Maand: augustus 2019

Over God 3

We leven in de van nadagen van de westerse beschaving, die gebaseerd was op het christendom. Beschaving is gebaseerd op een religie, op een ideaal. Christus leerde dat God immanent is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. Koningen ontleenden hun gezag aan God en waren verantwoording verschuldigd aan Hem.

De Joodse Farizeeën verwierpen Christus. Ze waren aanhangers van de babylonische religie, vervat in de babylonische talmoed. Later gekend als de kabbala. Een religie die de boodschap van Christus op zijn kop zette. Zij beweert dat de mens God is en regeert over het universum en zij definieert de werkelijkheid zelf. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala stamt uit het zoroastrisme en keert de rollen van God en lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring) en lucifer (ontkende God, beweert dat de mens God is).

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. Het conflict is niet tussen landen of religies of beschavingen. Het is een kosmisch, een spiritueel conflict over God, goed en kwaad.

Het conflict is tussen de mensen en de meeste van onze “leiders” (overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven) die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Zij zijn verraders.

De kabbalisten wijdden zich in het geheim aan het vernietigen van het christendom en de westerse beschaving. In 1773 riep Amschel Mayer Rothschild een bijeenkomst bijeen van twaalf prominente joodse bankiers en andere prominente joodse persoonlijkheden en diende een programma in om de sociale orde te ondermijnen met behulp van de tegenstrijdige belofte van vrijheid en gelijkheid. Deze waren Khazaren en uit op macht en rijkdom. Zij infiltreerden daar waar het nodig was. Eerder schreef ik al dat Duitsland en Rusland hoe dan ook “kapot” moeten. Rusland omdat het de Khazaren heeft bevochten en Duitsland omdat het achter de geheime plannen kwam van de illuminatie/vrijmetselaars. De aanhangers die in Beieren verbleven weken uit naar Amerika. De haat naar Duitsland en Rusland bleef. Deze landen moeten kapot. De inwoners van deze landen hadden het al zwaar te verduren en de hetze blijft.

In 1776 organiseerden Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati, die in 1782 fuseerde met de vrijmetselarij. Vrijmetselarij is kabbala. Via deze constructie kon men niet-Joden rekruteren. (bewust of onbewust in dienst van het “Jodendom”). Zij zaten achter de revolutionaire bewegingen van de 18 ste eeuw tot en met nu, evenals hun regeringen van terreur. De bankiers gebruikten hun macht om hun satanische overtuigingen te verspreiden. Ze hadden een monopolie op krediet.

De bewoners van de V.S. dachten altijd dat zij in een christelijke natie woonden. Het is een vrijmetselaars natie. (het land vertoont overal openlijk vrijmetselaarssymbolen tot en met het dollarbiljet aan toe. Het motto is “Novo Ordo Seclorum” en dat betekent “New Secular Order.”) Zij streven naar een nieuwe wereld orde. Ik heb daarover al diverse keren geschreven.

We worden elke dag gehersenspoeld door de illuminatie/vrijmetselarij dus dat moeten we het volgende weten:

Vrijmetselarij is een religie die gelooft dat lucifer de “God van licht” is (vrijmetselarij is al ontstaan in de oudheid in de tijd van de bouw van de tempel van Salomo en de illumini zijn ontstaan in de tijd van de babylonische religie, dwz er zijn altijd geheime genootschappen geweest onder wisselende namen)

Het is een geheim genootschap dat van aanhangers eist dat ze blindelings gehoorzaam zijn op straffe van de dood voordat ze weten wat het vertegenwoordigt. ( ze gaan heel makkelijk met leven en dood om en kijken niet op een moord meer of minder)

Het is bedrog. De ingewijde wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties.

Het predikt tolerantie en de universaliteit van alle religies om ze allemaal te ontkennen. Het christendom wordt vooral afgekeurd. “Universaliteit betekent niet het christendom.” (Citaten uit Vrijmetselaars-teksten van Gary Kah, En Route to Global Occupation)

Vrijmetselarij indoctrinatie begint bij kinderen. Kerstboom wordt winterboom enz.

Dit is de agenda: om het christendom te vernietigen, net zoals ze rijken, naties, heteroseksuele identiteiten en gewone families hebben vernietigd. De agenda is om mensen van macht en identiteit te ontdoen en ze weerloos te maken tegenover een wereld tirannie.

De les hier van is dat God voor ons onmisbaar is. Hij is realiteit. We kunnen Hem niet verloochenen zonder het principe van onze eigen vervulling te ontkennen. Een seculiere wereldorde is ten prooi aan de duivel. Dit is een impasse waarin we ons bevinden. We worden geregeerd door een satanische sekte.

Wat kunnen we doen?

De massamedia boycotten. ( Ik kijk bijna geen tv meer en lees ook geen “gewone” kranten meer. Dat is een verademing. Mijn nieuws haal ik bij alternatieve bronnen.) De MSM is in handen van een paar grote “vrijmetselaarsspelers”.

Politici, leraren en mediafiguren die de agenda van de vrijmetselaar op de agenda zetten bekend maken. Zoals PVDA ers en Groen Linksers die naar “Bilderberg” gaan. De min. president die vrijmetselaar is in een hoge orde bekend maken.

Niet mee doen aan andere mensen haten en andere landen niet bevechten

Er zijn vier de dingen die de vrijmetselaars haten: natie, heteroseksuele identiteiten, kernfamilies, christendom en God. Dus laten wij dat vieren en promoten.

Een satanische sekte controleert en exploiteert haar leden door te corrumperen en ze ziek maken. Laten we daar de vinger op leggen.

Misleide (of “gekochte”) historici, opvoeders en journalisten houden een valse realiteit in stand en zo is onze cultuur een uitgebreide psychologische oorlogsvoering. Laten wij dit blootleggen want onze perceptie van de menselijke ervaring wordt gevormd door een occult geheim genootschap. ( ik heb daarover geschreven: ze dringen hun wereldbeeld op via vooral muziek en entertainment maar ook via “literatuur” en via “gecontroleerde” jeugdboeken.

Het is duidelijk dat de vrijmetselaars/illuminatie/sabbateans/cabal en hun nakomelingen onze aandacht moeten opslokken. Maar zij zijn aan het zicht onttrokken. Toch waren zij bepalend in de zogenaamde “verlichting”, “secularisme” en “modernisme. Dit zijn maar kleine stappen naar hun satanisme. “Met deze stappen vermengden zij het kwade met het goede.

Dat is hun tactiek. Ze pleiten niet voor een satans/luciferiaanse koninkrijk. Ze sturen je zachtjes. Ze koken je als kikkers in de pan. Je hebt het te laat door.

