Maand: maart 2020

Over openbaringen 3

Er waren dus 7 kerken in klein Azië waarnaar 7 brieven werden gestuurd.

Deze kerken / gemeenten stonden symbool voor een soort gemeente in zijn tijd en voor een kerkgemeente / stroming in de eeuwen daarna en ze kwamen overeen met een parabel / gelijkenis in Mattheüs 13.

En verder wezen ze terug naar een periode in de geschiedenis van Israël met God in het O.T. ( zie over openbaringen 2 over Izebel)

De 7 kerken:

Efeze – De begeerlijke gemeente die de liefde van weleer had opgegeven (Openbaring 2:1-7).

Smyrna – De vervolgde gemeente die onder armoede en martelaarschap leed (Openbaring 2:8-11).

Pergamum – De wereldse gemeente die de Christelijke leer verwaterde en tot inkeer moest komen (Openbaring 2:12-17).

Tyatira – De valse gemeente die een verleidelijke profetes volgde (Openbaring 2:18-29).

Sardes – De “dode” gemeente die in slaap was gevallen (Openbaring 3:1-6).

Filadelfia – De gemeente van broederlijke liefde die geduldig volhardt (Openbaring 3:7-13).

Laodicea – De “lauwe” gemeente met een lauw geloof (Openbaring 3:14-22).

De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13:

1. De gelijkenis van de Zaaier – 13:1-23

2. Het onkruid op de akker – 13:24-30

3. De gelijkenis van het mosterdzaad – 13:31-32

4. De gelijkenis aan het zuurdeeg – 13:33-43

5. De schat in de akker – 13:44

6. De éne parel van grote waarde – 13:45-46

7. De gelijkenis van het visnet – 13:47-58

Vervolg kerken:

5. Sardis: de geestelijk dode vleselijke kerk. Sardis was ook een van de oudste steden in Klein-Azië. Sardis was een handelsstad die bekend stond om zijn tapijtindustrie en een zeer welvarende stad. De eerste gouden munten ter wereld kwamen daar vandaan rond 600 voor Christus. De beschermgod was de godin Cybele, die een zoon had die Midas heette, wiens aanraking alles in goud zou veranderen. Sardis lag op een heuvel 1000 voet boven een brede vallei. Dit gaf de mensen een vals zelfvertrouwen over hun veiligheid en mensen leefden in de glorie van hun verleden.

De profetische toepassing van deze kerk op aarde is van 1517 n. Chr. Tot de kerk in de verdrukking is voltooid . Dit is de kerk van de reformatie die begon toen Martin Luther zich losmaakte van de rooms-katholieke kerk. Het omvat de meeste van de oude protestantse kerken van onze tijd.

1 En schrijf aan de engel van de kerk in Sardis; Deze dingen zegt hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft; Ik ken uw werken, dat u een naam heeft die u leeft en dood bent.

Jezus vertelt deze kerk dat ze een naam hebben waarvan ze leven, maar dat ze echt dood zijn. Hij zegt dat ze beweren christen te zijn, maar ze zijn echt nooit uit de Geest geboren. Ze hebben een vals gevoel van veiligheid, net als de mensen van het oude Sardis.

Velen van deze kerk denken dat ze gered zijn omdat ze als kind in het christendom zijn gedoopt en omdat ze zichzelf christen noemen. De kerken die voor het grootste deel uit de reformatie kwamen, zijn in grote geestelijke achteruitgang. In Europa zochten deze kerken de goedkeuring van politieke leiders en werden door de staat gesteunde kerken . Vandaag kunnen we de resultaten van die fusie in veel delen van het oude Europa zien. Er zijn grote kerkgebouwen met door de staat gesteunde geestelijken die weinig regelmatige bezoekers hebben. Minder dan vijf procent van de niet-katholieke Europeanen gaat naar de reguliere kerkdiensten. De boodschap die van de meeste kansels in Europa wordt gehoord, leert eerder socialistisch humanisme dan christendom.

De gereformeerde kerken zijn ook nooit klaar met het opruimen van de ketterijen die ze van de Roomse Kerk hebben geërfd, en velen hebben het rooms-katholieke ritueel vervangen door hun eigen soort ritueel. Vandaag verliezen in de Verenigde Staten de kerken die uit de reformatie voortkwamen leden. Om leden aan te trekken of te houden, sluiten ze nu een compromis met degenen die met zondige levensstijlen pronken en zelfs deze mensen in leidinggevende posities plaatsen.

Veel van degenen die nog steeds deze liberale hoofdlijn van protestantse kerken bezoeken, doen dit alleen om culturele of sociale redenen. Er is weinig echte christelijke gemeenschap in deze kerken buiten de zondagsdienst en het kerkgebouw, en de levensstijlen en humanistische overtuigingen van de leden weerspiegelen onverschilligheid of zelfs vijandigheid tegenover bijbelse waarheden. Veel van de ketterijen van onze moderne tijd zijn bedacht in hun liberale seminaries.

Het leiderschap in Sardis heeft een geschiedenis van wijzen op de tekortkomingen van de katholieken, maar de katholieken hebben tenminste werken waar Jezus hen voor prees. Jezus heeft weinig vriendelijke woorden voor wat er in deze kerk gebeurt.

2 Wees waakzaam en versterk de dingen die blijven, die gereed zijn om te sterven; want Ik heb niet gevonden dat uw werken volmaakt zijn voor God .

Wat in de meeste van deze kerken nog over is, is de juiste leer van redding door geloof alleen in het voltooide werk van Jezus Christus alleen en het geloof in sommigen dat de bijbel de enige onfeilbare regel is voor christenen om naar te leven.

De dingen die overblijven, zijn klaar om te sterven omdat veel van de fundamenten van het geloof nu worden aangevallen in hun eigen seminaries en door veel van hun leiders die door deze seminaries zijn gecorrumpeerd. Sommige leiders die met deze kerk kunnen worden geïdentificeerd, vertellen nu zelfs aan de mensen welke passages in de bijbel als geïnspireerd worden aangemerkt en welke niet. Steeds meer leert men dat de bijbel slechts een gids is om te leven, net als heilige boeken van heidense religies. Sommigen geloven niet langer dat de bijbel Gods onfeilbare woord is en ze ontkennen zelfs dat Jezus de enige manier tot redding is.

Jezus zei dat hun werken niet perfect zijn voor God. Hij verwijst waarschijnlijk naar het werk binnen deze kerk dat de christelijke waarheden actief verdraait en negeert en hun gebrek aan geloof en / of dienstbaarheid om de grote opdracht uit te voeren.

3 Bedenk dan hoe u hebt ontvangen en gehoord, en vasthoudt en u bekeert. Als u daarom niet waakt, zal ik als een dief op u komen en u zult niet weten welk uur ik over u zal komen.

Jezus vertelt deze kerk duidelijk dat ze moeten vasthouden aan de essentie van het geloof dat van hun vaderen is doorgegeven. Hij vertelt hen ook dat als ze niet kijken naar en de dingen die overblijven versterken, ze zich niet bewust zullen zijn van de algemene tijd van Zijn komst of klaar zullen zijn wanneer Hij komt.

De komst van Jezus als dief verwijst naar wat algemeen bekend staat als de opname. Het is wanneer Jezus komt als een dief voor een wereld die nog steeds onder het bestuur van satan staat. Hij komt zodat Zijn gelovigen satans vrije heerschappij op aarde als namaakgod niet zullen doorstaan.

God zal toestaan dat deze misleiding komt zodat de hele wereld de keuze zal moeten maken die eeuwige gevolgen heeft. Die keuze is om Zijn Zoon als Heer te aanvaarden of satan als heer te aanvaarden. Aangezien de met de Geest vervulde kerk Jezus al als Heer heeft aanvaard, is er eenvoudigweg geen reden voor hen om deze beproeving te doorstaan, maar de meeste die met Sardis kunnen worden geïdentificeerd, zo wordt ons verteld, zullen worden achtergelaten om door deze periode van beproeving en verdrukking te gaan .

Tegenwoordig zijn de liberale duizendjarige kerken van onze tijd, in tegenstelling tot de meeste fundamentele en sommige evangelische kerken, totaal onwetend van de tekenen dat Jezus zeer binnenkort komt en velen spreken zelfs tegen de theologie van Zijn spoedige terugkeer. De woorden van Jezus geven aan dat als ze niet vastgehouden hebben aan de essentie van het geloof en zich bekeerd hebben van hun ketterijen, ze het niet zullen weten of klaar zullen zijn bij Zijn komst. Ze zullen het vuur van de grote verdrukking te verwerken krijgen.

4 U hebt zelfs een paar namen in Sardis die hun kleding niet hebben verontreinigd; en zij zullen met mij in het wit wandelen; want zij zijn het waard.

5 Die overwint, die zal gekleed gaan in witte kleding; en ik zal zijn naam niet uit het boek des levens uitwissen, maar ik zal zijn naam voor mijn Vader en voor zijn engelen belijden.

6 Wie een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De passage zegt dat de meesten die zich met deze kerk identificeren, hun kleding hebben verontreinigd. De verklaring kan betekenen dat degenen die zich met deze kerk in het algemeen identificeren, verontreinigd zijn omdat ze nooit tot Christus zijn gekomen om hun “kleding” te laten “wassen”. Als dat juist is, zou de passage aangeven dat sommigen in haar, hun vuil overwinnen door zich in het bloed van het Lam te wassen. Als witte kledingstukken inderdaad verontreinigd raken, zoals sommige denominaties leren, kunnen ze alleen worden verontreinigd door ongeloof in Jezus.

Velen in Sardis proberen zichzelf te redden door hun eigen verdiensten. Ze hebben Jezus nooit tot Heer van hun leven gemaakt. De meeste van degenen die met deze vergadering zijn geïdentificeerd, staan in het doopboek van de kerk en ze noemen zichzelf christen, maar hoeveel hebben enig bewijs dat ze uit de Geest zijn geboren met werken van de Geest die door hen zijn gedaan? Hoevelen zijn er dan eigenlijk uit de Geest geboren? Jezus zegt dat er in deze groep maar een paar zijn!

( uit de Geest geboren wil zeggen: wedergeboren.) Jezus maakt ook duidelijk dat Hij zelf een doopboek heeft; het wordt het levensboek van het Lam genoemd. Wat velen in deze kerk niet begrijpen, is dat Jezus de doper is. Geestelijke doop wordt niet gedaan door de kerk, priester of pastoor. Evenmin wordt de ware doop bereikt door te dompelen of te besprenkelen en enkele rituele woorden te zeggen. De ware doop is de doop in een nieuwe schepping die door de Heilige Geest het lichaam van Christus wordt genoemd en dit gebeurt allemaal met de autoriteit die de Vader Jezus heeft gegeven wanneer iemand Jezus echt vertrouwt voor zijn of haar redding.

In de ene ware doop in het lichaam van Christus door te vertrouwen op het voltooide werk dat Jezus aan het kruis deed, sterft de oude vleesmens met Jezus en wordt met Jezus opgevoed tot een nieuwe schepping samen met vele andere leden die het Lichaam van Christus worden genoemd. De doop is geen gehoorzaamheidsritueel dat redding brengt, zoals sommige denominaties leren. Wat redding brengt, is geboren worden in een nieuwe schepping door geloof in de Schepper. Velen verwarren de uiterlijke symboliek van identificatie met Jezus die gelovigen tonen wanneer ze worden ondergedompeld of besprenkeld met de spirituele schepping die plaatsvindt binnenin wanneer men gelooft.

Mt 3,11: Ik doop u inderdaad met water tot bekering; maar wie na mij komt, is machtiger dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen; hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur:

Er wordt waarschijnlijk beweerd dat er in deze bijna dode gemeente sommigen zijn die zullen overwinnen en verlossing zullen vinden, maar de rest van de vergadering heeft in de eerste plaats nooit redding gehad.

Een van de redenen waarom deze probleempassages bestaan, is dat de Heiland niet wil dat degenen die zich met de kerk identificeren, zelfgenoegzaam zij over hun redding. Hij wil dat ze ervoor zorgen dat ze werkelijk echte redding hebben gevonden. Degenen die ware gelovigen zijn, weten zeker dat ze ware gelovigen zijn. Ze zullen zeker worden gered, dus de kwestie van het verlies van je redding door ongeloof is geen probleem voor degenen die hoe dan ook geloven.

Van de hele mensheid zijn hun namen opgenomen in het boek des levens wanneer ze door God zijn geschapen, maar alle geboren sinds de val van Adam zullen uit het boek des levens worden gewist omdat we allemaal zondigen en we zullen allemaal sterven in onze zonden tenzij we leven zonder zonde. Aangezien geen enkele natuurlijke mens dat kan, is het enige alternatief het aanbod van de gratis gave van rechtvaardigheid die door het bloed komt van de enige God / mens die geen zonde (Jezus) had.

Degenen die door de Vader zijn aangetrokken om te worden gedoopt in een nieuwe schepping, het Lichaam van Christus genaamd, zullen worden gedoopt in Zijn gerechtigheid en zullen niet uit het boek des levens worden gewist. Allen die niet tot Jezus komen voor redding, zullen het niet waard zijn om hun naam in het boek des levens te laten behouden omdat hun zonde hen blijft scheiden van God.

Hoe iemand echter in de eerste plaats in de kerk wordt gered, verschilt in verschillende denominaties. Als ze geloven dat het belijden van de juiste woorden zonder een veranderd hart, of gedoopt worden in het water, of gedoopt worden als een kind of de leerstellingen van de kerk gehoorzamen, enz., redding brengt, leven ze zeker op een plateau van valse veiligheid, net zoals het oude volk van Sardis. In ieder geval zullen mensen met spirituele oren horen wat de Geest tegen de kerken zegt en de anderen niet.

6. Philadelphia: de kerk van broederlijke liefde. Philadelphia was de jongste stad van de zeven in de brieven genoemde. De stad werd gesticht in 189 voor Christus en is vernoemd naar twee broers die over het gebied regeerden en grote liefde voor elkaar toonden. In het gebied zijn munten gevonden met daarop de afbeeldingen van deze twee broers. De naam Philadelphia betekent eigenlijk “iemand die van zijn broer houdt”. Dit gebied had veel uitstekende wijngaarden en de overvloedige wijn maakte dronkenschap het grootste sociale probleem. Philadelphia was een zendingscentrum voor het verspreiden van de Griekse taal en cultuur naar vele andere gebieden. De stad heeft veel aardbevingen ondergaan, dus ze is nooit een grote stad geworden. De kerk in Philadelphia leed onder de handen van een grote joodse gemeenschap, maar veel joden vonden hun Messias echt in het christendom.

De profetische toepassing van deze kerk op aarde is vanaf ongeveer 1730 n. Chr., tot de opname.

Deze missionaire en evangelische kerk begon met de grote westerse opwekkingen. De bijbel werd in deze periode algemeen gebruikt in gewone talen en mensen begonnen te lezen en te gehoorzamen wat de bijbel leerde. De grote missionaire bewegingen en opwekkingen begonnen toen overwinnaars in Sardis de waarheden in de Schrift geloofden en onderwezen die waren vergeten of die waren vervangen door de theologieën van confessionele theologen. Gedurende deze periode werd het goede nieuws van Gods genade aan alle naties gebracht en werd de lering uit de Schrift over zijn aanstaande terugkeer en zijn tweede komst om een fysiek koninkrijk op aarde op te richten, hersteld. Velen in deze kerk wandelden met God zoals Henoch, en net als Henoch kunnen de gelovigen ook worden verwijderd zonder de dood te zien 300 jaar nadat de wandeling was begonnen.

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

De enige die in aanmerking komt, is onze opgestane Heer. De sleutel van David is de sleutel die Eliakim uit het Oude Testament droeg als het hoofd van het gezin van David. Alleen Eliakim had de autoriteit om audiëntie bij koning David toe te staan of te weigeren. Jezus als hogepriester opent de deur voor toegang tot de Vader en niemand anders dan Jezus kan die deur openen of die deur sluiten.

8 Ik ken uw werken: zie, ik heb u een open deur voorgehouden, en niemand kan hem sluiten; want u hebt een beetje kracht en u hebt mijn woord gehouden en mijn naam niet verloochend.

Deze kerk heeft een open deur ervoor. Dit komt tot uiting in het werk van evangelisatie en missies dat velen in deze kerk hebben bereikt door de kracht van de Heilige Geest. De kracht die van de Heilige Geest kwam, is waar deze kerk haar kracht krijgt, maar haar kracht is beperkt omdat ze een kleine minderheid is en ze heeft niet veel invloed op anderen die zich identificeren met het christendom.

Jezus zei dat deze kerk zijn woord hield. Hij verwijst naar Zijn “heilig woord” de Bijbel. Dit is de enige kerk die het woord van God gehoorzaamde om het goede nieuws aan de hele wereld bekend te maken. Philadelphia geloofde niet alleen het woord van God, maar ze gehoorzaamde het woord. Deze kerk heeft niet ontkend dat Jezus de Verlosser (Zijn naam) is, zelfs niet toen het populair werd voor degenen die zich met het christendom identificeerden om “vele wegen naar de God-theologie” te hebben.

9 Zie, Ik zal ze tot de synagoge van satan maken, die zegt dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal ze doen komen om voor uw voeten te aanbidden en te weten dat ik u heb liefgehad.

De kerk in Philadelphia in de eerste eeuw werd vervolgd door degenen die zichzelf joden noemden maar volgens Jezus tot de synagoge van satan behoorden. Jezus zegt dat alle joden die deze kerk vervolgden, ooit zullen erkennen dat Jezus zijn kerk liefheeft. Deze passage maakt ook duidelijk dat er een werkelijke tijd van oordeel zal zijn in aanwezigheid van de heiligen die met Jezus regeren

De profetische toepassing van deze passage gaat over joodse vervolging van ware joden die hun Messias hebben gevonden. Dit is gebeurd vanaf de tijd van Johannes, zelfs tot vandaag. Joden die zich tot het christendom bekeren, worden verbannen door hun familie en vrienden.

10 Omdat u het woord van mijn geduld hebt gehouden, zal Ik u ook behoeden voor het uur van verzoeking, dat over de hele wereld zal komen, om hen die op de aarde wonen te beproeven .

Het woord van Zijn geduld is de boodschap over Zijn wederkomst. Tegenwoordig zeggen velen in de kerk dat ze Jezus niet snel zullen verwachten. Sommigen geloven zelfs dat Jezus misschien helemaal niet fysiek terugkomt of in ieder geval niet totdat de wereld gekerstend is. Omgekeerd verspreiden de meeste leden van de Filadelfia-kerk het woord dat Jezus zeker spoedig zal komen.

De kerk wordt verteld dat ze “van” of letterlijk “uit” zal worden gehouden (“ek” wordt in het Grieks gebruikt en het betekent in feite “uit”) de tijd van beproeving die zal komen op allen die op aarde leven . Aangezien het over de hele wereld komt, betekent dit dat ze niet op aarde zal zijn voor deze beproeving. Deze tijd van beproeving is de grote verdrukking die later in dit boek wordt beschreven. De tijd van beproeving voor de wereld zal komen om de wereld te testen om te zien of ze God zullen geloven en de waarheid zullen accepteren over het komende Koninkrijk van God geregeerd door Jezus of dat ze de leugens van de Antichrist van het Beest zullen geloven en lid worden van de vals koninkrijk dat hen naar hun eigen vernietiging zal leiden.

De met Philadelphia geïdentificeerde gemeente heeft geen reden om getest te worden, aangezien die al geloven. De gelovigen in deze vergadering zullen voor het oordeel worden gebracht zoals Henoch was, omdat ze al met God wandelen omdat Zijn geest in hen is.

11 Zie, ik kom snel: houd vast wat gij hebt, dat niemand uw kroon neemt.

Jezus zei dat hij heel snel of plotseling voor deze kerk zou komen. Deze kerk zal niet lang op aarde blijven. Zoals Henoch driehonderd jaar met God wandelde en werd ingenomen – zo mag deze kerk. Jezus geeft aan dat als deze mensen vasthouden en hun gaven gebruiken totdat Hij komt, ze al een kroon verzekerd hebben. De Schrift is ook duidelijk dat het voor een gelovige mogelijk is om zijn kroon aan een andere gelovige te verliezen als hij stopt met het werk te doen dat God hem heeft gegeven.

12 Die overwint, ik zal een pilaar maken in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer naar buiten gaan; en ik zal op hem de naam van mijn God schrijven, en de naam van de stad van mijn God, wat nieuw Jeruzalem is , die uit de hemel uit mijn God nederdaalt, en ik zal mijn nieuwe naam op hem schrijven.

13 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De overwinnaars in de kerk zullen pilaren zijn in Nieuw Jeruzalem; zij zullen voor altijd bij God wonen. Vers 12 is natuurlijk een beeldspraak. Overwinnaars zijn geen pijlers, het zijn mensen. Pilaren zijn de belangrijkste steun voor de tempel. Ze gaan de tempel niet uit omdat hun lichaam de tempel is voor de Geest van God. De beschrijvingen van de Heilige Stad in de laatste hoofdstukken van dit boek maken ook duidelijk dat er geen fysieke tempelstructuur zal zijn in de eeuwige Heilige Stad. De tempel van de Heilige Stad zal de Almachtige Here God zijn en het Lam en Hij zal Zijn volk inwonen.

De met Philadelphia geïdentificeerde kerk is de laatste van de twee vergaderingen van de zeven die Jezus helemaal behaagt. De andere was de gemeente die zich met Smyrna identificeerde en die grote vervolging zag, maar toch het geloof behield.

7. Laodicea: De materieel rijke afvallige kerk. De stad werd gesticht vóór 1000 voor Christus, maar de stad werd in 250 voor Christus Laodicea genoemd. De fysieke locatie van de stad lag ongeveer 65 mijl ten oosten van Efeze. De stad Laodicea stond bekend om het lauwe water dat het via een aquaduct uit de warmwaterbronnen van Hierapolis kreeg. Het was een zeer rijke stad van kooplieden, bankiers en industrie. Laodicea was het belangrijkste centrum voor rijke zwarte wol die afkomstig was van de unieke schapen die het gebied begraasden. De wol werd in hun industrie gebruikt om tapijt en kleding te produceren.

Laodicea had een beroemde medische school die bekend stond om zijn oogzalf. Er zijn aanwijzingen dat de mensen in de stad zich graag vermaakten. De ruïnes geven aan dat de stad een gymzaal, een grote renbaan, drie weelderige theaters en enkele badhuizen had. Laodicea was zo rijk dat de stad tijdens een zware aardbeving in 60 na Christus de hulp van buitenaf van Rome weigerde.

De naam van de stad betekent “regeer door de mensen”. Het is bekend dat de stad een grote joodse gemeenschap heeft gehad.

De christelijke kerk was ook rijk en ruïnes van haar gebouwen zijn nog steeds te zien in dat gebied. Hoewel we weten dat deze kerk grote gebouwen had, is er niets bekend over de bediening van deze kerk buiten Laodicea. Dit vertelt ons op zichzelf dat de kerk egocentrisch was en weinig bijdroeg aan vroegchristelijke evangelisatie en missionaire inspanningen.

De profetische toepassing van deze kerk op aarde is van ongeveer 1900 na Christus tot de voltooiing van de kerk in de grote verdrukking.

Wat het begin van deze kerk profetisch zou kunnen zijn, was toen protestantse seminaries de fundamentele grondslagen van de christelijke waarheid begonnen in twijfel te trekken met hun hogere kritiekmethodologie. Deze seminaries brachten lauwe leiders voort die twijfelden aan de Schriften en veel van de daarin gevonden waarheden. Velen begonnen leerstellingen van seculier humanisme te onderwijzen en punten uit de satanische psychologie vanaf hun kansels en de mensen in hun gemeenten werden onverschillig voor de grondstenen van het christendom die door de apostelen waren gelegd

Deze kerk vertegenwoordigt materialistische kerken die geestelijk arm zijn en die bestaan in de laatste dagen vlak voor de wederkomst. Het omvat “welvaartskerken” en enkele “grote zoekerkerken” en “opkomende kerken” die het ware evangelie hebben afgezwakt en een amusementscentrum voor het vlees hebben verschaft om het christendom voor iedereen aanvaardbaar te maken. Ze voorzien in alle behoeften van het vlees op hun campussen, maar er wordt weinig op de bijbel gebaseerde spirituele verrijking aangeboden. Veel van de methoden die nu worden gebruikt om mensen te bereiken, zijn niet gebaseerd op het onderwijzen van bijbelse waarheden, maar zijn gebaseerd op psychologische concepten die werken in ’s werelds meest succesvolle bedrijven.

Laodicea omvat ook mogelijkheiddenken en woordkerken die zichzelf de scheppers maken van wat ze geloven en zeggen. De kerk van Laodicea omvat enkele tv-bedieningen, reizende zelf-gezalfde genezers en al diegenen die de kudde omhullen door een extravagante levensstijl te leiden op basis van het aanbod van anderen. Het kan ook sommigen zijn die denken dat ze spiritueel rijk zijn, maar echt spiritueel bankroet zijn omdat ze de heidense theologie en doctrines van demonen in de nieuwe tijd hebben omarmd. Anderen zoals deze hebben het menselijke emotionele leven omarmd met veranderde bewustzijnsstaten als spirituele rijkdom van God. Laodicea kan zelfs enkele culturen van de laatste dagen bevatten die in grote ketterij zijn maar de naam van Jezus Christus niet ontkennen.

14 En schrijf aan de engel van de Kerk van Laodiceeërs; Deze dingen zeggen de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God;

Jezus heeft alle dingen in de schepping geschapen. De tekst “begin van de schepping van God” moet men als de ” beginner van de schepping van God” lezen. Er wordt gezegd dat Hij degene is die met de schepping is begonnen. Andere passages in de Schrift maken volkomen duidelijk dat Jezus de Schepper en God is.

( zie o.a. Joh. 1, 1: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En: Jes 9, 6: Want voor ons is een kind geboren, voor ons is een zoon gegeven, en de regering zal op zijn schouder zijn; en zijn naam zal Wonderbaar worden genoemd, Raadsman, De machtige God, De eeuwige Vader , De Vredevorst .)

15 Ik ken uw werken, dat u niet koud of heet bent: ik zou u koud of warm willen.

16 Dus omdat u lauw bent, en noch koud noch heet, zal ik u uit mijn mond spuwen .

Jezus zegt dat deze kerk niet koud of heet is. Zoals warm en koud water worden gecombineerd om lauw water te produceren, vermengden deze hun warme en koude theologieën om een oecumenisch christendom te vormen dat zo halfslachtig is dat Jezus ze niet kan verdragen. Jezus braakt op een gegeven moment de hele groep van hen uit Zijn mond. Profetisch geloof ik dat dit gebeurt wanneer Hij vlak voor de verdrukking voor zijn kerk komt. Als deze vergadering uit het lichaam wordt uitgebraakt, zou het niet langer worden geïdentificeerd als onderdeel van het lichaam van Christus. Degenen die met deze vergadering kunnen worden geïdentificeerd, hebben een bestemming zoals hun afvallige moeder Israël; ze zullen ook een hoer worden. ( In Openbaring Hoofdstuk 17)

Velen in deze kerk wijzen tegenwoordig met hun vinger naar de joden en zeggen dat God met hen klaar is, maar God is waar, rechtvaardig en consistent. Degenen die zich identificeren met het christendom en die de hoer spelen met de satanische dingen van de wereld, zullen net als de hoer Israël een oordeel ontvangen. Er is echter nog steeds hoop op redding voor zowel Israël als voor deze vergadering.

Joel 2, 32: En het zal geschieden, dat al wie den Naam des HEEREN zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Handelingen 2:21 En het zal geschieden dat wie de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden.

