Tag: khazaren

20230522 Over de herkomst van het woord jood

Wie zijn de joden? (En wie ze niet zijn)

Door CFT, zie daar links en afbeeldingen, google translate

11 augustus 2019 Door CFT-team — 141 reacties

(Ed.: al vaker gedeeld maar het blijft actueel)

Waar komt het woord Jood vandaan?

Het woord ‘Jood’ is een relatief nieuwe term. De letter “J” werd tot in de 17e eeuw niet eens in de Engelse taal gebruikt en maakte pas in de 18e eeuw deel uit van de gewone volkstaal. Het woord ‘jood’ werd pas in de 18e eeuw gebruikt.

Als we de huidige King James Version van de Bijbel onderzoeken, die veel fouten en verkeerde vertalingen bevat, vinden we de term ‘Jood’ zelfs niet eerder dan in 2 Koningen 16:6. Deze verwijzingen naar “Joden” in het Oude Testament hadden specifiek betrekking op “Judahieten” – mensen die lid waren van de stam van Juda (die van ras Israëlieten waren).

Later, in het Nieuwe Testament, wordt het woord “Jood” gebruikt in verwijzing naar een “Judeeër”, of iemand die leefde in de Romeinse provincie die bekend staat als Judea.

Zoals besproken in het essay Was Jezus een Jood , was het woord ‘Jood’ in het Nieuwe Testament eerder een geografische dan een raciale aanduiding:

Het woord ‘jood’ werd natuurlijk ook niet in het Grieks gebruikt. Het was eigenlijk het Griekse woord ioudaios (you-day-os) wat niet “Jood” betekent maar “Judaeër” of iemand die een inwoner is van Judea. Een ‘Judaeër’ is een persoon wiens huis in het land Judea of ​​Zuid-Palestina ligt. Het is een geografische term zoals ‘New Yorker’, wat per ras iemand wit, zwart, bruin of geel kan zijn. Hij kan christen, jood, boeddhist of atheïst zijn. Dus een ‘ioudaieus’, ‘Judaeër’ of Jood in het Nieuwe Testament kan elke persoon zijn die in Judea woonde, terwijl we hebben gezien dat er nogal wat Israëlieten waren van de stam Juda en Benjamin. Er waren ook veel Edomitische Judeeërs, samen met Romeinen, Grieken, Syriërs, Egyptenaren, enzovoort .

Zelfs de Joodse historicus Benjamin Freedman erkende dat het woord “Jood” oorspronkelijk gewoon een verwijzing was naar “Judeeërs”:

Zoals ik heb uitgelegd, toen het woord ‘Jood’ voor het eerst in de Engelse taal werd geïntroduceerd in de 18e eeuw, was de enige implicatie, gevolgtrekking en insinuatie ‘Joods’. Tijdens de 18e, 19e en 20e eeuw creëerde een goed georganiseerde en goed gefinancierde internationale “pressiegroep” echter een zogenaamde “secundaire betekenis” voor het woord “Jood” onder de Engelssprekende volkeren van de wereld. Deze zogenaamde “secundaire betekenis” van het woord “Jood” staat in geen enkel verband met de 18e-eeuwse oorspronkelijke connotatie van het woord “Jood”. Het is een verkeerde voorstelling van zaken .

De “secundaire betekenis” waarnaar Freedman verwijst, was natuurlijk om de huidige “Joden” in verband te brengen met dezelfde groepen waarnaar in de Bijbel wordt verwezen: Judeeërs, Judeeërs en Israëlieten. Een nauwkeurig onderzoek van de geschiedenis bewijst dat deze secundaire betekenis onjuist is – precies zoals Benjamin Freedman getuigt.

Om een ​​beter begrip te krijgen van wie de Joden van vandaag zijn – en wie ze niet zijn – moeten we de raciale samenstelling van de Judeeërs onderzoeken – of degenen die in de Romeinse provincie Judea woonden.

Wie waren de “Judeeërs”?

De meest gezaghebbende bronnen die de raciale samenstelling van de provincie Judea beschrijven, zijn Romeinse historici die rond de tijd van Christus schreven. Strabo de geograaf beschrijft de multi-etnische samenstelling van Judea en de omliggende regio in hoofdstuk 2 van zijn geografie :

Beginnend bij Cilicië en de berg Amanus, vestigden we ons als delen van Syrië, Commagene, en de Seleucis van Syrië, zoals het wordt genoemd, vervolgens Cœle-Syrië, ten slotte aan de kust, Fenicië, en in het binnenland, Judea. Sommige schrijvers verdelen heel Syrië in Cœlo-Syriërs, Syriërs en Feniciërs, en zeggen dat er met deze vier andere naties vermengd zijn, Joden [Judeeërs], Idumaeërs, Gazaërs en Azotii , van wie sommigen landbouwers zijn, zoals de Syriërs. en Cœlo-Syriërs, en andere kooplieden, zoals de Feniciërs .

Strabo de geograaf, die leefde van 64 voor Christus tot 24 na Christus, beschrijft deze regio duidelijk als “vermengd” met verschillende stammen van mensen uit de Genesis 10-naties op het moment van zijn schrijven.

De Judese historicus Flavius ​​Josephus beschrijft hoe de Idumeeërs (Edomieten) bekend werden als “Judeeërs” door een gedwongen bekering opgelegd door John Hyrcanus, die de heerser van Judea was rond 130 v.Chr.:

Hyrcanus nam ook Dora en Marissa, steden van Idumea, in en onderwierp alle Idumeërs [Edomieten]; en stond hen toe in dat land te blijven, als ze hun geslachtsdelen zouden besnijden en gebruik zouden maken van de wetten van de Joden [Judeeërs]; en zij verlangden er zo naar om in het land van hun voorvaderen te wonen , dat zij zich onderwierpen aan het gebruik van de besnijdenis, 25 en aan de rest van de joodse [Judese] manieren van leven; op welk moment hen dit overkwam, dat zij hierna niemand anders waren dan Joden [Judeeërs].

Dit is erg belangrijk omdat het verklaart hoe de Edomieten – de afstammelingen van Esau – “Judeeërs” of burgers van Judea werden. Bedenk dat de Israëlieten – en de stam van Juda – afstammelingen waren van Esau’s broer – Jacob.

In Boek 16, Volume III van zijn Geography Strabo vermeldt ook hoe de Idumeeërs (Edomieten) de gewoonten van de Judeeërs overnamen:

De westelijke uiteinden van Judea richting Casius worden bezet door Idumæans, en door het meer [Sirbonis]. De Idumaeërs zijn Nabateeërs. Toen ze door opruiing uit hun land werden verdreven, gingen ze over naar de Joden [Judeeërs] en namen hun gewoonten over.

Het woord Idumeaans was gewoon de Griekse term voor “Edomiet” – dwz de stam van Edom, de afstammelingen van Esau.

De Jewish Encyclopedia erkent ook de Edomitische oorsprong van de Idumeeërs:

“EDOM (IDUMEA): Land in Zuidoost-Palestina, ook wel Mount Seir genoemd. Het terrein was bergachtig en gemakkelijk te versterken en het land was vruchtbaar. E. lag ten Z van de Dode Zee en grensde aan de Rode Zee bij Elath en Ezion Geber. De Edomieten waren van Semitische afkomst, traditioneel afstammelingen van Esau , en leefden van de jacht. Ze verdreven de Horiet-bewoners van Seir en organiseerden zich langs stamlijnen onder leiding van een hoofdman (allooph genaamd), later consoliderend tot een monarchie. De Edomieten waren traditionele vijanden van de Israëlieten ; ze vochten tegen Saul en werden verslagen door David, die het land gedeeltelijk annexeerde. De Edomieten herwonnen hun onafhankelijkheid tijdens het bewind van Joram, maar de oorlogen tussen de twee staten waren frequent.In de 8e eeuw. BCE werden de Edomieten vazallen van Assyrië. Ten tijde van de verwoesting van de Eerste Tempel plunderden en plunderden ze samen met de Babyloniërs, en nadat ze door de Nabateeërs uit Seir waren verdreven, bezetten ze Zuid-Juda tijdens of na de periode van de ballingschap. De Edomieten werden veroverd door John Hyrcanus, die hen met geweld tot het judaïsme bekeerde, en vanaf dat moment vormden ze een deel van het joodse volk, met Herodes als een van hun nakomelingen. ”

Vanaf 130 voor Christus was Judea een multi-etnische provincie, met onder zijn inwoners genetische Judahieten (afstammelingen van de Israëlieten of het “huis van Israël”) en ook Idumeeërs (afstammelingen van de Edomieten), alsmede Kanaänieten en andere volkeren.

Daarom zou het woord “Jood” eigenlijk niet eens in de Bijbel moeten voorkomen, omdat het verkeerd is toegepast in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Oude Testament: “Jood” moet worden gelezen als “Judahiet” – die van de stam Juda (Israëlieten).

Nieuwe Testament: “Jood” moet “Judeeër” zijn – iemand die in de Romeinse provincie Judea woonde. (Bovendien wordt de term “judaïsme” in de Bijbel gebruikt in verwijzing naar de religie van de Judeeërs in die tijd, die niets te maken heeft met de op de Talmoed gebaseerde religie van de hedendaagse Joden.)

Bedenk dat na de dood van koning Salomo de Israëlieten zich verdeelden in het zuidelijke koninkrijk Juda en het noordelijke koninkrijk dat de naam Israël behield. Een paar eeuwen later werden de twee koninkrijken het slachtoffer van de veroveringen van het Assyrische en het Babylonische rijk, wat leidde tot de verdrijving van de overgrote meerderheid van de inwoners van het land. Toen het Babylonische rijk eenmaal viel, gaf de Perzische koning Cyrus toestemming aan een groep Judeeërs in Babylon om Jeruzalem te hervestigen. Dit kleine overblijfsel van Israëlieten in Judea zou tegen de tijd van Christus vermengd zijn met vele niet-Israëlieten.

Als je de Bijbel door de juiste historische lens interpreteert, is alles logisch en zijn er geen tegenstrijdigheden. De verdeeldheid en strijd die in het Nieuwe Testament zijn opgetekend, waren botsingen tussen twee verschillende mensenrassen die beiden in Judea woonden: het ware “huis [familie] van Israël” voor wie Christus kwam in Mattheüs 15:24, samen met de geassimileerde Edomieten, Kanaänieten en andere volkeren van de Genesis 10-naties.

Aanvullende bronnen die de joodse identiteit verklaren

De Joodse Almanak uit 1980 ontkent duidelijk elk verband tussen moderne Joden en de oude Israëlieten van de Bijbel:

Strikt genomen is het onjuist om een ​​oude Israëliet een Jood te noemen of om een ​​hedendaagse Jood een Israëliet of een Hebreeër te noemen . -1980 Joodse Almanak p. 3

Duidelijker wordt het niet: Joden zijn noch Israëlieten, noch Hebreeën.

Er zijn veel bronnen die suggereren dat een groot deel van het jodendom verwant is aan de Khazaren, een bevolking die in het zuiden van Oekraïne woonde.

In 2014 erkende de Times of Israel een uitgelekt rapport waarin werd gesuggereerd dat Asjkenazische joden eigenlijk Khazaren zijn in plaats van echte Israëlieten.

Hier zijn enkele fragmenten uit het artikel in de Times of Israel :

Het is algemeen bekend dat ergens in de achtste tot negende eeuw de Khazaren, een oorlogszuchtig Turks volk, zich bekeerden tot het judaïsme en regeerden over een uitgestrekt gebied in wat later Zuid-Rusland en Oekraïne werd. Wat er met hen is gebeurd nadat de Russen dat rijk rond de elfde eeuw hadden vernietigd, is een mysterie gebleven. Velen hebben gespeculeerd dat de Khazaren de voorouders werden van Asjkenazische joden .

… In 2012 publiceerde de Israëlische onderzoeker Eran Elhaik een studie die beweerde te bewijzen dat Khazar-afkomst het grootste element is in de Ashkenazi-genenpool . Sand verklaarde zich in het gelijk gesteld en progressieve organen als Haaretz en The Forward trompetterden over de resultaten.

Israël lijkt eindelijk de handdoek in de ring te hebben gegooid. Een blauw lintje-team van geleerden van vooraanstaande onderzoeksinstellingen en musea heeft zojuist een geheim rapport uitgebracht aan de regering, waarin wordt erkend dat Europese Joden in feite Khazaren zijn .

De joodse auteur Arthur Koestler voerde hetzelfde argument aan in zijn boek uit 1976, The Thirteenth Tribe , waarin hij beweerde:

[De] grote meerderheid van de overlevende joden in de wereld is van Oost-Europese, en dus misschien vooral van Khazar afkomst. Als dat zo is, zou dit betekenen dat hun voorouders niet uit de Jordaan maar uit de Wolga kwamen, niet uit Kanaän maar uit de Kaukasus, waarvan ooit werd aangenomen dat het de bakermat was van het Arische ras; en dat ze genetisch nauwer verwant zijn aan de Hun-, Oeigoer- en Magyaarse stammen dan aan het zaad van Abraham, Isaac en Jacob [Israëlieten] .

De hierboven geciteerde Joodse historicus en antizionist, Benjamin Freedman, voerde ook aan dat Joden in feite Khazaren zijn – geen Israëlieten:

De oorsprong en de geschiedenis van de Khazaren en het Khazarenrijk zijn onbetwistbare historische feiten. Deze onbetwistbare historische feiten stellen ook onomstotelijk de oorsprong en de geschiedenis vast van de zogenaamde of zelfbenoemde “Joden” in Oost-Europa. De oorsprong en de geschiedenis van de Khazaren en het Khazarenrijk en hun relatie tot de oorsprong en de vroege geschiedenis van de zogenaamde of zelfbenoemde “Joden” in Oost-Europa was een van de best bewaarde geheimen van de geschiedenis, totdat mijn onderzoek over dit onderwerp de afgelopen jaren grote bekendheid kreeg.

Ten slotte schreef de joodse auteur Shlomo Sand in zijn boek The Invention of the Jewish People ook dat de hedendaagse joden in feite Khazaren zijn.

De Edomite-Khazar connectie

In het eerste millennium na Christus vinden we een grootschalige migratie van Edomieten en Kanaänieten naar de Khazaria-regio, die zich vervolgens vermengden met de inheemse bewoners:

Hasdai ibn Shaprut, die minister van Buitenlandse Zaken was van Abd-al-Rahman, sultan van Cordova, spreekt in zijn brief aan koning Joseph van de Chazaren (ongeveer 960 n . Het ‘Seïrgebergte’ is niets anders dan het oorspronkelijke land Esau-Edom – ‘Zo woonde Esau op het gebergte Seïr: Esau is Edom’ (Genesis 36:8). Seïr was een bergketen die gezocht werd in de Dode Zee en stond ook bekend als het ‘land van Edom’ (Genesis 36:21). Het Seïrgebergte was bijna een millennium lang de woonplaats van de Edomieten (de Edomieten kwamen aan in Edom of Seir aan het einde van de 14e en het begin van de 13e eeuw v. Chr. Encyclopedia Judaica, Vol. 6, p. 372). Joodse bronnen zeggen dat de Khazaren oorspronkelijk ‘in de buurt van het Seir-gebergte wonen’ en dus raciaal van Edomitische afkomst zijn.Maar hoe en wanneer kwamen Edomites in Khazaria? Er zijn aanwijzingen dat in de 6e eeuw voor Christus enkele Edomieten hun vaderland Seïr ontvluchtten en naar het noorden migreerden .

De Joodse Encyclopedie , Vol. IV, (1905), p. 3

De genetische en historische banden met de Khazaria-regio kunnen verklaren waarom joodse neoconservatieven – zoals Victoria Nuland en Robert Kagan – een actieve rol hebben gespeeld bij het destabiliseren van de Krim in Oekraïne. We vinden ook dat de Joodse globalist George Soros (echte naam György Schwartz) de Oekraïense Maiden Revolution financieel ondersteunde.

Joden zijn een ras – niet “slechts een religie”

Genetische tests uitgevoerd op Joden over de hele wereld tonen niet alleen aan dat Joden een uniek ras zijn , maar dat ze zich gedurende hun geschiedenis ook hebben vermengd en vermengd met naburige bevolkingsgroepen:

Onderzoekers in New York en Tel Aviv voerden een genoombrede analyse uit op 237 personen uit zeven gevestigde joodse gemeenschappen over de hele wereld, afkomstig uit Iran, Irak, Italië, Griekenland, Turkije, Syrië en Oost-Europa. Het team vergeleek vervolgens deze genetische profielen met die van niet-joden in dezelfde geografische regio’s op basis van gegevens van het Human Genome Diversity Project, een database met genomische informatie voor individuen uit populaties over de hele wereld. Elke groep joden is genetisch verschillend, maar overeenkomsten tussen de groepen weven ze samen met wat de onderzoekers beschrijven als “genetische draad” .

“Er is in de loop van een eeuw of langer een heen en weer gediscussieerd – is dit een volk? Zit dit in het genoom?” zegt Harry Ostrer, een geneticus aan de New York University, de hoofdauteur van de studie. De nieuwe bevindingen, zegt hij, laten zien dat er “een genetische basis lijkt te zijn voor het joods zijn” .

…De onderzoekers analyseerden verschillen in één letter in het genoom, de zogenaamde single-nucleotide polymorfismen, langere DNA-segmenten die tussen verschillende Joodse groepen worden gedeeld, evenals verwijderde of gedupliceerde stukken DNA, de zogenaamde kopie-nummervarianten. Hoewel de groepen sterke genetische overeenkomsten hadden, toonden de resultaten ook een variërende mate van genetische vermenging met nabijgelegen niet-joodse populaties .

Een gezaghebbende studie van bloedgroepen van zowel Asjkenazische als Sefardische Joden, getiteld The Genetics Of The Joden door AE Mourant (Clarendon Press, 1978), vond dat alle geteste Joden tussen de 5% en 10% bijmenging van Zwart Afrikaans bloed hadden, wat het resultaat is dat ze in de nabijheid van Arabieren en Afrikanen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben geleefd – hoogstwaarschijnlijk in de verstrooiing na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus – toen velen vluchtten naar Damascus en Babylon in Perzië.

Dit is ook een verder bewijs dat aantoont dat de Joden van vandaag niet de Israëlieten van het Oude Testament zijn, die ten strengste verboden waren om te huwen met buitenlandse, niet-Israëlitische, niet-Adamische naties:

Huw niet met hen [niet-Israëlitische naties]. Geef uw dochters niet aan hun zonen en neem hun dochters niet voor uw zonen . – Deuteronomium 7:3

Genealogieën in de Bijbel laten altijd patrilineaire afstamming zien, terwijl Joden hun voorouders traceren via matrilineaire afstamming – nog een duidelijke tegenstelling tussen de Israëlieten van de Bijbel en de hedendaagse Joden .

Volgens de Joodse wet is het noodzakelijk dat een Jood alleen een Joodse moeder heeft om als Jood te worden beschouwd. De vader kan van elk ras zijn, maar zolang de moeder raciaal ‘Joods’ is, ‘kwalificeert’ het kind zich als Jood. Deze rabbijnse wet impliceert stilzwijgend dat rassenvermenging kan en zal plaatsvinden zonder de joodse identiteit te verliezen.

De genetische basis van de hedendaagse joden is door de jaren heen uitgebreid bestudeerd en bevestigd. Hier was een belangrijke bevinding die dit feit in 2012 bevestigde.

Verder bewijs dat aantoont dat joden een aparte etniciteit zijn – in plaats van slechts ‘mensen van de joodse religie’ – is de grote hoeveelheid bewijsmateriaal dat zeldzame genetische ziekten documenteert die veel voorkomen bij joden. Joden hebben een veel grotere neiging tot psychische aandoeningen in vergelijking met blanken:

Israëlische en Amerikaanse wetenschappers hebben bij Asjkenazische joden een gen ontdekt dat hun kansen vergroot op het ontwikkelen van de psychische stoornis schizofrenie, schizoaffectieve stoornis en manische depressie. Volgens een studie die onlangs in Nature Communications is gepubliceerd, verhoogt het gen in kwestie de kans dat Ashkenazi-joden de stoornissen ervaren met ongeveer 40%, en met 15% in de algemene bevolking.

De reden voor het kiezen van Asjkenazische Joden als onderwerp voor de studie, van alle beschikbare groepen, is geworteld in het feit dat Asjkenazische Joden worden beschouwd als een bijzonder homogene groep, in termen van genetica . De beperkte genetische variatie tussen Asjkenazische joden maakt het gemakkelijk om verschillen tussen gezonde en getroffen individuen te identificeren.

De beroemdste genetische aandoening onder joden is natuurlijk de ziekte van Tay-Sachs, die idiotie en zwakte bij kinderen veroorzaakt en tegenwoordig door miljoenen Asjkenazen wordt gedragen. De aandoening kwam aan het begin van de 20e eeuw zo vaak voor onder joodse immigranten in Amerika dat het werd gebruikt als een gerechtvaardigd excuus om verdere joodse immigratie te verbieden uit angst dat deze ziekte zich zou verspreiden onder de algemene bevolking door middel van gemengde huwelijken – wat het ook heeft gedaan.

Ten slotte is er ook nog het feit dat het verkrijgen van het staatsburgerschap van Israël volledig afhankelijk is van het bewijzen dat iemand genetisch Joods is – het heeft heel weinig te maken met religie, maar eerder met DNA .

Polymorfe Joodse identiteit

In termen van identiteit zijn Joden polymorf, wat betekent dat ze hun identiteit aanpassen aan de gastbevolking waaronder ze leven.

De enige consistente onderscheidende factor onder Joden gedurende de afgelopen 2000 jaar – en over de hele wereld – is echter dat ze een antichristelijke, antiblanke agenda promoten.

Ze haten de Witte Christus, christenen en het christendom – alsof hun identiteit ervan afhangt.

Aan hun vruchten zult u ze kennen. Plukt men druiven van doornen of vijgen van distels?

Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort; maar een bedorven boom brengt kwade vruchten voort.

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin kan een corrupte boom goede vruchten voortbrengen.

Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Daarom zult u ze aan hun vruchten herkennen. — Mattheüs 7:16-20

Aan hun vruchten zult u ze kennen.

Joden zijn door de hele geregistreerde geschiedenis verdreven door christenen (en andere volkeren).

Is het omdat christenen over de hele wereld – van Byzantium tot Spanje – plotseling wakker werden en op een dag ‘antisemitisch’ werden? Of is er iets unieks aan Joods gedrag en hun antichristelijke agenda?

Video speler

Volledige lijst van joodse verdrijvingen door de geschiedenis heen (1.030 voorbeelden)

Joodse “komiek” Sarah Silverman wil Christus doden:

Laten we nu verder gaan met de volgende vraag.

Waarom doen Khazar-joden zich voor als Israëlieten?

Hoe komt het dat we zoveel “uitvluchten” zien met betrekking tot de ware identiteit van het Joodse ras?

Hoewel dit een complexe vraag is met veel antwoorden, zijn er enkele voor de hand liggende redenen:

Het claimen van de identiteit van Israëlieten is de sleutel tot de zionistische beweging en de overname van Israël/Palestina.

Beweren Israëlieten te zijn, geeft de Joden een eindeloze “verlaat de gevangenis gratis” kaart met christenen, die ten onrechte Joden blijven zien als het “uitverkoren ras” van de Bijbel. (“En Ik zal zegenen wie u zegenen, en vervloeken wie u vervloekt” – Genesis 12:3)

Deze “identiteitsdiefstal” die door de hedendaagse Joden wordt uitgevoerd, verhindert ook dat de ware Israëlitische afstammelingen hun identiteit beseffen en opeisen.

In zijn boek What Price Israel legt de joodse schrijver Alfred M. Lilienthal kort en bondig uit waarom joden dit bedrog met betrekking tot hun identiteit in stand houden:

De Khazar-joden en hun nakomelingen vormen tegenwoordig 90% van alle joden in Israël, de Sjefardische joden zijn de andere 10%. De zionisten spanden na de Tweede Wereldoorlog samen om toe te staan ​​dat de term “Joden” werd toegepast op alle personen die aanspraak maakten op een echt erfgoed van Israël, ongeacht bloedlijn of andere kwalificaties. Het “recht op terugkeer” kon gebaseerd zijn op in wezen elke claim: spirituele , fysiek of religieus. Met andere woorden, een “Jood” is iedereen waarvan we zeggen dat het een Jood is en de wereld heeft het gekocht!

“ Dit is geen ongebruikelijke indruk en soms vind je het zowel onder joden als onder christenen – dat het jodendom de religie van de Hebreeuwse Bijbel is. Het is natuurlijk een bedrieglijke indruk. Het jodendom is niet de religie van de Bijbel .”

–Rabbi Ben Zion Bokser, Judaism and the Christian hachelijke situatie , New York: Alfred A. Knopf, 1967, p. 59.

“… [U] zult het grote verschil opmerken tussen de joodse en christelijke religies. Maar dit zijn niet alle. We beschouwen de twee religies zo verschillend dat de ene de andere uitsluit… we benadrukten dat er niet zoiets bestaat als een joods-christelijke religie. Er is geen enkele overeenkomst tussen de twee concepten .”

–Rabbi Moshe M. Maggal (President, National Jewish Information Service) brief, 21 augustus 1961.

“ Het judaïsme is niet ontwikkeld in Juda; het was in Babylon dat het jodendom voor het eerst werd wat het was en nog steeds is .”

– “The Hebrew Peoples” geschreven door Joodse auteurs Dr. H. Winckler, LM King, Dr. RG Brandis en HR Hall. Op pagina’s 1781-4, Vol. 3, verschijnt in Harmsworth’s “History of the World”

Er zijn veel mensen die zogenaamd “wakker” zijn met de leugens over de Tweede Wereldoorlog en 9/11, maar die blijven vallen voor de grootste leugen van allemaal – dat de Joden Israëlieten zijn. Niets is minder waar – en dat geven veel joden openlijk toe.

De hele wereld is bedrogen

En de grote draak werd uitgeworpen, die oude slang, genaamd de Duivel en Satan, die de hele wereld verleidt: hij werd uitgeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen. — Openbaring 12:9

Degenen die zichzelf tegenwoordig Joden noemen, zijn duidelijk niet de Israëlieten, Judeeërs of Hebreeën van het Oude Testament. Ze zijn ook niet de Israëlitische Judeeërs van het Nieuwe Testament, maar eerder een zwervende stam die door de geschiedenis heen raciale vermenging van verschillende rassen heeft opgepikt – met name in Khazaria.

Ik ken uw werken en verdrukking en armoede (maar u bent rijk) en ik ken de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden [Judeeërs] zijn, en het niet zijn, maar de synagoge van Satan zijn. —Openbaring 2:9

zie ook joden over de synagoge van de satan

zie ook over bloedlijnen

20221122 Over wie Ezau is 02

van CFT, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Wie is Ezau-Edom? De oorsprong van de hedendaagse joden

20 november 2022 Door CFT-team — 18 reacties

Hier gaan we verder met het tweede deel van onze serie waarin we kijken naar Charles A. Wiseman’s boek Who Is Esau-Edom?

Onlangs brachten enkele van onze lezers de vraag naar voren : “ Wie was de eerste Jood? ” en “ Wat is ‘ground zero’ voor het Joodse volk? ‘ – een onderwerp waarmee Wiseman worstelt in zijn hoofdstuk ‘De oorsprong van de joden’.

Hoewel Wiseman beweert dat de eerste “Joden” – of de eerste voorouders van de hedendaagse Joden – uit Edom voortkwamen, geeft hij ook toe dat Edom slechts een van de vele bloedlijnen is waarmee de bastaardse Joden zich de afgelopen eeuwen hebben vermengd toen ze van één plek verhuisden. naar een ander.

Houd in gedachten dat Esau en Jacob tweelingen waren met dezelfde genetische ouders – en houd ook in gedachten dat geen van de vrouwen van Jacob of zijn 12 zonen Israëlieten waren – ze namen allemaal vrouwen uit de Genesis 10 naties , en hoogstwaarschijnlijk ook hun kinderen en kleinkinderen.

Wat de identiteit van de Israëlieten bepaalt, is de vader – niet de moeder – zolang de moeder een legitieme, ongemengde Adamitische vrouw is uit de Genesis 10 -naties – neem bijvoorbeeld Ruth .

We kunnen dus niet weten wanneer de afstammelingen van Esau vermengd raakten – aangezien de vroege afstammelingen van Kanaän – een van de kleinzonen van Noach – zeker onvermengd waren, maar na verloop van tijd – ongetwijfeld door het beoefenen van het heidendom – raakten velen van hen vermengd zonder het religieuze voorschrift. tegen een dergelijke vermenging.

Volgens de joodse traditie waren de joden ergens rond 200 na Chr. veranderd van patrilineair (via de vader) naar matrilineair (via de moeder) waarschijnlijk omdat er toen al veel rassenvermenging had plaats gevonden en de enige manier om er zeker van te zijn dat het “joods” was, was via de “joodse” moeder,

[ Lees alstublieft ons essay over het onderwerp van joodse raciale vermenging – en de overgang naar matrilineaire afstamming.]

Dat gezegd hebbende, stelt Wiseman zeker dat deze “Joden” ergens tussen de Babylonische ballingschap en na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus het spirituele ethos van Esau-Edom overnamen .

Tegen die tijd konden ze geen legitieme identiteit meer claimen als Israëlieten – zoals hun eigen boeken toegeven – en dus werden ze “Joden” – wier “religie” de antichristelijke farizeeën nauw volgde, die volgens Josephus vele religieuze tradities aanhingen. niet in overeenstemming met de geschriften van Mozes:

“…dat de Farizeeën het volk een groot aantal vieringen door opvolging van hun vaderen hebben overhandigd, die niet in de wetten van Mozes staan ​​beschreven; en om die reden verwerpen de Sadduceeën ze, en zeggen dat we die vieringen als verplicht moeten beschouwen die in het geschreven woord staan, maar niet moeten observeren wat is afgeleid van de traditie van onze voorvaderen.

—Josephus, Oudheden van de Joden , Boek XIII, 293

Het judaïsme als een “religie” begon dus als de “mondelinge tradities” die vanuit Babylon naar Judea werden teruggebracht – en vervolgens gecodificeerd door de rabbijnen ergens rond 200 na Christus – het christendom is niet gebaseerd op het talmoedische judaïsme , dat ontstond nadat bepaalde leiders van de Farizeeën Christus verwierpen.

Velen speculeren dat deze Farizeeën die Christus verwierpen noodzakelijkerwijs raciale Edomieten waren – maar als dat het geval was, hoefden geen van de discipelen hen ervan te beschuldigen geen echte “mannen van Israël” te zijn – en Christus ook niet.

Ja, veel Edomieten kregen, na gedwongen bekering, burgerschap in Judea onder John Hyrcanus rond 150 v Chr . volgens Josephus – wat in het meest zuidelijke deel van Judea zou zijn.

En er moet worden opgemerkt dat, volgens Josephus , de Farizeeërs het niet eens waren met Hyrcanus’ beleid van gedwongen bekering van Edomieten – en dit meningsverschil droeg ertoe bij dat Hyrcanus overstapte van een Farizeeër te zijn naar aansluiting bij de Sadduceeën.

Als dat waar is, moeten we ons de vraag stellen: zouden de Farizeeën dan niet alle bekeerde Edomieten afwijzen om zich bij hen aan te sluiten?

In werkelijkheid wordt Edom maar één keer genoemd in het hele Nieuwe Testament in Markus 3:8,

“En van Jeruzalem, en van Idumaea, en van over de Jordaan; en rondom Tyrus en Sidon kwam een ​​grote menigte naar hem toe, toen zij hadden gehoord wat voor grote dingen hij deed. / 8en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan; ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe. (HSV)

En dit vers lijkt – althans in de context van Johannes 10:27 – aan te geven dat onder degenen die kwamen om naar Christus te luisteren en Hem te volgen ook Idumeeërs of Edomieten waren – wat in tegenspraak lijkt te zijn met het idee dat alle Edomieten niet-Adamieten waren – althans ten minste dit punt in de geschiedenis.

In werkelijkheid weten we gewoon niet hoeveel vermenging er plaatsvond tussen deze zuidelijke Edomieten en de Israëlieten in Noord-Judea rond Jeruzalem – vooral met de Israëlieten die de principes van hun geloof volgden die elke vermenging verbood.

We weten wel dat de Khazaren een overwegend Turks-Mongools volk waren – en welke Edomitische vermenging ze ook hadden, het zou gering zijn geweest – en alleen indirect gezien Wiseman’s bewijs.

En dus is het feitelijke historische bewijs dat de Edomieten in verband brengt met de joden van vandaag schaars en zwak, zoals Wiseman toegeeft – maar het karakter en de ethos van de joden van vandaag vallen zeer zeker samen met Esau-Edom – de eeuwige tegenstanders van Israël.

Dus laten we hier verder gaan met Wiseman:

De oorsprong van de joden

Tijdens Titus’ belegering van Jeruzalem (66-70 n.Chr.) “Verschenen 20.000 Idumeeërs [Edomieten] voor Jeruzalem om te vechten namens de Zeloten die in de Tempel werden belegerd.” [zie The Jewish Encyclopedia , Vol. V, (1904), p.41] Ongeveer 97.000 inwoners van Judea werden gevangengenomen en een onbekend aantal was voor of tijdens het beleg gevlucht.

Dit is de laatste vermelding van de Edomieten als een volk in de opgetekende geschiedenis. Toch geven bijbelse profetieën aan dat Edom in latere tijden een vijand van Israël zou zijn. We ontdekken dat hun enige connectie met een hedendaags volk en religie die van de joden en het judaïsme is. We moeten dus de oorsprong van de Joden traceren om te zien wie ze zijn en hoe ze passen in het snuffelen van wie Esau-Edom is.

De Joden van vandaag vallen onder twee hoofdtypen: de Sefardische Jood en de Asjkenazische Jood. De Sefardim staan ​​ook bekend als “Spaanse Joden” en vormen ongeveer 5% van de Joden in de wereld. De Ashkenazim zijn de “Oost-Europese Joden” die werden gevonden in Polen, Rusland, Duitsland en West-Azië. Deze groep Joden vormt 90% van de zogenaamde “Joden” in de wereld.

Veel referentie- en historische bronnen hebben ondubbelzinnig vastgesteld dat het grootste deel van de Asjkenazische joden afkomstig was van een volk dat bekend staat als Khazars (of Chazars in sommige teksten). De originele Joodse Encyclopedie van 1905 onthulde dat de belangrijkste stam van de Joden afkomstig was van dit Aziatische volk dat bekend staat als Chazars of Khazars:

CHAZARS : Een volk van Turkse afkomst wiens leven en geschiedenis verweven zijn met het allereerste begin van de geschiedenis van de joden in Rusland. . . Historisch bewijs wijst erop dat de regio van de Oeral de thuisbasis is van de Chazaren.

— De Joodse Encyclopedie , Vol. IV, (1905), p. 1.

De Khazaren waren een nomadisch volk zonder sporen van de Hebreeuwse cultuur. Ze volgden een heidense en seksgerichte religie totdat ze in 740 na Christus officieel het jodendom hadden omarmd, terwijl ze het christendom en het mohammedisme verwierpen. De joodse auteur en historicus, Arthur Koestler, concludeert ook dat de meerderheid van de Oost-Europese joden – en dus van het wereldjodendom – van Khazar en niet van Semitische afkomst is. In het begin van zijn boek stelt Koestler:

“. . . de grote meerderheid van de overlevende joden in de wereld is van Oost-Europese – en dus misschien vooral van Khazar – afkomst. Als dat zo is, zou dit betekenen dat hun voorouders niet uit de Jordaan maar uit de Wolga kwamen, niet uit Kanaän, maar uit de Kaukasus; . . .en dat ze genetisch nauwer verwant zijn aan de Hun-, Oeigoer- en Magyaarse stammen dan aan het zaad van Abraham, Isaak en Jacob.”

—Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe, Random House, 1976, p. 17

Koestler wijdt vervolgens de rest van zijn 255 pagina’s tellende boek om dit uitgangspunt te bewijzen. Een verslag van een brief van een Khazar-koning laat bijvoorbeeld zien dat hij zijn volk herleidde tot Noachs zoon Jafeth, niet tot Sem, en tot “Jafeths kleinzoon, Togarma, de voorvader van alle Turkse stammen.” [zie Koester, op cit., p. 72]

De Khazar-regering werd vernietigd door de Slaven van Rusland in 1016 na Christus. Rond 1200 na Christus werd het land binnengevallen door de hordes van Genghis Kahn. Deze twee gebeurtenissen zorgden ervoor dat grote aantallen Khazaren migreerden naar Polen en West-Rusland, de bakermat van het westerse jodendom.

“Er is een overvloed aan oude plaatsnamen in de Oekraïne en Polen, die zijn afgeleid van ‘Khazar’ of ‘Zhid'” (Jood).” —Koestler, Ibidem, p. 145

Toen de Khazaren hun thuisland Khazaria verlieten en noord en west migreerden, verloren ze hun naam en werden ze bekend als Joden. Hun Jiddische taal en alfabet is niet die van de Israëlieten (Fenicisch-Griekse stijl), maar een samensmelting van Aramese, middeleeuwse Duitse, Slowaakse en Russische dialecten.

Het beste historische bewijs toont daarom aan dat de Joden niet rechtstreeks afstammen van de Israëlieten uit de Bijbel, maar veel van hun voorouders ontlenen aan de Khazaren en andere mensen van Turks-Aziatisch bloed. De Khazaren zijn ook van Edomitische afkomst en beide stammen vormen de huidige Joden, zoals de historicus HG Wells stelt:

“…De ldumeans (Edomieten) waren….gemaakte Joden….en een Turks volk (Khazars) waren voornamelijk Joden in Zuid-Rusland….Het grootste deel van het Jodendom was nooit in Judea en was nooit uit Judea gekomen.”

—HG Wells, The Outline of History, 3e druk, MacMillian, 1921, p. 494

Volgens de Jewish Encyclopedia kwam de oorspronkelijke stam van de Khazaren uit het land Edom:

Hasdai ibn Shaprut, die minister van Buitenlandse Zaken was van Abd al-Rahman, sultan van Cordova, spreekt in zijn brief aan koning Joseph van de Chazaren (ongeveer 960) … over de traditie volgens welke de Chazars ooit in de buurt van het Seir-gebergte woonden.

— De Joodse Encyclopedie , Vol. IV, (1905), p. 3

Het “Seir-gebergte” is niets anders dan het oorspronkelijke land van Esau-Edom:

“Zo woonde Esau op het gebergte Seïr: Esau is Edom.” –(Genesis 36:8)

Seïr was een bergketen ten zuiden van de Dode Zee en stond ook bekend als het “land van Edom”

(Genesis 36:21). Het Seïrgebergte was bijna een millennium lang het thuis van de Edomieten. ” De Edomieten arriveerden in Edom of Seïr aan het einde van de 14e en het begin van de 13e eeuw voor Christus “, volgens de Encyclopedia of Judaica [Vol. 6, blz. 372]. Het zou dus geen verrassing moeten zijn dat migranten uit dat land zich de naam van hun oorspronkelijke thuisland zouden herinneren.

Als de Khazaren oorspronkelijk “in de buurt van het Seir-gebergte woonden”, dan zijn de Khazaren – en dus het wereldjodendom – raciaal van Edomitische afkomst. Maar hoe en wanneer kwamen Edomites in Khazaria? Er zijn aanwijzingen dat in de 6e eeuw voor Christus enkele Edomieten hun thuisland Seir ontvluchtten en naar het noorden migreerden:

“Na de val van Jeruzalem, in 586 v.Chr., begonnen de Edomieten noordwaarts op te rukken (zie Ezechiël 36:5).

— The New Westminister Dictionary of the Bible , uitg. Door Henry S. Gehman, The Westminister Press, Philadelphia, 1970, p. 418.

De omvang en uiteindelijke bestemming van deze trektocht naar het noorden wordt niet gevonden in de geschiedenis , maar het is mogelijk dat het enkele Edomieten naar de regio van Khazaria heeft gebracht. De Edomieten werden ook uit Palestina verdreven en verspreid in verschillende richtingen in 70 na Christus toen de Romeinen Jeruzalem plunderden. Het is bekend dat vele duizenden van deze mensen noordwaarts zijn gemigreerd naar Klein-Azië en rond het Zwarte Zeegebied [ zie Ewald, History of Israel , (JE Carpenter, vertaald 1874), vol. 5, p. 239].

Wanneer men te maken heeft met een volk met een gemengde raciale afkomst , wordt het een echt dilemma om hun afkomst vast te stellen . De joden van tegenwoordig zijn zo’n volk. In feite beweren de Joden zelf dat ze bastaarden zijn vanwege: “. . .de oorspronkelijke gemengde afkomst van de joden en hun daaropvolgende geschiedenis van vermenging met elk volk onder wie ze hebben geleefd en nog steeds leven. . .”

—Ashley Montagu (geboren Israel Ehrenberg), Man’s Most Dangerous Myth, 1974, p. 375

De antropoloog, professor Carleton Coon, heeft ook de vermenging van de verschillende joodse typen met andere rassen aangetoond. Hij legt uit dat hoewel de “Joden” niet per se als “ras” kunnen worden geclassificeerd , ze een etnische groep zijn: “. . .de joden vormen een etnische groep; dat ze, net als alle etnische groepen, hun eigen raciale elementen hebben die in hun eigen verhoudingen zijn verdeeld; zoals alle of de meeste etnische groepen hebben ze hun ‘uiterlijk’, een deel van hun culturele erfgoed dat zowel hun culturele solidariteit bewaart als uitdrukt. Ze hebben een speciaal raciaal subtype ontwikkeld en een speciaal patroon van gezichts- en lichaamsexpressie.”

—Carleton S. Coon, The Races of Europe , The MacMillan Co., NY, 1939. p.442.

Als we het hebben over de rassenvermenging die de Joden van vandaag hebben voortgebracht, moeten we de gebeurtenissen rond de Babylonische ballingschap van Juda benadrukken. De rest van het Juda-volk – waaronder enkele stammen van Benjamin, Levi en Simeon – werd gevangengenomen door Nebukadnezar, de koning van Babylon. Maar tegelijkertijd werd Edom ook onder Babylonische heerschappij geplaatst, waardoor enkele Edomieten naar Babylon werden gebracht ( Jeremia 27:2-7 ).

Toen Perzië Babylon omver wierp, vaardigde koning Cyrus een decreet uit (538 v.Chr.) waardoor de Judeeërs naar hun land konden terugkeren en de tempel konden herbouwen ( Ezra 1:1-5 ). Echter, slechts ongeveer 50.000 keerden terug naar Palestina ( Ezra 2:64-65 ). Sommigen van hen waren blijkbaar vertrokken naar hun verwanten in Europa.

Veel van de Judeeërs en Benjaminieten gaven er echter de voorkeur aan om in Babylonië te blijven en een deel van de inheemse bevolking te worden. Degenen die overbleven waren getrouwd met de Babyloniërs en Edomieten die in het land waren en namen hun religie en wet over – de Babylonische Talmoed – die de basis werd voor het judaïsme. Dit werden toen de Babylonische Joden: ” Toen werden velen van het volk van het land Joden ” ( Esther 8:17 ).

Hoewel ze “Joden” worden genoemd – een term die is afgeleid van het woord “Juda” – zijn deze mensen geen echte Judeeërs, maar werden ze een gemengd of gehybridiseerd volk, bestaande uit Edomieten, Hettieten, Kanaänieten, Judeeërs, Babyloniërs, Ismaëlieten, Hunnen, Khazaren, enz.

Toen ze door de eeuwen heen naar andere landen migreerden, behielden ze hun ‘Joodse’ of Judeetische identiteit, maar brachten ze de religie van Babylon met zich mee.

Vanwege de gemengde afkomst van de joden is de geschiedenis vaag over hun oorsprong bij Jafeth, Esau of andere mensen in de Bijbel. Identificatie van deze personen of stammen kan echter ook worden vastgesteld aan de hand van de kenmerken, profetieën, enz. die over hen in de Bijbel worden geopenbaard. Aangezien Esau-Edom een ​​van de meer overheersende figuren in de Bijbel is, zullen we [in de volgende hoofdstukken] proberen zijn identificatie en plaats in historische en actuele gebeurtenissen op deze manier vast te stellen.

20221114 Over kennis over samenzweren via de Bijbel 03

De lijn trekken (Google translate. Ed.: deze site is aangevallen d.m.v. Algoritmes. Dan worden zinnen of woorden of alinea’s steeds herhaald. Dat maakte het lezen zwaar. Ik heb geprobeerd er alles uit te halen maar weet niet of het zuiver blijft.)

We hebben er individueel geen moeite mee om duidelijk te maken waar volgens ons de lijnen moeten worden getrokken. Er zijn vier gebieden waarop wij geloven dat God wil dat wij de rechterhand van gemeenschap onthouden:

1). Van degenen die de godheid van Yahshua Jezus de Christus ontkennen.

2). Van degenen die beweren dat redding mogelijk is door enig ander middel dan het zoenoffer van Yahshua. Jezus

3). Van degenen die het Bijbelse heilsplan verwerpen.

4). Van degenen die bewust geen berouw hebben over opzettelijke zonde.

Op deze gebieden kunnen geen compromissen worden gesloten. Laten we de schriftuurlijke redenen geven waarom de lijn van gemeenschap op deze vier gebieden moet worden getrokken.

De apostel Johannes geeft ons verschillende kenmerken van antichristenen in zijn brieven. Een daarvan is als volgt:

“Want vele bedriegers zijn de wereld ingegaan, degenen die niet erkennen dat Yahshua Jezus (de) Christus in het vlees komt. Dit is de bedrieger en de antichrist.” (2 Johannes 7)

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. (HSV)

Merk op dat een van de kenmerken is dat deze bedriegers (de antichristen) zouden weigeren om “Yahshua / Jezus de Christus te erkennen als komend in het vlees”. Als Yahshua / Jezus slechts een man was, dan zou er voor iemand geen reden zijn om te ontkennen dat Hij in het vlees kwam. Alleen als Yahshua Jezus God was of ooit was geweest, zou er enig doel zijn in iemand die ontkent dat Hij (JHWH) in het vlees kwam. Dus de godheid van Christus wordt hier door Johannes gedemonstreerd.

( 9Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.

10Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.

11Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. 1 Johannes 7, 10-11 (HSV))

Niet alleen beschrijft Johannes zulke mensen die de godheid van Christus ontkennen als de Antichristen, maar hij instrueert ons verder wat voor soort relatie we met zulke mensen moeten hebben:

“Iedereen die te ver gaat en zich niet houdt aan de leer van (de) Christus, heeft God niet; wie in de leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand naar je toe komt en niet brengt deze leer, ontvang hem niet in uw huis en groet hem niet, want degene die hem groet, neemt deel aan zijn slechte daden.” (2 Johannes 9-11)

Met andere woorden, als het gaat om degenen die de godheid van Yahshua ontkennen, trek de lijn dan uit! De Schrift is glashelder over onze middelen van verzoening:

“Yahshua / Jezus zei … ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij.'” (Johannes 14:6) “En er is redding in niemand anders; want er is geen andere naam onder de hemel die onder de mensen is gegeven, waardoor we gered moeten worden.” (Handelingen 4:12)

Wat zegt de apostel Paulus ons te doen met zulke mensen die ofwel afwijzen of die een ander middel tot redding leren?

“Nu dring ik er bij u op aan, broeders, let op degenen die onenigheid en hindernissen veroorzaken die in strijd zijn met de leer die u hebt geleerd, en keer u van hen af. Want zulke mannen zijn slaven, niet van onze Heer (de) Christus… en door hun vlotte en vleiende spraak misleiden ze de harten van nietsvermoedende.” (Romeinen 16:17-18) “Er zijn sommigen die u storen en het evangelie willen verdraaien {de verzoenende dood, begrafenis, opstanding en verschijning van Yahshua / Jezus , (1 Korintiërs 15:1-5)} van (de verzoenende dood, begrafenis, opstanding en verschijning van Yahshua, Christus . Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, tot u prediken, laat hem vervloekt zijn.’ (Galaten 1:7-8)

Met andere woorden, met zulke mensen die een andere methode van verzoening aanhangen, of leren dat er een andere weg naar God en de hemel is dan de Heer Jezus Christus, TREKT DE LIJN!

Net zoals er maar één middel tot verzoening is, is er ook maar één heilsplan:

* Geloof: Johannes 3:16; 8:24; Romeinen 10:9-10; Hebreeën 11;

* Berouw: Lukas 13:3; 2 Korintiërs 7:9-10; 2 Petrus 3:9-20;

* Biecht: Mattheüs 10:32-33; Romeinen 10:9-10; 1 Johannes 4:15;

* Doop – Marcus 16:15-16; Handelingen 2:36-42; 1 Petrus 3:21.

Ook hier moet de lijn van gemeenschap worden getrokken. Overweeg de beperkingen die Yahshua / Jezus Zelf oplegt aan degenen die gemeenschap met Hem willen hebben:

“Niet iedereen die tegen mij zegt: ‘Heer, Heer zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen:’ Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgedreven, en in uw naam vele wonderen verrichten?’ En dan zal ik tegen hen verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid beoefent.'” (Matteüs 7:21-23)

Houd er rekening mee dat er meer nodig was voor gemeenschap met Yahshua / Jezus dan alleen maar erkenning van Hem als Heer of zelfs het verrichten van wonderen in Zijn naam.

Zelfs de duivels, demonen en antichristen kennen Hem:

“… zij {de duivels} riepen uit, zeggende: Wat hebben wij met u te maken, Jezus, gij zoon van God?…” (Matteüs 8:29); “…Laat ons met rust; wat hebben wij met u te maken, u Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wie u bent, de Heilige van God.” (Markus 1:24); “En onreine geesten, toen ze hem zagen {Christus} , vielen voor hem neer en riepen, zeggende dat je de zoon van God bent.” (Markus 3:11); “En riep met luide stem en zei: wat heb ik met u te maken, Jezus, zoon van de allerhoogste God?…” (Marcus 5:7); “En er kwamen ook duivels uit velen, roepend en zeggende: Gij zijt de Christus, de zoon van God…” (Lucas 4:41);”En de boze geest antwoordde en zei: Jezus, ik ken …” (Handelingen 19:15) en “Gij gelooft dat er één God is; gij doet het goed: ook de duivels geloven en beven.” (Jakobus 2:19)

Christus vereist ook dat we de “wil van (Zijn) Vader die in de hemel is” doen.

Hoe bepaalt men de wil van de hemelse Vader? De enige onfeilbare manier om dit te doen is door wat Hij de auteurs van de Heilige Bijbel inspireerde om te schrijven.

Met andere woorden, wat moet er worden gedaan met degenen die het geïnspireerde bijbelse heilsplan niet willen aanvaarden of gehoorzamen? Trek de lijn ! Steek de hand van gemeenschap niet uit. Anders te doen met zulke mensen die ofwel de godheid van Yahshua / Jezus, de verzoening van Yahshua Jezus of het Bijbelse heilsplan afwijzen, zou hen een slechte dienst bewijzen omdat het hun valse gevoel van veiligheid zou vergroten in een redding die ze nog niet hebben.

De volgende passage is heel specifiek in zijn instructies over hoe we moeten omgaan met christenen die zich niet willen bekeren van opzettelijke zonde:

“En als je broer zondigt, ga hem dan privé terechtwijzen; als hij naar je luistert, heb je je broer gewonnen. Maar als hij niet naar je luistert, neem er dan nog een of twee mee, zodat bij monde van twee of drie getuigen, elk feit kan worden bevestigd. En als hij weigert naar hen te luisteren, vertel het dan aan de kerk; en als hij weigert zelfs naar de kerk te luisteren, laat hem dan voor jou zijn als een heiden en een belastinginner.” (Matteüs 18:15-17)

Met andere woorden, met moedwillig onberouwvolle mensen die beweren christenen te zijn, trek de grens ! Dat zijn vier gebieden waar de rechterhand van gemeenschap niet kan worden uitgestrekt, omdat dit de vier gebieden zijn waardoor wordt bepaald of iemand een broeder of zuster is in het lichaam van Christus of een broeder of zuster met een goede reputatie in het lichaam van Christus.

Op sommige gebieden is een compromis prima. Er zijn echter andere gebieden waarop u geen compromissen sluit. Het is als de jager die zorgvuldig op een enorme beer mikte.

Hij stond op het punt de trekker over te halen en hoorde de kalmerende, verleidelijke stem van zijn prooi: ‘Is het niet beter om te praten dan te schieten? Wat wil je? Laten we onderhandelen.’ De jager wiegde zijn wapen en zei: ‘Ik wil een bontjas.’ “Goed,” zei de beer, “Dat is bespreekbaar. Ik wil alleen een volle maag. Laten we een compromis sluiten.” Dus gingen de twee zitten en onderhandelden. Na een tijdje liep de beer alleen weg. Hij had zijn volle maag en de jager gaf hem zijn sparrenjas.

Evenmin als het verstandig was voor de jager om met de beer te onderhandelen, zou het voor ons onschriftuurlijk zijn om de rechterhand van gemeenschap uit te breiden tot de vier categorieën mensen die eerder zijn beschreven.

Niettemin, met uitzondering van de uitgesloten christen, betekent dit niet dat we soms niet nog beperkte omgang met zulke mensen dienen te hebben. Zonder een of andere gemeenschap zouden we nooit de kans hebben om hen uit de dwaling van hun wegen te leren.

Tegelijkertijd zullen we die gebieden niet compromitteren omwille van gemeenschap, harmonie, vrede, eenheid of wat dan ook. Dat zijn echter de enige gebieden waar we de grens trekken.

Begrijp ons nu niet verkeerd, we zullen ook geen concessies doen aan wat wij als waarheid beschouwen op minder belangrijke gebieden. Als het is wat we geloven dat de Schrift leert, gaan we niet iets anders onderwijzen, gewoon zodat we het erover eens kunnen zijn. Desalniettemin zullen we de niet-essentiële gebieden van de leer niet gebruiken als test voor gemeenschap.

We weigeren te gebruiken als een test van gemeenschap; de kwestie van Satan, de kwestie van de zaadlijn, de kwestie van het beest van het veld, de kwestie van een of twee scheppingen, de kwestie van de vloed, de kwestie van het koninkrijk, de kwestie van de heilige naam, de kwestie van de feestdag of een andere secundaire kwestie! Prediken we wat we geloven dat de waarheid is op deze gebieden?

Wedden dat we dat doen, maar we eisen niet dat je het precies op dezelfde manier ziet als wij! Wie weet? Uw positie kan de juiste positie zijn en door de communicatielijnen met u open te houden, kunnen we uiteindelijk de fout van mijn positie inzien.

De verdeeldheid van sommige van onze mensen over sommige van deze secundaire kwesties is ongelooflijk! Laten we eerlijk zijn tegen onszelf; Eenheid is niet ons sterkste punt. We zijn beter te omschrijven door het gezegde dat luidt:

“Om boven te wonen met heiligen die we liefhebben, oh dat zal glorie zijn. Maar om beneden te wonen met heiligen die we kennen, wel, dat is een ander verhaal.”

Wat zou je verwachten als je een stel onafhankelijke, koppige Israëlieten bij elkaar krijgt? Dat geeft ons echter geen excuus voor onze zonden; Dat is onze zonde , vooral in het licht van het feit dat Gods Woord propvol passages is die de eenheid bevorderen. Laten we een paar van deze eenheidspassages beschouwen:

“Moge de God die volharding en bemoediging van de Schrift geeft u geven om met elkaar eensgezind te zijn volgens (de) Christus Jezus, opdat u eenstemmig met één stem de God en Vader van onze Heer Jezus (de) Christus. Aanvaard daarom elkaar, net zoals (de) Christus ons ook aanvaardde tot eer van God.” (Romeinen 15:5-7)

De apostel Paulus bevordert hier niet de eenheid in elke leerstelling, maar eerder eenheid ondanks onze verschillen, zodat we tenminste, als niets anders, harmonie kunnen hebben om God met één stem te verheerlijken.

In vers 7 worden we aangespoord om “elkaar te aanvaarden, zoals (de) Christus ons ook aanvaardde.” Hoe accepteerde Yahshua / Jezus ons? Met al onze zwakheden verkeerde interpretaties, verkeerde meningen en zonden waarvan we geen kennis hadden op het moment van bekering om ons van te bekeren. Daarom moeten we onze broeders onder dezelfde voorwaarden accepteren.

“Nu vermaan ik u, broeders, in de naam van onze Heer Yahshua / Jezus (de Christus) , dat u het er allemaal mee eens bent – en dat er geen verdeeldheid onder u is, maar dat u volledig wordt gemaakt in dezelfde geest en in hetzelfde oordeel.” (1 Korintiërs 1:10)

Deze passage wordt vaak gebruikt om het idee te promoten dat we een volmaakte harmonie moeten hebben over alle doctrines. Houd er echter rekening mee dat de mensen die dat zouden doen, de eenheid niet bevorderen op basis van jouw perspectief op de Schrift, maar alleen op hun eigen manier. We weten wat voor eenheid ze in gedachten hebben. het is als een kat en een kanarie, en we weten wie we zijn in hun ogen.

De context (verzen 11-13) van dit vers leert hetzelfde als de vorige passage, dat wil zeggen, onze overeenkomst is over Yahshua / Jezus, niet per se één, zeer specifieke doctrine.

“… ijverig zijn om de eenheid van de Geest te bewaren in de band van vrede. Er is één lichaam en één Geest, zoals ook u geroepen bent in één hoop van uw roeping; één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die over allen en door allen en in allen is.” (Efeziërs 4:3-6)

Een deel van de taakomschrijving voor evangelisten, voorgangers en leraren is om met dit doel te onderwijzen:

“En Hij gaf sommigen als… evangelisten, en sommigen als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het woord van dienst, tot opbouw van het lichaam van Christus; totdat we allemaal de eenheid van het geloof bereiken. en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte die behoort tot de volheid van Christus.” (Efeziërs 4:11-13)

Eenheid zou op zijn minst een onderdeel moeten zijn van het gewenste doel van deze ambten, en toch zijn leiders vaak het meest schuldig aan verdeeldheid in het lichaam van Christus.

Vers 3 spoort ons aan om “ijverig te zijn om de eenheid van de Geest te bewaren”.

Eerlijk gezegd, hoeveel van ons kunnen zeggen dat we enige moeite hebben gedaan om de eenheid te bewerkstelligen en te behouden, laat staan ​​dat we ijverig ijverig zijn geweest om dat te doen? Als we ooit zo’n eenheid willen hebben, zijn daar voorwaarden aan verbonden. Paulus somt er enkele op in de verzen 1 en 2:

“Ik smeek u daarom om te wandelen op een manier die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, verdraagzaamheid jegens elkaar in liefde…” (Efeziërs 4:1 -2)

Anders gezegd: alleen laaggezinden kunnen gelijkgestemd zijn. Er zijn twee uitersten als het gaat om eenheid:

1). Degenen die iets willen compromitteren “ter wille van de eenheid”, en,

2). Degenen die niets willen compromitteren omwille van de eenheid. Degenen die zich in een van beide extremen bevinden, moeten lessen nemen uit Romeinen 14.

“Aanvaard nu degene die zwak is in het geloof, maar niet om zijn mening te beoordelen.” (Romeinen 14:1)

Hier is hoe hetzelfde vers luidt in de Amplified Version (The Amplified Bible is een Engelstalige vertaling van de Bijbel die gezamenlijk is geproduceerd door Zondervan en The Lockman Foundation. De eerste editie als een volledig volume werd in 1965 gepubliceerd.):

“Wat betreft de man die een zwakke gelovige is, verwelkom hem {in uw gemeenschap}, maar niet om zijn mening te bekritiseren of een oordeel te vellen over zijn scrupules (gewetensbezwaren) of hem te verwarren met discussies.”

In deze passage heeft Paulus het niet over essentiële zaken, maar eerder over secundaire zaken; wat hij identificeert als zaken van mening. Hoewel het in deze passage niet de bedoeling van Paulus is om dit te doen, gaf hij in andere brieven wel het juiste standpunt over deze kwesties aan.

“Een man gelooft dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten. Laat hem die eet niet met minachting neerzien op hem die niet eet, en laat hem die niet eet niet oordelen over hem die eet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u om de dienaar van een ander te oordelen? Voor zijn eigen meester staat of valt hij; en staan ​​zal hij, want de Heer kan hem doen staan. De een beschouwt de ene dag boven de andere, beschouwt elke dag hetzelfde Laat een ieder volledig overtuigd zijn in zijn eigen geest.’ (Romeinen 14:2-5)

(1Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.

2De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel.

3Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.

4Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

5De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

6Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God.

7Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.

8Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

9Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.

10U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld. (HSV))

Let op, er is een goed en een fout in deze kwesties, die Paulus eenvoudigweg als voorbeelden gebruikt voor wat hij werkelijk probeert te onderwijzen. Hier is Paulus’ leer: Zelfs als een broeder dwaling onderwijst (in jouw gedachten) over een secundaire kwestie, moet je hem niet definitief beoordelen, noch mag je hem minachten. De reden hiervoor is dat God hem in dit soort zaken accepteert en hem laat staan, zelfs als hij ongelijk heeft.

We kunnen maar beter dankbaar zijn dat God geen volmaakte leer nodig heeft om in Zijn tegenwoordigheid te staan, omdat er nog geen sterfelijk mens is geweest die ooit een volmaakte leer heeft gehad.

En als God geen volmaakte leer eist, wat geeft ons dan het recht om dat te doen? Houd in gedachten dat als je oordeelt, je zult worden beoordeeld, en volgens jouw maatstaf zal het naar jou worden gemeten.

Als je volmaakte leer nodig hebt om gemeenschap met je te hebben, dan zal dat ook van jou van God worden verlangd. Tegelijkertijd heeft deze houding van acceptatie die door Paulus wordt gepromoot, wel een voorwaarde: Lordship. (Heerschappij)

“Wie de dag in acht neemt, houdt hem voor de Heer, en wie eet, doet dat voor de Heer, want hij geeft de gedachten aan God; en wie niet eet, eet niet voor de Heer, en dankt God Want niemand van ons leeft voor zichzelf; want als we leven, leven we voor de Heer, of als we sterven, sterven we voor de Heer; daarom zijn we van de Heer, of we nu leven of sterven.’ (Romeinen 14:6-8)

Met andere woorden, als mijn broer oprecht gelooft in iets dat wij als dwaling beschouwen, maar dat doet als resultaat van zijn studie van de Schrift, en hij praktiseert wat hij gelooft, niet uit egoïstische motieven, maar omdat het is wat hij gelooft dat zijn Heer behaagt , dan zijn we verplicht hem met open armen te aanvaarden. Aan de andere kant, als wat hij gelooft, leert en praktiseert uit zelfzuchtige motieven is, dan is dat een andere zaak.

In de rest van dit hoofdstuk legt Paulus uit wat onze verplichtingen zijn jegens een broeder wiens motieven puur en onzelfzuchtig zijn:

‘Maar jij, waarom oordeel je over je broer? Of jij, waarom beschouw je je broer met minachting? Want we zullen allemaal voor de Rechterstoel van God staan.’ (Romeinen 14:10); “Laten we elkaar daarom niet meer veroordelen, maar dit bepalen, om een ​​broeder geen obstakel of struikelblok op de weg te zetten.” (Romeinen 14:13); “Laten we dan de dingen nastreven die voor vrede en de opbouw van elkaar zorgen.” (Romeinen 14:19); “Het is goed om geen vlees te eten of wijn te drinken, of iets te doen waar je broer aan struikelt.” (Romeinen 14:21)

Eenheid is niet de staat van de broeders, de scheepvaart zonder meningsverschillen, maar eerder de staat van meningsverschillen met behoud van een vreedzame gemeenschap. Romeinen 14 samengevat is: “In wezen eenheid; in mening vrijheid; en in alle dingen liefde.”

Vertel me nu waar, als u een christen bent, we verschillen in onze overtuigingen? Ik denk niet dat er zoveel verschil is. Het verschil is wat de nationale media hebben ingebed in de hoofden van mensen over degenen die in de zogenaamde identiteitsbeweging geloven. Daarin worden ze afgeschilderd als alles en erger dan het is gepresenteerd in de flyer die je hebt verzonden.

Een ander verschil is wie de “uitverkorenen van God” zijn. Ik vermoed uit de toon van uw nieuwsbrief dat u weet dat de mensen die vandaag de dag bekend staan ​​als Joden in de wereld niet het uitverkoren volk van God zijn ! Dat het wolven in schaapskleren zijn. Heb ik het fout?

Nu worden de “identiteitschristenen” door de media afgeschilderd als supremisten, maar dat is niet waar, aangezien ware gelovigen in de identiteitsbeweging geloven dat de Israëlieten, de blanke Angelsaksische, Germaanse, Keltische, Scandinavische en verwante mensen van de aarde, zijn priesters, ministers, dienaren van de Allerhoogste God. Niet als superieur, maar als dienaren van God om door demonstratie te laten zien dat te leven zoals God ons heeft geboden, tot een veel beter leven zal leiden dan door ongehoorzaamheid aan Zijn geboden, statuten en wetten.

Dan zullen ze wijzen op het “identiteits” -christelijke geloof over zwarten. Welnu, ik heb een boek bijgesloten dat ik heb geschreven om aan te tonen waarom velen geloven dat de zwarte mensen van de wereld “de beesten van het veld” zijn, zoals in de Schrift wordt gezegd.

De mensen die bij mijn naam worden genoemd

De profeten van weleer voorspellen een dag waarop de erfenis van Israël zou worden overgenomen door een ander volk, een heidens volk, een zeer slecht volk. Deze mensen zouden beweren Israël te zijn, terwijl ze dat in feite niet zijn. Ze zouden alle rechten op Israëls erfgoed op zich nemen en zelfs aanspraak maken op het land Palestina, het oude thuisland van de ware Israëlieten.

Inderdaad, deze bedriegers zouden de hele wereld misleiden door een natie in dat land te vestigen en het Israël te noemen. Door dit te doen zouden ze die profetieën vervullen die weinig bekend zijn of gepubliceerd zijn door bijbelgeleerden, profetieën die erop wijzen dat bedriegers op een dag aanspraak zouden maken op het land Palestina toen het ware Israël verstrooid was en ze zouden zichzelf Israël noemen. De sleutel tot het ontsluiten van dit profetische mysterie is een bepaald idioom, een stijlfiguur die vrij vaak in de Bijbel wordt aangetroffen als er naar Gods volk wordt verwezen.

Dit idioom werd in de geschiedenis vaak gebruikt om het volk Israël te identificeren, een naam die voor het eerst aan Jacob werd gegeven nadat hij met de engel had geworsteld. Het betekent een prins die met God regeert en werd door zijn nakomelingen door de geschiedenis heen aangenomen. Maar nu hier, tegen het einde van de geschiedenis, heeft een ander volk die naam aangenomen, een volk dat geen afstammelingen van Jakob is.

Een volk wiens vader de duivel was. (Johannes 8:44) Inderdaad, de profeten voorspelden dat deze dag zou komen. Het begrip van een bepaald idioom is de sleutel tot het ontsluiten van het profetische mysterie van de bedriegers van de laatste dagen.

Dit specifieke idioom is te vinden in een van de meest geciteerde teksten van onze tijd, een tekst die het vaakst wordt gebruikt in een oproep tot nationale bekering. Wij lezen:

“Als mijn volk, dat naar mijn naam wordt genoemd, zich zal vernederen en bidden en mijn aangezicht zoeken en zich afkeren van hun slechte wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. ” (2 Kronieken 7:14)

Let op de zin, “die bij mijn naam worden genoemd.” Op het eerste gezicht kan dit lijken te verwijzen naar Gods werkelijke naam, dat wil zeggen Jahweh. Maar de mensen werden nooit bij Zijn naam genoemd. Nee, ze werden nooit Jahweh genoemd. In plaats daarvan is deze specifieke uitdrukking een algemeen idioom dat eenvoudig ‘Israël’ betekent, de naam die God aan Jacob gaf. De Schrift zegt:

“De Heer gebood de kinderen van Jakob, die hij Israël noemde.” (2 Koningen 17:34)

Inderdaad, het volk werd Israël genoemd, en dit specifieke idioom verwijst naar die unieke ervaring toen God Jacob bij een nieuwe naam noemde. Andere profetische passages bevestigen dit. Kijk eens naar deze passage uit Jesaja:

“Maar nu, zo zegt de Heer die u schiep, o Jakob, en hij die u vormde, o Israël, vrees niet: want ik heb u verlost, ik heb ze bij uw naam genoemd; u ​​bent de mijne.” (Jesaja 43:7)

Merk op dat in deze passage de naam de connotatie van eigendom heeft op dezelfde manier waarop de naam van een vrouw wordt veranderd om het eigendom van haar man aan te geven. Dit verklaart de betekenis van Jakobs naamsverandering en Gods volk blijft het gebruiken. Dezelfde profeet zegt verder:

“Hoort dit, o huis van Jakob, die met de naam Israël worden genoemd.” (Jesaja 48:1)

Uit deze passage blijkt duidelijk dat het volk bij de naam Israël werd genoemd, die nieuwe naam die God aan Jakob had gegeven. Dit was duidelijk de historische betekenis van het idioom in kwestie. Het volk dat bij Gods naam werd genoemd, was het volk dat Israël werd genoemd.

Met dit begrip in gedachten kunnen nu de Schriften worden onderzocht die openbaren dat een ander volk aanspraak zou maken op het land Israël en dat zij bij Gods naam zouden worden genoemd. Deze bedriegers zouden aanspraak maken op de erfenis van het ware Israël. Deze passage uit Jesaja onthult het begin van deze grote omschakeling:

“O Heer, waarom hebt u ons doen dwalen van uw wegen en ons hart verhard van uw angst? Keer terug ter wille van uw dienaren, de stammen van uw erfenis. Het volk van uw heiligheid heeft het nog maar een korte tijd bezeten: onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn de uwe: u heerst nooit over hen; zij werden niet bij uw naam genoemd.” (Jesaja 63:17-19)

Deze passage geeft aan dat het Ware Israël uit het land is verbannen en dat hun tegenstanders het nu bezetten. De profetische oproep is om de erfenis terug te geven aan de stammen, wat aangeeft dat een ander volk het nu bezet.

Er wordt ons ook verteld dat Gods volk het land maar een korte tijd in bezit heeft gehad en dat de huidige bewoners nooit bij Gods naam werden genoemd, wat betekent dat de dingen zijn veranderd! Er zijn inderdaad dingen veranderd! Een ander volk maakt nu aanspraak op Israëls erfenis.

De profeten voorspelden dat dit zou gebeuren in de tijd van Israëls verstrooiing onder de naties. In de profeet Ezechiël lezen we:

“Wederom kwam het woord des Heren tot mij, zeggende: Mensenkind, uw broeders, ja uw broeders, de mannen van uw verwanten en het gehele huis van Israël hebben zij tot de inwoners van Jeruzalem gezegd: ver van de Heer: ons is dit land in bezit gegeven. Daarom zegt zo zegt de Here God: Hoewel ik ze ver onder de heidenen heb verworpen, en hoewel ik ze onder de landen heb verstrooid, toch zal ik voor hen zijn als een klein heiligdom in de landen waar zij zullen komen.” (Ezechiël 11:14-16)

Merk op dat gedurende de tijd van Israëls verstrooiing onder de naties andere aanspraak zouden maken op hun land. Deze zelfde mensen zouden zelfs beweren dat het land hun in bezit was gegeven. Christus sprak zelfs over de tijd dat Israël verstrooid zou zijn en zegt dat het land door de heidenen zou worden ingenomen. Wij lezen:

“En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijd van de heidenen vervuld zal zijn.” (Lucas 21:24)

Het is duidelijk dat de Schriften leren dat gedurende de tijd van Israëls verstrooiing onder de naties de heidenen hun land zouden bezetten.

Hoofdstuk vijf bedriegers

De profeten geven ons enige indicatie wie de bedriegers zouden zijn die aanspraak zouden maken op Israëls erfenis gedurende de tijd van hun verstrooiing. Er is duidelijk bewijs dat ze van de Ezau-Kanaänitische families zouden zijn. De Edomieten of Idumeeërs vertegenwoordigen een belangrijke tak van degenen die tijdens hun ballingschap uit het land Israëls erfenis proberen af ​​te bakenen. De Edomieten worden aangesproken in deze profetie van de profeet Obadja. Wij lezen:

“Op de dag dat u aan de andere kant stond, op de dag dat de vreemdelingen zijn troepen wegvoerden, en vreemdelingen zijn poorten binnengingen en het lot over Jeruzalem wierpen, zelfs als een van hen was u. zag op de dag van uw broer op de dag dat hij sterker werd, noch had u zich verheugd over de kinderen van Juda op de dag van hun vernietiging, noch had u trots moeten spreken op de dag van benauwdheid. in de poort van mijn volk op de dag van hun rampspoed; ja, u had niet naar hun ellende moeten kijken op de dag van hun rampspoed, noch de handen op hun bezit hadden moeten slaan op de dag van hun rampspoed; de kruising, om degenen van hem af te snijden die wel ontsnapten;noch had u degenen van hem moeten uitleveren die op de dag van benauwdheid overbleven.”(Obadja 10-14)

De Edomieten maakten misbruik van Juda’s gevangenschap om hun wraak en haat tegen Gods volk te zaaien. De profeet Ezechiël spreekt ook over het verraad van Edom “tegen het huis van Juda door wraak te nemen , en hij heeft zeer beledigd en zich op hen gewroken.” (Ezechiël 25:12)

In Ezechiël hoofdstuk 35 en 36 wordt Edom aangeklaagd vanwege zijn acties om Israëls vijanden te helpen bij de definitieve omverwerping van Jeruzalem, waar Edom ‘het bloed van de kinderen van Israël had vergoten door de kracht van het zwaard in de tijd van hun rampspoed’. (Ezechiël 35:5)

Edom handelde met grote wraak in hun verraderlijke plan om Israëls land binnen te vallen, het te verbranden en te plunderen, en het overblijfsel van Gods volk dat in Jeruzalem was achtergelaten, te vernietigen en te doden.

Edoms aard was niet om te veranderen in zijn verlangen om te profiteren van alle kansen voor de vernietiging van de blanke christelijke volkeren, hun cultuur en beschaving. Waarom? Vanwege Esau’s vijandigheid en jaloezie jegens Jacob die het eerstgeboorterecht bezat dat hij ooit had.

Na onderzoek van de onderliggende motieven waarom de Edomitische Joden het Witte Christelijke Israëlvolk zouden willen doden en vernietigen:

A). Sinds Esau zowel zijn geboorterecht als zijn zegeningen aan Jakob had verloren, aan wie zo heerschappij en voorspoed in de wereld werd gegeven door God, heeft Esau een eeuwigdurend verlangen gehad om wraak te nemen op Jakob. Esau wil de heerschappij en de zegeningen terug, en zijn afgunst en woede voor Jacob die ze in zijn plaats bezat, had Esau gemotiveerd om Jacob te vernietigen. Nu moet Edom Israël vernietigen en doden, want het is de enige manier om wraak voor Esau te krijgen.

B). Het geboorterecht en de zegeningen van Jacob/Israël omvatten een status van heerschappij op aarde met God als hun hoofd. Deze heerschappij is in strijd met het plan van een wereldheerschappij van de Edomite Joden. Als Esau geen heerschappij kan hebben volgens Gods plan, zal hij het hebben volgens zijn eigen plan. De twee domeinen kunnen niet naast elkaar bestaan. Als alle Israëlieten kunnen worden gedood, kan Gods plan voor Israël om onder Hem heerschappij op aarde te hebben, niet worden vervuld.

C). Als Esau Jacob had kunnen doden zoals hij oorspronkelijk van plan was (Genesis 27:41), dan zou Esau als de enige overlevende erfgenaam het geboorterecht hebben herwonnen. Evenzo, als Esau zou zijn gestorven toen hij nog het geboorterecht had, zou het eerstgeboorterecht op Jacob zijn gevallen als de op één na oudste of enige overlevende zoon van Isaäk. Vanwege deze erfwet geloven de Edomieten in de wereld van vandaag dat als ze elke Israëliet kunnen doden, ze het geboorterecht en de zegeningen ervan kunnen herwinnen als de enige overgebleven erfgenaam.

D). De Edomieten, die zijn samengesteld uit Esau vermengd met Kanaänitische mensen, bevatten ook een significante vermenging van de Judahieten uit de Babylonische ballingschap. Er zijn ook Israëlieten die met de Edomieten zijn getrouwd. Dit zijn ook Israëlieten die met de Edomieten zijn getrouwd. Deze nakomelingen van het Adamitische ras hadden recht op het eerstgeboorterecht, maar kunnen nu als bastaarden nooit meer aanspraak maken op die erfenis en dus treuren over hun hopeloze lot. Deze afstammelingen maken nu deel uit van Edom en uit angst en afgunst willen ze hun volbloed broeders doden. (Charles A. Weisman, Wie is Esau-Edom?, pp. 94-95)

Esau/Edom kunnen andere motieven hebben om Gods volk Israël te doden, maar geen enkele is echt goed gefundeerd op de wet. Jacob bezat wettig het eerstgeboorterecht, en Edom, als bastaard, kan het niet langer bezitten. Zoals met de meeste motieven om te doden, zijn de motieven van Esau om Jacob te doden gebaseerd op passie en wraak, niet op enig wettelijk recht op actie.

Er is, ondanks degenen die anders beweren, een “samenzwering” om alle blanke christelijke mensen te doden. Esau’s motieven om Jacob te doden maken allemaal deel uit van een complot in Gods plan. Dit is de reden waarom we vaak agressieve en schadelijke acties zien plaatsvinden tegen het blanke ras, de bezitters van het geboorterecht. Het wordt nu duidelijk dat het geboorterecht een centrale rol speelt bij het begrijpen van veel van de conflicten, oorlogen, tegenslagen en problemen in de wereld.

Toen Esau hoorde dat Isaak Jacob de zegeningen van het eerstgeboorterecht had gegeven, “schreeuwde hij het uit met een buitengewoon grote en bittere kreet.” (Genesis 27:34)

Dit is precies wat de Joden doen als ze iemand horen zeggen dat ze geen Israël zijn, wat betekent dat ze niet het geboorterecht hebben. Ze schreeuwen bitter tegen hen met gejammer van ‘antisemitisme’. Ondertussen zoeken deze Edomieten naar manieren om de echte erfgenamen van het geboorterecht te doden.

Velen hebben door de geschiedenis heen deze eigenaardige eigenschap van de Joden erkend om christenen te vernietigen, maar konden nooit een adequate verklaring geven waarom. Zonder te begrijpen wie de personages in kwestie zijn en hoe ze zich verhouden tot het geboorterecht, wordt het voor de meeste waarnemers nogal verwarrend.

Het verlangen van Edom (de Joden) naar wraak op Jacob/Israël werd onthuld door Edoms verlangen om Jeruzalem verwoest te zien toen Israël het in bezit nam, zoals geopenbaard door de schrijver van Psalm 137:

“Gedenk, o Heer, de kinderen van Edom in de dag van Jeruzalem, die zeiden: Vernietig het, verwoest het, zelfs tot aan de grondlegging ervan.” (Psalm 137:7)

Het woord “met de grond gelijk maken” betekent “volledig afbreken; met de grond gelijk maken; slopen”. (Webster’s New World Dictionary, Collins & World Pub. (1978)) Toen Jacob/Israël op het hoogtepunt was in termen van nationale status en welvaart, wenste Esau/Edom dat de hoofdstad vernietigd werd.

De Edomieten, die minder in aantal waren en ondergeschikt waren aan Jacob, hadden niet het vermogen of de macht om wraak te nemen op Israël en Juda totdat ze verzwakt waren door een burgeroorlog tussen hen (734 v.Chr.). Juda had op één dag 120.000 man verloren. (2 Kronieken 28:6) Nog eens 200.000 inwoners van Juda werden door Israël gevangengenomen, samen met veel van zijn goederen als buit. (2 Kronieken 28:17)

Toen Juda dus werd verscheurd door de verwoestingen van de burgeroorlog, was het Edom die naar binnen was gestormd en het land had geplunderd en de inwoners gevangen had genomen.

Een andere episode van Edoms verraad en wraak vond plaats toen Juda zijn laatste belegering vanuit Babylon onderging. Nadat de vijandelijke legers Jeruzalem in 586 voor Christus hadden ingenomen, had Edom verraderlijk deelgenomen aan de vernietiging ervan.

In plaats van hulp te verlenen toen de vijand zich op Gods volk bevond, viel Edom, uit wraak Jeruzalem binnen en nam deel aan de plundering van de getroffen stad. Dit geweld van Edom op Juda werd door God veroordeeld:

Ook had u niet op het kruis moeten staan ​​om degenen van hem af te snijden die wel ontsnapten; noch had u degenen van hem moeten uitleveren die op de dag van benauwdheid overbleven.”(Obadja 1:10-14)

De Edomieten (Joden) maakten misbruik van Juda’s gevangenschap om hun wraak en haat tegen Gods volk te vernietigen. De profeet Ezechiël spreekt ook over het verraad van Edom “tegen het huis van Juda door wraak te nemen , en hij heeft zeer beledigd en zich op hen gewroken.” (Ezechiël 25:12)

De wegen en kenmerken van Ezau/Edom veranderen niet, en dus kan en zal dit verraad tegen Gods Israël-volk weer terugkeren; in Amerika, in de jaren 1860, met de Amerikaanse Burgeroorlog. Hier was een oorlog niet alleen gepland en geïnitieerd door de Joden, zoals de Rothschilds, maar beide partijen werden gefinancierd door Joodse banken.

Toen de zuidelijke staten verwoest werden in de nasleep van de oorlog, werd het joods/marxistische plan voor wederopbouw opgesteld om de blanke heerschappij en cultuur verder te vernietigen. Het Zuiden werd onder militair bestuur geplaatst en de blanken werden beroofd van hun rechten, hun grondwetten en hun eigendom.

Hele plantages werden vernietigd, verbrand en geplunderd om de blanke zuiderlingen hun erfenis te ontzeggen. Hele blanke zuidelijke families werden vermoord en hun eigendom werd aan negers en joodse financiers gegeven.

Andere Joodse tapijtzakken uit het noorden, zoals de Lehmans, de “zeven liberaal-minded” gebroeders Seligman, de Baruchs en andere speciale afgezanten van de Rothschilds, kwamen om van de weduwen en wezen van de geconfedereerde doden hun laatste spaargeld, hun laatste bezittingen, en hun land en huizen.

Deze vorm van verraad van Edom dook opnieuw op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen Duitsland aan het einde van de oorlog was verslagen en de geallieerden het leger hadden onderdrukt en weerloos gemaakt, waren het de Edomite-joden, met de hulp van de Edomite-jood Dwight D. Eisenhower, van de Rode Sovjet-Unie die uitgestort in de natie om Duitsers te verkrachten, plunderen, vernietigen en doden.

Net als bij Juda ‘vergoten de Edomitische joden het bloed’ van de Duitsers ‘door middel van het zwaard in de tijd van hun rampspoed’. Deze daad was een typische Edomitische stijl van wraak op Gods volk (Duitsland). Esau/Edom valt en plundert Jacob/Israël altijd, waar mogelijk, alleen aan als ze in een verzwakte en hulpeloze staat zijn.

In februari 1945, toen de oorlog bijna voorbij was, werd de stad Dresden herhaaldelijk gebombardeerd en vernietigd om de haat en wraak van de Joden te bevredigen. Dresden was het culturele centrum van Duitsland en geen militair of industrieel doelwit. Meer dan 250.000 mannen, vrouwen en kinderen werden afgeslacht door de half-joodse Churchill (Dit zal voor velen moeilijk te geloven zijn, men kan ze horen zeggen, wat: Engeland doet dit land aan? niet zonder hen. Laten we naar het verslag kijken en zien hoeveel liefde er voor ons is in deze vermeende vriendschap.

Om te beginnen, toen we in oorlog waren met Spanje, ging deze grote Churchill, “Churchill in 1895 het Britse leger in, diende bij de Spaanse strijdkrachten en vuurde op de Amerikaanse troepen. Het was een beetje gênant toen de geachte William Langer van North Dadota dit maakte aankondiging op de vloer van de Senaat van de Verenigde Staten. De heer Churchill was in dit land, want weet je, we hebben nooit een man achter zijn rug geslagen, hij zou in Boston spreken, een beetje meer van de Churchilliaanse propaganda. De patriottische senator Langer had een verklaring afgelegd, de heer Churchill was een beetje overstuur, hij stuurde een telegram naar de geachte Tom Connally waarin hij het feit ontkende. Goede vriend, als hij was, stond senator Connally op en las het telegram voor aan de Senaat. Ze realiseerden zich niet dat de documenten beschikbaar waren, dat deze feiten al aan de Senaat waren voorgelezen en in het Congressional Record stonden. Opnieuw las senator Langer het verslag voor aan de Senaat. Meneer Churchill is een briljante man, maar hoe dom om te proberen te ontkennen wat hij in zijn biografie heeft goedgekeurd, want je vindt het record in World’s Who’s Who en een heel goed verslag in International Who’s Who. In het voorwoord van deze boeken staat: “Dit boek bevat een authentiek verslag van opmerkelijke mannen en vrouwen over de hele wereld, pagina 114, editie 1940: ‘Winston Churchill… Hij ging het Britse leger in 1895, waar hij met de Spaanse strijdkrachten diende tegen de Amerikaanse troepen op Cuba.”

International Who’s Who, pagina 158, uitgegeven door Europe Publications Ltd. Londen, 39 Belford Square, WC 1 de 13e editie, stelt: “Churchill ging het leger in in 1895, diende in Cuba met Spaanse troepen tegen de Amerikanen. Het voorwoord in dit boek verklaart: “Wij willen al diegenen bedanken die ons door het invullen van vragenlijsten of het corrigeren van aan hen toegezonden bewijzen in staat hebben gesteld de informatie up-to-date te brengen en anderen eraan te herinneren dat, tenzij bewijzen worden teruggestuurd, er geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor de nauwkeurigheid van hun biografische gegevens.”

In 1946 herhaalt de Biographical Encyclopedia of the World: “Churchill ging in 1895 in het Britse leger en diende bij de Spaanse troepen in Cuba.”

Webster’s Biographical Dictionary, 1e editie door G. & C Merriam, publishers, Springfield, Mass., stelt ook dat “Churchill in Cuba diende bij de Spaanse strijdkrachten.”

Current Biography, uitgave 1940, uitgegeven door HW Wilson Co., 950 University Avenue, New York City vermeldt ook: “Churchill: hij was bij de Spaanse troepen in Cuba.” Het werd herhaald in 1942. Hier zien we dat Churchill wordt geciteerd: “Hij had het altijd jammer gevonden dat het allemaal zo moest worden gefantaseerd, en dat het tijdperk van oorlogen tussen beschaafde naties voor altijd tot een einde was gekomen, nu hij had tenminste de kans om zich bij het beschaafde Spanje aan te sluiten in een oorlog tegen het onbeschaafde Cuba.”

Robert’s verslag van Winston Churchill, 1928, Robert H. McBride, uitgevers, pagina 32, via Sir Henry Drummond, ambassadeur in Madrid, (Spanje) Churchill: Hij trad in 1895 toe tot de Spaanse strijdkrachten in Cuba. Spanje verleende de ‘Orde van Militaire Verdienste , 1e klasse.'”

Terwijl de New York Times, die “al het nieuws publiceert dat geschikt is om te drukken”, in hun nummer van 19 september 1945 stelt: “Churchill vocht met Spanje in Cuba.” (And Men Wept, door Catherine Palfrey Baldwin)) (Engeland) en de Joodse president van de Verenigde Staten, Franklin D. Roosevelt. (Er is weinig gepubliceerd over het vroege leven van Abraham Lincoln. Tijdens een zoektocht naar enkele oude eigendomsgegevens en testamenten in een klein gerechtsgebouw in het centrum van Noord-Carolina, Alex Christopher, de auteur van “Pandora’s Box,”; in een van de oude wil boeken gedateerd rond 1840, vond hij het testament van ene AA Springs. Bij het lezen van het testament was hij geschokt en verbaasd over het geheim dat het onthulde, maar men moet niet vergeten dat het een bekend feit is dat testamenten,

Deze praktijk om geheimen voor het publiek te verbergen en de samenzweerders kunnen zeggen, wanneer ze worden geconfronteerd met de feiten en worden beschuldigd van het verbergen van de gegevens; ze kunnen antwoorden: “Nou, het was daar in het openbare register in bovenaanzicht voor iedereen om te vinden.” In het testament van AA Springs stond de lijst van zijn eigendommen. het ging in detail naar wie het eigendom moest worden verspreid en het omvatte zijn kinderen. Meneer Christopher en anderen waren op zoek naar de spoorwegen en banken die deze man misschien bezat en had nagelaten aan zijn zoon Leroy Springs. Zoiets vond hij niet, maar hij vond wel de prijs van de eeuw. Onderaan pagina drie van vier pagina’s stond een alinea waarin de vader, AA Springs, aan zijn zoon een enorme hoeveelheid land in de staat Alabama naliet, wat neerkwam op het land dat tegenwoordig bekend staat als Huntsville,” ABRAHAM LINCOLN !”

Deze nieuwe informatie die ze hadden over de familie Springs (echte naam Springstein), dit was gewoon een nieuwe draai om toe te voegen aan de toch al manipulatieve familie. Deze nieuwe informatie over Lincoln stookte een vuur onder hen om te zien waar deze nieuwe leiding hen zou brengen, want alles wat ze hadden gevonden in de spoorweg- en bankensaga was een ware hersenkraker geweest. Ze dachten dat deze hetzelfde zou zijn; dus informeerden ze naar de plaatselijke archieven en historische archieven over families en vonden een verwijzing naar ene Abraham Lincolnin de familie genealogie van de familie van de Carolina met de naam McAdden, in een gepubliceerde genealogie over de familie. De familieleden in de Carolina’s waren in een beperkte oplage die ooit in de openbare bibliotheken te vinden was. Het gedeelte over Lincoln en het verhaal ging ongeveer als volgt:

Was er echt een Thomas Lincoln? Aangezien de Springs van het ras waren dat zichzelf Joods noemde, dat maakte Lincoln deels Joods en als onderdeel van de Springs-familie, werd hij ook bloedverwant van de Rothschild-familie.”

De volgende informatie is afgeleid van informatie die aanwezig is in het Smithsonian, National Archives, de Congressional Library, Courtroom Police-bestanden, openbare en particuliere bibliotheken en opslagkluizen in de Verenigde Staten en Europa:

“Abraham Lincoln werd drie keer met een witte handschoen geslagen door een lid van de Habsburgse koninklijke familie van Duitsland (familieleden van de familie Payseur) tijdens een receptie in het Witte Huis in 1862. Het Duitse koninklijke familielid eiste een pistoolduel met de toenmalige president van de Verenigde Staten, Abraham Lincoln. De slagen in het gezicht verbijsterden Lincoln, maar hij weigerde non-verbaal om deel te nemen aan het duel door zijn hoofd te buigen voordat hij de ontvangstruimte uitliep. Wat had die eerlijke Abe gedaan om zo woedend en op- het koninklijke Europese personage bepalen?

Het lijkt erop dat de praktijk van promiscuïteit in die tijd in veel gezinnen hoogtij vierde en de Duitse koning Leopold had een onwettige dochter genaamd Elizabeth die naar Amerika werd gestuurd, waar ze op een zeer comfortabele manier woonde. Hoewel Leopold haar positie niet kon herkennen, was hij erg geïnteresseerd in haar leven.

In het begin of midden van de jaren 1850 kregen Abraham Lincoln en Elizabeth seksuele contacten die in 1856 tweelingdochters voortbrachten, Ella en Emily. bloedlijn van Lincoln echt was. Abrahams vrouw, Mary Todd Lincoln, hoorde pas in 1865 over Elizabeth, Ella en Emily. Voordat mevrouw Lincoln op de hoogte werd gebracht van Elizabeth en de tweeling, was ze al een verwoestende afhankelijkheid van opium ontwikkeld. Haar belangrijkste leverancier van het medicijn was een voormalig lid van de Confederate Intelligence-gemeenschap, hij was een voormalig lid omdat de zuidelijke heren zijn drugsgebruik en onbetrouwbaar gedrag niet goedkeurden. Het was vanwege zijn betrokkenheid bij de Souther Intelligence Community, Mary’

Na te zijn afgewezen door de zuidelijke inlichtingengemeenschap, benaderde Mary’s ‘snoepman’ en raakte betrokken bij het Rothschild-rijk van Europa, want hij besefte dat de Europese bankmagnaten erg geïnteresseerd zouden zijn in zijn pijplijn naar het Witte Huis.

(Op dit moment) Abraham was op zoek naar een kwestie die het Noorden en Zuiden zou verenigen NA het einde van de Burgeroorlog. De kwestie moest populair zijn bij alle niveaus van de Amerikaanse burgerij, zodat ze zich ‘rond de Stars and Stripes’ konden verzamelen en zo snel de wonden van de bloedigste oorlog in de geschiedenis konden helen. Lincoln overwoog serieus één belangrijke beweging of gebeurtenis die zijn landgenoten uit het noorden en het zuiden ertoe zou aanzetten de Verenigde Staten van Amerika los te maken van de dictatoriale greep van de Hapsbergs-bloedlijn van bankcontrole in Europa. De hele tijd probeerden de Rothschilds de controle over het hele mondiale monetaire systeem over te nemen, en in die tijd probeerden de Rothschilds voet aan de grond te krijgen in Amerika en een manier te vinden om de Britse, Virginia Company, te omzeilen.

Lincoln bevond zich in echt heet water, want onder het verbond van Virginia Company waren de 48 families die het vormden allemaal van de Heilige Graal-bloedlijn. Dit land zou een verlengstuk zijn van wat alle koninklijke families van Europa controleerden. Het koningschap van Europa is Habsburg, wat hun naam ook is. De koninklijke familie van Engeland is zo’n voorbeeld. Wat Lincoln deed, was dat hij onafhankelijk wilde worden van de cogenant (ten gunste van zijn familie) aan de Rothschild-kant… de Rothschilds en hun familiebloedlijn hebben altijd de zaken van de Hapsbergs ondermijnd en de monetaire controle van hen gestolen. . Wat de geschiedenisboeken ook zeggen, de Rothschilds kregen geen (totale) echte controle over de zaken in Amerika en de Federal Reserve totdat de Springs de Payseur-familiebedrijven in het begin van de jaren twintig overnamen…

(Maar Lincoln was ook uit de Rothschild-genade gevallen en dus, deels als gevolg van zijn uitvoeringsbevel om Amerikaanse dollars te drukken, waardoor de winst van de Joodse internationale banken werd verstoord) Het lijkt erop dat de familie Rothschild Lincoln in de maximale mate in verlegenheid wilde brengen. (Dus) Mary Todd’s drugsdealer (John Wilks Booth) werd ingehuurd om de president van de Verenigde Staten te ontvoeren. Abraham zou op een boot worden gezet voor een cruise van twee maanden op de Atlantische Oceaan, waar hij zou worden geïnjecteerd met en verslaafd aan opium en vervolgens in de straten van Washington zou worden gedumpt. Terwijl de zwaar verslaafde president door de hoofdstad van onze natie strompelde, zou de pers worden geïnformeerd over Elizabeth, Ella en Emily.

De drugsdealer (Booth) en medewerker (agent) van de Rothschilds had zijn perfecte medeplichtige in het complot om de leider van het Noord-Amerikaanse continent te ontvoeren en in diskrediet te brengen in de First Lady Mary Todd Lincoln. Nadat ze door haar drugsleverancier op de hoogte was gebracht van Abe’s minnaar en de tweeling en het ontvoeringsplan, werd Mary beloofd dat zij en Abe, nadat haar man ontslag had genomen of was afgezet, naar Europa zouden worden verplaatst om nog lang en gelukkig te leven met veel opium. Oppervlakkig uitgedrukt sprak Mary de wens uit om in Europa te leven met veel opium en zonder burgeroorlog of politiek om haar man of familie af te leiden. Maar haar drugsleverancier had de verwarring, wanhoop en woede van Mary Todd Lincoln totaal onderschat.

De samenzweerders besloten dat de presidentiële ruk moest plaatsvinden op een openbare, maar discrete locatie waar minimaal getuigen aanwezig zouden zijn. Er waren te veel potentiële getuigen in het Witte Huis. Twee uur voordat de arrestatie zou plaatsvinden, had Mary Todd een driftbui op de grond, omdat Abe had besloten die avond het Witte Huis niet uit te gaan. Mary’s buitensporige uitbarsting zorgde ervoor dat Abe van gedachten veranderde en de familie First vertrok. Enkele minuten nadat ze op de ontvoeringslocatie was aangekomen, instrueerde Mary de lijfwacht van de familie om een ​​positie in te nemen die de Eerste Familie uit zijn gezichtsveld verdreef. De positie vereiste ook dat de lijfwacht verschillende trappen moest oversteken om Abe en Mary te bereiken als hij om welke reden dan ook nodig zou zijn… Een wagen met een houten huif arriveerde bij de achteringang van de ontvoeringslocatie met meerdere mannen waaronder Mary’s opiumleverancier. Het plan was dat de drugsdealer via de achteringang zou gaan, stilletjes door een gang zou lopen en een ontgrendelde deur zou openen naar een verduisterde kamer waar Mary en Abe zaten.

Nadat ze de kamer binnenkwam, zou Mary’s drugsman (Booth) de president vertellen dat er een dringend bericht op hem wachtte bij het Ministerie van Oorlog. Voordat hij de achtertrap afdaalde, werd Abe knock-out geslagen met een chloroformloth. De ontvoerders zouden het slappe lichaam in de huifkar laden en Lincoln snel op een opiumboot vervoeren voor een nieuwe ‘cruise’ over de Atlantische Oceaan. Toen Booth de deur naar de verduisterde kamer waar Abe en Mary zaten daadwerkelijk opendeed, raakte hij in paniek en geschokt. Abe sliep met zijn hoofd op Mary’s linkerschouder en de First Lady had haar hoofd naar links gedraaid terwijl ze naar de deur keek… Toen ze zeker wist dat de man die de deur opendeed Booth was, draaide ze zich om en keek naar de president die zeker dat het pistool dat ze richtte zou exploderen onder de linkeronderoorlel van haar man.

Voordat Mary de trekker overhaalde, realiseerde John Wilkes Booth, drugsleverancier van de First Lady, zich dat hij de spil was in al deze puinhoop. Maar hij wist niet of hij alleen Mary’s patsy was of ook een sukkel voor de familie Rothschild. Waren de mannen die zich daar bij de achterdeur van Ford’s Theatre verstopten om Booth te helpen met de ontvoering of daar met de valse vinger naar de ‘onschuldige’ Booth te wijzen? Booth was niet van plan de gang of de achtertrap in te rennen om het antwoord op die vraag te vinden. De enige ontsnappingsroute was om tijdens de voorstelling van het balkon te springen en op het podium te crashen. Die avond gaf Booth een letterlijke interpretatie van de theatrale uitdrukking ‘brak een been’ toen hij een van de zijne brak tijdens zijn sprongact van ‘dodelijk gekke Mary’ en de mannen die op de loer lagen rond de achteringang van Ford’s Theatre.

In een nieuwigheidsdoos op een muur in Ford’s Theatre staat ‘The Gun That Shot Abraham Lincoln’. Als iemand (moordenaar) een staatshoofd zou doden, zouden ze een revolver gebruiken, omdat er mogelijk meerdere kogels nodig zijn om de moord te volbrengen en eventuele bewakers tijdens de ontsnapping te stoppen. Men zou alleen een eenschotspistool gebruiken als ze er absoluut zeker van waren dat ze intieme toegang tot het slachtoffer hadden. Het pistool aan de muur van Ford’s Theatre is een derringer – het perfecte wapen voor de linkshandige vrouwelijke huurmoordenaar die de begrafenis van haar echtgenoot niet bijwoonde. Mary Todd verstopte zich niet in haar kamer vanwege overweldigend verdriet en verdriet; ze werd twee weken opgesloten in haar kamer met twee gewapende bewakers nadat ze haar man had vermoord.

In de jaren 1860 verplichtte een wet van het Congres de vergoeding van weduwen van voormalige en actieve congresleden, senatoren, vice-presidenten en presidenten. De mond en de duur werden voor elke weduwe door beide Huizen van het Congres bekrachtigd. Mary Todd Lincoln vroeg drie keer een vergoeding voor haar weduwnaars aan en werd de verplichte vergoeding drie keer geweigerd door beide Houses of Congress. Een onbekende weldoener betaalde voor Mary’s overtocht naar Europa, waar ze stierf in een klein huisje in Duitsland. In 1867 werd de geheime dienst opgericht zodat dronken gemeentelijke wetshandhavers niet ongewild met drugsverslaafde First Ladies of Gentlemen konden deelnemen aan wraakzuchtige moorden op flirterige presidenten van de Verenigde Staten. (Om de gepleegde moorden te verdoezelen die in een slecht daglicht zouden staan ​​voor de presiderende regering, zoals de Foster-moord op dit moment doet).

Voordat Booth van het balkon van de Presidential Box van het Ford Theatre sprong, schreeuwde hij naar generaal Riley en zijn vrouw die rechts voor de Lincolns zaten. Booth’s woorden drukten zijn onschuld uit, maar bezegelden ook het lot van de Rileys. Binnen een week na de schietpartij werden generaal Riley en zijn vrouw naar een krankzinnigengesticht gebracht, waar ze allebei binnen 30 dagen na de moord stierven door ‘onbekende oorzaken’.” (Pandora’s Box, door Alex Christopher, pp. 282-286) )

De vervolging en vernietiging van blanke christenen door de joden is niet iets recents, maar gaat ver terug in de geschiedenis.

In het aprilnummer van 1921 van de “Hebrew Christian Alliance Quarterly” schreef ds. M. Malbert:

“Ik ga laten zien dat echte religieuze vervolging uniek Joods is… In de tijd van Justinianus, in de zesde eeuw, vermoordden de Joden christenen in Caesarea en vernietigden hun kerken. Toen Stephanus, de gouverneur, probeerde de christenen te verdedigen, de Joden vielen hem aan en doodden hem.In 608 na Christus vielen de Joden van Antiochië hun christelijke buren aan en doodden hen met vuur en zwaard… Omstreeks 614 trokken de Perzen naar Palestina en de Joden, nadat ze zich bij hun standaard hadden aangesloten, slachtten de Christenen en vernietigden hun kerken. Negentigduizend christenen kwamen om in Jeruzalem alleen.” (De Internationale Jood, Deel IV (1922), blz. 171, 173)

Misschien wel de grootste daad van wraak, verraad en haat die door de Joden werd gepleegd, was hun vernietiging en overname van de door blanken geregeerde en christelijke natie van Rusland. Hier hebben we een met voorbedachten rade en koelbloedig plan om de blanke regering en het volk van deze natie te vernietigen.

De profeet Ezechiël identificeert de Idumeeërs ook als degenen die het land Israël claimen. Wij lezen:

“Daarom zegt de Here God: Voorwaar, in het vuur van mijn jaloezie heb ik gesproken tegen de rest van de heidenen, en tegen heel Idumea, die mijn land in hun bezit hebben gesteld, met de vreugde van hun hele hart, met boosaardige geesten , om het uit te werpen als een prooi.” (Ezechiël 36:5) / daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn. (HSV)

Ja, de Idumeeërs (wat een andere naam is voor de Edomieten (Edom staat in “Modern Jewry”, Jewish Encyclopedia, editie 1925, Vol. 5, p. 41)) hadden Israëls land als hun eigen bezit aangewezen. De afstammelingen van deze Edomieten-Kanaänieten hebben al sinds Israël voor het eerst werd verbannen, aanspraak op het land gemaakt.

In feite was de Kanaäniet vanaf het begin in het land, sinds de dagen van Abraham. De verklaring van 1948 was slechts een voortzetting van een eeuwenoude poging om het erfgoed van Israël te stelen en hun land op te eisen. Maar wees gerust, de profeten hebben het allemaal voorspeld. De duidelijkste aanklacht tegen deze heidense bedriegers komt uit die geschriften die spreken over de tijd dat Israël in hun land zou worden hersteld en hun erfenis zou terugvorderen.

De profeten geven ons een duidelijke indicatie dat de Israëlieten hun land zouden terugnemen van een heidens volk, dat bij Gods naam genoemd zou worden! Ja, deze mensen zouden zichzelf Israël noemen. Deze passage van de profeet Amos gaat over het herstel van de Davidische monarchie en de herovering van het land door de mensen. Wij lezen:

“Te dien dage zal ik de vervallen tabernakel van David oprichten, en de bressen daarvan sluiten; en ik zal zijn ruïnes oprichten, en ik zal het bouwen als in de dagen van weleer: opdat zij het overblijfsel van Edom, en van alle heidenen die bij mijn naam worden genoemd, zegt de Heer die dit doet… En Ik zal ze op hun land planten, en ze zullen niet meer uit hun land worden weggetrokken.” (Amos 9:11-15) /

Op die dag zal Ik oprichten

de vervallen hut van David.

Zijn scheuren zal Ik dichtmaken,

en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten,

Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;

12zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken

waarover Mijn Naam is uitgeroepen,

spreekt de HEERE, Die dit doet.13Zie, er komen dagen,

spreekt de HEERE,

dat de ploeger de maaier zal ontmoeten

en de druiventreder de zaaier,

en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn

en al de heuvels doordrenkt zullen worden.

14Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.

Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,

zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,

zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

15Ik zal hen in hun land planten,

en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,

dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. (HSV)

Dit is een duidelijke verwijzing naar het feit dat het overblijfsel van Edom in het land zou zijn en dat ze bij Gods naam zouden worden genoemd, dat is Israël! Bovendien zouden de Ware Israëlieten het land terugnemen van dit heidense volk.

De andere profeten bevestigen de identiteit van degenen van wie Israël het land zou terugnemen. In Obadja lezen we:

“Het huis van Jakob zal hun bezit in bezit nemen. En het huis van Jakob zal een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Esau tot stoppels, en zij zullen daarin aansteken en ze verslinden; en daar zullen er zal niets overblijven van het huis van Ezau… En de ballingschap van dit leger van de kinderen Israëls zal die van de Kanaänieten in bezit nemen, tot aan Sarfath toe.” (Obadja 17-20)

Nogmaals, we hebben verwijzingen naar de Edomieten en de Kanaänieten. De Schriften vertellen ons duidelijk dat deze heidense volkeren in het land zouden zijn als Israël terugkeerde om het in bezit te nemen. Deze profetie van Zacharia bevestigt ook de aanwezigheid van de Kanaänieten in het land. Wij lezen:

“Te dien dage zal er op de bellen van de paarden heiligheid zijn voor de Heer; en de potten van het huis van de Heer zullen zijn als de bogen voor het altaar. Ja, elke pot in Jeruzalem en in Juda zal heilig zijn voor de Heer der heirscharen; en allen die offeranden zullen komen en daarvan nemen, en daarin zien; en te dien dage zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de Heer der heerscharen.” (Zacharia 14:21)

Ja, op die dag zullen er geen Kanaänieten meer zijn in Jeruzalem, noch in het hele land. Deze heidense bedriegers die zich nu Israël noemen, zullen voor altijd worden verstoten, om nooit meer terug te keren en aanspraak te maken op het erfgoed van Israël. Waarlijk, zij zijn de heidenen die bij Gods naam worden genoemd, zoals voorzegd door de profeet Amos. (Amos 9:12)

Er is in de profeten een aantal passages geschreven die voorspellen dat een heidens volk aanspraak zou maken op het land en de erfenis van Israël gedurende de tijd van hun verstrooiing onder de natiën. De Schriften identificeren deze bedriegers specifiek als afstammelingen van de Edomiet-Kanaänitische families. Deze heidense mensen zouden zelfs beweren Israël te zijn. (Openbaring 2:9; 3:9) De profeten zeggen dat ze bij Gods naam zouden worden genoemd, wat aangeeft dat ze Israël zouden heten. Alleen met een historisch begrip van dat idioom kan men weten dat een heidens volk Israëls erfgoed zou overnemen en die naam zou claimen die eens aan Jacob was gegeven.

Kijkend naar de wereldgebeurtenissen van vandaag, hebben we een bevestiging van alles wat is geschreven. De woorden van de profeten zijn zeker uitgekomen, zoals er vandaag in het land een ander volk is dat door Mijn naam wordt genoemd.

Het is een strijd tussen het christendom en het joods-christendom. Het is pas de laatste tijd dat de mensen die we vandaag kennen, als joden, vertrouwd raakten met de christelijke literatuur, hun religie het judaïsme begonnen te noemen.

Rabbi Stephen Wise, een paar jaar geleden een van de belangrijkste Joodse leiders in de Verenigde Staten, verklaarde dat toen de Joden omstreeks 536 v.Chr. de Babylonische Talmoed. “Dit was het einde van het Hebreeuws en het begin van het jodendom”, verklaarde de geleerde rabbijn.

Als christenen is het van vitaal belang geworden dat we weten wat voor soort religie het jodendom eigenlijk is. We weten dat het door de meeste evangelische en fundamentele christenen is aanvaard als de religie van het oude Israël en de Bijbel. Maar is het werkelijk de religie van de Bijbelse profeten die keer op keer voorzegden dat Jezus en Zijn discipelen praktiseerden toen Hij in Zijn aardse lichaam op deze aarde was? Is het de religie waarover we lezen op de pagina’s van het Oude Testament?

Of is het een slim bedachte, satanische religie die zo slim is, dat in de woorden van Jezus: “… als het mogelijk was, ze de uitverkorenen zouden misleiden.”

Deze “uitverkorenen” zijn geen Joden, aangezien er in de Heilige Schrift nooit naar de Joden wordt verwezen als “de uitverkorenen”. Deze term wordt gebruikt in verband met ‘Het Ware Israël’.

Het zou moeilijk zijn om op deze netelige vraag een beter antwoord te krijgen dan door rechtstreeks naar Joodse bronnen te gaan. Rabbi Bakker schrijft:

“Dit is geen ongebruikelijke indruk en men vindt het soms zowel onder joden als christenen, dat het jodendom de religie van de Hebreeuwse Bijbel is. Het is natuurlijk een bedrieglijke indruk.”

De rabbijnen van het jodendom begrijpen dit net als de leiders in de christelijke beweging. Rabbi Moshe Maggal van de National Jewish Information Service zei in 1961, toen de term joods-christen relatief nieuw was,

“Er bestaat niet zoiets als een joods-christelijke religie. We beschouwen de twee religies zo verschillend dat de ene de andere uitsluit.” (Nationale Joodse Informatiedienst)

Joods-christelijk erfgoed Een hoax : Het lijkt erop dat het niet nodig is om de absurditeit en misvatting van de “joods-christelijke erfenis” -fictie te bespreken , wat zeker duidelijk is voor alle eerlijke theologen. Dat de “joods-christelijke dialoog” in deze context ook absurd is, werd goed vermeld in het religieuze tijdschrift op initiatief van de auteur, Judaism, Winter 1966, door Rabbi Eliezar Berkowitz, voorzitter van de afdeling Joodse filosofie, aan de Hebrew Theological College toen hij schreef :

“Wat betreft dialoog in de puur theologische zin, niets zou nuttelozer of zinlozer kunnen zijn. Het jodendom is het jodendom omdat het het christendom verwerpt; en het christendom is het christendom omdat het het jodendom verwerpt. Wat gewoonlijk de joods-christelijke tradities wordt genoemd, bestaat alleen in christelijke of secularistische fantasie.”

We moeten hier opmerken dat de Babylonische Talmoed het leerboek is van het moderne Rabbinisme en het “hartenbloed” is van de Joodse religie. Volgens hun eigen leiders vervangt het alle andere religieuze geschriften.

Rabbi Louis Finkelstein, een van de leidende autoriteiten op het gebied van het jodendom, beweerde:

“Het Farizeeïsme werd het Talmoedisme, het Talmoedisme werd het Middeleeuwse Rabbinisme en het Middeleeuwse Rabbinisme werd het Moderne Rabbinisme. Maar tijdens deze naamsveranderingen… De geest van de oude farizeeër blijft ongewijzigd.”

We willen u er ook aan herinneren dat het tot deze Farizeeën was dat Jezus Christus, de Zoon van God, Zijn strengste veroordelingen richtte.

In Johannes 10:26, rechtstreeks sprekend tot deze religieuze bedriegers van Zijn tijd, zei Hij:

“Maar gij (Farizeeën) gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort…”

Dat moet duidelijk zijn voor iedereen die een volgeling is van de Heer Jezus Christus; dat de Joden geen Israëlieten zijn!

In een in serie geproduceerde aflevering van een bestseller van de joodse schrijver Herman Wouk vinden we de kop ‘Het bloed van het talmoedische hart van het joodse geloof’. Hij zegt:

“De Talmoed is tot op de dag van vandaag het circulerende hart van de Joodse religie. Welke wetten, gebruiken of ceremonies we ook in acht nemen, of we nu orthodox, conservatief, gereformeerd of louter krampachtige sentimentalisten zijn, we volgen de talmoed. Het is onze Common Law! “

Het begin van de Talmoedische literatuur gaat terug tot de tijd van de Babylonische ballingschap in de 6e eeuw voor Christus. duizend jaar later, in Alexandrië, Egypte, werden deze tradities van mannen uiteindelijk vastgelegd in gecodificeerde vorm. Wanneer alle franje en mysterie uit de Talmoed is verwijderd, komt het neer op de “tradities van de oudsten”, die Jezus zo venijnig aan de kaak stelde in Zijn bediening. (Matteüs 15:3,6,9; Marcus 7:6-19,13)

In Mattheüs 15:2 luisteren we terwijl Christus aan de schriftgeleerden (advocaten) en de Farizeeën vraagt:

‘Waarom overtreedt u ook het gebod van God door uw traditie?’

In vers 9 heeft Hij dit kwaad uitgebreid door te zeggen:

“Maar tevergeefs aanbidden zij (schriftgeleerden en Farizeeën) mij (God) en leren zij voor doctrines de geboden van mensen.”

Een volledig en compleet verhaal over deze schriftgeleerden en Farizeeën wordt verteld in hoofdstuk 29 van het boek Jesaja.

“Wee Ariel , (#740 Strong’s Concordance – naam voor Jeruzalem) naar Ariel, de stad waar David woonde! voeg jaar tot jaar toe; laat ze offers brengen. Toch zal ik Ariel verontrusten, en er zal zwaarte en droefheid zijn; en het zal mij zijn als Ariel. En ik zal mij rondom tegen u legeren, en zal u belegeren met een berg, en ik zal forten tegen u oprichten. En gij zult neergehaald worden, en uit de aardbodem spreken, en uw spraak zal laag uit het stof zijn. Bovendien zal de menigte van uw vreemdelingen zijn als klein stof, en de menigte van de verschrikkelijke zal zijn als kaf dat voorbijgaat; ja, het zal in een oogwenk plotseling zijn. Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot lawaai, met storm en orkaan, en de vlam van verterend vuur. En de menigte van alle volken die tegen Ariel strijden, zelfs allen die tegen haar en haar gemoedstoestand vechten, en die haar verontrusten, zullen zijn als een droom van een nachtvisioen. Het zal zijn als wanneer een hongerig man droomt, en zie, hij eet; maar hij wordt wakker en zijn ziel is leeg; of zoals wanneer een dorstige droomt en zie, hij drinkt; maar hij ontwaakt, en zie, hij is zwak, en zijn ziel heeft eetlust; zo zal de menigte van alle volken zijn die strijden tegen de berg Sion. Want de Heer heeft over u uitgegoten(schriftgeleerden, Farizeeën – Joden) de geest van diepe slaap, en heeft uw ogen gesloten: de profeten en uw heersers de zieners heeft hij bedekt. En het visioen van alles is u geworden als de woorden van een boek dat verzegeld is, dat mensen overhandigen aan een geleerde, zeggende: Lees dit toch, en hij zegt: ik kan het niet; want het is verzegeld: en het boek wordt overhandigd aan hem die niet geleerd is en zeggende: Lees dit, bid ik u, en hij zegt: ik ben niet geleerd. Daarom zei de Heer: Aangezien dit volk (schriftgeleerden, Farizeeën – Joden) tot mij nadert met hun mond en met hun lippen mij eren, maar hun hart ver van mij hebben verwijderd, en hun vrees voor mij wordt onderwezen door het voorschrift van mannen (tradities van mannen – De Talmoed):Daarom, zie, Ik zal voortgaan een wonderbaar werk te doen onder dit volk, ja, een wonderbaar werk en een wonder: want de wijsheid van hun wijze mannen zal vergaan, en het verstand van hun verstandige mannen zal verborgen blijven. Wee hen die diep zoeken om hun raad voor de Heer te verbergen, en hun werken in het donker zijn en zeggen: Wie ziet ons? en wie kent ons? Voorzeker, als u de dingen ondersteboven keert, zal hij worden geacht als pottenbakkersleem; want zal het werk zeggen van hem die het heeft gemaakt: Hij heeft mij niet gemaakt? of zal de ingelijste zaak van hem zeggen, die hem heeft gemaakt: hij had er geen verstand van?” (Jesaja 29:1-16)

In Marcus 7:7 vinden we dezelfde beschuldiging gevolgd door een andere in vers 9: “…U verwerpt het gebod van God, opdat u uw eigen traditie bewaart.”

En in vers 13 zei Hij dat deze religieuze en politieke leiders: “Het woord van God krachteloos maakten door hun traditie.”

De Talmoed verscheen pas eeuwen na het ontstaan ​​van de christelijke wereld in schriftelijke vorm. De Talmoed komt uit het Mishaïsch Hebreeuws en betekent ‘leren, onderwijzen, onderwijzen’.

Het werd in eerste instantie mondeling doorgegeven. Tegen de tijd dat het in geschreven vorm verscheen, ongeveer 500 na Christus, bevatte het veel dat venijnig antichristelijk en antichristelijk was. Dit heeft geresulteerd in wat tegenwoordig ten onrechte bekend staat als ‘antisemitisme’. We zeggen ‘foutief’, aangezien de overgrote meerderheid van de mensen die zichzelf joden noemen, eerder van Turco-Mongoolse (Khazaren) dan Semitische oorsprong is.

Niets is opwindender voor een echte christen dan de naam van Jezus Christus verheven en verheven te horen en te luisteren naar de prachtige beloften die door hun Koning zijn gedaan aan degenen die Hem trouw zullen blijven. Dus als ze horen dat Zijn wonderbaarlijke naam wordt gelasterd, vernederd en in verband wordt gebracht met vuiligheid, is hun reactie woede tegen degenen die dergelijke overtuigingen promoten. Lijkt het niet vreemd dat slechts één religie in de wereld de leringen en persoon van Jezus Christus aanvalt?

De Mohammedanen eren Hem als een grote profeet en andere religies erkennen Hem als een groot geestelijk leider; alleen in het jodendom wordt Jezus, de Zoon van God, vernederd en de “zoon van een hoer” genoemd. In de Talmoed wordt verteld dat een rabbijn, omdat hij met een christelijke discipel van Jezus praatte, ervan verdacht wordt pro-christelijk te zijn, waarvoor hij zich diep schaamt. Hij vertelt de leugen dat Jezus leerde dat de huur van een hoer gebruikt kan worden om een ​​privaat voor de hogepriester te bouwen. (Abodah Zarah 16b-17a)

Dit laatste beviel de rabbijn zeer goed. Dit smerige en valse verhaal om Christus te belasteren wordt gebruikt in een typische Farizeeër leugen door Rabbi Louis Finklestein in zijn publicatie “The Farizees”. (Zie pagina’s xv-xvi van het Voorwoord) Rodkinson (M. Levi Frumkin), die de eerste Engelse vertaling van de Babylonische Talmoed maakte, vraagt ​​in het gedeelte over de Geschiedenis van de Talmoed:

“Bestaat de literatuur waarmee Jezus in zijn vroege jaren bekend was, nog in de wereld? Is het voor ons mogelijk om het te krijgen? … Op dergelijke vragen antwoordt de geleerde klasse van Joodse rabbijnen door de Talmoed omhoog te houden … De Talmoed is dus de geschreven vorm van datgene wat in de tijd van Jezus de Tradities van de Ouderen werd genoemd, en waarop hij veelvuldig zinspeelt.’

De Talmoed en Maria, Moeder van Jezus, wordt ze genoemd;

‘Miriam, kapster van vrouwenhaar.’ Ze heeft ‘overspel gepleegd’. ( Sanhedrin 69a) “Ze speelde hoer met timmerlieden.” (Sanhedrin 106a-106b)

Alle rabbijnse bronnen schrijven Jezus toe,

“onwettige geboorte… de verleider was een soldaat met de naam Panthera [ook wel Pandira en stada genoemd] .”; “Pappus [man van Maria] heeft niets te maken met het verhaal van Jezus, en was er alleen mee verbonden omdat zijn vrouw toevallig ‘Miriam’ [Maria] heette en bekend stond als een overspelige vrouw.”

Al het leven van Jezus (Toledot Yeshu),

“edities bevatten een soortgelijk verhaal van een geschil dat Jezus voerde met de schriftgeleerden die hem op grond van dat geschil verklaarden voor een bastaard.” (Joodse Encyclopedie, “Jezus.”)

In de meest ontuchtige passages in de Talmoed over Hem wordt naar Christus verwezen als “Balaam” . Het bewijs dat Jezus “Balaam” wordt genoemd, wordt gevonden in de Joodse Encyclopedie (onder “Balaam” ) die, na het opsommen van Zijn vermeende weerzinwekkende eigenschappen, stelt:

“Vandaar… het pseudoniem ‘Balaam’ gegeven aan Jezus in Sanhedrin 106a en Gittin 57a.”

In hetzelfde artikel wordt ons verteld dat de Talmoed de evangeliechristenen en Christus vergelijkt met Baäl-seksaanbidders vanwege wiens gruwelen 24.000 Israëlieten stierven aan de pest ten tijde van Bileam. (Numeri 25:1-9) Omdat Bileam was gevraagd om de Israëlieten te vervloeken, maar in plaats daarvan de komende Messias niet voorspelde (Numeri 24:17), wordt het zwakke voorwendsel gemaakt dat Jezus een vloek was zoals Bileam.

“Hij (Christus) wordt afgebeeld als blind aan één oog en kreupel aan één voet en zijn discipelen onderscheiden zich door drie moreel verdorven eigenschappen…”

Hij wordt “iemand die een volk heeft geruïneerd” genoemd en zijn kerken worden vergeleken met nudistische Baälaanbidding.

En, “Deze vijandigheid tegen zijn nagedachtenis vindt zijn hoogtepunt in de uitspraak dat wanneer iemand een kenmerk van slechtheid of schande in zijn leven ontdekt, daarover moet prediken.” (Sanhedrin 106b)

Jezus, zoals vermeld in zowel de Talmoed als de Joodse Encyclopedie, krijgt “vier legale executiemethoden” en wordt ook gekruisigd, als een godslasteraar van het Farizeeër Jodendom.

Jezus gestenigd, vervolgens “opgehangen” of gekruisigd (Sanhedrin 43a-45b; 67a); waar onder een andere valse naam (Ben Stada). (Joodse Encyclopedie) Jezus gekruisigd als een “godslasteraar”, (Sanhedrin 46a; Joodse Encyclopedie) Jezus verbrandde (Sanhedrin 52a); manier van branden, (Yebamoth 6b) geverifieerd door de Joodse Encyclopedie onder “Balaam.” Hij (Christus) is;

Hij liet hem tot aan zijn oksels in de mest zakken en vervolgens werd er een harde doek in een zachte gelegd, om zijn nek gewikkeld en de twee losse eindjes in tegengestelde richting getrokken waardoor hij zijn mond moest openen. Vervolgens werd een lont aangestoken en in zijn mond gegooid zodat het in zijn lichaam afdaalde en zijn ingewanden verbrandde… zijn mond werd tegen zijn wil met een tang opengebroken.” (Sanhedrin 52a)

En: “De doodstraf voor ‘verbranden’ werd uitgevoerd door gesmolten lood door de mond van de veroordeelde man in zijn lichaam te gieten, waarbij zijn inwendige organen werden verbrand.” (Yebamoth 12b)

Jezus wurgde: “Hij werd tot aan zijn oksels in de mest neergelaten, toen werd een harde doek in een zachte gedaan, om zijn nek gewikkeld en de twee uiteinden in tegengestelde richting getrokken totdat hij dood was.” (Sanhedrin 52a; 106a. Joodse Encyclopedie)

Jezus in de hel waar Zijn straf is “kokend in heet sperma”. (Gittin 57a) Het onderwerp wordt geïdentificeerd als Jezus in een voetnoot, ook in de Joodse Encyclopedie onder “Balaam”. Jezus “beging bestialiteit”, “verdorven de mensen”, wordt “in de hel veranderd”. (Sanhedrin 105a) Jezus “hinkte op één voet” en “was blind aan één oog ” . ken de geest van zijn beats.” (Sanhedrin 105a-105b)

Het belachelijke en vuile misbruik van Richteren 5:27 over Sisera’s stervende stuiptrekkingen die seksuele gemeenschap betekenen, wordt hier toegepast op Jezus, met een voetnoot “uitleg” van Richteren 5:27: “Dit wordt opgevat als geslachtsgemeenschap…”

Jezus probeert vrouwen te verleiden, wordt geëxcommuniceerd door een rabbijn en aanbidt vervolgens een baksteen, was een verleider van Israël en beoefende magie. (Sanhedrin 107b; Joodse Encyclopedie) Jezus wordt geciteerd in de index van het Sanhedrin-gedeelte van de Talmoed, “hoofdbewaarplaats van het strafrecht van de Talmoed”, die de paginanummers toont waar hij wordt aangeklaagd.

Jezus’ opstanding is genezen:

“Wee hem die zichzelf levend maakt door de naam van God.” (Sanhedrin 106a)

Het proces van Jezus:

“Het was de actie van de priesters dat Jezus voor Pontius Pilatus werd gestuurd.”

de Sanhedrin-priesters; “had de meeste reden om beledigd te zijn door Jezus’ actie bij het reinigen van de Tempel”, de waarschijnlijke plaats van Zijn proces, volgens de Talmoed. Zijn schreeuw:

“Mijn god, mijn God, waarom heb je mij verlaten? … was in al zijn implicaties zelf een weerlegging van de overdreven beweringen die voor hem werden gedaan. De vorm van zijn straf zou deze beweringen in Joodse ogen weerleggen. Geen Messias die Joden zou kunnen herkennen, zo’n dood zou kunnen ondergaan, want ‘Hij die wordt opgehangen, is door God vervloekt’ ( Deuteronomium 21:23) . “Jezus.”)

Andere valse beschuldigingen tegen Jezus en Zijn moeder, dat Hij een “klootzak” is, en dergelijke, volgen.

Natuurlijk noemt de Talmoed Jezus niet bij naam, maar de voetnoten en de context laten duidelijk zien dat Hij degene is waarnaar ze verwijzen. De Joodse Encyclopedie stelt dat Joodse legendes over Jezus in drie bronnen worden gevonden (In Joodse legende: De Joodse legendes met betrekking tot Jezus zijn te vinden in drie bronnen, elk onafhankelijk van de andere (1) apocriefen van het Nieuwe Testament en christelijke polemische werken, (2 ) in de Talmoed en de Midrasj, en (3) in het leven van Jezus (“Toledot Yeshu'”) dat zijn oorsprong vond in de Middeleeuwen. Het is de neiging van al deze bronnen om de persoon van Jezus te kleineren door in hem onwettige geboorte, magie en een schandelijke dood. Gezien hun algemene karakter worden ze zonder onderscheid legendes genoemd. Sommige uitspraken, zoals die welke verwijzen naar magie, worden gevonden bij heidense schrijvers en christelijke ketters:

Er moet ook aan worden toegevoegd dat veel van de legendes een theologische achtergrond hebben. Voor polemische doeleinden was het noodzakelijk dat de Joden aandrongen op de onwettigheid van Jezus in tegenstelling tot de afstamming van David die door de christelijke kerk werd geclaimd. Magie is hem misschien toegeschreven in plaats van de wonderen die in de evangeliën zijn opgetekend; en het vernederende lot zowel op aarde als in het hiernamaals waarover de legendes spreken, kan eenvoudigweg gericht zijn tegen de ideeën van de aanname en de opstanding van Jezus. De joodse legenden die betrekking hebben op Jezus lijken minder vijandig van karakter in vergelijking met de parallelle passages die meer in het bijzonder als zodanige legenden vaste en vaak voorkomende thema’s van de folklore zijn; en verbeeldingskracht moet vooral zijn opgewekt door het historische belang dat de figuur van Jezus voor de joden kreeg.

De vroegste geauthenticeerde passage die de onwettige geboorte aan Jezus toeschrijft als die in Yeb. iv.8. De mysterieuze zin (“die man”) die in deze passage wordt aangehaald als voorkomend in een familieregister dat R. Simeon ben Azza zou hebben gevonden, lijkt erop te wijzen dat het verwijst naar Jezus, en hier komen ook de twee uitdrukkingen voor die zo vaak worden toegepast op Jezus in latere literatuur (“die anonieme”, de naam van Jezus wordt vermeden”) en (-“klootzak”: waarvoor in latere tijden werd gebruikt). Een dergelijk familieregister kan in Jeruzalem bewaard zijn gebleven in de joods-christelijke gemeenschap.

De joden, die ook in de canonieke evangeliën als vijandig tegenover Jezus worden voorgesteld, beschouwden hem als legitiem en volledig pastoraal geboren. Een tegengestelde verklaring over hun houding wordt voor het eerst uitgedrukt in de “Handelingen van Pilatus” (“Evangelie van Nicodemus”). Celaus legt dezelfde verklaring af in een andere passage, waar hij verwijst naar een geschreven bron, eraan toevoegend dat de verleider was een soldaat genaamd Panthera. De naam “Panthera” komt hier voor het eerst voor; twee eeuwen later komt het voor in Epiphanius, die de achternaam “Panter” toeschrijft aan Jacob, een voorvader van Jezus; en Johannes van Damascus… bevat de namen “Panther” en “Barpanther” in de genealogie van Maria. Het is in ieder geval zeker dat de rabbijnse bronnen Jezus ook beschouwen als de ‘zoon van Pandera’.

Uit deze passage blijkt dat, afgezien van Pandera en Stada, het echtpaar Pappus b. Juda en Miriam, de kapper, werden als de ouders van Jezus beschouwd. Pappus heeft niets te maken met het verhaal van Jezus, en was er alleen mee verbonden omdat zijn vrouw toevallig “Miriam” (= “Maria”) werd genoemd, en bekend stond als een overspelige vrouw.

De enige verklaring waarin al deze verwarde legendes het eens zijn, is die met betrekking tot de geboorte van Jezus. Hoewel dit alleen aan de Joden wordt toegeschreven, zelfs in Celsus, hoeven de Joden niet noodzakelijkerwijs als de auteurs ervan te worden beschouwd, want het is mogelijk dat het is ontstaan ​​onder ketters die vijandig stonden tegenover Jezus, zoals de Ophieten en Kaïnieten, van wie Origenes zegt: zulke hatelijke beschuldigingen tegen Jezus als Celsus zelf deed’ (‘Contra Celsum’). het is bovendien waarschijnlijk dat de beschuldiging van onwettigheid oorspronkelijk niet zo ernstig werd geacht; het werd toegeschreven aan de meest prominente personages en is een blijvend motief in de folklore (Krause, “Leben Jesu”).

Het incident van Jezus met betrekking tot het geschil met de Schriftgeleerden werd gekopieerd door de rabbijnse bronnen (Kallah 18b). Alle “Toledot”-edities bevatten een soortgelijk verhaal over een dispuut dat Jezus voerde met de schriftgeleerden die hem op grond van dat dispuut voor een bastaard verklaarden. Analoog aan dit verhaal zijn talloze verhalen over voorspellingen van vroegrijpe jongens.

Het verblijf van Jezus in Egypte is een essentieel onderdeel van het verhaal van zijn jeugd. Volgens de evangeliën was hij in zijn vroege kinderjaren in dat land, maar Celsus zegt dat hij daar in dienst was en magie leerde; vandaar dat hij er in de vroege volwassenheid was. R. Jozus geb. Perahyah zou met zijn leerling Jezus naar Alexandrië zijn gevlucht om te ontkomen aan de vervolgingen van de Joodse koning Yannal (103-76 v.Chr.); bij hun terugkeer maakte Jezus een opmerking ter plaatse onberispelijke schoonheid van hun gastvrouw, waarop R. Joshua hem excommuniceerde: en toen Jezus hem opnieuw benaderde en niet werd ontvangen, zette hij een baksteen op voor zijn god, en leidde hij heel Israël tot afvalligheid (Sanh .107b; Sotah 47a; Yer. Hag. 77d). Dit verslag wordt aangevuld met de verklaring, gedaan in de veronderstelling dat Ben Stada identiek is aan Ben Pandera, dat Ben Stada magie uit Egypte meebracht (Sanhadren 104b). Het verhaal dat Joshua b. Persbyah, een tijdgenoot van Simeon b. Sheta, de leraar van Jezus was, wordt niet duidelijk vermeld in de verschillende “Toledot:” er wordt alleen gezegd dat Jezus naar deze broer van zijn moeder werd genoemd. De veronderstelling dat Oshua b. Perahyah de oom van Jezus was, wordt bevestigd door Kirkisani , die omstreeks 987 een geschiedenis van joodse sekten schreef… De verwijzingen naar Yannai, Salome Alexandra en Joshua b. Perabyah geven aan dat volgens de joodse legendes de komst van Jezus slechts een eeuw vóór de werkelijke historische datum plaatsvond; middeleeuwse apologeten voor het jodendom, zoals Nahmanides en Salman Zebi, baseerden hun bewering op dit feit dat de “Yeshu” die in de Talmoed wordt genoemd niet identiek was aan Jezus; dit is echter slechts een uitvlucht.

Volgens Celsus en de Talmoed (Sanhedrin 104b) leerde Jezus magie in Egypte en verrichtte hij zijn wonderen door middel daarvan; het laatste werk bovendien, stelt dat hij de magische formules in zijn huid sneed. Het vermeldt echter niet de aard van zijn magische optredens (Tosef. Shab. xi.4; Yer. Shab. 18d); maar zoals er staat dat de discipelen van Jezus de zieken genas “in de naam van Jezus Pandera.” (Yer. Shab. 14d; Ab. Zarah 27b; Pred. R. i.8) kan worden aangenomen dat de auteur ervan hield dat de wonderen van Jezus ook wonderbaarlijke genezingen waren. Anders van aard is de hekserij die in de “Toledot” aan Jezus wordt toegeschreven. Toen Jezus uit de kring van geleerden werd verdreven, zou hij in het geheim zijn teruggekeerd van Galilea naar Jeruzalem, waar hij een perkament invoegde met de “verklaarde naam van God” (“verklaarde naam van God” (“verklaarde naam van God”)

De beschuldiging van magie wordt vaak tegen Jezus ingebracht. Hiëronymus noemt het, de Joden citerend: “Magum vocant et Judel Dominum Meum”; Marcus, van de sekte van de Valentinianen, was volgens Hiëronymus een inwoner van Egypte en werd ervan beschuldigd, net als Jezus, een tovenaar te zijn. Er waren zelfs christelijke ketters die de grondlegger van hun religie als een tovenaar beschouwden, en de publieke opinie in Rome beschuldigde alle christenen van magie (WM Ramsay, “The Church in the Roman Empire Before AD 170”). De apostelen werden in hetzelfde licht beschouwd (“Handelingen Petri et Andreae”). Noch deze beschuldiging, noch die betreffende de geboorte van Jezus wordt in de canonieke evangeliën gevonden, maar komt voor in het apocriefe verslag… (The Jewish Encyclopedia, pp. 170-171)) en al deze bronnen hebben de neiging Hem te kleineren door Hem een ​​onwettige geboorte, het gebruik van magie en de schandelijke dood van een gewone crimineel toe te schrijven. Het gaat verder met te zeggen dat zijn moeder, de Maagd Maria, werd verleid door een Romeinse soldaat uit het garnizoen in Nazareth, genaamd Panthera; en Jezus was het resultaat van die vereniging.

Na te hebben verwezen naar een Talmoedische bron met betrekking tot een geschil tussen Jezus en de schriftgeleerden (advocaten), zegt de Joodse Encyclopedie:

“Alle edities van Toledon bevatten een soortgelijk verhaal over een dispuut dat Jezus met de schriftgeleerden voerde op grond van het feit dat zij Hem een ​​bastaard noemden.” (Johannes 8:44) Zij zeiden: “Wij zijn niet uit ontucht geboren; wij hebben één Vader, namelijk God.”

En Jezus weerlegde ze in vs. 42-43 door te zeggen:

“Als God uw Vader was, zoudt gij mij liefhebben; want ik ging voort en kwam van God; noch kwam ik uit mijzelf, maar Hij zond mij. Waarom verstaat u mijn spraak niet? zelfs omdat u mijn woord niet kunt horen.”

Nogmaals, volgens de Talmoed zou Jezus, zoals we in een voetnoot hebben aangetoond, magie hebben geleerd terwijl Hij in Egypte was en de Joodse leiders beschuldigden Hem ervan Zijn wonderen op deze manier en door de macht van Satan te verrichten. Het gaat verder met te zeggen dat Zijn discipelen de zieken genas in de ‘naam van Jezus Pandera’.

In Mattheüs 12:24 lezen we waar de Farizeeën bij het zien van Zijn wonderen zeiden:

“…Deze man drijft geen duivels uit, maar door Beëlzebub, de prins der duivelen.”

Jezus weerlegde hun bewering door te zeggen vs. 26:

“Als Satan Satan uitwerpt, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal zijn Koninkrijk dan standhouden?”

En ze konden Hem geen antwoord geven.

Het Talmoedische verhaal van het proces, de kruisiging en de opstanding van Jezus staat volledig haaks op het bijbelse verslag. Het Joodse verslag ontkent Zijn opstanding, precies zoals Mattheüs 28:11-15 uitlegt. Hoe, toen de Joodse autoriteiten hoorden van Zijn opstanding, ze grote hoeveelheden steekpenningen betaalden aan de Romeinse soldaten die het graf hadden bewaakt, en hun vertelden de gouverneur, Pontius Pilatus, te vertellen dat terwijl ze sliepen, de discipelen kwamen en Zijn lichaam. Het is interessant om op te merken dat vs. 15 zegt: “… en dit gezegde wordt tot op de dag van vandaag vaak gerapporteerd onder de Joden.”

Het Joodse rapport stinkt naar de hemel om de eenvoudige reden dat de Romeinen heel streng waren als het ging om een ​​soldaat die tijdens zijn wachtdienst ging slapen. De straf was de dood. Toch zouden de Joodse leiders Pilatus hebben omgekocht om het verzuim van zijn soldaten door de vingers te zien. Dit was uiterst onwaarschijnlijk. Wat bewijst dat de bewakers de tempelwachters van de Joden waren, en niet de Romeinen.

Volgens de Talmoedische leer is Jezus nu in de hel. Het zegt:

“…zoon van Titus’ zus wilde het jodendom omarmen en werd door magie uit de hel geroepen, eerst Titus (een Romeinse generaal), dan Baalam en tenslotte Jezus, die samen werden genomen om de ergste vijanden van het jodendom te zijn.” (Titus was de Romeinse generaal die Jeruzalem in 70 na Christus volledig verwoestte)

Toen Jezus werd gevraagd; “Wie wordt gewaardeerd in de wereld?” Volgens de Talmoed zou hij hebben geantwoord:

“‘De Joden. Verder hun welzijn; doe niets ten nadele van hen; wie hen aanraakt, raakt de oogappel van God aan.'”

Dit is hetzelfde verhaal dat de televisie-evangelisten zoals de zogenaamde Baptist Jack Van Impe, Jerry Falwell en Pinksterman Jimmy Swaggart prediken. Waarom steunen de bekende tv-evangelisten van de fundamentele en charismatische menigten de staat van de Israëli, wat ze ook doen?

Het antwoord is dat ze Joodse propaganda “haak, lijn en zinklood” hebben ingeslikt en de Joden beschouwen als de “oogappel”. Jerry Falwell heeft gezegd: “De reden dat God goed is geweest voor Amerika en haar heeft gezegend, is omdat ze goed is geweest voor de Joden.” Dit is een ongelooflijke en waarneembare leugen, want het feit blijkt anders.

De tijd van Amerika’s grootste debacle in elk opzicht, economisch, politiek, moreel, militair en spiritueel, is sinds 1948, toen we die “kleine bastaardstaat in Palestina genaamd de Israëli” erkenden. Sindsdien is het “down-hill” voor ons. We vragen ons vaak af of deze joods-christelijke predikers ooit de moeite hebben genomen om 2 Kronieken 19:2 te lezen, waarin staat:

“… zoudt gij de goddelozen helpen en hen liefhebben die de Heer haten? Daarom is er toorn over u van voor het aangezicht van de Heer.”

Het treurigste en meest frustrerende van dit hele scenario is de blinde medewerking van miljoenen christenen aan de antichristelijke leiders. Veel mensen vragen zich af hoe Identiteitschristenen het bestaan ​​interpreteren van een politiek-religieuze staat in het Midden-Oosten die ‘Israël’ wordt genoemd. Zij vragen,

“Is de realiteit van die staat niet het bewijs dat bijbelse voorspellingen worden vervuld? Welke andere verklaring is er?”

Ons antwoord is: Ja! profetie wordt vervuld, maar niet om de redenen die algemeen worden begrepen door de meeste christenen.

De populaire chiliastische (millennialistische) opvatting is dat het Oude Testament voorspelde dat de Joden uit de vier hoeken van de wereld zouden worden verzameld en Palestina zouden heroveren dat aan hen was beloofd omdat ze afstammelingen van Abraham zijn.

Op een geschikt moment in de geschiedenis dat God van tevoren kent, zal een vredesverdrag worden ondertekend tussen Israël en de leiders van Gog/Magog, en laatstgenoemde zal dat verdrag verbreken in het midden van de zogenaamde zevenjarige verdrukkingsperiode. Israël zal worden aangevallen en het leidt allemaal naar Armageddon.

De (sic) “opname” zal ofwel aan het begin van die periode van zeven jaar of in het midden plaatsvinden, afhankelijk van welk detail je aanhangt. Na de “opname” zullen de Joden de wereld evangeliseren en daarbij het martelaarschap ondergaan. Maar de God van Israël Die een verbond met Abraham sloot, zal haar vijanden vernietigen, en de Joden die eeuwenlang verblind zijn geweest voor de Messias, zullen Jezus Christus omarmen Die terugkeert om Zijn aardse koninkrijk voor duizend jaar te vestigen, en het leiderschap verschaft dat de Joden verwachtten van de Messias in de Romeinse tijd.

Het bestaan ​​van “Israël” vandaag is de vervulling van de profetie – de profetie die Jeruzalem (Openbaring 11:8-9) identificeert als die “grote stad” die symbolisch Babylon de Grote wordt genoemd in de “Apocalyps van Jezus Christus”, de “hoer” van Openbaring 17:1 (die grote stad van Openbaring 17:18).

Dit Jeruzalem is het hoofdkwartier van het Beest-systeem beschreven in The Apocalypse. In deze visie zijn Joden collectief niet door God uitverkoren; de Joden zijn Khazaren en geen Israëlieten en hun leiders zijn de drijvende krachten achter het Beest-systeem.

Individuele Joden kunnen zich bekeren (zoals velen hebben gedaan – maar ze moeten afstand doen van het jodendom, wat hen tot niet-joden maakt als ze zich werkelijk tot het christendom bekeren) tot Jezus de Messias vóór Zijn terugkeer.

Wat betreft de vermeende zeven jaar lange verdrukkingsperiode, zoiets zal er niet zijn. Die leerstelling is gebaseerd op de fout van het afbreken van de “zeventigste week” van de “zeventig jaarweken”, beschreven in Daniël 9:24-27.

Omdat het idee van de zevenjarige verdrukking staat of valt op de “zeventigste week van Daniël”, en omdat dat een verkeerde veronderstelling is, volgt hieruit dat er geen zevenjarige verdrukking zal zijn en daarom geen opname vóór of halverwege de verdrukking. (Die oorspronkelijk voortkwam uit de dromen van een 15-jarig meisje, Margaret McDonald genaamd op haar sterfbed)

Deze verkeerde ideeën komen oorspronkelijk uit het vruchtbare brein van Joodse leraren die er uiteindelijk in slaagden de doctrine in een groot deel van de christelijke gemeenschap te infiltreren. Ze hebben volledige medewerking genoten (bewust of onbewust) van niet-joodse en “joods-christelijke” apologeten.

Bijvoorbeeld, “The American Board of Missions to the Joden, Inc., of New York”, publiceerde “The Ten Points of Seelisberg,” (An issue of The Chosen People, oktober 1971, p. 2) een document met een samenvatting van een internationale Conferentie van christenen en joden die in 1947 bijeenkwam in Seelisberg, Zwitserland. Die tien punten voorkomen in feite dat christenen die zich eraan houden, de hele waarheid over het jodendom vertellen. Ze zijn als volgt:

1). Onthoud dat één God tot ons allen spreekt door het Oude en Nieuwe Testament.

2). Bedenk dat Jezus werd geboren uit een Joodse moeder uit het zaad van David en het volk van Israël, en dat zijn eeuwige liefde en vergeving zijn eigen volk en de hele wereld omvat.

3). Bedenk dat de eerste discipelen, de apostelen en de eerste martelaren Joden waren.

4). Bedenk dat het fundamentele gebod van het christendom, om God en de naaste lief te hebben, al verkondigd in het Oude Testament en bevestigd door Jezus, zonder enige uitzondering bindend is voor zowel christenen als joden in alle menselijke relaties.

5). Vermijd het kleineren van bijbels of post-bijbels jodendom met het doel het christendom te verheerlijken.

6). Vermijd het gebruik van het woord Joden in de exclusieve betekenis van de vijanden van Jezus, en de woorden de vijanden van Jezus om het hele Joodse volk aan te duiden.

7).Vermijd de Passie op zo’n manier te presenteren dat het odium van het doden van Jezus alleen over de Joden komt. In feite waren het niet alle Joden die de dood van Jezus eisten. Het zijn niet alleen de Joden die verantwoordelijk zijn, want het kruis dat ons allemaal redt, onthult dat het voor de zonden van ons allemaal is dat Christus stierf. Herinner alle christelijke ouders en leraren aan de zware verantwoordelijkheid die zij op zich nemen, vooral wanneer zij het Passieverhaal op een grove manier presenteren. Hierdoor lopen ze het risico een afkeer in het geweten of onderbewustzijn van hun kinderen of toehoorders te zaaien, al dan niet opzettelijk. Psychologisch gesproken, in het geval van eenvoudige geesten, bewogen door een hartstochtelijke liefde en mededogen voor de gekruisigde Heiland,

8). Vermijd verwijzingen naar de Schriftuurlijke vloeken, of de kreet van een woedende menigte. Zijn bloed zij met ons en met onze kinderen, zonder eraan te denken dat deze kreet niet mag rekenen op de oneindig zwaardere woorden van onze Heer: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

9). Vermijd het promoten van het bijgelovige idee dat het Joodse volk verwerpelijk, vervloekt en gereserveerd is voor een lot van lijden.

10). Spreek niet over de joden alsof de eerste leden van de kerk geen joden waren. (Geciteerd door Peter Schneider, De dialoog tussen christenen en joden, pp. 71-73)

De Bijbel spreekt wel over de “oogappel” in Deuteronomium 12:10 en Psalm 17:8, maar geen van deze Schriftplaatsen verwijst naar de Joden, maar naar Israël, dat een heel ander volk is.

De talmoedische jood die uit de hel wordt gesleurd om de talmoedische zin na te praten dat de joden de “oogappel van God” zijn, is misschien de valse Christus die door de joods-christenen wordt aanbeden, maar hij is niet de Christus van de Bijbel.

In 1 Johannes 2:18 lezen we: “Kinderen, het is de laatste keer; en jullie hebben gehoord dat Christus zal komen, zelfs nu zijn er vele antichristen; waardoor jullie zullen weten dat het de laatste keer is.”

Veel van deze antichristen, valse profeten en valse leraren staan ​​achter de preekstoelen van joods-christelijke kerken en leiden hun Israël-volk weg van de waarheid van Gods Woord. De tijd is inderdaad gekomen dat belijdende christenen het geloof hebben verlaten en acht slaan op “verleidende geesten en doctrines van duivels.” (1 Timoteüs 4:1)

Dezelfde passage uit de Talmoed die verwijst naar Jezus die uit de hel wordt opgewekt, stelt dat Zijn straf zal zijn:

“met kokend hete uitwerpselen, aangezien een meester van de joden heeft gezegd: ‘wie de woorden van de wijzen (joodse religieuze leiders) bespot, wordt gestraft met kokend hete uitwerpselen.'”

Iedereen met de minste perceptie kan zien hoe onze morele waarden in de afgelopen vijftig jaar zijn gedegenereerd. Meer dan honderd jaar geleden bezocht een Franse politiek filosoof genaamd Alexis de Tocqueville de Verenigde Staten. Hij kwam erachter hoe we in zo’n korte tijd zo’n fenomenale machtsstijging hadden gehad.

Bij zijn terugkeer in Frankrijk schreef hij een brief aan een Amerikaanse vriend waarin hij onder meer zei: “Amerika is geweldig omdat ze goed is; als ze ophoudt goed te zijn, zal ze ophouden geweldig te zijn.”

We hebben dit debacle de afgelopen vijftig jaar zien plaatsvinden toen morele en spirituele normen zijn vernietigd door vijandelijke actie; in feite door veel van deze kerkmensen die Gods vijanden, Zijn uitverkoren volk noemen.

In deze periode zijn we ontaard van de grootste republiek die de wereld ooit heeft gezien, tot een socialistische democratie die wankelt op de rand van een totalitaire dictatuur.

De “gedachtepolitie” van de Joodse Anti-Defamation League (ADL) heeft de meeste van onze mensen geconditioneerd om het “immorele” als “moreel” en “slecht” voor “goed” te accepteren. Zij hebben “het kwade goed genoemd en het goede kwaad; hebben duisternis voor licht en licht voor duisternis gesteld; bitter voor zoet en zoet voor bitter”, precies zoals de profeet Jesaja voorspelde. (Jesaja 5:20)

Hij verduidelijkt deze slechte mannen verder in vs. 23 wanneer hij zegt:

“Die de goddeloze rechtvaardigen voor beloningen (steekpenningen), en de gerechtigheid van de rechtvaardigen van hem wegnemen.”

Dit is een perfect voorbeeld van ons huidige, door Joods gecontroleerde rechtssysteem.

Onze moraal is veranderd als religieuze leiders, die zich verschuilen achter het heiligdom van hun preekstoelen, en in Gods naam hebben samengewerkt met en een oude religie ondersteunden wiens corruptie voortkwam uit de occulte praktijken van het oude Babylon, dit was dezelfde religie waar Jezus Christus tegen vocht zo krachtig toen Hij op deze aarde was en die mysterieus en kwaadaardig is verenigd met het christelijk geloof onder de naam joods-christendom.

Historisch gezien heeft het christelijk geloof veel waardering voor vrouwen en kleine kinderen en heeft het geprobeerd hen te beschermen. Jezus waarschuwde dat iedereen die iets deed om kleine kinderen die in Hem geloofden kwaad te doen, het gevaar liep van “extreme, eeuwige straf”.

In Mattheüs 18:6 lezen we waar Hij zei: “Maar degenen die (Grieks – ‘skandalizo’ wat betekent: in de val lokken; verleiden tot zonde; beledigen) een van deze kleintjes die in mij geloven, beledigen, het was beter voor hem dat een molensteen om deze nek werd gehangen en dat hij verdronk in de diepte van de zee.”

Blijkbaar is er volgens onze Heer een verschrikkelijke straf weggelegd voor degenen die opzettelijk kleine kinderen kwaad doen.

Maar in onze huidige samenleving is ‘kiddie pornografie’ in opkomst en zijn er ‘ mannenjongensclubs’ gevormd waar volwassen mannen seks hebben met minderjarige jongens. In bijna alle gevallen worden deze programma’s gesponsord en geleid door joden, de mensen die de joods-christelijke menigte steunt. Waarom?

Een blik op het joodse religieuze boek de Talmoed zal u een antwoord geven op de joodse neiging tot ‘illegale of onnatuurlijke seks’.

Luister naar de wijzen van het jodendom, zoals ze in de Talmoed zeggen:

“Als een volwassen man gemeenschap heeft gehad met een klein meisje, is het niets, want als het meisje nog geen drie jaar oud is, is het alsof je de vinger in het oog steekt. Tranen komen in het oog, keer op keer, zo komt maagdelijkheid terug naar het kleine meisje onder de drie jaar.”

Vraag jezelf af waarom een ​​fatsoenlijke man seks zou willen hebben met een klein meisje onder de drie jaar? Toch is dit een instructie voor Joodse mannen, uit hun heilige boek. Het is niets minder dan ziekte! Geen enkele andere grote religie in de wereld leert dat vrouwen buiten hun geloof “als een stuk rauw vlees” zijn, om behandeld te worden zoals de Joodse man wenst. De Talmoed staat vol met zulke misselijkmakende verwijzingen.

In Canada hebben ze grote problemen met het joods-christelijke concept. Een welzijnswerker uit Kitchner, Ontario, werd onlangs hersteld nadat hij was ontslagen omdat hij tijdens de lunch seks had met een verstandelijk gehandicapte jongen die zijn cliënt was.

Deze overheidsmedewerker was twee keer veroordeeld wegens grove onfatsoenlijkheid volgens het Canadese strafrecht. Zijn straf was een schorsing van een jaar, maar de Klachtencommissie beval dat hij met terugwerkende kracht loon zou krijgen voor de tijd die hij had gemist.

Dit soort verraad aan gerechtigheid en fatsoen is een belediging voor de mensen van Canada, die voor het grootste deel fatsoenlijke, godvrezende mensen zijn. Toch wordt hetzelfde scenario keer op keer gespeeld in de Verenigde Staten, met dezelfde resultaten.

De Traditie van de Ouderen (Talmoed) zegt dit over seks tussen volwassen mannen en minderjarige jongens:

“Pederastie (seks tussen mannen en jongens) met een kind jonger dan negen jaar wordt niet als pederastie beschouwd… als het wordt gepleegd met een kind van minder dan 9 jaar oud, is er geen schuld.”

Nog een juweel van morele schande:

“Het is noodzakelijk om te onderwijzen over iemand die pederastie pleegt met een ’terefah’ (een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte die zal eindigen in hun dood). Ik denk dat hij is als iemand die een dode persoon misbruikt, dus vrijgesteld van schuld ” (Dit is de reden waarom onze voorouders, hoewel verloren in de tijd en omdat de joods-christelijke predikers er niet meer over predikten, ’s nachts met de doden opzaten, omdat de joden hen hun gouden tanden zouden beroven, of iets anders van waarde die met de geliefde in de kist zou kunnen zijn gelegd, en om te voorkomen dat ze seks hebben met de doden).

Met betrekking tot niet-Joden, die de christelijke wereld vaak ten onrechte “heidenen” noemt, leert de Talmoed:

“Alleen Joden zijn mannen… heidenen worden niet geclassificeerd als mannen, maar als barbaren. De heidense naties hebben weinig rechten sinds Hij (God) Zijn glanzende, wettelijke bescherming van hen terugtrok en hun eigendomsrechten aan de Joden overdroeg.”

Niet-joden bevinden zich in een juridisch moeras waar geen winst te behalen valt wanneer ze voor een joodse rechter komen, die waarschijnlijk wordt gesteund door een joodse officier van justitie, en zeer waarschijnlijk verdedigd door een door een joodse rechtbank aangestelde verdedigingsadvocaat. De Talmoed zegt: “Als een heiden (niet-jood) een jood aanklaagt, is het vonnis voor de gedaagde; als een jood de eiser is, moet hij volledige schadevergoeding krijgen.”

Aangezien een hoog percentage rechters en advocaten joods is, heeft de niet-jood, vooral als hij een christen is, weinig bescherming tegen de wet, aangezien de talmoed, de wettelijke wet voor de joodse rechter, stelt dat hij geen eigendomsrechten heeft en dat zijn bezittingen “als niet-opgeëist land in de woestijn” zijn.

De Talmoed leert dat “de Torah (die verondersteld wordt de wetten van Mozes te zijn, maar wanneer een Jood het woord ‘Torah’ leest, weet hij dat het de Talmoed betekent, niet alle boeken van de Bijbel, Sanhadrin 59a) de kwestie van heidenen als die van een beest.”

Misschien verklaart dit waarom de meerderheid van de abortus-moordmolens in Canada en de Verenigde Staten eigendom zijn van en beheerd worden door Joodse artsen.

In feite wordt een Joodse rabbijn in de Talmoed geciteerd die zegt: “De beste onder de heidenen verdient het om gedood te worden.” (Abhodah Zorah, 26b) Als een orthodoxe Jood bidt, zegt hij: “Gezegend zij (God) … die mij geen goi (niet-joods dier) heeft gemaakt.”

De Talmoed leidt hieruit af dat Joden hun eigen Messias zijn, om als God te worden behandeld en dat

“Hij die een Jood op de kaak slaat, is de dood waard… het is alsof hij de Goddelijke Aanwezigheid heeft aangevallen.”

Je vraagt ​​je af waarom Joden arrogante mensen zijn? Lees hun heilige boek en je hoeft je niet af te vragen waarom! De Talmoed geeft toe dat het jodendom alleen aan de macht zal komen door de heidenen veel leed toe te brengen en zij roemen daarin. Ze zijn volmaakt bereid om de hordes “gehersenspoelde” christenen te gebruiken om hun doel van wereldbeheersing te bereiken.

Een van de ultrareligieuze sekten van het jodendom zijn de chassidim, die aanhangers zijn van mystiek en het occulte. Ze zijn volgelingen van de kabbala (een esoterische geheime doctrine die alleen bekend is bij een paar elite. Het lijkt erg op de leringen van de hogere graden van de vrijmetselarij, in feite halen de vrijmetselaars veel van hun symboliek uit het jodendom).

De Joodse Encyclopedie gaat in detail in op zijn uitleg van het kabbalisme, ook wel kabbalisme genoemd. Het omvat magie, tovenarij, astrologie, het oproepen van demonen, transmigratie van zielen (reïncarnatie), een niet-persoonlijke God en het gebruik van amuletten om het kwaad af te weren. ( Een foetus (ongeboren babyhuid – de Joden doen dit tegenwoordig met de huiden van veel van de geaborteerde baby’s – maar is onbekend bij Cabala. Gaster legt uit waarom deze middelen effectief werden geacht. Het lijkt erop dat elke engel en demon is gebonden om te verschijnen en te gehoorzamen wanneer hij een bepaalde naam hoort uitspreken. Zelfs Hai Gaon zegt: “Er worden amuletten geschreven en de goddelijke naam wordt uitgesproken, zodat engelen kunnen helpen.” Maar er werd veel afhankelijk gemaakt van het gebruik van de juiste naam op het juiste moment, een voorwaarde die eveneens vaak werd benadrukt in de Egyptische en Babylonische magische werken.

‘Praktische kabbala’, of de kunst om de kennis van de verborgen wereld te gebruiken om je doel te bereiken, is gebaseerd op de mystiek die is ontwikkeld in de ‘Sefer Yezirah’ (boek van de schepping). Volgens dit werk schiep God de wereld door middel van de letters van het alfabet (en cijfers) en in het bijzonder die van Zijn naam die Hij op de meest uiteenlopende manieren combineerde. Als men deze combinaties en permutaties leert en ze op het juiste moment en op de juiste plaats toepast, kan men zich zo gemakkelijk meester van de schepping maken, aangezien God dit zelf niet alleen toestaat, maar ook verlangt; want deze formules verkondigen allemaal het monotheïsme. De Egyptenaren hadden een soortgelijke mening. Het mystieke boek “Razel” (elfde eeuw), voor zover het hier moet worden beschouwd, is ook van oosterse oorsprong en weerspiegelt soortgelijke opvattingen. Er worden instructies gegeven voor de bereiding van amuletten; en bepaalde dagen en uren worden aangegeven als geschikt voor de vervaardiging.

In Europa komt Spanje het meest prominent in beeld bij de overweging van amuletten, dat land is een broeinest van bijgeloof (een resultaat van de leerstellingen van de katholieke kerk) en kabbala. Namaides en Adret laten het gebruik van een metalen plaat met de afbeelding van een leeuw toe als remedie tegen een pijnlijke hoest. Dit bijgeloof was universeel en wordt ook genoemd door Manasseh ben Israel uit Amsterdam (zeventiende eeuw), die opmerkt dat Leone Soavio het aan Paracelsus aanbeveelde als middel tegen maagpijn. Andere amuletten werden op perkament geschreven, op het publiek en wordt zorgvuldig verborgen gehouden) of van een hert, maar het mocht alleen baten als de schrijver en de gekozen tijd gunstig waren… Vreemd genoeg, in de latere middeleeuwen, Joden vastgemaakt aan hun armen, waar de gebedsriemen werden aangebracht , amuletten met de namen van Christus en de drie heilige koningen. Krankzinnigheid of epilepsie werd genezen door bieten om de nek van de patiënt te hangen. Mensen werden echter gewaarschuwd dat de voorbereiding van deze amuletten demonen zou irriteren. Tegen een miskraam droegen vrouwen een steen om de nek, genaamd À _____ À , een woord dat duidelijk is afgeleid van het Franse enceinte; er werd een gat doorheen geboord; het was zo groot en zo zwaar als een kippenei. Deze stenen, die een geglazuurd uiterlijk hadden, werden gevonden in de velden en werden van onschatbare waarde geacht. Een soortgelijk doel werd zowel in de oudheid als in de middeleeuwen gediend door actites.Voor het verlichten van arbeid droegen Joodse vrouwen een stuk van een mannenvest, gordel of andere kleding. Luther vertelt dat een Jood hertog Albert van Saksen een knop schonk, merkwaardig gegraveerd, die zou beschermen tegen koud staal, steken of schieten. De hertog deed het experiment op de Jood, hing de knoop om zijn nek en sloeg hem vervolgens met een zwaard. De Italiaanse munt, met zijn abracadabra-achtige inscriptie, beschreven door GUdemann, was waarschijnlijk van joodse en niet van christelijke oorsprong. Het medaillon draagt ​​aan de ene kant de onderstaande woorden, de Hebreeuwse transliteratie van “Majestas YHWH regis domini mei animum benignum mihi foveat” (Moge de majesteit van YHWH een vriendelijke houding in mijn heer de koning jegens mij bevorderen). Aan de andere kant staat “Majestas YHWH animum mei regis and me inclinet”

De verdrijving van de Joden uit Sapin in 1492 veroorzaakte de wijdverbreide verspreiding van de kabbala door het Oosten en het Westen. Hun ongeëvenaarde lijden diende om hun mystieke neigingen meer dan ooit te voeden. Het Heilige Land, voor zover herbevolkt door Spaanse ballingen (met name Safed), werd het broeinest van de meest diepzinnige geheime kennis, die onder andere het gebruik van amuletten bevorderde. Vanuit Turkije aan de ene kant en vanuit Italië aan de andere kant, verspreidde de kabbala zich naar Polen en aangrenzende landen; Het chassidisme ontstond daar en bloeit er vandaag. Deze mystiek bereidde ook de basis voor amuletten, zodat er hele boeken die exclusief aan kemi’ot zijn gewijd, nog steeds in manuscriptvorm bestaan. Deze zogenaamde “praktische kabbala” beval een aantal talismannen aan, een beschrijving hiervan moet hier worden weggelaten om de beroemde kemi-wedstrijd van het midden van de achttiende eeuw te beschrijven. Jonathan Eibenschutz, vandaag de dag door joden herinnerd als een eminente talmoedist, bereidde een aantal amuletten voor. Hij vaardigde ze uit in Metz, waar hij rabbijn was, en later in Hamburg, Altona en Wandsbeck, over de verenigde gemeenschappen waarvan hij als opperrabbijn voorzitter was. Hij maakte ze voor zieke kinderen, voor aanstaande moeders, ook als middel tegen bloedneus, epilepsie en het boze oog. Hij leverde er een die “krassende demonen” uit een huis zou verbannen; bij het graven in de fundamenten, zouden de demonen dan worden gevonden in de vorm van echte kwakende kikkers. Om het lichaam van een verdronken persoon te vinden, zorgde hij voor een charme in de vorm van een geschreven perkament dat op de oever van de rivier of vijver moest worden gelegd. Hij beweerde bijzonder succesvol te zijn geweest met zijn amuletten bij het helpen van vrouwen in verschillende noodsituaties; en statistieken zouden zijn verklaringen ondersteunen dat sinds hij als rabbijn in Hamburg had gefunctioneerd, nauwelijks één Joodse vrouw in het kraambed was gestorven, terwijl in het jaar voorafgaand aan zijn aankomst in dergelijke gevallen “Gods toorn wijd had gewoed”. de gemeente Hebra Kaddisha (begrafenisvereniging) bevestigde deze bewering officieel. Dit alles werd onderwerp van publieke discussie toen Jacob Emden, toen woonachtig in Altona, en Jacob Joshua Falk, opperrabbijn van Frankfort-on-the-Main, beiden geleerde en gerespecteerde mannen, Eibenschutz openlijk beschuldigden van het aanroepen van de Verlosser in zijn amuletten de valse Messias, Shabbathai Zebi. De wedstrijd woedde woedend; de geleerden en gemeenschappen van Duitsland, Nederland, Italië, Turkije, het Heilige Land, Polen, Litouwen, Hongarije en elders namen actief deel aan een zeer heftige discussie. Zelfs op de tijdelijke autoriteiten werd een beroep gedaan door de tegenstanders van Eibenschutz, waarbij een verzoek werd ingediend bij de gemeenteraad van Hamburg en bij de koning van Denemarken. De aanklacht was in het bijzonder gebaseerd op vijf amuletten die Eibenschutz tijdens zijn dienst in Metz had uitgegeven en die door de gemeenteambtenaren waren gecertificeerd,

Het is een merkwaardig feit dat in alle omvangrijke discussies het enige punt van discussie het gebruik van de valse Messiasnaam in deze amuletten was; geen stem werd verheven tegen de dwaasheid van amuletten in het algemeen. De algemene indruk was waarschijnlijk dat ze geen kwaad konden en zouden kunnen dienen als spirituele stimulansen om de drager gerust te stellen en geestelijk te troosten)

Veel van het joodse bijgeloof heeft hun weg gevonden naar onze joods-christelijke (Rabbi Moshe Maggal van de National Jewish Information Service zei in 1961, toen de term joods-christelijk relatief nieuw was: “Er bestaat niet zoiets als een joods-christelijke religie. We beschouwen de twee religies zo verschillend dat de ene de andere uitsluit.” (National Jewish Information Service, 6412 W. Olympic Blvd. LA CA)), waaronder veel van onze leringen over hemel, hel, Satan, demonen, enz. Volgens de kabbalistische doctrine “het kwaad bestaat niet”. Het kruis van Jezus Christus, dat een symbool is van Zijn offerdood aan christenen (Galaten 6:14), is een belediging voor de god van de Talmoed.

Tijdens de viering van de 500e verjaardag van de geboorte van Maarten Luther, de Grote Hervormer in 1983, bekritiseerden veel joods-christelijke theologen, waaronder velen uit zijn eigen lutherse kerk, hem vanwege zijn anti-joodse houding.

Tegenwoordig zou Luther bijvoorbeeld in Canada voor een rechtbank worden gesleept omdat hij zijn “De Joden en hun leugens” had geschreven. Het zou worden beschouwd als ‘haatliteratuur’. Hetzelfde zal in de nabije toekomst in de Verenigde Staten plaatsvinden, tenzij christenen zich bewust worden van wat de zionisten proberen te bereiken.

Maarten Luther begreep de Joden. Hij begon hen te steunen, net zoals ik deed voordat ik mijn ogen had geopend door hun anti-God daden. Toen werd hij uit trieste ervaring gedwongen te schrijven:

“… ik zie in hun geschriften hoe ze ons goyim vervloeken en ons alle kwaad wensen in hun scholen en gebeden. Ze beroven ons van ons geld door woeker … ze spelen ons allerlei trucs; wat het ergste van alles is dat ze … leren dat zulke dingen gedaan moeten worden. Geen heiden heeft zulke dingen gedaan en niemand zou dat doen, behalve de duivel zelf, en degenen die hij bezit, zoals hij de Joden doet. Ze lasteren God de Vader openlijk, wanneer ze lasteren en vervloeken Jezus… Als God nu tegen ons zou zeggen, of op de dag des oordeels: Hoort u, u bent een Christen, en weet dat de Joden Mij en mijn Zoon openlijk lasteren en vervloeken, en u gaf hen een plaats om doe dat, beschermde en bewaakte hen ook zodat ze dat ongehinderd en ongestraft konden doen in uw land, stad of huizen. Vertel me! Wat zal uw antwoord zijn?’

Veel joods-christenen zullen waarschijnlijk zeggen:

‘Maar we dachten dat het jouw volk was. Dat hebben predikers als Falwell en Swaggart ons verteld. Ze zeiden dat we ze moesten steunen, wat ze ook doen, want ze zijn je uitverkoren volk, en als we dat niet doen, zul je ons vervloeken!’

En de Koning zal zich tot hen wenden en in Zijn eigen woorden zeggen:

“…Ik belijd hen, ik heb u nooit gekend; ga weg van mij, gij die ongerechtigheid beoefent.”

Ik zou niet in de schoenen willen staan ​​van predikers zoals Falwell en tal van anderen, hoe populair ze nu ook op televisie zijn. Misschien zal God tegen deze dwaze predikers die hebben geprofiteerd van hun “liefdesrelatie” met het jodendom zeggen:

“U had mijn Woord. U wist wat mijn Zoon zei over deze antichristen. ‘Hij die mij veracht, haat ook mijn Vader … Want de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon toevertrouwd: dat alle mensen de Zoon zouden eren, zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die Hem gezonden heeft…” (Zie ook Lukas 10:16; Mattheüs 10:40; Markus 9:37; Johannes 13:20; 1 Thessalonicenzen 4:8)

Dit lijkt me vrij duidelijk!

Misschien zal God tegen deze mannen zeggende, populariteit zoekende predikers:

“De profeten waarschuwden u… zoudt gij de goddelozen helpen en hen liefhebben die de Here haten? Daarom is er toorn over u van voor het aangezicht des Heren.” (2 Kronieken 19:2)

De psalmist zei: “Haat ik hen niet, o Heer, die U haten? En ben ik niet bedroefd over degenen die tegen U in opstand komen? Ik haat ze met een volmaakte haat: ik beschouw ze als mijn vijanden.” (Psalm 139:21-22)

Jezus zei: ‘Waarom noemt u mij Heer, Heer en doet u niet wat ik zeg?’ (Lucas 6:36)

Toen onze koning tot de Farizeeën sprak, de voorlopers van het moderne jodendom, zei Hij:

“Gij addersgebroed (gifslangen)! hoe kunt u kwaad zijn en goede dingen spreken? want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.” (Matteüs 13:34); “Maar gij (Joden) gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort…” (Johannes 10:26); “Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu proberen u (Joden) mij te doden, een man die u de waarheid vertelde: dit heeft Abraham niet gedaan.” (Johannes 8:39-40)

Dit werd gevolgd door Christus’ meest vernietigende veroordeling van de Joden toen Hij zei:

“Gij zijt van uw vader de duivel, en de werken van uw vader zult gij doen…” (Johannes 8:44); “Als God uw Vader was, zou u van mij houden: want ik ging voort en kwam van God.” (Johannes 8:47)

Toen sprak de opgestane en geascendeerde Zoon tot de kerken in het einde der tijden:

“Ik ken de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden (Judeeërs) zijn en dat niet zijn, maar van de synagoge van Satan zijn.” (Openbaring 2:9; 3:9)

Dit zijn de mensen die de joods-christelijke kerken verdedigen als Gods uitverkorenen, ondanks alles wat Jezus over hen zei. De apostel Paulus wist wie ze waren toen hij in 1 Thessalonicenzen 2:15 zei: “Die beiden de Here Jezus en hun eigen profeten hebben gedood en ons (christenen) hebben vervolgd; en zij behagen God niet, maar zijn tegengesteld aan alle mensen.”

In Titus 1:10 waarschuwt Paulus ons opnieuw voor hen:

“…veel onhandelbare en ijdele praters en bedriegers, vooral zij van de besnijdenis (Joden). Wiens monden moeten worden gestopt, die hele huizen ondermijnen, dingen leren die ze niet zouden moeten leren, omwille van het smerige (geld) belang.”

De Joden zijn geen ras, aangezien ze uit vele rassen bestaan, zwart, Japans, Indiaas, Italiaans, enz., en veel niet-Joodse bekeerlingen hebben, zoals Marilyn Monroe en Sammy Davis, Jr. De meerderheid van hen zijn geen Semieten, maar komen van een Turco-Mongoolse achtergrond, zoals door veel van hun eigen leiders wordt toegegeven.

Wordt iemand een lid van dit zogenaamde “uitverkoren volk” door Jezus Christus te verloochenen en de smerige leringen van hun Talmoed te accepteren? Hoeveel echt Joods bloed is er nodig om als Jood te kwalificeren, in de geest van de “gehersenspoelde” joods-christen?

Er zijn twee hoofdtakken van het moderne jodendom. In West-Europa vinden we de Sefardische Joden, van wie sommige voorouders waarschijnlijk uit Jeruzalem zijn gevlucht toen het in 70 na Christus werd verwoest

Deze verspreidden zich over Noord-Afrika en Spanje. Ze trouwden met de mensen van het Middellandse-Zeegebied, en zouden de Edomite-joden omvatten die soms Idumeeërs worden genoemd.

De Asjkenazische joden daarentegen, die ten minste 85% van het jodendom uitmaken, komen uit de steppen van Rusland waar hun voorouders bekend stonden als Khazaren. Deze mensen werden in de 8e eeuw na Christus bekeerd tot het jodendom. Alfred Lilienthal, zegt de beroemde joodse schrijver: “Misschien vond de belangrijkste massale bekering tot het Joodse geloof plaats in Europa in de 8e eeuw na Christus, en dat het verhaal van de Khazaren (Turks-Finse mensen) heel relevant is voor de oprichting van de moderne staat Israël.”

Opnieuw schrijft hij: “Dat de Khazaren de echte voorouders zijn van het Oost-Europese jodendom is een historisch feit . Joodse historici en religieuze leerboeken erkennen dit, hoewel de propagandisten van het joodse nationalisme (zionisme) het kleineren als pro-Arabische propaganda.” (Alfred Lilienthal, The Zionist Connection II)

De Dertiende Stam, een boek geschreven door de Joodse auteur Arthur Koestler, blaast het deksel van dit goedbewaarde geheim. Hij stelt: “In de jaren zestig bedroeg het aantal sefaridiem ongeveer 500.000, terwijl de Ashkenazim in dezelfde periode ongeveer 11 miljoen telden. In het gewone spraakgebruik is de jood dus synoniem met de Ashkenazi-jood.”

Vandaar dat de meerderheid van degenen die we als joden kennen, nooit voorouders hebben gehad die voet in Palestina hebben gezet. Het is interessant om op te merken dat dezelfde “Ashkenaz” wordt gevonden in Genesis 10:3 en 1 Kronieken 1:6, en in beide gevallen wordt hij in verband gebracht met de zonen van Gomer, een neef van Magog. Ze worden genoemd als tegenstanders van het “ware Israël” in Ezechiël 38, 39. Een Westfaalse monnik genaamd Christian Druthmar van Acquitanta schreef ergens rond 864 na Christus dat er “bestond in een regio waar geen christenen woonden, wiens volk Gog en Magog is, en die Hunnen zijn; onder hen is er een genaamd Gazari (Khazar) die besneden is en de Judaïm in zijn geheel naleeft.”

Wanneer men in Openbaring leest over Babylon de Grote “dronken van het bloed van de heiligen”, (Openbaring 17:5-6), is het misschien goed voor ons om de 140 miljoen mensen te gedenken, waaronder miljoenen christenen, die zijn afgeslacht door het door Joden geleide en gefinancierde communisme in de afgelopen 100 jaar, en die vandaag de dag christenen in communistische landen vervolgen.

Amnesty International schatte onlangs dat maar liefst 350.000 christenen per jaar sterven onder communistische vervolging. In alle opzichten betekent dit Joodse vervolging.

Als er inderdaad een internationale samenzwering is tussen het communisme en het talmoedische jodendom, en veel bewijs wijst in deze richting, dan moeten mannen als James Keegstra, Malcolm Ross en Ernst Zundel uit Canada, die door een regeringsbevel zijn vervolgd, worden geprezen als helden van Christendom.

In plaats daarvan zijn ze vaak terechtgewezen door Canadese christelijke prelaten. We kunnen ons wenden tot Joodse bronnen om te horen wat ze zeggen over het communisme.

Oscar Levy, een bekende Joodse auteur, zei in de inleiding van zijn boek “The World Significance of the Communist Revolution” : “Wij Joden hebben een fout gemaakt… we hebben ons zeer ernstig vergist: en als er 3000 jaar geleden waarheid in onze fout zat, ja 100 jaar geleden, dan is er nu niets anders dan valsheid en waanzin, een waanzin die een nog grotere ellende en een nog grotere ellende zal veroorzaken.” wijdere anarchie. Ik belijd het openlijk en oprecht, en met een verdriet waarvan de diepte en pijn, als de oude psalmist en alleen hij, kon jammeren in dit brandende universum van ons. Wij die hebben opgeschept en gepost als de redders van deze wereld, we zijn niets anders geweest dan het zijn verleiders, het zijn vernietigers, het zijn opruiers, het zijn beulen. Wij die hebben beloofd de wereld naar de hemel te leiden, zijn er alleen maar in geslaagd je naar een nieuwe hel te leiden. Er is geen vooruitgang geboekt, en zeker geen morele vooruitgang. En het is gewoon onze (joodse)moraliteit die elke echte vooruitgang heeft verboden, en, wat nog erger is, die zelfs elke toekomstige en natuurlijke wederopbouw in deze verwoeste wereld van ons in de weg staat. Ik kijk naar deze wereld, en ik huiver bij haar afschuwelijkheid; Ik huiver des te meer als ik de spirituele auteurs van deze afschuwelijkheid ken.”

De joodse auteur Samuel Roth zegt in zijn boek “Jews Must Live”, pagina 12: “De boekrol van mijn leven verspreidde zich voor mij, en toen ik hem las in de gloed van een nieuw, woest licht, werd het een verschrikkelijk getuigenis tegen mijn volk (Joden).De vijandigheid van mijn ouders… de bedrieglijke vroomheid van mijn vader en zijn ongeduld met mijn moeder, waardoor ze praktisch om het leven kwam. Het gemak waarmee mijn joodse vrienden me uitverkochten aan mijn tegenstanders. De Joodse machinaties die me drie keer naar de gevangenis hebben gestuurd. Het gewetenloos liegen van die kliek van Joodse journalisten die smaad over mijn naam opbouwden. De duizend incidenten, te klein om zelfs maar genoemd te worden. Ik had nog nooit een Jood een geheim toevertrouwd dat hij niet meteen goedkoop aan mijn vijanden verkocht. Wat was er mis met deze mensen die hulp van mij accepteerden? Was het slechts een ongeluk, dat het Joden waren? Geloof me alsjeblieft, ik heb geprobeerd dit vreselijke visioen van mij opzij te zetten. Maar de Joden zelf lieten me niet toe. Dag na dag, met wrede, genadeloze klauwen, groeven ze in mijn vlees en scheurden de laatste sluiers van toespeling opzij. Met subtiele gekonkel en harteloze inbeslagname, die de hele Joden beangstigende hefboomwerking van handel zijn, dreven ze me van advocatenkantoor naar advocatenkantoor, en van rechtbank naar rechtbank, totdat ik in de rechtbank van faillissement belandde. Het werd zo dat ik geen Jood naar me toe kon zien komen zonder dat mijn hart in me opkwam om te mompelen. ‘Daar gaat een andere Jood, die zijn prooi besluipt!’ Disraeli zette de Joodse mode neer om te zeggen dat elk land het soort Joden heeft dat het verdient. Het kan ook zijn dat de Joden alleen het soort vijanden hebben dat ze ook verdienen.”

Op pagina 20 vervolgt hij zijn observatie van zijn eigen volk:

“Als het waar is, zoals de Joden beweren, dat de heidenen hen gewelddadige handen opleggen puur uit vooroordeel tegen hun religie, uit afgunst voor hun superieure commerciële genialiteit, hoe zouden ze dan ooit in dat land zijn gekomen. Lees zelf het verhaal van de vooruitgang van het jodendom in heel Europa en Amerika. Waar ze ook komen, ze zijn welkom, mogen zich vestigen en deelnemen aan de algemene zaken van de gemeenschap. Maar een voor een komen de industrieën van het land dichtbij vanwege hun oneerlijke handelspraktijken, omdat het onmogelijk is om de toorn van een verraden volk langer in toom te houden, is er geweld en onvermijdelijk een smadelijke afwijzing van het hele ras van het land! hebben de bittere vrucht van de woede van hun vervolgers niet volledig verdiend…Zelfs in Amerika, de meest geduldige van de westerse landen, komen de zaken tot een hoogtepunt… De burgerbevolking ergert zich aan het misbruik van Joodse artsen en advocaten.”

Hij vervolgt op pagina 54:

“Er zijn veel artikelen en boeken geschreven over de mate waarin de Joden Amerika cultureel hebben verrijkt. Onnodig toe te voegen dat Joden ze hebben geschreven. (Of Joodse goyim-prostituees zoals Jack Van Impe in zijn boek ‘Israel’s Final Holocaust’). En hoewel het ongetwijfeld waar is dat Joden zich oneindig hebben overgegeven aan de ijdele show en roemloze ruilhandel die overal gepaard gaat met de ontwikkeling van kunst en wetenschappen, kan ik niets van waarde vinden dat ze zelf hebben gecreëerd in hun meer dan tweehonderdvijftig jaar in verblijf op het Amerikaanse continent. Dit geldt zowel in de wetenschap als in de kunst… Als in Amerika iets betekende voor joden als Jacques Loeb en Albert Einstein, kwam het zeker niet naar voren in hun werk.’

Roths vat samen wat we hebben geprobeerd te zeggen op pagina 63:

“Het is mijn oprechte overtuiging dat niets dat de Jood in Amerika doet essentieel is voor zijn welzijn. Integendeel, een groot deel van wat het Amerikaanse Jodendom doet, ondermijnt Amerika’s beste belangen… de Jood in Amerika is voor altijd bezig met de fascinerende achtervolging van het creëren van alles wat hij nodig heeft uit het niets, zijn bescheiden mening over de heidense wereld over hem … We komen naar de naties die doen alsof ze aan vervolging ontsnappen, en we zijn de meest dodelijke vervolgers in de ellendige annalen van de mens.”

Vergelijk dit met wat de joods-christelijke zionistische, baptisten evangelist Jack Van Impe zegt op pagina 50 van zijn “Israel’s Final Holocaust” : “Wij die leven in de herinnering aan de nazi-nachtmerrie, toen zes miljoen joden stierven in Europa” (volgens joodse bronnen, zowel voor als na de oorlog, woonden er nooit in de buurt van zes miljoen joden in het hele door de nazi’s bezette gebied en velen van hen ontsnapten (de mythe van zes miljoen die gestaag wordt ontploft door historici die op zoek zijn naar de waarheid) zou kunnen concluderen dat Hitlers haat tegen dit volk een fenomeen van de twintigste eeuw was. Dat was niet het geval, want er was al eeuwenlang Joods bloed over Europa en in andere delen van de wereld vergoten. Als je een lange blik werpt op de geschiedenis, zie je dat de Joden sinds de val van hun geliefde stad in 70 na Christus gestaag richting Hitlers ovens marcheerden.”

Sinds 1945 zijn er veel tegenstrijdige beweringen geweest over het aantal Joden (en anderen) die stierven in Auschwitz-Birkeneu (Oswiecim, concentratiekamp). Het is echter alleen recent onderzoek en toegang tot documenten die tot nu toe niet beschikbaar waren, dat deze aantallen drastisch zijn gedaald, wat erop kan wijzen dat meer van onze mensen overleven. Misschien moeten de vaak gepubliceerde 6 miljoen (hoewel ons beste cijfer 4,3 miljoen is) misschien ook naar beneden worden bijgesteld, dat hopen we.

Dr. Nathan Nussbaum, Ere-directeur, Centrum voor Joodse Holocaust Studies.

Volgens officiële documenten in de Franse Republiek (instituut voor het onderzoek van oorlogsmisdadigers) bedroeg het aantal doden in Auschwitz: 8.000.000

Volgens het Franse dagblad “Le Monde” (20 april 1978): 5.000.000

Volgens de gedenkplaat op het gaskamermonument in Auschwitz-Birkenau (later in 1990 verwijderd door de Poolse regering): 4.000.000

Volgens de “bekentenis” van Rudolf Höss, de laatste commandant van Auschwitz. GV verhoorverslag en schriftelijke verklaring voor zijn “zelfmoord” : 3.000.000

Volgens een verklaring van Yeduha Bauer, directeur van het Instituut voor Hedendaagse Jodendom aan de Hebreeuwse Universiteit, Jeruzalem: 1.600.000

Volgens “La Monde” (1 september 1989): 1.433.000

Volgens prof. Raul Hilberg (hoogleraar Holocaustonderzoek en auteur van het boek “The Annihilation of European Jewry”, 2e druk 1988: 1.250.000

Volgens Poolse historici, GV DPA – Rapport van juli 1990 en bijbehorende openbare aankondigingen: 1.100.000

Volgens Gerald Reitlinger, auteur van “Die Endlbsun” : 850.000

In de herfst van 1989 opende de Sovjet-president Michail Gorbatsjov Sovjet-archieven en het publiek zag voor het eerst het volledige register van doden in Auschwitz – dat spreekt als een sleuteldocument van: 74.000 doden

Vervolgens vertelt hij hoe Joden werden geaccepteerd in Spanje, waar ze samen met hun buren werkten, studeerden en handel dreven… Dit tijdperk was relatief rustig en staat bekend als ‘De Gouden Eeuw van het Spaanse Jodendom’.

Vervolgens verwijt hij de golven fanatieke moslims, en Berbers uit Noord-Afrika, die de joodse levensstijl verstoorden. Dat deden ze inderdaad, want het waren de Joden, die bevriend waren geraakt met de Spanjaarden, die verraders waren tegen hun weldoeners en de stadspoorten openden voor de moslimhordes. Dit was de oorzaak van de intense Spaanse vervolging van de Joden.

In elk land waar de Joden zich hebben gevestigd, werden ze verdreven; niet omdat ze “Gods uitverkoren volk waren dat Satan haatte”, zoals Van Impe stelt, maar vanwege hun immorele levensstijl en hun kromme zakelijke praktijken. Vervolgens onthulde hij ofwel zijn domheid ofwel zijn pro-joodse vooroordeel, toen hij op pagina 52 stelt:

“Overal kregen de Joden de schuld van de kwalen van hun tijd. Sommigen volgen die praktijk nog steeds dwaas. De Joden worden ervan beschuldigd al het geld te beheersen, depressies te veroorzaken, de stijgende inflatie te beïnvloeden en de verovering van de wereld te beramen.”

Maar is het niet interessant om op te merken dat alle tien banken die deel uitmaken van het Federal Reserve System eigendom zijn van de Joden en dat de Federal Reserve de Amerikaanse economie controleert? Is het niet interessant om op te merken dat minstens 70 van de 100 Amerikaanse senatoren zich in het zionistische kamp bevinden en dat minstens de helft van het Huis van Afgevaardigden als christelijke zionisten stemt?

Is het niet interessant dat Joodse auteurs eeuwenlang hebben opgeschept over hun plannen voor wereldbeheersing. Ze zijn zelfs brutaal genoeg geweest om de “blauwdruk voor deze controle” neer te leggen, maar mannen als Van Impe zullen je vertellen dat hij de Bijbel gelooft.

We zouden door kunnen gaan met meer citaten van de joodse apologeet en vele anderen van zijn soortgenoten, maar ik geloof dat dit voldoende zal zijn om u de controle te laten zien die het jodendom uitoefent over degenen die Christus als hun koning claimen.

Een recent rapport van het American Jewish Committee laat zien hoe diep de Joden zijn geïnfiltreerd in de Christian Publishing Houses of America. 85% van alle protestantse leerboeken bevat nu geen echte, maar minachtende verwijzingen naar joden. Er zijn afspraken gemaakt tussen de National Council of Churches (NCC), het American Jewish Congress en de Anti-Defamation League van de Joodse B’nai B’rith, waarbij Joden zullen helpen bij de voorbereiding van al het religieuze lesmateriaal dat in protestantse kerken wordt gebruikt . Er is nauwelijks een christelijk seminarie in welke denominatie dan ook, dat vandaag de dag vrij is van Joodse invloed.

Wat we feitelijk zien, is de infiltratie van het talmoedisme in de christelijke kerk, precies waar de apostel Paulus voor waarschuwde in Titus 1:10, toen hij vertelde over

“Iedere praters en bedriegers, vooral die van de besnijdenis (Joden) … die hele huizen (en kerkgemeenten) ondermijnen die dingen leren die ze niet zouden moeten leren , omwille van het smerige gewin .”

Zou het mogelijk zijn dat het Babylonisch geïnspireerde joods-christelijke religieuze systeem de valse “Bruid van Christus” zou blijken te zijn , en in plaats daarvan Babylon de Grote, de moeder der hoeren zou zijn?

Het is duidelijk dat religieuze vervolging nabij is in de hele christenheid, en vooral in de Verenigde Staten en Canada. Als het komt, zal het ergste worden uitgevoerd door de joods-christelijke kerken, die zullen geloven dat ze God een gunst bewijzen door degenen onder ons die geloven en Zijn Woord volgen te doden en te vervolgen.

Het is de ervaring van velen dat wanneer iemand een gemeenschap betreedt om zich uit te spreken tegen het Talmoedische Communisme, ze meer “flauw” krijgen van de Ministeriële Allianties, die gewoon “pooiers” zijn voor het Jodendom, dan van de vijand zelf.

Toen een broeder in 1984 naar Canada ging voor de Canadian League of Rights, werd op aandringen van het Canadese jodendom voor 5000 dollar aan banden en lectuur in beslag genomen door de Canadese douane. Dit was niet per se “haatliteratuur” , maar vertelde alleen de waarheid over het internationale jodendom.

De joods-christenen van de kerk van Canada gingen zelfs zo ver dat ze hun voorgangers een brief lieten lezen van kerkelijke functionarissen die de ‘fascist uit de Verenigde Staten’ veroordeelden, hoewel geen van hen hem ooit had horen spreken.

Op een bijeenkomst in Kelowna, British Columbia, woonden vier predikanten van deze kerk een bijeenkomst bij en vertelden hoe ze hadden geprobeerd het motel onder druk te zetten om de bijeenkomst te annuleren. Toen hen werd gevraagd tegen welk deel van de toespraak ze bezwaar maakten, zei de woordvoerder: “Niets van allemaal. We waren het eens met alles wat je zei.”

Toen hem werd gevraagd waarom de kerk zo tegen deze persoon was om te spreken, zei hij woedend: “Omdat u wordt gesponsord door de Canadian League of Rights en zij zullen geen politiek zionisme accepteren.”

De kat was “eindelijk uit de zak”. Hoe is dat voor een hersenspoeling?

In Amerika zijn gebeden en Bijbellezen van onze openbare scholen verwijderd, onder druk van minder dan 3% van onze bevolking, en er wordt hard gewerkt om ons op te zadelen met de “haatwetten” die in Canada ondraaglijk zijn geworden.

Deze wetten weerhouden Joden er niet van het christendom en Jezus Christus te degraderen, maar werken alleen tegen christenen. Nu zien we een vastberaden drive van Joden in de Verenigde Staten, geleid door mannen zoals de Joodse senator uit Ohio, Metzenbaum, omdat ze vastbesloten zijn om het Amerikaanse volk te ontwapenen en de weg vrij te maken voor een Talmoed-Communistische Wereldregering.

Als het christelijke volk van Amerika, inclusief de “gehersenspoelde” handlangers van het joods-christendom, toestaan ​​dat het 2e amendement wordt vernietigd, zul je uit de eerste hand zien waar het bij het internationale jodendom om draait en wat ze voor jou en je kinderen in petto hebben. Kijk goed naar Waco en de Branch Davidians en je zult in de toekomst Amerikaanse christenen zien.

In het communistische leerboek over psychopolitiek, onderwezen aan de Lenin School of Psychological Warfare, Universiteit van Moskou, en de “blauwdruk” voor de overname van de Verenigde Staten, lezen we op pagina 52: “We hebben sinds de eeuwwisseling in Amerika gestreden om alle christelijke invloeden teniet te doen en we slagen daarin. Hoewel we tegenwoordig aardig lijken te zijn voor de christelijke wereld, moeten we ze nog tot onze doelen beïnvloeden. Als dat is gebeurd “We zullen overal een einde aan maken. Dus je moet werken totdat religie synoniem is met waanzin. Je moet werken totdat ambtenaren van de stads-, land- en deelstaatregering niet twee keer nadenken voordat ze christelijke groepen als openbare vijanden bespringen … We moeten elke oppositie van ons pad afslaan… en dan kunnen we eindelijk, in de versnelde decennia, afstand doen van alle autoriteit behalve die van onszelf en triomferen in de grotere glorie van de staat.”

Dat is het Talmoedische Jodendom in zijn essentie! Hun volledige filosofie van controle is te vinden op pagina 30 van Psychopolitics:

“Het meest barbaarse, ongeremde, brute gebruik van geweld, indien ver genoeg gedragen, roept gehoorzaamheid op. Wilde kracht, die voldoende lang wordt getoond, zal overeenstemming teweeg brengen met welk principe of welke orde dan ook. Als je gehoorzaamheid zou hebben, moet je geen compromis sluiten met de mensheid. je zou gehoorzaamheid hebben, je moet duidelijk maken dat je geen genade zult tonen. De mens is een dier. Hij begrijpt, in eerste instantie, alleen die dingen die een bruut begrijpt.’

Hoe komt het dat christenen zoals die van de zogenaamde morele meerderheid zo weinig vooruitgang boeken tegen slechte mensen? Zou het kunnen zijn dat de wortel van het probleem voor het grootste deel een Joodse wortel is en ze bang zijn om het aan te vallen? Zouden veel van deze christenen de woorden van Jesaja 29:13 kunnen vervullen: “…deze mensen naderen mij met hun mond en eren mij met hun lippen, maar ze hebben hun hart ver van mij verwijderd, en hun angst voor mij wordt onderwezen door de voorschriften van mensen.”

Mannen zoals Falwell en Swaggart, die hun mensen vertellen: “Amerika moet de Joden steunen om Gods zegen te verkrijgen.”

Het christelijk geloof staat op het kruispunt van de geschiedenis. De goddelijke, heilige boodschap van het christendom is vandaag in gevaar, als nooit tevoren in zijn 2000 jaar turbulente geschiedenis. Het christendom is wereldwijd in het defensief.

Maar nergens in de Schrift wordt aan christenen de optie gegeven om zich te ‘verstoppen in een fort’ of in een comfortabel ‘geestelijk schuttersputje’. We moeten niet “verdedigend” zijn tegen de krachten van het kwaad, maar “offensief”, en de koning heeft beloofd dat de “poorten van de hel ons niet zullen overweldigen (standhouden) “.

Vandaag, als nooit tevoren, hebben we een Paul Revere nodig om door de Verenigde Staten te rijden, in feite alle naties van de christenheid, met een waarschuwingsboodschap dat onze vijanden ons proberen te vernietigen. De verwarring in het christendom van vandaag, vooral onder de geestelijkheid, zou niet bestaan ​​als de geestelijkheid hun plicht zou doen om, “predik het woord; wees onmiddellijk in het seizoen buiten het seizoen; berisp, berisp, vermaan met alle lankmoedigheid en leer.” (2 Timoteüs 4:2)

Talloze christenen staan ​​aan de zijlijn van deze strijd en kijken in wanhoop toe hoe hun geloof aan de wijnstok verwelkt en de vrijheid sterft, omdat hun geestelijke leiders weigeren een standpunt in te nemen voor de koning. En omdat ze de strijd niet willen voeren, maar achterover willen leunen en anderen voor hen willen laten vechten en sterven.

Naarmate meer en meer intelligente christenen de bijbel voor zichzelf beginnen te bestuderen, zullen we een geest van diepe verontwaardiging zien over de onverschilligheid die de meeste geestelijken aan de dag leggen. We voorspellen dat er een dag zal komen, in de niet al te verre toekomst, dat de geestelijkheid door hun volk verantwoordelijk zal worden gehouden voor hun verraad aan God, Christus, hun ras en dit land. Naarmate deze toestand zich uitbreidt, zal de geestelijkheid tot hun verdriet leren dat ‘onwetendheid geen gelukzaligheid is, en ook geen dwaze wijsheid’. Toen ik jong was, werd er in de kerken een lied gezongen dat ongeveer als volgt ging:

“Geef me wat mannen,

Wie zijn stoutmoedige mannen,

Wie zal vechten voor het recht dat ze aanbidden.

Begin me met tien, die dappere mannen zijn,

En ik zal je spoedig tienduizend meer geven.”

Als we tien mannen zouden kunnen vinden in elke gemeenschap in Amerika, die bereid zouden zijn om een ​​standpunt in te nemen voor God en Christus, dan zouden we deze natie van ons in zes maanden kunnen veranderen; schop de “geldwisselaars” uit de nationale tempel en zet Amerika op het pad naar grootsheid waar ze thuishoort.

Search WillieMartinStudies

20210816 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 38

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

en deze 1917-1932

Ga verder naar: 1932-1945

Ga verder naar: 1945-1961

Ga verder naar: 1962-1995

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1981

In zijn latere boek deelt Profits of War voormalig Israëlische inlichtingenofficier Ari Ben-Menashe voorkennis over hoe de toekomstige premier van Israël, Ariel Sharon, illegaal wapens verkocht aan verschillende hulpbronnenrijke Zuid-Amerikaanse landen om communistische regimes te helpen vestigen zodat zionistische bedrijfsbelangen konden verhuizen en de middelen plunderen.

Hij beschrijft ook hoe de financiering voor deze operaties werd gecreëerd: door cocaïne naar de Verenigde Staten te smokkelen. Dit werd gedaan door een groep waaronder George HW Bush, Bill Clinton en Manuel Noriega. Hij beschrijft hoe democratische politici werden afbetaald met het geld van de illegale handel, inclusief degenen die belast waren met het onderzoeken van hetzelfde schandaal. Hij stelt:

“[Ariel] Sharons netwerk was in staat geweest militair materieel vanuit Israël te leveren aan verschillende Midden-Amerikaanse landen, waaronder El Salvador, Guatemala, Panama, Costa Rica en zelfs Mexico. Dit was nooit officieel beleid van de Israëlische regering, en het kabinet zelf werd er afgekeurd door, maar Sharon was een te wilde gans voor wie dan ook.

Dus Sharons privénetwerk kocht hun wapens van fabrieken van de Israëlische regering en kreeg hun exportvergunningen van de Israëlische regering.

…Het was in 1981 dat ze begonnen met het leveren van een geheim leger in Midden-Amerika, de contra’s, die probeerden de Sandinistische regering van Nicaragua, die in 1979 aan de macht was gekomen, te destabiliseren en uiteindelijk de ondergang teweeg te brengen. Sharon, met al zijn macht, de premier of de leiders van de Israëlische inlichtingengemeenschap niet konden dwingen om wapens te betalen uit het slush-fonds dat was voortgekomen uit de wapenverkoop in Iran.

Dus, met de steun van [Robert]Gates en de CIA, hebben sommige leden van de groep hun eigen fonds opgericht. Dit deden ze door cocaïne via Midden-Amerika van Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten te vervoeren. Een belangrijke speler was Manuel Noriega, die George Bush kende sinds hij halverwege de jaren zeventig de CIA-chef was. Honderden tonnen cocaïne stroomden de Verenigde Staten binnen, en er werd nog een handig slushfonds gecreëerd…

Om te voorkomen dat alle gouden eieren in één mand zouden worden gegooid, werden 200 bankrekeningen geopend bij 27 gerenommeerde banken over de hele wereld, maar op elk moment slechts ongeveer een kwart van deze accounts was actief. Accountants in Wenen, Londen, Sydney, New York en Tel Aviv hadden de macht om deze gelden eens in de paar maanden van rekening naar rekening te schuiven, maar ze hadden geen bevoegdheid om geld op te nemen…

In 1983 draaide het slushfonds als een goed geoliede machine. Eens per jaar zouden de 200 genummerde rekeningen in Europa worden gewijzigd en de namen van de papierbedrijven worden gewijzigd. De enige naam die nooit werd veranderd, was die van de holdinggroep, Ora.

De ongeschreven regel waaronder we opereerden was dat Israël niet rechtstreeks naar de wapenfabrikanten of de wapenindustrie zou gaan. Telkens wanneer we het nodig achtten om Amerikaanse apparatuur uit de Verenigde Staten te kopen, hetzij van de fabrikanten, hetzij van voorraden van het Amerikaanse leger, zouden we de aangewezen CIA-mensen benaderen. Zij zouden op hun beurt de wapens kopen en klaarzetten voor onze collectie in magazijnen. Deze waren meestal op Marana, een CIA-vliegbasis in de buurt van Tucson, Arizona. De eerste lading wapens werd daar in oktober 1981 uitgevlogen.

Als we daarentegen Amerikaans materieel zouden kopen van NAVO-voorraden in Europa, zou de overdracht plaatsvinden in Luik, België. Israël zou in gecharterde vrachtvliegtuigen vliegen om het materieel op te halen, en dan zou het vliegtuig terugkeren naar Tel Aviv.

Andere favoriete landen die in het rookgordijn werden gebruikt, waren Guatemala, Peru, Kenia, Paraguay en Zuid-Afrika. Als Paraguay werd gebruikt, vlogen de vliegtuigen door naar Zuid-Afrika – dezelfde route die normaal gesproken door de CIA wordt gevolgd bij het verzenden van wapens naar Zuid-Afrika. Dus Paraguayaanse functionarissen die op de hoogte waren van de Zuid-Afrikaanse handel gingen ervan uit dat een vliegtuig dat in Asunción landde en gevuld was met wapens op weg was naar Zuid-Afrika, terwijl zijn eindbestemming in feite Iran was.

Terwijl onze slush-fondsen gestaag groeiden, verminderden ongebruikelijke overheadkosten de winst. Het is waar dat we wapens aan de Iraniërs verkochten met een opslag van 50 tot 400 procent op de prijs af fabriek, maar de werkelijke kosten om ze te verkrijgen en te leveren waren ook hoog. Er moest een enorm netwerk van wapenhandelaars worden betaald, geld moest worden overhandigd aan degenen die betrokken waren bij “rookgordijn”-deals, steekpenningen aan politici en ambtenaren, campagne “donaties” over de hele wereld en andere uitgaven . De “donaties” kosten soms meer dan de wapens zelf.

Er werden zelfs bijdragen geleverd uit het slush-fonds, zij het indirect, aan Amerikaanse politici, waaronder democraten in het IranContra-panel. Dit kan een reden zijn dat het volledige verhaal achter het Iran-contra-schandaal nooit is uitgekomen. Ook al lekte Israël details over sommige activiteiten van Oliver North, de Democraten, van wie velen goed op de hoogte waren van wat er gaande was, zwegen over de enorme vloed van wapens die via Israël naar Iran was gestroomd. Tel Aviv, die niet wilde dat zijn eigen wapendeals met Teheran aan het licht zouden komen, had ze beloond met verschillende, vaak ingewikkelde, bijdragen aan de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Ik weet niet wie bij AIPAC de ultieme bron van deze bijdragen kende, maar het was duidelijk dat iemand dat deed.

Het derde en laatste hoofddoel van het slush-fondsgeld was om de woningbouwprojecten op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook te financieren voor Joodse kolonisten die daar Palestijns land hadden ingenomen. Omdat veel leden van het Amerikaanse Congres deze woningbouwprojecten zagen als een provocatie die de vrede in het Midden-Oosten zou belemmeren, verbood veel Amerikaanse hulp aan Israël het gebruik van het geld voor het bouwen op de Westelijke Jordaanoever. Als onderdeel van de coalitie was de Labour Party, die graag wilde deelnemen aan een vredesconferentie, ook tegen een regeringsproject voor huisvesting op de Westelijke Jordaanoever.

Het antwoord, wat Likud betreft, was om te putten uit het slush-fonds. Op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook werden tientallen miljoenen dollars gebruikt om te helpen bij het bouwen van de fundamenten voor nieuwe Joodse nederzettingen en om het land van de Arabieren te kopen. Hoewel veel land eenvoudigweg in beslag werd genomen en nog meer door veroordeling werd ingenomen voor overheidsdoeleinden, deden veel Arabieren, die door de PLO werden verboden land aan de Joden op de Westelijke Jordaanoever te verkopen, dit toch tegen te hoge prijzen, ook al zetten ze hun leven op het spel ze worden gepakt.

Wat ze deden was verkopen aan verschillende buitenlandse joodse dekmantelbedrijven die feitelijk door het paritair comité werden gefinancierd. Veel Arabieren op de Westelijke Jordaanoever werden rijk door hun land te verkopen, het geld mee te nemen en naar andere landen te emigreren. Wat Likud betrof, was het geld goed besteed, omdat het de Arabieren aanmoedigde om te emigreren, terwijl het land achterliet voor de Joden om naar toe te trekken. Hun huizen zouden ook worden gesubsidieerd door het slushfonds.

1982

De Amerikaanse procureur-generaal William French Smith schrijft drugshandelaar en CIA-directeur William Casey om hem te informeren dat het ministerie van Justitie drugsmisdrijven gepleegd door de CIA niet zal vervolgen.

Hij heeft de drugshandel in de Verenigde Staten effectief gelegaliseerd, een beslissing die de komende decennia elke Amerikaanse burger zal treffen.

Het zal Casey in staat stellen een massale cocaïnesmokkelbende te exploiteren onder leiding van Casey, de gouverneur van Arkansas, Bill Clinton, voormalig CIA-directeur en huidige vice-president George HW Bush, voormalig CIA-officier William Barr, CIA-agent Manuel Noriega, Mossad-agent Mike Harari, US Marine Colonel Oliver North, Clinton-hoofd Veiligheid Raymond Young, CIA-agent Enrique Bermudez en verschillende anderen.

1982

“Ongenadigde” (de in ongenade gevallen) voormalig vice-president Spiro Agnew schrijft een brief aan de Duits-Amerikaanse schrijver en activist Hans Schmidt waarin hij stelt:

“Geachte heer Schmidt, bedankt voor het sturen van uw brief van 26 augustus en de bijlagen. Omdat ik lange tijd in de voorhoede heb gestaan van degenen die protesteren tegen de overheersing van dit land door zionisten, ben ik altijd bemoedigd om te zien dat anderen mijn verontwaardiging delen.

Zelfs in het licht van deze gruwelijke acties van de arrogante staat Israël, lijkt het brede spectrum van Amerikaanse opinieleiders vast te houden aan de misvatting dat Joden vanwege de zogenaamde Holocaust geen kwaad kunnen doen. De 70 jaar van indoctrinatie die begon met de jaren die onmiddellijk volgden op de Balfour-verklaring hebben de westerse wereld gehersenspoeld, en de zionistische controle over onze nieuwsmedia heeft de velden groen gehouden voor Israël.

De uitbuiting van het georganiseerde jodendom is op zijn zachtst gezegd ijverig. Als iemand die 10 jaar goed georganiseerde aanvallen in de media en in de rechtbanken heeft doorstaan, kan ik dat bevestigen. Men kan alleen maar aannemen dat Israël belangrijker is voor deze mensen dan hun eigen land.

Ik mag ook president Reagan, maar hij moet een positievere houding ontwikkelen ten aanzien van dit onderwerp. Reagan moet worden verteld dat de staart de hond niet kan blijven kwispelen. Het Amerikaanse volk is bereid een sterke leider te volgen die weigert een verzorgingsstaat te beschermen die zijn donor beledigt.

Vriendelijke groeten.

Met vriendelijke groet,

Spiro T Agnew

Agnew wordt door de pers bestempeld als racist en antisemiet.

1978

Opnieuw onder het voorwendsel dat ze het slachtoffer zijn geworden van “terreuraanvallen” doet Israël een nieuwe poging tot de rivier de Litani. Deze keer proberen ze de Libanese regering omver te werpen, zodat een zionistische marionet kan worden neergezet, die de diefstal van de watervoorraden zal toestaan.

60.000 door de Amerikaanse belastingbetaler gefinancierde Israëlische troepen vallen Libanon binnen, ondersteund door 800 door Amerika gefinancierde tanks, vliegtuigen, gevechtshelikopters, artillerie en raketboten. 20.000 Libanezen worden afgeslacht, waaronder duizenden vrouwen en kinderen.

Zelfs de pro-Israëlische Amerikaanse diplomaat George Ball geeft toe dat Israël was blijven zoeken naar de “internationaal erkende provocatie” die nodig was om Libanon binnen te vallen, maar het nooit had gevonden.

Net als in 1978 wordt Israël onder internationale druk opnieuw gedwongen zich geleidelijk terug te trekken.

In zijn boek The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel legt auteur Jack Bernstein uit:

“De echte redenen voor Israëls aanval op Libanon waren:

1. Het is de bedoeling van Israëls zionistische/marxistische leiders om een eeuwige oorlog te voeren. De aanval op Libanon was slechts een nieuwe fase van Israëls ‘aanvalsoorlogen’-beleid.

2, Water is schaars in het Midden-Oosten, vooral in Israël. Sinds Israël een staat werd, heeft het de wateren van de Litani-rivier gewild voor gebruik in Israël, en de enige manier waarop ze het konden krijgen was om het militair in te nemen.”

De dood van de 250 [Amerikaanse] mariniers die in Libanon dienen, wordt toegeschreven aan de Arabieren. Dit is zoals het was gemeld door de door de zionisten gecontroleerde nieuwsmedia in Amerika. Maar dit is niet bewezen! In feite geven betrouwbare rapporten uit Libanon aan dat de terroristische aanslag op de Amerikaanse marinebasis was gepland door Israëlische militairen of de Mossad… het is gebruikelijk voor de zionisten/marxisten om een geheime daad te plannen en dan iemand anders zover te krijgen om de vuil werk. Door de aanval op de marinebasis uit te voeren, hadden de Israëlische ‘War Hawks’ gehoopt dat de aanval het Amerikaanse volk tegen de Arabieren zou keren en dat Amerika in de oorlog zou worden getrokken en Israël verder zou helpen bij zijn agressie tegen de Arabieren.”

1983

In agrarische samenlevingen is het gevolg van een marxistische revolutie altijd massale hongersnood, aangezien het primaire doel van deze revoluties ontvolking is.

Na een marxistische revolutie in Ethiopië in de jaren 70 komt revolutionair Mengistu Haile Mariam aan de macht en vestigt hij een militaire dictatuur.

De gebruikelijke ‘rode terreur’ had plaatsgevonden in 1977, de periode waarin marxisten de macht overnamen en zoveel mogelijk politieke tegenstanders vermoordden en martelden.

Revolutionairen waren bewapend en stuurden van deur tot deur om wapens in beslag te nemen en persoonlijke eigendommen te plunderen. Veel mensen werden midden in de nacht uit hun bed gegrepen en nooit meer teruggezien. Honderden die geen misdaad hebben begaan, worden gearresteerd en samen buiten de stad geëxecuteerd.

In de komende 2 jaar worden een half miljoen Ethiopiërs (meestal omdat ze christen zijn, maar onder het voorwendsel van de verkeerde ‘politiek’) opgepakt en geëxecuteerd. Bijna alle vrouwen worden verkracht voordat ze worden vermoord.

Wanneer de regering van Mengistu op een voedseltekort reageert door de voedselprijzen op een laag niveau vast te stellen, kan voedsel niet langer met winst worden geproduceerd en stort het aanbod in. Om het gat dieper te graven is de volgende stap natuurlijk om het overgebleven voedsel in beslag te nemen van degenen die het hebben. Er wordt dan een “hongersnoodverlichtingsbelasting” opgelegd aan de uitgehongerde boeren, omdat ze geen voedsel hebben om over te praten.

Dan mogen ze niet meer werken, behalve in de landbouw. Het aantal handelaren dat graan verkoopt daalt van 30.000 naar 5.000. Naarmate de ontevredenheid over de domheid, hebzucht en vrijgevigheid van de regering hoogtij viert, wordt het regime steeds autoritairder. Als internationale hulp binnenkomt, wordt deze onderschept en doorgestuurd naar regerings- en militaire functionarissen. Vervolgens wordt een propagandacampagne gelanceerd om het publiek ervan te overtuigen dat de oorzaak van de hongersnood de jaarlijkse droogte is en niet een opzettelijk zionistisch ontvolkingsprogramma.

Binnenkort verkeren 8 miljoen Ethiopiërs in een fase van hongersnood en sterven bijna 1 miljoen mensen van de honger.

Beelden van de uitgehongerde kinderen van Ethiopië worden door de zionistische pers aan naïeve westerlingen gepresenteerd, smekend om donaties. Ze liggen over de oorzaken van de honger, het beschuldigen van de droogte (wat vaak gebeurt in de regio, maar nooit veroorzaakt een hongersnood in de buurt van dit niveau van ernst.)

“Uw gift van slechts 25 cent zal deze kleine jongen te voeden voor 2 dagen, zeggen ze .”

In 1985 wordt een enorm benefietevenement gehouden dat bekend staat als “Live Aid”. Er worden tientallen miljoenen dollars ingezameld. De marxistische dictator Mengistu gebruikt het geld om nieuwe wapens van de Sovjet-Unie te kopen, die hij vervolgens gebruikt om de politieke oppositie de kop in te drukken.

Hoe vaak kan dezelfde revolutie worden herhaald voordat de wereld doorheeft wat er gebeurt?

1984

In 1984 heeft AIPAC (de American Israel Public Affairs Committee) het Amerikaanse Congres als wetgevend orgaan van de Amerikaanse regering vervangen. Het Comité is een enorme lobbygroep die verschillende methoden gebruikt om de Amerikaanse regering te ondermijnen. Het verstoort verkiezingen, koopt om en intimideert potentiële kandidaten, stelt in het geheim wetgeving op en werkt samen met de CIA en de zionistische pers om verhalen op te stellen die de publieke perceptie zullen vormen.

Wetten die niet door de AIPAC zijn goedgekeurd, hebben weinig kans om te worden aangenomen en wetten die door de AIPAC zijn goedgekeurd, falen bijna nooit.

Elke kandidaat die overweegt zich kandidaat te stellen voor een nationaal ambt, moet buigen en trouw zweren aan AIPAC (In verraad aan de Verenigde Staten) of meedogenloos worden aangevallen door de zionistische pers.

Dr. Cynthia Mckinney legt uit hoe AIPAC het congres controleert met behulp van maffia-achtige tactieken. Toen ze zich kandidaat stelde voor het Congres, werd haar een lijst met eisen gestuurd die bekend staat als ‘The Pledge’ en haar werd verteld deze te ondertekenen. Het verklaarde in feite dat haar loyaliteit aan Israël lag, niet aan de Verenigde Staten. Ze zegt:

“De belofte was een stuk papier dat naar mijn huis werd gefaxt, ik herinner me alleen de eerste drie (eisen) …

Er waren vijf of zeven … Jeruzalem is de hoofdstad, de militaire superioriteit van Israël, en economische hulp was de drie die opvielen… De derde die ik me herinner, ging over het in overeenstemming houden van de hulpniveaus met het verzoek van Israël, zodat ik niet zou stemmen voor het verlagen van de hulpniveaus…

Je wist wanneer er deze bepaalde puntmensen waren, en toen die puntmensen [in het Congres] wetgeving schreven, wist je dat AIPAC dat maakte, en ze waren ook in de kamer om aantekeningen te maken over wie wat zei tijdens de beraadslagingen van het wetsvoorstel …. Er was een brief of rekening of iets dat AIPAC naar een van de congreskantoren had gestuurd, en het congreskantoor was niet slim genoeg om de oorspronkelijke titel, die van AIPAC was, te wissen. Toen werd dat een kleine mini-vuurstorm, maar er bestaat niet zoiets als een echte vuurstorm met AIPAC, omdat ze alles kunnen onderdrukken….

Mijn hele 12 jaar in het Congres liep tegen deze mensen aan die alles controleerden. Ze controleerden letterlijk het begrotingsproces; wat kwam er in het budget, wat kreeg een regelitem….Ik zou een telefoontje krijgen en de persoon aan de andere kant van de lijn zou zeggen: ‘Ik wil een inzamelingsactie voor je doen.’ En dan gaan we aan de slag met de planning. Ik zou heel enthousiast worden, want je moet geld hebben om een campagne te voeren. En dan zeiden ze twee weken, drie weken na de planning: ‘Heb je de belofte getekend?’ En dan zou ik zeggen: ‘Nee, ik heb de belofte niet getekend’, en dan zou mijn inzamelingsactie kaput worden…

Het zionistische, Israël-eerste geld is wat de Republikeinse en de Democratische partijen ondersteunt… De manier waarop het werkt is dat het pro-Israëlische geld in uw milieu-PAC zit, in uw vakbond PAC’s, in uw bedrijfs-PAC’s. Het is over de hele linie… Het Amerikaanse nationale belang is niet gelijk aan het Israëlische nationale belang.”

De VS is al meer dan een eeuw een bezet land.

Mckinney is al jaren een doelwit van de pers voor het aan de kaak stellen van de zionistische heerschappij in Washington.

1984

In zijn boek The Triumph Of Reason citeert de Britse auteur Michael Walsh Sir Hartley Shawcross, voormalig procureur-generaal en Britse hoofdaanklager bij de processen van Neurenberg uit een toespraak van Shawcross in maart 1984:

“Ik geloof nu dat Hitler en het Duitse volk geen oorlog wilden. Maar we verklaarden de oorlog aan Duitsland, met de bedoeling het te vernietigen, in overeenstemming met ons principe van Balance of Power, en we werden aangemoedigd door de ‘Amerikanen’ [zionisten] rond Roosevelt. We negeerden Hitlers smeekbede om geen oorlog te voeren. Nu zijn we gedwongen te beseffen dat Hitler gelijk had. Hij bood ons de medewerking van Duitsland aan: in plaats daarvan worden we sinds 1945 geconfronteerd met de immense macht van het Sovjetrijk.”

1984

Yuri Alexandrovich Bezmenov, een Russische KGB-agent zegt in een interview:

“….Psychologische oorlogsvoering. Wat het in feite betekent, is de perceptie van de realiteit van elke Amerikaan zodanig te veranderen dat ondanks de overvloed aan informatie niemand in staat is tot verstandige conclusies te komen in het belang van de verdediging van zichzelf, hun families, hun gemeenschap en hun land. Het is een geweldig hersenspoelingsproces dat erg langzaam gaat en is verdeeld in vier basisfasen. De eerste is demoralisatie.

Het duurt vijftien tot twintig jaar om een natie te demoraliseren. Waarom zoveel jaren? Omdat dit het minimum aantal jaren is dat nodig is om één generatie studenten op te leiden in het land van je vijand, blootgesteld aan de ideologie van de vijand. Met andere woorden, de marxistisch-leninistische ideologie wordt in de zachte hoofden van ten minste drie generaties Amerikaanse studenten gepompt zonder uitgedaagd of gecompenseerd te worden door de basiswaarden van Amerikanisme, Amerikaans patriottisme…

…Uw linksen in de Verenigde Staten, al deze professoren en al deze mooie burgerrechtenverdedigers, ze zijn instrumenteel in het proces van subversie, alleen om de natie te destabiliseren. Als de klus geklaard is, zijn ze er niet meer, ze zijn niet meer nodig. Ze weten te veel. Sommigen van hen raken beledigd als ze de marxistisch-leninisten aan de macht zien komen. Ze denken dat ze aan de macht zullen komen. Dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Ze zullen tegen de muur worden opgesteld en worden neergeschoten ….

Het resultaat? Het resultaat kunt u zien. De meeste mensen die in de jaren zestig zijn afgestudeerd, drop-outs of halfbakken intellectuelen, bekleden nu de machtsposities in de overheid, het ambtenarenapparaat, het bedrijfsleven, de massamedia, het onderwijssysteem. Je zit aan ze vast. Je kunt ze niet kwijt. Ze zijn besmet. Ze zijn geprogrammeerd om in een bepaald patroon te denken en te reageren op bepaalde prikkels. Je kunt niet van gedachten veranderen, zelfs niet als je ze blootstelt aan authentieke informatie.

… Blootstelling aan echte informatie doet er niet meer toe. Iemand die gedemoraliseerd is, is niet in staat om echte informatie te beoordelen. De feiten zeggen hem niets. Zelfs als ik hem overlaad met informatie, met authentiek bewijs, met documenten, met foto’s. Zelfs als ik hem met geweld meeneem naar de Sovjet-Unie en hem het concentratiekamp laat zien, zal hij weigeren het te geloven totdat hij een schop tegen zijn dikke billen krijgt. Wanneer de militaire laars de zijne verplettert, dan zal hij het begrijpen. Maar niet daarvoor. Dat is de tragiek van deze situatie van demoralisatie….

De volgende fase is de crisis. Het kan slechts zes weken duren om een land op de rand van een crisis te brengen. Je ziet het nu in Midden-Amerika. En na een crisis, met een gewelddadige verandering in macht, structuur en economie, heb je de periode van zogenaamde normalisatie die voor onbepaalde tijd zal duren.

Dit is wat er in de Verenigde Staten zal gebeuren als je al deze eikels toestaat om al het goede en het paradijs op aarde te beloven om je economie te destabiliseren, om het principe van vrije marktconcurrentie te elimineren, en om een grote broer-regering in Washington, DC te plaatsen

… De meeste politici, media en onderwijssystemen kaderen in een andere generatie die denkt dat ze in vredestijd leven. vals.

De Verenigde Staten zijn in staat van oorlog tegen de basisprincipes en de fundamenten van dit systeem.

1984

Samuel Blumenfeld publiceert NEA: The Trojan Horse in American Education waarin hij de oorzaken bespreekt van de opzettelijke stommiteit van Amerikanen om plaats te maken voor socialisme:

“De onderwijsmaffia werd efficiënt geleid door peetvaders die gestationeerd waren op belangrijke universiteiten: [Ellwood] Cubberly aan Stanford, die door zijn afgestudeerde studenten bekend stond als “vader”, [Charles]Judd aan de Universiteit van Chicago, [George] Strayer aan Teachers College, New York. Maar een plaatsingsbaron zou alleen een machtsbemiddelaar kunnen zijn als het schoolbestuur zijn gezag erkende, en daarom promootte de onderwijsmaffia “hervorming” van het lokale schoolbestuur dat de controle over de openbare scholen ontnam aan gekozen politici en het in handen gaf van aangestelde professionele opvoeders…

De NEA is waarschijnlijk de intellectueel meest oneerlijke organisatie in Amerika. Het is deels vakbond, deels professionele organisatie en deels politieke partij. Haar interesse in academici is ondergeschikt aan haar radicale politieke en sociale doeleinden.

De georganiseerde arbeid gebruikt de leraren om de vakbonden te helpen verspreiden in de witte boorden en de publieke sector. Het is ironisch dat de leraren in ’s werelds meest vrije natie moeten strijden om hun eigen vrijheid te behouden tegen collega’s die hen een professionele dictatuur zouden opleggen. Een beroep dat zo gedomineerd wordt door de NEA zal ongeschikt zijn om kinderen te leren hoe ze de Amerikaanse vrijheid kunnen behouden, want het eerste wat ze hun zouden moeten leren is hoe ze van de NEA af kunnen komen! Inderdaad, als Amerikaanse leraren hun eigen professionele vrijheid niet kunnen behouden, dan ziet het er voor de rest van ons niet zo goed uit.

Amerika heeft scholen nodig, maar geen overheidsscholen die de belastingbetaler leegzuigen, de kinderen verlammen en onze vrijheden vernietigen. De enige manier om te stoppen ‘een natie in gevaar’ te zijn, is door het onderwijs uit handen van de overheid te halen. Wat we nodig hebben is meer onderwijsvrijheid, meer particuliere scholen en meer ondernemers die onderwijzers zijn.

Ze zullen ons beter onderwijs geven tegen lagere kosten, en alle onoplosbare problemen die door overheidsscholen worden veroorzaakt, zullen eenvoudigweg verdwijnen.

Het was John Dewey die als eerste het idee formuleerde dat hooggeletterdheid een obstakel is voor het socialisme. Voor Dewey was de grootste vijand van het socialisme het privébewustzijn dat kennis zoekt om zijn eigen individuele oordeel en gezag uit te oefenen . De simpele waarheid is dat NEA een sleutelrol heeft gespeeld bij het bevorderen van deze samenzwering tegen alfabetisering. Het was een samenzwering omdat het Amerikaanse volk nooit op de hoogte was van wat er gebeurde en ook geen kans kreeg. Er werd hen nooit gevraagd of ze wilden dat de opvoeding van hun kinderen werd afgestemd op socialistische doeleinden. Dit alles werd van bovenaf opgelegd door opvoeders, psychologen en filosofen die doordrongen waren van een messiaanse missie om Amerika om te vormen tot een socialistische samenleving… het Amerikaanse klaslokaal is een plaats geworden waar intense psychologische oorlogvoering wordt gevoerd tegen alle traditionele waarden. Een kind op een Amerikaanse openbare school is niet meer dan een proefkonijn in een psychiatrisch laboratorium, gemanipuleerd door getrainde ‘change-agents’. Dit alles wordt gedaan met miljarden federale dollars in de grootste zwendel in de menselijke geschiedenis.

1985

In een artikel dat later in 1996 werd gepubliceerd, getiteld The Chip Tatum Chronicles: Testimony of Government Drug Running, levert voormalig CIA-officier Chip Tatum gedetailleerd bewijs van de drugshandel van de Amerikaanse overheid, waarvan hij in de jaren tachtig als helikopterpiloot van de CIA getuige was.

Het werk van Tatum biedt een detailniveau dat onmogelijk is voor iemand anders dan een voormalige CIA-officier.

De krant bevat gedetailleerde vluchtplannen voor veel cocaïnezendingen, waarin hem meestal werd verteld dat zijn lading “vaccins” of “medische benodigdheden” was, maar bij veel gelegenheden ontdekte hij dat de zendingen waren gevuld met cocaïne.

Hij beschrijft ook bijeenkomsten om cocaïnetransporten te regelen waarbij de zittende vice-president George HW Bush, de gouverneur van Arkansas, Bill Clinton, de toekomstige Amerikaanse procureur-generaal William Barr, Oliver North, de voormalige Mossad-agent Mike Harari en vele anderen betrokken waren:

Dr. Lasater kwam als eerste uit de limousine. Ik herkende hem van een eerdere vlucht. Hij werd gevolgd door twee anderen. Dr. Lasater stelde zich aan mij voor, blijkbaar niet beseffend dat we elkaar eerder hadden ontmoet, en vroeg of wij het vliegtuig met de donororganen waren. Ik vertelde hem dat we de koelers hadden en wees ernaar achter in het vliegtuig. Doug, onze crewchef, hielp de limousinechauffeur van Lasater met de koelers. De zware koeler ging in de limousine en de lichte koeler werd in het busje geladen. Dr. Lasater stelde me voor aan de twee heren die bij hem waren. Eerst maakten we kennis met de gouverneur van Arkansas, gouverneur William J. Clinton, en vervolgens zijn veiligheidschef, Raymond “Buddy” Young.

(Klik hier om het volledige artikel te lezen.)

Omdat de CIA onafhankelijk van de Amerikaanse regering opereert, en omdat ze haar superioriteit over de Amerikaanse regering en immuniteit van vervolging na het Church Comité had gevestigd, en omdat ze werkt onder geheime operaties en met zwarte budgetten, is het bijna onmogelijk om de CIA te stoppen . Zelfs een politicus die ze probeert te ontmantelen, zoals John F Kennedy, zal gewoon worden verwijderd. Alleen een massaal publiek ontwaken van de nuttige idioten in de Verenigde Staten kan het land verenigen en de regering weer onder controle brengen.

Tatum was een Vietnam Special Forces Air Combat Controller, een piloot voor speciale operaties van het Amerikaanse leger en een CIA-agent. Hij overleefde verschillende aanslagen op zijn leven nadat hij informatie had gepubliceerd over wat hij zag. Anno 2020 doet hij nog steeds een podcast over Zio-corruptie.

1985

De joodse auteur Jack Bernstein publiceert zijn boek, The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel . Na te zijn gevallen voor zionistische propaganda en een comfortabel leven in de Verenigde Staten heeft achtergelaten om in “Israël” te leven, ontdekt Bernstein al snel dat Israël gewoon een interneringskamp is voor Joden over de hele wereld die ten prooi vallen aan de zionistische propaganda. Ze worden daar vastgehouden om de ‘staat’ de schijn van legitimiteit te geven, terwijl de echte eigenaren in Europa en de Verenigde Staten wonen. Hij schrijft:

Zionistische propaganda heeft het Amerikaanse volk doen geloven dat het zionisme en het jodendom één en hetzelfde zijn en dat ze religieus van aard zijn. Dit is een flagrante leugen… Het zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Asjkenazische) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht achter het communisme/socialisme zijn geweest. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een één-wereldregering onder de controle van de zionisten en de zionistisch georiënteerde joodse internationale bankiers. Communisme/socialisme zijn slechts instrumenten om hen te helpen hun doel te bereiken…

…We waren gevuld met de valse propaganda dat Joden in Amerika werden vervolgd. Dus tussen 1967 en 1970 vielen ongeveer 50.000 Amerikaanse Joden voor deze zionistische propaganda en migreerden naar Israël. Ik was een van die sukkels.

Ik wil erop wijzen, en zelfs benadrukken, dat HET SOMMIGE VAN DEZELFDE TROEP (ASHKENAZI) COMMUNISTISCHE/SOCIALISTISCHE JODEN (Bolsjewistische) JODEN IS DIE NAAR ISRAL MIGREREN, DE CONTROLE VERKRIJGEN OVER DE ZIONISTISCHE BEWEGING EN DE REGERING VAN ISRAELL HEBBEN GEDOMINEERD SINDS HET BEGIN IN 1948.

Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat Joden NIET één ras van mensen zijn. Er zijn twee verschillende groepen Joden in de wereld en ze komen uit twee verschillende delen van de wereld – de Sefardische Joden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de Ashk-nazi-Joden komen uit Oost-Europa.

De Sefardische groep is de oudste groep en zij zijn, indien aanwezig, de Joden die in de Bijbel worden beschreven, omdat ze in het gebied woonden dat in de Bijbel wordt beschreven. Ze zijn bloedverwanten van de Arabieren…

De Asjkenazische joden, die nu 90% van de joden in de wereld uitmaken, hadden een nogal vreemd begin.

Aan de oostelijke rand van Europa leefde een stam die bekend staat als de Khazaren. Rond het jaar 740 na Christus besloten de Khazar-koning en zijn hofhouding dat ze een religie voor hun volk moesten aannemen. De Khazaren kozen voor het jodendom, maar dat was niet om religieuze redenen. Als de Khazaren voor de islam hadden gekozen, zouden ze de sterke christelijke wereld boos hebben gemaakt. Als ze voor het christendom hadden gekozen, zouden ze de sterke islamitische wereld boos hebben gemaakt. Dus speelden ze op veilig – ze kozen voor het jodendom. Ergens in de 13e eeuw werden de Khazaren van hun land verdreven en migreerden ze naar het westen, waarbij de meesten van hen zich vestigden in Polen en Rusland. Deze Khazaren staan nu bekend als Asjkenazische Joden. Omdat deze Khazar (Asjkenazische) joden alleen maar voor het jodendom kozen, zijn ze niet echt joden – althans geen bloedjoden. Er is een groot verschil tussen Sefardische en Asjkenazische joden. Ze zijn niet één verenigd volk. Ze zijn sociaal, politiek en vooral raciaal verdeeld.

Net als de Gestapo houden ze zich bezig met het onderdrukken van iedereen die handelt of zich uitspreekt tegen de marxistisch/fascistische regering van het door de zionisten gedomineerde Israël…. Israël is een ‘politiestaat’ en geen democratie. Het zijn de twee gezichten van het communisme en het nazi-achtige fascisme die Israël regeren. Democratie is slechts een illusie. Fascisme is nationaal-socialisme. Communisme is internationaal socialisme.

Economisch is Israël failliet. Als er geen hulp van Amerika was geweest, zou de economie van Israël al lang geleden zijn ingestort. Israël is een ‘welvaartsstaat’ in elke zin van het woord – het is Amerika’s meest begunstigde uitkeringsgerechtigde.

Toen Palestijnse moslims en Palestijnse joden Palestina bezetten (NB.: eigenlijk bewoonden / woonden in) , was er een religieus aura. Maar sinds de zionisten het gebied overnamen en de staat Israël stichtten, is het een van de meest zondige naties ter wereld waar slechts ongeveer 5% van de Joden religieus is. Het is interessant om op te merken dat degenen die sterk religieus zijn Arabische moslims en Arabische christenen zijn, die een kleine minderheid vormen in Israël.

Het Amerikaanse volk is ertoe gebracht te geloven dat joden ‘Gods uitverkoren volk’ zijn. Deze mythe is begonnen door een kleine groep Joden. Maar is het niet vreemd dat het niet de religieuze joden zijn die beweren ‘Gods uitverkoren volk’ te zijn. Het zijn de atheïstische niet-gelovige Joden die die eer opeisen….

Een Israëlische religieuze Jood zei het goed: “Eens werden wij Joden door God gekozen om zijn boodschappers te zijn. Maar dat recht hebben we lang geleden verspeeld.”

De joods-christelijke ethiek waar we zoveel over horen in Amerika is een grote grap – het resultaat van een intense zionistische propagandacampagne. Ik zal nog een laatste gedachte over de mythe van ‘Gods uitverkoren volk’ inbrengen: God zei: “Pas op voor degenen die zichzelf Joden noemen en het niet zijn, want ze liegen.”

In 1831 begon een zware migratie van joden uit Rusland naar Amerika. De meesten van hen waren communistische joden. Zoveel van deze communistische/bolsjewistische joden vestigden zich in New York City, dat New York ook wel ‘Moskou aan de Hudson’ wordt genoemd. Beslissingen over het communistische beleid komen niet uit Moskou, maar uit New York City.

Er is een nauwe band tussen de zionistische/bolsjewistische joden in New York City en de zionistische/bolsjewistische joden in Moskou, en strekt zich uit tot de zionistische/bolsjewistische joden die de Israëlische regering domineren. De zionistische macht over de Amerikaanse regering in Washington, DC komt voort uit de zionistische/bolsjewieken in New York City.

Als niet meer Amerikanen op de hoogte worden gebracht van de waarheid over het zionistische/marxistische Israël, kunt u er zeker van zijn dat, vroeg of laat, deze atheïsten die beweren Gods uitverkoren volk te zijn, de VS zullen misleiden tot een oorlog in het Midden-Oosten tegen de Arabieren die in het verleden altijd beste vrienden van Amerika geweest. Dan, – zullen er meer Amerikaanse jongens sterven vanwege deze slimme moorddadige zionisten, die overigens verantwoordelijk zijn geweest voor het duwen van Amerika naar de EERSTE WERELDOORLOG I. WERELDOORLOG II, de KOREAANSE OORLOG en de VIETNAM OORLOG. Terwijl zionistische internationale bankiers en andere zionistische joden bezig waren hun winsten uit die oorlogen te tellen, rouwden Amerikaanse moeders en vaders, broers en zussen om het verlies van hun zonen en broers.

U zult zich herinneren dat ik zei dat mijn problemen in Israël begonnen toen ik, een Asjkenazische jood, met een Sefardische jodin trouwde. Antisefardische behandeling door Asjkenazische joden is zelfs officieel overheidsbeleid. Dit racisme zit heel diep in Israël en verdeelt de Joodse bevolking scherp.

Op een dag ging ik een café in Tel Aviv binnen. De plaats was druk en ik ging op de enige beschikbare stoel zitten. Aan deze tafel zaten ook 5 Sefardische joden uit Marokko. Ze kwamen erachter dat ik Hebreeuws aan het studeren was, dus hielpen ze me met mijn studie toen een Israëlische politieagent met blauwe ogen het café binnenkwam.

Hij beval me: ‘Ga weg bij die Kooshim. ‘Kooshim’ betekent in het Hebreeuws ‘negers’. Ik antwoordde: “Nadat ik klaar ben met eten.” De officier trok zijn dienstrevolver en zei: “Je gaat nu!”

‘Je kunt maar beter naar hem luisteren,’ adviseerde de café-eigenaar. Dus ik stond op. De officier stond dicht bij me, richtte zijn pistool recht op mijn gezicht en beval: “Gooi je koffie en gebak op de grond.” Met een pistool op me gericht, maakte ik geen ruzie, ik gooide de koffie en het gebak op de grond. Toen zei hij: “Ga hier weg en kom niet meer terug.” Later hoorde ik dat ik geluk had. Hij had me kunnen arresteren als hij had gewild; en hij had me zelfs kunnen neerschieten onder vage Israëlische wetten.

Als iemand in de VS klaagt over politiegeweld of wangedrag, is er een onderzoek, maar niet in Israël. Degene die een klacht indient, kan represailles van de politie verwachten in de vorm van een pak slaag.

De door zionisten gecontroleerde nieuwsmedia in Amerika heeft het Amerikaanse volk het nieuws onthouden dat Israël intens racistisch is. De meeste Asjkenazische joden in Amerika zijn zich niet bewust van het racisme in Israël. Zelfs de Joden die Israël hebben bezocht, weten het niet, omdat ze zorgvuldig worden weerhouden van getuige te zijn van racistische incidenten.

Er zijn maar weinig joden die het jodendom beoefenen. De meeste Joden zijn atheïsten of ze volgen het humanisme, dat een anti-God-religie is. Dus het beeld dat Joden een religieus volk zijn dat naar Israël kijkt als een vervulling van bijbelse profetieën, is een mythe.

VAN DE INHOUD VAN DIT BOEK WORDT VERWACHT EEN STERKE REACTIE VAN DE ZIONISTISCHE JODEN TE BRENGEN.

Ik ben me terdege bewust van de tactieken die jullie, mijn zionistische broeders, gebruiken om iedereen tot bedaren te brengen die probeert een van jullie subversieve daden aan de kaak te stellen. Als de persoon een niet-Jood is, roep je: “Je bent antisemitisch”, wat niets meer is dan een rookgordijn om je acties te verbergen. Maar als een Jood de persoon is die de onthulling doet, neem je je toevlucht tot andere tactieken:

* Eerst negeer je de beschuldigingen, in de hoop dat de informatie niet wijdverbreid wordt verspreid.

* Als de informatie te veel mensen begint te bereiken, maak je de informatie belachelijk en de persoon of personen die de informatie geven.

* Als dat niet werkt, is je volgende stap karaktermoord. Als de auteur of spreker niet bij voldoende schandaal betrokken is geweest, ben je bedreven in het verzinnen van schandaal tegen de persoon of personen.

* Als geen van deze effectief is, staat u bekend om uw toevlucht tot fysieke aanvallen.

Maar NOOIT probeer je te bewijzen dat de informatie onjuist is.”

(Meer inhoud van dit boek is hier te vinden.)

Over de cabal

Het woord cabal is al eens eerder gevallen. Cabal/elite/illuminatie enz. zijn verschillende takken in de deep state die overal infiltreren om macht en invloed uit te oefenen.

In het Engels betekent cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan kabbala, een mystieke stroming binnen het jodendom. Kabbala betekent tevens: ‘occulte, geheime leer of wetenschap’. In de tijd dat de cabal (de Khazaren) in Khazarië gevestigd waren, zijn ze onder druk van de Russen bekeerd tot het jodendom. Vermomd onder deze geaccepteerde religie bleef men echter hun Babylonische zwarte magie beoefenen, want in werkelijkheid waren het Satanisten.

De cabal aanbidden satan (lucifer) De satan kennen we uit de bijbel en satan betekent: de tegenstander. De satan wordt in de bijbel steeds bestreden. De profeten waarschuwen constant voor de satan. Ik heb nooit begrepen wat er precies mee bedoeld werd. Tot dat ik begreep hoe satan de wereld in zijn greep hield en hoe alles precies in zijn werk ging.. Men houdt zich ook bezig met de occulte zaken: astrologie en zwarte magie. (ook hiervoor wordt in het boek Henoch gewaarschuwd) Tijdens occulte rituelen worden andere entiteiten uitgenodigd die zich voeden met de angst (heftige energie met een hele lage frequentie) ( waar ik al eerder over schreef) . Lucifer en zijn aanhangers rebelleerden en leven van rebellie en angst van de slachtoffers tijdens deze rituelen. Het zijn onder andere bloedrituelen letterlijk met slacht-offers, waarbij dieren, baby’s en kinderen verkracht, gemarteld en geofferd worden. De misdaden zijn echter zó grotesk en gruwelijk dat veel mensen dit aanvankelijk weigeren te geloven. Dat is daarmee hun beste bescherming. Uiteraard gebeurt dit alles in het diepste geheim en vinden deze rituelen vaak plaats in de catacomben van o.a. kathedralen en synagogen. Gelukkig komen er steeds meer overlevenden en ooggetuigen naar voren die bij deze rituelen aanwezig zijn geweest. Hun getuigenissen zijn zeer schokkend en overweldigend maar het is belangrijk dat de mensheid beseft wie hun zogenaamde leiders zijn.

De omringende landen van het volk van de khazaren hadden veel last van o.a. roof van hun kinderen. Hier komen de volkse waarschuwingen vandaan dat “joden kinderen roofden”. Dit werd later beschouwd als laster. Ik schreef al eerder: de machthebber schrijft het nieuws, de geschiedenis en bepaalt wat in de leerboeken komt. Dit is de besmetting van het gewone jodendom. Maar het volk was niet gek. Kleine kinderen kregen vroeger een kruisje op hun voorhoofd van hun moeder als ze naar buiten gingen (dat gebruik ken ik ook nog) en de oudere kinderen moesten op de jongere passen. We wisten niet veel maar wel wat “kinderlokkers” waren. Later werd dat zogenaamd bijgeloof. Maar dat was het niet. De weerkerende roep om legaliseren van seks met kinderen komt hier vandaan.

De cabal weet dat om aan de macht te blijven de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen, verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme energie en zin en gigantische oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

De meerderheid van de mensheid wil in vrede en harmonie met elkaar leven. De meeste mensen willen geen geweld of oorlog. De mensen willen respect voor het leven en met name het leven van baby’s en kinderen koesteren. In zijn diepste wezen wil de mens in harmonie met de natuur leven, milieuvervuiling opheffen en het armoedeprobleem oplossen.

De cabal is de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild is, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit.

De cabal is nog steeds de machtigste groep op aarde. Ze hebben de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie enz..

Ze hebben bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedofilienetwerken en orgies om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de cabal handelen worden rijkelijk beloond. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht willen ze de volledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen.

De cabal heeft in 1776 de illuminatie opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderbergroep, Trilaterale Commissie, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations, en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen samen noem je de schaduwregering (deep state) . Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten-politici wordt uitgevoerd. Het is dus niet één organisatie, maar losse organisaties die via bepaalde personen aan elkaar verbonden zijn. Alleen een paar enkelingen aan de top van de piramide hebben het totaaloverzicht.

Er is een aantal machtscentra in de wereld van waaruit de cabal opereert:

Rome: het spirituele machtscentrum en vestigingsplaats van de jezuïeten. Vaticaanstad is een soevereine stadstaat, een enclave binnen Rome, met een eigen rechtssysteem.

Londen: het financiële centrum gevestigd in de City of London. De City is weliswaar geen onafhankelijke staat zoals Vaticaanstad, maar de Britse wetten gelden er niet. Het is een stukje Londen waar zelfs de Britse koningin geen zeggenschap heeft.

Washington DC: het militaire centrum. DC, District of Columbia wordt door insiders ook wel het District of Criminals genoemd. Het is een aparte stadstaat met eigen statuten. Via het Nation States Project hebben de verenigde staten zich losgemaakt van de federatie en Washington DC, waardoor op papier de federale wetten vanuit Washington er niet meer gelden. Dit zie je echter nog niet in de praktijk gebracht. (Lees hier over het Nation States Project) .

Jeruzalem: Het nieuwe spirituele machtscentrum. Het vaticaan en de jezuïeten zijn in het geheim bezig om in Jeruzalem Solomons tempel te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde jezuïeten-enclave te huisvesten. Twee derde van de grond in Jeruzalem is inmiddels in het bezit van het vaticaan/ de cabal. Er wordt aan de lopende band gesloopt in Jeruzalem. Het schijnt dat de cabal een groot deel van Israël in bezit heeft.

De cabal heeft er duizenden jaren over gedaan om hun machtsstructuur op te bouwen. Ze hebben een lange termijn plan dat van generatie op generatie wordt voortgezet. Het voeren van 3 wereldoorlogen is onderdeel van dit plan en reeds in 1776 vastgelegd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geen ongelukkige samenloop van omstandigheden die geëscaleerd zijn, maar schriftelijke overeenkomsten die tientallen jaren daarvoor tussen de betrokken landen zijn afgesloten. Deze overeenkomsten zijn in het grootste geheim gesloten. Zo is al in 1921 tot de Tweede Wereldoorlog besloten. Oorlogen zorgen voor inkomsten in de wapenindustrie.

Het gebrek aan een geweten is kenmerkend van deze groep (zie vorige stuk over psychopaten bij “Over Baäl”), ze gaan letterlijk over lijken zonder dat ze daar gewetenswroeging door krijgen. Naar buiten toe kunnen ze echter heel sympathiek en empathisch overkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders extra verwarrend. Het is vaak niet voor te stellen dat deze ogenschijnlijke aardige mensen tot zulke gruwelijke daden in staat zijn. Net als Janus, de Romeinse god met twee gezichten, schuilt er achter hun representatieve masker een monsterlijk figuur die vaak letterlijk ‘hun ziel aan de duivel heeft verkocht’.

De cabal voert eigenlijk oorlog tegen de mensheid. Het is een strijd tussen het goed en het kwaad, die al heel lang speelt, maar waarvan we nu midden in de eindstrijd zitten. Het is de strijd van lucifer/de satan tegen God om macht. Over de eindtijd en de openbaringen zal ik nog schrijven.

De cabal bezit ook alle Main Stream Media (MSM) , de reguliere kranten en televisiekanalen. wereldwijd. Ze hebben zelfs controle over een groot deel van de alternatieve media op internet. Daarnaast hebben ze duizenden trollen in dienst die opzettelijk desinformatie verspreiden en eerlijke journalisten zwart maken. Volgens insiders wordt er 7 miljard per jaar besteed om deze machine te laten draaien. Daardoor hebben veel mensen geen idee wat er werkelijk achter de schermen speelt.

Daarom is het moeilijk om waarheid te achterhalen. Het kost veel tijd, veel leeswerk, zoekwerk, je moet je door bagger heen worstelen en je uit de modder trekken. Keer op keer. Ik besef dat veel mensen dat niet kunnen. Daarom probeer ik dit zo makkelijk mogelijk op te schrijven en op mijn blog te zetten. Veel mensen zijn er mee bezig. Je moet door veel misleidende informatie heen, veel filmpjes bekijken, door reclame heen worstelen enz. En heel veel slikken bij veel gruwelijke informatie en beelden.

De cabal heeft zich al honderden jaren kunnen voorbereiden. Ze wisten al heel lang dat deze eindstrijd er ging komen. Ze hebben het financiële systeem zo ingericht dat mensen afhankelijk zijn geworden van banken en overheden, een groot deel van hun inkomen afstaan aan de cabal (via belastingen) en niet meer zelfvoorzienend zijn.

Veel mensen denken dat ze de strijd aan kunnen gaan zonder God. Voor mij is de bijbel mijn houvast om te begrijpen wat er aan de hand is en waar ik naar moet kijken en wie ik kan vertrouwen. Als God niet genoemd wordt, is voor mij de informatie al geïnfiltreerd. De cabal geeft kennis weg maar houdt ook kennis achter of bespeelt de lezer. Ze verbinden goed met kwaad. Ware kennis met ongeloofwaardige zaken. Ze noemen het goede het kwade en het kwade het goede.

De cabal maakt gebruik van marionetten en lokt oorlog en strijd uit. Ze zoeken voortdurend rebellie. Zetten groepen tegen elkaar op. Ze terroriseren de gewone mensen. Soros is zo’n man die met zijn geld en stichtingen mensen koopt en traint. Daarom ontstaan er “opeens” actie groepen van jonge mensen die strijden tegen bv. de “vleesindustrie” of voor een “beter klimaat”. Als ze dat zelf hadden moeten organiseren hadden ze de tijd en het geld niet. Er zit meer achter het kapot maken van de landbouw. Dat kan gaan om kunstmatig schaarste of kunstmatig honger te organiseren maar ook om boeren de nek om te draaien. Veelal zitten die tot hun nek in de schulden. Als ze hun bedrijf niet meer/ niet goed kunnen voortzetten vallen ze ten prooi aan de bank. Zo kan de bank hun grond/bedrijf confisqueren. Zo verwerft elite grond en kapitaal. Het beruchtste voorbeeld van kunstmatige hongersnood is de holomodor in de Oekraïne in de jaren ’30. En het gebeurt nu in Jemen.

Het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd is niet het enige en juiste beeld. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, met dure auto’s en op hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de cabal, de illuminatie, de deep state die je overal kunt vinden. De boosheid van de gewone getergde mens richt zich vaak tegen de verkeerde maar begint zich wel steeds meer tegen deze elite te keren.

Deze elite schroomt niet om oorlog en strijd uit te lokken en doet dat regelmatig d.m.v. fals flag operaties. Mensen die dit ontdekken en blootleggen en er over schrijven (klokkenluiders) worden belachelijk gemaakt of men doet hen af als gekken die complotten verzinnen of deze mensen komen om.

(N.B. De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgen van de aanslag (de laatste tijd moeten vaak moslims aanslagen plegen. Ik kom daar op terug. De Christenen moeten uitgeroeid worden want de cabal weet dat zij grote tegenstanders zijn ) zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen. Verder wordt er gebruikt gemaakt van hoax. De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden. Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgesteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je niet overlaten aan onervaren schutters. Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven. Of ze weten iets van stromannen waardoor ze chantabel zijn. Er wordt regelmatig een paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan. De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden.)

Voor de cabal is numerologie van vitaal belang. De “occulte erediensten” vereisen precisie omdat zij werkelijk geloven dat zij met hun diensten bepaalde vermogens zullen ontvangen. Zij doen “het kwade” om het voor hen “goede” te ontvangen. Ze geloven dat ze (half) goden zijn of kunnen worden. Ze menen dat ze recht hebben op hun rijkdom en macht. De bijbel staat vol met waarschuwingen hier tegen. (zij die het kwade goed en het goede kwaad noemen). Vandaar dat valse-vlag-aanslagen altijd op bijzondere datums gepleegd worden. (Op ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.)

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Het heeft te maken met de overtuiging van de cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het vermeende slachtoffer, de mensen (het slachtvee) ondernemen geen actie om zich te verweren, de mensen daarmee het karma op zich nemen.

Ik snap dat er lezers zijn dit dit verhaal niet willen geloven. Ik heb er zelf mee geworsteld. Ik kon niet begrijpen dat de “boven ons gestelden” zo slecht konden zijn. De bijbel geeft mij steun om te begrijpen. En ik houd steeds voor ogen: nee, wij doen dat niet maar zij wel.

N.B. de acties bij de varkensboer in Boxtel (20190513) zijn gecoördineerd. Soros ondersteunt. Dezelfde acties, dezelfde leuzen, dezelfde kleding in Canada. Zo ging dat ook “ineens”met de “klimaatmarsen” en met “klimaatspijbelen”. Vraag je bij alle acties af waar ze vandaan komen en wat de bedoeling is. Meestal is bedoeling dat er ontregeling moet plaatsvinden of is er een verdienmodel. Bedenk altijd dat de mens de mens een wolf is en de mens is de mens een verdienmodel. De actievoerders zijn idealisten die vaak niet door hebben dat ze misbruikt worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_vlag

Over baäl/bel

Baäl ‘Heer’ of ‘Meester’ was in het antieke Midden-Oosten een van de vele goden. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Hij werd aanbeden door de Kanaänieten, de Feniciërs, de Arameeërs en de Carthagers. Baäl betekent in feite de Heer in het Kanaänitisch en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het was de titel van de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend.

In de bijbel kennen we hem als de satan. De goden en halfgoden waren met lucifer uit de hemel geworpen en lucifer organiseerde in zijn eigen wereld zijn eigen aanbidding. Dit kennen we tot op de dag vandaag in de satanische verheerlijking in de satankerken/tempels en in de vrijmetselarij.

Baäl was het Kanaänitische en Fenicische woord voor Heer en in deze zin was een Baäl de koning onder de plaatselijke goden. Zo was er een Baäl Hadad, Baäl Melkart, Baäl Moloch, Baäl Zebub, enz. Vele steden en volkeren in het oude Kanaän hadden elk hun eigen streekgebonden Baäl, zo ook de Fenicische koloniën. In Ugarit heette hij bijvoorbeeld Hadad, maar deze werd ook gewoon met zijn titel van “Heer” Baäl genoemd. Baäl is een West-Semitisch woord; in het Oost-Semitisch is het overeenkomstige woord Bel en ook dat woord stond eenvoudig voor Heer. De koning van een stad kreeg zelf de titel van ‘Baäl’ toebedeeld voor de duur van zijn ambt. Oorspronkelijk kreeg hij dit van de vertegenwoordigster van de godin tijdens een speciale ceremonie, de hieros gamos of het rituele huwelijk. Hij was daarom de zoon/minnaar van de godin, en werd in die hoedanigheid ook Tammuz genoemd. De baäl van Ugarit, Hadad, was uitgegroeid tot de machtigste in het gebied, maar bleef onder El.

Hier komen we bij de problemen van het oude testament. (O.T.) Wie is God in dit gedeelte van de bijbel? Het joodse volk werd uitgekozen door de Ware God om Zichzelf kenbaar te maken en om in te grijpen. Maar de voortdurende strijd in het volk was de strijd om toch voor baäl te kiezen en niet voor de Ware God. Het joodse geloof bleef geïnfiltreerd door de aanbidders van baäl en dat maakt het zo moeilijk om het O.T. te lezen. Wie is het als ze het hebben over Heer? Wie is God? De profeten strijden hier tegen en Jezus doet dat later ook. (de farizeeën waren satanisten en Jezus noemt ze addergebroed)

De aanbidding van baäl ging niet alleen gepaard met de wellustige praktijken van vruchtbaarheidscultussen, maar ook praktijken als het offeren van kinderen. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag.

2 Kr 17,3:

De HEERE was met Josafat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David, en hij zocht de Baäls niet, maar hij zocht de God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en deed niet zoals Israël deed.

In de katholieke bijbel staat niet Heere maar jahwe en dat is dus misleidend. het heeft lang geduurd voor ik deze corruptie door had)

Israël viel steeds weer voor de Baäls:

Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.
Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.
Ri 2:13 Want zij verlieten den HEERE, en dienden den Baal en Astharoth.

(Ri is Re is Rechters, in sommige vertalingen staat dus Heere maar in andere jahwe. Dat is dus misleidend)

Jer 19:4 omdat zij Mij verlaten hebben, deze plaats [van Mij] vervreemd hebben, en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, die zij niet gekend hebben, zij, hun vaderen en de koningen van Juda. Zij hebben deze plaats gevuld met bloed van onschuldigen.
Jer 19:5 Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden [als] brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.

Openbaringen 2,9: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Die kennen we nu als de Khazaren/Chazaren. Cryptojoden die de wereld beheersen en het gewone jodendom de slechte naam bezorgen.

De spirituele joden (jood is van Juda/Judea) moeten strijden tegen satanische krachten binnen hun geloof. Alle religies zijn geïnfiltreerd door deze satanische krachten. Deze krachten (geest) zijn ook in alle maatschappelijke instituties geïnfiltreerd en regeren zo de wereld. We kennen de macht van de Khazaren (Cryptojoden) die het spirituele jodendom en de gewone joden in diskrediet hebben gebracht. Ze zetten binnen het jodendom joden tegen elkaar op, Doen dat binnen de islam en binnen het Christendom. Het doel is de beheersing van de wereld.

Ik heb het eerder gehad over de Rothschild en over de elite maar het is lastig bespreekbaar te maken omdat het overgrote deel van de mensen slaapwandelend” door het leven gaat en krampachtig “politiek correct” tracht te leven.

Mensen hebben het soms wel over pedofielen en zelfs satanische bloedoffers, maar willen niet vaak naar de achtergrond van dit alles gaan. En dat is heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom.

Alles gebeurt al dan niet door de macht van K/ Chazaren.

De elite van de Chazaren, de werkelijke top van de piramide (die ik eerder al benoemde), ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De God van de bijbel (van het O.T.) waarschuwt constant tegen de Babylonische afgoderij. Je kunt dat ook teruglezen in het boek van Henoch.

Daarom ook wil God niet dat er beelden van hem gemaakt worden en wil Hij Zijn Naam niet zeggen. Hij zegt Ik Ben Wie Ik Ben. De joden noemen Hem de onnoembare. Hij zegt ook: maak geen gesneden beelden van mij. Uit opgravingen weten we dat er beelden zijn gevonden van hout en steen van baäl. Deze beelden werden aanbeden en God wilde die gebruiken uitroeien. Keer op keer moest God ingrijpen als de joden toch weer voor baäl kozen. De satans verheerlijking gaat tot op de dag van vandaag door. Deze verheerlijking is in alle godsdiensten doorgedrongen. Rome is er definitief mee besmet sinds de jaren zestig maar eigenlijk al veel eerder. Het ware Christendom en Jodendom moeten uitgeroeid worden. En de moslims moeten uiteindelijk elkaar afslachten. Baäl (lucifer) wil het alleen recht.

De omringende landen van het Het Rijk der Chazaren, onder aanvoering van Rusland werden het gewelddadige gedrag absoluut spuugzat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen. De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als of ook wel satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten. De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil. Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse magie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. Dit alles duurde tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM). Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden. Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land. En dit is de ware oorzaak van de moord op de tsaar, het uitroepen van de revolutie en de wrede overheersing door de communisten. Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen en niet veel later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen. De Rothschilds zijn uit Duitsland vertrokken en via Engeland naar Amerika gegaan om vandaar uit te werken aan één wereldregering met één wereldreligie(de hunne). Ze haten Duitsland en daarom moet dat land al heel lang bloeden. (Zij )De Rothschilds) zijn de aanstichters van W.O. 1 en 2 en zij zorgen nu voor een enorme ontwrichting in Duitsland d.m.v. ongecontroleerde migratie. Duitsland mocht niet groot worden en werd het steeds toch. Nu moet het land er weer aan geloven: de mensen moeten kapot, de industrie moet kapot.

De Rothschilds hebben het geldsysteem zoals het nu is “uitgevonden” en hebben het bankwezen geïnfiltreerd. Ze hebben de City of Londen gecreëerd en beheersen de FED en de Vaticaanbank.

Waarom kenden we de geschiedenis van de Chazaren niet? Eerder heb ik al geschreven over de machthebbers die de geschiedenis schrijven en het onderwijs beïnvloeden. Bovendien waren veel archieven in oost Europa en Rusland gesloten. Maar na de val van muur zijn er bij het openen van vooral archieven van Rusland en Oekraïne veel geschiedenissen boven water gekomen. En waarom wij het niet weten? Om dat zij het niet willen dat wij het weten.

De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd. Daarom wordt Rusland in onze media afgeschilderd als de vijand. Daarom wordt er steeds oorlog/strijd uitgelokt.

Politiek correct denken brengt je nu in een spagaat. Je denkt dat dit niet kan. Wij kunnen het niet maar zij wel. Ik heb al eerder geschreven over psychopaten die onze wereld runnen. Zij zijn er niet voor ons welzijn maar het gaat om hun macht en hun geld. Wij zijn het slachtvee, het melkvee. Ik weet dat het niet fijn is om te lezen. Je kunt er voor kiezen om het niet te willen weten en in slaap te blijven. maar eens komt de rekening. Word maar liever wakker.

Ik schreef al eerder over misleiding. Gaslighting is zo’n vorm.

Gaslighting, een vorm van psychologisch misbruik waarbij een slachtoffer, op kleine of grote schaal, aan het twijfelen wordt gebracht over zijn eigen perceptie, geheugen en psychische gezondheid. Bijna niemand ontkomt er nog aan. Gaslighters varen er wel bij om ons in die toestand van chronische twijfel te brengen, want als we waarheid niet meer van leugen kunnen onderscheiden, dan gaat álles erin als zoete koek. Het doel is dus desoriëntatie en dan ondermijning en het vindt tegenwoordig op grote schaal plaats. Vanuit grote bedrijven, de politiek en media, bijna uitsluitend uit links progressieve hoek. Het is tijd om bewust te worden.

En onze wereld wordt veelal geleid door psychopaten. Ze liegen heel makkelijk en doen dat ook nog eens heel charmant.

Kenmerken van de psychopaat:

Oppervlakkige charme en welbespraaktheid.

Gevoelens van grandiositeit.

Pathologisch liegen.

Manipulatief en sluw gedrag.

Gebrek aan berouw of schuld.

Ontbreken van emotionele diepgang (vluchtige emoties)

Kil en/of gebrek aan empathie.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.

Zij ontregelen en diegenen die ontregeld worden snappen het eerst niet en willen het niet geloven. We willen het sprookje geloven.

De narcistische sociopaten/psychopaten hebben hulp nodig om hun doel te bereiken en ze zoeken overal marionetten om het werk te doen. Ze zijn overal geïnfiltreerd en zoeken naar zwakke broeders die omkoopbaar zijn. En zoals ik eerder schreef: oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden. Je weet niet wat jij doet om je hypotheek te betalen of om je baan te behouden. We kunnen wel het kwaad blootleggen en bestrijden. Maar mensen die gekocht worden zijn in groot gevaar. Niet alleen omdat ze hun ziel aan de duivel verkopen. Ook omdat ze hun geloofwaardigheid op den duur verliezen en niet meer terug kunnen. Ze betalen een hoge prijs.

Wat is manipulatie?

Manipulatie is een begrip uit de psychologie, en hiermee wordt bedoeld: Het voor elkaar krijgen van bepaalde zaken bij een ander zonder dat je daarbij goede argumenten nodig hebt. Je probeert met manipulatie dus het gedrag of iemand’s mening te veranderen.

Verschillende manieren om te manipuleren

Handelen met voorkennis

Eenzijdige informatie verstrekken

De salamitactiek

De schaaktactiek

Goochelen met tijd

Het onmogelijke voorstellen

De aanhouder wint

Een vertragend verzet voeren

Verdeel en heers

Door misleiding en manipulatie worden we voortdurend op het verkeerde been gezet en dat is de bedoeling. We bevinden ons voortdurend in de staat van cognitieve dissonantie. Daarom zijn er zo veel mensen ziek en moe. Voordurend je wereldbeeld op orde houden wordt steeds ingewikkelder.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_der_Chazaren
https://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=275
https://politiek.tpo.nl/column/in-onze-door-gaslighting-verlichte-maatschappij-wordt-iedereen-langzaam-gek/

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben”

Ik schreef eerder dat ik wakker was geworden en dat ik heel wat pillen en hete aardappelen heb moeten slikken. Het was een wanhopig en stil proces. In de spiegel durven kijken en bekennen naar jezelf toe dat je het spoor bijster was. Het goede nieuws is dat ik dankbaar ben dat ik mocht ontwaken. Ik heb veel geleerd en onder ogen durven zien. Dat brengt echter met zich mee dat ik mijn kennis wil delen maar dat het lastig is daarvoor een formule te vinden. Ik heb daarom besloten om dit blog te maken. Dat had ik niet gekund zonder de hulp van mijn partner. Ik maak me zelf niet met naam en toenaam kenbaar. Het gaat niet om mij maar om de boodschap. Ik bied geen contact aan omdat ik daar de mogelijkheid niet toe heb. Echter als je zoekt, zul je vinden. Ben je het met dingen niet eens, word dan niet boos maar zoek verder. Ik voel me gered en ben iedere dag dankbaar maar ik ben me ook bewust van het feit dat de strijd iedere dag geleverd moet worden.

Mijn belangrijkste boodschap is: word wakker. Kijk waar het kwaad vandaan komt en red je ziel.

Ik moet het hebben over de Protocollen van de wijzen van Sion. Dat geschrift is afgedaan als antisemitisch, geschreven door mensen die het jodendom wilden belasteren en die het doen voorkomen alsof er een geheime bijeenkomst was van mensen die dit geschrift hebben opgesteld. Welnu, ik heb de hete aardappel toch maar door geslikt. Het is geen fictie, de bijeenkomst was niet fictief en het is geen antisemitisch geschrift. Het is het verhaal over de route naar de wereldheerschappij zorgvuldig gepland en uitgestippeld en dat zich nu onder onze ogen aan het afspelen is. Je kunt het lezen als een routeplanner. We worden wijsgemaakt dat het niet klopt omdat er te veel kennis in de wereld komt. Sinds de jaren zestig wordt er steeds weer gezegd dat mensen dat allemaal niet moeten geloven en dat iedereen die overal complotten ontwaart het niet goed ziet. Er moet een sluier over de kennis blijven hangen. Vandaar dat er steeds meer roep komt van de wereldheersers om de kennisverspreiding op internet te beteugelen. Onder het mom van bestrijding van nepnieuws. Maar de hele route is zich onder onze ogen aan het afspelen.

Zoek wie Adam Weishaupt (oprichter illumini) is , lees de protocollen, kijk naar de geschiedenis van de familie Rothschild en lees de geschiedenis van de pseudo joden: de Khazaren/Chazaren

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html

We begrijpen nu ook waarom steeds meer rabbi’s in Israël bezig zijn met de vraag wie nu eigenlijk joods is. Dat is heel lastig omdat er al gauw geroepen wordt dat er rassendiscriminatie is.

Het is niet antisemitisch als je je afvraagt wie wat is en wat vertegenwoordigt. We hebben het over volken en hun geschiedenis en hun invloed op de geschiedenis. We hebben het niet over het spirituele jodendom. Maar ik begrijp heel goed dat dit een hete aardappel is.

Eerder schreef ik al dat de cabal (de illumini) de macht op aarde vormt. Zij zijn in dienst van de satan. Zij hangen een satanische godsdienst aan en hebben de wereld in hun greep. Van de hoogste regeringsleiders tot op lokaal niveau. Zij vormen overal de deep state en zijn uit op wereldheerschappij met één wereldreligie. Zij dienen de satan die wij kennen als de demiurg, de vorst van de wereld, jahwe,allah,lucifer, de morgenster enz. Deze god die een wrekende en jaloerse god is, heeft ons geloof verkeerd beïnvloed. Deze god waar het OT vol van staat heeft er voor gezorgd dat veel mensen zich van de Ware God hebben afgekeerd. De joden zijn door hem misleid, de christen en de moslims. De joden wisten heel goed dat er meer goden waren (Elohim) en streden tegen satanische praktijken. De Ware God hielp daar bij, greep soms in en beloofde Zijn Zoon te sturen. Tot dan toe waren oorlog, slavernij, kinderen offeren en seksorgies gewoon. Dat wordt een volgende hete aardappel waarover ik zal schrijven. Veel wordt afgedaan als verzinsels/mythen/ zomaar verhalen. Het is de waarheid. De satan is een bestaande entiteit en het satanisme belooft veel waardoor mensen verleid worden.

De Zoon is gekomen maar velen hebben Hem niet (h)erkend. Er was ook de belofte van terugkomen. En in die tijd van terugkomen leven we nu.