Maand: mei 2020

Over openbaringen 17

In de eerdere uitspraken van de fiolen van de toorn werd het wereldsysteem van het Beest vernietigd. In de hoofdstukken 17 en 18 wordt Johannes meegenomen om veel meer details te zien over het leven, de daden en het lot van de religieuze en politieke systemen die de wereld onder controle hadden sinds de opstand tegen God in Babylon.

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;

Een van de zeven engelen die het flesje of de flesjes / de fiolen heeft, vertelt Johannes dat hij moet komen en hij zal hem het oordeel tonen van de grote hoer die op vele wateren zit. De uitdrukking “zittend op vele wateren” betekent dat de hoer over vele naties of volkeren van de aarde zit. Dit is speciaal voor ons gedefinieerd in vers 15: En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

De koningen van de aarde bedrijven hoererij met deze hoer. Daarom is het niet waarschijnlijk dat de hoer zelf een van de naties onder de koningen is. Degenen die de aarde bewonen raken bedwelmd door het overspel dat deze hoer pleegt omdat ze graag drinken wat ze aanbiedt.

3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.

Johannes werd in de geest weggevoerd naar de wildernis waar hij de beschreven dingen zag.. Het woord voor wildernis in het Hebreeuws betekent meestal een groot weiland of stuk land en het Griekse woord betekent vrijwel hetzelfde.

Johannes ziet een vrouw in de wildernis die op een scharlaken gekleurd beest zit. Deze vrouw op het beest is duidelijk de hoer waarvan de engel zei dat hij Johannes meenam om te zien. De vrouw rijdt op een scharlaken gekleurd beest dat de namen van godslastering heeft en het beest dat ze berijdt heeft zeven koppen en tien horens. We hebben in hoofdstuk twaalf al gezien dat de Draak (die Satan is) aan deze beschrijving voldoet. Daarom kunnen we er zeker van zijn dat de vrouw op het scharlakenrode beest door Satan wordt gedragen.

Er zijn zeven wereldregeringen geweest die de bekende beschaafde wereld hebben gecontroleerd. Ze stonden allemaal onder de controle van Satan. Toen ze aan Jezus door Satan werden getoond en Hem alle koninkrijken van de wereld werd aangeboden en Hem werd verteld dat hij, satan, de autoriteit of macht had om ze aan Hem te geven, sprak Jezus zijn bewering niet tegen (Mt 4, 8 e.v.: Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.)

De zeven wereldregeringen zijn de zeven hoofden van het beest, maar we zullen ook zien dat de zeven hoofden ook zeven heuvels vertegenwoordigen waar het hoofdkwartier van het Beest in de eindtijd fysiek is gelegen. De tien hoorns vertegenwoordigen de leiders die hun macht aan het Beest geven in het laatste wereldrijk dat opkomt vlak voordat Jezus komt om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Over dezelfde tien hoorns wordt ook gesproken in Daniël Hoofdstuk 7.

Er wordt ons verteld dat de hoervrouw dit zevenkoppige beest berijdt, wat betekent dat ze enige controle heeft over de richting van alle zeven wereldregeringen. Er is maar één entiteit die aan die beschrijving voldoet en die entiteit is “wereldreligie”. De mens kwam in opstand tegen de God van de hemel toen hij geschapen wezens begon te aanbidden in plaats van de schepper (Satan is lucifer is het hoofd van geschapen wezens) Dit heidendom werd een formele mysteriegodsdienst van Babel. Het grootste deel van de mensheid blijft onder de invloed van Babylonische heidense praktijken die tot op de dag van vandaag voortduren.

4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

De vrouw heeft de naam Verborgenheid, het grote Babylon . Verborgen Babylon is niet hetzelfde als de fysieke plaats van Babylon in Irak. Verborgen Babylon is de moeder van hoeren en gruwelen van de aarde. Ze wordt gezien als een hoer omdat ze een relatie heeft met iemand anders dan God, nl. met de satan.

Ze is de moeder van alle gruwelen omdat ze de hoer speelt met satan die de voornaamste bron is van alle kwaad op aarde. De kleding die de vrouw draagt ​​en de rijkdom die ze toont, weerspiegelt het denken dat ze een koningin is in plaats van een hoer. De priesters van formele religies dragen tegenwoordig vaak soortgelijke kleuren. Velen van hen gebruiken ook gouden bekers om hun religieuze rituelen te beoefenen. In haar hand is een beker vol gruwelen die voortkomt uit haar hoererij met Satan.

Paars was de kleur van het Romeinse imperialisme en scharlaken is de belangrijkste kleur die het rooms-katholicisme heeft aangenomen. Het vaticaan is de belangrijkste entiteit die op aarde voor de grootste religie spreekt en gezaghebbend lijkt. En dat is niet zomaar toeval. Het vaticaan is de enige religieuze staat en het heeft ambassades in de meeste landen van de wereld en heeft ook een niet-stemgerechtigde zetel bij de VN als adviseur van dit wereldorgaan. In de eindtijd zal ze het hoofd zijn van de hoerwereldgodsdienst wanneer zij en vele andere religies opgaan in een eenwereldreligie met haar hoofdkantoor in het vaticaan in Rome. Deze paus werkt daarvoor. daarom heeft hij contacten in de wereld van de islam en werkt hij nu voor een soort “chrislam”. Ook verkondigt hij de valse boodschap dat je ook zonder Jezus wel tot god kunt komen. Verder verkondigt hij dat alle religies gelijkwaardig zijn. Hij is een valse profeet.

6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.

De vrouw is dronken van het bloed van de heiligen en van de martelaren van Jezus. De heiligen zijn mensen uit het Oude Testament die door de religieuze hoer ter dood werden gebracht. Ze omvatten alle profeten en oudtestamentische gelovigen die werden vervolgd en gedood door het religiesysteem (jodendom (de farizeeën)) dat overspel pleegde met babylonische demonische goden. Ik heb het vaker aangehaald dat het oude testament gaat over de strijd tussen de aantrekkelijkheid van de babylonische goden en de keuze voor God zoals die kenbaar werd gemaakt door profeten.

De meeste leden van de leiding van het religieuze systeem van Israël werden volgens Jezus gecontroleerd door “hun vader de duivel” (Joh 8:44 ev: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.). Dit bewijst dat de hoer bestond en zelfs in die tijd een gevestigde waarde was in het jodendom. Deze satanische leiders van Israël doodden de landmannen van de wijngaard (de profeten) en zelfs de Zoon van de eigenaar van de wijngaard (Jezus), zodat God niets uit Zijn veld zou halen (Lukas 20:13).

De martelaren van Jezus zijn de volgelingen van Jezus die stierven vanwege hun geloof in Hem. Het martelaarschap van de ware volgelingen van Jezus zal onder de hand van de hoer blijven plaatsvinden tot de dag dat de grote hoer wordt verslonden door het beest dat ze berijdt. Na het jodendom was het grootste deel van het martelaarschap in handen van satanische leiders die naar de top van de christelijke en later de islamitische religie stegen. In de toekomst zal het martelaarschap in handen zijn van de Wereldkerk. Uiteindelijk zal de hoer zelf worden verslonden en met vuur worden verbrand door het Babylonische heidense beest waarmee ze zich prostitueerde.

Johannes was verbaasd, want totdat de engel het hem uitlegt, is de vrouw en het beest waarop ze rijdt een verborgen mysterie. Misschien verwonderde Johannes zich ook omdat Gods plan dat de satan toestaat om god door de religies van de wereld te spelen, gewoonweg verbazingwekkend is. Johannes moet hebben beseft dat deze martelaren door de dood de overwinning op de duivel hebben behaald en het eeuwige leven en de heerlijkheid hebben verkregen. Dus het satanisch geïnspireerde verlangen van de hoer om de kinderen van de belofte te doden, bracht de uitverkoren kinderen in feite tot eeuwige redding en beloningen. Het plan van God is een mysterie dat het menselijk begrip te boven gaat

7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.

De engel zelf zal Johannes en ons het mysterie van de vrouw en het satanische beest dat ze berijdt duidelijk uitleggen.

8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.

10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.

11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.

Bedenk dat in dit visioen de vrouw niet het beest is dat Johannes zag dat de vrouw op het beest zat (reed). De engel legt uit dat dit beest een entiteit is die uit de bodemloze put opstijgt en uiteindelijk naar de eeuwige verdoemenis gaat.

Wanneer Satan uit de hemel wordt geworpen, zal hij het Beest bewonen dat uit de bodemloze put komt. De bodemloze put is waarschijnlijk het middelpunt van de aarde waar de demonen en vijanden van God worden vastgehouden voor deze tijd van oordeel. In zekere zin is de bodemloze put een andere dimensie waar we weinig van weten. Zoals we eerder hebben gelezen, is het Beest zowel een man als een wereldrijk.

De mensen op aarde zullen zich na het zien van het Beest afvragen wat hij is. Ze zullen denken dat hij God is. Allen die de ware God niet kennen, zullen werkelijk verbaasd zijn door het Beest. Degenen die God kozen, zullen niet worden misleid, maar de rest van de wereld zal worden misleid. Iedereen die denkt dat de Antichrist een gewone man is met een paar goocheltrucs, leest niet goed. Satan zal komen in het lichaam van een man met bovennatuurlijke krachten en hij zal komen met al zijn engelen ( de 1/3 de met hem meegingen in zijn wil om boven God uit te komen). Hij zal beweren God te zijn en de wereld zal hem geloven vanwege de kracht die hij toont.