Beide bovenstaande passages gaan over de eindtijd. De passage in Joël is voor natuurlijk Israël, terwijl de tweede passage in Handelingen die Joël aanhaalt, is geschreven aan degenen die zich met de kerk identificeren. Degenen in Laodicea die hun leven omwille van Jezus verliezen, zullen het vinden en degenen die proberen hun leven te redden door Jezus te ontkennen, zullen hun ziel verliezen. Net zoals degenen in Israël kunnen worden gered door de naam van de Heer aan te roepen, zo kunnen al degenen die zich met Laodicea identificeren. God is consistent en biedt genade aan zowel de Jood als de heiden. Hij zal ook zowel de Jood als de heiden oordelen als ze ervoor kiezen om Zijn genade af te wijzen.

Lc 9, 24: Want wie zijn leven zal redden, zal het verliezen; maar wie zijn leven om mijnentwil zal verliezen, die zal het redden

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk, en vermeerderd met goederen, en heb niets nodig; en weet niet dat u ellendig bent, en arm, en blind en naakt

Deze kerk had de verkeerde perceptie van zichzelf. Ze dacht dat ze niets nodig had omdat ze materiële goederen had, maar Jezus vertelde hen dat ze echt geestelijk arm waren. Omdat deze kerk dacht dat ze niets nodig had, vroeg ze niets en kreeg ze geestelijk niets. ( “We hebben niet omdat we niet vragen”) . Het is duidelijk dat deze vergadering ineffectief gebed heeft omdat ze ofwel niet vraagt, niet om egoïstische redenen vraagt of de aard van de God die ze bidt niet begrijpt.

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Jezus vertelt degenen die geïdentificeerd zijn met deze vergadering dat ze goud moeten kopen van Hem die in het vuur is beproefd . Goud beproefd in het vuur is het geloof van de rechtvaardigen. Witte kleding is wat aan de rechtvaardigen in Christus wordt gegeven, in tegenstelling tot de zwarte wol die de mensen in deze stad droegen. Jezus vertelt de kerk in deze stad die bekend staat om haar medisch centrum en oogzalf dat Hij de Grote Geneesheer is en dat Hij hun blinde ogen kan nemen en hen zalven zodat ze geestelijke ogen zullen hebben om te zien.

19 Zoveel als ik liefheb, bestraf ik en kastijd: wees dan ijverig en bekeer u .

Jezus berispt maar houdt ook van. Dit is waarom Jezus vroeg: wanneer de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof op aarde vinden? (Lc 18, 8) voor Philadelphia is het antwoord ja; Hij zal geloof vinden. In Laodicea zal het antwoord echter nee zijn. De gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden van Mattheüs 25 kan hier van toepassing zijn, hoewel het misschien een andere toepassing heeft. De helft van degenen die in de gelijkenis op de bruidegom wachtten, ging met Hem mee bij zijn komst voor de bruidsmeisjes voor de bruiloft en de helft was zelfs niet beschikbaar. Ze waren olie aan het kopen.

20 Zie, ik sta aan de deur en klop: als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en met hem eten en hij met mij .

Het feit dat ze Hem nog niet hebben binnengelaten, is een bewijs dat Zijn Geest niet in hen is. Deze vergadering is niet in het lichaam van Christus. Deze oproep van Jezus is niet gericht op Laodicea als collectief orgaan. Toen Jezus ze uit braakte, gaf Hij aan dat Hij niet langer geïdentificeerd zou worden met deze gemeente. Het beroep is dan gericht op elk individu geïdentificeerd met Laodicea. Degenen die Zijn kloppen horen en de deur voor Hem openen tijdens de grote verdrukking, zullen worden gered en naar de bruiloft in de hemel worden gebracht .

21 Aan hem die overwint, zal ik toestaan om bij mij op mijn troon te zitten, zoals ik ook overwonnen heb, en ben neergezet bij mijn Vader op zijn troon.

22 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt .

De overwinnaars in deze kerk worden beloofd met Christus te regeren als onderdeel van zijn kerk. Overwinnaars die met deze kerk geïdentificeerd kunnen worden, kunnen een deel van het lichaam van Christus worden door wedergeboren te worden in een vuurdoop in de grote verdrukking (hun leven verliezen voor Zijn naam of tot het einde volharden)

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2287
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chap%203.HTM

Over wat er nu aan de hand is

gaslighting

vertaald met google translate en niet aangepast:

De kunst van gasverlichting / gaslighting

Door wmw_admin op 28 maart 2020

Cynthia Chung – Strategic Review 26 maart 2020

Voor degenen die de psychologische thriller “Gaslight” uit 1944, geregisseerd door George Cukor, niet hebben gezien, zou ik je dit ten zeerste aanbevelen, omdat er een onschatbare les in zit, die vooral van toepassing is op wat ik vermoed dat velen van ons tegenwoordig ervaren.

Het verhaal begint met een 14-jarige Paula (gespeeld door Ingrid Bergman) die naar Italië wordt gebracht nadat haar tante Alice Alquist, een beroemde operazangeres en verzorger van Paula, is vermoord in haar huis in Londen. Paula is degene die het lichaam heeft gevonden, en door de horror getroffen is nooit meer haar oude zelf. Haar tante was de enige familie die Paula in haar leven had achtergelaten. Er wordt besloten om haar van Londen naar Italië te sturen om haar studie voort te zetten om een ​​wereldberoemde operazangeres te worden zoals haar tante Alice.

Jaren gaan voorbij, Paula leeft een zeer beschut leven en een zware somberheid is altijd aanwezig in haar, ze kan nooit enige vorm van geluk lijken te voelen. Tijdens haar zangstudie ontmoet ze een mysterieuze man (haar pianobegeleider tijdens haar lessen) en wordt diep verliefd op hem. Ze weet echter nauwelijks iets van de man genaamd Gregory.

Paula stemt ermee in om met Gregory te trouwen na een romance van twee weken en is er snel van overtuigd om terug te verhuizen naar het huis van haar tante in Londen dat al die jaren verlaten is achtergelaten. Zodra ze het huis binnenkomt, komt het spook van de nacht van de moord terug en wordt ze verteerd door paniek en angst. Gregory probeert haar te kalmeren en praat over het huis dat slechts een beetje lucht en zon nodig heeft, en dan komt Paula een brief tegen die haar tante is geschreven door een Sergis Bauer die bevestigt dat hij een paar dagen voor haar contact had met Alice moord. Bij deze bevinding raakt Gregory bizar geagiteerd en pakt de brief van Paula. Hij probeert snel zijn woede te rechtvaardigen en de brief de schuld te geven omdat hij haar van streek heeft gemaakt. Gregory besluit dan om alle bezittingen van haar tante op zolder op te sluiten, om Paula klaarblijkelijk verdere angst te besparen.

Op dit punt begint Gregory zijn gedrag drastisch te veranderen. Altijd onder het voorwendsel om ‘Paula’s belang’, moet alles dat als ‘verontrustend’ wordt beschouwd voor Paula, uit haar aanwezigheid worden verwijderd. En zo wordt het huis snel een vorm van gevangenis. Paula krijgt te horen dat het haar beste is om niet zonder begeleiding het huis uit te gaan, geen bezoekers te krijgen en dat zelfisolatie de beste remedie is tegen haar ‘angsten’ die het ergst worden. Paula is in het begin nooit strikt verboden, maar wordt eerder verteld dat ze deze beperkingen voor haar eigen bestwil moet gehoorzamen.

Voordat hij gaat wandelen, geeft hij als cadeau een prachtige erfstukbroche die van zijn moeder was. Omdat de speld moet worden vervangen, geeft hij Paula de opdracht hem in haar handtas te bewaren en zegt dan nogal uit de context: ‘Vergeet niet waar je hem nu neerzet, Paula, ik wil niet dat je hem kwijtraakt.’ Paula merkt op dat ze de waarschuwing absurd vindt: ‘Natuurlijk zal ik het niet vergeten!’ Als ze terugkomen van hun wandeling, vraagt Gregory om de broche, Paula zoekt in haar handtas, maar die is er niet.

Zo gaat het verder, met Gregory die waarschuwingen en herinneringen geeft, schijnbaar Paula te helpen met haar “vergeetachtigheid” en “angsten”. Paula begint haar eigen oordeel en gezond verstand in twijfel te trekken naarmate deze gebeurtenissen steeds vaker voorkomen. Ze heeft niemand anders om mee te praten dan Gregory, die de enige getuige is van deze schijnbare ongelukken. Het komt op een punt waarop door Gregory volledig onzinnig gedrag wordt toegeschreven aan Paula. Op een avond ontbreekt een schilderij aan de muur. Gregory praat met Paula alsof ze een 5-jarig kind is en vraagt haar om het terug te zetten. Paula houdt vol dat ze niet weet wie het heeft verwijderd. Na haar aanhoudende hartstochtelijke aandringen dat zij het niet was, loopt ze bijna alsof ze in een droomstaat de trap oploopt en trekt ze het schilderij achter een standbeeld vandaan. Gregory vraagt waarom ze loog,

Al weken denkt Paula dat ze dingen heeft gezien, de gaslampen van het huis dimmen zonder reden, ze hoort ook voetstappen boven haar slaapkamer. Niemand anders lijkt het op te merken. Paula krijgt ook van Gregory te horen dat hij erachter is gekomen dat haar moeder, die stierf toen ze nog heel jong was, eigenlijk gek was geworden en in een asiel was gestorven.

Ondanks dat Paula wordt gereduceerd tot een toestand van voortdurende stupor, besluit ze op een avond een standpunt in te nemen en de controle over haar leven terug te krijgen. Paula wordt uitgenodigd door een van haar goede vrienden, Lady Dalroy, tante Alice, om een high society-avond bij te wonen met muzikale optredens. Bedenk dat Paula’s leven voor haar ontmoeting met Gregory op muziek was gericht. Muziek was haar leven. Paula kleedt zich prachtig voor de avond en vertelt onderweg naar Gregory dat ze naar dit evenement gaat. Gregory probeert haar ervan te overtuigen dat ze niet goed genoeg is om zo’n sociale bijeenkomst bij te wonen, wanneer Paula er rustig op staat dat ze gaat en dat deze vrouw een goede vriendin van haar tante was, antwoordt Gregory dat hij weigert haar te vergezellen (in die tijd dat was een groot probleem). Paula accepteert dit en loopt met een solide waardigheid, onverschrokken richting de paardenkoets. In een zeer veelzeggende scène wordt Gregory even alleen gelaten en raakt hij in paniek, met uitpuilende ogen klapt hij zijn sigarenkoker dicht en rent Paula achterna. Lachend roept hij haar toe: ‘Paula, je dacht niet dat ik het meende? Ik had geen idee dat dit feest zoveel voor je betekende. Wacht, ik zal me klaarmaken. ‘ Terwijl hij zich klaarmaakt voor de spiegel, verschijnt er een duivelse grijns.

Paula en Gregory opdagen naar het huis van Lady Dalroy’s laat, de pianist is in het midden van de 1 ste beweging van Beethoven Piano Sonata # 8 in C minor. Ze worden snel begeleid naar twee lege stoelen. Paula wordt onmiddellijk ondergedompeld in het stuk en Gregory ziet dat zijn controle wegglijdt. Al na een paar minuten gaat hij naar zijn zakhorloge kijken, maar het zit niet in zijn zak. Hij fluistert in Paula’s oor: ‘Mijn horloge ontbreekt’. Paula ziet er meteen uit alsof ze ziek wordt. Gregory neemt haar handtas en Paula kijkt met afgrijzen terwijl hij zijn zakhorloge tevoorschijn haalt, insinuerend dat Paula het daar had neergelegd. Ze begint onmiddellijk de controle te verliezen en heeft een zeer openbare emotionele inzinking. Gregory neemt haar mee, terwijl hij tegen Lady Dalroy opmerkt dat hij daarom niet wilde dat Paula überhaupt kwam.

Bij thuiskomst is Paula inmiddels helemaal bezweken aan de gedachte dat ze inderdaad helemaal gek is. Gregory zegt dat het het beste is als ze voor onbepaalde tijd ergens heen gaan. Later komen we erachter dat Gregory van plan is haar op te nemen in een asiel. Paula stemt ermee in om Londen met Gregory te verlaten en laat haar lot volledig in zijn handen.

Laten we, voordat we verder gaan en zien hoe dit verhaal eindigt, eens kijken naar de relevantie ervan voor de huidige massapsyche.

Waarom is een raaf een schrijftafel?

‘Maar ik wil niet tussen gekke mensen gaan,’ merkte Alice op .

‘O, daar kun je niets aan doen’, zei de kat : ‘we zijn hier allemaal gek. Ik ben boos. Je bent gek.”

‘Hoe weet je dat ik gek ben?’ zei Alice .

‘Dat moet wel,’ zei de kat , ‘anders was je hier niet gekomen.’

– ” Alice’s Adventures in Wonderland ” van Lewis Carroll

We leven in een wereld waarin de mate van desinformatie en regelrechte leugen een dusdanige stand van zaken heeft bereikt dat we mogelijk voor het eerst de meerderheid van de westerse wereld hun eigen en omringende niveau van gezond verstand in twijfel beginnen te trekken. Het toenemende waanzinnige wantrouwen in alles wat ‘gezaghebbend’ is, vermengd met het wanhopige ongeloof dat ‘iedereen er onmogelijk bij kan zijn!’ schommelt langzaam velen heen en weer in een strakker en strakker recht jasje. ‘Vraag alles’ is het nieuwe motto geworden, maar kunnen we die vragen beantwoorden?

Momenteel is het antwoord een volmondig nee. De zieke grap van het sociaal gedrag om iedereen tijdens een crisis geobsedeerd te maken met wc-papier van alle dingen, is een voorbeeld van hoeveel controle ze hebben over die rode knop met het label ‘begin initiatie van massale paniek niveau 4’.

En kunnen de mensen de schuld krijgen? Immers, als er tegen ons gelogen wordt, hoe kunnen we dan mogelijk samenkomen en de vinger naar de wortel van deze tirannie richten, zijn we dan niet op het punt waar het overal is ?

