Tag: censuur

20230824 Over censuur als een natuurlijke strategie

Blog van Jon Rappoport

NoMoreFakeNews.com

Wetenschap en censuur: het bedrog van de moderne tijd

8 aug 2023 door Jon Rappoport

Ik zou de datum ergens in de late jaren van de 19e eeuw zetten.

Toen werd de wetenschap stevig verankerd als de nieuwe god.

Het zou functioneren als de vervanging van religie.

Naarmate de jaren verstreken, werden de voorstanders zo zeker van de waarheid dat censuur zich ontwikkelde als een natuurlijke strategie.

Net zoals de roomse kerk haar critici had gecensureerd (en extreem gestraft).

Wetenschap, zo werd gezegd, was een nieuw SOORT waarheid. Het was gebaseerd op empirische observatie. Feiten. Zijn hypothesen werden getest.

Daarom MOESTEN degenen die de conclusies ervan aanvielen, VERKEERD ZIJN. Daar kon geen discussie over bestaan.

Waarom censureert u in dat geval de aanvallers niet? Waarom werpt u ze niet uit? Waarom straffen ze niet?

De hele kwestie van valse wetenschap, voorgewende wetenschap, verzonnen wetenschap die werd ontwikkeld om politieke doelen te dienen, werd terzijde geschoven. Buiten beschouwing gelaten.

Ondertussen zagen politieke adviseurs, PR-professionals, marketeers en massacommunicatie-experts een nieuwe horizon. Een nieuwe tactiek.

Laat de belangrijkste politieke operaties lijken alsof ze op wetenschap berusten.

Omdat deze operaties dan onaantastbaar lijken.

En nu hebben we: klimaatveranderingswetenschap; Kritische rassentheorie (wetenschap); genderdysforie (psychiatrische wetenschap), etc.

Allemaal verzonnen. Allemaal vals.

Allemaal redenen voor radicale chaos en vernietiging.

Het marxisme zelf werd gepromoot als wetenschap. “Theorie over overtollige arbeid.”

Het vervolg op al deze valse wetenschap is censuur ten behoeve van ‘wat we allemaal weten dat waar is’.

Wat voor kwaad kan daaruit voortkomen?

Antwoord: alle kwaad in de wereld:

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen en erop te reageren .

Jon Rappoport

De auteur van drie explosieve collecties, THE MATRIX REVEALED , EXIT FROM THE MATRIX en POWER OUTSIDE THE MATRIX , Jon was een kandidaat voor een zetel in het Amerikaanse congres in het 29e district van Californië. Voor particuliere opdrachtgevers voert hij een adviespraktijk met als doel het vergroten van de persoonlijke creatieve kracht. Genomineerd voor een Pulitzer Prize, werkt hij al 30 jaar als onderzoeksverslaggever en schrijft hij artikelen over politiek, geneeskunde en gezondheid voor CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern en andere kranten en tijdschriften in de VS en Europa. Jon heeft lezingen en seminars gegeven over wereldpolitiek, gezondheid, logica en creatieve kracht voor publiek over de hele wereld.

Lees ook wat te doen na de nieuwe censuurwet

Lees ook bij bewust over censuur

20230316 Over het stigma complotdenker

van vanhamelen, zie daar links (Ed.: ik deel dit om te laten zien hoe goed en kwaad vermengd worden en hoe snel stigmatiseren kan gaan. Esther van Fenema is voor mij bijvoorbeeld volkomen door het ijs gezakt. Bram Bakker trouwens ook. Afshin Ellian ook.)

Het stigma complotdenker: censuur door pseudopsychologie

Dit is de langere uitwerking van een paar opmerkingen die ik bij Ongehoord Nederland maakte.

Een toenemde hoeveelheid onderwerpen – waarover een echt en eerlijk publiek debat hoognodig is – wordt door het label complotdenker volstrekt onbespreekbaar.

Debat hoort op de inhoud gevoerd te worden. Het verschuiven van een uitwisseling over een onderwerp naar iemands geestelijke gesteldheid is een persoonlijke aanval, een drogreden – een oneigenlijk argument dat niets bewijst, en het debat omzeilt.

“Jij bent een complotdenker, wappie, goedgelovig en kan niet analytisch denken”, dat is een aanval op de man. Het leidt zelfs tot het ‘diagnosticeren’ van hele groepen mensen op basis van hun interesses. Dit is absolute pseudopsychologie.

De vloedgolf van artikelen over de geestelijke gesteldheid van ‘complotdenkers’ dragen niet bij tot debat, integendeel, ze vervangen debat met deze pseudopsychologie. Het is triest dat de academische wereld zich hiervoor laat lenen.

Een toenemende hoeveelheid taboeonderwerpen zijn hierdoor volstrekt onbespreekbaar.

In plaats van een inhoudelijke uitwisseling over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de collaboratie tussen het kabinet en het WEF, 5G, onteigening van boeren, de afbraak van het MKB, vaccinatieschade , woke-ideologie op basisscholen of het vervangen van vissers door windmolens, wordt het gesprek verschoven naar de belevingswereld en beweegredenen van de ‘complotdenker’, die vanwege zijn vragen ‘radicaliseert’ en daarmee een gevaar zou zijn voor de samenleving.

Deze vorm van pseudopsychologie is dodelijk voor de open uitwisseling die noodzakelijk is om een vrije samenleving te laten gedijen.

De pseudo-psychiatrische framing van ‘complotdenkers’ is schadelijk. Het zorgt voor breuken in huwelijken, families, vriendschappen, en de maatschappij.

Iedereen die zich leent voor deze pseudopsychologie werkt mee aan het slaan van diepe kloof in de samenleving. Echte toenadering en heling kan pas plaatsvinden wanneer het mogelijk is voor iedereen om zijn of haar waarheid te spreken. Wanneer de media alle visies tot het publieke debat toelaten. Wanneer een echt open uitwisseling plaatsvindt over feiten, waarden en normen, zonder het gevaar te lopen op een pseudo-psychiatrische diagnose.

“But, as it turns out, one of the simplest and easiest techniques for controlling dissent is simply to pathologize it. As we are beginning to see, simply declaring resistance to the status quo to be a form of mental disorder can be an exceptionally powerful tool for silencing opposition”.

~ James Corbett in ‘Dissent Into Madness: The Weaponization of Psychology‘

(Ed.: (deepl translate) Maar, zo blijkt, een van de eenvoudigste en gemakkelijkste technieken om andersdenkenden te controleren is ze simpelweg te pathologiseren. Zoals we beginnen te zien, kan het simpelweg verklaren van verzet tegen de status quo als een vorm van geestelijke stoornis een uitzonderlijk krachtig middel zijn om oppositie het zwijgen op te leggen.)

“A society that prohibits the capacity to speak in truth extinguishes the capacity to live in justice”.

~ Chris Hedges

( Ed.: (deeple translate) Een samenleving die het vermogen om in waarheid te spreken verbiedt, dooft het vermogen om in rechtvaardigheid te leven…)

Uit een interview met trauma-expert Meredith Miller: “Door alles wat zich heeft afgespeeld is er enorme verdeeldheid in de maatschappij ontstaan. Wat is ervoor nodig om die scheiding weer te helen?”

Meredith: “Het helen van trauma begint altijd met een basis van waarheid en veiligheid. Helen blijft moeilijk totdat de waarheid binnen de samenleving openlijk kan worden besproken en algemeen bekend is”

Link naar het hele interview

Massa Psychologie

Mochten we desondanks toch vanuit een psychologische invalshoek willen kijken naar de huidige dynamieken, dan is het wellicht interessanter je af te vragen waarom hele groepen geneigd zijn blind autoriteiten – de ‘factcheckers, de massamedia en overheid te volgen, en anderen erop staan hun eigen onderzoek te doen en mening te vormen. Bevindingen uit zogenaamde sociale conformiteitsexperimenten zoals de Standford Prison (Zimbardo) en Milgram zijn daarbij bijzonder informatief. Voor een uitgebreide discussie, zie onderstaande artikelen:

Covid-19 – Mass Formation or Mass Atrocity?

COVID Measures: Biggest “Social Conformity Event” in History.

De klopjacht op de complotdenker

Een kortere versie van dit artikel verscheen eerder in De Andere Krant

Nadat psychiater Wim Veling en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen vorig jaar ‘complotdenkers’ vergeleken met mensen die aan psychotische wanen leiden, hebben zorgprofessionals en de media zich massaal op dit nieuwe type mens gestort. Ze zetten de complotdenker weg als een psychiatrisch geval dat gevaarlijk is, door de overheid in de gaten moeten worden gehouden en desnoods opgesloten. Zelfs sommige Kamerleden worden in deze categorie geplaatst. Zelden of nooit wordt inhoudelijk ingegaan op de beweringen van de complotdenker. .

“Zijn complotdenkers psychotisch?” vroegen psychiater en professor bij de Rijksuniversiteit Groningen Wim Veling, en twee andere psychiaters, drie psychologen, twee sociologen en een verpleegkundig specialist GGZ zich af in het Tijdschrift voor Psychiatrie van november 2021. Naar aanleiding van het artikel nam een bezorgde arts – die anoniem wenst te blijven – contact met mij op: “Het tijdschrift voor psychiatrie zet de toon voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het valt bij elke psychiater op de mat. Het wordt gelezen binnen de GGZ, en het vindt daarna zijn weg naar publicaties die huisartsen lezen. Wat mensen die zich bezighouden met onderwerpen die in de mainstream als taboe worden beschouwd moeten beseffen, is dat wanneer ze onderwerpen die volgens de auteurs van het artikel onder complotten vallen ventileren richting hun huisarts of psycholoog, zij nu min of meer officieel als psychiatrisch gestoord beschouwd worden. Ook al is de diagnostiek nog niet uitgekristalliseerd”.

Zoals de arts voorspelde kreeg het artikel binnen en buiten de zorgsector ruime aandacht en is het blijven rondzingen in het afgelopen jaar. “Complotdenkers zijn niet psychotisch” vatte de Zorgkrant, die zich inzet voor “digitale uitwisseling van kennis en ervaring binnen de Nederlandse zorg en welzijnssector” op 22 november 2021 het artikel samen. Echter, schrijven ze, “Complotdenkers hebben veel overeenkomsten met mensen die lijden aan paranoïde wanen”. De Nationale Zorggids, “één platform waarop je al het relevante nieuws in de zorg kunt vinden”, met meer dan 34.000 volgers op twitter, bracht op 19 november 2021 een persbericht uit met soortgelijke strekking: “Complotdenkers hebben volgens onderzoekers van het UMCG veel overeenkomsten met mensen die lijden aan paranoïde wanen”. De Telegraaf en de Limburger vertaalden op 19 november 2021 het artikel voor de leek: “In gesprek met complotdenkers? Benader ze als iemand met schizofrenie”.

Psychiater Yolande de Kok reageert op het artikel van Veling in januari 2022 in het Tijdschrift voor Psychiatrie: “Met name voor de groep mainstream complotdenkers die door Veling e.a. worden omschreven als ‘rebels with a cause’ (mensen die zich door hun complotdenken superieur willen voelen ten opzichte van de ‘onwetende massa’) is de vraag of luisteren en empathie en instemming betonen wel zo’n heilzame methode is, of dat deze aanpak juist het omarmen van de complotgedachten nog verder zal versterken”.

Wim Veling en collega’s waren niet de eersten die de complotdenker als geestesziek aanmerkte. Arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp schrijft op 29 juli 2021 in Medisch Contact, het weekblad voor artsen: “Tussen de complotdenkers op deze wereld zitten wellicht meer gewelddadige geesteszieken dan gemiddeld, maar de meesten zijn goedbedoelende burgers die de wereld willen verbeteren. Velen zouden al flink geholpen zijn met een therapeutische dosering methylfenidaat”.

Er volgen nog vele soortgelijke publicaties. Op psychosenet.nl, “een multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals”, wordt de vraag “Is het een complottheorie of een psychose?” beantwoord. “Mijn broer is er heilig van overtuigd dat de aarde plat is, of misschien toch anders gevormd maar zéker niet bolvormig, zoals we op school leren. Zou dit mogelijk kunnen vallen onder een psychose? Of een soort gedeelde waanbeelden? Heeft u tips hoe om te gaan met zo’n soort situatie?”.

Psychiater Esther van Fenema schrijft op 10 augustus 2022 in Trouw: “Een collega koppelt probleemloos het boerenprotest aan Soros, Trump, nazi’s, Joden, Klaus Schwab en uiteraard het WEF. Mensen die sinistere complotten vermoeden om ons te manipuleren, onvruchtbaar te maken of uit te roeien. […] Als je binnenkomende informatie niet goed kunt verwerken, dan kan er sprake zijn van een psychose waarbij iemand last krijgt van wanen en hallucinaties en er een alternatieve werkelijkheid kan ontstaan.” En, schrijft Fenema: “Alle lagen van de bevolking blijken kwetsbaar: van gepromoveerde scheikundigen en Gooise moeders tot QAnon-types, die reeds voor corona waren begonnen om met elkaar alternatieve werkelijkheden op te tuigen, omdat ze de bestaande machtsstructuren niet meer vertrouwen”.

Het tijdschrift De Psycholoog organiseerde op 3 juni 2022 een forum met “Aandacht voor complotdenken en anti-overheidssentimenten in de GGZ”. In het kader van dit forum schrijft Arno van Dam, professor aan de Universiteit van Tilburg, samen met drie coauteurs het artikel ‘De maatschappij komt de spreekkamer binnen’. Ze schrijven: “In de loop van de pandemie bleek dat relatief veel mensen in enige mate geloven in zogenoemde complottheorieën. Uit onderzoek blijkt dat complotdenkers relatief vaker lager opgeleid, alleenstaand, werkeloos en man zijn. Tevens ervaren zij vaker lichamelijke en psychische klachten en hebben zij minder zelfvertrouwen, een lagere sociaaleconomische status en voelen minder verbondenheid met anderen. Dit zijn kenmerken die ook relatief veel bij mensen met psychische problemen worden aangetroffen”. De auteurs citeren het artikel van Veling et. al., naast 24 andere publicaties die een verband leggen tussen complotdenken, psychiatrische klachten en radicalisering.

Er worden zelfs congressen rond het thema georganiseerd. Op 29 november 2022 vindt een Congres Persoonlijkheidsstoornissen plaats, dat alleen voor gecertificeerde professionals toegankelijk is. De introductie luidt: “Complotdenken of stemmen horen? Persoonlijkheidsstoornis of toch psychotisch? Psychotische stoornis of toch meer de persoonlijkheid? In navolging van het DSM-classificatiesysteem en door de organisatie van de GGZ lijken dit gescheiden werelden”. Mr.dr. Bram Sizoo, die co-auteur is van het artikel van Veling, zal de volgende presentatie geven: “Complotdenken en waandenkbeelden bij mensen van alle dag: patiënten met een aan schizofrenie verwante psychose en bij persoonlijkheidsstoornissen”.

Er verschijnen ook vele ‘luchtige’ items in de massamedia, zoals het stuk: “Help, mijn vriend is een complotdenker!”, in HP de Tijd op 20 november 2020. De auteur, Charlotte Arnoldy, schrijft: “Wanneer je een discussie aangaat met een complotdenker, is het verstandig om niet de losse feiten aan te vallen, maar het juist te hebben over waarom iemand bepaalde bronnen als waar beschouwt en andere als onwaar. Het aantonen van de onbetrouwbaarheid van de bron van de ander is in een gesprek met een complotdenker veel krachtiger dan het aanvallen van het aangedragen ‘feit.’”

BNN Vara laat op 12 april 2021 jongeren aan het woord over “Wat als je moeder een complotdenker is?”. In ‘Drie ingrediënten waaraan je een complottheorie kunt herkennen’ legt Dr. Jovan Byford, hoofddocent psychologie aan The Open University, op de website van de KRO-NCRV uit: “De term complottheorie verwijst naar theorieën, waarbij de oorzaak van wereldwijde gebeurtenissen wordt toegewezen aan een groot ‘duivels’ plan, dat in het geheim is opgezet door een kleine groep invloedrijke individuen”.

In het artikel “Zo voer je een (zinnig) gesprek met een complotdenker in je omgeving” geeft de Volkskrant op 20 oktober 2020 vijf tips voor het praten met complotdenkers. “Zet de ander niet weg als gek. Ze voelen zich angstig, onzeker of machteloos”. Op 12 mei 2021 ondersteunt ook de Gelderlander de lezer met omgangsrichtlijnen in het artikel “Hoe ga je in gesprek met een complotdenker?”

Bij BNN Vara corresponderen actrice Mirjam Vriend en psychiater Bram Bakker maandelijks over de geestelijke gezondheidszorg. Op 10 november 2020 discussiëren ze: “Hoe gek zijn complotdenkers eigenlijk?”. Mirjam: “Waarom wordt de één een complotdenker en de ander niet? Kan iedereen die op een regenachtige dag in het complot-algoritme terecht komt, zomaar het konijnenhol in verdwijnen? Of is dat slechts één ingrediënt van het hele recept?”

Naast de massamedia richt ook de overheid zich op het herkennen en omgaan met ‘complotdenkers’. Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) deelt ‘kennis, inzicht en vaardigheden over radicalisering” met huisartsen, gevangenisbewaarders, wijkagenten, docenten, beveiligers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners. Op 29 oktober 2020 organiseren zij in samenwerking met het Landelijke Steunpunt Extremisme (LSE) en de gemeente Delft het webinar Deskundigheidsbevordering ‘Complotdenken’ over “de risico’s van complotdenken en hoe ermee om te gaan als professional”.

Op 22 en 23 februari 2021 organiseert het ROR het ‘webinar Radicalisering en Extremisme’. Het webinar werd gevolgd door “ruim 200 professionals uit de regio Oost Brabant”. Het NCTV gaf toelichting over haar rol in het bestrijden van radicalisering en extremisme. Op het webinar werden ook “de thema’s informatiedelen en signaleren en duiden behandeld”. In een poll geeft 68% van de deelnemers van het webinar aan “In mijn omgeving (privé of op het werk) zie ik mensen als gevolg van de corona-crisis radicaliseren en/of gevoelig worden voor complottheorieën”.

Zoals het webinar duidelijk maakt, brengt de overheid de complotdenker graag in verband met ‘radicalisering’. De suggestie wordt gewekt dat hij een gevaar is voor de samenleving. Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels vertelt op 7 juni 2021 aan NRC Handelsblad dat “Geweld wordt vanzelfsprekender gemaakt door complotdenken”, want “Mensen verliezen contact met de buitenwereld”.

Naast ambtenaren worden docenten getraind in het omgaan met complotdenkende leerlingen. Platform JEP ondersteunt professionals die met jongeren werken bij hun vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Aan deze professionals geven ze instructies over “Complotdenkende jongeren: hoe daarmee om te gaan”. De Anne Frank stichting geeft praktische tips en organiseert trainingen over “Omgaan met complotdenken in de klas”. Het Hannah Arendt Instituut publiceerde in samenwerking met de Belgische krant de Standaard een podcastreeks: “Waarom ontstaan complottheorieën en waarom zijn ze zo aanlokkelijk? Hoe kan je ze herkennen? En waarom zijn ze vaak gevaarlijk?”. Volgens de Raad van Kinderbescherming kan “het opdringen van radicale denkbeelden schadelijk zijn voor de minderjarige en deze bedreigen in de ontwikkeling”. Daarom zijn er meerdere aandachtsfunctionarissen radicalisering aangesteld.

Ook de EU maakt zich zorgen om complotdenkers: Het ‘Radicalisation Awareness Network’ hield al op 28 september 2020 een onlinebijeenkomst waarbij “schadelijke samenzweringsmythen” besproken werden, want, “deze mythen zijn mogelijk schadelijk voor de mensen zelf, en bij extensie, voor de samenleving”.

In samenwerking met Twitter, Unesco en het World Jewish Congress, lanceert de Europese Commissie op 14 augustus 2020 de campagne “#ThinkBeforeSharing – Stop the spread of conspiracy theories”. Want, “de pandemie creeerde een voedingsbodem voor hatelijke uitspraken, racisme, xenophobie en anti-semitische aanvallen, en vijandelijkheid richting LGBTQ gemeenschappen.

Zelfs Tweedekamerleden worden aangevallen als vermeende complotdenkers. De rechtsgeleerde Afshin Ellian vertelde deze zomer bij Goedemorgen Nederland op NPO 1: “Vroeger legde men zich meer neer bij besluiten van het kabinet of liepen demonstraties een stuk vreedzamer. Wat je nu ziet is verharding. Complotdenkers. Dit wordt allemaal georganiseerd door een politieke partij (FvD) en dat is heel uniek”. Over FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zegt hij: “Hij is een charlatan, een leugenaar en een kwaadaardig figuur. Hij mobiliseert instabiele mensen. Dit is niet goed te praten en ik hoop dat het OM de rol van deze mensen bij deze hetze gaat bestuderen.” Opmerkelijk: Ellian kreeg in 2015 de Pim Fortuynprijs voor het ‘consequent verdedigen van de vrijheid van meningsuiting’.

Complotdenker of andersdenkende?

Dat de campagne tegen mensen met van de overheid en massamedia afwijkende meningen effectief is ondervond ik onlangs persoonlijk. In een gesprek met iemand die slechts massamedia tot zich neemt werd mij de vraag gesteld of ik “dat uit zou kunnen leggen, hoe dat grote wereldcomplot in elkaar steekt”, en “geloof je ook in bloed drinkende reptielen?”. “Dat geloven complotdenkers toch?”

Zo’n reactie is typerend. Het psychiatrische label ‘De Complotdenker’ maakt deel uit van een breder patroon van dehumanisering. De psychiaters en stukjesschrijvers gaan nooit onhoudelijk in op de werkelijke beweringen of denkbeelden van de complotdenker, slechts op zijn vermeende belevingswereld. Ze observeren de ‘complotdenker’ alsof het een object, of een nieuwe diersoort betreft. Op deze manier worden zogenaamde complotdenkers ontmenselijkt – het zijn niet langer gelijkwaardige medemensen met andere ideeën, maar psychisch labiele individuen, waar zelfs gevaarlijke kanten aan zitten.

Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. In andere Europese landen wordt al actief overgegaan tot vervolging van andersdenkenden. Nadat de Zwitserse cardioloog Thomas Binder zich prominent en aanhoudend kritisch uitliet over de coronamaatregelen, werd hij op 11 april 2020 door politie en een antiterrorisme eenheid aangehouden. Er bleek geen basis te zijn om hem te kunnen vasthouden. Kort daarna werd een noodarts ingeschakeld om zijn geestelijke gezondheid te beoordelen, waarna hij gedwongen in een psychiatrische inrichting werd opgenomen. Na enige tijd werd hij weer vrijgelaten. De Duitse medische advocate Beate Bahner overkwam op 13 april 2020 iets vergelijkbaars nadat ze een rechtszaak had aangespannen waarin ze beweerde dat de coronamaatregelen in strijd met de grondwet waren. Het zijn praktijken die we nog kennen uit de voormalige Sovjet-Unie.

Zover lijkt het nog niet te zijn in Nederland, maar we zien al wel de dynamiek waarbij dissidenten monddood worden gemaakt door ze als complotdenker af te schilderen.

Bronnen zie link

20230303 Over de vaccinatiezwendel

van Franklin ter Horst, zie daar links en afbeeldingen

(Ed.: ik heb in december begrepen dat ter Horst ernstig ziek is en ik weet niet hoe lang zijn blog nog zal bestaan. Ik wens hem alle goeds toe. Ik heb veel van hem gelezen en soms iets van hem gedeeld. Ik ben het niet altijd met hem eens maar dat mag. Dit is een groot overzicht en heeft veel arbeid vereist, daarom deel ik het. Er zitten dubbels is maar dat komt omdat het een opsommingis van 3 jaar.)

Vaccinatiezwendel een misdaad tegen de menselijkheid

Door Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 mei 2020) (Laatste bewerking: 27 februari 2023)

Honderden artsen waarschuwen voor de gevaren van de zogenaamde coronavaccinaties. Alleen al in Nederland zijn er vele tientallen artsen die aangeven dat veel zaken rondom de Covid-19 heisa niet kloppen. Wereldwijd zijn vele duizenden hoogleraren, profesoren, virologen, artsen, andere wetenschappers, onderzoekers met wereldfaam, en advocaten uit diverse landen het er over eens dat de vaccinaties enorme schade toebrengen aan de wereldbevolking. De vaccinatiezwendel is een van de meest gemanipuleerde gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Deze zwendel is ondersteund met een oneindige stroom aan angstpropaganda door niet-gekwalificeerde overheidsfunctionarissen, die zo goed als alle beslissingen namen ten aanzien van deze zwendel, medische raden, de reguliere media en internationale instanties waaronder de oncontroleerbare ondemocratische Wereld Gezondheid Organisatie WHO geleid door de corrupte, marxistisch-leninistische Ethiopische microbioloog Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De wereldbevolking is geconfronteerd met een lange lijst aan aanvallen op medische experts die de zwendel aan het licht hebben gebracht, met artsen die zijn ontslagen en hun carrières zijn kwijtgeraakt nadat ze weigerden deel te nemen aan de vernietiging van menselijk leven door toediening van fakevaccins. Met een gezondheidszorg die werd geleid door regeringsleiders, gemanipuleerde artsen, burgemeesters, ziekenhuisbeheerders die niet handelden op basis van nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde of zelfs op ervaring gebaseerde informatie. Medische protocollen zijn niet opgesteld op basis van ervaring van wereldvermaarde artsen maar op individuen en bureaucraten die nog nooit een enkele patiënt hebben behandeld. Zie hier de meest onthutsende film over corona-en vaccinatieleugens ooit. Of reserve hier

De media (tv, kranten, tijdschriften, enz.), medische verenigingen, medische raden en eigenaren van sociale media hebben zichzelf aangewezen als de enige bron van informatie over deze zogenaamde vaccinaties. Wanneer de media zich tijdens de coronacrisis kritisch hadden opgesteld en niet klakkeloos en kritiekloos het verhaal van de regering hadden overgenomen, had de golf van onnodige angst die over de bevolking is uitgestort nooit plaatsgevonden. De media zijn geïnfiltreerd door de overheid. Zo zijn bijna alle kranten in bezit van DPG Media. DPG Media wordt zwaar gesubsidieerd door Brussel (EU). Honderden verklaringen van echte deskundigen aan de regeringen die alle punten het vaccinatiebeleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en worden door de mainstream media genegeerd. Ervaren klinische artsen en wetenschappelijke experts op het gebied van virologie, infectieziekten en epidemiologie zijn gedemoniseerd en hun carrières vernietigd. Hun afwijkende informatie werd/wordt bestempeld als “fake-news” en soms zelfs gepresenteerd als “gevaarlijke leugens”, zelfs wanneer deze afkomstig was van hoog gekwalificeerde medische specialisten waaronder 500 Duitse artsen die tijdens een nationale persconferentie al spraken van een vooropgezet plan, een toneelstuk, oplichterij en zwendel. ‘Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we in het midden van een wereldwijde misdaad zitten.

Het is een buitengewoon verbijsterend alomvattend plan om onze hele wereld zoals we die kennen te transformeren en onder controle van een groep Luciferiaanse machthebbers te brengen. Doelstelling is één wereld, opheffing van alle grenzen, één regering met volledige controle over ons voedsel, ons geld en het volledig aan banden leggen van onze vrijheden. Zo is het gepland, en zo gaan ze het uitvoeren. Het heeft onder meer invloed op onze identiteit en alle gerelateerde zaken: ons gevoel van privacy, onze ideeën over eigendom en ons consumentengedrag. Men wil niet alleen alles veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn. In zijn meest ontmenselijkte vorm wil men de mensheid robotiseren door ons met vaccinaties van ons hart en ziel te beroven. De hele wereldbevolking zit in hetzelfde schuitje.

De mRNA-vaccins zijn verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken

De experimentele injecties waaronder die van Mo d er na (dna-manipulatie) en Pfizer lijken in niets op traditionele vaccins en zijn niets anders een “besturingssysteem” ontworpen om mensen te programmeren en hun biologische functies te hacken zegt Natural News. Deze organisatie is opgericht door een bioloog van Harvard, Derek Rossi. Deze figuur houdt zich vooral bezig met genetische manipulatie. Het bedrijf heeft nog nooit eerder een vaccin of medicijn voor mensen gemaakt. Moderna durft zelfs ongegeneerd zijn mRNA-programma software van het leven te noemen. Wie het rapport zelf wil doorspitten kan dat hier doen. De Nederlandse minister Hugo de Jonge die verantwoordelijk was voor de gezondheid van het Nederlandse volk, bestelde maar liefst 3.1 miljoen vaccins bij Moderna.

Moderna is gebaseerd op het succes van het gebruik van gemodificeerd RNA om de functie van een menselijke stamcel te herprogrammeren en dus genetisch te modificeren. Eenmaal geïnjecteerd in de mens, wordt dit programma uitgevoerd op cellulair niveau in het lichaam van het individu. Aangezien deze RNA-besturingssystemen in het menselijk lichaam zijn geïnstalleerd, wordt het nog duidelijker dat farmaceutische bedrijven genetisch menselijke eiwitten modificeren en bezitten, terwijl biologische processen voor toekomstige generaties worden gecontroleerd. Op zowel psychologisch als fysiologisch niveau worden mensen gebrandmerkt als vee wanneer ze zich onderwerpen aan deze mRNA-softwareprogramma’s en dat allemaal om de satanische meesters te onderhouden. Alles is lang geleden in het geheim gepland, maar wordt nu voltooid en voor iedereen zichtbaar maar hele drommen mensen hebben nog steeds niets in de gaten. Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën. Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het Covid-19 virus bestaat.

Veelzeggend is dat de vaccinproducenten zelfs zijn vrijgesteld van vervolging en van welke aansprakelijkheid dan ook met landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten (waaronder Nederland). Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. De samenleving kan hier dus niets meer tegen ondernemen. Ze mogen dus ongestoord vaccins ontwikkelen die miljoenen mensen het leven kunnen kosten.

Er wordt een meer dan schandalig experiment verricht met mensen. De kans dat dit vreselijk misgaat, is daarom enorm. Het gaat om perverse activiteiten. Het coronavirus is geen ziekteverwekker die een echte pandemie kan veroorzaken. De sterftecijfers lagen in 2020 niet significant hoger dan in voorgaande jaren, niet in Nederland, niet in andere landen. Nog een wonder eigenlijk, als je nagaat hoeveel extra doden de lockdowns hebben veroorzaakt.

De psychische problemen en zelfmoorden onder jongeren rijzen de pan uit. “De kosten zijn vele malen hoger dan de baten, ook in termen van gezondheid,” riep een keur aan bezorgde artsen, wetenschappers en dissidente commentatoren.

Diverse artsen uit verschillende landen waarschuwen voor de gevolgen van de zogenaamde coronavaccins.

17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld.

In een poging om Big Pharma Corporate Media en Big Tech censuur te bestrijden, proberen artsen over de hele wereld verwoed de massa te waarschuwen voor de verwoestende effecten van de experimentele COVID-vaccins. 17.000 artsen en medische wetenschappers zijn op 11 mei 2022 naar buiten getreden met een gezamenlijke verklaring waarin zij eisen dat alle medische noodmaatregelen die op het terrein van “COVID-19” gebruikt worden, opgeheven worden, de integriteit van de wetenschap wordt hersteld, en de misdaden tegen de mensheid die in het kielzog van COVID-19 zijn begaan, worden aangepakt.

Zie hier een deel van de verklaring : “Wij, de artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze trouw aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat het rampzalige COVID-19 volksgezondheidsbeleid dat aan de artsen en onze patiënten is opgelegd, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen, samen met de financiële trusts die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op elk niveau geïnfiltreerd, en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van big tech, media, academici en regeringsinstanties die van deze georkestreerde catastrofe geprofiteerd hebben.”

“Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest prestigieuze medische genootschappen, waartoe wij behoren, aangetast, en wekt een illusie van wetenschappelijke consensus door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen naar voren brengen door gegevens te censureren, en artsen en wetenschappers te intimideren en te ontslaan omdat zij alleen maar feitelijke klinische resultaten publiceren of hun patiënten behandelen met bewezen, levensreddende medicijnen (lees: zeer succesvolle behandelingen met Hydroxychloroquine, zink en Azitromycine en Ivermectine).”

“Deze catastrofale beslissingen worden genomen ten koste van burgers die gezondheidsrisico’s lopen doordat hun levensreddende geneesmiddelen worden onthouden waarvan het gebruik in een vroeg stadium absoluut noodzakelijk is, of doordat zij gen-therapieën moeten krijgen ingespoten die noch veilig, noch doeltreffend zijn. De medische gemeenschap heeft de patiënten het fundamentele mensenrecht ontzegd om echte geïnformeerde toestemming te geven voor de experimentele COVID-19 injecties. Onze patiënten wordt ook belet de informatie te verkrijgen die nodig is om de risico’s en voordelen van vaccins, en hun alternatieven, te begrijpen, vanwege de wijdverspreide censuur en propaganda die door regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen en media wordt verspreid. Patiënten worden nog steeds onderworpen aan gedwongen opsluiting, die hun gezondheid, hun loopbaan en het onderwijs van hun kinderen schaadt, en die de sociale en familiebanden schaadt die cruciaal zijn voor de samenleving. Dit is geen toeval. In het boek “COVID-19: ‘The Great Reset’, heeft de leiding van deze alliantie duidelijk verklaard dat het haar bedoeling is om COVID-19 te gebruiken als een “kans” om onze hele wereldmaatschappij, cultuur, politieke structuren en economie te resetten.”

“Onze 17.000 artsen en medische wetenschappers van de Global COVID Summit vertegenwoordigen een veel grotere, verlichte wereldwijde medische gemeenschap die weigert zich te laten compromitteren, en die verenigd zijn en bereid zijn de toorn van de corrupte medische alliantie te riskeren om de gezondheid van hun patiënten te verdedigen. De missie van de Global COVID Summit is een einde te maken aan deze georkestreerde crisis, die op onwettige wijze aan de wereld is opgedrongen, en formeel te verklaren dat de daden van deze corrupte alliantie niets minder dan misdaden tegen de mensheid zijn. Wij moeten het vertrouwen van het volk in de geneeskunde herstellen, wat begint met een vrije en open dialoog tussen artsen en medische wetenschappers. Wij moeten de medische rechten en de autonomie van de patiënten herstellen. Dit omvat het grondbeginsel van de heilige arts-patiënt relatie. De maatschappelijke behoefte daaraan is al tientallen jaren over tijd, en daarom zijn wij, de artsen van de wereld, genoodzaakt in actie te komen. Na twee jaar wetenschappelijk onderzoek, miljoenen behandelde patiënten, honderden uitgevoerde klinische proeven en uitgewisselde wetenschappelijke gegevens, hebben wij aangetoond en gedocumenteerd dat wij erin geslaagd zijn COVID-19 te begrijpen en te bestrijden…”

Robert Malone, uitvinder mRNA-technologie legt Great Reset bloot: ‘Dit gaat niet over een vaccin’

De coronavaccins werken niet tegen corona. Sterker nog: de gegevens suggereren dat ze het risico op infectie, ziekenhuisopname en sterfte juist vergroten. Dat zei Robert Malone in gesprek met Bright Light News. Daarnaast blijkt nu dat met name de mRNA-vaccins de werking van T-cellen – afweercellen – verstoren. Als mensen horen dat coronavaccins aids veroorzaken, denken ze gelijk aan hiv. De vaccins zorgen er niet voor dat je besmet raakt met hiv, maar veroorzaken een vorm van verworven immunodeficiëntiesyndroom of aids”legde dr. Malone uit. “Dus als je nog een dosis neemt van een vaccin dat je niet beschermt tegen infectie, maar de kans op infectie juist vergroot, kan dat gepaard gaan met bijwerkingen, waaronder myocarditis, de onderdrukking van T-cellen, mogelijk zelfs het ontstaan van kankers en bloedproppen.”Malone wees erop dat bloedproppen elk orgaan in je lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. “Een bloedprop in je brein, dat noemen we een beroerte. Je wilt geen beroerte krijgen. Dat is niet goed. Je wilt ook geen beschadigd hart hebben. Je wilt ook geen bloedprop in je longen krijgen.”

In een gesprek met Infowars-verslaggever Kristi Leigh legt Malone uit hoe hij tot het besef is gekomen dat de coronapandemie wordt gebruikt om de Great Reset door te drukken, het plan van het World Economic Forum om de wereldbevolking uit te dunnen.In eerste instantie dacht Malone dat de Great Reset onzin was, maar al snel kwam hij erachter dat alles gedocumenteerd is en dat de agenda nu wordt uitgevoerd. Malone zei dat in de documenten van het WEF valt te lezen dat deze club de coronapandemie wil gebruiken om de samenleving te reorganiseren, richting communisme. “Ze zijn er trots op, ze houden het niet geheim. Dit is hun visie. Het is een globalistische, totalitaire visie.” De viroloog zei verder dat hij in de jaren tachtig iets had gehoord over de Nieuwe Wereldorde, maar nooit had gedacht dat zoiets zou kunnen bestaan. “Ik had boeken gelezen over transnationalisme en de Nieuwe Wereldorde. Ik vind dat fascinerend, maar verwarrend,” zei Malone. “Nu zie je het werkelijkheid worden. Nationale soevereiniteit en overheden zijn steeds minder relevant. Dit moet mensen doen ontwaken. Dit gaat niet over een vaccin. Het vaccin is een symptoom.”

Malone zei ook dat de media oorlog voeren tegen het volk. Hij sprak van een ‘Orwelliaans Ministerie van Waarheid’. “Het maakt niet uit of je verwijst naar de literatuur of feiten aandraagt. Het draait niet om feiten.”“Dit is een mediaoorlog, informatieoorlog, politieke oorlog zoals we die nog nooit eerder hebben gezien, die wereldwijd wordt gecoördineerd,” voegde hij toe. Bekijk hier het hele interview over onder andere de Great Reset.

Ook zegt Malone dat “Mensen onder de 18 niet mogen worden gevaccineerd en waarschuwt dat de mRNA-vaccintechniek een vorm van aids kunnen veroorzaken. Hij zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. De coronavaccins werken niet tegen corona. Sterker nog: de gegevens suggereren dat ze het risico op infectie, ziekenhuisopname en sterfte juist vergroten. Dat zei Robert Malone in gesprek met Bright Light News. Daarnaast blijkt nu dat met name de mRNA-vaccins de werking van T-cellen – afweercellen – verstoren. Als mensen horen dat coronavaccins aids veroorzaken, denken ze gelijk aan hiv. De vaccins zorgen er niet voor dat je besmet raakt met hiv, maar veroorzaken een vorm van verworven immunodeficiëntiesyndroom of aids”legde dr. Malone uit. “Dus als je nog een dosis neemt van een vaccin dat je niet beschermt tegen infectie, maar de kans op infectie juist vergroot, kan dat gepaard gaan met bijwerkingen, waaronder myocarditis, de onderdrukking van T-cellen, mogelijk zelfs het ontstaan van kankers en bloedproppen.”Malone wees erop dat bloedproppen elk orgaan in je lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. “Een bloedprop in je brein, dat noemen we een beroerte. Je wilt geen beroerte krijgen. Dat is niet goed. Je wilt ook geen beschadigd hart hebben. Je wilt ook geen bloedprop in je longen krijgen.”

Malone voorspelde eerder dat uitgebreide vaccinatie van de bevolking aanleiding zou geven tot het ontstaan van meer besmettelijke varianten. Ook voorspelde hij dat er boostervaccinaties zouden komen, die niet het gewenste resultaat zouden opleveren. Eerder zei hij in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn en zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos.

Dr. Robert Malone zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. Talloze voorbeelden laten zien dat er een plan achter schuil gaat, dat met gezondheid niets te maken heeft. Er blijft steeds meer bewijs komen dat hoe meer je meer je bent gevaccineerd, des te slechter je immuunsysteem werkt. Nadat hij zonder waarschuwing van Twitter werd verbannen na zijn kritiek op het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer, noemde Malone in de befaamde podcast “The Joe Rogan Experience” Pfizer als “een van de meest criminele farmaceutische organisaties ter wereld”. In documenten die over het ‘coronavaccin’ van Pfizer zijn vrijgegeven is onder meer gebleken dat de farmaceut in februari 2021 maar liefst 2400 extra medewerkers heeft aangenomen vanwege ‘het hoge aantal gevallen van bijwerkingen’ die in de drie maanden daarvoor waren geregistreerd.

Alsof er helemaal niets aan de hand is beginnen steeds meer landen, kinderen van 5 tot 11 jaar te injecteren met de experimentele mRNA-vaccins. Dr.Robert Malone, de uitvinder van de mRNA vaccintechniek, zegt in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn. Malone zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos. “Ze zijn helemaal van het pad af, en geven niets meer om de wet en bio-ethische normen.” Hij noemt het letterlijk ‘obsceen’ dat nu zelfs kinderen worden geïnjecteerd. ‘Dat is bio-ethisch walgelijk en verdorven en hij maakt tevens openlijk een vergelijking met de Holocaust. Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten worden gestopt voordat ze de kans krijgen miljoenen kinderen te offeren op het altaar van Baäl.

Volgens Mike Yeadon top immunoloog worden er misdaden tegen de menselijkheid gepleegd

Volgens dr. Mike Yeadon top immunoloog en ex-vice president en CSO Allergieën en Luchtwegenonderzoek bij Pfizer, worden er misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op grote delen van de wereldbevolking. “Als iemand de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking schade wil toebrengen of wil uitmoorden, dan kan dat met behulp van de systemen die nu worden opgetuigd. Het is heel goed mogelijk dat dit zal worden gebruikt voor grootschalige ontvolking.” Zelfs Tal Zaks, de man die bij Moderna verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het mRNA vaccin zegt dat je genetische code, oftewel DNA, wel degelijk kan veranderen en ben je geen origineel natuurlijk mens meer, maar een kunstmatig product.

Volgens Yeadon zorgen deze vaccins ervoor dat je lichaam spike-eiwitten gaat aanmaken. “En we weten al jaren dat spike-eiwitten van virussen bloedproppen veroorzaken.” Ook noemt hij het ‘gestoord’ om kinderen te vaccineren en waarschuwt dat kinderen 50 keer meer kans hebben om te sterven door dit vaccin dan door het virus. Hij beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs zelfs van massamoord. “Jonge mensen krijgen geen corona. Als ze het virus oplopen, hebben ze doorgaans geen klachten. Ze lopen geen risico,” benadrukte hij. Eerder waarschuwde Yeadon al dat “al deze genetische vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J) een fundamenteel veiligheidsrisico voor de bevolking vormen Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking kan ernstig ziek worden of sterven.” Hij zegt verder dat er voor miljoenen en miljoenen mensen geen ontkomen meer aan is: Zij zullen een langzame, zekere en pijnlijke dood sterven. Het is niets minder dan genocide wat op dit moment plaatsvindt. Hij zegt dat de COVID-injecties en hun eindeloze boosters “ontvolkingswapens” zijn, ontworpen om mensen tot slaaf te maken en te doden, schrijft Naturalnews.com.

Volgens hem liegen de overheden over de coronavarianten en de vaccins die je nodig zou hebben om je hiertegen te beschermen. “De eugenetici zijn doorgedrongen tot het centrum van de macht en hopen dat je in de rij gaat staan voor iets wat je zal beschadigen. Zo zou ik het doen als ik me zou willen ontdoen van 90 of 95 procent van de wereldbevolking. En dat is denk ik precies wat ze doen,” benadrukte hij. Hij zegt dat dit voor de meeste mensen niet te bevatten is, “Als ik zeg dat de leugens van de overheid zouden kunnen leiden tot jouw dood of de dood van jouw kinderen, dan begrijpt 10 procent wat ik zeg, terwijl de overige 90 procent voor zich uitstaart omdat het te moeilijk is. En ik ben bang dat we gaan verliezen omdat mensen niet kunnen bevatten dat iemand zo kwaadaardig is,” aldus Yeadon.

Hij herinnerde mensen eraan wat er tussen 1933 en 1945, in Rusland onder Stalin, in Zuidoost-Azië en in China onder Mao is gebeurd. “Overal om ons heen zie je mensen die net zo slecht zijn als de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. Het grote verschil is dat het uitmoorden van mensen nu niet gepaard gaat met bloedvergieten. Het zal nu veel makkelijker zijn voor de mensen die dit aansturen. Ze hoeven niemand door het hoofd te schieten. Ze hoeven niemand met een knuppel dood te slaan, mensen te laten verhongeren of laten werken tot ze sterven. Deze keer maken ze gebruik van moleculaire biologie. En de mensen die erin meegaan, zullen waarschijnlijk zeggen dat ze slechts bevelen opvolgden. Dat hebben we eerder gehoord.” Volgens Yeadon heeft de gewone man op straat geen idee waar hij over praat: “Ze willen niet geloven dat de overheid tegen hen liegt, ze willen niet geloven dat de overheid ooit iets zou doen om hen schade toe te brengen, maar toch is dat precies wat zij doet.”

Yeadon waarschuwt voor de gevaren niet alleen van de vaccinaties, maar ook de grotere agenda. Zo heeft hij een stappenplan richting New World Order gepubliceerd, waarin zes verschillende fases worden gedefinieerd. Al deze informatie wordt bewust verzwegen door de media, in de journaals en in de talloze praatprogramma’s op de televisie. Het is noodzakelijk dit schandaal, deze misdaad tegen de menselijkheid, deze satanische actie tegen Gods Schepping aan de kaak te stellen.

Onderzoekers Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh wijzen in een review in het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research op de risico’s van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. De ongewenste gevolgen kunnen veel erger zijn dan de kwaal, stellen zij, zoals anafylactische shock, auto-immuunziekten, een cytokinestorm die weefselschade kan veroorzaken en zelfs veranderingen in het DNA. Seneff en Nigh concluderen dat het mRNA-vaccin een experimentele gentherapie is die catastrofale gevolgen kan hebben. Als mRNA-vaccins het DNA veranderen, zal dat ook invloed hebben op eventuele kinderen die een gevaccineerd persoon ter wereld brengt.