Het Beest dat was en niet is, gaat waarschijnlijk over de opstanding van een gestorven man en waarschijnlijk ook over een koninkrijk dat een dodelijke wond had. Een wereldleider zal worden gedood en uit de dood opstaan ​​door de macht die God toestaat dat satan dit bedrog moet verrichten. Het bedrog is voor iedereen die de waarheid van de twee profeten heeft verworpen. Het zal zijn voor degenen die een leugen willen geloven. Deze passage spreekt zowel over een wereldleider als over zijn koninkrijk, net als enkele andere profetieën in de Schrift. Dezelfde goddeloze geestelijke krachten beheersen beide. Het koninkrijk van het Beest dat was en niet is en toch is, kan waarschijnlijk alleen een heropleving zijn van het Romeinse rijk dat later satans namaakkoninkrijk van God wordt.

Het boek Daniël hoofdstuk twee maakt duidelijk dat er slechts vier heidense wereldrijken zouden zijn vanaf de tijd van Daniël tot het moment waarop Jezus Zijn koninkrijk over de hele wereld vestigt. Deze vier rijken waren het Babylonische, het Medo-Perzische, het Griekse en het Romeinse rijk.

Het Romeinse rijk zal in deze laatste dagen weer opstaan ​​om de profetie van de voeten met tien tenen op het beeld van Nebukadnezar te vervullen (Da 2:42). Dit beeld vertegenwoordigt alle overgebleven heidense wereldregeringen totdat God Zijn eigen koninkrijk opricht. De wereldregeringen zijn van kop tot teen opeenvolgend. De twee door Daniël beschreven ijzeren poten vertegenwoordigden de oostelijke en westelijke indeling van het Romeinse rijk. De laatste heidense regering wordt vertegenwoordigd door de voeten met tien tenen van ijzer en klei. Ze vertegenwoordigen sterke en zwakke entiteiten die in hetzelfde gebied als de twee benen zullen samenkomen om dit herleefde Romeinse rijk te vormen.

De opstanding van het Romeinse rijk is vandaag aan de gang. Het begon met de EEG- en EU-experimenten en zal overgaan in het gebied van de gewenste Mediterrane Unie. Het Romeinse rijk was het zevende wereldrijk op aarde, maar het vierde van Daniël omdat er vóór de tijd van Daniëls profetie ook drie heidense wereldregeringen waren. De Beestregering die komt wanneer satan uit de hemel op aarde wordt geworpen, zal de achtste wereldregering zijn. Het is de achtste omdat het beest dat uit de put komt de controle over dit herleefde Romeinse rijk zal overnemen, de wereldregering en de religieuze hoofdstad naar Babylon zal verplaatsen en het het “koninkrijk van God” zal noemen.

Misschien zal het zal evolueren uit het gebied van het oude Romeinse rijk. En zal dit nieuw leven ingeblazen Romeinse rijk zal een dodelijke hoofdwond oplopen tijdens een interne revolutie en zullen er drie regio’s en zijn heersers misschien niet meer bestaan. Het “rijk” met de dodelijke hoofdwond zal weer opstaan ​​als het beest in de eindtijd, wanneer de mens van het beest uit de dood opstaat, beweert dat hij een vleesgeworden god is, en het hoofdkwartier van Europa naar Babylon verplaatst en vervolgens de autoriteit van zijn koninkrijk van het overneemt.

Er zijn slechts zeven heidense wereldrijken op aarde totdat Jezus komt, maar er zijn er acht, want de achtste is slechts fase twee van de zevende wanneer de leider bovennatuurlijk wordt, de hoofdstad verplaatst en zijn koninkrijk uitbreidt naar de grenzen van het oude Romeinse rijk en zijn macht wereldwijd.

Nu de engel uitlegde wie het Beest is, vertelt hij ons over het mysterie van de “vrouw die het Beest berijdt”. De engel vertelt Johannes dat de vrouw die het Beest berijdt, op zeven bergen ( of heuvels) zal zitten. Rome ligt op zeven heuvels . Net zoals Jeruzalem. De hoervrouw die de Wereldkerk wordt, zal vanuit het vaticaan ( of Jeruzalem?) regeren.

Het is niet moeilijk te zien hoe de hele wereldreligie zich op een centraal thema zal verenigen zodra de invloeden van de ware christenen na de Opname zijn verwijderd. (Er zijn ook ware christenen in de rooms-katholieke kerk en die zullen op de een of andere manier deze hoer verlaten.)

Alle religie is in de kern vrijwel hetzelfde. Religies zijn methodologieën om de massa tot slaaf te maken, om af te dwingen wat volgens de zgn. leiders Gods vereisten voor de mens zijn.

Andere religie dan het “ware christendom” (dat in werkelijkheid geen religie is maar door geloof en vertrouwen in God in een nieuwe schepping geboren worden), is altijd een redding door de eigen “werktheologie” van de mens en ontkent altijd dat redding kan worden verkregen door te vertrouwen op het werk van Jezus alleen. ( je moet iets doen, je moet iets laten, je moet je aan allerlei leefregels houden, je moet je aan allerlei religieuze wetten houden enz. Dat is niet zo in het Christendom dat gaat alleen over het geloof in de redding van Jezus en niet over allerlei voorwaarden.)

Jezus had weinig goeds te zeggen over het religieuze leiderschap over Israël en Hij zal weinig goeds te zeggen hebben over het religieuze leiderschap over niet-Joodse religies in deze laatste dagen. Dit omvat het grootste deel van het leiderschap dat zich identificeert met het christendom.

De Schrift zegt dat er maar één manier is om door Zijn Zoon Jezus Christus tot God te komen en dat Hij de prijs voor de hele mensheid aan het kruis heeft betaald. Om gered te worden, moet je erop vertrouwen dat God de mensheid voldoende liefhad om een ​​heilsplan te hebben opgesteld en dat Hij de kracht heeft om het uit te voeren. Dit plan voor de verlossing van de mens is waar de Bijbel over gaat.

Het grote verschil tussen de bruid van Christus en de hoer is dat de bruid weet dat ze zuiver is gemaakt door het bloed van Jezus, maar de hoer gelooft dat ze door haar eigen inspanning voor God aanvaardbaar moet worden. Ze probeert altijd manieren te vinden om God te sussen en te behagen. Omdat ze de ware aard van God afwijst, hoereert ze met elke smerige geest in haar eigen poging om te worden zoals de God die volgens haar bestaat, maar de God waarvan ze denkt dat die bestaat, is eigenlijk haar vader de duivel. Diegene die zeggen dat ze God aanbidden en die Zijn Zoon niet aanbidden of accepteren, zijn misleid of leugenaars omdat Jezus het uitdrukkelijke beeld van God is.

Heb, 1 ev.:

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.

De tien hoorns zijn de tien wereldleiders die een koninkrijk met het Beest zullen ontvangen. Of ze nu leiders zullen zijn van tien naties op aarde, of 10 zones in het gebied van het Oude Romeinse Rijk, of tien zones van de wereld staat ​​open voor speculatie. Zowel tien regionale zones in het gebied van het oude Romeinse rijk als tien regionale regionale zones zijn voorgesteld door mondiale denktanks zoals de “Club van Rome”. Beide zonescenario’s zijn mogelijk waar. Het zou kunnen beginnen met tien zones in het gebied van het oude Romeinse rijk en dan zal het herleefde Romeinse rijk het hoofd worden van tien regionale wereldzones.

In ieder geval geven de tien leiders hun macht aan het Beest. Er wordt ons ook verteld dat drie van de wereldleiders zullen worden geëlimineerd nadat het Beest / de Antichrist aan de macht is gekomen.

13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.

De tien heersers zullen hetzelfde denken. Al hun kracht zal worden gebruikt om de wensen van de Beest / de Antichrist uit te voeren. Het is redelijk veilig om door deze verklaring aan te nemen dat deze tien leiders demonische bezeten zullen zijn

14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

Het Beest en de tien wereldleiders zullen oorlog voeren tegen Jezus. Wat een complete misleiding moet er plaatsvinden voor de koningen en de mensen van de naties om te denken dat ze oorlog kunnen voeren tegen dezelfde persoon die ze heeft geschapen!

15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.

De engel legt uit dat de wateren waar de hoer zit eigenlijk de mensen vertegenwoordigen die ze heeft beïnvloed en die uit vele naties en talen komen. Alleen religie vervult die rol.

16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

Wanneer de Satanische man verschijnt, zal de wereld geloven dat hij God is en zal zijn regering geen andere aanbidding tolereren dan hem te aanbidden. Ze zullen beweren dat het Beest God is en verklaren dat het “Koninkrijk van God” nu op aarde is. Ze zullen alle bezittingen en alle autoriteit wegnemen van alle wereldreligieuze organisaties die hem niet zullen aanbidden.

Velen in het religieuze systeem zullen het Beest niet accepteren als zijnde de “Almachtige God” velen zullen de dwalingen van hun wegen zien. Uiteindelijk zal het de meeste mensen die het Beest niet zullen aanbidden, hun fysieke leven kosten. Door echter te geloven dat Jezus de echte Redder is, zullen hun zielen worden gered. De tien wereldpolitieke leiders zullen hun macht gebruiken om alles te vernietigen wat een andere entiteit dan het Beest aanbidt.

