Maand: september 2021

20210930 Over de woorden van God 3

Mozes werd geroepen door God, om het volk dat God gekozen had om zich aan kenbaar te maken,

weer uit de wereld van afgoden te halen. Hoewel de meesten slaven waren, vonden ze toch dat ze het goed hadden dus God greep in.

Mensen zeggen tegenwoordig vaak: waarom laat god dit toe? Of : als er een God is, waarom merken we er dan niks van?

Ze weten niet dat God zich altijd met de mens heeft bemoeid en ze weten niet meer wat de boodschap van God is. Dat komt omdat er zoveel dwalingen zijn, valse leraren en vooral omdat de krachtige misleidingen van de satan zijn werk doen.

Toch is het eenvoudig de waarheid van God terug te vinden.

Mozes leidde niet alleen het volk weg uit de slavernij van Egypte, dat wil zeggen ook uit de slavernij van de satan. Er waren daar mensen die het goed hadden, net zoals er nu mensen zijn die het goed hebben. Hoe meer je tot de elite hoort, hoe meer je meedoet in de satanische maatschappij, hoe beter het je kan vergaan. Dat mogen we niet zeggen. Onze leraren hebben ons in de meeste gevallen nooit geleerd dat we in een wereld van de satan leven.

Mozes hoorde de roep van God en Mozes gehoorzaamde. Hij leidde niet alleen een volk uit slavernij, hij gaf ook kennis door. Zo kreeg hij de tien geboden van God en gaf dat door. Dat ging niet zonder slag of stoot. Mensen zijn niet graag bereid hun “voordeeltjes” op te geven.

De eerste boeken van de Bijbel zijn mooie boeken om te lezen, ze gaan over de schepping en de bemoeienis van God. In het volgde boek, Exodus wordt het lelijker. In Deuteronomium nog meer.

Het middelpunt van Exodus is de ontmoeting van God met Mozes op de berg Sinaï waar God een nieuw verbond sloot. (eerder met Noach en Abraham). Ik zorg voor jullie, houden jullie je aan Mijn wetten. In eerste instantie deden ze dat wel maar als het leven te zwaar wordt, wordt de ontevredenheid groter.

Bij het verbond hoorde het verkrijgen van de Tien Geboden. Universele wetten die zo belangrijk zijn dat ze gelden in een groot deel van de wereld. Ze gaan over God, Zijn relatie met de mens en over de realtie tussen mensen onderling.

Exodus 20, 1-17:

Intro: Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis (slavernij), bevrijd heeft.

U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.

U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

Eert uw vader en uw moeder.

U zult niet doodslaan.

U zult niet echtbreken.

U zult niet stelen.

U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

U zult niet begeren wat van uw naaste is.

Zo “eenvoudig” zijn de woorden van God en zo moeilijk zijn ze voor ons mensen om ons er aan te houden. We kunnen zondigen in gedachten, woord en daad. We hoeven iemand niet letterlijk te doden maar met onze blikken of met onze scherpe tong kunnen we wel doden.

Het volk van Mozes aanvaardde God maar danste later alweer rond het gouden kalf. Net zoals wij dat tegenwoordig ook doen. Voor dat gouden kalf kun je alles invullen: onze materiële verslaving, onze verslaving aan van alles: van tv kijken tot sportverdwazing.

Maar dat God zich niet met de wereld zou bemoeien is niet waar, alleen de wereld wil de woorden van God niet horen.

20210930 Over demonstraties tegen het vaccinpaspoort

Al vaker deelde ik toespraken van aartsbisschop Viganó en deze wil ook delen.

Via Frontnieuws

Aartsbisschop Viganó tegen anti-vaccinpas demonstranten: “De pandemie wordt gebruikt om de Great Reset te bewerkstelligen”

“Wat wij zien gebeuren, komt overeen met een onmenselijk project van krachten die niet alleen de gezondheid van het lichaam haten, maar ook en vooral het heil van de ziel.”

september 29, 2021

Aartsbisschop Carlo Maria Viganó sprak zondag op een plein in Turijn anti-vaccinpaspoort demonstranten toe in een vooraf opgenomen videoboodschap waarin hij het gebruik van de pandemie door hogere machten hekelde om de “Great Reset” te bewerkstelligen, bericht Lifesitenews.com.

Viganó’s 10 minuten durende videoboodschap werd uitgezonden op een reusachtig scherm op Piazza Castello in Turijn, waar anti-vaccinpas demonstranten waren verzameld voor een “No Paura dag” (“Geen angst dag”) op zondag. De voormalige apostolisch nuntius in de Verenigde Staten legde een verband tussen het opleggen van de “groene pas” in Italië en de totstandkoming van de Great Reset waarvoor hij bij vele gelegenheden heeft gewaarschuwd.

Viganó begon met zijn steun te betuigen aan de mensen die op het Castello-plein en op vele andere pleinen in Italië bijeen waren gekomen en feliciteerde hen met hun vastberadenheid om zich te verzetten tegen “het verhaal van leugens” van de mainstream media.

Vervolgens hekelde hij de instelling van een gezondheidsdictatuur waaraan zowel leken als geestelijken hebben deelgenomen:

“Het is verontrustend om te zien hoe alle politieke krachten, ook die waarvan je zou verwachten dat ze zich zouden verzetten tegen de oprichting van deze gezondheidsdictatuur, handlangers zijn geworden van een elite van criminele samenzweerders, machthebbers, magistraten, politiediensten, artsen en wetenschappers, overheids- en privéambtenaren, journalisten, maar ook bisschoppen en priesters, en de leiders van het Vaticaan zelf,” zei hij.

Vervolgens herhaalde hij zijn bewering dat de pandemie wordt gebruikt om de door de globalistische elites gewenste Great Reset te bewerkstelligen op het Wereld Economisch Forum in Davos.

“We hebben allemaal begrepen, denk ik, dat de pandemie wordt gebruikt als een middel om die Great Reset te bewerkstelligen die al vele jaren tot in de kleinste details is gepland,” zei hij.

Hetzelfde sentiment werd herhaald door kardinaal Raymond Burke in een van zijn preken vorig jaar:

Viganó legde het verband tussen COVID en de Great Reset als volgt uit:

“Covid is behulpzaam geweest bij het beperken van de natuurlijke vrijheden van burgers en bij het instellen van een Orwelliaans regime waarin ieder van ons wordt gevolgd en gecontroleerd in al onze activiteiten … ”

Maar de rest van zijn toespraak kreeg een veel spirituelere dimensie toen hij zinspeelde op de bovennatuurlijke krachten die in de huidige strijd aan het werk zijn:

“Het is ook nodig om dieper te gaan, dat wil zeggen, om te erkennen dat wat we zien gebeuren overeenkomt met een onmenselijk project van krachten die niet alleen de gezondheid van het lichaam haten, maar ook en vooral het heil van de ziel,” zei hij.

Viganó herinnerde de mensen die op het Castelloplein bijeen waren eraan dat God hen een onsterfelijke ziel heeft geschonken:

“Ieder van u, ieder van ons heeft een onsterfelijke ziel, geschapen door God en verlost door Onze Heer Jezus Christus met het offer van het Kruis,” zei hij.

Vervolgens schreef hij de huidige ondergang van de mensheid toe aan haar ontrouw in het verleden aan Gods geboden en aan de vele zonden van de mensen, waaronder de misdaad van abortus:

“We moeten erkennen dat, als we zover gekomen zijn, we dat voor een groot deel te danken hebben aan onze eigen ontrouw, aan het feit dat we anderen voor God hebben laten beslissen wat goed is en wat niet, aan het toestaan, in naam van de tolerantie, van de moord op kinderen in de baarmoeder, het doden van zieken en bejaarden, de degeneratie van de christelijke moraal en het corrumperen van kinderen en jongeren,” zei hij.

De Italiaanse prelaat gebruikte een taal die zelden wordt gehoord uit de mond van de huidige Vaticaanse hiërarchie om het kwaad van de moderne samenleving te veroordelen.

“Wat wij vandaag zien is de vergiftigde vrucht van decennia van ontbinding, van rebellie tegen de wet van de Heer, van zonden en ondeugden die in de ogen van God om wraak roepen,” vervolgde hij, eraan toevoegend: “De Goddelijke Voorzienigheid laat ons zien wat er van de wereld kan worden als zij de Heerschappij van Jezus Christus verlaat en zich onder de slavernij van Satan plaatst.”

De aartsbisschop besloot zijn boodschap met inspiratie van een voormalige paus:

“Ik zou mij de woorden van Johannes Paulus II eigen willen maken, die aan het begin van zijn pontificaat in 1978 zei: zet de deuren wijd open voor Christus! Wees niet bang!” citeerde Viganó alvorens zijn toehoorders te vermanen een goed christelijk leven te leiden.

“Maar bovenal – ik smeek u, ik smeek u: laten we terugkeren om te leven in de genade van God, om de sacramenten te frequenteren, om de deugden in praktijk te brengen, om goede christenen te zijn, trouw aan de beloften van ons doopsel en authentieke getuigen van Christus.”

De boodschap eindigde met een uitnodiging van de aartsbisschop aan de aanwezigen om samen het Onze Vader te bidden.

Hieronder volgt een Nederlandse vertaling van Viganó ’s boodschap uit het Italiaans:

Beste vrienden,

Beste broeders en zusters,

Sta mij toe mij bij u te voegen om mijn spirituele nabijheid en mijn steun aan u te betuigen. Jullie aanwezigheid op dit plein, en op vele pleinen in heel Italië, is het bewijs dat sommige mensen nog steeds bereid zijn om hun eigen intelligentie te gebruiken en niet van plan zijn om hun vrijheid op te geven.

Jullie zijn opnieuw bijeen om jullie vastberadenheid te tonen in het verzet tegen de misleidingen en het verhaal van leugens die door de mainstream media worden verspreid, de censuur van social media-platforms en televisie, en het subtiele terrorisme dat jullie een experimenteel genserum wil laten toedienen dat elke dag nieuwe ernstige bijwerkingen heeft, sommige zelfs dodelijk, en dat ondoeltreffend is gebleken om de pandemie in te dammen.

We hebben allemaal begrepen, denk ik, dat deze pandemie wordt gebruikt als een middel om die “Great Reset” te bewerkstelligen die al vele jaren in grote details is gepland. Het is verontrustend om te zien hoe alle politieke krachten, ook die waarvan je zou verwachten dat ze zich zouden verzetten tegen de vestiging van deze gezondheidsdictatuur, medeplichtig zijn geworden aan een elite van criminele samenzweerders.

Heersers, magistraten, politiediensten, artsen en wetenschappers, openbare en particuliere ambtenaren, journalisten, maar ook bisschoppen en priesters, en de leiders van het Vaticaan zelf: in alle delen van de wereld volgen allen hetzelfde script, onder één enkele leiding.

We hebben gezien hoe ver hun ideologische waanzin gaat: het discrimineren en criminaliseren van hen die er voor kiezen niet deel te nemen aan dit massale experimentatieprogramma, dat wordt gedreven door enorme economische belangen en door een anti-menselijk plan dat ook fundamenteel anti-Christ is.

Maar als jullie je allemaal bewust zijn van de absurditeit en de absolute ernst van wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd; als velen van jullie begrijpen dat Covid heeft bijgedragen aan het beperken van de natuurlijke vrijheden van burgers en aan het vestigen van een Orwelliaans regime waarin ieder van ons wordt gevolgd en gecontroleerd in al onze activiteiten; is het ook nodig om dieper te gaan, dat wil zeggen, te erkennen dat, wat we zien gebeuren overeenkomt met een onmenselijk project van krachten die niet alleen de gezondheid van het lichaam haten, maar ook en bovenal, het heil van de ziel.

Ieder van u, ieder van ons, heeft een onsterfelijke ziel, geschapen door God, en verlost door Onze Heer Jezus Christus met het offer van het Kruis. Voor ieder van ons heeft de Heer zijn bloed vergoten, en het is onze en uw plicht om uw onsterfelijke ziel te beschermen in de genade van God, door zijn geboden op te volgen en moedig te getuigen van het geloof, juist in tijden waarin het zo ernstig wordt bedreigd, zelfs door degenen die momenteel de Kerk besturen en die de kant van de Vijand hebben gekozen.

