Maand: juni 2019

Over katholiek zijn

Ik schreef eerder dat ik katholiek was opgevoed. Dat had natuurlijk Rooms Katholiek moeten zijn.

Katholiek betekent algemeen of universeel.

Je kunt dus Katholieke Kerk letterlijk vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term “katholiek” werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.”

Eerder schreef ik dat de eerste christenen in “vergadering” of “gemeenten” bijeen kwamen.

Het begrip rooms-katholiek is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen diegenen de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidde oorspronkelijk op de stad Rome. Met Rooms-katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome.

De leden van de katholieke kerk belijden de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarom zijn er veel soorten katholieke stromingen want veel stromingen die niet bij Rome horen belijden dit ook. Beter is dan te schrijven over de algemeen christelijke kerk. Want het is wel duidelijk dat ik niet meer bij “Rome” wilde horen. helemaal niet meer toen ik ging begrijpen dat Rome de voortzetting is van de baälverering. Rome staat voor satanisten. Het was een bittere pil om te slikken: eeuwenlang zijn mensen misleid, gekleineerd. levens verwoest door de macht van de kerk. Levens verwoest door de macht van lucifer. Want die macht strekt zich natuurlijk ook uit tot de andere georganiseerde religies. Overal waar dogma’s gedicteerd worden waarmee mensen onder de duim worden gehouden is de macht van lucifer aanwezig. Denk niet dat je er makkelijk onderuit komt want de satanische macht is overal.

Wie is in staat in te zien dat alles begon met de opstand van lucifer in de hemel met een derde van de engelen in zijn kielzog? Veel mensen geloven niet in andere dimensies, in andere verschijningen.

Maar het is dwaas te denken dat de aarde de enige planeet is. waar leven is. Dat de mens de hoogste orde in de schepping is. Ik schrijf bewust schepping en niet evolutie want daarin geloof ik ook niet meer. Ook daarin zijn we misleid door de vrijmetselaar Darwin. Het is geen bewezen wetenschap Net zoals de klimaatopwarming door de schuld van de mens een bewezen wetenschap is. In de wetenschap onderzoek je alles en je houdt alles open tot andere feiten bekend worden. Ook wetenschappers worden gekocht om te misleiden, net zoals politici.

Vroeger dacht ik om het kwaad te kunnen begrijpen ik de politiek moest begrijpen, of de psychologie. Het kwaad was de schuld van “het kapitalisme” of het “communisme”’ enz. Als dat bestreden zou zijn. zou het goed komen met de wereld.

Waarom kan de mens niet in vrede leven? Waarom kunnen we niet genieten van de schepping met zijn overdaad? Waarom kunnen we God niet eren voor alles wat Hij ons gaf?

Het complot van lucifer is gericht tegen God en Zijn Schepping. Die mag van lucifer niet slagen.

Dit zie je vaak terug in menselijke verhoudingen waar mensen de goede bedoelingen van goedwillende mensen in besturen, in instituties, in onderwijs, politiek of zorg dwarsbomen omdat die mensen niet mogen slagen. Dit komt bv. voort uit jaloezie. Je ziet dat overal terug. dat is uiteindelijk de jaloezie van lucifer.

Lucifer strijdt tegen God en de mensheid en gebruikt de satanische religie (“synagoge van satan” waar Jezus het over had en dat ik al eerder aanhaalde)

Lucifer spiegelt alles dus ook de bedoelingen van God.

God schept uit liefde en vreugde en geeft de mens een vrije wil voor Hem en Zijn Schepping te kiezen. Lucifer vernietigt en gebruikt mensen voor vernietiging. In de piramide van organisaties die de mens onderdrukken zijn de chazaren, de vrijmetselaars, de jezuïeten en andere geheime genootschappen ( denk aan Bilderberg) instrumenten voor lucifer om de mensheid te vernietigen. Zij planden de wereldoorlogen en revoluties.

Bilderbergconferentie 2005: Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval.”

Bilderberg lid Michael Rothschild (tot op dat moment de allerrijkste wereldburger) zegt op de Bilderberg Conferentie in Duitsland in 2005 het volgende:

“Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.

Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

– Michael Rothschild –

Bilderberg Conferentie Duitsland

2005

De bijbel zegt het volgende:

“De leiders van deze tijd, van wie de macht teniet gaat, spannen samen tegen God. De machthebbers van deze tijd weten niets, begrijpen niets; in duisternis wandelen zij rond. Alle grondvesten der aarde wankelen.”

(1 Kor.2:6 en 8; Ps.2:1; PS.82:5)

Onze leraren, onze leiders die ons de weg zouden moeten wijzen hebben gefaald. Er waren echter altijd goedwillende mensen die helaas in de verkeerde instituties op de verkeerde plekken zaten en moesten opboksen tegen kwade machten.

Wat we op aarde zien gebeuren is een fysieke manifestatie van de oorlog die zich afspeelt in de etherische wereld. (hemelse wereld)

Ik heb lang moeten worstelen met de bijbel. Wat is dat voor een boek? Zoveel meningen, zoveel misleidingen. De wereld moest ontvoerd worden en de wereld moest bij God vandaan. Dat gebeurt zeer succesvol. Alles wordt belachelijk gemaakt. We geloven niet meer in sprookjes toch? (begrepen we de boodschappen maar!)