Vers 16 beschrijft hoe en waarom de vrouw die het beest berijdt, zal worden beoordeeld. Ze zal worden opgegeten door het beest waarop ze rijdt en haar gebouwen zullen worden verbrand. Ze zal hetzelfde lot ondergaan als Izebel in het Oude Testament, wier botten werden opgegeten door honden.

17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.

Net zoals God de Farao verhardde door het oordeel van Egypte tot stand te brengen, worden de harten van deze tien koningen verhard door God verhard om tegen Jezus te strijden en hun koninkrijken aan het Beest te geven totdat deze profetie is vervuld.

18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

Dit is een belangrijke passage die ons de identiteit vertelt van de “vrouw die het beest berijdt. “Verborgen Babylon” is de grote stad die over de aarde heerst. Rome regeerde over de aarde in de tijd van Johannes en past precies, maar Mystery / Verborgen Babylon kon niet de stad Rome of het Romeinse rijk zijn. ” De vrouw berijdt het beest”, dus de vrouw kon niet tegelijkertijd “het beest zijn” . De vrouw kon ten tijde van Johannes niet de kerk in Rome zijn, omdat de kerk op dat moment niet over de aarde regeerde. Het religieuze systeem dat over de aarde regeerde in de tijd dat Johannes schreef, is dit Babylonische heidendom met o.a. Caesar-aanbidding.

Het is de babylonische religie / de luciferianische religie die tot op de dag van vandaag verweven zit in de aardse religies zonder dat de meeste aanhangers van de religies dit weten.

De stad in deze passage is een stad die over de aarde regeert. Ten tijde van Johannes was die stad Rome. De stad kan ook een stad zijn die over de aarde regeert in het eindtijdoordeel van de “vrouw”. Dat zal waarschijnlijk ook door Rome worden vervuld. Om deze redenen kan de vrouw in deze profetie alleen worden geïdentificeerd als een wereldreligie die ook is geïnfiltreerd door het Babylonische heidendom en die zich in Rome bevindt.

Er wordt ons verteld dat de vrouw in een zevende stad (Rome) zit en dronken is van het bloed van de gemartelde heiligen en dat we kunnen vaststellen dat “Mystery Babylon” / Verborgen babylon een religieus systeem is dat beweert God te aanbidden maar Babylonische religieuze praktijken heeft opgenomen (daarom wordt ze omschreven als een hoer).

Ze moet zich op een fysieke locatie bevinden die niet alleen Babylonische praktijken had in de tijd van Johannes, maar het religieuze systeem “moet alle heiligen martelen”(vers 6). Het Romeinse rijk doodde wel heiligen, maar al het bloed van de heiligen en martelaren kan niet worden toegeschreven aan de handen van de politieke en religieuze machten van het oude Romeinse rijk. De hoer werd duidelijk geboren vóór Rome (in Babylon) en ze stierf ook niet in Rome in 312 na Christus toen de kerk zich aansloot bij het politieke systeem van het Romeinse rijk. Nadat de vervolging in het Joodse en het Romeinse Rijk was beëindigd, kon alleen de religie die zich identificeerde met het christendom de schuld krijgen van het martelaarschap van ware christenen (bijv. De inquisities). Dat bleef zo ​​totdat de islam de leidende rol overnam van de afslachting van ware christenen

Er is maar één locatie en religieuze entiteit op aarde die deze profetie en haar grotere vervulling in de laatste dagen zinvol maakt. De hoerige vrouw van de laatste dagen moet een georganiseerde religie zijn, die bij de vervulling van deze profetie in Rome haar hoofdkwartier zal hebben. Het moge duidelijk zijn dat dat de huidige rooms-katholieke kerk kan zijn die de eindtijdrol van de vrouw vervult. Maar het is ook zo dat de Babylonische invloeden van de wereld deze vrouw op het Beest beïnvloeden. De wereldgodsdienst die in het vaticaan het hoofd zal krijgen, kan de laatste dagen een geheel andere naam aannemen dan het rooms-katholicisme .Het lijdt echter geen twijfel dat deze vrouw die op het Antichrist-beest rijdt, een heidens Babylonische, geïnfiltreerde hoer zal zijn, met kwartieren op de locatie die nu het vaticaan in Rome wordt genoemd.

De Babylonische hoer werd geboren in de tijd van Nimrod in Babylon en bedierf uiteindelijk het jodendom. De heidense Babylonische religieuze praktijken verhuisden eigenlijk van Babylon naar Pergamos. (waar Satans troon is: Op 2:13). Nadat de kerk in 312 na Christus was opgegaan in de staat, vestigde de hoer zich in de hoogste gelederen van de christelijke kerk. Op dit punt had het Babylonische priestersysteem zich al bij het Romeinse systeem aangesloten. Rond 600 na Christus werd het de christelijke institutionele kerk wat we nu kennen als de rooms-katholieke kerk.

Tijdens deze periode van christendom vermengd met heidense praktijken vonden de inquisities plaats en doodden veel meer ware christenen dan enige eerdere vervolging van Gods volk. Na de inquisities is de vrouw te zien in de protestantse kerken die hun eigen vervolgingen en heksenjachten hadden waarbij velen deelnamen aan hun eigen holocausts tegen Gods volk. Tegenwoordig worden de eigenschappen van de vrouw in de islam gezien als de belangrijkste moordenaar van Gods volk.

In de eindtijd zal de vrouw een religieus systeem van één wereld berijden. De vrouw verlaat eigenlijk nooit het jodendom, het katholicisme, het protestantisme of de islam omdat de vrouw in feite alle hoerreligie is van alle tijdperken . De vrouw berijdt het Beest echter als de religie die de meeste invloed heeft op het regeringsrijk dat de aarde controleert.

Tegenwoordig vertegenwoordigt het vaticaan de religie die de meeste invloed op aarde heeft, maar het protestantisme heeft ook wereldinvloed en de islam komt snel op de voorgrond. Alle hoerreligie zal een rol spelen en de vervulling van de profetie over de vrouw die het beest berijdt, voltooien.

Wanneer de opname van de ware Kerk van Jezus Christus plaatsvindt, zullen ware christenen uit veel verschillende denominaties, waaronder getrouwe katholieken, worden meegenomen om bij Jezus te zijn. De afvallige christenen die in alle denominaties zijn achtergebleven, zullen zich met andere religieuzen verenigen om een ​​pluralistische wereldreligie te vormen die wordt geleid op het hoofdkantoor van de grootste christelijke denominatie.

Ik moet één ding duidelijk maken: door het vaticaan te noemen als het toekomstige hoofdkwartier van de wereldhoer, wil ik geen katholieken bashen. Ik ben zelf katholiek gedoopt. Heb een katholieke opvoeding gehad. Er zijn veel goede dingen door katholieken (vooral aan de gewone basis) tot stand gebracht. Als er aan het hoofd iets stinkt, hoeft dat aan de basis niet zo te zijn.Er zijn veel praktijken in de katholieke kerk die naar mijn mening ketterijen zijn, maar er zijn net zoveel of meer ketterijen in de meeste protestantse kerken van tegenwoordig. Duizend jaar lang was er maar één kerkbestuur op aarde en dat was de katholieke kerk. De katholieke kerk is nog steeds verreweg de grootste christelijke denominatie ter wereld. Daarom, als er in de loop van de geschiedenis hoererij zal zijn sinds Babylon en de hoererij behoort tot degenen die beweren de God van de schepping te kennen, moet het een van de enige georganiseerde christelijke kerken zijn die in deze periode bestaat.

De hoervrouw behoorde tot dit georganiseerde lichaam dat katholieken werd genoemd, maar dat gold ook voor ware christenen als tarwe onder het onkruid. Tegenwoordig heeft de islam de rol overgenomen van de belangrijkste hoerengodsdienst die de heiligen vervolgt. De islam is gebaseerd op heidendom en heeft in onze tijd miljoenen christenen actief gemarteld. Het eindtijd hoer religieuze systeem dat Johannes ziet, staat de laatste dagen in Rome aan het hoofd en werd gesticht in Babylon, maar alle grote georganiseerde wereldreligies in de laatste dagen die het ware christendom verwerpen, maken deel uit van de hoer. Zelfs de islam zal zich uiteindelijk bij dit wereldleiderschap in Rome voegen, hoewel het eerst demonische misleidingen of een grote religieuze oorlog kan vergen.

De nieuwe verbondsbelofte aan Israël en de kerk is voor gelovigen, maar een groot deel van de kerk zoals Israël heeft ongeloof. In de ogen van God heeft ze hoererij gepleegd met de wereld van het heidendom.

Het verhaal van twee naties of twee vrouwen. De strijd tussen de vrouw van het vlees (hoerenvrouw) en de vrouw van de belofte (degenen die God geloven en vertrouwen) kan in de volgende tijdlijn worden gevolgd:

De Babylonische rebellie tegen God door Nimrod : de mysteriereligie en het Babylonische priesterschap is gevestigd in Babylon.  

Abraham wordt eruit gehaald om de vader te zijn van allen die in geloof in de ware Schepper leven. Hij gelooft in Gods belofte.  

Ismaël is geboren uit het vlees van Abrahams slavin – Ismaël vermengt zich met de heidenen van Babylon.  

Isaak is geboren uit de belofte en volgt de God van zijn vader (Abraham).  

Esau is de eerste zoon van Isaak, maar Esau hecht geen waarde aan de belofte van zijn geboorterecht en verkoopt het aan Jacob voor een maaltijd.  

Jacob wordt Israël en wordt een natie die de orakels en de belofte van God moet houden ten behoeve van het hele volk van de belofte.  

