Tag: de eeuwige dood

20230111 Over narcisme

Samengesteld door Marc Verhoeven 7-1-2023, zie daar links

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Narcisme. Wat is het?

Narcisme wordt gedefinieerd als overmatige focus op of bewondering voor zichzelf, de eigen persoon, het eigen imago. Een narcistische persoonlijkheid is een mentale houding

waarbij een persoon een opgeblazen gevoel heeft van zijn eigen belangrijkheid, zonder realistisch zelfbeeld, met een diepe behoefte aan overmatige aandacht en bewondering, invloed en macht, en met een gebrek aan gemeende empathie voor anderen. Hij kan niet overweg met terechte kritiek. Het is geen psychische ziekte maar een zondenatuur. Narcisten onderwerpen zich niet aan enig gezag buiten henzelf.

De oorsprong

Satan was de eerste narcist. Hij werd door God geschapen als een cherub (Ezechiël 28:14-

16). Hij was volmaakt in zijn wandel en vanwege zijn schoonheid werd zijn hart hoogmoedig (Ezechiël 28:15, 17). En hij verhief zichzelf en besloot te proberen God te ontzetten.

De Bijbel beschrijft zijn staat: ” Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u

richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister” (Ezechiël 28:17). “En ú zei in uw hart: Ik

zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren … ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (Jesaja 14:13, 14). Zie bij deze link een pdf

Trots en Hoogmoed leidden tot Satans val (Spreuken 16:18). Na de schepping van de mens

was Satan in staat om de mensheid te misleiden. En zo kwam de zonde onze aarde binnen

en verdoemde haar tot de eeuwige dood (Romeinen 5:12).

Door de zondeval worden mensen in zonde geboren en vandaar het voorkomen van egocentrisme en narcisme. Een van de tekenen van het einde is dat mensen liefhebbers van

zichzelf zullen zijn (2 Timotheüs 3:2-8). Het liefhebben van jezelf is de antithese van de

ware christelijke geest van onzelfzuchtigheid (1 Korinthiërs 13:5) en zachtmoedigheid (Mattheüs 5:5). Maar Filippenzen 2:4 leert ons: “Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat

van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is”.2

Bij wie zien we narcisme?

Narcisme is een zwaar zondig gedrag. Dictators zijn narcisten, grote leiders zijn vaak narcisten, de duivel zelf is een uitgesproken narcist, zoals we zagen. Ook christenen kunnen narcisme vertonen, vooral leiders. Men zou kunnen zeggen dat er geen kerk in de wereld is die

geen narcist ergens tussen haar muren heeft. Het kan een voorganger, ouderling of diaken

zijn, maar het kan zelfs gewoon een lid zijn.

Bekering nodig

Fervente narcistische christenen kunnen mogelijk niet wedergeboren zijn. Wedergeborenen onderscheiden zonde, en eerst en vooral zonde bij henzelf! De Heilige Geest overtuigt

immers van zonde (Johannes 16:8). Een narcist hoort zich te bekeren van zijn zonde, maar

als hij dat niet doet dan kunnen we vrezen dat we niet met een christen te maken hebben.

Als zij zich niet bekeren staan zij nog steeds in een positie van rebellie.

Als narcisten weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor enig wangedrag, en in plaats

daarvan alles afschuiven op wie ze ook maar de schuld kunnen geven, staat dit hen niet toe

om als bekeerd aangemerkt te worden. Zij zijn dan nog steeds opstandelingen. Ze hebben

dingen niet rechtgezet met de persoon of personen die ze onrecht hebben aangedaan of de

personen die ze de schuld hebben gegeven.

Eenheid met God

Vaak gebruikt de spirituele narcist God eigenlijk als een manier om te krijgen wat hij wil. Er zijn

verschillende manieren waarop ze dit doen. Ze overtuigen zichzelf er vooral van dat ze op dezelfde golflengte zitten als God. Dus als ze je willen overtuigen van iets, dan zullen ze het laten

klinken alsof zij en God allebei hetzelfde denken. Ze geven je een boodschap rechtstreeks van

God. Wanneer ze hun zaak op deze manier communiceren, staat dit niemand toe om er een argument of verdediging tegen te hebben. Ze zijn er zo van overtuigd hoezeer God het met hen

eens is dat als je op welke manier dan ook tegenwerkt, je tegen God Zelf ingaat.

Narcisten zullen God en de Bijbel als wapen gebruiken, want welke ware christen kan ertegen

argumenteren? Ze zullen Bijbelverzen gebruiken voor controle in plaats van verrijking. Ze zullen

de Schrift verdraaien om aan te sluiten bij hun omstandigheden en wat ze je proberen te overtuigen om te doen. En ze zullen geschokt zijn als je niet zomaar zonder vragen zou gehoorzamen.

Zij hebben alle geschikte woorden en verzen geleerd te gebruiken om het te laten lijken alsof zij

het werk van God doen. Over het algemeen zal de hele kerk hem zien als een verbazingwekkende christen en een groot leider in de kerk.

Uitkijken voor wangedrag

Niemand weet wat er in het hart van andere mensen is, dus we kunnen de eeuwige status

van anderen niet zeker weten. Maar Romeinen 16:17-18 zegt: “En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. Want zulke mensen

dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en

mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen”.

Zeker goed uitkijken wanneer een narcist een wolf in schaapskleren blijkt te zijn (Mattheüs

7:15-23), of iemand die een andere leer brengt, en die verwaand is. 1 Timotheüs 6:3-5 leert

ons dat we ons moeten afwenden van zulke mensen: “Als iemand een andere leer brengt en

zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die

in overeenstemming is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een3

ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie,

lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 voortdurend geruzie van mensen die een

verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de

godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen.

20220829 Over het leven na de dood

Van BIBLICISME INSTITUUT zie daar afbeeldingen en links,

Het leven leidt tot de dood leidt tot het eeuwige leven of de eeuwige dood

SERIE HERVORMING VAN DE KERK

Ben je bang voor de dood?

Wees niet.

LEVEN EN DOOD

Denk hierover na. Je hebt jezelf het leven niet gegeven. Hoe je in de baarmoeder groeide, is een mysterie, zelfs voor wetenschappers. Natuurlijk kunnen ze het in termen van biologie uitleggen, maar kunnen ze het in een laboratorium repliceren zonder de materialen (DNA, sperma, eieren, enz.) te gebruiken die God heeft verschaft?

Zelfs als ze dat zouden kunnen, zou hun schepping dan leven hebben? Dat is de crux. Hoe vinden leven en fysieke groei in hemelsnaam samen plaats in de baarmoeder?

Alleen God weet.

“Want je hebt mijn innerlijke delen gevormd; je hebt me aan elkaar gebreid in de baarmoeder van mijn moeder.” Psalmen 139:13

Als je sterft, verlaat het leven je lichaam, maar je lichaam blijft en begint onmiddellijk te rotten. Het lichaam is er, maar er is geen leven.

Of het nu groot of klein is als een foetus, het lichaam onderscheidt zich van het leven. Het leven geeft leven aan een lichaam van elke grootte. Degene die leven in uw lichaam plaatst, verwijdert het bij de dood van het lichaam – of die dood nu natuurlijk is of veroorzaakt.

Wie plaatst het leven daar? God. Waar gaat dat leven na de dood heen? Terug naar God.

“… en het stof keert terug naar de grond waar het vandaan kwam, en de geest keert terug naar God die het heeft gegeven .” Prediker 12:7

Dan is God degene die je zult zien na je dood. Omdat JIJ het Leven bent dat je lichaam verlaat bij de dood. De echte jij. Compleet met het goede en het slechte. Allemaal gegraveerd in JOU.

“We zijn zelfverzekerd, zeg ik, en willen liever afwezig zijn van het lichaam en aanwezig zijn bij de Heer.” 2 Korintiërs 5:8

HET LEVEN NA DE DOOD

De weg naar het eeuwige leven

Stel jezelf deze fundamentele vragen.

Kan een zondig persoon voor een zondeloze God staan? Kan een onvolmaakt mens standhouden in de tegenwoordigheid van een volmaakte Schepper?

Nee en ja.

In je eentje kun je het niet: een zeker recept voor de eeuwige dood (ook bekend als de hel).

“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God…” Romeinen 3:23

‘Hij zal zeggen… ‘Ga weg van mij, jij die vervloekt bent, in het eeuwige vuur dat is bereid voor de duivel en zijn engelen.’ Mattheüs 25:41

Maar met Christus kan dat. Ja, dat kan.

Lijd de kinderen“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

Wanneer je het offer van Christus aan het kruis aanvaardt, wast Zijn bloed je schoon.

‘Kom nu, laten we de zaak regelen’, zegt de HEER. ‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al zijn ze rood als karmozijn, ze zullen worden als wol.’ “Jesaja 1:18”

“…was me, en ik zal witter zijn dan sneeuw.” Psalm 51:7

“Want dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Mattheüs 26:28

En wanneer u Christus vraagt ​​om in u te leven, worden u twee één persoon, één leven. Met Christus in jou zal de volmaakte God de volmaakte Zoon in jou zien.

“Als Christus in u is, hoewel het lichaam dood is vanwege de zonde, is de geest levend vanwege de gerechtigheid.” Romeinen 8:10

Bijgevolg is het proces van verlossing dat tot eeuwig leven leidt, in Christus Jezus, onze Heer.

“Dat als je met je mond belijdt: ‘Jezus is Heer’, en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, je gered zult worden. Want het is met je hart dat je gelooft en gerechtvaardigd wordt, en het is met je mond dat je belijdt en gered wordt.” Romeinen 10: 9-10

Dag des oordeels

Christenen en niet-christenen worden bij overlijden niet gelijk behandeld.

1) Ware christenen, die Gods geboden volgen , gaan bij de Heer zijn als ze sterven.

“We zijn zelfverzekerd, zeg ik, en willen liever afwezig zijn van het lichaam en aanwezig zijn bij de Heer .” 2 Korintiërs 5:8

“Voorwaar, ik zeg je, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Lukas 23:43

Ze leven en regeren met Hem in de hemel, omdat ze deel hebben aan de eerste opstanding (dwz redding in de herrezen Christus, die zelf de eerste opstanding van de wereld volbracht).

“Zalig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding! De tweede dood [of de eeuwige hel] heeft geen macht over hen, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zullen duizend jaar met Hem regeren. “Openbaring 20:6”

De duizendjarige periode is niet letterlijk, net zoals de duizend in het volgende vers ook niet letterlijk is:

“Want elk beest van het bos is van mij, het vee op duizend heuvels.” Psalmen 50:10

Het woord duizend betekent in deze gevallen veel of een groot aantal . Het vee op de duizend en eerste en tweede en derde heuvel is niet van iemand anders, ze zijn nog steeds van God.

Met datzelfde begrip regeert Christus nu over de aarde door de Nieuwe Orde of het Nieuwe Verbond, en niemand behalve God weet wanneer die onbeperkte periode zal eindigen.

2) Degenen die GEEN christenen zijn, zijn dood van geest.

“De Geest [van Christus] geeft leven vanwege gerechtigheid.” Romeinen 8:10

De doden van geest worden na hun fysieke dood in een vasthoudpatroon geplaatst, niet in het vagevuur. Ze wachten op de Dag des Oordeels, die zal plaatsvinden na de duizendjarige regering van Christus en het einde van de wereld.

„Zij [christenen] kwamen tot leven [in de hemel] en regeerden duizend jaar met Christus. De rest van de doden [niet-christenen] kwamen niet tot leven totdat de duizend jaar waren voltooid… De doden [niet-christenen] werden geoordeeld volgens wat ze hadden gedaan zoals opgetekend in de boeken… Iedereen wiens naam niet geschreven werd gevonden in het boek des levens van het Lam [Jezus’ boek des levens] werd in de poel des vuurs geworpen.” Openbaring 20:4,5,12,15

“Ik zag de Heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem [de Vergadering van alle Christenen] , uit de hemel neerdalen van God, voorbereid als een bruid die prachtig gekleed was voor haar Echtgenoot [Jezus] . En ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! Gods woonplaats is nu onder de mensen, en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal met hen zijn en hun God zijn.’ “Openbaring 21:2-3”

“Dan zullen wij [christenen] die nog in leven zijn, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten, en zo zullen we altijd bij de Heer zijn.” 1 Thessalonicenzen 4:17

Betekent dit dat elke niet-christen in het eeuwige vuur van de hel zal worden geworpen? Wij denken van niet, anders zou God niet van plan zijn geweest Zijn tijd te verspillen aan het beoordelen van de ongelooflijk grote menigte die voor Hem zal verschijnen.

a. Jezus stierf om de Verlosser van de hele wereld te zijn.

“We hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die de Verlosser is van alle mensen , en vooral van degenen die geloven.” 1 Timoteüs 4:10

“In Hem was leven, en dat leven was het licht van de hele mensheid .” Johannes 1:4

b. Omdat Christus het licht van de hele mensheid is, krijgt iedere niet-christen de kans om voor Hem te staan ​​en rekenschap af te leggen van zijn leven.

“Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Johannes 14:6

Zo zal Christus alle niet-christenen beoordelen op basis van hun daden en de kansen die hen worden gegeven om voor Hem te leven, en zal Hij degenen straffen waarvan Hij vindt dat ze straf verdienen.

‘Want hij zegt tegen Mozes: ‘Ik zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig ben, en ik zal medelijden hebben met wie ik medelijden heb.’ Dus het is God die besluit barmhartigheid te tonen .” Romeinen 9:15,16

Die niet-christenen, aan wie Jezus barmhartigheid zal tonen, zouden in hun aardse leven – net als ware christenen – de vrucht van de Geest hebben getoond.

‘Hij zal aan een ieder vergelden naar zijn werken: aan hen die door geduld in goed doen zoeken naar heerlijkheid en eer en onsterfelijkheid, zal hij eeuwig leven geven; maar voor degenen die zelfzuchtig zijn en de waarheid niet gehoorzamen, maar gehoorzamen aan onrechtvaardigheid, zal er toorn en woede zijn.” Romeinen 2:6-8

“Want het zijn niet de hoorders van de wet die rechtvaardig zijn voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. (Inderdaad, wanneer heidenen, die de wet niet hebben , van nature dingen doen die door de wet worden vereist, zijn ze een wet voor zichzelf, ook al hebben ze de wet niet. Ze laten zien dat de vereisten van de wet op hun harten , hun geweten dat ook getuigenis aflegt, en hun gedachten die hen soms beschuldigen en soms zelfs verdedigen.) Dit zal plaatsvinden op de dag dat God de geheimen van mensen oordeelt door Jezus Christus , zoals mijn evangelie verkondigt. ” Romeinen 2:13-16

“ De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw , zachtmoedigheid en zelfbeheersing; tegen zulke dingen is er geen wet.” Galaten 5:22-23

c. Ware christenen die de geboden van Christus volgen, zullen het oordeel der veroordeling ontlopen. Dat is het mooie van een ware christen zijn. Vergeving wordt gevraagd door de christen en vervolgens door God verleend terwijl de christen nog leeft, berouw heeft en voor Christus leeft; daarom is er geen zweten voor de Troon van God op de Dag des Oordeels, alleen een welkome knuffel van de Schepper Zelf.

“Goed gedaan, goede en trouwe dienaar!” Mattheüs 25:23

Toch zullen de vele zogenaamde christenen die niet echt het christelijke leven leiden, niet ontsnappen aan het oordeel van de veroordeling.

“Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat een ieder kan ontvangen wat hij verdient voor wat hij in het lichaam heeft gedaan, goed of slecht.” 2 Korintiërs 5:10

Als je een niet-christen bent of een ‘marginale’, verwed je eeuwige bestemming niet op wat je denkt mee weg te kunnen komen op die noodlottige Dag des Oordeels. Eerlijk gezegd zijn de kansen tegen je gestapeld.

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie de Zoon niet gehoorzaamt , zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Johannes 3:36

Nieuwe hemel, nieuwe aarde en nieuwe lichamen

Na de Dag des Oordeels zal Christus alles opnieuw beginnen.

“Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan, en er is geen zee meer. “Openbaring 21:1”

Niet langer een zee is symbolisch voor niet langer een afgrond , de put waaruit de demonen kwamen.

“De draak stond aan de oever van de zee. En ik zag een beest uit de zee komen.” Openbaring 13:1

Daarom zullen er op de nieuwe aarde geen demonische en vernietigende krachten meer zijn om mee te kampen.

“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” Mattheüs 5:5

Maar zelfs nu, na Satans verpletterende nederlaag , wordt een bepaalde manifestatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ter voorbereiding op hun geprofeteerde aanstaande transformatie, al tentoongesteld: de aarde staat nu onder nieuw management, met Jezus die erover regeert in Hemel door zijn nieuw uitverkoren volk, ware christenen, die dagelijks Zijn hemelse wil doen op aarde.

“Aan Hem zij de heerschappij voor eeuwig en altijd. Amen.” 1 Petrus 5:11

“Groot en wonderbaar zijn Uw werken, o Here God, de Almachtige; Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning der volken!” Openbaring 14:3

“Maar u bent een uitverkoren volk… ” 1 Petrus 2:9

Christus brengt Zijn heerschappij tot stand en is aan het werk, een speciale groep mensen aan het voorbereiden en PERFECTEREN , Zijn uitverkorenen, een menigte van elke generatie en elke natie onder de hemel die de Nieuwe PERFECTE Aarde zal beërven die Hij zal voortbrengen, samen met hun Nieuwe PERFECTE Hemelse lichamen .

“Ik zag, en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties en alle stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden, en palmtakken waren in hun handen.” Openbaring 7:9

“Er zijn ook lichamen in de hemel en lichamen op aarde. De heerlijkheid van de hemellichamen is anders dan de heerlijkheid van de aardse lichamen… Zo is het ook met de opstanding van de doden. Onze aardse lichamen worden in de grond geplant als we sterven, maar ze zullen worden opgewekt om voor altijd te leven.” 1 Korintiërs 15: 40,42

Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, droeg Hij een nieuw lichaam. Zelfs Zijn discipelen konden Hem niet herkennen, tenzij Hij hun ogen opende.

“Hierbij draaide ze zich om en zag Jezus daar staan, maar ze besefte niet dat het Jezus was.” Johannes 20:14

“Toen werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, en hij verdween uit hun zicht.” Lukas 24:31

Bijgevolg was de aardse biologische kant die Maria aan Jezus doorgaf, onmiddellijk verdwenen bij Zijn opstanding. Maar aangezien Jezus vanaf het allereerste begin met het goddelijke zaad was gemaakt toen Hij werd geboren, behield Hij Zijn vaderlijke en hemelse zijde die het merkteken van Zijn kruisiging droeg.

“Terwijl hij sprak, liet hij hun de wonden in zijn handen en zijn zijde zien. Ze waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen!” Johannes 20:20

Na Zijn opstanding was en is Jezus nu volledig bekleed met een hemels lichaam dat geheel en alleen door de Vader Zelf is gemaakt. Het is een lichaam dat onafhankelijk is van de huidige aard van de mensheid en niet langer de zwakheden van het vlees verdraagt.

Alle getrouwe christenen, samen met degenen die op de dag des oordeels slagen, zullen genoemde hemellichamen ontvangen wanneer God de oude wereld afsluit en opnieuw begint.

CONCLUSIE

De echte reden waarom mensen bang zijn voor hun dood is vanwege de tweede dood (of eeuwige dood/hel). Ze voelen heel vooruitziend dat het daar is en wacht.

Red jezelf.