Maand: april 2019

Over ons 2

Mt 9, 35: Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.”

Ook nu zijn er veel mensen die hongerig zijn en dorsten naar kennis maar leraren zijn er weinig. We zijn in de steek gelaten door dominees die betwijfelen of God bestaat of die het bestaan van Jezus betwijfelen. Het vaticaan dat als herder een rol had kunnen spelen, heeft zijn kudde verraden .http://www.novini.nl/schijnheilige-kwartiermakers-van-de-massa-immigratie/ en https://geschiedenis-winkel.nl/sodoma.html en https://ejbron.wordpress.com/2019/04/11/de-paus-verraadt-de-katholieken-en-leidt-hen-naar-de-onderdanigheid-dhimmitude/

We weten niet meer welke priesters we kunnen vertrouwen en ook onze overheid is onbetrouwbaar. Dat alles moeten we onder ogen durven zien. Als we zelf onze kennis kunnen vermeerderen, zullen we ook onze weg vinden om die te delen. We moeten echter alleen op vruchtbare akkers zaaien want het zaaien op de rotsen is verspilde moeite. We moeten rekening houden met het feit dat veel mensen wel horen maar niet luisteren en ziende blind willen zijn. De boodschapper wordt maar al te vaak verraden. Of zijn boodschap wordt belachelijk gemaakt. Dat zijn de laatste troeven van de demiurg die weet dat zijn spel bijna is uitgespeeld. Jezus heeft geholpen en heeft ons geleerd anderen te helpen. Psalmen 126:5: Wie met verdriet in het hart huilend hun akkers inzaaien, ervaren tegen de oogsttijd vaak grote vreugde.

Ik ken dat verdriet en die wanhoop maar ik probeer te doen wat mijn handen vinden om te doen.

Er zijn christelijke leraren die beginnen te zeggen dat de mensen maar moeten beginnen met het lezen van de bijbel. Dat is niet reëel. We zijn in wereld beland waar de meeste mensen niet met de bijbel zijn opgegroeid. Laat staan dat we nog weten hoe we over God moeten praten of over Zijn Zoon Jezus. Laat staan dat we alles begrijpen als we geen uitleg krijgen. Bovendien zijn we in een wereld beland die ons tot schuldenslaaf heeft gemaakt waarin de meeste mensen heel hard moeten werken om het hoofd boven water te houden.

We moeten woorden zoeken om te verduidelijken. kennis vergaren en dat delen. Ook bij het lezen van de bijbel moeten we alert zijn. Het vaticaan heeft ooit besloten wat we wel en niet mogen weten en de moderne Bijbelvertalingen doen veel kennis teniet omdat ze niet zuiver meer zijn en ook het verhaal van Jezus niet altijd zuiver uitdragen.

We moeten niet alleen zelf op zoek naar juiste kennis nu we weten dat we misleid zijn, we moeten ook opboksen tegen de heersende trend dat het leven vooral leuk moet zijn. Iedereen leeft in zijn eigen bubbel en wil die vooral leuk en overzichtelijk houden. Dat kan makkelijk als je zwart-wit denkt en “zeker weet/overtuigd bent” dat jij weet wat goed en wat kwaad is, als er nooit een spoor van twijfel zichtbaar is.

We kunnen weinig delen en staan er alleen voor. Eerder schreef ik dat de “kinderen” (nakomelingen) van Ismaël (islam) en Izaak (jodendom) ernstig misleid zijn. De andere kinderen van Abraham zijn dat ook. met één verschil. We kennen de troost van de Zoon van God. “Ismaël” en “Izaak” kijken op hun beurt ook uit naar een messias maar weten niet dat de ware Messias al geweest is en weer terugkomt. Die andere messias zal de antichrist zijn. We zijn dus niet helemaal alleen. Door onze aanname van Jezus als de Messias hebben we een troost. En na hem met de aanname van de Geest (Pinksteren) ook hulp.

We leven in een wereld van “bubbels” waarin iedereen gelijkgestemden opzoekt en waar buitenstaanders die anders denken geweerd worden. Er mag geen twijfel gezaaid worden. Maar als je nooit twijfelt, heb je lang geleden opgehouden met zelf denken. Zelf denken betekent dat je steeds weer onderzoekt, steeds weet bij jezelf stil staat en je zelf steeds weer onderzoekt. De meeste mensen vinden dat eng en houden hun wereld krampachtig in stand. Maar onder het laagje vernis van al dat leuke zit een diepe laag van wanhoop. Pas al er scheuren komen in het bastion van de verdediging van de bubbel kan er iets veranderen. Of als het kwaad zich op de stoep aandient.

We leven in een tijd dat men liever zijn ziel aan de duivel verkoopt om maar in de mooie wereld te mogen geloven. En dat is makkelijk. De satan maakt gebruik van de amusementsindustrie (film, muziek, tv., voetbal) en tovert ons een prachtige wereld voor. God maakt gebruik van gewone onopvallende mensen die je gemakkelijk belachelijk kunt maken.

Kijk eens naar youtubefilmpjes van optredens van bv. Madonna enz. bij de superbowl. Kosten noch moeite worden gespaard om een betoverende wereld te scheppen. De deepstate (de satan) zit diep in de muziekindustrie. Mensen tellen niet. Er wordt aan ze verdiend en als dat niet meer kan, is er de (zelf)moord en kan er na de dood weer wel verdiend worden. De mensen worden verleid met geld en denken dat ze in een mooie echte wereld zijn beland.

Hier moeten we het mee doen. Ons staande houden in een wereld die God afwijst, die verblind is door het grote geld en die ziende blind en horende doof wil zijn. Maar we horen de kreten van wanhoop en zien het afbrokkelen van de maatschappij om ons heen. Daarom blijven we zoeken en delen. We blijven God en Zijn Zoon eren en uitzien naar diens wederkomst. We blijven oefenen in kalmte en gebed en we blijven onderzoeken. We praten niet recht wat krom is en praten niet met meel in de mond. Als we ons blijvend openstellen voor God, vinden we onze weg.

Over ons

Als je tot hier gekomen bent met lezen, weet je dat je begint te ontwaken.

Anders had je deze schrijfsels allang weggelegd, met het idee dat het allemaal maar onzin is. Maar ergens ben je gegrepen en wil je meer weten.

Je weet dat de demiurg als gevallen engel een god wilde zijn en zijn eigen wereld schiep met daarin mensen om hem als god te aanbidden. De Ware God, onze Vader in de hemel, schept uit vreugde en heeft ons de godsvonk ingeblazen zodat we weten waar we vandaan komen. De demiurg wil niet dat we kennis krijgen. Maar onze Vader heeft er voor gezorgd dat we een natuurlijke drang hebben tot weten. Hij heeft ons nieuwsgierig gemaakt. De demiurg heeft niet geschapen uit vreugde maar uit jaloezie en hij moet zich voeden met negatieve energie. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. Hij wilde ons als slaaf en om te manipuleren. Daarom moet hij constant onze angst voeden. Dat is zijn voedsel. God heeft echter met Zijn Godsvonk ons een element van licht meegegeven. We krijgen zo de kans om ons te herinneren wat ons Thuis is. Om dat we echter ook geschapen zijn door de demiurg die ons voor zich zelf wil houden, is er voortdurend strijd in ons. En daarom is er ook voortdurend strijd buiten ons. De strijd zien we ook overal in de natuur: strijd om voedsel, om territorium, om macht. Overal zien we de strijd van het recht van de sterkste. Daarom is er altijd oorlog. Daarom worden er steeds weer groepen tegen elkaar opgezet. De strijd in ons gaat steeds weer om goed en kwaad. Om de demon in ons t.o. het goede van God. Deze strijd kunnen we nooit alleen winnen. Dat is het verhaal van de zonde. We zijn zondig geboren en blijven dat. Iedere dag is er wel verleiding, iedere dag is er wel een moment dat we bij ons zelf te rade moeten gaan: was ik niet te hooghartig, te jaloers, te snel met mijn oordeel? Heb ik wel voor het goede gekozen of me laten verleiden tot de makkelijkste weg? God wist dat en heeft daarom Zijn Zoon gestuurd. Deze kreeg de opdracht te worden zoals de mens. Zo kon Hij ervaren hoe de mens verleid wordt door de demiurg. Jezus, de Messias, moest ervaren hoe de demiurg de mens in zijn greep wil krijgen. Zo kon Hij nee zeggen en Zijn grote offer brengen. De demiurg eist steeds de grootste offers. Jezus is verleid na zijn 40 daagse vasten in de woestijn. ( Mt 4, 1-11) En later vele malen uitgedaagd door o.a. de Farizeeën. Tot het moment van zijn kruisdood.

De demiurg is een vernieler en dat deel dragen wij in ons mee. God is een creatieve schepper. Dat deel dragen we ook in ons mee. Alleen is er in ons een voortdurende strijd tussen opbouwen en afbreken. De eerste stap op weg naar “genezing” is dit te erkennen. De volgende stap is de erkenning dat we het niet alleen kunnen. Te aanvaarden dat dit duistere deel van ons is en dat dit alleen met hulp van God bevochten kan worden. Dit kan alleen als je erkent dat Jezus het grootste zoenoffer heeft gebracht om jou te redden uit de macht van de demiurg. Als je dat niet erkent, blijf je in het rad van wedergeboorte net zolang tot je het begrijpt en gekozen hebt. Maar dit proces zal niet eeuwig duren. God heeft de demiurg beperkte tijd gegeven voor zijn zielenoogst. Hij weet dat.

Dat is de herkansingsbelofte van de terugkeer van de Messias.

Een belangrijke stap is de stap om uit de matrix te stappen, uit het web van de demiurg zodat hij geen vat meer kan krijgen op jou. En je kennis vergroten. Dat bedoelde Jezus met: wie heeft,. zal gegeven worden. Dat gaat niet om materiële zaken maar om geestelijke. Als je begint met kennis vergaren, krijg je meer kennis. Dat is ook het verhaal van de talenten. Je krijgt kans op kans om te ontsnappen uit de wereld van de demiurg maar wil je dat niet, dan zal de kennis je ontnomen worden. Marcus 4:25: Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. Je moet aan de slag als je kennis hebt!

“Hij gaf aan de een vijf talenten, aan een ander twee, aan weer een ander één.” Mt 25,15.

Als je niets doet met de talenten jou gegeven dan zondig je tegen de Heilige Geest. Je krijgt kennis, doe er wat mee, deel ze. Vermeerder je kennis, laat God steeds meer toe in je leven en laat zien hoe te leven zoals God dat wilt. En hoe je ook faalt, het is je bij voorbaat vergeven als je Jezus als je verlosser toegelaten hebt. Hij weet als geen ander wat verleiding is. Dat is de genade waar je deelachtig van bent geworden. Verspeel het niet, verspil net niet. Word de wachter op de toren. Op verschillende plaatsen in de bijbel roept God ons op om waakzaam te zijn. Om alert te zijn en te zien wat er om ons heen gebeurt. Jezus heeft daar ook diverse keren toe opgeroepen: “waak dan teallen tijde en bid..’ (Lc. 21,36).

Dat betekent niet dat we bij elke aardbeving of bij elke oorlog omhoog moeten kijken of de Heer al terugkomt, maar dat we scherpzinnig moeten zijn. Van een wachter wordt gevraagd om scherp op te letten (Jesaja 21: 7) en te melden wat hij waarneemt. Scherpzinnigheid betekent dat je de strategie van de tegenstander kunt ontdekken. Dat je kunt onderscheiden welke plannen hij heeft en waar hij de strijd wil voeren.

Wij hoeven niet alleen een strijd te voeren maar ook te kijken en te delen. Het is ons gelukt bewust te worden, laat ons anderen ook bewust maken.

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben” 3

Dit vind ik het moeilijkste om over te schrijven.

Als je alle voorafgaande stukken hebt gelezen weet je dat de satan een entiteit is die zijn wereld heeft geschapen om te worden geëerd als een god. Hij deed dat met kompanen die de hemelse sferen hebben verlaten omdat zij dachten God te kunnen evenaren. Zij wilden god zijn. Satan (de demiurg/lucifer/de vorst van de wereld/de morgenster) heeft een satanische religie aan de mensen gegeven om verzekerd te zijn van zijn blijvende “voeding”.In de satanische erediensten (satanische missen) worden offers gebracht. Satan voedt zich met negatieve energie, de offers moeten dus “negatief”uitpakken. Alle volken kennen de scheppingsverhalen zoals wij die kennen uit de bijbel. Alle volken kennen verhalen over mensenoffers, kinderoffers en dierenoffers. ( “De geheime geschiedenis van de wereld”, Jonathan Black. Kosmos ISBN 978 90 215 4794 7. Geheime genootschappen 3000 v. Chr. tot nu.) Het zijn niet zomaar verhalen. De mensen die ze doorgaven, wilden ons iets vertellen. Ook al willen andere mensen ons doen geloven dat het maar verhalen zijn net als de bijbel en dat je die je allegorisch (symbolisch) moet lezen. We mogen het liefst geen kennis krijgen. Dat was het verbod in de bijbel OT) om niet te eten van de boom van kennis. Dat was dus een verbod van satan. Als je alles af doet als “maar verhalen” of als je mensen afdoet als “complotdenkers” kun je veel kwaad heel lang bedekken. Maar dankzij internet en dankzij moedige mensen die de waarheid onder ogen zien en dat delen, komt er steeds meer kennis. Satan heeft op aarde hulp nodig om zijn voeding te krijgen. Stel je een piramide voor. Aan de top het alziende oog van de satan en daaronder een smalle laag, daaronder een bredere tot op de basis van de piramide. De basis zijn wij: het volk (vee) dat uitgezogen moet worden. Dat kan alleen als er boven ons mensen zijn die daarvoor zorgen. Onder het alziende oog van de satan zit de wereldelite. (cabal, illuminatie, khazaren, deep state). De wereldelite bestaat uit een paar zeer rijke families. De rijkdom en macht verkregen zij door hun ziel te verkopen aan de satan. Die vraagt er wat voor terug. Dat werkt door in steeds diepere lagen. Mensen krijgen posities, macht, rijkdom, aanzien als ze aan dit satanische spel meedoen. De eisen zijn: meedoen met de satansreligie. Dat betekent meedoen met (seks) orgies, meedoen met pedofiele praktijken en moord. Kinderen zijn door de eeuwen heen de grootste slachtoffers. Tot op de dag van vandaag verdwijnen er meisjes, kinderen, jongetjes die nooit meer gevonden worden. Het zijn geen enkele gevallen. Het is een systeem en iedereen die erin zit, kan/wil niet meer terug. Want er wordt gezorgd voor chantagemateriaal. Als er al eens iets naar buitenkomt, zijn er doofpotten. Of mensen wordt het werken onmogelijk gemaakt, of klokkenluiders verdwijnen. Wat je ook vindt van Trump, hij probeert zijn zuidgrens te sluiten vanwege het grote probleem van kindersmokkel. Niet alleen vanwege illegalen, drugshandel en wapenwandel. Juist vanwege niet te beteugelen kinderhandel (en orgaanhandel). En dat is er wereld wijd. ( Elsevier 20190402: Harbers, roep meedogenloze kinderhandel halt toe…De verdwijning van Vietnamese kinderen uit de azc’s heeft niets te maken met asielproblematiek, maar alles met meedogenloze en hondsbrutale kinderhandel) ( Yvonne Keuls “Annie Berber”1985 heeft geprobeerd de jongetjeshandel en prostitutie bloot te leggen maar ze werd niet geloofd en tegengewerkt en er waren zgn. onderzoeken die niets opleverden)

Ik heb tijd om veel te lezen en getuigenissen op you tube te bekijken. Je wilt het niet lezen, horen, zien maar de waarheid moet verteld worden. Mensen die die tijd niet hebben en zich niet kunnen inlezen, kunnen zich misschien niet voorstellen in wat voor wereld ze leven. Ze willen het misschien ook niet weten, En als ze al kennis krijgen kunnen ze het niet geloven. Je wilt niet geloven dat de boven jou gestelden, die jouw belangen zouden moet behartigen, dit zouden kunnen doen. Geen kennis hebben, is dan makkelijk want dat houdt je leven overzichtelijk. Mensen hebben het druk, moeten hard werken voor hun hypotheek. Ze willen geen problemen. Totdat de problemen misschien bij hun op de stoep staan.

God heeft steeds ingegrepen en de mensen duidelijk gemaakt dat niet Hij het was die deze eisen stelde maar iemand die zich als god {jahwe, allah, kali) voordoet. De kinderen (nakomelingen) van Ismael en Izaak zijn ernstig misleid. Maar ook Christenen zijn uiteindelijk misleid door o.a. het vaticaan. Ik kom daar nog wel op terug. God beloofde zijn Zoon te zenden om de mensheid de kans te geven zich van de satan te verlossen. Maar velen wezen Hem en Zijn Kruisoffer af. Daarom is de Geest beloofd en een terugkeer van Jezus die de Christus is. Je hoeft niet te wanhopen of depressief te worden van de wereld waarin je leeft. Als je zorgt dat je wel in maar niet van de wereld bent, als je zorgt dat je de praktijken van de satan in de matrix herkent en daarbij vandaan gaat, ben je op de goede weg. Daarnaast is het van belang dat je leert wat de boodschap was van je Verlosser zodat je jezelf kunt bevrijden. Je bent je eigen kerk, je eigen tempel met daarin je eigen altaar waarop je je oude ik (de oude mens) offert. En je een nieuw mens wordt. (wedergeboren, opnieuw geboren, niet meer dood maar levend).

De wereld om ons heen functioneert steeds slechter en tegelijkertijd wordt veel kennis openbaar. De elite wordt machtelozer en zal proberen steeds meer chaos te creëren om dan na een “roep om een sterkte man” een eind te maken aan de chaos die ze creëerden. Dan komt de antichrist in beeld met een wereldregering en een wereldreligie. Dat is een ultieme test. Helaas zullen veel mensen die antichrist geloven. Bedenk dat de antichrist nooit zal erkennen dat er een God is met een Zoon. De nieuwe messias, die de antichrist is, zal beweren dat er geen zoon is. Dit alles is voorzegd en ontrolt zich steeds meer voor onze ogen. We kunnen mededogen voelen voor alle mensen die ziende blind en horende doof zijn. We kunnen mededogen voelen voor die mensen die zwaar misleid hun rol moeten spelen op het wereld toneel. Bid niet alleen voor jezelf en de jouwen. Bid voor de wereld. Dank God als je wakker wordt, dank God voor Zijn Zoon en probeer een zegen voor je medemens te zijn. Voor iedereen is er een rol.