Tag: marxisme

20231116 Over de joodse religie en de invloed op onze levens

Van NieuwsFollowUp.com, zie daar afbeeldingen en links, google translate

zoekopdracht uit The Jewish Religion: Its Influence Today door Elizabeth Dilling

XI.

JODEN EN MARXISME – SOCIALISME – COMMUNISME

M

Het marxisme, het socialisme of het communisme zijn in de praktijk niets anders dan staatskapitalisme en heerschappij door een bevoorrechte minderheid, die despotische en totale controle uitoefent over een meerderheid die vrijwel geen eigendoms- of wettelijke rechten heeft. Zoals elders in dit document wordt besproken, is het talmoedische judaïsme de voorloper van het moderne communisme en het marxistische collectivisme, zoals het nu wordt toegepast op een miljard of meer van de wereldbevolking.

Alleen door een grondig begrip van de ideologie waaruit dit collectivisme voortkomt, en van degenen die het domineren en propageren, kan de rest van de wereld hopen aan hetzelfde lot te ontsnappen. Communisme – Het socialisme is ontstaan ​​door joden en wordt vanaf het begin door hen gedomineerd.

Er bestaat geen enkel moreel, filosofisch of ethisch conflict tussen het jodendom en het marxistisch collectivisme, zoals dat in de feitelijke praktijk wel het geval is. Het marxisme, waar alle takken van het socialisme noodzakelijkerwijs aan vasthouden, is ontstaan ​​door een Jood, Karl Marx, zelf van rabbijnse afkomst. Elke joodse bron pocht tegenwoordig op zijn rabbijnse afkomst, en zijn ‘scherpe dialectische vaardigheid’ (zoals vermoedelijk tot uiting komt in zijn duistere, haarklovende Das Kapital) die te danken is aan zijn Talmoedische erfenis.

Marx heeft eigenlijk niets bedacht, maar heeft alleen maar het talmoedisme ‘gestroomlijnd’ voor niet-Joodse consumptie. Het socialistische systeem dat hij bedacht heeft brengt slechts een praktisch middel tot stand waarmee een staat die gedomineerd en gecontroleerd wordt door een Joodse minderheid, door absolute dictatuur over alles en iedereen kan regeren, een concept dat zeer succesvol is uitgevoerd in de landen van de wereld die tot nu toe zijn gebracht. onder de marxistische dictatuur.

Het socialisme is inderdaad slechts het klavertje dat voor de neus van de koe wordt gehouden om haar in de stal onder de melkmachine te krijgen. Het is een mechanisme waarmee een ‘mens’ een hele niet-menselijke kudde naar de door joden gecontroleerde schuur kan leiden.

De volgende keer dat een christelijke dupe je vertelt: “Socialisme is niet Joods!”, haal dan bijvoorbeeld het pamflet “Jood en niet-Jood” tevoorschijn, uitgegeven door de Reform Jewish “Union of American Hebrew Congregations” en hun “ Centrale Conferentie van Amerikaanse Rabbijnen” en lees:

Het socialisme is ontstaan ​​door joden; en vandaag de dag spelen Joden een leidende rol in de verspreiding en interpretatie ervan.” (pagina 30) (De Commissie voor informatie over het jodendom, Merchants Bldg., Cincinnati, Ohio, Bewijsstuk I, pagina 71 )

In een publicatie van de Jewish Publication Society of America, ‘Jewish Contributions to Civilization’, wordt gesteld dat ‘we een sterke Joodse deelname aantreffen in de hele socialistische beweging, die vanaf het begin tot aan de dag van vandaag. grotendeels gedomineerd door Joodse invloed. (Zien Bijlage I pagina 71 )

De Jewish Encyclopedia uit 1905 zegt: „Joden zijn vanaf het begin prominent geïdentificeerd met de socialistische beweging.” (Zien Bewijsstuk J, pagina 72 )

De leiders van de Russische revolutie van 1917 waren voornamelijk joden. (Zien Bewijsstuk K, pagina 73 )

Moses Hess –

Joodse marxist en voorloper van het zionisme

Net als Karl Marx, ‘vader van het moderne socialisme’, werd Moses Hess (1812-1875) in Duitsland geboren als rabbijnse afkomst uit de Talmoed, en was hij doordrenkt van het orthodoxe jodendom door de grootvader van de rabbijn die hem had grootgebracht. Hij was samen met Marx en Engels actief in het bevorderen van het communisme, dat volgens hem het beste op wereldschaal kon worden bereikt door middel van het joodse chassidisme en nationalisme, of het zionisme, gebaseerd op het orthodoxe jodendom. Dat hij een steunpilaar van het huidige zionisme blijft, wordt geïllustreerd door het feit dat de Joodse pers onlangs heeft aangekondigd dat zijn lichaam naar Israël zal worden overgebracht.

“Hij werkte samen met Marx bij het schrijven van ‘Die Deutsche Ideologie’ (1845) … zijn voortdurende publiciteit voor het praktische socialisme in Duitsland leverde hem na de revolutie van 1848 een doodvonnis op.” (Universele Joodse Encyclopedie)

De autoriteiten zijn het erover eens dat zijn belangrijkste werk ‘Rome en Jeruzalem’ was (vertaald door Meyer Waxman en in 1945 in de Verenigde Staten gepubliceerd door de Block Publishing Co.). Hij haastte zich in 1848 naar huis, zegt de vertaler, vanuit Parijs, ‘en nam actief deel aan het gewapende verzet van het volk.’ (pagina 22) “In 1845 hield Hess zich bezig met het propageren van het communistische idee en stichtte hij verenigingen die zich toelegden op de verwezenlijking ervan, een bezigheid die Arnold Ruge ertoe bracht hem te omschrijven als ‘de communistische rabbijn Mozes.’ (pp. 21-22)

Er wordt gesteld dat “het fundamentele principe van Hess’ denken … gebaseerd is op de leer van Spinoza, waarvan hij een toegewijde volgeling was”, maar hij ging verder, zegt de vertaler, bij het uiteenzetten van de “basiseenheid” van geest en bewustzijn. materie, “de fundamentele eenheid en haar verschillende ontvouwingen.”

Daarom werd hij beschouwd als een betere heidense filosoof, zelfs dan de joodse pantheïst Spinoza.

De vertaler citeert uit een later artikel van Hess (pagina 30) waarin Hess stelt dat het jodendom: “begon met de familie van het individu en uiteindelijk zal eindigen met een familie van naties” (pagina 30). De orthodoxe joden hebben “naar zijn mening een veel hogere en waarachtigere opvatting van het jodendom. Ze hebben behouden… de kern van het nationalisme en het verlangen naar Joods herstel… Hij pleitte voor de kolonisatie van Palestina… hij droomde ook van een Joods Congres, dat de steun van de mogendheden eiste voor de aankoop van Palestina…’ (pagina 32) [pagina 70]

Hessen en het christendom

In zijn voorwoord bij “Rome en Jeruzalem” verwees Hess naar paus Innocentius III (1198-1216 n.Chr.) en zijn decreten om Joden te dwingen kenmerkende insignes te dragen en als antichristenen geïdentificeerd te worden. ‘Vanaf de tijd van Innocentius III… symboliseerde het pauselijke Rome voor de Joden een onuitputtelijke bron van gif. Alleen met het opdrogen van deze bron zal het christelijk-Duitse antisemitisme sterven door gebrek aan voeding. Met het verdwijnen van de vijandigheid van het christendom … jegens het jodendom, met de bevrijding van de Eeuwige Stad op de hellingen van Moria; de renaissance van Italië luidt de opkomst van Juda in… De lente in het leven van de naties begon met de Franse Revolutie.” De voetnoot van de vertaler hier (pagina 34-5) luidt: “Op het moment dat Hess deze regels schreef, worstelde Italië, onder leiding van Garibaldi, om Rome te ontworstelen aan de pauselijke regering en het te annexeren bij het nieuwe verenigde koninkrijk.”

Hess verklaarde ook: “Het jodendom heeft geen ander dogma dan de leer van de Eenheid.” (pagina 44) “… de rabbijnen hebben het idee van een toekomstige wereld nooit gescheiden van de conceptie van de Messiaanse regering. Nachmanides benadrukt … de identiteit van … ‘de toekomstige wereld’ met de Messiaanse regering.” (pagina 46)

Het bespotten van het christendom, het hooghouden van de mythe van een Joods ras (in plaats van de werkelijkheid, een ras van alle rassen en naties), het verheerlijken van de Talmoed en het delegeren van Mozes aan de ondergeschikte rol die hem daarin werd toebedeeld (pagina 91), de hele kreet van Hess was voor de Joodse wereldheerschappij vanuit Palestina ‘tussen Europa en het verre Azië … de wegen die naar India en China leiden’, en hij zei tegen het Jodendom:

“Jullie hebben genoeg bijgedragen aan de zaak van de beschaving en hebben Europa op het pad van de vooruitgang geholpen om revoluties te maken en deze met succes uit te voeren.” Hij riep de Joden op om “voorwaarts te marcheren!” en verklaarde: “De wereld zal opnieuw hulde brengen aan de oudste volkeren.” (pp. 139-40) De “Talmoed is de hoeksteen van de moderne” Orthodoxie, (pagina 143). Hij keek naar zwarte magie, het occultisme van het chasidisme, dat samen met het zionisme de communistische dictatuur zou verwezenlijken.” “Het grote goed dat zal voortvloeien uit de combinatie van het chasidisme met de nationale beweging is bijna niet te overzien” (pagina 218), en hij voegde eraan toe: “Hoewel de chasidisten geen sociale organisatie hebben, leven ze op een socialistische manier.” (dezelfde)

De vertaler noemde Hess in de uitgave van 1918 Voorwoord: “De voorbode van het nationalisme en de trompet van het zionisme.”

Joodse cover-up

De pogingen van het georganiseerde jodendom om zijn banden met het marxistische collectivisme te verdoezelen, houden nooit op.

Mijn boek, The Octopus, (gepubliceerd onder een pseudoniem, 1940) weerlegde de leugenachtige propaganda van de machtige Joodse organisatie B’nai B’rith in haar brochure, op grote schaal gekopieerd door christelijke dupes, getiteld: “Antwoord anti-joodse propaganda met Statistieken.” De toepasselijkere titel zou zijn geweest: ‘Beantwoord anti-Talmoedische waarheden met leugens’.

De “verdedigingen” van B’nai B’rith waren meer onthullend dan verdedigend – als je het onderwerp kent. In Rusland waren de mensjewieken bijvoorbeeld slechts een tak van de Socialistische Tweede Internationale, samen met de bolsjewieken, die allemaal bijna volledig bestonden uit marxistische talmoedische revolutionairen, met dezelfde doelstellingen. Vandaar het onthullende karakter van het vertellen aan ieder geïnformeerd persoon dat Joden zogenaamd niet communistisch waren, omdat: “Het grootste deel van de Russisch-Joodse bevolking tot de mensjewistische partij behoorde, die een democratische partij was en tegen de bolsjewistische partij was.” (B’nai B’rith artikel 5, pagina 12)

De lastertactiek voor goedgelovigen werd door B’nai B’rith toegepast met betrekking tot Duits-Joodse Roden. Om deze rode connotaties te vergoelijken, stelde hetzelfde B’nai B’rith-artikel (artikel 5, pagina 11) dat in Hitler-Duitsland: “De meeste joden sociaal-democraten waren.”

Wat betreft het gezaghebbende New York State Committee Investigating Subversive Activity Report uit 1920 (de commissie stond onder leiding van senator Clayton Lusk): “De principes van het Karl Marx Communistisch Manifest werden al in 1869 aangenomen als de basis van de eerste sociaaldemocratische partij.” En in 1891 nam het “Congres van de Partij… een diepgaand en alomvattend Marxistisch standpunt in… dat vanaf dat moment de basis van de Partij bleef.

De partij had in 1903 ruim 3.000.000 stemmen.” (NY State Lusk Report pp.87-8) Tijdens Marx’ leven werd het geleid door zijn volgelingen Wilhelm Liebknecht en August Bebels. De linkervleugel ervan, onder de joden Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, organiseerde de bloedige Spartacistische revolutie in een poging Duitsland te sovjetiseren, waarbij zij op 15 januari 1919 werden gedood.

In 1919 werd in Hongarije een kortstondige Sovjet opgericht door een andere Jood, Bela Kun (echte naam Cohen). Er waren 32 dagen van moord, marteling van christenen, levend verbranden van nonnen in ovens en andere wreedheden, zoals mij verteld door ooggetuigen. Toen dit regime viel, werden de Joden en hun cohorten die het leidden in grote aantallen vermoord door verontwaardigde burgers.

Hiervan vermeldde het bovenstaande New Yorkse Lusk-rapport onder de index: Hongaarse en Sovjet-regeringen voornamelijk Joods: “

“Van de tweeëndertig belangrijkste commissarissen waren er vijfentwintig joden, wat ongeveer hetzelfde aantal was als in Rusland.”

Joodse encyclopedieën en gezaghebbende geschiedenisboeken geven toe dat bolsjewistische leiders Joods zijn.

Poging tot doofpotoperatie voor de Joodse Bund

In dezelfde publicatie van B’nai B’rith staat over het jodendom in Rusland:

“Wat betreft het deel van het Jodendom dat politiek verenigd was als Joods, het groepeerde zichzelf in de enige massa-achtige Joodse partij, de Bund. Zowel de Bund als de zionisten zijn vervolgd door het bolsjewisme vanaf de eerste dagen van de oktoberomwenteling van 1917 tot op de dag van vandaag …’ (Artikel 5, p.30)

De eigen autoriteiten van de Joden weerleggen deze valse verklaringen, [pagina 74] tonen echter de actieve deelname van de Bund aan de Russische Rode Revoluties en het Rode regime dat daarop volgde.

[NB: pagina’s 71, 72 en 73 van Dillings boek bestaan ​​uit bewijsstukken ik , J , en K , respectievelijk. Deze exposities zijn opgenomen op deze webpagina en kunnen worden bekeken via de links die hierin worden aangeboden. Ze staan ​​ook vermeld in de Tabel met exposities .]

Kijk bijvoorbeeld eens naar het officiële New Yorkse Jewish Communal Register-rapport over het Central Verband of the Bund Organizations of America, en het doel ervan om de ‘Joodse Socialistische Bund in Rusland’ te helpen. Uit dezelfde publicatie blijkt (zie Bewijsstuk 242 ) Bund-steun aan de toen voltooide bolsjewistische Rode Revolutie in Rusland, waarin staat:

“Sinds de Russische Revolutie in 1917 is het Centrale Verband van de Bund actief geweest in het inzamelen van fondsen om de Russische Bund te helpen in haar werk tegen de krachten van de contrarevolutie en tegen de agitatie van de Zwarte Honderd voor het afslachten van de Joden.”

Pagina’s 1256-61 van hetzelfde Kehilla-rapport, die hier niet zijn weergegeven, vertellen hoe de Russische Bund in dit land de Joods Socialistische Federatie van Amerika vormde, en voorop liep in het organiseren van het National Workmen’s Committee van radicalen uit 1915, dat vertegenwoordigde: “een totaal lidmaatschap van een half miljoen Joodse arbeiders … representatief voor alle radicale vleugels.” (pagina 1448 daarvan, zie Bewijsstuk 239 )

Verder:

“Een net van Bund-filialen was verspreid over de Verenigde Staten en Canada. Gedurende een aantal jaren waren deze afdelingen, die als voornaamste doel hadden geld in te zamelen voor de Bund in Rusland, de meest actieve en invloedrijke organen in de joodse radicale wereld. Hun leden vormden de voorhoede van de Arbeiderskring en breidden de gelederen van de Joodse vakbonden uit. De activiteiten van de vestigingen werden gecoördineerd en gecontroleerd door een Centraal Verband …” (pagina 1257 zelfde rapport, hier niet weergegeven)

De onwaarheid van de vermeende “vervolging” van de Bund wordt het best beschreven in de Universal Jewish Encyclopedia uit 1943 (onder “Bund”):

“Na de revolutie van maart 1917 groeide de Bund snel… Ze slaagde erin 300 van haar kandidaten te kiezen voor stadsraden en 515 voor Joodse gemeenschapsbesturen… De bolsjewistische revolutie in oktober van hetzelfde jaar leidde tot scherpe meningsverschillen binnen de Bund. . Bepaalde groepen sloten zich onmiddellijk aan bij de Communistische Partij; anderen … vormden een tijdlang afzonderlijke Communistische Bunds (Kombund), maar sloten zich kort daarna ook aan bij de Communistische Partij. De leden die in de partij bleven besloten op hun elfde congres (1919) de voorkeur te geven aan een Sovjet-regeringsvorm… Een jaar later had de meerderheid van de partij het communistische platform aangenomen en was kort daarna bereid de Bund zelf te liquideren en zich bij de communistische partij aan te sluiten. Feest. Door de conflicten is de Bund teruggebracht tot een fractie van zijn vroegere omvang.”

Verder wordt gesteld dat wat er nog over was van de Bund in 1920 ophield te bestaan.

Joodse marxistisch-zionistische minderheidsmacht

De meeste niet-joden hebben geen idee van de mate waarin het jodendom is georganiseerd om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Maar miljoenen Amerikaanse joden zijn deelnemers en leden van zionistische en marxistische organisaties, waarvan de namen vrijwel onbekend zijn bij niet-joden, laat staan ​​hun activiteiten. De machtigste van deze organisaties bestaan ​​al tientallen jaren.

Veel onthullend materiaal met betrekking tot sommige van de organisaties was opgenomen in het Joods Gemeentelijk Register voor 1917-1918, waarvan uittreksels van fotostatistieken hierin zijn opgenomen. Dit 1597 pagina’s tellende boek was het rapport van de Kehilla (Joodse Gemeenschap) van New York City, 356 Second Avenue, New York City, voor 1917-1918. Alleen al het lezen van deze publicatie verdrijft elke illusie dat zogenaamde ‘Joden’ in de eerste plaats burgers van de VS zijn, of van welk land dan ook waarin zij wonen.

Het Joodse Gemeenschapsregister houdt zich grotendeels bezig met de politieke structuur van de New Yorkse ‘Kehilla’, waarin de wereldcontrole over het jodendom centraal staat.

Nationaal Arbeiderscomité van 1915

Het landelijke joodse marxisme werd in 1915 gesteund door het Nationaal Arbeiderscomité.

Het Nationale Arbeiderscomité zegt in het Kehilla-rapport 1917-1918 (Bewijsstuk 233 ) “werd begin 1915 georganiseerd door vertegenwoordigers van de vier leidende radicale organisaties, namelijk: The Workmen’s Circle, de United Hebrew Trades, The Jewish Socialist Federation of America en de Forward Association.”

Ik heb een van de hoofdkantoren en opleidingsscholen van de broederlijke verzekeringsmaatschappij van de Workmen’s Circle bezocht, waar anarchistische bijeenkomsten worden gehouden en de grote foto van Karl Marx aan de muren siert. Hun scholen rapporteerden de afgelopen jaren zo’n 10.000 kinderen Jiddisch en Marxisme te hebben onderwezen.

De United Hebrew Trades heeft altijd afgevaardigden naar de socialistische internationale conferenties gestuurd.

De Forward Association heeft de ‘Forward’ in het Jiddisch gepubliceerd en is momenteel de grootste socialistische krant ter wereld.

De vierde organisator van het Comité van 1915 was de rode Joodse Socialistische Federatie.

“Meer dan tweehonderd organisaties waren vertegenwoordigd” op 18 april 1915, zegt dit rapport. “Vergelijkbare conferenties werden gehouden in vrijwel elke belangrijke Joodse gemeenschap in de hele Verenigde Staten.”

Opmerking (Bewijsstuk 239 ) dat het congres van 1915 werd gehouden in een tijd waarin er vermoedelijk numeriek slechts een klein percentage van de Joden in dit land aanwezig was, maar “een totaal lidmaatschap van een half miljoen Joodse arbeiders” vertegenwoordigde. Dat is inderdaad een behoorlijk groot aantal georganiseerde marxisten met maar één doel voor ogen. Ze wilden het Amerikaanse volk en de Amerikaanse regering propageren – en dat deden ze ook.

Het Amerikaans-Joodse Comité

Het American Jewish Committee is het machtigste orgaan in het jodendom ter wereld. Het lidmaatschap omvatte toen en nu joodse kapitalisten en bewegende machten.

[pagina 75] Let op het brede scala aan activiteiten van het Comité om nationale en internationale acties ten gunste van het Jodendom te beïnvloeden. (Zie exposities 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 234 , 235 , en 236 )

Notitie binnen Bewijsstukken 235 en 236 , de machtige kapitalistische joden die functioneren op basis van deze almachtige scheidsrechter van het mondiale jodendom, het American Jewish Committee.

Louis Marshall was toen (1917-1918) voorzitter van de commissie. Hij was het die Henry Ford ervan op de hoogte bracht dat hij moest ophouden de waarheid over de Talmoedische kliek te vertellen, anders niet. Volgens de man die misschien het dichtst bij Henry Ford Sr. stond en hoog in het bestuur van zijn zaken stond, was het een poging om Ford te vermoorden door zijn auto van de weg te rijden die ervoor zorgde dat mevrouw Ford Henry smeekte om te stoppen met zijn onthullingen over het talmoedisme. via zijn Dearborn Independent. Al het gezeur dat de huidige Ford-familie nu aan het jodendom uitoefent, is slechts een herhaling van wat Ford in zijn krant blootlegde. Eén artikel, dat later hierin wordt besproken, over hoe president Taft op de knieën werd gebracht, een tweede termijn weigerde, vervolgens werd onderscheiden door B’nai B’rith en een hoogleraarschap kreeg aan Yale – richtte zich vervolgens tot het publiek van B’nai B’rith en schreef: internationalistische propaganda tot aan zijn dood – is bijna een replica van het werk dat bij de Fords wordt gedaan.

Over Louis Marshall stelt het Gemeentelijk Register dat “een groot deel van zijn leven [was gewijd] aan de belangen van het Joodse volk”, en zijn aandeel in de “intrekking van het verdrag met Rusland” kan niet worden betwist. Hij wordt onder meer vermeld als ‘president van Temple Emanu-El’, zijn synagoge, en als voorzitter van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité van het Jewish Theological Seminary of America.

De Marshalls hebben aan alle kanten van de straat gewerkt voor de Talmoedische heerschappij: de kapitalistische, de educatieve, de Rode revolutionair, de juridische, de Verenigde Naties.

James, zoon van Louis, heeft (volgens Who’s Who in American Jewry, 1938-9) leiding gegeven aan het schoolbestuur van New York City en aan een reeks joodse gemeenschapsorganisaties, en als lid van het advocatenkantoor van Marshall, Bratter en Seligson, vermeldde zichzelf als directeur en juridisch adviseur van het door joden geleide Communistische Garland Fonds, dat de Nationale Vereniging voor de Bevordering van Gekleurde Mensen subsidieerde, die vanaf de oprichting in 1913 werd geleid door de Joodse Spingarns (Joel, de broer Arthur). In Who’s Who In America, 1954-5 pocht Joel dat hij de Texas Primary en de eerste Area Zoning-zaken voor de NAACP heeft bepleit, waarbij hij naar het Hooggerechtshof ging. Hij somt zijn posities op als afgevaardigde en commissielid voor de VS van UNESCO, en als adviseur van de Amerikaanse commissies van UNESCO in Parijs en Mexico-Stad. Hij somt zijn vice-presidentschap van het American Jewish Committee op in Who’s Who. (1964-5)

Broeder Robert, zoon van Louis Sr., stierf en liet een fortuin achter dat besteed kon worden aan Marxistische doeleinden in de Robert Marshall Foundation. De voordelen ervan voor bijna elke fase van de communistische activiteit worden opgetekend in de rapporten van de Diescommissie (Deel 17, 1944 – Sectie 1-6, enz.). Het wordt gerund door een andere zoon van Louis, George.