We moeten erkennen dat, als we zover gekomen zijn, we dat voor een groot deel te danken hebben aan onze eigen ontrouw, aan het feit dat we anderen voor God hebben laten beslissen wat goed is en wat niet, aan het toestaan, in naam van tolerantie, van het vermoorden van kinderen in de baarmoeder, het doden van zieken en bejaarden, de degeneratie van de christelijke moraal en het corrumperen van kinderen en jongeren.

Wat wij vandaag zien is de vergiftigde vrucht van tientallen jaren van ontbinding, van rebellie tegen de wet van de Heer, van zonden en ondeugden die in de ogen van God om wraak roepen.

De Goddelijke Voorzienigheid laat ons zien wat er van de wereld kan worden als zij de Heerschappij van Jezus Christus verlaat en zich onder de slavernij van Satan plaatst. Mijn woorden zijn geen apocalyptische woorden – zoals sommigen beweren – maar een ernstige waarschuwing, afkomstig van een pastoor van de katholieke kerk, om terug te keren tot God, om te erkennen dat waar Christus de Koning en Maria niet heersen, in plaats daarvan de wrede en meedogenloze tirannie van de duivel heerst, die de mensen universele broederschap belooft, maar alleen onze verdoemenis wil.

Ik zou mij de woorden eigen willen maken die Johannes Paulus II aan het begin van zijn pontificaat in 1978 uitsprak:

“Wees niet bang! Open, inderdaad, zet de deuren wijd open voor Christus! Voor zijn reddende kracht. Wees niet bang! Open, inderdaad, zet de deuren wijd open voor Christus! Jezus Christus is Koning en Heer van de Geschiedenis, in Zijn handen liggen het lot en de lotsbestemming van ieder van ons, van alle volkeren en van de Heilige Kerk. Hij zal niet toestaan dat wij bezwijken voor de aanval van de vijand van de mensheid. Keer terug! Laten wij allen tot Hem terugkeren, met het vertrouwen van de verloren zoon die zijn vader nederig vraagt hem te vergeven en hem weer in zijn huis op te nemen. Laten we weer christenen worden, trots op ons geloof en op de beschaving die de godsdienst in de loop van tweeduizend jaar geschiedenis heeft opgebouwd, en waarvan ons geliefde vaderland, Italië, de bakermat was. Laten we terugkeren naar het verdedigen in het burgerlijke en politieke leven van die niet-onderhandelbare waarden die we vandaag de dag ontkend en met voeten getreden zien worden. Maar bovenal – ik smeek u, ik smeek u: laten we terugkeren om te leven in de genade van God, om de sacramenten te frequenteren, om de deugden te beoefenen, om goede christenen te zijn, trouw aan de beloften van ons doopsel en authentieke getuigen van Christus.

En opdat deze dag, waarop u openlijk en moedig uw verzet tegen de dreigende tirannie kenbaar maakt, niet steriel en verstoken van bovennatuurlijk licht blijft, nodig ik u allen uit om met mij de woorden te reciteren die de Heer ons heeft geleerd. Laten wij dit doen met vurigheid, met een impuls van naastenliefde, de bescherming inroepend van Onze Lieve Heer en Zijn Allerheiligste Moeder over ons allen, over onze gezinnen, over ons vaderland en over de hele wereld:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en leid ons niet in bekoring, maar bevrijd ons van het Kwaad. Amen.

Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20210930 Over het vaccine death report

Via Frontnieuws

MILJOENEN sterven aan COVID-19 vaccins, maar de media vertellen u er niets over

september 30, 2021

Er sterven veel meer mensen aan “vaccins” tegen het coronavirus dan de autoriteiten willen toegeven. In een nieuw wetenschappelijk rapport wordt uitgelegd dat er nu miljoenen mensen over de hele wereld zijn overleden of ernstig en permanent gewond of gehandicapt zijn geraakt als gevolg van de vaccins – zonder dat het einde in zicht is, bericht Ethan Huff.

Op 28 augustus 2021 registreerde het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) meer dan 16.000 Amerikaanse sterfgevallen en meer dan 450.000 bijwerkingen als gevolg van de COVID-19 griepprikken. Een fraudedeskundige van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zegt dat de werkelijke cijfers voor elk van deze categorieën ten minste vijf keer hoger liggen.

Dit betekent dat meer dan 80.000 mensen kunnen zijn overleden en meer dan 2.250.000 mensen een verwonding hebben opgelopen doordat zij een COVID-19 griepprik hebben gekregen – maar wacht, er is meer!

Naar verluidt zijn de afgelopen dagen ongeveer 150.000 rapporten over verwondingen en sterfgevallen uit het VAERS-systeem geschrapt. Voeg dat bij de telling en we naderen snel de 2,5 miljoen ongewenste bijwerkingen, inclusief overlijden, veroorzaakt door COVID-19 injecties.

Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is dat als een gevaccineerde persoon binnen twee weken na de injectie overlijdt, dit overlijden niet in het systeem wordt geregistreerd als een overlijden ten gevolge van een vaccin. Alleen sterfgevallen die na 14 dagen plaatsvinden, worden gecategoriseerd als sterfgevallen door vaccins.

We weten ook dat het werkelijke aantal incidenten met anafylaxie (allergische reactie) als gevolg van de injecties tot 120 keer hoger ligt dan de CDC beweert. Dit voegt nog meer cijfers toe aan het totaal.

De status-quo ontmoedigt eerlijke rapportage van vaccinatieverwondingen aan VAERS

In slechts drie maanden tijd heeft geneesmiddelengigant Moderna naar verluidt zo’n 300.000 meldingen van ongewenste bijwerkingen ontvangen. Slechts ongeveer één procent hiervan – en alle andere van de vaccinindustrie – wordt ooit aan het publiek gemeld.

Een deel van de reden hiervoor is dat maar heel weinig mensen zelfs maar weten dat VAERS bestaat, laat staan hoe het te gebruiken. Veel artsen verzuimen ook hun gevallen aan VAERS te melden, wat betekent dat de databank slechts een klein deel van de werkelijke cijfers bevat.

“Agressieve censuur en propaganda hebben het publiek verteld dat bijwerkingen zeldzaam zijn, waardoor mensen niet begrijpen hoe hun gezondheidsproblemen voortkomen uit eerdere injecties,” meldt Gnews.org over de vaccinschijnvertoning.

“Het aan de schandpaal nagelen en beschuldigen van medische professionals die iets tegen de vaccins inbrengen, zorgt ervoor dat velen in de medische gemeenschap het melden van ongewenste bijwerkingen vermijden. De angst om verantwoordelijk te worden gehouden na het toedienen van een injectie die patiënten doodde of invalide maakte, weerhoudt medisch personeel er verder van om dit te melden.”

Iets anders om in gedachten te houden is het feit dat veel medische beroepsbeoefenaren steekpenningen aannemen in ruil voor het niet melden van verwondingen en sterfgevallen door vaccins. Hoe meer ongemakkelijke gegevens uit het systeem worden gehouden, hoe beter Big Pharma overkomt bij het grote publiek.

Het gaat allemaal om winst, met andere woorden. De levens van mensen betekenen niets voor de farmaceutische kartels, die de beleidsvorming zo hebben aangetast dat het een zeldzaamheid is om ooit enige waarheid te vinden in overheidsbronnen.

“Winstbeluste vaccinfabrikanten hebben alle reden om de verwoesting die hun ongeteste experimentele producten veroorzaken niet te melden,” waarschuwt Gnews.org verder.

“Meer dan 250.000 Facebook-gebruikers geven commentaar over vaccindoden en ernstige verwondingen. Verpleegsters en dokters getuigen hoe hun ziekenhuizen verwondingen door vaccins verbergen.”

Een oplossing is om waakzaam te blijven, aandacht te besteden aan de slinkse trucjes van het systeem, te luisteren naar de klokkenluiders, en anderen te vertellen wat je ziet. De waarheid wordt niet met de paplepel ingegoten en moet worden opgegraven en verzameld door mensen die erom geven en bereid zijn om de waarheid te vinden en met de wereld te delen.

Dit rapport is een kritische wake up call voor de hele mensheid. Download het rapport gratis, lees het en verspreid het.

Vaccine-death-report

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20210929 Over vaccinatiedruk

Via Frontnieuws

De ontstellende vaccinatie-balans van mijn huisarts “Ik heb vijf tot tien patiënten per dag met vaccin bijwerkingen”

september 28, 2021

De vaccinatiedruk wordt steeds groter en zelfs ik, hoewel ik op de hoogte ben van vele gevallen van bijwerkingen van de Corona-vaccinaties en niet overtuigd ben van deze vaccinatie, raak steeds meer onzeker. Vooral als studente vind ik het soms moeilijk om voet bij stuk te houden en niet toe te geven aan de propaganda. Ik ken maar al te veel studenten die hun studie hebben afgebroken omdat zij zich niet aan de maatregelen willen houden. Voor mij, als iemand die mijn studies met heel mijn hart nastreeft, is afhaken uitgesloten. Dus ging ik naar mijn huisarts en vroeg hem wat hij van de situatie vond, schrijft Dana Samson.

Zoals gebruikelijk werd mij gevraagd mijn probleem te beschrijven en ik opende het gesprek met de zin: “Eigenlijk wil ik niet gevaccineerd worden…” toen hij mij al onderbrak en zei: “Dat zou ik ook niet doen. Ik heb vijf tot tien patiënten per dag met bijwerkingen van het vaccin.”

Hij vroeg mij waarom ik die vaccinatie nodig had en ik legde hem uit dat ik in de toekomst alleen nog maar 3G [gevaccineerd, genezen, getest] zou kunnen studeren en dat de tests te duur waren. Mijn zorgen in dit verband zijn zo goed als weggenomen, nu ik weet dat althans de Humboldt-Universiteit in Berlijn niet, zoals beloofd, grotendeels teruggaat naar face-to-face-onderwijs, maar dat het grootste deel nog steeds online zal plaatsvinden. Daarom zal ik in de toekomst testen kunnen vermijden. Maar daar gaat het hier niet om.

Mijn arts zei over mijn situatie dat er geen reden was voor de vaccinatie en vertelde mij een beetje over zijn dagelijkse ervaringen in zijn praktijk.

Na sterfgevallen – aanklagers willen AstraZeneca aanklagen voor doodslag

Dagelijks komen vijf tot tien patiënten bij hem met bijwerkingen of althans met het vermoeden van bijwerkingen veroorzaakt door de Corona-vaccinaties. Onder hen was een jonge patiënt die hij als spoedgeval moest behandelen terwijl ik nog in de spreekkamer zat te wachten. Theoretisch kan en moet hij elke verdenking melden aan het Paul Ehrlich Instituut. Maar daar begint de eerste moeilijkheid: elk rapport, zegt hij, duurt ongeveer 30 minuten. Dus mijn dokter zou 2,5 uur per dag extra belast worden met vijf mensen met bijwerkingen. Als er meer mensen bij mijn arts komen met een vermoeden van bijwerkingen, neemt de werkdruk enorm toe en zou mijn arts alleen al voor de rapporten tot laat in de avond moeten doorwerken. Veel andere collega’s denken er net zo over. Sommige artsen zouden de gevallen graag melden, maar de omstandigheden maken het bijna onmogelijk. Intussen zijn aan het Paul Ehrlich Instituut enkele bijwerkingen gemeld, waarover ook Gregor Amelung heeft bericht (zoals hier over de fatale sinustrombose, de toename van bijwerkingen, en hartspierontstekingen). Het stilzwijgen van de media en de politiek is echter onvoorstelbaar, gezien de overvloed aan bekende bijwerkingen.

De verscheidenheid aan bijwerkingen is immens. Uit mijn privé-kring ken ik het geval van een marathonloper die na de tweede vaccinatie een diepe beenveneuze trombose opliep. Dit werd pas in het academisch ziekenhuis onderkend en hij kon gelukkig op tijd maatregelen nemen. Mijn dokter heeft één persoon in zijn praktijk gezien die verlamd was als gevolg van de vaccinatie. Een andere persoon verloor in een zeer korte tijd 17 kilo spiermassa. Sommige mensen zijn gestorven, in het district van mijn dokter kent hij 85 sterfgevallen. Onder hen een medisch collega.

45-jarige moeder die een baan kreeg in John Hopkins ziekenhuis sterft na bijwerking van arbeidsplichtig COVID-19 vaccin

Er zijn geen grenzen aan wie bijwerkingen heeft, zegt mijn dokter. Het treft zowel mannen als vrouwen, en zowel jonge als oude en sportieve mensen. Het is echter merkbaar dat rokers en vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, last hebben van bijwerkingen. Onder de bijwerkingen zijn vooral hoofdpijnen, die de jonge vrouwen aanvankelijk niet in verband zien met de vaccinatie. Veel andere patiënten meldden pijn in hun linkerarm. De klachten zijn pas na de tweede vaccinatie ontstaan en wijzen volgens mijn arts op sinustrombose. Een oorzakelijk verband kon derhalve niet worden uitgesloten. Men zou denken dat iedereen dit verband zou onderkennen en geschokt zou zijn door het nieuws dat gezonde mensen niet meer gezond zijn na vaccinatie. Helaas is dit niet het geval, en met name politici gooien olie op het vuur en lokken mensen met de “opheffing van de beperkingen van de grondrechten” als zij zich laten vaccineren.

Dat brengt ons bij de reden voor de meeste mensen om zich te laten vaccineren: Vrijheid. Net zoals ik bezorgd ben over het verlies van mijn studies, willen veel mensen weer mogen reizen of sociale evenementen bijwonen. Degenen die niet gevaccineerd zijn, hebben de rode kaart. Mijn dokter constateert dit dagelijks: “De meeste mensen willen gevaccineerd worden omdat ze weer willen reizen. Niet omdat ze echt bang zijn voor Corona.”

Ik vraag me al maanden af in wat voor wereld we terecht zijn gekomen. Vrienden die elkaar uitsluiten van bijeenkomsten omdat iemand niet is ingeënt. Mensen die niet om elkaar geven in hun gedeelde flat wanneer ze een Corona-infectie hebben, omdat ze bang zijn het van de ander op te lopen. En bovenal, de media en sociale druk voor vaccinatie. Ik ben er zeker van dat ik niet aan die druk wil toegeven. En werd door de dokter met een flauwe hoop naar de deur begeleid:

Amerikaanse werkgevers die COVID-vaccins verplichten, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor “elke bijwerking”

Reeds aan het begin van het gesprek vertelde hij mij dat de maatregelen spoedig zouden worden opgeheven. Hij had post ontvangen van de Vereniging van Artsen voor Wettelijke Ziektekostenverzekering en hij heeft er alle vertrouwen in dat er spoedig een einde zal komen aan de maatregelen.

Ik kan alleen maar hopen dat mijn dokter gelijk krijgt en dat het KBV met zijn eis zal slagen. Tot dan, betekent het voor veel mensen: Hou vol. Sommigen zullen momenten hebben waarop zij zich afvragen of zij niet beter de “gemakkelijke” uitweg kunnen kiezen. En dat is het moment waarop we ons allemaal moeten herinneren: Het is niet de gemakkelijkste weg, maar de weg met immense risico’s die niet kunnen worden ingeschat.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lees ook bij hen over angst en misleiding

20210929 Over de woorden van God 2

De eerste woorden van God leren we uit de eerste boeken uit de Bijbel. God creëert en aan het begin van elke scheppingsdag lezen we: en God zei.

En God zei: er zij licht en er was licht enz. We lezen dat God zag dat het zeer goed was. God schept zo de wereld totdat Hij de mens schept, Hij zegt dan: laat Ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Hij wil dat zij heersen op aarde over de zeeën, over het gevogelte, over het vee, over de aarde.

Man en vrouw zijn geschapen om op God te lijken. God schiep en zag dat het zeer goed was.

Maar dan voltrekt zich de tragedie: de mens die in het paradijs geplaatst was, mocht alles op één ding na: niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. God waarschuwt met Zijn woorden: dan zult gij zeker sterven.

Maar lucifer die God wil evenaren en zelfs overtreffen verleidt als slang Eva. We moeten deze grote verleiding onder ogen zien. Want daarbij blijft het niet. Eva verleidt de man Adam en vervolgens verschuilen ze zich uit schaamte voor God als Hij hen roept.

Nu zij kennis hebben van goed en kwaad hebben zij hun onschuld verloren, weten zij van het kwaad. Zij krijgen nu kwade kennis.

Dit is het begin van de kwade wereld van lucifer.

God sprak tot de slang (lucifer) en voorspelde zijn ondergang en Hij sprak tot de mens. Zij werden verbannen uit het paradijs. De verhouding tussen God en de mens is verstoord omdat zij in de val van lucifer zijn meegegaan. Nu mens leeft in de satanische wereld en God heeft spijt van Zijn

schepping. Dit lijkt op triomf voor lucifer. Maar God besluit tot het wegvagen van zijn schepping door de zondvloed.

Noach die trouw was aan God, overleeft met zijn familie en na de zondvloed eert hij God en zij sluiten een verbond: God zal Zijn schepping niet meer wegvagen.

Maar de nieuwe mensheid hield zich niet aan beloften die zij maakten met God. Zij verspreiden zich niet over de aarde en bleven op één plek en zij kozen voor lucifer. Zij bouwden in hun hoogmoed de toren van Babel. Dit staat symbool voor het leven in de occulte wereld van satan.

De toren was niet alleen symbool voor het reiken naar de hemel maar ook een fallussymbool. Dit blijft tot op de dag van vandaag een satanisch teken. Het staat ook symbool voor losbandigheid, het overtreden van Gods wetten. God had de mens als man en vrouw geschapen die één moesten worden. Deze wet wordt in de satanische wereld voortdurend overtreden tot op de dag van vandaag.

Omdat lucifer de tegenstander (satan) is van God draait hij alles om. Alles wat mooi en goed is wordt in de satanische wereld slecht en lelijk. God maakt man en vrouw en samen één. In de satanische wereld kan alles op het gebied van menselijke verhoudingen. We zien nu steeds meer het pushen van gendervervagingen.

Omdat deze satanische wereld in Babylonië overheersend is, roept God Abram die in Ur woont om daar weg te trekken. Dit is nieuwe bemoeienis van God met de mens om hen uit de klauwen van lucifer te redden.

Abram gehoorzaamt en wordt Abraham en hij wordt stamvader van mensen die zich bewust worden van God. Die zien dat de afgoden (de baäls) lucifer vertegenwoordigen en die leren dat God iets anders belooft dan hun lelijke wereld van goed en kwaad.

In die nieuwe wereld sluit God een nieuw verbond met Abraham: Ik zal u tot een groot volk maken.

God wil via een nieuw geslacht de nieuwe mens zegenen. Dat wil zeggen dat zij zullen gaan begrijpen dat de wereld waarin zij leven niet de wereld van God is maar dat Hij een ander koninkrijk heeft.

Abraham gehoorzaamt maar bij zijn kleinkinderen gaat het al mis.

Jakob de kleinzoon van Abraham wordt stamvader van 12 stammen die in een gebied gaan wonen dat toen Kanaän heette en later Israël werd genoemd naar de 10 noordelijke stammen die Israël werden genoemd. Israël is een andere naam voor Jakob. ( hij die worstelde met de engel, met God, hij die god gezien heeft. )

Mensen leefden in die tijd in stamverband en de meeste mensen waren herders met kuddes die van gebied naar gebied naar gebied trokken. Zij lieten kuddes grazen in gebieden die in bezit waren van derden, bv. van stadstaten.

Jakob zou stamvader worden waar hij officieel geen recht op had. Zijn vader Izaak gaf de voorkeur aan de oudste zoon: Ezau. Jakob kreeg de rechten van Ezau door sluwheid en Jakob kreeg een andere naam. De sluwe Jakob werd Israël: degene die strijdt met God. Deze naam werd doorgegeven aan zijn afstammelingen.

Jakob gaf via elf zonen en twee kleinzonen namen aan stammen die samen 2 koninkrijken zouden gaan vormen. Het noorden; Israël (10 stammen) en het zuiden Juda. ( 1 stam en 2 “halve stammen)

Jozef de jongste zoon van Jakob werd door zijn broers verkocht. Vanaf het begin van Jakob is er tweespalt die dus begon tussen Ezau en Jakob en later via hun kinderen.

Maar deze tweespalt wordt door “God gebruikt om binnen dit volk Zijn Naam kenbaar te houden.

We horen van tijd tot tijd in de eerste Bijbelverhalen hoe God spreekt met deze mensen.

De jaloezie van de broers op Jozef die dus door hen verkocht werd, kwam ten goede toen er hongersnood kwam in het o.a. het land Kanaän en mensen naar Egypte trokken voor eten. Jozef was daarnaar toe verkocht en kreeg daar een hoge positie. Zodoende kon hij in tijden van hongersnood zijn volk helpen.

Toen zij in Egypte bleven en later niet meer weg konden zorgde God via Mozes dat het oude volk weer terug kon naar Kanaän. De stammen trokken o.l.v. Mozes weg uit Egypte waar zij onderhevig waren geweest aan slavernij en aan de occulte baälreligie.

God spreekt Mozes aan en vertelt wie Hij is: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, Izaak en Jakob. En als Mozes vraagt naar een naam zegt Hij: Ik ben, die Ik ben.

Dit alles lezen we na de mooie boeken van Genesis in het boek Exodus.

Ik ben die Ik ben wil zeggen: Ik was er altijd en zal er altijd zijn en Ik zal doen wat Ik altijd van plan was. We korten deze naam af als HEERE.

20210929 Over de altijd zichtbare uitingen van satanisme

Al vaker deelde ik stukken van de Waakzame Burger

Op hun site:

“Tekens en symbolen regeren de wereld, geen woorden of wetten.” -Confucius

Deze tijdloze quote vat perfect de doelstellingen van deze website samen. Om de wereld waarin we leven te begrijpen, moeten we de symbolen die ons omringen begrijpen. Om deze symbolen te begrijpen, moeten we hun oorsprong opgraven, die vaak diep verborgen is in occulte mysteries. Kortom, deze site wil verder gaan dan de nominale waarde van symbolen in de popcultuur om hun esoterische betekenis te onthullen.

Deze maand is weer treffend. Kijk. Lees en huil mee met je hart.

(Google translate gebruikt en niet aangepast)

Symbolische foto’s van de maand 21-09

zie voor de andere voorbeelden de site

In deze editie van SPOTM: Greta Thunberg, Lil Nas X, Billie Eilish, Poppy, en waarom haten massamedia het woord ‘vrouw’?

28 september 2021 Door Waakzame burger (zie daar voor de foto’s)

Lil Nas X is momenteel een “uitverkoren beroemdheid”, wat betekent dat de massamedia intensief hun spreekwoordelijke schijnwerpers op hem schijnt. Het resultaat: hij staat overal in tijdschriften, prijsuitreikingen en hij is ’trending’ op elk platform dat je maar kunt bedenken. De enige reden waarom hij wordt gepromoot: hij is een beroemdheid die is gemaakt om specifieke agenda’s door te drukken.

Om de komst van zijn nieuwe album MONTERO (dat werd gepromoot met een zeer satanische muziekvideo ) aan te kondigen , had Lil Nas X een “zwangerschapsshoot”. Zoals te zien is in eerdere SPOTM-artikelen, is er een duidelijke maar krankzinnige agenda voor het afbeelden van zwangere mannen in de massamedia.

Lil Nas X het vaartuig dat werd gekozen om de gendervervagingsagenda naar jongeren te brengen.

Lil Nas X heeft zojuist zijn albumhoes onthuld. Het zijn etherisch homoseksuele foto’s.

Zoals te zien is in eerdere SPOTM’s, zijn de werken van Lil Nas X ook doordrenkt met mindcontrol-symboliek. Zijn albumhoes gaat helemaal over vlinders (wat staat voor Monarch-programmering ) en hij zweeft (wat staat voor dissociatie).

Op een van zijn promofoto’s staat Lil Nas X naakt, met zijn troep met vlindervleugels op zijn rug. De perfecte manier om een industrieslaaf te vertegenwoordigen.

In mijn artikel over het MET Gala 2021 beschreef ik Billie Eilish ook als een “uitverkoren beroemdheid”. Hoewel alles aan haar altijd symbolisch is geweest , worden de dingen duidelijk naar een ander niveau gebracht.

