Over hoe te leven

Over hoe leven in tijden van waanzin

God wil dat we kennis van Hem hebben en over wat Hij van ons verwacht. Om Hem te gehoorzamen, moeten we kennis hebben van de geboden. Maar net zo belangrijk als kennis hebben, is wijsheid hebben. Feiten over God en de bijbel kennen is niet alles wat wijsheid is. Wijsheid is een geschenk van God.

Wijsheid en kennis zijn beide terugkerende thema’s in de bijbel. Ze zijn verwant maar niet synoniem. Wijsheid is het vermogen om te onderscheiden of te beoordelen wat waar, juist of blijvend is. Kennis daarentegen is informatie verkregen door leren, ervaring, redenering. Kennis kan bestaan zonder wijsheid, maar niet andersom. Men kan kennis hebben zonder wijs te zijn. Kennis is weten hoe je een pistool moet gebruiken maar wijsheid is weten wanneer je het moet gebruiken en wanneer je het niet moet doen.

Jakobus 1, 5 zegt: “Als iemand van jullie wijsheid mist, moet je het God vragen, die genereus aan iedereen geeft.” God zegent ons met wijsheid zodat wij Hem kunnen verheerlijken en de kennis die we van Hem hebben kunnen gebruiken.

Het boek Spreuken is misschien wel de beste plaats in de bijbel om bijbelse wijsheid te leren. Spreuken 1, 7 spreekt van zowel bijbelse kennis als wijsheid: “De vrees voor de HEER is het begin van kennis, maar dwazen verachten wijsheid en instructie”. De Heer vrezen is het pad naar kennis beginnen, en God kan dan beginnen ons wijsheid te geven door Christus, waarvan de bijbel zegt dat hij de wijsheid zelf is: “Het is door Hem dat u in Christus Jezus bent, die voor ons wijsheid van God is geworden, dat wil zeggen onze gerechtigheid, heiligheid en verlossing” ( 1 Korinthiërs 1,30 ).

Kennis is wat in de loop van de tijd wordt verzameld door de bijbelse lessen te bestuderen. Er kan worden gezegd dat wijsheid op haar beurt naar behoren op die kennis inwerkt. Wijsheid is de passende toepassing van kennis.

Kennis ziet het drijfzand, wijsheid loopt er omheen. Kennis onthoudt de tien geboden, wijsheid gehoorzaamt hen. Kennis leert van God; wijsheid houdt van Hem.

Kennis is nodig omdat er problemen zijn als gevolg van de val van lucifer en de gevolgen. Kennis die waar is, maakt het mogelijk problemen op te lossen en te vermijden. Maar kennis is altijd onvolledig, zeker zonder wijsheid.

God geeft ons de kennis om gebroken mensen te ”repareren”, onszelf te beschermen tegen de moeilijkheden van het leven en liefde toe te staan die zich kan uiten in ons werk en in onze relaties. Kennis die waar is, laat liefde tot goede vrucht bloeien.

De bijbel maakt duidelijk waarom God in de eindtijd een sterke waan uitzendt: ze vergaan omdat ze weigerden de waarheid lief te hebben en dus gered te worden. Om deze reden stuurt God hun een krachtige misleiding, zodat zij de leugen zullen geloven en zodat allen zullen worden veroordeeld die de waarheid niet hebben geloofd maar zich in goddeloosheid hebben verrukt ( 2 Tessalonicenzen 2, 10-12 ) Simpel gezegd, God zendt een sterke misleiding naar degenen die ervoor kozen het evangelie van Christus niet te geloven. Degenen die er plezier in hebben om Hem te bespotten en af te wijzen, zal Hij veroordelen.

Het is de keuze van de mens om de waarheid van Jezus Christus te aanvaarden en te geloven zoals die in de bijbel wordt gepresenteerd. Het ontvangen van de waarheid en de liefde die God biedt, is in overeenstemming met haar leer: “Dit is liefde voor God: zijn geboden gehoorzamen”

( 1 Johannes 5, 3 ). Omgekeerd, de waarheid kennen en niet gehoorzamen, is de toorn van God onder ogen zien: “De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en goddeloosheid van mensen die de waarheid onderdrukken door hun goddeloosheid” ( Romeinen 1, 18 ) . Eerlijk gezegd is er geen gevaarlijker toestand voor een mens dan de waarheid kennen en weigeren eraan te gehoorzamen. Dit te doen is het hart verharden en Gods veroordeling zeker maken. Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding, elke onwaarheid die de mens kan oproepen. “Want hoewel zij God kenden, verheerlijkten zij Hem noch bedankten zij Hem, maar hun denken werd zinloos en hun dwaze harten werden verduisterd. Hoewel ze beweerden wijs te zijn, werden ze dwazen”. ( Romeinen 1, 21-22 )

2 Tim.3: Ziet u, de wereld zal worden gevuld met narcistische, geldhongerige, pretentieuze, arrogante en beledigende en mensen die beledigen. Ze zullen rebelleren tegen hun ouders en de ouderen en ondankbaar, onheilig, onverschillig, koelhartig, beschuldigend, zonder terughoudendheid, wreed en haters van iets goeds zijn. 4 Verwacht dat ze verraderlijk, roekeloos, gezwollen van eigenbelang en meer liefdevol genot zijn dan zij God liefhebben.