Israëls zoon Joseph spreekt over het visioen dat God hem gaf voor het beloofde volk.  

Jozef wordt door jaloerse halfbroers als slaaf aan Egypte verkocht.  

Jozef wordt premier van Egypte met de hulp van God en redt de nakomelingen van Israël van fysieke hongersnood

De Egyptische wereldregering vergeet Jozef, raakt totaal verdorven door Babylonische heidense praktijken, en maakt de nakomelingen van Israël tot slaaf.

God wekt Mozes op om Israël uit Egypte te bevrijden en de wet wordt aan Israël gegeven om hen naar het beloofde land en de Heiland te leiden.

Het jodendom wordt corrupt door hoererij met heidense goden.  

Het wereldrijk Babylon maakt Israël tot slaaf.  

Het Mysterie Babylonische broederschap verplaatst zich naar Pergamos na de val van Babylon.

Sommige Joden keren terug naar Israël en herbouwen Gods tempel.  

Het Babylonische priesterschap wordt door de wil van Attalus, de koning van Pergamos, naar Rome verplaatst.

Julius Caesar wordt opperbevelhebber (hogepriester) van de Babylonische Orde in 63 v.Chr.  

Johannes de Doper wordt geboren om Israël te herstellen, zodat ze klaar zijn om hun belofte te ontvangen.

Jezus “is de belofte” en komt om de hele mensheid te redden.  

Het door Babyloniërs beïnvloede joodse priesterschap en het Romeinse wereldsysteem doden Jezus. De priesters verwierpen de belofte in ruil voor overspel met Rome.  

Jezus staat op uit de dood en de belofte wordt gegeven aan allen die door geloof op deze opgestane Heiland vertrouwen .  

Er is een afscheiding van hogepriesters van Julius Caesar tot het jaar waarin de Babylonische Orde de heerser wordt van de Roomse Kerk in 378 AD.

De tarwe groeit in hetzelfde veld (de institutionele kerk) als het hoer onkruid en groeit er mee op.

De islam is geboren en leert de zonen van Ismaël en Esau om een ​​enkele heidense God te aanbidden die de mensen geboren uit de belofte vervolgt.  

Het onkruid in de institutionele kerk verstikt veel van de mensen van de belofte in de inquisities.

De protestantse reformatie wordt geboren door degenen die onderwijzen dat redding voortkomt uit vertrouwen op de belofte van Jezus alleen.  

Het grootste deel van het protestantisme speelt de hoer met filosofie, psychologie, new age heidendom, humanisme, pragmatisme en materialisme.  

De mensen van de belofte zijn nu de tarwe onder het onkruid in de katholieke en protestantse kerken.     

De gedrukte bijbel wordt beschikbaar voor het publiek. Kleinere velden laten zoveel tarwe groeien dat het onkruid weinig ruimte vindt.

Hoger kritisch denken en filosofieën voeren oorlog tegen degenen die de belofte in Gods woord geloven.

De mensen van de belofte worden verwijderd in de opname en alle tarwe die niet verstrikt is in het onkruid (hoer) wordt verwijderd van de aarde.  

Alle godsdiensten van de wereld verenigen zich na een grote wereldoorlog om een ​​wereldreligie te vormen onder leiding van het vaticaan in Rome. Deze vrouw zal het Beest in haar eindtijdrol berijden.  

Het Beest verslindt de vrouw die op zijn rug reed (wereldreligieuze instellingen en leiders). Het onkruid wordt verbrand.  

Satan stelt zich door de leugenachtige wonderen van Zijn Beest en Valse Profeet op als God, verklaart dat het Koninkrijk van God is gekomen en hij verplaatst de politieke en religieuze hoofdstad van de wereld naar Babylon, waar hij voor zichzelf een gouden stad bouwt.  

Het met heidendom verbonden graan wordt gedorst tijdens de grote verdrukking die het Beest op aarde brengt .  

Alle mensen met de belofte die overspel pleegden, keren terug naar haar echtgenoot – de ware God van de hemel – en worden verzameld in zijn schuur.  

God wreekt alle mensen van de beloften door het Beest te vernietigen en door het echte koninkrijk van God op aarde te vestigen, geregeerd door Jezus.  

De vrouw die op het Beest rijdt, bestaat eigenlijk al sinds de dagen van Babylon, maar ze zal haar hoofdrol de laatste dagen spelen. Uiteindelijk zal ze worden opgegeten door het Beest dat ze berijdt, omdat hij zal beweren God te zijn en de aanbidding van iemand of iets anders dan hijzelf niet zal tolereren. Velen die in hoererij waren, zullen in die dagen de waarheid gaan begrijpen door de leer en de oordelen die in deze tijd van beproeving voor de hele wereld plaatsvinden. Degenen die uit Babylon komen, zullen het Beest niet aanbidden en deze zullen samen met een overblijfsel in Israël terugkeren naar de ware God van de hemel, maar het zal velen van hen hun sterfelijke leven kosten. In die dagen zullen allen die hun leven proberen te redden door het Beest te aanbidden, hun ziel verliezen en degenen die hun leven verliezen omwille van Jezus, zullen het eeuwige leven verkrijgen.

Mt 16:25: Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; en wie zijn leven om Mij wil verliezen, zal het vinden.

boek ” A Woman Rides the Beast ” van Dave Hunt

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2017.htm http://www.jesus-is-savior.com/Books,%20Tracts%20&%20Preaching/Printed%20Books/FBOM/fbom-intro.htm

Over samenzweringen 2

De NWO heersers hebben hun plan van wereldwijde overheersing afgerond en Covid19 / corona was de katalysator die het afmaakte.

Dit had natuurlijk niet kunnen worden bewerkstelligd zonder de volledige onwetendheid van de mensheid, d.w.z. van de mensen die niet wakker zijn.

De niet wakkeren die alleen geloven wat op het journaal is en wat er in de krant staat. Die hun wereldbeeld laten bepalen door nuttige idioten op tv, uit de wereld van het entertainment en die niet kunnen of durven of willen geloven dat er gewoon slechte mensen zijn die alleen het goede voor hebben voor zich zelf. Voor wie die anderen gewoon slaven zijn.

Een paar machtigen bepalen wat er gebeurt in de wereld. Zij rollen hun satanische agenda uit en de “nuttige idioten” zijn hun pionnen. Begrijp me goed: in deze vreselijke wereld zijn er ook die heel hard werken en proberen het goede te doen en het goede te dienen. Zij weten niet beter, zijn ook niet wakker maar weten hun morele wereld in tact te houden. In tegenstelling tot hen die te koop zijn. Vergis je niet: veel mensen zijn te koop of chanteerbaar. Vooral die mensen die chanteerbaar zijn kunnen willige pionnen zijn.

( ik heb diverse keren het boek Pawns in the game genoemd en aangehaald).

Terwijl de “slapenden” gebruikt worden om te vechten tegen de zgn. “racisten” de zgn. “homofoben”, de zgn. “‘blanke supremacisten” en de zgn. “antisemieten”, hebben de “oligarchen” hun nieuwe wereldorde geïnstalleerd.

Al die mensen die zich zo druk maken voor een of nader vermeend onrecht worden gebruikt in het spel en tegen elkaar opgezet zoals nu weer hevig in de V.S. gebeurt. Ze hopen op burgerlijke onlusten / burgeroorlogen zodat zij “ongezien” hun “slaven” steeds meer kunnen knechten.

Kritisch denken is: kunnen ontcijferen wat de consequenties zijn van elke actie. En helaas is de overgrote meerderheid van de mensen totaal niet in staat dit te begrijpen. Er wordt op emoties ingespeeld en op de “goede moraal” van de “deugmens”. Die emoties bepalen de actie en niet het verstand. Zo kan een emotionele handeling tegen de eigen belangen ingaan, zodat de niet wakkere slapend zijn ondergang tegemoet loopt.

De CIA bracht eerst de term samenzwering in het spel, en dreef er daarna de spot mee nadat ze John F. Kennedy met succes hadden vermoord. Ze programmeerden het publiek om het kritische denken van die bekwame individuen, die zich niet bij alle punten van onderzoek hadden aangesloten en niet  accepteerden zodat het publiek niet kon zien dat het de CIA was die achter de moord zat. Vanaf die tijd hebben ze dat steeds weer gedaan. Of het nu over 9 / 11 gaat of nu over de pandemie. Mensen die nu vraagtekens zetten bij het hele gebeuren worden al snel belachelijk gemaakt. Daarom is de enkele huisarts die zijn nek uitsteekt ontzettend moedig.

Het is alsof een kudde wolven door een kudde schapen loopt waarbij de wolven zeggen: wij bewaken jullie en daarna gaat het slecht met de kudde.

Zo doet de deep state dat met de wereld en denk niet dat die deep state alleen in de V.S. is. Die is overal en heeft zijn handlangers tot in je gemeente en kerkgenootschap aan toe. Overal is die geïnfiltreerd.

Zowel de complottheoretici (waarheidzoekers) als de oligarchen / elites / leden van de deep state kunnen kritisch denken. Het is alleen dat de eersten het proberen te gebruiken om goed te doen, terwijl de laatsten het gebruiken om kwaad te doen.