“Alles wat u verteld is over lockdowns, besmettingen, mondkapjes of mutaties zijn regelrechte leugens geweest. Als je de wereldbevolking zou willen uitroeien dan is dit de manier” aldus Yeadon. Hij zegt het erg verdacht te vinden toen er in maart 2020 een lockdown werd afgekondigd, en ronduit geschokt was toen de overheid besloot om die lockdown te verlengen, ondanks het feit dat de ziektegevallen- en sterftecijfers dit totaal niet rechtvaardigden. “Toen wist ik dat er absoluut iets ontzettend fout zat. Alles wat de overheid en hun wetenschappers ons hebben verteld, zijn leugens. Dat is niet slechts een mening, maar een feit. Ik denk dat er een zeer ernstige misdaad wordt begaan.”

“Ik beschuldig de wetenschappelijke adviseurs van de regering en de ministers dan ook van massamoord.” Hij zegt ze in de beklaagdenbank te willen zien. “Ik beschuldig ook de media, wat een afschuwelijke leugenaars zijn dat! Het Lockdown KillA SAGE-document van maart 2020 laat zien hoe de corrupte reguliere media de massa indoctrineren met behulp van psychologische oorlogsvoeringtactieken door angsten op te roepen. Mensen kunnen daardoor niet langer helder denken of verstandige beslissingen nemen. Alle overheden zijn tegelijkertijd dezelfde leugens gaan verspreiden.” Dit is op zijn minst hard bewijs van internationale samenwerking, op supranationaal niveau. “Waar u bang voor moet zijn is uw regering. Mensen die geen alternatieve nieuwsbronnen lezen, denken dat wat de overheid hen vertelt de waarheid is. Wees doodsbang voor uw regering.”

“Er is duidelijk sprake van een wereldwijde genocide door het massaal vaccineren van de wereldbevolking. Duizenden wetenschappers uit verschillende landen waarschuwen ons al maandenlang met hun artikelen, studies en video’s wat er werkelijk aan de hand is. Al hun waarschuwingen worden brutaal door de overheden weggehoond en door de mainstream media geweerd of onmiddellijk verwijderd. Ontelbare onafhankelijke wetenschappers waarschuwen ons dat in deze Covid 19 vaccins, gevaarlijke giftige producten zitten, die ons immuunsysteem ontregelen waardoor wij zelf nog ergere besmettingen kunnen ontwikkelen en waartegen we ons niet meer kunnen verdedigen. Enkele jaren geleden zou de massavaccinatie allang onmiddellijk gestopt zijn maar ze schakelen steeds in een hogere versnelling dat iedereen zich moet laten vaccineren, zelfs kinderen wat sommige deskundigen een regelrechte misdaad noemen. Ze maken zich schuldig van moord op hun eigen bevolking.”

Dr. Michael Yeadon roept zijn internationale publiek op om de totalitaire tirannie en de ontvolkingagenda te bestrijden. Tijdens de 66e bijeenkomst van de Wereldraad voor Gezondheid op maandag 21 november 2022 verklaarde Yeadon dat “totalitaire tirannie en hoogstwaarschijnlijk ontvolking in de hoofden zitten van de kwaadaardige groep mensen die de zwendel genaamd Covid-19-pandemie leiden.” Volgens de Duitse AfD-politica Andrea Haberl zal met behulp van vaccinaties de wereldbevolking drastisch worden uitgedund. Het zijn criminelen die deze misdaad in elkaar hebben gezet en empathieloze psychopaten die deze plannen vervolgens uitvoeren. Zie hier hoe Dr. Simone Gold, de oprichtster van Americas Frontline Doctors, ‘ongelooflijke leugens van ongelooflijke proporties’ onthult. Gold stelt samen met een groep artsen en advocaten de levensbedreigende desinformatiecampagne aan de kaak die sinds de pandemie over de hele wereld woedt. Ook geeft zij kritische informatie over de ongeteste, experimentele biologische middelen, die bedrieglijk op de markt worden gebracht als vaccins voor corona. De Amerikaanse schrijfster en commentator Candace Owens vindt het tijd dat iedereen wakker wordt en terugvecht.’

Cardioloog Peter McCullough vindt dat iedereen moet worden berecht die bij de ‘wereldomvattende vaccinatie misdaad’ betrokken is.

De wereldvermaarde Arts Peter A.McCullough, een cardioloog die is gecertificeerd in interne geneeskunde en hart- en vaatziekten, en andere artsen zeggen dat niet corona, maar de vaccins de grootste bedreiging vormen. De vaccinatiecampagne van de Covid-19 killshot Gestapo heeft het virus verder verspreid in plaats van het in te dammen. Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie.Tijdens zijn toespraak in een livestream uitzending op het OPTIMIST (Offering Preventive Therapeutic Interventional Medicines Increasing Safety & Trust) legde McCullough uit dat het aantal doden in de V.S. ten gevolge van de injecties veel hoger zou kunnen zijn dan het VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) heeft gedocumenteerd. De OPTIMIST groep, bestaande uit artsen, juristen en andere medische beroepsbeoefenaren, legt uit dat het geen “anti-vax” groep is, maar dat zij het publiek wil voorlichten over alternatieve COVID bestrijdingsstrategieën naast de “alleen vaccin” strategie:

“Ik kan dat niet allemaal op de nationale televisie zeggen. We kwamen tot de ontdekking dat we niet langer konden communiceren met overheidsagentschappen. We konden niet eens communiceren met onze collega’s van de grote medische centra, die allemaal gehypnotiseerd lijken te zijn. En dokters, goede dokters, doen onvoorstelbare dingen, zoals het injecteren van biologisch actief mRNA, dat een ziekteverwekkend spike-eiwit produceert, bij zwangere vrouwen. Als de artsen straks wakker worden uit hun hypnose zullen ze geschokt zijn,” aldus McCullough. “Tijdens de eerste fase vielen er relatief weinig slachtoffers, maar werd wel veel angst gegenereerd. Daarna werd het vaccin uitgerold.

Hij wordt onderuit gehaald door de informatiebeheerders en heeft hij een bijzonder wrede aanval te verduren gekregen van degenen die financieel profiteren van de vaccins. McCullough, een van de meest geciteerde artsen m.b.t. de Covid-19 zwendel. Hij en diverse andere artsen zeggen dat niet corona, maar de vaccins de grootste bedreiging vormen. De vaccinatiecampagne van de Covid-19 killshot heeft het virus verder verspreid in plaats van het in te dammen. McCullough wees er verder op dat het vaccin is gebaseerd op het oorspronkelijke spike-eiwit uit Wuhan, dat allang verdwenen is. “Patiënten worden gevaccineerd tegen iets wat niet eens meer bestaat. Dit vaccin is een verschrikkelijk idee, het is een verschrikkelijk biowapen.

Peter McCullough wees er verder op dat het vaccin is gebaseerd op het oorspronkelijke spike-eiwit uit Wuhan, dat allang verdwenen is. “Patiënten worden gevaccineerd tegen iets wat niet eens meer bestaat. Dit vaccin is een verschrikkelijk idee, het is een verschrikkelijk biowapen. Het heeft al veel schade toegebracht en zal nog veel meer schade gaan toebrengen.

Duizenden mensen zijn inmiddels gestorven. Normaal gesproken wordt een campagne gestaakt na 25-50 sterfgevallen. Na de uitbraak van de varkensgriep in 1976 werd de vaccinatiecampagne stilgelegd na 25 sterfgevallen. Nu blijft men gewoon vaccineren. Dit is veruit de meest dodelijke en giftige biologische stof die ooit is ingespoten in een menselijk lichaam.” Het Nederlandse Artsen Collectief, waar 1524 medici bij zijn aangesloten, deelt de zorgen van McCullough. “Omdat het overgrote deel van de mensen geen ernstige ziektelast ervaart van een infectie, is er bij hen geen noodzaak tot vaccinatie.”

Ze doen dit omdat het artsen en wetenschappers zijn die de echte wetenschap begrijpen, en die de verwoestende mogelijke gevolgen kennen van degenen die ervoor kiezen om zich met dit zeer giftige en gevaarlijke vaccin te laten vaccineren. Met hun oproep proberen ze zoveel mogelijk mensen wakker te maken voor de gevolgen die dit vaccin kan veroorzaken, waaronder, hersenletsel, levenslange auto-immuunziekte, onvruchtbaarheid en zelfs de dood. Bekijk deze video van hun dringende oproep.

Dr. Peter McCullough legt uit dat als het om andere vaccins dan tegen Covid-19 was gegaan, deze ogenblikkelijk van de markt zouden zijn gehaald vanwege veiligheidsproblemen.“Bij enig nieuw medicijn waarbij 5 onverklaarbare doden vallen, krijgen we een ‘black box’ waarschuwing, en dan hoor je ook op TV dat dit middel tot de dood kan leiden. En bij 50 doden wordt het van de markt gehaald” aldus McCullough.

Tijdens de varkensgriep pandemie in 1976 wilde de Verenigde Staten 55 miljoen burgers vaccineren, maar op het moment dat er 25 doden door dit vaccin waren gevallen en er ongeveer 500 mensen verlamd waren geraakt, werd het programma stopgezet. Nu gebeurt in zowel Amerika als Europa exact het omgekeerde: hoe verder het aantal slachtoffers oploopt, des te meer druk wordt er door overheden op de bevolking uitgeoefend – inclusief de Nederlandse –om zich te laten vaccineren terwijl dit “veruit de meest dodelijke en giftige biologische stof is die ooit is ingespoten in een menselijk lichaam.”Duizenden mensen zijn inmiddels gestorven.”

In een uitzending op 10 april 2022 op Newswars.com waarschuwde McCullough dat het totale aantal doden als gevolg van de COVID injectie hoger zou kunnen zijn dan de gevolgen van sommige oorlogen. In een verschenen filmpje wordt voorgesteld een Neurenberg 2-tribunaal op te tuigen wat moet worden geleid door Peter McCullough omdat alles waar hij voor gewaarschuwd heeft, is uitgekomen.

Volgens McCullough gaat het om een syndicaat. In de top van het syndicaat vinden we het World Economic Forum, de Gates Foundation, de Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI) – opgericht door het WEF en de Gates Foundation – de Wereldgezondheidsorganisatie, Wellcome Trust, de Rockefeller Foundation, de Chinese Communistische Partij, GAVI, de EcoHealth Alliance, CDC, FDA en de vaccinmakers. Dit is het bio-farmaceutisch complex. Ze werken als een syndicaat. Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie. Er is sprake van een ‘wereldomvattende misdaad’.Vele miljoenen mensen zijn overleden en tientallen zo niet honderden miljoenen zijn onnodig in het ziekenhuis beland, benadrukte McCullough, die vindt dat iedereen die betrokken is bij dit syndicaat moet worden berecht. Tot dusver komen ze echter overal mee weg. Al zaai je dood en verderf zoals de CDC ‘corona tsaar’ Anthony Fauci die ontdekte dat het promoten van de gifprik geen enkel consequentie voor hem opleverde. Robert F. Kennedy Jr. heeft een indrukwekkend boek over deze figuur geschreven over zijn schimmige samenwerking tussen Big Pharma, geheime diensten en het militaire apparaat.

Robert F. Kennedy Jr. heeft trouwens de zaak tegen alle farmaceutische lobbyisten gewonnen. Covid vaccins zijn geen vaccins. In zijn arrest bevestigt het Hooggerechtshof dat de door Covid mRNA-gen-therapieën veroorzaakte schade onherstelbaar is. Aangezien het Hooggerechtshof het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten is, is er geen beroep meer mogelijk en zijn de beroepsmogelijkheden uitgeput. Robert F. Kennedy benadrukte in een eerste verklaring dat dit een succes was dat alleen mogelijk was dankzij de internationale samenwerking van een groot aantal juristen en wetenschappers. Deze uitspraak zou internationaal golven aan reacties moeten losmaken, maar opnieuw zwijgt de reguliere media.

Peter McCullough onthult verder dat de ‘coronapandemie’ een operatie is geweest van de Amerikaanse overheid en Moderna-baas Bancel. De Amerikaanse overheid heeft SARS-CoV-2 en het spike-eiwit gecreëerd. “Het voorbereidende werk is gedaan in China. Bancel was de baas van het Franse bedrijf BioMérieux en bouwde met de Chinezen het laboratorium in Wuhan. In 2015 trad hij af en ging hij aan de slag bij Moderna. Vervolgens schreef Moderna het patent samen met (het Amerikaanse gezondheidsinstituut) NIH,” lichtte de cardioloog toe.

Moderna klaagde zijn concurrenten Pfizer en BioNTech aan voor het schenden van patenten bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. Volgens Moderna hebben de bedrijven de mRNA-techniek van Moderna gekopieerd. “Dit komt allemaal aan het licht. Het schrijven van een patent neemt heel veel tijd in beslag. Moderna en de Amerikaanse overheid hebben het patent lang geleden al geschreven.” benadrukte McCullough. Drie dagen nadat de crisis was uitgeroepen in de Verenigde Staten kondigde Moderna aan een vaccin te hebben. “Hoe kun je binnen drie dagen een vaccin hebben? Dat kan helemaal niet. Dit was allemaal gepland,” zei de cardioloog.

Over de “plotselinge en onverwachte” sterfgevallen zegt McCullough dat de beste verklaring hiervoor, bij overigens gezonde mensen de COVID-19-vaccins zijn. Hij nam nota van een Britse studie die ongeveer 100 dodelijke gevallen van myocarditis in verband met het vaccin vond. In het Verenigd Koninkrijk is aan de regering een petitie aangeboden van 250 vooraanstaande artsen en wetenschappers, waarin aangedrongen wordt op een onmiddellijk staken van de ‘vaccinaties’. Onlangs produceerde de Vaccine Safety Research Foundation een korte videodocumentaire Until Proven Otherwise over de bevestigende bevindingen van de twee vooraanstaande cardiologen Dr. Peter McCullough en Dr. Aseem Malhotra.

Volgens Dr.Carrie Madej arts uit de Amerikaanse staat Georgia is het Covid-19 vaccin geen “gewoon” vaccin .

Één van de eerste artsen die over de gevaren van de coronaspuiten begon te schrijven is Dr. Carrie Madej uit de Amerikaanse staat Georgia. Reeds in december 2020 waarschuwt zij dat het komende Covid-19 vaccin geen “gewoon” vaccin is (video door YouTube verwijderd). Zij onderzocht het coronavaccin en slaakt een alarmkreet. “Gewone” vaccins hebben weliswaar ook soms ernstige bijwerkingen te wijten aan uiterst giftige stoffen die men aan het vaccin toevoegt, maar in dit geval speelt er veel meer. Waar het in dit geval om gaat is een totaal nieuw type experimenteel vaccin dat nog nooit is getest en toegepast. En men wil het op korte termijn injecteren in de totale wereldbevolking! Het vaccin zal worden toegediend met micronaalden dat in massaproductie gemaakt kan worden.

De micronaalden bevatten drie onderdelen: Hydrogel, Luciferase en het vaccin zelf. Hydrogel is nanotechnologie, microscopisch kleine robots. Luciferase is een bioluminescentie enzym, wat betekent dat het licht kan uitzenden. De reden is dat ze 100% zeker willen zijn dat je gevaccineerd bent. Dus dat je genetisch gewijzigd bent. Door met een app over je huid te gaan kunnen ze scannen of je gevaccineerd bent. Het invoeren van een dictatuur wordt zo wel heel gemakkelijk. Zie ook dit interview uit 2014. De machthebbers, hun marionetten en de media hebben een collectieve hysterie opgewekt op grond van leugens, opgevoerde cijfers en gemanipuleerde studies om de bevolking angst aan te jagen en hen klaar te maken voor een algemeen verplicht, ziekmakend vaccin dat ons DNA blijkt te veranderen en maakt dat we altijd en overal gecontroleerd en gemanipuleerd zouden kunnen worden: een plan van werelddictatuur en technologische tirannie.

Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden. Kijk hoe Dr. Carrie Madej uitlegt hoe dit nieuwe vaccinplatform de manier waarop we leven kan veranderen, wie we zijn, wat we zijn. Het is niets anders dan een open toegangspoort tot transhumanisme. Miljoenen mensen blijken bereid zich daar aan over te geven. Volgens Madej kunnen het recombinante RNA en de recombinante DNA-technologie permanente en onbekende genetische veranderingen aanbrengen in een menselijk lichaam. Permanent, want als het DNA is veranderd, moet iemand met deze verandering blijven leven.

Er is geen weg terug. Het is niet, zoals we gewend zijn, dat we een vaccinatie halen en niet meer nemen als het vaccin niet blijkt te werken’’.Het COVID-19 vaccin verandert je voor de rest van je leven. Wie deze vaccins maken weten heus wel wat de uitkomst is. Het creëert een nieuw wezen op aarde. Het vernietigt ons oude zijn… wie we werkelijk zijn. Ondanks al deze waarschuwingen bombarderen de regeringsleiders en de mainstream media de wereldburgers dagelijks met berichten waaruit zou blijken dat al die coronavaccins ‘veilig en effectief’ en ‘noodzakelijk’ zijn. Zodra je kritische vragen begint te stellen, ben je een complotdenker.

De mRNA-vaccins zijn verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken. Moderna durft zelfs ongegeneerd zijn mRNA-programma software van het leven te noemen. Op basis van opstapelende beschikbare informatie is er nog altijd geen enkele noodzaak voor een vaccin. Het is trouwens ook geen echt vaccin waarmee de Nederlandse bevolking wordt ingespoten. Het gaat in werkelijkheid om experimentele mRNA technologie nader omschreven als gentherapie. De gevaccineerden zijn derhalve deelnemers aan een experiment dat volgens Pfizer zelf nog minimaal tot december 2023 zal duren. Inmiddels zijn er al vele bijwerkingen geconstateerd en een onrustbarend aantal doden.

Madej liet ook vaccins van Moderna en Janssen onderzoeken. Er bleken allerlei bizarre structuren in te zitten, waaronder een ‘object of organisme’ waar ‘tentakels uit kwamen’. Madej liet in “The Stew Peters Show” beelden zien die de hele wereld zouden moeten schokken. Zij doet een oproep onmiddellijk te stoppen met deze vaccinaties vanwege de nu al enorme aantallen slachtoffers wereldwijd. Het is beangstigend dat dit allemaal in mensen wordt geprikt. Dit moet nu stoppen want de toekomst van Gods Schepping staat op het spel. Hoeveel bewijs hebben mensen nog nodig om te weten dat er iets verschrikkelijk mis is. Het is volkomen redelijk en legitiem om nee te zeggen tegen de vaccinatieterreur. Ongevaccineerden krijgen te horen dat zij het probleem zijn en dat de wereld pas weer normaal kan worden wanneer zij zich laten vaccineren. Maar de ongevaccineerden hebben het volste recht zich niet te laten vaccineren want de satanische machthebbers aan de top laten er geen enkele twijfel over bestaan wat ze met de wereldbevolking van plan zijn.

Alle onderzoeken naar de veiligheid van de vaccinaties en de werkzaamheid zijn gefinancierd, georganiseerd, gecoördineerd en ondersteund door de multinationale farmaceutische bedrijven met winstoogmerk. Geen van de onderzoeksgegevens is openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld voor onderzoekers die niet voor deze bedrijven werken.Verder merkt Madej nog op dat mensen als Elon Musk van SpaceX en Ray Kurzweil van Google een groot voorstander zijn van transhumanisme, een versmelting van de mens en kunstmatige intelligentie zoals in de science fiction film “the matrix”.

Volgens de eminente vaccinexpert Geert van den Bossche vernietigd iedereen die de prik neemt zijn eigen immuunsysteem.

Dr. Geert Vanden Bossche, een zeer eminente vaccin specialist en onafhankelijk viroloog en vaccindeskundige die voorheen werkzaam was bij onder andere Novartis, GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation, roept de WHO op de corona vaccinaties onmiddellijk te stoppen, omdat deze ‘een heel onschuldig virus veranderen in een oncontroleerbaar monster‘ “De Covid-19-vacicns zijn het perfecte wapen om massa-uitroeiing te bereiken, omdat naïeve, goedgelovige mensen in de rij zullen gaan staan om “vaccin-zelfmoord” te plegen. Dit is het ideale plan voor de machthebbers. “Vaccinologen, wetenschappers en klinisch medici staren zich blind op de positieve kortetermijneffecten bij individuele patiënten, maar slaan ondertussen geen acht op de desastreuze gevolgen voor de globale gezondheid,” schrijft Vanden Bossche.“Hoelang kan men het wegkijken volhouden wanneer er straks massaal gestorven wordt? Naarmate besmettelijkere varianten ten tonele verschijnen, worden die antistoffen natuurlijk alsmaar minder werkzaam, aldus Vanden Bossche. Na enkele doelgerichte mutaties zal het virus volledig resistent worden tegen antistoffen tegen corona, ongeacht of die via natuurlijke infectie dan wel door vaccinatie werden opgewekt. Gevaccineerden zijn op dat moment alle immuniteit tegen corona totaal verloren, zegt de viroloog.” Geert Vanden Bossche noemt het hele vaccinatieprogramma een ‘biologisch experiment op mensen’.

Ook heeft hij een artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel ‘Laatste Waarschuwing‘. Als de wereld nu niet onmiddellijk stopt met de Covid vaccinaties, zal er naar zijn overtuiging een onstuitbare golf ernstige, ongeneeslijke en dodelijke zieken op ons afkomen. Hij voorspelt totale chaos: ‘Dit kan het einde van de westerse beschaving betekenen’. Er zullen steeds minder ongevaccineerde mensen en steeds meer gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen, zei hij in een interview met Clas Sivertsen, oprichter van Assaya.

Deze vaccinatiecampagne wordt volgens de Britse cardioloog Aseem Malhotra het grootste medische schandaal van deze eeuw

De Britse cardioloog Aseem Malhotra liet zich als een van de eerste artsen vaccineren en was te zien in het TV-programma Good Morning Britain, waar hij het publiek opriep om zich te laten prikken met de ‘veilige en effectieve’ COVID-19-mRNA-producten van Pfizer en Moderna. Maar de gerenommeerde arts blijkt volledig tot inkeer te zijn gekomen over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van de mRNA-vaccins want hij roept gezondheidsautoriteiten nu op om te stoppen met vaccineren totdat de ernstige bijwerkingen volledig zijn onderzocht en alle data van de klinische tests zijn vrijgegeven voor onafhankelijk onderzoek. De arts stelt dat er meer dan overweldigend bewijs is om de uitrol van het vaccin op te schorten. Malhotra verwijst onder meer naar een recente analyse van de vaccinonderzoeken van Pfizer en Moderna waaruit blijkt dat gevaccineerde proefpersonen meer kans hadden op ernstige bijwerkingen. De krant The Epoch Times kon Pfizer en Moderna niet bereiken voor commentaar. De cardioloog noemt de studie een ‘smoking gun’. De onderzoeksartikelen van Malhotra zijn in twee delen gepubliceerd in het peer reviewed Journal of Insulin Resistance. Deel 1 van het artikel lees je hier, deel 2 lees je hier.

De beoordeling van Malhotra wordt gesteund door andere vooraanstaande leden van de medische wereld, waaronder Jay Bhattacharya, hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Stanford, en Sherif Sultan, hoogleraar vaatchirurgie. De bevinding van Malhotra sluit aan bij een eerder dit jaar verschenen studie door wetenschappers en professoren van verschillende universiteiten.

Immunoloog en moleculair bioloog Professor Dolores Cahill noemt het hele coronaverhaal een leugen.

In oktober 2022 sprak professor Dolores Cahill met Zeee Media over hoe het ontvolkings- en onvruchtbaarheidsprogramma met behulp van Covid-“vaccins” past in Agenda 21. Ze spraken ook over digitale valuta en hoe de “demoralisatie-agenda” van Agenda 21, een psychologische operatie, wordt gebruikt om de rechtsstaat te ondermijnen, bericht Expose-news.com. Men beweert dat het coronavirus dodelijk is, dat we afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen en dat het mRNA-vaccin tegen corona veilig en effectief is. Dat is het niet, aldus Cahill, die verbonden is aan de World Freedom Alliance. Zij heeft een achtergrond in moleculaire genetica en immunologie en heeft belangrijke doorbraken bereikt in het ontwikkelen en demonstreren van toepassingen van high throughput array technologie in biologisch, diagnostisch en medisch onderzoek. De coronavaccins veroorzaken volgens haar veel schade en zullen de komende jaren alleen maar meer schade toebrengen. Zo kun je last krijgen van allergieën, neurocognitieve stoornissen en ontstekingen, en onvruchtbaar worden. Cahill waarschuwt al maanden voor de risico’s van coronavaccins. Eerder zei ze dat men al tientallen jaren probeert om een vaccin tegen RNA-virussen zoals het coronavirus te ontwikkelen, maar dat zo’n vaccin nog nooit is goedgekeurd.

UCD students call for internal investigation into Prof Dolores CahillDolores Cahill

Ook legt Cahill uit dat een boek uit 1971 getiteld: ‘None Dare Call It Conspiracy‘ de bedoeling uitlegt van Agenda 21 en dat in het in 1992 verschenen boek met de titel ‘The Committee of 300′ de vergiftigingsagenda van de globalisten precies wordt omschreven. Het boek beschrijft volgens Cahill “een gedetailleerde routekaart voor elk jaar vanaf 1992 tot het eind van dit decennium. Ze plannen en implementeren in feite de vernietiging van elk gebied van onze samenleving van binnenuit”. Ze wees erop dat mRNA-vaccins ook helemaal niet nodig zijn, aangezien er genoeg veilige behandelingen beschikbaar zijn, en voegde toe dat het middel veel erger is dan de kwaal. Er sterven nu al veel mensen na de coronavaccinatie, maar volgens de professor zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden. De immunoloog verwacht dat er over één of twee jaar veel mensen zullen sterven aan orgaanfalen.

Ook waarschuwt Cahill dat wanneer u bent gevaccineerd u er zeker van kunt zijn dat uw DNA nu aan het veranderen is. “Het gaat om een besturingssysteem dat op u wordt getest. Mensen die na gevaccineerd zijn zeggen ik heb nergens last van die hebben geen moment geluisterd naar wat de echte wetenschap daarover zegt. De verdediging van de meeste mensen is dat ze erop vertrouwen dat deze vaccins ‘veilig’ zijn omdat het nu eenmaal op TV en door de overheden wordt gezegd, en het daarom niet nodig is om zelf onderzoek te doen.” Cahill is de zoveelste topwetenschapper die waarschuwt dat mensen door deze Covid vaccins onomkeerbaar genetisch worden gemanipuleerd. Zij zegt dat de coronaprik zich tegen je immuunsysteem keert in je eigen lichaam. Dat zorgde ervoor dat de helft tot 100 procent van de proefdieren zijn gestorven na toediening van een mRNA-vaccin. Ze stierven niet meteen, maar pas nadat ze werden blootgesteld aan het virus waartegen ze waren ingeënt, zei Cahill in gesprek met Mike Ryan van Asia Pacific Today. “Dit verschijnsel wordt ook wel antilichaamgemediteerde versterking van infectie of cytokinestorm genoemd en maakt de ziekte erger. De mRNA-vaccins veranderen je in een genetisch gemodificeerd organisme. De virale eiwitten kunnen worden opgenomen in je cellen en organen. Als de virale eiwitten in je hart, alvleesklier, milt of in je longen zitten, valt je immuunsysteem die organen aan.

Volgens de Amerikaanse arts Sherri Tenpenny hebben ze met de Covid vaccins een manier gevonden om mensen langzaam te vermoorden

Eind oktober 2022 bedroeg de wereldwijde oversterfte naar schatting 21,8 miljoen, aldus de Amerikaanse arts Sherri Tenpenny en wijst erop dat alle voorspellingen die ze sinds maart 2020 heeft gedaan, zijn uitgekomen. Zij verwijst onder meer naar Britse cijfers die dateren van mei 2022, waaruit blijkt dat één op de 73 mensen sterft na de prik. “In Groot-Brittannië overlijden zo’n 1000 mensen per week en er zijn al meer dan 900 topsporters overleden. Ze hebben een manier gevonden om mensen langzaam te vermoorden.”zegt ze. Sherri Tenpenny was 12 jaar lang directeur van de spoedeisende hulpafdeling van een Amerikaans ziekenhuis en auteur van 2 boeken en honderden artikelen op het gebied van vaccins. In februari 2021 voorspelde ze dat de depopulatie effecten van de COVID vaccins na 3 tot 6 maanden beginnen te werken en dat het ‘4 tot misschien 14 maanden gaat duren voordat de verwoestingen ten volle te zien zullen zijn bij de mensen die zijn gevaccineerd. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren.

De oversterfte in de zwaar geprikte landen in Europa loopt op naar 16 procent. Artsen spreken van een wereldwijde medische crisis wegens sterfte door Covid-vaccins. Op een conferentie voor medische professionals in Sedona, Arizona, spraken verschillende sprekers – allemaal artsen – over een verontrustende trend: een toename van anderszins gezonde mensen die in hun slaap sterven. De eerder genoemde Dr. Peter McCullough, die een presentatie gaf op de conferentie, zei dat wanneer mensen – vooral jonge mensen – in hun slaap overlijden, de onderliggende oorzaak vaak myocarditis is. Dit waren ook de bevindingen van een eerder dit jaar in het tijdschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine gepubliceerde analyse, die werd geleid door een patholoog, Dr. James Gill, van de Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut.

Een team van drie artsen deed autopsie op twee tienerjongens die stierven vlak na het krijgen van de tweede dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin. Om de enorme stijging van hartaanvallen te verklaren verschijnen er inmiddels artikelen in de mainstream media dat de klimaatverandering hiervan de oorzaak is. Om de aandacht af te leiden van de vele doden ten gevolge van de toegediende vaccins, wordt klimaatverandering nu gebruikt als dekmantel. De Covid-19 zwendelaars zullen nooit toegeven dat de enorme stijging van hartaanvallen wordt veroorzaakt door de toegediende vaccins zoals talloze deskundigen al lang hebben bewezen.. De groep topwetenschappers die nu openlijk in verzet zijn gekomen is inmiddels enorm maar ze krijgen van de volgelingen van Klaus Schwabs World Economic Forum geen podium want dat past niet in hun depopulatie plannen.

Vernon Coleman spreekt zijn vrees uit dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van de toegediende vaccins.

De Britse schrijver en voormalig huisarts Dr. Vernon Coleman Vernon gaat in zijn boek “Covid-19 The Greatist Hoax in History” uitvoerig in over de geplande overname van de wereld. ‘Als je niet beseft dat er iets heel sinisters gaande is, dan is er iets mis in je bovenkamer. De angst die vol enthousiasme wordt aangewakkerd, heeft niets te maken met een vrij alledaags virus en alles te maken met de ambities van de mensen die een wereldregering en totale controle over ieder aspect van ons leven willen.’

Dr. Vernon Coleman, met meer dan 100 boeken en diverse bestsellers de meest gelezen medische auteur van Groot Brittannië, publiceerde in maart een video (verwijderd) waarin hij zijn vrees uitsprak dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van deze vaccins.

Coleman zegt in deze video dat er inmiddels voldoende bewijs is dat de covid-prik moord is: “We hebben altijd geweten dat deze spuiten experimenteel waren. Er zijn grote aantallen doden en gewonden gevallen onder mensen die zijn geprikt. Als het experiment met de covid jab na vandaag doorgaat, weten we absoluut zeker dat dit geen medische behandeling is, maar een ruiming.”

Coleman legt in een emotionele video uit waarom artsen en verpleegkundigen die het coronavaccin toedienen, berecht zullen worden als oorlogsmisdadigers. De huisarts liet zich gedurende de ‘coronacrisis’ zo kritisch uit over het coronabeleid dat hij YouTube moest verruilen voor alternatieve videosites. Coleman stelt dat het coronavaccin geen vaccin is, maar gentherapie. En een aanzienlijk deel van de medische en wetenschappelijke gemeenschap is hetzelfde standpunt toegedaan, zegt hij. “Ik ga nog liever dood dan dat ik dat spul in mijn lichaam laat spuiten.”

Hij wijst erop dat het een experimenteel vaccin is. Iedereen die het haalt, neemt dus deel aan een experiment. Bill Gates wil dat zeven miljard mensen deelnemen aan het experiment. We weten nu al dat duizenden mensen die het hebben gekregen, zijn gestorven of ernstig ziek zijn geworden. Dat valt niet te ontkennen, benadrukt Coleman. “Ouderen in verzorgingstehuizen sterven bij bosjes. Dat komt door dat verdomde vaccin.”De arts vraagt aandacht voor de Code van Neurenberg, die in 1947 is voortgekomen uit de Processen van Neurenberg en die betrekking heeft op experimenten met mensen. Volgens deze Code moeten patiënten geïnformeerd worden dat ze deelnemen aan een klinisch onderzoek. En ze moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke bijwerkingen.

Zal het ooit zover komen dat ook de huidige machthebbers en hun trawanten voor een internationaal tribunaal verschijnen voor hun misdaden tegen de menselijkheid?

“Hoeveel artsen en verpleegkundigen die mensen vaccineren met dit spul zeggen tegen patiënten dat dit een klinisch onderzoek is?” vraagt Coleman. “Vrijwel niemand doet dat. En dus zijn al die mensen die vaccinaties toedienen juridisch gezien oorlogsmisdadigers.”Oorlogsmisdadigers zullen zichzelf echter nooit zien als oorlogsmisdadigers. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beweerden de meeste nazi’s dat ze belangrijk werk deden of orders opvolgden.

Laat me duidelijk zijn, zegt Coleman.“Eenieder die coronavaccins toedient zonder uit te leggen dat het een experiment is en zonder alle mogelijke bijwerkingen op te noemen, is een oorlogsmisdadiger. Dat is een feit.”Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is een wereldwijde genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman. “Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?” Op het einde van zijn video wordt Coleman zo emotioneel dat hij alleen maar kan huilen.

De wereld is aan het ontwaken uit een nachtmerrie. Artsen, advocaten, wetenschappers, politici, wetshandhavers over de hele wereld weigeren zich nog langer als trekpoppen van de machthebbers te laten gebruiken. Ze zien wat er werkelijk aan de hand is en laten van zich horen.

De Duitse epidemioloog en internist Dr. Wolfgang Wodarg waarschuwt dat de bijwerkingen van de vaccinaties verwoestend zijn.

Hij noemt “hartritmestoornissen, hartspierontsteking, anafylactische shock of zelfs onvruchtbaarheid enkele van de verschrikkelijke mogelijke bijwerkingen van deze experimentele injecties.” Ook raadt hij mensen af om nauw contact te hebben met iemand die net gevaccineerd is.Hij zegt zelfs dat het in feite om een verboden genetische manipulatie gaat. Het prikkie van De Jonge blijkt niets anders dan genetische manipulatie genetisch geprogrammeerd materiaal (mRNA) waarbij manipulatie menselijke cellen rechtstreeks worden gemanipuleerd, geactiveerd en mogelijk ook veranderd. In het Pfizer/BioNTech vaccin wordt dat mRNA ook nog eens vervoerd door nano deeltjes (LNP’s), die eveneens nog nooit eerder zijn getest of goedgekeurd voor gebruik in vaccins voor mensen.

Longarts Wolfgang Wodarg wees er tijdens de zitting op dat de coronavaccins niet allemaal hetzelfde spul bevatten. “Er is hard bewijs dat de batches verschillende effecten hebben.” Wodarg liet vervolgens grafieken zien waaruit blijkt dat de vaccinmakers om de beurt experimenteren. Dus als bijvoorbeeld Pfizer bezig is met een experiment, houden de overige farmaceuten zich afzijdig. Daarna start een andere vaccinmaker een experiment en stopt Pfizer.“Dit is bewijs dat het gepland is,” zei de Duitse arts. Craig Paardekooper heeft een website gemaakt, waar je aan de hand van partijnummers kunt achterhalen hoe gevaarlijk bepaalde partijen vaccins zijn. Stew Peters en Dr. Jane Ruby leggen dezelfde opzettelijke moord op kinderen en volwassenen door Big Pharma bloot met “dodelijke dosis” experimenten met “toxische“en “supertoxische” injecties.

Dr. Wolfgang Wodarg bracht het Mexicaanse griepschandaal van 2009 aan het licht en maakte er een einde aan. Zijn acties leidden tot een onderzoek door het Europees Parlement “naar de kwestie van de ‘vervalste pandemie’ die in juni 2009 door de WHO werd uitgeroepen op advies van haar groep van academische deskundigen, SAGE, waarvan is gedocumenteerd dat veel leden intense financiële banden hebben met dezelfde farmaceutische reuzen zoals GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, die profiteren van de productie van geneesmiddelen en ongeteste H1N1-vaccins.”

Professor Angus Dalgleish van St George’s, University of London schrijft dat er inmiddels een duidelijk verband is tussen de coronavaccins en bloedproppen, myocarditis, hartaanvallen, beroertes, myelitis en neuropathie.

Professor Angus Dalgleish heeft een brandbrief geschreven dat hij deze bijwerkingen in juni 2020 al heeft voorspeld. Hij stelt dat er een goede reden is om alle vaccinatieprogramma’s stil te leggen. Als oncoloog ziet hij dat mensen met een stabiele ziekte na het nemen van een booster hard achteruit gaan. Om zich heen ziet hij dat mensen zich tot enkele dagen of weken na de booster niet lekker voelen. Eén van zijn persoonlijke contacten kreeg na de prik leukemie, twee collega’s non-hodgkinlymfoom en een oude vriend kreeg na zijn booster diverse uitzaaiingen. Er is geen sprake van toeval, benadrukt de oncoloog, die erop wees dat hetzelfde patroon wordt waargenomen in Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Hier moet onmiddellijk een publiek debat over gevoerd worden, vindt de professor oncologie. Patholoog Ryan Cole zei eerder dat ‘talloze’ oncologen contact met hem hebben opgenomen. Zij zagen dat allerlei kankers die ze normaal gesproken onder controle konden houden en behandelen, zich ‘als wildvuur verspreidden’. Sommigen spraken van ‘turbokankers’.

Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, was in maart 2022 te gast in Bannon’s War Room om te praten over de forse oversterfte. In de tweede helft van 2021 zijn er 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) overleden na vaccinatie, zei Dowd. De oversterfte bedroeg in deze groep 84 procent. Hij sprak van democide, moord door de overheid. “De overheid heeft mensen vermoord. Wat we hebben ontdekt, is schokkend.”Dowd baseert zich op gegevens van het CDC, het Amerikaanse RIVM, die hij samen met een ervaren Wall Street-analist heeft bestudeerd. “Dit is de smoking gun dat de vaccins oversterfte veroorzaken in alle leeftijdsgroepen,” zei hij. De oversterfte is nog steeds zeer hoog, aldus Dowd, die opnieuw te gast was in Bannon’s War Room. In augustus bedroeg de oversterfte onder millennials volgens hem 36 procent.“Dit is de grootste misdaad die ik ooit in mijn carrière heb gezien. De mensen hier in de War Room weten het. Veel mensen weten het. Sommige beleidsmakers die ik spreek, weten het. Maar 90 procent van de mensen heeft geen idee wat er gebeurt. Ik vind het onbegrijpelijk. We horen de zorginstellingen, politici en medicijnmakers hier niet over. Zij weten wat wij weten. Het is een doofpot. Het is criminele nalatigheid,” benadrukte hij.

Volgens Dr.Naomi Wolf vormen het Covid-19 virus en de mRNA vaccins van Big Pharma een biowapen.

Zij zegt dat dit wapen is ontwikkeld door de mondiale elite in samenwerking met de Chinese Communistische Partij (CCP) om de westerse wereld langzaam te ontvolken, aldus Dr. Naomi Wolf, die aanschoof bij Steve Bannon in The War Room, bericht Newspunch. Dr. Wolf hield zich niet in toen zij de ernst beschreef van deze gevaarlijke gifprikken die vreselijke interne schade veroorzaken en een onnoemelijk aantal westerlingen doden en verminken. Dr.Naomi Wolf en The Daily Clout hebben onlangs “War Room/Daily Clout Pfizer Documents Analysis Reports – Find Out What Pfizer, FDA Tried to Conceal” gepubliceerd. Dit volume bevat 50 rapporten geschreven door hooggekwalificeerde War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project vrijwilligers die de Pfizer documenten bestudeerden die op gerechtelijk bevel door de Amerikaanse FDA zijn vrijgegeven. Volgens het boek wist Pfizer tijdens de klinische proef dat zijn COVID-19 mRNA-medicijn op grote schaal schadelijk was, van mens tot mens kon worden overgedragen en zelfs bijdroeg tot sterfgevallen. Ondanks deze kennis hebben Pfizer en de FDA, bijgestaan door het CDC en de reguliere media, deze informatie onderdrukt en voorkomen dat mensen geïnformeerde toestemming konden geven voor de behandeling.

De wereldberoemde professor John Ioannidis van de Stanford-universiteit concludeert dat het sterftecijfer bij corona niet meer dan ongeveer 0,2 procent is. Vergelijkbaar met griep.

Over de hele wereld getuigden mensen dat ze voor ziektes als bijvoorbeeld een hartaanval, een verkeersongeluk, een pijnlijke val, of een beroerte, die niets met Covid-19 te maken had, toch als zodanig werden geregistreerd. Overal hoor je dezelfde verhalen. Op deze manier zijn het aantal slachtoffers door middel van allerlei medische protocollen, voorschriften en opdrachten kunstmatig opgekrikt. Artsen en verpleegkundigen kregen te horen hun baan te verliezen als ze met de media praten. Ook zijn overal mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis door zonder getest te zijn als Covid-19 patiënt ingeschreven.

De schokkende documentaire “Died Suddenly” van het Stew Peters Network laat zien hoe talloze mensen wereldwijd plotseling zijn overleden na het krijgen van de injecties.

Sinds het begin van de massale vaccinaties wordt in elk land van de wereld een nieuw fenomeen waargenomen: talloze perfect gezonde mensen sterven plotseling. Grote aantallen sporters, piloten, buschauffeurs, beroemdheden, media-persoonlijkheden storten plotseling in, velen zelfs op camera! “Died Suddenly” laat ook zien wat er in de aderen van de gevaccineerde mensen leeft… pure horror. Deze film is een ongecensureerde ontmaskering van de terreur die de mensheid is aangedaan door de experimentele injecties. Gezonde en vooral ook jonge mensen sterven aan de gevolgen van een hartaanval en vreemde bloedklonters die niemand ooit eerder heeft gezien nadat ze de gifspuit toegediend hebben gekregen. Begrafenisondernemers vertellen dat de ‘corona vaccins’ grote schade aanrichten en vertellen dat het aantal doodgeboren kinderen minimaal is vertienvoudigd. En zo zijn er talloze voorbeelden. Dit is onweerlegbaar bewijs dat de vaccinaties inderdaad deel uitmaken van een massale ontvolkingagenda.

Er komen steeds meer berichten voorbij over jonge gevaccineerde mensen die tijdens het sporten dood neervallen. Dat is niet vreemd, zei arts Richard Urso in gesprek met Bright Light News. Hij verwacht dat steeds meer mensen zullen inzien dat deze vaccins zeer gevaarlijk zijn. De arts citeerde de directeur van de Amerikaanse levensverzekeraar OneAmerica, die eind vorig jaar tijdens een nieuwsconferentie zei dat de sterfte onder 18- tot 64-jarigen maar liefst 40 procent hoger dan normaal ligt. “We kampen momenteel met de hoogste sterftecijfers uit de geschiedenis van deze sector, niet alleen bij OneAmerica.” Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, wees er daarnaast op dat in de tweede helft van 2021 zo’n 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) zijn overleden na vaccinatie. De oversterfte in deze groep bedroeg 84 procent. Volgens Dowd is dat de hoogste oversterfte uit de geschiedenis.

Nadat ze in Amerika begonnen met het inspuiten van kinderen werden scholen verplicht om te zorgen dat er mensen zijn die weten hoe ze moeten reanimeren na een hartaanval. In New York en op andere plaatsen werden met spoed extra defibrillators geplaatst. In Canada in de stad Vancouver besloot de gemeenteraad om 1.000 AED’s (Automated External Defibrillators) extra te plaatsen in de stad. Uiteraard wordt er met geen woord over vaccins gerept, maar er wordt wel gewaarschuwd dat een hartaanval iedereen kan treffen, in iedere leeftijdsgroep.

Steeds meer mensen merken het in hun omgeving, bij familieleden en vrienden. Ze lezen de berichten over de toename van de oversterfte overal ter wereld, zei patholoog Ryan Cole in gesprek met Jan Jekielek van de krant The Epoch Times. Cole verwees naar IJsland, waar de vaccinatiegraad zeer hoog is. In juli bedroeg de oversterfte in het land maar liefst 56 procent. “Astronomisch,” zei de patholoog. In Portugal was de oversterfte ongeveer 30 procent, in Spanje ook 30 procent en in een aantal andere Europese landen 10 tot 15 procent. Het gaat daarbij vooral om sterfgevallen onder jonge, gezonde mensen. James Thorp is al 43 jaar gynaecoloog en verloskundige. Hij ziet elk jaar vele duizenden patiënten en weet dus wat er speelt. Er wordt dood en verderf gezaaid op een schaal die ik niet eerder gezien heb, zegt de arts in de nieuwe film Died Suddenly. “Het is huiveringwekkend.”

Ook een groep van 600 artsen in Spanje ‘Artsen voor de Waarheid’ kwamen tijdens een persconferentie met een soortgelijke verklaring.’Covid-19 is een valse pandemie die voor politieke doeleinden is gecreëerd. Dit is een werelddictatuur met een medisch excuus. We dringen er bij de artsen, de media en de politieke autoriteiten op aan om deze criminele operatie te stoppen, door de waarheid te verspreiden.’

