Maand: januari 2020

Over onderwijs 2

Spreuken 22, 3:”Een verstandig man ziet het kwaad en verbergt zich; maar de eenvoudige gaat door en wordt gestraft.”

We zijn als een leeg vat dat wordt gevuld met het kwaad en we weten het niet. In het onderwijs wordt een kind gelijkvormig gemaakt omdat we niet weten wat waarheid is. Muziekindustrie en Hollywood vervuilen ons brein en we kennen vaak de inhoud van schoolboeken niet eens, laat staan de teksten van rap/muziek waarmee de jeugd geïndoctrineerd wordt.

Een verstandig mens wil de waarheid weten en niet mee doen in een kwaadaardige satanische wereld. Een wijs man wil wakker worden in een slapende wereld. Hij wil niet meedoen met het kwaad maar de onnozele laat zich gevangen houden. Hij ziet niet wat het verderfelijke is iedere dag op tv, zoals bv. nu weer de Grammy awards. Al zie je maar een flard in het journaal, je ( klein)kinderen deinen mee op de liedjes van Billie Eilish. Liedjes over satanische fantasieën en zelfmoorddromen. Billie Eilish is georkestreerd. Ze is de logische opvolgster van de rij Madonna-Lady Gaga. Niemand wordt in deze tijden zomaar een internationale beroemdheid. Ze gebruiken beroemdheden om jeugd een “boodschap” te geven. Net zo als ze schoolboeken gebruiken om jeugd een bepaalde kant op te sturen.

Bepaalde gevestigde belangen/ de “elite” gebruiken de muziekindustrie om cultureel gedrag te beïnvloeden. Rap is gemaakt om een “riool” te creëren in de harten en geesten van de westerse jeugd. Het werd gecreëerd om de degradatie van het vrouwelijke te bevorderen, om gangsterparkdijken te bevorderen. Rap is ook gemaakt om de hebzucht van “bling bling” en materialisme in het algemeen te bevorderen. Bijna alle composities gaan over vrouwen die gewillige onderdanen zijn van hoererij en onderdanige slaven in seksuele verhoudingen. Kijk naar de vertalingen van die teksten.

Er was een tijd dat kunst de hogere emoties van onze menselijke staat weerspiegelde. We werden niet aangespoord om te handelen als beesten in verdorven en anoniem gedoe, met meerdere partners enz. Er was een tijd dat de transgender waanzin precies dat was, waanzin. Nu worden dragqueens uitgenodigd op scholen en moeten ouders alles normaal vinden, wat niet normaal is.

God laat niet met zich spotten. God is krachtig. De Geest is krachtig. Steeds meer mensen worden wakker en laten hun vat niet meer vullen met het vuil maar met de woorden van God. Steeds meer mensen laten zich vullen door de Geest. Hoe meer dit gebeurt, hoe sneller de omslag komt.

Steeds meer leugens worden achterhaald, steeds meer wordt het “uitbuiten van slachtofferrollen” aan de kaak gesteld, steeds mee mensen worden moediger met het vertellen van de waarheid.

We kunnen kiezen voor waarheid, kiezen voor de Geest, kiezen voor de bescherming van God.

We kunnen kiezen voor het goede en elkaar daarbij helpen. Je kunt iedere dag weer God om hulp vragen, de Geest om kennis vragen. God heeft misschien tot dusver bepaalde dingen voor je verborgen gehouden, maar er komt meer en meer kennis dus het is de bedoeling dat we wakker worden.

De mensheid werd gemanipuleerd tot een gewenst destructief doel: de opstand tegen God, het vergeten van God, door satan/lucifer, om zo zijn aanbidding te bewerkstelligen, om zo zijn zielenoogst te kunnen volbrengen. . Door een systeem van zonde en kwaad via een sterk georganiseerd netwerk van spirituele, culturele, sociale, filosofische, politieke en economische aspecten van onze wereld, met pionnen in de aardse/materiële wereld.

De essentie van het babylonianisme/babylonisme/luciferisme/luciferianisme/satanisme, zoals we uit de bijbel begrijpen, is de poging om aardse eer te verkrijgen door middel van religieus gezag. Dat is het babylonianisme en het heeft alle religies beïnvloed. Overal waar het is. is het een element van valsheid in de religie en het is de poging om aardse macht ( tijdelijke krachten ) en prestige te verkrijgen door middel van religieuze autoriteit ( spirituele kracht ). Dat is wat Nimrod op last van lucifer begon en uitmondde in de baäl religie en wat God uiteindelijk zal vernietigen, zoals we lezen

in het boek Openbaring. Maar waarover ons niet veel geleerd is want dat boek zou alleen maar wat “beeldspraak” inhouden of anders wel al hebben plaatsgevonden. Het heeft nooit een grote uitleg geleid op de “kansel” of in het onderwijs.

Maar alles waar “Babylon” voor staat ( de religie van baäl) staat in het boek Openbaringen.

Ook wel: De openbaring van Johannes

(HSV) Openbaring 1:

De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos. Christenen werden in die tijd intensief vervolgd door de Romeinen, en Johannes probeerde ze hoop op betere tijden te geven. Hij deed dit door te schrijven over de aanvallen van kwade machten op God en de christenen, rampen die het naderende einde aankondigden, en de nieuwe tijd die na de ondergang van de kwade machten aan zou breken.

In het kort komt het nu hier op neer dat alle naties van de aarde geestelijk dronken zijn gemaakt door deze “entiteit” die “Babylon” wordt genoemd. De naties kunnen het plan en doel van God niet begrijpen. Ze weten niet hoe ze geluk kunnen bereiken, of hoe ze echte vervulling kunnen brengen in het leven van hun volkeren. De wereld van vandaag bevindt zich in een moeras van schijnbaar onoplosbare problemen; problemen met oorlog en vrede, misdaad en geweld,ongelijkheid tussen arm en rijk , een beschadigde en gevaarlijke omgeving , hongersnood , armoede , epidemieën van ziekten , extreme weersomstandigheden , immoraliteit , het uiteenvallen van families en gezinnen en de achteruitgang van gevestigde religies. Vrede en geluk lijken miljoenen mensen niet te kunnen bereiken.

Babylon is de grote hoer; in de bijbel is hoer het symbool van een valse religie, en beest van een koninkrijk of natie. Deze entiteit controleert de wereld, controleert de naties via zijn aanhangers, te vinden in de top van de illuminatie die overal geïnfiltreerd is. Babylon wordt ook beschreven als een geweldige stad. “En de vrouw die gij gezien hebt, is die grote stad, die regeert over de koningen der aarde” (Openb. 17, 18). Steden vertegenwoordigen financiële macht, dus Babylon vertegenwoordigt economische macht. Overheden zijn afhankelijk van leningen van grote financiële instellingen. Deze instellingen beheersen deze regeringen door middel van schuldenkapitalisme. Om economisch te overleven zijn koningen en heersers illegale relaties aangegaan met “Babylon”.

God waarschuwt zijn volk om uit “Babylon” te komen. “En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Kom uit haar, mijn volk, dat gij geen deel hebt aan haar zonden, en dat u niet ontvangt van haar plagen” (Openb. 18, 4). De meeste opvattingen en overtuigingen in de wereld van vandaag hebben hun oorsprong in “Babylonische” concepten, inclusief onze religieuze opvattingen. De hele wereld heeft haar “filosofische wijn” opgedronken en is spiritueel dronken.

Het boek Openbaring is een profetisch boek dat veel over Babylon te zeggen heeft ( men doet het vaak denigrerend af als de zgn. “apocalyps” die roept over hel en verdoemenis en die al vaak is aangekondigd en nog nooit heeft plaatsgevonden) en het neemt ons mee naar de “Dag des Heren “. De Dag van de Heer is een profetische tijdsperiode die meer dan 30 keer in het Oude Testament wordt genoemd. Het onderstreept gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Christus.

Het boek Daniël onthult een profetie over Babylon. Nebukadnezar, koning van Babylon, had een droom die onthulde wat er zou gebeuren in de “ laatste dagen ”(Dan. 2, 27-28: 27 Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; 28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze:). De droom was van één beeld. Dit beeld vertegenwoordigde de koninkrijken van Babylon, Perzië, Griekenland en Rome. Wanneer Christus terugkeert, zal de uiteindelijke manifestatie van het beeld worden vernietigd en het koninkrijk van God zal op aarde worden opgericht (Dan 2, 44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.). De politieke systemen van deze wereld zijn “in Babylon”. Vanaf de tijd van het Babylonische koninkrijk tot de laatste manifestatie op het einde, worden alle wereldregerende machten vertegenwoordigd als Babylon. Ze zijn de vervulling van het beeld in de droom van Nebukadnezar. Een definitief systeem zal bestaan bij de terugkeer van Jezus Christus.

Het boek Openbaring vertelt ons dat Babylon de naties heeft misleid (Openb. 18,23). En wie is het begin van misleiding? Niemand anders dan lucifer, de satan, de duivel (Openb. 12: 9) !De filosofie van Babylon is een schepping van satan. Lucifer rebelleerde ooit tegen God (Jesaja 14,12–14; 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. zie ook Ezech. 28, 11–16). Lucifer haat Gods weg en Gods waarheid. Niet lang na de zondvloed gebruikte hij Babylon als de opstap in zijn programma om de naties te misleiden, zowel politiek als filosofisch. “Babylon” is verantwoordelijk geweest voor al het bloed dat op aarde is vergoten (Openb. 18, 23)

In de bijbel wordt Babylon de “dame der koninkrijken” genoemd Ze schept op: “. . . Ik zal voor altijd een dame zijn. . . . Ik zal niet zitten als een weduwe, noch zal ik het verlies van kinderen kennen ”(Jes. 47, 7–8). Babylon is volgens deze profetie een vooraanstaande macht in de wereld. Ze regeert over volkeren, menigten, naties en tongen ( is talen) (Openb. 17, 15). Babylonianisme overbrugt alle nationale belangen die op hun beurt de werkrelaties van alle naties diepgaand hebben beïnvloed.

Babylon is economisch van aard, Babylon is politiek van aard, Babylon zit achter sociale verandering ( social engineering), Babylon is militair van aard en zal zelfs tegen Christus vechten.

Babylon is filosofisch en religieus van aard, Babylon is totalitair van aard en Babylon is universeel van aard. Satan is de huidige god van deze wereld (2 Kor. 4, 4). Hij heeft een koninkrijk (Matt. 12, 24–26). Hij is de echte grondlegger van het babylonische systeem en filosofie. Omdat satan faalde in zijn poging om God te evenaren (Jes. 14: 12–15? Ezech. 28: 15–16), wilde hij dit bereiken via de naties en regeringen van de wereld. De eerste beschaving van de mens werd vernietigd door de zondvloed. Deze beschaving was het resultaat van het volgen van de weg van satan. Na de zondvloed probeerde satan een regering van één wereld tot stand te brengen in de toren van Babel. God heeft daar een einde aan gemaakt. Satan werkt sindsdien in de harten en geesten van mensen. Satans domein is universeel. Zijn systeem “Babylon” wordt over de hele wereld gevonden. Het is het satanisme, de occulte wereld van de illuminatie, vertegenwoordigd in onze elite.

Maar wat zal het uiteindelijke lot van Babylon zijn? Helaas, helaas, die grote stad , die gekleed was in fijn linnen en paars en dieprood en bedekt met goud, en edelstenen en parels! Want in een uur is zoveel rijkdom tenietgedaan.(Op.18, 16–17).

Het babylonische geloofssysteem houdt de hele structuur van de moderne samenleving bij elkaar. Het domineert economie, politiek, sociale verandering, het militaire complex en religie. Het is het hart en de kern van de wereld van vandaag. En we zullen dus de ineenstorting meemaken.

Het is binnenkort de beurt aan “Babylon” om Gods toorn te ondergaan. Hierboven gaat het over de “Dag des Heren”. Deze tijdsperiode verwijst niet naar zondag als een dag van aanbidding. In de bijbel beschrijft het de periode waarin God een directe hand in de zaken van deze wereld zal nemen. Het zal geen prettige tijd voor de mensheid zijn. Voor het eerst in duizenden jaren zullen mensen God echt vrezen zoals ze zouden moeten. God zal Zijn kracht manifesteren zoals nooit eerder gezien. Als het historische type ontving Babylon Gods oordeel. God zal hetzelfde doen met het moderne Babylon. Openbaring 18 beschrijft de straf en de vernietiging van het moderne Babylon in detail. Modern Babylon is de poging van lucifer om één wereld met één regering tot stand te brengen. Dit werd gedwarsboomd in de “ineenstorting” van de toren van Babel. Aan het eind van het einde zal God toestaan dat een regering van één wereld drie en een half jaar blijft bestaan (Openb. 13: 5). De koninkrijken van deze tegenwoordige wereld behoren toe aan satan (Matt. 12: 25–26). Aan het begin van Zijn openbare bediening werd Christus deze koninkrijken aangeboden. Het enige wat hij moest doen was op zijn knieën vallen en satan aanbidden (Matt. 4: 8–9). Hij weigerde. Christus kwam om een koninkrijk voor te bereiden dat satan zal vervangen. Dat koninkrijk is het koninkrijk van God. Diegenen die vandaag door God worden geroepen, worden uit het koninkrijk van satan naar het koninkrijk van God geroepen (Handelingen 26:18). Satans koninkrijk zal niet duren. Gods koninkrijk is een eeuwigdurend koninkrijk. Het zal op aarde worden gevestigd bij de wederkomst van Christus.

En het koninkrijk en de heerschappij, en de grootheid van het koninkrijk onder de hele hemel, zal worden gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste, wiens koninkrijk een eeuwigdurend koninkrijk is, en alle heerschappijen zullen hem dienen en gehoorzamen (Dan. 2 ,44 en 7, 27).

Alle kennis over God is steeds meer bij ons weggehouden.

Alle kennis van de bijbel en speciaal het boek openbaringen werd systematisch steeds meer bij ons weggehouden en niet meer onderwezen op scholen en op opleidingen. Kinderen hebben deze kennis niet meer. Ook de meeste volwassenen kennen het niet meer.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:About_this_site
https://www.henrymakow.com/2020/01/Numbers-Show-Masonic-Conspiracy-Against-Humanity.htmlA

Over onderwijs

Over onderwijs

“Onderwijs heeft een enorme populatie opgeleverd die kan lezen maar niet kan onderscheiden wat het lezen waard is.” G M Trevelyan ( Britse historicus en academicus)

“Feiten houden niet op te bestaan omdat ze worden genegeerd.” Aldous Huxley ( een Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter die grote bekendheid verwierf met de vele romans en korte verhalen die hij schreef. Een van zijn bekendste werken is Brave New World)

Moderne psychologie heeft wijdverspreide “sociale vervuiling” gecreëerd door haar analytische en ook reductionistische nadruk op het geïsoleerde individu en de niet aflatende vijandigheid tegenover sociale verbanden zoals uitgedrukt in traditie, gemeenschapsstructuren en het gezin. Het is geen toeval dat het de moderne industriële psychologie was die eerst het uitgebreide gezin terugbracht tot het nucleaire gezin, daarna het nucleaire gezin terugbracht tot het steeds vaker voorkomende subnucleaire gezin van één ouder, en nu werkt aan het ouderloze gezin waar het kind door de overheid wordt opgevoed. (Paul Vitz : Psychology as Religion: The Cult of Self Worship, 1977)

Conventioneel onderwezen en geaccepteerde geschiedenis en wetenschap hebben een fundamentele invloed op de manier waarop we de wereld waarnemen. Daarom is de controle over het onderwijs en de manier waarop deze onderwerpen worden gepresenteerd van het allergrootste belang voor de “elite”.

Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Onderwijs wordt beïnvloed door machthebbers met geld. Het kind van nu moet meer en meer een vat worden dat gevuld wordt met lessen van “hen” zodat het bruikbare en willige pionnen worden.

In het onderwijs van vandaag vind je dan ook: verwarring ( er wordt niet meer duiding gegeven of alleen duiding die “zij ” willen. Dat doen ze door het creëren van hypes zoals de klimaathype. Verder is er verwarring over hiërarchische posities: iedereen moet gelijk worden. ( We zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig) Er wordt afhankelijkheid gecreëerd: succes wordt afgemeten aan de mening van anderen. Het gaat er om dat je de juiste mening hebt en de juiste politieke correcte houding. Het gaat om totale overeenstemming.

Een kind is er gewoon om te worden gevuld met door het systeem geaccepteerde feiten. Echte vragen over de aard van het leven, de redenen achter de tegenstrijdigheden in geaccepteerde historische absurditeiten, spelen geen rol. Mensen zijn gereduceerd tot consumenten en radertjes in de bedrijfsmachine, en kinderen die deze rol kunnen accepteren zijn wat het onderwijsproces succesvol noemt . Als conformiteit de prijs is van succes, worden degenen die alternatieve opvattingen zoeken en de indoctrinatie verwerpen, beschaamd en hen wordt een gevoel van falen aangewreven. Ons wordt geleerd dat consumentisme ons gelukkig maakt en niet het bevragen van de essenties van de mensheid: het zoeken naar wat ware liefde is, wat het werkelijke goede en ware is en zeker niet om de waarheid van ons huidige bestaan te bevragen en te onderzoeken.

Beïnvloeding van onderwijs komt via wetenschap en vooral via de zgn. Frankfurter School ( De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20ste eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie. De stroming werd opgericht door Theodor Adorno en Herbert Marcuse van het Institut für Sozialforschung te Frankfurt.)

Bertrand Russell : “Fysiologie en psychologie bieden velden voor wetenschappelijke techniek die nog op ontwikkeling wachten. Het belang van massapsychologie is enorm toegenomen door de groei van moderne propagandamethoden. Hiervan is de meest invloedrijke wat onderwijs wordt genoemd. De sociaal psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen van schoolkinderen hebben waarop ze verschillende methoden zullen proberen om een onwrikbare overtuiging te produceren dat sneeuw zwart is. Verschillende resultaten zullen binnenkort worden bereikt. Ten eerste, dat de invloed van thuis hinderlijk is. Ten tweede kan dat niet veel worden gedaan, tenzij indoctrinatie begint vóór de leeftijd van tien. Ten derde zijn die verzen die op muziek zijn gezet en herhaaldelijk zijn geïntoneerd, zeer effectief. Ten vierde, dat de mening dat sneeuw wit is moet worden vastgehouden om een morbide smaak voor excentriciteit te tonen. Maar ik verwacht het wel. Het is aan toekomstige wetenschappers om deze maxima nauwkeurig te maken en precies te ontdekken hoeveel het per hoofd kost om kinderen te laten geloven dat sneeuw zwart is, en hoeveel minder het zou kosten om hen te laten geloven dat het donkergrijs is. ”

Michael Minnicino schreef in 1992 in Fidelio Magazine: …”hoe de erfgenamen van Marcuse en Adorno de universiteiten nu volledig domineren, hun eigen studenten leren rede te vervangen door politiek correctrituele oefeningen. Er zijn zeer weinig theoretische boeken over kunst, brieven of taal die vandaag in de Verenigde Staten of Europa worden gepubliceerd die niet openlijk schatplichtig zijn aan de Frankfurt School. De heksenjacht op de hedendaagse campussen is slechts de implementatie van Marcusses concept van repressieve tolerantie, tolerantie voor bewegingen van links, maar intolerantie voor bewegingen van rechts, opgelegd door de studenten van de Frankfurt School.”

Het is altijd zo geweest dat de heersende “elite” het volk kennis onthoudt. Terwijl ze er zouden moet zijn voor het volk, om het volk te dienen. We moeten God en elkaar dienen maar dat wordt tot dusver niet begrepen:

Hosea 4, 6: Mijn volk wordt vernietigd wegens gebrek aan kennis

Psychopolitiek is de kunst en de wetenschap van het beweren en handhaven van heerschappij over de gedachten en loyaliteit van individuen, officieren, bureaus en massa’s, en het bewerkstelligen van de verovering van vijandige naties door middel van mentale genezing Uit een leerboek over psychopolitiek.

Het is nu zo dat we in wereld leven waarin diefstal van kennis of onthouden van kennis voor het volk door de “elite” wordt toegepast.

Kennis die we niet mogen krijgen, wordt door de eeuwen toegepast door bv. boekverbranding, censuur, geheimhouding of door desinformatie. Als je dingen niet mag weten, hebben “zij” iets te verbergen. En dat is ook zo.

Desinformatie wordt toegepast door afleiding, angst zaaien, door psy-ops. Dit is een beproefde tactiek van machthebbers.

We moeten massa mens worden: de massamens is onbewust het product van het modernisme, hij is een product van vele bewuste krachten zoals cultureel marxisme en de kritische theorie. Hij is de wereldwijde consument en loopt de lege weg waardoor gadgets snel kunnen worden vervangen, zodat er altijd ruimte is voor meer. De massamens heeft geen doel en geen einddoel. Hij heeft valse materiële behoeften, die kwaliteit en spirituele kwaliteit missen. Door die korte, snelle drang naar iets en het gebrek aan wortels, identiteit en richting, neem je wat je wordt gegeven door gebrek aan wat je echt nodig hebt, maar dat realiseer je je niet en zal je nooit realiseren vanwege de afleiding van producten die op de markt worden gebracht als zijnde wat je echt nodig hebt, en het ergste is dat je het zult geloven. De massamens beschouwt zichzelf als bewust en ruimdenkend maar beseft niet wat er werkelijk om hem heen gebeurt. Hij is opgebouwd rond een paar abstracties, hij is een gestandaardiseerde mens afgewend van zijn eigen geschiedenis. Geen ras, geen natie, geen cultuur, geen tradities, geen eigen gemeenschap. ( begrijp nu waarom we niet meer mogen “worteldenken”, begrijp nu waarom er zoveel vreemdelingen over de aarde worden verspreid, begrijp nu waarom alle tradities worden aangevallen. En bedenk dat zij die dit doen, gewillige pionnen zijn)

De massamens is gemaakt om zichzelf te beschouwen als uniek of misschien zelfs opstandig en verlicht.( begrijp nu het ophemelen van de homoseksuele agenda en het pushen van dragqueens, het pushen van zoveel soorten sekse. Er zit een georkestreerde agenda achter. Dat zelfs de Elsevier nu op de cover een “trans” heeft is niet zomaar). De massamens is een gewone triviale mens die van afleiding naar afleiding gaat, die ten prooi valt aan absurde modes en hypes. De moderne mens rent van hot naar her en heeft geen tijd meer waarvoor hij echt tijd zou moeten hebben: zich verdiepen in het waarom. Er is geen tijd meer om zelfstandig te denken en dus wordt de menig gevormd na het 8 uur journaal dat gevuld wordt door “trekpoppen”. Zo worden ze emotionele denkers, geen rationele denkers. De massamaatschappij van massamensen verplettert alles wat anders is, verlaagt continu de normen, met middelmatigheid als de grote gelijkmaker. Een samenleving die alles haat dat uitstekend en gekwalificeerd is. Alles wat goed en schoon is, moet kapot. De burgers worden gelukkig en gemotiveerd gehouden door een mix van eten en amusement. Etend en lachend brengen ze zichzelf naar de rand van de klif in hun conformiteit en socialisatie. Het huidige comfort zal hun ogen niet de waarheid doen zien. De massale middelmatige cultuur is triviaal, oppervlakkig en narcistisch .Alle boeken hetzelfde, alle tv programma’s hetzelfde, alle praattafels hetzelfde en overal de politiek correcte boodschappen. Tot de cognitieve dissonantie opeens niet meer werkt.

