Maand: december 2021

20211231 Over het water des levens

APOKALYPS/OPENBARING (KBS)

Hoofdstuk 22

1Toen toonde mij de engel de rivier met het water des levens, helder als kristal, die ontwelde aan de troon van God en van het Lam. 2Zij liep midden door de straat van de stad, en op haar oevers, aan weerszijden, stond het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens; en zijn loof brengt de volken genezing. 3En er zal geen banvloek meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar staan en zijn dienstknechten zullen Hem vereren. 4Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. 5Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

DE ENGEL VAN DE OPENBARING

6En hij sprak tot mij: ‘Deze woorden zijn onfeilbaar waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren.’

CHRISTUS:

7’Zie, Ik kom spoedig. Zalig hij die de profetische woorden van dit boek bewaart.’

DE ZIENER EN DE ENGEL VAN DE OPENBARING:

8’Ik, Johannes, ben het die dit alles hoorde en zag. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond, om hem te aanbidden.’ 9Maar hij zei: ‘Dat nooit! Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders, de profeten, en zij die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God alleen.’ 10Hij zei nog: ‘Verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen;

laat de vrome volharden in zijn deugd

en de heilige nog heiliger worden.’

CHRISTUS:

12’Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. 13Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. 14Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. 15Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars: eenieder die de leugen liefheeft en doet. 16Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de Wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’

DE KERK:

17De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom! Laat wie het hoort, zeggen: “Kom!” Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet.’

DE ZIENER

18Ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort voorlezen: ‘Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan. 19En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de boom des levens en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.’ 20Hij die dit alles waarborgt, spreekt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’

Amen. Kom, Heer Jezus!

21De genade van de Heer Jezus zij met allen.

Zie eventueel het hoofdstuk bij HSV

20211231 Over een profetische terugblik

via wjongman

2021: Een profetische terugblik

Door Hal Lindsey – 26 december 2021

De volledige helft van alle Amerikanen zegt dat 2021 het slechtste jaar van hun leven was. Weet u wat dat betekent? Het betekent dat wat we doen als samenleving niet werkt. Het betekent dat het land op een neerwaartse weg is en dat het afwijzen van God pijn veroorzaakt. Het betekent dat het aanmoedigen van vuiligheid en het verheerlijken van het kwaad de slechtste manieren zijn om een generatie kinderen op te voeden. Het is een herinnering dat de zonde uiteindelijk de dood brengt.

Mensen worden steeds ellendiger, en als de samenleving gedachten aan God blijft verdringen, zal het nog erger worden. Elke dag brengt 2021 meer nieuwsberichten die wijzen op tekenen van de laatste dagen zoals gegeven in de Bijbel. Maar ik wil me concentreren op slechts één: de wereldwijde beweging om de wereld klaar te maken voor de antichrist. Slechts weinigen van de elitemakers en -bezweerders weten wat ze werkelijk aan het doen zijn of waarom. Maar laten we duidelijk zijn. Satan heeft een agenda voor onze planeet en haar bewoners. En zij die Christus verwerpen zijn steeds kwetsbaarder voor zijn manipulaties.

De ware democratie staat tussen de Antichrist en de wereldmacht. Het moet óf vernietigd worden óf drastisch veranderd – “gereset”. En dat is waar het Wereld Economisch Forum (WEF) om de hoek komt kijken. In 2020 begonnen zij iets te implementeren dat zij “De Grote Reset” noemden. Op hun website staat dat het doel van de Grote Reset is “om een nieuw sociaal contract op te bouwen”. Denk eens na over die zin. Volgens het Oxford woordenboek, is “sociaal contract”: “een manier om de oorsprong van de overheid en de verplichtingen van onderdanen te verklaren.”

Door “een nieuw sociaal contract” te creëren, willen elites de relatie tussen de overheid en de geregeerden opnieuw instellen. De laatste tijd noemt het WEF dit “Het Grote Verhaal”. Maar het komt op hetzelfde neer – wereldwijde macht geconcentreerd in een paar elites.

Jarenlang zagen samenzwering-theoretici al sinistere ondertonen in de activiteiten van het Wereld Economisch Forum. Maar hun sessies waren verborgen achter gesloten deuren, en niemand wist zeker wat ze van plan waren. Dat is nu veranderd. In 2021 sprak Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF, openlijk over een kleine groep niet-gekozen individuen die de toekomst voor miljarden mensen verbeeldden, ontwierpen en zelfs zouden uitvoeren.

Tijdens de top over het Grote Verhaal van het WEF in november zei Schwab: “We zijn hier vandaag bijeen om een groot verhaal te ontwikkelen; een verhaal voor de toekomst…. We zijn hier nu om ons de toekomst voor te stellen, de toekomst te ontwerpen, en dan uit te voeren.”

Het is geen toeval dat de top plaatsvond in en onder het co-sponsorschap van de Verenigde Arabische Emiraten – een “constitutionele monarchie”. De top werd specifiek gehouden in het emiraat Dubai, waarvan de regering wordt beschouwd als een “absolute monarchie”. In de afgelopen jaren zijn de elites in de wereld steeds wantrouwiger geworden tegenover het gepeupel – met andere woorden tegenover de kiezers en dus tegenover de democratie. De elites van de wereld zijn gaan geloven dat grote mondiale beslissingen moeten worden overgelaten aan mensen zoals zijzelf – rijk, atheïstisch, trots en zonder verantwoording.

Wereldwijde manipulaties kunnen uiterst frustrerend zijn om te zien. Daarom moeten we altijd denken aan de bijbelse vermaning in Psalm 37:1 (NASB): “Vrees niet vanwege boosdoeners.” Je kunt jezelf tot afleiding drijven door te kijken naar en je druk te maken over de daden van slechte mensen. Maar in Johannes 14:27 (NASB), gaf Jezus deze glorieuze belofte. “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet onrustig zijn, en laat het niet vrezen.”

Het is alsof je een voetbalwedstrijd opneemt terwijl je weg bent, en dan hoort dat je team uiteindelijk wint. Wanneer je thuiskomt om naar de wedstrijd te kijken, ontmoedigen zelfs de donkere momenten voor je team je niet, omdat je al weet hoe het afloopt. We winnen! Rust in de troost van die woorden.

Bron: Hal Lindsey

20211231 Over fake nieuws

Via E.J. Bron

Het échte Fake-news

Geplaatst op 26 december 2021 door E.J. Bron

(Door: “Carver”)

Objectief, onpartijdig nieuws is de leugen waar de journalistiek tegenwoordig zélf in is gaan geloven. Media en de journalisten die er werken, geloven écht dat ze onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dát is nog de grootste leugen die men het publiek verkoopt.

Het onderscheid tussen objectiviteit en subjectiviteit is het verschil tussen harde feiten en meningen, in ‘het nieuws’ tegenwoordig zien we echter feiten en meningen dwars door elkaar heen lopen. Zelfs de schijn van objectiviteit is er niet meer. In de filosofie en sociologie wordt de mogelijkheid van échte objectiviteit betwijfeld. In de media worden bij verslaggeving áltijd keuzes gemaakt: welke onderwerpen men wil brengen en welke niet, welke feiten, standpunten men wil belichten en welke niet, hoe diep men doorvraagt of niet, het taalgebruik, het beeldgebruik enz. Omdat óók media net als ieder mens blootstaan aan belangenstrijd en denkbeelden, is verslaggeving daarom altijd gekleurd. Om te kunnen spreken van onafhankelijk, objectief nieuws moeten er dáárom áltijd véél ‘aanbieders’ zijn die nieuws en hun mening daarover onder het publiek brengen. Alléén dán kan de diversiteit van niet-objectief nieuws de ‘objectiviteit’ zo dicht mogelijk benaderen. In het verleden van de reguliere media bestond deze situatie ook, er wás veel verscheidenheid.

Er waren in Nederland altijd verschillende, onafhankelijke vormen van nieuws en opinie, die vaak flink van elkaar verschilden; een traditie reikend tot ver in de geschiedenis…. tot voor relatief kort. In 1980 waren er 40 uitgevers in Nederland, in 2021 zijn zo goed als álle kranten in Nederland van nog maar 2 uitgevers: DPG-group en Mediahuis Groep. Er wáren ruim 10 Tv-omroepen met tótáál andere actualiteitenprogramma’s, waardoor er veel verschillende meningen en visies te zien waren. Nu zijn álle Tv-zenders in Nederland van nog maar 2 organisaties: RTL-group en NPO.

De ‘Tv-omroepen’ zijn er alleen nog in naam, de NPO-zendermanagers bepálen. De media zijn van onafhankelijke, pluriforme bedrijven afgegleden tot een uniforme eenheidsworst met hooguit verschillen in hóe het gebracht wordt, inhoudelijk is het inwisselbaar, terwijl er geen censuur is.

Mediaconcerns

Journalisten zijn allemaal in dienst van een krant, tijdschrift of Tv-zender, waar er zo op het eerste oog genoeg van zijn, dus ook veel verschillende meningen en visies zou je denken… toch? Niet dus. Tegenwoordig zijn bijna alle media van nog maar twéé papieren uitgevers en twéé ‘Tv-uitzenders’. De ‘zelfstandige pers’ bestaat in feite niet meer. Vrijwel álle nationale én regionale kranten, streekkranten en steeds meer weekbladen zijn allemaal eigendom van 2 media-multinationals: Mediahuis-Groep en DPG-Group. Het nieuws op Tv is van de NPO en de RTL-group. De diversiteit van onafhankelijke media, die enkele decennia geleden nog bestond uit dus 40 uitgevers en ruim 10 ónáfhankelijke Tv-omroepen en nog de nodige regionale is wég, verdwenen, overgenomen door media molochs.Maar vier grote mediabedrijven hebben het monopolie op ál het Nederlandse nieuws. Is dan alleen wat zíj aan nieuws brengen ‘de waarheid’ en wie dat tegenspreekt onwaarheid? Ooit van het spreekwoord “wie betaalt, bepaalt” gehoord?

Eenheidsworst

Voor wie goed kijkt, is het nieuws erg voorspelbaar geworden. De media zijn áltijd uitgesproken tegenstanders van bijvoorbeeld: Trump, Baudet, Orbán, Polen, Rusland, de Brexit…. Zij bestrijden deze áltijd door ze extreemrechts te noemen. Zij die kanttekeningen zetten bij het globalisme, hoe genuanceerd ook, worden áltijd populisten en antidemocraten genoemd, of juist extreem-links. Mediabedrijven berichten áltijd positief over energietransitie, globalisering, ‘diversiteit’, de Democratische Partij in de USA en vul het lijstje maar aan…. Het maakt niet uit welke krant je leest of welke zender je ziet, de toon is wel wat anders, maar de inhoud niet. Toen de Brexit in voorbereiding was, was de toon áltijd dat Groot-Brittannië economisch in het ongeluk zou storten. Nu blijkt dat dat niet zo is, hoor je niets meer… Over migranten is er zelden ook maar het kleinste kritische stuk over de gevolgen van de komst van tienduizenden puberjongens naar het Westen. Als er spanningen zijn in het Midden-Oosten is dat áltijd de schuld van Israël. Wie de mening van de media niet deelt of er vragen bij stelt, is extreemrechts, anti-globalist, fascist, complotdenker, extreemlinks of wat dan ook, men vindt wel een gelijkdenkende ‘deskundige’ die komt uitleggen wat er met ‘deze mensen aan de hand is’. Elke krant, elk medium, verkondigt dezelfde boodschap voor een andere doelgroep op een iets andere wijze.

Objectieve mediaconcerns ?

Met de verkiezingen van Trump werd het velen voor de eerste keer duidelijk dat ‘de objectieve media’ allesbehálve objectief zijn. Wat men ook van Trump denkt, het viel gewoon op dat nieuws en talkshows niet eens meer moeite deden om zelfs maar een schijn van objectiviteit op te houden. Echt álles wat ze maar aan negatiefs konden vinden, werd meteen zonder verder onderzoek en zonder wederhoor als ‘nieuws’ gebracht. Toen Obama president was, kreeg hij al de Nobelprijs zonder dat hij iets gedaan had, slecht nieuws over deze president was er bijna nooit. Zo gaat het bij media, ze hebben hun mening en voorkeuren al van te vóren klaar. Het publiek heeft echter recht op informatie van zowel voor- als tegenstanders. Niemand zit te wachten op de mening van die paar eigenaren van een mediaconcern. Dat manipuleren van nieuws gaat subtiel. Dit gebeurt door het stellen van bepaalde vragen, framen, in de rede vallen van gasten of door het uitnodigen van ‘deskundigen’. Zo mocht de schoonzoon van Democratisch kopstuk Nancy Pelosi als ‘Amerika-deskundige’ bij RTL Late Night keer op keer zijn mening geven over Trump. Bij Covid zien we precies hetzelfde. Zéér voor de hand liggende vragen die men zou móeten stellen, stelt men niet: hoe verhouden de zéér grote bezuinigingen op ziekenhuis- en IC-bedden zich tot de druk op de zorg die er met Covid is; en tot de beperkende ‘maatregelen’ voor burgers die alléén moeten vanwege ‘de druk op de zorg’. Andere feiten, meningen, voorstellen en oplossingen, hoe goed onderbouwd ook, hoort en ziet men niet bij de mediaconcerns.

Framing

‘Framing’ is een bepaalde techniek waarmee woorden, foto’s en nieuwsbeelden zó gekozen worden dat daarbij alléén maar een bepaald (gewenst) aspect uit wordt gelicht, in een ‘frame’ of lijst wordt gezet. Men probeert via woorden en beelden de manier waarop het publiek naar de werkelijkheid kijkt zo te beïnvloeden en te sturen. Het ‘frame’ wordt zo een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet. Dit helpt om een bepaalde versie van ‘het nieuws’ te propageren. Framing zorgt ervoor dat het publiek de wereld alleen nog maar vanuit een bepaald perspectief ziet. Dit ziet men in de ‘objectieve’ media bijv. met het woord ‘conservatief’; eerst was het nog ‘conservatief’, toen ‘rechts’ en de laatste tijd is dat opgeschoven naar ‘extreemrechts’… Orwell noemde dat in ‘1984’ ‘Nieuwspraak’. feiten en gebeurtenissen worden zo geframed en gebracht dat iedereen denkt dat alleen maar dát ‘de werkelijkheid’ is. Er was in ‘1984’ een heel ‘Ministerie van Waarheid’ dat ervoor zorgde dat ook álles op dezelfde manier ‘geframed’ werd. Orwell had in 1948, toen hij zijn boek schreef, nooit kunnen denken dat media dit ooit uít zíchzélf zouden gaan doen, maar dat is nú ook gemakkelijk, als alle media nog maar in een paar (machtige en rijke) handen zijn… en beslist niet in handen van de doorsnee burger.

Veelvoorkomende framing:

Cameratechniek: knippen en plakken in een opname om iets positiever of juist negatiever te laten lijken.

Herhaling: slogans, zinnen en beelden steeds maar weer herhalen, waardoor mensen ze voor waar gaan aannemen.

Negatief labelen: extreemrechts, antiglobalist, fascistisch, relschoppers, complotdenkers, ondemocratisch

Bangmakerij: (kleine/grote) rampen en doemscenario’s afschilderen en ‘voorspellen’

Misleiding: zaken zo verbuigen/ verdraaien dat men er een onjuiste indruk van geeft

Trucs: op een slimme, behendige manier iets voorstellen, b.v. ‘goochelen’ met ‘harde’ statistieken en cijfers

Eufemismen: iets positiever noemen dan het is, bijv. ‘efficiency’ in plaats van: wegbezuinigen

Groepsdruk: omdat ‘iedereen het doet’, ‘de meeste mensen vinden…’, iets moeten doen, omdat men anders ‘asociaal’ is

Autoriteit-gebruik: een bepáálde ‘deskundige’ of een bepaald ‘instituut’ opvoeren om respect af te dwingen voor de eigen mening

Gewone ‘man’: zich voordoen als iemand van ‘het volk’ door zo te praten of zich af en toe zo gekleed te laten filmen

De voortdurende onderbelichting van belangrijke onderwerpen

Er zijn thema’s waar media, zouden ze onafhankelijk de belangen van hun publiek dienen, hun tanden in zouden moeten zetten. Bijvoorbeeld in een aantal grote invloedrijke organisaties met uitgesproken ideeën over de toekomst van de hele wereld; bekende organisaties als het Wereld Economische Forum en de Verenigde Naties. Media claimen over het Westen dat we democratisch zijn en inspraak in ontwikkelingen over heden en toekomst hebben. Hoe vreemd is het dan dat over zulke invloedrijke organisaties die plannen maken voor de toekomst van de hele wereld niets bericht wordt. Het is geen geheimdoenerij, die organisaties hebben dat gewoon open op hun eigen websites staan. Het zou de taak van de media moeten zijn om zoiets onder de aandacht van het publiek te brengen. Dat doen ze echter niet. Integendeel. Ze vallen degenen die dat wel doen aan. Wie vragen stelt bij grote ontwikkelingen, wordt als aanhanger van complottheorieën, extreemrechts of anti-globalist weggezet. Wie ziet wát mainstream media over de grote thema’s van onze tijd berichten, ziet dat zij précies dezelfde ideeën verkondigen als die organisaties zélf en nooit kritiek leveren.

De handvol mediaconcerns – Whoever controls the media, controls the mind – Jim Morrison

De onafhankelijke media in 2021 zijn nagenoeg ter ziele. De media in Nederland zijn nog van geen handvol bedrijven. Op een enkele uitzondering na zijn de media overgenomen door alsmaar grotere corporaties. Waarheidsvinding, diversiteit en eerlijk informeren van het publiek zijn niet meer van belang. De opgekochte media van ooit een heel diverse signatuur worden ‘geharmoniseerd’: naar allemaal dezelfde grijze middenmoot en zowat dezelfde mening: 50 tinten grijs.

Deze inhoudelijke eenheidsworst is bereikt door journalisten die een afwijkende kleur vertonen, te ‘vervangen’. Wie opgelet heeft, heeft gezien dat de afgelopen 10 jaar veel, zelfs bekende, mediafiguren en journalisten met uitgesproken afwijkende meningen weg zijn. De ‘fusies’ van mediagroepen gaan zó snel dat op dit volgende internetsites vaak nauwelijks nog te volgen is wat nu van wie is. Duidelijk is wel dat de ‘onafhankelijke’ media nú al geconcentreerd zijn in nog maar drie multinationale mediagiganten en het einde van de concentratie is nog niet in zicht. Meestal worden ze geleid door slechts enkele CEO’s en bijna allemaal zijn ze in bezit van slechts enkele rijke families. Vaak betreft het families met goede connecties en een dubieus verleden. De hele onafhankelijke en objectieve media zijn zo feitelijk in handen gekomen van nog een handvol machtige mensen…

Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau, voorziet als grootste persbureau vrijwel alle media van nieuws: omroepen, kranten, tijdschriften, websites. Op hun beurt reproduceren de media, ook de ‘kwaliteitskranten’, dat nieuws zonder verder te vragen. Het ANP staat voor objectiviteit en betrouwbaarheid, tóch…. Het ‘vrije’ persbureau ANP is echter ook al ruim 20 jaar van investeerders en is in 2021 weer overgenomen door een nieuwe investeerder, de voormalige DSW-topman Oomen. Net als in Nederland is ook een groot deel van het wereldwijde nieuwslandschap in handen van maar een paar grote spelers. Naast bijv. Reuters, Bloomberg en AP is het grootste mediabedrijf ter wereld intussen Alphabet Inc. (Google) met een jaarlijkse omzet van tegen de $ 200 miljard.

De ‘diversiteit’ in Nederlandse media…

Publieke media:

NPO: Nederlandse publieke omroep mét de regionale omroepen

Dríe bestuursleden, drie zendermanagers, pér zender een. De NPO heeft een paar bestuurders en per net een netmanager. De diversiteit van omroepen, die allemaal hun eigen bestuur hebben, bestaat in de praktijk niet meer. De macht van de handvol netmanagers van de NPO is de afgelopen jaren zó toegenomen dat onafhankelijke omroepen niet langer échte zelfstandige keuzes kunnen maken over hun programma’s of zélfs over de keuze van presentatoren. Formeel kan dat wel, echter de netmanager gaat over wel héél erg veel, in de praktijk is het een soort dictator van één persoon per zender. In Nederland bestonden ook ooit dertien onafhankelijke regionale omroepen. De overheid heeft in 2015 besloten tot ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf’, waarin zij gingen hergroeperen…. met de landelijke omroep (NPO). Een jaar daarvoor in 2014 zei Omroep West-directeur Milo nog: ‘Als de regionale omroepen worden overgenomen door de NPO, betekent dat het einde van de regionale Tv…’.

Commerciële Media:

Veel mensen denken dat de commerciële media dan tenminste nog ‘onafhankelijk’ zijn en hun eigen mening kunnen geven zonder overheidsbemoeienis. Nog maar een aantal decennia geleden wás dat ook zo, in 1980 waren er 40 uitgevers in Nederland. De kranten die Nederland nog heeft, worden uitgegeven door 2 Vlaamse uitgevers: Mediahuis-Groep en DPG-Media; álle commerciële Tv-zenders zijn eind 2021 van nog maar één bedrijf (Duitse Bertelsmann). Deze mediaconcerns, die hun publiek de maat nemen wat betreft hun ‘correcte’ en ‘juiste’ mening en al snel met de labeling ‘gewelddadig’, ‘extreemrechts’, ‘neonazistisch’ komen, hebben deels zélf een racistische, koloniale en extreem-rechtse achtergrond. Bertelsmann (RTL-group) met een naziverleden is alléén dankzij de NSDAP uitgegroeid tot een groot mediabedrijf, DPG-media heeft een slavernijverleden in Belgisch Congo en het verleden van een prominente Mediahuis-Groep familie bestaat uit ‘extreemrechtse’-sympathieën en een verleden bij de Vlaamse SS. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet…

RTL Group:

Van mediacorporatie Bertelsmanndie eind 2021 álle commerciële Tv-stations in Nederland bezit. Duitslands mediagigant beweerde altijd fel tegen de nazi’s te zijn geweest, maar uit historisch onderzoek over Bertelsmann tijdens de oorlog bleek dat de groei van het concern kwam door het Nazi-regime, ervoor was het een obscuur drukkerijtje. Bertelsmann zorgde voor méér nazistisch drukwerk dan de NSDAP-uitgeverij en was lid van de ‘SS Sponsor Cirkel’ die de SS financieel ondersteunde. Zij publiceerden veel antisemitische werken én maakten gebruik van Joodse slavenarbeid in hun Baltische drukkerijen; Joodse slaven die de antisemitische propaganda zélf moesten drukken… Bertelsmann is het grootste mediaconcern van Europa.

DPG Media:

DPG is voor 99% in handen van het Belgische ‘Epifin’, een Antwerpse vennootschap, een postbus groot. Het is het grootste mediabedrijf in ons land met 6000 werknemers, dat ruim 90% van de Nederlanders bereikt volgens eigen zeggen. Het heeft in een vloedgolf van overnames in no time zowat de hele Nederlandse geschreven nieuws-media en -uitgevers opgeslokt: de Persgroep, PCM Uitgevers, VNU, Sanoma Media en Wegener Media. Epifin is volledig van één familie, die haar fortuin maakte met plantages in de oude kolonie Belgisch Congo. In Belgisch Congo werd op grote schaal genocide gepleegd, volgens historici miljoenen mensen; zij beschrijven plantagebezitters als ‘wreed en onmenselijk’. Zichzelf ‘kwaliteitskranten’ noemende dagbladen als Trouw, NRC, Volkskrant, het Parool zijn momenteel dus, via vennootschappen, van een familie die haar grootste fortuin heeft gemaakt met dwangarbeid, racisme, marteling, moord en concentratiekampen in de 19e en begin 20e eeuw.

DPG: De Volkskrant, Het Parool, Trouw, AD, NU.nl, Intermediair, BN de Stem, Brabants Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Eindhovens Dagblad, PZC, Tubantia, ADR Nieuwsmedia, De Ondernemer, Synpact, Tweakers.nl, Hardware.info, MyChannels, IndeBuurt en nog eens 250 ‘regio-kranten’)

Mediahuis Groep:

Een mediaconcern met 4000 werknemers. Het is van dríe Vlaamse families die zelf de voorzitter van de raad van bestuur leveren. Mediahuis Ventures is een apart ‘Durfkapitaal’ onderdeel van datzelfde Mediahuis, een investeringsmaatschappij. De ouderlijke familie van de huidige voorzitter heeft een verleden van wat men nu extreemrechtse, nationalistische sympathieën zou noemen. Degenen die dit nú een beetje durven te zeggen, worden als fascistisch uitgemaakt. De vader werd in de Tweede Wereldoorlog geselecteerd voor een opleiding aan de elitaire nazistische ‘Reichsführerschule’. In Duitsland werd hij assistent-voorzitter van de Vlaamse organisatie René Lagrou (de Vlaamse SS).

Mediahuis: Telegraaf, Privé, Metro, Vrouw, NRC Media, Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, De Gooi- en Eemlander, de Limburger, Limburgs Dagblad, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Asser Courant, Balkster Courant, Bolswards Nieuwsblad, Coevorder Courant, de Feanster, de Krant van Midden-Drenthe, de Noordoostpolder, de Staphorster, Drachtster Courant, Eemsbode, Emmer Courant, Flevopost Dronten, Flevopost Lelystad, Franeker Courant, Groninger Gezinsbode, Heerenveense Courant, Hoogeveensche Courant, HS-krant, Jouster Courant, Kanaalstreek, Meppeler Courant, Nieuwe Dockumer Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Noorderkrant, Roder Journaal, Sneeker Nieuwsblad, Steenwijker Courant, Stellingwerf, Veendammer, Westerkwartier, Westervelder Wolder Courant.)

Door:

“Carver”

(voor ejbron)

20211230 Over een minder schadelijk geacht vaccin

Novavax minder schadelijk? ‘Omicron variant is het echt goede vaccin’

via Xandernieuws

Posted on 24/12/2021

(NB.: zie voor afbeeldingen en links bovenstaande link)

Officiële cijfers Denemarken: 91% Omicron besmettingen in gevaccineerden = nieuw bewijs dat de Covid injecties het immuunsysteem beschadigen – GSK heeft eerst ‘plant based’ Covid vaccin ontwikkeld

Het nieuwe Covid-19 vaccin van Novavax wordt gepromoot als traditioneler en daardoor minder schadelijk dan de bestaande ‘grote vier’ injecties, maar is dat wel zo? Concurrent GSK zegt inmiddels het allereerste ‘plant based’ vaccin te hebben ontwikkeld. Hoe zit dat in elkaar, en wordt ook bij dit nieuwe product de normale jarenlange testperiode overgeslagen, om mensen ‘live’ als proefkonijn te gebruiken? Immunologie expert Pierre Capel gaat in zijn laatste video dieper in op Novavax, maar is helder in zijn conclusie: ‘Omicron is de echt goede vaccinatie.’ Volksimmuniteit ontstaan door massale besmetting met deze amper ziekmakende variant is volgens hem DE oplossing.

Novavax maakt van lichaam geen spike fabriek

Novavax is een zogenaamd recombinant vaccin, zoals Capel drie dagen geleden in een Bitchute video uitlegde. ‘Dat wil zeggen dat de genetische informatie van het (toxische) spike eiwit niet in jouw lichaam wordt ingebracht, maar in een (baculo)virus. Dat wordt in een laboratorium op bepaalde (insecten)cellen (motten – X.) gekweekt. Die cellen produceren het spike. Grote verschil tussen Novavax en de andere die nu worden gebruikt: niet jij maakt het spike, maar het spike is al gemaakt en wordt met een adjuvant toegediend. Zo wordt het een tamelijk klassiek type vaccin.’

