Over ismen 7

Over supermacisme, over joods supermacisme

Het Oude Testament heeft niet veel goeds te zeggen over de Joden.

Men zou bijvoorbeeld hun herhaalde afvalligheid en afgoderij kunnen noemen (hele verslag van het Oude Testament). Of hun ongeëvenaarde spirituele blindheid: “Wie is zo blind als mijn eigen volk, mijn dienaar?” (Jesaja 42,19). Tijdens de Exodus vond God hun karakter zo weerzinwekkend dat Hij hen niet kon vergezellen, uit angst dat Hij hen zou vernietigen: “Ik zal niet met je mee reizen, want jij bent een koppig, onhandelbaar volk. Als ik dat deed, zou ik in de verleiding om je onderweg te vernietigen ” Exodus 33,3 ). Op de berg Sinaï dreigde Hij ze te verteren (Exodus 32, 10). Deuteronomium 9, 4-5 zegt duidelijk dat ze niet gekozen zijn om Palestina te bezitten vanwege hun eigen gerechtigheid: “Het is helemaal niet omdat je zulke rechtvaardige, oprechte mensen bent dat je op het punt staat hun land te bezetten.”

Jesaja 42, 16-20

16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

17 Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden; die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden.

18 Hoort, gij doven! en schouwt aan, gij blinden! om te zien.

19 Wie is er blind als Mijn knecht, en doof, gelijk Mijn bode, dien Ik zende? Wie is blind, gelijk de volmaakte, en blind, gelijk de knecht des HEEREN?

20 Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet,

Ex 33, 3

3 Naar het land, dat van melk en honig is vloeiende; want Ik zal in het midden van u niet optrekken; want gij zijt een hardnekkig volk; dat Ik u op dezen weg niet vertere.

Ex 32, 9 -11

9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk!

10 En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u tot een groot volk maken.

11 Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt?

Dt 9, 4-5

4 Wanneer hen nu de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgestoten, zo spreek niet in uw hart, zeggende: De HEERE heeft mij om mijn gerechtigheid ingebracht, om dit land te erven; want, om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE voor uw aangezicht uit de bezitting.

5 Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

6 Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk.

De echte ideologische bron van joods supremacisme is de babylonische talmoed. Hier maakt de babylonische talmoed vrijwel een god van het Joodse volk, dat is waarom de Joden het schreven. De Joden hebben het idee van joods supremacisme zeker niet uit de bijbel gekregen. Het is een misvatting dat de bijbel de ideologische bron is van het joodse supremacisme. Dat is het niet.

Maar ze hebben het boek Deuteronomium wel gebruikt als bewijs dat er een land aan hen beloofd was en dat zij uitverkoren zijn. Maar zij waren uitgekozen om een boodschap te horen en over te brengen, wat een deel van het volk niet wilde. Zij wilden aanhangers blijven van de baalreligie net zoals de meeste volken om hen heen. Dit is de constante strijd in het oude testament. De constante strijd binnen het jodendom waarvan de meesten niets weten. Dit zit achter de vervolging van Christus en de eerste christenen

Diep in de meest “heilige” rabbijnse geschriften van het jodendom, de babylonische talmoed en zohar (Kabbalah), bestaat de verplichting om de bestaande heidense en christelijke samenleving omver te werpen en een “nieuwe joodse orde” te vestigen. Een dergelijke joodse leer vermindert sterk de waarde van heidense levens, vooral vandaag in de bezette gebieden van Israël.

De waarheid is dat, met de mogelijke uitzondering van sommige seculiere Joodse gemeenten, elke synagoge in de wereld de talmoed en zohar bevat. Uit deze werken komen deze leringen. Ze zijn de twee belangrijkste bronnen van geïnspireerde literatuur voor joden en overtreffen de bijbel aanzienlijk. De talmoed is het meest wereldwijd gelezen en toegepast.

Herman Wouk (orthodoxe jood en beroemde auteur van The Cain Mutiny): “De Talmoed is tot op de dag van vandaag het bloed van de Joodse religie in de bloedsomloop. Welke wetten, gebruiken, ceremonies we ook naleven of we nu orthodox, conservatief, hervormd zijn of alleen krampachtige sentimentalisten we volgen de talmoed. Het is onze gemeenschappelijke wet.”

Je zou denken dat religieuze literatuur die voor een van ’s werelds grote religies zo belangrijk is, gemakkelijk in lokale bibliotheken te vinden is. Het is zeker gemakkelijk om de bijbel of koran te vinden. Niet zo de talmoed. Waarom? Omdat het Jodendom leert dat de wet die ze bevatten alleen aan Joden werd gegeven en het is verkeerd voor heidenen om die wet te lezen.

In feite is Joodse Kabbala niets meer dan zwarte magie of satanisme. ( JOODSE KABBALAH ZOHAR 1,25B “ALLE NIET-JODEN UITROEIEN”) Dat we uitgeroeid moeten worden, mogen we niet weten.

