Over ismen 4 (Over satanisme)

Bovennaturalisme: vertrouwen op God die boven het natuurlijke staat

Naturalisme: vertrouwen op onze geschapen natuur zonder de hulp van God (is Satanisme)

Definitie communisme:

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat”en deze, de ultrarijken, zijn die staat. ( Zie Des Griffin’s “Vierde rijk van de rijken”)

Er is al eeuwenlang een agenda om de bovennatuurlijke religie ons geleerd door Jezus Christus te vervangen door de natuurlijke religie van humanisme en globalisme. Dits is het verhaal van de oorspronkelijke keuze van Adam en Eva om zichzelf goddelijk te maken door naar de vruchten van de natuur te grijpen, in plaats van te knielen bij het ontvangen van de bovennatuurlijke vrucht van goddelijke genade. Lucifer rebelleerde ook tegen God omdat hij in zijn trots naar de troon van God wilde opstijgen, niet door deel te nemen aan het bovennatuurlijke leven van God, maar diep in zijn eigen aard te graven en naar de sterren te reiken en daardoor in de afgrond van de hel te vallen.

Ik schreef over de kabbala en waarom die satanisch is:

Onze “leiders”zijn allemaal vrijmetselaar (kabbalisten) Zij onderschrijven het kabbalistische dogma van “Creatieve Destructie”en dat verklaart waarom de mensheid vervloekt lijkt door eindeloze crises en catastrofes. Ze zijn ontworpen door de Illuminati om alles aan te vallen en alles te vernietigen: de gezonde goddelijke orde moet wijken. Ze moeten de oude orde vernietigen voordat ze hun communistische tirannie kunnen installeren.

Deze kabbalistische doctrine van vernietiging biedt een sleutel tot het begrijpen van de wereldgebeurtenissen.

Volgens de kabbala, de geheime leer van het jodendom en de vrijmetselarij, “zijn kwaad en catastrofe endemische factoren in het scheppingsproces. Zonder kwaad zou er geen goed zijn, zonder vernietiging zou er geen schepping kunnen plaatsvinden.” (Kabbala: An Introduction to Jewish Mysticism, door Byron L. Sherwin)

C/Kabbalisten geloven dat de oude (christelijke) orde meedogenloos moet worden vernietigd voordat de nieuwe (satanische) wereldorde, gebaseerd op de Kabbala, kan worden gebouwd.

Vandaar het motto van de Illuminati/vrijmetselaars: “Orde uit chaos ( Ordo ab Chao). Daarom pleit het Communistisch Manifest voor de vernietiging van natie, religie en familie en de overdracht van alle privé-rijkdom aan de Illuminatie-bankiers, onder het mom van de staat.

De doctrine van destructie verklaart waarom oorlog en revolutie worden gekenmerkt door genocide, terreur en vernietiging.

Het verklaart de verbanning van God uit het publieke discours en de brede acceptatie van obsceniteit, pornografie en het occulte. Het verklaart de aanval op geslacht en de promotie van homoseksualiteit bij heteroseksuelen. Het verklaart de golf van terreur onder valse vlag die kenmerkend is voor het moderne leven.

De Illuminati is in de 17e en 18e eeuw ontstaan uit o.a. de satanische “sabbatean-frankistische” joodse ketterij. De bankiers en de helft van de ( Chazaarse) Joden van Europa namen deze pest over en verspreidden deze via vrijmetselarij naar de “heidense elites”.

Zo karakteriseren “Illuminati Joden” de “Joodse” rol in termen van de vernietiging van de beschaving. Bijvoorbeeld, in het boek “You Gentiles” (1924) schrijft Maurice Samuel :

“In alles zijn we vernietigers, zelfs in de vernietigingsinstrumenten waartoe we ons wenden voor verlichting … Wij Joden, wij, de vernietigers, blijven voor altijd de vernietigers. Niets dat je zult doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. We zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld willen.”

In 1928 schreef Marcus Ravage, een joodse Rothschild biograaf in een essay met de titel “De echte zaak tegen de joden”:

“U bent niet begonnen de echte diepte van onze schuld te zien. Wij zijn indringers. Wij zijn verontrusters. Wij zijn ondergeschikten. Wij hebben uw natuurlijke wereld, uw idealen, uw bestemming verwoest . Wij zijn ten diepste bij alles betrokken, niet alleen bij de laatste grote oorlog, maar bijna bij al uw oorlogen, niet alleen bij de Russische maar bij elke andere belangrijke revolutie in uw geschiedenis. We hebben verdeeldheid en verwarring en frustratie gebracht in uw persoonlijke en openbare leven. We doen het nog steeds. Niemand kan zeggen hoe lang we ermee doorgaan”.

De meeste Joden en liberalen / linksen in het algemeen zijn zich niet bewust van dit kabbalistische complot. Ze zijn bedrogen door valse oproepen tot idealen van “sociale rechtvaardigheid” en “gelijkheid”. Het gaat bij veel instituties zo dat er in de onderste gelederen veel goede mensen werkzaam zijn die niet weten hoe het in de top eraan toe gaat. Of dat nu in kerkelijke instituties is of in politieke. Ook binnen de vrijmetselarij is dat zo. Idealisten in de onderste regionen weten niet wat er zich boven hun hoofden afspeelt. Veel komt nu naar buiten door o.a. klokkenluiders. Maar het is nu zo dat veel mensen in afhankelijke posities zitten en “niet meer terug kunnen”.

Religie betekent “naar binnen te gaan”/ verbinding maken d.w.z. “God te leren kennen en te gehoorzamen.” In elke religie omvat God absolute spirituele idealen: het bevorderen van liefde, waarheid, gerechtigheid, goedheid, schoonheid, harmonie. Zo puur mogelijk.

Kwaad is de afwezigheid van God , net zoals duisternis de afwezigheid van licht is.

De Kabbala zegt dat God onkenbaar is en geen vorm heeft. Dit is satanisme. Je kunt God niet gehoorzamen als je Hem niet kunt kennen. Christenen zeggen dat hij kenbaar is in de schepping en dat Jezus de boodschapper was van de wil van God.

Voor de kabbalist is God een oneindige zee van zijn ( En Sof ) zonder enige limiet, vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder enige wens of wil. Hij is volkomen onbegrijpelijk. (Jacob Angus, De betekenis van de Joodse geschiedenis (1963) )

Voor Christenen is God in feite perfectie. ( Wees daarom volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (Mt 5,48)

Ware religie veronderstelt dat God aanwezig is in de menselijke ziel. Gehoorzaam zijn aan deze stem, is geweten, is wat ons mens maakt.

De kaballist is satanisch omdat hij zegt dat het kwaad deel uitmaakt van God : “God heeft twee kanten: beide zijn in wezen één ding: wat we als slecht ervaren is even goddelijk als wat we als goed ervaren. Vandaar dat deze uitdrukking vandaag de dag steeds meer terrein wint: “Het is allemaal goed”.

Kabbalisten geloven ook in “verlossing door zonde”, dat wil zeggen opzettelijk de oude wet laten vervallen door kwaad te doen (overspel, incest, pedofilie.) De vernietiging van de beschaving (d.w.z. chaos) zal de terugkeer van de “Messias” (de antichrist) veroorzaken die de wereld herbouwen zal volgens de Kabbalistische specificaties, waarbij de Illuminati bankiers voor God spelen.

Dit is allemaal satanisme. God is inherent goed. In een ware religie gehoorzaam je God niet door kwaad te doen. Maar je wilt het goede doen. Liefde, schoonheid en waarheid bevorderen.

Noem het illuminisme, secularisme, luciferianisme, humanisme, heidendom of het occulte: het is allemaal kabbala.

De moderne westerse beschaving heeft geen morele legitimiteit meer (en geen toekomst) omdat ze gebaseerd is op een rebellie tegen God. God is het die het pad van onze spirituele ontwikkeling vertegenwoordigt. Maar ze hebben God vakkundig uit onze maatschappij gehaald. We kunnen en durven nauwelijks nog over Hem te spreken.

De mensheid is gekaapt door psychopaten die de “oude orde” wilden vernietigen en in plaats daarvan een bizarre, solipsistische, gewelddadige, verdorven dystopie willen opbouwen.

(solipsisme: filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan)

(dystopie is het tegenovergestelde van een utopie)

Deze psychopaten beheersen de krediet- en massamedia van onze overheid. Zo zijn ze in staat om onze leiders te kopen ( en onze wetenschappers en onze journalisten enz.) en de samenleving te misleiden om haar eigen ondergang te omarmen.

Feminisme is een uitstekend voorbeeld van hoe het centrale bankkartel de geweldige kracht van de massamedia (d.w.z. propaganda) gebruikt om vrouwen te hersenspoelen. Zij zijn onder het mom van gelijke rechten gedwongen de arbeidsmarkt opgejaagd waar voor maar weinigen leuk werk is waar ze echt carrière kunnen maken. Zij zijn uit hun huizen verdreven om vaak voor moeilijk werk weinig geld te krijgen. De bedoeling hierachter: ondermijn het gezin, ondermijn de liefde en bij 2 inkomens kun je meer belasting heffen. We zien nu een maatschappij waarin veel mannen en vrouwen diep ongelukkig zijn.

Vanaf de jaren ’60 is veel vrouwen geleerd mannen te vrezen en te wantrouwen. Ze hebben het contact met hun natuurlijke liefdevolle instinct verloren. Vandaar dat liefde nu verward wordt met seks. We zien een sterk geseksualiseerde maatschappij waarin de mensen zich steeds meer als dwazen gedragen en diep ongelukkig worden.

Mensen realiseren zich niet dat feminisme massa-indoctrinatie is omdat ze de dader, het middel of het motief niet kunnen identificeren. Het verborgen doel van het feminisme is om het gezin te vernietigen, door de hersenspoeling van jongeren door de staat . Bijkomende voordelen zijn ontvolking en verbreding van de belastinggrondslag.

Elk facet van de massamedia (films, tv, tijdschriften, muziek, commercials, nieuws) wordt gebruikt voor indoctrinatie en sociale controle met als uiteindelijk doel slavernij. Er is een verband tussen wat er in communistisch Rusland is gebeurd en wat er vandaag in het westen gebeurt. In beide gevallen oefent het centrale bankkartel zijn totalitaire controle uit.

Om het gezin te vernietigen, overtuigden de media de vrouwen dat ze niet konden vertrouwen op het heteroseksuele contract.

De illuminati ondermijnden de natuurlijke liefdevolle instincten van vrouwen met behulp van de volgende mantra’s:

  1. Mannen kunnen niet langer worden vertrouwd.
  2. Vrouwen zijn slachtoffers op grond van hun geslacht.
  3. Vrouwen moeten egoïstisch zijn.
  4. Seks is niet gereserveerd voor liefde en huwelijk
  5. Zelfontplooiing ligt in carrièresucces en niet in echtgenoot en gezin

Veel vrouwen zijn dus schizofreen als ze proberen hun natuurlijke instincten te verzoenen met voortdurende aansporingen om het tegenovergestelde te doen. Het resultaat: gebroken gezinnen en slecht functionerende mensen.

Tegelijkertijd richten mannentijdschriften een soortgelijke boodschap op mannen: je hoeft niet te trouwen om seks te hebben, huwelijk en kinderen zijn saai.

We hebben een voortdurende herinneringen nodig aan deze enorme aanval van satanisme op onze mensheid en wat het ons heeft aangedaan.

Deze consistente mediatrommel is georganiseerd hersenspoelen. De samenleving is volledig ondermijnd door het centrale bankkartel, met een satanische cultus en de vrijmetselarij als primair instrument. De meeste metselaars in de onderste lagen zijn zich niet bewust van de waarheid, maar de eigenaren van de massamedia ( in zeer weinig handen) zijn dat zeker.

Het feminisme ( uitvinding van het communisme) heeft velen geslachtsloos gemaakt. Het heeft vrouwen van een veilige en gewaardeerde sociale rol beroofd en ze gereduceerd tot seksobjecten en vervangbare werknemers.

Luciferianen bevorderen rebellie omdat ze tarten wat natuurlijk en bevorderlijk is voor geluk. Net als hun symbool, Lucifer, willen ze God spelen.

Gods liefde kan worden gezien in de toewijding van gezinsleden. Dus moeten de bankiers het vernietigen. ( ik ben me ervan bewust dat er ook ongelukkige gezinnen waren en dat er vrouwen in een rol zaten die ze niet paste maar we moeten onder ogen zien dat heel veel mensen nu doodongelukkig zijn. Dat zien en dat benoemen is belangrijk) Vrouwen zouden uit een breed scala moeten kunnen kiezen. Maar die keuze is er niet meer. Als ik het over slechte kanten van feminisme heb, weet ik dat er zeker wel zaken waren die veranderd moesten worden: het kiesrecht van vrouwen en de politieke rechten van vrouwen. Maar dat moeten we scheiden van feminisme.

In dit alles is het van vitaal belang om de dialectische aard van het proces te begrijpen. Het beoogde doel van feminisme is niet om vrouwen bovenaan te plaatsen (zoals sommige mannen lijken te geloven) maar, door mannen en vrouwen tegenover elkaar te zetten in een kunstmatig gecreëerd conflict, om een synthese van de twee “genderrollen”te creëren: een androgyne samenleving te creëren waarin de termen “mannen” en “vrouwen” niet langer van toepassing zijn. Terwijl het steeds duidelijker wordt dat vrouwen mannelijker worden en mannen vrouwelijker. En we zien ook dat vrouwen die snakken naar liefde zich steeds meer als sekssymbool gedragen. Er worden handen met geld uitgegeven aan het uiterlijk. Niet alleen voor cosmetica maar ook voor cosmetische operaties. ( denk aan de getuite opgespoten lippen)

Ismen die we moeten mijden/onderzoeken: feminisme,communisme, kapitalisme, nazisme, zionisme, polytheïsme, socialisme, fascisme, atheïsme, satanisme enzovoort.

Gehersenspoelde mensen haten de waarheid, omdat het op de een of andere manier dwaze ideeën ongeldig maakt die ze in hun zelfbeeld hebben opgenomen. Ze hebben het gevoel dat dit hetzelfde is als hen persoonlijk aanvallen. Triest maar waar.

Paramhansa Yogananda: “Als je niet naar God zoekt in de lente van je leven, zal hij er niet zijn in de winter.”

http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Naturalisme

Ordo ab Chao

Orde uit chaos: Lijfspreuk van de vrijmetselarij (Schotse Ritus)

Gevonden op https://nl.wikiquote.org/wiki/Latijnse_spreekwoorden