Honderden Britse zorgmedewerkers hebben een groep gevormd die tegen vaccinaties, mondkapjes en het uitvoeren van coronatests is. In korte tijd sloten zich meer dan 250 medewerkers van de Britse gezondheidszorg NHS aan bij de privégroep op Facebook. Onder hen zijn verpleegsters, assistenten, laboratoriummedewerkers, medewerkers van verpleeghuizen en een huisarts, schrijft The Times. De krant stuitte op berichten waarin het coronavaccin van Pfizer en BioNTech wordt vergeleken met ‘vergif’.Oud-verpleegster Kate Shemirani, die zei dat de pandemie een complot is om een deel van de bevolking te doden, werd in juli geschorst. Datzelfde geldt voor Mohammed Iqbal Adil, een chirurg die zei dat Covid-19 een hoax is. Klik op deze video (Ed.: niet meer beschikbaar op youtube) waar een ingewijde op Israeli News Live van Steven Ben Nun uitlegt wat dit vaccin in het menselijk lichaam teweeg zal brengen. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten.

Epidemioloog: griepgevallen worden geteld als corona

Topepidemioloog Knut Wittkowski zegt dat griepgevallen onterecht worden geteld als coronagevallen. Wittkowski, voorheen verbonden aan de Rockefeller-universiteit, waarschuwde dat ‘griep grotendeels is omgedoopt tot Covid-19’.In de categorie mensen die corona-achtige klachten hebben – die gemakkelijk zijn te verwarren met griepsymptomen – bevindt zich mogelijk een groot aantal griepgevallen, zei de epidemioloog tegen Just the News. Die patiënten hebben mogelijk ‘ook wat Sars-RNA in hun neus terwijl ze besmet raken met griep’. In zo’n geval wordt dit griepgeval geteld als Covid-19, voegde hij toe. Wittkowski zei dat mondkapjes en afstandsregels niet hebben geleid tot een daling van het aantal griepgevallen. Hij benadrukte dat griep en coronavirussen ‘meer overeenkomsten hebben dan mensen denken’.

Een groep van 11 internationale advocaten, een rechter en topexperts waarschuwen de mensheid voor de grootste bedreiging waarmee onze wereld ooit te maken heeft gehad

Het gaat om de agenda van het vestigen van wereldheerschappij onder het mom van pandemieën, klimaatverandering en andere georkestreerde crises. De getuigen zijn experts van het hoogste niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het Britse en Amerikaanse leger, de Britse geheime diensten, de Britse elites, Pfizer, de CDC en andere toonaangevende entiteiten. Ze presenteerden hun bewijs voor een groep van elf internationale advocaten en een rechter tijdens historische Grand Jury-procedures.

Toen begin 2020 het Wuhan-virus de wereld in zijn grip kreeg en de autoriteiten dat omdoopten in de fake Covid-19 pandemie, herkende Dr. Reinier Füellmich onmiddellijk dat er sprake was van fraude. Hij startte een groot strafrechtelijk onderzoek en interviewde meer dan 200 experts uit alle wetenschapsgebieden. De beste experts van de meest opmerkelijke internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Britse inlichtingendiensten, het Amerikaanse leger, enzovoort, getuigden tijdens de Grand Jury-sessies.

Ze onthullen bewijs van een crimineel complot om de hele wereld aan totalitaire controle te onderwerpen, onder het mom van pandemieën en andere georkestreerde crises. De methoden die worden gebruikt om dit doel te bereiken, zijn door de overheid geleide operaties van mind control, psychologische manipulatie en hypnose. Deze worden uitgevoerd via de reguliere nieuwsmedia, die volledig wordt gecontroleerd door de financiële elites die achter deze wereldwijde operatie zitten. Wie denkt dat de Covid-19 P(l)andemie definitief voorbij is, zal dit najaar tot de ontdekking komen dat het allemaal nog veel erger zal worden dan de dwangmaatregelen waar ze ons eerder me hebben geconfronteerd.

Volgens Prof. Dr. Klaus Püschel (forensisch patholog-anatoom, Hamburg beïnvloedt dit virus op een absoluut overdreven manier ons leven. Dat staat in geen verhouding tot het gevaar dat van het virus uitgaat. Püschel zegt dat het coronasterftecijfer niet eens als piek in het jaarlijks sterftecijfer zichtbaar zal zijn. “Iedere overledene die we tot nu toe onderzocht hebben, had kanker, een chronische longziekte, was een zware roker of zeer zwaarlijvig, leed aan diabetes of had een hart-bloedsomloop-ziekte. Covid-19 is slechts in uitzonderingsgevallen een dodelijke ziekte, in de meeste gevallen echter een overwegend onschuldig verlopende virusinfectie.”

Viroloog en pathologisch specialist dr. Roger Hodkinson noemt het coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’.

Viroloog en pathologisch specialist dr. Roger Hodkinson, medisch directeur van het biotechnologie bedrijf Western Medical Assessments, noemt het Westerse coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’, en ‘de grootste hoax die ooit tegen het nietsvermoedende publiek werd uitgevoerd.’ Het is schandalig. ‘Het is politiek die geneeskunde bedrijft, aangewakkerd door de media en dat is een zeer gevaarlijk spel.’ Hodkinson vindt dat iedere arts die aan de vaccinatiecampagne heeft meegedaan, de gevangenis in moet. Is het tijd om te vergeven en vergeten? Die vraag legde Robert Vaughan van Just Right Media voor aan patholoog Roger Hodkinson. “Absoluut niet,” antwoordde Hodkinson. Hij spreekt van het ‘het grote sterven’. “We zijn getuige geweest van de grootste sterfte uit de geschiedenis van de geneeskunde. Niet alleen de politici, maar vooral de artsen zijn de hoofdschuldigen omdat zij de patiëntenzorg uit handen hebben gegeven aan de overheid. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hoe kun je tegen een zwangere vrouw zeggen dat dit experimentele product veilig is? Hoe kan een arts zoiets doen? De patholoog was tot voor kort lid van het College of American Pathologists. Ze besloten hem eruit te werken wegens het verspreiden van ‘misinformatie’. Hij waarschuwt voor een tsunami van sterfgevallen omdat het immuunsysteem van veel mensen naar de knoppen is.

Ook Sucharit Bhakdi, een wereldautoriteit op het gebied van microbiologie en een vooraanstaande virusexpert in Duitsland, is één van de wetenschappers die waarschuwt voor de gevaren van de coronavaccins. Volgens Bhakdi horen de verantwoordelijken voor de huidige inentingen voor een tribunaal gebracht te worden. Dr. Sucharit Bhakdi, zegt dat het sluiten van de landen door de regeringen in het westen een volkomen verkeerde en uiterst gevaarlijke reactie is op het Wuhan-virus. Hij zegt dat het isoleren van de hele bevolking “grotesk, absurd en zeer gevaarlijk is.” Al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord veroorzaakt door angst.” Natuurlijk luistert niemand naar deze deskundige.

Sucharit Bhakdi heeft voor het eerst in drie jaar over corona kunnen spreken met de topadviseurs van een regering, in dit geval de Thaise. “Het was zeer indrukwekkend,” zei hij in gesprek met Pascal Najadi. De microbioloog legde aan de adviseurs uit dat de hele corona-agenda nep is en dat de coronavaccinaties gebaseerd zijn op fraude. Bhakdi wees er ook op dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) had aangegeven dat farmacologische veiligheidsstudies nooit zijn uitgevoerd omdat ze ‘niet nodig waren’. Toen hij dat tegen de adviseurs zei, sprongen ze op. Ze zeiden vervolgens tegen hem dat Thailand als eerste land ter wereld het contract nietig gaat verklaren. Dat zou betekenen dat Pfizer al die miljarden moet terugbetalen, benadrukte Bhakdi. De Thaise prinses Bajrakitiyabha, de oudste dochter van de Thaise koning, ligt al enkele weken in coma na een hartaandoening. Vorige maand stortte de 44-jarige prinses in tijdens het trainen van haar honden. Dit gebeurde volgens Bhakdi 23 dagen na haar boosterprik. Hij zei dat hij via een professor van de Universiteit van Bangkok contact heeft opgenomen met de Koninklijke familie om aan te geven dat de prinses hoogstwaarschijnlijk vaccinatieschade heeft opgelopen. (Ed.: het gerucht gaat dat ze inmiddels is overleden maar het hof reageert niet)

De beroemde onderzoeksjournalist Anthony Patch deed jarenlang onderzoek naar de plannen om de wereld te beheersen, door middel van gecreëerde pandemieën en verplichte vaccins. Tijdens een interview in 2014 voorspelde deze onderzoeker het volgende: ‘Ze zullen een door de mens gemaakt coronavirus vrijlaten. Als gevolg daarvan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin zal een derde stam DNA aan het menselijk lichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn. Een derde DNA streng kan tegenwoordig vrij gemakkelijk worden gemaakt met behulp van nanotechnologie. De manier waarop die derde streng DNA in het menselijk lichaam kan worden ingebracht is via een injectie. Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden, om slaven te worden voor de elite.’

Dr. Sherri J. Tenpenny waarschuwt het publiek dat de depopulatie effecten van de COVID vaccins na 3 tot 6 maanden beginnen te werken. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren. Op social media regent het verder van berichten over ernstige bijwerkingen, vooral sterfte, die vaak worden gecensureerd. Miskramen als gevolg van Covid-19 vaccins zijn in het Verenigd Koninkrijk met 366% gestegen, wat eens te meer aantoont dat vaccins werkelijk zijn ontworpen als ontvolkingwapens tegen de mensheid. Volgens Vernon Coleman treedt ook een catastrofaal probleem op bij de reeds gevaccineerde bevolking. Zij worden meer en meer geconfronteerd met infectieuze varianten waartegen hun zeer specifieke vaccinale antistoffen steeds minder beschermen. Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die ontwaken en tot het inzicht komen dat deze zogenaamde ‘pandemie’, een paard van Troje is, dat is gebruikt om een nieuw tijdperk voor de mensheid in te luiden, zegt Dr. McCloskey. “De ‘Great Reset‘, de ‘Vierde Industriële Revolutie’, ‘Building Back Better’ – welke pakkende, opgewekte naam de bankiers en miljardairs het ook noemen – is niet goed voor jou en mij, voor de gewone mensen.” McCloskey verklaart dat alle relaties, van het familiaal tot nationaal niveau, “fundamenteel” worden getransformeerd.

Ook Dr. Andrew Kaufman uit Amerika waarschuwt voor de gevolgen van de vaccins. Er was helemaal geen vaccin nodig zegt dr. Kaufman. Men spreekt van vaccins maar dat zijn het niet. Men spreekt van het grootste medische experiment aller tijden. De media maken mensen bang door met cijfers te goochelen en promoten van onveilige vaccins.

Verloskundige Gregory Michael overlijdt na heftige reactie coronavaccin

Zo ben je kiplekker en zo ben je er niet meer. Op 5 januari 2021 overleed arts Gregory Michael een verloskundige van het Mount Sinaï Medical Center in Miami Beach als gevolg van een heftige reactie op het ‘coronavaccin.’

Zijn echtgenote Heidi Neckelmann schreef in een bericht op Facebook: “Hij was een kerngezonde 56-jarige man, geliefd door iedereen in de gemeenschap, bracht honderden gezonde baby’s ter wereld en werkte onvermoeibaar door tijdens de pandemie. Hij is op 18 december gevaccineerd met het vaccin van Pfizer. Drie dagen later zag hij een groot aantal petechiën (rode of paarse puntvormige huidbloedingen, red.) op zijn voeten en handen, waarna hij besloot naar de spoedeisende hulp te gaan. De bloedtelling (CBC) die bij binnenkomst werd uitgevoerd, liet zien dat het aantal bloedplaatjes in zijn bloed 0 was (normaal gesproken zijn dat er 150.000 tot 450.000 per microliter bloed).”De arts werd opgenomen op de IC, met als diagnose acute idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) als gevolg van een reactie op het coronavaccin. Een team experts probeerde bijna 2 weken lang tevergeefs om het aantal bloedplaatjes te verhogen. Uit het hele land werden experts ingeroepen, zegt Heidi.

De Canadese verpleegkundige Erica Beardsley zegt dat ze veel mensen heeft zien sterven aan een hartaanval nadat ze waren gevaccineerd. Beardsley uit Pontiac in de provincie Quebec was 11 jaar verpleegster. Ze nam ontslag nadat haar werkgever het coronavaccin verplicht had gesteld. Tijdens een coronaprotest vertelde ze een verslaggever over de gruwelijke dingen die ze heeft gezien als verpleegkundige. “Ik heb gezien hoe ouderen werden vastgehouden en vervolgens tegen hun wil werden gevaccineerd terwijl ze ‘nee’ schreeuwden. Ik heb vrouwen gezien die vier, vijf dagen na het vaccin een miskraam kregen. Ze wilden me dwingen het vaccin te nemen en ik heb geweigerd” aldus Beardsley.

Italiaanse arts Roberto Petrella onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatie.

Ook de Italiaanse arts Roberto Petrella onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatie. Petrella is een gynaecoloog uit Teramo in Italië die er heilig van overtuigd is dat de huidige coronapandemie onderdeel vormt van een programma om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. En de manier waarop ze dit willen doen is via de komende vaccinaties. Petrella: “Wat ze in ons willen injecteren, zullen de meest verschrikkelijke vaccins van allemaal zijn met als doel een massale ontvolking van meer dan 80% van de bevolking. Wat is de beste manier om zoveel mogelijk mensen vrijwillig richting corona vaccinatiespuit te duwen? Dat is door te testen, heel veel te testen, waarbij het grootste deel van de mensen “positief” als uitslag zullen hebben. Het was natuurlijk nooit de bedoeling om een test te gebruiken die daadwerkelijk een gevaarlijk virus kon opsporen. Want, als die er wel geweest zou zijn, dan zou blijken dat de hele Covid-19 één grote leugen is.”

Ook Roberto Petrella is van mening dat het doel van de komende covid-19 vaccinaties is om een verbinding tot stand te kunnen brengen tussen mens en kunstmatige intelligentie. Petrella waarschuwt dat de vaccinaties die straks bij mensen zullen worden ingespoten de meest vreselijke vaccinaties ooit zijn en hij vergelijkt ze met iets dat direct uit de hel komt. Ook hij waarschuwt voor de tests en dat deze alleen maar wat genetisch materiaal detecteren en geen virus.

Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën. Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het Covid-19 virus bestaat.

Niemand is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste “gouden standaard”. Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van dit virus hebt en dan moet men er nog een vaccin voor zien te vinden.

Ondanks dit soort bewijzen zullen steeds meer mensen worden getest en door de manier waarop deze test werkt, of beter gezegd niet werkt, zal ongeveer 90 procent van de mensen een positieve uitslag krijgen. Al die positief geteste mensen zullen worden misbruikt om “aan te tonen” dat er sprake is van een besmettelijk virus. Een positieve uitslag op basis van een test die niet werkt, betekent dat men zal worden gezien als een gevaar voor de omgeving. Petrella waarschuwt onder alle omstandigheden te vermijden dat je wordt getest. Maar zoals bekend, zit er uiteraard ook een keerzijde aan het ontwijken van de vaccinaties, want je zult worden bestempeld tot een tweederangsburger met allerlei beperkingen. Misschien gaan ze je zelfs verbieden je huis te verlaten. Alles, maar dan ook letterlijk alles wordt nu in het werk gesteld om de wereld klaar te maken voor de komende vaccinaties.

Duitse politicus waarschuwt voor killervaccin tegen corona

Duitse politicus waarschuwt voor ‘killervaccin’ tegen corona: ‘Jullie zetten levens op het spel’.Het onafhankelijke Duitse deelstaatparlementslid Heinrich Fiechtner heeft fel uitgehaald naar de Duitse overheid en media, die hij beschuldigt van het verspreiden van propaganda en misinformatie over het nieuwe coronavirus.

In een vlammend betoog waarschuwde Fiechtner daarnaast voor de gevolgen van het ‘killervaccin’ tegen corona. Nadat hij op tv een item had gezien waarin professor Uwe Janssens zei dat ic-afdelingen overvol waren, besloot de politicus contact op te nemen met het ziekenhuis waar Janssens werkt. Hij kreeg naar eigen zeggen te horen dat daar op dat moment geen enkele coronapatiënt op de ic lag. Volgens dr. Fiechtner wordt de ernst van de coronacrisis overdreven om de draconische maatregelen te kunnen rechtvaardigen. “Jullie vernietigen een heel land. Jullie zorgen ervoor dat mensen lijden, in paniek raken en sterven! Jullie kunnen deze maatregelen – de mondkapjes, afstandsregels, quarantaine en lockdowns – niet rechtvaardigen.”

Fiechtner, van oorsprong hematoloog en oncoloog, wees op de risico’s die het nieuwe coronavaccin met zich meebrengt, waaronder ‘onvruchtbaarheid bij vrouwen en allergische reacties’. “Ik heb het al eerder gezegd: het is een killervaccin. Het is een farmaceutisch product dat zomaar aan mensen wordt gegeven. Jullie zetten levens op het spel.”De politicus uit Baden-Württemberg riep mensen op om zich te verzetten tegen de ‘illegale overheidsbepalingen’.

Dat klinkt natuurlijk krankzinnig en het is inderdaad krankzinnig. Het coronavirus is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen. Er wordt een spirituele en psychologische oorlog gevoerd tegen de mensen. Dit is waar het al die tijd om begonnen was. Dit is wat ze nodig hebben om ons tot slaaf te kunnen maken. Zie ook deze video waarin wordt verteld hoe trots Hank Aaron de baseball legende zich uitlaat uit na te zijn geïnjecteerd met de Covid-19 -vaccinatieprik. De iconische Hall of Famer hoopte dat zijn bereidheid om te worden gevaccineerd zou helpen de zorgen te verminderen die sommige zwarte Amerikanen hebben over het ontvangen van de injectie. Twee weken later was hij dood.

Zonder dat de mens zich hiervan voldoende bewust is wordt hij in de armen gedreven van de zogenaamde “Hervormers”. Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. Verslaggevers van ‘nieuwszenders’ confronteren ons met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met horrorverhalen.

De Duitse arts Heiko Schöning zegt dat 90% van de noodzakelijke ziekenhuisoperaties niet zijn uitgevoerd.

De Duitse arts Heiko Schöning verwees eind mei 2020 tijdens een demonstratie in de Duitse stad Hamburg naar de Mexicaanse grieppandemie van 2009, toen de Duitse media waarschuwden voor honderdduizenden doden in Duitsland. Er stierven uiteindelijk 159 mensen. Ondertussen had de farmaceutische industrie al een fortuin verdiend met de verkoop van het middel Tamiflu. De berichtgeving over de Mexicaanse griep was een meer dan schandalig voorbeeld van de manipulatie door de PR-industrie. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor een pandemie. Tienduizenden mensen, misschien wel een miljoen zouden sterven. Dat is niet gebeurd. Het was één grote oplichting!

Ook verwees Schöning naar een intern document van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat in maart en april 2020 90 procent van de noodzakelijke ziekenhuisoperaties niet zijn uitgevoerd. “Dit treft 2,5 miljoen mensen.” Experts wijzen erop dat er tot wel 125.000 mensen gestorven zijn als gevolg van de coronamaatregelen, aldus Schöning. Hij noemt de maatregelen buitenproportioneel en zegt vele duizenden e-mails te hebben gekregen van radeloze artsen en verpleegkundigen over mensen die sterven vanwege de maatregelen omdat operaties veel te laat of helemaal niet uitgevoerd worden. “We moeten hiertegen opstaan en we hebben hiertoe het recht. Samen kunnen we veel bereiken”, aldus Schöning.

Prof. Klaus Püschel noemt Covid-19 een virale ziekte zoals griep

De gerespecteerde patholoog Püschel, hoofd van het Instituut voor Forensische Geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis van Hamburg, stelt dat “COVID-19 niets anders dan een virale ziekte is zoals griep, die in de meeste gevallen onschadelijk is en alleen dodelijk is bij onderliggende ziektes.

“Het is belangrijk om naar de nasleep van de epidemie te kijken om te zien of COVID-19 echt de doodsoorzaak was”, merkt Püschel op. “Van de ongeveer 180 overledenen met het coronavirus die we hebben onderzocht, leden allemaal in ernstige mate aan reeds bestaande aandoeningen en waren in ieder geval gestorven.

Cardioloog Thomas Binder uitte kritiek op het coronabeleid en werd vervolgens in een gesticht gestopt

Journalist Taylor Hudak sprak met de Zwitserse cardioloog Thomas Binder. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Zürich en houdt zich al 34 jaar bezig met de behandeling van luchtweginfecties in ziekenhuizen en op ic-afdelingen. Aan het begin van de coronacrisis sprak Binder zich op zijn website en social media uit tegen de onwetenschappelijke maatregelen, mandaten en de onbetrouwbare PCR-test. Hij zei dat het zijn plicht was als arts om het volk de waarheid te vertellen over corona. Op 9 april 2020 publiceerde Binder op zijn website een uitvoerige analyse van de onwetenschappelijke coronamaatregelen die op dat moment van kracht waren. Het bericht ging viraal en trok de aandacht van twee collega’s, die de politie inschakelden. Volgens de collega’s was Binder een gevaar voor zichzelf en voor de overheid. Twee dagen later, op 11 april, werden er maar liefst 60 gewapende politieagenten op de cardioloog afgestuurd, waaronder 20 agenten van antiterreureenheid Argus. Na het doorlichten van zijn artikelen, social mediaberichten en e-mails besefte de politie dat Binder geen gevaar vormde. Wel stuurden agenten een arts bij hem langs, die oordeelde dat de cardioloog leed aan ‘corona-krankzinnigheid’. Hij werd vervolgens in een gesticht gestopt. Ja, echt. Inmiddels is hij weer op vrije voeten.

Begrafenisondernemer ziet ‘enorme stijging’ van de sterfte onder jonge gevaccineerden

De Engelse begrafenisondernemer John O’Looney ziet een enorme stijging van de sterfte onder jonge gevaccineerden, zo zei hij tegen Polly Tommey in het programma Good Morning CHD. Hij zei verder dat er bij hem of zijn collega’s nog geen enkel kind is binnengebracht dat is overleden aan corona. Door je kind te laten vaccineren breng je het in groot gevaar, zei O’Looney. “Mensen moeten wakker worden,” benadrukte hij. “Ze euthanaseren nu mensen in Britse ziekenhuizen met midazolam zonder een coronatest af te nemen. Ze vermoorden mensen met remdesivir. Uit pathologisch onderzoek is verder gebleken dat er ontelbare spike eiwitten worden aangetroffen aan de binnenkant van de bloedvaten. Dit gaat uiteraard allerlei problemen veroorzaken zoals een gestremde bloedsomloop en het ontstaan van de vele bizarre ‘bloedklonters’. Ze weten wat het aanricht maar blijven er gewoon mee doorgaan.”