Welnu, dat is het probleem, want als te veel mensen zichzelf zo’n dwaasheid laten geloven, blijven we achter met een bevolking die er in wezen mee heeft ingestemd hun ogen uit te steken. Dat wil zeggen, als de mensen accepteren dat zo’n tirannie overal is en toch voor hen gezichtsloos blijft, zullen we een bevolking hebben die niet anders is dan het trieste geval van Paula, die haar lot aan haar eigenlijke onderdrukker overlaat.

In het geval van Paula is het duidelijk. Ze vermoedt dat Gregory iets te maken heeft met haar ‘situatie’, maar hij heeft heel kunstzinnig een omgeving gecreëerd waarin Paula zelf twijfelt of dit een kwestie is van ondoorgrondelijke schurk of dat ze inderdaad gek wordt. Het is eerder omdat ze niet gek is dat ze aan zichzelf twijfelt, omdat er schijnbaar geen reden is waarom Gregory zoveel tijd en energie zou steken in het laten lijken alsof ze gek was, of tenminste zo lijkt het eerst. Maar wat als het doel van haar geloof in haar waanzin simpelweg een kwestie was van wie de baas is?

Paula slaagt er bijna in de overhand te krijgen in deze machtsstrijd, de avond dat ze besloot om er alleen op uit te gaan, ongeacht wat Gregory beweerde dat het in haar belang was. Als ze bij Lady Dalroy’s huis had standgehouden en simpelweg had geantwoord: ‘Ik heb geen idee waarom je stomme horloge in mijn handtas is beland en het kan me niets schelen. Stop nu met het onderbreken van deze voorstelling, je maakt een scène! ‘ De betovering van Gregory zou zo eenvoudig zijn verbroken. Als hij bij anderen over de situatie zou klagen, zouden ze ook antwoorden: ‘Wat maakt het uit man, waarom ben je zo geobsedeerd door je verdomde horloge?’

We bevinden ons in een vergelijkbare situatie als Paula. En de stem van Gregory wordt vertegenwoordigd door het verhaal van vals nieuws en de apocalyptische programmering van sociaal gedrag in onze vormen van entertainment. De dingen waaraan de meeste mensen zich vrijwillig dagelijks, zo niet per uur, onderwerpen. Om ze sociaal te conditioneren, als een kudde kwijlende Pavloviaanse honden, om te denken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de wereld eindigt en met het luiden van de bel van hun meester … bij elkaar in de keel zitten.

Paula wordt uiteindelijk gered door een man genaamd Joseph Cotten (een detective), die opmerkte en snel merkte dat er iets mis was. Uiteindelijk wordt Gregory gearresteerd. Het blijkt dat Gregory in feite Sergis Bauer is. Dat hij Alice Alquist heeft vermoord en dat hij na al die jaren is teruggekeerd naar de plaats delict op zoek naar de beroemde juwelen van de operazanger. De juwelen waren eigenlijk waardeloos vanuit het standpunt dat ze te beroemd waren om te worden verkocht, maar Gregory was nooit van plan deze juwelen te verkopen, maar was eerder geobsedeerd geraakt door de wens om ze alleen te bezitten.

Dat wil zeggen, het is Gregory die al helemaal gek al die tijd .

Een Gregory is absoluut gevaarlijk. Hij zou het einde van Paula zijn geweest als er niets tussenbeide was gekomen. De macht die Gregory had, was echter afhankelijk van de mate waarin Paula zich door haar liet beheersen . Paula’s extreme deconstructie was dus volledig afhankelijk van haar keuze om de stem van Gregory binnen te laten. Dat wil zeggen, een Gregory is alleen gevaarlijk als we onszelf in slaap laten lopen in de nachtmerrie die hij voor ons heeft opgebouwd.

Zoals Goebbels berucht zei:

‘Als je een leugen groot genoeg vertelt en blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk gaan geloven. De leugen kan alleen worden gehandhaafd zolang de staat de bevolking kan beschermen tegen de politieke, economische en / of militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang dat de staat al zijn bevoegdheden gebruikt om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen , en bijgevolg is de waarheid de grootste vijand van de staat [onder fascisme] . ‘

En hier bevinden we ons vandaag, aan de rand van het fascisme. We moeten echter eerst overeenkomen om onze burgerrechten als collectief op te geven voordat het fascisme volledig kan domineren. Dat wil zeggen, de grote leugen kan alleen slagen als de meerderheid het niet uitroept, want als de meerderheid het zou herkennen voor wat het is, zou het echt geen macht hebben.

In tijden als deze, waarin we met een crisissituatie worden geconfronteerd, moeten we dus heel voorzichtig zijn met wat we afspreken toe te geven. Een tragische concessie werd getoond door het besluit van Tulsi Gabbard om zich uit de race te buigen en een demente Biden (die over vier jaar zijn naam waarschijnlijk niet meer zal herinneren) te onderschrijven, als reactie op deze ‘noodtoestand’.

Deze tragische beslissing van Tulsi’s heeft nu officieel gemaakt dat de verkiezingen van 2020 inderdaad onderworpen zullen zijn aan de “noodzaak” om “zich aan te passen” aan de “noodsituatie”, de mate waarin ons wordt opgedragen om “op de hoogte te blijven”.

Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, is één ding zeker: er zullen tijdens deze wereldwijde crisis nog veel meer noodmaatregelen worden bepleit. Sommige van deze maatregelen kunnen nodig zijn, terwijl andere zeker zullen worden bevorderd door strijdkrachten die macht willen misbruiken. Laten we dus erkennen dat het binnen onze plicht en macht is om ervoor te zorgen dat deze crisis wordt gebruikt om positieve hervormingen van de samenleving te bevorderen, in plaats van ons passief toe te staan gasloos te worden om een dictatuur te accepteren die ons tegen elkaar desoriënteert en geleidelijk onze vrijheden opheft, als een Paula, terwijl we slaapwandelen naar onze eigen vernietiging.

‘Als ik een woord gebruik,’ zei Humpty Dumpty nogal minachtend ,

“Het betekent precies wat ik ervoor kies om te betekenen – niet meer en niet minder.”

‘De vraag is’, zei Alice, ‘of je woorden zoveel verschillende dingen kunt laten betekenen.’

‘De vraag is,’ zei Humpty Dumpty, ‘wat de baas moet zijn – dat is alles.’

  • ” Through the Looking Glass ” van Lewis Carroll

zie nadenkertje 01

zie nadenkertje 05

zie nadenkertje 09

zie nadenkertje 12

zie nadenkertje 14

zie over mij 3

zie Over ismen 12:

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Over openbaringen 2

Vanaf het begin dat Jezus op aarde was, is hij tegengewerkt door de farizeeën en uiteindelijk ter dood gebracht. Dat zou later ook gebeuren met zijn apostelen en nog weer later met zijn volgelingen. De macht van de satan was nog een tijd gegeven maar zou aflopen. Alle macht werd gebruik om zoveel mogelijk het christendom tegen te werken en christenen te doden. Het was de strijd van lucifer om te kunnen overwinnen.

Dat hij dat niet zou kunnen was zijn grootste uitdaging en hij had en heeft er alles voor over om Jezus te verslaan. Katholieken zijn niet met de bijbel opgevoed. Die werd weggelaten bij het gewone volk. Pas door de reformatie werd de bijbel door “het gewone” volk gelezen. Daarom heeft de indoctrinatie en misleiding eeuwen lang kunnen plaatsvinden.

Jezus wist dat dit zou gebeuren en heeft daarom het boek openbaringen gegeven over hoe de tijd van lucifer zou aflopen en hoe de beproevingen zouden zijn om te leren wat nu werkelijk het kwaad was en wat de bedoeling was van de boodschap over het koninkrijk.

Door eeuwenlang misleiding en hersenspoeling begrijpen de mensen de aard van het kwaad niet.

Tot op de dag van vandaag zien we dat de joodse / vrijmetselaars / globalistische elite / de kabbalistische maffia hun voortdurende leugens steeds verder verspreiden, die leiden tot moord oorlog en andere verschrikkingen.

De eerste gemeenten hadden problemen met zich staande houden en in de brieven die ze krijgen van Johannes wordt daarin gewag gemaakt van hun specifieke problemen. Diezelfde problemen deden zich voor door de eeuwen heen en komen nu tot een soort climax en de soorten problemen komen nu allemaal tegelijk voor.

In hoofdstuk één lezen we wat Johannes zag toen hij in de geest was en de opgestane Heer ontmoette. Wat Johannes in de rechterhand van Jezus zag, waren zeven sterren. Er wordt ons verteld dat ze de engelen of boodschappers vertegenwoordigen voor de zeven kerken / soorten gemeenten.. Johannes zag ook zeven kandelaars (lichtdragers). De kandelaars vertegenwoordigen de zeven kerken. Jezus was te midden van de zeven kandelaars, wat aangeeft dat Jezus midden in zijn kerk is door de aanwezigheid van Zijn Heilige Geest. De sterren in Zijn rechterhand zijn engelen die de wil van Jezus in Zijn Kerk uitvoeren. ( Zijn Kerk wil zeggen: zijn volgelingen)

Er zijn 7 soorten kerken / gemeenten en die vinden we ook terug bij de gelijkenissen in Mt. 13 Zie bv. parabel van de ze zaaier die slaat op de kerk van Efeze en later de apostolische kerk, de parabel met het onkruid die slaat op de gemeente van Smyrna en later op de vervolgde kerk enz.

De brieven aan de zeven kerken hebben een viervoudige toepassing: ze zijn voor elk van de zeven kerken die in Johannes ‘ tijd bestonden, de boodschap in alle zeven brieven is voor alle kerken van alle tijden om te weten, de boodschap is voor elk individu geïdentificeerd met een van de zeven kerken, de boodschap is profetisch in de volgorde waarin ze werden gegeven over de toestand van de kerk in de tijd totdat Jezus formeel met zijn bruid trouwt d.w.z. het koninkrijk aangaat.

Er zijn zeven soorten vergaderingen of tijdperken op aarde, maar het zal duidelijk worden dat niet al degenen binnen deze vergaderingen deel uitmaakten van de ware kerk die het lichaam van Christus werd genoemd, net zo min als heel Israël echt Israël was.

Er is een parallel tussen wat er met Israël is gebeurd en wat er in de tijd in de vergaderingen / gemeenten van de zeven kerken gebeurt. In deze zeven brieven spreekt Jezus tot allen die zich nu met Hem identificeren. De meesten zijn nu “heidenen”; de overwinnaars in deze vergaderingen / gemeenten / kerken hebben de genade gekregen Het is een nieuwe verbondsbelofte.

Kijk bv. naar de kerk van Efeze ofwel de apostolische kerk.

Efeze was een rijke stad die gewijd was aan Diana. Paulus stichtte daar een kerk.

Het komt overeen met de tijd 100 na Christus.

1 Schrijf aan de engel van de kerk van Efeze; Deze dingen zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaars loopt;

2 Ik ken uw werken, en uw arbeid, en uw geduld, en hoe u de slechte mensen niet kunt verdragen; en u hebt ze op de proefgesteld die zeggen dat ze apostelen zijn en het niet zijn, en u hebt leugenaars gevonden.

3 En u bent standvastig geweest , en hebt geduld gehad, en ter wille van Mijn Naam en bent niet bezweken..

Jezus zegt dat Hij de werken kent die ze hebben gedaan. Alle zeven de kerken hadden werken en Jezus is zich daar zeer van bewust. Jezus spreekt over de arbeid en het geduld van de kerk in Efeze. Velen dachten dat Jezus zeer spoedig zou terugkeren om het koninkrijk Israël te herstellen. De passage geeft ook aan dat ze een veeleisende kerk waren en dat ze diegenen op de proef stelden die zeiden dat ze apostelen waren en dat niet waren. Hieruit kun je afleiden dat de vroege kerk de leringen van degenen die beweerden discipelen van Jezus te zijn geweest, controleerde en de leugenaars aan de kaak stelde.

4 Niettemin heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

5 Bedenk daarom vanwaar u bent gevallen en bekeert u en gedraag u weer als vroeger; anders zal ik snel tot u komen en uw kandelaar uit zijn plaats verwijderen, tenzij u zich bekeert.

De eerste liefde die ze verloren was een zeer hechte relatie met Jezus. Ze werden koud met de tijd en stopten met al het werk dat ze in het begin deden. Hij zegt dat als ze zich niet bekeerden, Hij snel zou komen en de kandelaar van zijn plaats zou halen. De passage geeft aan dat ze een vrije wil hadden om te doen wat Hij zei, maar dat ze niet gehoorzaamden. Deze kerk en deze stad bestaan vandaag niet meer. De kerk had al in de eerste eeuw moeilijkheden, precies zoals Paulus waarschuwde:

Handelingen 20, 29: Want ik weet dit, dat na mijn heengaan ernstige wolven onder u zullen binnenkomen, zonder de kudde te sparen.

6 Maar dit moet Ik u nageven , dat u de daden van de Nikolaïeten haat, die Ik ook haat .

Het feit dat Jezus de daden van Nikolaïeten haat, zegt dat de daden satanisch geïnspireerd waren. De meesten zeggen dat de daden de praktijken waren van een gnostische sekte die begon met Nicolas van Antiochië. De gnostici claimden superieure kennis en beweerden dat kennis het hoogste goed van de mens was. Ze leerden dat materiële dingen slecht waren en dat het spirituele of het verstand goed was.

Nikolaïeten waren een sekte van de gnostici die leerden dat, aangezien christenen geestelijke wezens waren, ze niet konden zondigen. De Nikolaïeten beweerden dat men, om de sensualiteit onder de knie te krijgen, de hele reeks door ervaring moet kennen. Ze zeiden dat christenen zich daarom zonder voorbehoud aan de lusten van het lichaam moesten overgeven, omdat ze alleen het lichaam betroffen en de geest niet aanraakten. Deze leer leidde tot deelname aan alle soorten zondige praktijken. Johannes behandelt deze valse leer in zijn brieven. Dit is weer de terugkeer van de leer van baäl. We zien dit door de hele geschiedenis steeds weer gebeuren. Steeds weer: geen voorbehoud, geef je over aan alle lusten. Moloch wil gevoed worden!

Anderen zeggen dat de betekenis afkomstig is van de grondbetekenis van het woord nico dat “veroveren” betekent en loas “het volk” betekent. De daden die Jezus in deze opvatting haatte, zouden zijn om zelf over het volk te regeren. Reeds op dit punt in de kerk zeiden sommige mensen dat God via hen speciale kennis sprak en ze stelden zich op als een verlicht priesterschap om over het gewone volk te regeren. Ook dit zien we tot op de dag van vandaag: mensen die beweren “boodschappen” door te krijgen of dat alleen zij de juiste kennis hebben en dat zij het volk moet regeren. Het verheffen van de een boven de ander en zo het grijpen van de macht en het klein houden van het volk.

Beide opvattingen zijn juist omdat de ene praktijk met de andere is verbonden. Beide praktijken vinden hun oorsprong in het babylonische heidendom. Het was “noodzakelijk” om een priesterschap in heidense stijl op te richten dat speciale verlichting van God opeist om deze ketterijen door de leken te leren en te geloven. Hoewel er ouderlingen / opzieners / bisschoppen in de kerk moeten zijn, ondersteunt de bijbel geen speciaal priesterschap. De Schrift leert dat alle christenen een natie van priesters zijn.

7 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt: Aan hem die overwint, zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God is.

Jezus zegt dat deze boodschap van de Geest naar de kerken komt. De zeven brieven zijn voor alle kerken, hoewel deze vergadering in Efeze de focus is van deze eerste brief. De boom des levens wordt beloofd aan degenen die zullen overwinnen. Deze boom staat midden in het paradijs van God in Nieuw Jeruzalem de Heilige Stad. Het moet duidelijk zijn dat als iemand moet overwinnen, sommige leden die zich met deze kerk identificeren, niet zullen overwinnen. Met dit in gedachten kan men niet zeggen dat allen die met Efeze of een van de andere zeven kerken geïdentificeerd waren, ook de Heilige Stad / het Koninkrijk zullen beërven.

De boodschap van deze profetie is voor iedereen die zich met deze vergadering identificeert, maar de overwinnaars zijn alleen degenen die gewassen zijn in het bloed van het lam dat leeft door de kracht van de Heilige Geest. Dit thema komt in deze brieven terug, dus het is belangrijk om te begrijpen dat een persoon die wordt geïdentificeerd als een lid van deze vergadering, niet hetzelfde is als een persoon die lid is van het ene ware lichaam van Christus dat in het midden woont van alle vergaderingen. Bijvoorbeeld: iemand kan zeggen dat hij lid is van een baptistenkerk. Dat maakt hem een baptist en mensen zullen hem als christen identificeren, maar tenzij hij echt door geloof in Jezus werd gered voor vergeving van zijn zonden, is hij helemaal geen christen. Hij zou alleen lid zijn van een baptistenvergadering die wordt geïdentificeerd met het christendom. Ook identificatie met de kerk in Efeze of een van de zeven geselecteerde kerken maakt niet al degenen binnen hen christenen. Het is belangrijk om dit te begrijpen, anders wordt u misleid door te geloven dat christenen daadwerkelijk gered worden door hun werken. Paulus weerlegt in zijn brieven de leer van het heil door werken volledig. Hij maakt ook duidelijk in zijn brief aan de Efeziërs dat niet iedereen in de Efeze-kerk echte gelovigen waren.

Dit gaat ook over Mt. 7, 15: Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Dit is een misleiding die ook tot op de dag van vandaag doorgaat. Het gaat over zgn. christelijke naastenliefde. En over die andere wang en goede werken. Echte naastenliefde moet niet verward worden met vrome goedgelovigheid. Satan maakt daar misbruik van en zadelt de ( christen) gemeenschap op met taken die hen niet aangaan. De misleiding en onzin van zgn. ( religieuze) leiders doet de gelovige van alles accepteren. ( religieuze) beweringen zijn gemakkelijk te maken maar het moeilijkst te bewijzen. Vandaar altijd kijken wat er in de bijbel staat en je afvragen; qui bono.

Iedereen kan van alles beweren en zich gedragen als een profeet maar alles dient zorgvuldig gecontroleerd te worden. We zijn dat niet (meer) gewend. We moeten weer de gave van onderscheid leren maken terug veroveren en daarom bidden en vragen. Wees voorzichtig t.a.v. zgn. leiders.

Smyrna gaat over de vervolgde kerk Smyrna had een uitstekende haven en heeft dat nog steeds ( is Izmir) De inwoners van de oude stad aanbaden vele heidense goden, waaronder Zeus. Elk jaar moest een Romeins burger een snufje wierook branden op het altaar van Dea Roman, de godin van Rome. Dit werd een test voor de christenen en velen die weigerden werden verbrand op de brandstapel of gedood door wilde dieren in de arena. Polycarpus, de bisschop van Smyrna in 169 n. Chr., weigerde en werd door Joodse leiders op de brandstapel verbrand.

Profetische toepassing van deze kerk op aarde is vanaf de eerste martelaar ( Stefanus) tot 312 na Christus.

8 En schrijf aan de engel van de kerk in Smyrna; Deze dingen zeggen het eerste en het laatste, dat dood was en leeft;

9 Ik ken uw werken en verdrukking en armoede (maar u bent rijk) en ik ken de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar de synagoge van Satan zijn.

Jezus Christus is de eerste en laatste die dood was en leeft. Jezus zegt dat deze gemeente werken, verdrukking en armoede had, maar Hij verzekert hen dat hoewel ze fysiek arm zijn, ze geestelijk rijk zijn. In die tijd waren er veel Joden in de stad die zeiden dat ze Joden waren, maar ze vervolgden in feite de ware Joden die Jezus als de Messias ontdekten. Jezus vertelt ons dat deze valse joden de synagoge van satan zijn. Toen Jezus in het vlees op aarde was, zei Hij ook dat veel van de leiders van Israël van hun vader de duivel waren toen ze Hem als hun Messias verwierpen. Later verleidden ze de natie om Hem te laten kruisigen. Paulus vertelt ons in Romeinen hoofdstuk 9 dat het ware Israël niet degenen is die door het vlees van Israël (Jacob) zijn afgedaald, maar alleen degenen die van Jakob zijn afgedaald en die tot de belofte zijn uitverkoren.

10 Vrees geen van de dingen die u zult lijden: zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u beproefd zult worden; en gij zult tien dagen verdrukking hebben: wees getrouw tot de dood, en Ik zal u een kroon des levens geven.

De verdrukking en het lijden waarover in deze passage tien dagen zou worden gesproken, waren hoogstwaarschijnlijk de tijden van vervolging onder de tien Romeinse keizers sinds de geboorte van de nieuwe verbondskerk. Het waren: Nero, Domitian, Trajan, Marcus Aurelius, Severus, Maximinus, Decius, Valerian, Aurelian en Diocletianus. Bij de laatsten werden de meeste gelovigen afgeslacht. Bijbelgeleerden betwisten niet dat de tien dagen van verdrukking waarover Jezus sprak, werkelijk plaatsvonden. Wat ze betwisten, is welke vervolging het letterlijk vervulde. Er was waarschijnlijk een vervulling van de plaatselijke kerk in Smyrna, evenals een vervulling door de profetische tijdlijn. De tien Caesars hebben waarschijnlijk de profetische tijdlijn vervuld.

Tijdens het bewind van deze tien Caesars werden naar schatting vijf miljoen gelovigen gedood door zowel de Romeinen als de Joden die hun Messias verwierpen. Jezus vertelde deze kerk dat degenen die hun geloof vasthielden ondanks het verlies van hun fysieke leven een kroon van leven zouden krijgen.

Na deze tien slechte Caesars lijkt het erop dat satan tot de conclusie kwam dat het doden van de christenen het christendom niet kon verslaan. Vervolgens veranderde hij zijn aanpak en infiltreerde hij in het leiderschap van de kerken door de kerk te vermengen met door de staat benoemde politieke aangestelden. Onder Constantijn in 312 na Christus werd het christendom door Rome aangenomen. In die tijd begon satan het proces om de kerk van binnenuit te corrumperen door zich bij de kerk aan te sluiten bij het heidense wereldpolitieke systeem. Dit gaat tot op de dag van vandaag door. Infiltreren, misleiden en liegen en bedriegen zijn tot een ware kunst verheven en de mensheid is zo geïndoctrineerd dat ze net niet meer doorheeft. Diegenen die waarschuwen worden gemarginaliseerd.

11 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt; Wie overwint, zal door de tweede dood niet worden gekwetst .

Alleen mensen met geestelijke oren kunnen horen wat de Geest tegen de kerken zegt. Degenen die overwinnen zullen geen pijn lijden van de tweede dood.

Niemand die overwint door zijn zonden weg te wassen met het bloed van het Lam, zal ooit deelnemen aan deze tweede dood.

Deze vervolgde kerk is een van de slechts twee kerken waarvoor Jezus geen boodschap van kritiek heeft. De andere kerk is Philadelphia. Jezus is over het algemeen zeer tevreden met de mensen die deel uitmaken van de kerk in Smyrna.

Pergamos is de kerk die overspel pleegde met het wereldsysteem. Pergamos was het grote religieuze centrum van het gebied. Het grote altaar van Zeus stond op een fundering 115 voet boven het maaiveld. Aesculapius (de god van gezondheid) en Zeus de (reddergod) werden actief aanbeden. De heidense praktijken die daar plaatsvonden, zijn terug te voeren tot de tijd van Nimrod die de babylonische religie stichtte. Deze oude religie omvatte de aanbidding van zijn weduwe Semiramis en haar zoon, ook bekend als Astoreth en Tammuz van Fenicië, Isis en Horus van Egypte, Aphrodite en Eros van Griekenland en Venus en Cupido van Rome. Pergamos werd het centrum van de officiële religie van de keizeraanbidding. Een tempel hiervoor werd opgericht in Pergamos in 27 voor Christus. De cultus van Pergamos werd overgeplaatst naar Rome, met de benoeming van opeenvolgende Caesars als hogepriester en uiteindelijk, naar dat ambt van de bisschop van Rome, met de volledige en permanente absorptie van “ Babylonianisme “in de Roomse Kerk.

In 312 na Christus claimde Constantijn een visioen van God en verklaarde hij zijn bekering tot het christendom. Hij nam het leiderschap van de kerk op zich, trok de vervolgingsverordeningen van Diocletianus in en bevorderde christenen tot een hoge functie in de staat.

Het was maar een kleine stap om de aanbidding van de koningin van de hemel (Semiramis en haar zoon Tammuz ) te veranderen tot de aanbidding van Maria en een kindje Jezus.

12 En schrijf aan de engel van de kerk in Pergamos deze dingen zegt hij die het scherpe zwaard hanteert, het scherpe en tweesnijdende

Uit Jezus mond komt een tweesnijdend zwaard. Zijn woorden snijden zo diep dat ze meer beïnvloeden dan alleen ons lichaam van vlees.

Zie ook Hebr. 4, 12: Want het woord van God is snel en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, dat zelfs doordringt tot de scheiding van ziel en geest, en van de gewrichten en merg, en is een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart.

13 Ik ken uw werken en waar u woont, zelfs waar satans zetel is; en u houdt Mijn Naam vast / hoog en hebt mijn geloof niet verloochend, zelfs in die dagen waarin Antipas mijn trouwe martelaar was, die onder u werd gedood, waar satan zich bevindt.

Deze kerk in Pergamos woonde waar satans zetel is (of troon is). Satan woonde in het Babylonische priesterschap. De troon waarover gesproken kan worden, is die van Zeus, maar de hogepriester had ook een troon. Deze troon was oorspronkelijk in Babylon, maar toen Cyrus Babylon veroverde, stichtten ze een nieuw centrum voor het priesterschap in Pergamos en de koning van Pergamos werd Pontifex Maximus (hogepriester), van dat heidense systeem.

De zetel van de Pontifex Maximus werd op een later tijdstip naar Rome verplaatst toen Attalus III Pergamos in zijn laatste testament aan Rome gaf. De stad Rome is waar velen geloven dat de zetel van satan nu is gevestigd. In de toekomst, ten tijde van de verdrukking, zal satans stoel terug naar Babylon worden verplaatst. Sommigen zeggen zelfs dat er een echte fysieke troon is die van Babylon naar Pergamos is verplaatst en dat deze troon nu in het Vaticaan staat.

Jezus prees deze kerk omdat ze, hoewel ze in het hart van het heidendom waren, zijn naam niet ontkenden of hun geloof in Hem ontkenden. Antipas was mogelijk de tandarts en arts die beschuldigd waren van ontrouw aan Caesar. Volgens de legende werd hij ter dood veroordeeld.

14 Maar ik heb een paar dingen tegen u, omdat u daar bent met de leer van Bileam, die Balac/k leerde de kinderen van Israël ten val te brengen, om aan afgoden geofferde dingen te eten en hoererij te bedrijven .

We zien in dit vers dat een van de problemen die Jezus met deze kerk had, was dat er mensen in waren die de leer van Bileam hadden. Deze huurprofeet leerde de vijanden van Israël hoe ze God ertoe konden brengen Israël te vervloeken. Dit werd gedaan door hen met vrouwen te verleiden zodat ze hoererij met de heidenen zouden bedrijven, met elkaar zouden trouwen, hun goden zouden aanbidden en dus Israël van binnenuit zouden corrumperen. Sommigen leerden in die tijd dat de kerk vrij was om te zondigen met de dingen van de wereld (gnosticisme). We zien in de profetische tijd van deze kerk op aarde dat deze hoererij met de wereld een spirituele ramp veroorzaakte. De kerk raakte geïnfiltreerd door babylonische praktijken.

15 Hebt gij ook die de leer van de Nikolaïeten dragen, wat ik haat?

16 Bekeert u; anders zal ik snel tot u komen en met hun zwaard van mijn mond vechten .

De daden van de Nikolaïeten die Jezus in de eerste eeuw haatte, waren in de derde eeuw doctrines geworden . De leerstellingen die Jezus haatte, omvatten de babylonische leerstellingen die door het gnosticisme in de kerk zijn opgenomen. Hij haatte ook de babylonische praktijk van het vestigen van een regerend priesterschap over de leken. Deze praktijk maakte het mogelijk af te wijken van het onderwijzen van het woord van God tot een methodologie om de leken tot slaaf te maken en ze te corrumperen door religieuze rituelen, tradities van mensen en afgoderij.

God zei dat Hijzelf in deze kerk tegen ketterij zal vechten met Zijn eigen woord. Dat heeft hij in deze periode ook gedaan. De Canon van de Schrift werd geaccepteerd en de kerk verklaarde vroeg in deze periode dat het gnosticisme ketters was. Degenen die een dergelijke leer onderwezen, werden bestempeld als ketters. Helaas verwierp de kerk het wereldsysteem waarmee ze de hoer speelde niet, en behield ze de zelfverlichte priesterschaps-geestelijken en de babylonische gebruiken die nu doctrine waren geworden.

17 Wie een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt; Aan hem die overwint, zal ik te eten geven van het verborgen manna, en hem een witte steen geven, en in de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die het ontvangt.

Het verborgen manna is het brood des levens. Het is het woord van God, zowel in persoon als in letter. In sommige delen van het Romeinse rechtssysteem kregen de juryleden een witte en een zwarte steen. Toen de witte steen werd gegoten, gaf dit aan dat de berechte onschuldig werd bevonden. Degenen in Jezus worden onschuldig bevonden en krijgen witte stenen van onschuld als we gewassen worden in Zijn bloed voor vergeving van onze zonden. Jezus zal de overwinnaars ook een nieuwe naam geven die op de witte steen is geschreven bij Zijn oordeel over beloningen.

De kerk van Thyatira is het die overspel pleegde met de satanische religie van Babylon. Thyatira was een belangrijke militaire stad die driehonderd jaar voor Christus door Alexander werd gesticht. Thyatira stond op de kruising van drie hoofdwegen die naar Pergamos, Sardis en Smyrna leidden. Het werd een bekend centrum voor handelsgilden en kleurstoffen voor paars / scharlaken stof. Het woord Thyatira komt van twee woorden die “offer” en “voortdurend “ betekenen. De overeenkomst tussen de betekenis van de naam en het voortdurende offer dat tijdens de mis in het rooms-katholicisme wordt gebracht, is niet zomaar toeval. De Chaldeeuwse priester die de leerstellingen van de babylonische mysteriën interpreteerde, heette Petrus. ( niet te verwarren met de apostel Petrus) De betekenis van Petrus in hun taal was “de tolk”. Hij droeg een insigne van de twee sleutels van de heidense goden Janus en Cybele. Deze twee sleutels verschijnen nog steeds als symbolen van spiritueel gezag. Dit is ook de belangrijkste reden waarom sommigen ten onrechte denken dat Sint Petrus de poorten naar de hemel controleert. Profetische toepassingen van deze kerk op aarde zijn van ongeveer 600 na Christus totdat de kerk is voltooid tijdens de verdrukking. Deze kerk op aarde is tegenwoordig vooral bekend als de rooms-katholieke kerk en kan ook orthodoxe katholieken omvatten. Dit is de eerste van vier kerken waarvan de tijd op aarde tot in de eindtijd voortduurt. De boodschap die Jezus tot deze laatste vier kerken spreekt, maakt een profetische toepassing in de eindtijd tamelijk duidelijk. Een van de redenen waarom we denken dat de vorige drie genoemde kerken niet op aarde voortgaan, is omdat we in de brieven aan hen geen profetische boodschap over de komst van Jezus zien, maar de komst van de Heer wordt in ieder geval geïmpliceerd in de laatste vier brieven. Een andere reden is dat we kunnen zien dat elk van de eerste drie gemeentetypes volledig wordt vervangen door een historische opvolger, maar geen van de laatste vier kerken is volledig vervangen door een opvolger, ze bestaan nog steeds.

18 En schrijf aan de engel van de kerk in Thyatira; Deze dingen zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam van vuur, en zijn voeten zijn als fijn koper;

19 Ik ken uw werken en naastenliefde en dienstbaarheid en geloof en uw geduld en uw werken; en de laatste is meer dan de eerste .

De Zoon van God met ogen als een vuurvlam weet dat deze kerk werken heeft van naastenliefde, dienstbaarheid, geloof en geduld. De passage impliceert dat ze in de laatste dagen van deze kerk nog meer goede werken zullen doen dan in haar eerste dagen. De katholieken hebben door de eeuwen heen veel liefdadigheid en dienst bewezen. Tegenwoordig is haar standpunt tegen de gruwel van abortusen allelei andere praktijken van verkeerde feminisering en de vervrouwelijking van het christendom bewonderenswaardig. Ik denk dat haar goede werken zullen blijven toenemen naarmate de rest van de wereld doorgaat in de neerwaartse spiraal van egoïsme, materialisme en geen morele absolute waarden.

20 Niettegenstaande heb ik een paar dingen tegen u, omdat u die vrouw Izebel, die zichzelf een profetes noemt, laat begaan om mijn dienstknechten te verleiden om hoererij te bedrijven en dingen te eten die aan afgoden zijn geofferd .

Jezus heeft een paar dingen tegen deze kerk. Het lijkt erop dat een vrouw die Jezus identificeert als Izebel en die zichzelf een profetes noemde, Zijn dienstknechten leerde hoererij te bedrijven en dingen te eten die aan afgoden waren geofferd. Izebel is de slechte koningin van het Oude Testament die met de koning van Israël trouwde en hem ertoe bracht de goden van de heidenen te aanvaarden. Ze aanbad babylonische goden en probeerde alle profeten te doden. Net als Izebel uit de oudheid vertegenwoordigt deze vrouw allen die valse heidense en satanische leringen inbrengen. Sommige leiders van de rooms-katholieke kerk, zoals Izebel, brachten babylonische praktijken in en deze leiders zoals de Izebel van het Oude Testament hadden een bloedige geschiedenis van het doden van Gods volk.

Ik denk dat het belangrijk is op te merken dat er een paar dingen zijn veranderd in de rooms-katholieke kerk zo is bv. de Bijbel niet meer verboden voor leken. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de mensen van de rooms-katholieke kerk niet Izebel zijn. Sommige leiders van Izebel beïnvloedden hen, net zoals Israël werd beïnvloed door hun eigen koningin, Izebel genaamd. Na de opname van de ware Kerk, wanneer alle getrouwe christenen van deze aarde zijn verdwenen, zullen de Izebels die in het Vaticaan blijven, de vrouw Izebel leiden die het Beest berijdt. Dit wordt allemaal in detail beschreven in hoofdstuk zeventien van Openbaring.

21 En ik gaf haar de tijd om zich te bekeren van haar hoererij; en ze bekeerde zich niet.

Jezus gaf de Izebel-leiding de ruimte om zich te bekeren. Het is nu meer dan 1400 jaar geleden; het pausdom en het leiderschap hadden haar leer van binnenuit kunnen veranderen, maar nu, op enkele uitzonderingen na, lijkt het volkomen onmogelijk dat dit gebeurt, omdat het een onfeilbare leer heeft opgenomen die haar verhindert fouten uit het verleden te veranderen. Jezus zegt eigenlijk dat ze zich niet zal bekeren. Jezus weet dit omdat Hij het einde vanaf het begin kent. Hij kent ook de satanische krachten die deze kerk zijn binnengedrongen.

22 Zie, Ik zal haar in een ziekbed werpen, en onheil brengen over degenen die met haar overspel plegen in grote verdrukking, tenzij zij zich bekeren van hun daden.

Jezus is heel duidelijk dat degenen die de praktijken omarmen die de Izebel-leiding in deze kerk bracht, de grote verdrukking zullen ondergaan, tenzij ze zich van hun overspel bekeren door de satanische babylonische praktijken die werden vastgesteld, te verwerpen. Het feit dat ze zich van hun daden kunnen bekeren, impliceert dat sommigen dat zullen doen. Er wordt gesproken over de grote verdrukking die de ziel van de mens zal beproeven ten koste van zijn fysieke leven. Izebel in het Oude Testament werd vernietigd en de honden aten haar botten. Deze Izebel zal ook worden vernietigd en het Beest dat ze in de grote verdrukking berijdt (zie hoofdstuk 17), zal haar botten opeten.

23 En ik zal haar kinderen met de dood treffen; en alle kerken zullen weten dat Ik het ben die het hart en de nieren doorgrondt en Ik zal ieder van u geven naar uw werken.

De belofte aan degenen die zich bij Izebel aansluiten, is de dood voor haar kinderen. Dit spreekt profetisch over een grote verdrukking voor de nakomelingen van deze kerk in de toekomst. Jezus zal zeker eerlijk zijn over wat Hij geeft aan iedereen die zich met deze vergadering identificeert, omdat Hij naar het hart en de vrucht van elk individu kijkt.

24 Maar tot u zeg ik, en tot de rest in Thyatira, velen die deze leer niet hebben, en die de diepten van satan niet hebben gekend, zoals zij spreken; Ik zal u geen andere last opleggen.

25 Maar houdt slechts vast wat u hebt totdat Ik kom

Degenen die de babylonische leer van Izebel, die van satan komt, niet omarmen, zullen geen andere last op hen krijgen. Hij impliceert dat het al genoeg last is om gewoon een katholieke christen te zijn die van Hem houdt en geen deel wil hebben aan de diepe dingen van satan die deze kerk zijn binnengedrongen.

Degenen die de babylonische praktijken binnen deze kerk niet omarmen, hebben de belofte dat geloof in Jezus alles is wat ze nodig hebben. Jezus zegt dat er enkele overwinnaars in deze kerk op aarde zullen zijn wanneer Hij komt. Het lijkt erop dat sommigen in deze kerk met hem meegaan in de pretribulatie-opname. We kunnen duidelijk zien aan de verklaring om vast te houden tot ik kom dat Thyatira een van de vier soorten kerken op aarde zal zijn in de dagen van Zijn terugkeer.

26 En wie overwint en mijn werken tot het einde bewaart, aan hem zal ik macht over de naties geven.

27 En hij zal ze heersen met een ijzeren staf; als de vaten van een pottenbakker zullen zij verbrijzeld worden, gelijk ik van mijn Vader heb ontvangen.

Aangezien Jezus al zei dat degenen die niet bij heidense praktijken betrokken zijn, zich slechts hoeven vast te houden totdat Hij in de opname komt, denk ik dat deze laatste verzen zijn voor degenen die de verdrukking ingaan. Deze moeten tot het einde toe goede werken in de verdrukking blijven doen.

De macht over de beloofde naties is de belofte om duizend jaar met Christus op aarde te regeren wanneer Jezus de naties regeert met een ijzeren staf.

Dit zijn geweldige beloften aan die katholieken die oprecht in Jezus geloven en niet deelnemen aan de heidense praktijken die hun kerk zijn binnengedrongen.

NB.:

identificeren is onderscheiden als, zien als enz.

beloofde naties is heidenen

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelaltion%20chap%202.HTM

Over openbaringen

De meerderheid van de christelijke denominaties geloven dat er geen letterlijke toekomstige duizendjarige regering van Christus op aarde zal zijn. Maar andere visies zeggen dat er een letterlijke duizendjarige regering op aarde zal zijn door Jezus.

Ik heb al veel gelezen over dit onderwerp en ik geloof dat laatste. Helaas heb ik weinig bijbelkennis ook al lees ik nu al jaren de bijbel. Ik vind in het Nederlands taalgebied weinig houvast en ben dus steeds aangewezen op het Engels taalgebied. Niet eenvoudig maar ik kom er wel uit. In het Engels taalgebied is veel te vinden en de discussie is levendig. In het Nederlands taalgebied word ik geremd door wat ik noem “zoetsappig” taalgebruik en een “zoetsappige” ( een politiek correcte en met een “deugblik”) levensvisie. Veel denominaties zijn ook zionistische denominaties geworden en zien het woord Israël ook altijd als letterlijk te nemen in de bijbel. De bijbel ( vooral het O.T.) is gecorrumpeerd en ik moet erg oppassen met wat ik lees en hoe. “Israël “is heilig en kan niets verkeerd doen. En aan Israël is zogenaamd van alles beloofd. Dat moet eerst doorgeprikt. Jacob werd Israël ( hij die streed met God) en het gaat vaak over de nakomelingen van Jacob. Israël bestond in de tijd van Jezus al niet meer. Je kunt tegenwoordig bijna geen kritiek meer hebben op het land Israël want dat wordt bijna gezien als een soort heiligschennis en anders wel als anti antisemitisme. Ik ga me er niet politiek over uit laten en laat ook alle evangelische christenen met hun uitspraken voor wat het is. Ik probeer alles kritisch te bekijken en te onderzoeken en het goede te behouden.

Ik geloof net als veel anderen dat er een eindtijd komt waarin Jezus terugkomt om alle onvervulde profetieën en verbonden die de natuurlijke afstammelingen van Jacob (Israël) zijn aangegaan, te vervullen. Ik geloof dat God al zijn beloften houdt die zijn profeten hebben geopenbaard omdat God altijd volledig betrouwbaar is.

Er zijn verschillende denkwijzen over het boek openbaringen. Om verwarring te voorkomen ga ik dat niet uitleggen. Ik vertel wat ik geloof en zal dat proberen helder te doen. Ik doe dit omdat de tijd te kort is. Altijd blijft: zoek en je vindt.

Het is al lastig genoeg om het simpel te houden omdat een groot deel van de bijbel profetisch is en daar veel meningen over zijn en zoals ik schreef: de bijbel is gecorrumpeerd. ( Qui Bono ?)

Profetie vind je in het O.T., bij de woorden van Jezus en bij de apostelen. Er zijn dus meerdere momenten die feitelijk over hetzelfde gaan.

Johannes schreef Openbaringen en dat boek gaat over de Schepper en Zijn schepping en over de korte tijd van verdrukking op aarde voor de wederkomst van Jezus op aarde.