Begrepen we maar dat de strijd die lucifer strijdt, niet een sprookje is maar werkelijk gebeurt en de oorzaak is waardoor de mensen zich van God verwijderen, zodat hij ze als slaaf voor de eeuwigheid

fysiek, mentaal en spiritueel kan knechten. We moeten begrijpen dat er andere werelden en andere entiteiten zijn. Dat de strijd van lucifer in de hemel daadwerkelijk plaatsvond en dat Michaël hem verslagen heeft waarna hij uit de hemelse sfeer is verwijderd door God samen met 1/3 van de engelen/wezens die hij meenam in zijn rebellie.

Oudere Christenen kennen de verhalen nog wel maar hen is zelden geleerd wat de diepe betekenis is.

In een ander stuk zal ik over lucifer gaan schrijven. IK zal ook nog over vrijmetselarij schrijven als ik de tijd ervoor krijg.

Dat ik niets met Rome te maken wil hebben, wil niet zeggen dat ik geen christen zou willen zijn. Juist nu ben ik me bewust van wat geloven werkelijk inhoudt. Ik ben wakker geworden, zij het wat laat.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://creation.com/6000-years
https://nl.qwerty.wiki/wiki/Timeline_of_Christianity
https://www.franklinterhorst.nl/De%20Schepping.htm
http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
https://www.city-journal.org/faith-western-civilization

Afbeeldingen bij Rome, vaticaan, babel

Vol dankbaarheid moesten ze nu hun toewijding jegens Nimrod tonen door voor hem neer te buigen als hij elke morgen opnieuw overwinnend uit de strijd tevoorschijn trad. De koningin maakte wetten voor deze nieuwe vorm van aanbidding. Elke man, vrouw en elk kind moest elke morgen neerbuigen voor de zon om hem dank te brengen. Zo begon het satanische gebruik van zonne-aanbidding. Een sinistere vervanging, een namaak godsdienst, en u zult zich verbazen over de wegen en de middelen waarmee Satan dit anti-christelijk gebruik door de eeuwen heen ingang heeft doen vinden.

Over paus, pausdom en het vaticaan 3

De kinderen van Abraham

Joh 8, 30-44:

Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem:Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?(Letterlijk: kent u Mijn spreken niet?) Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? ( Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder betekenis is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.) Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij. Maar Ik zoek Mijn eer niet; Eén is er Die haar zoekt en Die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.

Jezus noemt satan: ”mensenmoordenaar, de vader van de leugen”. We zien hier het verschil in vader en Vader. De vader is hier de satan, lucifer. Alles komt terug bij lucifer.

Satan kende de plannen van God en hij wist dat op een dag Jezus zou komen en hij creëerde zijn eigen religie met zijn eigen “jezus” en zijn eigen “geest”. Met maar één doel: de mensen in verwarring brengen. Satans plan: door een eigen religie op te zetten probeerde hij de mensen van God af te houden. Hij creëerde een occult religieus systeem dat de wereld zou controleren.

Hij gebruikte twee mensen: Nimrod en zijn moeder: Semiramis. Semiramis huwde haar zoon, Nimrod. Hij wordt daarom genoemd: ”de zoon en de vader”. De eerste stad gebouwd na de zondvloed was Babylon. Satan gebruikte het om zijn ”hoofdkwartier” hier op te zetten. Semiramis was de koningin van Babylon en Nimrod leidde de mensen in hun (hernieuwde) rebellie tegen God. In Genesis 10:10 wordt Nimrod de bouwer van de stad Babylon genoemd, een geweldig jager, maar volgens nadere gegevens ook een groot veldheer en veroveraar van steden en landen. Heerszucht en machtsstreven waren zijn devies. Toch heeft zijn vrouw Semiramis (en dus ook zijn moeder) die een half-godin wordt genoemd, een nog veel grotere invloed op het zich ontwikkelende religieuze systeem gehad. Van haar wordt vermeld dat zij een goddelijke zoon baarde: Ninus (= de zoon), in de bijbel vermeld als Tammuz, die zijn goddelijkheid ontleende aan het feit dat Semiramis, hem op ”bovennatuurlijke” wijze ontving van Nimrod. (die toen al dood was). Zij kreeg hierdoor iets goddelijks. Lucifer kende God Zijn Heilsplan en maakte er een kopie van.

Vanwege de (brand)offers en de orgies die de satan verering eiste, kwam God steeds tussenbeide. (ik schreef daar al over) en stelde huwelijks wetten in. Maar de mensen rebelleerden tegen God en Semiramis promootte het “celibaat” (een religieuze dekmantel )om ontucht en overspel te verbergen, echtbreuk, en afwijkend seksueel gedrag. ( Dit is de bron van het Rooms Katholieke celibaat ) Semiramis was de bedenkster van de biecht, om zo achter de geheimen van haar volgelingen te komen. De mensen waren bang voor hun priesters. Ze waren bang dat ze gechanteerd zouden worden. Satan hield hiervan. Men geloofde dat het sacrament van celibaat hoger was dan het sacrament van het huwelijk. De “nonnen” waren tempelhoeren, die de priesters dienden met hun lichaam net als vandaag binnen de R.K. Kerk nog gebeurt. Indertijd noemde men hen de “begenadigde maagden”. Tegenwoordig worden zij de “bruiden van Christus” genoemd. Ook de dood door middel van kruisiging was een idee van Semiramis. Kruisigen van iemand was een offer aan de god. Semiramis eiste ook offers: er moesten aan haar baby’s worden geofferd.

Nimrod werd vermoord door Set, een van de zonen van Noach. Maar Semiramis gaf het volk een nieuwe God: Semiramis noemde Nimrod nu baäl, de zonnegod, en eiste dat hij aanbeden werd.

Richteren 2:11 Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer en zij dienden de baäl.

Semiramis werd zwanger en baarde een zoon, Tammuz, hoewel zij claimde nog steeds een maagd te zijn. Ze vertelde iedereen dat Nimrod gereïncarneerd was. Semiramis claimde de geest van god, gereïncarneerd in een vrouw te zijn. Haar symbool was de maan. Zij was de maagd-moeder en al snel verschenen er overal beelden van haar met de kleine zonnegod (Tammuz) op haar arm. Zij vertelde dat de zonnegod hun messias, redder, was. Jeremia 7:17: Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot toorn verwekken.

De Israëlieten dienden de moloch, de koningin des hemels, Tammuz, enz. Zij diende satan. De godsdienst van Babel was ook in Egypte gekomen. Onder andere namen dienden de Egyptenaren de zon Osiris en de moeder: Isis. In deze wereld leefde het volk van Israël, als slaven moesten zij werken voor de Farao. Na 400 jaar werd het volk uit Egypte geleid. Het eerste gebod van God was, toen hij de tien geboden gaf: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Ex. 20:3). Israël heeft vaak niet geluisterd naar dit gebod. God maakte zich kenbaar via profeten. Maar veel Israëlieten haatten de profeten, vanwege het openbaar maken en doorzien van hun zonden. Na Maleachi sprak God niet meer via profeten gedurende 400 jaar. De mensen in Israël werden slaven van ”het systeem”.

Na de overwinning van Jezus op Golgotha kwam satan met nieuwe plannen. Hij inspireerde nieuwe religieuze visies, afgeleid van de oude godsdiensten. De babeldienst leeft nog steeds voort en is gebaseerd op drie principes:

liturgie (religieuze ceremonies, om mensen onder de indruk te brengen.)

canonieke wetten (religieuze regels, wetten, zie Mt 15:9: Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn zie ook Mc 7:7)

dogma’s (De waarheid volgens de leiders. Zo overheerst satan de gelovigen, door een ”systeem”, opgebouwd uit regels, riten enz.)

Dit was al zo vanaf de begin en dit is nu nog zo. En satan gebruikt hiervoor nu o.a. de kerk in Rome, met hun babelse godsdienst.

Na 400 jaar sprak God weer. Er stond een profeet op: Johannes de Doper. Zijn boodschap was bekeert u! Alleen verandering van ons zelf, alleen ons ontwaken, kan ons uit de (religieuze) systemen weg helpen. Jezus zegt, in Openbaring 18:4: ”Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden”.

Nimrod was de stichter van Babel en van het Soemerische rijk.

Uit de Statenvertaling:

Nimrod wordt in vier verzen van het Oude Testament genoemd: Gen. 10:8, 9; 1 Kron. 1:10 en

Mich. 5:6.

In het Nieuwe Testament wordt hij niet genoemd.

Het begin van zijn rijk bestond uit de steden Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

Sinear is de Oudtestamentische naam voor Soemer (Sumer) en werd later Babylonië genoemd.

Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.

Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.

In het dal van Hinnom en de plaats Tofeth werden kinderen geofferd aan Baäl:

Jer 19:2 Ga uit naar het dal Ben-Hinnom, dat [bij] de ingang van de Schervenpoort ligt, en predik daar de woorden die Ik tot u spreek,

Jer 19:3 en zeg: Hoor het woord van de HEERE, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga onheil brengen over deze plaats, zodat bij ieder die het hoort, zijn oren zullen tuiten,

Jer 19:4 omdat zij Mij verlaten hebben, deze plaats [van Mij] vervreemd hebben, en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, die zij niet gekend hebben, zij, hun vaderen en de koningen van Juda. Zij hebben deze plaats gevuld met bloed van onschuldigen.

Jer 19:5 Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden [als] brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.

Jer 19:6 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat deze plaats niet meer genoemd zal worden Tofet en het dal Ben-Hinnom, maar Moorddal.

Lucifer en zijn kompanen stichtten een regie met diverse goden en diverse namen. Afhankelijk van de streek veranderde de naam en via o.a. de Etrusken kwamen mensen in Italië in aanraking met de goden van de baälreligie.

Door wegvluchten van de Etrusken (van het midden oosten naar de streek rond Rome) kwam de baälverering in Rome en sindsdien loopt een duidelijke lijn loopt van het ontstaan van de afgoderij in de tijd van Nimrod, tot in de huidige tijd in de kerk van Rome.

De overpriesters droegen mijters in de vorm van het hoofd van een vis, ter ere van dagon, de visgod, de heer van het leven. Het is een andere vorm van het Tammuz-verering.

De hogepriester kreeg de titel Pontifex Maximus, en deze titel was op zijn mijter afgebeeld. De titel werd daarna aan de bisschoppen van Rome toegekend en wordt vandaag gedragen door de paus, die dus niet de opvolger van de visser-apostel Petrus is, maar de directe opvolger van de hogepriester van de Babylonische mysteries, en de dienaar van de visgod dagon, voor wie hij, net als zijn afgodische voorgangers, de vissersring draagt. De Babylonische praktijken en leringen werden zo geabsorbeerd door wat zich “kerk van Christus” noemde, dat de waarheid van de bijbel op veel punten volledig verduisterd werd, terwijl afgodische praktijken aan het volk waren opgedrongen als christelijke sacramenten en de heidense filosofieën de plaats innamen van de verkondiging van het evangelie.( 1 Kol 2, 8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus). Zo ontstond een systeem dat duizend jaar lang Europa domineerde en handelswaar maakte van “lichamen en zielen van mensen” (Openbaring 18:13), tot de grote Reformatie van de 16e eeuw een mate van bevrijding bracht. ( Maar waar met harde hand tegen op getreden moest worden met de contra reformatie).

