Tag: Jezus

20230629 Over de naam van God

via remnantradio.org. Zie daar links en afbeeldingen. Google translate.

HEILIGE NAAM VAN GOD? of godslastering? door RH, juli 2005

Ik waardeer het oprecht dat veel mensen proberen een oprecht religieus standpunt in te nemen door een heilige naam voor God te eren, zoals Jahweh. Ik denk dat het een beetje wordt gedaan als reactie tegen de georganiseerde christelijke kerken die niets meer zijn dan beschilderde graven. Helaas zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat zulke “heilige?” namen zijn ontstaan ​​in niet-Israëlitische heidense culturen van het Oude Nabije Oosten. Er zijn aanwijzingen dat JHWH de naam was van een god die door naburige rassen werd aanbeden, maar er is geen bewijs dat een dergelijke naam in de oudheid door echte Israëlieten werd gebruikt. Uit het historische bewijsmateriaal blijkt dat de Edomieten de ware Israëlieten nog een bedrog hebben gegeven dat sommige van onze mensen met enthousiasme hebben beweerd, waardoor het zelfs centraal staat in hun religie. Hier zijn enkele details van de geschiedenis van het woord JHWH.

Het lijkt erop dat het gebruik van een persoonlijke naam voor God, in het bijzonder JHWH, tijdens de ballingschap in praktijk kwam toen sommige Israëlieten deze Aramese godheid adopteerden. De naam is waarschijnlijk officieel in de Israëlitische religie gekomen toen de Edomieten zich ongeveer 150 jaar voor Christus bij de tempel in Jeruzalem voegden. Er zijn aanwijzingen dat Jahweh al in 1400 voor Christus de heer van de Edomieten was. De oudst bekende verschijning van de naam JHWH buiten het Heilige Land was in Egypte rond 1400 voor Christus, waar het voorkomt op lijsten met vijf andere heilige namen. Een lijst van Ramses II (1304-1237) heeft het 6 keer. In een Amon-tempel van AmenhotepIII (1417-1379 v. Chr.) wordt de naam geassocieerd met Seir (Edom). Ander bewijs plaatst het met Syrië op 1400 voor Christus. Dat was in de tijd van Mozes. Wat veelbetekenend en belangrijk is, is dat de Egyptische lijsten de naam niet associëren met de Israëlieten die op dat moment een nabijgelegen bestaande gemeenschap waren. In Palestina komt de naam voor het eerst voor op de Mesa Stele (9e eeuw v.Chr.), een koninklijke inscriptie, waar Mesa, de koning van Moab, de gunst van Moabs godheid verhaalt bij het verlossen van Moab van de controle over zijn buurman. Israël. Aangezien de naam vanaf de 14e v. in de Tempel van Jeruzalem. BC), een koninklijke inscriptie, waar Mesa, de koning van Moab, vertelt over de gunst van de godheid van Moab bij het verlossen van Moab van de controle over zijn buurman, Israël. Aangezien de naam vanaf de 14e v. Chr in de Tempel van Jeruzalem, een koninklijke inscriptie, waar Mesa, de koning van Moab, vertelt over de gunst van de godheid van Moab bij het verlossen van Moab van de controle over zijn buurman, Israël.

Zoals we weten, was het slechts een paar jaar na hun “bekering?” dat de Edomieten Jeruzalem hadden overgenomen, de Tempel, de regiopolitiek met hun eigen Herodes als koning, en de economie. De Edomieten zouden helemaal thuis zijn geweest in het Babylonische talmoedische farizeïsme en hadden die gewoonte misschien al voordat ze Jeruzalem overnamen. Die religie had een mystieke tak van kabbalistische magie. De heilige naam, JHWH, was een sleutel tot hun magie. Volgens de legende is de heilige naam van een godheid zo krachtig dat de persoon die hem kent, de macht heeft om die naam te gebruiken om de godheid te bevelen zijn wensen te vervullen. Van de vierenvijftig heilige namen in de joodse kabbala is JHWH de belangrijkste. Voor de Edomieten die de Tempel van Jeruzalem en zijn religie hadden overgenomen, JHWH was een godheid die ze lang hadden aanbeden als onderdeel van hun heidense religie. Het heidendom is in feite door Kaïn zelf begonnen en het bleef vrijwel bij het Kaïn-ras totdat het zich verspreidde naar Griekenland, Egypte en Italië. Die heidense moedergodin-religie heerste in het hele Midden-Oosten, waarbij elke groep zijn eigen namen voor de goden had. Zie mijn artikel over heidendom voor de volledige geschiedenis ervan. Klik opheidendom . Het is waarschijnlijk dat de naam JHWH werd gebruikt door Edom, samen met Syrië en Moab en misschien enkele andere naaste buren. Een uitstekend boek over de geschiedenis van het heidendom is The Two Babylons , door Alexander Hislop (1856); Loizeaux Bros: 1959.

De God van Abraham, Isaak en Israël gebruikte nooit een persoonlijke naam om Hem te onderscheiden van gelijken, omdat Hij geen gelijken had. Daarom was er nooit een persoonlijke naam nodig. De enige naam die Hij voor Zichzelf gaf was “Ik ben HET WEZEN” (Septuaginta: Ex. 3:14), wat aangaf dat Hij geïdentificeerd moet worden met al het bestaande. Het Griekse Oude Testament van de Septuaginta van 285 v. Chr. commentaar op de Griekse Septuaginta. Het JHWH-woord verscheen in geen enkele oudtestamentische tekst tot de masoretische tekst van 1000 na Christus!Evenmin werd het bestaan ​​van een oudtestamentische tekst in het Hebreeuws genoemd door theologen uit de oudheid wier werk zich uitsluitend met de Griekse Septuaginta-tekst bezighield.

Vanuit het gezichtspunt van moderne theologen moet men eerst begrijpen dat ze vandaag allemaal nog steeds de masoretisch-Hebreeuwse tekst van 1000 na Christus aanvaarden als de ware oude taal en het Oude Testament van onze aartsvaders. Iedereen die deze veronderstelling in twijfel durft te trekken, zou een einde aan zijn carrière maken. Aangezien die masoretische tekst meer dan 6000 keer het vierletterige tetragrammeton, JHWH, bevat, zijn theologen gedwongen te speculeren dat Mozes het in zijn Pentateuch moet hebben gezet. The Anchor Bible Dictionary, vol. 6, p. 1012 , luidt als volgt: “In termen van het bijbelse verhaal suggereren sommigen dat Mozes de naam Jahweh ontleende aan de Egyptenaren, terwijl anderen denken dat Jahweh een Midianitische godheid was die werd aanbeden door de Keniet-clan. Mozes zou aan deze nieuwe godheid zijn voorgesteld toen hij trouwde met de dochter van Jetro…”Zeker, Mozes zou bekend zijn geweest met de heidense religie van de Egyptenaren. Maar zelfs als de Pentateuch daadwerkelijk door Mozes is geschreven (wat niet met zekerheid bekend is) in de 15e eeuw v. 8e tot 6e eeuw voor Christus, toen de gevangengenomen Israëlieten hun moedertaal Fenicische taal vermengden met het Aramees van hun ontvoerders. Nu vraag ik u, wie zijn hand wil opsteken om te beweren dat Mozes de naam van een buitenlandse godheid heeft aangenomen als vervanging voor “God” of “Heer”. Als we de bekrompen koppigheid van de moderne wetenschap buiten beschouwing laten, kunnen we zien dat Mozes geen enkele tekst in de moderne Hebreeuwse taal schreef omdat die toen nog niet bestond, en er was ook geen Hebreeuws alfabet of schrift.

Om deze informatie in de juiste context te plaatsen, moet u bedenken dat het noordelijke koninkrijk van de Israëlieten, die zich tot andere goden hadden gewend, in de 8e eeuw voor Christus uit het Heilige Land was verdreven, samen met het grootste deel van Judea. Pas in 586 voor Christus werden de laatste drie onoverwonnen steden van Judea, namelijk Jeruzalem, Azeka en Lachis, verslagen. Archeologen hebben achttien ostraca (kleischerven) gevonden in de stad Lachish uit ongeveer 590 voor Christus, de meeste zijn brieven van ondergeschikten aan een man genaamd Yaosh, de militaire gouverneur van Lachish. Het is niet bekend of de schrijver een Israëliet of een Babyloniër was. Ik zal een van de brieven citeren waarin de naam JHWH terloops wordt gebruikt, zoals typerend is in andere documenten uit die tijd, zeker niet met enige terughoudendheid om een ​​heilige naam te gebruiken!

Ostracon III luidt als volgt: “Uw dienaar Hoshayahu heeft gestuurd om mijn heer te informeren: Moge Yahweh u vreedzame tijdingen brengen! En nu (u hebt een brief gestuurd, maar mijn heer niet) licht uw dienaar in over de brief die mijn heer naar uw bediende gisteren. Want het hart van uw dienaar is ziek sinds u uw dienaar stuurde. En toen mijn heer zei: ‘U weet niet hoe u een brief moet lezen!’ Zo waar Jahweh leeft, niemand heeft ooit geprobeerd mij een brief voor te lezen, en zelfs elke brief die mij is toegekomen, heb ik zeker niet gelezen… helemaal niet.

En uw dienaar is geïnformeerd, zeggende: ‘De bevelhebber van het leger, Konyahu, zoon van Elnathan, is afgedaald op weg naar Egypte, en Hodawyahu, zoon van Ahiyahu, en zijn mannen hebben mij gestuurd om . . .’

En wat betreft de brief van Tobyahu, dienaar van de koning, die via de profeet naar Sallum, de zoon van Yaddua, kwam en zei: ‘Pas op!’ uw dienaar heeft het naar mijn heer gestuurd.”

U kunt zonder enige aarzeling het terloopse gebruik van de naam Jahweh opmerken in deze militaire correspondentie, zeker niet met enige hint dat de naam zo heilig was dat hij niet mocht worden uitgesproken of geschreven! Bovendien bevatten veel van de andere persoonsnamen yahu als delen van de namen. Ten tijde van deze brief in 590 v.Chr. zou het nog maar vier jaar duren voordat Lachis werd veroverd als straf van God, omdat Zijn Israëlitische kinderen achter heidense goden aan waren gegaan. Jahweh was waarschijnlijk een van hen! De heidense religie werd beoefend in de Tempel van Jeruzalem. Ezechiël was in 598 v.Chr. Als gevangene naar Babylon gevoerd, waar hem in 593 v.Chr. een visioen van God werd getoond over ongerechtigheden in die tempel. Ezechiël 8:13, 14 -“(13) Toen zei Hij tegen mij, je zult nog grotere overtredingen zien die zij begaan. (14) Toen leidde Hij mij naar de vestibule van de poort van het huis van de Heer met uitzicht op het noorden, en zie hier zaten vrouwen daar, huilend om Tammuz.” Tammuz was de dode zoon voor wie aanbidders weenden in die religie van klaagliederen.

Edomieten werden in 312 voor Christus door de Nabateeërs van hun land verdreven en emigreerden vervolgens naar een regio in het zuiden van Judea die Idumea heette . Toen dwong de leider van Jeruzalem, John Hyrcanus, in 132 v.Chr. Binnen een eeuw werd Judea bestuurd door een Edomitische dictator, Herodes de Grote, gevolgd door zijn nakomeling Herodes. De Edomieten waren Judeeërs geworden. Toen Jezus Zijn schapen wegriep van die corrupte tempelgodsdienst, om Christenen te worden, werden de Edomieten nog steeds Judeeërs genoemd, wat in het Engels vertaald is als Joden. Dat ras van Edomieten wordt nog steeds Joden genoemdtot op de dag van vandaag. Zij zijn de eeuwige vijanden van Christus, en zeker NIET Gods uitverkorenen. Maar, ik raak van het pad af.

Een christelijke broeder, die de naam Jahweh heeft vereerd, verwees me onlangs naar een paar fragmenten perkament, gevonden in de Dode Zeerollen, dit zijn Griekse teksten die de naam JHWH bevatten. Hoewel de algemene tekst Grieks is, is het tetragrammeton geschreven in wat moderne geleerden “Paleo-Hebreeuwse” letters noemen, wat impliceert dat de oude Hebreeën een vroeg eigen schrift hadden. Maar de letters zijn eigenlijk Fenicische karakters. Hoe dan ook, een van deze perkamentfragmenten dateert van tussen 50 voor Christus en 50 na Christus. De andere is gedateerd in de eerste eeuw na Christus, maar het zou vóór 68 na Christus moeten zijn toen de rollen werden begraven. Het vinden van het tetragrammeton in de Griekse Septuaginta-tekst is bijna hetzelfde als het vinden van de Heilige Graal voor iemand die wil geloven dat God een heilige naam heeft. Deze fragmenten hebben de jahwisten gesteund, wie kan ze aanwijzen en zeggen: “Kijk, dit bewijst dat het tetragrammeton werd gebruikt in de OORSPRONKELIJKE Septuaginta!” In hun rechtbank kunnen ze trots gaan zitten en zeggen: “De verdediging rust. Zaak gesloten.” Ze hebben vervolgens de Griekse Septuaginta-teksten van de Sinaiticus- en Vaticanus-manuscripten als gebrekkig bestempeld, ervan uitgaande dat het tetragrammeton opzettelijk was verwijderd. Als de jahwisten gelijk hadden toen ze de conclusie trokken dat JHWH in de oorspronkelijke Septuaginta stond, zou ik me persoonlijk verontschuldigen voor mijn kritiek erop en die heilige naam voor God met oprecht enthousiasme eren. Maar wacht even. Er is meer aan dit verhaal en het ondersteunt een tegenovergestelde conclusie.

Laten we niet vergeten dat de Edomieten de Tempel van Jeruzalem en de religie meer dan een eeuw voor Christus overnamen. Laten we ook begrijpen dat de Dode Zeerollen verzamelingen zijn van zeer uiteenlopende geschriften van alle soorten, waarvan sommige afkomstig zijn uit privébibliotheken van inwoners van Jeruzalem, maar de meeste uit de tempel van Jeruzalem, zoals blijkt uit de inventaris van de koperen rollen, met een opsomming van vele rollen langs met te verbergen tempelschatten. De rollen werden in 68 na Christus begraven omdat de Edomieten van Jeruzalem (de Joden) door Rome werden aangevallen. Ze begroeven hun kostbare geschriften omdat dergelijke schriftproducten zeer waardevol waren – geen drukpersen! De Edomieten hadden Jeruzalem ingenomen en hadden de ware Israëlieten vervolgd en onderdrukt, en de meesten van hen de stad uit verdreven naar de rand waar velen van hen in armoede leden. Dus deze rollen zijn meestal, waarschijnlijk ALLEMAAL, van Edomieten die de Hebreeuwse religie hadden veranderd in hun Talmoedische farizeïsme. Het lijkt erop dat ze oudtestamentische teksten aan het veranderen waren om JHWH te lezen waar de originele Septuaginta “God” of “Heer” had. De perkamentfragmenten bewijzen dus NIET dat de originele Septuaginta het tetragrammeton gebruikte. Integendeel, de Griekse tekstteksten hebben de neiging om te bewijzen dat er nog geen Hebreeuwse teksten waren gemaakt, terwijl de Joden simpelweg hun JHWH vervingen door de Griekse de perkamentfragmenten bewijzen dat er nog geen Hebreeuwse teksten waren gemaakt, terwijl de Joden simpelweg hun JHWH vervingen door de GriekseTheos of Kurios. De Dode Zeerollen zijn misschien wel de allerbeste bevestiging dat het Oude Testament tot latere eeuwen na Christus alleen in het Grieks bestond. [ Opmerking: het Qumran-complex was nooit een Essene-verbinding met een scriptorium; het was een militair fort met uitzicht op de Dode Zee. De rollen zijn gevonden in grotten van het noordwesten van Qumran helemaal naar het zuiden tot Masada, bijna veertig mijl verderop. En, op enkele uitzonderingen na, zijn alle Dode Zeerollen in het Grieks geschreven; Tempelschrijvers waren nog maar net begonnen met het vertalen van enkele Griekse geschriften in hun nieuwe Hebreeuwse schrift. ]

Mijn eigen persoonlijke conclusie is sterker dan ooit, dat de Edomitische Joden zich opnieuw iets waardevols van Israël hebben toegeëigend en Jezus’ schapen hebben misleid om de naam van hun heidense heer, Jahweh, aan te roepen. Ik zou onze mensen willen smeken om zeer achterdochtig te zijn over alles wat Edomieten ons aanbieden, vooral hun zogenaamde Hebreeuwse vertaling van ons Oude Testament, die masoretische tekst die de heilige naam van HUN heer laat zien.

Als u geïnteresseerd bent in een studie van de vele heilige namen die de joodse mystici gebruiken, zou ik een boek aanraden, Gates of Light , van rabbijn Joseph Gikatilla, die werd geboren in 1248 n.Chr. Het boek werd in 1994 gepubliceerd als een van de Bronfman Library of Jewish Classics. Hier zijn een paar citaten uit het boek.

“Gates of Light is een encyclopedie van Gods Namen, evenals een kaart die de verbanden onthult tussen de woorden in de Thora en de Namen van God.” (p. xvii)

“De onuitsprekelijke Naam YHVH vertegenwoordigt Gods kern en bewijst Gods rechtstreekse band tussen Zijn kern en het Joodse volk. ” (p. xix)

“Degene die weet welke naam van God hij moet smeken om wat hij wenst, is als iemand die de spreekwoordelijke sleutels tot het koninkrijk heeft.” (pag. xx)

“Zij die willen dat hun behoeften worden vervuld door de Heilige Namen te gebruiken, moeten met al hun kracht proberen de betekenis van elke Naam van God te begrijpen zoals ze zijn vastgelegd in de Thora, namen zoals EHYE, YH, YHVH, AdoNaY, EL, ELOH, EloHIM, ShaDaY, TZVAOT. Men moet zich ervan bewust zijn dat alle namen die in de Thora worden genoemd, de sleutels zijn voor alles wat een persoon nodig heeft in de wereld.” (blz.5)

“je moet weten dat er vierenvijftig vierletterige Namen verbonden zijn met YHVH die samen tweehonderdzestien letters vormen. Deze vierenvijftig Namen bevatten het geheim om te putten uit de kracht van alles wat in de wereld bestaat; ze zijn als de ziel van de tweehonderdzestien letters die zijn opgenomen in de verzen [van Exodus 14:19-21] Alles wat geschapen is, is opgenomen in deze vierenvijftig namen, en deze namen zijn de middelen om de behoeften van elk schepsel te vervullen door de tussenkomst van AdoNaY.” (blz. 15)

Welnu, dat zou u een idee moeten geven van wat de heilige namen betekenen voor de Edomitische joden, zelfs vandaag nog. Het bedroeft me diep dat veel goede Christenen zich afkeren van het Grieks (dat IEDEREEN sprak in de tijd van Jezus in het hele Midden-Oosten omdat Alexander het had gedwongen) naar de Aramese of pseudo-Hebreeuws/Joodse namen voor Jezus en voor God. Aramees is een taal van de Afro-Aziatische taalboom, niet de Indo-Europese boom die onze voorouders gebruikten vanaf hun tijd in de tuin van Eden, verder door Sanskriet, Fenicisch, Grieks en ten slotte de Germaanse talen en Engels. Het zogenaamde “Hebreeuws” is een bastaardtaal die zich ontwikkelde tijdens de gevangenschap toen de Israëlieten hun moedertaal Fenicische taal vermengden met het Aramees van hun ontvoerders. De Hebreeuwse taal had zelfs nooit een alfabet totdat het Herodiaanse schrift werd uitgevonden in de tijd van Christus, dus het Oude Testament kon er niet eerder in geschreven zijn. De Aramese talen waren inheems in het Kaïn-ras dat vóór de immigratie van de nakomelingen van Noach naar de Sumerische regio (Babylon) migreerde. Zonder beter te begrijpen minachten veel van onze mensen de taal van Gods ras in de Bijbel en kiezen ze de taal van Christus’ vijanden, het ras van Satan van Kaïn en van Edom. Onze Bijbel heeft NOOIT dergelijke magische praktijken gepromoot, en er is ook geen enkele aanwijzing dat God een soort heilige naam heeft die op zichzelf een kracht heeft. Al die onzin komt van de joden, en ze moeten lachen als ze zien hoe goede christenen hun godslasterlijke ‘namen’ vereren.

Wat de naam van God betreft, onze Indo-Europese taaltraditie heeft een indrukwekkende en consistente geschiedenis. In het Sanskriet was de naam dyus; in het Fenicisch & oud Brits was het dias ; in het Grieks was het theos en zeus; in het Latijn was het deus . Het woord JHWH kwam pas in onze Bijbel voor bijna 1000 n. De oostelijke helft van het christendom verwierp de tekst destijds als frauduleus en behield de Griekse Septuaginta van 285 v.Chr., Die ze nog steeds gebruiken.

De naam “Jezus” is de juiste Engelse uitspraak voor Zijn echte Griekse naam IESU. De Aramese uitspraak voor IESU is “yahshua.” Die Aramese naam wordt dan in het Engels vertaald als Joshua. Het was een IESU die de Israëlieten over de Jordaan leidde naar Kanaän, hun beloofde land. En het zal weer IESU zijn die Gods volk van dit koninkrijk van de wereld naar het koninkrijk van de hemel leidt. Het is een vergissing om de Aramese uitspraak te gebruiken, namelijk “yahshua”. Jezus, zijn discipelen en alle anderen spraken Grieks. Sommige van de Kaïn-rassen die hun buren waren, behielden hun moedertaal, het Aramees, samen met de gemeenschappelijke taal Grieks. Zeker, Jezus en zijn vrienden kenden wat Aramees (Hij sprak er zelfs een zin over vanaf het kruis, Eli, Eli, lamasabachthani , was een generieke naam voor God. Maar Grieks was hun eerste taal omdat het op natuurlijke wijze was geëvolueerd uit de Fenicische taal van hun voorouders. Degenen die beweren dat de eerste taal van Jezus Aramees was, hebben het gewoon bij het verkeerde eind. Grieks is de taal van ons volk.

Uiteindelijk is de pleidooi voor of tegen de heilige naam JHWH meestal indirect. Er is weinig materieel bewijs om de Edomitische bewering te ondersteunen dat de naam zelfs maar bekend was bij een patriarch of in een oud geschrift voorkwam. Er was geen Hebreeuwse taal tot na de gevangenschap en er was geen Hebreeuws alfabet tot het Herodiaanse schrift dat werd uitgevonden vlak voordat Jezus arriveerde. Er was geen Hebreeuwse oudtestamentische tekst tot 1000 na Christus. Het idee van een heilige naam was onbekend bij Josephus en Philo. De naam JHWH werd nooit gebruikt in de Griekse Septuaginta van 285 v.Chr. Misschien wel het meest overtuigende argument tegen het gebruik van de heilige naam is dat het deel uitmaakt van de religie van een mensenras dat beruchte leugenaars zijn, zoals Jezus hen beschuldigde in Johannes 8:44. Ook, er is geen plaats in de hele Bijbel dat God ooit een persoonlijke naam voor Zichzelf heeft voorgesteld, en er is zeker geen gunstige ondersteuning van een religie van magie ter wille van het bereiken van wereldse verlangens. Ten slotte komt de naam JHWH uit de Afro-Aziatische taalfamilie, niet uit de Indo-Europese (Arische) familie die de taallijn is van Adam, Noach, Abraam en Israël. Ik zou graag informatie ontvangen van iedereen die enig indirect bewijs zou kunnen suggereren ter ondersteuning van de heilige naam JHWH als authentiek voor Israëlieten vóór de ballingschap.

Voor christenen, namelijk degenen die beweren dat Jezus Christus hun Heer en Verlosser is, wordt deze hele kwestie van de heilige naam waarschijnlijk eenvoudigweg opgelost door te onderzoeken wat Jezus erover zei. Als het belangrijk was, zou Hij het zeker hebben aangepakt! Helaas, dat deed hij niet; heb het nooit genoemd. Hij raadde ons aan om God Vader te noemen. Nooit liet Hij doorschemeren dat er een magische naam zou kunnen zijn die slechts bij een paar mensen bekend zou zijn en nooit zou worden uitgesproken. Aangezien Jezus Gods eigen Zoon was, zou Hij dan geen persoonlijke naam voor Zijn Vader hebben geweten? Zou Hij dat niet met Zijn discipelen hebben gedeeld? Of was het te heilig en geheim voor hen? Trouwens, als we een persoonlijke relatie met God willen, is het woord ‘Vader’ dan niet persoonlijker dan een formele naam? Het verbaast me dat sommige mensen erop staan ​​om van een of andere geheime naam een ​​religie te maken,

De conclusie van deze zaak wordt dus aan elke persoon als individu overgelaten. Als je je aangetrokken voelt om de heidense god van de Edomieten aan te roepen, heb je misschien je juiste plaats in het eeuwige programma gevonden. Als je het gevoel hebt dat de hoogste vorm van religie het zoeken naar wereldse rijkdom is en het gebruik van technieken en rituelen, dan voel je je misschien zelfs aangetrokken tot de magie van Kabbalah. Maar als je het gevoel hebt dat je spirituele relatie met God persoonlijk en intiem is en iets dat verder gaat dan rituelen, wereldse zorgen en magische namen, dan zul je je waarschijnlijk meer aangetrokken voelen tot Jezus als je Heer. Jezus zei in het laatste hoofdstuk van Zijn openbaring aan Johannes: “Laat de onrechtvaardige nog steeds onrechtvaardig zijn, en de vuile nog vuiler, en laat de rechtvaardige nog gerechtigheid doen, en laat de heilige nog heilig zijn. “Het is niet mijn wens om iemand ergens van te overtuigen; Ik geef alleen wat informatie ter overweging. Ik bied niets te koop aan en heb geen gevestigd belang bij wat God ook maar verkiest te doen met mijn werk. Zoals mij vrijelijk is gegeven, zo geef ik vrijelijk. Je mag overwegen wat ik zeg, of niet. De zaak is tussen jou en je God, wie van hen je ook kiest.

door RH,

Aanvulling:

Het volgende is een brief die ik schreef aan een jahwist met wie ik gedurende een periode van maanden heb gecorrespondeerd. Hij presenteerde me alle argumenten die de jahwistische claim van heilige naam ondersteunen. Maar die argumenten waren oppervlakkig en gemakkelijk weerlegd door historisch bekende feiten. Enigszins bewerkt, hier is de kern van die brief.

Beste . . . . . . . . ,

Ik wil u bedanken voor het bespreken van de yahweh-kwestie met mij het afgelopen jaar. Ik heb veel geleerd. Het was mijn enige echte kans om het denken van een jahwist te onderzoeken, en het was een soort eye-opener voor mij. Ik heb slechts een paar jahwisten eerder gekend en ontdekte dat geen van hen bereid was hun religie met bewijzen te verdedigen. Jij hebt mij tenminste het bewijs geleverd dat je had, dat allemaal gemakkelijk weerlegd kon worden. Ik heb je laten zien dat er uit oude archieven bewijs is dat het tetragrammeton de naam was van een van de Edomitische goden, maar er is geen bewijs dat Israël ooit dezelfde god deelde. Uit de Bijbel kunnen we opmaken dat ze dat zeker niet zouden doendelen dezelfde god. We weten dat Esau in het Kaïn-ras huwde en hun heidense religie overnam, die eigenlijk bij Kaïn zelf was ontstaan, in de aanbidding van zijn vader, Satan, destijds Enlil genoemd , maar in latere eeuwen Bel. Voor een studie van het heidendom, zie heidendom . We weten uit de Bijbel dat bijna alle naburige rassen rond Israël Bel aanbaden, oftewel Baal. Maar als men de vele namen van godheden van die volkeren bestudeert, wordt het erg verwarrend. De namen van de godheden varieerden enorm, waarbij elke natie zijn eigen namen koos, ook al was de basisreligie redelijk consistent. Hoe dan ook, ik zeg gewoon dat de Edomieten een van de naties/families waren die Satan aanbaden door middel van die heidense religie. Gezien dat feit leren we vervolgens uit Egyptische archieven dat een van de Edomitische godheden JHWH heette. Op hun lijst van godheden vermeldden de Egyptenaren niet dat de Israëlieten (die daar in die tijd van 1400 v. Chr. een grote aanwezigheid waren) dezelfde god vereerden. Verder is er geen bewijs dat Israël ooit de naam JHWH heeft gebruikt. De naam komt vervolgens voor in de Dode Zeerollen die rond 70 na Christus door Edomieten werden begraven . Nog steeds geen indicatie dat de Grieks sprekende Israëlieten het woord ooit hebben gebruikt. In plaats daarvan vinden we in de Griekse Septuaginta van 285 v.Chr. geen aanwijzing dat er ooit een persoonlijke naam door de Almachtige God is opgeëist. Vervolgens, ongeveer 1000 na Christus, de masoretische “Hebreeuwse” tekst van het OT verschijnt, gemaakt door de Edomitische joden, komt de naam JHWH vaak voor. Welnu, het rooms-katholicisme accepteerde die valse joodse tekst als authentiek en als de oorspronkelijke taal van de oude bijbelmensen. De oostelijke helft van het christendom deed het toen niet en heeft het ook nooit als iets anders dan bedrog geaccepteerd. Wat er gebeurde, is begrijpelijk als we ons realiseren dat de roomse kerk vanaf de tijd van Constantijn (325 n.Chr.) door joden werd beïnvloed en dat veel pausen tot joden werden toegelaten. Dus accepteerden ze de fraude. Vervolgens zien we in de middeleeuwen dat de Kabbalistische tak van de Joodse Talmoed-religie de naam gebruikte als hun belangrijkste van vierenvijftig godheidsnamen. Toch is er geen bewijs dat Israëlieten of christenen het ooit hebben gebruikt.

Toen de protestantse hervormers enkele van de flagrante en meest godslasterlijke leringen van de heidense roomse kerk corrigeerden, gingen ze niet in op het tekst-taalprobleem van de Schriften, omdat ze er in de eerste plaats in geïnteresseerd waren om bijbels voor het gewone volk te laten drukken. Helaas werd de masoretische tekst gebruikt voor het OT en vormt nog steeds de basis van Engelse versies die allemaal worden gedrukt door joodse uitgeverijen. Men moet zoeken naar een exemplaar van de Bijbel die Jezus gebruikte, namelijk de Griekse Septuaginta (Brenton’s vertaling uit 1851 is verkrijgbaar bij CBD, “www.christianbook.com”).

Als je echt geïnteresseerd bent in het onderzoeken van die yahweh-naam, zou het de moeite waard zijn om een ​​boek te kopen met de titel GATES OF LIGHT , met als ondertitel “Sha’are Orah” door rabbijn Joseph Gikatilla, geboren in 1248 n.Chr., in het Engels vertaald door Avi Weinstein. Het boek “is een encyclopedie van Gods Namen, evenals een kaart die de verbanden onthult tussen de woorden in de Thora en de Namen van God.” (blz. xvii). Hij zegt op p. xx: “Degene die weet welke naam van God hij moet smeken om wat hij wenst, is als iemand die de spreekwoordelijke sleutels tot het koninkrijk heeft.” Op pagina 5 vervolgt hij:”… degenen die aan hun behoeften willen voldoen door de heilige namen te gebruiken, moeten met al hun kracht proberen de betekenis van elke naam van God te begrijpen zoals ze zijn vastgelegd in de Thora, namen zoals EHYE, YH, YHVH, ADoNaY, EL , ELOH, EloHIM, ShaDaY, TZVAOT. Men moet zich ervan bewust zijn dat alle namen die in de Thora worden genoemd, de sleutels zijn voor alles wat een mens nodig heeft in de wereld.” Op pagina 15 zegt hij over ADoNaY: “Daarom wekt de naam gezag en het is de rechtmatige Naam van de Meester van de aarde door de macht die is geïnvesteerd door de Naam YHVH die daarin woont.” De meeste christenen weten van wie Jezus zei dat hij de heer van deze wereld was! Het lijkt erop dat rabbijn Gikatilla het ook wist.

Dus, waar zijn we nu? Sommige personen hebben de naam JHWH uit het OT van de Edomitische Jood overgenomen als hun heilige naam voor God. Het oude bewijs wijst erop dat die naam een ​​god is van de heidense Edomieten, een naam die ze naar Jeruzalem brachten toen ze de tempel overnamen tijdens de Herodiaanse periode voorafgaand aan Christus. Jahweh is, volgens ALLE bewijzen, een god van de Edomieten, en in hun heidense religie zou dat Satan zelf zijn.

Christenen zoals ik denken vaak dat mensen in de oudheid die heidense goden aanbaden dom of simpel moeten zijn geweest, maar we hebben het mis als we zo denken. Degenen die de god van Kaïn aanbaden, kenden de realiteit van zijn aanwezigheid in hun leven en kenden zijn macht. Hij die over het koninkrijk van de wereld regeert, is inderdaad een machtige god, aangezien hij het goddelijke plan van de Almachtige door de eeuwen heen negatief dient. Spoedig zal hij worden omvergeworpen, en dan is er geen Jahweh meer! Jezus zal ons naar het koninkrijk der hemelen leiden en we zullen vrij zijn van de invloed van de grote bedrieger, die archetype leugenaar over wie Jezus sprak in Johannes 8:44.

Van een dienaar van Jezus, RV, januari 2006

BIJVOEGSEL:

(1) In de uitgave van BIBLICAL ARCHEOLOGY REVIEW van mei/juni 2001 staat een artikel van Ephraim Stern, getiteld PAGAN YAHWISM , The Folk Religion of Ancient Israel , beginnend op pagina 21. Het artikel begint met “De Bijbel stelt zich de religie van het oude Israël voor als zuiver monotheïstisch. En ongetwijfeld waren er Israëlieten, vooral degenen die banden hadden met de Tempel van Jeruzalem, die strikte monotheïsten waren. Maar het archeologische bewijs (en ook de Bijbel, als je het goed genoeg leest) suggereert dat het monotheïsme van veel Israëlieten verre van was. puur… Sommige Israëlieten geloofden dat Jahweh een vrouwelijke partner had. En veel Israëlieten riepen de goddelijkheid aan met behulp van afbeeldingen, vooral beeldjes. Ik noem deze Israëlitische religie Heidens jahwisme .

Het archeologische bewijs dat we zullen bekijken, komt grotendeels uit Juda in wat in archeologische termen bekend staat als de Assyrische periode, de periode van 721 vGT, toen de Assyriërs het noordelijke koninkrijk Israël verwoestten, tot 586 vGT, toen de Babyloniërs Jeruzalem veroverden, verwoestten de Tempel en maakte een einde aan de Davidische dynastie in Juda.”

Het lange artikel bevat veel informatie over de opgravingen en hun vondsten, waaronder een foto van drie beeldjes die de bovenhelft zijn van vrouwen die hun grote naakte borsten met hun handen omhoog houden. Deze vrouwelijke figuren stellen de gemalinnen van Jahweh voor. Het was gebruikelijk onder de buren van Israël dat elke godheid zijn eigen gemalin had, die allemaal bekend waren onder de gebruikelijke namen “Asherah” of “Ashtoreth” of “Astarte.” De beeldjes op de foto in dit artikel zijn asjera’s van Jahweh. We weten dat God ervoor zorgde dat de Israëlieten uit hun land werden verdreven vanwege hun afvalligheid, waaronder het vereren van heidense godheden zoals Tammuz en blijkbaar JHWH volgens dit bewijs. Dit recente archeologische bewijs geeft aan dat afvallige Israëlieten zich vóór de ballingschap tot JHWH moeten hebben gewend, een feit dat ons helpt de reden achter Gods toorn en Israëls daaropvolgende ballingschap te begrijpen. Het is ronduit verbazingwekkend dat mensen zich tegenwoordig gedwongen voelen om de fatale fout van onze voorouders te herhalen.

(2) De uitgave van BIBLICAL ARCHEOLOGY REVIEW van november/december 2001 bevat een reactie op bovenstaand artikel door een andere archeoloog, die met betrekking tot enkele gevonden inscripties zegt : eigenlijk het standaardformaat voor het openen van een zakelijke brief.”

Als we ons vandaag die afgodische cultuur proberen voor te stellen, kan een scepticus zich dan afvragen of het ol Yah trots maakte om een ​​afgod van zijn naakte vrouw op Israëlitische altaren te zien?

Het lijkt onomstotelijk dat alle bewijzen bevestigen dat de persoonlijke naam JHWH werd geleend van de heidense buren van Israël tijdens de gevangenschap door de Israëlieten die ook veel leenden van de Chaldeeuwse mysteriescholen voordat ze terugkeerden naar Jeruzalem met een religie die terecht het Babylonische talmoedische farizeïsme werd genoemd . Egyptische archieven verbinden JHWH met enkele van Israëls buren, maar niet met Israël. Je hoeft alleen maar het Oude Testament te lezen om te begrijpen dat de God van Israël een jaloerse God was die door andere naties werd erkend als uitsluitend de God van Israël en niet de hunne. Welke geleerde wil speculeren dat de God van Israël werd overgenomen door andere naties die vijanden van Israël waren? Ik zou willen voorstellen dat moderne individuen die zich gedwongen voelen om die heidense godheid te aanbidden, net zo goed zijn Asherah naast hem op hun altaren kunnen zetten. Maar, voor degenen die er om geven wat Gods waarheid werkelijk is, laat ze enig geloofwaardig bewijs presenteren dat JHWH echt een juiste naam was voor de God van Israël in de tijd vóór de ballingschap.

En voor degenen die denken dat de Hebreeuwse taal de taal van onze aartsvaders was, waar is enig bewijs om dat te ondersteunen? Het bestaat niet. Overweeg dit. De Edomitische joodse masoreten besteedden driehonderd jaar aan het voorbereiden van de masoretische tekst (MT), naar verluidt alleen door de woorden te scheiden en diakritische tekens toe te voegen. Heeft een geleerde gevraagd uit welk manuscript de masoreten werkten om hun MT te creëren? Aangenomen wordt dat ze moeten hebben gewerkt vanuit een oud Hebreeuws manuscript. MAAR, de vierkante letter Herodiaanse schrift werd pas uitgevonden in de eeuw voordat Jezus werd geboren. En er is GEEN bewijs dat er enig Oud Testament in de Hebreeuwse taal of het Herodiaanse schrift bestond in de tijd van Jezus. Joodse geleerden zoals Philo en Aristeas de Exegeet gebruikten uitsluitend de Griekse Septuaginta voor hun exegetische werk, ervan uitgaande dat de geheimen voor het begrijpen van Gods communiqué in de Griekse woorden en nuances van die woorden zaten. Wat meer is, ze verwezen niet naar, noch hinten ze naar enig bestaan ​​van enige Hebreeuwse tekst die authentieker zou kunnen zijn. In feite liet GEEN enkele schrijver uit de oudheid doorschemeren dat er een dergelijke tekst bestond.

Het is ongelooflijk raadselachtig dat er individuen zijn, die doen alsof ze oprecht geloven, die zich niets aantrekken van historische feiten. Integendeel, ze nemen overtuigingen aan voor hun religies ondanks sterke conflicten tegen hen. Net als bij een groot deel van het heersende stromingschristendom, overtroeft religie de feiten.

door onderzoeker RH, juli 2005

20211222 Over het feest van het Licht

Op de VU (!) werd het vrije lichtjesfeest gevierd. Hoe ver is het Christendom afgedwaald van de boodschap van de komst van Jezus en het waarom van Zijn komst. We leven volop in de tijd van de grote afval maar de mensen zijn ziende blind en horende doof.

“Woke” wint overal aan terrein en de aanval op het Christendom en de Christelijke wereld zet verder door met weer een harde lockdown vlak voor het kerstfeest. Toch kunnen mensen ook in kleine groepen warmte en liefde bij elkaar zoeken.

We moeten beseffen wat er aan de hand is: een strijd tussen goed en kwaad, een strijd van lucifer tegen God. God heeft hem beperkt tijd gegeven en die raakt nu op. We leven in de eindtijd of je dat nu wilt geloven of niet.

Misschien worden deze kerstdagen de laatste om te overdenken wat de Geboorte inhield en waarom dit zo moest gebeuren.

1 Johannes Hoofdstuk 4 (KBS)

HIER SCHEIDEN ZICH DE GEESTEN

1Vrienden, vertrouwt niet elke geest. onderzoekt de geesten, of ze wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. 2Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God; 3maar iedere geest, die Jezus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke ‘antichrist’. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al. 4Kinderen, gij hoort bij God, en gij zijt sterker dan de leugenprofeten, want Hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. 5Zij horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. 6Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent luistert naar ons. Wie niet van God is weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden wij de geest der waarheid van de geest der dwaling.

NOGMAALS DE LIEFDE

7Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. 8De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. 9En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. 10Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. 11Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. 12Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. 14En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. 15Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. 16Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 17Onze liefde is volmaakt, als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven volgens het voorbeeld van Christus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. 18De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf en wie vreest is niet volgroeid in de liefde. 19Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. 20Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien. 21Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen: wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben.

Efeze Hoofdstuk 5 (KBS)

1Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past. 2Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur.

LEVEN IN HET LICHT

3Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Heiligen betaamt dit niet. 4Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging. 5Beseft het goed: geen ontuchtige of onreine of gierige – wat hetzelfde is als een afgodendienaar – heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. 6Laat niemand u met loze woorden misleiden: om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. 7Doet niet met hen mee. 8Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht, 9en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. 10Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. 11Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. 12Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. 13Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. 14En alles wat verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen.’ 15Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. 16Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. 17Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. 18Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. 19Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 20Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’

Mattheüs 1:21

20211112 Over verzegeling met de geest

zie over de verzegeling met de geest

Over je naaste: die naast jou is, die je zomaar tegen kunt komen:

zie ook Lied van de medemens. Bewerking Lied 286, E&R liedbundel 2

Geplaatst op oktober 11, 2021

Lied van de medemens

1 Op weg van Jeruzalem naar Jericho

weigert een priester te gaan naar een mens in nood.

Hij schrikt van het bloed. Ik mag daar niet zijn.

“De Heer weet waarom: het maakt me onrein.”

2 Op weg van Jeruzalem naar Jericho

zet een Leviet ook geen stap naar een mens in nood.

Hij loopt in een boog, een boog om hem heen.

“Want mijn God, mijn Heer, ik ken hem niet eens.”

3 Op weg van Jeruzalem naar Jericho

haast zich een vreemdeling wél naar een mens in nood.

Hij knielt bij de man, verzorgt ook zijn wond.

“Ik geef wat ik kan. Heer, maak hem gezond!”

4 Op weg van Jeruzalem naar Golgota

neemt Gods Zoon Jezus mijn plaats in en ruilt met mij.

Hij hangt aan een kruis. Hij sterft daar voor mij.

“Heer, U maakt mij nieuw, weer dankbaar en blij.”

5 Op weg van mijn huis, naar wie ik ook ga

leer ik van Jezus genade, barmhartigheid.

Ik sta naast de mensen, de mensen in nood.

“God, U zorgt door mij. U maakt uw Naam groot!”

Kees Smit

Bewerking 11 oktober 2021

E&R bundel deel 2, lied nr.286 Wie is mijn naaste?

Een lied over de vraag voor wie ik een naaste of medemens ben.

Over God 4

We zoeken geluk buiten ons ware zelf. Ons ware zelf is onze ziel. God heeft ons allemaal de Godsvonk geschonken zodat we in staat zijn voor Hem te kiezen. We moeten het dus in ons innerlijk zoeken. Maar wat we doen, is steeds naar “buiten” gaan. Met dat naar buiten gaan, worden we willoze pionnen van de illumini.

We zijn druk met onze gedachten en wat we allemaal moeten. Maar we zijn niet onze gedachten. Hoewel we de neiging hebben om ons te identificeren met de stem in ons hoofd, zijn we niet die stem . Die stem behoort tot de onwetende mens die we zijn. Die onwetende mens die zich identificeert met zijn lichaam. Maar dat is slechts de jas die hij bewoont. God koos ervoor om zich aan ons kenbaar te maken zodat wij zelf kunnen kiezen en onszelf kunnen “temmen”.”Wij” zijn een entiteit, een ziel, die naar die stem van God moet luisteren. Om onszelf te zuiveren, moeten we ons losmaken van de stem van onszelf/ van de gedachten van ons zelf en onze ziel ervaren als onze kern. Dat is wat we zijn, niet die geest die constant tegen ons praat over wat we moeten en willen. . Niet die gedachten. Niet de wereld buiten onszelf. We moeten onze gedachten bewerken alsof ze van iemand anders zijn. In zekere zin zijn ze dat. Als we het buiten ons zelf zoeken en we in de wereld zijn en niet beseffen dat we niet van de wereld zijn, worden we slaven van onze gedachten. Worden we uiteindelijk willoze slaven van hen die dit willen bevorderen. ( Harold Rosenthal uit 1976 : “Op het moment dat je geluk buiten jezelf zoekt, word je onze gewillige dienaren.” The Hidden Tyranny)

De voedingsbodem van de ziel is onze verbinding met God, de bron van alle liefde en waarheid. Deze stroom stroomt altijd rustig onder het oppervlak van alle gedachten tot dat wij hem opmerken. De kunst is te leren de stroom te ontdekken en daarin mee te gaan.

Ik schreef eerder over de kosmische strijd, onze spirituele strijd. Onze slavernij neemt subtiele en doordringende vorm aan. We zijn echt onbewuste slachtoffers van een duivelse spirituele aanval.

We zijn verslaafden in het “ons goed willen voelen”. We hebben veel nodig en we zijn er aan verslaafd: geld, seks, drugs, winkelen/consumentisme, eten, “liefde”, lof en eer enz. Als we onze quota halen , is ons ego een moment/wat momenten gelukkig. We hebben dan een goede dag gehad.

Maar deze gewoonte degradeert ons en geeft ons een leeg gevoel. We hebben onze zielsidentiteit samen laten vallen met onze “wensen”. De leegte schreeuwt ons iedere dag tegemoet en iedereen probeert die leegte iedere dag te vullen. We rennen van feest naar festival en van theater naar parade. We moeten alles zien en alles meebeleven. En als er dan nog leegte is, vullen we die met drank en pillen.

“Wat is”, kunnen we niet accepteren. We denken steeds weer aan “verder” en aan “later”. Het “willen” van “hen” maakt ons ellendig. We krijgen vaak niet wat we willen. We krijgen van God wat we nodig hebben. Onze ziel is onze verbinding met God. We kunnen ons alleen echt goed voelen als we goed zijn. Niet door iets van buiten af. Dan word je tot slaaf gemaakt van materieel verlangen. Als slaven bedelen we steeds om meer. In plaats van bedelaar of slaaf te zijn kunnen we beter onze ziel voeden en kijken hoe we God kunnen dienen.

Dit is de basis van de ware religies. Het enge is dat de illuminati dit begrijpen en opzettelijk het werk van de duivel doen door ons te verleiden.

Harold Rosenthal l was een joodse insider uit illuminatie wereld. Hij werkte voor New Yorkse Senator Jacob Javits.

In een interview in 1976 waarin hij “leegliep”zei hij het volgende: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en het vult hen niet. We bieden iets anders aan. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, waardoor de mens het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ..” Seks bevordert het kabbalistische evangelie dat seks en relaties de betekenis van het leven zijn. …We hebben de mensen geleid naar onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. …

De illuminati Joden tonen een diep spiritueel begrip. ALS we een verbinding uit de eerste hand met God hadden, zouden we niets anders nodig hebben. Omdat we dat niet hebben, kunnen ze ons misleiden en ons alles verkopen om het vacuüm op te vullen: seks, “romantische liefde”, “kunst”, “kennis”, speelgoed enz. Alles en alles ieder jaar anders. Ze lijden zelf ook aan deze kwaal. Rosenthal gaf dit onthullende interview, dat hem uiteindelijk zijn leven kostte.

De meesten van ons zien zonde in termen van menselijke kwetsbaarheid. We realiseren ons niet dat de samenleving door satanisten wordt georganiseerd om ons in de val te lokken. Het is een gigantisch laboratorium voor gedragsverandering. Het doel is om ons geestelijk en spiritueel en uiteindelijk fysiek tot slaaf te maken.

Waar iets ons degradeert en afleidt van de Waarheid , zullen we zien dat illuminati Joden en vrijmetselaars aan de touwtjes trekken: via oorlog, via zgn. seksuele bevrijding, met pornografie, via de aandelenmarkt, met bevorderen van seksuele afwijking, via films en tv en het zgn. “liberale evangelie”. Maar hun kinderen, hun gezinnen worden niet gedegradeerd. Maar als het nodig is, offeren ze hun eigen mensen op.

Waar we zien dat lelijkheid wordt gepromoot als mooi, leugens gepromoot als waarheid, kwaad gepromoot als goedheid en ziekte gepromoot als gezondheid, zullen we deze mensen vinden. Overal waar kwaad wordt voorgesteld als “tolerantie” en zelfdiscipline wordt veroordeeld als “repressie”, zul je deze satanisten vinden die prediken: “doe watje wilt”.

We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn over de wereld waarin we leven. Tegelijkertijd hebben we nog steeds de kracht om persoonlijk geluk te vinden. Geloof in God is echt een geloof in jezelf. Niet omdat we God zijn, wat belachelijk is, maar omdat we niemand anders dan God antwoorden. We leven in de Geest van God en hebben niets anders nodig. Daarom hebben de illuminati hard gewerkt om God te verdringen en onze meester te worden. Want satan/lucifer wil onze ziel. Het is frustrerend dat we zijn misleid maar we kunnen wakker worden en ons zelf het beste gunnen. Ons contact met God herstellen. De valse waarheid voor geluk buiten de Schepper en het menselijk bewustzijn is de vernietiging van het menselijk ras en onze samenleving. God is de schoonheid van de schepping zien, genoeg hebben aan iedere dag, doen wat je handen vinden om te doen.

Jezus vertelt ons in Lucas 17:21 dat het koninkrijk van de hemel in ons is. Het zoeken naar geluk en tevredenheid buiten onszelf leidt tot een leven van ontevredenheid omdat de vleselijke genezingen van de wereld slechts tijdelijke genezingen zijn die constant moeten worden gevoed en ons tegelijkertijd verder weg voert van onze ziel. Dat we onszelf van God hebben vervreemd door onze keuzes, de verkeerde dingen deden waarvan we dachten dat ze goed waren, dat is wat de bijbel zonde noemt. We merkten de godsvonk niet op. Maar God koos er voor er iets aan te doen en zond de Redder. Joh3,16: Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus leefde als een van ons,

leed wat we als mensen leden, en leed zelfs nog verder aan het kruis. Hij nam de schuld op zich die we verschuldigd waren en betaalde die volledig.

Mt 5 (berg-rede) en Mt 6, 26-34

Over God 3

We leven in de van nadagen van de westerse beschaving, die gebaseerd was op het christendom. Beschaving is gebaseerd op een religie, op een ideaal. Christus leerde dat God immanent is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. Koningen ontleenden hun gezag aan God en waren verantwoording verschuldigd aan Hem.

De Joodse Farizeeën verwierpen Christus. Ze waren aanhangers van de babylonische religie, vervat in de babylonische talmoed. Later gekend als de kabbala. Een religie die de boodschap van Christus op zijn kop zette. Zij beweert dat de mens God is en regeert over het universum en zij definieert de werkelijkheid zelf. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala stamt uit het zoroastrisme en keert de rollen van God en lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring) en lucifer (ontkende God, beweert dat de mens God is).

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. Het conflict is niet tussen landen of religies of beschavingen. Het is een kosmisch, een spiritueel conflict over God, goed en kwaad.

Het conflict is tussen de mensen en de meeste van onze “leiders” (overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven) die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Zij zijn verraders.

De kabbalisten wijdden zich in het geheim aan het vernietigen van het christendom en de westerse beschaving. In 1773 riep Amschel Mayer Rothschild een bijeenkomst bijeen van twaalf prominente joodse bankiers en andere prominente joodse persoonlijkheden en diende een programma in om de sociale orde te ondermijnen met behulp van de tegenstrijdige belofte van vrijheid en gelijkheid. Deze waren Khazaren en uit op macht en rijkdom. Zij infiltreerden daar waar het nodig was. Eerder schreef ik al dat Duitsland en Rusland hoe dan ook “kapot” moeten. Rusland omdat het de Khazaren heeft bevochten en Duitsland omdat het achter de geheime plannen kwam van de illuminatie/vrijmetselaars. De aanhangers die in Beieren verbleven weken uit naar Amerika. De haat naar Duitsland en Rusland bleef. Deze landen moeten kapot. De inwoners van deze landen hadden het al zwaar te verduren en de hetze blijft.

In 1776 organiseerden Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati, die in 1782 fuseerde met de vrijmetselarij. Vrijmetselarij is kabbala. Via deze constructie kon men niet-Joden rekruteren. (bewust of onbewust in dienst van het “Jodendom”). Zij zaten achter de revolutionaire bewegingen van de 18 ste eeuw tot en met nu, evenals hun regeringen van terreur. De bankiers gebruikten hun macht om hun satanische overtuigingen te verspreiden. Ze hadden een monopolie op krediet.

De bewoners van de V.S. dachten altijd dat zij in een christelijke natie woonden. Het is een vrijmetselaars natie. (het land vertoont overal openlijk vrijmetselaarssymbolen tot en met het dollarbiljet aan toe. Het motto is “Novo Ordo Seclorum” en dat betekent “New Secular Order.”) Zij streven naar een nieuwe wereld orde. Ik heb daarover al diverse keren geschreven.

We worden elke dag gehersenspoeld door de illuminatie/vrijmetselarij dus dat moeten we het volgende weten:

Vrijmetselarij is een religie die gelooft dat lucifer de “God van licht” is (vrijmetselarij is al ontstaan in de oudheid in de tijd van de bouw van de tempel van Salomo en de illumini zijn ontstaan in de tijd van de babylonische religie, dwz er zijn altijd geheime genootschappen geweest onder wisselende namen)

Het is een geheim genootschap dat van aanhangers eist dat ze blindelings gehoorzaam zijn op straffe van de dood voordat ze weten wat het vertegenwoordigt. ( ze gaan heel makkelijk met leven en dood om en kijken niet op een moord meer of minder)

Het is bedrog. De ingewijde wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties.

Het predikt tolerantie en de universaliteit van alle religies om ze allemaal te ontkennen. Het christendom wordt vooral afgekeurd. “Universaliteit betekent niet het christendom.” (Citaten uit Vrijmetselaars-teksten van Gary Kah, En Route to Global Occupation)

Vrijmetselarij indoctrinatie begint bij kinderen. Kerstboom wordt winterboom enz.

Dit is de agenda: om het christendom te vernietigen, net zoals ze rijken, naties, heteroseksuele identiteiten en gewone families hebben vernietigd. De agenda is om mensen van macht en identiteit te ontdoen en ze weerloos te maken tegenover een wereld tirannie.

De les hier van is dat God voor ons onmisbaar is. Hij is realiteit. We kunnen Hem niet verloochenen zonder het principe van onze eigen vervulling te ontkennen. Een seculiere wereldorde is ten prooi aan de duivel. Dit is een impasse waarin we ons bevinden. We worden geregeerd door een satanische sekte.

Wat kunnen we doen?

De massamedia boycotten. ( Ik kijk bijna geen tv meer en lees ook geen “gewone” kranten meer. Dat is een verademing. Mijn nieuws haal ik bij alternatieve bronnen.) De MSM is in handen van een paar grote “vrijmetselaarsspelers”.

Politici, leraren en mediafiguren die de agenda van de vrijmetselaar op de agenda zetten bekend maken. Zoals PVDA ers en Groen Linksers die naar “Bilderberg” gaan. De min. president die vrijmetselaar is in een hoge orde bekend maken.

Niet mee doen aan andere mensen haten en andere landen niet bevechten

Er zijn vier de dingen die de vrijmetselaars haten: natie, heteroseksuele identiteiten, kernfamilies, christendom en God. Dus laten wij dat vieren en promoten.

Een satanische sekte controleert en exploiteert haar leden door te corrumperen en ze ziek maken. Laten we daar de vinger op leggen.

Misleide (of “gekochte”) historici, opvoeders en journalisten houden een valse realiteit in stand en zo is onze cultuur een uitgebreide psychologische oorlogsvoering. Laten wij dit blootleggen want onze perceptie van de menselijke ervaring wordt gevormd door een occult geheim genootschap. ( ik heb daarover geschreven: ze dringen hun wereldbeeld op via vooral muziek en entertainment maar ook via “literatuur” en via “gecontroleerde” jeugdboeken.

Het is duidelijk dat de vrijmetselaars/illuminatie/sabbateans/cabal en hun nakomelingen onze aandacht moeten opslokken. Maar zij zijn aan het zicht onttrokken. Toch waren zij bepalend in de zogenaamde “verlichting”, “secularisme” en “modernisme. Dit zijn maar kleine stappen naar hun satanisme. “Met deze stappen vermengden zij het kwade met het goede.

Dat is hun tactiek. Ze pleiten niet voor een satans/luciferiaanse koninkrijk. Ze sturen je zachtjes. Ze koken je als kikkers in de pan. Je hebt het te laat door.

Ze laten het bestaan van God in twijfel trekken, ze promoten “seksuele bevrijding”, “ inclusiviteit”, “internationalisme”, “diversiteit” en “religieuze tolerantie”. En al die geïndoctrineerden die hier hard om roepen hebben niet door dat ze gestuurd en gemanipuleerd worden en dat deze eisen niet voor de eisers gelden. Ze kijken wel uit. Het is om ons te kleineren en te degraderen. We zijn niets anders dan vee om gebruikt te worden.

Dit is een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten behalve de hunne.

De westerse samenleving is moreel bankroet. Dit uitgebreide cult netwerk stuurt politiek, informatie-kanalen en heerst over onze cultuur.

De “intelligentsia/elite” is/wordt omgekocht terwijl het publiek wordt afgeleid en in het paradijs van de onwetende slaapwandelaar leeft.

God gaf de mens leven: een wonder vol inherente schoonheid en betekenis. Hij gaf ons alles wat we nodig hebben om ons te ontwikkelen en mee te doen aan Zijn Plan volgens zijn Idee.

Maar mensen die denken dat grenzeloze macht en rijkdom beter zijn dan oneindige liefde, hebben de mensheid gekaapt. Ze willen onze Goddelijke bestemming voorkomen en ons in een permanent infantilisme begraven. Dit is de echte betekenis van onze politiek en onze tijd.

Ze dienen de prins van de leugen. Ze laten het kwaad goed lijken, leugens lijken waar. Ze willen dat de mensheid een medeplichtige is in haar eigen ondergang. Dit is de reden waarom satanisten “de methode onthullen”. Ze willen onze morele medeplichtigheid. Ze willen onze ziel. Ze doen dingen recht in ons gezicht zodat zij kunnen zeggen dat wij er mee instemden. We zagen het toch? We wisten het toch?

De bijbel leert in 2 Korinthiërs 4: 4 dat satan de god van deze slechte wereld is. Als je dit niet begrijpt, zul je nooit de waarheid achter de werking van de Nieuwe Wereldorde begrijpen.

Lc 9:60 “Laat de doden hun doden begraven; maar ga heen en predik het koninkrijk van God.”

Efeziërs 6:12 : Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke slechtheid op hoge plaatsen.

Johannes 8: 32,36: En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken .. . Als de Zoon u daarom vrij zal maken, zult u inderdaad vrij zijn.

Jeremia 23:36: gij hebt de woorden van de levende God verdraaid, van de HEER der heerscharen onze God “

2 Timoteüs 3: 7: … lerend en nooit in staat de kennis van de waarheid te leren kennen”

en 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/big_picture.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/origin_of_the_satanic_hand_sign.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/signs_of_satan.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/dc.htm

http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/toc.htm

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/seat_666.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/luciferian_religion.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Over waarover ik tot dusver heb geschreven

Een samenvatting:

Er zijn nog steeds mensen die zeggen niet te geloven in complottheorieën. Een term die door de CIA is geïntroduceerd om de waarheidszoekers naar het complot rond de moord op John F. Kennedy, in diskrediet te brengen. Alsof het bestaan van een complot, of kartelvorming überhaupt ter discussie staat. De officiële versie van 9/11 is overigens ook een complot. De officiële versie van de MH17 ook. Een complot is immers niets meer dan meerdere personen die stiekem een crimineel plan beramen en uitvoeren. Waarom zou dat op het hoogste niveau niet ook gebeuren? Of zijn er nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat er niets verdachts met de MH17-zaak aan de hand is en onze eigen regering uitblinkt in transparantie en eerlijkheid?

Het probleem is dat “gewone” mensen niet kunnen geloven dat zgn. “nette mensen” niet in staat zijn tot slechtheid. Ze snappen niet dat er veel “witte boordencriminaliteit” bestaat. Nette mensen doen zoiets niet. En nette mensen zijn dan de dames en heren in hun keurige pakken. “Gewone mensen” kunnen niet geloven dat er slechte mensen bestaan, die liegen en bedriegen en hun eigen land en volk verraden. Want: “dat doe je toch niet”. Nee, “wij” niet maar “zij”wel. het wordt echt tijd dat mensen wakker worden en beseffen wat er gebeurt. Dat er een strijd is tussen goed en kwaad. Een kosmisch/spiritueel conflict dat gedirigeerd wordt van “boven” af.

Juist die slechtheid heb ik van een aantal groepen mensen willen beschrijven.

Veel mensen kunnen ook niet geloven dat er zoveel marionetten zijn die nauwelijks beseffen wat ze aanrichten. Er wordt gezinspeeld op het deugen. Velen willen “goed doen” maar beseffen de gevolgen niet. Diegenen die aan de touwtjes trekken, gebruiken goedwillende deugmensen. Commentatoren denken dat veel ellende in de wereld komt door “wereldverbeteraars”. Dat is niet zo. Deze zgn. “wereldverbeteraars zijn poppen aan een touwtje van mensen met een smerige agenda: die van het bevorderen van een totalitair wereldsysteem. Ze spannen daarbij de goedwillende mensen voor hun karretje om het “vuile werk” te doen. waarbij de een tegen de ander moet worden opgezet. De Christenen moet uitgeroeid worden door de moslims een de moslims en de joden moeten elkaar uitroeien enz.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Bilderberg of vrijmetselarij of cabal: het maakt niet zoveel uit. Aan de top van de piramide van het alziende oog staan mensen die alles omdraaien: goed is kwaad, oorlog is vrede. Uiteindelijk is het een kosmisch conflict dat uitgevochten wordt. Lucifer wil God zijn. Lucifer wil de macht. De schepping van God mag niet slagen. De volgelingen van lucifer, de illuminatie ( “dragers van het licht”), zijn in alle instituten van alle alle landen doorgedrongen en bepalen de agenda.

Er is vanaf het begin een spanningsveld tussen baälvereerders en de verkondigers van de boodschap van God die Hij kenbaar maakt via Abraham en Mozes en Zijn Zoon Jezus, de Christus. De baälvereerders ( o.a. Farizeeën en de kabbalahjoden/kabbalisten met hun babylonische talmoed ) hebben zich het oude testament toegeëigend en de mensen op het verkeerde been gezet. Het oudste bijbelboek is enorm gecorrumpeerd. Lucifer heeft steeds mensen aan het werk. Zo werden de christelijke groepen ingelijfd door “Rome” en de mensen geloofden dat zij Jezus aanbaden en eerden. Maar “Rome” werd een baälkliek. Religies zijn georganiseerd door kwaadaardige mensen om andere mensen in de tang te houden: houd ze dom, houd ze klein. Houd ze in je macht, houd ze arm en afhankelijk. Jezus was niet gekomen om een religie te stichten. Jezus is geboren in een joods gezin en Hij kwam om te waarschuwen en een boodschap te verkondigen. Zijn volgelingen hebben die boodschap verder verspreid. Maar ze zijn constant ondermijnd. De boodschap wordt tot op de dag van vandaag ondermijnd. het bestaan van jezus wordt in twijfel getrokken, Zijn boodschap belachelijk gemaakt, zijn volgelingen belachelijk gemaakt en vervolgd.

Veel goede mensen zullen dit niet kunnen geloven en blijven binnen de kerk op het verkeerde been gezet worden. Anderen keren God de rug toe. Voor dit alles heeft Jezus steeds gewaarschuwd.

Alles werd geïnfiltreerd door “cryptojoden” die de macht in handen hebben. Jezus noemt ze: zij die zich joden noemen en het niet zijn. Of hij noemt ze addergebroed.

Ze streven een totalitaire wereldstaat na. Ze leven van de “omkering” wat uit het kabbalisme komt.

Maar de Christen moet daarin niet mee gaan: “Sta het kwaad niet toe in je hart, het zal er een thuis maken”. De enige weg is de weg die Jezus zei te zijn: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het kwaad is een doodlopende weg.

Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: Niemand komt tot de Vader,behalve door mij.

Mattheüs 11:27-30

Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Uit Mt 23: …( Over de farizeeën: …want zij zeggen het, en doen het niet.

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren…En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Jezus had het al over mensen waartegen de gewone mens opkijkt. Maar ze deugen niet en de gewone mens kan het niet geloven.

Hij wilde de mensen de werkelijkheid laten zien. maar weinigen zagen het en werden wakker. dat proces duurt voort tot op de dag van vandaag.

over wereldverbeteraars:

https://thefireonline.com/cursussen-wit-privilege-big-business-voor-wereldverbeteraars-een-ramp-voor-de-samenleving/

Over de dwaling in het Christendom

Het probleem in het christendom is dat het voor menig “cultuurchristen” niet duidelijk is dat er onderscheid gemaakt moet worden in de bijbel tussen de “scheppende god”van deze wereld: de demiurg/satan/jahwe/ en de Schepper Vader van het al. De demiurg die we onder verschillende namen kennen is een gevallen “engel” /entiteit die met andere gevallen entiteiten deze aarde schiep zoals we die nu ongeveer 6000 jaar kennen. Deze satan wilde mensen als slaven en deed zich naar hen voor als de enige ware god. Hij noemde zich jahwe. Maar we kennen ook andere namen. Deze god heeft geen zoon. Net zoals andere goden geen zoon hebben. De ware God en Vader heeft een zoon Jezus. Het was de bedoeling dat Jezus de mensheid leerde wat er werkelijk speelde zodat de mens kon kiezen om uit web/de matrix van de demiurg te ontsnappen. Heb je Jezus werkelijk aanvaard en je eigen gemaakt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dan snap je dat je zelf actie moet ondernemen. Dan weet je dat je niet van de wereld moet zijn. Dan ben je je bewust dat je eigen gezindheid er toe doet. Ik schreef eerder: je bent je eigen kerk en je hebt je eigen altaar. Op dat altaar offer je jezelf: wat moet jij offeren om te doen wat de Geest van je vraagt. Je weet dan dat je met Jezus moet zijn want: wie niet met Mij is, is tegen Mij. En je beseft dan dat de tegenpartij wel probeert je te verleiden maar steeds minder vat op je krijgt. De tegenpartij: de god van de waan van alle dag heeft er baat bij dat zoveel mogelijk mensen weg blijven bij de waarheid. De waan van de dag creëert het web waarin de mens in verstrikt raakt. Het is je levensdoel uit dit web te ontsnappen en te proberen God te dienen en andere mensen te helpen bewust dit worden van dit web en de manier om zich te bevrijden. Als je je verbonden weet met Jezus, weet je je verbonden met God.

Je moet dus beseffen dat satan (een (gevallen) engel, die er was om te dienen) zich heeft verheven boven zijn God. Vanuit deze hoogmoed is hij uit de hemel gevallen en op aarde terecht gekomen. Hij heeft hier beperkte tijd en hij weet dat. Hij probeert uit alle macht de waarheid te versluieren en het evangelie ontoegankelijk te maken. Christus is het beeld van God maar hij wil niet dat we dat weten. We zijn in verwarring door het beeld uit het oude testament: de wrekende en jaloerse god. Dat is de demiurg. Veel christenen denken dat iedereen die een god aanbidt, dezelfde god aanbidt. God is toch god? Nee dus. De kerk heeft hier een verkeerde rol gespeeld. Het vaticaan een zeer kwalijke. We werden de weg op gestuurd van de demiurg en dat bracht onze “dood”. We moeten levend worden door Jezus die de Weg toont. Ook als je het goed bedoelt, kun je “dood” zijn als je niet begrijpt welke god je nu werkelijk eert. Ik ken de stille wanhoop als je dit gaat beseffen. Maar ik ken ook de opluchting van het wakker worden. Het is het waard.

Veel mensen denken dat je de bijbelse verhalen als een allegorie moet lezen maar dat is niet zo. Tenzij Jezus uitdrukkelijk iets uitlegt in een verhaal, moet je alles letterlijk nemen. Ook de verhalen moet je tenzij uitdrukkelijk vermeld als letterlijk aanvaarden. Het heeft mij veel moeite gekost dat te kunnen doen.

Wie niet met Mij is, is tegen Mij (Mt 12, 30/Lc 11, 23)

Over vreugde

Is het alleen maar kommer en kwel met zoveel kwaad om ons heen? Nee, we zijn het ons bewust!

We worden wakker dus kunnen we daar ons voordeel mee doen. We weten nu hoe het werkt en dat God ingegrepen heeft en nog steeds ingrijpt tot dat de uiteindelijke finale komt. Tot die tijd weten wij ons onder de hoede van God, de Zoon en de Geest. (Theos, Logos, Sophia) En als we aannemen dat dit zo is en daar naar leven, blijven we op het goede pad. Dat is een reden tot vreugde. Je weet dat je je eigen kerk bent, verbonden met velen die dat ook zijn. Dat kan dankbaar stemmen. En dankbaarheid kun je vergroten zodanig dat het een steeds vreugdevollere bezigheid wordt. Je kunt beginnen met dagelijks Dank te zeggen voor alle kennis die je tot dusver verworven hebt. Voor alle liefde die je tot dusver ervaren hebt enz.. Het kan ook voor dingen als genieten van een vogel, een vlinder, een bloem, een mooie zonsopkomst enz. Als je steeds weer Dank U wel zegt, gaat het groeien. Je weet dat God een prachtig universum schiep. De afspiegeling kunnen we dagelijks waarnemen. wees daar dankbaar voor. Je weet dat je als gevallen ziel, kind van God bleef en dat je gezocht wordt en geroepen bent. Wees daar dankbaar voor. Het feit dan satan met zijn kompanen zich boven God wilde verheffen en daarin de mensheid meesleurde, wil niet zeggen dat hij onbeperkt de tijd krijgt. De eindstrijd is gaande en hij weet dat. Daarom moet je alert zijn en verder kun je proberen wel in de wereld te zijn maar niet van de wereld. Stap uit die matrix die gemaakt werd door de satan. Als je Jezus aanvaardt, zijn Offer aanvaardt, zijn lessen aanvaardt, dan weet je dat zijn prediking vrij was van slaafsheid, van vleierij. Hij was tegen alles wat de mens onvrij maakt, klein maakt, of ondragelijke lasten oplegt. Alles wat zogenaamd heilig is, ten koste van mensen, wees hij af. Hij kwam niet om een gods “dienst” te stichten. Omdat dat niet bevrijdt maar verslaaft. Hij was aan niemand onderhorig: niet aan mensen, niet aan tradities, niet aan godsbeelden. Hij ergert zich daar aan en wil de mens daarvan bevrijden. Bevrijd jezelf daarvan! Hij vraagt alleen om Hem te geloven en na te volgen: wel in de wereld zijn maar er niet van zijn. Wees waakzaam, bid en doe niet mee aan de slavernij van de uiterlijke wereld: van uiterlijk vertoon, van uiterlijke macht. Zie hoe de wereld gedemoniseerd is (kijk bv. naar huidige popartiesten, popmuziek, drank- en drugsmisbruik, seksindustrie, leugenachtige machthebbers, bedrijven die het milieu verpesten) De wereld lijkt bezeten. Doe er niet aan mee. Geniet van wat er wel is: de schoonheid van de natuur, de liefde die er wel is: zie daarin het Gelaat van God. Help mee de wereld te verzachten, verzorg en koester. Als je je zelf bevrijdt hebt, kun je door je verzachting een ander ook bevrijden. Je geeft jezelf steeds meer inzichten en kunt daar door volharden. Dat is reden tot grote vreugde. De naam Jezus betekent: God bevrijdt. Door het zenden van Jezus heeft God aangegeven de mens te willen bevrijden van de slavernij van de satan. Jezus heeft geen godsdienst gesticht, geen wereldse macht willen creëren, Dat die er wel gekomen is in naam van het Christendom is onterecht en ook daarvan moeten we ons bevrijden. Naast deze discutabele zaken zijn er gelukkig altijd mensen gebleven die de ware woorden van Jezus bewaard hebben en doorgegeven. Jezus kwam om een belofte in te lossen en een nieuwe toekomst te geven. Dat had ons beter geleerd moeten worden. Maar het is niet te laat. We leren het nu. Veel mensen zijn door de geschiedenis, door de uitleg van voorgangers afgehaakt maar als ze zich hiervan bevrijden, kunnen ze weer voluit Jezus als de Messias aanvaarden. Ik wens dat iedereen toe.

Over leven en geboden 2

Ik schreef in het eerste deel van Over leven en geboden over de boeddha en of hij de weg was.

Je zult wel begrepen hebben, dat ik dat niet vind. Ik ben Christen en beschouw Jezus als de enige weg en waarheid en de bijbel als een boek waarin alles staat wat we nodig hebben.

Ik ken de oosterse godsdiensten en waarheden, heb aan yoga gedaan en ik heb zelfs de opleiding voor yogalerares gedaan. Voor raja yoga. Raja yoga is het pad dat de mens volgt in zijn streven om vrijheid en verlichting te vinden. Om door inspanning de waarheid te vinden en verlichting te bereiken. Dit is een pad uit het Hindoeïsme, zoals er meerdere paden zijn. Het kent de ziel en het Al en de wens van de ziel (atman) om weer terug te keren naar het Al (Brahman). En ik ben er op terug gekomen. Het sluit aan bij deel 1: het eist het onmogelijke van mensen en ze zullen altijd falen. Wat iedereen ook beweert. Ik ben blijven zoeken en heb zoveel kennis gevonden en gekregen dat ik het wil delen. Daarom zet ik deze blog op. Mede omdat de tijd dringt. Ik kom daar op terug.

Ik schreef eerder ook dat je erg voorzichtig moet zijn wie je gelooft en bij wie je je aansluit. Als iets te mooi is om waar te zijn dan is het dat ook. Als er geld gevraagd wordt, moet je al argwanend worden. God geeft om niet en steeds meer mensen geven om niet door.

Je bent je eigen kerk, je eigen tempel. En echt geloven is jezelf offeren op je eigen altaar in je eigen tempel: d.w.z.: jezelf verloochenen. Vertrouwen op het werk van èn het kruisoffer van Jezus die de Christus is. Dat is verlossing. In de bijbel vind je alles over je ervaringen van alledag, van de mensheid door de eeuwen heen. En als je begrijpt hoe de demiurg de wereld bouwde en als je dan de bijbel terugleest, vallen de schellen van je ogen.

Jammer is dat veel mensen het Christendom hebben verlaten omdat ze niet met de god van het oude testament konden omgaan. Maar als je goed leest, is er steeds onderscheid tussen God en jahwe. En het nieuwe testament is niet een vervolg op het oude. Het is een heel nieuw boek met een heel andere insteek. En als je het oude goed leest, zie je hoe het joodse volk lijdt en waarom. Je ziet de schizofrenie van dat volk. God grijpt in en jahwe (de demiurg) gaat het weer dwarsbomen. De mens wordt verleid en volgt weer het verkeerde spoor. Dat zie je het hele oude testament door. God legt uit: jullie zijn gevallen zielen, zijn verleid, kom terug. De mens denkt dat hij het snapt en komt toch weer onder invloed van jahwe. Het is het verhaal van het volgen van 2 goden en steeds weer falen. God grijpt in bij Abraham: hij mag zijn zoon niet offeren en Hij en Abraham sluiten een verbond. Eerst is het jahwe en dan is het God. Jahwe zegt: ik ben God Almachtig. Later: en God sprak tot hem: “dit is mijn verbond”. Uiteindelijk krijgt Abraham 2 zonen: Isaak (joodse volk) en Ismaël (islam) en met deze belofte wordt de kiem gelegd voor de tweedracht met de gevolgen waar we nu mee zitten (Gn 17). Bij Mozes gebeurt hetzelfde: jahwe is een jaloerse god (Ex 20) Als je doet wat jahwe wil, heb je het goed. Als je je niet aan al die geboden en wetten houdt (Mozes krijgt er meer dan 600) wordt gestraft. Hier wordt de kiem gelegd voor het falen en hier zie de demiurg aan het werk. Als Mozes over God vertelt, geloven zijn mensen hem maar als hij uit het zicht is, dansen ze om het gouden kalf. Dit is het werk van de demiurg. En keer op keer grijpt God in en geeft de mensen een kans. Verwacht het joodse volk de verlossing via de wettische Mozes, de Christen vertrouwt via het verbond met Abraham die uitkomt bij de kruisdood van Jezus op de verlossing van Jezus. Dit is de grote tragiek uit de bijbel. In de bijbel wordt steeds gesproken over zonden. Iets wat ik vaak niet begreep. Nu begrijp ik dit als de zondeval van de ziel. De ziel die gevallen is voor het rijk van de demiurg. Dat zijn alle mensen op aarde. Dat is onze erfzonde. En die wordt bestendigd door onze inertie om niet te willen weten. Deze luiheid is onze zonde. Het joodse volk stelt zich onder de wet (Rom 3). Dat is de wet van Mozes, is de wet van de demiurg. Zoals veel Christenen denken: als ik maar goed doe, dan komt het wel goed. maar daarmee ben je er niet. (Rom 5). Hoe je je ook je best zult doen met geboden en wetten: je zult falen. De hele geschiedenis is een verhaal van falen.

Over de God van het oude testament (OT)

De bijbel begint met de schepping van de wereld en spreekt dan over God.(hoofdstuk 1)

Daarna, in hoofdstuk 2, komt opeens het woord Jahwe God voor. En dan gaat het wisselen; er wordt alleen over Jahwe gesproken, dan weer over Jahwe God en dan weer over God.

Hier begint de misleiding.

De demiurg schiep uit jaloezie zijn eigen wereld want hij wilde zijn als god. (zie Over onze schepping) Er waren in de tuin van Eden 2 bomen: de levensboom en de boom van kennis. daarvan mocht de mens niet eten. Dit was een test. De demiurg was met “gevallen engelen” uit de wereld van onze Oerschepper begonnen aan zijn eigen schepping. Hij schiep een creatie als Jahwe (hijzelf) om de mens een god te geven en te eisen dat zij deze god zouden gehoorzamen en eren. Ze mochten niet eten van de boom van kennis. Dan zouden zij nl. inzicht krijgen en daarmee zou het plan van de demiurg gevaar lopen: hij wilde de mens als slaaf die hem zou aanbidden. De mens doorbrak dit verbod toch. Zo riep hij de toorn van de jahwe god over zich af. De mens kreeg kennis en de straf was dat hij sterven moest. In de tuin stond ook de boom des levens: d.w.z. de boom van onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid was voorbehouden aan de goden. De mens mocht niet weten dat hij van oorsprong ook onsterfelijk was. Dat zijn ziel voortkwam uit de Oerbron, de ware God. Deze kennis moest versluierd blijven. De eisende god is een god die voortdurend offers vraagt. In veel mythen en verhalen komen verhalen van offers voor. In vroege samenlevingen werden kinderen ritueel geofferd. Mensen dachten dat dat zo moest. De demiurg voedt zich met deze negatieve energie. Hij “voedt” zich met angst en bloed. Zo heeft hij een constante twist nodig. Dat veroorzaakt lijden en met die energie voedt hij zich. Het begint in de bijbel met het verhaal van Kaïn en Abel en dat gaat tot op de dag van vandaag door.

Het was voor mij een bittere pil te begrijpen dat jahwe niet God is. maar het verklaart wel het psychopathische gedrag van deze god. En juist deze god is er de oorzaak van dat veel mensen het geloof in God vaarwel zeggen omdat ze dit niet kunnen aanvaarden. Dat is terecht. Jammer is dan dat je de ware God de rug toekeert. Je kunt ook blijven zoeken en studeren. Dan gaan met hulp van God de schellen van je ogen.

God heeft steeds ingegrepen maar hij heeft de demiurg kans gegeven om op zijn schreden terug te keren. De zielen die aangelokt zijn door de demiurg geeft hij kansen om terug te keren naar zijn ware Oerbron. Maar God heeft een ultimatum gesteld. Dat is het verhaal van de Apocalyps. Daar kom ik op terug. Ingrijpen van God zie je bij het verhaal van Abraham die zijn zoon zou offeren. Dat werd uiteindelijk een dierenoffer. Dat gebeurt nog steeds.

De demiurg heeft het kwaad in de wereld nodig om zich te voeden maar tegelijkertijd zien mensen steeds meer dat zijn eisen onmenselijk en onrechtvaardig zijn. De demiurg probeert de mens te verleiden en misleiden en geeft ze wetten. De mens denkt dan: als ik mij aan de wet houd, stemt dat god/jahwe gunstig en dan zal het mij goed gaan. Het zijn onmenselijke wetten. Anders dan de 10 geboden die de mens van God wel aanvaardt: die gaan over niet doden en niet stelen enz. Maar de wetten zijn bv. spijswetten, kledingvoorschriften, aantal keren bidden en hoe te bidden enz. Wetten waarvan je weet dat geen mens het volhoudt zich daar aan te houden. Dat legt een constante druk op de mens die denkt dat hij deze wetten zo moet onderhouden. Een maatschappij kan niet functioneren als iedereen zich daaraan werkelijk zou houden. Kijk maar naar welke landen wel en niet goed functioneren. Een buschauffeur die stopt om 15 minuten te bidden, brengt niet alleen de dienstregeling in de war.

In het oude testament zijn er steeds mensen geweest die uitlegden hoe het zat en profeteerden dat er iemand zou komen om verlossing te brengen. Veel profeten werden niet begrepen en men stuurde ze weg of ze werden zelfs gedood. Ook waren er profeten die eigenlijk niet aan hun taak wilden beginnen (het verhaal van Jona(s). Het was zwaar werk. De verwijzingen zijn die naar de komst van Jezus, die zou gaan vertellen hoe de ware God was.

Ik kom daar op terug.