Maar welk spike wordt via die celkweek aangemaakt? Dat is het Wuhan-Hu-1 spike, met in totaal 6 mutaties om het te beschermen tegen afbraak in het lichaam en het goed aan de ACE2 receptoren te laten binden. ‘Als je het in jouw lichaam gaat aanmaken, wordt overal die ACE2 receptor gebonden en geblokkeerd en gaat er vreselijk veel mis (zoals we met de Pfizer, Moderna, Janssen shots kunnen zien). In het geval van Novavax wordt het gemengd met adjuvant Matrix-M.’ Dat zijn nanodeeltjes bestaande uit cholesterol, fosfolipide en Quillaja-saponinen (zeepstoffen), waar het spike is ingestopt.

Lockdown voorkomt NIETS, al helemaal geen Omicron

‘Dit is een standaard vorm van een adjuvant in een vaccin,’ vervolgt Capel. Het oude Wuhan spike is echter al zo’n 20.000 keer gemuteerd. De Omicron variant verschilt dan ook hemelsbreed met dit originele Wuhan spike (virus). ‘De bindingskant is totaal maar dan ook totaal veranderd, waardoor die veel besmettelijker is (70 keer snellere vermenigvuldiging dan de Delta variant), maar ook veel minder ziekmakend.’

Omicron nestelt zich namelijk in de bovenste luchtwegen (bronchiën), en niet in de kwetsbare longblaasjes. De infectie in de longen is volgens officiële metingen zelfs 10 keer lager dan de Delta variant. Bij uitademing neemt Omicron een slijmlaagje mee, waardoor het zeer stabiel is en heel lang in de lucht kan blijven hangen. ‘Een lockdown heeft hier he-le-maal niets mee te maken, en voorkomt NIETS,’ onderstreept de immunologie expert dan ook. (Kortom: de kerst lockdown is niets anders dan pure pesterij, en wel van het schadelijkste soort. -X.)

‘Omicron de echt goede vaccinatie; Novavax werkt er amper tegen’

‘Novavax heeft dus niet van die vreselijke bijwerkingen, omdat het spike buiten jouw lichaam wordt aangemaakt, en er niet in,’ vat Capel samen. ‘Het heeft tamelijk klassieke adjuvanten, en dat is ook nodig. Er worden ook T-cel immuniteit en antistoffen opgewekt in de goede hoeveelheden. Alleen omdat het een verouderd spike is, heeft het in neutraliserende zin erg weinig werking op Omicron… Baat het niet dan schaadt het niet; het kan een klein beetje werking hebben, maar niet gek veel.’

‘Omicron verspreidt zich als een dolle, en daar mogen we heel blij om zijn omdat het veel minder ziekmakend is. Maar Omicron is de echte goede vaccinatie. Dan krijg je dus prima (volks)immuniteit… Realiseer je dat natuurlijke immuniteit tegen Covid meer dan genoeg is en het vaccin in principe niet nodig is, en dat als je erg ziek wordt er gewoon medicatie is (met name het verboden / onderdrukte Ivermectine). Al die flauwekul (van de regering) die nu zo idioot wordt voorgesteld, daar hebben we het een andere keer over. Maar in de media ziet Omicron er zo uit, en in de werkelijkheid zo:’ Kijk voor de zeer treffende afbeelding naar zijn video (9 minuten):

‘Ik hoop dat deze informatie u wat rust geeft,’ besluit hij (1). Wellicht geldt die rust wat minder voor vaxxers, want uit een officieel Deens overheidsrapport (van het Statens Serum Institut) blijkt dat 91% van de Omicron ‘besmettingen’ in gevaccineerden plaatsvinden. Nu is Omicron weliswaar ongevaarlijk, maar het toont wel opnieuw de harde waarheid aan dat de Covid injecties niet alleen geen bescherming bieden, maar daarnaast het immuunsysteem juist verzwakken en beschadigen, zoals in tal van eerdere onderzoeken al is vastgesteld, en onlangs is bevestigd door het UK Health Security Agency.

Novavax minder onschadelijk dan wordt gedacht

Op 1 april 2021 legde Novavax R&D president dr. Gregory Glenn tegen CNN uit dat bij de ontwikkeling van hun vaccin nooit een intact virus is gebruikt, maar enkel op het internet gepubliceerde genetische informatie. ‘We never touched the coronavirus itself.’ En waarom niet? Omdat ze het (vermeende) virus zelf niet hadden. Met andere woorden: je ontwikkelt een vaccin tegen iets dat je niet eens zelf in handen hebt, maar dat alleen maar op papier (in dit geval het beeldscherm) bestaat. Hoe weet je dan of het überhaupt wel ergens tegen werkt?

Biowetenschappers vragen zich daarnaast af hoe zuiver het Novavax is, hoeveel eiwitten en celdeeltjes van de motcellen in het vaccin achterblijven, en wat die eventueel in het menselijke lichaam gaan doen. En omdat het ingebrachte spike eiwit op een aantal plaatsen is veranderd om het tegen afbraak te beschermen, blijft het dus (veel) langer in ons lichaam rondzweven. Van de andere injecties weten we inmiddels wat voor enorme schade dat inmiddels bij miljoenen heeft aangericht.

(Kijk bijvoorbeeld eens naar deze officiële grafiek: de Covid injecties hebben in minder dan een jaar meer mensen gedood dan alle andere bestaande vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld. Dit als ‘veilig’ presenteren is dan ook niets minder dan misdadig:)

Verder zijn de gebruikte adjuvanten beslist niet zo onschuldig. De ervaring met andere vaccins leert dat veel mensen de gebruikte zeepstoffen en fosfolipiden immunologisch niet goed lijken te verdragen. Mogelijk nog gevaarlijker is het aangetoonde feit dat nanodeeltjes zich binnen enkele minuten door het hele lichaam verspreiden, zoals Capel ook in zijn vorige video beschreef. Dat betekent dat deze nanodeeltjes met toxische spikes in cruciale organen, het hart en de hersenen terecht kunnen komen.

Kortom: het Novavax vaccin lijkt inderdaad minder schadelijk, maar is zeker niet per definitie onschadelijk. Als dan bedacht wordt dat het feitelijk nutteloos is tegen de huidige varianten, en natuurlijke immuniteit sowieso vele malen beter, sterker en blijvend is, dan is ook dit vaccin volkomen overbodig.

Eerste plant-based vaccin ontwikkeld

Eigenlijk kan op voorhand hetzelfde worden gezegd van het door GSK / Medicago ontwikkelde allereerste ‘plant-based’ vaccin ter wereld (2). De antigenen (virus achtige deeltjes) voor dit nog niet goedgekeurde vaccin, dat voorlopig wordt aangeduid als CoVLP, zijn gekweekt in genetisch gemodificeerde gewassen (zoals aardappelen en maïs).