Openbaring 18:13:

Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:

koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

Er zijn aanwijzingen dat ook andere religies zoals Islam en Hindoeïsme uit “Babel zijn ontstaan. Als alle religies dezelfde bron en kern hebben is het eenvoudig je voor te stellen dat ze in onze tijd samenwerken naar die de ene wereldgodsdienst. Althans dat is het streven en ze zijn al hard op weg.

Maar als de tijd rijp is, zal Rome vallen:

Openb.18:2-3. Babylon moet vallen. Babylons afgodische en verleidelijke sociale, economische en morele acties zullen haar val teweegbrengen. En de leiders en volkeren van Babylons wereld/satans wereld zullen met haar vallen. Inderdaad, alle Babyloniërs door de geschiedenis heen moeten vallen (vgl. Jesaja 21:9). Het is opmerkelijk dat het goddelijk geduld de “Babyloniërs”, de baälvereerders, door de geschiedenis heen, in staat stelt om te overleven totdat ze onder het gewicht van hun eigen excessen instorten.

Babylon verwijst altijd naar de wereldmacht die nauw verbonden is met het beeld van het “Beest”. Het is een macht die geboren is uit geestelijke verdorvenheid op hoge plaatsen, een macht die flirt met alle heersers en koningen en potentaten van de aarde, en die de volkeren van de wereld aaneenbindt tot één imperium tegenover het Koninkrijk van God. Babylon is in feite een imitatiekoninkrijk van God, gebaseerd op de demonische drie-eenheid. Ogenschijnlijk is Babylon een wereldwijde beschaving en cultuur, prachtig in haar wetenschap en kunst en handel, maar het is gedrogeerd met trots en bedwelmd door haar enorme succes. Tegelijkertijd is het een vreemde vermenging van wereldmacht en religie, van heidendom en christendom, die de grootste belemmering voor het christelijke evangelie wordt.

“Babel“ (de satanische wereld/de satanische religie) voert een geestelijke en materiële oorlog tegen de mensheid: overal om ons heen zien we geweld, grove onrechtvaardigheid, welig tierend drugsgebruik, mensenhandel, kinderhandel, de “normalisering”van porno, de transseksuele oorlog tegen kinderen, de aanval op huwelijk en gezin, de hyperseksualisering van de samenleving, de aanval op de vrijheid ( van geweten, van godsdienst, van meningsuiting). Samengevat in de hedonistische wereld. Dit is allemaal symptomatisch voor “Babylon” in ons midden: het demonische wereldsysteem dat strijdt tegen de ware kerk/ de ware christenen en alles waar God en zijn volk voor staan. Het is echt een kosmisch conflict. Het is een op leven en doodstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel/lucifer, die weet dat zijn tijd er bijna op zit.

Als “Rome” echt voor de christelijke wereld instond nam zij stelling tegen alle onrecht. En zou zij uitvoerig opkomen voor alle vervolgde christenen. Maar zij treedt alleen op tegen groepen die zij als “haar vijand’ beschouwt.

Rome heeft altijd dictators gesteund en daarmee laten zien waar zij werkelijk voor staat.

Openbaringen 18, 4:

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

De vermaning om “Babel” te verlaten is gericht aan Gods volk in alle tijden (vgl. Js.48:20; 52:11; Js.50:8, 41-44; Zach.2:7). Uit dit feit blijkt dat Babel niet alleen een stad van de eindtijd is. Het is de wereld als het centrum van verleiding, in elke tijd. Vertrekken uit Babel betekent dat je geen gemeenschap met haar zonden hebt en niet verstrikt raakt in haar verlokkingen en verleidingen. Degenen die hun hart op de wereld richten, zullen ook van haar plagen ontvangen.

Gelukkig weten we wie er uiteindelijk wint. En Openbaring maakt duidelijk dat zij die met Gods hulp overwinnen, zullen genieten van de ware stad en wat zij vertegenwoordigt, het nieuwe Jeruzalem. De vervalste stad, die satan en zijn waarden in beeld brengt, zal vallen. En er zal vreugde zijn in de hemel vanwege haar val (Openb.19).

We hoeven niet meer afhankelijk te zijn van kerkgenootschappen die de ware leer niet verkondigen. We zijn niet meer afhankelijk van dominees/priesters die het bestaan van God of Jezus ontkennen. Of iets alleen maar symbolisch lezen. Of iets alleen maar zien als concept. We zijn niet meer afhankelijk van priesters en dominees die kinderen misbruiken. We zijn onze eigen kerk en offeren op ons eigen altaar en als we bidden doen we dat on onze eigen binnenkamer. We zoeken en vinden goede studies op internet. En als we God zoeken, vindt Hij je. Als we bij Jezus op de deur kloppen doet Hij open. We moeten eren en we kunnen vragen. Vraag en je krijgt. Je krijgt wat je nodig hebt, niet wat jij wilt.

Psalm 34:

15Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.

18Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

19De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.