Een begrafenisondernemer uit Nieuw-Zeeland zegt dat 95 procent van de mensen die bij hem zijn binnengebracht kort voor hun overlijden een coronavaccin had gekregen. Brenton Faithfull werkt al 41 jaar als begrafenisondernemer. Recentelijk besloot hij zich uit te spreken over de relatie tussen de coronavaccins en overlijdens.“Het is overduidelijk, ze sterven binnen twee weken nadat ze de vaccinatie krijgen. Velen van hen lijken te zijn gestorven door anafylaxie, een reactie op de booster.”Anafylaxie is een allergische reactie die tot een anafylactische shock kan leiden. Zo’n reactie kan optreden na bijvoorbeeld een bijensteek of een injectie.“Ze sterven dezelfde dag of de dag na de coronavaccinatie. Dit is geen op zichzelf staand geval, het gaat om de meerderheid van de gevallen die bij ons zijn binnengebracht,” zei Faithfull in een interview. De begrafenisondernemer zei dat een man zijn vader ervan probeerde te weerhouden om het vaccin te halen, maar zijn zus bleef hem pushen. Toen de vader zwichtte onder de druk en de prik haalde, stierf hij vier dagen later. “Toen ik in augustus vorig jaar begon te tellen, was het de één na de ander. Toen ik bij 20 was, bleek dat 19 van hen binnen twee weken na het vaccin waren overleden,” zei Faithfull.

Talloze wereldvermaarde artsen zijn met bewijzen gekomen dat er een zeer reëel gevaar is dat mensen er aan overlijden. Onderzoeken hebben tevens uitgewezen dat de ingespoten spike-eiwitten op langere termijn enorme schade in het lichaam kunnen aanrichten. Het gaat om een zwaar delict van overheden en anderen die de covid vaccins propaganderen.

Artsen uit 34 landen roepen sterftegolf door coronavaccins uit tot internationale medische crisis

Ruim 400 artsen uit 34 landen hebben op zaterdag 10 september tijdens een persconferentie een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen, vanwege het grote aantal sterfgevallen en bijwerkingen na toediening van het zogenaamde coronavaccin. Zij eisen dat het vaccineren onmiddellijk wordt gestaakt. Het uitroepen van de internationale gezondheidscrisis, is een initiatief van een Spaanse groep artsen onder leiding van dr. Natalia Prego Cancelo. Het initiatief krijgt onder andere steun van de Wereldgezondheidsraad, de World Doctors Alliance, America’s Frontline Doctors en de World Freedom Alliance.“We zijn momenteel getuige van een overmatige sterfte in die landen waar de meerderheid van de bevolking de zogenaamde ‘COVID-19-vaccins’ heeft gekregen. Tot op heden is dit sterfteoverschot niet voldoende onderzocht of bestudeerd door nationale en internationale gezondheidsinstellingen,” aldus de artsen in de verklaring. De groep is van mening dat we te maken hebben met een ernstige internationale medische crisis die moet worden erkend en behandeld door alle landen, gezondheidsinstellingen en medisch personeel wereldwijd. De medici stellen acht ‘dringende’ eisen, waaronder dus een onmiddellijke stopzetting van de vaccinaties en een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar alle sterfgevallen, met name bij mensen die voorheen gezond waren.

Ondanks het hoge aantal meldingen is er volgens de groep sprake van een enorme onderrapportage van bijwerkingen. Door de gebrekkige registratie van doodsoorzaken in Nederland en de maskering ervan door de reguliere zorg, blijft het onduidelijk hoeveel burgers er overlijden aan de gevolgen van de coronaprik. Recente ervaring laat opnieuw zien dat niet alleen de coronaprikken, maar vooral de boosters een desastreus effect hebben op sterfte onder de bevolking.

Bij de meeste ‘vaccin’ doden worden de overlijdensverklaringen afgegeven met de diagnose van de op dat moment na de schouwing meest aannemelijke diagnose. Dood door de coronaprik komt echter in deze lijst van aannemelijke diagnosen niet voor! Maar er zijn meer mogelijkheden om de alarmbellen te doen rinkelen. Er komen steeds meer studies die onomstotelijk aantonen dat de werkelijke onderliggende doodsoorzaak gelegen is in de gevolgen van de Spike eiwitten. Bij de wetenschap moeten alle seinen op rood gaan. Elke keer dat de prikken worden gegeven, piekt het aantal doden. Maar er gebeurt niets!

“Slechts tussen de 1 en 10 procent van de bijwerkingen wordt gemeld in landelijke en internationale databases van gezondheidsinstanties.” Door het uitroepen van de internationale gezondheidscrisis willen de artsen gezamenlijk ‘regeringen en gezondheidsorganisaties wereldwijd onder druk zetten’ om de in hun ogen desastreuze en levensbedreigende prikcampagne direct te staken. Volgens de ondertekenaars is er naast onderzoek naar de veiligheid van de vaccins en oorzaken van de oversterfte dringend behoefte aan programma’s voor vroegtijdige opsporing van diverse gezondheidscomplicaties bij gevaccineerden. Ook willen ze dat er onderzoeks- en behandelingsprogramma’s komen voor al degenen die reeds schade hebben opgelopen. Tot slot pleiten de artsen voor bijstands- en compensatieprogramma’s voor mensen die schade hebben opgelopen door de vaccins en nabestaanden van dodelijke slachtoffers. De verklaring is inmiddels al ondertekend door vele duizenden burgers, artsen en medisch experts.

Het vakblad The International Journal of Clinical Practice heeft een studie gepubliceerd waarin – mede op basis van wetenschappelijke literatuur en eerdere studies – wordt gewaarschuwd dat de Covid-vaccins het immuunsysteem kunnen beschadigen. De auteurs dringen er op aan dat de bevolking bewust wordt gemaakt van de niet onaanzienlijke potentiële gevaren voor de gezondheid die de in de maak zijnde Covid vaccins met zich meebrengen. De auteurs van de studie wijzen er op dat vaccins de neiging hebben een antilichaam-afhankelijke versterking te veroorzaken. Kort gezegd betekent dit dat het vaccin niet uw immuniteit tegen infectie versterkt, maar u juist ernstig ziek kunt worden dan wanneer u zich niet laat vaccineren.

Belgische hoogleraren openen frontale aanval op het coronabeleid van de Belgische overheid

Op 24 augustus 2020 publiceerde een aantal Belgische hoogleraren een spectaculaire open brief aan de Belgische regering, waarin zij frontaal de aanval openen op het coronabeleid. De brief vond ongekende weerklank en is inmiddels door duizenden mensen ondertekend, waaronder vele professoren, medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, geriatrisch specialisten en andere zorgmedewerkers. De hoogleraren stellen dat meer en meer blijkt dat de maatregelen disproportioneel zijn dit mede gezien de jaarlijks terugkerende griepgolf. De seizoensgriep blijkt jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden te veroorzaken (in een pandemisch jaar tot een miljoen). Nooit zijn er maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd, thuiswerk gepromoot, mondkapjes, anderhalve meter afstand en de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder wetenschappelijke onderbouw.

De Belgische dokters schrijven dat “overhygiënische maatregelen”, zoals mondkapjes, handgels, social distancing, een heel nadelige invloed hebben op onze immuniteit. Door deze maatregelen dreigt de gezondheid van de mensen af te glijden naar mogelijk een grotere vatbaarheid voor allerlei ziekteverwekkers van biologische oorsprong. Als gevolg van deze aanpak valt dan ook een hogere oversterfte te verwachten. De Belgische arts Johan Denis zegt dat er niet bewezen is dat het coronavaccin veilig of effectief is. Volgens hem is er geen medische noodtoestand maar is er sprake van een neppandemie. Ook is hij van mening dat het coronavaccin mogelijk je DNA verandert. “Dit is onomkeerbaar en onherstelbaar; een experiment op de mensheid. Ik zou het zelf nooit nemen en ook niet aan mijn patiënten geven.” Denis zegt verder dat het vaccin gebaseerd is op nanotechnologie. “Nanobots in hydrogels zijn ontwikkeld voor militaire doeleinden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het je verandert in een willoze marionet.” De Belgische dokter Hilde de Smet vertelt dat de farmaceutische industrie al 20 jaar zonder succes bezig is om vaccins te ontwikkelen tegen coronavirussen en eigenlijk het enige dat ze daarmee bereiken is dat mensen die dit soort vaccinaties krijgen met auto-immuunziektes te maken krijgen.

De Nederlandse arts Elke de Klerk laat zich kritisch uit over coronabeleid maar dat wordt haar niet in dank afgenomen

Volgens arts Elke de Klerk lid van de World Doctors Alliance lijkt er een staatsgreep te zijn gepleegd. Op 10 oktober 2020 zei ze tijdens een bijeenkomst van de World Doctors Alliance in Berlijn, dat er geen sprake is van een pandemie of epidemie. ‘Er is een vreemde mogendheid die onze overheid heeft overgenomen. Hoe meer ik zoek, hoe meer bewijs ik vind dat er een enorme medische fraude plaatsvindt. Voor mij staat dat als een paal boven water en daarom heb ik Artsen voor Waarheid opgericht. ”Regeringen en overheden die net als de Nederlandse beleidsmakers beweren dat ze alle maatregelen ‘voor de gezondheid van de bevolking’ nemen, zogenaamd om ‘kwetsbare groepen te beschermen’, kunnen niet cynischer zijn. “Er ontstaat paniek vanwege de PCR-tests, die een fout-positieve uitslag geven. 89 tot 94 procent van de uitslagen is fout-positief, de rest is fout-negatief”, aldus de Klerk. Zij zegt ook dat corona niet langer thuishoort op de A-lijst van ziektes. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.”

Over de coronacijfers zegt ze dat er van alles wordt gedaan met statistieken en tabellen waardoor het lijkt alsof er opgaande lijnen zijn. “Er wordt mee gerommeld en de cijfers worden opgeklopt.” De Klerk wijst er ook op dat de Amerikaanse gezondheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het Britse ministerie van Volksgezondheid hebben erkend dat er geen bewijs is voor het bestaan van Covid en dat het virus niet geïsoleerd is. “Ik vind het ernstig dat de hele wereld in rep en roer is voor een niet aangetoond virus, waar een test voor is die niet deugt en waar vaccins voor gemaakt worden die niet kunnen deugen. Dit is echt kwakzalverij van de bovenste plank.”De Klerk geeft aan dat er ‘ontelbare organisaties’ zijn die contact met haar opnemen omdat er geen basis is voor de coronamaatregelen en omdat ze willen dat dit aan het licht komt.

De inspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de Klerk, die zich volkomen terecht geregeld kritisch uitspreekt over het coronabeleid. “We hebben meldingen gekregen over uitlatingen over het coronavirus en het vaccin daartegen. Er is mogelijk sprake van desinformatie,” aldus de inspectie, die waarschuwt dat er ‘indien nodig’ maatregelen worden getroffen. Het gaat om uitspraken die De Klerk deed tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Eindhoven. “Het vaccin, daar zitten nanopartikels in en met die nanopartikels worden we officieel eigendom van Microsoft. Ik roep iedereen op daar niet aan mee te doen.” Ook zei ze dat de meeste mensen een soort van ‘robotten’ en ‘slaven van de elite’ zijn.“De overheid doet nu een terroristische aanval op de mensen,” benadrukte de arts. “Dit zijn ambtsmisdrijven. Dit is hoogverraad jegens het volk.”

Ook andere Nederlandse artsen die zich kritisch uitspreken over het coronabeleid worden hard aangepakt. Ze worden niet alleen gecensureerd, maar moeten ook vrezen voor hun baan. Zo nam huisarts Marije Berkelaar ontslag nadat ze een dreigende brief van de inspectie had ontvangen. De inspectie stelde ook een onderzoek in naar psychiater Renate Tillema, nadat zij bij meerdere coronademonstraties had opgetreden als spreker.Ook huisarts Rob Elens zei zich zorgen te maken over de bijwerkingen. Diverse dokters, verpleegkundigen en politici hebben aangegeven geen Coronavaccinatie te willen. Zie ook hier wat huisarts Bart van Tienen te vertellen heeft nadat een van zijn patiënten na vaccinatie is overleden.

Els van Veen is sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona alleen maar ongeruster geworden

Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen Huisarts Els van Veen was al ongerust, maar sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona is ze alleen maar ongeruster geworden. Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen. De mensen die worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek, stelt Van Veen. “We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment,” legt de huisarts uit bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”

Als je hierover contact opneemt met artsenorganisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de KNMG, krijg je nietszeggende reacties terug, aldus Van Veen. Zo schreef ze naar het NHG: “Het is om moedeloos van te worden, dat artsenorganisaties niet de vaccinaties stopzetten nu er mensen overlijden na vaccinatie. Het is nota bene een fase 3-experiment waar men nu mee bezig is. Alleen daarom zou je het al stop moeten zetten, om zodoende te onderzoeken of er echt geen verband is tussen overlijden en vaccin. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet hierin? Waarom geeft u informatie van het RIVM door die evident niet volledig en zelfs misleidend is? Uiteindelijk zal de waarheid boven tafel komen en komen de verantwoordelijken hier niet mee weg. Dit is tegen de Eed van Hippocrates, dit is tegen de Code van Neurenberg, dit is immoreel wat er nu gebeurt,” voegde ze toe.

Ze kreeg als antwoord: “Wij hebben uw protest genoteerd. Het overlijden na de vaccinatie en de reden daarvan is niet aan het NHG om te beoordelen. Dit laten wij over aan de daartoe aangewezen instanties zoals het Lareb, het EMA, de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid. Ditzelfde geldt ook voor uw overige bezwaren ten aanzien van de huidige vaccinatiestrategie.”

Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen vooropliepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.” Klik hier voor de eed die de Nederlandse artsen hebben afgelegd.

Els van Veen kreeg op 7 oktober 2021 een brief van de inspectie op de deurmat met daarin een melding dat haar uitlatingen ten aanzien van Covid-19 en aanverwante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het vaccin, onjuist zijn, schrijft de inspectie. In september 2021 kreeg Van Veen ook al de politie aan de deur vanwege een tweet waarover ‘onrust was ontstaan op social media’, zo werd gezegd. Zij zei dat had als ‘buitengewoon intimiderend’ te hebben ervaren.

In een open brief aan de politie van Amsterdam en alle politieagenten in Nederland schrijft huisarts Van Veen dat ze naar Amsterdam was gekomen om te demonstreren omdat ze zich erg bezorgd maakt over het schenden van onze grondrechten. De aanwezigheid van de vele politieagenten was voor haar intimiderend. “Langs alle randen van het Museumplein stond de ME met knuppels en schilden. Ik ben huilend naar hen toegelopen en vroeg waarom ze onschuldige burgers aanvielen. Ik kreeg geen antwoord, de agenten leken wel robots,” schrijft ze. Volgens de kranten waren er alleen ‘wappies’ en ‘relschoppers’. “Dat is niet waar,” benadrukt de huisarts. “Er waren overwegend bezorgde mensen, van alle leeftijden. Ik heb musici gesproken en andere artsen.” Sinds 17 januari 2021 ben ik mijn vertrouwen in een rechtsstaat verloren. Als ik een politiewagen zie, word ik bang.

“Mijn indruk is dat de regering de politie aanzet tot geweld. Ik ben ervan overtuigd dat veel agenten zich hier niet goed bij voelen.” De huisarts roept de politie van Amsterdam en de landelijke politie op te stoppen met het gebruiken van geweld tegen burgers. “Wij hebben het recht om onze mening kenbaar te maken. Wij hebben het recht om te demonstreren. U hebt de plicht om ons te beschermen in plaats van ons aan te vallen. Ik vraag u in de spiegel te kijken en uzelf af te vragen of u nog wel mee wilt werken aan geweld tegen de eigen bevolking.”

Ze verwijst die agenten naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie corona, die hier te vinden is. Deze commissie doet middels door het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens hoogleraar Piere Capel is het vaccin niets anders dan genetische modificatie en hij verbaast zich over propaganda rond het prikkie.

Het brengt het Sars-Cov-2 eiwit permanent in ons lichaam: “Het gaat helemaal niet om een vaccin! Het is namelijk een adenovirus van een chimpansee, dat ze zo hebben gemodificeerd dat het ook bij mensen binnen kan komen. In dat virus hebben ze het spike eiwit (het eiwit waar corona aan bindt) erin gekloond. Het wordt gekweekt in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale niercellen. Als we dan ook nog zien dat hiervoor menselijke embryo’s zijn gebruikt, waar wat tumor genen in zijn gezet om ze te laten groeien, dan is dit gewoon genetische modificatie. Mijn idee daarbij? Het Covid vaccin gaat de volgende ‘pandemie’ veroorzaken, die zal worden aangegrepen voor nóg meer vaccinatierondes. Het uiteindelijke doel: de hele wereldbevolking verplicht meerder malen vaccineren en dus genetisch modificeren, en tegelijkertijd alle ‘weigeraars’ uitsluiten, en op den duur ook opruimen.’ Wat er vanaf 2021 wereldwijd op ongekend massale schaal zal worden gedaan is dus het genetisch modificeren van de hele mensheid. Dat wordt eufemistisch ‘vaccineren’ genoemd.

Dat de begraafplaatsen het op het ogenblik een beetje druk hebben, daar mag je niet over praten, zegt emeritus hoogleraar Pierre Capel in een column, die is verwijderd van YouTube. Alles gaat geweldig. Hij toont een aantal reclamefilmpjes die zijn gemaakt over de coronavaccins. De injectie die mensen krijgen tegen corona wordt een ‘vaccin’ genoemd. Capel wijst erop dat er maar heel weinig echt werkende vaccins zijn. Er wordt gezegd dat er een ‘ongevaarlijk spike-eiwit’ wordt ingespoten. “Niet alleen mijn broek zakt af, maar de rest ook,” lacht Capel. “Dit is fantastisch. Spike is één van de meest toxische eiwitten die ik ken. Het ruïneert de stolling. Er ontstaat een soort rubber in het lichaam dat met klassieke middelen niet is af te breken.”Daarnaast heft het spike-eiwit bescherming tegen tumoren op. Er gaat van alles en nog wat in de war.

Bij kinderen met een myocardinfarct zie je dat troponine verhoogd is. Dat wil zeggen dat er echt sprake is van afbraak van de hartspier. Het is bewezen dat dat komt door het vaccin, benadrukt Capel. “Er zijn studies waarbij iedereen een beetje tot heel veel troponine maakt. Maar goed, onder het tapijt ermee.”De emeritus hoogleraar wijst er ook op dat het mRNA niet wordt afgebroken en tot vele maanden in het lichaam blijft. “Dat is heel heftig.”Het mRNA wordt in het lichaam bovendien omgezet in DNA, bleek uit een studie. De auteurs werden onmiddellijk onder druk gezet en de studie teruggetrokken. Recent is weer een artikel gepubliceerd, door hele serieuze mensen, waaruit blijkt dat het mRNA in bepaalde cellen binnen zes uur in het DNA zit. “Het tapijt is gevoelig en daar kan alles onder.”“Oversterfte, hartinfarcten, dode voetballertjes.”

Arts Matthijs Schoemacher zegt op Twitter zijn ogen niet te kunnen geloven. “De grootmeesters van de psychologische oorlogvoering zijn erin geslaagd om mensen zo gek te krijgen dat ze zelf gaan vragen om strenge maatregelen. Ze likken de stok die hen geselt. De ultieme vorm van onderworpenheid!” Hij zegt niet te kunnen begrijpen dat mensen zich zo gemakkelijk laten beïnvloeden. “De enigen waarop deze massapsychose geen invloed meer heeft, zijn zij die niet meer financieel afhankelijk zijn van hun broodheren. Het zijn met name de emeritus hoogleraren die nu van zich afbijten, zonder gevaar voor uitsluiting. Zij laten zich niet gek maken door alle perverse propaganda die hen dagelijks door de staatsmedia wordt opgedrongen” aldus Schoemacher.

Over de krachten waar we het tegen opnemen, zegt hij: “De tegenstander is machtig en vooral rijk. Daarmee zetten ze de hele wereld naar hun hand. Zoals alle 193 leden van de Wereldgezondheids Organisatie (WHO) die schaamteloos en zonder mededogen hun weerloze medemens terroriseren. Dat gebeurt ook in Nederland, waar een door onszelf gekozen regering ons al jarenlang dicteert en voorschrijft wat te doen en te laten’. Deze regering maakt ons gek met testen, waarvan ieder weldenkend mens de onzin inziet, benadrukt de arts. Hij vraagt zich af wat de zin is van al dat getest en noemt het niet meer dan inleidende beschietingen in verband met de voorbereiding van een nieuwe serie dwangmaatregelen, nadat de eerste poging met dat zogenaamde killervirus een fiasco bleek,” schrijft hij.

Hij haalt snoeihard uit naar de politici en hun adviseurs: “Stelletje doordrammers, verwende kinderen, slechte verliezers, alleen dankzij de zwaar betaalde media met hun fabeltjeskranten kunnen jullie ons in jullie schuilkelders krijgen en worden onze stemmen gesmoord. Grotere wetenschappelijk gebrachte onzin kwam ik niet eerder tegen! Een regering van meelopers en jaknikkers. Een regering bestaande uit partijen die wel stemmen voor een wet om rechts-extremistische clubjes uit onze samenleving te verbannen, maar die niet instemmen met een amendement om de spoedwet voor te leggen aan het parlement.”Verder schrijft hij : “Het wapen waarmee de hele wereldbevolking dit rampenjaar 2020 wordt geterroriseerd is een onzichtbaar, imaginair virus dat nog nooit volgens de wetenschappelijke regels der kunst is aangetoond, maar wel als zodanig wordt neergezet. Het is ontsproten aan de rijke fantasie van de illusionisten van de WHO, een geheimzinnig, ontastbaar, onzichtbaar, levenloos stukje materie dat fataler en genadelozer dan alle wapens voorheen toeslaat. Zie hier ook het interview met de Nederlandse professor dr. Theo Schetters. Zie ook het artsen collectief.

Nederlandse huisarts Jan Vingerhoets noemt coronavaccin ‘massaal experiment zoals nog niet eerder werd vertoond’

Reeds in december 2020 begon een groep van meer dan duizend Nederlandse artsen en medische professionals zich ernstige zorgen te maken over de verstrekkende medische en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen en dat deze maatregelen ten koste gingen van de volksgezondheid. Vanaf dat moment werden de Nederlandse burgers geconfronteerd met geknoei met cijfers en statistieken, onderdrukken van stemmen van kritische artsen, virologen en biomedici, constante bangmakerij en regelrechte leugens. Een stroom van artsen begon bezwaren te maken tegen deze vaccins, dit omdat ze niet veilig zouden zijn en gevolgen zouden kunnen hebben voor volgende generaties. Geheel ongehoord was de openlijke ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wilde overhalen tot inenting. Zo besloot huisarts Jan Vingerhoets zich in het coronadebat te mengen omdat hij zich toenemend zorgen maakte over de maatregelen, de vaccinaties, de angst die onder mensen wordt gekweekt, de maatschappelijke effecten en de enorme prijs in verloren levensjaren die inmiddels de winst van de coronazorg ver overstijgt.

Later kwamen daar nog zorgen bij over zinloze maatregelen zoals de onrechtmatige avondklok, voor velen een zeer beladen symbool van onderdrukking. Voor Vingerhoets was neutraliteit geen optie meer. “We moeten juist stelling nemen in het belang van onze patiënten. Nu is het de tijd om kleur te bekennen, verantwoordelijkheid te nemen en ons uit te spreken.” In een bericht op LinkedIn schreef hij: “Verblind door naïef vertrouwen in een vaccin dat ons opgedrongen wordt, accepteren we dat ons letterlijk de mond gesnoerd wordt, dat we onze naasten niet meer mogen omhelzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, de media gecensureerd worden en nog veel meer. Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we, om maar te spreken met een zeer treffend gedicht van een groot verzetsheld, uiteindelijk om meer dan lijf en goed te verliezen. De vrijheid, 75 jaar geleden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen afgebroken. En we laten het gebeuren” aldus Vingerhoets.