In een interview met Adam Green legt Christopher Bjerknes uit dat het echte doel van het zionisme geen “thuisland voor de joden” is, maar een wereldrijk geregeerd door Rothschilds en hun mede-vrijmetselaars en “joden” ( KM) . Jeruzalem als hoofdstad van een werellrijk. Dit zit achter de verplaatsing van de ambassade van de V.S. naar Jeruzalem. Veel gewone joden weten dit ook niet. Wat ze wel weten is dat er met moeite consensus te vinden is in de politiek van Israël zoals nu al een jaar blijkt uit het niet kunnen vormen van een nieuwe regering. Er zijn veel verborgen agenda’s.

Ook veel (evangelische/zionistische) christenen weten dit niet. Bijna alles wat Israël doet, wordt goed gepraat.Ik heb hier zelf ook heel wat meloenen moeten slikken. Totdat je beseft: ik praat/denk recht wat krom is.

Historicus Arnold J. Toynbee schreef: “Er is … het doel geweest om de heidense wereld te bekeren tot de aanbidding van Yahweh ( is niet God zoals veel christenen denken) onder de bescherming van een wereldrijk gericht op Eretz Israël (Groot Israël) en geregeerd door “de gezalfde Heer”: een komende mens koning van “Davidische afkomst.” ( Heroverwegingen , 1961). Voor ons christenen is dat de antichrist. En nog steeds werken ze aan een agenda om dat te bereiken.

Dit is de verborgen agenda die de wereldgeschiedenis bepaalt en het doel van zowel zionisme als communisme. ( Kijk naar de definitie van communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s “Vierde rijk van de rijken”)

De “Left” (communisme) en de “Right” (zionisme) zijn twee kanten van dezelfde satanistische Joodse medaille. Je mentale, zo niet fysieke verslaving is het doel van beide. Democratie bestaat uit het kiezen van het pad dat we gaan volgen naar de vrijmetselaars “Joodse” wereldregering.

Dit zit ook achter de oprichting van de EU. Dit was niet in het belang van de volkeren. En hoewel de volkeren in diverese referenda diverse beslissingen afkeurden, rolt de agenda door. Via de verraders van het eigen volk die hun “orders” krijen via o.a. de “Bilderberggroep” .Het is een samenzwering om elke natie op het Europese continent te laten verdwijnen, met geweldige gevolgen en conflicten. ( het EU gebouw lijkt in zijn ontwerp op de toren van Babel)

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Ongeacht wat de oorspronkelijke bedoelingen waren achter de oprichting van de Europese Unie (EU), het is nu duidelijk dat de echte meesters van de huidige leiders er heel hard aan toe zijn om het te gebruiken om te vernietigen wat er over is van de Europese cultuur en nationale identiteit.

We dachten leiders en vertegenwoordigers te kiezen maar in werkelijkheid zijn het marionetten. Het zal je verbazen wie van onze leiders vrijmetselaars zijn en wie er allemaal al op de Bilderbergconferenties zijn uitgenodigd.

Is de nieuwe wereldorde daarmee een echte joodse samenzwering? Nee in feite niet. Het is een satanische samenzwering. Zoals ik al schreef: veel joden weten dit niet. Net zo min als de gewone EU burger of de gewone christen. Het is de Kazhaarse Maffia: zij die zich joden noemen maar het niet zijn. Zij zijn overal in geïnfiltreerd. En zij en de cabaljoden (van kabbalistische joden, van de babylonische talmoed) zijn een samenwerking aangegaan.Dit is de synagoge van de satan waar Jezus over spreekt: Synagoge is een Grieks woord en betekent : “The House of Great King Set” in het Hebreeuws. Set is Satan. Synagogen zijn plaatsen waar Set (=satan=lucifer) wordt aanbeden.

Lucifer was een van de slimste en meest intelligente wezens in de hemelen en omdat hij puur geest is, kan hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren, liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen. De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Veel gewone joden weten dit niet. Veel gewone joden moeten ook niets hebben van het zionisme. Ook veel christenen weten dit niet. De bijbel is misbruikt en in de politiek toegelaten. Bijbel en politiek is geen goede combinatie. Er is opzettelijke misleiding. En er is de opzettelijke verwarring rond Joodse identiteit: de driehoek van ras, religie en nationalisme.

De verwarring wordt overal gesticht t.a.v. alles. Dit is een manier om het volk te domineren en te controleren. De God van de joden is aangevallen. Jahwe is niet God. Ik heb daarover eerder geschreven De gewone joden dit veelal niet. Ook de meeste christenen niet

Toen werd de God van de christenen aangevallen. God is nu bijna uit onze maatschappij verdwenen.