Openbaring 3:

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Veel mensen hebben hun geloof verloren door het oude testament en anders wel door Rome. Je kunt afstand nemen van Rome en als je het oude testament met andere ogen leest, wetende dat we gemanipuleerd zijn met vertalingen en met weglatingen, dan zul je zien dat er nog genoeg te vinden is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiramis_(koningin)
https://www.franklinterhorst.nl/Babylon%20geschiedenis.htm
http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Nimrod
http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Baäl
http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Babylon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etrusken
https://www.absolutefacts.nl/geschiedenis/data/reformatie-beeldenstorm.htm
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369

https://www.ad.nl/buitenland/paus-priesters-en-bisschoppen-behandelen-nonnen-als seksslavinnen~a3015c03/

https://pulpitandpen.org/2019/05/03/pope-francis-calls-for-one-world-government-attacks-border-walls-and-national-sovereignty/

Eigen fotos met (bijbel) tekst

foto gemaakt in de Dolmonieten
foto gemaakt in het Engadin, in Zwitserland

foto gemaakt in het Hoch Ybrig gebied in Zwitserland
foto gemaakt in centraal Zwitserland
foto gemaakt in zuid oost Zwitserland
foto gemaakt in Nederland
foto gemaakt in het zuiden van Zwitserland
foto gemaakt in Zwitserland

foto gemaakt in het diorama in Einsiedeln in Zwitserland

Over wat er aan de hand is

Veel mensen worden wakker maar velen slapen nog. Als er dan een bericht komt over bv. een politiek proces t.a.v. Wilders denken veel mensen:” in wat voor bananen republiek leven wij? “.

Maar de wakker geworden mensen hebben dit al eerder gezien en ook opgemerkt dat ook Nederland een deep state heeft. Ze praten er weinig over om dat ze dan belachelijk gemaakt worden en ze krijgen vaak te horen dat ze dan zgn. complotgelovers zijn. Ze kijken wel uit om veel te praten.

Ik wil niet zo zeer over politiek schrijven maar ik ontkom er niet aan.

Onze politiek is ook gekocht. Politici worden uitgenodigd bij bv. de Bilderbergconferentie en ze vinden dat een eer. (dit jaar o.a. groenlinksers, eerder mensen van de pvda) Maar ze zijn daar naar toe uitgenodigd om orders te ontvangen en ze zitten dan in de val. Ook zitten er politici bij de vrijmetselarij en sommigen hebben daar hoge graden. Ze moeten orders uitvoeren. In die zin is ons land al lang niet meer van ons. Een vrolijke grijns wordt dan een verbeten strakke bovenlip. Een politicus die eerder zei dat de multiculturele samenleving is mislukt, kan zomaar 180 graden omdraaien. Als je in de greep bent van de “elite”is er geen vrije keuze meer maar alleen nog maar verraad. Verraad naar je volk toe maar ook naar je eigen ziel. Je hebt je ziel verkocht aan de duivel. Voor macht, voor geld, voor aanzien of omdat ze ervoor gezorgd hebben dat je chanteerbaar bent.

De agenda van de elite wordt uitgerold en dat doen ze recht in ons gezicht.

De doelen van de macht ( de elite, de cabal, de illuminatie, de sabbateans of welke naam je geeft) zijn:

-een eenheidsregering / nieuwe wereldorde (NWO) vestigen met een verenigde kerk en een monetair systeem onder hun leiding

-de totale vernietiging van alle nationale identiteit en nationale trots

-de vernietiging van religie, in het bijzonder, de christelijke religie. (eerder schreef ik al dat christenen de meest vervolgde mensen op aarde zijn) Met uitzondering van hun eigen creatie, te bewerkstelligen en tot stand te brengen in een wereldreligie omdat de mens een uitlaatklep nodig heeft. Maar ook in pseudoreligies zoals de klimaatreligie

-het vermogen om elke persoon te controleren door middel van mind control en “techonotronics”

-industrialisatie saboteren en de rijkdom van rijke landen vernietigen behalve die van de computer- en service-industrie. Industrie mag alleen in goedkope landen en de rijke landen moeten verarmen.

-bij de industriële vernietiging, zullen drugsverslaafden gemaakt worden (opium, heroïne, cocaïne en synthetische drugs) om de bevolking te verzieken en uit te roeien. ( afvoer van “overtolligen”)

-het gebruik van drugs wordt aangemoedigd en en uiteindelijk gelegaliseerd en pornografie wordt een “kunstvorm” die algemeen wordt aanvaard en uiteindelijk vrij algemeen wordt. En de seksuele “vrijheid” wordt gestimuleerd. Het gezinsleven ontwricht en de verhoudingen man-vrouw geproblematiseerd. Ze weten dat het conservatieve gezin een groot gevaar vormt. (er worden niet voor niets honderdduizenden alleenstaande mannen uit de derde wereld naar Europa gebracht)

-alle wetenschappelijke ontwikkeling onderdrukken, behalve voor degenen die door de illuminati als heilzaam worden beschouwd. Ons onderwijs is “uitgekleed” en onze universiteiten zijn “geïnfiltreerd”. Goede wetenschappers kunnen worden gekocht. Slechte kunnen worden omgekocht om de gewenste boodschappen uit te dragen.

-beperkte oorlogen in de ontwikkelde landen en verhongering en ziekten in de derdewereldlanden, de dood van drie miljard mensen in het jaar 2050, mensen die zij “nutteloze eters” noemen

-de morele vezel van de natie verzwakken en arbeiders in de arbeidersklasse demoraliseren door massale werkloosheid te creëren door middel van de ene crisis na de andere en het vervolgens “beheren” van dergelijke crises . Dit zal de bevolking verwarren en demoraliseren in de mate waarin er te veel keuzes worden gemaakt, apathie op grote schaal zal het gevolg zijn.