Van de miljoenen mensen die zich hebben laten ‘prikken’ met de zogenaamde “mRNA”, injecties, zullen slechts enkelen zich realiseren dat ze zich hebben laten omvormen tot GGO’s, oftewel Genetisch Gemodificeerde Organismes. Ze zijn namelijk ingespoten met een medicijn voor gentherapie omgedoopt tot “Covid-19-vaccin”.

Neuroloog Jan Bonte door de politie opgehaald omdat hij foto’s had geplaatst van Romeo’s.

Op 4 juli 2022 kwam het bericht dat neuroloog Jan Bonte door de politie was opgehaald voor verhoor wegens uitingen op Twitter. Hij had foto’s van een aantal Romeo’s geplaatst en noemde de naam van één van hen. Bij de aanhouding werden meerdere politieagenten en -wagens ingezet. Na zijn aanhouding twitterde de Politie Eenheid Amsterdam over hem: “De man deelde via sociale media foto’s en namen van politieagenten. Dit vinden wij als politie onacceptabel.” Bonte werd 37 uur in hechtenis gehouden. Daarna mocht hij weer naar huis, in afwachting van zijn zaak. Die is geseponeerd. “Geen zaak. Geen ‘online bedreiging van agenten’,” schrijft de neuroloog op Twitter “Het OM kan gewoon doorgaan met wat ze deed, want zij worden er niet op afgerekend. De verantwoordelijke officier wordt er niet op aangesproken en krijgt geen boete,” vervolgt hij.

“En ook de politie en Politie Eenheid Amsterdam worden niet gecorrigeerd voor hun uitspraken en gedrag. Want zij bepalen zelf wel wat acceptabel is en wat niet. Wat de wet erover zegt, doet voor hen niet ter zake”zegt Bonte. Regering en overheidsinstanties mogen de grootst mogelijke blunders maken en het geld bij bakken over de balk smijten, zonder ergens bang voor te hoeven zijn. Zij draaien toch niet op voor de schade, aldus Bonte.“Of het nu om topambtenaren op economische zaken gaat, of om leden van het OMT, of om een officier van justitie, het maakt allemaal niet uit. Klooi maar raak voor een knaak. Want de belastingbetaler betaalt toch wel. Intimidatie van de burger: het mag wat kosten,” besluit hij. Data-analist Cees van den Bos concludeert: “Bonte werd gearresteerd en vastgezet zonder juridische grondslag. Het doel was intimidatie van mensen met een mening die niet strookt met het overheidsnarratief.” De neuroloog spreekt zich al geruime tijd kritisch uit over het gevoerde coronabeleid. Als gevolg daarvan werd hij weggestuurd door het Ikazia Ziekenhuis, waar hij werkzaam was. Hij werd ook meerdere keren verbannen van Twitter.

Ook is Bonte opzij gezet door zijn werkgever en van Twitter gegooid, na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar het coronavaccin. Zijn conclusie? “Wat nu uitgerold wordt, is een massaal vaccin-experiment zoals nog niet eerder werd vertoond, met slechts minimale gegevens over veiligheid en werkzaamheid van het gebruikte vaccin. Het is best mogelijk dat men over enkele jaren concludeert dat deze nieuwe mRNA-techniek tot een veilig en effectief vaccin heeft geleid, maar een dergelijke conclusie is nu buitengewoon voorbarig en uitermate risicovol. Het zou niet de eerste keer zijn dat er ten gevolge van haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken gebeuren.” Hij herinnert ons aan het vaccin tegen de Mexicaanse griep, ‘het door Ab Osterhaus aangeprezen ‘killervirus’ dat bij nader inzien één van meest benigne (dat goedaardig betekent) influenzavirussen ooit was’. “Maar blijkbaar zijn politici, bestuurders, vele academici, en ja, ook vele artsen doof en blind voor de lessen die de geschiedenis ze had kunnen leren.”

Andere artsen met een afwijkende mening zijn uit hun functie verwijderd en hun uitstekende wetenschappelijke artikelen door medische en wetenschappelijke tijdschriften geweigerd vanwege de invloed van de machtige farmaceutische bedrijven.

Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl is kritisch over veel medicijnen en vaccins.

“Daar is alle reden voor,” zegt hij in gesprek met het RD. “Bijwerkingen van medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 3.” Hij is niet van plan een coronavaccin te halen zodra het beschikbaar is. Vooral de belangenverstrengeling rond vaccins is Bijl een doorn in het oog. “In de Gezondheidsraad zitten nog steeds mensen die banden hebben met de farmaceutische industrie.”Deze binding beïnvloedt onderzoeken, stelt de oud-huisarts. Hij noemt als voorbeeld viroloog Ab Osterhaus, de voorzitter van de European Scientific Working group on Influenza, die vrijwel dagelijks in talkshows te zien is met het zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van onzinnige oplossingen. Bovendien blijkt deze figuur groot voorstander van een totale lockdown. “Hij verspreidt al decennialang doemscenario’s bij virusinfecties, terwijl hij forse belangen heeft in bedrijven die vaccins produceren.

Tv-dokter Ted van Essen vergelijkt herhaalprik met autogordel.

Vanaf het moment dat men in Nederland is begonnen met het injecteren met de zogenaamde “mRNA”, injecties is Ted van Essen, met regelmaat te zien in het tv-programma ‘Tijd voor Max’ en roept hij mensen op om de prik te halen. Nu vanaf de tweede helft van september de herhaalprik tegen corona weer wordt aangeboden, komt hij weer opdraven om Nederland van advies te dienen en zegt dat je de herhaalprik moet zien als een autogordel. “Vergelijk het met een veiligheidsgordel in de auto. Je draagt hem niet maar één keer, je draagt hem iedere keer. Je gaat niet maar één keer naar de sportschool om in conditie te blijven. Dit moet je blijven herhalen. Dat gewenningspatroon moeten we bij corona ook krijgen: het virus zal waarschijnlijk altijd onder ons blijven. We moeten onze afweer blijven trainen. Het vaccin werkt helaas niet eeuwig. Het is daarom ontzettend belangrijk om de prik te blijven herhalen om ernstige ziekte te voorkomen,” schrijft Van Essen op de website van de overheid.

“Je vraagt je toch af: waar is het misgegaan bij dergelijke mensen?” reageert neuroloog Jan Bonte. “Ja, ik weet, er zijn veel stupide mensen, maar deze man is toch wel de overtreffende trap voorbij. Van Essen is ook corona-vaccinatiearts bij de GGD regio Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. Onderzoeksjournalist Thomas Bollen onthulde in 2021 al wie daar achter zitten. “De financiers zijn vier farmaceuten: Mylan, Sanofi, GSK en Seqiris. En de twee grootste sponsoren zijn toevallig ook de twee partijen die in Nederland de griepvaccins leveren,” schreef Bollen op Twitter. Een dergelijke vaccinverkoper is de omroep MAX arts, Ted van Essen. Hij durft het volgende te beweren: “Het merendeel van de mensen heeft “gewone” vaccinatiereacties: een dag niet helemaal lekker, een beetje pijn in de arm, misschien een beetje verhoging. Bij de eerste vaccinatie hadden veel mensen last van bijwerkingen. Slechts een heel klein deel van de bevolking reageert allergisch op het vaccin. Dat geldt ook voor de vernieuwde vaccins. De verschillen tussen de spike-eiwitten zijn beperkt.” Honderdduizenden ouderen zullen in de praatjes van Van Essen trappen. Als de MAX dokter het zegt, dan zal het wel goed zijn. Van Essen blijkt naast zijn werkzaamheden voor MAX en de overheid, nog een nevenfunctie te hebben bij een Europese lobbyorganisatie voor de vaccinindustrie. Zo lopen de lijnen! Ook Ab Osterhaus is hierbij aangesloten

Voorbeelden hoe de media volledig verstrikt raken in hun eigen leugens.

Het begon steeds duidelijker op te vallen dat de mainstream media, nieuwsprogramma’s en influencers (vaak vermomd als zorgpersoneel) paniek zaaiden over vollopende IC’s en ziekenhuizen wat regelrechte leugens bleken te zijn. Op 24 september 2020 verscheen in De Telegraaf de kop ‘Dweilen met de kraan open op de corona-afdeling: Nog zo’n dienst en ik stop ermee’. De auteur van het stuk beweerde dat het aantal coronapatiënten in het Spaarne Gasthuis, een ziekenhuis in Noord-Holland, flink opliep. “Mensen hebben geen idee hoe zwaar wij het hebben,” valt te lezen in een rode tekstbalk boven het artikel. Al snel werd vastgesteld dat het artikel niets anders dan een fabel bleek te zijn. Op 26 september 2020 schreven de media dat er 38 coronadoden waren gemeld. Al snel bleek dat dit aantal helemaal niet was gestorven aan corona. Van de meldingen waren er 21 afkomstig van de GGD IJsselland, die in totaal 28 doden rapporteerde. Een typisch voorbeeld hoe de media volledig verstrikt raakt in hun eigen leugens.

In naam van de gezondheid werd tijdens de coronaterreur ongebreideld fysiek en vooral psychologisch geweld uitgeoefend, door het gebod om afstand te bewaren, door de beperking van de bewegingsvrijheid, door de verplichting om een slavenmasker te dragen, en uiteindelijk zelfs door een bijna verplichting om te vaccineren waarbij lichamelijk letsel inmiddels ruimschoots bewezen is. Ouderen die stierven aan terminale kanker, maar positief werden getest, gingen steevast de boeken in als Covid-19 slachtoffer. Later gebeurde exact het omgekeerde: ouderen en andere mensen die pal na hun coronavaccinatie ernstig ziek werden en stierven, waren ineens wèl allemaal bezweken aan onderliggende oorzaken, zelfs als die tot op het moment van injectie niet bestonden. Aan het vaccin kan het natuurlijk niet liggen. Met dit misdadige volksbedrog wordt de pandemie-hoax overeind gehouden. En dat alles onder het mom van ‘gezondheid’, en ‘bescherming’ tegen een virus met een vastgestelde IFR van slechts 0,05% (de helft van een griep), en 0,23% inclusief 70-plussers (overeenkomend met een stevige griep).

In Nederland overlijden gemiddeld zo’n 6500 mensen per jaar aan griep. Tijdens de piek in februari van 2016 schreef het Algemeen Dagblad “Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hart-longmachine, die de functie van de longen overneemt. De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Ziekenhuizen hebben de handen vol aan de griepgolf. ,,Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Ook op de spoedeisende hulp is het drukker, waar grieppatiënten zich melden met benauwdheidklachten. Het AMC in Amsterdam heeft het juist drukker dan normaal doordat ook medewerkers zijn geveld door het virus.”

Het enige verschil met het seizoen 2020/2021 is dat er in 2016 gewoon griep stond en nu Covid-19 of corona. In 2016 geen maatregelen waarbij het hele land op slot werd gezet. Toen geen maatregelen waarbij onze vrijheden werden aangetast, geen draconische noodmaatregelen waarbij met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op grove manier inbreuk werd gemaakt op onze grondrechten. De griep is plotseling de wereld uit want niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. Overal hebben de griepdoden het etiket coronadoden opgeplakt gekregen. Het is niet zo vreemd dat velen zich gaan afvragen of er een achterliggende bedoeling achter de vaccinaties zit?

Het is voor veel mensen bijzonder moeilijk om de gedachte zelfs maar toe te laten dat de medische wetenschap in dienst zou kunnen staan van een regering die niet het beste met de bevolking voor zou hebben. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de buitensporige maatregelen van Rutte&Co ook maar enige zin hebben. Het gaat om een complot om controle te krijgen over de hele wereldbevolking wat vanaf begin 2020 in een onvoorstelbaar tempo over de wereld wordt uitgerold met als argument het onder controle brengen van een killervirus. Ze hebben de meest waanzinnige maatregelen aan ons opgedrongen.

De machthebbers en hun marionetten hebben een hekel aan mensen die de waarheid over Covid-19 zwendel vertellen. Dat is wat Karel van Wolferen overkwam nadat nummer twee van het nieuwe blad Gezond Verstand met een oplage van 100.000 exemplaren verscheen.

Ogenblikkelijk na verschijnen schreeuwden extreem linkse huilebalken van D66 en Groen links dat het blad verwijderd diende te worden uit de boekhandels. Bilderberg (2016) Kajsa Ollongren (D66) vond dat het blad maar bij de boekhandels naast de Fabeltjeskrant in de schappen gelegd moest worden. We maken ook een onderscheid tussen fictie en non-fictie tenslotte,” zei Ollongren over het blad. Marion Koopmans, lid van de Covid-19-crisis-commissie en de WHO, noemde in een tweet van 14 oktober het eerste nummer van Gezond Verstand 1 brievenbusvervuiling en vroeg of er niet iets tegen gedaan moet worden. Logisch dat deze figuren zo reageren want ze werken immers mee aan het uitvoeren van Covid-19 plan en kunnen daarbij geen andere mening gebruiken.

Hoe dan ook, het blad levert onder meer aantoonbaar wetenschappelijk bewijs dat de coronapandemie zoals die door politiek en media wordt voorgesteld één grote hoax is, en worden tal van experts aan het woord gelaten die zich verzetten tegen alle maatregelen die zijn genomen tegen dit virus. Lisa Westerveld, Paul Smeulders (beide GroenLinks) en Kees Verhoeven (D66) vinden dat Gezond Verstand ‘desinformatie’ verspreidt. Wat deze figuren zeggen is niets anders dan staatscensuur. Artsen die hebben toegezegd mee te willen werken met het blad worden volgens Van Wolferen onder druk gezet.

Toen hij begon met Gezond Verstand kreeg Van Wolferen steeds meer reacties van artsen en hooggeplaatste medische wetenschappers, die in sommige gevallen anoniem wilden blijven. Zij vertelden ontroerende verhalen over hoe erg de lockdowns zijn geweest. “Ze hebben veel meer schade berokkend dan de meeste mensen beseffen. Ook wat betreft ziektes.”Vervolgens beloofden deze mensen hierover artikelen te schrijven, maar zij staan nu onder hele zware druk. Als wij niet duidelijk maken wat er nu gebeurt en in wat voor situatie we terecht zijn gekomen, dan wordt de zaak straks heel veel erger, waarschuwt Van Wolferen.

De berichtgeving van de NOS en andere media dat de nieuwe boostervaccins op klinische data van testen op mensen berusten is onjuist en in feite een grove leugen.

Mensen vertrouwen er onterecht op dat hun vertrouwen op deze vaccins gestoeld is op uitgebreid onderzoek. De wetenschappelijke website Science, en vele andere organisaties in de Verenigde Staten geven aan dat de boosters slechts op muizen getest zijn. DZN Media (Doe Zelf Normaal) heeft de schrijver van het NOS-artikel, Sander Zurhake, redacteur Gezondheidszorg, in een email gevraagd waar hij zijn bewering dat de Pfizer-booster op 1500 mensen van 55 jaar en ouder getest zijn en de Moderna-booster op 800 mensen van 18 jaar en ouder, vandaan haalt. Intussen vertrouwen mensen die de booster gaan halen erop dat het vaccin veilig is en uitgebreid op mensen getest is maar dat is een leugen want de boosters blijken alleen op muizen getest te zijn. Hoe kunnen autoriteiten overwegen om vaccins toe te laten zonder gegevens van proeven bij mensen? Het artikel in Science is slechts één van de vele valide bronnen die DZN Media heeft aangetroffen waarin bevestigd wordt dat de boosters van Moderna en Pfizer niet op mensen getest zijn. Bovendien is de data van de proeven die op muizen gedaan zijn volgens deze bronnen niet vrijgegeven.

Ook Belgische artsen vragen aandacht voor deze Internationale Medische Crisis. In Nederland overlijden er elke week honderden Nederlanders meer dan normaal. Een recent rapport uitgebracht door het RIVM en het CBS laat zien dat de ‘vaccinaties’ geen invloed hebben gehad op de oversterfte. Maar dit rapport is op geen enkele manier betrouwbaar. Er is een oversterfte van tienduizenden mensen, maar de coalitie houdt een debat hierover tegen. Pieter Omtzigt wilde een onderzoek maar daar was geen meerderheid voor te vinden. Logisch toch! Stel je voor dat ze wel akkoord zouden gaan en er bewezen zou worden dat de oversterfte het gevolg is van de vaccinaties, want dan kunnen ze verantwoordelijk gesteld worden voor de vele sterfgevallen. Dus zullen ze er alles aan doen nader onderzoek te voorkomen.

In het eerste coronajaar, toen nog geen Covid-inenting bestond, was de kans om te overlijden aan corona erg laag,namelijk 0,1%. Men kon dus nog niet spreken van oversterfte, temeer omdat de overledenen vrijwel allemaal kampten met onderliggende aandoeningen. In 2022 wordt al een ongekende en nog nooit eerder vertoonde oversterfte geconstateerd. Bij de overheid kraait daar geen haan naar. Er is namelijk geen oorzaak te vinden voor de oversterfte van inmiddels duizenden personen. Alles duidt erop dat deze mensen gestorven zijn aan de gevolgen van de pseudovaccinaties, maar dat wordt niet erkend. De conclusie mag onontkoombaar worden genoemd wanneer men ziet dat er een plotselinge stijging in de oversterfte plaatsvindt onmiddellijk na de start van de boosterprikcampagne. Alsof er helemaal niets aan de hand is, is men in Nederland gewoon weer begonnen een herhaalprik aan te bevelen.

In sommige buurlanden wordt iets meer duidelijkheid gegeven: er zijn veel meer vormen van agressieve kanker die binnen enkele weken tot overlijden leiden, veel meer fatale hersenbloedingen, plotselinge hartstilstanden en- infarcten en te vroeg geboren baby’s waarbij de placenta heeft losgelaten waardoor het kind uiteindelijk komt te overlijden. In die landen wordt beter geregistreerd, en die gegevens bevestigen de constatering van een kolossale vaccinatieschade.

Datzelfde geluid is te horen van begrafenisondernemers en overbelaste crematoria. Alles lijkt erop dat vooral in Nederland sprake is van een willens en wetens toedekken van zeer verontrustende gegevens omtrent de oorzaken van de oversterfte. Door uitgebreid internationaal onderzoek is inmiddels bekend dat de oorzaken in de ingeënte spike eiwitten te vinden zijn. Deze zeer giftige spike eiwitten verspreiden zich door het gehele lichaam van de ingeënte persoon en richten daar op korte zowel als op lange termijn schade aan. Ook de Pfizerrapporten die openbaar zijn gemaakt, bevestigen dit. Data-analist Wouter Aukema heeft aangetoond dat meldingen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na coronavaccinatie worden gewist. Het begint op te vallen dat er veel mensen overlijden en sterfgevallen simpelweg onder het tapijt worden geveegd. En wie daar vragen over stelt, wordt gecensureerd.

Het Nederlandse RIVM hield zich maand vóór start vaccinatiecampagne al bezig met latere boosterprik

Eind 2020 diende het RIVM een onderzoeksvoorstel in voor het toedienen van een booster met een ander type vaccin dan de primaire serie. Dat blijkt uit een vrijgegeven Wob-document dat boven tafel is gehaald door data-analist Cees van den Bos.“Vóór de vaccinatiecampagne ging men er dus al van uit dat boosters nodig waren en dat de vaccins gemixt zouden worden,” concludeert Van den Bos. Ook de Europese gezondheidsdienst ECDC hield zich al in een vroeg stadium bezig met boosterprikken. Op 25 februari 2021, toen Nederland net was begonnen met prikken, werd er al gesproken over boosters. Eerder ontdekte de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ben Swann dat Moderna, één van de bedrijven die coronaboosters maken, in maart 2019 iets opmerkelijks heeft gedaan. Het bedrijf blijkt namelijk een patentaanvraag te hebben gewijzigd die betrekking heeft op vaccinatietechnologie. Moderna zei destijds ‘bezorgd te zijn dat het Sars-coronavirus weer de kop op zou steken of doelbewust zou worden verspreid’.Dit was negen maanden voordat het nieuwe coronavirus daadwerkelijk uitbrak.

Door Rockefeller Foundation gefinancierde club moet kritiek over coronaprik in de kiem smoren

De Rockefeller Foundation heeft maar liefst 7,2 miljoen dollar gestopt in The Mercury Project. Deze stichting is opgericht door oliemagnaat John D. Rockefeller, die aan de wieg stond van Big Pharma. Het geld wordt geïnvesteerd in gedragsonderzoek dat mensen ertoe moet aanzetten om de coronaprik te halen. Het Project wordt ook ingezet om ‘misinformatie’ en ‘desinformatie’ over coronavaccins te bestrijden. De Amerikaanse arts Peterson Pierre vraagt zich af wat ze verstaan onder ‘misinformatie’ en ‘desinformatie’. “Het feit dat de prikken besmetting of transmissie niet voorkomen? Of het feit dat volledig gevaccineerden en geboosterden vatbaarder zijn voor corona? Of misschien het feit dat de prikken heel veel potentiële bijwerkingen hebben?” vraagt de arts. Daarnaast wordt het Project ingezet om afwijkende meningen te censureren. “Verrassing!” aldus Pierre. De Rockefeller Foundation hielp in 2010 bij het opstellen van een rapport over vier mogelijke toekomstscenario’s die zich de komende 15 tot 20 jaar zouden kunnen voltrekken. Eén van die scenario’s ging over het uitbreken van een pandemie, precies wat er in 2020 is gebeurd. De machthebbers laten in het scenario nooit een einde komen aan de denkbeeldige crisis want zodra een gelegenheid zien zullen ze ons opnieuw met dwangmaatregelen confronteren.

Enorme toename sterfgevallen onder kinderen na vaccinatie

Sinds de toediening van de experimentele coronavaccins wordt in Europa een schokkende stijging geconstateerd van 755% in het aantal extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2022 sinds het Europees Geneesmiddelenbureau de Covid-19-injectie voor kinderen goedkeurde. Deze cijfers zijn ontdekt door onderzoek van een team van de The Exposé op 18 september 2022. The Exposé dwong vervolgens de Europese Unie een onderzoek te starten naar de reden van deze enorme toename van het aantal sterfgevallen onder kinderen in de leeftijd 0 tot 14. Op 29 augustus 2022 maakte The Exposé al bekend dat officiële sterftecijfers in Europa een schokkende stijging van 691% lieten zien van het aantal sterfgevallen onder kinderen tot week 33 van 2022.Vóór het onderzoek van The Exposé lagen de sterfgevallen van het Europees Geneesmiddelenbureau onder kinderen in 2021 onder het normale percentage.