Dit is de eindstrijd waar het boek openbaringen over gaat. Veel mensen vinden het niet fijn om te horen over een satanische wereld en over de boodschap van de bijbel. Ze beschouwen de bijbel als een verzonnen boek en willen niets weten over een boodschap van God of Zijn Zoon Jezus. Ze denken dat hun leven maakbaar is en dat zij wel kunnen terugvechten tegen de machten. Maar je vecht uiteindelijk niet tegen wereldse machten maar tegen de satanische krachten. ( “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12))

Misschien vind je de boodschap of de boodschapper niet leuk, maar je zou er goed aan doen om op de boodschap te letten. Er is geen andere manier om het pure kwaad uit te leggen dat op aarde bestaat, waarbij mannen, vrouwen en kinderen andere mannen, vrouwen en kinderen doden.  Zinloze waanzin! De intelligentie van mensen wordt gebruikt door demonen om allerlei soorten bommen, wapens en artillerie en biowapens te bouwen om andere mensen te doden.

De heersende elites dachten echt dat de griepsymptomen veel erger zouden zijn met meer sterfgevallen en ernstiger ziekte. Zo slecht zijn ze dus, want dat is helaas het bewijs. Omdat de pandemie in feite zo zorgvuldig was gepland op een wereldwijde basis, waren alle spelers, zodra de bug was losgelaten, feitelijk opgesloten, in de verwachting dat er meer doden en ernstigere ziekten zouden zijn als dekking voor hun draconische sociale en economische veranderingen die ze ons nu opleggen.

De “operatie”, en niet alleen het kleine virus, dat eenmaal was losgelaten, was te groot om halverwege te stoppen of te veranderen, ondanks de “schamele oogst van sterfgevallen”. Dit is de enige kans van het monster om zijn lang gezochte Nieuwe Wereldorde uit te rollen en niemand kan afwijken van het script, dus we zien keizers overal verstoken van hun geloofwaardigheid, ze zijn naakt. De keizer loopt zonder kleren maar behalve “het jongetje” willen velen het niet zien.

Iets of iemand moet Satan vertegenwoordigen op deze planeet. En velen zijn bereidwillig dat te doen. Als er geen vertegenwoordiging van Satan is, is het allemaal “gebakken lucht”.

Maar God zal ook dit gebruiken en als je het boek Openbaringen leest, weet je hoe Hij dat zal doen. In werkelijkheid zijn het de personen met hun hebzucht, machtshonger en satanistische lust die andere mensen manipuleren en zij zullen eens de rekening betalen. Maar God zal ze uiteindelijk ook een kans bieden. Het gaat uiteindelijk om je ziel. Satan wil zoveel mogelijk zielen van zoveel mogelijk mensen in zijn definitieve val meesleuren. Ook dat staat in Openbaringen.

Over de Maslow-piramide

één op één

van Henry Makow

vertaald met google translate en niet aangepast

Human Psychology: Mass Media Defines Reality

23 mei 2020

Waarom zijn mensen bang voor ziekte? Maar niet voor armoede of honger?

Omdat de media niet praten over de laatste.

Vertaald uit het origineel

Door Aliasy

(henrymakow.com)

Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk mensen de Maslow-piramide afgleden.

Vrijheid, waardigheid en zelfs welvaart zijn niet nodig. Mensen zijn bereid om van de honger te sterven, zolang ze niet ziek worden van de Covid.

Angst heeft een volledig innerlijk, dierlijk karakter.

Deze angst is zelfs sterker dan de angst voor de dood, aangezien de dood door verhongering de voorkeur lijkt te hebben boven infectie met Covid (wat in een kleine minderheid van de gevallen tot de dood leidt).

En waarom? Omdat de dood door verhongering, net als de dood door andere ziekten, niet in de media komt. Daarom bestaat het niet. De bijzonderheden van het informatietijdperk van de samenleving: dat wat niet in de media staat, bestaat niet.

En omgekeerd is er alleen wat er in de media staat.

En het blijkt een paradox: moderne mediatechnologieën manipuleren het oeroude basisinstinct – de angst voor de dood.

Bovendien op zo’n niveau dat het instinct van zelfbehoud wordt onderdrukt.

Waarom wordt het instinct van zelfbehoud onderdrukt? Omdat de mensheid, afgesproken om vrijheid, waardigheid en het recht op leven op te offeren (omdat men niet zonder yum-yum kan leven), op een trein stapte met een enkele reis naar de hel.

Voor elke persoon kan de snelheid en het aantal haltes van de trein op stations onderweg variëren, maar de eindbestemming is duidelijk.

Winston Churchill zei ooit: “Kiezend tussen oneer en oorlog, kozen we voor oneer. Uiteindelijk kregen we beide.”

Dus hier hebben we hetzelfde: we hebben gekozen voor een volledige afstand van rechten in ruil voor bescherming tegen de Covid.

Covid gaat nergens heen.

Maar we hebben geen rechten meer en zullen dat ook nooit doen.

Omdat ze nu moeten worden gewonnen om de rechten terug te krijgen.

Het zal een lange en harde oorlog worden.

Maar niet voor mensen die met één muisklik al hun rechten hebben uitgeput.

https://www.henrymakow.com/2020/05/mass-media-defines-reality.html

De piramide van Maslow is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Maslow heeft de piramide zoals ze wordt gepresenteerd nooit bedoeld als een wetenschappelijk model. Het was alleen bedoeld als een illustratie van het soort concepten waarnaar hij op zoek was.

Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.

Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid.

Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.

Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.

Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.

Behoefte aan zelftranscendentie. In de latere fasen van zijn leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualisering en legt hij de nadruk op zelftranscendentie.

De fysiologische behoefte noemde Maslow ook ‘lagere fundamentele behoefte’. De vier hogere behoeften zijn de ‘hogere fundamentele behoeften’. Belangrijk is hier het woord ‘fundamenteel’. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. De groeibehoefte is volgens Maslow niet fundamenteel. De persoon kan zichzelf pas verwezenlijken (groeien) als hij de fundamentele behoeften minimaal bevredigd heeft.

In later onderzoek kwam Maslow tot de conclusie, dat elke mens gekneld zit tussen de fundamentele behoeften van het behoud en de groeibehoefte naar nieuwe ervaring. Wil men kunnen groeien, dan moet men de aantrekkelijkheid van de ‘veilige situatie’ verkleinen en het gevaar van de ‘groei’ vergroten. Met deze ‘veilige situatie’ doelde Maslow op de veiligheid van de originele situatie. Op het moment dat de mens berust in zijn gewoontes, wil hij deze veranderen en nieuwe ervaringen opdoen en doorbreekt hij deze ‘veilige situatie’.

De clip van de Simpsons over een “kattengriep” was ongelooflijk profetisch

In een aflevering uit 2010 van The Simpsons brengt een ‘geheim conclaaf van de Amerikaanse media-imperia’ een dodelijk virus uit om ‘Amerikanen terug te brengen waar ze thuishoren: in donkere kamers, vastgelijmd aan hun televisies, te bang om de reclames over te slaan’. Hier is hoe deze clip griezelig een voorbode is van COVID-19.

Ze doen alles recht in ons gezicht. De pandemie was voorbereid maar weinigen willen het zichzelf toestaan om het te geloven want dat doen “zij” niet. Nee, wij niet. “Zij” wel. “Zij” hebben een duistere satanische agenda. Maar weinigen willen dat geloven. Zij geloven in de goedheid van de mens en in de goedheid van de “boven onsgestelden”. Hoe vaak ook gelogen, hoe vaak ook de keizer zonder kleren loopt, het jongetje dat zegt dat de keizer naakt is, wordt niet geloofd. Men durft niet toe te geven dat de werkelijkheid anders is dan het “plaatje”. Men wil in een positief verhaal geloven en houdt zo zichzelf voor de gek.

Veel van de duistere boodschappen worden aangekondigd via (teken) films, voorpagina’s van Time of The Economist enz.

Ze doen het om ons zo medeplichtig te maken. We worden gewaarschuwd en we accepteren.

Zoals ik eerder benadrukte, bestaat er niet zoiets als toeval en dit is geen toeval, maar eerder een hint van vrijmetselaarsbetrokkenheid bij de Covid-19-crisis. Ze laten ook steeds weer aan anderen weten wie zijn “vingerafdrukken” achterlaat.

Zie ook de site van de Waakzame burger (the vigilant citizen)

Vanuit films, architectuur en muziek onthult en verklaart Vigilant Citizen de verborgen occulte symboliek achter een groot deel van de moderne cultuur.

Dat is ook de betekenis van schendingen van “lockdowns”.

Van Ferguson tot Cuomo tot Cummings, de opvallende Lockdown-schendingen tonen aan dat het etablissement hun eigen hype niet gelooft.

Ze geloven er niet in en ze schenden de regels recht in het gezicht van de gewone mensen die voor het “minste vergrijp” een forse bekeuring krijgen.

Kijk naar een video uit 2015 waarin Bill Gates al lachend op de situatie van een pandemie vooruit loopt.

Deze walgelijke video toont een vrolijke Bill Gates die lacht terwijl hij opschept over ‘het injecteren van genetisch gemodificeerde organismen in de armen van kleine kinderen’, het is pijnlijk om naar te kijken

Bill Gates is niet rijk geworden omdat hij een “nerd” met een goed bedrijf was. Hij is rijk geworden omdat het hem is toegestaan rijk te worden door “hen”. Hij is geplaatst door “hen”.