De staat van dienst van Red George Marshall is zo duidelijk en zo omvangrijk dat er geen twijfel over bestaat over zijn ideologische toewijding aan de Sovjet-Unie en de revolutie waarop die regering is gebaseerd. Hij heeft 29 communistische vermeldingen in de index van het Dies-rapport, allemaal ondersteund door bewijsstukken.

Er zou een boek kunnen worden geschreven over andere architecten voor de wereldmacht van de Talmoed, vermeld op de Kehillah-lijst van 1917-1918 van het American Jewish Committee.

Er is Eugene Meyer jr. van de Federal Reserve en de Washington Post; Herbert Lehman, gouverneur, financier en senator van New York; Felix M. Warburg, van Kuhn, Loeb en Co., internationale bankiers; Jacob Schiff, die toen leiding gaf aan Kuhn, Loeb en Co.

We zien dat in 1939 Max Warburg, de broer van Felix, uit de Hamburgse bankiers, verschijnt in het ‘Institute on Peace and Post-War Problems’ van het American Jewish Committee, opgericht met een logge staf en volledig uitgerust om vooruit te gaan. zoals zij deed, om het Handvest van de Verenigde Naties te schrijven en tot stand te brengen, zelfs voordat de VS aan de Tweede Wereldoorlog deelnamen. Dan zien we momenteel Frederick M. Warburg, zoon van Felix Warburg, als lid van het American Jewish Committee, terwijl zijn Hamburgse familielid Max Warburg, die hier in 1939 kwam, lid is van het ‘Naoorlogse’ Comité, zoals blijkt uit het rapport van het American Jewish Committee in zijn American Jewish Year Book (Vol. 43, 1941-2, pp 751, 762).

Ook vermeld in het Kehillah Register van 1917-1918 was rabbijn Judah L. Magnes van het Communistische Garland Fund, beschermeling van Jacob H. Schiff.

Er was Cyrus L. Sulzberger, vader van Arthur Hays Sulzberger, die momenteel de leiding heeft over de New York Times.

Er was ook Jacob Wertheim, de vader van Maurice, investeringsbankier, industrieel met een grote macht, en directeur van het revolutionaire tijdschrift Socialist Nation en van dat centrum van Marxistische propaganda en Talmoedisch-Freudiaanse seksvuiligheid, de Nieuwe School voor Sociaal Onderzoek, in New York. York.

Rabbi Wijs

Er zou een boek geschreven kunnen worden over de Rode activiteiten van rabbijn Stephen S. Wise, vóór, tijdens en na de Russische Revolutie.

Hij was een van de oprichters van het American Jewish Congress en vanaf 1924 de president ervan. Hij was bestuurslid van de communistische American Civil Liberties Union, en ook van de communistische American League Against War and Fascism, voor en na de naamsverandering in American League for Peace and Democracy, met communist Earl Browder als nationale vicevoorzitter. voorzitter, en leiders van de Communistische Partij als functionarissen. Hij “zette zich in” voor de anarchisten Sacco en Vanzetti, voor de communistische dynamiet Tom Mooney, voor de National Religion and Labour Foundation, met atheïstische Sovjet-cartoons en de distributie van Toward Sovjet-Amerika, door communist William Z. Foster. Hij steunde vurig de communistische branders van Spaans-christelijke kerken. Zijn American Jewish Congress begroette en hij sprak namens de American League for Peace and Democracy. Het is officieel Het programma was het aanzetten tot muiterij en sabotage binnen de strijdkrachten om elke oorlog van de VS in een Rode Revolutie te veranderen. Aantekeningen waarin dit verraad werd beloofd, werden voorgelezen op hun congres in Chicago, waar ik aanwezig was.

Lange en uitbundige gedenktekens voor Rabbi Wise verschenen in het American Jewish Committee uit 1950:

“Hij was oprichter van het American Jewish Congress … Hij was de bezieler en voorzitter van het World Jewish Congress vanaf de organisatie ervan in 1936 tot aan zijn dood … In 1897 luidde Stephen Wise, als organisator en secretaris van de Federation of American Zionists, het initiatief in een carrière van leiderschap in het zionisme die hem vele hoge functies in de beweging in Amerika en over de hele wereld opleverde … meer dan welke andere Amerikaan dan ook was hij het uitstekende symbool en pleitbezorger van het zionisme, niet alleen in de ogen van Amerikaanse joden maar ook voor de hele wereld. Het Amerikaanse volk en zijn leiders, waaronder de presidenten Woodrow Wilson en Franklin D. Roosevelt.”

Dit is slechts een klein deel van het eerbetoon dat in 1950 aan Red Rabbi Wise werd gebracht door het ‘conservatieve’ American Jewish Committee, dat ook verklaarde: ‘Tegen het einde van zijn leven was Rabbi Wise zeer verontrust over het buitenlands beleid van de Verenigde Staten, dat hij voelde dat dit leidde tot een oorlog met de Sovjet-Unie… De laatste toespraken die hij in de weken voor zijn dood hield, werden benadrukt door aanvallen op de strijdkrachten waarvan hij beweerde dat ze zijn land in de richting van een oorlog met Rusland dreven en die, zo beweerde hij, probeerden te onderdrukken. hem. ‘Ik laat me niet het zwijgen opleggen!’ waren de laatste woorden die deze schrijver rabbijn Wise in het openbaar hoorde spreken, en ze waren zeer typerend…’ Dezelfde eerbetoon sluit af met vurige lof en beschrijft het feit dat Wise zijn Joods Instituut voor Religie in New York, dat rabbijnen opleidt, had samengevoegd met Hebreeuwse Union College in Cincinnati, Ohio, waarvan de oprichter en hoofd tot aan zijn dood, rabbijn Isaac M. Wise, de eerste Engelse vertaling van de Babylonische Talmoed redigeerde, bekend als de Rodkinson-vertaling. Isaac Wise had vanuit Duitsland het zogenaamde ‘hervormingsjodendom’ in dit land geïntroduceerd.

Amerikaans Joods Congres

Een andere machtige marxistisch-zionistisch-joodse organisatie, met 500.000 of meer joodse leden, is het American Jewish Congress.

Wij zien (Bewijsstuk 224 ), hoe het Joodse Kehillah-rapport uit 1917-18 opschepte over Pinchas Rutenberg als een van de grondleggers van het Amerikaans-Joodse Congres, maar ook als de rechterhand van de Joodse premier AF Kerenski, ten tijde van de Russische Revolutie.

Uit de marxistische mengelmoes van het “National Workmen’s Committee” van Reds in 1915 ontstond het American Jewish Congress, dat nu over de hele wereld georganiseerd is, met zijn hoofdkwartier in New York vernoemd naar rabbijn Stephen S. Wise. (Zien Bewijsstuk 240 )

Wij zien (hetzelfde Bewijsstuk 224 ) Sholem Asch, auteur van bedrieglijke ‘christelijke’ verhalen, die lid was van de staf van de socialistische Yiddish Forward en vervolgens van de stalinistische Freiheit, eveneens gedrukt in het Jiddisch. Er is ook rabbijn Judah L. Magnes, de beschermeling van Jacob Schiff, van het Communistische Garland Fonds, en ook Louis Marshall en Louis D. Brandeis wiens hysterische kreet aan het Jodendom was: “Organiseer, organiseer, organiseer!” totdat elke Jood ‘op moet staan ​​en geteld moet worden’. President Wilson plaatste de zionist Brandeis in het Hooggerechtshof. Hij leverde de grootste bijdrage aan het Communistische Commonwealth College. Vrije liefde, naaktzwemmen, het zingen van de Sovjet-Internationale in de opleidingsschool voor rode agitators en andere extreme activiteiten hadden tot gevolg dat het Commonwealth College werd gesloten onder de anarchiewetten van Arkansas.

Wat het miljonair American Jewish Committee en het American Jewish Congress betreft: “De twee organisaties verschilden eerder van mening over de kwestie van de methode dan over het principe.” (Zien Bewijsstuk 240 )

Het American Jewish Congress is actief in zo’n 65 landen van de wereld. Het Congres heeft de Rode Lijn met enthousiasme gevolgd – of het nu om een ​​rechtszaak gaat voor het ‘Wonder’, een toneelstuk waarin Christus wordt afgebeeld als een bastaardzoon van een soldaat, in overeenstemming met de Talmoed, terwijl hij zich verzet tegen ‘loyaliteitseden’, of wat dan ook.

De meerderheid van de joden in zionistisch-marxistische organisaties

Het tijdschrift Jewish Life (april 1938, uitgegeven door het New York State Jewish Bureau, Communist Party) verklaarde:

“Drie gefedereerde Joodse lichamen omvatten samen de meerderheid van de Joden; het American Jewish Congress, gecontroleerd door de zionisten en vertegenwoordigend de meerderheid van de zionisten, het Jewish Labour Committee en het Jewish People’s Committee, die beide de afgelopen maanden nationale conventies hebben gehad, waarop hun respectieve standpunten heel duidelijk werden uiteengezet.”

De meerderheid van de Joden bevindt zich dus in drie marxistische nationale netwerken: allemaal marxistisch-socialistisch en één ervan is ronduit communistisch.

Het Joods Arbeidscomité

De organisatie van het Joods Arbeidscomité in 1934 wordt aangehaald in de Universal Jewish Encyclopedia (1943), in een schets van de uitvoerend secretaris ervan. Het vertegenwoordigde in 1942 een half miljoen leden en omvatte David Dubinsky’s International Ladies Garment Workers’ Union, Sidney Hillman’s Amalgamated Clothing Worker’s Union, “en 765 andere arbeidsorganisaties.” Er werd melding gemaakt van de schenking van een dag- of dagdeelloon aan ondergrondse activiteiten in het buitenland. Adolph Held, Joseph Baskin, David Dubinsky en de schrijver Jacob Pat worden als officieren aangesteld.

B’nai B’rith Magazine (National Jewish Monthly, april 1934) vergeleek de conventie uit 1915 met een conventie uit 1934 van het Joods Arbeidscomité en feliciteerde het Joods Arbeidscomité met zijn “raciale solidariteit” en verklaarde:[pagina 77]

“Omdat de leidende Joods-Socialistische organisaties vertegenwoordigd waren door meer dan duizend afgevaardigden, was deze recente conferentie qua omvang en karakter gelijk aan de conferentie die werd gehouden bij het uitbreken van de oorlog. Er werd geschat dat de afgevaardigden optraden en spraken voor meer dan een half miljoen georganiseerde Joodse arbeiders, en namens hen spraken ten behoeve van specifieke Joodse belangen.

“Het is een heel goede zaak om de wereld te laten zien dat we grote arbeidslegers hebben, maar om dezelfde wereld te laten weten dat deze gastheren grotendeels een radicale geestesgesteldheid hebben, is iets waar we in het verleden enigszins preuts over zijn geweest.”

De gekozen functionarissen van het oorspronkelijke en daaropvolgende Joodse Arbeidscomité, zoals voorzitter B. Charney Vladeck (overleden), secretaris J. Baskin, penningmeester David Dubinsky, Joseph Schlossberg en Max Zaritsky, vice-presidenten, waren allemaal in Rusland geboren Rode Socialistische Joden. en voormalige Rode revolutionairen in Rusland.

Dubinsky werd bijvoorbeeld herhaaldelijk gearresteerd in Rusland, waar hij achttien maanden in één gevangenis zat, en werd verbannen naar Siberië, waar hij na vijf maanden ontsnapte en naar de VS kwam (American Labour Who’s Who, 1925).

Israel Weinberg, een andere functionaris van het Joods Arbeidscomité, werd “vrijgesproken op grond van één aanklacht wegens moord tijdens de bomexplosie op de San Francisco Preparedness Day Parade op 22 juli 1916, terwijl acht andere aanklachten nog hangende waren.” (dezelfde bron) De bomaanslag op San Francisco Preparedness Day was het werk van de anarchist-communist Tom Mooney en zijn cohorten. Mooney was vanwege het opblazen uit de socialistische tak van de partij gezet. Maar het wereldcommunisme maakte hem tot aan zijn dood tot een held.

Adolph Held, in Polen geboren joodse socialist, voorzitter van Sidney Hillman’s Amalgamated (Clothing Workers’) Bank, en voorzitter van de Daily Forward Association, was in 1955 voorzitter van het Joods Arbeidscomité. Zoals eerder vermeld is Daily Forward de grootste socialistische krant ter wereld – en wordt in New York in het Jiddisch gedrukt.

B’nai B’rith glundert opnieuw

In de uitgave van mei 1938 van zijn tijdschrift verheugde B’nai B’rith zich opnieuw over een lopende conventie van het Joods Arbeidscomité “bijgewoond door 1.200 afgevaardigden, en naar verluidt meer dan 500.000 georganiseerde Joodse arbeiders vertegenwoordigend”, en merkte hij verheugd op:

“De prestaties van het Joodse volk in de Sovjet-Unie zijn mogelijk gemaakt door de hulp van de Sovjetregering.”

Het American Jewish Committee, B’nai B’rith, en het Jewish Labour Committee vormden een gezamenlijke raad met het zionistische radicale American Jewish Congress (Associated Press, 17 juni 1938), en staan ​​sindsdien bekend als de ‘Big Four’.

Joods Volkscomité

Het Joodse Volkscomité van de Communistische Partij bestaat uit honderdduizenden communistische joden.

In de uitgave van januari 1938, Jewish Life, werd melding gemaakt van een congres van het Joodse Volkscomité, waarin stond:

“Bijna 1.000 afgevaardigden die een half miljoen Amerikaanse Joden vertegenwoordigden, namen deel aan de Nationale Conferentie en de anti-Poolse Pogrom-mars naar Washington onder auspiciën van het Joodse Volkscomité … Een woordvoerder van de Joodse reactie, Dr. S. Margoshes, probeerde te poohen -pooh de hele conferentie door te zeggen: ‘Ongeveer duizend afgevaardigden, die voornamelijk linkse en door de communisten gecontroleerde Joodse organisaties vertegenwoordigen, kwamen dit weekend in Washington bijeen.’

Maar het artikel zegt verder: “Een half miljoen joden vormen een belangrijke dwarsdoorsnede van het Amerikaanse jodendom.”

Poale Sion

In het Joods Gemeentelijk Register voor 1917-1918 wordt met betrekking tot ‘Zionisme-Socialisme’ de hulde gebracht aan een socialistische leider, B. Borouchov, die het Zionisme verkondigde als een socialistische ‘theorie die noodzakelijkerwijs erg populair was onder de Joodse massa’s die en tegelijkertijd door en door socialistisch.” En ze zijn nog steeds ‘door en door socialistisch’.

“Het zionisme kreeg aldus een marxistische basis en sprak de massa sterk aan.” We zien de organisaties van de “Sociaal-Democratische Zionistische Partij Poale-Zion”, door de socialisten Borochov en Ben-Zwi; een grote Russische algemene staking (altijd onderdeel van de zionistische strategie) en de organisatie van revolutionaire rode tijdschriften.

“Op hetzelfde moment dat de partij in Rusland werd georganiseerd, werden er zusterverenigingen georganiseerd in Amerika, in Engeland en uiteindelijk in Palestina.” (Zien Bewijsstukken 218 , 219 )

“Poale-Zionisme” [dat wil zeggen arbeiders van het zionisme] lezen we “is een partij niet alleen voor Palestina, maar ook voor de Golus [alle Joden overal in zogenaamde verspreiding] en zijn belangen.” “Om deze reden is het Poale-zionisme het centrum van de East Side [van New York] waaruit bijna alle Joods-Amerikaanse bewegingen voortkomen, of zonder welke geen enkele beweging kan bloeien.”

En vervolgend: “De Poale-Zion creëerde de [Joodse] Congresbeweging … En de deelname van de Joodse Kehillah uit New York wordt aangehaald:

“De Poale-Zion hebben hun beste staat van dienst behaald in de Congresbeweging, waar ze aan de ene kant de hele Joodse arbeidersklasse en aan de andere kant de zionisten, evenals de welvarende elementen, dwongen om deel te nemen. ” (Zien Bewijsstukken 222 en 223 )

Zelfs in 1917-1918 waren er naar verluidt “meer dan honderd verenigingen in de National Workers’ Alliance, die samenwerkt met Poale Zion. “Dit alles vormt een sterke [pagina 78] Nationaal-socialistische beweging in Amerika onder de spirituele leiding van Poale Zion.” (Zien Bewijsstuk 225 ) En:

“Doel … de oprichting van een socialistisch gemenebest … de opvoeding van de Joodse massa’s in Amerika (zie Bewijsstuk 226 )

“Poale Zion” vormde een wereldorganisatie en sloot zich aan bij “Zeire Zion”, en werd het sterkste element in de Palestijnse “Histadruth” (gigantische coöperaties van vakbonden, eigendommen, industrieën, buslijnen, banken, enz., op USSR-lijnen) “ die 70% van zijn stemmen in handen heeft” (Universeel Joods legioen dat vocht aan de zijde van het geallieerde leger in Egypte en Palestina … een Jiddisch weekblad, Yiddisher Kampfer, en een maandblad, The Jewish Frontier [ondersteuner van Histadruth] en zijn prominente plaats in de Zionistische Wereldorganisatie Poale Zion’s reeks marxistische scholen hebben hun werk gedaan en blijven dat doen.

Een Poale Zion Palestina-partij die in het bovengenoemde rapport uit 1943 werd genoemd, heette Aduth Haabodah, ook gespeld in het Zionist Palestine Year Book (1946), Ahdut Avoda en (in een Joods Examiner- rapport uit 1955) Achdut Avodah.

“Ahdut Avoda is aangesloten bij de World Zionist Movement. Het staat voor de oprichting van een socialistisch-joodse staat in Palestina, maar is radicaler in binnenlandse aangelegenheden.” (Palestina Jaarboek. 1946, pagina 355).

Marxistische partijen in Israël

Waar sprake is van verandering en herschikking, verandert de marxistische politieke samenstelling van Israël niet. “Linkse Poale Zion” en Ahdut Avoda vormen gedeeltelijk de Mapai-partij: “Haar socialistische visie is vergelijkbaar met die van de Derde Internationale [dat wil zeggen Moskou], maar het werd niet toegestaan ​​zich daarbij aan te sluiten.” Deze marxistische partijen omvatten 92% van de Histadruth-stemmen. (Palestina Jaarboek, 1946, pagina 355). Ter illustratie van “Poale-Zion”).

Poale Zion maakt, net als de rest van de Palestijnse Socialistische Partijen, deel uit van de Wereld Zionistische Organisatie, die op zijn beurt door de wereld manoeuvreert voor zionistische doeleinden.

De Universal Jewish Encyclopedia (1943) berichtte onder ‘Poale Zion’ over de oprichting ervan in 1897; Na de oprichting van de politieke oriëntatie van Israël, werd de stemming van 1955 voor leden van de Knesset (parlement) in Israël als volgt gerapporteerd (Jewish Voice, 12 augustus 1955):

“Kaartai 40; Aan Mapai gelieerde Arabische partijen, 4; Herut 16; Algemene zionisten, 14; Religieus Front (Mizrachi, Hapoel Hamizrachi) 12; Aguda, 6; Achduth Avoda, 10; Mapam, 8; Progressieven, 5; en communisten, 5.”

En wat zijn deze partijen in het kort? Het Palestine Yearbook, 1946, pagina 354 zegt:

“Mapai is een zionistisch-socialistische partij Vanaf het begin is Mapai aangesloten bij de Tweede (Brussel) Internationale.” Lenin en andere Roden behoorden tot de Tweede Internationale, totdat Moskou zijn eigen, de Derde Internationale, vormde, een combinatie van marxistische partijen gevormd in 1919.

Herut, die nu naar verluidt de op een na machtigste Palestijnse partij is, werd gevormd door de Sternistische terroristen die de Britse politie op sadistische wijze opblazen. Nadat Israël door de VN tot staat was uitgeroepen, werden deze Sternisten toegelaten tot het Palestijnse parlement, de Knesset, en noemden hun partij Herut.

Mapai probeerde zich aan te sluiten bij de Moskouse Internationale, maar dat mocht niet vanwege kleine voorwaarden. Het “heeft over het algemeen een beleidslijn die vergelijkbaar is met die van Irgun en de Fighters for Freedom. Het staat voor nauwe samenwerking met de Sovjets… Een weinig bekend feit is dat er nu Sovjet-wapens zijn afgegeven aan alle Israëlische troepen… Recente Hebreeuwse overwinningen zijn behaald met Sovjet-wapens.’ (Uit Jerusalem Calling, orgaan van de Sternist, nu Herut, Fighters for Freedom, 3 september 1948, 149 Second Avenue, New York)

Ahdut, of Acduth, of Leachduth, Avodah is, zoals eerder vermeld, een Socialistische Partij, een partij die met andere woorden toegewijd is aan het onderwerpen van alle klassen aan één collectieve regel.

Het Religieuze Front – Mizrachi en Hapoel Hamizrachi, en de nog fanatiekere Agudah-partijen zijn Talmoedische partijen, fanatiek toegewijd aan het verwezenlijken van de antichristelijke, immorele, antimenselijke wereldmachtdoelstellingen van hun Farizeeër-religie. Het verschil tussen de communistische tactiek en de talmoedische tactiek is dat de ene politiek en bedrieglijk is, terwijl de andere inspireert en de dynamiek van deze tactieken is. De een brengt in praktijk wat de ander leert. Het communisme is het talmoedisme in actie.

De Communistische Partij is slechts een arm die verbonden is aan de Moskouse tak van het Joodse imperialisme.

De algemene zionisten verschillen alleen in hun nadruk op bepaalde beleidsmaatregelen die het best geschikt zijn om de doelstellingen van de Talmoedische wereld te verwezenlijken. Wat elk denkbaar ‘conservatisme’ betreft, waren de leiders van de algemene zionisten (volgens het Palestine Year Book, 1946, uitgegeven door de Zionist Organization of America) de heersende hoofden van de World Zionist Organization: rabbijn Stephen S. Wise, Rabbi Abba Hillel Silver, Louis Lipsky, Nahum Goldmann. (pagina 357)

Wise, Silver, Goldmann, Lipsky waren allemaal opgenomen in de 120 topjoden van de wereld, gekozen door de wereld Kehillas in 1937, samen met commissaris Litvinov (Finklestein) van Rusland, rabbijn Louis Finkelstein (zie zijn “Farizeeën” hierin), en anderen.

De vier zijn leiders geweest in het World Zionist Congress en zijn Amerikaanse tak, het American Jewish Congress.

Volgende: Hoofdstuk XII. De joden en de communicatie van Rusland

Inhoudsopgave Index

Inleiding tot Elizabeth Dilling

Navigeer door deze site

KABBALA BLOOTGESTELD!

5 augustus 2014 om 01:04 uur

De Kabbala is de basis van bijna elke occulte traditie die er is en is waarschijnlijk een van de BELANGRIJKSTE satanische boeken van onze tijd, met AFVALSE Joodse Rabbijnen als de grootste promotors van de Kabbala! De Kabbala is JOODSE MYSTICISME en MAGIE, die de New Age-beweging in deze laatste dagen als LEER heeft aangenomen. Kabbalah is de vervalsing van Satan; een mengeling van demonische, heidense filosofie en esoterisch gnosticisme. Het FEIT dat occulte groepen over de hele wereld de Kabbala koesteren zou boekdelen moeten spreken voor iedereen die het als een heilig boek beschouwt. HET IS NIET!

De Kabbala houdt zich aan het motto ‘zo boven, zo beneden’. Deze oude occulte zin, geleerd uit de tijd van de Egyptisch/Griekse god Hermes, heeft ook de leerstelling dat alle dingen Eén zijn, dat er geen God buiten ons is, dat hemel en aarde nu een eenheid zijn en dat altijd zijn geweest. en dat wij zelf gezamenlijk ‘God’ zijn. De aarde is God, de sterren zijn God, de natuur is God. Alles is een. Alles is goddelijk. Deze VALSE LEER onttroont God en zet de MENS op de troon. Het verenigt ALLE religies en stelt dat er geen aparte hemel of hel is.

De hedendaagse Kabbala is niets anders dan de afvallige mystiek van BABYLON, die begon niet lang nadat God de wereld vernietigde met de zondvloed in de tijd van Noach. Het begon met de Nephilim Nimrod bij de Toren van Babel en is sindsdien het thema van DEZE WERELD. Het is niet NIEUW, maar is in feite het heidense geloofssysteem van vroeger, doorgegeven door Satan zelf. Het stierf nooit uit; het ging tot nu toe door tijdens de eerste komst van Jezus en deze afvallige religie zal uiteindelijk tot een einde komen bij de spoedige verschijning van Jezus in deze Laatste Dagen.

De leringen komen uit een oud boek genaamd de Zohar, dat zogenaamde interpretaties biedt van de ‘INNERLIJKE’ betekenis van de Thora. Volgens de joodse traditie is deze zogenaamde kennis door de eeuwen heen bewaard gebleven en slechts door een paar bevoorrechte mensen bewaard gebleven. 2 Petrus 1:20 zegt: “We moeten dit eerst weten: geen enkele profetie van de Schrift heeft een eigen interpretatie.” Volgens de Bijbel kan IEDEREEN de Bijbel dus begrijpen. Kabbalisten willen ons doen geloven dat het de Joodse rabbijnen zijn die de experts zijn op het gebied van de kennis van God, en dat kan niet verder van de waarheid zijn! De Kabbala werd geschreven door Joodse Farizeeën en Jezus vertelde de Farizeeën in die tijd dat zij “van hun vader, de Duivel, waren.

Toen Jezus op aarde was, waren de Farizeeën een “religieuze sekte” die destijds de rabbijnen en priesters van de Tempel waren. Jezus herkende hen voor wie ze ECHT waren… ze waren van het ZAAD van Satan, de nakomelingen van de Nephilim. (Genesis 6). Zij waren GEEN echte Joden, maar deden zich voor als echte Joden. De Joodse oudsten hadden de mysteriën in de Joodse Tempel gebracht en hadden geheime ceremonies gehouden in verborgen kamers, die ook in de dagen van de profeet Ezechiël werden uitgevoerd. Over deze geheime ceremonies, die in de Tempel werden gedaan, kun je lezen in Ezechiël 8. Zij hielden vast aan dezelfde leerstelling als de Zohar en Jezus sprak “Wee” tegen hen uit!

De Kabbala DOET alsof het over de Joodse geschiedenis gaat en degenen die het bestuderen geloven dat ze een oude reeks boeken lezen die VERBORGEN kennis bevatten over de Bijbel en over het universum. Een flink aantal Hollywood-beroemdheden zijn kabbalisten. Als je goed kijkt als je beroemdheden op tv ziet of afgebeeld in tijdschriften, zie je vaak de karakteristieke rode koordarmband die ze dragen. De laatste tijd wordt voormalig president Bill Clinton gezien terwijl hij deze droeg.

Kabbalistenmystiek is de basis voor de vrijmetselarij, de rozenkruisers, de Illuminati, de Tempeliers en vele andere occulte organisaties. De Verenigde Staten zijn gebaseerd op dit kabbalistische mystieke geloofssysteem. Het enige wat je hoeft te doen is naar de mystieke symbolen op de achterkant van het Amerikaanse biljet van één dollar te kijken als bewijs daarvan. De Verenigde Naties zijn lange tijd een van de belangrijkste promotors van dit Babylonische systeem geweest, met als doel een ‘Nieuwe Wereldorde’ te vestigen, gebaseerd op oude occulte en vrijmetselaarsprincipes. William Jasper, auteur van “A New World Religion” beschrijft de religie van de VN: “…een vreemde en duivelse convergentie van New Age-mystiek, pantheïsme, aboriginal animisme, atheïsme, communisme, socialisme, Luciferiaans occultisme, afvallig christendom, de islam , Taoïsme, Boeddhisme en Hindoeïsme”.

Laat mij hieraan toevoegen dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn en dat er veel christelijke Joden zijn. (Ed.; dat is niet zo. Het woord jood komt in de bijbel niet voor. Ik heb daarover veel gedeeld. Israëlieten -nakomelingen van Jakob- werden door God geleid maar luisterden uiteindleijk niet naar Hem. Zie de gelijkenis van Jezus in Mattheüs 22 over de gasten die door de koning aan de bruilofsmaaltijd werden uitgenodigd. Ze kwamen niet. De koning nodigde toen andere gasten uit. Dat zijn de volgelingen van Jezus. Maar niet ieder gast had het goede kleed en werd buiten gegooid.) .De Babylonische religie (afkomstig van Nimrod) en de schrijvers van de Zohar en de Kabbala waren en zijn NEPHILIM (zaad van Satan), BEWEREND Joods te zijn! (De Openbaring zegt: “Die ZEGGEN dat ze Joden zijn en dat NIET zijn, maar dat ze van de synagoge van Satan zijn!”) Zij zijn de afschuwelijke hybriden van Satan. De Kabbala komt voort uit de afgronden van de HEL en is een compilatie van verwarrende Babylonische, Farizese, mystieke onzin… Dus voor degenen onder u die nog steeds denken dat het oké is om zich met de Kabbala bezig te houden, NEEM alstublieft acht op deze boodschap en kom uit deze groep. werkers van ongerechtigheid.

Satan heeft via de Kabbala een beroep gedaan op de massa, door hen te vertellen dat er “VERBORGEN KENNIS” is waar zij deel van kunnen nemen, net zoals hij Eva verleidde en haar liet eten van de Boom van de KENNIS van Goed en Kwaad. Ook al spreekt de Kabbala over vrede en goedheid, het is NIET op de Bijbel gericht! Het is een van de meest misleidende boeken die momenteel op de markt zijn en het doel ervan is om de lezer weg te trekken van de WAARHEID die alleen in Jezus Christus en Zijn Woord gevonden kan worden. “ALLEEN” door JEZUS kunnen wij eeuwig leven in de hemel hebben! Je KUNT NIET op een andere manier omhoog klimmen. Ik daag iedereen uit om bewijs te tonen van een duidelijke evangeliepresentatie in de Kabbala. . Jezus zei duidelijk dat Hij de ENIGE Weg naar de Vader was (Johannes 14:6). Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door MIJ.” Maar de Kabbala leert dat de adepten goden op zichzelf zijn en spreekt over hetzelfde waarmee Satan Eva verleidde… dwz…’Gij zult als goden zijn.’

Endtimez-ministeries

MYSTERIE VAN ONRECHTHEID

II Thessalonicenzen 2:7 zegt: “Het mysterie van de ongerechtigheid werkt al (en dit werd al in de dagen van de apostelen gezegd).” In Strong’s Concordance (3466) staat: “Bij de oude Grieken waren de ‘mysteries’ religieuze rituelen en ceremonies, beoefend door geheime genootschappen. Omdat Paulus oorspronkelijk was ingewijd in de Farizese sekte voordat hij tot Christus kwam, WIST HIJ dat het “Mysterie van de ongerechtigheid” GEHEIME BABYLONISCHE KABBALISTISCHE MYSTERIES betekende! Zelfs in de tijd van Ezechiël (Ezechiël 8) werd dit geheime mysterie van ongerechtigheid achter gesloten deuren in de Tempel uitgevoerd en het ging door tot in de tijd van Jezus! De Farizeeën waren op die dag de priesters en oudsten van de Tempel en Jezus sprak “Wee” tegen hen uit en zei dat zij van hun vader de duivel waren.

Deze geheime Farizese sekte wordt geregeerd door de Nephilim (zaad van Satan) en het kabbalisme is hun officiële religie. De valse profeet zal een kabbalist zijn. De Kabbala is geëvolueerd van het oude Babylon naar de huidige tijd en is de BASIS van zowel het Mysterie van de Ongerechtigheid als het Mysterie Babylon.

Dit is vanaf het begin Satans plan geweest, om deze satanische religie midden in de Joodse Tempel te plaatsen (toen) en nu heeft deze “mysterieuze religie” zich wereldwijd verspreid! De Kabbala is een farizeïsche joodse mystiek

Waarom is er een VALSE PROFEET als onderdeel van de overname door de Antichrist? Omdat het “religieuze” aspect ervan nodig is voor Satan om aanbidding te ontvangen, wat zijn PLAN is sinds de Hof van Eden. Zijn koninkrijk hier op aarde heeft zich al die tijd gevormd VOOR DIT LAATSTE UUR in deze Laatste Dagen, wanneer HIJ DAADWERKELIJK DENKT, dat hij officieel tot GOD gekroond zal worden!!!!

Nadat Jezus stierf voor onze zonden en vervolgens naar de hemel opsteeg, zijn we in de “Tijden van de heidenen” geweest, wat betekent dat vanwege Israëls rebellie tegen God AL DIE TIJD, Hij feitelijk van hen scheidde (om zo te zeggen) en de deur opende. van verlossing voor de heidenen. Lees de gelijkenis van de bruiloft in Matteüs 22, waar staat: ‘Hij riep hen (Joden) naar de bruiloft, maar ze wilden niet komen, dus riep Hij mensen van de snelwegen (symbolisch voor heidenen). Toen Jeruzalem en de Tempel werden verwoest (zoals Jezus zei dat het zou gebeuren) in 70 n.Chr., begonnen de tijden van de heidenen en wanneer de tijden van de heidenen “vervuld” zijn (wanneer die laatste heiden gered wordt), zal Jezus terugkeren.

De verdrukking zal de uitstorting van Gods toorn zijn, voornamelijk op de Joden. Door de eeuwen heen zijn zij tegen God in opstand gekomen!!! Zij kozen vanaf het allereerste begin voor de Babylonische religie. Ze aanbaden Baäl/Nimrod (de zonnegod, wiens oog zich op de top van de piramide op ons biljet van één dollar bevindt) en de wereld doet dat tot op de dag van vandaag NOG STEEDS.

En wat prediken de meeste kerken van vandaag? Ze plaatsten de JODEN daar op een voetstuk, alsof ze royalty’s waren…terwijl ze alleen maar God lasterden… en dat is de reden waarom God hen overgaf aan een “verwerpelijke geest”! Ik heb het niet over de getrouwe Hebreeuwse kinderen, maar over degenen die het hele Oude Testament tegen God in opstand kwamen, en degenen die nooit erkenden dat Jezus de Messias was.

Jezus zei dat zij hun land terug zouden krijgen in de Eindtijd en dat DIE generatie niet voorbij zou gaan voordat alle eindtijdtekenen vervuld waren. Israël werd in 1948 weer een natie (na 2500 jaar), dus de generatie is bijna om. Maar het terugkrijgen van hun land was geen HEILIGE DING, het was gewoon iets waarvan werd voorspeld dat het zou gebeuren in de Eindtijd!

De kwaadaardige Verenigde Staten die Israël altijd hebben gesteund, zouden dat niet hebben gedaan als Israël VAN GOD was, VERGEET ER GEEN FOUT IN! De Farizese Joden zijn de RINGLEIDERS van alle ongerechtigheid!!!! De meesten van hen zijn NEPHILIM, net als de rest van de WERELDHEERSERS, die NU aan het werk zijn om de GRIP van CONTROLE op ELKE LAATSTE PERSOON OP AARDE aan te scherpen!!!

Omdat de Hebreeën Gods uitverkoren volk waren, begon Satan zijn godslasterlijke heidense geloofssysteem in hen met de basis dat de Joden het HEILIGE VOLK zijn. Alleen degenen die door God waren uitgekozen, werden opgericht om een ​​zuivere race te vormen waar Jezus doorheen kon komen… zoals Noach, Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Jozua, David, de Profeten (door God gebruikt om de Schriften te schrijven) en de 12 apostelen! Dit waren de uitverkorenen van God…niet jouw fundamentele Jood vandaag de dag (met uitzondering van degenen die de Heer Jezus Christus hebben aanvaard natuurlijk).

De Kabbala is de religie van deze mensen die “zeggen dat ze Joden zijn, maar tot de synagoge van Satan behoren” en dat is het altijd geweest, zelfs in het Oude Testament! De Kabbala is de AFVALIGE RELIGIE VAN DE WERELD; degene waar de Antichrist doorheen zal gaan. Het is het mystieke geloofssysteem van deze Nieuwe Technologie van Universeel Bewustzijn en de energieën en krachten van de kracht van de lucht! De VN-agenda is door en door Kabbalah! Hun mystieke symbolen zijn overal aanwezig, ook op het Amerikaanse één-dollarbiljet. En de afvallige Joodse Davidster is het hexagram, hetzelfde als waarop de gebouwen van de hoofdstad en het Pentagon van Washington DC zijn ontworpen.

Wikipedia zegt: Een hexagram is een zespuntige geometrische sterfiguur, de samenstelling van twee gelijkzijdige driehoeken. Het snijpunt is een regelmatige zeshoek. Hoewel het algemeen wordt erkend als een symbool van de joodse identiteit, wordt het ook in andere historische, religieuze en culturele contexten gebruikt, bijvoorbeeld in de islam, in oosterse religies en in het occultisme.

De Davidster wordt gebruikt in het zegel en het embleem van de Theosophical Society (opgericht door Blavatsky in 1875, wat het Luciferiaanse gnosticisme is). Het wordt ook gebruikt in de Swastika, de Ankh, de Aum en de Ouroborus (slang die zijn staart opeet). De Davidster wordt ook wel het zegel van Salomon genoemd; dat was de oorspronkelijke naam tot ongeveer 50 jaar geleden. Het hexagram is als versiering binnen en aan de buitenkant van veel vrijmetselaarstempels te zien.

Het hexagram werd en wordt, net als het pentagram, gebruikt in praktijken van het occulte en wordt toegeschreven aan de 7 ‘oude’ planeten die in de astrologie worden geschetst. De zespuntige ster wordt vaak gebruikt als talisman en voor het oproepen van geesten bij de beoefening van hekserij. In het boek De geschiedenis en praktijk van magie, Vol. 2 wordt de zespuntige ster de talisman van Saturnus genoemd.

De in elkaar grijpende zespuntsdriehoeken worden al duizenden jaren gebruikt als aanduiding dat er een zwaard is gemaakt en ‘bewezen’ in de regio Damascus in het Midden-Oosten. Nog steeds is het een verplicht “bewezen” merkteken op alle officiële Britse en Amerikaanse militaire zwaarden, hoewel de messen zelf niet langer uit het Midden-Oosten komen.

De vijgenboom in Matteüs 24 symboliseert het Land Israël dat in de Eindtijd HERSTELD zou worden en Jezus gebruikte hem als TEKEN van de Eindtijdgeneratie. In wezen zei Hij dat de generatie die de wedergeboorte van het SECULAIR Israël in het land Israël en de heropleving van het Kabbalisme meemaakt, zal weten dat die generatie niet zal eindigen voordat de Verdrukking begint en Jezus terugkeert.

Zoveel zogenaamde christenen zijn blindelings betrokken bij de vestiging van de oude Israëlische monarchie, de derde tempel, dierenoffers, het Sanhedrin en de Noachidische wetten. Welnu, de Joden WILDEN NIET NAAR DE BRUILOFT… dus riep God de heidenen… en al 2000 jaar zijn de tijden der heidenen van invloed… TOTDAT DE TIJDEN DER heidenen vervuld zullen zijn !!! De Joden van vandaag “ZIJN NIET” het uitverkoren volk van God!!!! Dat is de GROOTSTE LEUGEN VAN DE HEL… ALLEEN DE HEBREEUWSE MENSEN DIE GOD HOUDEN EN GEHOORZAAMDEN, waren de uitverkorenen van God en degenen waardoor Jezus naar ons toe kwam!!!!!!

Dit Mysterie van Ongerechtigheid is nu op zijn hoogtepunt en WERKT om de Antichrist in te luiden. 2 Thessalonicenzen 2:7-12 zegt: “Want het mysterie van de ongerechtigheid werkt al: alleen Hij die nu laat, zal het toestaan, totdat Hij uit de weg wordt genomen. En dan zal die goddeloze worden geopenbaard, die de Heer zal verteren met de geest van zijn mond en zal vernietigen met de helderheid van Zijn komst; Zelfs hij, wiens komst volgt op de werking van Satan, met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle bedrieglijkheid van onrechtvaardigheid in hen die verloren gaan; omdat zij NIET de liefde van de WAARHEID ontvingen, zodat zij gered konden worden. En om DEZE OORZAAK zal God dan een STERKE WAANZIN zenden, zodat zij een leugen zouden moeten geloven; opdat allen verdoemd zouden worden die de waarheid niet geloofden, maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.”

zie ook bij bewust

20221227 Over de schuldigen 06

Waarom zijn het de Joden? (zie bij de link allerlei andere links. Ik deel er een paar. Ik hak het hele stuk in behapbare brokken. Google translate.)

(Ed.: er staat steeds jood maar het zijn khazaren/edomieten / farizeeën, jood is zoals zij zichzelf noemen / noemden. Jezus zei: zij die zich joden noemen en het niet zijn.)

JODEN creëerden de grap die het schoolsysteem is.

Waarom is dit belangrijk vraag je je misschien af? Want kinderen wordt eigenlijk niets geleerd. Ze leren geen analytisch denkvermogen. In plaats daarvan krijgen ze te horen dat ze een hoop nutteloze onzin uit hun hoofd moeten leren en het dan op papier moeten uitspugen. Als ze daar goed in zijn, krijgen ze een tien en krijgen ze te horen dat ze slim zijn. Kinderen wordt geleerd om de status-quo te accepteren en niet in twijfel te trekken, wat betekent dat ze tegen de tijd dat ze van school komen, goede, volgzame slaven zijn. Ze twijfelen nooit aan autoriteit of wat de reguliere media zeggen, omdat ze hun hele leven zijn aangemoedigd om dat deel van hun brein uit te schakelen.

Joden zijn verantwoordelijk voor Common Core Math. (overal dezelfde kernwiskunde) Zelfs de National Review publiceerde een artikel met verschillende voorbeelden die duidelijk de waanzin illustreren die Common Core is. De bedoeling van Common Core is om kinderen te hersenspoelen zodat ze geobsedeerd raken door processen en irrelevante details in plaats van een probleem op de meest effectieve en efficiënte manier op te lossen. Het zal geen verrassing zijn dat dit achterlijke en krankzinnige systeem voornamelijk door joden is bedacht. Veel Joden zijn geestesziek als gevolg van jarenlange inteelt en hebben een biologisch verlangen om al het goede dat in de natuurlijke wereld bestaat te vernietigen, te infiltreren en te ruïneren. Het is echt triest dat hun waanzin nu wordt gebruikt om de geest van kinderen te vernietigen.

De joodse ontaarding van de Amerikaanse cultuur (door een jood)

De opzettelijke domheid van Amerika

Harvard-professor Dr. Seymour Martin verklaarde in 1971 dat 25% van de Ivy League-schoolprofessoren joods is.

Zelfidentificerende marxisten zijn talrijker dan conservatieven op universiteitscampussen. Vanaf 2014 was meer dan 60% van de professoren liberaal. Sinds 2016 zijn er meer liberale professoren dan conservatieven met 12 tegen 1.

De huidige hogescholen leren onze kinderen socialisme, marxisme en communisme, transgenderisme, masturbatie, kontseks, allemaal joodse ideologieën.

“In het begin konden we door het banksysteem te beheersen het kapitaal van bedrijven beheersen. Hierdoor verwierven we het totale monopolie van de filmindustrie, de radionetwerken en de nieuw ontwikkelde televisiemedia. De grafische industrie, kranten, tijdschriften en technische tijdschriften waren al in onze handen gevallen.

De rijkste pruim zou later komen toen we de uitgave van alle schoolmaterialen overnamen. Door middel van deze voertuigen zouden we de publieke opinie kunnen vormen om aan onze eigen doeleinden te voldoen. De mensen zijn alleen maar domme varkens die grommen en de gezangen die we ze geven gillen, of het nu waarheid is of leugens.” – Harold Wallace Rosenthal (een Jood)

“De taak is om deze minderheid op zo’n manier bij elkaar te brengen dat het onmogelijk wordt voor de erfenis van Whiteness om zichzelf te blijven reproduceren. Het afschaffen van het blanke ras is zo wenselijk dat sommigen het misschien moeilijk kunnen geloven dat iemand anders dan toegewijde blanke supremacisten zich ertegen zou verzetten.” – Noel Ignatiev, Harvard Jewish Professor

Weet je dat deze ‘mondkapje’ ‘social distancing’ ‘handen wassen’ onzin eigenlijk kindermishandeling is? Het is je kinderen programmeren tot hersenloze, gehoorzame, emotieloze slaven. Het berooft hen van hun jeugd en ruïneert hun toekomst. Ze leren deze psychologisch schadelijke dingen op school.

JODEN creëerden de giftige vaccins en de MILJOENEN chemicaliën zoals aspartaam, MSG, gedeeltelijk gehydrogeneerde olie en geel #5, die in al ons bewerkte voedsel zitten. Deze gifstoffen maken kinderen dom door hun hersenchemie te beïnvloeden, waardoor ze minder intelligent en gemakkelijker te manipuleren worden. Het is toch duidelijk hoeveel dommer sommige kinderen tegenwoordig zijn dan twintig jaar geleden.

Wie is de leider in de strijd voor vaccins vandaag? Bill Gates, een Jood.

Onderzoek gewoon wie de eigenaar is van al deze bedrijven en bedrijven. Joden.

Monsanto is een Joods bedrijf. De Monsanto’s zijn Joods. Monsanto werd in 2018 overgenomen door Bayer. Bayer is ook een Joods bedrijf. Er zijn 5 investeringsaandeelhouders van Monsanto. Vanguard Group, Inc staat aan de top. Vanguard Group, State Street Corporation, Capital Research Global Investors en FMR (Fidelity) zijn de belangrijkste eigenaren. Andere bedrijven zijn Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Alle bedrijven in Joods bezit.

96% van de aandeelhouders stemt TEGEN GGO-etikettering. Ze willen niet dat je weet wat je eet!

Monsanto Draaideur (Ed.: Wat betekent een draaideur zin?

draaideur | Amerikaans woordenboek

Als je zegt dat een situatie een draaideur is, bedoel je dat mensen of andere dingen voortdurend komen en gaan, in plaats van ergens te blijven: De afdeling was een draaideur voor topleiders, want 10 directeuren kwamen en gingen gedurende een tiental jaren).: (lijst met namen van degenen die voor zowel Monsanto als FDA werken, de meesten van hen zijn … Joden.) Terwijl Amerikanen sliepen tijdens de “Cash for Clunkers” Bill, ramde de Senaat door de S-510 Food Veiligheidswet.

Michael Taylor- Taylor wordt geleid door zijn opzichters, de zionistische joden dr. Margaret Hamburg en dr. Joshua Sharfstein, die aan het hoofd staan ​​van de FDA-regeringsafdeling, het Office of Commissioners.

Suzanne Sechen – Haar professor was een van Monsanto’s universiteitsadviseurs en een bekende rBGH-promotor.

David Beier- Al (Jood) Gore’s belangrijkste adviseur binnenlands beleid. Beier is advocaat, voormalig congresmedewerker en lobbyist van Genentech (farmaceutisch bedrijf).

Michael Friedman , een jood, was een commissaris van de FDA voordat hij werd aangenomen als senior vice-president van Monsanto. *** Je onderzoekt de rest van deze lijst!!!

Ze werken allemaal voor zowel de FDA als Monsanto, de meesten zijn joods en de anderen hebben joodse handlers. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het legaliseren van gif in je eten

JODEN brachten ons de porno-industrie en nu hebben kleine kinderen toegang tot porno op hun mobiele telefoons.

De meeste pornosterren zijn joods. Ron Jeremy, James Deen, Nina Hartley, Joanna Angel, Michael Lucas, Seymore Butts (Adam Glasser) en Jenna Jameson om er maar een paar te noemen.

JODEN zijn de pedofielen, mensenhandelaars en rituele bloeddrinkers voor kinderseksmoord.

Yebhamoth 11b (Talmoed): “Seksuele omgang met een klein meisje is toegestaan ​​als ze drie jaar oud is.

“ Pederastie (d.w.z. seksuele relaties tussen mannen en vooral tussen man en jongens, red.) met een kind onder de negen jaar wordt niet beschouwd als pederastie met een kind daarboven… als men sodomie pleegt met een kind van minder leeftijd, er wordt geen schuld opgelopen.” (Sanhedrin 54b)

“ Als een volwassen man gemeenschap heeft gehad met een klein meisje, is dat niets, want als het meisje jonger is dan dit, minder dan drie jaar oud, is het alsof je de vinger in het oog steekt. De tranen komen keer op keer in de ogen, zo komt de maagdelijkheid terug bij het kleine meisje onder de drie jaar. (Kentubot 11b)

Joe Biden houdt van kleine meisjes.

Ken je Jared nog van Subway? Veroordeelde zedendelinquent in kinderporno. joods!

Ze beweren dat het een 5000 jaar oude Abrahamitische traditie is. Dus God instrueerde de Joden om hun tanden te gebruiken om deze gruwel te doen?!!! NEE Dat deed hij niet!

Bill Gates is een zelfverklaarde pornoverslaafde en joods.

Jeffrey Epstein is joods. Jeffrey heeft veel vrienden die naar zijn ‘Pedo Island’ zijn geweest, zoals Bill Gates, de Clintons, Donald Trump, prins Andrew, Alan Dershowitz, Ghislaine Maxwell, Leslie Wexner, en ze zijn ook allemaal joods, zelfs prins Andrew heeft joodse roots .

JODEN zijn de grootste groep criminelen, van velen waarvan we zelfs nooit iets horen omdat ze de media beheersen.

‘ Wat een Jood steelt van een Goy mag hij houden (Sanhedrin 57a)

‘ Uitroeiing van de christenen is een noodzakelijk offer’ (Zohar, Shemoth)

‘ Als een Jood een Goy vermoordt, zal er geen doodstraf zijn’ (Sanhedrin 57a)

Bernie Madoff, Jood, voormalig voorzitter van de NASDAQ-aandelenmarkt en bekende exploitant van het grootste Ponzi-plan in de wereldgeschiedenis. Pleitte schuldig aan 11 misdrijven.

Seriemoordenaar uit de jaren 70 David Berkowitz, Jood. Baruch Goldstein, Jood, massamoordenaar in de jaren ’90.

“Het waren over het algemeen de Joden”, zegt Norman Cantor, “niet de Italianen, die creëerden wat later de maffia werd genoemd. In de jaren 1920 begonnen de Italianen de Joden te vervangen in de georganiseerde misdaadindustrie in New York, maar zo laat als je in 1940 een spectaculaire hit wilde, zocht je een vertegenwoordiger van de Lepke Buchalter Gang, ook bekend als Murder Inc. Joden waren ook prominent aanwezig in de gokhandel en ontwikkelden Las Vegas in de jaren 40. Het was een joodse gokker die de 1919 baseball World Series – wat bekend werd als het Black Sox-schandaal.” [CANTOR, p. 389] De dader van het schandaal was Arnold Rothstein, merkt Charles Silberman op, “de uitvinder van de georganiseerde misdaad”. [SILBERMAN, op. 128]

“In 1908”, merkt de Jerusalem Post op , “waren Joden 25 procent van de vier miljoen inwoners van New York City, maar 50% van de gevangenispopulatie.” [HENRY, M., 10-4-01] Datzelfde jaar merkte de politiecommissaris van New York City, Theodore A. Bingham, publiekelijk op dat de helft van alle criminelen in zijn stad joods was.

De meeste [Las Vegas] hotelbouwers waren Joodse Amerikanen.

In Texas, was Jack Ruby (geboren Jacob Rubinstein), de (joodse) moordenaar van Lee Harvey Oswald, de man die John F. Kennedy zou hebben vermoord. Ruby had belangen in zes stripteaseclubs in de omgeving van Dallas.

Bolsjewieken waren joden en vermoordden 66 miljoen voornamelijk christenen in Rusland.

De joodse journalist Sever Plocker verklaarde in de Israëlische nieuwsbron Ynet News in 2006: ” We mogen niet vergeten dat enkele van de grootste moordenaars van de moderne tijd joods waren”, .

Kaïn, de eerste Jood, (Ed.: dit kan dus niet, in de bijbel komt het woord jood niet voor. Er waren 2 soorten zaad: van de satan en van God via Adam. Kaïn was de tak van de satan. Het eten van de appel die satan aanbood aan Eva is het aannemen van het zaad van satan, daarna nam ze zaad van Adam aan. De eerstgeborene is van de satan is Kaïn en die) vermoordde Abel. Joden waren vanaf het begin moordenaars. (Ed.: nee de kinderen van de satan (de edomieten) waren vanaf het begin moordenaars, Jezus zei het zo: (Johannes 8:44 HSV)

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.)

Joden vermoordden Israëlitische priesters.

Doëg, de Edomitische Jood, doodde 85 Levitische priesters in de dagen van koning Saul. (1Sm 21:7, 22:6-23). (Ed.: 7Op die dag nu had iemand van de dienaren van Saul zich daar voor het aangezicht van de HEERE afgezonderd. Zijn naam was Doëg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Saul had. / 18Toen zei de koning tegen Doëg: Treedt u dan toe en steekt u de priesters dood. Toen trad Doëg, de Edomiet, toe en híj stak de priesters dood. Hij doodde op die dag vijfentachtig mannen die het linnen priesterhemd droegen, met de scherpte van het zwaard.

19Hij sloeg ook de inwoners van Nob, de stad van deze priesters, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen toe. Zelfs de runderen, de ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte van het zwaard.

20Maar een van de zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam. Zijn naam was Abjathar en hij vluchtte David achterna.

21Abjathar vertelde David dat Saul de priesters van de HEERE gedood had.)

De Joden ( Ed.: nee de Edomieten: 7HEERE, denk aan de Edomieten,

aan de dag dat Jeruzalem viel,

toen zij zeiden: Haal neer, haal neer die stad,

tot op haar fundament!) hielpen de Babyloniërs Jeruzalem vernietigen:

Psalm 137:7 Gedenk, o YAHWEH, de kinderen van Edom in de dag van Jeruzalem; die zei: haal neer, haal neer, zelfs tot op de grond. (breek het tot de bodem af)

Ze probeerden zelfs Gods land in hun bezit te krijgen terwijl de Israëlieten in Babylonische ballingschap waren.

Ezechiël 36:5​​ Daarom, zo zegt YaHWeH GOD; Zeker, in het vuur van Mijn jaloezie heb Ik gesproken tegen de rest van de naties, en tegen alle Idumea ( Edomieten ), die Mijn land in hun bezit hebben gegeven met de vreugde van hun hele hart, met weerzinwekkende gedachten, om het uit te werpen voor een prooi. ( 5daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn. 6Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt. 7Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen:Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen!)

Koning Herodes, een Idumeese Edomite Jood, liet de Levitische priesters doden in de Hippodroom vlak voor de tijd van Christus, en verving ze door Edomitische Joodse (Ed.: nee, farizeese) priesters. De Joden ( de edomieten) vermoordden Christus en probeerden de Romeinen daarvan de schuld te geven. De Joden (de Rothschildmaffia) begonnen WO I en II en stalen daarbij het land Israël (1948).

Over de proevingen van Jezus . Over Farizeeën. Over Priesterschap.

Lees ook bij bewust over waarheid

20210318 Over het alles doordringende kwaad

Het doordringende kwaad in de menselijke cultuur kan alleen doordringen als het niet als kwaad wordt herkend. Menselijke culturen zijn crimineel, samenzweerderig en langzaam tot een alomtegenwoordig kwaad verziekt. Dat wil zeggen, ze zijn zelfvernietigend.

Als we vandaag aan “georganiseerde misdaad” denken, beperken we dat denken over het algemeen tot grote of kleine netwerken van criminele families of criminele organisaties, zoals de maffia.

Maar er is een ander en nog groter kwaad: cultureel doordringend kwaad.

Wat vals is, is slecht; de vraag is op welk punt valsheid crimineel wordt in een bepaalde cultuur.

Marxisme, of het nu communisme, nazi-fascisme of vriendjeskapitalisme is, is vals en daarom slecht. Het marxisme belooft ten onrechte utopie; het levert alleen dystopie op.

Het beweert de arbeidersklasse te verdedigen; het is bedoeld om de “burgerlijke” werkende middenklasse te vernietigen. Het belooft de vrijheid en onafhankelijkheid van de burger; het levert de semi-slavernij op van de totale afhankelijkheid van de burger van de staat. Het belooft gelijkheid aan iedereen; het levert gunst en rijkdom aan de heersende klasse en armoede aan de arbeidersklasse. Het belooft een gelukkige cultuur; het levert een gecontroleerde bevolking op die met ijzeren vuist wordt geregeerd.

Het marxisme is crimineel binnen het Christendom omdat het marxisme, in elke bekende variantie, het geloof in God, de natuurwet en elk gebod van God tegenwerkt. Het marxisme verzet zich tegen het gezag van het gezin en de ouders over hun eigen kinderen, het recht op leven en het recht op persoonlijk bezit.

Marxisme is in elke variant, een georganiseerd crimineel samenzweerderig systeem is. Het veroorzaakt en verspreidt op criminele wijze alomtegenwoordig kwaad in de cultuur, waardoor sociale chaos en dystopie worden veroorzaakt, zodat een tiran van de ‘ machiavellistische verlosser ‘ opportunistisch kan opstaan om de dystopie en sociale chaos (die hij hielp veroorzaken) te vernietigen en de heerser te worden, tot luide toejuiching van de “geredde” bevolking.

En natuurlijk is het atheïstische deel van het marxisme een puur op geloof gebaseerd geloofssysteem, dat niet met wereldse empirische middelen kan worden bewezen. Dat maakt het een religie, of een strikt op geloof gebaseerd religieus geloofssysteem, of atheïsten dat nu leuk vinden of niet. In tegenstelling tot het Christendom heeft het geen historisch geverifieerde Openbaring die het ondersteunt. Atheïsme heeft alleen de onbewezen of weerlegde geschiedenissen van de valse religies van het darwinisme , het freudianisme en het marxisme.

Het christendom is natuurlijk 2000 jaar oud.

In de christelijke leer is de mens gemaakt naar het beeld van God, en elk individueel mens is een ander Godsbeeld, hoe divers we ook mogen zijn. Ieder mens wordt daarom als heilig beschouwd; het leven zelf in ieder mens is een heilig iets, dat op individueel niveau de waardigheid van God verdient en vasthoudt.

In de marxistische revolutionaire leer heeft de individuele mens alleen een utilitaire ( van nut zijnde) waarde voor datgene wat hij kan bijdragen aan de revolutie. Als hij niet kan of wil bijdragen, heeft hij geen waarde. Hoewel het individu kan stijgen tot het niveau van een ‘held’ of ‘martelaar’ voor de revolutie, is dat alleen naar de inschatting van de bestaande bevolking, want er is geen leven na de dood, geen eeuwige beloning of straf. Alles is “collectief” in de poging om de mensheid te vervolmaken, door middel van het plan van de mensheid. Of het plan van de meest elite en bevoorrechte marxistische heersers van de mensheid.

De dood is de oplossing voor alle problemen. Geen man, geen probleem. Joseph Stalin.

Niets kan waarde hebben zonder een gebruiksvoorwerp te zijn. Karl Marx.

De dood van één man is een tragedie. De dood van miljoenen is een statistiek. Joseph Stalin.

De revolutionair is de man die zich heeft bevrijd van bloed- en bodemverbanden, van zijn moeder en zijn vader, van speciale loyaliteiten aan staat, klasse, ras, partij of religie. Eric Fromm en Abraham Maslow.

Door het bekwame en aanhoudende gebruik van propaganda kan men een volk zelfs de hemel als de hel of een buitengewoon ellendig leven als het paradijs laten zien. Adolf Hitler

Alle grote marxistische leiders uit de geschiedenis, inclusief Marx zelf, zagen alleen waarde in de individuele mens in wat dat individu kon bijdragen aan de revolutie.

De kerk op aarde is het lichaam van Christus. Ieder individu is een waardig lid van dat heilige lichaam.

Echte marxisten, culturele marxisten en nuttige idioten (slachtoffers van marxisten) zijn over het algemeen atheïsten, agnostici, vreemde newage aanhangers of gewoon puur materialistische naturalisten.

Er is geen atheïstisch, agnostisch of niet christelijk geloofssysteem dat redelijkerwijs kan worden onderbouwd.

Ze zijn allemaal onredelijk .

Dit is oppositie tegen de waarheid, en de echte kampioen van onwaarheid in deze wereld is satan. De niet aflatende obsessieve missie van satan is om mensen van een staat van genade naar een staat van schande te brengen, of een staat van zonde, het tegenovergestelde van genade. En om ze daar te houden, en om ze te rekruteren om mee te doen aan zijn niet aflatende missie.

Het enige wat je hoeft te doen is rondkijken naar de oppositie tegen de Waarheid, of het nu religieus, psychologisch, politiek, wetenschappelijk of wat dan ook is, en wat je meestal zult zien is haat . Ware haat. Ziedende haat. En merk op dat haat precies het tegenovergestelde is van God, die liefde is. De tegenstanders van het geloof in God geloven niet alleen niet, ze haten God en ze haten gelovigen, en ze drukken een echte, bijna grillige vijandigheid uit ten opzichte van het geloof zelf. De blinde haat in hen kookt over in ongecontroleerde, razende spraak, houding en actie.

Het meest irritante van al deze haat is dat de feitelijke standpunten die deze haters innemen gewoon zo duidelijk verkeerd zijn . Zij, die in dwaling en onwaarheid staan, zijn vervuld van hoogmoed en onuitstaanbare neerbuigende zekerheid van niet alleen de juistheid, maar ook de hoge moraliteit van hun overtuigingen.

Ze denken echt dat ze een hoge morele grondslag hebben .

Ze kunnen niet goed en kwaad onderscheiden , niet echt zien wat echt is en wat onwerkelijk.

Voorstanders van pro-sodomie beschouwen anti-sodomie-voorstanders als immorele “homofoben”.

Voorstanders van homoseksualiteit die ‘natuurlijkheid’ en ‘zo geboren’ zijn, beschouwen de genetisch bewijskrachtige oppositie tegen dat dwaze geloof als de immorele wetenschap-ontkenners.

Anti-blanke racisten beschouwen alle blanke mensen behalve zijzelf als immorele racisten.

Voorstanders van denkbeeldige genderrechten beschouwen alle denkbeeldige genderontkenners als de immorele wetenschap ontkenners.

Burgers die binnen hun eigen landsgrenzen veilig willen zijn voor moord en chaos door buitenlandse binnenkomers, worden beschouwd als immorele racisten, dwepers, islamofoben, nativisten en xenofoben.

Dit is slechts een kleine reeks voorbeelden; het wordt alleen maar erger en erger, hoe meer je er naar kijkt. In bijna alle gevallen zijn de linksen zelf datgene waarvan ze hun oppositie beschuldigen. Ze zijn absoluut, onwankelbaar onverdraagzaam in hun standpunten, omdat ze hun oppositie ten onrechte ervan beschuldigen dat ze onverdraagzaam zijn.

Zoveel mogelijk marxisme uitdragen en anti-natie maatregelen propageren is globalistische agenda

van de communistische wereldelite, ook al wordt deze niet zo genoemd. Het is de agenda van de grote reset.

Hollywood is er helemaal voor. Paus Franciscus is er helemaal voor. De VN is er helemaal voor. De EU is er helemaal voor.

George Soros betaalt ervoor, en alle communistische revolutionaire “gemeenschapsorganisatoren”, organiseren het aan de basis. (Saul Alinsky was een marxistische activist)

Het is een politiek spel, professioneel gespeeld door professionele politici.

En dat is het probleem. Politiek hoort geen beroep te zijn. Het hoort een plicht te zijn; een burgerverantwoordelijkheid, tijdelijk , en wanneer de plicht is vervuld, keert de burger terug naar het normale burgerleven. De politieke partijen hebben dat allemaal ten kwade veranderd.

Het is een politiek spel, professioneel gespeeld door professionele politici.

We zijn een door raciale en gender quota aangedreven samenleving geworden, in plaats van een puur op competitieve verdiensten gebaseerde excellente samenleving. Een wraakzuchtig en hatelijk gevoel wordt irrationeel bijgebracht bij onze eigen bevolking door anti blank onderwijs en anti blanke geschiedenis, propaganda in het nieuws enz.

In het geveinsde streven naar gelijkheid voor een minderheid, moest gelijkheid van de meerderheid worden ontdaan, in naam van gelijkheid.

Homoseksuele rechten werden in het leven geroepen en homoseksuelen hadden niet alleen het ‘recht’ om homoseksueel te zijn, maar om geaccepteerd en omarmd en ‘genormaliseerd’ te worden in elk deel van de westerse cultuur. Geen uitzonderingen; inclusief zelfs kerken. Iedereen die het er niet mee eens was, moest worden gestraft, als “homofoob” en als een onverdraagzame.

Transseksuele rechten werden verbeeld en transseksuelen hadden niet alleen het ‘recht’ om te geloven dat ze anders waren dan wat ze wetenschappelijk waren, maar om geaccepteerd en omarmd en ‘genormaliseerd’ te worden in elk deel van de westerse cultuur. Geen uitzonderingen; inclusief zelfs kerken. Iedereen die het er niet mee eens was, moest worden gestraft als een “homofoob”, een “trannyfoob” en de immer populaire onverdraagzame .

De marxisten noemen het “vooruitgang”. Maar het wordt erger. ‘Haatwetten’ en ‘aanzetten tot haat’ zijn gereguleerd, gereguleerd door de rechtbank, in directe schending van het feitelijke grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting.

Bepalen of een gepleegd misdrijf een “haatmisdrijf” was, kan alleen subjectief, niet objectief, worden gedaan zonder het vermogen van de rechter om gedachten te lezen. Een misdaad is al een misdaad. Maar, zo meent het establishment, moet de straf altijd “opgestapeld” zijn als de dader blank is, of mannelijk, of christelijk, of heteroseksueel, of of of

Daarom hebben we nu deze demonische “haatmisdrijven” en “hate speech” -codes.

Het hele scala aan milieu en ecologische fraude en hoaxes die worden beschreven in de artikelen over de econazi-beweging , is niets anders dan een door de wereldregering geïnduceerde en gepromote sociaal-psychologische truc . Inmiddels zou iedereen dat moeten weten; maar inmiddels weet iedereen dat niet . En dit is misschien wel het meest bedreigende en duivelse kwaadaardige programma nu toe.

De hele gigantische stapel fraude, hoaxes en oplichting is in de eerste plaats bedoeld om wereldburgers ten onrechte ervan te overtuigen dat mensen de kanker op aarde zijn.

En dat, ten tweede, de enige mogelijke redding voor het leven op de hele planeet om de kanker van de mensheid te overleven, is om een wijze, goedaardige en wetenschappelijke elite als wereldbestuur te vestigen, om de leefbaarheid op aarde te verlengen, in ieder geval lang genoeg om de kolonisatie van een andere planeet mogelijk te maken, of iets dat even belachelijk is, zogenaamd om de zogenaamd slechte mensheid om de een of andere reden in stand te houden.

De belangrijkste van deze door de overheid gesponsorde en door de overheid aangestuurde hoaxes is natuurlijk de Global Warming hoax, die voorheen Global Cooling heette en momenteel voorkomt onder de naam Climate Change . Tot dusverre heeft deze hoax alleen maar tot gevolg gehad dat het bedrijven en economieën van bedrijven en naties schade toebrengt en mannen zoals Al Gore ontzettend rijk maakt.

Maar mensen geloven het. Miljoenen mensen geloven het. Het is een wereldwijde hoax. Het hele culturele marxisme zit erin, dat wil zeggen dat het hele establishment het spel meespeelt.

En om het proces van macht te vergroten om de agenda te kunnen blijven uitvoeren zat corona in de pijplijn.

Dat is de volgende ongekende hoax die miljoenen (misschien wel miljarden) mensen een bestaan ontneemt.

De twee draden van de satanische strategie die je kunt oppikken met betrekking tot alle door het establishment gesponsorde, door globalisten gefinancierde, door georganiseerde, cultureel marxistische ideologieën gevoed, aanvallen van minderheden op onze hele nationale moraal, moorddadige aanvallen op onze nationale bevolking en menselijke veroorzaakte bedreigingen voor het milieu. voor al het leven op aarde, enz. zijn deze:

De meerderheid, nooit een minderheid, is de schuldige, en de meerderheid moet zich onderwerpen aan nieuwe overheidscontrole op de hele samenleving, of het nu gaat om het leven van minderheden, of om meer pop-up daden van terrorisme binnen de natie te voorkomen. Alleen de overheid kan deze problemen oplossen.

De problemen zijn altijd te groot om door één, twee of tien nationale regeringen op te lossen. Alleen een wereldwijde overheid kan een wereldwijd probleem oplossen. We hebben allemaal dringend behoefte aan mondiaal bestuur, opdat de wereld niet vroegtijdig ten einde komt en we allemaal sterven. Vertrouw op de wereldwijde overheid.

Satans kwaad is een lange tijd aan het opbouwen geweest. Voordat het “establishment” zelfs het establishment werd genoemd, voordat het door velen werd erkend voor wat het is.

En de seculiere liberale “ intellectuele” MSM verspreidden hun slechte invloed op het geloof, op het rationele denken, op de rede zelf. Het cultureel-marxistische gedachtegoed is doorgedrongen in alle aspecten van het onderwijs, de rechterlijke macht en de media. Overal is bijvoorbeeld D 66 sterk vertegenwoordigd en dat lijkt een gewone democratische links liberale partij die aanschurkt tegen de “rechtse” VVD, maar dat is het niet. Beide partijen zijn cultureel marxistisch en trekpoppen van “Davos”.

Merk op hoe de aandacht van de hele wereld nu in de eerste plaats op wereldse zaken is gericht, niet op geestelijke zaken. Niemand denkt zelfs maar aan God. Wie heeft er nog tijd voor ?

En onthoud wie deze wereld regeert. De Kerk zelf is werelds gemaakt.

Het draait allemaal om Waarheid, en Waarheid is in de kern heel eenvoudig, namelijk God. Erkend of niet, dat is wat (of wie) de objectieve waarheid is.

St. Michael onze aartsengel, verdedig ons in de strijd.

Wees onze verdediging tegen de goddeloosheid en valstrikken van de duivel.

Moge God hem berispen, bidden wij nederig, en gij,

o Prins van de hemelse heerscharen, werpt door de kracht van God

satan in de hel en alle boze geesten, die op de wereld rondwaren op

zoek naar de ondergang van de zielen.

Amen.

20210210 Over het kwaad 4

Ik deel graag het artikel van Vic Biorseth via

Over het doordringende kwaad van georganiseerde wetteloosheid en wanorde in de cultuur.

Ik lees regelmatig op deze blog en ik vind het een interessant blog. Omdat ik veel deel over het kwaad vind ik dat dit er ook bij hoort. We moeten het kwaad zien en begrijpen.

…Is georganiseerde wanorde geen oxymoron? (oxymoron: een stijlfiguur die een verbinding van twee tegenovergestelde begrippen bevat. Voorbeeld: `”Het nut van het nutteloze” is een oxymoron.) Natuurlijk; maar de wanordelijke slachtoffers worden niet verondersteld te weten dat hun wanorde een criminele samenzwering was en crimineel uitgelokt. Het doordringende kwaad in de menselijke cultuur kan alleen doordringen als het niet als kwaad wordt herkend. Menselijke culturen zijn crimineel, samenzweerderig en langzaam tot een alomtegenwoordig kwaad verziekt.

Twee principes definiëren alomtegenwoordig goed en alomtegenwoordig kwaad:

God is de waarheid. Alles wat van de werkelijkheid is, is van God.

Satan is onwaar. Wat er aan valsheid ook is, het is van Satan.

…Als we vandaag aan “georganiseerde misdaad” denken, beperken we dat denken over het algemeen tot grote of kleine netwerken van criminele families of criminele organisaties, zoals de maffia.

…Wat vals is, is slecht; de vraag is op welk punt valsheid crimineel wordt in een bepaalde cultuur.

…Marxisme of het nu communisme, nazi-fascisme of vriendjeskapitalisme is, is vals en daarom slecht. Het marxisme belooft ten onrechte utopie; het levert alleen dystopie op. Het beweert de arbeidersklasse te verdedigen; het is bedoeld om de “burgerlijke” werkende middenklasse te vernietigen. Het belooft de vrijheid en onafhankelijkheid van de burger; het levert de semi-slavernij op en de totale afhankelijkheid van de burger van de staat. Het belooft gelijkheid aan iedereen; het levert gunst en rijkdom aan de heersende klasse en armoede aan de arbeidersklasse. Het belooft een gelukkige cultuur; het levert een gecontroleerde bevolking op die met ijzeren vuist wordt geregeerd.

…Het marxisme is crimineel binnen de katholieke kerk omdat het marxisme, in elke bekende variantvorm, het geloof in God, de natuurwet en elk gebod van God tegenwerkt. Het marxisme verzet zich tegen het gezag van het gezin en de ouders over hun eigen kinderen, het recht op leven en het recht op persoonlijk bezit,

Het marxisme is crimineel in de VS omdat het marxisme, in elke bekende variantvorm, alles in de grondwet en alles in de Bill of Rights tegenwerkt, die toevallig de hoogste wet van het land in de VS bevat. ( NB.: ook in de EU, ook in Nederland)

Wij stellen dat het marxisme, in elke variant, een georganiseerd crimineel samenzweerderig systeem

is. Het veroorzaakt en verspreidt op criminele wijze alomtegenwoordig kwaad in de cultuur, waardoor sociale chaos en dystopie worden veroorzaakt, zodat een tiran van de ‘ machiavellistische verlosser ‘ opportunistisch kan opstaan om de dystopie en sociale chaos (die hij hielp veroorzaken) te vernietigen en de heerser te worden, tot luide toejuiching. van de “geredde” bevolking.

…En daarom raden we aan het marxisme te verbieden , en dit is het waarom het lang geleden, door meerdere pausen in de katholieke kerk verboden werd en werd veroordeeld.

…De islam – of het nu soennieten, sjiieten of een andere variant is – is vals en daarom slecht.

De islam beweert een religie te zijn. Het is niet. De islam is een kwaadaardige politieke beweging gericht op het bereiken van uiteindelijke wereldheerschappij.

…Wij stellen dat de islam, in elke variant, een georganiseerd crimineel samenzweerderig systeem is. Het probeert op criminele wijze zichzelf stilletjes te laten groeien in gastlanden, vermomd als een “religie van vrede”, totdat het sterk genoeg is om de gastcultuur met geweld te veroveren door middel van oorlog.

…Politieke partijen – hoe ze zichzelf ook noemen – zijn vals en daarom slecht.

Politieke partijen beloven het leven in landen te verbeteren; wat ze eigenlijk zoeken en bereiken is rauwe politieke macht, puur en simpel. Ze beweren misschien dat ze de burgerij verdedigen, maar wat ze het eerst verdedigen, zijn zichzelf, en alles wat ze als lichaam willen bereiken, is pure heersende macht. Politieke partijen komen uiteindelijk alleen voorstander van populaire of winnende kiezerskwesties als een secundaire, vaak onaangename maar nog steeds noodzakelijke weg om politieke macht te vergaren. Politieke partijen proberen de nationale regeringen absoluut te controleren, zelfs ondanks grondwetten.

…En zodra een politieke partij de absolute controle over een natie krijgt, kunnen de kiezers wat de voorzitter van de partij betreft verdoemd worden.

…Welkom in de harde, koude realiteit.

Het enige dat de Waarheid voor Hem in deze wereld heeft, zijn wij .

Het herstel van Waarheid = Werkelijkheid in de harten en geesten van mensen is nu volledig afhankelijk van jou en mij; als we het niet doen, wordt het niet gedaan.

Over een marxistisch-racistische partij

herbloggen zie link onderaan

D66, Sigrid Kaag, Neergang van Nederland12

DOOR FRITS BOSCH · 5 SEPTEMBER 2020

Dat een partij zonder identiteit identiteitsbeleid bepleit verbaast niet. Frits Bosch beschrijft wat het behelst, hoe het wordt toegepast en wat de rol van D66 is. En meer.

Is D66 een partij zonder ideologie? Nee, al lang niet meer. D66 was de ‘Radicaal Democratische partij’ van Hans van Mierlo en het “Redelijk Alternatief” van Jan Terlouw. Nu heeft D66 een ideologie gevonden in identiteitspolitiek.

Politiek anker

Kent D66 een stevig politiek anker? Nee, D66 worstelt sinds de oprichting op 14 oktober 1966 met haar bestaansrecht. D66 noemde zich onder meer progressief, sociaal-liberaal, vrijzinnig, was radicaal-democratisch en een ‘redelijk alternatief’. Maar dat heeft de kiezer nooit echt kunnen aanspreken vanwege het ontbreken van een focus, een ideologie. Menigmaal is de partij langs het randje van de afgrond gegaan en mede-oprichter Hans van Mierlo heeft zelfs ooit voorgesteld om D66 op te heffen. Dat is afgewezen en er werd voortgemodderd. In 1967 verklaarde D66: “Het huidige stelsel is ziek en moe. Wij willen een nieuwe democratie”. Dat is er niet van gekomen.

Wat werd bereikt?

Zijn politieke punten van D66 gerealiseerd? Nee. Door de jaren heen is gesproken over de ‘kroonjuwelen’ van de partij: gekozen burgemeester, gekozen premier, districtenstelsel, dualisme en referendum. Hier is echter nooit iets van terecht gekomen en de kroonjuwelen zijn met een grote boog in de prullenmand verdwenen.

Sterker nog, ze zijn veelal ondemocratisch met voeten getreden, zoals het referendum toen dat de partij niet goed uitkwam. Alexander Pechtold ageerde veelvuldig tegen de PVV inzake het immigratiebeleid en islam. Dat leverde de partij stemmen op, maar niet vanwege de visie van de partij. Opvallend is dat prominent partijlid Boris van der Ham zich zeer kritisch over de islam heeft uitgelaten, zonder weerklank binnen de partij. D66-rechters maken het tot een sport om politicus Geert Wilders te achtervolgen over zijn ‘minder, minder…’. D66 is een partij van vallen en opstaan. De partij staat op 12 zetels in de peilingen.

Identiteitspolitiek

Heeft D66 een nieuwe roeping? Ja, D66 zet nu vol in op identiteitspolitiek wat alle elementen bevat ‘die God verboden heeft’.

Wat is ‘Identiteitspolitiek’? Identiteitspolitiek is te omschrijven als het denken in groepsidentiteiten op basis van geslacht, etniciteit, religie, afkomst en seksuele geaardheid, het zogenaamde LHBGT-profiel. Deze denkrichting raakt ingeburgerd als begrip ter aanduiding van identiteiten in organisaties. Het uitgangspunt is niet om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren, maar om gelijke uitkomsten te forceren via ‘diversiteit’, ‘inclusie’. Het is herkenbaar in discussies over racisme, feminisme, #MeToo, religie, huidskleur, slavernij, witte schuld en ‘white privilege’ en in BLM. Identiteitspolitiek wordt met kracht/dwang doorgevoerd via Streefcijfers, Migrantenbarometer, quota en naming & shaming.

Wat is de doelstelling van identiteitspolitiek? De doelstelling is om diversiteit doelgericht op werkvloeren te vergroten. Het argument is: men moet zich kunnen herkennen in de organisatie, conform een afspiegeling van onze maatschappij. De notie dat men meer diversiteit verkrijgt door te differentiëren tussen identitaire groepen, is vals. Er is immers veel meer diversiteit te verkrijgen door te differentiëren op de grote verschillen per individu op basis van talent, karakter, belangstelling, opleiding en ambitie

Identiteitsbeleid

Is identiteitsbeleid gevaarlijk? Ja, het is totalitair. Het gevaar schuilt in de dwangmatigheid, onder het motto “diversiteit en inclusie is logisch en goed”. Diversiteit en inclusie zijn inderdaad op zich prima, maar niet als dit van hogerhand wordt opgelegd. Dan wordt het totalitair en raciaal. Als mensen niet primair op hun vaardigheden en competenties worden geselecteerd, maar op zaken waar ze niets aan kunnen doen, dan is dit de bron van discriminatie en vormt het een aanslag op de motivatie van allen die werk verrichten. Dat is zeer schadelijk voor onze samenleving.

Is identiteitspolitiek marxistisch? Ja. Marx leeft voort in de identiteitspolitiek. Het marxisme betreft al lang niet meer de strijd van arbeiders. Het is getransformeerd naar ‘cultureel marxisme’: de strijd tegen de culturele hegemonie van dominante klassen ten koste van vermeend cultureel onderdrukten, de LHBGT’ers. De veronderstelling is dat zij worden achtergesteld, wat zou rechtvaardigen om hen voorrang te geven op de arbeidsmarkt.

Marxisme

Marxisme beschouwt de maatschappelijke structuur in termen van machtsverhoudingen tussen groepen en constateert dat verschil in die verhoudingen op generieke achterstelling en onderdrukking berust. Die verschillen zouden rechtgetrokken moeten worden door strijd en revolutie. Marxisme streeft naar gelijke uitkomsten in plaats van gelijke kansen. Onze samenleving streeft naar gelijke kansen om optimale uitkomsten te bewerkstellingen. Identiteitspolitiek is dus strijdig met de meest elementaire basis van onze samenleving.

Is D66 een marxistische partij? Ja. De partij zegt op de website te streven naar gelijke kansen, maar strijdt voor gelijke uitkomsten, marxistisch. Bestaande hiërarchieën berusten op verschil in vaardigheden, niet op onderdrukkende machtstructuren volgens marxisme. Gelijke uitkomsten afdwingen met quota, streefcijfers en straf leidt tot strijd en geweld. BLM is een beweging strijdend voor identiteiten. Het staat in het teken van marxisme. Marxisme is een ideologie die nog nooit heeft gewerkt, maar wel miljoenen doden heeft opgeleverd.

Is D66 een racistische partij? Ja. Het selecteren op LHBGT is per definitie racistisch aangezien het individu geplaatst wordt in een collectief raciaal hokje. Identiteitspolitiek is een vorm van geïnstitutionaliseerd racisme. Identiteitsbeleid beoordeelt en selecteert op LHBGT eigenschappen, waaraan een mens niets kan doen. Martin Luther King heeft er in 1963 nog zo voor gepleit om mensen op hun karakter en hun inhoud te beoordelen. Je moet mensen niet selecteren op iets waar ze niets aan kunnen doen, waaronder hun huidskleur. Maar men luistert niet. Integendeel, identiteitsbeleid selecteert juist wél op huidskleur, geslacht, ras, herkomst en seksuele geaardheid.

Discriminatie

Wat heet ‘discriminatie’? Discriminatie is “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen” ofwel “het niet gelijk behandelen van gelijke gevallen”, kortweg ‘ongepast ongelijk behandelen’. Negatieve discriminatie is het achterstellen van mensen. Positieve discriminatie is het voortrekken van mensen. Minderheden hebben rechten en meerderheden hebben de verplichting die te honoreren en niet negatief te discrimineren.

Dit is weergegeven in de Universele Rechten van de Mens van de VN in 1948. De Algemenen Wet Gelijke Behandeling, AWGB, is de Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat, artikel 1 Grondwet. De AWGB heeft als doel ongeoorloofd onderscheid tegen te gaan, zowel in negatieve als in positieve zin. Het is een basaal grondrecht. Discrimineren op LHBGT mag niet, maar daarop voortrekken mag evenmin.

Scoort Nederland goed qua discriminatie? Ja, volgens de World Value Index. Mensen van kleur komen hier dolgraag naartoe, zo racistisch zijn ‘wij’ blijkbaar niet. De landen van herkomst zijn aanzienlijk meer racistisch. Afrika en Zuid-Amerika kent veel discriminatie en racisme. Maar daar hoor je gekleurde mensen hier nooit over. Toch komt discriminatie ook bij ons voor en het dient bestreden te worden.

De kwestie is dat micro-waarnemingen naar een macro conclusie worden door getrokken. Als een individu meldt ‘ik ben gediscrimineerd’ wordt gesteld: “‘witte’ Nederlanders zijn systematisch racistisch”. Dat is een op zichzelf racistische opmerking. Correct is wel dat racisme toeneemt door immigranten die van huis uit hebben meegekregen Joden en homo’s te haten. Couturier Karl Lagerfeld zei tegen Angela Merkel:

“je kunt niet zes miljoen Joden ombrengen en 75 jaar later miljoenen mensen importeren die Joden per definitie haten”.

Bevordert D66 discriminatie? Ja, positieve discriminatie, voortrekkerij. Ministers Koolmees en Van Engelshoven van D66 propageren identiteitspolitiek op universiteiten, instellingen, cultuur, bedrijven en pensioenfondsen. Dat is strafbaar, AWGB. Het is merkwaardig dat deze ministers ons in een richting duwen die wettelijk strafbaar is. Zo nemen nu vele bedrijven en instellingen ‘diversity officers’ in dienst die de opdracht krijgen op LHBGT te selecteren en zo te discrimineren. Recent heeft het ‘College voor de Rechten van de Mens’ de TU Eindhoven op de vingers getikt over het voorkeursbeleid om wetenschappelijke vacatures enkel voor vrouwen open te stellen. Het College vindt dat “de universiteit daarmee een grens overschrijdt”. Dat is een understatement. Rector Baaijens is terecht teruggefloten.

Is er discriminatie op gediversifieerde werkvloeren? Ja, vooral in lager betaalde functies heerst verdeeldheid. Er is geen eensgezindheid om er vol tegenaan te gaan. Een diverse werkvloer betekent een extra risicofactor. Het kan slagen, mits dit op een ongedwongen manier plaatsvindt. Neurologen en psychologen wijzen er op dat het menselijk brein zich het prettigst voelt binnen de eigen groep en het eigen moreel systeem. Als we dat willen omzeilen, dan moeten we elkaar zien als individu, dus juist weg van de groepsidentiteit.

Maatschappelijk effecten

Heeft identiteitspolitiek positieve maatschappelijk effecten? Nee. De Harvard studie van Naween Bharathi in India laat zien dat positieve discriminatie zelfs voor meer segregatie zorgt. Dit is exact tegengesteld aan wat de Indiase politicus Ambedkar wenste. Hij had in de jaren 50 positieve discriminatie in India wettelijk vastgelegd en verbood de ‘onaanraakbaarheid’ van de onderste kaste Dahlits. Maar Dahlits wensten zelf hun onaanraakbaarheid te handhaven en segregeerden zich juist meer. Dat zien we nu ook bij onze derde generatie allochtonen.

Deze conclusie is onthutsend en tegengesteld aan de doelstelling van onze ministers. Bharathi komt overeen met onderzoek in Noord-Europese landen. Zij zijn het verst gegaan in positieve discriminatie en ook zij constateren dat het niet werkt. Sissel Jensen, hoofddocent aan de Norwegian School of Economics en onderzoeker van ongelijkheid in de commerciële sector meldt: “De regering had de verwachting dat de nieuwe wetgeving het hele bedrijfsleven inclusiever zou maken. Dat gebeurt niet.” Positieve discriminatie werkt niet.

Inclusiviteit

Hoe wordt identiteitspolitiek toegepast? In restaurants worden dan 10% tafels voor gekleurde mensen gereserveerd, 15% voor herkomst, 18% voor geslacht, 7% voor seksuele geaardheid en 16% voor religie, “want we willen een afspiegeling van de maatschappij”. En zo ook in theaters, musea en muziek events. Bij vele voetbalclubs voetballen soms 80% of meer gekleurde spelers. Die moeten afvloeien naar 10%, sorry hoor!“. Identiteitsbeleid is krankjorum en destructief. Het zorgt voor een verschuiving van macht die niet is gebaseerd op competentie, maar op LHGBTI.

Onderschrijft Elma Drayer (Volkskrant) identiteitspolitiek? Nee. Drayer:

‘de opkomst van identiteitspolitiek en de invloed ervan op het racismedebat gevaarlijk’? Zij schrijft “Door te blijven hameren op de verschillen, dreigen daders eeuwig daders en slachtoffers eeuwig slachtoffers te blijven. Doorgaan met het uiten van beschuldigingen als “jij zégt misschien dat je geen racist bent, maar onbewust ben je het toch’, is een heilloze weg. Het is als met de Middeleeuwse heksenprocessen: je bent hoe dan ook schuldig. Zo is er geen debat te voeren.”

Drayer heeft gelijk. ‘Identity politics’ verdringt liberale waarden. Het intimideert het open debat en zaait verdeeldheid ten nadele van alle identiteiten. De meeste Nederlandse kranten omarmen identiteitspolitiek.

Welke dwang past D66 toe? Minister Van Engelshoven dwingt het bedrijfsleven in een keurslijf van streefcijfers en quota volgens de SER nota ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’. Zo forceert deze minister doelgericht discriminatie en racisme in ons bedrijfsleven. Dit is dezelfde minister die militant uitriep “We gaan afrekenen met mannen”. Van Engelshoven is extreem gevaarlijk. Ook pensioenfondsen worden gedwongen aan diversiteit mee te werken. Via de Code Pensioenfondsen is een streefcijferregeling voor diversiteit overeengekomen, artikel 33 Pensioenwet.

Wat is de tactiek van D66? Het traject is:

Brainwash ze: vertel ze dat inclusie móet, want LHBGT’ers worden achtergesteld,

vaardig ‘Streefcijfers’ uit. Je omzeilt daarmee de wet contra positieve discriminatie.

maak een Migrantenbarometer.

installeer een MonitoringCommissie.

pleeg ‘Naming & Shaming’ en zorg voor een klikcultuur en een schandpaal.

Diversity officers, in casu discrimination officers, doen de rest. Deze ministers hebben dit buitenparlementair handig geregeld, maar het is stuitend en ondemocratisch.

D66 stop identiteitspolitiek. Het is fundamenteel discriminatoir. Besef dat onze samenleving is gebaseerd op competentie. Dat is de reden dat onze maatschappij relatief stabiel is. Anderen willen dolgraag hier naartoe komen. Ga er dus voorzichtig mee om. Het is een ‘teer vaasje’. De enige manier om inclusie te bevorderen is dat mensen competent worden en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. De basis is opleiding. U kunt gestimuleerd worden, maar dwang met streefcijfers en quota is uit den boze. De focus moet liggen op verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling, in plaats van het opeisen van rechten. Positieve discriminatie is tegengesteld aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Bedreig onze liberale samenleving niet.

Functioneren ondernemers onder de “tucht van de markt”? Ja, maar volgens D66 niet. Zij hebben nooit in een bedrijf gewerkt. Ze begrijpen niet wat “tucht van de markt” en de noodzaak op winst te maken betekent. Van Engelshoven voelt er weerzin bij begrippen als winstmaximalisatie, efficiency en nut. Ze wil ‘afrekenen met mannen’ die zich om die tucht bekommeren. Ze begrijpt niet dat als we gaan sjoemelen met de tucht van de markt, haar bloedjes van kinderen mogelijk niet meer aan de bak komen en naar elders moeten uitwijken.

De persoonlijke ideologie

Van Engelshoven meent haar ideologie vrij kunnen botvieren, met desastreuze gevolgen. Zij willen ook niet begrijpen dat ondernemers functioneren onder de “tucht van de markt, want die gedachte ondermijnt hun ideologie. Op universiteiten en publiekrechtelijke instellingen kan men ongehinderd identiteitspolitiek bedrijven. Er heerst geen tucht van de markt die het evident maakt dat de meest vaardige persoon geselecteerd wordt. Men kan ‘vrijelijk spelen’ met LHBGTI. Daarentegen verschaft het bedrijfsleven als het ware de lakmoesproef die aantoont hoe destructief identiteitspolitiek is.

Opereert China onder de “tucht van de markt”? Ja! China is een pur sang meritocratie die razendsnel met convergentie versus het Westen bezig is. Het land loopt vooruit qua innovatie. Economische macht wordt gebruikt als hefboom om de wil op te leggen. Als ‘wij’ het niet zo nauw meer nemen met ons marktsysteem, het vermengen met politieke doelstellingen, dan slaat China overal toe. Is dat overdreven? Dat lijkt me niet. Dat gebeurt al volop en tijdens studiereizen zijn we daarvan op de hoogte gesteld.

Het is hallucinant wat in China gaande is! China is druk bezig de wereld te veroveren met economie als vehikel. De focus ligt op vaardigheid en snoeihard werken. “China eerst” en dan komt er een hele tijd niets. Dit totalitaire land dendert keihard door. De wereld wordt sluipenderwijs een vazal van China. Word eindelijk eens wakker! Of is het al te laat? Er is géén ruimte om te sjoemelen met ons marktsysteem, zoals we nu doen.

Is er in China identiteitspolitiek? Nee. In China is identiteitspolitiek verboden. China wenst geen culturele diversiteit vandaar dat cultureel Westers Hong Kong onderworpen wordt. “Eén land, Twee systemen” was nooit een reële optie. China beschouwt landen die cultureel divers en gepolariseerd zijn (zoals Nederland) als zwak en op den duur ten dode opgeschreven. China vermoordt Oeigoeren en onderwerpt Tibet en Hong Kong. De Chinezen straffen culturele diversiteit af, ten gunste culturele eenvormigheid. China meent zij dat zijn op den duur van het cultureel diverse Westen zullen winnen, dus van ons. Ik heb in China managers gevraagd wat zij aan inclusie doen. Ze kijken je aan of ze water zien branden en je ziet ze denken “die Europeanen zijn helemaal gek geworden, geweldig!1”

Willen CEO’s gedwongen inclusie? Nee. Stel dat gevraagd wordt “ik zie graag meer vrouwen in het bestuur”, of “ik wil meer Turken in ons bedrijf”, of “ik wil meer homofielen in het management”, of “ik wil meer Marokkanen in ons bedrijf”, of “ik wil meer Afrikanen op de werkvloer als afspiegeling van onze maatschappij.” Dan is te hopen dat de CEO zegt:

“beste mensen, wij selecteren ons personeel enkel op kwaliteit, ambitie, talent, doorzettingsvermogen, gedrevenheid en betrokkenheid. En op niets anders! Wij hanteren ‘stakeholder value’ als doelstelling en hebben hier te maken met ‘de tucht van de markt’. Binnen die kaders willen we winst behalen. Daar hoort diversiteit als doelstelling niet bij. Ik ben vooral ingehuurd om met dit bedrijf winst te maken. En dat is wat de continuïteit van ons bedrijf en jullie werkgelegenheid het beste garandeert. Daar sta ik voor. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld in onze kapitalistische maatschappij! Als jullie persoonlijke idealen wilt nastreven, ga dan voor het Leger des Heils werken!”

De bottomline blijft dat naast alle voorwaarden waar een bedrijf van overheidswege aan moet voldoen, er winst gemaakt moet worden: efficiency, winstmaximalisatie en nut, ten dienste van de consument.

Welke sectoren lijden onder D66’s identiteitspolitiek? De culturele sector. 375 miljoen euro trekt de rijksoverheid jaarlijks uit voor kunst- en cultuursubsidies. Bij de verdeling ervan zullen diversiteit en inclusiviteit de komende jaren een belangrijke rol spelen. Dit is tot ongenoegen van prominenten uit de sector die waarschuwen voor verschraling en een culturele eenheidsworst. “Alles en iedereen moet door dezelfde hoepel heen springen.” Het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder kreeg onlangs te horen dat er geen overheidssteun meer voor de unieke 17e-eeuwse schuilkerk op de Wallen is weggelegd. Zonder de zes ton subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) kan de instelling de deuren sluiten. Het museumbestuur zou niet ’divers en inclusief’ genoeg te werk gaan, zo was de toelichting. Dat na ’educatie’ en ’vernieuwing’ de komende jaren ’diversiteit en inclusie’ hoog op het verlanglijstje van de subsidieverstrekkers staat, is te danken aan de code Culturele Diversiteit en aan minister Van Engelshoven (D66, Cultuur). Het idee erachter was dat culturele instellingen en cultuur voor een zo breed mogelijke doelgroep moeten zijn. D66 stuurt vraag en aanbod van cultuur, totalitair en levensgevaarlijk.

Onderwijspartij?

D66 geldt als onderwijspartij. Minister Van Engelshoven bewijst dat het 100% correct is. Ze komt vandaag, samen met organisaties in het hoger onderwijs, met een actieplan om universiteiten diverser te maken. Op de instellingen werken nu nog te veel witte mannen en dat moet anders, vinden ze. Dit is een puur racistische opstelling. Minister Van Engelshoven is een raciste en walgelijk. De bijl wordt geslagen aan vrijheid van meningsuiting op universiteiten. Emeritus hoogleraar Meindert Fennema politicologie UvA, ex communist, meldt:

“Geheel in de geest van George Orwell moeten de Diversity Officers er op toezien dat alle politieke diversiteit uit de universiteiten verdwijnt. In mijn eigen afdeling Politicologie aan de UvA ging deze maand een brief rond, door bijna alle docenten getekend, waarin de ondertekenaars zichzelf schuldig verklaren aan het in stand houden van een koloniaal en racistisch onderwijsprogramma.”

Collegevoorzitter UvA Geert ten Dam: “de UvA is te wit en te mannelijk”. Ook zij is een raciste. Van Engelshoven en mw Ten Dam zijn racisten die het goed met elkaar kunnen vinden. Ze ‘hervormen’ (lees: breken af) de universiteiten buitenparlementair, ondemocratisch. De ‘social sciences’ worden/zijn 100% vrouwelijk. Er is geen man meer te vinden die daar nog wil studeren laat staan wil doceren.

Ziende blind

Ziet D66 wat er gaande is in onze getto’s? Ja, maar het ontkent. Opgemerkt wordt dat in getto’s zich halve burgeroorlogen afspelen en dat daar nu toch echt wat aan gedaan moet worden. Nederlands Marokkaanse D66’er Salima Belhaj zegt het niet te zien.

Nee, natuurlijk ziet ze het niet. Dat kan ook niet. Ze heeft niets gezien, want ze heeft niet een bord voor haar kop, ze heeft een complete betonnen zuil voor haar gezicht van vijf meter dikte. Als Marokkaanse wil ze die zuil niet wegnemen. Begint ze het te zien als er bij haar wordt ingebroken, ze zwaar mishandeld en gekneveld op de grond ligt? Ze zegt dan dat deze mannen slachtoffers zijn van discriminatie en ondersteuning nodig hebben. Ze wil vooral niet generaliseren. Deze westerse haatjeugd, vierde generatie Marokkanen, “heeft meer ruimte nodig”. Deze mensen leren het nooit.

We weten dat uit de boeken van Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008) dat degenen die verbannen en mishandeld waren in de USSR Goelag Archipel, toch het regime blijven ondersteunen. Overigens is opvallend dat nu ook succesvolle Marokkaanse Nederlanders (zie ON, 24/8) het optreden van de overheid eisen. Prof. Frank Bovenkerk heeft in zijn boek ‘Marokkanen in Europa, crimineel in Nederland’ aan het relatief grote aantal succesvolle Marokkanen in Nederland een apart hoofdstuk besteed. Het zit hem volgens hem in de mindere sociale controle in gezin, gemeenschap en politieke verhouding met Marokko. Ik voeg er aan toe dat het deze Marokkanen gelukt is zich te ontworstelen aan de islam als lege huls moslims. Zij weten waar hun belang ligt en dat is niet bij haatdragendheid en gewelddadigheid.

Kaag premier?

Wordt Sigrid Kaag premier? De hemel verhoede. Maar nee, ze lijkt me kansloos. Ze vertrouwt op the vagina vote. Kaag meent dat het “goed gaat met de integratie”. Iedereen constateert het tegendeel. Kaag weet van alles over internationale zaken, maar weinig over Nederlandse zaken. Daar ligt haar hart niet. Ze gaat mee op internationale missies en draagt dan graag een hoofddoek. Knielen is voor haar geen probleem. Ze weet niets van economie. Ze zet zich in voor allochtone minderheden die vermeend achtergesteld worden. Kaag haat populisten. Eric Hendriks in Elseviers’ Weekblad over Kaags Abel Herzberg lezing:

“een aanstellerige bak clichés. Ze presenteert zich als de dappere verzetsstrijder van een hoogopgeleide kosmopolitische elite, die het o zo zwaar heeft. Partijen als de PVV en het FvD worden volgens haar niet of nauwelijks gekritiseerd maar daar is wel alle reden toe meent ze. Kaag legt uit dat ze doen denken aan de bruine jaren dertig. Poe, het is er uit.” Kaag doet denken aan Hillary Clinton, ‘deplorables’.

Kent de partij kwaliteitspolitici? Nee, politici als Van Engelshoven, Koolmees en Ollongren zijn volstrekt mislukt als politici. Ollongren kan echt helemaal niets. Het is te treurig voor woorden. Wouter Koolmees had kwaliteit kunnen bewijzen met de Pensioenhervorming. Maar zoals ik in een separaat artikel aanduidde is het nieuwe pensioenstelsel drie keer niks en schadelijk voor deelnemers.

Is D66 een democratische partij? Nee, de partij heet “Democraten” maar is bij uitstek een ondemocratische partij. Ze weten elkaar te vinden in het netwerk van het establishment. “En dan regelen we het toch?” Voor PVV’ers geldt uiteraard een cordon sanitair – zo democratisch zijn de Democraten. Nogmaals de democratische ‘kroonjuwelen’ van de partij: gekozen burgemeester, gekozen premier, districtenstelsel, dualisme en referendum zijn met een grote boog in de prullenmand verdwenen. Sterker nog, ze zijn veelal ondemocratisch met voeten getreden, zoals het referendum dat de partij niet goed uitkwam. De partij is gevuld met een marxistisch-racistische inslag. Martin Bosma geeft een uitgebreid exposé over D66 en de Nederlandse elite in deze link. Hij veegt op zijn bekende onnavolgbare manier de vloer aan met D66. ( link werkte niet zie link onderaan)

Is D66 een prima partij? Nee. D66 is levensgevaarlijk omdat het via identiteitspolitiek de tribalisatie in ons land institutionaliseert. D66 accentueert de groepsvorming en versterkt daarmee de polarisatie en verdeeldheid in de samenleving. Dit onder het motto ‘generieke achterstelling’ tegen te gaan. Identiteitspolitiek is de kortste weg naar discriminatie en racisme. Rigiditeit is thans kenmerkend voor D66, de partij die voorheen zo opportunistisch zwabberde tussen links en rechts.

‘Bevestigingsvooroordeel’ wordt bij D66’ers met hoofdletters geschreven. D66 heeft zich nu als discriminatoire, marxistische, racistische en ondemocratische partij in de extreem linker hoek van het parlementaire spectrum genesteld. Jan Terlouw moest huilen bij de gedachte dat het touwtje niet langer door de brievenbus kan. Duurzame Terlouw knikt nu goedkeurend bij het extreem linkse profiel dat de partij zich heeft aangemeten. Een tevreden glimlach krult zich om zijn mondhoeken: de partij heeft eindelijk de veilige thuishaven gevonden. Hij knielt bij de boreling, een weerzinwekkend monster….

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van “In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” “Wereld op een keerpunt” ““Feminisme op de werkvloer.

Over het nieuwe normaal

herbloggen van Henry Makow zie link, onderaan vertaald met google translate

Mike Stone – Don’t Buy the Promise of a Return to Normality

July 23, 2020

How Clueless Are Blue-Pilled Americans?

“The truth is life as we know it – or did know it – is over. Kaput. Finished. It’s not going back to the way it was. You need to prepare yourself for that because things are going to get worse. A lot worse.”

It’s the end of the world as we know it And I feel fine – R.E.M.

by Mike Stone

(henrymakow.com)

Believe it or not, I have friends and family members who still think we’ll be going back to normal at some point.

They have no concern about where the country or the world is headed. Their most troubling thoughts are what’s on the boob tube tonight, whether they’ll be able to take their annual summer vacation, and how their Disney, MacDonald’s, and Microsoft stocks are performing.

Speaking to them about the urgency of our situation is like talking to a wall. They have no conception of communism; they’ve never heard of Marxism, and they think Vladimir Lenin was a songwriter for the Beatles.

The friends and family members I’ve just described represent tens of millions of normie, blue-pill Americans all across the country.

They were the first to don face masks before anyone made them mandatory, the first to snitch on their neighbors for sneezing, and they will be the first to line up for the unproven vaccines rolling out later this year.

You see, they think all they have to do is wear their mask, take the vaccine, and insist that everyone else does the same, and then life is going back to normal.

How clueless they are.

The truth is life as we know it – or did know it – is over. Kaput. Finished. It’s not going back to the way it was. You need to prepare yourself for that because things are going to get worse. A lot worse.

I can’t tell you exactly what’s going to happen, because the situation is fluid and there are numerous factors involved. However, if you are a student of history, you can pretty well guess what’s going to happen and it won’t be pretty.

Any American with an ounce of sense needs to prepare their body, their mind, and their financial situation for what’s going to take place. If you’re not exercising, you damn well better start. If you’re eating any form of junk food or fast food, you damn well better stop. If you don’t have enough money saved up to live on for at least one year, you damn well better start saving.

On top of all that, the best advice I can offer you is to get right with God. For me, that’s traditional Catholicism. If you’re engaged in any kind of sinful behavior, you’d better stop immediately and start repenting. There may not be time to do that when the you-know-what hits the fan.

If you’re living with family members, you need to wake them up. Pronto. Their survival is going to depend on the choices you make. Your survival is going to depend on the choices they make. The same with your friends. If anyone in your immediate circle is too stupid to see the writing on the wall, you might have to cut them out of your life. It’s going to be every man for himself.

If you’re feeling agitated right now, well so am I. Anyone who isn’t agitated at this point in time is either dead or a moron or both. Don’t listen to the boomer commentators or Conservative Inc. shills who think Trump is going to win in a landslide and then everything will be back to normal. In the first case, he might not win. And in the second case, even if he does win, it doesn’t mean anything is going back to normal. Because it isn’t.

Start today. Start purging your life of anything and anyone who isn’t clued into the current situation and willing to act accordingly. Your survival depends on it. Reality as we once knew it no longer exists. We’re living in a new America.

Mike Stone is the author of A New America, the first novel of the Alt-Right, a dark comedy set on Election Day 2016 in Los Angeles , Available on Amazon.

You can find this article permanently at https://www.henrymakow.com/2020/07/mike-stone-dont-buy-promise.html

Henry Makow received his Ph.D. in English Literature from the University of Toronto in 1982. He welcomes your comments at henry@henrymakow.com

Comments for “Mike Stone – Don’t Buy the Promise of a Return to Normality”

Robert P said (July 23, 2020):

Mike Stone you state: “The best advice I can offer you is to get right with God. For me, that’s traditional Catholicism.”

The “Great Whore” of Revelation 17 is the Roman Catholic Church.

The “Image to the Beast” is the “World Council of Churches.”

The mark of the Beast is “Denominationalism” as every denomination, to a greater or lesser degree, preaches it`s own word (Creeds) above the pure word of God, therefore, every denomination is Anti-Christ.

The issue is always, “Exactly what do you believe ?” Not have you got a “Mark” of some kind.

The right hand refers to “Works” as we work with our hands, Anglican works for the Anglican church.

The “Forehead” refers to which doctrine we accept, as we accept with the mind.

Peter was married, he had a “WIFE”….

Matthew 8:14.

And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his WIFE`S mother laid, and sick of a fever.

The Anti-Christ spirit is “Religious” the Pharisees, Sadducees, Herodians and the priests who rejected Jesus were not atheists.

Mike Stone – Koop de belofte van een terugkeer naar de norm niet

23 juli 2020

Hoe clueless ( onwetend) zijn blauwpil Amerikanen?

‘De waarheid is dat het leven zoals wij het kennen – of wisten het – voorbij is. Kaput. Klaar. Het gaat niet meer zoals het was. Je moet je daarop voorbereiden, want het wordt erger. Veel erger . “

Het is het einde van de wereld zoals we die kennen En ik voel me goed – REM

door Mike Stone

(henrymakow.com)

Geloof het of niet, ik heb vrienden en familieleden die nog steeds denken dat we op een gegeven moment weer normaal zullen worden.

Ze maken zich geen zorgen over waar het land of de wereld naartoe gaat. Hun meest verontrustende gedachten zijn wat er vanavond op de boob-buis staat, of ze hun jaarlijkse zomervakantie kunnen nemen en hoe hun Disney-, MacDonald’s- en Microsoft-aandelen presteren.

Met hen praten over de urgentie van onze situatie is als praten tegen een muur. Ze hebben geen idee van het communisme; ze hebben nog nooit van het marxisme gehoord en ze denken dat Vladimir Lenin een songwriter was voor de Beatles.

De vrienden en familieleden die ik zojuist heb beschreven, vertegenwoordigen tientallen miljoenen normie, blauwpil-Amerikanen in het hele land.

Ze waren de eersten die gezichtsmaskers droegen voordat iemand ze verplicht had gesteld, de eersten die hun buren kozen om te niezen, en ze zullen de eersten zijn die zich later dit jaar zullen aanmelden voor de onbewezen vaccins.

Zie je, ze denken dat ze alleen hun masker hoeven te dragen, het vaccin moeten nemen en erop staan dat iedereen hetzelfde doet, en dan wordt het leven weer normaal.

Wat hebben ze geen idee.

TOT Ziens NORMALITEIT

De waarheid is dat het leven zoals we het kennen – of wisten het – voorbij is. Kaput. Afgewerkt. Het gaat niet terug zoals het was. Daar moet je je op voorbereiden, want het wordt erger. Veel erger.

Ik kan u niet precies vertellen wat er gaat gebeuren, omdat de situatie vloeibaar is en er verschillende factoren bij betrokken zijn. Als je echter geschiedenisstudent bent, kun je vrij goed raden wat er gaat gebeuren en het zal niet mooi zijn.

Elke Amerikaan met een greintje gevoel moet zijn lichaam, geest en financiële situatie voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Als je niet aan het sporten bent, kun je maar beter beginnen. Als je een vorm van junkfood of fastfood eet, kun je beter stoppen. Als je niet genoeg geld hebt gespaard om minstens een jaar van te leven, kun je maar beter beginnen met sparen.

Bovendien is het beste advies dat ik u kan geven, het goed te maken met God. Voor mij is dat traditioneel katholicisme. Als je zondig gedrag vertoont, kun je beter onmiddellijk stoppen en berouw tonen. Er is misschien geen tijd om dat te doen wanneer de je-weet-wat de fan raakt.

Als je bij gezinsleden woont, moet je ze wakker maken. Pronto. Hun overleving hangt af van de keuzes die je maakt. Je overleving hangt af van de keuzes die ze maken. Hetzelfde met je vrienden. Als iemand in je directe omgeving te dom is om het schrift aan de muur te zien, moet je ze misschien uit je leven schrappen. Het wordt elke man voor zichzelf.

Als je je nu geagiteerd voelt, dan ben ik dat ook. Iedereen die op dit moment niet geagiteerd is, is dood of een idioot of beide. Luister niet naar de boomercommentatoren of Conservative Inc.-shills die denken dat Trump gaat winnen in een aardverschuiving en dan wordt alles weer normaal. In het eerste geval wint hij misschien niet. En in het tweede geval, zelfs als hij wint, betekent dit niet dat alles weer normaal wordt. Omdat het dat niet is.

Start vandaag. Begin je leven te zuiveren van alles en iedereen die niet op de hoogte is van de huidige situatie en bereid is ernaar te handelen. Uw overleving hangt ervan af. De realiteit zoals we die ooit kenden, bestaat niet meer. We leven in een nieuw Amerika.

reacties voor “Mike Stone – Koop niet de belofte van een terugkeer naar normaliteit”

Robert P zei (23 juli 2020):

Mike Stone: “Het beste advies dat ik je kan geven is om het goed te maken met God. Voor mij is dat traditioneel katholicisme. ‘

De “grote hoer” van Openbaring 17 is de rooms-katholieke kerk.

Het ‘Beeld aan het Beest’ is de ‘Wereldraad van Kerken’.

Het merkteken van het Beest is “denominationalisme”, aangezien elke denominatie in meer of mindere mate zijn eigen woord (geloofsbelijdenissen) predikt boven het zuivere woord van God, daarom is elke denominatie antichrist.

De vraag is altijd: ‘Wat denk je precies?’ Je hebt niet een soort “Mark”.

De rechterhand verwijst naar “Werken” terwijl we met onze handen werken, Anglicaanse werken voor de Anglicaanse kerk.

Het ‘Voorhoofd’ verwijst naar welke leer we accepteren, zoals we accepteren met de geest.

Peter was getrouwd, hij had een “VROUW” …

Matteüs 8:14.

En toen Jezus in het huis van Petrus kwam, zag hij dat zijn VROUW’s moeder lag en ziek was van koorts.

De geest van de antichrist is “religieus”, de Farizeeën, Sadduceeën, Herodianen en de priesters die Jezus verwierpen, waren geen atheïsten.

Over Communistische Propaganda

of over witheid

Herbloggen

National Museum of African American History and Culture Promotes Racist, Anti-American Communist Propaganda

Door wmw_admin op 17 juli 2020

Madness Hub – 15 juli 2020

Het National Museum of African American History & Culture promootte racistische, anti-Amerikaanse communistische propaganda.

Individualisme, hard werken, objectiviteit, de nucleaire familie, vooruitgang, respect voor autoriteit, vertraagde bevrediging en verantwoordelijkheid zijn tekenen van witheid.

Dit is puur marxisme.

Het National Museum of African American History & Culture viel ook het christendom en het idee van eigendom aan.

Ook het bijhouden van de tijd, vasthouden aan een schema, tijd als handelswaar beschouwen, plannen voor de toekomst, Pasen en Kerstmis vieren, beslissingen nemen is een ‘aspect van witheid’.

Beleefd zijn, stoïcijns zijn, geen persoonlijke vuile was uitzenden en op de juiste manier in het openbaar handelen zijn allemaal aspecten van witheid.

De informatie voor de racistische, communistische afbeelding werd geleverd door een HR-consultant genaamd Judith Katz.

zie voor afbeeldingen Over prpaganda:

Over ismen 3

Via allerlei ismen naar globalisme en wereldcommunisme.

Definitie communisme:

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s ‘Vierde rijk van de rijken’.

Een korte geschiedenis van de nieuwe wereldorde

1773 – Mayer Amschel (voorheen Bauer) Rothschild verzamelt twaalf van zijn meest invloedrijke vrienden en overtuigt hen ervan dat als ze allemaal hun middelen bundelen, ze de wereld kunnen regeren. Deze bijeenkomst vindt plaats in Frankfurt, Duitsland. Rothschild deelt zijn vrienden ook mee dat hij de perfecte kandidaat heeft gevonden, een persoon met ongelooflijk intellect en vindingrijkheid, om de organisatie te leiden die hij heeft gepland – Adam Weishaupt.

1 mei 1776 – Adam Weishaupt (code genaamd Spartacus) richt een geheim genootschap op dat de Orde van de Illuminati wordt genoemd. ( Deze datum, 1 mei, zal zeer belangrijk worden voor de Sovjet-communisten. Ze hielden feestelijke militaire parades op deze dag.) (Bauer/Rothschild was een Cryptojood (lees Khazaar). Weishaupt was een Cryptojood/crypto christen en opgeleid door jezuïeten. Illuminatie gaat over “Lichtbrengers”, het zijn vereerders van Lucifer, die zij als de Lichtbrengende god aanbidden. Zij zijn beïnvloed door de talmoedische (Babylonische), kabbalistische of sabbatean-frankistische Joden, door Zevi en Frank. Ik schrijf daar misschien nog over.)

Hun doelstellingen zijn als volgt:

1) Afschaffing van alle geordende regeringen

2) Afschaffing van privébezit

3) Afschaffing van erfenis

4) Afschaffing van patriottisme

5) Afschaffing van het gezin

6) Afschaffing van religie

7) Oprichting van een wereldregering

Juli 1782 – De Orde van de Illuminati bundelt de krachten met de Vrijmetselarij op het congres van Wilhelmsbad. ( de vrijmetselarij is een oude occulte gemeenschap en bestaat al sinds de tijd van de tempel van Salomon. De leden zijn de vereerders van de baäl/lucifer. In het oude testament lees je over de strijd van de baälvereerders tegen de mensen die in één God geloofden. Het oude testament is ondermijnd.)

1785 – Een Illuminatie-koerier genaamd Lanze wordt getroffen door de bliksem en gedood terwijl hij te paard reist door de stad Ratisbon. Wanneer Beierse ambtenaren de inhoud van zijn zadeltassen onderzoeken, ontdekken ze het bestaan van de Orde van de Illuminati en vinden ze plannen waarin de komende Franse revolutie wordt beschreven. De Beierse regering probeert de Franse regering te waarschuwen voor een naderende ramp, maar de Franse regering houdt geen rekening met deze waarschuwing. Beierse ambtenaren arresteren alle leden van de Illuminati die ze kunnen vinden, maar Weishaupt en anderen zijn ondergronds gegaan en kunnen niet worden gevonden.( Hier ligt de wortel van de haat tegen Duitsland. Duitsland moet hoe dan ook kapot. Het is in 2 wereldoorlogen geprobeerd. Het wordt nu geprobeerd via massa immigratie, kapot maken van industrie van energiebronnen en het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Dit moet een burgeroorlog worden. Of een derde wereldoorlog. In ieder geval moet uiteindelijk de westerse wereld kapot.

11 oktober 1785 – Beierse autoriteiten plunderen het huis van een Illuminatie-lid genaamd Von Zwack. Ze ontdekken Illuminatie-documenten die heel duidelijk aantonen dat ze van plan zijn een “universele revolutie” teweeg te brengen die de doodssteek voor de samenleving zou moeten zijn … deze revolutie zal het werk zijn van de geheime genootschappen, en dat is een van onze “grote mysteries.”

1789 – Geweld breekt uit in Frankrijk. De Franse revolutie werpt niet alleen de bestaande regering omver, maar probeert ook het Christendom uit de natie te verwijderen. Een halfnaakte prostituee wordt op het altaar van de kathedraal van Notre Dame geplaatst en geprezen als de “godin van de rede”. ( het Christendom is vanaf het begin de grootste vijand. Het Christendom leert dat de mens een individu is en rechten heeft. De mens leeft in een relatie met God. Als mensen dat beseffen kun je ze niet tot slaaf maken. Vanaf het begin wordt het christendom geïnfiltreerd en ondermijnd. De eerste Christenen heetten Nazareërs en waren niet in kerkverband georganiseerd. Zij kwamen bij elkaar in “vergaderingen”. De naam Nazarener werd ook weer gebruikt door ISIS. Zij kalkten een N op huizen van Christen in hun “nieuwe kalifaat”. Nazareners moesten uiteindelijk sterven.)

1796 – Vrijmetselarij wordt een groot probleem bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. John Adams wint de verkiezing door zich er tegen te verzetten. ( Amerikanen denken dat hun natie als Christelijke natie is gesticht maar in feite waren het vrijmetselaars die de natie kaapten en stichtten. De hele natie is doordrenkt met vrijmetselaarssymbolen tot en met openbare gebouwen en de dollar aan toe.) Zijn zoon John Quincy Adams waarschuwt voor de verschrikkelijke bedreiging voor de natie door de vrijmetselaarsloges: “Ik geloof nauwgezet en oprecht dat de Orde van Vrijmetselarij, de grootste en van de een meest morele en politieke kwaden is … “

1797 – John Robison, professor in de natuurgeschiedenis aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland, publiceert een boek getiteld “Proofs of a Conspiracy” waarin hij onthult dat Adam Weishaupt had geprobeerd hem te rekruteren. Hij legt de duivelse doelen van de Illuminati bloot aan de wereld.

1798 – George Washington erkent dat de Illuminatie-activiteit naar Amerika is gekomen. ( hij is zelf vrijmetselaar)

1816 – Het Congres verleent een 20-jarig charter aan de Bank of the United States, een particuliere centrale bank voor Amerika. ( De grondwet had het Congres de “macht gegeven om geld te munten en de waarde daarvan te regelen”. Thomas Jefferson had specifiek het Amerikaanse volk gewaarschuwd om deze macht om geld te creëren over te dragen aan een privégroep die niet was geselecteerd en niet verantwoording verschuldigd was aan het publiek: “Als het Amerikaanse volk ooit particuliere banken toestaat de kwestie van hun valuta te beheersen, eerst door inflatie en vervolgens door deflatie, zullen de banken en bedrijven die om hen heen groeien de mensen alle eigendom ontnemen …)

1821 – Georg WF Hegel formuleert wat de Hegeliaanse dialectiek wordt genoemd – het proces waarmee de Illuminatie-doelstellingen worden bereikt. Volgens de Hegeliaanse dialectiek is thesis plus antithese gelijk aan synthese. Met andere woorden, u veroorzaakt eerst een crisis. Dan is er een enorm publiek protest dat er iets aan het probleem moet worden gedaan. Dus u biedt een oplossing die de veranderingen teweegbrengt die u altijd al wilde hebben, maar die mensen aanvankelijk niet wilden accepteren. ( dit gebeurt nu met de “klimaatcrisis”. Steeds wordt geprobeerd iets uit te lokken. Dat gebeurt ook met talloze vals vlag operaties.)

1826 – William Morgan probeert een boek te publiceren waarin het wangedrag van de vrijmetselaars Loges wordt blootgelegd. Terwijl hij bezig is zijn boek te laten drukken, verdwijnt hij op mysterieuze wijze. (Zijn lichaam werd een jaar later in Lake Ontario gevonden.)

1828 – Mayer Amschel Rothschild, die de Illuminati financiert, betuigt zijn totale minachting voor nationale regeringen die proberen internationale bankiers zoals hij te reguleren: “Sta mij toe het geld van een natie uit te geven en te controleren, en het kan mij niet schelen wie de wetten schrijft.”

1829 – Britse illuministe Frances ‘Fanny’ Wright geeft een reeks lezingen in de Verenigde Staten. Ze kondigt aan dat verschillende subversieven en revolutionairen verenigd moeten worden in een beweging die “Communisme” zal worden genoemd. Ze legt uit dat de beweging voor het publiek acceptabeler moet worden gemaakt door te beweren dat ze “gelijke kansen” en “gelijke rechten” ondersteunen.

1829-1837 – Terwijl president Andrew Jackson in functie is, zijn er pogingen om de greep van een centrale bank boven de Verenigde Staten voort te zetten en te versterken. President Jackson verzet zich krachtig tegen deze inspanningen. Jackson vertelt zijn tegenstanders: “Je bent een hol van adders! Ik ben van plan je weg te leiden, en door de Eeuwige God zal ik je wegleiden. Als de mensen alleen maar de ongerechtigheid van ons geld- en banksysteem zouden begrijpen, zou er vóór de ochtend een revolutie zijn.” In 1833 verwijdert hij overheidsgeld van de Bank of the United States.( de kabbalistische joden van de babylonische talmoed- zijn een voortzetting van de farizeeën. Jezus noemt hen addergebroed en smijt hen en de geldwisselaars uit de tempel. De farizeeën hadden niets te maken met het gewone jodendom, met hun geloof in God. Zij onderdrukten hun medemensen.)

1848 – Moses Mordecai Marx Levy, ook bekend als Karl Marx (ook hij was waarschijnlijk een cryptojood/ een Khazaar) , schrijft “Het communistische manifest”. Marx is lid van een vooraanstaande Illuminatie-organisatie genaamd de Liga van de Rechtvaardige. Hij pleit niet alleen voor economische en politieke veranderingen; hij pleit ook voor morele en spirituele veranderingen. Hij is van mening dat het gezin moet worden afgeschaft en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Hij drukt zijn houding ten opzichte van God uit door te zeggen: “We moeten oorlog voeren tegen alle heersende ideeën over religie, de staat, het land of het patriottisme. Het idee van God is de grondtoon van een perverse beschaving. Het moet vernietigd worden”. ( het gezin wordt steeds meer ondermijnd. dat is ongeveer 50 jaar geleden begonnen met de tweede golf van het feminisme. Liefde is vervangen door seks. Het kind wordt ondermijnd en ingezet als pion. het kind wordt ook geseksualiseerd en het transgenderisme wordt overal bevordert.)

1870 – John Ruskin wordt benoemd tot professor in de schone kunsten aan de universiteit van Oxford in Engeland. Hij leert zijn studenten dat de overheid de controle moet nemen over alle middelen van productie en distributie, en hij is bereid om de controle over de regering in handen van een enkele man te leggen: “Mijn voortdurende doel was om de eeuwige superioriteit van sommige mannen te tonen t.o..v. anderen, soms zelfs voor één man t.o.v. alle anderen”.

1871 – Albert Pike, oprichter van de Ku Klux Klan, publiceert zijn 861 pagina’s tellende boek “Morals and Dogma”, alleen bedoeld voor vrijmetselaars. Hij geeft aan dat degenen in de lagere rangen van het metselwerk opzettelijk worden misleid door hun superieuren: “De blauwe graden (de eerste drie graden van de 32) zijn slechts het buitenste hof of portiek van de tempel. Een deel van de symbolen wordt daar aan de ingewijde getoond, maar hij wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties. Het is niet de bedoeling dat hij ze zal begrijpen; maar het is de bedoeling dat hij zich zal voorstellen dat hij ze zal begrijpen. Hun ware verklaring is voorbehouden aan de adepten, “de prinsen van het metselwerk. ”(Daarom hebben ongeveer 95% van de mannen die bij het metselwerk betrokken zijn geen idee wat de doelstellingen van de organisatie zijn).

1875 – De Russische occultist Helena Petrovna Blavatsky richt de Theosophical Society op. Madame Blavatsky beweert dat Tibetaanse heilige mannen in de Himalaya, die zij de Meesters van Wijsheid noemt, via telepathie met haar communiceerden in Londen. Ze staat erop dat de Christenen alles achterstevoren hebben: dat Satan goed is en dat God slecht is. Ze schrijft: “De Christenen en wetenschappers moeten ervoor zorgen dat ze hun Indiase genders respecteren. The Wisdom of India, haar filosofie en prestaties, moet bekend worden gemaakt in Europa en Amerika”.

1884 – De Fabian Society is opgericht om het socialisme te bevorderen. De Fabian Society ontleent zijn naam aan de Romeinse generaal Fabius Maximus, die tegen het leger van Hannibal vocht in kleine slopende schermutselingen, in plaats van een beslissende strijd te voeren.

14 juli 1889 – Albert Pike geeft instructies aan de 23 Supreme Councils van de wereld. Hij openbaart wie het ware object van de vrijmetselaarsaanbidding is: “Tegen u, Soevereine Grand Instructeurs-generaal, zeggen we dit, dat u het mag herhalen voor de broeders van de 32e, 31e en 30e graad: de vrijmetselaarsreligie zou moeten zijn en gehandhaafd in de zuiverheid door ons ingewijden: de Luciferiaanse leer. “

1890-1896 – Cecil Rhodes, een enthousiaste student van John Ruskin ( zie hierboven) , is destijds premier van Zuid-Afrika, een Britse kolonie. Hij is in staat om de goud- en diamantrijkdom van Zuid-Afrika te exploiteren en te beheersen. Hij werkt om alle bewoonbare delen van de wereld onder de heerschappij van een heersende elite te brengen. Daartoe gebruikt hij een deel van zijn enorme rijkdom om de beroemde Rhodes Scholarships op te richten.

5 februari 1891 – Rhodos sluit zich aan bij zijn groep uit Oxford met een vergelijkbare groep uit Cambridge onder leiding van vurige sociale hervormer William Stead. Rhodos en Stead zijn leden van de innerlijke “Kring van ingewijden” van het geheime genootschap dat zij hebben gevonden. Er is ook een buitenste cirkel bekend als de “Vereniging van Helpers”.

1891 – Madame Blavatsky sterft. Het leiderschap voor de wereldwijde theosofische beweging ligt bij Annie Besant, een militante feministe en lid van de Fabian Socialist Society of England. Ze doet enthousiast mee aan revolutionaire straatrellen en schrijft een groot aantal occulte geschriften om toe te voegen aan die van Blavatsky.

1909-1913 – Lord Alfred Milner organiseert de “Association of Helpers” in verschillende Round Table Groups in delen van het Britse Rijk en in de Verenigde Staten.

1912 – Kolonel Edward M. House, nauw adviseur van president Woodrow Wilson, publiceert een boek van Phillip Dru waarin hij “socialisme promoot zoals gedroomd door Karl Marx”.

23 december 1913 – De Federal Reserve (noch federaal noch een reserve – het is een particuliere instelling) is gecreëerd. Het was gepland tijdens een geheime bijeenkomst in 1910 op Jekyl Island, Georgia, door een groep bankiers en politici. Hiermee wordt de macht om geld te creëren van de Amerikaanse overheid overgedragen aan een particuliere groep bankiers. De Federal Reserve Act wordt haastig aangenomen vlak voor de kerstvakantie. “The Communist Manifesto” had om zo’n centrale bank gevraagd. (Het is waarschijnlijk de grootste schuldgenerator ter wereld) Congreslid Charles A. Lindbergh Sr. (vader van de beroemde vlieger) waarschuwt: “Deze wet vestigt het meest gigantische vertrouwen op aarde. Wanneer de president deze handeling ondertekent, wordt de onzichtbare regering door de geldmacht, waarvan bewezen is dat deze bestaat door het Money Trust-onderzoek, gelegaliseerd …”

1916 – Drie jaar na het ondertekenen van de Federal Reserve Act in de wet merkt president Woodrow Wilson op: “Ik ben een zeer ongelukkige man. Ik heb onbewust mijn land verwoest. Een groot industrieel land wordt bestuurd door zijn kredietstelsel. Ons systeem van krediet is geconcentreerd. De groei van de natie daarom en al onze activiteiten zijn in handen van een paar mannen. We zijn een van de ergst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de geciviliseerde wereld geworden. Niet langer een regering door vrije mening, niet langer een regering door overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.”

1917 – Met hulp van financiers in New York City en Londen kan VI Lenin de Russische regering omverwerpen.

1920 – Groot-Brittannië Winston Churchill erkent het verband tussen de Illuminati en de bolsjewistische revolutie in Rusland. ( Churchill blijkt later zelf vrijmetselaar)

Hij merkt op: “Vanaf de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, tot die van Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van de beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving ( Hegel!) op basis van ontwikkeling van jaloerse boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid gestaag gegroeid. Het speelde een absoluut herkenbare rol in de tragedie van de Franse revolutie. Het was de drijfveer van elke subversieve beweging in de negentiende eeuw, en nu heeft eindelijk deze groep buitengewone persoonlijkheden uit de “onderwereld” van de grote steden van Europa en Amerika het Russische volk bij de haren gegrepen.”( Rusland moest ook kapot o.a. omdat het volk orthodox christelijk was. Maar het land is niet kapot te krijgen. Het wierp het juk van het communisme af. Daarom wordt het land en wordt Poetin steeds weer ondermijnd).

1920-1931 Wat de Federal Reserve betreft, merkt Congreslid McFadden op: “Toen de Federal Reserve Act werd aangenomen, merkten de mensen in deze Verenigde Staten niet dat hier een wereldwijd banksysteem werd opgezet. Een superstaat bestuurd door internationale bankiers en internationale industriëlen die samenwerken om de wereld voor hun eigen plezier tot slaaf te maken. De Fed heeft er alles aan gedaan om haar bevoegdheden te verbergen, maar de waarheid is – de Fed heeft zich de regering toegeëigend. Het regelt hier alles en het regelt al onze buitenlandse relaties. Het maakt en breekt regeringen naar believen”. Betreffende de Grote Depressie en de acceptatie door het land van de New Deal van de FDR, stelt hij:” Het was geen ongeluk. Het was een zorgvuldig bedacht voorval”. (niets is toeval alles wordt georkestreerd)

1921 – Het Huis reorganiseert de Amerikaanse afdeling van het Institute of International Affairs in de Council on Foreign Relations (CFR). (De afgelopen 60 jaar is 80% van de topposities in elke regering – of het nu democraat of republikein is – bezet door leden van deze organisatie. Gedurende die tijd zijn slechts twee presidenten niet direct verbonden aan de CFR – John Kennedy en Ronald Reagan. Kennedy werd vermoord en een poging werd ondernomen het leven van Reagan te nemen!)

15 december 1922 – De CFR onderschrijft de wereldregering in haar tijdschrift “Buitenlandse Zaken”. ( één wereldregering met één gecontroleerde wereldreligie is het doel om de mens tot slaaf te maken. De rijke 1 % wil de wereld voor zichzelf. Ze willen geen geld maar goed: goud, mineralen, ertsen, olie, gas, land, arbeid)

1932 – “Plan for Peace” van de oprichter van de American Birth Control League, Margaret Sanger, wordt gepubliceerd. Ze roept op tot dwangsterilisatie-, verplichte segregatie en concentratiekampen voor heropvoeding voor alle afwijkende mensen inclusief zwarten, hispanics, Amerikaanse indianen en katholieken. (De American Birth Control League wordt uiteindelijk Planned Parenthood – de belangrijkste promotor en aanbieder van abortusdiensten in het land. Velen zijn zich tegenwoordig niet bewust van de racistische oorsprong van Planned Parenthood.) ( het is niet voor niets dat de laatste 50 jaar abortus zo toeneemt, dat het gezin ondermijnd wordt, dat liefde vervangen is door seks.)

1933 – “The Shape of Things to Come” van HG Wells wordt gepubliceerd. Wells voorspelt een tweede wereldoorlog… ( Wells was een “gekochte” schrijver. Zelf ook illuminatie lid. Al 100 jaar lang is ondermijning aan de gang. Via film, muziek, literatuur. Hij had insider kennis. Net zoals later bleek Huxley en Orwell)

…rond..

…1940, voortgekomen uit een Duits-Pools geschil. Na 1945 zou er een toenemend gebrek aan openbare veiligheid zijn in “crimineel geïnfecteerde” gebieden. Het plan voor de “moderne wereldstaat” zou bij zijn derde poging slagen en zou voortkomen uit iets dat zich in Basra, Irak, voordeed. Het boek vermeldt ook:”Hoewel de “wereldregering” al een aantal jaren er ronduit voor uitkwam, hoewel het eindeloos werd gevreesd en erover werd gemompeld, vond het nergens oppositie.” ( de derde wereldoorlog moet er ook komen. De eerste 2 werden voorspeld door insider Pike ( zie hierboven). Via allerlei valse vlag ( ja 9/11) aanslagen en o.a. de Arabische lente wordt er steeds aan uitlokking gewerkt. Irak werd het niet. Toen moest Syrië het worden. Waarschijnlijk proberen ze net nu via Iran)

1934 – “The Externalization of the Hierarchy” van Alice Bailey wordt gepubliceerd. Bailey is een occultist en neemt de leiding van Annie Besant over als hoofd van de Theosophical Society. Bailey’s werken worden “gekanaliseerd” vanuit een spirituele gids, de Tibetaanse Meester.

( Haar leer vormt de basis voor de huidige New Age-beweging). Ze schrijft: “Het uur voor de oude mysteries is aangebroken. Deze oude mysteriën waren verborgen in aantallen, in ritueel, in woorden en in symboliek. Deze versluieren het geheim. Het lijdt dus geen twijfel dat het werk dat moet worden gedaan om het grote publiek vertrouwd te maken met de aard van de mysteriën op dit moment van het grootste belang is.

1937 – Studenten aan de Lenin School of Political Warfare in Moskou leren: “Vandaag zijn we natuurlijk niet sterk genoeg om aan te vallen. Om te winnen hebben we het verrassingselement nodig. De westerse wereld zal moeten slapen.”De kapitalistische landen, dom en decadent, zullen zich verheugen om samen te werken aan hun eigen vernietiging.

1939 – “New World Orde” van HG Wells stelt: “een collectivistische één-wereldstaat” of “nieuwe wereldorde” voor bestaande uit “socialistische democratieën”. Hij pleit voor “universele dienstplicht” en verklaart dat “nationalistisch individualisme de ziekte van de wereld is”.

28 juni 1945 – President Truman onderschrijft de wereldregering in een toespraak: “Het zal net zo gemakkelijk zijn voor naties om samen te leven in een republiek van de wereld als voor ons om samen te leven in een republiek van de Verenigde Staten”.

24 oktober 1945 – Het Handvest van de Verenigde Naties wordt van kracht. ( en hier begint de grote ellende en de grootste zwendel)

7 februari 1950 – Internationale financier en CFR-lid James Warburg vertelt een Subcommissie buitenlandse betrekkingen van de Senaat: “We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet – door verovering of toestemming”.

23 februari 1954 – Senator William Jenner van Indiana zegt voor de Amerikaanse senaat: “Vandaag kan het pad naar totale dictatuur in de Verenigde Staten worden gelegd met strikt juridische middelen, ongezien en ongehoord door het Congres, de president of het volk. We hebben een goed georganiseerde politieke actiegroep in dit land, vastbesloten om onze grondwet te vernietigen en een eenpartijstaat op te richten. Het heeft vaste voet aan de grond in onze regering en een eigen propaganda-apparaat. Je kunt deze groep met veel namen noemen. Sommige mensen noemen het socialisme, sommige collectivisme. Ik noem het liever “democratisch centralisme”. Het belangrijke punt om te onthouden over deze groep is niet zijn ideologie, maar zijn organisatie”.

1954 – Prins Bernhard van Nederland richt de Bilderberggroep op: internationale politici en bankiers op. die elk jaar in het geheim bijeenkomen. Ze nodigen “gasten”uit die “marsorders” krijgen. Ook al mag je dat niet zo noemen en zullen ze dat zelf steevast ontkennen. De gastenlijsten zijn openbaar en het is interessant om te zien wie er zoal uitgenodigd zijn en hoe die later de politiek gaan beïnvloeden. Denk aan politici van VVDhuize, van de PVDA, Groenlinks en zie hoe de hazen daarna gaan lopen. Denk aan Samsom en de klimaathoax)

1962 – “De toekomst van het federalisme”door Nelson Rockefeller beweert dat de huidige gebeurtenissen dwingend een “nieuwe wereldorde” eisen. Hij zegt dat er is: “Koorts van nationalisme … maar de natiestaat wordt steeds minder bekwaam om zijn internationale activiteiten uit te voeren politieke taken … Dit zijn enkele van de redenen die ons ertoe dwingen krachtig te leiden naar de ware opbouw van een nieuwe wereldorde … Misschien sneller dan we ons misschien realiseren … zullen er de grondslagen evolueren voor een federale structuur van de vrije wereld”.

13 november 1963 – Er wordt beweerd dat president John F. Kennedy slechts tien dagen voorafgaand aan zijn moord vertelt: “Het hoge ambt van president is gebruikt om een complot aan te moedigen om de vrijheid van de Amerikanen te vernietigen, en voordat ik mijn ambt verlaat, moet ik de burgers van deze situatie op de hoogte brengen”. ( vermoedelijk is Kennedy ook bezig geweest de Fed te ontmantelen. Hij wilde ook de “deepstate” ontmantelen en de (khazaren) maffia aan banden leggen samen met zijn broer Robert die later werd vermoord. Maar hij kon geen succes hebben. Werd wrs. ook ondermijnd door chantage)

26 juli 1968 – Nelson Rockefeller belooft dat “hij als president zou werken aan de internationale creatie van een nieuwe wereldorde”.

1969 – Een document getiteld “Huwelijk en het gezin” wordt gepubliceerd door de British Humanist Association waarin staat dat “sommige tegenstanders van humanisme ons ervan hebben beschuldigd de traditionele christelijke familie omver te willen werpen. Ze hebben gelijk. Dat is precies wat we van plan zijn te doen”.

1972 – President Nixon bezoekt China en proost op Chinese premier Chou En-lai door te spreken van “de hoop dat ieder van ons een nieuwe wereldorde moet opbouwen”.

1973 – De Club van Rome, een VN-agent, publiceert een rapport getiteld “Regionalized and Adaptive Model of the Global World System”. Dit rapport verdeelt de hele wereld in tien regio’s.( en hier begint de ellende van de klimaathoax)

10 augustus 1973 – David Rockefeller schrijft een artikel voor de “New York Times” waarin zijn recente bezoek aan Rood China wordt beschreven: “Wat de prijs van de Chinese revolutie ook is, het is duidelijk niet alleen gelukt om efficiënter en toegewijd bestuur te produceren, maar ook het bevorderen van een hoog moreel en gemeenschapsdoel.”.(Blijkbaar is het voor de heer Rockefeller van weinig belang dat de regering van communistisch China 64 miljoen mensen heeft afgeslacht in het proces van het consolideren van haar macht en dat zij alle afwijkende meningen brutaal blijft onderdrukken. Sterker nog er zullen voor de wereldregering ook veel doden moeten vallen. Het is ideaal om maar 500 miljoen bewoners op aarde te hebben en meer niet. Ze talen niet om een dode meer of minder. Sterker nog: ze geven niets om het leven buiten de eigen kring. Bovendien weten ze wat liefde is. In feite zijn de illuminatie aanhangers diep ongelukkige mensen en al hun geld maakt ze niet gelukkig)

April 1978 – Het Amerikaanse ministerie van voor het leger voegt in zijn “Chaplain’s Handbook of Religious Requirements”nieuwe religies toe die federaal zijn erkend en die legaal kunnen worden beoefend op alle militaire bases over de hele wereld. Deze ‘nieuwe’ religies zijn: satanisme, hekserij en andere occulte religies.

25 april 1982 – In grote kranten over de hele wereld verschijnt een advertentie van een hele pagina waarin wordt verklaard: “DE CHRISTUS IS NU HIER”. De reclamecampagne valt samen met het begin van een sprekende tournee door een Benjamin Creme, een Britse theosoof. In verschillende interviews en toespraken legt Creme uit dat hij, wanneer hij over ‘de Christus’ spreekt, niet Jezus Christus bedoelt, maar Lord Maitreya, de wereldleraar. Volgens Creme zijn Jezus, Boeddha, Krishna en anderen slechts discipelen van Maitreya. Deze geascendeerde meesters omvatten een verlichte spirituele hiërarchie die de evolutie van de mensheid door de geschiedenis heen heeft geleid. Hij beweert dat Lord Maitreya de verwachtingen van alle mensen vervult. Maitreya is de Christus die door de christenen wordt verwacht; voor de Joden is hij de Messias, voor de moslims is hij de Imam Mahdi, voor de boeddhisten is hij de vijfde Boeddha, voor de hindoes is hij Krishna. In het verleden, vertelt Creme, hebben deze geascendeerde meesters meestal door discipelen gewerkt, maar nu zijn ze onder ons en klaar om onze wereld te helpen de volgende stap te zetten. (Benjamin Creme’s publicatie “Share International” wordt nu geproduceerd in samenwerking met het Department of Public Information van de VN.) ( dit is weer een stap naar een goed gekeurde en gecontroleerde wereldreligie)

1983 – “The Humanist” publiceert een essay waarin wordt verklaard dat “de strijd om de toekomst van de mensheid moet worden gevoerd in de klas van de openbare school … tussen het rottend lijk van het christendom en het nieuwe geloof van het humanisme … en het humanisme zal zegevieren”. ( de strijd wordt nu ook gevoerd via de islamitische scholen. Via verbod op islamitische onderwijs de vrijheid van onderwijs als geheel ondermijnen)

7 december 1988 – In een toespraak tot de VN zegt Michaël Gorbatsjov: “Wereldvoortgang is alleen mogelijk door een zoektocht naar universele menselijke consensus als we verder gaan naar een nieuwe wereldorde”.

1990 – In zijn boek “De sleutels van dit bloed” citeert de katholieke priester Malachi Martin paus Johannes Paulus II: “Tegen het einde van dit decennium zullen we leven onder de eerste One World Regering die ooit heeft bestaan in de samenleving van naties … een regering met absolute autoriteit om de basiskwesties van overleven te beslissen. Eén wereldregering is onvermijdelijk”.

1991 – Aan de vooravond van de Golfoorlog verkondigt generaal Brent Scowcroft, de nationale veiligheidsadviseur van president Bush: “Een kolossale gebeurtenis staat voor de deur, de geboorte van een nieuwe wereldorde”.

Juli 1991 – In een CNN-programma antwoordt voormalig CIA-directeur Stansfield Turner (CFR), wanneer hem naar Irak wordt gevraagd: “We hebben een veel groter doel. We moeten de lange termijn hier bekijken. Dit is een voorbeeld – de situatie tussen de Verenigde Naties en Irak – waar de Verenigde Naties opzettelijk binnendringen in de soevereiniteit van een soevereine natie … Nu is dit een prachtig precedent dat in alle landen van de wereld kan worden gebruikt …”

Augustus 1991 – Er is ons verteld dat hardliners in de Sovjet-Unie een staatsgreep hebben opgezet. Sindsdien is vernomen dat de “staatsgreep” een schijnvertoning was die bedoeld was om het Westen ervan te overtuigen dat het communisme was gevallen terwijl het in werkelijkheid niet was gevallen.

29 oktober 1991 – David Funderburk, voormalig Amerikaanse ambassadeur in Roemenië, vertelt een publiek in North Carolina: “George Bush heeft zichzelf omringd met mensen die in een wereldregering geloven. Ze geloven dat het Sovjet-systeem en het Amerikaanse systeem samenkomen”.

1993 – Een tweede Parlement van Wereldgodsdiensten wordt gehouden in Chicago op de 100ste verjaardag van de eerste. Net als de eerste conventie probeert deze alle religies van de wereld samen te voegen tot “één harmonieus geheel”. Traditionele overtuigingen van monotheïstische religies zoals het christendom worden als onverenigbaar beschouwd met individuele “verlichting”en moet drastisch worden gewijzigd.

18 juli 1993 – CFR-lid en trilateralist Henry Kissinger schrijft in de “Los Angeles Times” over NAFTA: “Wat het Congres zal hebben is geen conventionele handelsovereenkomst, maar de architectuur van een nieuw internationaal systeem … een eerste stap in de richting van een nieuwe wereldorde”.

23 september 1994 – De globalisten beseffen dat naarmate meer en meer mensen wakker worden en beseffen wat er aan de hand is, ze slechts een beperkte hoeveelheid tijd hebben om hun beleid uit te voeren. Tijdens het diner van de ambassadeurs van de Verenigde Naties merkt David Rockefeller op: “Dit huidige raam van kansen, waarin een echt vreedzame en onderling afhankelijke wereldorde kan worden gebouwd, zal niet te lang open blijven”.(Merk op dat hij zich niet afvroeg of wereldorde zou komen – alleen of het vreedzaam zou aankomen.) Hij gelooft: “We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”.

Maart 1995 – VN-afgevaardigden komen bijeen in Kopenhagen, Denemarken, om verschillende methoden te bespreken voor het heffen van wereldwijde belastingen.

De methoden om een juiste grote crisis te creëeren worden steeds driester: veel valse vlag aanslagen moeten de mensen murw maken.

Hier moet ik overschakelen naar samenwerkingen met andere partijen: die van de zionisten en daarbinnen bepaalde “joodse” groeperingen.

De Farizeeën waren de Joden die de leiding hadden over de tempels ten tijde van Jezus Christus. Zij schreven ook de Talmoedwet. Toen Jezus zag hoe de joodse leiders geldwisselaars waren die hun eigen volk uitbuitten met woeker en corruptie, gooide Jezus ze uit hun niet zo heilige tempel, hun kisten hun en hun tafels omgooiend en noemde het met recht “ een rovershol” en de “synagoge van Satan”. ( Jezus noemde hen ook: zij die zich joden noemen en het niet zijn) Het was pas na deze dramatische botsing dat Jezus een bedreiging voor de corrupte autoriteiten vormde en daarmee uiteindelijk zijn lot bezegelde.

Met de Federal Reserve worden de particuliere centrale banken grotendeels geleid door joden die rijker worden door fiat-geld uit het niets te drukken om rente in rekening te brengen en belastingen te innen om rente terug te betalen op non-stop Amerikaanse oorlogen en de ongelukkige burgers zijn nog steeds slaven . Helaas zijn de tijden in 2000 jaar helemaal niet veranderd, en met de mensheid op de rand van totale zelfvernietiging, zijn de tijden alleen maar erger geworden.

De Talmoed is uiterst hatelijk en racistisch, flagrant Joods supremacisme goed pratend . Directe citaten uit de Talmoed vertellen het verhaal Joden krijgen de opdracht om niet-joden te zien als dieren (Yebamoth 98a) en beesten (Baba Mezia 114b). Zelfs de beste van de “gojim”moet worden gedood (Soferim 15). Talmoedwet moedigt joden aan om heidenen te bedriegen, elke manier om voordeel te halen uit de winst van een Jood op kosten van niet-Joden, zelfs toevlucht te nemen tot moord en overspel te plegen als het kan worden gerationaliseerd en alles ook als het beste voor de natie Israël. ( als ik hier praat over talmoed moet ik het hebben over de babylonische talmoed)

De talmoedische traditie is de joodse wet en het k (c)kabbalisme is verborgen joodse mystiek die al millennia wordt toegepast en door de Ashkenazi-joden (ook bekend als de Khazaren) in Midden- en West-Rusland en Oost-Europa (en nu ook in Israël) wordt doorgestuurd naar de moderniteit. Deze vorm van jodendom dateert rechtstreeks van de tijd van de oorlogszuchtige Babylonische heerser Nimrod (later omgedoopt tot Marduk) en zijn Tempel van Baal (wat “heer”betekent).

Naar schatting is 97,5% van de huidige Joodse staatsbevolking die beweert van Hebreeuwse afkomst te zijn, eigenlijk Asjkenazisch. Joden die afstammen van de Turks-Mongoolse Khazaren , hun “wortels”in het Joodse thuisland opeisen. Allen delen voorouders die nooit een voet in het “Heilige Land” hebben gezet van het Midden-Oosten. In feite is het DNA van de inheemse Palestijnen die worden uitgeroeid het ware Semitische dna. Zoveel van het Joodse verhaal als onderdeel van het grotere menselijke verhaal is gebaseerd op leugens. Het oude testament is gecorrumpeerd. Dat hebben ze ook met het nieuwe testament steeds weer geprobeerd.

Een groeiend aantal onderzoekers en analisten hebben verwezen naar de Khazariaanse maffia die de internationale misdaadcabal leidt die door elkaar wordt gebruikt met de Satanische Cult van het Alziende Oog. ( die van de illuminatie en vrijmetselarij) Een mix van een aantal kwade niet-joden en een aantal kwade vaak cryptojoden die samenwerken voor Satan zijn bezig de menselijke kudde terug te dringen van 7,5 miljard van momenteel tot slechts een half miljard binnenkort.

De illuminatie/vrijmetselaars die de nieuwe wereldorde willen zijn een alliantie aangegaan met het zionisme. Maar beide hebben een eigen agenda en beide gebruiken elkaar. En nu vechten ze elkaar soms de tent uit. Dat is voor ons gewone mensen goed nieuws. Maar ook beangstigend want in hun strijd deinzen ze nergens voor terug.

Een jaar geleden werd in New York City en later Londen (en in ‘ 1000 andere steden’) een replica van bijna vijf verdiepingen van de beroemde Baal-boog gebouwd als onderdeel van de door Rockefeller gecreëerde UNESCO-werelderfgoedsite van de Verenigde Naties, ook ondersteund door de financieel begiftigde Harvard University Masonic Lodge. De Baälboog als de poort van de tempel diende als een poort naar het aanbiddende altaar van de heidense god waarvan velen tegenwoordig geloven dat het Satan vertegenwoordigt. Het heidendom, zoals beoefend door een overvloed aan oude culturen, is gedefinieerd als een religieus systeem gebaseerd op de aanbidding van de gevallen engelen. ( deze oude culturen waren in feite baälaanbidders. Dat was weer de godsdienst van lucifer waarover ik al diverse keren heb geschreven. God kwam tussenbeide bij dit heidendom (denk aan kindoffers waarover ik schreef) en gaf lucifer een ultimatum. De luciferianen weten dat hun tijd afloopt.) Dit is de strijd tussen goed en kwaad. De spirituele strijd waarover ik eerder schreef.

Na het bouwen van tentoonstellingen in New York en Londen was de Babylonische booglater voor de derde keer opnieuw volledig zichtbaar voor de opening van de vijfde jaarlijkse World Government Summit in Dubai, bijgewoond door 4000 wereldleiders uit 130 landen. Onder de opmerkelijke globalisten die hulde brachten aan de satanische gevallen engel, was secretaris-generaal van de VN Antonio Gutteres, en IMF-directeur Christine Lagarde.

Gedurende drie dagen pontificeerden 100 sprekers medio februari drie dagen hun “utopische” regering en hun elitaire opzet om globalisme, multiculturalisme en grote overheid, social engineering en geo engineering te bevorderen, en VN Agenda 21 en Agenda 2030 over “duurzaamheid” . Bij deze NWO bijeenkomsten en evenals bij de Bilderberg-bijeenkomsten en Bohemian Grove-soirees, beraamt de elite onze dood vlak voor onze ogen.

Er bestaat een weinig bekend deel van het jodendom die de orthodoxie van de cabaljoden graag ziet verdwijnen Het joodse establishment uit de zeventiende en achttiende eeuw verklaarde de afvallige Sabbatee-Frankische beweging al tot ketterij. Maar ze werden beschermd.

Hoewel de volgers van de beweging zouden zijn uitgestorven kort na de dood van hun “messiaanse” leiders Sabbatai Zevi (1626-1676) en Jacob Frank (1726-1791), zijn hun ideologie, waarden, overtuigingen en praktijken dat zeker niet, en ze zijn nog springlevend en bloeien. Onze omgekeerde Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, waar zogenaamd goed eigenlijk kwaad is en leugens als waarheid worden uitgezonden. ( ik heb daar al meer over geschreven en verwezen naar het boek van Singer: satan in Goray) Nu maken ze deel uit van de satanische cultus van het Alziende Oog en is zijn demonische invloed overal in de wereld van vandaag zichtbaar door geleidelijke succesvolle infiltratie in de afgelopen eeuwen in alle domeinen van aardse macht en controle.( via politiek, media, film, muziek, litteratuur)

Sabbatai Zevi was van Spaanse joodse afkomst, oorspronkelijk uit Smyrna, Griekenland, totdat hij op 25-jarige leeftijd werd verbannen als een valse profeet uit zijn geboortestad. Zevi vond onmiddellijk een nieuw verblijf in het nabijgelegen Salonika , waar hij zich snel opstelde als een gewijde Sefardische rabbi en kabbalist die aanspraak maakte op een ontvankelijk publiek dat hij de langverwachte Joodse Messias was. Sabbatai Zevi genereerde een vrome aanhang die het meest actief was in het Ottomaanse rijk van het hedendaagse Turkije, hoewel zijn bereik zich snel in Europa verspreidde.

Op het hoogtepunt van zijn roem en invloed op de leeftijd van 40, tien jaar voorafgaand aan zijn dood, gaf de Sultan Mehmed IV de gevangen Zevi de keuze, sterven of zich bekeren tot de islam.

Dus de charismatische oplichter koos ervoor om martelaarschap te vermijden door zijn eigen nek als moslim alleen in naam te redden. De sultan verleende vervolgens de titel “Keeper of the Gate” aan Zevi, die een nauwe werkrelatie met de Shia Bektashi-soefi’s begon . Volgens de gerenommeerde onderzoeker en auteur Gershom Scholem was de Sabbateese beweging “de grootste en meest gewichtige messiaanse beweging in de Joodse geschiedenis”, meer dan de helft van het jodendom van de wereld boeide het op dat moment. Maar in stilte bleef Sabbatai zijn eigen ketterse goeroe-achtige stijl van hedonistisch, orgiastisch geritualiseerd, “feel good” -jodendom beoefenen. Het gaat hier bij al sinds baäl om seks, kindoffers enz. Het heeft als slogan: doe wat je wilt. Dat is een heel andere boodschap die God leerde en Jezus bracht.

In 1492 was Spanje de natie dat al zijn joden eruit schopte. De daaropvolgende joodse migratie naar Ottomaans grondgebied die zijn grenzen opende voor de nieuwkomers, bracht een grote toestroom van joodse immigranten naar waar de familie van Sabbatai Zevi zich vestigde. De heersende cultuur en het klimaat anderhalve eeuw later waarin Zevi werd geboren en opgegroeid was doordrenkt met religieuze onderdrukking en angst voor het einde van de wereld voor Joden. Toen in 1648 Sabbatai’s doemsdagvoorspelling faalde, verklaarde hij zichzelf de nieuwe messias.

Zijn radicale vertrek van het gewone joodse stoïcisme, belooft niet alleen verlossing, maar een alternatieve levensstijl van geheime magie die wijsheid en macht schenkt, het geschenk van profetie, directe communicatie met God (Zevi zelf) en zijn engelen. Hij predikte ongebreidelde seksuele bevrijding en vleselijke extase . Sabbateanisme “bevrijdde” mensen van hun onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelige angst en angst voor Gods morele oordeel. Zevi predikte dat als volgt: onvolmaakte wezens vinden de weg naar het goddelijke pad door het zondige leven en dan volgt gelukzaligheid (d.w.z. het prediken van tegenovergestelde doen van wat “goed” en “rechtvaardig” is). Dat is voor velen zeer aanlokkelijk want God leerde beheersing, gaf moraal. Jezus leerde wat de werkelijk wet was.

In tegenstelling tot het zeer chauvinistische rabbijnse jodendom dat vrouwen verbood om posities van publieke status en religieuze of staatsautoriteit te bereiken, omarmde Sabbatai’s opstandige rebellerende sekte vrouwen voor volledig lidmaatschap en actieve deelname aan haar messiaanse profetische gelederen, die in de 16de eeuw en 17de eeuw ongehoord was. Dat maakte hem enorm populair en het was een grote aantrekkingskracht. De brede invloed van Zevi en zijn messiaanse boodschap werd uitgebreid tot buiten Turkije en Griekenland naar Oost-Europa in het bijzonder. Zijn hardcore Sabbatean aanhangers hielden invloed tot ver in de 19 e eeuw, hoewel zijn diehard gelovigen na zijn dood geleidelijk in aantal afnamen. Veel van zijn volgelingen bekeerden zich met hem alleen in naam tot de islam (bekend als Dönmeh), anderen keerden terug naar het conventionele rabbijnse jodendom. Maar Sabbatai’s specifieke magie bleef aantrekkelijk.

Na de dood van Zevi kwam er een andere charismatische messiaans Joodse man genaamd Jacob Frank, die zichzelf verkocht als niet alleen de reïncarnatie van Sabbatai Zevi maar ook de bijbelse patriarch Jacob. Hij was afkomstig uit Podolia, Polen (nu in Oekraïne). Als een reizende koopman leefde Jacob Frank een groot deel van zijn jonge volwassen leven in Turkije onder een Sabbatisch bolwerk. Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad nog een stapje hoger zette en predikte : “Omdat we niet allemaal heiligen kunnen zijn, laten we allemaal zondaars zijn.”Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde de beste manier om God te imiteren, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te overtreden. Geritualiseerde orgie-feesten met vrouwenruil , incest en pedofilie waren zijn geboden. Sabbatean-Frankisten beoefenden hekserij en offerden dieren evenals menselijke offers. ( dit zien we ook bij luciferianen: zij erkennen geen God, behalve Lucifer en geloven dat zij als God kunnen worden en doen alles wat voor een gewoon mens taboe is)

Uiteindelijk wordt Frank vervolgd en “bekeert” hij zich tot het katholicisme maar blijft populair.

Zijn populariteit groeide alleen maar en de satanische infiltratie van de katholieke kerk en de Europese royalty was aan de gang en begon wortel te schieten.

Het is een breed fenomeen van de “ crypto Joden ” (van het Griekse woord “Kryptos” wat verborgen betekent ), waarbij Joden – die zich voordeden als religieuze bekeerlingen, vooral tijdens de reformatie en de renaissance periode van de 15de tot 17 e eeuw- , te infiltreren in andere godsdiensten (dat wil zeggen, de Sabbateans vooral in de islam en frankisten in het christendom), maar toch in het geheim hun verborgen joodse identiteit en religieuze doctrine behouden. Dit kan ook mede de joodse neiging tot frequente naamsverandering (zij het gedeeltelijk vanwege het vermijden van antisemitische vervolging). Maar ook de demonische ondermijning van geheime genootschappen die ook de top echelons van wereldwijde macht overal in de wereld van financiën, overheid, zakenwereld, massamedia, communicatie, kunst en de academische wereld door zowel cryptojoden als joodse globalisten kan niet worden ontkend. Frank’s perverse gedachte was dat niets minder dan het omverwerpen en vernietigen van de samenleving de mensheid zou kunnen redden. Alleen anarchie en revolutionaire vernietiging van elke religie en positief geloofssysteem zou de weg vrijmaken voor het opnieuw opbouwen van het leven gegoten in luciferiaans licht.

Frank werd gearresteerd in 1760 en in en klooster gevangen gezet maar Russen bevrijdden hem.

Binnenvallende Russen bevrijdden Frank uiteindelijk uit de gevangenis in 1773. In datzelfde jaar ontmoette de satanist Frank een collega-satanist en de door jezuïeten getrainde Adam Weishaupt en bankier “gangster” Meyer Amschel Rothschild , van de Khazarisch afkomstige, rijkste Joodse familie ter wereld. De financiering zou naar zowel Weishaupt als Frank vloeien zodra Weishaupt ermee instemde de Frankistische doctrine te accepteren en het satanische grootse plan dus werd gelanceerd door de onheiligste drie-eenheid ooit. Drie jaar later in Beieren zou Weishaupt formeel de Orde van Illuminati op 1 mei oprichten. ( zie boven)

De drie spanden samen om in het geheim en methodisch de wereld over te nemen door bedrog. Een belangrijkste financier zou Europa’s rijkste familie zijn. En voor corruptie en infiltratie van de vrijmetselarij, de katholieke kerk en regeringen zouden de Illuminati Weishaupt zorgen en Frank zou de grote drie religies en het politieke domein blijven ondermijnen en veroveren.

Jacob Frank leefde de laatste 18 jaar van zijn leven in weelderige luxe, de laatste jaren in een kasteel in de Duitse stad Offenbach net ten zuiden van Frankfurt. De weldoener Rothschild in Frankfurt. Hij was ook kroonsteun van koninklijke hoven van Polen, Rusland en Oostenrijk. Frank nam de titel Baron aan, al dan niet rechtmatig gegeven door de Oostenrijkse aartshertogin en koningin Maria Theresa.

De giftige dobbelsteen was geworpen. De Frankistische k (c)kabbalistische geheimen werden gecombineerd met de “filosofische idealen” van “de verlichting”.

Rothschild-Frankistische-Vrijmetselaar-jezuïeten-leden zaten actief achter de Amerikaanse en Franse revoluties , het marxisme , het zionisme , de bolsjewistische revolutie.