-nieuwe culten introduceren en eigen culturen verzwakken.

-verspreiding van religieuze sekten zoals de moslim broederschap , het moslim-fundamentalisme -een totale ineenstorting van de economieën van de wereld veroorzaken en een totale politieke chaos veroorzaken.

-De supranationale instellingen zoals de Verenigde Naties , het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Bank of International Settlements (BIS) steeds meer macht geven en voor zover mogelijk, de lokale instellingen minder effectief maken.

-alle regeringen van binnenuit te ondermijnen

-een wereldwijd terroristisch apparaat zoals bv. Al-Quaida,en ISIS organiseren en met terroristen onderhandelen wanneer terroristische activiteiten plaatsvinden.

-de controle krijgen over het onderwijs

We horen dit niet te weten maar steeds meer wordt door moedige mensen naar buiten gebracht. Via brochures, boeken, alternatieve media en klokkenluiders.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent dat wij als mensheid in een schijn realiteit leven ( ik heb eerder geschreven over de grot van Plato) , waarbij historici, journalisten en “opvoeders” samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze waarneming en onze ervaring wordt gevormd door een geheim occult genootschap, wat betekent dat onze cultuur niets anders is dan een uitgebreide psy-op. (psychologische oorlogsvoering) Dat wil zeggen dat ze zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen. Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “die het verbodene toestaan” werd later de bekende illuminati slogan “doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens. ( ik schreef al eerder dat de machthebbers psychopaten en/of narcisten zijn anders kun je zo niet leven. Ik schreef ook: misschien denk je: “dat doen ze toch niet” en ik schreef: nee, wij niet, maar zij wel”) De mensheid is in de greep van een wrede” satanische sekte” waarvan macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op sport en spelen, op verdovende invloed van film en tv, porno, drugs en drank en allerlei ander “vermaak” terwijl zij de politiestaat in het leven roepen. Deze “elite” heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste “leiders” zijn of poppen aan het touwtje of verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in “het paradijs der dwazen” woont. Er blijken zaken regelmatig dan ook toch nog weer extremer dan je dacht. Misschien schrijf ik daar nog over. Het blijft moeilijk. Niet alleen om een hete aardappel door te slikken maar ook om te schrijven over zaken die zo gevoelig liggen. (denk aan de Chazaren waar ik al over schreef) Maar weet dat de elite nergens voor terugdeinst en weet dat lucifer zijn offers iedere dag eist.

Hoe kan het dat er in 4 jaar tijd 1600 kinderen uit azc’s verdwijnen en er zo weinig opstand is?Laat staan dat er een regering over valt?

Er zijn diverse groepen van deze elite aan de linkerkant en de rechterkant van het politieke spectrum

bezig. Maar alles is terug te voeren naar de instrumenten van lucifer.

De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Over William Guy Carr schreef ik eerder. Uit zijn boek “Pawns in the game” (pionnen in het spel) :

We moeten terug naar het jaar 1770, waar in Duitsland de joodse en door de jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Gojim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord illuminati. Het is afgeleid van lucifer en betekent: “houders van het licht”. Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Gojim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Gojim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Het boek gaat verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Je vindt op internet sites waar je het boek gratis kunt downloaden.

Je vindt ver gezocht? Of zie je toch wel wat bewijzen?

Om depressief van te worden? Ja en nee.

Lucifer werkt via mensen en mensen maken fouten. Waarheid wordt altijd wel een keer achterhaald.

Het slechte nieuws is tevens het goede nieuws. Lucifer weet dat zijn tijd er bijna op zit. De “elite” weet dit en daarom zie je dat er zo genadeloos door de elite gehandeld wordt.

Het slechte nieuws voor die elite is dat er zoveel mensen wakker worden en kennis krijgen. Dat is ons goede nieuws. God had alles voorzien en lucifer een tijdslimiet gegeven. Die tijd zit er bijna op.

We moeten nog door een diep dal maar het plan van God is om een definitief einde te maken aan de wereld van lucifer en zijn kompanen.

Wie iets van de bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders/de elite proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Met hun plannen voor een wereldregering en een wereldreligie. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en satan wil chaos. Lucifer leeft van de vernietiging. God mag van hem niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en lucifer doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan. Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën. Eeuwenlang was de mens ervan overtuigd dat Gods Woord de enige echte waarheid was maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen.

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld.

Hebreeën 12:2-3 en 13-8 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de bijbelse profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God die in het Israël van het OT is geopenbaard. De “machten van de duisternis”zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de overwinning van de “elite” zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Jezus is de grote zekerheid voor de toekomst. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Jezus.

Het Oude Testament maakte al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de macht der duisternis: het gehoornde wezen “de heer der chaos” waar velen tegenwoordig zo verrukt van zijn.

(zie eerdere artikelen over de muziekindustrie en zie fotobijlagen) Achter alle samenzweringen zit satan, Gods tegenstander, die weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat de “Overste der Wereld” rond als een “brullende leeuw”, zoekende wie hij zal verslinden. Jezus zelf ontkende bij de “Verzoeking in de Woestijn” op geen enkele wijze satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het kwaad juist tegen de tijd van Jezus wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. De bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het “beest”. Miljoenen mensen hebben een intellectuele en psychische ontwikkeling achter de rug die stoelt op bijbelse beelden. Toch dragen velen oogkleppen waar het gaat om zijn geschiedenis en de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. De samenzweringen waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht. De wereld wordt massaal door hun leiders bedrogen. Achter de schermen van het wereldtoneel en uit het zicht van de niet-ingewijde wereldburgers hebben de illuminatie, vrijmetselaars, skulls&bones, bilderbergers, trilaterale commissie, bohemian grove- zich verenigd en hebben ze zich zo volledig via de deep state met de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek verweven, en via hen met de deep states van alle landen.

Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen, worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd of gezelf/ver/moord. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. De door kerkelijke samenzweringen beïnvloede geschiedenis deed de mens geloven dat de aarde plat was, terwijl men al lang wist dat dit niet het geval was. Galileo Galilei bijvoorbeeld werd in tegenstelling met wat hij had ontdekt, door de kerkvaders gedwongen te verklaren dat de aarde niet draaide. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in “ legenden”, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De samenzweerders hebben over een periode van vele jaren de mensheid in feite rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen is hun invloed soms subtiel soms overduidelijk als je het wilt zien, maar ze zijn altijd aanwezig. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels. Ze stoppen onze ogen vol met hele en halve waarheden via bv. de muziekindustrie en films en clips (denk aan het laatste songfestival en aan de show van Madonna waar de satanische wereld openlijk getoond wordt en je in het decor de val van de westerse wereld wordt voorgeschoteld d.m.v. omvallend Vrijheidsbeeld bv.)

Gods profetische blauwdruk in de bijbel, geeft een inzicht hoe het er in de “laatste dagen” zal toegaan De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Merkwaardig genoeg ontkennen sommige conservatieve christenen het bestaan van de Nieuwe Wereld Orde en zien totaal niet wat er gaande is. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. Ze zullen ook hun hulde betuigen aan de NWO.

Over Openbaringen:

“ De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos

Openbaring 1:3 Zalig…zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat…

Openbaring 3: 7-13;

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt” Openbaring 3: 7-13.

Het boek Daniël zegt dat er een explosie van kennis zal zijn in de eindtijd en dat mensen snel heen en weer zullen reizen. (Daniël 12:4) En dat is wat er nu gebeurt.

Conspirators ‘Hierarchy – The Story of The Committee of 300 door Dr. John Coleman

http://educate-yourself.org/cn/johncolemancommof300order14mar05.shtml

Het Tavistock Institute of Human Relations door Dr. John Coleman (3 oktober 2006

http://educate-yourself.org/cn/tavistockarticlesindex04jun04.shtml

Dr. John Coleman. (Geschreven ca. 1993)

http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml#top
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369

NY Times: “Kinderen zijn slecht voor het Milieu”

New York Times suggereert een 1-kind beleid: “Het hebben van kinderen geeft een hoge koolstof impact”

Het hebben van kinderen is de zekerste manier om uw koolstof footprint explosief te laten stijgen, volgens een nieuwe studie van statistici aan de Oregon State University.

NY Times Eugenese propaganda “kinderen maken u ongelukkig”

Gedwongen abortus en sterilisatie om aarde te redden

Over de mens (Pinksteren)

Het leven van de mens zonder God is eigenlijk nutteloos. Hij kan tijdelijk leven of tijdelijk materie voortbrengen de basis is tijdelijk en vaak ik gericht. Dat is de menselijke natuur.

1 Joh 2, 16: Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.

God heeft ons de keuze gegeven om goed of kwaad te doen, om te geven of te nemen. Het is onze worsteling met onze egoïstische natuur en we zullen moeten inzien dat we leren een definitieve keuze te maken, weg bij het egoïstische gedrag vandaan.

Daarom moet je leren onder ogen te gaan zien dat je je moet afvragen: waarom zijn we hier?

God schiep uit liefde en uit vreugde. Hij schiep entiteiten die we engelen noemen. Zij leven in een wereld die we niet kennen. Alleen uit bijbelverhalen. Deze engelen hadden geen fysiek lichaam zoals wij. Ook zij zijn met een vrije wil geschapen en een deel van hen heeft daar misbruik van gemaakt. Onder leiding van Lucifer hebben zij zich gekeerd tegen God. ( ik heb daarover al eerder geschreven)

De mens is ook door God met een vrije wil geschapen en hij mag dus kiezen voor God. Je kunt deel uit maken van de familie van God uit vrije wil. Met onze fysieke egoïstische natuur kunnen we geen deel uitmaken van God maar we kunnen wel in onze menselijke staat gaan ervaren wat God wil. En dan uit vrije wil de keuze maken waar we bij willen horen. Dit is een mentale strijd. De mens strijdt zijn hele leven: van kind naar puber, naar jong volwassene, naar volwassene en van materie naar geest.

Je leven is een geschenk van God. Als je een partner en kinderen hebt, zijn dat geschenken van God. Maar velen zullen dit niet aanvaarden als geschenk omdat ze in omstandigheden leven die ze niet als geschenk ervaren. Er was een goede schepping vol overvloed maar verkeerde mensen hebben verkeerde keuzes gemaakt. Verkeerde keuzes waren er ook bij Lucifer en zijn kompanen. Dat moeten we onder ogen zien. Je kunt je dan boos afkeren van de wereld, je als slachtoffer opstellen of kijken wat je met dit gegeven kan doen. Het is nu jouw leven en het is nu aan jou wat je ervan maakt. Je fysieke leven hier is tijdelijk maar je hebt de keuze tot een eeuwigdurend geestelijk leven in een andere gedaante als kind van God in Zijn familie. Dit is een vorm van leven die we nu nog niet kennen maar die je wel aangeboden is. Veel mensen denken: ik zie wel. Of ze geloven wel “iets” maar ze willen zich er verder niet in verdiepen. Dan ben je te laat. Als je voor God kiest, kies je voor en leven van vreugde, voor geluk en voorspoed. Er is maar een weg; de Weg van God en voor gedaan door Zijn Zoon.

Joh 14,6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Ps 119:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heere.

Ps 119:42 Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid.

Deut. 32:46,47 Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw, ter harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven.

Lucifer (en met hem veel andere engelen) kozen de weg van God niet. Ook veel mensen zullen niet voor God kiezen, zij blijven onder invloed van de kwade geest van de satan. van lucifer die er bij gebaat is dat zo veel mogelijk mensen bij God weg blijven.

De geschiedenis van God met de mens is nu ongeveer 6000 jaar oud. Dat wil niet zeggen dat de wereld 6000 jaar oud is en er hiervoor niets was. (eerder verwees ik o.a. al naar het boek Henoch) Maar het gaat nu om deze geschiedenis van God met ons, van wat wij nu kunnen kennen. In deze geschiedenis heeft God zich aan ons geopenbaard en in deze tijd zal ons de keuze voorgelegd worden. Dat is de geschiedenis van de bijbel en speciaal van het boek “Openbaringen”. Dat is waarom ik geloof dat we nu in de eindtijd leven en dat we aan het einde van de 6000 jarige periode zijn aanbeland. Na de tijd van onderdrukking en verwoesting en lijden zal er een einde komen aan het “regeren” van kwade geest (van lucifer) op aarde en zal er een ander 1000 jarig rijk komen onder leiding van de teruggekeerde Jezus, de Christus. Die komst zal eerst vooraf gegaan worden met veel misleiding en lijden. Ik ben niet de enige die dat gelooft en al die mensen die dit geloven, hebben geleerd de tekenen te verstaan.

Waarom zal deze overgang zo dramatisch zijn? Om de mens te leren dat zijn natuur veranderd moet worden in een goddelijke natuur, dat hij moet inzien dat hij moet kiezen voor God en niet voor lucifer. Dat kiezen voor lucifer betekent lijden en dood. Kiezen voor God betekent leven. Er zijn 2 soorten dood: de fysieke dood en de geestelijke dood. (mensen die geestelijk niet ontwaakt zijn, die geestelijk dood zijn noemt Jezus dood: Mattheüs 8:22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.)

Het is een geestelijke strijd die gevoerd wordt en een enorme krachtmeting tussen de goede en de kwade geest. De afgelopen eeuwen heeft de mensheid geleden door anderen door misleiding en bedrog en in onderdrukking geleefd, tegelijkertijd moest hij strijden tegen zijn eigen ongeloof en zijn eigen menselijke natuur. In al die eeuwen kon de mens een ander karakter ontwikkelen, waar bij Jezus ons heeft voorgeleefd wat we te doen hadden en waar bij na Zijn dood de heilige Geest ons de weg verder liet zien, als we het wilden zien.

Joh 14,15-18: Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

De Geest is een geschenk van God, het is Genade. Als je oprecht zoekt, zul je hem ontvangen.

(Joh 14, 20: In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. en 26: Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. En 29: en nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.

en 30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.- De overste is lucifer, de satan.- Dit is een verwijzing naar de eindtijd)

De geest helpt ons, als we willen, te veranderen van een zelfzuchtige geest naar een onbaatzuchtige en onzelfzuchtige geest.

Ik in de Vader, gij in Mij, Ik in U: de heilige Geest is de trooster en de begeleider. Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus, de Christus, de Redder is niet fysiek aanwezig maar werkt wel in de wereld. Al die mensen die zochten, al die mensen die geroepen zijn en gehoor hebben gegeven, vormen de echte Kerk (zie de onechte kerk bij over paus en pausdom) Dat is de betekenis van Pinksteren. Eerst was er de bekendmaking aan weinigen maar het worden er steeds meer.

Joh 14, 23: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

En Ef 2,18 – 22: Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit het offeren van dieren (of erger), zoals in het Oude Testament, maar in een geestelijk offer waarbij met rede begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen.

Rom 12,2: En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

De mens is geboren met een “erfenis” en wordt de keuze gegeven vrij te worden maar het lijkt wel wel of de meeste mensen die vrijheid niet aan durven te gaan. Als God je oproept om zelf te kiezen, moet je verantwoordelijkheid op je nemen en het lijkt er op dat dat de moeilijkste taak voor de doorsnee mens is. Zelf verantwoordelijkheid dragen, niet je kunnen verschuilen achter anderen en zelf denken en besluiten nemen is kennelijk te beangstigend. Liever hebben we “leiders” die vertellen wat de richting is. Dat dat gevaarlijk is, zien we tot op de dag van vandaag. Je wilt misschien “met rust gelaten worden” maar “de wereld” laat je niet met rust. God laat je ook niet met rust. Je zult op een gegeven moment “wakker moeten worden” en keuzes moeten maken.

Alleen door de hulp van de inwonende geest kunnen we veranderen en onszelf vernieuwen: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was (Fil 2,5)