Maand: december 2020

Over overpeinzingen tijdens de stille dagen 2

Gen.3, 4-5:

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Satan maakte Eva wijs dat ze door te eten van de boom die in het midden van de Hof stond net zo wijs zou worden als God, kennende goed en kwaad. Ze zou dus net als God worden.

In het boek Genesis wordt naar aanleiding van de zondeval van Adam en Eva door God

aangekondigd, dat “het zaad van de vrouw” de kop van de slang zou vermorzelen, ook al zou

het “zaad van de slang” dit de hiel van “het zaad” aandoen.

Gen.3:15

Hieruit blijkt al dat de verlossing uit de macht van Satan (waar de mens door de zonde in

terecht gekomen was met als gevolg de verwijdering uit de relatie met God en de dood) niet meteen plaatsvond, maar ergens in de toekomst een feit zou worden.

Ook zou deze overwinning niet zonder lijden tot stand komen.

Gen.3:19-24

Op oudejaarsdag is terugkijken op 2020 bedroevend en tegelijkertijd ook hoopvol.

Ik had nooit kunnen bevroeden in mijn jonge jaren van opgroeien en volwassen worden in de zestiger en zeventiger jaren dat ik nog een wereldwijde communistische coup zou meemaken en dat we het kwaad in volle zicht aan het werk zouden zien.

Nu we dat zien gebeuren, zien we ook de lelijkheid in volle kracht. De mensen die hun ziel verkochten, kunnen je buurman zijn, je huisarts, je volksvertegenwoordiger, je journalist die je vertrouwde zijn enz. Je ziet de lelijkheid in daden en op gezichten en het is alom vertegenwoordigd. Als jij het wel ziet en je gezinsleden niet, heb dan geduld. Alles manifesteert zich op een tijd die nodig is voor ieder individu. Iedereen loopt zijn eigen individuele weg en het is aan iedereen of hij het kwaad wil zien en wie dat kwaad in de wereld bracht. Maar ook wie dat kwaad overwonnen heeft.

In de Bijbel wordt ons duidelijk Wie deze Persoon is. Het door God gegeven Offerlam dat de zonde der wereld wegneemt, is niemand minder dan de de Schepper Zelf, de Logos, de Zoon die het Woord was en als Jezus de Messias het grote offer van verzoening bracht.

Mattheüs 11, 29: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Jezus Christus Zelf onthult ons de relatie in de Godheid van God de Vader, en Hij Zelf als de Zoon van God die gekomen is om te redden wat verloren was en de Heilige Geest als de Trooster die in ons een woning maakt.

Tussen Zijn eerste komst en Zijn terugkomst bouwt Hij Zijn Gemeente, een geheim dat in het

oude testament niet was geopenbaard, maar als gevolg van Israëls afwijzing van Hem als Messias, door God als Zijn nieuwe plan werd ingezet. De Gemeente wordt Zijn “hemelse bruid”, in de

tijd dat Zijn “aardse vrouw”, Israël, door Hem verworpen is.

Wie oren heeft die hore.

Marcus 12, 30-31: En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

De elite misleidt de massa en onderwerpt ze aan steeds strengere regels. Het kwaad grijnst naar ons. Wat me hoopvol maakt, is dat het zo zichtbaar wordt dat steeds meer mensen het zien en wakker worden.

Ik kijk bedroefd terug op 2020 en verwacht niet veel goeds van 2021. Ik kan wel van alles van de daken schreeuwen zoals bijvoorbeeld : neem geen vaccin maar er zijn betere mensen die dat doen:

Bij Wim Jongman een artikel van arts Jan Vingerhoets gelezen over de vraag of het ethisch verantwoord is om te vaccineren:

Is vaccineren onder de huidige omstandigheden ethisch verantwoord? Zorgen van een huisarts.

Uit het artikel: Mijn zorgen zijn de volgende:

het vaccin bestaat nog maar kort, het aantal beschikbare gegevens is relatief beperkt.

aan jonge vrouwen wordt aangeraden om minimaal 2 maanden na vaccinatie niet zwanger te worden

zwangerschap dient te worden uitgesloten voorafgaand aan vaccinatie

het vaccin wordt al volop gepromoot, waarbij deze gegevens niet of nauwelijks worden genoemd. Zij blijken zelfs bij veel artsen onbekend.

toch wordt personeel van verzorgings- en verpleeghuizen als eerste gevaccineerd. Daarin bevinden zich veel vrouwen in de reproductieve levensfase.

in de haast om te vaccineren lijkt eerlijke en volledige voorlichten van het publiek minder prioriteit te hebben. Voordelen worden benadrukt, nadelen of beperkte kennis worden nauwelijks genoemd. Dit baart mij grote zorg.

er komt druk op zorgmedewerkers om zich te laten vaccineren. Ongevaccineerden kunnen straks geweigerd worden bij vliegreizen, in restaurants, op festivals. Hoe vrijwillig is het vaccin?

het vaccin is qua werking het eerste in zijn soort. Dit vormt een risico, zoals de minister in zijn kamerbrief van 16 november ook toegeeft. Worden mensen, in de haast om te vaccineren, hier voldoende op gewezen?

voor het voorkomen van 1 ziektegeval moeten 256 mensen worden gevaccineerd. Voor het voorkomen van 1 sterfgeval zijn zelfs meer dan 100.000 vaccinaties nodig, aldus een berekening in een vooraanstaand medisch vakblad. Alle anderen staan wel bloot aan evt. risico’s van het vaccin. Als we dit geven aan jonge gezonde mensen die weinig van het virus te vrezen hebben, gaan ook kleine risico’s naar verhouding voor die groep zwaar wegen.

-als arts hebben wij een eed gezworen waarin we beloven dat we nooit schade mogen doen aan de patiënt en in geval van twijfel terughoudend moeten zijn. Als we nu gaan vaccineren, zijn we dan echt voldoende overtuigd dat we ons aan deze eed houden?

De patiënt vertrouwt er op dat de arts goed heeft nagedacht en het goede voor hem of haar doet. We hebben een grote verantwoordelijkheid en een dure plicht om dat vertrouwen ook echt waar te maken.

Professionals krijgen nu al informatie over het organiseren van de vaccinatie. Maar de vraag die daaraan vooraf moet gaan is: is het goed om (nu al) te vaccineren, is de patiënt voldoende voorgelicht en gebeurt dit echt wel vrijwillig? Die vraag mis ik. Ik ben beslist niet tegen vaccineren, maar wil dat niet doen zonder dat de patiënt goed is voorgelicht over wat we wel en niet weten en altijd op basis van vrijwilligheid. Op dit moment vraag ik mij oprecht af of wel aan die voorwaarden is voldaan.

Zie verder het artikel.

Xandernieuws besteedt hier ook veel aandacht aan. Verder is daar een interessant artikel over de uitleg van een kerkgebouw van de nieuwe wereldorde.

Flashback: Pilaren kathedraal New York laten vernietiging stad door vloedgolf zien – St.John the Divine kathedraal aangewezen als centrum voor komende één-wereld religie

Uit het artikel: In 2009 en 2012 besteedden we al eens aandacht aan de bijzondere pilaren in de St. John the Divine Cathedral in New York, waarop de vernietiging van de stad door een enorme tsunami wordt uitgebeeld. De in steen gehouwen afbeeldingen kwamen pas in 1997 gereed, en laten zien hoe New York -toen natuurlijk nog inclusief de Twin Towers- ‘omvalt’ als gevolg van gigantische vloedgolven:

Lees verder en kijk naar de foto’s bij dit stuk.

Bij de The Balkans Chronicles nogmaals een stuk over de corona pandemie die gebruikt wordt door de elite voor de nieuwe wereldorde:

Corona is door de “elite” in de wereld gebracht om een Nieuwe Wereldorde te kunnen scheppen

Uit het artikel: “Ieder wetenschapper of dat nou in Nederland is of in Amerika, ervan overtuigd dat je IEDERE VORM VAN KANKER in een muis KAN GENEZEN! Alleen bij de patienten is dat helaas nog niet het geval, want de farmeutische industire laat dat niet toe”, zegt Casper van Eijck, hoogleraar chirurgie, die gespecialiseerd is in behandeling van kanker. Dus,medicijnen voor kanker bestaan,maar wij gewone mensen kunnen dat niet krijgen,alleen de elite. Hebt u ooit gehoord dat iemand van het koninklijke familie of de rijke elite daaraan is gestorven of ziek is geweest? Ik niet, jullie wel?Het belangrijkste doel van de farmaceutische industrie is niet om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, maar om winst te maken. Aan gezonde mensen kunnen deze chemische bedrijven niets verdienen, dus hun doel is om mensen ziek te maken en te houden…

…Wie had dat begin 2020 gedacht: een superrijke zakenman vermomd als filantroop traumatiseert de wereld in naam van de gezondheid in overleg met virus- en statistiekmythologen vermomd als wetenschappers en farmaceutisch lobbyisten vermomd als politici en paniekzaaiers vermomd als journalisten. Corona maatregelen, die met behulp van propaganda, massale beïnvloeding en lobbyen worden afgedwongen, vergelijken met de politiek in China. De bewegingsvrijheid wordt sterk ingeperkt, mobieltjes worden gebruikt om burgers te volgen, op straat patrouilleren militairen of politieagenten met machinegeweren, menige regering regeert per decreet, parlementen zijn uitgeschakeld of werken op minder dan halve kracht, verkiezingen zijn opgeschort, verkiezingsbijeenkomsten verboden. De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg, miljoenen werknemers zitten plotseling zonder baan. De huizenmarkt staat op inzakken, de schulden stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen. Dit is nooit geweest om de bevolking te beschermen tegen een epidemie, die binnen het bereik van normale griepepidemieën ligt. De meerderheid van de deskundigen is het mee eens dat het sterftecijfer van het coronavirus aanzienlijk hoger ligt dan dat van de griep. In Italië werden ook de officiële corona sterftecijfers in het parlement als misleidend bestempeld, in de USA doen Donald Trump’s huiskanaal Fox News en het nieuwsmagazine Newsweek al enkele dagen uitvoerig verslag van de soms dubieuze machinaties van de artsen die mede verantwoordelijk zijn voor de lockdown…

…Een jaar geleden, in oktober 2019, kwamen in New York de rijkste mensen van de wereld samen voor de studiedag Event 201 van de Johns Hopkins University. Ook Bill en Melinda Gates waren hierbij betrokken, evenals het World Economic Forum (WEF). Daar werd gesproken over een „mogelijke pandemie.” De echte heersers van onze wereld willen een gecontroleerde crash veroorzaken van het mondiale economische en financiële systeem en zoveel mogelijk democratische rechten af te schaffen om zo het verzet tegen de opbouw van een nieuw systeem in de kiem te smoren. Het is een feit dat dit zeker sterke fascistische kenmerken zal hebben, waaronder de vernietiging van kleine en middelgrote ondernemingen, het toezicht op burgers door middel van biometrische registratie, de afschaffing van contant geld, verplichte vaccinatie en de invoering van een digitale identiteit…

…In het boek van Robin de Ruiter ‘Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges (In naam van de Nieuwe Wereldorde)’ beschrijft hij hoe de nieuwe wereld orde touwtjes trekt in de wereld. De informatie in dit boek is afkomstig van verschillende hoge politici. Onder anderen Jacques Attali (adviseur van de voormalige Franse presidenten Mitterrand en Hollande) en de Amerikaanse politicus Zbigniew Brzezinski, nationale veiligheidsadviseur van verschillende Amerikaanse presidenten. Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd. In dat boek beschrijft Robin onder andere het huidige plandemiescenario in detail. De beschreven gebeurtenissen vertonen meer dan een frappante gelijkenis met de situatie waarin zich de wereld sedert 2020 bevindt. Wie in de democratie slaapt, zal in de dictatuur wakker worden.

Corona is geen pandemie,maar een wereldfascistische communistische plandemie.

Lees het hele artikel en vergroot je kennis. Deel kennis maar raak niet gefrustreerd als het niet meteen in vruchtbare bodem valt.

State of the Nation (SOTN) heeft een artikel waarin het uitlegt wat kwaad is en hoe kwaadwillenden ons besturen. PONEROLOGIE ( de leer van het kwaad) : de beste verklaring voor de onverbeterlijke cabal van crimineel gestoorde psychopaten die de wereld besturen

Uit het artikel: Pseudo-realiteiten, die vals en onwerkelijk zijn, zullen altijd tragedie en kwaad genereren op een schaal die op zijn minst evenredig is aan het bereik van hun greep op de macht – wat hun voornaamste belang is – of ze nu sociaal, cultureel, economisch, politiek of (in het bijzonder ) een combinatie van meerdere of al deze. Deze pseudo-realiteiten zijn zo belangrijk voor de ontwikkeling en tragedies van samenlevingen wanneer ze zich voordoen en wortel schieten, dat het de moeite waard is om hun basiseigenschappen en structuur te schetsen, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en op gepaste wijze kunnen worden weerstaan ​​voordat ze resulteren in sociaalpolitieke rampen – tot en met oorlog, genocide en zelfs de ineenstorting van de beschaving, die allemaal vele miljoenen levens kunnen kosten en vele miljoenen meer kunnen ruïneren in de ijdele jacht op een fictie waarvan de gelovigen voldoende onverdraagzaam zijn of worden gemaakt.

Zie ook: The Theory of Positive Disintegration

Political Ponerology: A Science of Evil Applied for Political Purpose

Zie ook: “Grote reset” is opgewarmd communisme, herinnert Rusland zich:

en Alex Newman – Hoe je je kunt voorbereiden op onrust

Over overpeinzingen tijdens de stille dagen

Gen.3, 4-5:

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Satan maakte Eva wijs dat ze door te eten van de boom die in het midden van de Hof stond net zo wijs zou worden als God, kennende goed en kwaad. Ze zou dus net als God worden.

Het liep anders en Eva geeft de slang de schuld en Adam geeft Eva de schuld maar ze waren uiteindelijk misleid door de slang. Ze hebben zich laten misleiden door de satan, door de duivel, door lucifer, terwijl God in alle liefde ze veel gegeven had maar ze één ding had gevraagd: niet te eten van die specifieke boom.

De mens is gevallen, net als lucifer met zijn engelen.

Is de duivel geworden wie hij is doordat hij nooit liefde heeft gekend? Nee, het was de zonde in hem, zijn rebellie tegen God. God had lucifer juist op een hoge positie geplaatst. Tot op de dag van vandaag gaat de rebellie tegen God door maar lucifer loopt op zijn laatste benen. In zijn val wil hij zoveel mogelijk zielen oogsten.

Met de mens was het net zo: allles ontvangen van God maar van één ding toch niet kunnen afblijven en door misleiding geloven dat je God kunt evenaren of zelfs voorbij kunt streven.

Nu moet de mens Jezus aannemen als zijn verlosser want zonder dat kan hij niet naar God terugkeren. Jezus moest de breuk tussen God en mens goedmaken. En iedere dag weer krijgt de mens zijn kans om ook de gebrokenheid te herstellen.

In het leven gaat het maar om een paar dingen: liefde ontdekken en ontwikkelen en bovenal God leren kennen en Hem dienen.

Marcus 12, 30-31: En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

En juist hierin wordt de mens voortdurend ondermijnd. De valse leugens over liefde en gezin maken de pijler van de maatschappij kapot. Nog nooit is het zo makkelijk geweest om te scheiden ( flitsscheiding) en nog nooit in de geschiedenis is pornografie zo makkelijk onder handbereik gemaakt voor de massa. ( het meest bezocht op internet: pornosites) En er komen steeds meer genderkeuzes bij zodat de aanval op de mens nu zijn hoogtepunt bereikt. De mens moet kapot, zijn geluk in een relatie moet onmogelijk worden gemaakt en zijn vruchtbaarheid aan banden gelegd. Dat geldt niet voor de elite.

De elite misleidt de massa en onderwerpt ze aan steeds strengere regels en iedereen die vraagtekens plaatst wordt een ontkenner genoemd. Er wordt nooit op feiten ingegaan maar er wordt op emoties ingespeeld: bezwaar tegen vaccins omdat je niet weet wat er in zit? Joh, je eet toch ook een frikandel waarvan je niet weet wat er in zit! ( H. de Jonge)

Schuld wordt gegeven aan anderen ( van Dissel: dat er zoveel doden vielen in tehuizen lag niet aan beleid maar aan slecht opgeleid personeel)

Mensen die denken dat ze er snel zullen zijn als de maatregelen maar worden opgevolgd, zien niet dat de elite al de volgende stap voorbereidt.

Als je niet wilt zien, zie het ook niet. Als je niet wilt horen, zul je het ook niet horen. Precies wat Jezus ook steeds weer zei: wie oren heeft die hore. Probeer het te begrijpen zei Jezus. Maar als IK je de Waarheid vertel en het komt je niet uit dan blijven je oren doof.

Op alternatieve sites doen bloggers en journalisten hun best om misleidingen aan het daglicht bloot te stellen. Ze spreken vaak tegen dovemansoren en toch gaan ze stug door. Ze kunnen veelal niet anders: ze hebben de rode pil geslikt en zijn daardoor gaan zien en gaan horen en hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid gekregen.

Op frontnieuws las ik een artikel met de kop: Pfizer’s Covid-19 vaccine is in een paar uur tijd ontwikkeld

Mensen vertrouwen op de “wetenschap” maar kunnen niet geloven dat daar het grote geld ook al een rol speelt en niet de gezondheid van mensen. Ze zijn in de modus: “dat doen ze niet” maar ik geef dat al regelmatig aan: “de bovenonsgestelden” zijn er niet voor ons. Voor velen is dat een ondraaglijke gedachte. Zij doen wel wat wij niet zouden doen.

Uit het artikel:

Volgens de medeoprichter van BioNTech, Dr. Ugur Sahin, is het door hem ontworpen Covid-19-vaccin voor Pfizer op 25 januari 2020 in slechts enkele uren op één dag ontwikkeld.

Geen enkel ander vaccin in de geschiedenis is zo snel ontwikkeld en geproduceerd. Het snelste vaccin dat ooit is ontwikkeld, heeft meer dan vier jaar geduurd.

Bij xandernieuws kun je lezen dat ze allang werken aan “opvolgers” van Covid-19: de SPARS pandemie van 2025 tot 2028

Uit het stuk: Gesterkt door de slaafse lockdown-, social distancing- en mondkapjes volgzaamheid van de bevolking is de Westerse elite inmiddels zo brutaal en zeker van zichzelf, dat niet eens meer wordt verborgen dat de Covid-19 pandemie een gepland project is, dat volgens de Wereldbank tot 2025 zal gaan duren. De opvolger van Covid werd al in oktober 2017 – net als in 2019 met corona het geval was – in een ‘simulatie’ van de Johns Hopkins University aangekondigd: SPARS, dat ‘gepland’ staat voor de periode van 2025 tot 2028. Het lijkt de bedoeling te zijn om in de loop van enkele jaren alle vormen van weerstand tegen de communistische ‘Great Reset’, de VN klimaatagenda 2030 en het gedwongen vaccineren van de hele wereldbevolking te slopen.

Ook bij Xandernieuws een stuk over het Hoofd wetenschap WHO die erkent dat er geen bewijs is dat Covid vaccins besmettingen voorkomen

Uit het stuk: Dit bevestigt andermaal dat al deze maatregelen helemaal niets te maken hebben met de volksgezondheid, maar onderdeel uitmaken van één groot gedragscontrole experiment. Nu blijkt dat 95% van de mensen willoos, slaafs en onbenullig de meest onzinnige en diametrale maatregelen slikken, weten de regeringen dat ze de komende jaren feitelijk kunnen doen wat ze willen.

Bij niburu ook wat lezenswaardige artikelen die tot denken stemmen. Ik ben niet zo’n fan van niburu omdat ik de schrijftoon vaak onvolwassen vind. Het is voor mij dan moeilijk om alles serieus te nemen. Bij Xandernieuws vind ik die volwassen toon wel.

Maar ze hebben echter regelmatig goede artikelen en dus wil ik ze toch delen. Al eerder las ik over het belang van slikken van vitamine D en dat dit niet groot in de MSM komt.

De titel van het artikel vind ik ook wat populair aandoen, een beetje scholierentaal waar ik me dan doorheen moet worstelen. Nederlandse overheid weigert mensen te redden van de “corona dood”

Enfin lees zelf maar. Het is gewoon nodig dat ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen extra vitaminen moeten slikken en daar is geen beleid voor.

Alles is bekend maar wordt de doorsnee mens onthouden.

Het moet allemaal gaan zoals gepland want er moet nu eenmaal een grote reset plaatsvinden. Mensen die daarvoor waarschuwen en die kritiek hebben op beleid worden wappies genoemd. Als je kritiek levert word je ontkenner genoemd ( of foob) maar een criticus is iemand die kritiek heeft en vragen stelt en is geen ontkenner van iets. Maar zelf goede journalisten doen geen onderzoek meer. Ze brengen hun tijd door op bijvoorbeeld twitter en weten het allemaal beter zonder feiten onderzoek.

Lees je hierover uitgebreid in de Nederlandse MSM? Over alle reacties op het vaccin tot de dood aan toe?

Wat doe je? Op wie vertrouw je?

Wie dat wel doet, kun je lezen bij activpost in een artikel met de kop: The Great Reset, Part II Door Michael Rectenwald

Uit het artikel:

Desalniettemin is het niet de bedoeling van het WEF om elk aspect van de productie te plannen en dus alle individuele activiteiten te sturen. Het doel is veeleer om de mogelijkheden voor individuele activiteit, inclusief de activiteit van consumenten, te beperken – door industrieën en producenten binnen bedrijfstakken uit de economie te persen. “Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd.”

Evenzo beoogt de Grote Reset niet zozeer een strikt collectivistische planning van de economie, maar beveelt en eist neofeudalistische beperkingen aan die verder gaan dan wat dan ook sinds de Middeleeuwen – anders dan onder het staatssocialisme zelf.

…Ik noem dit neofeudalisme ‘bedrijfssocialisme’ – niet alleen omdat de retoriek om aanhangers te winnen voortkomt uit socialistische ideologie (‘eerlijkheid’, ‘economische gelijkheid’, ‘collectief goed’, ‘gedeeld lot’, enz.) Maar ook omdat daarna volgt de feitelijke monopolistische controle over de productie via de eliminatie van niet-conforme producenten – d.w.z. een tendens tot monopolie over de productie die kenmerkend is voor het socialisme. Deze interventies zouden niet alleen bijdragen aan de reeds bestaande “interventionistische chaos”, maar de markten verder verstoren in een mate die ongekend is buiten de gecentraliseerde socialistische planning op zich . De elites konden a priori proberen te bepalende behoeften en wensen van de consument door de productie te beperken tot aanvaardbare goederen en diensten. Ze zouden ook de productie beperken tot de soorten die vatbaar zijn voor de regeringen en producenten die zich bij het programma aansluiten. De toegevoegde regelgeving zou middelgrote en kleine producenten failliet doen gaan of naar zwarte markten drijven,

…Dit beleid en deze politiek destabiliseren niet alleen de natiestaat, maar helpen ook kleine bedrijven te vernietigen en zo concurrenten uit te schakelen.

…Terwijl kleine bedrijven zijn verpletterd door de combinatie van draconische lockdowns en losbandige waanzin, hebben bedrijfsreuzen zoals Amazon het als nooit tevoren gedaan. Zoals BBC opmerkte, hebben ten minste drie van de technische giganten – Amazon, Apple en Facebook – enorme winsten geboekt tijdens de lockdowns,

…De enige redelijke reactie op het Great Reset-project is om het te trotseren, meer concurrentie te introduceren en te promoten en de volledige heropening van de economie te eisen, ongeacht het gevaar. Als dit betekent dat kleinschalige producenten en distributeurs zich moeten verenigen om staatsverordeningen te trotseren, dan is dat maar zo. Er moeten nieuwe bedrijfsverenigingen worden gevormd, met als doel de Grote Reset te verijdelen, voordat het te laat is.

Het is natuurlijk “makkelijk” te constateren dat mensen deze machten moeten trotseren maar een mens kan dat niet alleen en hij heeft hulp nodig van leiders die de machten durven uitdagen.

Jon Rappoport Jon Rappoport’s blog vraagt zich in zijn blog af waar de religieuze leiders zijn. : waar zijn de moedige religieuze leiders?

Uit zijn artikel:“De mensen geven hun vrijheden nooit op, maar wel door een waanvoorstelling.” Edmund Burke, 1784

Wanneer gaan religieuze leiders eisen stellen aan hun leden? Eist om eerst een plicht jegens God tot uitdrukking te brengen; boven en buiten de beperkingen van de staat.

Deze leiders geloven beslist dat God mensen heeft geschapen met de kwaliteit van vrijheid. De Bijbel zegt het onherroepelijk. Onder de dekmantel van COVID kan de staat die vrijheid dus niet opheffen.

De religieuze leiders moeten hun kudden bevelen om in opstand te komen.

Niet alleen om kerkdiensten bij te wonen; maar om zonder angst te leven, buiten in de open lucht, zonder zich achter maskers te verschuilen, zonder afstand te houden, zonder opsluitingen, zonder hun recht om de kost te verdienen op te offeren.

Verschillende katholieke prelaten hebben verklaard dat de COVID-fraude wordt gebruikt als een reden voor het creëren van een anti-spirituele nieuwe wereldorde.

De volgende stap is hun kerkleden en gelovigen vertellen dat ze moeten rebelleren, om het goede en God te kiezen.

Elk vroeg verhaal over elke religie laat zien hoe de staatsmacht van die tijd moest worden overwonnen. Is het nu tijd om terminaal geheugenverlies te ontwikkelen over deze oorsprong?

Zijn die verhalen begraven omdat ze ongemakkelijk zijn?

Citaat uit een anoniem geschreven artikel, “Ancient Christian Martyrdom: A Short Overview” :

Tegen 200 na Chr. had het christelijk geloof de meeste regio’s van het Romeinse rijk doordrongen, hoewel christenen zich voornamelijk in de grotere stedelijke gebieden bevonden (Gallië, Lyon, Carthago, Rome). In 325 waren er naar schatting 7 miljoen christenen, en maar liefst 2 miljoen gedood voor het geloof. “

Een van de redenen voor deze enorme vervolging: “Christelijke weigering om andere goden te aanbidden of te eren was een bron van grote twist.”

Christenen werden ervan beschuldigd atheïsten te zijn vanwege hun ontkenning van de andere goden en weigering van keizeraanbidding. Daarom werden ze beschuldigd van staatsverraad. “

“Voor veel provinciale gouverneurs werden christenen beschouwd als sociale radicalen, in plaats van alleen te worden vervolgd vanwege hun geloof.”

En nu, in 2020, betreft het belangrijkste religieuze bezwaar tegen COVID-beperkingen het aantal gelovigen dat tijdens diensten in een kerk is toegestaan?

Is dit de evolutie van het geloof, of de vernietiging ervan, door toedoen van de gelovigen zelf?

Is het geweten “achterhaald”?

Is de beschaving nu zo ‘geavanceerd’ dat lijden en zelfs sterven voor het geloof als absurd wordt beschouwd?

Is het onderhandelen met de staat over de vraag of 10 of 50 leden een huis van aanbidding kunnen betreden het snijvlak van rebellie?

Het lijkt mij dat mensen hun religie moeten afzweren als ze niet bereid zijn ervoor naar de muur te gaan.

Geef gewoon toe dat wat echt geloof vereist, te veel is.

Jezus onderging pijn en martelingen en gaf zich over om de mensheid te redden, maar nu kunnen trouwe volgers hun loyaliteit betuigen tijdens online virtuele diensten. Of vanuit hun auto, op een parkeerplaats. Zonder een gewetensbreuk te voelen.

Door de jaren heen heb ik veel beweringen gehoord dat Amerika (en andere westerse landen) zijn gestoeld op basis van christelijke waarden. Tegenargumenten buiten beschouwing gelaten, als dat de bewering is, waar is dan de moed om die te ondersteunen?

Wat hebben deze beweringen voor zin als er in een grote crisis geen massale opstand is, openlijk, tegen de tirannieke staat, namens God?

Nogmaals, massale rebellie betekent de weigering om maskers te dragen, de weigering om afstand te houden, de weigering om lockdowns te gehoorzamen of bedrijven te sluiten. Het betekent vrijheid terugvorderen.

Maar misschien geloven sommige mensen dat God gehoorzaamheid aan de staat wil. Hij wil dat zijn loyale volgers zich onderwerpen aan de lockdowns. Hij wil dat gelovigen zich overgeven aan een allesomvattende seculiere nieuwe wereldorde, waarin burgers zullen functioneren als pionnen in een Brave New World technocratie.

Het zijn natuurlijk verwarrende tijden voor iedereen maar er zijn wel degelijk religieuze leiders die opstaan maar die nauwelijks in de MSM een podium krijgen. Ik verwijs er ook naar.

Lifesitenews heeft goede artikelen en verwijst ook naar dappere leiders bijvoorbeeld in Californische priester behaalt grote overwinning

zie ook hier Zodra je je nek uitsteekt, moet je weer terug in het hok.

Maar Rappoport wil zelf ook behulpzaam zijn en in zijn blog heeft hij een brief naar ondernemers: COVID: Open brief aan ondernemers

Uit dat artikel: Uw reactie op deze oorlog moet krachtig zijn. En in dit geval is er kracht in cijfers.

Ik doe dit aanbod. Voor elke nieuwe vereniging van kleine bedrijven, met ten minste 30 echte en eerbare leden / eigenaren die klaar staan ​​en bereid zijn om de lockdowns te bestrijden, zal ik je alle adviezen geven over het verwerven van publiciteit die ik kan opbrengen.

Ik run NoMoreFakeNews.com al 20 jaar. Ik heb wat kennis opgedaan over het verspreiden van de waarheid.

HUN kant beschikt over enorme middelen waardoor ze berichten via de media en de overheid kunnen overspoelen. ONZE kant moet manieren vinden om die kracht tegen te gaan.

Alles is niet verloren. Vrijheid sterft niet in de hoofden en harten van mensen. Het is er voor altijd.

Als het slaapt, moet het opnieuw worden gewekt.

Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn.

Maar degenen die zeggen dat het onmogelijk is, hebben het mis.

Bij Activist Post ( zie boven) nog een artikel dat tot denken aanzet en aansluit bij wat Rappoport ook zegt: verenig je:

2020: het jaar waarin de boom van de vrijheid in brand werd gestoken

Uit het artikel:

‘De mensen weten het niet. Ze zijn niet opgeleid om te beseffen dat ze macht hebben. Het systeem is zo ingesteld dat iedereen gelooft dat de overheid alles gaat oplossen. Wij zijn de regering . ”- John Lennon

Geen twijfel mogelijk: 2020 – een vreselijk, niet goed, heel slecht jaar voor vrijheid – was het hoogtepunt van een vreselijk, niet goed, heel slecht decennium voor vrijheid.

Corruptie, tirannie en misbruik van de overheid in combinatie met een Big Brother-weet-best-mentaliteit en de COVID-19-pandemie dreef ons met grote snelheid naar een volwaardige politiestaat.

…De regering heeft ons leven, onze vrijheid en ons geluk niet beschermd. De roofdieren van de politiestaat hebben grote schade aangericht aan onze vrijheden, onze gemeenschappen en ons leven. De regering luisterde niet naar de burgers, weigerde zich aan de grondwet te houden en behandelde de burgers als een financieringsbron en weinig anders.

…COVID-19 stelde de noodstaat in staat zijn bevoegdheden uit te breiden. Wat begon als een schijnbare poging om te voorkomen dat een nieuw coronavirus de natie (en de wereld) ziek maakte, werd nog een middel waarmee wereldregeringen (inclusief die van ons) hun bevoegdheden konden uitbreiden, hun gezag konden misbruiken en hun kiezers verder konden onderdrukken. Hoewel COVID-19 emotioneel, fysiek en economisch een aanzienlijke tol eiste van het land, stelde het de regering ook in staat om onze rechten te vertrappen in de zogenaamde naam van de nationale veiligheid, met gepraat over massale testen op COVID-19-antilichamen, screening van controleposten , contactopsporing, immuniteitspaspoorten, gedwongen vaccinaties, snitch-tiplijnen en zware lockdowns.

…De vrije meningsuiting werd de ene na de andere knock-outslag uitgedeeld.

…De Deep State nam het over. Het Amerikaanse systeem van representatieve regering is omvergeworpen door de Deep State – ook bekend als de politiestaat oftewel het militaire / zakelijke industriële complex – een winstgedreven, militaristische bedrijfsstaat die streeft naar totale controle en wereldwijde overheersing door het opleggen van de staat van beleg hier thuis en door oorlogen in het buitenland aan te wakkeren. De “regering van het volk, door het volk, voor het volk” is omgekomen. In plaats daarvan is er een schaduwregering, een gecorporatiseerde, gemilitariseerde, diepgewortelde bureaucratie die volledig operationeel is en wordt bemand door niet-gekozen functionarissen die in wezen het land leiden en de baas zijn in Washington DC, ongeacht wie er in het Witte Huis zit.

…Het maakt niet uit wie er in het Witte Huis zit, de politiek zal geen systeem repareren dat onherstelbaar kapot is.

…Profiteer buiten het opgetuigde systeem! Bescherm uzelf tegen tirannie en economische ineenstorting. Leer vrij te leven en verspreid vrede!

…De macht om dingen ten goede te veranderen berust bij ons, niet bij de politici.

Zolang we hardvochtigheid, wreedheid, gemeenheid, immoraliteit, onwetendheid, haat, onverdraagzaamheid, racisme, militarisme, materialisme, gemeenheid en onrechtvaardigheid blijven toelaten – versterkt door een echokamer van vervelende tweets en door de overheid gesanctioneerde wreedheid – om gerechtigheid, eerlijkheid te overtroeven en gelijkheid, er kan geen hoop zijn om de politiestaat te overwinnen.

Zoals ik duidelijk maak in mijn boek Battlefield America: The War on the American People , marcheert de politiestaat naar voren, machtiger dan ooit.

Als er enige hoop is op vrijheid in 2021, dan is dat bij ‘wij de mensen’.

De mensen zullen oordelen en hun gevolgtrekkingen zullen niet mals zijn. Doch het oordeel kunnen we beter aan God overlaten. Maar we moeten wel zien wat er gebeurt en kijken hoe we ons leven op de situatie afstemmen.

Franklin ter Horst schrijft over het oordeel over de machthebbers en hun trawanten

Uit zijn artikel:

Zoals in de zeven voorgaande nieuwsbrieven over het Covid-19 stappenplan duidelijk is geworden zijn de machthebbers en hun trawanten druk bezig de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid horen tot het verleden. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus.

…De mainstream media zal de grenzeloze eigendunk, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid van de machthebbers nooit ter sprake brengen. Ze hebben hun geloofwaardigheid volledig verloren.

Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrecht nepnieuws. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden.Mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, worden al gauw uitgemaakt voor complotdenkers, fascisten of rechts-extremisten. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend.

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat veel mensen zelfs het idee hebben dat er niets aan de hand is. Ze zijn bezig ons maatschappelijk leven te vernietigen en ons een werelddictatuur op te dringen.

… Het lijkt er op dat onze wereld met rasse schreden op weg is naar de eindfase van ons huidige wereldbestel. We zien hoe de macht van de duisternis steeds driester en brutaler wordt. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen zoals omschreven in het boek Openbaring. Het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt.

De machthebbers die op het wereldtoneel acteren zijn verslaafd aan verdorvenheden net zoals dat in het oude Babylon gebruikelijk was. Zij hebben de kant van het Kwaad gekozen. God waarschuwt ons voor de Macht der Duisternis:

Johannes 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

…De grote vraag is hoelang God de mensonterende dwangmaatregelen van de machthebbers en hun trawanten nog zal toestaan. Hoe lang ze nog hun gang mogen gaan met de totale reset van Gods Schepping. Wij weten vanuit de Bijbel dat hun tijd op het wereldtoneel gelimiteerd is. God zal hen toestaan een bepaalde tijd te acteren. Maar dan is het plotseling afgelopen met hun macht en allen die de wereldbevolking ongestraft hebben geterroriseerd. Hun plannen zullen worden verijdeld omdat God het optreden van deze Babylonische afgodendienst op een gegeven moment niet langer zal toestaan.

…Het boek Openbaring maakt duidelijk dat Johannes aanwezig mag zijn bij het hemelse openingsceremonieel van het Boek met Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met onze wereld is beschreven. God zal handelend gaan optreden. Johannes ziet wat er vanuit Gods perspectief staat te gebeuren.

…Openbaring 14 spreekt over heiligen. Deze heiligen zijn zij die ‘de geboden van God en het geloof in Jezus/Yeshua bewaren.’Door de prediking van het evangelie van het koninkrijk hebben ze leren geloven in Jezus/Yeshua als de komende Messias en ze gehoorzamen Gods geboden in afwachting van Zijn komst om hen te bevrijden. Het vers is een aansporing tot deze getrouwen om te volharden in de strijd tegen het beest en zijn volgelingen opdat zij niet met de dienaren van het beest geoordeeld worden. Er is geen tussenweg,

…Hebreeën 4:14 “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.”

Matthéüs 13:39 “…het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.”

Lucas 17:29-30 “Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.”

…Wie de wil Gods doet vergaat niet met Babylon maar blijft in eeuwigheid. Met Babylon hoereren, betekent met Babylon te gronde gaan.

Ik deel bovenstaande omdat ik eerder over het boek Openbaringen schreef en dit een mooie aanvulling is. We zien gebeuren wat in de bijbel staat en nog zijn de meeste mensen het liefst ver weg bij deze ontwikkelingen. Daarom moeten anderen waakzaam ( 1 Kor. 16: 13-14 : 13 Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. 14 Laat alles bij u in liefde gebeuren.) zijn en wijzen op de weg naar de Waarheid en het Leven dat anders is dan een leven vol willekeur en zinloosheid.

Het is een oorlog tegen God maar als er geen God is, wie weet dan wat goed is en wat kwaad? Het is Uw Wil geschiede. Maar dat willen luciferianen niet.

Kritisch denken, zelfstandig denken lijkt steeds meer te verdwijnen en hoe meer kritisch denken verdwijnt des te meer krijgt propaganda voet aan de grond en gaat door de MSM een geloofwaardig alternatief worden.

Jezus wilde geen lauwe kerk maar een leven van passie, ook voor Hem.

Mattheüs 7, 12-20 (SV): 12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.

18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.

19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.

Christus heeft geleerd dat wij als individu belangrijk zijn voor God en dat wij van Hem onze natuurlijke rechten hebben gekregen. “Zij” vechten tegen God en de natuurlijke rechten en willen God afschaffen en een soort “wereldreligie met een wereldreligiegod” teruggeven die zorgt voor “mensenrechten” en dat zijn dan rechten die “zij” bepalen.

Ayn Rand zei: de kleinste minderheid op aarde is het individu. Degenen die individuele rechten ontkennen, kunnen niet claimen verdedigers van minderheden te zijn.

We moeten niet wankel zijn en met liefde en mededogen naar de wereld kijken. Als je ogen een duistere wereld zien, kan het hart nog altijd het Licht zien. Met geduld en liefde en met kracht kun je langzaam een wereld winnen

1 Korinthiërs 13,13: En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de HERE, uw God, u overal zal helpen.’ Jozua 1:9

Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Efeziërs 6:11

Over waarom kerstmis wordt aangevallen

Zelfs de koning doet er aan mee: nergens een teken van kerstversiering tijdens en na zijn kersttoespraak.

Van Makow : ( google translate gebruikt en hier en daar aangepast)

0ver het uitwissen van kerstmis

…Elk jaar wordt Kerstmis een vervagende weerspiegeling van het verleden van Kerstmis. Wat hebben de satanisten tegen Jezus?

…Hij is de antithese van de omgekeerde wereld die ze creëren. Jezus leerde dat God liefde is, en hij houdt evenveel van iedereen . Hij leerde dat God een morele kracht is.

…Ze verwerpen God en haten Jezus. De covidscam is een oorlog tegen God, Liefde en de mensheid, en het zal erger worden . De “grote reset” is het communisme. Agenda 2030 is letterlijk Agenda 1984. Ze zijn vastbesloten ons te degraderen, onteigenen en tot slaaf te maken.

Hij post een oud artikel: uit 2005 opnieuw om te laten zien dat satanisten Kerstmis al heel lang afzeggen( / blokkeren/ wegwerken/ boycotten / uitwissen) . De scamdemic heeft ze een voorwendsel gegeven.

…De westerse samenleving is sociaal ontwikkeld door kabbalistische (satanistische) joodse centrale bankiers en hun vrijmetselaars (onze ‘leiders’). Deze mensen haten Christus. Ze haten God. Ze haten de mensheid maar beschuldigen ons van haat. Ze haten het evangelie van de liefde van Christus. Heb je naaste lief als jezelf. We staan onder satanistische controle. Het wordt satanisch bezit genoemd.

Het vieren van de centrale christelijke feestdag en zelfs het zeggen van “Vrolijk kerstfeest” is een politieke daad geworden.

Waarom is dit gebeurd? Het antwoord is niet mooi. De financiële elite van de wereld ( NB. : begonnen bij de farizeeën en sindsdien door “hen” opgevolgd en voortgezet. Dwz. door de luciferianen) wil het christendom uitroeien. Hun voorlopers ( NB. De farizeeën en die lieten het over aan “derden”, dwz. Pontius Pilatus, die zijn handen weer in onschuld waste) kruisigden Christus. Het christendom geeft iedereen een stukje van de taart en elitairen willen het allemaal voor zichzelf.

Volgens het christendom zijn alle mensen naar Gods beeld geschapen, dat wil zeggen dat de goddelijke waarheid in elke ziel aanwezig is. Dienovereenkomstig houdt God evenveel van iedereen en is het menselijk leven heilig. Ons geboorterecht is om God te kennen door de leringen van Christus te volgen.

Aan de andere kant wil de New World Order de mensheid corrumperen en vernederen en elke vonk van goddelijkheid uitdoven. Ze willen ons ‘mensenrechten’ toekennen (die zij bepalen) in plaats van onze door God gegeven rechten te erkennen. Zie je, dieren zijn beter te hoeden en ruimen.

Diversiteit” is een (s) linkse truc om de christelijke meerderheid te onderwerpen. Christenen moeten op de achtergrond staan.

Om de mensheid te degraderen, moet de elite de vier pijlers van de menselijke identiteit dynamiseren ( beter: “opblazen) : ras, religie, natie en familie. Net zoals het homoseksualiteit en fe-manisme promoot om het gezin te ondermijnen, gebruikt het Joodse feestdagen om het christendom te vernietigen.

De waarheid is dat de meeste joden en andere niet-christenen graag van Kerstmis een officiële nationale feestdag maken. Sommige joden en moslims begonnen zelfs groepen om Freedome de authentieke viering van Kerstmis te promoten ( NB. : wij zouden zeggen om in vrijheid en ongebondheid kerstmis voor iedereen tot feestdag te maken) . Niemand kan bezwaar maken tegen de geest van goddelijke liefde en menselijke broederschap die Christus vertegenwoordigt. Het is het hart en de ziel van Kerstmis.

Niemand heeft er bezwaar tegen behalve de in het buitenland gevestigde centrale bankiers en het monolithische occulte (dwz maçonnieke) politieke en culturele establishment dat ze in dienst hebben.

…Vrijmetselaars zitten achter de onechte scheiding van religie en staat.

“Vrijmetselarij is historisch gezien een revolutionaire wereldwijde beweging die is georganiseerd om het kabbalistische gnosticisme te bevorderen; om het christendom te ondermijnen en … te vernietigen; om vrijmetselaarsfilosofie in belangrijke overheidsstructuren te brengen; en om elke regering te ondermijnen die niet strookt met de principes van de vrijmetselaars.” ( Paul Fisher in “Behind the Lodge Door” Blz.16)

…De vernietiging van het christendom is een hoofddoel van het communisme, een spawn ( een voortbrengsel / gebroed / uitbroedsel b.v. a spawn of evil een uitbroedsel van kwaad) van de bankelite via haar maçonnieke arm. Communistische / vrijmetselaarsregeringen vervolgden en vermoordden christenen in Rusland, China, Spanje, Mexico, Frankrijk enz.

Als joden aan deze vervolging zouden worden onderworpen, zou er gekrijs van “antisemitisme” klinken, maar christenen aanvaarden het gedwee.

Gebruikmakend van schuldgevoelens die door de joodse holocaust zijn gegenereerd, conditioneren de elitairen christenen om zich aan joden te hechten en gedwee hun overtuigingen en instellingen op te geven. Dit veroorzaakt natuurlijk antisemitisme.

…Niet alle joden maken deel uit van deze heersende kaste, maar alleen die joden (en niet-joden) die voor de centrale bankiers werken via het web van bedrijven, stichtingen, mediabedrijven, universiteiten enz. dat het ( Amerikaanse) establishment vormt.

…De meerderheid van de Joden zoals ik (is H.Makow) wil geen deel uitmaken van de Nieuwe Wereldorde, die eigenlijk van plan is om het ware jodendom (en joden) uit te roeien, samen met het christendom en de christenen.

Maar de bankiers zouden graag vijandigheid jegens alle joden afwenden, niet alleen degenen die voor hen werken. Op deze manier kan verzet tegen hun kwaadaardige plan worden afgedaan als haat en vooroordelen.

…Christus zei: ” Dus een ieder die mij erkent voor de mensen, zal ik erkennen voor mijn Vader die in de hemel is; maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is.” (Mattheüs 10: 32-33)

Toen zei hij: “Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen; ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar een zwaard.”

…We kunnen evenmin religie uit het nationale leven halen als we licht uit een kamer kunnen halen zonder in duisternis te worden achtergelaten.

Uit reacties: …De reden waarom de geldwisselaars en farizeeën een hekel hebben aan Kerstmis, is dat het verhaal van Jezus en dus het christendom ALLES is: dat God je enige meester is. Mensen zijn vergeten dat het doel van Jezus was om de “Joden” vrij te maken van de Farizeeën en Geldwisselaars, de tradities van mensen.

Zolang God alleen boven u staat, bent u vrij en kan niemand boven u staan. Dit is het ergste dat mogelijk is voor de slavenhandelaren, en dat zijn de geldwisselaars en farizeeën.

Alleen Jezus kan je bevrijden, en dit wordt gedaan door God je enige meester te maken. Christendom en vrijheid zijn een en hetzelfde.

…Ik vraag me al een tijdje af waarom het christendom door het establishment wordt aangevallen. Gezien het feit dat de islam Jezus ook erkent als de messias en een groot deel van de moslims is voorbereid op oorlog en martelaarschap, was het tot nu toe nooit echt logisch voor mij met al dit gepraat over vaccinpaspoorten die een vereiste werden om toegang te krijgen tot basisdiensten en zelfs om te werken. Het lijkt te veel op het merkteken van het beest, zoals beschreven in het boek Openbaring, om een eenvoudig toeval te zijn, en het christendom is de enige religie die Openbaring in zijn geschriften opneemt.

Hoe minder mensen dit serieus nemen, hoe meer mensen bereid zullen zijn om experimentele vaccins te nemen in ruil voor versoepeling van de beperkingen op onze fundamentele vrijheid.

…Ja, de haat is intens.

Maar ze zullen niet winnen, want Jezus Christus is de Heer der Heren en Koning der Koningen.

En zoals het Oude Testament herhaaldelijk aantoont, kiest God er altijd voor om te vechten met een klein, schijnbaar volledig overweldigd menselijk leger omdat het Zijn goddelijke glorie laat zien.

Hoe volkomen dwaas is het voor de sterfelijke mens om tegen zijn maker te vechten.

…Moet zeggen dat uw site de beste op internet is! Je geeft zowel feitelijke informatie als filosofische waarheden.

Ga zo door broer!

Zie ook bij Jon Christian Ryter HET CHRISTENDOM WISSEN DEEL 1 van 3

zie ook Waarom het jodendom Christus haat – Leon de Poncins:

zie ook: Maria lasteren en de geboorte van Jezus in de talmoed van Michael Hoffman www.RevisionistHistory.org

Over pathologische leugenaars

Bij christiansfortruth een lezenswaardig artikel gelezen over de leugen: Hoe Joodse overlevenden en voorstanders van de Holocaust voldoen aan leerboekcriteria / definities van ‘pathologische leugenaars’

Google translate gebruikt en af en toe een beetje aangepast.

Uit het artikel:

…De formele studie van liegen – vooral pathologisch liegen – is een serieus eigen vakgebied geworden, en veel van de zogenaamde ‘Holocaustoverlevenden’ zouden voldoen aan alle vier criteria die onderzoekers gebruiken om te bepalen of iemand een gewone leugenaar is – of dat nu willens en wetens is of niet:

De iconoclastische (NB.: beeldenstormer, barbaar, vernieler) kunstvernieler sociaal filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) maakte in zijn boek Beyond Good and Evil een kernachtige opmerking over liegen en hoe het relaties beïnvloedt: ‘ Niet dat je tegen me hebt gelogen, maar dat ik je niet langer geloof, heeft me geschokt “

Maar hoe kunnen we leugens van waarheid onderscheiden? We stellen ons allemaal voor dat we goede karakterrechters zijn, en geloven oprecht dat we kunnen zien wanneer iemand niet eerlijk is. Maar al te vaak krijgen we ongelijk.

In het begin van de jaren 1890 identificeerde de baanbrekende Duitse psychiater Anton Delbrück (1862-1944) een mentale aandoening die hij ‘pathologisch liegen’ noemde, waarin iemand gewoonlijk of dwangmatig liegt .

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat mensen liegen om zichzelf uit moeilijke situaties te redden of anderen in verlegenheid te brengen, vertellen pathologische leugenaars consequent en onnodig onwaarheden die uitgebreid en fantasievol zijn , hoewel hun leugens niet noodzakelijk de grenzen van de geloofwaardigheid overschrijden.

Pathologische leugenaars schilderen zichzelf vaak als helden of slachtoffers en kunnen erg overtuigend zijn – meestal omdat ze het web van leugens dat ze hebben opgebouwd zijn gaan geloven en niet in staat zijn om feit van fictie te onderscheiden .

Liegen, zelfs pathologisch liegen, komt veel vaker voor dan we gemakkelijk toegeven. Tim Levine is de Distinguished ( beroemde , befaamde, van aanzien) Professor en voorzitter van de afdeling Communicatiewetenschappen aan de Alabama University, en bestudeert al bijna 25 jaar ijverig liegen en bedrog. Volgens hem zijn er vier hoofdredenen die ervoor zorgen dat mensen liegen: om een fout of overtreding te verdoezelen, financieel gewin, persoonlijk gewin, of om uit moeilijke situaties te komen .

Zijn studies hebben aangetoond dat bijna 50% van de mensen tot vijf leugens per dag vertelt. Hij merkt ook op dat de meeste gangbare opvattingen over leugenaars, ironisch genoeg, niet waar zijn. ” Bijna overal zeggen mensen dat leugenaars je niet in de ogen zullen kijken als ze liegen, maar er is absoluut geen bewijs om dat te ondersteunen .”

Deze vraag benadrukt perfect het verschil tussen gewone leugens en pathologische leugens. Als iemands motivatie alleen is om degenen tegen wie hij liegt te misleiden, dan weten ze dat ze liegen. Maar als een leugenaar gelooft dat zijn onwaarheid de essentie van de waarheid is, is het een heel ander balspel .

Een van de meest beangstigende aspecten van de moderne tijd is de prevalentie van pathologische leugens die schaamteloos als feit worden aangeprezen. Helaas is dit fenomeen steeds erger geworden, wat heeft geresulteerd in een situatie waarin zelfs onweerlegbare waarheden in twijfel worden getrokken. Traditionele Joodse bronnen beschrijven de materiële wereld als het “domein van de leugen”.

Misschien was er een tijd dat de wereld alleen maar vals was. Tragisch genoeg is het vandaag geëvolueerd tot een “domein van pathologische onwaarheid “, wat betekent dat onze zoektocht naar de echte waarheid vastberadener dan ooit moet zijn.

Holocaustoverlevenden – en de joodse culturele machtsstructuur die hen in staat stelt – vertonen alle vier de hier genoemde criteria om uit te leggen waarom mensen liegen – vaak pathologisch – en alle overlevenden portretteren zichzelf als zowel helden als de uiteindelijke slachtoffers , precies zoals het onderzoek suggereert.

Ten eerste , als dekmantel voor fouten of Moral Transgressions ( Morele overtredingen) :

We weten, volgens officiële documenten die zijn vrijgegeven door het Britse Ministerie van Informatie, dat het Holocaust-verhaal is gemaakt om het publiek af te leiden van de massale genocide die werd gepleegd door de Joodse bolsjewieken in Sovjet-Rusland, waar 60 miljoen blanke christenen werden vermoord.

De volgende grote misdaad die door het Jodendom werd gepleegd, was de oprichting van de staat Israël en de gedwongen verplaatsing van de Palestijnse Arabieren die dat land bezetten. Terwijl honderdduizenden Arabische levens zijn verloren gegaan in deze voortdurende landroof, roepen de Israëli’s altijd de Holocaust aan als een manier om zichzelf vrij te pleiten van deze misdaad tegen de menselijkheid.

Ten tweede , financiële winst :

De Holocaust is een miljardenindustrie geworden die herstelbetalingen genereert uit Duitsland , maar ook uit vele andere Europese landen wegens vermeende “medeplichtigheid”. Niet alleen dat, Hollywood-films en televisieshows gewijd aan de Holocaust hebben ook miljarden gegenereerd voor hun joodse makers. Tienduizenden Joden werken fulltime in deze Holocaust-industrie – in musea, advocaten, overheidsmedewerkers , non-profitorganisaties, “nazi” -jagers, psychologen, enz. Norman Finkelstein legt deze lucratieve industrie uit in zijn boek, The Holocaust Industry: Reflections over de uitbuiting van joods lijden .

Ten derde , persoonlijk gewin :

Individuele “overlevenden” worden vertroeteld door dit Holocaust Industrial Complex – ze ontvangen genereuze boekcontracten voor hun “memoires”, samen met volledig betaalde boekrondleidingen en lezingen op scholen en prestigieuze universiteiten die eredoctoraten verlenen aan deze “getuigen”. En als hun memoires worden gekozen voor grote Hollywood-films, kunnen ze miljoenen verdienen. En voor oudere mensen betekent een overlevende van de Holocaust dat je veel aandacht en geld krijgt in plaats van – zoals de meeste oude mensen – alleen wegkwijnen in een verpleeghuis en televisie kijken. Niet alleen dat, studies tonen aan dat overlevenden van de Holocaust eigenlijk langer leven dan degenen die de “Holocaust” niet rechtstreeks hebben meegemaakt.

Ten vierde , kom uit moeilijke situaties :

Hoe vaak hebben we verhalen gelezen over Joden die betrapt zijn op allerlei soorten misdaden en misdrijven – en ze roepen steevast de Holocaust als excuus aan – dat zij of hun ouder of grootouder een “overlevende van de Holocaust” is / was? Hoe vaak horen we de staat Israël zich verdedigen tegen beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen door de Holocaust ter sprake te brengen?

…Zoals Dr. Timothy Levine , de bovengenoemde “expert” op het gebied van liegen, opmerkt, zijn mensen van nature geneigd anderen te geloven – ze krijgen bijna altijd het voordeel van de twijfel.

Joodse “overlevenden” worden zelden of nooit geconfronteerd met feitelijke tegenstrijdigheden of onwaarschijnlijkheden met betrekking tot hun “verhalen” – die hen volgens professor Norman Finkelstein alleen maar aanmoedigen om nog meer te liegen .

En we weten uit experimenten met conformiteit van denken – vooral de beroemde Asch-experimenten – mensen zullen negeren wat ze voor hun ogen zien en zich conformeren aan groepsdenken uit sociale druk – en dat geldt voor Joden die zich conformeren aan het officiële Holocaust-verhaal en voor het publiek dat passief meegaat met hun getuigenissen , hoe belachelijk ook .

Joden zijn tot slaaf gemaakt door deze grote leugen – net als de rest van de samenleving – en ze moeten worden bevrijd uit deze mentale en emotionele gevangenis die ze voor zichzelf hebben gebouwd – maar hoewel sommige joden met dit bedrog zijn geconfronteerd, is er nog steeds een enorm aantal van druk onder Joden om zich te conformeren – met dreigementen om het te ondersteunen .

NB.: op de website eliewiesel tattoo (en vele andere websites) probeert men steeds meer de leugens bloot te leggen. Voor mij waren sommige onthullingen schokkend. Bijna alle boeken van Wiesel stonden / staan ook in mijn boekenkast. Het is een schok om te lezen hoe de werkelijkheid verdraaid wordt.

Veel boeken bevatten verzonnen verhalen terwijl ik lang heb aangenomen dat het de werkelijkheid was. Maar het is waar: de waarheid maakt vrij.

Van de site: Observatie door een Joodse socioloog / kampoverlevende:

“… de meeste memoires en rapporten van ‘Holocaustoverlevenden’ zitten vol met belachelijke breedsprakigheid, grafomane ( verslaving aan het schrijven) overdrijving, dramatische effecten, overschatte zelfinflatie, dilettant filosoferen, aspirant-lyriek, ongecontroleerde geruchten, vooringenomenheid, partijdige aanvallen. .. ”

Samuel Gringauz,“ Jewish Social Studies ”(New York), januari 1950, Vol. 12, p. 65.

Zie ook hier

en ook hier

Over geplande totalitaire communistische tirannie

Bij SOTN een verhelderend artikel over Oikofobie mbt tot geplande totalitaire communistische tirannie dat zeer veel uitlegt.

Alle waanzin en HAAT is aan de linkerkant, Door Mike Smith.

Uit het artikel: (google translate gebruikt)

Wat is Oikopedia?

In 2019 schreef de Zweedse academicus Dr. Benedict Beckeld een zeer interessant artikel als opmaat voor een van zijn aankomende boeken. Je kunt het hier lezen:

‘Oikophobia’: Our Western Self-Hatred door Benedict Beckeld

“Oikophobia”, vraag je ??

In het Oudgrieks betekent “oikos” en “phobos” samen een soort van irrationele angst voor huis hebben (NB:wij zouden zeggen: een thuis hebben) of zoals Dr. Beckeld het noemt … “de intellectueel bankroete houding van oikofobie, de haat of afkeer van het eigen culturele huis.”

De term werd in deze zin bedacht door de Britse filosoof Roger Scruton in 2004, in zijn boek “England and the Need for Nations”. Hij noemt oikofobie “de gevoelde behoefte om de gewoonten, cultuur en instellingen die herkenbaar ‘van ons’ zijn te kleineren.”

Oikofobie en het verval van het Westen

…Beckeld ziet “een beschaving die niet meer in zichzelf gelooft, die zichzelf haat, en die daarom niet bereid is de waarden van individuele vrijheid, democratie en wetenschappelijk en wetenschappelijk scepticisme te verdedigen die ons sinds de oudheid zijn overgeleverd.”

We zien dit fenomeen dagelijks bij deze linkse wezens die minachting hebben voor hun eigen cultuur, hun eigen beschaving en hun eigen mensen.

Wanneer iemand zich afvraagt: “Hoe kan het tot zo’n culturele zelfhaat zijn gekomen?” Dr. Beckeld gelooft dat er een historisch proces is dat een samenleving van een naïef en zelfbevorderend begin naar zelfverachting en verval brengt.

…Wanneer men het artikel van Dr. Beckeld leest, wordt het duidelijk wat er moet gebeuren om onze beschaving te redden. We hebben een sterkere drift naar RECHTS nodig.

…We zagen de opkomst van Russisch nationalisme … nationalisme in Hongarije, Polen, Golden Dawn in Griekenland … zelfs in West-Europese landen zagen we rechtse partijen in opkomst … de FPÖ in Oostenrijk, de AfD in Duitsland, de PVV in Nederland en Front Nationale in Frankrijk.

Het leek alsof er toch hoop was voor het Westen.

Maar toen gebeurde er iets. Met de verkiezing van Donald Trump in 2016 zagen we de volle kracht van de linkse oikofobe machine binnenkomen.

Linkse, bevooroordeelde media, linkse vooringenomenheid, sociale media, politici, acteurs, beroemdheden, activisten en miljardairs … allemaal verenigd in een wanhopige grote slootpoging om de redding van de westerse wereld uit hun klauwen te voorkomen en in feite voor eens en voor altijd te vernietigen .

…Een vernietiging waaraan ze hebben gewerkt en waaraan ze hebben gepropageerd, zoals Samuel P. Huntington zei in zijn boek “The Clash of Civilizations”, sinds het einde van WO II.

…Zangeres Cher noemde Trump een klootzak. JK Rowling zei dat Voldemort nooit zo slecht was als Trump. Madonna zei dat ze het Witte Huis wilde opblazen.

Nooit in de geschiedenis van de westerse beschaving hebben we gezien dat BLF, Antifa, Soros, Gates, Hollywood, et al. Een president zo haten als ze Donald Trump haten.

…Een nieuwe definitie van linkse haat

…Het is zo’n irrationele HATRED (NB.: haat, afschuw, vijandschap) dat ik het niet eens moet zijn met Dr. Beckeld’s naam voor dit fenomeen. Dit is geen “fobie”… deze mensen zijn niet bang voor het Westen of hun eigen beschaving. Het is een “Misia”… van het Oudgriekse woord “Misos” (haat) of “Miseo” (haten).

Het woord zou niet “Oikophobia” moeten zijn, maar eerder “Oikomisia”, want het is een intense, irrationele haat tegen het Westen… tegen hun eigen beschaving.

Maar we zien dit nog verder gaan. Dr. Jamie Glazov schreef erover in zijn boek “United in Hate: The Left’s romance with tyranny and terror”.

Deze waanzin van links gaat verder dan louter haat tegen hun eigen cultuur (“Oikomisia”). Het gaat verder dan louter liefde voor vreemde cultuur (xenofilie).

Het is “Tyrannofilie”… de liefde voor tirannen en terreur (van het oude Griekse “tyrannos”).

Deze linksen haten niet alleen het Westen of een liefhebber van het Westen en de Westerse beschaving zoals Donald Trump. Ze zijn smoorverliefd op communistische tirannen zoals Stalin, Pol Pot, Xi Jinping en Angela Merkel.

...Het is één ding om te zeggen dat links een minachting heeft voor of zelfs een hekel heeft aan de christelijke religie, maar daar houdt het niet op; ze HOUDEN van en omarmen alles wat tegen het christendom is, dat het christendom afwijst … abortus, homoseksualiteit, multiculturalisme, egalitarisme, moreel relativisme, enz.

…Ze zijn hypocriet. Ze zijn tegen de doodstraf voor moord, maar bezingen de lof van linkse massamoordenaars als Stalin, Mao en Mandela. Ze zullen feministisch zijn en doen alsof ze opkomen voor de rechten van vrouwen, maar negeren totaal de onderdrukking van vrouwen in islamitische en Afrikaanse culturen. Dus ik kan doorgaan. Het is een alles verterende haat voor alles wat goed is en liefde voor alles wat slecht is.

…Conclusie

Nu 2020 ten einde loopt en we verder wegzinken in de linkse tirannie van Oikomisia en medisch totalitarisme, wordt het urgenter voor ons om onze waakzaamheid niet te laten verslappen en het sterven van het westerse licht te bestrijden. In een tijd waarin links onze beschaving, onze democratieën wil ondermijnen, onze vrijheden wil wegnemen en ons hun kwaad wil opdringen … zouden we een grotere liefde moeten tonen voor onze cultuur, onze waarden en die dingen die de westerse beschaving groot hebben gemaakt … de meest vrije , eerlijkste en meest welvarende beschaving die deze wereld ooit heeft gezien.

Zie ook

Over een misdaad tegen de menselijkheid

Op de The Balkans Chronicles een artikel met de kop HET COVID-19 BELEID IS EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID

Ik wil dit artikel delen want alles wat gezegd moet worden, staat er in. Deze blog bezoek ik regelmatig maar ik ben het niet altijd met ze eens. Dat geeft niet. Het gaat om leren een andere kant te zien en uiteindelijk maken we zelf de balans op.