Ze laten het bestaan van God in twijfel trekken, ze promoten “seksuele bevrijding”, “ inclusiviteit”, “internationalisme”, “diversiteit” en “religieuze tolerantie”. En al die geïndoctrineerden die hier hard om roepen hebben niet door dat ze gestuurd en gemanipuleerd worden en dat deze eisen niet voor de eisers gelden. Ze kijken wel uit. Het is om ons te kleineren en te degraderen. We zijn niets anders dan vee om gebruikt te worden.

Dit is een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten behalve de hunne.

De westerse samenleving is moreel bankroet. Dit uitgebreide cult netwerk stuurt politiek, informatie-kanalen en heerst over onze cultuur.

De “intelligentsia/elite” is/wordt omgekocht terwijl het publiek wordt afgeleid en in het paradijs van de onwetende slaapwandelaar leeft.

God gaf de mens leven: een wonder vol inherente schoonheid en betekenis. Hij gaf ons alles wat we nodig hebben om ons te ontwikkelen en mee te doen aan Zijn Plan volgens zijn Idee.

Maar mensen die denken dat grenzeloze macht en rijkdom beter zijn dan oneindige liefde, hebben de mensheid gekaapt. Ze willen onze Goddelijke bestemming voorkomen en ons in een permanent infantilisme begraven. Dit is de echte betekenis van onze politiek en onze tijd.

Ze dienen de prins van de leugen. Ze laten het kwaad goed lijken, leugens lijken waar. Ze willen dat de mensheid een medeplichtige is in haar eigen ondergang. Dit is de reden waarom satanisten “de methode onthullen”. Ze willen onze morele medeplichtigheid. Ze willen onze ziel. Ze doen dingen recht in ons gezicht zodat zij kunnen zeggen dat wij er mee instemden. We zagen het toch? We wisten het toch?

De bijbel leert in 2 Korinthiërs 4: 4 dat satan de god van deze slechte wereld is. Als je dit niet begrijpt, zul je nooit de waarheid achter de werking van de Nieuwe Wereldorde begrijpen.

Lc 9:60 “Laat de doden hun doden begraven; maar ga heen en predik het koninkrijk van God.”

Efeziërs 6:12 : Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke slechtheid op hoge plaatsen.

Johannes 8: 32,36: En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken .. . Als de Zoon u daarom vrij zal maken, zult u inderdaad vrij zijn.

Jeremia 23:36: gij hebt de woorden van de levende God verdraaid, van de HEER der heerscharen onze God “

2 Timoteüs 3: 7: … lerend en nooit in staat de kennis van de waarheid te leren kennen”

en 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/big_picture.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/origin_of_the_satanic_hand_sign.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/signs_of_satan.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/dc.htm

http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/toc.htm

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/seat_666.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/luciferian_religion.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Over God 2

Eerder heb ik geschreven over illuminatie, vrijmetselarij en “soorten joden” (d.w.z. de khazaren) en het verschil in het jodendom ( over de babylonische talmoed en de talmoed van Jeruzalem en over de gewone spirituele joden en de politieke en zionistische joden).

Alles heeft te maken met hoe we God kennen en hoe we misleid zijn.

Ik heb eerder geschreven over Darwin.

Ook ik leerde over evolutie en geloofde daarin. Nu niet meer.

God is de creator en we stammen niet af van apen.

Darwin heeft in opdracht van hoge vrijmetselaren de theorie van de evolutie bedacht en geschreven. Zijn grootvader was een invloedrijke vrijmetselaar en had dit eigenlijk voor zijn zoon bedacht. Het werd de kleinzoon die dit ging doen.

De eerste illumini onontstonden in de babylonische tijd. Illuminatie betekent verlichting. Zij zagen lucifer als de lichtdrager die er wel voor zorgde dat zij hem aanbaden. In de tijd van babylon had de babylonische religie de voordelen van de orgies en de zwarte magie. Dat wilden de volgelingen graag zo houden.

Het joodse volk waarin God zich kenbaar maakte heeft een constante tweespalt gekend tussen zij die de weg van Abraham wilden bewandelen en zij die toch aan de babylonische praktijken wilden vasthouden, dus aan de satanische cultus.

De kabbalisten houden tot op de dag van vandaag vast aan deze cultus. De meeste joden en christenen weten niet dat deze tak van jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie. Het is het geloofssysteem van de vrijmetselarij en het georganiseerde zionistische/kabbalistische jodendom, de twee krachten die de wereld regeren. Het is de reden dat God en de tien geboden uit het openbare leven zijn verbannen, waarom het christendom zo erg is “ontmanteld”.

Niet iedereen die kabbala bestudeert, wordt een satanist. Maar kabbala is een voorwaarde voor alle luciferiaanse beoefenaars. Vrijmetselarij stoelt op kabbala, is geïnfiltreerd door de kabbalisten/satanisten.

Als je mensen van dieren af laat stammen “ontgoddelijkt” je ze. Zo kun je beroep doen op hun “dierlijke” afkomst en ze “dierlijk”maken.

Dit kabbala jodendom wordt niet bepaald door het Oude Testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van de ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij zelf god wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Dit satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) joden is om de christelijke beschaving te vernietigen want zij vertegenwoordigt alles waar dit soort jodendom niet voor staat. Vanaf de dood van Jezus tot heden bleef het doel de uitroeiing van de volgelingen van Jezus (van de Nazareërs – term die nu werd gebruikt door ISIS bij net vermoorden van christenen zij zetten een N op de huizen van christenen) en nu het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan ( zie het schrijven over de protocollen) is om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-Joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen eigenlijk al overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

(zie mijn schrijven over de “Hollywood” cultuur en de popmuziek).

In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In de kabbala wordt alles omgekeerd. Wat goed is, wordt slecht genoemd enz. oorlog is vrede enz. Dat is : het goede kwaad noemen en het kwade goed. ( Jesaja 5:20-21: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig) .In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Bij het herleven van “antisemitisme”, wordt niet bedoeld het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Het bedoelt het verzetten tegen iemand (jood of niet-jood) die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele “elite”in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties zoals de Bilderberggroep . Velen zijn joden/khazaren. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten, occultisten.

Er zijn eigenlijk maar twee kanten in de Nieuwe Wereldorde: de kabbalisten (illuminati en hun vertegenwoordigers en stropoppen en nuttige idioten) versus de rest van de mensheid, waarvan een groot deel slaapwandelend door het leven gaat of anders wel als misleide mensen. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechtser als linker zijde in de politiek, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Allemaal bewegingen door “joden” gecreëerd en door “joden” in stand gehouden d.m.v. subsidies enz. (denk aan ngo’s van Soros)

Het blijkt dat joden het heel bevrijdend vinden om zich los te maken van dit jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Dit jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak voor individuele persoonlijke ontwikkeling disfunctioneel. De agenda van dit georganiseerde jodendom is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier componenten van onze menselijke identiteit te vernietigen: God; nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati. Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde “jodendom” tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( vraag je bij alle nieuws af: waarom nu dit, waarom nu daar?) ( Kijk ook naar de rol van het vaticaan. De paus was een wolf in schaapskleren maar gooit steeds meer zijn schaapskleed af).

De grote profeten van het Oude Testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” Jeremia 9, 5,6: En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. 6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

Jezus voegde zich bij deze “antisemieten” toen hij de Farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan. ” (Johannes 8:44) Jezus zegt hier dat de farizeeën volgelingen zijn van lucifer.

Gewone joden/ spirituele joden worden niet onderwezen over de agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme zou een “denkbeeldige” ziekte in de geest van de heidenen zijn. In de satanistische Nieuwe Wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd.

De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen. God koos dit volk om zich kenbaar te maken. dat is iets anders dan “uitverkoren”zijn.

Antisemitisme is verboden. Dat kan soms nuttig zijn maar het wordt gebruikt om alle kritiek in de kiem te smoren en alle kritiek strafbaar te stellen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van “joden” een lakmoesproef is van onze vrijheid. “Anti antisemitisme “is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen. ( zie de protocollen, zie de plannen van Pike)

Mensen weten niet dat hun ‘”eiders’”poppen aan het touw zijn en de massamedia “prostituees”. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren om ons te ondermijnen.

Kabbalistische Joodse centrale bankiers, wier religie bestaat uit liegen en bedriegen. doet ons geloven dat we een democratie zijn. Maar zij besturen in feite de wereld Ze geloven dat perceptie realiteit is, denken is geloven, en dit zeggen maakt het waar En alles wat niet in het straatje past, is fake news of ze maken dit fake nieuws om het in hun straatje te laten passen.

Ze hebben de term “nepnieuws” toegepast op internetsites die de waarheid proberen te achterhalen. Zo draaien ze de realiteit om, waardoor waarheid onwaar en onwaar, waar is.

Dit is wat satanisten doen, de werkelijkheid omkeren. ( denk aan Orwell: 1984)

Voor de kabbalisten is God een oneindige Zee van Zijn (En Sof ) zonder enige limiet; vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder verlangen of welke wil dan ook. Hij is volledig onbegrijpelijk. (Jacob Agus, De betekenis van Joodse geschiedenis (1963))

God heeft geen kwaliteiten? Geen wil of verlangen? Totaal onbegrijpelijk? Dat is bedacht door een satanist. Iedereen met een vluchtige kennis van God weet dat het tegenovergestelde waar is.

God is moreel. Waar halen we onze richting van ons leven uit als het goed is uit? Van de ziel en het geweten, de God van binnen! Het verlangen naar God definieert ons als mens.

God is de enige realiteit. Hij bestaat uit spirituele idealen of absolute waarden die bestaan in een spirituele dimensie die onafhankelijk is van ons. Deze idealen zijn waarheid, goedheid, harmonie, gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. Wanneer we ons in een staat van Godbewustzijn bevinden, zijn ze vanzelfsprekend. We kunnen ons afstemmen op dit signaal van God.

God heeft geen wil of verlangen?Zijn wil is dat we deze idealen realiseren. God maakt zich kenbaar door Zijn Schepping en wil dat wij elkaar kennen.

We kunnen ons niet goed voelen tenzij we goed zijn. Dit is het kosmische drama waarin we allemaal betrokken zijn.

De essentie van de ware religie is dat we God kunnen kennen en Hem gehoorzamen. We moeten onszelf transformeren om Hem te kennen. God is ons kompas en de gelukzaligheid die we echt zoeken.

Kabbalisten zijn satanisten. Ze denken dat ze God zijn. Hun realiteit is hun in zichzelfgeïnteresseerde solipsisme ( filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan) Ze denken dat ze Gods wil kunnen vernietigen. Ze willen Hem verdringen en ons hun god lucifer laten aanbidden, die hun rebellie tegen God en de natuurlijke en spirituele orde vertegenwoordigt. De vergoddelijking van de mens, is in het echt de vergoddelijking van de kabbalist. Zij bepalen de realiteit. We leven in een door kabbalisten gecreëerde wereld: oorlogen, seks, geld. Door de media en het onderwijs te monopoliseren, creëren ze een matrix. Wij zijn hun mentale en spirituele gijzelaars. Je zou denken dat de goddeloze mens het effect zou hebben hem te veredelen. Paradoxaal genoeg is het tegenovergestelde waar. Door de mens te vergoddelijken, elimineren we onze verbinding met God. Door dit te doen, wordt de mens gedegradeerd tot het niveau van een dier. Zijn ziel en spirituele aspiraties worden ontkend. God is wat ons mens maakt. Zonder onze verbinding met God (spirituele idealen) zijn we dieren. “Modernisme” is een fraude, een failliete poging om de realiteit te definiëren zonder verwijzing naar de Schepper. De moderne mens heeft de verkeerde weg ingeslagen. Hij is altijd op zoek op de verkeerde weg. Dieren: dat is de manier waarop de illuminati-kabbalisten ons zien. Wij zijn gojim , hun vee. God is onze morele kompas en daarom haten kabbalisten Hem en ons, omdat we God in onze ziel koesteren. Totdat we het feit onder ogen zien dat onze samenleving is geïnfiltreerd en gecontroleerd door illuminati satanisten (vrijmetselaars) in de meeste sleutelposities, zal de mensheid in vervoering blijven en verstrikt raken door hun “magische”/occulte bedrieglijke misleiding.( Nepnieuws dwingt de massa ook om dubbel denken te accepteren hij accepteert tegelijkertijd tegengestelde meningen of overtuigingen, vooral als gevolg van politieke indoctrinatie en de daaruit voortvloeiende cognitieve dissonantie. Double think Orwell 1984-) ( Als dit niet lukt, is er “illegaal” gebruik van de juridische processen of oneerlijk gebruik of dreiging van geweld om consensus af te dwingen: bijv. “haatmisdrijfwettten”,want satan is de vader van alle leugens en zijn kinderen zijn de synagoge van satan). Kabbalistische exegese (verklaringen/uitleg ) van het Oude Testament voorspelt een geheime betekenis die kan worden onderscheiden door elk woord van de Hebreeuwse Bijbel een nummer toe te kennen via een proces dat bekend staat als gematria, en vervolgens deze nummers te combineren die overeenkomen met letters, waardoor een nieuwe bijbel wordt gecreëerd die onbekend is bij de massa. De kabbala verwijst naar de kwade krachten. In Kabbalistische termen: “Kwaadaardige krachten hechten zich aan heiligheid.” Wat duidelijk “heilig” wordt genoemd, is niet in overeenstemming met enig christelijk begrip van heiligheid. Dit jodendom leert in het geheim, net als de occulte geheime genootschappen door de eeuwen heen, dat de mysticus verlossing kan vinden door een heroïsche bereidheid om kwaad te doen omwille van een daaropvolgende verlossende beklimming tot het hoogste geestelijke goed; onderdompeling in de laagste van de laagste wordt aldus een pad naar verlossing ” (zie het eerder door mij genoemde boek: Satan in Goray door I.B. Singer) Met andere woorden deze rabbijnse doctrine zegt dat het kwaad kan worden verlost door het te omarmen. Illuminati /kabbala joden en hun vrijmetselaars-handlangers willen niet dat de andere joden of anderen het verborgen subversieve en occulte karakter van de collectieve joodse onderneming begrijpen. Ze willen niet dat Joden begrijpen dat antisemitisme door de eeuwen heen niet irrationeel was. Kabbala-joden geloven dat zij Gods wil definiëren: God komt via hen in de wereld . Anders is Hij “vormloos en onkenbaar”.

De kabbalisten geloven dat ze de realiteit opnieuw kunnen definiëren volgens satan: kwaad is goed, valsheid is waarheid en ziek is gezond (en vice versa.) Ze ondermijnen elke andere collectieve identiteit: natie, religie, ras en gezin. Ze moeten de christelijke orde vernietigen om de NWO te bouwen.

Zolang er onder de “heidenen” een morele opvatting van de sociale orde overblijft, en totdat alle geloof, patriottisme en waardigheid zijn ontworteld, zal onze heerschappij over de wereld niet komen , zeiden de Joodse leiders van Illuminati in 1936 . Dit doel is een gedeeltelijke verklaring van oorlog. De essentie van NWO is dat kabbala-joden en hun vrijmetselaars handlangers de natuurlijke en spirituele orde zullen omverwerpen en de mensheid tot slaaf zullen maken: mentaal en ook liefst fysiek. Niet alleen oorlog helpt hierbij. Ook maken ze de mensen tot schuldenslaven.( de gemiddelde Amerikaanse boer heeft nu een gemiddelde schuld van meer dan een miljoen dollar. Als de boer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen vervallen zijn goederen aan…) De kabbalistische/illuminatie/elite samenzwering staat aan de vooravond van succes. God is verbannen uit het openbare leven. Illuminati-joden beheersen de massamedia en kunnen de massa misleiden en degraderen. Entertainment is een orgie van pornografie, apocalyptische chaos, obsceniteit, propaganda, social engineering, voorspellende programmering, geweld en satanisme. Ze staan achter de promotie van homoseksualiteit en transgenderisme, ontworpen om huwelijk en gezin te vernietigen. Ze liepen voorop met seksuele bevrijding, pornografie en abortus. De massamedia zijn geobsedeerd door seks, door jonge vrouwen en zelfs kinderen zijn niet veilig meer. De aandelenmarkt is een gigantisch casino geworden. Het christendom is nog sterk verbonden met het jodendom en houdt zich steeds meer bezig met sociale verandering (de satanistische agenda) in plaats van spirituele ontwikkeling en redding. Christelijke zionisten zijn verweven met de zionistische agenda. De kabbalistische/illuminatie-joden voeren al duizenden jaren een geheime oorlog tegen de mens en God. Deze samenzwering is de echte geschiedenis van de wereld, de echte oorzaak van oorlog en depressie. De maatschappij is ondermijnd en de gewone onwetende mensen worden voortdurend belogen en gemanipuleerd.

Eerder schreef ik over de strijd van goed en kwaad, dat dit een kosmische strijd is, een spirituele strijd. Onze leraren hebben ons hier niet op voorbereid. De meesten waren misschien goedwillend maar ook misleid. Er zijn veel goede mensen in verkeerde instituties.

Gewone Joden en Christenen kunnen het niet geloven omdat ze geen satanisten zijn . Maar veel kabbalistische joden zijn dat dus wel . En ze hebben het geld, vormen het geheime leiderschap en manipuleren de rest. Ze hebben het westen “gekoloniseerd” door een neprealiteit te creëren . Ze hebben secularisme gegeven als een masker voor satanisme. We moeten deze moderne cultus mijden als we mens willen worden.

Als je wilt ontsnappen aan de verwoestingen van het moderne leven, moet je begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is. We zijn een open lucht asiel geleid door psychopaten. Die ons ziek maken en in verwarring brengen. In wezen gaat het bij kabbalisme om de natuurlijke en morele orde op zijn kop te zetten (revolutie), zodat het kwaad goed is, leugens waarheid zijn. Dit maakt de mens ziek. Het doel is om God en Zijn Schepping te vervangen door lucifer die de belangen en perversies van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze informatiemiddelen, de massamedia. Kabbalisten geloven niet in objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze bedenken de realiteit (“nepnieuws”) en gaan zo ver om nepterreurevenementen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen/willen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Satanisten zetten de realiteit op zijn kop. Ze presenteren wat gezond en natuurlijk is (bijvoorbeeld huwelijk, gezin, heteroseksualiteit) als ongezond terwijl wat ziek is wordt gepresenteerd als “bevrijding”. “Hollywood” heeft onze perceptie van seks en liefde vanaf het begin vervormd/misvormd. Er is weinig dat nog herkenbaar menselijk is, waarmee we ons kunnen identificeren en ons een goed gevoel geven over mens-zijn. Wanneer hebben we ons voor het laatst kunnen laten inspireren door een tv-programma of film? Dit is waarschijnlijk al lang geleden. Westerse cultuur is een gebroken cultuur waarin seks en geld domineren net als occultisme, discriminatie (van de o.a. de blanke mens /de blanke man die over al de schuld van krijgt) en seksualisering van de vrouw ( en steeds meer van jongetjes) en seksueel misbruik We hebben geen echte creativiteit of vrijheid van meningsuiting meer. We hebben de facto communisme. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten haten waarheid, d.w.z. realiteit. De massa leeft in een fantasiewereld.

Het is moeilijk voor goede mensen om te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen. Het aanbidden van de satan en zichzelf vernederen en anderen schaden is hoe zij het “goed”doen. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en de kabbalistische jood. Veel mensen in de lage rangen van de vrijmetselarij zullen dit niet begrijpen. Zij zijn met heel andere bedoelingen bij de ‘club” gegaan. Wat zich in de hoogste regionen afspeelt weten ze vaak niet. Ook net als de gewone mensen kunnen ze niet begrijpen wat er aan kwaad is boven hen. Wij doen dat niet maar “zij” wel.

God de prachtige morele en natuurlijke orde die het universum regeert. God is ultieme realiteit. Vervulling ligt in het onderkennen van de Goddelijke Wil De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zal proberen chaos veroorzaken. ( motto van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao: Orde uit chaos)

We moeten inzien hoe ze dit bewerkstelligen:

door seksualisering van de liefde ( overal: in films, reclame, muziek)

door promoten van anonieme seks ( alles wordt porno)

door amusement met vaak occulte rituelen (optreden Madonna Eurovisie songfestival)

door homoseksualiteit overal te promoten zoals in reclame

door het hele genderverhaal

door altijd overal weer oorlogen uit te lokken en rellen

door te doen alsof een geestelijk leven niet bestaat, door het spirituele uit te bannen

door de mensen in slaap te houden door een overvloed aan sport, amusement, slecht onderwijs

door te doen dat de waarheid ook maar “relatief” is (er worden wetenschappers die zoeken naar waarheid gemarginaliseerd)

door verslavingen te creëren: aan seks, drugs, gokken, op de beurs gokken. Hebzucht helpt satan.

door het bevorderen van multiculturaliteit, migratie en diversiteit en achterbakse aanvallen op het Europese heteroseksuele christelijke erfgoed van het Westen.

Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de Messias.” D.w.z. de komst van de antichrist. Ze geloven niet in Jezus als de messias. Die haten ze.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: overheid, media, bedrijven, onderwijs, kerk, het militaire bedrijf. Het rechtssysteem en de politie zijn gecompromitteerd. We zijn getuige van het opleggen van het “communisme” en de ontmenselijking van de samenleving.

Er is geen hoop tenzij de westerse samenleving het kabbalistische jodendom /vrijmetselarij/ illuminatie afwijst en terugkeert naar zijn Europese christelijke grondslagen. We zijn geschapen naar het beeld van God. Echte cultuur is toegewijd aan het manifesteren van dit ideaal, wat ons “menselijk” maakt. Maar “zij” willen ons laten geloven dat we van dieren af stammen en dat we dieren zijn. dat zijn we voor hen: menselijk vee”. Zo nodig afval waarmee je kunt doen wat je wilt.

We worden wat we aanbidden. Daarom wordt de westerse samenleving giftig. Daarom is de samenleving ziek.

God is èn immanent èn transcendent. Hij staat buiten onze werkelijkheid en neemt er tegelijk deel aan. Het zijn beide eigenschappen van God.

De kabbalisten zeggen dat God buiten de schepping staat en dat wij hem niet kunnen kennen. Christenen zeggen dat God ook immanent is: God is het juist wel die de schepping binnendringt, zichzelf kenbaar maakt, in zeker zin en tot op zekere hoogte laat zien wie Hij is. Zichzelf openbaart.

In de bijbel leren we uit verhalen, visioenen en dromen hoe Hij zich kenbaar maakt. God heeft zich ook bekendmaakt in Zijn eigen Schepping.

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Johannes 10:10

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm

https://creation.com/

https://web.archive.org/web/20140517150649/http://www.pseudoreality.org/the_cousinhood.html

https://www.henrymakow.com/meditations_on_the_jewish_revo.html

https://www.revisionisthistory.org/wire1.html

http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=581

https://www.henrymakow.com/confessions-of-a-luciferian-jew.html?_ga=2.147693489.701358045.1564652544-56869555.1559218072

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

https://www.henrymakow.com/does_talmud_condone_pedophilia.html

https://www.henrymakow.com/2018/12/Freemasons-have-hijacked-science.html

https://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Over de geslachtslijnen in de bijbel

Ik heb vroeger nooit begrepen waarom er zo uitvoerig in het OT over geslachtslijnen werd geschreven. Was de bijbel een geschiedenisboek? Een biologieboek? Het waren saaie lezingen in de kerk en uitleg kreeg je nooit. Maar ik denk dat ik het nu kan begrijpen.

Waarom was het zo belangrijk dat we zouden weten wie van wie afstamt? Waarom was het zo belangrijk te weten uit welke geslachtslijn Jezus geboren zou worden?

In de bijbel werd gesproken over reuzen en over zonen van God. Wat betekent dat allemaal?

Het is door ons DNA dat elk mens uniek is. En dat is nu precies wat satan altijd heeft geprobeerd te verstoren en bederven sinds God aankondigde dat hij (satan) op een dag zou worden overwonnen door een mensenkind. Daar moeten we het dus zoeken.

Lucifer die met 1/3 van de engelen verstoten was, had zich de wereld toegeëigend en via de babylonische godsdienst had hij zijn eer en glorie maar het was niet genoeg. Wij weten niet wat engelen zijn. Het zijn entiteiten die in een andere dimensie en in andere wereld leven. Wat wij niet kennen, zijn wij geneigd ook niet te aanvaarden. Maar wat we vroeger niet kenden en later wel leerden kennen, aanvaarden we wel. We moeten aanvaarden dat er nu dimensies zijn die we nu niet kennen maar eens wel. Deze entiteiten waren “zonen van God” en hebben daadwerkelijk op aarde rondgelopen.

Veel plaatsnamen uit de bijbel bestaan nog steeds en veel wordt bewezen door opgravingen. We weten inmiddels dat er grote “mensen” op aarde hebben rondgelopen. Lucifer heeft in het DNA van de mens in willen grijpen. Genesis 6:4: In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden.

Toen de oude Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de Septuagint) werd geschreven, werd het woord “Nephilim”gebruikt, dat verwijst naar de deels-menselijke nakomelingen van de Wachters (= zonen van God, = verstoten engelen,= kompanen van Lucifer).

De babylonische religie was een religie die bestond uit offeren van eerstgeborenen (mensen en dieren) en orgies en magie. God greep in met de zondvloed maar liet een deel van de “verkeerde” bloedlijn bestaan. Na de zondvloed ging de babylonische religie weer verder onder leiding van “Nimrod”.

Hij is “de spirituele erfgenaam” van de eerste grote religieuze afvalligheid na de zondvloed.

Hij was het die toegestaan heeft om te worden aanbeden als een god. Na de zondvloed werd zijn rebellie de fundering van de grootste religieuze afvalligheid van de mensheid. Door de generaties heen werd dit systeem van valse aanbidding bekend als de “babylonische mysterie religie”. De basis is duidelijk: proberen om de macht via de oude goden te leiden door de figuur van een krachtige man. Nimrod werd deze god. Hier komen de magiërs vandaan. Hier komt de zoektocht naar het occulte vandaan. In wezen is dit het begin van de illuminatie.

Deze “magie” religie wordt tot op de dag van beoefend. Vaak in het verborgene soms recht voor ons gezicht. Deze occulten wachten tot het moment daar is om de antichrist te laten verschijnen. Ze weten dat Jezus uit een onbesmette lijn voortkwam ( dat is de verklaring voor de geslachtslijnen en voor de beschrijvingen van de bloedlijnen van Jezus)

De grote verwachting van de occulte stromingen is een toekomst, waarin “engelen” opnieuw met de mens zullen samengaan, waardoor dit oude tijdperk tot nieuw leven komt en mensen goden worden.

De bijbelse bron hiervan is te vinden in het boek Daniël. In het tweede hoofdstuk komt de God van de bijbel in direct conflict met het occulte. Koning Nebukadnezar, heerser van het oude Babylon, in die tijd de machtigste man op aarde, werd wakker uit een nachtmerrie die zo angstaanjagend was dat hij alle astrologen, tovenaars en geleerden van zijn hof opriep om hem uit te leggen. En om het nog moeilijker te maken: de koning kon zich de inhoud van de droom niet meer herinneren, waarmee duidelijk werd dat er bovennatuurlijk inzicht nodig was om aan de opdracht te kunnen voldoen. De occulte adviseurs van de koning waren niet in staat hem uit te leggen.

Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël “de God van de hemel.” Daniël 2:16-19

Nebukadnezar had gedroomd over een reusachtig beeld, met een hoofd van goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en dijen van koper en zijn benen en voeten van ijzer. Elk metaal stond voor een koninkrijk, dat elk enige tijd over de wereld zou heersen. Het gouden hoofd was Nebukadnezar eigen Babylonische rijk. De zilveren borst en armen waren de Meddo-Perzen die later Babylon zouden veroveren. De koperen buik en dijen waren het Griekse rijk, die de Meddo-Perzen op hun beurt zouden verslaan. Daniël beschouwt deze drie koninkrijken als een groep:

Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de hele aarde. Daniël 2:39

Het vierde koninkrijk van ijzer, met voeten van ijzer en klei, wordt vaak gezien als het Romeinse Rijk. Dit lijkt een logische interpretatie, omdat de Romeinen immers na de Grieken kwamen. De bijbel identificeert dit koninkrijk echter nergens als Rome. (ik zie het als de kerk van Rome die overal zijn tentakels heeft misschien in combinatie met Europese staten van de EU. Want het is klei/leem en ijzer dat niet voegt. De EU voegt ook niet en al helemaal niet meer nu er miljoenen “vreemdelingen” worden binnengelaten). Het ijzeren koninkrijk verwijst profetisch naar het koninkrijk van de antichrist in de eindtijd: wanneer het rijk der geestelijke wezens (engelen) naar de aarde terugkeert:

En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. (daar zijn ze hard mee bezig) Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt: het zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer: juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem: dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem: ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Daniël 2:40-43. De droom van Nebukadnezar voorzegt de komende koninkrijken en het laatste wereldwijde rijk van de antichrist, vlak voordat Jezus terugkeert. Een groot deel van de profetie in het boek Daniël is gewijd aan allerlei details van het rijk van de antichrist in de eindtijd. IJzer wordt daar als symbool herhaaldelijk aan verbonden: daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniël 7:7-8.

Het beest in dit visioen staat symbool voor het rijk van de antichrist. Dit beest werd ook gezien door de apostel Johannes, de schrijver van het boek Openbaring: En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Openbaring 13:1-2

Het beest van Daniël 7 is niet alleen een beeld van de antichrist als persoon, maar het vertegenwoordigt zijn hele bovennatuurlijke rijk, met zowel de gevallen engelen als de mensen als onderdanen. Dit wordt uitgelegd in Openbaring 17: En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is….. En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Openbaring 17:7-8; en 12-13.

De tekst in Daniël 2:43 is een van de meest interessante profetieën in de bijbel, omdat het voorzegt dat het ijzeren koninkrijk “zich zal vermengen met het zaad der mensen…”. Het zaad van de mens is een verwijzing naar het DNA van de mensheid. De eerste verwijzing naar “zaad” in de bijbel vinden we in Genesis 3, waar zowel Adam en Eva als satan worden gestraft voor de zonde in de Hof van Eden: dit is de eerste profetie in de bijbel over de Messias. God zeg de satan aan dat er een kind geboren zal worden dat hem (satan) op een dag zou overwinnen. “Het zaad van de vrouw” was de lijn die zou leiden naar Jezus Christus. En het zaad van de slang is het product van satans pogingen de Messias tegen te houden of te vernietigen. Theologen zijn het erover eens dat dit “zaad” een verwijzing is naar een geboorte en/of een genetische geslachtslijn. Satan heeft geprobeerd het zaad van de vrouw te bederven door de Nefilim, de nakomelingen van gevallen engelen en menselijke vrouwen, zoals opgeschreven in Genesis 6.

In Genesis lezen we dat satan heeft geprobeerd het menselijk DNA te corrumperen en in Openbaring probeert hij dit opnieuw. ( en eigenlijk is de “wetenschap” daar al lang mee bezig)

M.i. leven we nu in het “ijzeren” koninkrijk waar de illuminatie “elite” ons volledig als “schuldslaven” in de tang heeft. Ze hebben ons God ontnomen en onze wereld die ons vertrouwd was. We zijn niets anders dan vee dat uitgemolken kan worden en wezens die geseksualiseerd worden. Het heilige huwelijks verbond is kapot gemaakt en kinderen worden in het basis onderwijs al onderwezen dat vele vormen van seksuele afwijkingen normaal zijn. We zijn als kikkers in de kokende pan met water opgewarmd en hebben dat niet op tijd door gehad. Nu kunnen we er niet meer uit. Of toch wel?

Misschien is mens zijn, is een test om te zien of je in staat bent om te groeien tot een spiritueel wezen met zelfbewustzijn Dat er op vertrouwt niet te worden misbruikt als spiritueel wezen. Dat God je het menselijke zelfbewustzijn gaf, je de godsvonk gaf is een geschenk, dat je overlevingsvermogen vergroot, maar daarmee ook de verantwoordelijkheid geeft om het geschenk niet te gebruiken om tegen je schepper in te werken. Je kunt weten dat jij de tempel van God bent. Dat jij weet dat je dus op zoek moet naar jouw zin van jouw leven. Je weet dat er één was die je vertelde hoe dat moest: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-1.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-5.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/zonen-god/zonen-van-god-1.html
http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml#top
https://www.henrymakow.com/howkultureiscontrived.html
https://www.henrymakow.com/2019/04/Ten-Ways-We-Are-Enslaved%20.html

Nadenkertje 05

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

Een groot deel van de wereld zou zich nu in deze spagaat moeten bevinden.

Wat ons verteld wordt, komt niet overeen met wat we zien. Een voorbeeld nu is de “zelfmoord” van Epstein. Maar dagelijks worden we geconfronteerd met dit soort voorbeelden. Als we alleen naar de MSM zouden kijken en alleen naar hen zouden luisteren en alleen de MSM kranten zouden lezen, zouden we moeten gaan vrezen voor onze geestelijke gezondheid.

Als we niet gaan begrijpen wat de “Elite” ons aandoet, lopen we het risico dat ons wantrouwen geen uitweg meer vindt en we geestelijk ziek worden. Het is niet voor niets dat zoveel mensen ziek, overbelast, overspannen zijn. Wat van de gewone mens gevraagd wordt, gaat zijn draagkracht vaak ver te boven. Het begint vaak met de gedachte: “ik ben toch niet gek”.

We zien onze wijken, ons land verloederen. We zien dat huizen niet beschikbaar zijn, dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt maar we moeten nog steeds geloven dat we in een “gaaf’” land wonen. Zo groeit een wantrouwen in de politiek, in de overheid. Zou dit opzettelijk kunnen zijn?

Ik schrijf over de satanische wereld waarin we leven. Over de strijd tussen goed en kwaad. Dit is een kosmische strijd, een spirituele strijd. Ontwaken komt als je je bewust bent van deze dissonantie in je waarneming. Wat we zien is onverenigbaar met wat we horen en moeten geloven.

Over de invloed van de jezuïeten en Rome

De jezuïeten vormen een extreme groep binnen de rooms-katholieke kerk. Deze groepering heeft grote macht binnen de r.k. kerk, de zgn. “zwarte paus” is de ware machthebber in het vaticaan en dat is de generaal-overste van de jezuïeten. Het is nu zo erg dat zelfs een jezuïet paus is.

De sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola. Ignatius werd ook de eerste generaal van de jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez.

Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.

Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden heroverd op de Mooren en ze alleen maar katholieken in het land wilden. Mogelijk waren ze ook geen “echte” joden maar chazaren.

Chazaren waren uit het Chazarenrijk uitgewaaierd over heel Europa. Als het nodig was, werden ze katholiek of moslim. En ze veranderden makkelijk van naam.

De Joden die in Spanje woonden, hadden dus de keuze om te verdwijnen of zich te laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven gewoon Joden (Chazaren).

(Aan het einde van het Chazarenrijk, zo rond het jaartal 960 AD, vertrokken er ook Chazaren naar Spanje) De kans is dus zeer groot dat Ignatius van Loyola afstamt van deze Chazaren. Een volk dat men Joods noemt, maar wat niets met Joden te maken heeft.

Ignatius van Loyola zat ook achter de stichting van de illuminatie. Loyola wist dat uiteindelijk de illuminatie de hele wereld zouden kunnen controleren. De wereldeconomie, internationaal bankverkeer, legers, alle takken van occultisme, en, uiteindelijk alle gelovigen. De mensheid moet op de knie voor de paus. Adam Weishaupt schreef zijn geschriften op gezag van de Chazaren. Marx en Engels werden in feite door de goed georganiseerde internationale samenzwering (de illumini) ingehuurd om hun traktaat te schrijven. ( Dit werd door beiden toegegeven in het voorwoord van de Duitse editie van 1872 (Illimunisme, J.I. van Baarn) ) Loyala wilde zijn priesters de intellectuelen van de r.k. kerk maken. Door zijn methoden werden zijn priesters absolute volgelingen. Voor zijn orde maakte hij onder andere gebruik van methoden die eerder ontwikkeld zijn. Al rond 200 n. Chr. was er een groep van monniken die “in tongen spraken en profeteerden”. Zij waren de eerste charismatische “christenen” (het waren eigenlijk de “magiërs” van babylon) . Door de geschiedenis heen, bereiden deze (occulte, belaste) monniken de weg voor mensen als Loyala.

En later stichtte Loyolo dus de orde van de jezuïeten. Het doel van deze groep was het dienen van de paus en het dienen van het doel van “Rome”: het ”herstel van het oude romeinse rijk” en het in bezit nemen van Jeruzalem. ( en de voortzetting van de verering van baäl)

Al snel na het ontstaan van het christendom bleven er “bekeerde” “kabbala” joden ( van de babylonische talmoed) via kloosters en via monnikengroeperingen actief invloed uitoefenen op het christendom. Zij bleven in contact met de baälvereerders. Deze baälvereerders hebben al snel een machtscentrum in Rome gecreëerd.

Het vaticaan/Rome wilde absoluut Jeruzalem in zijn bezit krijgen, vanwege de religieuze waarde van deze stad. Dat lukte hen niet vanwege de er nog wonende niet babylonische Joden (de spirituele joden van de talmoed van Jeruzalem) . Een tweede probleem waren de gelovigen in Noord- Afrika. De roomse kerk wilde macht, en niemand moest hen in de weg staan. Het vaticaan moest een wapen creëren om ten eerste de Joden te elimineren en ten tweede de bijbelgetrouwe gelovigen uit te roeien. Zij zagen de Arabieren als de ideale bron van menskracht om hun vuile plannen uit te voeren.

In deze tijd was het Arabisch schiereiland in grote onrust. Stamoorlogen, overvallen en man-tegen-man gevechten waren schering en inslag. Ook de politieke situatie was zeer gecompliceerd. Aan de ene kant was er het “christelijke imperium”, ten westen, en het Perzische imperium ten oosten van Arabië. Deze vormden de leidende wereldmachten en streefden beide naar de alleenheerschappij over de toenmalige wereld. Het gebied er tussen, in de bijbel het land van de Saracenen genoemd, was woest en bevolkt door zwervende Arabische (Semitische) stammen. De hoofdstad van het christelijke imperium was Byzantium. In het jaar 354 werd een van de eerste kerkvaders geboren: Augustinus. Augustinus wist wat er aan de hand was. Hij was in die tijd druk bezig om Arabieren tot het katholicisme te bekeren. Veel Arabieren zagen hier echter geen heil in, en bleven bij hun eigen goden. In de tijd hierna werden er spionnen gezonden naar de Arabische stammen die zich niet bekeerden. Zij vertelden deze Arabieren dat er eens een groot leider zou opstaan, die alle Arabieren zou samenbinden (The Prophet, A. Rivera) Augustinus was een erg machtig en invloedrijk man met een eigen klein leger van volgelingen. Zijn kloosters werden gebruikt als uitvalsbases om bijbelse manuscripten op te sporen en bijbelgetrouwe gelovigen op te sporen en elimineren. Het vaticaan ging een Messias voor de Arabieren creëren. Iemand met leiderschap en charisma, die zou opstaan en de Arabieren zou aanvoeren in de strijd tegen de Joden en bijbelgetrouwe Christenen, en, uiteindelijk, met alle Arabieren achter hem, Jeruzalem zou innemen voor de paus. Een uitgetreden jezuïet heeft daarover bronnen vrijgegeven en dat naar buitengebracht. Hij vertelde het volgende verhaal: Een rijke Arabische dame, bekeerd tot het katholicisme, genaamd Chadiedja, had haar rijkdom afgestaan aan de roomse kerk, en was in het klooster gegaan. Ze kreeg een speciale opdracht: uit het klooster gaan en een briljante jongeman zoeken die gebruikt kon worden als een messias voor de Arabieren. Zij kreeg alle financiële steun van Rome hiervoor, en een helper: haar neef Waraquah, een “bekeerde” arabier. (The Prophet, A. Rivera) Mohammed, een jongeman van 25 jaar, werd door Chadiedja aangesteld om haar handelskaravanen te leiden. Later vroeg zij hem ten huwelijk en hij stemde er in toe. Pas als hij 40 jaar is, horen wij weer iets van Mohammed. Hij krijgt dan zijn eerste “openbaringen van Allah” en moet deze reciteren (opzeggen, herhalen).

