedrongen. Je kunt alleen nog succes hebben in het leven als je tot “hen” behoort. Dit wordt de tijd van de verdrukking. Dit is waar de bijbel voor gewaarschuwd heeft. Dit is de tijd waarin alles omgekeerd is. De machthebbers zorgen alleen nog voor zichzelf en niet voor de mensen door wie ze gekozen zijn. De god mammon beheerst de wereld. Mensen worden klein en dom gehouden en via “brood en spelen” afgeleid. Lust viert hoogtij dus mensen hebben weinig tijd en energie over om zich te verdiepen in wat er gaande is. Ze zijn iedere dag verleid tot te zijn wie ze in wezen niet zijn.

Jezus heeft voor de farizeeërs gewaarschuwd in o.a. Matteüs 23, 24 e.v.

Jullie zijn blinde leiders! Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door!

Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme! Blinde Farizeeërs! Maak eerst de inhoud van de bekers en borden schoon. Dan zal de buitenkant vanzelf ook schoon zijn. Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten.

Het zijn blinde leiders die niets goeds brengen en tot op de dag van vandaag wordt hun leer bestudeerd en toegepast en we weten het niet. De blinde leiders van vandaag hebben niet het goede met ons voor. Een leven telt niet. Alleen eigen macht en glorie. Zij aanbidden allemaal de joodse god uit de bijbel: de god van de mammon, zij aanbidden satan ( = lucifer)

We hebben alleen nog blinde leiders maar het wordt tijd dat we zelf gaan zien. We moeten wakker worden want we kunnen niet meer vertrouwen op de “ouder” die boven ons staat.

We moeten afstemmen op de Geest van God.

Zie Elizabeth Dilling, hoofdstuk 5

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/Media-Mask-Masonic-Control.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/scottish-woman-muses-about-freemasons.html
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2017-02-2020.htm