Onthoud dat dat de man is wiens vader Planned Parenthood leidde, die het evangelie van eugenetica predikte aan de eettafel van de familie Gates, en die zijn zoon Bill trainde om zijn voetstappen te volgen.

https://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-laughing-saying-injecting-genetically-modified-organisms-into-little-kids-arms-gmo-new-world-order/

Een rapport dat eind 2019 door de Europese Commissie is gepubliceerd, laat zien dat de EU al ruim vóór de huidige “pandemie” op zoek was naar een grotere reikwijdte en kracht van vaccinatieprogramma’s.

Als mens staan ​​we allemaal voortdurend voor leven en dood, maar streven ernaar om zo lang mogelijk van ons leven, ons gezin, onze vrienden en de schoonheid van de natuur te genieten.

Er zijn kwade krachten die proberen alles wat goed is in het leven te elimineren om totale macht en controle over ons te krijgen, en deze inspanning leidt ons weg van vreugde en geluk en in de afgrond van de hel. Dit is niet acceptabel en moet snel worden gestopt.

In plaats van anderen te vragen dit op te lossen of u te vertellen wat u moet doen om het te stoppen, sta op en stop het zelf. Ieder van ons als individu heeft de verantwoordelijkheid om te vechten voor ons gezin, onze vrijheid en onszelf.

https://www.henrymakow.com/2020/05/the-criminal-state-destroying-lifes-simple-pleasures.html

Over Big Pharma

al eerder over gepubliceerd maar nu met goede vertaling van transitieweb:

Transitieweb

GEZONDHEID / VACCINATIES7

Nederlandse vertaling van het interview met klokkenluidster dr. Judy Mikovits (Plandemic part 1)

DOOR GAST · 11 MEI 2020

Op 7 mei plaatsten we het opzienbarende gesprek van dr. Mikovits en filmmaker Mikki Willis op TransitieWeb. Deels uit voorzorg, omdat deze video voortdurend van YouTube wordt verwijderd. Willem Frederik Erné verzorgde de onderstaande vertaling van het interview.

Dr. Judy Mikovits – Plandemic part 1

Introductie door Mikki Willis

Dr. Judy Mikovits is wel een van de meest vooraanstaande wetenschappers van haar generatie genoemd. Haar doctoraalscriptie uit 1991 betekende een revolutionaire doorbraak in de behandeling van HIV/aids.

Op het hoogtepunt van haar carrière publiceerde dr. Mikovits een zeer succesvol artikel in het blad Science. Het controversiële stuk veroorzaakte enorme beroering in de wetenschappelijke wereld omdat erin onthuld werd dat het algemeen toegepaste gebruik van dierlijk en menselijk foetaal weefsel leidde tot verwoestende epidemieën van chronische ziekten.

Big Pharma verklaarde Mikovits de oorlog omdat zij hun dodelijke geheimen had onthuld. Met hun miljoenen hebben ze haar goede naam, carrière en persoonlijk leven verwoest.

Nu het lot van de wereld op het spel staat, noemt de dr. Mikovits de namen van diegenen achter de corruptieplaag die alle menselijk leven in gevaar brengt.

Het gesprek

U deed dus een ontdekking die niet strookte met het afgesproken verhaal…

Klopt.

Om die reden hebben ze alles gedaan wat ze konden om uw leven te verwoesten.

Klopt.

U werd gearresteerd.

Klopt.

En toen kreeg u een spreekverbod (gag order).

Gedurende vijf jaar. Als ik op sociale media zou gaan, als ik überhaupt iets zou zeggen, zouden ze ‘nieuw bewijs’ vinden en me weer in de gevangenis stoppen. Het was een van de weinig keren dat ik heb gehuild. Ik wist namelijk dat er de eerste keer al geen bewijs was.

Wanneer men dergelijke krachten kan ontketenen om iemand, met perfect betalingsgedrag failliet te laten gaan… Dus ik kon mijn 79 getuigen niet ten tonele voeren, onder wie Tony Fauci, Ian Lipkin, de hoofden van de openbare gezondheidszorg, NHHS, die hadden MOETEN getuigen dat wij absoluut niets verkeerd hadden gedaan.

Waar beschuldigden ze u van?

Niets.

Maar u zat in de gevangenis.

Ik werd vastgehouden zonder aanklacht, ik werd ‘voortvluchtig’ genoemd. Geen arrestatiebevel. Ze hebben me letterlijk m’n huis uit gesleept. Onze buren stonden te kijken: ‘wat gebeurt hier?’ Ze hebben m’n huis doorzocht zonder huiszoekingsbevel. Ze hebben mijn man letterlijk geterroriseerd, vijf dagen lang. Ze zeiden: ‘als je de notitieblokken niet vindt, als je het materiaal niet vindt…’ – wat niet in mijn bezit was, maar door hen in mijn huis neergelegd.

Alsof u intellectuele eigendom van het lab meegenomen had

Ja, het moest eruitzien alsof ik vertrouwelijke informatie, namen en intellectueel eigendom uit het laboratorium had meegenomen. En ik kon onbetwistbaar bewijzen dat ik dat niet gedaan had. De hoofden van onze volledige HHS hebben samengespannen en mijn reputatie vernietigd. En het ministerie van Justitie en de FBI deden niets. Hielden mijn zaak verzegeld. Dat betekent dat je niet kunt zeggen dat er een zaak is. Anders worden je advocaten opgesloten wegens minachting van het hof. Je kunt dus niet eens een advocaat krijgen om je te verdedigen. Dus elk recht op een proces was me ontnomen. Dat is nog steeds het geval. Ik heb geen grondwettelijke vrijheden of rechten meer.

Toch zit u hier. Velen zouden waarschijnlijk vervroegd met pensioen zijn gegaan en zich gedeisd hebben gehouden. Maar u hebt besloten naar buiten te treden toen uw spreekverbod was afgelopen en een boek te schrijven, ‘Plague of Corruption, restoring faith in the promise of science’. En u noemt namen.

Absoluut.

Hun pogingen om u het zwijgen op te leggen zijn kennelijk mislukt. U zit hier, maar kunt u erop vertouwen dat u, nu u deze enorme krachten uitdaagt, niet voor uw leven hoeft te vrezen wanneer u straks dit gebouw verlaat?

Als we dit niet nu een halt toe roepen, kunnen we niet alleen onze republiek en vrijheid vergeten, maar ook de mensheid, omdat we door deze agenda ons leven gaan verliezen.

Dus Anthony Fauci, het hoofd van de Pandemic Task Force, was betrokken bij een doofpotaffaire.

Hij regisseerde de doofpotaffaire. Alle anderen zijn vet afgekocht. Miljoenen dollars in financieringen door Tony Fauci, Tony Fauci’s organisatie, National Institute of Allergy and Infectious Disease. Deze onderzoekers die de fraude gepleegd hebben, worden tot op de dag van vandaag dik betaald door NIAID.

En de hele wereld luistert naar zijn advies over hoe om te gaan met de huidige pandemie. Hoe weten we of wat hij zegt datgene is wat we moeten weten?

Wat hij zegt, is totale propaganda. Dezelfde propaganda die hij heeft gevoerd en sinds 1984 aan miljoenen het leven heeft gekost.

Fauci: we weten dankzij dit onderzoek dat er in de progressie een vertraging zal zijn die significant groter is dan bij personen die het geneesmiddel niet nemen.

Het begon toen ik 25 was. Ik zat bij het team dat HIV isoleerde uit het speeksel en bloed van patiënten uit Frankrijk, waar Luc Montaignier (Nobelprijswinnaar Geneeskunde 2008) oorspronkelijk het virus geïsoleerd had.

Dit was een confirmatief onderzoek, maar Tony Fauci en Robert Gallo werkten toen samen om een andere draai aan het verhaal te geven. Op dat moment was dr. Ruscetti de stad uit en Tony Fauci zei: ‘we begrijpen dat jij een verhaal klaar hebt om te publiceren en wij willen er een kopie van.’ Ja, er is een paper klaar en het is vertrouwelijk en nee, je krijgt er geen kopie van. Hij begon tegen me te schreeuwen en zei ‘geef ons de paper nu, anders word je ontslagen wegens insubordinatie.’ En ik zei dat hij het gesprek kon houden met Rosetti wanneer die terug was. Frank kwam enkele weken later terug en werd geïntimideerd door Fauci om hem de paper te geven. Fauci stelde de publicatie ervan diverse maanden uit, terwijl Robert Gallo zijn eigen paper schreef, alle eer opstreek en… Er was natuurlijk sprake van patenten. Deze vertraging van de bevestiging leidde er letterlijk toe dat het virus zich kon verspreiden en miljoenen de dood vonden.

Misschien dat niemand het leed van aids beter onder woorden heeft gebracht dan de Newyorkse schrijver Larry Kramer. Maar nog bozer was hij op de federale overheid en de farmaceutische industrie. NIH-arts Anthony Fauci was een van de mensen die Kramers toorn over zich heen kreeg.

Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar dat ik niet wist dat mijn werk in 1999 iets was dat vermeden was. Vanaf ’82, ’83, toen het virus werd geïsoleerd, werd gewacht met de bevestiging tot ’84. Denk je eens in hoeveel mensen… Het hele continent Afrika heeft een generatie verloren doordat het virus zich verspreidde, dankzij de arrogantie van een groep mensen, onder wie ook Robert Redfield, die nu het hoofd van CDC is. Hij werkte samen met Tony Fauci om de eer op te strijken en geld te verdienen en ze hadden er de patenten op. En pasten die aan voor IL2-therapie, de volledig verkeerde therapie. Als dat niet was gebeurd, waren miljoenen niet gestorven aan HIV.