Er zijn dus 3 lagen met profetie en sommige profetische passages kunnen meerdere vervullingen hebben. Een passage kan beginnen te praten over een toekomstige gebeurtenis in de buurt van het tijdperk waarin het is geschreven, en gaat dan verder met praten over een gebeurtenis aan het einde van het tijdperk. Dit maakt het erg moeilijk om te bepalen waar de eindtijdvervulling in sommige passages begint. Soms zit in het een van het nu een verwijzing naar straks op een ander niveau.

Het is geen eenvoudig boek dus iedereen zal fouten maken maar het is niet zo dat God er een spel van maakt en spreekt in raadsels. In opleidingen was het vaak een klein onderdeel en velen willen nog steeds beweren dat het misschien maar symbolisch is, of dat het allegorische verhalen zijn of dat het allemaal al gebeurd is. Je hoeft niet alles tot in detail te snappen als het maar gaat om aanvaarding. De brede concepten van bijbelse eschatologie ( leer van de laatste dingen) moeten worden onderwezen omdat ze mensen tot redding leiden en essentieel zijn om de mensen toe te rusten. De kerk zou de juiste theologie van de terugkeer van Jezus moeten leren. Het is hoop van de gemeenschap. We zouden allemaal elk moment moeten uitkijken naar de terugkeer van de Jezus. En ons leven daarop inrichten.

Ik geloof dat de bijbel met daarin het boek openbaring ( voor katholieken Apoc/k/ alyps) gegeven is om begrepen te worden. Velen zeggen dat het boek openbaring niet kan worden begrepen door een gewone lezing van het boek omdat het vol symbolen en allegorie staat. Ze maken er een mystiek boek van dat alleen door theologen kan worden geïnterpreteerd. Vanwege dit geloof vermijden velen dit boek en leren ze het helemaal niet. Anderen allegoriseren en spiritualiseren de profetieën om dit boek cryptisch onzinnig te maken.

Het eerste deel van het boek bevat zeven brieven aan zeven kerken / gemeenten die ten tijde van Johannes bestonden. Alleen al het feit dat Jezus Johannes vertelde dit boek van profetie aan de zeven kerken / gemeenten te geven en een zegen beloofde aan degenen die lazen en gehoorzaamden aan wat erin stond, zou het heel duidelijk moeten maken dat dit boek aan de kerk werd gegeven om gelezen te worden, begrepen en te gehoorzamen. De woorden die Johannes moest opschrijven, waren zo belangrijk dat Jezus aan het einde van het boek verkondigt dat als iemand wegneemt van wat er is geschreven, hij zijn redding zal verliezen. Jezus zegt ook dat als iemand toevoegt aan de profetieën van dit boek, aan hem de plagen zullen worden toegevoegd die in dit boek staan. Deze waarschuwing moet duidelijk genoeg zijn dat niemand mag proberen een mystieke betekenis te geven aan deze profetieën die de auteur niet heeft gedefinieerd.

Het hele boek van de Openbaring is de onthulling van Jezus Christus in de tijd. Katholieken noemen het boek “de Apocalyps”, wat in het Engels dezelfde betekenis had, “de onthulling”. Aangezien het boek genaamd de Apocalyps de eindtijdoordelen heeft, heeft het woord apocalyps nu de betekenis aangenomen van een tijd van wereldoordeel. In werkelijkheid bevat de Apocalyps of Openbaring van Jezus veel meer informatie dan alleen deze oordelen.

Johannes schrijft het boek in 95 of 96 na Christus terwijl hij gevangen zat op het eiland Padmos. De gebeurtenissen waarover hij schrijft, zijn feitelijke gebeurtenissen, ook al worden soms symbolen gebruikt om de boodschap over te brengen. Na een beschrijving van God en Jezus in het verleden en het heden, bevat het boek de boodschap die Jezus aan zijn kerk heeft. Dit wordt in zeven brieven gegeven.

Jezus koos slechts zeven van de vele kerken / gemeenten uit die tijd, zodat Hij zijn boodschap kon geven en kon voorspellen wat er in de kerk en het gemeentetijdperk zou gebeuren totdat Hij kwam. De werken van de kerk stopten niet op de laatste pagina van het boek Handelingen. Het werk van Gods Geest in de kerk zal voor altijd doorgaan en de werken op aarde voordat Zijn komst wordt voorzegd in deze brieven. De zeven brieven voorspellen de successen en mislukkingen en de instructies die Jezus geeft aan iedereen die met elk type vergadering of kerktijdperk wordt geïdentificeerd. De kerken / gemeenten van toen waarnaar geschreven werd, herhaalden zich als fase in de tijd daarna. De gemeente van Efeze werd later het tijdperk 50 tot 100 na Christus. Enz.

Filadelfia en Laodicea zijn de laatsten der zeven gemeenten. En daar zitten we nu in.

Het boek begint zo:

De openbaring van Jezus Christus, die God hem gaf, om zijn dienstknechten dingen te laten zien die spoedig moeten geschieden; en hij zond het en betekende het door zijn engel tot zijn knecht Johannes. Jezus stuurde de Openbaring door Zijn engel naar Johannes. De apostel Johannes was een van de twaalf van de binnenste cirkel met Jezus die Hij koos om Zijn bediening op aarde te zien. Johannes was de enige apostel die nog leefde toen Johannes dit boek schreef en het naar de kerken zond.

De Zoon van God die in Zijn nederigheid en gehoorzaamheid in het leven als een mens gekomen was, beperkte zich tot Zijn menselijke brein en wat de Vader aan Hem openbaarde. Jezus wist niet alle dingen terwijl hij op aarde in het vlees was. Om die reden sprak Jezus veel in gebed met de Vader. Toen Gods Zoon als embryo de wereld binnenkwam, nam Hij niet alle wijsheid en kennis met zich mee. In de Schriften staat dat Jezus in wijsheid toenam en gehoorzaamheid leerde (Lc. 2,52 en Hebr 5, 8) . ( Jezus was vanaf het begin bij God en Schepper: Joh. 1 e.v.: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.)

Hij kwam in de gevallen wereld ( door lucifer zo gemaakt) om ons met zijn kruisdood te redden en op te staan uit de dood. Daarmee de gevallen wereld van lucifer herstellend. Hij liet ons daarmee zien dat de wereld van lucifer overwonnen werd en Zijn Schepping hersteld. Nadat Jezus de eerste fase van deze toewijzing van verlossing heeft voltooid door de kerk (vergadering) te voltooien van de eerste vruchten die aan Hem zijn gegeven, moet Hij dan weer aan de macht komen met deze heiligen om te regeren. (Dit zijn de vervangingen voor de gevallen heersers van deze wereld.) De kerk / de godfamilie zal met Jezus regeren en regeren op aarde totdat alle vijanden van God zijn verslagen en de wereld wordt overgedragen aan de Vader in de staat waarin het zich bevond vóór de val van de mensheid door de misleiding van lucifer. Dit is de belangrijkste reden voor de duizendjarige regering op aarde.

1 kor. 24-26; Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

Nadat Jezus de zonde en de dood had overwonnen door op te staan uit de dood naar een nieuwe schepping, werd de openbaring in dit boek door de Vader aan Jezus gegeven over dingen die binnenkort moeten gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk is Jezus, wanneer de openbaring van de Vader plaatsvindt, niet langer beperkt en wordt Hij alwetend zoals Hij was voordat Hij zich onderwierp aan de beperkingen van een lichaam van vlees.

Dit is een grote verantwoordelijkheid, want als Jezus Zijn autoriteit gebruikt om de werken van de Duivel te vernietigen voordat Hij alles redt dat de Vader Hem uit de corrupte schepping heeft gegeven, zullen sommigen eeuwig verloren gaan. Dit is het mysterie voor de vertraging dat Jezus de autoriteit had, maar wachtte op de timing van de Vader om die autoriteit uit te voeren. Het grootste deel van dit boek gaat over alle gebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden totdat Jezus alle heerschappij, macht en autoriteit in de oude schepping neerlegt en alle verlosbare dingen worden verlost.

In het eerste tekstvers in Openbaring staat dat het doel van dit boek is om zijn dienstknechten te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Degenen die zeggen dat dit boek niet over echte toekomstige gebeurtenissen gaat, hebben het eerste vers van dit boek niet eens begrepen. Als het boek Zijn dienstknechten toekomstige gebeurtenissen wil laten zien, dan is het relevant voor de dienstknechten en kan het niet gaan over een mystieke oorlog tussen goed en kwaad (een duizendjarige idealistische theologie over Openbaring).

Johannes getuigde van het woord van God en de bediening van Jezus Christus en dit is waarom hij in ballingschap was. Johannes zag Jezus nadat Hij was opgestaan uit de dood en zag Hem opstijgen naar de hemel. Alle dingen die Jezus in de openbaring ontving, werden aan Johannes gegeven. Dit is wat Johannes te zeggen had over Jezus (het Woord van God) in zijn evangelie over Jezus:

Joh. 1, 1 e.v.: .In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Hetzelfde was in het begin bij God.

3 Alle dingen zijn door hem gemaakt ; en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt was.

4 In hem was leven; en het leven was het licht van mensen .

5 En het licht schijnt in duisternis; en de duisternis begreep het niet.

6 Er was een door God gezonden man, wiens naam was Johannes

7 Dezelfde kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat alle mensen door hem zouden geloven.

8 Hij was niet dat licht, maar werd gezonden om van dat licht te getuigen.

9 Dat was het ware licht, dat iedereen verlicht die in de wereld komt.

10 Hij was in de wereld, en de wereld werd door hem gemaakt, en de wereld kende hem niet.

11 Hij kwam tot de zijne en de zijne ontving hem niet.

12 Maar zovelen als hem hebben aangenomen, aan hen gaf hij de macht om de zonen van God te worden, zelfs aan hen die in zijn naam geloven :

13 Die niet uit bloed zijn geboren, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, maar uit God.

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de eniggeborene van de vader), vol genade en waarheid.

En: Gezegend is hij die leest, en die de woorden van deze profetie horen, en de dingen die daarin geschreven staan, bewaren: want de tijd is nabij .

Er staat dat de persoon die de dingen in het boek leest, hoort en bewaart, gelukkig of gezegend zal zijn. Sommigen zeggen dat dit een speciale zegen belooft voor degenen die het boek lezen. Ik denk dat het waarschijnlijker is: gezegend zijn degenen die de verklaringen lezen en de instructies volgen, of gezegend zijn degenen die vasthouden aan de waarheden in het boek omdat ze hun ziel zullen voeden. In tegenstelling tot wat sommigen denken, geeft het lezen van de woorden in het boek geen speciale genade .

Het boek is geschreven aan zeven kerken in Azië. Er waren veel meer kerken dan alleen deze zeven in de wereld en in Azië. De gekozen kerken waren niet eens de meest prominente kerken van Johannes ‘ tijd. Deze zeven kerken werden uitgekozen omdat ze specifieke eigenschappen hadden die Jezus wilde aanspreken. Deze zeven kerken vertegenwoordigen de zeven soorten vergaderingen en de individuen daarin die zich gedurende het hele nieuwe verbondskerktijdperk op aarde met het christendom identificeren.

Ik, Johannes, die ook je broer en metgezel ben in verdrukking, en in het koninkrijk en geduld van Jezus Christus, was op het eiland dat Padmos wordt genoemd, voor het woord van God en voor het getuigenis van Jezus Christus.

Johannes vertelt ons waar hij zich bevond en zegt dat degenen naar wie hij schrijft broeders in het koninkrijk zijn. Dat omvat alle gelovigen. Johannes werd verbannen naar het eiland Padmos. Sommigen denken dat ze probeerden hem te vermoorden en dat niet konden, dus verbanden ze hem naar dit eiland

God zou Johannes niet hebben laten sterven voordat dit boek werd geschreven. Johannes zegt dat hij daar gevangen zat omdat hij de Schriften onderwees en het getuigenis over Jezus Christus gaf. Hij was in die periode niet de enige in verdrukking. Alle apostelen waren op dit punt gedood en de joden vervolgden de kerk actief. In dit vers praat Johannes over het koninkrijk en het geduld van Jezus Christus. Jezus is nu ongeveer tweeduizend jaar erg geduldig, zodat de bruid die Hem door de Vader is gegeven, compleet zou zijn. ( ik heb daarover geschreven bij het koninkrijk: de bruis dat is de Godfamilie, dat is de groep van gelovigen die Jezus aanvaarden)

Ik was in de Geest op de dag van de Heer en hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin.

Enkele van de fundamentele christelijke waarheden die alleen in de eerste 10 verzen van Openbaring voorkomen:

Vers één vertelt ons dat het boek een profetie is over toekomstige gebeurtenissen.

Vers één vertelt ons ook dat Jezus deze Openbaring van de Vader kreeg, Hij wist dus dit niet allemaal als een mens van vlees omdat Hij Zich beperkte tot Zijn vleesbrein en wat de Vader aan Hem openbaarde. Daarom konden Jezus en Vader God niet dezelfde persoon zijn.

Vers twee zegt dat Johannes het woord van God droeg en Johannes in zijn evangelie vertelt ons dat het woord waarvan hij getuigde, God was en dat deze God onder ons in het lichaam van Jezus woonde.

Vers drie leert dat de profetie in Openbaring aan de gang is in de kerk.

Vers vier zegt dat God altijd bestaat.

Vers vier vertelt ons ook dat Gods Heilige Geest zeven kenmerken heeft.

Vers vier en vijf maken duidelijk dat God een drie-enig wezen is, bestaande uit drie goddelijke personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (gezien door zeven kenmerken van de Geest).

Vers vijf vertelt ons dat Jezus een andere persoon is dan God, die we vader mogen noemen.

Vers vijf vertelt ons ook dat Jezus de eerste was die uit de dood opstond die niet opnieuw zou sterven.

Vers vijf leert ons bovendien dat redding alleen komt uit het vergoten bloed van Jezus.

Vers vijf duidt verder op een volledige verzoening voor zonde door het vergoten bloed van Jezus.

