Tag: dna

20210119 Over parallelen

Bij lepantoin lees ik diverse artikelen die gaan over het einde van koninkrijken in de bijbel met verwijzingen naar deze tijd en de Amerikaanse geschiedenis, die voor een deel de onze is.

In “roepend naar het vlammende zwaard” wordt verwezen naar de strijd van aartsengel Michaël met lucifer en de hoogmoed van de duivel en de verleiding van de mens.

Uit het artikel:

De trotse opstand van de duivel komt altijd terug op één punt: de duivel was niet tevreden met de natuur die God hem gaf, die de grootste van alle engelen zou zijn, dus maakte hij een of andere uitdrukking van zijn verlangen om ‘zoals de meesten’ te zijn. Hoog. ” Volgens de traditie is Michael de aartsengel die de duivel uit de hemel wierp, wiens naam een vraag is: “Wie is als God?” Het lijkt erop dat dit bescheiden antwoord retorisch was, maar engelen debatteren niet. Engelenkennis is compleet en intact, dus de vraag kwam met een antwoord, en het antwoord wordt gevonden in het eerste hoofdstuk van Genesis waar God zegt: “Laten we de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis.” Dus als de duivel zegt dat hij “als de Allerhoogste” zal zijn, antwoordt Michael door te vragen “wie is als God?” En daarmee wijst hij naar de mens. Twee hoofdstukken later verleidt de duivel Eva door te suggereren dat als ze de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten, ze dan “als goden” (zoals engelen) zou worden, ook al was ze al gemaakt naar Gods gelijkenis. Moderne mensen lijken te zijn vergeten dat we het beeld en de gelijkenis van God bezitten en hebben in plaats daarvan het vreemde idee aangenomen dat de natuur kneedbaar is. In de oudheid geloofden mannen dat de elementen veranderlijk waren en probeerden ze lood in goud om te zetten door middel van alchemie. Tegenwoordig geloven mannen dat de ene diersoort een andere soort kan worden door mutaties en genetische veranderingen. Deze evolutionaire wereldbeschouwing heeft ons besef van geschiedenis en doel verwrongen en de mens gedegradeerd tot niets anders dan een stap in de keten van eencellig organisme naar wat de ketterse priester Teilhard de Chardin ‘de Kosmische Christus’ noemde. ‘En omdat de moderne mens de oorsprong van de kosmos nu ziet als het toevallige resultaat van een of andere universele en chaotische explosie, in plaats van de weloverwogen en ordelijke harmonie van Gods’ Fiat lux ‘, de rationele stoornissen van transgenderisme, transhumanisme, transracisme, en zelfs transspeciësisme zijn alle onvruchtbare vruchten waarmee we overblijven. (Michael Hichborn , van The Lepanto Institute, geciteerd uit Your Catholic Week in Review )”

…’Toen zei de Here God:’ Zie, de man is geworden als een van ons, die goed en kwaad kent; en nu zou hij zijn hand kunnen uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten en voor eeuwig leven ‘- daarom zond de Here God hem uit de hof van Eden om de grond te bebouwen waaruit hij was weggenomen. Hij verdreef de man; en ten oosten van de hof van Eden plaatste hij de cherubs en een vlammend en draaiend zwaard om de weg naar de boom des levens te bewaken. “

…In de komende ‘globale reset’ zijn de doelstellingen:

Landbouw en veeteelt belemmeren om te ‘profiteren’ van de terugkeer van het milieu naar zijn wilde staat.

Om natuurlijke geboorten van mensen ernstig te beperken.

Om te experimenteren met het DNA van menselijke populaties. “We zullen beter worden in het manipuleren van onze eigen genen, en die van onze kinderen.” ( Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution door Klaus Schwab, uitgegeven door The Crown Publishing Group, 2018)

Ik denk dat deze acties precies het tegenovergestelde zijn van Gods bedoelingen zoals beschreven in Genesis.

…Naar mijn mening zijn deze aanmatigende mannen van plan de engelbewaker te omzeilen en de boom des levens te bereiken. Het lijkt duidelijk dat er kwaad zal zijn. Ik durf te wedden dat er engelachtige interventie zal zijn. Iets interesseert me in deze interpretatie: het kan een verborgen teken zijn van een snel naderende buitengewone goddelijke actie.

…Als Israël dat in de woestijn ronddwaalt, een model is van de Kerk tussen Golgotha en de Eindtijd, kunnen deze parallellismen suggereren dat we dicht bij de “oversteek van de Jordaan” zijn naar een nieuwe wereld die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. De renovatio mundi , het herstel van de wereld volgens de wil van God, is misschien veel dichterbij dan iemand zich kan voorstellen. Degenen die zich een “nieuwe wereldorde” voorstellen, staan precies op het pad van Gods soevereine herstel van de wereld. Door te proberen controle te krijgen over de Tree of Life, roepen ze het vlammende zwaard over zichzelf.

Zie ook het artikel over Jacob en zijn droom over de Jacobs ladder: De vaste poorten van de hemel

Uit het artikel:

We zien dat het verhaal van het Koninkrijk van God begon met een droom, in een plaats die Jacob later Bet-El, huis van God , noemde . In zijn droom zag hij een ladder die helemaal naar de hemel reikte, dat is de tweerichtingsladder van genade. God zorgt voor de ladder, maar we moeten klimmen. Na verloop van tijd kreeg St. Joseph weer een droom. Een engel vertelde hem over Maria’s zwangerschap: “Het komt van God” en hij trouwde met Maria om voor de baby te zorgen en haar te beschermen. Het koninkrijk werd geboren zonder tamtam.

…We zullen binnenkort in het Koninkrijk van God leven, maar eerst moeten we die nacht al fresco doorbrengen , net als Jacob, dromen van goddelijke genade, onze hoofden rustend op de rots van de barre omstandigheden van deze wereld. We zijn, net als Jacob, langzaam aan het stijgen naar het land waar onze bruiloft zal plaatsvinden. (Zie Openbaring 19: 6-10 )

Over het Lepanto Instituut

Het Lepanto Instituut voor het herstel van alle dingen in Christus is een onderzoeks- en onderwijsorganisatie die zich inzet voor de verdediging van de katholieke kerk tegen aanvallen van buitenaf en van binnenuit. Of het nu in de vorm van legers, ketters of verraders was, de Kerk heeft altijd met vijanden te maken gehad die Haar vernietiging zochten. Tegenwoordig staat de kerk tegenover alle drie.

In 1571, tijdens de beroemde Slag bij Lepanto, redde een beroep op de rozenkrans de kerk tegen een machtige macht. Soldaten en matrozen moesten nog steeds vertrouwen op hun verstand, kracht en bloed in de strijd, maar het was Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans die uiteindelijk de overwinning behaalde. Tegenwoordig valt een sterke kracht opnieuw de Heilige Moederkerk aan, maar op een veel subtielere manier.

Het Lepanto-instituut is opgericht om de feiten te presenteren over organisaties die de naam katholiek of zelfs christelijk claimen, maar die in strijd zijn met de leringen van onze gezegende Heer en zijn heilige en onbevlekte kerk. Helaas geven organisaties als Catholic Relief Services, de Catholic Campaign for Human Development, de Catholic Health Association en vele anderen hulp en troost aan de vijanden van Christus. Erger nog, dissidente en afvallige katholieken in de politiek en andere prominente arena’s geven een vals getuigenis van het geloof door te beweren katholiek te zijn en tegelijkertijd abortus, anticonceptie en homoseksualiteit te promoten. Als remedie voor deze ernstige situatie is het doel van het Lepanto Instituut om het gebruik van de Heilige Rozenkrans aan te moedigen, in het bijzonder aangeboden aan bisschoppen en priesters,

(NB: ik hoor bij geen enkele denominatie (oorspronkelijk r.katholiek opgevoed maar uit de kerk gestapt omdat ik “pauselijk gedrag” niet begrijpen kon) maar toch kan ik dit delen. Net zoals ik schrijvers van andere christelijke denominaties kan delen. Ik hoef het niet met alles eens te zijn en ik heb geen zin in haarkloverijen. Ik denk dat Jezus dat ook niet wilde.)

Over de geslachtslijnen in de bijbel

Ik heb vroeger nooit begrepen waarom er zo uitvoerig in het OT over geslachtslijnen werd geschreven. Was de bijbel een geschiedenisboek? Een biologieboek? Het waren saaie lezingen in de kerk en uitleg kreeg je nooit. Maar ik denk dat ik het nu kan begrijpen.

Waarom was het zo belangrijk dat we zouden weten wie van wie afstamt? Waarom was het zo belangrijk te weten uit welke geslachtslijn Jezus geboren zou worden?

In de bijbel werd gesproken over reuzen en over zonen van God. Wat betekent dat allemaal?

Het is door ons DNA dat elk mens uniek is. En dat is nu precies wat satan altijd heeft geprobeerd te verstoren en bederven sinds God aankondigde dat hij (satan) op een dag zou worden overwonnen door een mensenkind. Daar moeten we het dus zoeken.

Lucifer die met 1/3 van de engelen verstoten was, had zich de wereld toegeëigend en via de babylonische godsdienst had hij zijn eer en glorie maar het was niet genoeg. Wij weten niet wat engelen zijn. Het zijn entiteiten die in een andere dimensie en in andere wereld leven. Wat wij niet kennen, zijn wij geneigd ook niet te aanvaarden. Maar wat we vroeger niet kenden en later wel leerden kennen, aanvaarden we wel. We moeten aanvaarden dat er nu dimensies zijn die we nu niet kennen maar eens wel. Deze entiteiten waren “zonen van God” en hebben daadwerkelijk op aarde rondgelopen.

Veel plaatsnamen uit de bijbel bestaan nog steeds en veel wordt bewezen door opgravingen. We weten inmiddels dat er grote “mensen” op aarde hebben rondgelopen. Lucifer heeft in het DNA van de mens in willen grijpen. Genesis 6:4: In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden.

Toen de oude Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de Septuagint) werd geschreven, werd het woord “Nephilim”gebruikt, dat verwijst naar de deels-menselijke nakomelingen van de Wachters (= zonen van God, = verstoten engelen,= kompanen van Lucifer).

De babylonische religie was een religie die bestond uit offeren van eerstgeborenen (mensen en dieren) en orgies en magie. God greep in met de zondvloed maar liet een deel van de “verkeerde” bloedlijn bestaan. Na de zondvloed ging de babylonische religie weer verder onder leiding van “Nimrod”.

Hij is “de spirituele erfgenaam” van de eerste grote religieuze afvalligheid na de zondvloed.

Hij was het die toegestaan heeft om te worden aanbeden als een god. Na de zondvloed werd zijn rebellie de fundering van de grootste religieuze afvalligheid van de mensheid. Door de generaties heen werd dit systeem van valse aanbidding bekend als de “babylonische mysterie religie”. De basis is duidelijk: proberen om de macht via de oude goden te leiden door de figuur van een krachtige man. Nimrod werd deze god. Hier komen de magiërs vandaan. Hier komt de zoektocht naar het occulte vandaan. In wezen is dit het begin van de illuminatie.

Deze “magie” religie wordt tot op de dag van beoefend. Vaak in het verborgene soms recht voor ons gezicht. Deze occulten wachten tot het moment daar is om de antichrist te laten verschijnen. Ze weten dat Jezus uit een onbesmette lijn voortkwam ( dat is de verklaring voor de geslachtslijnen en voor de beschrijvingen van de bloedlijnen van Jezus)

De grote verwachting van de occulte stromingen is een toekomst, waarin “engelen” opnieuw met de mens zullen samengaan, waardoor dit oude tijdperk tot nieuw leven komt en mensen goden worden.

De bijbelse bron hiervan is te vinden in het boek Daniël. In het tweede hoofdstuk komt de God van de bijbel in direct conflict met het occulte. Koning Nebukadnezar, heerser van het oude Babylon, in die tijd de machtigste man op aarde, werd wakker uit een nachtmerrie die zo angstaanjagend was dat hij alle astrologen, tovenaars en geleerden van zijn hof opriep om hem uit te leggen. En om het nog moeilijker te maken: de koning kon zich de inhoud van de droom niet meer herinneren, waarmee duidelijk werd dat er bovennatuurlijk inzicht nodig was om aan de opdracht te kunnen voldoen. De occulte adviseurs van de koning waren niet in staat hem uit te leggen.

Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël “de God van de hemel.” Daniël 2:16-19

Nebukadnezar had gedroomd over een reusachtig beeld, met een hoofd van goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en dijen van koper en zijn benen en voeten van ijzer. Elk metaal stond voor een koninkrijk, dat elk enige tijd over de wereld zou heersen. Het gouden hoofd was Nebukadnezar eigen Babylonische rijk. De zilveren borst en armen waren de Meddo-Perzen die later Babylon zouden veroveren. De koperen buik en dijen waren het Griekse rijk, die de Meddo-Perzen op hun beurt zouden verslaan. Daniël beschouwt deze drie koninkrijken als een groep:

Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de hele aarde. Daniël 2:39

Het vierde koninkrijk van ijzer, met voeten van ijzer en klei, wordt vaak gezien als het Romeinse Rijk. Dit lijkt een logische interpretatie, omdat de Romeinen immers na de Grieken kwamen. De bijbel identificeert dit koninkrijk echter nergens als Rome. (ik zie het als de kerk van Rome die overal zijn tentakels heeft misschien in combinatie met Europese staten van de EU. Want het is klei/leem en ijzer dat niet voegt. De EU voegt ook niet en al helemaal niet meer nu er miljoenen “vreemdelingen” worden binnengelaten). Het ijzeren koninkrijk verwijst profetisch naar het koninkrijk van de antichrist in de eindtijd: wanneer het rijk der geestelijke wezens (engelen) naar de aarde terugkeert:

En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. (daar zijn ze hard mee bezig) Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt: het zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer: juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem: dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem: ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Daniël 2:40-43. De droom van Nebukadnezar voorzegt de komende koninkrijken en het laatste wereldwijde rijk van de antichrist, vlak voordat Jezus terugkeert. Een groot deel van de profetie in het boek Daniël is gewijd aan allerlei details van het rijk van de antichrist in de eindtijd. IJzer wordt daar als symbool herhaaldelijk aan verbonden: daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniël 7:7-8.

Het beest in dit visioen staat symbool voor het rijk van de antichrist. Dit beest werd ook gezien door de apostel Johannes, de schrijver van het boek Openbaring: En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Openbaring 13:1-2

Het beest van Daniël 7 is niet alleen een beeld van de antichrist als persoon, maar het vertegenwoordigt zijn hele bovennatuurlijke rijk, met zowel de gevallen engelen als de mensen als onderdanen. Dit wordt uitgelegd in Openbaring 17: En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is….. En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Openbaring 17:7-8; en 12-13.

De tekst in Daniël 2:43 is een van de meest interessante profetieën in de bijbel, omdat het voorzegt dat het ijzeren koninkrijk “zich zal vermengen met het zaad der mensen…”. Het zaad van de mens is een verwijzing naar het DNA van de mensheid. De eerste verwijzing naar “zaad” in de bijbel vinden we in Genesis 3, waar zowel Adam en Eva als satan worden gestraft voor de zonde in de Hof van Eden: dit is de eerste profetie in de bijbel over de Messias. God zeg de satan aan dat er een kind geboren zal worden dat hem (satan) op een dag zou overwinnen. “Het zaad van de vrouw” was de lijn die zou leiden naar Jezus Christus. En het zaad van de slang is het product van satans pogingen de Messias tegen te houden of te vernietigen. Theologen zijn het erover eens dat dit “zaad” een verwijzing is naar een geboorte en/of een genetische geslachtslijn. Satan heeft geprobeerd het zaad van de vrouw te bederven door de Nefilim, de nakomelingen van gevallen engelen en menselijke vrouwen, zoals opgeschreven in Genesis 6.

In Genesis lezen we dat satan heeft geprobeerd het menselijk DNA te corrumperen en in Openbaring probeert hij dit opnieuw. ( en eigenlijk is de “wetenschap” daar al lang mee bezig)

M.i. leven we nu in het “ijzeren” koninkrijk waar de illuminatie “elite” ons volledig als “schuldslaven” in de tang heeft. Ze hebben ons God ontnomen en onze wereld die ons vertrouwd was. We zijn niets anders dan vee dat uitgemolken kan worden en wezens die geseksualiseerd worden. Het heilige huwelijks verbond is kapot gemaakt en kinderen worden in het basis onderwijs al onderwezen dat vele vormen van seksuele afwijkingen normaal zijn. We zijn als kikkers in de kokende pan met water opgewarmd en hebben dat niet op tijd door gehad. Nu kunnen we er niet meer uit. Of toch wel?

Misschien is mens zijn, is een test om te zien of je in staat bent om te groeien tot een spiritueel wezen met zelfbewustzijn Dat er op vertrouwt niet te worden misbruikt als spiritueel wezen. Dat God je het menselijke zelfbewustzijn gaf, je de godsvonk gaf is een geschenk, dat je overlevingsvermogen vergroot, maar daarmee ook de verantwoordelijkheid geeft om het geschenk niet te gebruiken om tegen je schepper in te werken. Je kunt weten dat jij de tempel van God bent. Dat jij weet dat je dus op zoek moet naar jouw zin van jouw leven. Je weet dat er één was die je vertelde hoe dat moest: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-1.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-5.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/zonen-god/zonen-van-god-1.html
http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml#top
https://www.henrymakow.com/howkultureiscontrived.html
https://www.henrymakow.com/2019/04/Ten-Ways-We-Are-Enslaved%20.html