Misleiding is het misleiden van iemand door opzettelijk valse verklaringen of acties. Het is de duivel/satan/lucifer en niet God, die de oorzaak is van misleiding.

In Joh. 8, 44 zegt Jezus het volgende over de duivel: “Hij was vanaf het begin een moordenaar en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Als hij liegt, spreekt hij uit zijn eigen karakter, want hij is een leugenaar en de vader van leugens. ” Niet alleen bedriegt de duivel, maar hij is ook de vader van de misleiding.

Het is essentieel dat elke gelovige de bijbel nauwkeurig onderzoekt om te zien wat God leert over het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden. Er bestaan valse zienswijzen vandaag de dag, zoals deze die zegt dat de gelovige onder de Wet staat als levensregel en als middel tot heiliging. Ik heb daar eerder over geschreven. De wet is de joodse wet aan Mozes gegeven. Een wet met meer dan 600 regels waar niemand aan kan voldoen. (zie leefregels bij de islam) Een wet gedoemd om nu te falen. Destijds gegeven om het volk bij de babylonische treurnis weg te halen. Opgeheven met de komst van Jezus en zijn vervulling. Maar de sleutel voor het christelijke leven wordt niet gevonden op de berg Sinaï maar op de berg Golgotha. Het christelijke leven is niet gebaseerd op werken die wij moeten doen, maar op het werk dat reeds volbracht werd door Christus. Moge God de ogen van ons verstand openen om te zien hoe Christus’ volbrachte werk op het kruis te maken heeft met onze dagelijkse wandel met Christus.

Door Gods genade zijn wij met Christus verenigd in een bijzondere eenheid. Moge de Heer onze ogen openen voor deze dingen.

God is de intelligente schepper van de wereld en Hij regeert het universum. Als we ons aan dit ontwerp houden, zullen we gedijen.

Als we rebelleren, zullen we lijden en worden vernietigd. Wanneer we onze zelfzuchtige materiële belangen nastreven, merken we dat we niet tevreden zijn, zelfs als we succesvol zijn. Meer dingen hebben of meer doen, voldoen niet aan de behoeften van de ziel.

We aanbidden God door te proberen zo perfect voor God te zijn, zo aangenaam in Gods oog als we kunnen zijn, elke minuut van de dag. Deze zoektocht naar perfectie voor God geeft het leven zijn doel en uitdaging. Zonder dat zijn we moedeloos en zoeken we valse goden. We moeten goed zijn om ons goed te voelen. Jezus zei: “ Wees daarom volmaakt, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is”. (Mt 5,48). Hij zei: God is geest, en we moeten Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. ” (Joh. 4, 24)

Als je wakker bent, zie je dat het leven een wonder is. Ik zie dat wonder in de natuur, in dieren, in liefhebbende gezinnen. Het leven is een kostbaar geschenk. God is het antwoord. Wij zijn zijn afgezanten. Wij moeten het goede voorbeeld geven.

Dit is onze uitdaging om te leven in een wereld van waanideeën, leugens, geweld en wegvallen van goede leiders in een goede kerk. God wordt niet gevonden in godsdiensten, maar door onze persoonlijke relatie met Jezus Christus.

NB. Satanische symboliek is meestal gebaseerd op de corruptie van christelijke beeldtaal en traditie.

(alles wordt omgekeerd)

Je mag op deze manier bidden:

“ Heer Jezus Christus, Zoon van God, , ik weet dat ik gezondigd heb en uw liefde niet verdien. Maar ik geloof dat U voor mij stierf, mijn zonden naar het kruis droeg en mij volledige vergeving voor al mijn zonden gaf. Verander alstublieft mijn hart, vul mij met uw Geest, en zuiver mijn leven. Alleen door Uw heilige leven in mij kan ik Uw wegen volgen en doen wat goed is. Geef me een honger naar uw Woord en een groeiend verlangen om U te dienen. Ik vertrouw erop dat u mij uw wil laat kennen en stelt U mij mij in staat U te volgen, ongeacht de prijs”.

Nadat je Jezus Christus echt hebt aanvaard en de gave van de Heilige Geest hebt ontvangen, ben je nu “wedergeboren” als een zoon of dochter van de levende God: “Want door genade ben je gered door geloof, en dat niet uit jezelf, het is de gave van God , niet van werken, opdat niemand opschept. “ ( Efeziërs , 8-9) Want zoals de hemel boven de aarde is, zo groot is zijn genade jegens hen die Hem vrezen. Zo ver als het oosten van het westen is, heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd. Zoals een vader die medelijden met zijn kinderen heeft, zo heeft de Heer medelijden met hen die Hem respecteren. ( Bewerkt uit Psalm 103,11-13)

Je bent wakker geworden. Opnieuw geboren.

“Onderzoek mij, o God, en ken mijn hart … en kijk of er een slechte weg in mij is en leid mij op de eeuwige weg.” Psalm 139, 23-24

Zangstuk van David psalm 19:

Beschouw het getuigenis van zijn schepping:

“De hemelen verklaren en zingen de glorie van God; en het uitspansel toont Zijn handwerk” .

https://knowingforyourself.com/
http://www.crossroad.to/

verhoevenmarc@skynet.bewww.verhoevenmarc.bewww.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm