Maand: mei 2019

Screenshots pausdom

…ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering…

Over de openbaring van de mens der wetteloosheid
…tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.Over mij 2

Ik publiceer maar bied geen mogelijkheid tot contact om dat mijn weinige energie en slechte gezondheid dat niet toelaten. Er zijn andere sites te vinden waar je eventueel wel contact kunt zoeken/maken. Als je oprecht zoekt, vind je.

Als ik een tekst klaar heb, controleer ik op fouten maar helaas merk ik vaak later dat ik niet alles heb gezien. Ik kan niet altijd alles later verbeteren.

Het zij zo.

Als ik mijn teksten schrijf, doe ik dat in de marges van mijn tijd. Maar ook in die kleine tijd word ik nog vaak gestoord. Taal- en typefouten sluipen er dan in. Controleprogramma’s zien niet alles.

Het zij zo.

Het gaat om de inhoud en ik hoop dat je vindt wat je zoekt.

Over de paus, pausdom en het vaticaan.

Een hete aardappel die ik steeds voor me uit schoof maar waarover ik nu toch moet schrijven.

De tijd is kort, deze paus is verontrustend bezig en het lijkt er op dat ons veel te wachten staat. (daar kom ik op terug)

Ik ben katholiek opgevoed, heb op katholieke scholen gezeten en katholiek hoger onderwijs genoten. Maar sinds de jaren ’80 kon ik me niet meer vinden in het katholieke geloof.. Het begon met de komst van de toenmalige paus naar Nederland en de discussies die toen losbarstten. Toen was je nog afhankelijk van boeken en bibliotheken en vond je nog lang niet zo gemakkelijk wat je zocht. Ik kocht boeken waar ik dan toch weer niets aan had en zocht ook in alternatieve kringen. Met de komst van internet is dat gemakkelijker geworden als je de zoektermen kent. En dan lees je wat je altijd wel dacht maar dan met uitleg en bewijs.

De eerste kerk en haar groei, leer en gebruiken werden voor ons in het Nieuwe Testament (NT) vastgelegd. Jezus voorzag, net als Zijn apostelen, dat er valse leraren zouden komen. Het is duidelijk uit enkele van de Nieuwtestamentische epistels dat de apostelen al vroeg dergelijke valse leermeesters moesten bestrijden.

Jezus was een jood en zijn apostelen ook, evenals veel van zijn leerlingen. Eerder schreef ik al dat er een spanningsveld was in het jodendom. Vanaf de groei van het spirituele jodendom tot nu toe. De joden waren bekend met de baälvereringen. Met het offeren, de occulte praktijken, de zwarte magie, de (seks)orgies enz. van Babylonië. God haalde ze daar bij vandaan maar er bleef een spanningsveld. Er is een gewone ( Jeruzalemse) Talmoed en een babylonische Talmoed. ( De Talmoed is na de Tenach (voor christenen het Oude Testament) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van uitlegging en verklaring van de wet en profeten vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreide samenstelling van mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld) In de babylonische Talmoed is veel mystiek verwerkt en hier vind je de kabbala waar ik eerder over schreef.

Ik schreef al eerder over de invloed van de satan in die joodse mystiek. (dus is er de invloed van de baälverering)

Voor sommige van de joodse leerlingen van Jezus zat daar een spanningsveld. Binnen het jodendom waren de farizeeërs de vijand voor Jezus. Hij noemt ze addergebroed omdat zij veel van de occulte praktijken toelieten en zelfs de tempel lieten gebruiken voor woeker praktijken. Ze waren schijnheilig.

Maar binnen de groep van apostelen was er dat spanningsveld ook. ( Mt 16, 23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. NB.: satanas is satan).

Na de dood en verrijzenis trokken de apostelen erop uit om het evangelie te verkondigen. Dat zien we beschreven in vooral de handelingen. Het Nieuwe Testament beschrijft de geschiedenis van de kerk van ongeveer 30 na Christus tot ongeveer 90 na Christus. Er ontstaan gemeenschappen van eerste christenen en vooral Paulus is druk met ze te bezoeken en ze brieven te schrijven. In de gemeenschappen waren er een paar leiders en waren er vragen dan werden die via brieven gesteld aan de rondreizende apostelen. Er waren geen “boven hen gestelden”. Ze leefden in gelijkwaardige gemeenschappen. (het waren de eerste “kerkgemeenschappen” maar dan zonder hiërarchie). De eerste kerk en haar groei, leer en gebruiken werden voor ons in het Nieuwe Testament vastgelegd. Jezus voorzag, net als Zijn apostelen, dat er valse leraren zouden komen. Het is duidelijk uit enkele van de Nieuwtestamentische epistels dat de apostelen al vroeg dergelijke valse leermeesters moesten bestrijden. Er wordt nergens in de Schrift vermeld wat geldt voor de enige echte kerk. Wat wel wordt vermeld zijn herhaalde vergelijkingen tussen wat valse leraren onderwijzen en wat de eerste kerk onderwees, zoals dit in de Schrift is vastgelegd. Of een kerk al dan niet de “echte kerk” is kan bepaald worden door de leer en gebruiken van deze kerk te vergelijken met de kerk uit het Nieuwe Testament, zoals beschreven in de Bijbel. In Handelingen 20:17-38 heeft de apostel Paulus bijvoorbeeld een gelegenheid om een laatste keer persoonlijk met de groepsleiders in de grote stad Efeze te spreken. In deze passage vertelt hij hen dat valse leraren niet alleen in hun gemeente zullen verschijnen, maar ook uit eigen kring (verzen 29-30). Paulus geeft hier niet de regel dat zij de “eerste” georganiseerde “kerk” moesten volgen om de waarheid te waarborgen. In plaats daarvan vertrouwt hij hen toe “aan God en aan het woord van zijn genade” (vers 32). De waarheid kon dus bepaald worden door op God en “het woord van Zijn genade” te vertrouwen (dat wil zeggen de Schrift, zie Johannes 10:35). Deze afhankelijkheid van het Woord van God, in plaats van bepaalde individuele “grondleggers”, kunnen we ook weer in Galaten 1:8-9. Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” Het onderscheid tussen waarheid en dwalingen was dus zelfs niet gebaseerd op wie deze zaken onderwijst, “wijzelf of een engel uit de hemel”, maar op de vraag of hetzelfde evangelie werd onderwezen dat zij reeds hadden ontvangen. En dit evangelie is in de Schrift vastgelegd.

Dits is belangrijk want hij zegt zo dat je moet oppassen. Iemand uit eigen gelederen kan ondermijnend zijn en hoe weet je of die “engel” wel de juiste is? (denk aan lucifer en zijn kwade kompanen. Je kan denken met het licht te maken te hebben maar het is de duisternis).Hoe kunnen we dan bepalen of een kerk een correcte leer onderwijst of niet? Volgens de Bijbel is de enige onfeilbare standaard de Bijbel zelf (Jesaja 8:20; 2 Timoteüs 3:15-17; Matteüs 5:18; Johannes 10:35; Jesaja 40:8; 1 Petrus 2:25; Galaten 1:6-9).Allerlei tradities of rituelen moeten met Gods Woord vergeleken worden, zodat ze niet strijdig zijn met de waarheid (Marcus 7:1-13).

Er is nergens in de uitleg te vinden dat er iemand de “baas “moet worden over de groepen christenen. En nu kom ik bij de geschiedenis van de paus en het ontstaan van het pausdom. Eerder schreef ik al dat wie de macht heeft, alles bepaalt. En dat er christenen waren die in de macht van het romeinse rijk kansen zagen. Ten onrechte heb ik lang gedacht dat Paulus bewust kerken stichtte. En ten onrechte denken wij dat Jezus Petrus als zijn opvolger aanwees. Dat is niet zo:

Mt. 3, 8: Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. De broeders die groepen leidden genoten respect en dat respect hing af van de groep en de stad. Rome was een grote, keizerlijke stad. En daar begint de geschiedenis van het ontstaan van bisschoppen en een “bovenbaas”.Toen het rijk verviel, zagen de bisschoppen hun kans en gingen zich gedragen als wereldlijke heersers met een “christelijk”sausje. Ze gingen zich gezag aanmeten en eisten onderwerping. “Satan” deed zijn intrede. (Satan eist altijd weer onderwerping). Het evangelie verwaterde en de rituelen gingen hun intrede doen.(baäl). Er ontstond een priesterklasse, een hiërarchie van bisschoppen met een “bovenbisschop”, de bisschop van Rome. Hoe meer de macht van de keizer afnam, hoe meer de macht van de bisschop van Rome toenam. Vanaf de 6 de eeuw neemt de macht toe helemaal toe.

Sylvester was een bisschop van Rome (314-335) aan wie keizer Constantijn zogenaamd veel macht had overgedragen. ( “de donatie van Constantijn”) In de 8 ste eeuw ontstond hierover strijd. Maar die zgn. donatie is pas “verzonnen” in de 8ste eeuw. Onderzoekers hebben dat onderzocht. Het latijn van de 8ste eeuw was anders dan dat van de 4de eeuw. Maar de zgn. donatie van Constantijn was in de taal van de 8ste eeuw. In de 16 de eeuw ontdekte men dit bedrog maar al die tijd werd gedaan of het een serieuze schenking van Constantijn was.

Maar die zgn. donatie was eeuwenlang een manier om vorsten en bisschoppen en gelovigen te onderwerpen. Het was een manier om macht te krijgen en uit te breiden. Het satanisme had zijn weg gevonden. Men was arrogant en permitteerde zich van alles. Sinds de 6 de eeuw was de bisschop van Rome papa/pappas (vader) geworden. De zgn. heilige stoel werd meer en meer vergiftigd door wereldse macht te verwerven en zich boven de wereldlijke macht te stellen. En de heilige stoel werd meer en meer een oord van verderf. Eeuwenlang werd er gestreden om macht en machtige Italiaanse families wilden de macht van “ Rome” verwerven.

Met de komst (1073) van paus Gregorius de zevende (Hildebrand) veranderde iets. De lage moraal werd vervangen door verlangen naar de macht van God: de macht van bestuur van de paus was het bestuur van God. Hij rustte echter niet voordat hij alle macht had. (wereldlijk zowel als geestelijk) De “stoel van Petrus” trok alle gezag naar zich toe en hoewel de lage moraal zgn. vervangen moest worden, werd die gewoon weer toegepast:liegen, bedriegen, banvloeken, oorlog. Twee eeuwen lang werden deze middelen toegepast om de macht te verwerven.

75 pausen zouden instemmen met foltering, moord, brandstapels, inquisitie, confisqueren van bezittingen. De meeste vervolgden waren bijbelgetrouwe gelovigen. Zij waren de luis in de pels. Tot op de dag vandaag zie je dat de luis in de pels vernietigd moet worden. En tot op de dag van vandaag zie je hoe handig de rijke de bezittingen van de armen steelt. Pausen die zeggen Christus te vertegenwoordigen folteren en voeren oorlog, brengen mensen naar de brandstapel.

Tenslotte veroverde een generaal van Napoleon in 1798 het vaticaan. Zo kwam er een einde aan de wereldlijke macht. Pius de negende trachtte dat te herstellen met verklaringen van pauselijke onfeilbaarheid. Dit werd een leidraad voor het eerste concilie in 1870. Ze maakten ook een wetboek van canoniek recht. De klap van 1798 werd hersteld door Mussolini die in 1929 het vaticaan weer als civiele macht erkende. Toen had “Rome” weer wereldlijke en geestelijke macht. De gelovige katholiek werd steeds meer een pion in handen van het vaticaan. (de hand van de vrijmetselarij zie je overal terug. Net als de hand van de jezuïeten. maar daarover schrijf ik apart)

Bij het tweede vaticaans concilie (1962-1965) werd besloten dat “ketters” broeders waren en werden “heidense”godsdiensten (islam- dit is vooral opvallend, later meer- , hindoeïsme en boeddhisme) aanvaarde wegen naar God genoemd. Het vaticaan wil “dialoog” maar wil invloed op veranderen van denkwijze. We zien hier stappen naar één wereldregering met één wereldreligie.

Met het canonieke wetboek van strafrecht als leidraad (die ook werd uitgebreid) bleef het streven om de macht te consolideren. De wetten in dat boek zijn wraakzuchtig en hebben niets met de bijbel en de lessen van Jezus te maken. Het evangelie gaat over genade en redding maar dit wetboek gaat over dwang. Uiterlijk zgn. een christelijke religie maar het is een godsdienst met rituelen die ware godsdienstige mensen niet bedient en de wereld laat buigen naar hen die zgn. heilig zijn maar die in wezen vals zijn en er steeds weer in slagen miljoenen mensen te misleiden.

Ik begrijp dat ik “heilige huisjes” afbreek. Voor veel mensen was “Rome” een bron van trots en vreugde. ( een voorouder van mij was zouaaf. http://www.geschiedenisbeleven.nl/vechten-voor-de-paus-nederlandse-zouaven-in-italie/) Ik ken de foto’s uit het familie album. Er werden toen nog amper foto’s gemaakt maar van deze voorouder is een trotse foto gemaakt)

En nog is Nederland trots als het de bloemen voor pasen levert voor de St. Pieter ( een vrijmetselaars symbool).

Het vaticaan verkondigt dat de kerk is gefundeerd is op Petrus maar dat is een vervalsing. Petrus zou de “rots” zijn maar Jezus was de Petra. (Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.) Er werd hier geopenbaard wie Jezus was en dat die apostelen dat wisten. Het moeilijke is hier dat er iets verdraaid is. Jezus haalt God aan (vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard) naar Simon en vervolgt de woorden van God dat Jezus de rots, de petra is en niet Simon. Jezus wordt hier geopenbaard als de Christus en als de rots. (Simon of Petrus was juist de twijfelaar en zelfs verrader. Zie hier boven satanas = de satan = de tegenstander. Petrus is petros en betekent een stuk rotssteen. Petra is een vast groot en massief en onbeweeglijk gesteente. God openbaarde hier Jezus als de Christus, als een vast en onbeweeglijk massief gesteente. De sleutels geven betekent dat de joden toegang krijgen tot de kennis dat Jezus de geopenbaarde Messias is. De kern is hier: Jezus wordt geopenbaard als de Messias, als de zoon van God en als de rots waarop de gemeenschap wordt gebouwd.

De bisschop van Rome heeft dit vers gebruikt om Petrus als onfeilbaar neer te zetten en als plaatsvervanger van Jezus en dan door redenerend de pausen worden zo de plaatsbekleders van Jezus op aarde. De paus wordt de “heilige vader” en dat is zo misleidende als het maar zijn kan. Een andere misleiding is dat “Rome”doet alsof Petrus in Rome was. Petrus is daar nooit geweest. Anders zouden we dat weten uit het NT. Alle reizen van Petrus zijn opgetekend en Rome staat daar niet bij. In zijn brief aan de Romeinen groet Paulus iedereen maar Petrus niet want die was er niet. En als Paulus later in Rome is, is Petrus er ook niet. Als alles is opgetekend dan zou dat ook opgetekend moeten zijn. Verder wordt er in het NT niets gezegd over opvolging. De apostelen stellen leiders aan maar regelen niets centraal.

De pausen werden “pontifex” en het was ze om die macht te doen. Ze noemen zich heilige vader maar er is maar één Vader. Zo noemde Jezus God voor ons: de Vader die in de hemel is. Zo kregen wij een houvast. Maar zo werd dus de macht naar “Rome” toe getrokken en daar was het om te doen. Zij zijn de voortzetters van het Romeinse Rijk. Dat is een wereldse macht en geen geestelijke macht. Maar er was er maar één die die macht had gekregen en dat was Jezus, de Christus.

Als je in Jezus gelooft dan “onderwerp” je je aan Hem en aan niemand anders.

Jezus heeft ook uitdrukkelijk gezegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was en dat is nu de katholieke kerk met de paus aan het hoofd wel geworden. De “heilige vader” heeft zich ook een onfeilbaarheid toegeëigend. Dit is door Paulus voorspeld: 2 Tess 2: Over de openbaring van de mens der wetteloosheid:…tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet… Dit gaat over de antichrist. Daar zijn veel speculaties over. In het NT wordt hij ook aangekondigd. Ik denk dat de antichrist een paus zal zijn. Ik denk zelfs aan deze huidige paus. De antichrist zal leider zijn van de “wereldoecumene” van de afvalligen van andere religies. (zie het begin van het tweede vaticaans concilie) En deze paus is steeds meer bezig de islam en het christendom bij elkaar te brengen. En hij heeft zich zelfs diverse keren uitgesproken over de NWO en dus één nieuwe wereldreligie en een één nieuwe wereldregering. Hij legt a.h.w. alles steeds in “de week”. Dat Rome voor mij het nieuw Babylon is, staat voor mij eigenlijk wel vast. Je leest dit ook in openbaringen 17: ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering…

De zeven hoofden zijn de zeven heuvels van Rome. De kleuren van Rome zijn scharlaken (rood) en purper. De vorige paus trok zich terug vanwege gezondheidsproblemen maar leeft nog steeds. Hij maakte plaats voor deze paus die een jezuïet is en daarmee is het plaatje rond. De jezuïeten hebben steeds een macht achter de paus gevormd (de zwarte paus) en hebben nu de volledige macht. En zeg je jezuïeten dan zeg je vrijmetselarij en als je het hebt over de vrijmetselaars dan spreek je over de “elite” / over de cabal. ( er zijn ook beweringen dat Jeruzalem jet nieuwe Babylon is. Ik denk van niet vanwege de kleuren -kijk naar de kleding, het goud en het marmer)

Over kritiek

In mijn vorige stuk over de cabal en cabbala heb ik het over antisemitisme gehad.

Maar dat is niet het enige moeilijke met het hebben van kritiek, die roep over antisemitisme. Wat kritiek betreft heeft de elite ons steeds meer in de tang. Als we kritiek hebben op de islam zijn we islamofoob en als we iets vinden van homoseksualiteit dat niet in hun straatje past, zijn we homofoob.

Heeft u wel eens van christofobie gehoord? Waarschijnlijk niet. Het christendom mag je belachelijk maken zoveel je wilt. Je mag God lasteren, Zijn Zoon en de christenen die geloven in God, Zijn Zoon en de Heilige Geest. Niemand die met christofobie op de proppen komt bij kritiek. Christenen zijn de meest vervolgde mensen op aarde. (je denkt misschien dat het moslims zijn maar het zijn christen die het meest vervolgd worden. Begonnen als grote groep in het Midden Oosten, is daar weinig meer van over) Ook al zijn veel christenen `cultuur` christenen, zij zijn de mensen die je moet treffen. Hun feestdagen moeten zoetjesaan verdwijnen of een andere naam krijgen, hun gebruiken mogen belachelijk gemaakt worden en ze worden wreed vervolgd.

De elite heeft onze maatschappij geseksualiseerd en heeft homoseksualiteit bijna tot norm verheven. Het gezin was altijd de hoeksteen van de christelijke samenleving maar dat gezin moet kapot gemaakt worden. Kinderen worden ingezet in de volwassen wereld voor propaganda en als seksuele wezens. We zien steeds jongere fotomodellen, die steeds seksueler worden. Als behoudende christenen de Nashvilleverklaring ondertekenen, worden ze belachelijk gemaakt en worden er zelfs kamervragen gesteld. Terwijl dat niet bijna nooit gebeurt bij de islamideologie. Hier zit een patroon in. Dat patroon is ontworpen door de elite en wordt via o.a. de muziek- film – en modellenwereld aan ons opgedrongen. Je kunt hier bijna geen kritische opmerkingen over maken maar onze wereld is “seksueel” volkomen losgeslagen.

Steeds weer in mijn vorige stukken schreef ik over lucifer. Alles begint bij lucifer, satan. De huidige macht in deze wereld is in handen van mensen die hem aanbidden. Deze machthebbers voeren tot nu toe een “cultuuroorlog” maar zinnen op de derde wereldoorlog.

Alles en iedereen wordt gecontroleerd en gehersenspoeld door het misdadige systeem dat tot doel heeft de mensheid tot slaaf te maken door gender (familie), religieuze, raciale en nationale identiteit te ondermijnen. Ze gebruiken de vrijmetselarij en het georganiseerde jodendom om dit doel te bereiken. Zij willen de echte joden en de christenen uitroeien want zij vormen het geweten van de wereld. Zij weten wie God is en de satanisten verafschuwen het woord God. Maar ze verafschuwen Jezus ook. Joden en christen weten van de immanentie van God. Met de immanentie van God bedoelt men de stellingname dat God voortdurend van nabij aanwezig is, als een innerlijke drijvende kracht die de volledige schepping doordringt en is men van mening dat God ingrijpt in de schepping, dat de wil van God tot op de dag van vandaag de gebeurtenissen beïnvloedt. Satanisten geloven in zichzelf. Zij geloven dat ze (half) goden kunnen worden en verwerpen deze immanente God en Zijn macht. Lucifer vond dat hij gelijk was aan God en zelfs beter kon zijn dan God. Hij vond dat hij minstens dezelfde rechten had als God en werd uit de hemel gegooid met zijn volgelingen. Hij schiep zich een wereld waarin hij aanbeden wenst te worden en belooft zijn aanbidders dat zij kunnen worden zoals hij en zijn kompanen. Satanisten kunnen het woord God niet aanhoren omdat zij van mening zijn dat deze scheppende God die christenen als de ware God zien, niet bestaat en dat zij zelf die scheppers zijn. Zij scheppen echter een wereld van negativiteit. Satanisten zijn er voortdurend op uit om mensen tegen elkaar uit te spelen. Hun doel is de mens, de mensheid te laten mislukken. Ze ondermijnen de mens om zo de schepping van God te laten mislukken en hun eigen gelijk aan te tonen. Satan heeft eerst de mens aangelokt en vervolgens zodanig beïnvloed dat de mens zijn slaaf werd. De mens heeft echter kennis gekregen en weet van zijn goddelijke tehuis. De strijd die ontbrandde was de strijd van de wens van de mens om terug te keren naar God en de duivelse kracht van lucifer om de mens voor zich zelf als slaaf te houden. het is de strijd tussen goed en kwaad.

De gewone mensen willen niets liever dan hun vermogens tot het geven liefde en zorg aanspreken en hun eigen creatieve vermogen. Op die manier willen ze meedoen in de samenleving maar de satanisten kennen die vermogens van geven liefde en zorg niet. Ze kennen God niet die uit liefde en vreugde schept. Zij zien niet wat gewone mensen wel zien. Daarom willen zij dat wij worden zoals zij: ontkenners van het bestaan van God. Daarom beïnvloeden zij al eeuwen lang onze samenleving zodanig dat wij tot slaven gereduceerd worden. Ze ontkennen dat de mens een goddelijke ziel heeft die is verbonden met een hogere spirituele en morele macht. Wij zijn inmiddels mentale gevangenen van een doodcultus. We lijden inmiddels aan cognitieve dissonantie waarover ik al eerder schreef. In plaats van te gehoorzamen aan God en geweten, worden we gedwongen om de “sekteleiders” en hun “medewerkers” te gehoorzamen. Zij die in God geloven worden vervolgd. Door het ontkennen van onze Goddelijke ziel, worden wij voor hen gedefinieerd als een soort dieren die kunnen worden getraind en afgemaakt indien nodig. Bij fals flag operaties telt een mensenleven niet. En er zijn er al zoveel geweest! Ik ga geen voorbeelden geven want veel lezers zullen niet geloven wat de boven hen gestelden allemaal hebben gedaan. Bush jr. heeft zich eens laten ontvallen: “ ..als de mensen wisten wat wij gedaan hadden, sleurden ze ons door de straten en lynchten zij ons…”wel, veel is bekend. maar de slapende mens wil dat niet geloven en denkt echt dat mensen die erover schrijver “complotdenkers” zijn. Er bestaat zelfs een top tien van valse vlag operaties.

De MSM ( zie het journaal dezer dagen) vertellen ons dat we een gelukkig volk zijn en dat we het erg goed hebben. Diegenen die het hier niet mee eens zijn worden belasterd je mag geen kritiek hebben.

Je moet snappen dat de mensheid staat voor de keuze tussen goed en kwaad, tussen de satan of God. Bij een satanische sekte wordt alles omgedraaid en wordt iets wat gezond is ongezond, wordt iets natuurlijk opeens onnatuurlijk en dus krijg je de situatie waar heteroseksualiteit wordt behandeld alsof het een afwijking is en homoseksualiteit als iets dat volkomen natuurlijk is. Schoonheid wordt lelijk, waarheid wordt leugen, iets dat rechtvaardig is wordt onrechtvaardig en “het kwaad” wordt goed.

(ik heb daarover herhaaldelijk geschreven met als leidraad: Jesaja 5:20-21:

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.)

Veel mensen vallen voor de verleiding van geldzucht en roem of macht en verkopen hun ziel aan de duivel. Satanisme is een soort communisme. Daarom werkt ze zo goed samen met “links” Het is een doodcultus die zijn leden tot slaaf maakt en uitbuit. Ze zullen elke collectieve kracht net zo lang blijven vernietigen tot er niets meer van over is. Een mens ontleent zijn menselijke identiteit (collectieve kracht) aan zijn ras, religie, natie en familie. En met de georganiseerde migratie worden twee van deze direct, ras en natie, en de andere twee indirect ondermijnd. Ze zorgen dat mensen van Europese afkomst een minderheid worden en geen rechten hebben op hun eigen continent. De EU is al bijna een soort oude Sovjet Unie maar dat mag je niet zeggen. Media en hoger onderwijs zijn nu controle instrumenten. Politieke correctheid en censuur straffen “denkmisdaden”. Als je niet conform de opgelegde mening denkt, leidt dat tot verlies van werkgelegenheid. Op universiteiten kunnen “dwarsdenkers” geen baan meer vinden.

Satanisme, occultisme, geweld en seksuele verdorvenheid zijn gewoon geworden in de entertainmentindustrie. Belangrijke sterren zijn allemaal satanaanbidders. Ze geven dit vaak aan met bv. handtekens, symbolen en acts. Hun succes is niet alleen gebaseerd op talent. Ze hebben hun ziel aan de duivel verkocht. In toenemende mate weerspiegelen onze cultuur en entertainment die van een satanische sekte. Artiesten zullen idealistisch begonnen zijn. Vol idealen hun talenten hebben gebruikt maar ze zijn gevallen voor het grote geld. Of ze zijn “gestolen”.Als ze niet meer bruikbaar zijn, worden ze afgedankt. Ik schreef daar al eerder over.

De “klimaatverandering” is een uitgebreid plan om economische ontwikkeling te beperken en de wereld te beheersen . Kinderen worden ingezet om de massa te bespelen. Kinderen die met onvolgroeide breinen niet weten waarover het gaat. Ze worden massaal beïnvloed op hun scholen en via tv (jeugdjournaals enz.)

De aanval op huwelijk en gezin werd ingezet door traditionele heteroseksuele waarden uit te wissen met behulp van pornografie, seksuele bevrijding, twijfels zaaien over het geslacht, bevorderen van homoseksualiteit en geslachtsverandering. Mensen die daar kritiek op hebben kunnen weggezet worden als christengekkies, homfoben of erger. Ze willen het traditionele leven beheersen door het aanmoedigen van onnatuurlijk en pervers gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is de bizarre occulte haat tegen de natuurlijke geslachten, man/vrouw. Ze doen dit door het promoten van homoseksualiteit, transgenders en tweeslachtigheid met onder andere totale verwarring als doel. De westerse maatschappij is volledig geobsedeerd door seks en “sexy” mannen en vrouwen tot sexy kinderen aan toe. De illuminati promoot overspel en anonieme seks om zo de mensheid te verlagen tot het dierlijke niveau. Seksuele perversiteit wordt de norm en ze doen dit ter ere van hun god lucifer. Er is in onze maatschappij nog iets dat net nog wat groter is dan de obsessie voor seks en dat is de liefde voor geld. Ook daarvoor waarschuwt de bijbel. Ik heb het al eerder aangehaald: Mattheüs 6:24: Niemand kan twee heren dienen want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten; gij kunt niet God dienen en de Mammon.

Er is een aanval op blanke mannen aan de gang ( “witte” mannen doen niets meer goed) en rassenvermenging wordt bevorderd. (denk aan reclames maar zeg er vooral niets van). Alle rassen worden ondermijnd , maar vooral mensen van Europese afkomst. Ze bevorderen zoveel mogelijk immigratie en vermenging van rassen, waarbij ze het vooral op het blanke Europese ras hebben gemunt. Dit, omdat deze niet alleen voor hen het meeste gevaar kunnen opleveren als ze eenmaal wakker worden, maar omdat zij de dragers zijn van de oorspronkelijke democratische en christelijke waarden. Ze gebruiken de permanente (door hen gecreëerde) dreiging van terreur en oorlog als excuus om steeds meer burgerrechten af te nemen van de bevolking en om een politie terreur staat in het leven te roepen die in staat zal zijn om namens de satanische cabal burgers onder controle te houden.

De mens wordt aangezet om zichzelf te vernederen. Als de mens zichzelf vernedert, zo redeneren zij, wordt hun God vernederd. God en de Zijn Schepping moeten vernederd worden. Die vernedering zie je terug bij mensen die zich laten kopen. Hoe lang kunnen zij met een gerust geweten in de spiegel blijven kijken? Hoe is het om je standpunten d.m.v. leugens te veranderen? Hoe groot is je vernedering als je ontmaskerd wordt? Je wordt gebruikt en afgedankt.

Er is een niet aflatende focus op het normaliseren van disfunctionele mensen, minderheden en underdogs, waarbij geen of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan sterke, effectieve, gelukkig en werkelijk gezonde mensen.

Zij onderdrukken de waarheid op alle mogelijke manieren. De werkelijke geschiedenis wordt onderdrukt en ze gebruiken entertainment in de vorm van een occult ritueel om ons af te leiden en weg te houden bij de waarheid. Ze vernederen ons door het creëren van een alternatieve fantasiewereld.

Mensen die verkeerde gedachten uiten. worden publiekelijk aan de schandpaal genageld. Of tot ontslag gedwongen. Mensen met conservatieve opvattingen worden gecensureerd op social media of geblokkeerd. Bloggers kunnen uitgeschakeld worden. Dankzij een ander kenmerk van de illuminati, het ontwrichten van het traditionele gezin, ontbreekt bij steeds meer mensen de steun die een dergelijk gezin kan bieden en “redden ze het niet meer”.

Onze wereld wordt zo ondermijnd dat straks de roep om een “sterke”man alleen maar groter zal worden. Dat willen zij. Dan kan de antichrist komen. Velen zullen daarvoor vallen. Dit staat beschreven in het boek “openbaringen” / apocalyps . Ik heb daar lang niets mee gekund. Te meer omdat onze “leraren” ons wijsmaakten dit vooral symbolisch te lezen. Maar ik heb geleerd alles letterlijk te lezen. Dat doe ik nu met alles in de bijbel. Alles klopt en valt op zijn plaats.

Hier veel links. Je hoeft niet alles te lezen. Veel is deprimerend. Maar kennis maakt misschien eerst boos en depressief maar bedenk: kennis maakt ook vrij. Als je bewijs zoekt, vind je het hier. Je kon eerst misschien veel niet geloven en vond kritiek misschien overdreven of “zuur” maar na veel lezen merk je toch dat je niet meer om de waarheid heen kunt. Het kan beangstigen maar ook bevrijden.

NB. Op 15 maart verscheen er al op een blog in de alternatieve media dat Nederland zou winnen op het songfestival en waarom dat zou gebeuren. Ook waarom Israël vorig jaar moest winnen. De show van 18 mei, waar ik niet naar keek (ik kijk zelden tv) is uitvoerig beschreven o.a. n.a.v. het optreden van madonna dat satanisch was. Het winnende liedje en de clip van Duncan in de aanloop naar het festival gaan over de geboorte van de anti christ. Nederland moest winnen vanwege symbolen. Misschien schrijf ik daar nog over. Als je geen kennis van het occulte hebt, zie je het niet. Misschien schrijf ik daar nog over afhankelijk van mijn tijd.

De cabal/ de illuminati kondigt altijd alles van te voren aan. Zo “vragen” zij a.h.w. toestemming en wentelen “karma” af op de ontvangers van de boodschap. Ze kondigden de antichrist aan. Ze werken altijd met “verborgen” boodschappen in de media, via clips, muziek en film enz. Mensen met kennis kunnen die lezen. God heeft voortdurend gewaarschuwd tegen het occulte. Jezus deed ook niet anders. In openbaringen komt dat terug. Je kunt nog steeds besluiten de boodschap van Jezus te aanvaarden.

Veel christenen (h) erkennen deze tijd uit de bijbel uit het boek openbaringen. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb om alles goed uit te leggen, maar zoek en je vindt. Ze sturen aan op een derde wereldoorlog en met de spanning rond Iran moet je nergens van opkijken. De anti christ zal bejubeld worden omdat velen het kwaad niet zien.

christenvervolging

https://www.opendoors.nl/ranglijst

pedo/pornografie

https://www.ad.nl/politiek/grapperhaus-pedo-handboek-gaat-niet-over-de-grens-van-de-wet~a077564b/

misbruik van kinderen op instagram/misbruik door symbolen/door ouders

misbruik in de muziekindustrie en manipulatie

https://vigilantcitizen.com/category/musicbusiness/

transgenders

https://www.groene.nl/artikel/transtrends

immigratie is niet nodig voor economie:

https://www.cpb.nl/publicatie/immigratie-en-de-nederlandse-economie
http://web.archive.org/web/20080327012412/http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00021.html

doelbewust Europa veranderen

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-06/wolfgang-schaeuble-aussenpolitik-wandel-afrika-arabische-welt

Over mij

Ik heb de rode pil geslikt en daarna nog enige meloenen.

Dat was een moeilijk proces en niet een aflatend monnikenwerk van lezen en tot me nemen of verwerpen.

Maar daarna kwam de bevrijding door geloven en weten.

Wetend dat kennis macht is en bewuste kennis noodzakelijk heb ik besloten een blog te beginnen. Een eerdere poging van een bijhouden van een blog leidde nog tot niets. Maar na vele pogingen van delen op facebook merk ik dat ik dat te weinig vind.

Alles draait om Bewust Zijn en Bewust niet-Zijn; tussen wat Is en wat niet-Is, tussen Werkelijkheid en waan.
We houden de waan voor Werkelijkheid en dat is onze grote vergissing.

Ik zal een poging doen zaken uit te leggen.

Zodat ik misschien mee kan helpen een antwoord te geven op het waarom van het vele lijden.

Door ziekte werd ik geconfronteerd met de lijdensvraag en vanaf mijn vroege jeugd ben ik bezig met de rechtvaardigheidsvraag en het probleem van goed en kwaad.

Als er een God is, die almachtig is, waarom laat Hij dit lijden en de waanzin van deze wereld toe?

Is er wel een God of zijn wij mensen aan ons lot overgelaten?

Na lezen van mijn stukken hoop ik dat je een antwoord gevonden hebt.

Over de cabal en c/kabbala(h)

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of niet makkelijk in het openbaar over kan spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek. Waarom loopt men met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Het gaat om een paar zaken: een daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme. Niet te verwarren met de Joodse bevolking; die hebben daar niets mee te maken en zijn zelf slachtoffers van deze club.

Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten en behoort tot de oudste religieuze tradities. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door tal van volken en hun ideeën. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijdt niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst.

Terug naar de cabal waar ik eerder over schreef. Zij hebben als chazaren die de babylonische afgodendienst aanhingen het joodse geloof via de kabbala besmet. Alle haat van de wereld die zich richt op de gewone joden is verkeerd gerichte haat. Het zou gericht moeten zijn op de cabal, de elite die de wereld in zijn greep heeft en vast besloten is een wereldregering te vormen en het zionisme daarvoor misbruikt. Men noemt dit ook wel het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter controle en manipulatie van onze wereld. Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep. Wat wij nooit in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme!

Vanwege de geschiedenis is het moeilijk om kritiek te hebben. Het lijkt wel alsof de wereld is gevangen in een soort collectief angstsyndroom, waarbij alles en iedereen maar zo politiek correct mogelijk is. Toch is het heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom, de realiteit te bekijken en te benoemen. Ik heb het niet over joden maar over de elite van de chazaren, de werkelijke top van de piramide, ook wel de sabbateans genoemd of de sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Toen de chazaren zich gedwongen bekeerden tot de joodse godsdienst handhaafden de machthebbers occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat zij zich hielden aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse afgodendienst werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonisch talmoedisme. Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Dit ging uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. De Rothschilds zijn nu wat men noemt het gezicht van de Chazaarse Mafia Deze sabbateans controleren de wereld

Ze zoeken wegen om een wereldreligie te vormen en willen Jeruzalem als hoofdstad. Om die wegen te vinden, zoeken ze de macht van het kwaad. Ze zoeken wegen om een nieuwe messias te verwelkomen.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich òf te bekeren tot de islam òf te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest. In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn. Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon sabbateans gebleven. De sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun messias dan terug zal keren. Grotere kronkel kun je niet bedenken.

Over Zvi schreef de beroemde schrijver en Nobelprijswinnaar I.B. Singer het boek “Satan in Goray”( Agathon/Weesp ISBN 90 269 5664 9)

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties en de beide Wereldoorlogen.

Men noemt de sabbateans ook wel de sekte van het alziend oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal sabbateans waren en lid van de sekte van het alziend oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung. Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen. Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens. De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op porno en “brood en spelen” terwijl zij de politiestaat in het leven roepen. Onze maatschappij is (moreel) failliet. Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn òf poppen aan een touwtje òf verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” (d.w.z. de wetenschap en de journalistiek en de politiek) is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het “paradijs der dwazen” woont. Ofwel “slapen” ofwel onbewust zijn

Een man die alles eigenlijk al ontrafelde in de jaren vijftig, was een Canadees marine officier: William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn.

Een van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel.

Dat publiceren van dat boek ging niet zomaar, want in zijn voorwoord zegt Carr dat hij sinds 1911 onderzoek heeft gedaan om uit te vinden hoe het kan dat het menselijk ras er maar niet in slaagt om in vrede met elkaar te leven.

Het heeft tot 1950 geduurd voordat hij wist door te dringen tot de kern van het geheim. Een geheim dat begint in de hemel toen lucifer God uitdaagde om zijn opperste autoriteit uit te oefenen. Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld. De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen. We moeten terug naar het jaar 1770, waar in Duitsland de joodse en door de jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd. Dit is ook de oorsprong van het woord illuminati. Het is afgeleid van lucifer en betekent, “houders van het licht”. Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het gojim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het gojim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Daarna gaat het boek verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Je kunt het boek gratis downloaden. Zie hieronder.

https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Guy_Carr
https://www.bol.com/nl/f/pawns-in-the-game/36687650/
https://www.bol.com/nl/c/william-guy-carr/3547861/

Pwans in the game PDF:

https://www.google.com/search?q=pawns+in+the+game+pdf&oq=Pawns+in+the+game&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4959j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.jesusisprecious.org/books/william_guy_carr/the_conspiracy.pdf

Over de cabal

Het woord cabal is al eens eerder gevallen. Cabal/elite/illuminatie enz. zijn verschillende takken in de deep state die overal infiltreren om macht en invloed uit te oefenen.

In het Engels betekent cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan kabbala, een mystieke stroming binnen het jodendom. Kabbala betekent tevens: ‘occulte, geheime leer of wetenschap’. In de tijd dat de cabal (de Khazaren) in Khazarië gevestigd waren, zijn ze onder druk van de Russen bekeerd tot het jodendom. Vermomd onder deze geaccepteerde religie bleef men echter hun Babylonische zwarte magie beoefenen, want in werkelijkheid waren het Satanisten.

De cabal aanbidden satan (lucifer) De satan kennen we uit de bijbel en satan betekent: de tegenstander. De satan wordt in de bijbel steeds bestreden. De profeten waarschuwen constant voor de satan. Ik heb nooit begrepen wat er precies mee bedoeld werd. Tot dat ik begreep hoe satan de wereld in zijn greep hield en hoe alles precies in zijn werk ging.. Men houdt zich ook bezig met de occulte zaken: astrologie en zwarte magie. (ook hiervoor wordt in het boek Henoch gewaarschuwd) Tijdens occulte rituelen worden andere entiteiten uitgenodigd die zich voeden met de angst (heftige energie met een hele lage frequentie) ( waar ik al eerder over schreef) . Lucifer en zijn aanhangers rebelleerden en leven van rebellie en angst van de slachtoffers tijdens deze rituelen. Het zijn onder andere bloedrituelen letterlijk met slacht-offers, waarbij dieren, baby’s en kinderen verkracht, gemarteld en geofferd worden. De misdaden zijn echter zó grotesk en gruwelijk dat veel mensen dit aanvankelijk weigeren te geloven. Dat is daarmee hun beste bescherming. Uiteraard gebeurt dit alles in het diepste geheim en vinden deze rituelen vaak plaats in de catacomben van o.a. kathedralen en synagogen. Gelukkig komen er steeds meer overlevenden en ooggetuigen naar voren die bij deze rituelen aanwezig zijn geweest. Hun getuigenissen zijn zeer schokkend en overweldigend maar het is belangrijk dat de mensheid beseft wie hun zogenaamde leiders zijn.

De omringende landen van het volk van de khazaren hadden veel last van o.a. roof van hun kinderen. Hier komen de volkse waarschuwingen vandaan dat “joden kinderen roofden”. Dit werd later beschouwd als laster. Ik schreef al eerder: de machthebber schrijft het nieuws, de geschiedenis en bepaalt wat in de leerboeken komt. Dit is de besmetting van het gewone jodendom. Maar het volk was niet gek. Kleine kinderen kregen vroeger een kruisje op hun voorhoofd van hun moeder als ze naar buiten gingen (dat gebruik ken ik ook nog) en de oudere kinderen moesten op de jongere passen. We wisten niet veel maar wel wat “kinderlokkers” waren. Later werd dat zogenaamd bijgeloof. Maar dat was het niet. De weerkerende roep om legaliseren van seks met kinderen komt hier vandaan.

De cabal weet dat om aan de macht te blijven de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen, verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme energie en zin en gigantische oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

De meerderheid van de mensheid wil in vrede en harmonie met elkaar leven. De meeste mensen willen geen geweld of oorlog. De mensen willen respect voor het leven en met name het leven van baby’s en kinderen koesteren. In zijn diepste wezen wil de mens in harmonie met de natuur leven, milieuvervuiling opheffen en het armoedeprobleem oplossen.

De cabal is de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild is, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit.

De cabal is nog steeds de machtigste groep op aarde. Ze hebben de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie enz..

Ze hebben bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedofilienetwerken en orgies om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de cabal handelen worden rijkelijk beloond. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht willen ze de volledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen.

De cabal heeft in 1776 de illuminatie opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderbergroep, Trilaterale Commissie, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations, en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen samen noem je de schaduwregering (deep state) . Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten-politici wordt uitgevoerd. Het is dus niet één organisatie, maar losse organisaties die via bepaalde personen aan elkaar verbonden zijn. Alleen een paar enkelingen aan de top van de piramide hebben het totaaloverzicht.

Er is een aantal machtscentra in de wereld van waaruit de cabal opereert:

Rome: het spirituele machtscentrum en vestigingsplaats van de jezuïeten. Vaticaanstad is een soevereine stadstaat, een enclave binnen Rome, met een eigen rechtssysteem.

Londen: het financiële centrum gevestigd in de City of London. De City is weliswaar geen onafhankelijke staat zoals Vaticaanstad, maar de Britse wetten gelden er niet. Het is een stukje Londen waar zelfs de Britse koningin geen zeggenschap heeft.

Washington DC: het militaire centrum. DC, District of Columbia wordt door insiders ook wel het District of Criminals genoemd. Het is een aparte stadstaat met eigen statuten. Via het Nation States Project hebben de verenigde staten zich losgemaakt van de federatie en Washington DC, waardoor op papier de federale wetten vanuit Washington er niet meer gelden. Dit zie je echter nog niet in de praktijk gebracht. (Lees hier over het Nation States Project) .

Jeruzalem: Het nieuwe spirituele machtscentrum. Het vaticaan en de jezuïeten zijn in het geheim bezig om in Jeruzalem Solomons tempel te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde jezuïeten-enclave te huisvesten. Twee derde van de grond in Jeruzalem is inmiddels in het bezit van het vaticaan/ de cabal. Er wordt aan de lopende band gesloopt in Jeruzalem. Het schijnt dat de cabal een groot deel van Israël in bezit heeft.

De cabal heeft er duizenden jaren over gedaan om hun machtsstructuur op te bouwen. Ze hebben een lange termijn plan dat van generatie op generatie wordt voortgezet. Het voeren van 3 wereldoorlogen is onderdeel van dit plan en reeds in 1776 vastgelegd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geen ongelukkige samenloop van omstandigheden die geëscaleerd zijn, maar schriftelijke overeenkomsten die tientallen jaren daarvoor tussen de betrokken landen zijn afgesloten. Deze overeenkomsten zijn in het grootste geheim gesloten. Zo is al in 1921 tot de Tweede Wereldoorlog besloten. Oorlogen zorgen voor inkomsten in de wapenindustrie.

Het gebrek aan een geweten is kenmerkend van deze groep (zie vorige stuk over psychopaten bij “Over Baäl”), ze gaan letterlijk over lijken zonder dat ze daar gewetenswroeging door krijgen. Naar buiten toe kunnen ze echter heel sympathiek en empathisch overkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders extra verwarrend. Het is vaak niet voor te stellen dat deze ogenschijnlijke aardige mensen tot zulke gruwelijke daden in staat zijn. Net als Janus, de Romeinse god met twee gezichten, schuilt er achter hun representatieve masker een monsterlijk figuur die vaak letterlijk ‘hun ziel aan de duivel heeft verkocht’.

De cabal voert eigenlijk oorlog tegen de mensheid. Het is een strijd tussen het goed en het kwaad, die al heel lang speelt, maar waarvan we nu midden in de eindstrijd zitten. Het is de strijd van lucifer/de satan tegen God om macht. Over de eindtijd en de openbaringen zal ik nog schrijven.

De cabal bezit ook alle Main Stream Media (MSM) , de reguliere kranten en televisiekanalen. wereldwijd. Ze hebben zelfs controle over een groot deel van de alternatieve media op internet. Daarnaast hebben ze duizenden trollen in dienst die opzettelijk desinformatie verspreiden en eerlijke journalisten zwart maken. Volgens insiders wordt er 7 miljard per jaar besteed om deze machine te laten draaien. Daardoor hebben veel mensen geen idee wat er werkelijk achter de schermen speelt.

Daarom is het moeilijk om waarheid te achterhalen. Het kost veel tijd, veel leeswerk, zoekwerk, je moet je door bagger heen worstelen en je uit de modder trekken. Keer op keer. Ik besef dat veel mensen dat niet kunnen. Daarom probeer ik dit zo makkelijk mogelijk op te schrijven en op mijn blog te zetten. Veel mensen zijn er mee bezig. Je moet door veel misleidende informatie heen, veel filmpjes bekijken, door reclame heen worstelen enz. En heel veel slikken bij veel gruwelijke informatie en beelden.

De cabal heeft zich al honderden jaren kunnen voorbereiden. Ze wisten al heel lang dat deze eindstrijd er ging komen. Ze hebben het financiële systeem zo ingericht dat mensen afhankelijk zijn geworden van banken en overheden, een groot deel van hun inkomen afstaan aan de cabal (via belastingen) en niet meer zelfvoorzienend zijn.

Veel mensen denken dat ze de strijd aan kunnen gaan zonder God. Voor mij is de bijbel mijn houvast om te begrijpen wat er aan de hand is en waar ik naar moet kijken en wie ik kan vertrouwen. Als God niet genoemd wordt, is voor mij de informatie al geïnfiltreerd. De cabal geeft kennis weg maar houdt ook kennis achter of bespeelt de lezer. Ze verbinden goed met kwaad. Ware kennis met ongeloofwaardige zaken. Ze noemen het goede het kwade en het kwade het goede.

De cabal maakt gebruik van marionetten en lokt oorlog en strijd uit. Ze zoeken voortdurend rebellie. Zetten groepen tegen elkaar op. Ze terroriseren de gewone mensen. Soros is zo’n man die met zijn geld en stichtingen mensen koopt en traint. Daarom ontstaan er “opeens” actie groepen van jonge mensen die strijden tegen bv. de “vleesindustrie” of voor een “beter klimaat”. Als ze dat zelf hadden moeten organiseren hadden ze de tijd en het geld niet. Er zit meer achter het kapot maken van de landbouw. Dat kan gaan om kunstmatig schaarste of kunstmatig honger te organiseren maar ook om boeren de nek om te draaien. Veelal zitten die tot hun nek in de schulden. Als ze hun bedrijf niet meer/ niet goed kunnen voortzetten vallen ze ten prooi aan de bank. Zo kan de bank hun grond/bedrijf confisqueren. Zo verwerft elite grond en kapitaal. Het beruchtste voorbeeld van kunstmatige hongersnood is de holomodor in de Oekraïne in de jaren ’30. En het gebeurt nu in Jemen.

Het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd is niet het enige en juiste beeld. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, met dure auto’s en op hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de cabal, de illuminatie, de deep state die je overal kunt vinden. De boosheid van de gewone getergde mens richt zich vaak tegen de verkeerde maar begint zich wel steeds meer tegen deze elite te keren.

Deze elite schroomt niet om oorlog en strijd uit te lokken en doet dat regelmatig d.m.v. fals flag operaties. Mensen die dit ontdekken en blootleggen en er over schrijven (klokkenluiders) worden belachelijk gemaakt of men doet hen af als gekken die complotten verzinnen of deze mensen komen om.

(N.B. De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgen van de aanslag (de laatste tijd moeten vaak moslims aanslagen plegen. Ik kom daar op terug. De Christenen moeten uitgeroeid worden want de cabal weet dat zij grote tegenstanders zijn ) zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen. Verder wordt er gebruikt gemaakt van hoax. De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden. Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgesteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je niet overlaten aan onervaren schutters. Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven. Of ze weten iets van stromannen waardoor ze chantabel zijn. Er wordt regelmatig een paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan. De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden.)

Voor de cabal is numerologie van vitaal belang. De “occulte erediensten” vereisen precisie omdat zij werkelijk geloven dat zij met hun diensten bepaalde vermogens zullen ontvangen. Zij doen “het kwade” om het voor hen “goede” te ontvangen. Ze geloven dat ze (half) goden zijn of kunnen worden. Ze menen dat ze recht hebben op hun rijkdom en macht. De bijbel staat vol met waarschuwingen hier tegen. (zij die het kwade goed en het goede kwaad noemen). Vandaar dat valse-vlag-aanslagen altijd op bijzondere datums gepleegd worden. (Op ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.)

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Het heeft te maken met de overtuiging van de cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het vermeende slachtoffer, de mensen (het slachtvee) ondernemen geen actie om zich te verweren, de mensen daarmee het karma op zich nemen.

Ik snap dat er lezers zijn dit dit verhaal niet willen geloven. Ik heb er zelf mee geworsteld. Ik kon niet begrijpen dat de “boven ons gestelden” zo slecht konden zijn. De bijbel geeft mij steun om te begrijpen. En ik houd steeds voor ogen: nee, wij doen dat niet maar zij wel.

N.B. de acties bij de varkensboer in Boxtel (20190513) zijn gecoördineerd. Soros ondersteunt. Dezelfde acties, dezelfde leuzen, dezelfde kleding in Canada. Zo ging dat ook “ineens”met de “klimaatmarsen” en met “klimaatspijbelen”. Vraag je bij alle acties af waar ze vandaan komen en wat de bedoeling is. Meestal is bedoeling dat er ontregeling moet plaatsvinden of is er een verdienmodel. Bedenk altijd dat de mens de mens een wolf is en de mens is de mens een verdienmodel. De actievoerders zijn idealisten die vaak niet door hebben dat ze misbruikt worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_vlag

Over mij 2

Ik publiceer maar bied geen mogelijkheid tot contact om dat mijn weinige energie en slechte gezondheid dat niet toelaten. Er zijn andere sites te vinden waar je eventueel wel contact kunt zoeken/maken. Als je oprecht zoekt, vind je.

Als ik een tekst klaar heb, controleer ik op fouten maar helaas merk ik vaak later dat ik niet alles heb gezien. Ik kan niet altijd alles later verbeteren.

Het zij zo.

Als ik mijn teksten schrijf, doe ik dat in de marges van mijn tijd. Maar ook in die kleine tijd word ik nog vaak gestoord. Taal- en typefouten sluipen er dan in. Controleprogramma’s zien niet alles.

Het zij zo.

Het gaat om de inhoud en ik hoop dat je vindt wat je zoekt.

201905012