Na het MET Gala plaatste Eilish deze foto van haar in een onthullende rode jurk (kleur van inwijding in de occulte elite). Haar hele look was gericht op Marilyn Monroe – de prototypische industrieslaaf . De meeste jonge vrouwelijke beroemdheden moeten Marilyn op een of ander moment in hun carrière kanaliseren. Om er zeker van te zijn dat je dit begrijpt over slavernij in de industrie, is het bijschrift van deze foto … een vlinder.

Als industrieslaaf moet Eilish natuurlijk constant het eenoogteken laten zien. In deze fotoshoot van ELLE magazine was haar haar strategisch geplaatst om een oog te verbergen.

Industrieslaaf Selena Gomez moest Marilyn ook channelen in een recente fotoshoot. Bonus: een eenoogteken met strategisch geplaatst haar.

Iris Law (de dochter van acteur Jude Law) wordt een beroemdheidsmodel. En, zoals verwacht, geeft de symboliek om haar heen ook aan dat ze ook een industrieslaaf wordt.

Iris Law rockt haar buzz cut met duivelshoorns in opvallende fotoshoot

Geketend, vastgebonden, enge dubbele ogen en duivelshoorns op haar hoofd: pure industrieslavensymboliek.

Hier, nog steeds met hoorns aan haar hand, doet Law het eenoogteken met een lepel. Creatief genie.

Zoals gebruikelijk, de one-oogteken allemaal voorbij was massamedia vorige maand, waaruit duidelijk blijkt dat eigendom is van het occulte elite.

The Guardian lanceerde onlangs een nieuw tijdschrift en de omslag van het eerste nummer kon niet symbolischer zijn. Greta Thunberg, de door de media gefabriceerde klimaatactiviste, heeft één oog verborgen achter een olieachtige substantie die waarschijnlijk vervuiling voorstelt. Door het eenoogteken vertellen ze je duidelijk dat ze een pion is die wordt gebruikt om een specifieke agenda door te drukken. Toch zien de meeste mensen het niet.

Een valse traan. Hoe toepasselijk.

Greta vertoont het eenoogteken al sinds het allereerste begin van haar “carrière”, zoals geïllustreerd door deze fotoshoot van het iD-magazine uit 2019. Mijn artikel getiteld The Elite Machine Behind Greta Thunberg legt precies uit waarom dit schijnbaar willekeurige meisje wereldwijd bekendheid kreeg.

Deze Instagram-post van Nicole Kidman is MK-101: een eenoogteken, overal monarchvlinders en ogen op haar shirt. Ze weet van dit alles af: haar vader zat diep in de occulte elite-waanzin.

Op de poster van de film Last Duel doet Matt Damon het eenoogteken.

De promotieposter van de Britse serie Wolfe is slechts het hoofdpersonage dat je een eenoogteken geeft. Het bericht: De serie zal hoogstwaarschijnlijk elite agenda-afval bevatten.

K-Pop-rapper Lisa (voorheen van de groep Blackpink) domineert de hitparades in Korea en steekt de Verenigde Staten over. Het grote dikke eenoogteken op de hoes van haar album Lalisa verklaart de reden achter het succes.

In de afgelopen jaren heb ik een aantal artikelen over Poppy geschreven, omdat ze helemaal draait om occulte elite en MK-symboliek. Haar recente samenwerking met het Japanse merk Q-pot kan niet flagranter zijn. Deze advertentie combineert het eenoogteken (met een ooglapje – zo slim), overal oogbollen bovenop een griezelig beeld van interne organen.

Nog een eenoogteken gecombineerd met hersenen (mind control).

Dit beeld is puur MKULTRA. Poppy’s hersenen worden gescheiden van haar hoofd en op een bord gelegd. De vlinder in de hersenen geeft aan dat dit allemaal te maken heeft met Monarch-programmering. Bovendien verwijst dit beeld naar kannibalisme, een van de favoriete obsessies van de elite.

Op de laatste omslag van het “befaamde” medische tijdschrift The Lancet werd het woord “vrouwen” vervangen door “lichamen met vagina’s”. Laat dat bezinken. Ze geloven echt dat het woord ‘vrouwen’ beledigend is en dat de groteske en grondig ontmenselijkende term een betere optie is. In hun absurde zoektocht om geslachten uit te wissen, zijn ze bereid het woord ‘vrouwen’ te vervangen door een uitdrukking die een psychopathische seriemoordenaar zou gebruiken. Kortom, deze omslag is het bewijs dat de wereld van de wetenschap objectiviteit heeft opgeofferd aan het altaar van ideologische wakkerheid.

Dit is weer een voorbeeld van de waanzin die de norm wordt in de massamedia. De enige manier waarop een peuter “uit de kast kan komen als trans” is omdat hij is onderworpen aan druk van losgeslagen ouders. Mijn boodschap aan deze ouders: Weet jij waar peuters eigenlijk naar streven? Kipnuggets voor de lunch. Concentreer je daar nu maar op en knoeien met hun hersens.

In mijn artikel over het MET Gala wees ik erop dat de enige mensen die maskers droegen de hulp waren. We hebben dezelfde absurditeit gezien bij de Emmy Awards. Terwijl de sterren in het bezit van de elite vrij waren om te ademen, moesten de boeren zich achter een masker verschuilen. Dit gaat niet meer over een virus, dit gaat over macht en privileges. Dit tweeledige maskersysteem moet stoppen omdat de hypocrisie ervan te belachelijk is om te begrijpen.

20210928 Over de woorden van God

De woorden van God vinden we in de Bijbel, een boek met verhalen geïnspireerd door de de Geest van God. Waarom het precies 66 boeken zijn, weet ik niet. Ik vind het geen mooi getal en we weten dat het Boek ook beïnvloed is door de verkeerde mensen dus die hebben misschien dat expres zo gedaan. Er zijn boeken weggelaten, er zijn boeken bijgevoegd waarbij je vraagtekens kunt zetten. God laat veel toe om te zien of Zijn boodschap toch begrepen wordt.

Die boodschap is dat God de mens zoekt in de wereld die nu nog van de satan is. En Hij wil dat wij Zijn geboden gehoorzamen waarvan de belangrijkste twee zijn: Hem eren en Hem dienen en onze naasten liefhebben als onszelf.

De Bijbel geeft kennis over ongeveer 6000 jaar geschiedenis van God met de mens. Dat wil niet zeggen dat de Schepping 6000 jaar oud is. Het om deze gescheidenis van de afgelopen 6000 jaar en waaron die is zoals die is.

Wij mensen kunnen moeilijk geloven in iets dat altijd is. God maakt Zich kenbaar als: Ik Ben.

God was en is altijd en God schept. God creëert voor Zichzelf, uit vreugde. Omdat Hij dat kan en wil. De schepping is een creatie en niet een toevalligheid uit een big bang en de mens stamt niet van apen af. Dit alles is fraude. Niet wetenschappelijk ook al willen de machthebbers dat wij dit geloven en aannemen als wetenschap. (Van Dale: Wetenschap: (in meer abstr. zin) het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden

«wetenschap bedrijven is een visie op tafel leggen met het risico dat die onjuist blijkt te zijn»

(nrc, 1995)

«wetenschap vindt (…) door het bestaande te verbreken, een orde die nieuwe woorden eist»

(L. Vroman)

«exacte wetenschap is een wetenschap die een wiskundige uitdrukking heeft»

(G. Krol)

de universiteit leidt op tot zelfstandige beoefening van de wetenschap

beschaving omvat meer dan kunst en wetenschap)

Dit willen zij omdat zij al van af het begin God uit de wereld willen bannen. Hun grootste drijfveer is nu: God uit de levens van de mensen bannen en vooral Christus uit het leven bannen. De grootste vijand is God en daarmee Jezus, die de Christus is. Jezus die een duidelijke boodschap van God bracht moet vanaf het begin aangevallen worden.

God schiep hemellichamen en hemelbewoners en entiteiten die wij niet kunnen kennen. De mooiste onder de hemelse entiteiten was Lucifer. Deze echter werd hoogmoedig en plaatste zich boven God. God had dat ingecalculeerd en gaf Lucifer de kans zich te bewijzen, wat hij echter niet kon en niet kan en nooit zal kunnen. Lucifer werd de tegenstander (satan) van God en schiep zich de wereld op deze aarde zoals wie die nu ongeveer 6000 jaar kennen.

Lucifer wil zijn slaven houden die hem gehoorzamen en aanbidden; dat zijn wij mensen. Wij staan iedere dag onder druk om te vallen voor zijn verleidingen, we worden dag in dag uit misleid omdat wij in deze gevallen wereld van de satan leven, zijn wereld die hem beperkt is toegestaan,

We leren dat uit de Bijbel, we leren het meestal niet van onze leraren, onze leiders, onze herders want zij zijn meestal onder invloed van lucifer. Dat is niet fijn maar we kunnen dat maar beter onder ogen zien.

Maar God roept ons. Dat deed Hij vanaf het begin. Hij roept ons om ons uit de wereld van de satan te gaan. God wil het satanisme verdrijven en dat de mens zelf ziet wat dat is.

De gevallen mens leeft in een gevallen wereld die door satan nog in ijzeren greep gehouden wordt via zijn hulpen op aarde en zijn voetsoldaten uit de hemel die hij meenam in zijn val. We kennen dat voetvolk o.a. als demonen.

De aardse hulp leeft met kennis van wat wij noemen: het occulte. Deze occulte kennis is de “worst / de wortel aan de stok” die satan voorhoudt met de belofte dat je dan kan worden als god, als goden.

In deze gevallen wereld klinkt de roepstem van God en de geschiedenis in de Bijbel leert dat dat vanaf het begin moeizaam ging. God roept, de mens luister niet. Toen er niet geluisterd werd, vernietigde God de schepping op aarde. Hij creëerde de zondvloed. Maar daarin spaarde Hij diegene die wel naar Zijn stem luisterde: Noach en zijn familie. Wie weten niet of God al meer de schepping vernietigde maar dit is het bekendste verhaal: de zondvloed kwam om zo een einde te maken aan een godslasterlijke schepping van de satan. Om zo een een einde te maken aan verderfelijkheid.

Noach werd gespaard met zijn familie maar al gauw ging het weer mis.

Toen begreep Abram dat hij geroepen werd door God. Hij moest weg uit Ur waar hij woonde. (nu een plek in Irak)

De wereld waarin hij leefde was de wereld van ongehoorzaamheid, van aanbidden van de baäls, de afgoden, van liederlijkheid en genotzucht.

Het was niet vreemd om te trekken want dat deden veel mensen in die tijd: er waren veel herders die met kuddes door het midden oosten trokken.

Het land Kanaän was het land waarnaar Abram op weg ging. God liet hem naar een fysiek ander land gaan weg bij de aanbidders van zon en maan maar Hij beloofde ook dat het land van God een ander land zou zijn. Er was een ander land: het Koninkrijk van God. Wat dat was, zou de mens maar langzaam leren.

Abrham begreep niet alles, dat kwam pas toen hij dacht dat hij zijn enige zoon moest offeren aan God. In de wereld van lucifer, van de baäls (afgoden) was het gewoon dat eerstgeborenen geofferd werden. (mens en dier) Abram dacht dat hij dat moest doen en toen greep God in. Dit is een belangrijke ommekeer: er is een verschil tussen de goden die de mensen kenden, geleerd door lucifers hulptroepen en de ware God van Hemel en Aarde. De Ware God die dit mensenoffer verbood en Abraham beloonde voor zijn trouw en geloof en met hem een verbond sloot.

Daar gaat het over in het oude testament, in de Bijbel. Testament betekent verbond, overeenkomst. God sloot na vernietiging een nieuw verbond met een nieuwe mens en met uit hem een nieuw volk.

We zullen echter in het oude testament lezen dat dat nieuwe volk toch steeds weer faalt en dat er daarom in het nieuwe testament een nieuw verbond komt met nieuwe volken en gesloten door Jezus die de Messias is.

Velen willen ons doen geloven dat dit allemaal verzonnen sprookjes zijn. Er is voldoende bewijs voor de verhalen uit de Bijbel. De meesten die dit zeggen hebben de Bijbel nooit gelezen en zich er nooit in verdiept. Maar als je geroepen wordt, ga je dat vanzelf doen wel doen: je verdiepen in Gods boodschap em hoe Hij werkt. Geroepen worden is Genade door God. Iets om dankbaar voor te zijn. God roept altijd, het is aan de mens of hij luistert.