Daarna werd het gezin aangevallen en toen het kind. Nu wordt het eigen nationale gevoel aangevallen en ook ons geslacht. Er zijn geen 2 geslachten! Welnee, er zijn er wel 76! Zegt men in indoctrinatie films en berichten. De indoctrinatie is alom en begint al in het kleuteronderwijs.Alles wat een mens een mens maakt, een gezin eeen gezin, een land een land wordt belachelijk gemaakt en in twijfel getrokken. Dit is een duivelse agenda. Dit is het omkeren van de dingen en dat is satanisme. Dit is ook Orwelliaans: 2 en 2 is 5. Cognitieve dissonanyie bewerkstelligen en gaslighting.

Een wereld zonder geloof en geloof in een hogere macht is verstoken van vrede en voorspoed. Wederzijds respect voor elkaar is van het grootste belang. Een rechtvaardige en geciviliseerde samenleving kan alleen ontstaan als we elkaar tolereren en met recpect het debat aangaan. Dat is nu niet het geval. We moeten durven zien en benoemen dat we niet allemaal gelijk zijn. Ieder mens is gelijkwaardig aan de ander maar niet gelijk. We worden tegen elkaar opgezet. De bedoeling is dat er rellen uitbreken en tenslotte burgeroorlog zodat er een roep om de sterke man komt. Dit is niet alleen in Europa aan de gang maar wereldwijd.

In het dialectische proces veroorzaakt een botsing van tegenstellingen een synthese. Links, zoals de cultuur marxisten, en rechts werken om de rol van de staat en de conflictpolitiek van de tegenovergestelde dialectiek uit te breiden. Dit conflict van tegenstellingen is essentieel om de verandering te bewerkstelligen die nodig is voor de Nieuwe Onderwereld Orde (NWO) om de mensheid te controleren en tot slaaf te dwingen. (dialectiek van Hegel)

Voor Hegel is de staat absoluut. Hegels citaat dat “zijn niet meer is dan niet-zijn” geeft ons een goed idee van hoe hij de persoon zag. De staat vereist volledige gehoorzaamheid van de individuele burger. Voor Hegel bestaat een individu niet voor zichzelf in deze zogenaamde organische systemen, maar alleen om een rol te spelen in de werking van de staat. Hij vindt vrijheid alleen in gehoorzaamheid aan de staat.

Hoewel massamedia de neiging hebben dit feit te negeren en te vermijden, is een groot deel van de bevolking zich steeds meer bewust van de agenda van de wereldwijde “elite” en verwerpt deze actief. Terwijl massamedia een steeds radicaler instrument worden voor indoctrinatie (die grenzen aan wanhoop), leren steeds meer mensen pogingen tot propaganda te identificeren die in massamedia worden ingebracht.

De Verenigde Staten werden heimelijk omgevormd tot de militaire arm van de Nieuwe Wereldorde en daarom worden er al meer dan honderd jaar talloze uitgelokte agressieoorlogen gevoerd over de hele wereld. Deze zeer destructieve en dodelijke oorlogen zijn uitgevochten in naam van het Amerikaanse volk en met hun belastingdollars. Zo maken ze het Amerikaanse volk medeplichtig. Ze doen alles steeds recht is ons gezicht al is het op een bedekte manier. Op die manier kunnen ze zeggen: “jullie wisten het toch en jullie hebben het niet tegen gehouden”. Door ons “medeplichtig” te maken, “wassen ze hun handen schoon”.

De Amerikaanse regering is geworden als een instrument van Deep State en via hen en de Navo een groot deel van de wereld. Daarom zeggen steeds meer mensen dat Amerika werkt voor Israël, voor het zionisme. Een groot deel van de wereld loopt aan hun leiband en als je er onder uit wilt, betaal je een hoge prijs. (Rusland)

NB

De betekenis van supremacist is:iemand die het oppergezag, suprematie, opperheerschappij aanhangt

https://jewishracism.blogspot.com/2018/12/it-is-not-matter-of-zionism-versus.html

https://www.bitchute.com/video/alfwsFTtXtAC/

http://stateofthenation2012.com/?p=40678

https://www.abeldanger.org/time-to-drill-down-into-chabad-lubavitch-karmic-crimes-degradation-of-culture-to-the-neanderthal-level-of-pedophilia-living-in-a-pseudo-greek-culture-of-chaos/

https://www.bitchute.com/video/OSmrqftC4LXd/

https://www.henrymakow.com/2016/09/Obama-Uses-Transgenders-to-Undermine-Society.html

https://www.breitbart.com/politics/2016/03/21/college-of-pediatricians-calls-transgender-ideology-child-abuse/

https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/johns-hopkins-psychiatrist-transgender-mental-disorder-sex-change

https://www.henrymakow.com/louis_mcfadden.html

https://www.bitchute.com/video/hYGyGpvkS4wk/