Hoe kan iemand die mondiaal advies geeft eigenaar zijn van een patent op een vaccin dat de oplossing is? Heet dat niet belangenverstrengeling?

Dat is zeker belangenverstrengeling. Ik zou tegen president Trump willen zeggen dat hij de Bayh-Dole Act moet herroepen.

Bayh-Dole heeft de manier waarop universiteiten met technologieoverdracht omgaan fundamenteel veranderd. Dat kun je het beste zien aan de statistieken. Universiteiten verwerven tegenwoordig 16 keer zoveel patenten als in 1980. Ja, iedereen verwerft meer patenten, maar toch is het aandeel van universiteiten van alle patenten in de VS meer dan 5 keer zo groot als voor Bayh-Dole. De situatie is zo slecht geworden dat een vertegenwoordiger van de IT-industrie universiteiten publiekelijk ‘crack-verslaafden’ heeft genoemd gedreven door ‘kleingeestige technologie-overdracht-medewerkers die verslaafd zijn aan patentroyalty’s’.

Die wet maakte het mogelijk dat overheidsfunctionarissen hun ontdekkingen kunnen patenteren, dus intellectuele-eigendomsrechten te claimen op ontdekkingen waarvoor door de belastingbetaler is betaald. Sinds dat is gebeurd, begin jaren ’80, is de wetenschap kapotgemaakt en zijn dergelijke vormen van belangenverstrengeling mogelijk geworden. Dat is de misdaad achter het feit dat men miljardair Bill Gates… Niemand heeft hem gekozen, hij heeft geen medisch achtergrond, het heeft geen deskundigheid… We hebben toegestaan dat mensen zoals hij een stem hebben in dit land en we verwoesten de levens van miljoenen mensen.

Gates: ‘Alles wordt pas weer normaal wanneer we de hele wereldbevolking voor het grootste deel gevaccineerd hebben.’

Als we wereldwijd verplicht vaccineren instellen, dan denk ik dat deze mensen honderden miljarden dollars verdienen, de eigenaren van de vaccins.

En ze zullen miljoenen mensen doden. Zoals ze al gedaan hebben met hun vaccins. Er zit op dit moment in de officiële lijst met geneesmiddelen geen enkel vaccin voor een RNA-virus dat werkt.

Ik moet u dit vragen. Bent u anti vaccin?

Absoluut niet. Sterker nog, vaccin is immuuntherapie net als interferon alfa. Ik ben niet tegen vaccins. Het is mijn werk om immuuntherapieën te ontwikkelen. Dat is wat een vaccin is.

Denk u dat dit virus [covid19] in een laboratorium gecreëerd is?

Het woord ‘gecreëerd’ zou ik niet willen gebruiken, maar je kunt niet zeggen ‘natuurlijk opgetreden’ als het via een laboratorium tot ons is gekomen. Het is dus overduidelijk dat dit virus gemanipuleerd is, deze familie van virussen, en in een laboratorium bestudeerd, waar de dieren naar binnen zijn gehaald. En dit is wat is vrijgekomen, expres of per ongeluk. Dat kan niet natuurlijk ontstaan. Niemand ging naar de markt, kocht een vleermuis, waarna het virus direct oversprong op de mens. Zo gaat dat niet. Dit is versnelde virale evolutie. Als het een natuurlijk virus was, zou het wel 800 jaar kunnen duren voordat het zou optreden. Dit is binnen tien jaar na Sars-1 gebeurd. Dat is niet natuurlijk.

Hebt u enig idee waar het virus gemanipuleerd is?

O ja, ik ben er zeker van dat het uit een van de labs uit North Carolina (VS) is gekomen, Fort Detrick, onderzoekscentrum van het Amerikaanse leger voor infectieziekten en het lab in Wuhan.

3,7 miljoen dollar stroomde van de nationale gezondheidsinstellingen in de VS naar het Wuhan-lab in China, hetzelfde lab waarvan vele mensen zeggen dat daar het coronavirus is ontstaan. We weten nu ook dat NIAID, het departement dat wordt geassocieerd met de National Institutes of Health, waarover dr. Fauci de scepter zwaait, in het verleden reeds met het Wuhan-lab experimenten uitvoerde naar het coronavirus. Als dr. Anthony Fauci tegen het publiek niet eerlijk kan zijn over zijn banden met dit lab dan moet Fauci vertrekken.

In 1999 werkte ik in Fort Detrick en was mijn taak om ebola te leren menselijke cellen te infecteren zonder die mensen te doden. Ebola kon geen menselijke cellen infecteren totdat wij het ebola dat leerden in het laboratorium.

Het is moeilijk de slachtoffers te negeren. Mensen zijn hieraan gestorven en doen dat nog steeds, in nogal alarmerende aantallen. Hoe komt u daarmee in het reine?

Wat de regering heeft gedaan, is dr. Birx citeren: ‘we hanteren een behoorlijk ruime opvatting van het begrip sterfte.’

Als mijn man, die COPD heeft, zou sterven, zijn longen hebben fibrose, zouden zijn longen er theoretisch net zo uitzien als iemand met covid19, maar er is geen bewijs van infectie bij hem. Als je niet test en als je geen bewijs hebt van een infectie… Als je daarmee vandaag in het ziekenhuis kwam, zouden ze het covid19 noemen. En dat horen we ook van de artsen en verpleegkundigen, die zich hieraan ergeren.

We hebben zoveel artsen gezien die op het net zeggen perplex te staan van het CDC-protocol.

Afgelopen vrijdag ontving ik 7 pagina’s waarin me min of meer verteld werd dat ik als ik een 86-jarige patiënt had met longontsteking, die echter nooit getest was op covid19, die nadat ze longontsteking had gekregen contact had gehad met haar zoon, die drager van covid19 was maar geen symptomen vertoonde, maar later gediagnosticeerd werd met covid19, dat het dan gepast zou zijn om op het overlijdenscertificaat ‘covid19’ als doodsoorzaak in te vullen.

Wanneer ik mijn overlijdensverslag opmaak, word ik onder druk gezet om ‘covid’ in te vullen. Waarom? Waarom worden we onder druk gezet om covid toe te voegen? Misschien om de cijfers wat op te blazen zodat het wat erger lijkt dan het is? Ik denk van wel.

Waarom zouden ze willen knoeien met het aantal covid1-doden?

Angst is een prima manier om mensen te manipuleren. Soms wordt het vermogen van de mensen om zelfstandig te denken verlamd, als ze maar bang genoeg zijn. En ik wil niet dat mensen zo zijn. Ik wil dat mensen zeggen: we komen hier doorheen, ik gebruik mijn verstand, ik raadpleeg diverse bronnen, ik luister naar diverse bronnen en ik denk zelf wel, want dat is de kern van Amerika.

Als iemand sterft met covid19 tellen we dat als een covid19-dode.

Je sterft niet met een infectie. Je sterft door een infectie.

Ik heb met artsen gesproken die hebben toegegeven dat hun voordeeltjes zijn aangeboden om mensen bij ziekte of sterfte met covid19 als covid19 te noteren.

Medicare betaalt 13.000 dollar als je het een covid19-dode noemt.

Op dit moment heeft Medicare bepaald dat je 13.000 dollar betaald krijgt als je een covid19-opname in het ziekenhuis hebt. Als die covid19-patiënt aan de beademing gaat, krijg je 39.000 dollar.

En je hebt ze met het beademingsapparaat gedood omdat dat de verkeerde behandeling is.

Al die dingen die gewoon niet kloppen… De patiënten die ik krijg, de longen die ik probeer te verbeteren… Het medische denkmodel dat wordt gebruikt, klopt gewoon niet. Ik ben bang dat deze verkeerde behandeling enorme schade gaat aanrichten aan heel veel mensen in zeer korte tijd.

Mijn volgende vraag gaat over Italië. Ik wil weten waarom Italië zo zwaar getroffen is.

Italië heeft een zeer oude bevolking met veel ontstekingsaandoeningen. Ze kregen begin 2019 een nieuw, niet getest influenzavaccin met vier verschillende influenzastammen, waaronder het zeer ziekmakende H1N1. Dat vaccin was gekweekt in een hondencellijn. Honden hebben veel coronavirussen en daarom testen ze daar [Italië] niet omdat je dan kan zeggen: ‘oh, dát was het dus.’

Nu het land het ergste van coronavirusepidemie achter zich begint te laten, blijft er één vraag: wat is er met die hydroxychloroquine gebeurd?

We weten dat een behandeling met hydroxychloroquine en zink fantastisch werkt voor patiënten en dan komt Fauci die zegt ‘er is geen dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek’. Welnu, dr. Fauci, komt er een dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek naar uw vaccin? Nou?

In een enquête onder bijna 2300 artsen in circa 30 landen kwam hydroxychloroquine naar voren als hét meest effectieve medicijn om het virus te behandelen.