Het was niet ongebruikelijk dat Arabieren zich door Joden en Christenen lieten onderwijzen. Mohammed noemde zichzelf de boodschapper van God (ALLAH= de god) De god die werd gebruikt in dit verhaal is Allah, een al bestaande god bij de Arabieren die veel verder terug ging dan Mohammed. Al voor Mohammed zijn eerste openbaringen doorgeeft was Allah een begrip binnen de Arabische wereld. In de eeuwen voor Mohammed heette de belangrijkste god van Mekka Allah. Het woord Allah, al-ilah, betekent de god. Het is een oude naam die in zuid-Arabische inscripties uit de vijfde eeuw voor Christus wordt geschreven als HLH. Er is verwantschap te zien tussen deze zuid-semitische god en zijn west-semitische pendant, ’El’. (Omzwervingen, Chaim Potok). ’El’, de zuid-semitsche god, was de god die werd aanbeden in o.a. Kanaän, voor de Israëlieten het land innamen. Er is een afbeelding gevonden van hem, waarop hij staat met op zijn hoofd een kroon en 2 horens, net als de Griekse ’god’ Pan (die ook nog hoeven en een staart had: het klassieke beeld van de satan!). /( de baäl). Allah had, volgens de Arabieren, 3 dochters: Al-lat (zonnegodin), Al-Oezza (de allermachtigste) en Al-Manah (morgenster). In Mekka was een bouwsel, de Kafba, waar een zwarte steen lag (meteoriet) die vereerd werd. Ook Allah en zijn dochters werden hier vereerd. Volgens andere bronnen was Allah niet zozeer een (1) God, maar meer een begrip: Vooral in het geval van Allah (de god, godheid) verpersoonlijking van de geestelijke wereld (Mohammed, M. Rodinson). Bij de arabieren was het in de tijd dat Mohammed geboren werd in zwang om in de leer te gaan bij de Joden en de Christenen, de mensen van het boek, zoals ze werden genoemd. De Arabieren en de Joden leefden indertijd als vreedzame buren. De gedachte was dat men, als Arabier, bij de Joden en Christenen in de leer moest gaan om zo nader tot Allah te komen. De stam van Mohammed was tevens de stam die de Kafba, het heiligdom van Allah, beheerden. Mohammed kende het begrip Allah dan ook zeer goed, zijn vader heette bijvoorbeeld: Abdoellah, hetgeen de slaaf of aanbidder van Allah betekent.

En wanneer dit verhaal klopt, dan staat Allah dus gelijk aan satan (lucifer) en dat zou veel van de wreedheden uit naam van Allah verklaren.

Het is een complex verhaal, maar samengevat betekent het dat zowel de katholieke kerk en de islam mechanismen zijn die in het leven zijn geroepen om grote groepen van de mensheid onder controle te krijgen. En dat in feite zowel de katholieke kerk als de islam via de jezuïeten onder controle staan van de Chazaren (Joden), van de baälvereerders, van de politieke zionisten.

De vroegst bekende biografie van Mohammed, werd honderdtwintig jaar na de dood van Mohammed geschreven door Ibn Ishaak. Deze biografie (‘Het leven van Gods boodschapper’) is niet overgeleverd en alleen bewaard in een bewerkte versie door een latere auteur genaamd Ibn Hisham en dateert uit de 9e eeuw.

Er zijn nog steeds ongepubliceerde werken van Mohammed. Deze geschriften zijn in het bezit van de Ayatollahs. Deze geschriften worden veilig opgeborgen, omdat ze informatie bevatten over het ontstaan van de islam. Ook het vaticaan heeft informatie hier over. Beide partijen dekken elkaar echter in. Ze hebben zoveel informatie over elkaar, dat, als dit bekend zou worden, het zo’n groot schandaal zou betekenen dat beide religies te gronde zouden worden gericht (The Prophet, A. Rivera).

Rome wilde Mohammed gebruiken voor het bewerkstelligen van het doel: het in bezit nemen van Jeruzalem, het elimineren van joden en christenen.

Het vaticaan hielp daarom mee met de opbouw van Mohammeds leger, in ruil voor

drie dingen:1: eliminatie van de joden, 2: bescherming van de Augustijner monniken, die ze nodig hadden en 3: Jeruzalem innemen voor de paus.

Hiervoor kregen ze financiële steun, en Noord-Afrika. In verloop van tijd werden de Islamieten erg sterk. Joden en bijbelgetrouwe gelovigen werden afgeslacht. De eerste moordpartijen begonnen reeds toen Mohammed nog in leven was en in Medina, waar hij heen vluchtte vanuit Mekka, honderden Joden om het leven liet brengen.

Opmerkelijk is, volgens eerder aangehaalde dr. Rivera, dat er nooit katholieken werden afgeslacht.

Deze Jodenhaat leeft tot op vandaag door bij de Islamitische volken. In de WO II hadden diverse Arabische leiders dan ook goede banden met het Fascistische Duitsland.

Toen de Paus echter Jeruzalem opeiste van de islamitische troepen, stonden zij deze niet af, immers, Jeruzalem was inmiddels de tweede heilige stad voor de islam geworden. Hier had Rome niet op gerekend. De kruistochten tegen de islamieten waren het gevolg. (Bronnen: Mohammed, M. Rodinson; The Prophet, A. Rivera) Hoewel de r.k. kerk deed voorkomen alsof ze Jeruzalem d.m.v. de kruistochten van de barbaren ging bevrijden, konden ze nu -zonder problemen- zelf Jeruzalem in beslag nemen. De gevolgen van deze actie, een Arabische Messias creëren, van Rome kunnen we nu nog zien. De Islam wordt steeds populairder en heeft grote invloed op de wereld, zowel op economisch als politiek gebied.

Maar de jezuïtische invloed in de wereld van vandaag is overal: in de zakenwereld, in het onderwijs, bij de overheid, en in de christelijke kerk.

https://www.bol.com/nl/f/omzwervingen/30010200/
https://www.bol.com/nl/p/mohammed/1001004002631907/
http://www.americanholocaust.50megs.com/The_Prophet.htm
https://spirituallysmart.com/the_prophet.html