Hoe lang blijft een huis gebouwd op zand overeind? Hoe lang zullen leugens als waarheid worden beschouwd en wat gebeurt er wanneer het onvermijdelijke gebeurt? Degenen die erin worden ondergedompeld, zullen uiteindelijk breken, wanneer hun bronnen van narcistische voorraden opdrogen, wanneer ze oud worden, wanneer hun geld of drugs opraken, wanneer ze alleen wakker worden. ( begrijp waar Hollywood voor staat en de muziekindustrie, kijk wat de porno industrie doet en kijk wie dit alles in handen heeft. Zij die zich joden noemen en het niet zijn. Zij die een hekel hebben aan het christendom omdat dat hun macht kan ondergraven. Omdat dat goed georganiseerde maatschappijen waren. Kijk wie zich met het onderwijs is gaan bemoeien)

Spreuken 25, 2: Het is de glorie van God om iets te verbergen: maar de eer van koningen is om een zaak te onderzoeken.

Ik schreef al eerder: we hebben een “ouderprobleem”. Zij die boven ons stonden, hebben tot dusver gefaald. Wij moeten onderzoeken.

Uit het boek “1984” van George Orwell: “Wie het verleden controleert, controleert de toekomst, wie het heden controleert, controleert de geschiedenis”.

En: “Alles wat ze hoefden te doen was om een soort primitief patriottisme in het leven te roepen, waaraan ze iedere keer konden refereren als het nodig was om de bevolking te laten accepteren dat ze langer moesten werken of kleinere rantsoenen zouden krijgen. En zelfs wanneer het volk begon te mopperen en ontevreden werd, zoals dat soms gebeurde, leidde dat helemaal nergens toe, want zonder begrip van de situatie (waarheid), konden ze zich alleen concentreren op kleine specifieke grieven. Zonder uitzondering zagen ze het grote kwaad dat hen werd aangedaan niet.”

Handelingen 2, 17: En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees: en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw oude mannen zullen dromen dromen.

https://saltmines.nl/2020/01/19/de-kruistocht-tegen-schoonheid/
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Miseducation
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Awareness_control

Over het vaticaan, de islam en de macht

Deze informatie over de islam komt van Alberto Rivera, voormalig jezuïetenpriester na zijn bekering tot het protestantse christendom en is overgenomen uit o.a. de “The Prophet”.

Rome en zijn machthebbers wilden Jeruzalem aan het einde van de derde eeuw. Vanwege de religieuze geschiedenis en de strategische ligging werd de “heilige stad” als een onschatbare schat beschouwd en er moest een plan worden ontwikkeld om van Jeruzalem een Rooms-katholieke stad te maken. Rome wilde een einde aan de christenen die zich niet onderwierpen aan Rome. Zie hadden al steeds opgetreden tegen de “Nazareners/Nazareërs. En ze wilden wereldlijke macht.

De grote onaangeboorde bron van mankracht die dit werk kon doen, waren de kinderen van Ismaël. De arme Arabieren werden het slachtoffer van een van de slimste plannen ooit bedacht door de machten van de duisternis. Vroege christenen gingen overal heen met het evangelie en die kleine kerken/gemeenten oprichtten, maar zij ontmoetten hevige tegenstand. Zowel de joden als de Romeinse regering vervolgden de gelovigen in Christus om hun verspreiding te stoppen. Maar de joden rebelleerden tegen Rome, en in 70 n. Chr. versloegen Romeinse legers onder generaal Titus Jeruzalem en vernietigden de grote joodse tempel die het hart was van joodse aanbidding.( ter vervulling van Christus profetie in Mattheüs 24: 2.)

De vervolging tegen christenen was nutteloos toen zij hun leven bleven geven voor het evangelie van Christus.

De enige manier waarop satan deze strijd kon stoppen was door een vervalste “christelijke” religie te creëren om het werk van God te vernietigen. De oplossing was in Rome. Hun religie was afkomstig uit het oude Babylon en het enige wat nodig was, was een facelift, niet heimelijk maar via geschriften van de “vroege kerkvaders ”.

Het was door hun geschriften dat een nieuwe religie vorm zou krijgen. Het standbeeld van Jupiter in Rome werd uiteindelijk St. Peter genoemd, en het standbeeld van Venus werd veranderd in de Maagd Maria. De gekozen locatie voor het hoofdkwartier was op een van de zeven heuvels genaamd “Vaticanus”, de plaats van de slang waar de satanische tempel van Janus stond.

De grote nagemaakte religie werd het rooms-katholicisme. ( “Verborgenheid, Babylon de Grote, de Moeder van Hoeren en gruwelen van de aarde” Openbaring 17: 5) Ze werd gemaakt om het evangelie te blokkeren, de gelovigen in Christus af te slachten, religies te stichten , oorlogen te maken en de volkeren dronken te maken met de wijn van haar hoererij zoals we steeds meer zien. (openbaringen)

Drie grote religies hebben één ding gemeen: elk heeft een heilige plaats waar ze hulp zoeken. Het rooms-katholicisme ziet het vaticaan als de heilige stad. De joden kijken naar de klaagmuur in Jeruzalem en de moslims kijken naar Mekka als hun heilige stad.

De vader van Mohammed stierf aan ziekte en zonen geboren in grote Arabische families in plaatsen zoals Mekka werden de woestijn in gestuurd om te worden opgevoed en brachten een deel van hun jeugd door met bedoeïenenstammen voor training en om de plagen in de steden te vermijden.

Nadat ook zijn moeder en grootvader waren gestorven, was Mohammed bij zijn oom toen een rooms-katholieke monnik van zijn identiteit hoorde en zei:” breng de zoon van je broer terug naar zijn land en bewaak hem tegen de joden, want in godsnaam, als ze hem zien en weten van hem wat ik weet, zij zullen het kwaad tegen hem opwerpen. Grote dingen zijn in petto voor de zoon van deze broer van jou.”

De rooms-katholieke monnik had de vlammen aangewakkerd voor toekomstige joodse vervolgingen door de volgelingen van Mohammed. Het vaticaan wilde wanhopig Jeruzalem vanwege zijn religieuze betekenis, maar werd geblokkeerd door de joden.

Een ander probleem waren de ware christenen in Noord-Afrika die het evangelie predikten. Het rooms-katholicisme groeide in macht, maar tolereerde geen oppositie. Op de een of andere manier moest het vaticaan een wapen maken om zowel de joden als de ware christelijke gelovigen te elimineren die rooms-katholicisme weigerden te aanvaarden. Kijkend naar Noord-Afrika, zagen ze de menigten van Arabieren als een bron van mankracht om hun vuile werk te doen. Sommige Arabieren waren rooms-katholiek geworden en konden worden gebruikt bij het rapporteren van informatie aan leiders in Rome. Anderen werden gebruikt in een ondergrondse spionagenetwerk om het meesterplan van Rome uit te voeren om de grote menigten Arabieren te beheersen die het katholicisme verwierpen. Toen “St. Augustinus”op het toneel verscheen, wist hij wat er aan de hand was. Zijn kloosters dienden als basis om bijbelmanuscripten te zoeken en te vernietigen die eigendom waren van de ware christenen.

Het vaticaan wilde een messias creëren voor de Arabieren, iemand die ze konden grootbrengen als een groot leider, een man met charisma die ze konden trainen, en uiteindelijk alle niet-katholieke Arabieren achter hem verenigen, waardoor een machtig leger zou ontstaan dat uiteindelijk Jeruzalem voor de paus zou veroveren. Een rijke Arabische dame die een trouwe volgeling van de paus was, speelde een enorme rol in dit drama. Ze was een weduwe genaamd Khadijah. Ze gaf haar rijkdom aan de kerk en trok zich terug in een klooster, maar kreeg een opdracht. Ze moest een briljante jongeman vinden die door het vaticaan kon worden gebruikt om een nieuwe religie te creëren en de messias voor de kinderen van Ismaël te worden. Khadijah had een neef genaamd Waraquah die ook een zeer trouwe rooms-katholiek was en het vaticaan plaatste hem in een kritische rol als adviseur van Mohammed. Hij had een enorme invloed op Mohammed. Leraren werden naar de jonge Mohammed gestuurd en hij kreeg een intensieve training. Mohammed bestudeerde de werken van St. Augustinus die hem voorbereidden op zijn “grote roeping”. Het vaticaan had katholieke Arabieren in Noord-Afrika die het verhaal verspreidden van een groot man die op het punt stond op te staan onder de mensen en die de uitverkorene van hun god zou worden.

Terwijl Mohammed werd voorbereid, werd hem verteld dat zijn vijanden de joden waren en dat de enige ware christenen rooms-katholiek waren. Hem werd geleerd dat anderen die zichzelf christenen noemen, in feite slechte bedriegers waren en vernietigd moesten worden. Veel moslims geloven dit.

Mohammed begon goddelijke openbaringen te ontvangen en de katholieke neef Waraquah van zijn vrouw hielp deze te interpreteren. Hieruit kwam de Koran voort. In het vijfde jaar van Mohammeds missie kwam vervolging tegen zijn volgelingen omdat ze weigerden de afgoden in de Ka’aba te aanbidden.

Mohammed beweerde dat hij een visioen van Allah had en hem werd verteld: “Jij bent de boodschapper van Allah.” Hier begon zijn carrière als profeet en hij ontving veel berichten. Tegen de tijd dat Mohammed stierf, explodeerde de religie van de islam. De nomadische Arabische stammen bundelden hun krachten in de naam van Allah en zijn profeet, Mohammed.

In hun heilige boek, de koran, wordt Christus beschouwd als alleen een profeet. Als de paus Zijn vertegenwoordiger op aarde was, dan moet hij ook een profeet van God zijn. Dit zorgde ervoor dat de volgelingen van Mohammed de paus vreesden en respecteerden als een andere heilige man.

De paus reageerde snel en gaf pauselijke bulletins af die de Arabische generaals toestemming verleenden om de naties van Noord-Afrika binnen te vallen en te veroveren. Het vaticaan hielp de bouw van deze massieve islamitische legers in ruil voor drie gunsten:

Elimineer de Joden en christenen ( Nazareërs)

Bescherm de Augustijnse monniken en rooms-katholieken.

Verover Jeruzalem voor “Zijne Heiligheid” in het vaticaan.

Naarmate de tijd verstreek, werd de macht van de islam enorm. Joden en ware christenen werden afgeslacht en Jeruzalem viel in hun handen. Rooms-katholieken werden nooit aangevallen, noch hun heiligdommen, gedurende deze tijd. Maar toen de paus om Jeruzalem vroeg, was hij verrast door hun weigering! De Arabische generaals hadden zo’n militair succes dat ze niet konden worden geïntimideerd door de paus; niets kon hun eigen plan in de weg staan.

Onder leiding van Waraquah schreef Mohammed dat Abraham Ismaël als een offer aanbood. De bijbel zegt dat Isaak het offer was, maar Mohammed verwijderde de naam van Isaak en voegde de naam van Ismaël in. Als gevolg hiervan en van de visie Mohammed bouwden de getrouwe moslims een moskee, de Rotskoepel, ter ere van Ismaël op de plaats van de joodse tempel die werd verwoest in 70 n. Chr. Dit maakte Jeruzalem de op een na heiligste plaats in het islamitische geloof. Hoe konden ze zo’n heiligdom aan de paus geven zonder een opstand?

De paus realiseerde zich dat wat ze hadden gecreëerd, uit de hand liep toen hij hoorde dat ze Zijne Heiligheid een ongelovige noemden. De islamitische generaals waren vastbesloten om de wereld voor Allah te veroveren en nu keerden ze zich naar Europa. Islamitische ambassadeurs benaderden de paus en vroegen voor een pauselijke bul om hen toestemming te geven Europese landen binnen te vallen.

Het vaticaan was woedend; oorlog was onvermijdelijk. Tijdelijke macht en controle over de wereld werd beschouwd als het basisrecht van de paus. Hij zou er niet aan denken om het te delen met degenen die hij als heidenen beschouwde.

De paus riep zijn legers op en noemde de strijd: kruistochten om de kinderen van Ismaël tegen te houden van het grijpen van het katholieke Europa. De kruistochten duurden eeuwen en Jeruzalem viel uit de handen van de paus.

Turkije viel en Spanje en Portugal werden binnengevallen door islamitische troepen. In Portugal noemden ze een bergdorp Fatima ter ere van de dochter van Mohammed, zonder ooit te dromen dat het wereldberoemd zou worden.

Jaren later, toen de moslimlegers klaar stonden op de eilanden Sardinië en Corsica, om Italië binnen te vallen, was er een serieus probleem. De islamitische generaals realiseerden zich dat ze te ver waren uitgebreid. Het was tijd voor vredesbesprekingen. Een van de onderhandelaars was Francis van Assisi.

Als gevolg daarvan mochten de moslims Turkije bezetten in een christelijke wereld, en mochten de katholieken Libanon bezetten in de Arabische wereld. Er werd ook overeengekomen dat de moslims zonder interferentie moskeeën in katholieke landen konden bouwen zolang rooms-katholicisme in Arabische landen zou kunnen floreren.

In vaticaanse briefings kwamen de moslims en de rooms-katholieken overeen om de inspanningen van hun gemeenschappelijke vijand, bijbelgelovige christelijke missionarissen, te blokkeren en te vernietigen. Door deze concordaten blokkeerde satan de kinderen van Ismaël van kennis van de bijbel en de waarheid.

Een lichte controle werd gehouden op moslims en het vaticaan voerde ook een campagne van haat op tussen de moslims en de joden.

De islamitische gemeenschap beschouwt de bijbelgelovige zendeling als een duivel die gif brengt aan de kinderen van Allah. Dit verklaart jarenlange bediening in die landen met weinig resultaten.

Het volgende plan was om de islam te beheersen. In 1910 werd Portugal socialistisch. Rode vlaggen verschenen en de katholieke kerk stond voor een groot probleem. Steeds meer waren tegen de kerk.

De jezuïeten wilden Rusland erbij betrekken en de locatie van Fatima zou een belangrijke rol kunnen spelen in deze visie bij het naar de moederkerk trekken van de islam. In 1917 verscheen de Maagd in Fatima. De moeder van God was een doorslaand succes en bespeelde de menigte volop. Als gevolg hiervan leden de socialisten van Portugal een grote nederlaag.

Rooms-katholieken over de hele wereld begonnen te bidden voor de bekering van Rusland en de jezuïeten vonden de novenen uit van Fatima die ze in heel Noord-Afrika konden uitvoeren, waardoor ze met goede public relations in de moslimwereld werden verspreid. De Arabieren dachten dat ze de dochter van Mohammed eerden, dat is wat de jezuïeten wilden dat ze geloofden.

Als gevolg van het visioen van Fatima beval paus Pius XII zijn nazi-leger Rusland en de orthodoxe religie te verpletteren en Rusland rooms-katholiek te maken.

Wat heeft dit met de islam te maken? De verschijningen van Maria in Fatima markeerden het keerpunt in de geschiedenis van 350 miljoen moslims ter wereld. Na de dood van zijn dochter schreef Mohammed dat zij de heiligste van alle vrouwen in het paradijs is, naast Maria.

De jezuïeten zijn begonnen als een geheime groep en die groep werd gesticht door Ignatius van Loyola (wrs. . een cryptojood) als de Sociëteit van Jezus. Loyala was ook de oprichter van de illuminati. Een satanische organisatie met als doel de Europese leiders te controleren.

De gemeenschap der Jezuïeten had als doel het dienen van de Paus en Loyala werd de eerste Jezuïeten-generaal. ( de jezuïeten zijn de machthebbers op de achtergrond en vergelijkbaar met bv. de CIA)

Deze twee groeperingen, de illuminatie en de jezuïeten, bleken in de loop der eeuwen zeer veel invloed op de achtergrond te hebben op de religieuze en politieke ontwikkelingen wereldwijd. En de jezuïeten hebben grote macht binnen de R.K. kerk via de “Zwarte paus”.

Deze twee groeperingen worden meestal geleid door “cryptojoden” of leden van de khazarenmaffia, maar altijd zo dat zij niet in het vizier zijn. Zij kunnen overal infiltreren maar zodanig dat zij nooit ergens de schuld van kunnen krijgen.

Wereldoverheersing is een doel van hen en van de Paus, geholpen door de Jezuïeten en hun organisaties.

De hele wereld is vergiftigd met en door de jezuïeten, de illuminatie ( de Khazaren) en uiteindelijk door satans plan: de aanbidding van lucifer als zijnde god en het afhouden van de mensen van de waarheid.

Het Arabische volk is weggehouden van de bijbel maar ook van veel andere kennis. Het Arabische volk moest een leger blijven om het vuile werk te doen. Dat zij slachtoffer zijn van geheime plannen weten de gewone mensen niet. Zij kennen de rol niet van de zgn. elite en de gewone mensen zijn hier slachtoffer van. Of zij nu joods zijn, of moslim of christen. Zij zijn voorgelogen om te dienen als slaaf.

De vrijmetselarij stamt uit de tijd van koning Salomon uit het oude testament. De occultisten stammen uit diezelfde tijd. Zij hoorden bij de babylonische religie waarvan ze geen afstand wilden nemen en ze vormen vandaag de dag de illuminatie die de zgn. elite vormt, die alle macht naar zich toetrekt. Zij zijn luciferaanbidders en als je lucifer aanbidt dan kun je het goed hebben op deze aarde. Maar je verkoopt je ziel om materieel gewin, voor macht en/of voor “een later met lucifer”.

De illuminatie is overal geïnfiltreerd. Vanaf het begin in het jodendom, later in het vaticaan en in allerlei christelijke denominaties en in de door het vaticaan uitgevonden islam. Daarom vind je overal dezelfde “wetten” van mannelijke macht, (kinder) misbruik en pedofilie. Zij zijn occultisten die alles omdraaien: wat mooi is, wordt lelijk, wat goed is, wordt kwaad. Zij gebruiken gewone mensen als hun slaaf voor hun genoegens en danken die slaaf met gemak weer af. Als het moet offeren ze hun eigen bevolking op. Dat doen ze via oorlogen en via vals vlag aanvallen. Niets gebeurt zomaar en alles gebeurt op occulte datums en onder occulte omstandigheden. Als je je er in verdiept, kom je veel tegen waar de mensheid geen weet van heeft. Dat is de kracht van het internet en van revisionistische historici die dan ook een bedreiging vormen voor de “elite” die daarom veel probeert te verbieden onder het mom van nepnieuws waar censuur voor moet komen.

De elite kent een paar stromingen om wereldoverheersing te verkrijgen: een zionistische, een communistische en een mengvorm daarvan. Soms bestrijden ze elkaar. Althans zeker voor de bühne. Ze gebruiken islam en christendom en jodendom om tegen elkaar op te zetten. Veel volgelingen van deze religies kennen de ware achtergronden niet.

Een grote rol speelt het vaticaan en verder de rijke banksters (bankiers/gangster) en de KM. Zij zetten hun pionnen overal in. Ze kweken haat zodat mensen tegenover elkaar komen te staan en buiten dat uit. Niets gebeurt vanzelf en alles is georkestreerd.

Het enige dat gewone mensen kunnen doen, is wakker worden en de waarheid proberen te achterhalen. Dat is heel moeilijk want overal vind je soms maar halve waarheden en de verbinding van goed en kwaad.

Ik schrijf dit niet om een religie belachelijk te maken. Ieder mens zoekt van nature in principe God.

Behalve als je in handen van luciferianen bent, zoek jet het goede, het schone, het ware. Maar we zijn met z’n allen gehersenspoeld.

Maar echte mentale soevereiniteit willen, betekent dat je de waarheid wilt weten op alle gebieden van van je leven, wat er ook gebeurt. Willen weten over wat er echt in jouw wereld gebeurt, en hoe het contrasteert met wat je wordt verteld over de toestand in de wereld door zelfverzekerde praters op de tv in de journaals en bij eeuwig zelfde opinieprogramma’s met altijd dezelfde mensen aan dezelfde tafels. Het betekent de waarheid willen weten, zelfs als zeer krachtige mensen niet willen dat je de waarheid kent. En die zijn volop bezig om waarheidszoekers het leven onmogelijk te maken. Het betekent de waarheid willen weten, ook al doet het elk geloof dat je ooit hebt gehad over wat je bent en wat de wereld is, te niet. Ook al moet je dingen uit je jeugd loslaten, hoe pijnlijk ook. En dat je blijft zoeken, ook al zal je niet de hele waarheid vinden. De meeste mensen zijn tevreden en accepteren een aantal onwaarheden, Maar als het te dichtbij komt, kun je vaak niet anders meer. Ook niet als je wat begint te ontdekken. Dan wil je meer weten. Een mentaal soeverein mens wil alles weten. Ook al zet het zijn wereld op zijn kop. Hij streeft naar geestelijke onafhankelijkheid en dat is de oproep in de bijbel: ontdoe je van de demonen. Jezus zegt dat je een vrij mens bent en dat is waarom het christendom zo’n bedreiging is: Jezus roept op tot eigen

soevereiniteit en niemands slaaf te zijn. Onderzoek alles en behoud het goede. Zoek de waarheid en word een onafhankelijke geest.

http://www.cloakanddagger.de/lenny/alberto_rivera.htm
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html
http://www.rense.com/general63/popo.htm
http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/04apr/popesofrome.html
https://fenixx.news/2020/01/20/schokkende-prognoses-van-danne-islamitische-bevolking-in-europa/

Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5

Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit veel landen zijn gevormd naar Nimrod, en de meeste godinnen van de wereld zijn gevormd naar zijn vrouw / moeder: Semiramis. Zo ontstond uit Babylon het hele complex van menselijke religie. In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod, de zonnegod, bekend als baäl. Mythologie onthult het feit dat de god baäl en de godin, de koningin van de hemel , universeel werden aanbeden onder verschillende namen en titels. De geschiedenis bevestigt dat Nimrod en zijn vrouw, Semiramis, de prototypes waren voor alle goden en godinnen die alle volgende culturen en samenlevingen doordrongen.

Nimrod was de Bel, Belus of Baal , dat wil zeggen heer van Babel, de stichter. Aanbeden (zoals de monumenten getuigen) als Bilu Nipra of Bel Nimrod, d.w.z. de god van de jacht; de Talmoedische Nopher, nu Niffer. Nimrod stond bekend als de god van de Chaldeeuwse mysteriën. Die naam was Saturnus. Het woord Baal betekent “ Heer van de zon”.

Mensen die Baal aanbaden in de bijbel: Mattan priester van Baäl, gedood door het volk van het koninkrijk Juda. Jezebel dochter van Ethbaal ( 1 Koningen 16:31 , 1 Koningen 18:19 ) Achab ( 2 Koningen 3: 1-3 ) De Israëliet onder de naam Baalberith nadat Gideon sterft ( Richteren 8: 32-33 )

Over baal aanbidding en kinderoffers: Zij hebben ook de hoogten van baäl gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden voor brandoffers aan baäl, hetgeen ik niet gebood, noch sprak, noch in mijn gedachten kwam ( Jeremia 19: 5) En zij bouwden de hoge plaatsen van baäl, die in het dal van de zoon van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters door het vuur naar Molech te laten gaan ; die ik hun niet geboden heb, en ik heb het ook niet gedacht, dat zij deze gruwel zouden doen, om Juda te doen zondigen. ( Jeremia 32:35)

God zegt dat Hij zijn priesters streng zal straffen: “Ik zal ook mijn hand uitstrekken op Juda en op alle inwoners van Jeruzalem; en ik zal het overblijfsel van baäl van deze plaats afsnijden, en de naam van de Chemarims met de priesters ”( Zefanja 1: 4 ). Het woord Chemarims verwijst naar idoolpriesters. En de uitdrukking met de priesters verwijst naar de tempelpriesters, of Gods priesters. Met andere woorden, er is een ernstig verkeerde relatie ontstaan tussen Gods priesters en de priesters van baäl.

Moloch is ook de god baal, de stier van de zon , en deze werd wijd aanbeden in het oude Nabije Oosten en overal waar de Carthager cultuur zich uitbreidde. Baal Moloch werd verwerkt in de vorm van een kalf of een os of afgebeeld als een man met het hoofd van een stier.

Moloch is geïdentificeerd met Milcom, met de Tyrische god Melqart , met de Carthager Ba’al Hammon aan wie kinderen zogenaamd werden geofferd, met de Assyrische / Babylonische Malik , en bij Palmyra Malach-bel en met elke andere god genaamd ”heer” ( Ba’al) of (Bel), de zonnegod van de Ammonieten in het oude Palestina en de Soemerische baäl. Deze verschillende voorgestelde vergelijkingen in combinatie met de populaire hypothesen van de dag van de zonnetheorie genereerden een enkele theoretische zonnegod baal.

De naam Moloch is niet de naam die zijn aanbidders kenden, maar een Hebreeuwse vertaling. De geschreven vorm Moloch (in de Griekse vertaling van het Septuagint van het Oude Testament), of Molech (Hebreeuws), is specifiek Melech of “koning”. Op dezelfde manier werd Beëlzebub door klinkersubstituten omgezet in Lord of the Flies/ heer der vliegen/ beëlzebub. Hij wordt soms ook Milcom genoemd in het Oude Testament.

Onder de rituelen in de aanbidding van Moloch was het “ gebruik van de tabernakel “van Moloch, waarin het beeld van de god, onder een draagbare luifel , werd geparadeerd. Dit was een wijdverbreide praktijk, in Babylon en elders, waar de geest van een god werd gevoeld in het beeld . Het was ook gebruikelijk om strijdwagens en paarden aan Moloch te wijden.

Religieuze kindermoord was van oudsher wijdverbreid onder de volkeren van het oostelijke Middellandse Zeegebied, maar de cultus van Moloch is de bekendste. In veel gevallen werden de lichamen van kinderen verbrand als offers.

Psalm 106: 37-38: “Ja, zij offerden hun zonen en hun dochters aan duivels, en vergoten onschuldig bloed, zelfs het bloed van hun zonen en van hun dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän : en het land werd vervuild met bloed.”

Deuteronomium 12: 29-32: “Dat zult gij de HEER, uw God, niet doen; want elke gruwel aan de HEER, die hij haat, hebben zij hun goden aangedaan; want zelfs hun zonen en hun dochters hebben zij in het vuur voor hun goden verbrand.”

Een gedetailleerde, late beschrijving van Molochs beeld zegt dat het hol was en voorzien was van zeven houders, waarin de verschillende offers van de aanbidders werden neergelegd. In de eerste werd een offer van meelbloem gedaan; in het tweede een offer van tortelduiven; in het derde een schaap; in de vierde een ram; in de vijfde een kalf; in de zesde een os; en in de zevende een kind, dat naar het beeld werd verteerd.

De talmoedische traditie beweert dat het beeld van Moloch gemaakt is van koper en afgebeeld wordt als zijnde zittend op een koperen troon, versierd met een koninklijke kroon, met het hoofd van een kalf, en zijn armen uitgestrekt om zijn jeugdige slachtoffers te ontvangen.

Nimros-d/baal/bel welke naam aan welke god ook gegeven wordt, het is de religie ingegeven door lucifer die macht op aarde wilde en via zijn inspiratie handlangers verwierf.

Over lucifer: Ezechiël 28: 13-18:

U bent in Eden geweest, de tuin van God; elke kostbare steen was uw bedekking, de sardius, topaas en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis, de saffier, de smaragd en de karbonkel en goud: de werken van uw trommelen en van uw pijpen was bij u op de dag dat u werd geschapen. Gij zijt de gezalfde cherub die bedekt; en ik heb u zo gesteld: gij waart op de heilige berg van God; gij wandelde op en neer te midden van de vuurstenen. U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat ongerechtigheid in u werd gevonden. Door de veelheid van uw koopwaar hebben zij u in het midden van geweld gevuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal ik u als profaan uit de berg van God werpen; en ik zal u vernietigen, O bedekkende cherub , uit het midden van de stenen van vuur. Uw hart werd verheven vanwege uw schoonheid, u hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans: ik zal u ter aarde werpen, ik zal u voor koningen leggen, opdat zij u aanschouwen. U hebt uw heiligdommen verontreinigd door de veelheid van uw ongerechtigheden, door de ongerechtigheid van uw mensenhandel; daarom zal ik een vuur uit het midden van u voortbrengen, het zal u verslinden, en ik zal u tot as op de aarde brengen voor de ogen van allen die u aanschouwen.

En Jesaja 14: 13-15: Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God: ik zal ook zitten op de berg van de gemeente, aan de zijkanten van het noorden: ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal als de allerhoogste zijn. Toch zult u naar de hel worden gebracht, aan de zijkanten van de put.

En: Satan weet heel goed dat er geen ultieme overwinning voor hem is. De uitgesproken zin is alleen uitgesteld. Maar hij werkt om de laatste triomf van Christus te hinderen en uit te stellen. We kunnen ons verheugen in de zekerheid van de verzekering van Johannes: “Groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4: 4) .

Onder de Sint-Pietersbasiliek, in de Vaticaanse Necropolis, kamer U, staat een afbeelding van lucifer “de lichtdrager”. Deze figuur lijkt op een wit paard te rijden, net als overwinnaar van Openbaringen: Openbaring 6: 2.

De meest waarschijnlijke weergave van lucifer, alle kenmerken worden weergegeven: de stier (de voeten), de adelaar (vleugels) de man (hoofd) en de leeuw (lichaam en staart)

Wees nuchter, waakzaam en doe goede dingen; want uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw , zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5.8)

Andere namen voor lucifer: stralende ster, zoon van de dageraad, lichtdrager, licht-brenger

De bijbel zegt: duivel, satan, slang, draak, tegenstander, bewoner van de hel, prins van de duisternis, beëlzebub , Mefistofeles, de heerser van deze wereld, heerser van de duisternis, liegende geest.

Andere namen: baphomet, geit van mendes

Wat is het basisplan van satan?

“Satan transformeert zichzelf in een engel van licht. Daarom is het niet groots als zijn dienaren zich ook in dienaren van gerechtigheid transformeren …” ( 2 Kor.11: 14-15)

“We weten positief dat we van God zijn, en de hele wereld om ons heen, staat onder de macht van de boze.” (1 Johannes 5:19)

Sommige mensen denken ten onrechte dat de satan alle geloof in de bovennatuurlijke wereld moet vernietigen en iedereen op aarde tot een atheïst wil maken! Niets is verder van de waarheid verwijderd. Satan wil een toename van het geloof in de spirituele wereld ( dat is het gevaar van new age en van alle mensen die menen contact te hebben met de andere wereld) , maar hij wil zichzelf vervangen als “God” in plaats van de echte God. Hij wil zichzelf vestigen als heerser over tronen op aarde, heerschappijen, overheden en machten en zich haasten door de tijd dat de hele wereld zichzelf zal aanbidden zoals God in het vlees komt. Satan wil zich in de tempel van God in Jeruzalem vestigen, als GOD. (2 Thess. 2: 4) Satan/lucifer wil volledige erkenning als God, en in absolute heerschappij in het vlees, op aarde zijn. “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.”( Efeziërs 6:12)

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. ( Jakobus 4: 7: 10)

Over luciferianisme waarover ik al vaker schreef: alle door mensen gemaakte religies zijn doordrongen van lucifer. Aanhangers van de babylonische talmoed zijn luciferianen. Evenzo als de vrijmetselaars en de jezuïeten. De jezuïetenoverste ( de zwarte paus) en de andere hoge jezuïeten-generaal zijn occultisten . Ze zijn luciferianen en zij aanbidden wat zij lucifer noemen . Ze geloven niet in satan . Ze geloven in lucifer. En jezuïeten maken de dienst uit in Rome. Zoals de talmoed aanhangers wereldwijd de dienst uitmaken samen met kabbalisten en de khazaren maffia. Het zijn zij, die zich joden noemen en het niet zijn.

Over luciferiaanse filosofie: hun religie is gebaseerd op de kabbala , de luciferiaanse filosofie en de (exoterische) aanbidding van de zon, de aanbidding van lucifer. Ze zijn niet gebonden aan enige eed of trouw behalve die van hun onderling. Ze zijn niet loyaal aan een overheid of volk, behalve hun eigen groep. En zij zijn geen burgers van geen enkel land maar van hun reeds bestaande geheime wereldregering. De filosofie van de mysteriescholen is de luciferiaanse filosofie. Elke religie, kerk, organisatie of groep van mensen die geloven dat ze God zijn, God zullen worden of God worden , praktiseren de luciferiaanse filosofie van de mysteriescholen en handelen ter bevordering van de samenzwering. Lucifer staat voor intellect om het mindere te domineren. Het recht van hen die intellect hebben om de mindere man te domineren. (zie de marxist / leninist de globalist enz.)

Natuurlijk kun je je bewust worden van bepaalde dingen. Ik wou dat ik vroeger begrepen had wat werd bedoeld met “de boze”/ het boze maar ik betwijfel of de tierende dominees, de roepende priesters op de kansel dat zelf wel begrepen. Wat hadden ze ons veel kunnen leren!

Kijk wie de entertainmentindustrie in handen heeft, de MSM, wie het voor het zeggen heeft in het onderwijs. Kijk wie de macht werkelijk heeft. Vallen de schellen al van je ogen?

Kijk eens naar de mentale toestanden van de mensen. Kijk eens wie ons zgn. regeren. Kijk eens naar de mentale toestanden van zgn. beroemdheden. Wie kijkt, ziet een tijd waarin we leven die we duister zouden kunnen noemen. Veel mensen leven in een materiële duistere wereld waarin het hedonisme en het goddeloze steeds meer aan de oppervlakte komt. Er is een enorm verschil in armoede en rijkdom, veel mensen leven in een grote ellende. Toch worden steeds meer mensen wakker. De wakkere mensen zijn Gods vertegenwoordiger op aarde. Een vonk van goddelijkheid schijnt in onze ziel. Het is wat ons als mens definieert. We zijn niet ontworpen om egoïstisch te zijn.

We zijn geen lucifer die staat voor “intellect” om het “mindere” te domineren. Die luciferianen lachen ons gewone mensen ons steeds meer in ons gezicht uit en worden met de dag brutaler. Maar alleen als de samenleving dit ziet en zich opnieuw toewijdt aan Gods dienst, zal ze floreren. We zijn ontworpen om God te dienen, niet onszelf. We moeten geen god worden, wat de luciferianen

ons ook voor houden, dat is de weg naar het bederf.

Illuminatie, Harold Rosenthal: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en worden niet gevuld. We presenteren een andere. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, zodat het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ”

“We hebben de mensen gehersenspoeld met onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. ”

We zijn Gods dienaar. Elke gedachte en daad moet Hem eren. God is liefde, gelukzaligheid, waarheid, schoonheid, goedheid en gerechtigheid. Wij zijn spirituele wezens. Ons doel in het leven is om van God te getuigen en Gods werk te doen. Hij kan het niet zonder ons. We denken dat als we het juiste geloofssysteem hebben, we op de een of andere manier goede mensen zijn. Gedrag is alles. Je kunt de juiste overtuigingen hebben en je nog steeds heel slecht gedragen. Je ware religie is de som van de dingen van hoe je je dag doorbrengt, wat je deed, zei en dacht, hoe je anderen behandelde Onze belangrijkste relatie is met God binnenin ons. Bidden is praten met God. gewoon zoals we met onze partner praten. Bidden moet je de hele dag door doen. Zo oefen je je gedrag, je moraal. God wil dat we Hem dienen, dat we van Hem houden, dat we Hem eren omdat Hij Zijn Zoon zond.

Jezus zegt in Johannes 4: 23-24 “Maar het uur komt, en nu is het, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: want de Vader zoekt zo iemand om Hem te aanbidden. God is een Geest: en zij die hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. ”

Onthoud dit is een satanisch bezeten wereld vanwege satans jaloezie van God en zijn haat naar God, dat wil zeggen, zijn hoofddoel is de mensheid te manipuleren om hem te aanbidden (denk aan Hollywoodidolen “sterren”, politiek, wetenschap, enz. die gekocht zijn voor roem en aanbidding van satan; dit is verwoestend en kortstondig. Heb God de schepper lief en gooi alle afgoden ver van je.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII#Lucifer