De AMA zei dat artsen hun vergunning zouden kwijtraken als ze hydroxychloroquine zouden gebruiken, een antimalariageneesmiddel. Het staat wereldwijd al 70 jaar op de lijst met essentiële medicijnen. Dr. Fauci noemt dat ‘anekdotische data’. Het is geen sprookje als er duizenden bladzijden met gegevens zijn die zeggen dat het werkt tegen deze families van virussen. Dit is essentiële geneeskunde en zij onthouden dat de mensen. Niet alleen nu, maar indertijd ook met autisme. Onze ontdekking dat er een oud antiviraal medicijn bestond, 100 jaar oud, genaamd Suramine. Het staat op de WHO-lijst met essentiële geneesmiddelen. Het gaf autistische kinderen letterlijk een stem. Een leven. Wat deden Bayer en Monsanto? Ze zorgden dat het niet meer te krijgen was, al hing je leven er vanaf. Geloof me, we hebben het op elke manier geprobeerd, maar wanneer je een geneesmiddel laat verdwijnen, en niet alleen de WHO, maar ook de FDA en de CDC, Tony Fauci… Ze hebben alles achter slot en grendel gedaan. Maak daar een eind aan en we hebben een gezonde wereld. En zakken vol geld. We kunnen al dat geld dat ze aan hun patenten verdienen aan de slachtoffers van deze corruptieplaag geven.

Zou je kunnen zeggen dat alles wat niet kan worden gepatenteerd met opzet wordt weggemoffeld omdat je er geen winst op kunt maken, alle natuurlijke remedies, die altijd al bestaan hebben?

Absoluut. Dat is precies wat er gebeurt met covid19. Het spel is om therapieën te voorkomen totdat iedereen geïnfecteerd is en dan de vaccins te pushen, wetende dat griepvaccins de kans om covid19 te krijgen met 36% verhogen.

Waar komen die gegevens vandaan?

Een publicatie van vorig jaar meldde dat soldaten die waren gevaccineerd met influenza vatbaarder waren voor coronavirussen. Ieder dier heeft coronavirussen, dus als je ooit een griepvaccin hebt gehad, ben je geïnjecteerd met coronavirussen. En dan een masker opzetten…

Het slaat nergens op. Wij dragen een masker in een IC-omgeving om ons te beschermen. We dragen nu geen maskers. Waarom? Omdat we verstand hebben van microbiologie en immunologie en een sterk immuunsysteem willen. Ons immuunsysteem is gewend aan aanraking. We delen bacteriën, stafylokokken, streptokokken, virussen. We ontwikkelen dagelijks onze afweerreactie op deze dingen. Als je dat onmogelijk maakt, gaat mijn immuunsysteem achteruit wanneer ik me afzonder. Blijf ik daar maandenlang, gaat het nog verder achteruit. En dan was je thuis als een gek je handen, de aanrecht omdat je je zorgen maakt over juist die dingen die je nodig hebt om te overleven.

Als je niet immunodeficiënt of oud bent, hoor je gewoon zonder handschoenen en masker naar buiten te kunnen gaan. Als je een van de twee eerste bent, kun je beter een masker en handschoenen dragen of je afzonderen, maar niet iedereen. Het vermindert je bacteriële flora. Als je geen interactie met de samenleving meer mag hebben, gaan je vriendjes de bacteriën en virussen, die je beschermen tegen ziektes, er vandoor en loop je meer kans opportunistische infecties te krijgen, infecties die hopen dat die goeie bacteriën niet langer voor je vechten.

En dan komen we allemaal uit onze schuilplaatsen met een verslechterd immuunsysteem en gaan we weer bacteriën en virussen uitwisselen. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Gigantisch veel meer zieken!

Ik verzeker u dat er zodra we weer open gaan, een ongebreidelde uitbraak van ziekten zal zijn.

Bacteriën en virussen zijn de bouwstenen van je immuunsysteem. Punt.

Door een masker te dragen activeer je letterlijk je eigen virus. Je wordt ziek van je eigen gereactiveerde coronavirusexpressies en als dat toevallig Sars-Cov2 is dan heb je een groot probleem.

U bent niet de eerste viroloog die zegt dat we precies het tegenovergestelde doen van wat we zouden moeten doen om dit virus te stoppen en er immuun voor te worden.

Waarom zou je het strand afsluiten? Er zitten sequenties in de bodem, in het zand, je hebt geneeskrachtige microben in de oceaan in het zoute water… Het is gestoord.

Deze instellingen die ons milieu en onze lichamen vervuilen… Ooit moesten ze hun eigen gevechten leveren. Maar ze zijn er zo goed in geslaagd om de massa’s te manipuleren dat de mensen elkaar het zwijgen opleggen en de grote tech-platforms doen dapper mee en verwijderen alles wat hun niet aanstaat. Er worden geen afwijkende meningen meer getolereerd in onze vrije land. Dat is iets wat ik nooit gedacht had mee te zullen maken.

Ik ook niet, maar door wat ik sinds 2011 heb meegemaakt weet ik wel beter.

Het gaat je verstand te boven hoe de maatschappij zo bij de neus kan worden genomen dat de soorten propaganda ons aanzetten om elkaar te haten.

Hopelijk is dit de wekker die heel Amerika wakker maakt en doet beseffen dat het nergens op slaat. We zullen winnen en het hele programma ontmantelen met dit soort informatie. Het beste nieuws voor mij is dat de artsen wakker beginnen te worden en zeggen: wacht even!

Jullie artsen die dit bekijken, waarom slaan jullie niet met je vuist op tafel? Ik zit hier om jou te verdedigen, mijn vrijheden, die van mijn gezin, het recht van mijn patiënten om te kiezen wat ze met hun leven willen doen. Ik sta volledig versteld dat er niet meer artsen hierover spreken zoals ik, overal. We moeten de handen ineenslaan. Jullie moeten wakker worden want jullie burgerlijke vrijheden worden je afgepakt. Alleen maar vanwege nepnieuws! Dit is verkeerd! Mensen zouden hiervoor de gevangenis in moeten!

Het zijn niet de wetenschappers die op welke manier dan ook oneerlijk zijn. Zij luisteren naar mensen die al meer dan 40 jaar bepalen wie geld ontvangt, wat gepubliceerd gaat worden, en het spijt me te moeten zeggen dat velen het geld en de roem accepteren en zaken ondersteunen die absoluut niet waar zijn.

Wat zegt u tegen de medische beroepsbeoefenaren die net een glimp beginnen te zien van de mate waarin ze zijn misleid en zijn aangezet om hun eed te breken geen kwaad te zullen doen?

Ik zeg: vergeef jezelf. Dat is voor iedereen het moeilijkst om te doen. We studeerden met de beste bedoelingen en leerden wat we dachten dat de waarheid was. We hadden geen idee dat de data waarvan ons verteld werd dat het de waarheid was, onwaar was. Op school leren we inmiddels heel andere dingen. Je krijgt geen geld als je de partijlijn niet volgt. Je wordt niet gepubliceerd. Dat was voor mij waarschijnlijk het moeilijkst, te beseffen dat wetenschappelijke tijdschriften de ontdekking verdraaiden die iedereen had moeten genezen.

Heeft de wetenschappelijke gemeenschap de moed om de vraag te beantwoorden of deze ziektes wellicht door henzelf gecreëerd zijn? Ik dank u.

Wat we sinds ik uit de gevangenis gekomen ben gedaan hebben, is een educatief bedrijf opgericht. We schudden artsen wakker en het is zeer moeilijk, maar iedere arts die besefte dat hij of zij wellicht onderdeel van het probleem was, is nu omgedraaid en loopt nu in de richting van een betere maatschappij en het herstel van het vertrouwen in de belofte van de geneeskunde. Meer kunnen we niet doen.

Dr. Mikovits, hartelijk dank voor uw tijd. Het was me een eer om hier met u te mogen praten en ik dank u met name voor uw moed.

Dank u dat waardeer ik zeer.

Fauci: Omdat de nieuwe regering over een paar dagen aantreedt en gezien het feit, zoals u in de inleiding gehoord hebt, dat ik al een tijdje meeloop en inmiddels voor 5 regeringen gewerkt heb, dacht ik dat ik dat gezichtspunt van toepassing wilde laten zijn op het onderwerp van vandaag, het onderwerp ‘gereedheid voor een pandemie’. Als ik u vandaag met één boodschap mag achterlaten dan is het dat het buiten kijf staat dat er een onverwachte uitbraak zal plaatsvinden.

Waar we buitengewoon zeker van zijn is dat dit binnen enkele jaren zal gebeuren. Dank u.

Film en boek

De lancering van de film Plandemic staat gepland voor deze zomer.

Dr. Judy Mikovits’ boek Plague of Corruption, restoring faith in the promise of science is te koop in online boekwinkels.

Censuur en debunk-offensief

Direct na het verschijnen van Pandemic part 1 is er door YouTube fervent op gejaagd. Het effect was averechts. Het online publiek stond niet toe dat deze getuigenis van het web geveegd werd en downloadde de video om die op allerlei plekken weer te uploaden. Zo ging de video viraal.

Verder verschenen er een gecoördineerde vloedgolf aan debunk-artikelen in allerlei online mediaplatforms, zoals hier en hier. En ook FB begon met verwijderingen.

Afkortingen in dit interview

AMA – American Medical Association

NIAD – The National Institute of Allergy and Infectious Diseases

NIH – The National Institutes of Health

CDC – Centers for Disease Control and Prevention

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht.

Ook handig: maak met je mobiele telefoon een foto van je computerscherm en post daarna de foto. Of, als je mobiel internet gebruikt, maak dan een schermafdruk en stuur die rond met een omschrijving van de bron, maar niet met de link.

Loop je toch nog tegen problemen op? Laat het me weten!

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?

Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Ik neem uit voorzorg de link niet helemaal over  maar zoek op transitieweb.

https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/nederlandse-vertaling-van-het-interview-met-klokkenluidster-dr-judy-mikovits/http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2020/05/who-is-bill-gates-corbett-report-parts.html