Vers zes zegt dat gelovigen koningen en priesters voor God zullen worden door het werk dat Jezus deed en niet door onze eigen verdiensten.

Vers zes vertelt ons ook dat Jezus een Vader heeft, dus Jezus is niet de Vader.

Vers zeven zegt dat Jezus fysiek terugkomt.

Vers zeven houdt ook in dat er oordeel zal zijn bij Zijn komst.

Vers zeven geeft verder aan dat dode mensen op de hoogte zijn en dat ze de leer van zielslaap betwisten.

Vers acht vertelt ons dat Jezus de Almachtige God is en het begin en einde van alle dingen.

Vers negen houdt in dat alle christenen in deze wereld in verdrukking zullen zijn.

Vers negen zegt ook dat alle christenen broeders en metgezellen in het koninkrijk zijn.

Vers negen vertelt verder waarom het Koninkrijk nog niet op aarde is; Jezus is geduldig en niet bereid dat iemand verloren gaat (zie ook 2 Pe 3, 9: 2:Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil.).

In vers tien staat dat er een dag is die de dag van de Heer wordt genoemd.

In 11 Zeggende: Ik ben Alpha en Omega, de eerste en de laatste: en, wat gij ziet, schrijf in een boek en zend het naar de zeven gemeenten in Azië; aan Efeze en aan Smyrna en aan Pergamos en aan Thyatira en aan Sardis en aan Filadelfia en aan Laodicea.

Jezus hield Johannes tot op hoge leeftijd in leven om hem deze Openbaring te geven. Het feit dat deze openbaring aan zijn meest geliefde leerling Johannes werd gegeven, vertelt ons ook dat dit wezen de verrezen Jezus is. Degenen die Jezus minder dan de Almachtige God maken, moeten lezen wat deze en andere teksten in feite over Hem zeggen in plaats van te geloven wat een feilbare persoon hen over Hem vertelde.

Jezus vertelde Johannes:Schrijf op wat je zag. Hoofdstuk één van dit boek:Johannes ziet de verheerlijkte Zoon van God.

Schrijf op wat de dingen zijn – hoofdstukken twee en drie van dit boek – Johannes als lid van de kerk beschrijft wat er gaande is in het hele tijdperk van de nieuwe verbondskerk op aarde en wat de specifieke boodschap van Jezus is voor elk lid dat wordt geïdentificeerd met één van deze zeven kerktypes of gemeente-tijdperken. Deze zeven kerken vertegenwoordigen de belangrijkste eigenschappen en de werken die in de kerk in de tijd van het Nieuwe Verbondskerk op aarde te vinden zijn. Johannes gaat vooruit in de tijd tot de dag dat Jezus komt voor zijn kerk, dus de boodschap en de werken in de zeven letters zijn opeenvolgend in de tijd.

Schrijf op wat hierna zal komen – hoofdstuk vier door de rest van het boek – Johannes gaat met de getrouwe kerk naar de hemel bij het wegrukken van deze kerk (bekend als de opname). Johannes ziet de gebeurtenissen die plaatsvinden in de hemel en op aarde na het gemeentetijdperk op aarde. Bij alle profetieën in dit boek die beginnen met gebeurtenissen voorafgaand aan de opname van hoofdstuk vier, kijkt Johannes terug in de tijd vanaf de opname.

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chap%201.HTM
http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Profetie

Over Qui bono 2

Voor wie levert dit een voordeel op? Waarom dit? Waarom nu? Wat laten ze zien en kunnen we er iets uit afleiden? Waarom zien we over de hele wereld hetzelfde beeld van hetzelfde hamsteren?

Waarom censureert Googel opeens niet meer?

Hier zie je dat “zij” het orkestreren en dat zij willen dat we bepaalde dingen weten/zien.

Waarom zinloze debatten in de politiek? Dat is om de pionnen duidelijk te maken. We moeten zien wie waar staat zodat “zij” later kunnen zeggen: “jullie wisten het toch? Jullie hebben er mee ingestemd. We zijn niet weggestuurd” enz.

Ook het kwaad moet een bepaalde de wet volgen. Het moet je de waarheid vertellen en wat het doet. Het hoeft niet rechttoe rechtaan te vertellen wat het doet want dat doet het niet. Het kan jaren duren van informatie weggeven via boeken, via (teken) films, via de voorpagina van de Financel Times enz.. Zij maken zich vrolijk om ons in hun bedrog en met hun bedriegen en ons omringen met valse verhalen. Wij moet onderscheiden wat waar is en wat niet waar is. Het kwaad heeft ons nodig om ermee mee in te gaan. Het heeft je nodig om jouw vrije wil te gebruiken en daarmee het kwaad te kiezen. Misleiding is hoe het wordt gedaan. Dat is de werkwijze van lucifer. Je misleiden zodat je “vrijwillig kiest” voor het kwaad. Dit is de aardse strijd en op een andere manier een spirituele strijd. Het spel wordt nu zo hoog gespeeld omdat dit de eindfase is.

Het Westen is volledig ondermijnd door een satanistische cultus van de cabal die door het Rothschild-bankkartel wordt aangestuurd. De meeste van onze politieke en culturele leiders zijn voor de Rothschilds clowns of onwetenden. Het zijn verraders. Er zijn er genoeg die wel kennis hebben Er zijn er die hun ziel verkocht hebben en nooit op de rem getrapt hebben daar waar zij konden. Het doel van de cabal is om hun monopolie op kredietcreatie (valuta) uit te breiden tot een wereldwijd monopolie op alles: macht. Een monopolie op rijkdom, cultuur, gedachten en gedrag. We hebben het over totale controle. Dit is de essentie van het communisme en dit wil de NWO.

Het populaire beeld van het communisme als verdediger van de armen is onzin. Het communisme werd gefinancierd door de Rothschilds om te chanteren en hun rivalen te vernietigen. Het Rothschild-kartel bestaat uit kabbalistische joden en kabbalistische vrijmetselaars die ons tot slaaf willen maken. Ze zetten de werkelijkheid op zijn kop en noemen dat revolutie. Dit op zijn kop zetten komt bij de kabbalistische joden vandaan. Waarheid, goedheid, schoonheid, rechtvaardigheid zijn allemaal omgekeerd. Satan/ lucifer vervangt God aan de top. Dit kabbalistische jodendom gelooft in lucifer en gelooft dat zij God naar hun hand kunnen zetten. Zij wanen zich goden.

De paniek voor virus werd bedacht door “hen” en door politici en media aangewakkerd. Waarom vertrouwt iedereen deze mensen nog terwijl ze al zo vaak ons in ons gezicht hebben voorgelogen?

Ze liegen over alles of net nu gaat om de wereldoorlogen of over de moord op Kennedy of over 9/11.Zij hebben de term samenzwering uitgevonden en belachelijk gemaakt zodat iedereen die het wel ziet wat er gaande is, nauwelijks geloofd worden.

Geld (de bloedvoorziening van de samenleving) wordt gecontroleerd door mensen die ons willen failliet laten gaan en tot slaaf willen maken. Zij controleren de banken en de banken controleren alle bedrijven en media. Dit is de sleutel tot het begrijpen van de huidige gekunstelde paniek.

Dit is Orwelliaanse tirannie want alles wat ze willen en kunnen, doen ze nu en ze kunnen het controleren. De samenleving is satanisch bezeten maar wil dit niet weten. Men wil zo snel mogelijk alles weer “normaal” desnoods met het inleveren van vrijheden. Mensen willen blijven geloven in hun leiders en in hun capaciteiten. Ze willen niet zien dat zij in een spel van misleiding en bedrog zitten. Ook als er wel bewijs is, wil men dat niet zien. Hoe vaak de keizer ook naakt loopt of zegt dat hij nieuwe kleren heeft, men wil de naaktheid niet zien. En zij? Zij lachen ons uit omdat we zo goedgelovig zijn. Zij delen nu miljarden uit. Zgn. gratis geld. Gratis geld bestaat niet. Geld geschapen uit niets verlangt straks iets. Het “Rothschild-virus” circuleert al minstens drie eeuwen ongestoord over de wereld, zonder dat de wereld hiervan op de hoogte is. Zij staan aan de top van de illuminatie-piramide en zijn de meesters van de wereld. Ze handelen op een verborgen en vooral onverwachte manier. Het wereldwijde mediasysteem (door zichzelf gecontroleerd) zegt of schrijft er niet alleen niet één publiekelijk woord over, maar het kaapt en manipuleert de publieke opinie naar believen en brengt de mensheid uiteindelijk als schapen naar de slachtbank.

In wezen gaat het kabbalisme over het ondersteboven keren van de natuurlijke en morele orde zodat het kwaad goed is, leugens de waarheid zijn , ziek is gezond en onnatuurlijk is natuurlijk. Het doel is om God (het ontwerp van de Schepper) te vervangen door lucifer die de belangen en verdraaiingen van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze perceptiemiddelen: de massamedia. Kabbalisten geloven niet in de objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze verzinnen de realiteit (nepnieuws) en gaan zo ver om nepterreur gebeurtenissen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten/ luciferisten/ luciferianen haten de waarheid, dat wil zeggen de realiteit. Ze willen de wereld naar hun hand zetten. Voor goede mensen is het moeilijk te bevatten dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen.

Door satan / lucifer te aanbidden en anderen te schaden, doen ze goed, denken zij. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en kabbalistische Jood.

De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zullen chaos veroorzaken. Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie (overwicht van een staat of een partij over anderen) te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de messias”. ( hun messias die christenen zullen zien als de antichrist). En zij geloven dat hun messias een wereldlijk leider is die hen van rijkdom en slaven zal voorzien. Dit moet via communisme of zionisme bereikt worden. Of via een samenspel van beiden.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: regering, media, bedrijven, onderwijs, kerk, leger. Het rechtssysteem en de politie zijn in gevaar. We zijn getuige van het opleggen van het communisme en de ontmenselijking van de samenleving.

Dit is de tijd van de verdrukking. De tijd waarvoor gewaarschuwd is. We zouden God moeten eren maar God is afgeschaft toen ze Gods wetten en geboden afschaften. Dat hebben ze vakkundig gedaan. Het satanisme heeft dit geweldig gedaan en het is vanaf babylon daarmee bezig geweest. En het was de Messias / Jezus die kwam om het beeld van God en Zijn boodschap te herstellen. Babylon staat in de bijbel symbool voor alle “heidendom” en de weigering om God te aanbidden en te eren. We kennen het eren van lucifer onder verschillende namen zoals baäl, nimrod, tammuz, moloch, mammon. Lucifer weet dat zijn tijd er bijna op zit en wil in de eindfase nog zoveel mogelijk mensen meesleuren in zijn val. Het is jammer dat het christendom met de leer van Jezus is gemarginaliseerd. En de boodschap was eenvoudig: God eren, je naaste liefhebben en Jezus als je redder aanvaarden. Maar de machthebbers (ook binnen denominaties) hebben er allemaal iets anders van gemaakt.

De MSM hebben meewerkt aan de boodschap: “Alles is in orde, hier niets te zien”. We lijden massaal aan aan cognitieve dissonantie. Ook nu zijn we weer naarstig op zoek naar de geruststellende boodschap. Degenen die het niet met de geruststellende boodschap eens zijn, worden besmeurd als “onverdraagzame mensen”, genegeerd, weggezet als “complotgekkies” enz. verbannen uit groepen of ze verliezen hun baan.

Een wereldwijde pandemie zoals we die nu meemaken is niet ongekend. Het is verschrikkelijk, maar het is al eerder gebeurd. Zij gebruiken het nu om ons angst aan te jagen en om ons gevangen te houden in hun systeem. Maar de wereld overleeft ook dit. Dit is een apocalyps maar niet zoals de mens een apocalyps ziet, hem ingegeven door “Hollywood”.

Psalm 78,69: En Hij bouwde Zijn heiligdom als hoogten, als de aarde, die Hij gegrond heeft in eeuwigheid.

Psalm 23, 6: Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Wat tot een einde zal komen, is deze huidige tijd. De wereld zoals we die kennen zal niet eeuwig blijven bestaan. In het boek openbaringen 20 staat hoe het gaat in de nieuwe tijd.

Maar de aarde zal grote ontberingen ondergaan, de mensheid komt voor de grote verdrukking. Je kunt dus niet achterover leunen bij het idee dat straks alles voorbij zal zijn. We weten niet hoe lang het zal duren en welke impact het heeft. Alleen als je je boodschap van Jezus eigen hebt gemaakt ben je redelijk toegerust om het aan te kunnen.

Johannes 16, 33: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Filippenzen 4, 13: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

1 Korintiërs 15, 58: Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

2 Timoteüs 1, 7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

We kunnen bidden en als we er toe in staat zijn kunnen we anderen helpen. We hebben allemaal een talent dat we kunnen gebruiken. We hebben allemaal een rol in dit leven en een verantwoordelijkheid.

Word stil mijn ziel, ga op de tuin der stilte,

ga naar de boom die heet de levensboom,

hoor naar de stem die vraagt u stil te worden,

dat gij verwijlt een wijle in uw droom,

dat eerbied zij voor alle boom van leven,

hoor naar de boom, de stem spreekt in uw droom.

Word stil mijn ziel, sta in de stad der mensen

waar men verdoofd de stille stem niet hoort

van het geraas van blinde rode ogen,

die zien niet meer waar horen niet meer hoort.

Hoor daar de stem op zacht verstilde tonen,

zachtaardig lied van leven zelf een woord.

Word stil mijn ziel, buig u nu naar de aarde,

in huivering zij u eerbiediging.

zet voet voor voet op dauwwit natte weide,

zie naar het spoor waarop uw treden ging,

vertrap haar niet, de open aardeschede.

Word stil mijn ziel, dat gij in liefde ging.

voor troost:

teksten:

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_nlNL849NL849&q=melodie+finlandia&sa=X&ved=2ahUKEwjG7-X_5KboAhWDC-wKHVRMCvkQ1QIoAXoECAsQAg&biw=1366&bih=667

Voor sterke zielen:

informatie: