Tag: opname

Over openbaringen

De meerderheid van de christelijke denominaties geloven dat er geen letterlijke toekomstige duizendjarige regering van Christus op aarde zal zijn. Maar andere visies zeggen dat er een letterlijke duizendjarige regering op aarde zal zijn door Jezus.

Ik heb al veel gelezen over dit onderwerp en ik geloof dat laatste. Helaas heb ik weinig bijbelkennis ook al lees ik nu al jaren de bijbel. Ik vind in het Nederlands taalgebied weinig houvast en ben dus steeds aangewezen op het Engels taalgebied. Niet eenvoudig maar ik kom er wel uit. In het Engels taalgebied is veel te vinden en de discussie is levendig. In het Nederlands taalgebied word ik geremd door wat ik noem “zoetsappig” taalgebruik en een “zoetsappige” ( een politiek correcte en met een “deugblik”) levensvisie. Veel denominaties zijn ook zionistische denominaties geworden en zien het woord Israël ook altijd als letterlijk te nemen in de bijbel. De bijbel ( vooral het O.T.) is gecorrumpeerd en ik moet erg oppassen met wat ik lees en hoe. “Israël “is heilig en kan niets verkeerd doen. En aan Israël is zogenaamd van alles beloofd. Dat moet eerst doorgeprikt. Jacob werd Israël ( hij die streed met God) en het gaat vaak over de nakomelingen van Jacob. Israël bestond in de tijd van Jezus al niet meer. Je kunt tegenwoordig bijna geen kritiek meer hebben op het land Israël want dat wordt bijna gezien als een soort heiligschennis en anders wel als anti antisemitisme. Ik ga me er niet politiek over uit laten en laat ook alle evangelische christenen met hun uitspraken voor wat het is. Ik probeer alles kritisch te bekijken en te onderzoeken en het goede te behouden.

Ik geloof net als veel anderen dat er een eindtijd komt waarin Jezus terugkomt om alle onvervulde profetieën en verbonden die de natuurlijke afstammelingen van Jacob (Israël) zijn aangegaan, te vervullen. Ik geloof dat God al zijn beloften houdt die zijn profeten hebben geopenbaard omdat God altijd volledig betrouwbaar is.

Er zijn verschillende denkwijzen over het boek openbaringen. Om verwarring te voorkomen ga ik dat niet uitleggen. Ik vertel wat ik geloof en zal dat proberen helder te doen. Ik doe dit omdat de tijd te kort is. Altijd blijft: zoek en je vindt.

Het is al lastig genoeg om het simpel te houden omdat een groot deel van de bijbel profetisch is en daar veel meningen over zijn en zoals ik schreef: de bijbel is gecorrumpeerd. ( Qui Bono ?)

Profetie vind je in het O.T., bij de woorden van Jezus en bij de apostelen. Er zijn dus meerdere momenten die feitelijk over hetzelfde gaan.

Johannes schreef Openbaringen en dat boek gaat over de Schepper en Zijn schepping en over de korte tijd van verdrukking op aarde voor de wederkomst van Jezus op aarde.

Er zijn dus 3 lagen met profetie en sommige profetische passages kunnen meerdere vervullingen hebben. Een passage kan beginnen te praten over een toekomstige gebeurtenis in de buurt van het tijdperk waarin het is geschreven, en gaat dan verder met praten over een gebeurtenis aan het einde van het tijdperk. Dit maakt het erg moeilijk om te bepalen waar de eindtijdvervulling in sommige passages begint. Soms zit in het een van het nu een verwijzing naar straks op een ander niveau.

Het is geen eenvoudig boek dus iedereen zal fouten maken maar het is niet zo dat God er een spel van maakt en spreekt in raadsels. In opleidingen was het vaak een klein onderdeel en velen willen nog steeds beweren dat het misschien maar symbolisch is, of dat het allegorische verhalen zijn of dat het allemaal al gebeurd is. Je hoeft niet alles tot in detail te snappen als het maar gaat om aanvaarding. De brede concepten van bijbelse eschatologie ( leer van de laatste dingen) moeten worden onderwezen omdat ze mensen tot redding leiden en essentieel zijn om de mensen toe te rusten. De kerk zou de juiste theologie van de terugkeer van Jezus moeten leren. Het is hoop van de gemeenschap. We zouden allemaal elk moment moeten uitkijken naar de terugkeer van de Jezus. En ons leven daarop inrichten.

Ik geloof dat de bijbel met daarin het boek openbaring ( voor katholieken Apoc/k/ alyps) gegeven is om begrepen te worden. Velen zeggen dat het boek openbaring niet kan worden begrepen door een gewone lezing van het boek omdat het vol symbolen en allegorie staat. Ze maken er een mystiek boek van dat alleen door theologen kan worden geïnterpreteerd. Vanwege dit geloof vermijden velen dit boek en leren ze het helemaal niet. Anderen allegoriseren en spiritualiseren de profetieën om dit boek cryptisch onzinnig te maken.

Het eerste deel van het boek bevat zeven brieven aan zeven kerken / gemeenten die ten tijde van Johannes bestonden. Alleen al het feit dat Jezus Johannes vertelde dit boek van profetie aan de zeven kerken / gemeenten te geven en een zegen beloofde aan degenen die lazen en gehoorzaamden aan wat erin stond, zou het heel duidelijk moeten maken dat dit boek aan de kerk werd gegeven om gelezen te worden, begrepen en te gehoorzamen. De woorden die Johannes moest opschrijven, waren zo belangrijk dat Jezus aan het einde van het boek verkondigt dat als iemand wegneemt van wat er is geschreven, hij zijn redding zal verliezen. Jezus zegt ook dat als iemand toevoegt aan de profetieën van dit boek, aan hem de plagen zullen worden toegevoegd die in dit boek staan. Deze waarschuwing moet duidelijk genoeg zijn dat niemand mag proberen een mystieke betekenis te geven aan deze profetieën die de auteur niet heeft gedefinieerd.

Het hele boek van de Openbaring is de onthulling van Jezus Christus in de tijd. Katholieken noemen het boek “de Apocalyps”, wat in het Engels dezelfde betekenis had, “de onthulling”. Aangezien het boek genaamd de Apocalyps de eindtijdoordelen heeft, heeft het woord apocalyps nu de betekenis aangenomen van een tijd van wereldoordeel. In werkelijkheid bevat de Apocalyps of Openbaring van Jezus veel meer informatie dan alleen deze oordelen.

Johannes schrijft het boek in 95 of 96 na Christus terwijl hij gevangen zat op het eiland Padmos. De gebeurtenissen waarover hij schrijft, zijn feitelijke gebeurtenissen, ook al worden soms symbolen gebruikt om de boodschap over te brengen. Na een beschrijving van God en Jezus in het verleden en het heden, bevat het boek de boodschap die Jezus aan zijn kerk heeft. Dit wordt in zeven brieven gegeven.

Jezus koos slechts zeven van de vele kerken / gemeenten uit die tijd, zodat Hij zijn boodschap kon geven en kon voorspellen wat er in de kerk en het gemeentetijdperk zou gebeuren totdat Hij kwam. De werken van de kerk stopten niet op de laatste pagina van het boek Handelingen. Het werk van Gods Geest in de kerk zal voor altijd doorgaan en de werken op aarde voordat Zijn komst wordt voorzegd in deze brieven. De zeven brieven voorspellen de successen en mislukkingen en de instructies die Jezus geeft aan iedereen die met elk type vergadering of kerktijdperk wordt geïdentificeerd. De kerken / gemeenten van toen waarnaar geschreven werd, herhaalden zich als fase in de tijd daarna. De gemeente van Efeze werd later het tijdperk 50 tot 100 na Christus. Enz.

Filadelfia en Laodicea zijn de laatsten der zeven gemeenten. En daar zitten we nu in.

Het boek begint zo:

De openbaring van Jezus Christus, die God hem gaf, om zijn dienstknechten dingen te laten zien die spoedig moeten geschieden; en hij zond het en betekende het door zijn engel tot zijn knecht Johannes. Jezus stuurde de Openbaring door Zijn engel naar Johannes. De apostel Johannes was een van de twaalf van de binnenste cirkel met Jezus die Hij koos om Zijn bediening op aarde te zien. Johannes was de enige apostel die nog leefde toen Johannes dit boek schreef en het naar de kerken zond.

De Zoon van God die in Zijn nederigheid en gehoorzaamheid in het leven als een mens gekomen was, beperkte zich tot Zijn menselijke brein en wat de Vader aan Hem openbaarde. Jezus wist niet alle dingen terwijl hij op aarde in het vlees was. Om die reden sprak Jezus veel in gebed met de Vader. Toen Gods Zoon als embryo de wereld binnenkwam, nam Hij niet alle wijsheid en kennis met zich mee. In de Schriften staat dat Jezus in wijsheid toenam en gehoorzaamheid leerde (Lc. 2,52 en Hebr 5, 8) . ( Jezus was vanaf het begin bij God en Schepper: Joh. 1 e.v.: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.)

Hij kwam in de gevallen wereld ( door lucifer zo gemaakt) om ons met zijn kruisdood te redden en op te staan uit de dood. Daarmee de gevallen wereld van lucifer herstellend. Hij liet ons daarmee zien dat de wereld van lucifer overwonnen werd en Zijn Schepping hersteld. Nadat Jezus de eerste fase van deze toewijzing van verlossing heeft voltooid door de kerk (vergadering) te voltooien van de eerste vruchten die aan Hem zijn gegeven, moet Hij dan weer aan de macht komen met deze heiligen om te regeren. (Dit zijn de vervangingen voor de gevallen heersers van deze wereld.) De kerk / de godfamilie zal met Jezus regeren en regeren op aarde totdat alle vijanden van God zijn verslagen en de wereld wordt overgedragen aan de Vader in de staat waarin het zich bevond vóór de val van de mensheid door de misleiding van lucifer. Dit is de belangrijkste reden voor de duizendjarige regering op aarde.

1 kor. 24-26; Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

Nadat Jezus de zonde en de dood had overwonnen door op te staan uit de dood naar een nieuwe schepping, werd de openbaring in dit boek door de Vader aan Jezus gegeven over dingen die binnenkort moeten gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk is Jezus, wanneer de openbaring van de Vader plaatsvindt, niet langer beperkt en wordt Hij alwetend zoals Hij was voordat Hij zich onderwierp aan de beperkingen van een lichaam van vlees.

Dit is een grote verantwoordelijkheid, want als Jezus Zijn autoriteit gebruikt om de werken van de Duivel te vernietigen voordat Hij alles redt dat de Vader Hem uit de corrupte schepping heeft gegeven, zullen sommigen eeuwig verloren gaan. Dit is het mysterie voor de vertraging dat Jezus de autoriteit had, maar wachtte op de timing van de Vader om die autoriteit uit te voeren. Het grootste deel van dit boek gaat over alle gebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden totdat Jezus alle heerschappij, macht en autoriteit in de oude schepping neerlegt en alle verlosbare dingen worden verlost.

In het eerste tekstvers in Openbaring staat dat het doel van dit boek is om zijn dienstknechten te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Degenen die zeggen dat dit boek niet over echte toekomstige gebeurtenissen gaat, hebben het eerste vers van dit boek niet eens begrepen. Als het boek Zijn dienstknechten toekomstige gebeurtenissen wil laten zien, dan is het relevant voor de dienstknechten en kan het niet gaan over een mystieke oorlog tussen goed en kwaad (een duizendjarige idealistische theologie over Openbaring).

Johannes getuigde van het woord van God en de bediening van Jezus Christus en dit is waarom hij in ballingschap was. Johannes zag Jezus nadat Hij was opgestaan uit de dood en zag Hem opstijgen naar de hemel. Alle dingen die Jezus in de openbaring ontving, werden aan Johannes gegeven. Dit is wat Johannes te zeggen had over Jezus (het Woord van God) in zijn evangelie over Jezus:

Joh. 1, 1 e.v.: .In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Hetzelfde was in het begin bij God.

3 Alle dingen zijn door hem gemaakt ; en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt was.

4 In hem was leven; en het leven was het licht van mensen .

5 En het licht schijnt in duisternis; en de duisternis begreep het niet.

6 Er was een door God gezonden man, wiens naam was Johannes

7 Dezelfde kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat alle mensen door hem zouden geloven.

8 Hij was niet dat licht, maar werd gezonden om van dat licht te getuigen.

9 Dat was het ware licht, dat iedereen verlicht die in de wereld komt.

10 Hij was in de wereld, en de wereld werd door hem gemaakt, en de wereld kende hem niet.

11 Hij kwam tot de zijne en de zijne ontving hem niet.

12 Maar zovelen als hem hebben aangenomen, aan hen gaf hij de macht om de zonen van God te worden, zelfs aan hen die in zijn naam geloven :

13 Die niet uit bloed zijn geboren, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, maar uit God.

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de eniggeborene van de vader), vol genade en waarheid.

En: Gezegend is hij die leest, en die de woorden van deze profetie horen, en de dingen die daarin geschreven staan, bewaren: want de tijd is nabij .

Er staat dat de persoon die de dingen in het boek leest, hoort en bewaart, gelukkig of gezegend zal zijn. Sommigen zeggen dat dit een speciale zegen belooft voor degenen die het boek lezen. Ik denk dat het waarschijnlijker is: gezegend zijn degenen die de verklaringen lezen en de instructies volgen, of gezegend zijn degenen die vasthouden aan de waarheden in het boek omdat ze hun ziel zullen voeden. In tegenstelling tot wat sommigen denken, geeft het lezen van de woorden in het boek geen speciale genade .

Het boek is geschreven aan zeven kerken in Azië. Er waren veel meer kerken dan alleen deze zeven in de wereld en in Azië. De gekozen kerken waren niet eens de meest prominente kerken van Johannes ‘ tijd. Deze zeven kerken werden uitgekozen omdat ze specifieke eigenschappen hadden die Jezus wilde aanspreken. Deze zeven kerken vertegenwoordigen de zeven soorten vergaderingen en de individuen daarin die zich gedurende het hele nieuwe verbondskerktijdperk op aarde met het christendom identificeren.

Ik, Johannes, die ook je broer en metgezel ben in verdrukking, en in het koninkrijk en geduld van Jezus Christus, was op het eiland dat Padmos wordt genoemd, voor het woord van God en voor het getuigenis van Jezus Christus.

Johannes vertelt ons waar hij zich bevond en zegt dat degenen naar wie hij schrijft broeders in het koninkrijk zijn. Dat omvat alle gelovigen. Johannes werd verbannen naar het eiland Padmos. Sommigen denken dat ze probeerden hem te vermoorden en dat niet konden, dus verbanden ze hem naar dit eiland

God zou Johannes niet hebben laten sterven voordat dit boek werd geschreven. Johannes zegt dat hij daar gevangen zat omdat hij de Schriften onderwees en het getuigenis over Jezus Christus gaf. Hij was in die periode niet de enige in verdrukking. Alle apostelen waren op dit punt gedood en de joden vervolgden de kerk actief. In dit vers praat Johannes over het koninkrijk en het geduld van Jezus Christus. Jezus is nu ongeveer tweeduizend jaar erg geduldig, zodat de bruid die Hem door de Vader is gegeven, compleet zou zijn. ( ik heb daarover geschreven bij het koninkrijk: de bruis dat is de Godfamilie, dat is de groep van gelovigen die Jezus aanvaarden)

Ik was in de Geest op de dag van de Heer en hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin.

Enkele van de fundamentele christelijke waarheden die alleen in de eerste 10 verzen van Openbaring voorkomen:

Vers één vertelt ons dat het boek een profetie is over toekomstige gebeurtenissen.

Vers één vertelt ons ook dat Jezus deze Openbaring van de Vader kreeg, Hij wist dus dit niet allemaal als een mens van vlees omdat Hij Zich beperkte tot Zijn vleesbrein en wat de Vader aan Hem openbaarde. Daarom konden Jezus en Vader God niet dezelfde persoon zijn.

Vers twee zegt dat Johannes het woord van God droeg en Johannes in zijn evangelie vertelt ons dat het woord waarvan hij getuigde, God was en dat deze God onder ons in het lichaam van Jezus woonde.

Vers drie leert dat de profetie in Openbaring aan de gang is in de kerk.

Vers vier zegt dat God altijd bestaat.

Vers vier vertelt ons ook dat Gods Heilige Geest zeven kenmerken heeft.

Vers vier en vijf maken duidelijk dat God een drie-enig wezen is, bestaande uit drie goddelijke personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (gezien door zeven kenmerken van de Geest).

Vers vijf vertelt ons dat Jezus een andere persoon is dan God, die we vader mogen noemen.

Vers vijf vertelt ons ook dat Jezus de eerste was die uit de dood opstond die niet opnieuw zou sterven.

Vers vijf leert ons bovendien dat redding alleen komt uit het vergoten bloed van Jezus.

Vers vijf duidt verder op een volledige verzoening voor zonde door het vergoten bloed van Jezus.

Vers zes zegt dat gelovigen koningen en priesters voor God zullen worden door het werk dat Jezus deed en niet door onze eigen verdiensten.

Vers zes vertelt ons ook dat Jezus een Vader heeft, dus Jezus is niet de Vader.

Vers zeven zegt dat Jezus fysiek terugkomt.

Vers zeven houdt ook in dat er oordeel zal zijn bij Zijn komst.

Vers zeven geeft verder aan dat dode mensen op de hoogte zijn en dat ze de leer van zielslaap betwisten.

Vers acht vertelt ons dat Jezus de Almachtige God is en het begin en einde van alle dingen.

Vers negen houdt in dat alle christenen in deze wereld in verdrukking zullen zijn.

Vers negen zegt ook dat alle christenen broeders en metgezellen in het koninkrijk zijn.

Vers negen vertelt verder waarom het Koninkrijk nog niet op aarde is; Jezus is geduldig en niet bereid dat iemand verloren gaat (zie ook 2 Pe 3, 9: 2:Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil.).

In vers tien staat dat er een dag is die de dag van de Heer wordt genoemd.

In 11 Zeggende: Ik ben Alpha en Omega, de eerste en de laatste: en, wat gij ziet, schrijf in een boek en zend het naar de zeven gemeenten in Azië; aan Efeze en aan Smyrna en aan Pergamos en aan Thyatira en aan Sardis en aan Filadelfia en aan Laodicea.

Jezus hield Johannes tot op hoge leeftijd in leven om hem deze Openbaring te geven. Het feit dat deze openbaring aan zijn meest geliefde leerling Johannes werd gegeven, vertelt ons ook dat dit wezen de verrezen Jezus is. Degenen die Jezus minder dan de Almachtige God maken, moeten lezen wat deze en andere teksten in feite over Hem zeggen in plaats van te geloven wat een feilbare persoon hen over Hem vertelde.

Jezus vertelde Johannes:Schrijf op wat je zag. Hoofdstuk één van dit boek:Johannes ziet de verheerlijkte Zoon van God.

Schrijf op wat de dingen zijn – hoofdstukken twee en drie van dit boek – Johannes als lid van de kerk beschrijft wat er gaande is in het hele tijdperk van de nieuwe verbondskerk op aarde en wat de specifieke boodschap van Jezus is voor elk lid dat wordt geïdentificeerd met één van deze zeven kerktypes of gemeente-tijdperken. Deze zeven kerken vertegenwoordigen de belangrijkste eigenschappen en de werken die in de kerk in de tijd van het Nieuwe Verbondskerk op aarde te vinden zijn. Johannes gaat vooruit in de tijd tot de dag dat Jezus komt voor zijn kerk, dus de boodschap en de werken in de zeven letters zijn opeenvolgend in de tijd.

Schrijf op wat hierna zal komen – hoofdstuk vier door de rest van het boek – Johannes gaat met de getrouwe kerk naar de hemel bij het wegrukken van deze kerk (bekend als de opname). Johannes ziet de gebeurtenissen die plaatsvinden in de hemel en op aarde na het gemeentetijdperk op aarde. Bij alle profetieën in dit boek die beginnen met gebeurtenissen voorafgaand aan de opname van hoofdstuk vier, kijkt Johannes terug in de tijd vanaf de opname.

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chap%201.HTM
http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Profetie