Volgens Medicago, dat al 20 jaar aan deze technologie werkt, is het voordeel dat de virus achtige deeltjes wel door het immuunsysteem worden herkend en een reactie teweeg brengen, maar geen kern van genetisch materiaal bevatten, niet infectueus zijn en zich niet kunnen repliceren.

De klinische testen met zo’n 24.000 volwassenen in 6 landen, die een effectiviteit van 71% zouden hebben laten zien, zijn weliswaar afgerond, maar normaal duurt het vele jaren voordat onderzocht is of een nieuw type vaccin ‘veilig’ genoeg is om op grote schaal in mensen te worden geïnjecteerd. Het door de WHO genoemde ‘vrijwel verwaarloosbare’ risico dat het vaccin is besmet met een plantvirus dat je gezondheid kan beschadigen, betekent dat die kans wel degelijk aanwezig is.

Bovendien hebben we ook hier weer te maken met een middel dat is gebaseerd op genetisch gemodificeerde cellen, en met adjuvanten die in het menselijke lichaam terechtkomen. En nogmaals: het gaat om vermeende ‘bescherming’ tegen een luchtwegvirus dat statistisch niet gevaarlijker is dan een milde griep en dat razendsnel muteert, en het wetenschappelijk daarom onmogelijk is om er een werkend vaccin tegen te ontwikkelen (nog even los van het feit dat de Novavax R&D president erkende dat virus niet eens in handen te hebben).

Xander

1 Pierre Capel (Bitchute kanaal)

2 Washington Post

zie ook: gevaccineerde mensen kunnen aan hun genezing werken

20211230 Over een open brief aan de goede Duitser

Via Frontnieuws

Open brief aan de “Goede Duitser” in je

december 25, 2021

Een bandleider nam contact met mij op in verband met bevestigde datums in een komende tournee, met de vraag of ik de “vaccinaties ” had genomen, waarbij hij uitlegde dat “de situatie in Duitsland “2G” (Geimpft & Genesen = “Gevaccineerd & Hersteld”) begint te worden,” schrijft Alison Blunt.

Als ik niet van plan ben te worden geïnjecteerd, zei hij dat hij mij zou moeten vervangen. Duidelijk totaal onwetend van de menselijke gevolgen van het meegaan in het totalitaire circus en van de huidige flagrante schendingen van de Neurenberger wetten, noemde hij trots onder andere zijn levenslange standpunt dat hij totaal niet geïnteresseerd is in politiek.

Hier is het antwoord dat ik hem stuurde.

Beste bandleider,

Dank u voor uw e-mail over de komende uitnodigingen voor ons ensemble om in 2022 in Duitsland en Oostenrijk op te treden.

Ik ben me volledig bewust van de draai van de schroef, de poging van totale controle van de samenleving door het opleggen van de medische krijgswet. Ik volg de wereldwijde koers ervan met schrik maar niet met grote verbazing sinds het begin van 2020.

Ik heb het geluk dat ik al vele jaren onderzoek doe en dus niet ben overgeleverd aan propagandistisch mainstream nieuws. Ik weet hoe en waar ik de bronnen moet controleren van wat vervolgens tot zogenaamd nieuws wordt gesponnen met als doel het volk te manipuleren tot gehoorzaamheid door middel van hersenspoelende terreur.

In werkelijkheid was er geen ‘coronacrisis’.

Wat er gebeurde was een lang geplande manipulatie van het gebruikelijke griepseizoen dat elk jaar, helaas, altijd veel van onze ouderen en kwetsbaren doodt.

Deze manipulatie werd bereikt door hun sterfgevallen eenvoudigweg toe te schrijven aan een nieuwe “pandemie”. De zogenaamde “tests” voor een vermeend nieuw dodelijk virus werden ontworpen nog voordat de virologen in Wuhan het veronderstelde theoretische genoom van het vermeende SARS-CoV-2-virus met de computer hadden gegenereerd.

Dit veronderstelde genoom werd gecreëerd aan de hand van wat op basis van eerdere in Genbank ingevoerde gegevens als “waarschijnlijke” nucleotidesequenties werden beschouwd.

De WHO/VN heeft een soortgelijke poging gedaan met de Mexicaanse griep in 2009. Maar dankzij de waarnemingen en de deskundigheid van Dr. Wolfgang Wodarg (destijds lid van de Duitse Bondsdag en voorzitter van de Subcommissie Gezondheid en vicevoorzitter van de Commissie Cultuur, Onderwijs en Wetenschap in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa), werd het bedrog van de pandemie ontmaskerd.

Het is echter verschrikkelijk dat tegen de tijd dat de leugens eindelijk voor iedereen duidelijk waren, veel mensen door de nieuwe prikken blijvende schade hadden opgelopen, waarbij zij diverse symptomen vertoonden, waaronder narcolepsie.

Het is belangrijk op te merken dat toen het bedrog eenmaal was ontmaskerd, de ‘Mexicaanse griep’ van de ene op de andere dag uit alle media verdween.

Aan het eind van de lente/begin van de zomer van 2020 moest het mainstream nieuws veranderen van eindeloze leugens over ‘covid’ die een overmatige sterfte zou veroorzaken (die was er niet), in stijgende ‘gevallen’ van ‘covid’ – omdat er eenvoudigweg geen overmatige sterfgevallen konden worden gevonden om de leugens voort te zetten.

‘Gevallen’ betekent niets meer dan mensen die positief getest waren met een frauduleuze en volstrekt betekenisloze test, maar dit ging het begrip van de meeste mensen te boven, omdat hun hersenen al uitgeschakeld waren door de meedogenloze gaslighting en onsamenhangende verhalen waar ze aandacht aan bleven besteden van de mainstream media.

In 2009, na het fiasco van de Mexicaanse griep, veranderde de WHO stilletjes de definitie van pandemie, zodat zoiets ook zonder dodelijke slachtoffers kon worden uitgeroepen.

De mainstream media hebben hand in hand met regeringen gewerkt als de spreekbuis van propaganda om massa-angst en hypnose te bevorderen en in stand te houden.

Duizenden wereldberoemde en deskundige stemmen uit de medische wetenschap zijn tot zwijgen gebracht en besmeurd door de door de staat gesponsorde media om het idee te bevorderen dat er unanieme overeenstemming bestaat over de hele virtuele werkelijkheid waaraan wij zijn onderworpen.

De nieuwe DNA/mRNA-prikken worden actief getest op mensen, mensen die vertrouwen hebben in deze nieuwe injectiespuiten nemen – als proefkonijnen – deel aan een laboratoriumproef.

Ondanks het feit dat dit allemaal openlijk en in het volle zicht gebeurt, lijken veel mensen dit over het hoofd te hebben gezien, evenals vele andere feiten die vrij beschikbaar zijn op het internet en die bij hen de vraag zou doen rijzen of er misschien een agenda zit achter de massale leugens waaraan we sinds, nou ja, sinds mensenheugenis zijn blootgesteld.

Ik heb geen valse tests gedaan voor een niet-bestaand nieuw virus en zal dat zeker ook niet doen – tests waarbij het aantal amplificatiecycli in de laboratoria naar believen van de regeringen wordt opgevoerd of teruggeschroefd om de indruk te wekken dat er een welig tierende ziekte onder de bevolking heerst.

Ik zal zeker geen van de nieuwe experimentele medische injecties nemen die allemaal nog tot 2023 in proeffase zijn, die alleen zijn goedgekeurd op niet-bestaande “nood”-gronden voor een niet-bestaande afgekondigde pandemie, en die het vermogen van eerdere zogenaamde traditionele vaccins om te verminken en te doden allang ver hebben overtroffen.

Ik ben zeker niet bereid om ‘mijn papieren te laten zien’. Ik heb het soevereine recht om vrij te leven en vrij te ademen. Ik ben voor niemand een bedreiging, behalve voor hen die lijden aan cognitieve dissonantie en massahypnose en die gillen van de pijn als hen feiten worden voorgeschoteld die niet overeenstemmen met hun door de massamedia gevoede virtuele realiteit, hun online bestaan.

Iedereen die met het regime meegaat, houdt het in stand. Iedereen die aan de eisen voldoet is een handlanger.

Het is waar dat Russische roulette je een kans van 1 op 6 geeft om meteen gedood te worden, zeker een veel grotere kans dan de huidige “mRNA”-vaccin roulette. Maar bij Russische roulette geldt dat ALS het je niet doodt of verminken, het al zijn vermogen om dat te doen verliest tot de volgende keer dat je kiest om te spelen.

In het spel van vaccin roulette dat gespeeld wordt met deze schijnbaar zeer dodelijke “vaccins” (ten minste potentieel, of gedeeltelijk, bedoeld voor bevolkingsvermindering) kan de dood of kunnen steeds duidelijker iatrogene symptomen onmiddellijk toeslaan, of een paar uur, dagen, weken, maanden of jaren later.

Vrijwillig deelnemen aan proeven met deze nieuwe medische interventies kan worden vergeleken met ermee instemmen om voor de rest van je leven een geladen pistool tegen je hoofd te houden. Ik zou in ieder geval de voorkeur geven aan Russische roulette.

Muzikanten zijn niet vrijgesteld van zelf nadenken en feiten controleren. Sinds wanneer moet je als artiest de handdoek in de ring gooien als het gaat om fundamentele menselijke verantwoordelijkheden die ons allen toekomen?

In veel andere beroepen zou men verbaasd en misschien een beetje bezorgd zijn als een individu zijn manier van werken zou veranderen, gebaseerd op zijn onderzoek en denken over levenskwesties. Van een loodgieter zou je bijvoorbeeld niet verwachten dat hij zijn aanpak voor het repareren van lekkende leidingen of kapotte boilers herziet als hij hoort over de benarde situatie van de Palestijnen.

Maar voor een kunstenaar kan het inzicht in bijvoorbeeld de complexiteit van de historische, koloniale aanvallen op Palestina leiden tot het maken van nieuwe kunst.

Het met de hand op de knip houden van ‘ik ben kunstenaar’ is naar mijn mening net zo goed een reden om hun kunst nooit serieus te nemen. Immers, wat drukt hun kunst uit als zij geen begrip hebben van, niet deelnemen aan of commentaar geven op de uitdagingen van het leven en in de maatschappij?

Het met de hand op de voorhoofd houden van ‘ik ben kunstenaar’ is naar mijn mening net zo goed een reden om hun kunst nooit serieus te nemen. Immers, wat drukt hun kunst uit als zij geen begrip hebben van, niet deelnemen aan of commentaar geven op de uitdagingen van het leven en in de maatschappij?

Als kunstenaars beweren dat ze in het algemeen niet geïnteresseerd zijn in onderzoek naar wat er in de wereld gebeurt, maar toch zonder vragen te stellen het mainstream nieuws en de politieke retoriek blijven geloven, hoe kunnen ze dan beweren dat ze “onpolitiek” zijn en, meer ter zake, wat brengen ze dan in hun kunst?

Vroeger zaten kunstenaars samen te discussiëren over filosofie, politiek, poëzie en allerlei andere onderwerpen en hoe die verband hielden met zowel het maken van kunst als de manier waarop kunst ideeën kan overbrengen. Al tientallen jaren heb ik de indruk dat veel kunstenaars de indruk hebben dat ze een soort priesterlijke roeping hebben om geen onderzoek te doen naar of kritisch na te denken over actuele of lopende kwesties, en om producten te maken of optredens en tournees te spelen alsof dat hun hele raison d’être is.

Ik ben al lang van mening dat het worstelen met de waarheid over zaken en het onderzoeken van allerlei kwesties in deze wereld een essentieel aspect is van de ontwikkeling als mens en dat deze activiteiten cruciaal zijn voor het vormen en cultiveren van de stem van de artiest. Het gaat er niet om ‘politiek’ te zijn.

Dat de huidige politieke systemen een totale afleiding zijn om mensen te polariseren en verwarren is overduidelijk, vooral sinds 2020. Identiteit is in de eerste plaats als een levend wezen; politieke loyaliteiten zijn oogkleppen die ons verhinderen helder te zien.

Als de niet-geprikten in maart 2022 niet mogen reizen of optreden, zou ik graag willen dat u nadenkt over de ingrijpende implicaties van mijn vervanging in het ensemble en het spelen van de concerten in de tournee. U (en het ensemble) zou het huidige fascistische systeem, dat aanstuurt op een tweedeling in de samenleving, mogelijk maken en steunen.

U zegt dat, als ik de prikken niet neem en ze worden vereist door de zalen en festivaldirecteuren, u gedwongen zult zijn iemand te zoeken om mij in de groep te vervangen om de datums te kunnen spelen. Heeft u u de propaganda en de virtuele realiteit zo volledig eigen gemaakt?

Heeft u zelfs de zalen en festivaldirecteuren gevraagd naar hun standpunt over deze fascistische segregatie ter bevordering van een tweeklassenmaatschappij? Of heeft u maar al te graag de felbegeerde uitnodigingen in de wacht gesleept, in de hoop dat de hele band gewoon de belachelijke, tirannieke regels zal volgen zoals de brave Duitsers in de jaren dertig. Leven in een oogkleppenwereld, doen alsof en communiceren naar het publiek dat niets van dit alles er toe doet…. jezelf en het publiek transporteren naar de ‘andere werelden’ die live muziek biedt, wat een leugen om op die manier te leven.

Mensen die geen deel willen uitmaken van dit enorme medische experiment verliezen hun baan, verliezen hun broodwinning, verliezen het contact met familieleden en vrienden en nu zien we dat regeringen de niet-geprikten opsluiten. Als u ervoor kiest u te laten inenten, dan neem ik aan dat u uzelf beschermd acht tegen de covid? Dus waarom zou ik geprikt moeten worden? Om u te beschermen? Goeie genade, de waanzin en het gebrek aan wetenschap gaat mijn tijd en ruimte hier te boven. Het is overduidelijk dat massale verdeeldheid de bedoeling is – verdeeldheid binnen families, relaties en de maatschappij in het algemeen. Erin meegaan geeft aan dat je dat absoluut goed vindt.

Ik kijk ernaar uit dat de steeds breder wordende barsten in het narratief uiteindelijk het hele kaartenhuis zullen doen instorten. Ik kijk ernaar uit dat degenen die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen de mensheid zoals die nog nooit zijn vertoond, hun verdiende loon krijgen.

Degenen die “alleen maar orders” en “regels” hebben opgevolgd om hun carrières en maatschappelijke positie te behouden, hebben onvoorstelbaar en nodeloos lijden over de hele wereld veroorzaakt en blijven veroorzaken, zullen ook hun verdiende loon krijgen.

Bij het ontdekken van muziekimprovisatie begon ik soevereiniteit te begrijpen. Zonder partituur, zonder leider en zonder iets materieel externs om te volgen, kan deze vorm van muziek maken een diepgaande invloed hebben op het leven, zowel op als naast het podium. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand in dit muziek maken – zoals in de kunst, zoals in het leven.

Muziek maken terwijl je luistert naar het geluid van de rivier, de wind in de bomen en het gezang van de vogels is veel beter dan spelen met musici die in wezen van mening zijn dat het aannemen van uitnodigingen voor optredens die onnodige en gedwongen medische ingrepen voor het ensemble (en naar ik aanneem voor het publiek dat de concerten bijwoont) met zich meebrengen ethisch en moreel aanvaardbaar is.

Zelfs als ik nooit meer een voet op een concertpodium zet, omdat mijn collega artiesten zich maar al te graag aan alle regels houden, niet kritisch nadenken of in opstand komen tegen dit oprukkende wereldwijde totalitarisme en medische krijgswet, dan nog zullen mijn vaardigheden als artiest mijn leven en interacties met anderen blijven bepalen.

Hoogachtend,

Alison

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20211230 Over een vorm van verbijstering

Ebru Umar laat zich prikken omdat ze wil voelen aan het leven

Via Niburu

zaterdag, 25 december 2021

(NB.: zie voor links en afbeeldingen de link hierboven)

Tot nu toe heeft een grote groep mensen, ondanks de niet aflatende terreur, stand weten te houden.

Zij hebben niet toegegeven, maar toch dreigt er in het nieuwe jaar voor die grote groep een groot gevaar.

Ondanks alle slechte nieuwsberichten zijn er ook lichtpuntjes zoals dat nu blijkt dat de meest gezonde gemeentes van ons land tevens de minst gevaccineerde zijn en dat de provincies met de hoogste vaccinatiegraad tevens de grootste oversterfte kennen.

Ondertussen gaat de terreur door en voor sommige mensen is die terreur en de beperkingen van vrijheden niet meer uit te houden.

Dit, ondanks dat ze weten waarvoor die spuiten zijn bedoeld en ondanks het feit dat ze het eigenlijk absoluut niet willen, geven ze toch uiteindelijk toe.

Ze hebben niet de kracht om vol te houden en mee te werken aan het wakker schudden van het licht gehypnotiseerde deel van de bevolking.

Tenminste, zo lijkt het.

In oktober dit jaar schreef columniste Ebru Umar het volgende:

Vertel gevaccineerden dat ze een gevaar voor de samenleving zijn en hun stoppen slaan door.

Zo n vaccin doet weinig voor je denkvermogen he? Ik – gezond persoon – ga me zo laten testen of ik wel gezond ben. Idioot maar nog idioter dat gevaccineerden dat niet hoeven te bewijzen.

Eind november verscheen het volgende bericht over Ebru Umar.

Ebru Umar is wakker. Heel wakker. Wakkerder dan wakker. En zoals we gewend zijn van deze heldin betekent dit dat ze geen blad voor de mond neemt. Op Twitter laat ze al langer geen spaan heel van het wanbeleid van het kabinet, maar nu is ze wel héél duidelijk: ze heeft terecht geconcludeerd dat het geen “dommigheid” is van het kabinet, maar bewuste opzet. Het doel van het coronabeleid is om een totalitaire controlestaat op te richten. En dat betekent ook dat we deze fascistjes heel slim moeten bestrijden.

Zo! Ebru Umar is lekker fanatiek aan het twitteren geslagen over de fascistische natuur van het gajes dat ons regeert. En ja, ze doet dat op de voor haar gebruikelijke manier: direct en in-your-face.

“Het zal me niet in dank worden afgenomen,” schrijft ze, “maar we worden uitgelachen door onze regering. Wij, osm, luisteren braaf en tekenen bij het kruisje. Mopperen thuis en op Twitter en alles blijft zoals het was. Het ‘tuig’ eist na maanden wanbeleid en leugens boter bij de vis. Tja.”

We zijn nu een ruim een maand later en nu schrijft Ebru Umar het volgende:

Er is maar één goede reden om je te laten vaccineren: om terug te keren naar wat normaal was. Om uit eten te kunnen, om in een vliegtuig te stappen, om naar het theater te gaan, om naar concerten te gaan, om te borrelen en om naar de sportschool te gaan.

Een normaal leven, door een spuitje.

Elke paar maanden weer.

De reden van mijn bezoek aan EMC was simpel: ik wil leven. Ik ben er klaar mee. Ondanks alles wat Hugo en Mark uitkramen, is Qrona allang klaar met mij maar zonder qrankzinnigheid verander ik in 2022 in een kasplantje. En dat, precies dat, is álles wat mij niet gaat overkomen. Ik wil léven. LEVEN. Met je stomme lockdown – of is het ondanks de stomme lockdown? Hoe dan ook, als een bevriend arts aanbiedt je te prikken, tja, hophophop gaan met die spuit. Niet voor ‘mijn medemens’ maar voor mezelf.

Is Ebru werkelijk overgestapt omdat ze eindelijk wil leven? Veel waarschijnlijker is dat dit allemaal onderdeel van een vooropgezet spel waarbij men in de MSM straks kan claimen dat zelfs fanatieke antivaxxers zoals Ebru Umar nu toch besloten hebben om zich te laten vaccineren.

Wanneer iemand werkelijk geen vaccin wil, als iemand werkelijk de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht boven alles zet en als iemand volledig doorziet wat de werkelijke plannen zijn, dan zal zo iemand zich nooit vrijwillig laten vaccineren om weer ‘dingen te kunnen doen’ en om ’te kunnen leven’.

Mensen die echt zijn en misschien allemaal verschillende redenen hebben om zich niet te laten vaccineren worden alleen maar sterker in het nieuwe jaar en meer vastbesloten dan ooit om niet toe te geven en te weigeren om zich te laten testen op een niet bestaand virus en die weigeren om zich te laten inspuiten met een experimentele gentherapie.

Voorlopig zijn haar fans verbijsterd:

Hoeveel ben je betaald om dit te zeggen? Mochten er tweets komen straks van je hoe geweldig je leven is, dan weet ik genoeg.