Uit het artikel:

Wat de mensheid wereldwijd nu al maanden voor zijn kiezen krijgt, mag een misdaad tegen de mensheid genoemd worden.De democratie is overgenomen door een medische dictatuur en wordt er een agenda over ons uitgerold(een verborgen plan van elite, die probeert een nieuwe wereldorde te scheppen).Wij leven nu in een wereld die alles wat normaal is gek heeft verklaard en alles wat gek is als normaal. Dat is de essentie van een achterlijke wereld en een die op weg is om zichzelf te vernietigen door de aard van het beestje. Dit is een wereld waar de natuur en de natuurlijke wetten zijn vervangen door het onnatuurlijke en door de mens gemaakte wetten die ervoor hebben gezorgd dat ieder aspect van “kwaliteit van leven” is verdwenen.Het is een wereld waarin logica wordt vermeden en stomheid geaccepteerd, waar de waarheid wordt aangevallen, terwijl de propaganda en leugens worden omarmd.Het is een wereld waarin de ouderen, zieken en verzwakten worden vermoord, het is een wereld waarin kinderen en niet zieke mensen worden mishandeld door de staat, dankzij een gefabriceerde corona pandemie…

Om corona te bestrijden hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen”, zegt dr. Knut M. Wittkowski, die meer dan 20 jaar lang aan het hoofd stond van de afdeling epidemiologie van de Rockefeller University in Amerika.Volgens corrupte politici en haar media is een vaccin de enige oplossing om het COVID-19 ‘gevaar’ te bestrijden.Deze leugen is niets anders dan een leugen vermomd als waarheid.Een vaccin tegen een virus of influenza is onmogelijk,want de virussen muteren namelijk voortdurend,waardoor een vaccin overbodig is.Het griep vaccin,die al 50 jaar bestaan,werkt het nog steeds ook niet of nauwelijks.En voor het eerst in de geschiedenis van de vaccinatie grijpen de zogenaamde mRNA-vaccins van de laatste generatie (dus ook wel genetische vaccins genoemd) rechtstreeks in het genetisch materiaal van het menselijk lichaam in en veranderen zo het individuele genetische materiaal in de zin van een tot nu toe verboden, zelfs criminele, genetische manipulatie.Men kan deze interventie vergelijken met die van genetisch gemanipuleerd Monsato voedsel, die ook zeer problematisch is

…Deze mRNA-vaccins kunnen ook kanker en andere ernstige schade veroorzaken, omdat het misbruik van cellen op de lange termijn kan leiden tot het risico van celdegeneratie of zelfs kwaadaardige celveranderingen, wat door de voorstanders van deze nieuwe genetische vaccins altijd heftig maar ten onrechte wordt ontkend, ondanks het gebrek aan klinische ervaring met deze vaccins.Al degenen die in de toekomst met deze nieuwe vorm van vaccinatie zullen worden gevaccineerd, uiteindelijk niets meer dan proefkonijnen in een laboratorium met potentieel 7 miljard testpersonen.Voormalig NIH (National Institutes of Health) wetenschapper Dr. Judy Mikovits vindt het misdadig om mRNA-vaccins op mensen te testen.Deze nieuwe mRNA-vaccins is een ongekende misdaad tegen de mensheid in zijn omvang, die nog nooit eerder in zo’n brede vorm in de geschiedenis is gezien.Deze experimentele RNA-technologie Bill Gates al meer dan tien jaar ondersteunt…

…In 2019 verklaarde Bill Gates dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op.Vaccins vormen de basis van de triljoenen dollar hoge medicijnen-wolkenkrabbers die zijn gebouwd op de behandeling van de chronische ziekten, die deze bedrijven met kennis van zaken creëren met hun vaccins (nogmaals, de bijwerkingen van vaccins, die ze behandelen staan in hun eigen bijsluiters beschreven).Vanuit een economisch oogpunt, ontwerpen vaccinproducenten niet langer vaccins voor het door hun beweerde doel om mensen te beschermen tegen infectieziektes.Vaccins creëren in feite een veel winstgevendere, chronisch zieke ‘markt’ van consumenten die voor hun medicijnen afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie. En slechts vier bedrijven (GSK, Merck, Sanofi en Pfizer) hebben bijna alle kinderen ter wereld als regelmatig terugkerende klant.De vaccinindustrie ging van een industrie van $ 1 miljard naar een industrie van $ 50 miljard…

…Er is een groeiend aantal onderzoeken dat erop wijst dat vaccins meer schade en overlijden veroorzaken dan de ziekten waartegen zij ons zouden moeten beschermen.Op 3 december 2019 vondt er in Genève een topconferentie plaats, het International Summit for Vaccin Safety door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) georganiseerd en er zijn daar videos van uitgeleken met zeer treffende interventies van topwetenschappers over de hele wereld die voor het eerst toegaven dat vaccins NIET veilig zijn, dat de doodsgevallen worden verstopt, dat de studies ontbreken bvb over de gevolgen van ingeënte kunststoffen en adiuvanten zoals aluminium, thimerosal, enz, het gebruik van cell-lijnen van geaborteerde (soms gedefecteerde) fetussen waar de virus-culturen mee worden verwezenlijkt enz waarvan men niet het geringste idee heeft wat voor gevolgen al die stoffen (direct in het bloed ingeënt van pasgeboren en ietwat oudere kinderen) kan hebben op langdurige tijdsschaal. Er is dus een gemotiveerd steeds groeiend septicisme op gang…

Dr. L.Tomljenovic van de Universiteit van Brits-Columbia in Canada zegt dat “overheidsorganen die het vaccinatiebeleid bepalen verbergen al decennialang de waarheid over de gevaren van vaccins en dringen doelbewust onveilige vaccins op aan burgers.”…Vaccins bevatten zeer giftige stoffen : 1.formaldehyde, een kankerverwekkend preservatief (dat ooit gebruikt werd om levensdelen van organismes in bokalen te bewaren in labo’s) 2. kwik (timerosal) dat zelf in zeer kleine hoeveelheden UITERST giftig is, heel veel aluminium, polysorbaat 80 (een emulsioneringsstof, niet goed voor kleine babies), antigel, antibiotica (in sommige vaccins twee soorten) enz. enz. , die de gevaccineerde meer in gevaar brengt dan de ziekte zelf! Op dit moment is er 4 miljard dollar uitgekeerd wegens onherstelbare vaccinatieschade en/ of overlijden door vaccins.De overheid heeft onlangs miljoenen euro’s uitgetrokken om de ouders van zo’n 7000 Nederlandse kinderen schadeloos te stellen, omdat die na het Mexicaanse griepvaccin in 2009 narcolepsie hebben gekregen.Een artikel in Der Spiegel van 31 maart 2003 beschuldigt de farmaceutische industrie openlijk van fraude, oplichting, het riskeren van mensenlevens, het voor miljarden schade toebrengen aan veel landen en andere ernstige misdrijven.Het artikel onthult dat de farmaceutische industrie sterke banden onderhoudt met politici in de hoogste regionen…

…Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche,die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie:“De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal.De hele gezondheidszorg is corrupt. Het geld van de industrie zit overal. Ze kopen iedereen om die in de weg staat. Niet alleen artsen, maar ook patiëntenorganisaties, autoriteiten, zelfs ministers van gezondheid.De farmaceutische industrie heeft meer doden op haar geweten dan de maffia.De farmaceutische industrie gaat letterlijk over lijken om zijn doel te bereiken.Voor miljardenwinst als hoogste waarde moet alles wijken en gaan bazen over lijken.Veel bazen van Big Pharma zijn te vergelijken met massamoordenaars.Medicijnen zijn in onze samenleving de derde doodsoorzaak.Zij genezen niet!En dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie ‘met de benen op tafel’ met vertegenwoordigers van de industrie.”…

…De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid.Niet het genezen van mensen is het doel van de farmaceutische industrie, maar zoveel mogelijk winst te maken.Als je ziek bent verwacht je dat ze beter maken, maar aan gezonde mensen verdienen de farmaceutische instanties geen geld…“Wat wij vandaag gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid.De moderne mens leeft op vlak van gezondheid als een vogeltje in een kooi.Een vogeltje in een kooi dat zich er zelfs niet van bewust is dat zijn vrijheid is ingeperkt.Het weet niet dat er zo’n 100 jaar geleden een stille coup, een staatsgreep, heeft plaatsgevonden in de gezondheidszorg. De geneesmiddelenmaffia heeft zich toen de controle over de hele gezondheidszorg en het medische onderwijs toegeëigend. Sindsdien lijkt het steeds minder belangrijk dat mensen gezond blijven,”zei geneeskunde Dr. Gabor Lenkei…Alan Levin, Amerikaans arts…”Wat we hier hebben is een miljardenindustrie die mensen vermoordt, alleen maar voor het financiële gewin. Hun idee van onderzoek is om te kijken of twee dosissen van het ene gif, beter werkt dan drie dosissen van het andere gif.”- Glen Warner, Amerikaans oncoloog .Het wordt tijd dat mensen in opstand komen tegen de farmaceutische moord- industrie.Het is vijf voor twaalf en het tij alleen door ons zelf nog gekeerd kan worden.

…De PCR-test is ongeschikt voor het detecteren van virussen.En ik hoorde van de Duitse advocaat Fuellmich dat Christian Drosten dit alles heel snel heeft opgezet en dit ook al heeft gedaan bij de Mexicaanse griep. Hij heeft namelijk grote geldelijke belangen bij deze test. Ook blijkt zijn titel frauduleus. En dit paper/deze test is toen direct ‘goedgekeurd’ door de WHO (lees: corrupte vriendjes), waardoor de PCR-test wereldwijd MOEST worden gebruikt om het zogenaamde SARS-Cov2 virus ‘aan te tonen’.Als een fundament, lees PCR, op losse schroeven staat en niet accuraat is dan is alles daaromheen op niets gebaseerd en overtreed men ook op ethisch vlak waarden en normen.

Met corona maken de autoriteiten tot in detail dezelfde scenario als bij de Mexicaanse griep. Belangenverstrengelingen, overdreven aannames, experimentele vaccins die met beperkte veiligheidsprocedures op de markt worden gebracht, angst in de media, een te beperkt expert-team, een vaak faciliterende politieke oppositie en miljardenwinsten voor de industrie – ze waren te zien in 2009 en nu opnieuw met corona.