EuroMOMO, dat de statistieken levert, werd gedwongen om de verhoogde oversterfte onder kinderen officieel te erkennen en zag zich aanvankelijk genoodzaakt een onderzoek in te stellen. Maar tot verbazing van The Exposé bleek dat EuroMOMO de gegevens over de sterfgevallen van 2017 tot en met 2022 plotseling te hebben gewijzigd. Maar tevergeefs want de informatie over alle gearchiveerde pagina’s over het aantal sterfgevallen waren al goed vastgelegd. De humanitaire ramp in de vorm van massamoord begint steeds duidelijker te worden. Waarom dit, ondanks de enorme berg informatie over slachtoffers na de giftige injecties er niet onmiddellijk wordt gestopt, komt door dat de bedenkers van dit beleid technocratische psychopaten zijn, die uit zichzelf nooit zullen stoppen. Dit vindt niet alleen plaats in Nederland, maar in het hele Westen, ook Amerika, en in andere werelddelen. Het Wuhanvirus was met een IFR van 0,15% geen killervirus en de killerprik is géén vaccin. Het is bewezen dat fabrikanten bewust bezig zijn geweest met de samenstelling van deze injecties met als doel medische schade aan te richten. Autoriteiten en delen van de medische wereld hebben onethisch, dwingend en verkeerd geïnformeerd beleid gesteund, zoals vaccin-mandaten en vaccin-paspoorten, waardoor de beginselen van geïnformeerde toestemming zijn ondermijnd.

Ze willen ons doen geloven dat de prikken “levens redden” maar overal neemt het aantal sterfgevallen explosief toe

Overgenomen van frontnieuws .Volgens het Office for National Statistics (ONS) in het Verenigd Koninkrijk is het oversterftecijfer enorm gestegen, met name onder de gedeeltelijk of volledige geïnjecteerden en dat terwijl de ongevaccineerden grotendeels onveranderd blijven, schrijft Ethan Huff. Het zijn altijd de zogenaamde “vaccins” geweest, waarvan de inhoud volgens de laatste gegevens honderdduizenden het leven hebben gekost. De “volledig gevaccineerden” worden inmiddels wandelende doden, genoemd vanwege een beschadigd immuunsysteem door de toediening van spike-eiwitten en andere dodelijke gifstoffen in wat men beschermende ‘vaccins’ noemt.

Dit hoort u natuurlijk niet op het “nieuws”, omdat het een heel ander verhaal vertelt dan het verhaal dat wordt verspreid door het establishment, dat ons allemaal wil doen geloven dat de prikken “levens redden”. Het aantal dagelijkse oproepen voor ambulances in Engeland, bijvoorbeeld, is nu zo hoog dat het systeem daar moeite heeft om hulpverleners naar elk afzonderlijk geval te sturen. Ziekenhuizen raken ook overstelpt met patiënten die lijden aan na-prik ziekten, waardoor er weinig of geen ziekenhuisbedden overblijven voor anderen.

We weten uit de laatste grafieken – u kunt ze bekijken op GlobalResearh.ca – dat het aantal ambulanceoproepen maand na maand blijft toenemen, zonder dat het einde in zicht is. Veel van deze oproepen zijn niet alleen voor ouderen maar juist voor met name jongere mensen. Jonge mensen die normaal gesproken zo fit zijn als een hoentje, worden nu verzwakt met een beschadigd hart, wat in veel gevallen resulteert in een hartaanval of beroerte. Ook het aantal sterfgevallen neemt explosief toe omdat de geïnjecteerde spike-eiwitten zich in het lichaam van mensen ophopen en stolsels vormen die in veel gevallen uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

Je doet het voor een ander’ was een grote leugen, bekent Pfizer-directeur.

Pfizer heeft voor het op de markt brengen niet onderzocht of het COVID-vaccin verspreiding van het virus wel kon voorkomen, bekende Pfizer-directeur Janine Small aan het Europees Parlement. ‘Het enige doel van het coronapaspoort was vaccinatiedwang.’“Wie zich niet laat vaccineren, is asociaal. Dat was de strekking van de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf – je doet het voor de hele samenleving.” Maar dat blijkt nu totale onzin. Small was aanwezig bij een COVID-hoorzitting in het Europees Parlement, waarbij zij vragen van Europarlementariërs beantwoorde. In een reactie vroeg Europarlementariër Rob Roos aan Small of het COVID-vaccin van Pfizer wel is getest op het stoppen van de verspreiding van het virus voordat het op de markt kwam. En zo ja, of Small daar dan bewijzen en data van kon overhandigen.”Over de vraag of we wisten of het de verspreiding stopte voordat het op de markt kwam? Nee, haha, we moesten echt handelen op het tempo van de wetenschap om te begrijpen wat er op de markt plaatsvond,” was het onthutsende antwoord van de Pfizer-directeur.

De bekentenis van Pfizer dat van tevoren niet is onderzocht en dus niet bekend was of het vaccin verspreiding van het virus kon voorkomen, heeft enorme implicaties. Niet alleen blijkt het argument ‘je doet het voor een ander’, dat wereldwijd gebruikt werd, gebaseerd te zijn op een leugen, ook slaat de bekentenis in een klap alle fundering weg onder digitale identificatiemiddelen zoals het coronapaspoort en het EU Digital COVID Certificate. Middelen die zogenaamd bedoeld waren om ‘het virus te beteugelen’ door ongevaccineerden uit te sluiten.”Het coronapaspoort dat tot enorme vaccinatiedwang en institutionele discriminatie leidde. Waardoor miljoenen mensen buiten de samenleving werden geplaatst. Ik vind dat schokkend. Nee ik vind het crimineel,” zegt Roos. “Dat moet bekend worden.”

Na het nieuws van de leugen ‘je doet het voor een ander’ maakte fractievoorzitter Wybren van Haga van BVNL via Twitter bekend dat hij een debat wilde en onmiddellijk opheldering eiste van het kabinet. Zijn partij noemde de uitspraak van de Pfizer-directeur zowel schokkend als alarmerend. Maar Haga kreeg zoals verwacht geen meerderheid voor een debat. Alleen JA21, FVD en PVV steunden het verzoek. De rest stemde schaamteloos tegen! Ongehoord Nederland-verslaggever Jonathan Krispijn confronteerde Rutte met de explosieve uitspraak van de Pfizer-directeur. “Vaccineren doe je niet voor jezelf, maar voor een ander. Staat u daar nog steeds achter?” vroeg Krispijn “Ja, ik sta daar helemaal achter ja,” was het antwoord. Mijn advies zou zijn: gewoon vaccineren”.

Analist: 20 miljoen mensen overleden door de prik, 2,2 miljard kampen met vaccinatieschade

Analist Peter Halligan heeft onlangs een opmerkelijk artikel gepubliceerd op Substack. Hij is werkzaam in de financiële sector en helemaal thuis in de wereld van de statistiek. Volgens de analist zijn er inmiddels 20 miljoen mensen overleden door de coronaprik. De Canadese patholoog Roger Hodkinson besprak de gruwelijke cijfers tijdens een interview met Laura-Lynn Tyler Thompson. Hij noemde de cijfers ‘duizelingwekkend’ en wees erop dat vaccins normaal gesproken na enkele sterfgevallen al van de markt worden gehaald. Er vindt een onvoorstelbare slachting plaats en het einde is nog niet in zicht, aldus Hodkinson. Hij wees erop dat de schatting van Peter Halligan geen rekening houdt met doodgeboortes en mensen die zijn overleden omdat ze niet op tijd konden worden behandeld vanwege corona. Om nog maar te zwijgen over de mensen die zijn overleden als gevolg van de lockdowns, de zelfmoorden. De patholoog merkte daarnaast op dat er in de nabije toekomst veel meer mensen zullen sterven aan kanker en andere aandoeningen omdat hun immuunsysteem verwoest is door de prik.

Professor Spiro Pantazatos van de prestigieuze Columbia-universiteit heeft een duidelijk verband gevonden tussen oversterfte en de vaccins. Er is alleen één probleem: geen enkel tijdschrift durft zijn onderzoek te publiceren. Toen Pantazatos erachter kwam dat de coronavaccins verantwoordelijk zijn voor de oversterfte wilde hij zijn onderzoeksresultaten zo snel mogelijk delen met het medische tijdschrift The Lancet. Dit tijdschrift is in staat om studies snel te publiceren en heeft een eigen statisticus die het peer review-proces voor zijn rekening zou kunnen nemen. De professor hoopte het onderzoek te publiceren vóór de uitrol van de eerste booster. The Lancet weigerde het te publiceren. Hij stuurde zijn manuscript ook naar een trits andere tijdschriften, maar kreeg overal nul op het rekest. Professor Dit is geen vaccin! Alle feiten liggen allang op tafel. Deze prikken zijn dodelijk. Toch zijn er nog steeds mensen die zich vrijwillig laten vergiftigen.

In Canada zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona 80 jonge artsen overleden. Arts William Makis heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de coronavaccins en trekt al sinds december 2020 aan de alarmbel. Vorige maand stuurde Makis een brief aan de Canadian Medical Association (CMA) waarin hij oproept tot een onderzoek naar de dood van de jonge artsen. Hij wacht nog altijd op antwoord. De arts heeft inmiddels ook een tweede brief verstuurd, waarin hij zijn zorgen uit over de ‘plotse dood’ van de 80 jonge Canadese artsen. Sinds de uitrol van de coronavaccins in Canada in december 2020 heeft de CMA op agressieve en onethische wijze de experimentele coronavaccins gepusht, schreef Makis in zijn eerste brief. De CMA was ook voorstander van een illegale en onwetenschappelijke vaccinatieplicht voor de 92.000 Canadese artsen, voegde hij toe. Jullie hebben niet alleen de artsen, maar ook het volk verraden, stelde de arts. “Dit is ongekend.”Makis stuurde ook foto’s van de tientallen jonge artsen mee. Al deze artsen waren dubbel, drievoudig of viervoudig gevaccineerd tegen corona. Deze sterfgevallen zijn zeer verdacht, schreef hij. De artsen waren het ene moment gezond en het andere moment kregen ze een hartaanval, beroerte, ongeval of kregen ze plotseling een agressieve vorm van kanker. Dit afgenomen interview werd genomen toen er 32 artsen waren overleden.

De Nederlandse corona-inquisitie pleitte in het najaar van 2022 opnieuw synchroon voor vaccins, mondkapjes en testen.

Steeds opnieuw komen de vaccin-hooligans in actie. Na een tijdje niets van ze te hebben gehoord zijn de bekende Nederlanders uit het vaccinatie-nep-circuit weer op de televisie en in de kranten te vinden. “De blaadjes vallen, dus het is weer test- en mondmaskertijd” schreef rechtsfilosoof Roland Pierik op Twitter. In juli 2021 deed deze gast uitspraken over verplicht vaccineren en kreeg hij in de mainstream media alle ruimte om zijn onfrisse vaccinatietheorie rond te bazuinen. Deze figuur heeft geen enkele medische opleiding genoten, maar zei: “Als we met vrijwillige vaccinatie niet de vaccinatiegraad krijgen die we nodig hebben om de samenleving weer open te krijgen, dan denk ik dat drang gerechtvaardigd is. Jij hebt als burger een plicht om mee te helpen die pandemie eronder te krijgen. Dat kun je doen door óf thuis te blijven, óf je te laten vaccineren. Meer smaken hebben we niet.” Op social media kwamen felle reacties voorbij. Zo reageerde regisseur Dick Maas: “Wow. Bij Nieuwsuur hebben ze een malloot ingehuurd. Even geen zin om genuanceerd te doen. De usual idiots waren zeker op.”Neuroloog Jan Bonte twitterde: “Ik schreef al eens iets over deze academische kakkerlak. Volstrekt ongehinderd door elke vorm van kennis en kunde. Een karikatuur van een academicus.”Journalist Annelies Strikkers spreekt van ‘dictatoriale fantasieën’ om u te verleiden weer een prikje te nemen en zoveel mogelijk testjes te doen.

Het leek er op dat de vaccin-hooligans hun aanbevelingen op elkaar hadden afgestemd. Ze begonnen namelijk bijna tegelijkertijd weer met het aanjagen van angst voor een nieuwe coronagolf. OMT-lid Marc Bonten verwees naar een artikel van de NOS waarin valt te lezen dat de nieuwe coronagolf mogelijk begonnen is en stelde daarbij de vraag: “Tandje erbij voor de vaccinatiecampagne?”Ook OMT-lid en angstaanjager Marion Koopmans linkt naar het artikel van de NOS. In EenVandaag waarschuwde ze voor een opleving van corona in de herfst.

Ook in talkshow Op1 werden verwoede pogingen gedaan de angst voor corona weer aan te wakkeren. Het loopt namelijk nog niet storm voor de herhaalprik. “Kijk eens naar dit clipje. De redactie van Op1 smeekt als het ware om mondkapjes en lockdowns. Internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers citeerde uit een artikel van de Gelderlander: “Inzetten op effectieve preventieve maatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker helpt ook om alles open te houden.” Zelf schreef ze erbij: “En beschermt beter tegen gezondheidsschade door Covid.” Wim Schellekens, die aan de wieg stond van het Red Team, slaat alarm: “Wanneer gaat minister Kuipers de sectoren wakker maken dat de nieuwe coronagolf begonnen is: sectorplannen moeten uit de kast? Ik ben benieuwd.” Wat een blijdschap onder deze gasten dat ze weer van zich kunnen laten horen.

Er blijkt nu ook een Maatschappelijk Impact Team te bestaan onder leiding van ene Jolanda Sap. Deze pleit nu hartstochtelijk voor de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB). Dit moet de WEF-sekte samenzweringskliek als muziek in de oren klinken. Van het parlement mogen we zoals gebruikelijk geen tegenstem meer verwachten. Met de coronapas in de ‘gereedschapskist’ heeft de overheid weer de volledige vrijheid ons te knevelen met dwangmaatregelen. Ook VVD en D66 zien wel wat in de terugkeer van de coronapas in de gereedschapskist. “Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij,” zei VVD-Kamerlid Bevers. Zorgminister Kuipers staat ervoor open, als ‘de Kamer het wil’, logisch toch! Ze beweren dat diverse branches, waaronder de horecasector, voorstander zouden zijn van de invoering van de coronapas in het ‘winterarsenaal’, als ‘laatste redmiddel’ om sluiting te voorkomen. Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, laat echter weten dat ‘dit vanuit de ministeries gebracht is, niet vanuit ons’. “Horeca is tegen het coronatoegangsbewijs en we hebben dat ook niet in ons horecasectorplan opgenomen,” aldus Beljaarts.

De Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) adviseerde positief over het inzetten van de coronavaccins van Pfizer en Moderna bij kinderen vanaf zes maanden.

De prik van Pfizer moest in drie doses worden toegediend. Het vaccin van Moderna bestond voor de jongste kinderen uit twee doses. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die bij oudere mensen. Uit onderzoek zou uitgewezen hebben dat de voordelen groter waren dan de risico’s, schreef het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op Twitter. “Dit hou je echt niet meer voor mogelijk, nu wil het EMA baby’s en kinderen gaan ‘beschermen’ met een mRNA-prik tegen een snotneus,” reageert de Belgische huisarts Frank Peeters. Raisa Blommestijn, presentatrice van Ongehoord Nieuws, voegt toe: “Misdadig en crimineel.” FVD-Statenlid Martin Bos haakt hierop in: “In één woord: misdadig!”Ook gezondheidswetenschapper Yvonne Simons vindt het prikken van kinderen crimineel. “Opdoeken die EMA,” stelt mediadirecteur van Ongehoord Nederland Peter Vlemmix.“Voordelen groter dan de risico’s? Nog nooit stierf een kind aan corona. Wel aan de spuit. Neuroloog Jan Bonte zegt: “De ultieme machtsgreep van Big Pharma. Nu ook de EMA in haar macht. Voor kinderen zijn er helemaal geen voordelen en de langetermijnrisico’s zijn onbekend. Maar dat zal Big Pharma een worst wezen. Die kan nu ook veel geld verdienen aan kinderen.”Uit gelekte e-mails en documenten blijkt dat de EMA onder grote druk is gezet om het coronavaccin van Pfizer goed te keuren.

Correlatie tussen aantal herhaalprikken en oversterfte is sterk, immunoloog roept op prikcampagne te stoppen

In het eerste halfjaar van 2022 stierven 6000 meer mensen dan berekend was. Leon de Winter spreekt in De Telegraaf van ‘een ramp van kolossale omvang’. Een onderzoek naar de forse oversterfte komt moeilijk van de grond. De overheid verschuilt zich achter privacyregels. Kamerlid Omtzigt stelde er Kamervragen over aan zorgminister Kuipers. In de brief met antwoorden die hij kreeg, stuit je op onwil, op vertragingstechnieken, op desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen, schrijft De Winter. “Door te dralen, laden de overheden de verdenking op zich dat ze het onderzoek niet wensen,” aldus De Winter. Waarom? Wat wensen de overheden te ontlopen? “Vrezen politici en overheden dat de oorzaak bij de gevolgen van vaccinaties te vinden valt?” vraagt hij zich hardop af.

“De correlatie tussen het aantal vaccinaties dat toegediend is tijdens de huidige campagne en de meer dan verwachte sterfte is sterk,” schrijft professor Theo Schetters.“Dit lijkt een herhaling van de situatie tijdens de herhaalprikcampagne in de lente van dit jaar. Uit de gegevens van de GGD blijkt dat de sterfte niet eenvoudig verklaard kan worden door corona-infecties. Zolang er geen duidelijkheid is over de causaliteit van vaccinatie en oversterfte moet de vaccinatiecampagne gestopt worden,” aldus Schetters. Huisarts Frank Peeters vraagt: “Wie beweert nu nog dat die prik veilig is? Effectief lijkt ze wel, maar dan niet als levensreddend vaccin. Hoge correlatie tussen het aantal herhaalprikken en oversterfte is er nog steeds. Wordt niet nader onderzocht. Massavaccinatie gaat ‘gewoon’ door. Hoelang moet de correlatie nog aanhouden voordat overheid en fabrikant verantwoordelijkheid nemen?” vraagt medisch adviseur Wendy Mittemeijer-Ooteman.

Onderzoek door Nederlandse overheid naar oversterfte.

Elf teams krijgen geld om onderzoek te doen naar oversterfte tijdens de coronapandemie. In de tijd dat het virus rondging in Nederland, overleden meer mensen dan verwacht. Met de onderzoeken moet duidelijk worden hoe dat kwam. Dat schrijft de NOS vandaag. De onderzoeken worden uitgevoerd door ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wat opvalt is dat er nergens in het artikel wordt gesproken over een eventueel verband met de coronavaccins. Op 30 juli 2022 schrijft de NOS zelfs: Duidelijk is wel dat de coronavaccins niet hebben geleid tot meer sterfte. Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat in de Nederlandse bevolking een verhoogde kans op overlijden bestaat in de weken volgend op covid-19-vaccinatie. ZonMw gaat het onderzoek dus doen terwijl op voorhand wordt geconcludeerd dat de oversterfte niets te maken heeft met de vaccins. Corona wordt als voornaamste oorzaak gezien. Men gaat kijken naar oversterfte binnen specifieke doelgroepen, zoals mensen met dementie en met een verstandelijke beperking.

Biotechanalist heeft een waarschuwing voor alle ouders: ‘Dit is een noodoproep’

Steeds minder ouders laten hun kinderen vaccineren. Volgens sommigen heeft dat te maken met de mRNA-vaccins. Bij de Amerikaanse bijwerkingendatabase VAERS steeg het aantal meldingen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na een kindervaccin tussen 2020 en 2021 met maar liefst 400 procent. In de Verenigde Staten hebben meer dan 10.000 kinderen blijvende schade opgelopen door de experimentele prik van Pfizer. Is er iets gaande? Volgens biotechanalist Karen Kingston is er zeker iets gaande. “Dit is een noodoproep,” zei ze in de podcast The Absolute Truth with Emerald Robinson.“We hebben geen idee wat er in de kindervaccins zit,” benadrukte ze. Tussen 2020 en 2021 werden er 15 procent minder kinderprikken gezet, maar in diezelfde periode schoot het aantal gevallen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen zoals gezegd omhoog. Kingston zei dat ze vastbesloten zijn om bij iedereen mRNA-technologie in te spuiten, ook bij kinderen. “Er zit dus hoogstwaarschijnlijk mRNA-technologie in deze injecties en dat is niet iets wat je wilt inspuiten bij je kind. Het zijn geen vaccins. Het is technologie die gebruikt wordt om genen te veranderen.”

“We zijn ernstig bedrogen en misleid. Niet alleen door de overheid, maar ook door de medische instituten. Geen enkel kindervaccin, geen enkel vaccin is veilig.” aldus Kingston die ook zei dat griepprikken mRNA-technologie bevatten. “Het lijkt erop dat de overheid en de medische gemeenschap ons en onze kinderen de oorlog hebben verklaard.”De biotechanalist adviseert ouders om hun kinderen zelfs niet te laten vaccineren tegen hepatitis B. In Nederland is dit vaccin sinds 2011 voor alle kinderen opgenomen in het DKTP-Hib-HepB-vaccin. “Doe het niet. Ik smeek jullie, doe het niet. Dit is de ergste nachtmerrie voor ouders.” Maar alsof er helemaal niets aan de hand is heeft de GGD in Nederland besloten om de dorpen en wijken in te gaan, ‘deur voor deur’ om herhaalprikken te zetten. Op 26 november 2021 zei toenmalig coronaminister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie: “Overal waar de vaccinatiegraad omhoog moet, zetten we alles op alles om de twijfels en de drempels weg te nemen: wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm.”

Dr. John Coleman een beroemde inlichtingenofficier van de CIA heeft een boek geschreven met de titel ‘The Committee of 300’. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen in feite de baas zijn over onder meer regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën en de media. Een van de belangrijkste doelen van de vele geheime genootschappen, die de regeringen en de media controleren, is de ontvolking van de aarde.

Ook is er een stripboek aan het licht gekomen dat de hele Covid 19-pandemie, inclusief een wereldwijde lockdown, al in 2012 nauwkeurig heeft voorspeld. De satanisten wrijven zich in de handen, want het gaat voorspoedig met hun Covid-19 hoax. Massa’s mensen trappen er in en laten zich gewillig vaccineren totaal onkundig van wat deze vaccins in hun lichaam teweeg brengen.

Alle verplichte maatregelen zijn genomen omdat de machthebbers dat zo geregisseerd hebben en niet op enige medische noodzaak. Het H1N1 virus (van 2009) en anderen waren ook nieuw en toen werden er ook niet van deze idiote maatregelen genomen.

Het griepseizoen 2015- 2016

Nu even terug naar het griepseizoen 2015/16. Volgens het RIVM zijn er tijdens dat griepseizoen 6085 mensen overleden, een gemiddelde van de 5 jaren daarvoor. Het betrof voornamelijk 75-plussers. Tijdens de piek in februari van 2016 schreef het Algemeen Dagblad “Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hart-longmachine, die de functie van de longen overneemt. De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Ziekenhuizen hebben de handen vol aan de griepgolf. ,,Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Ook op de spoedeisende hulp is het drukker, waar grieppatiënten zich melden met benauwdheidklachten. Het AMC in Amsterdam heeft het juist drukker dan normaal doordat ook medewerkers zijn geveld door het virus.”

Ieder jaar overlijden er dus gemiddeld zo’n 6.500 mensen in ons land aan de griep. In 2020 niet, want de griep was plotseling verdwenen! Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven.Slechts met moeite hebben ze in Nederland 400 griepdoden kunnen ontdekken en tel je daar de zogenaamde coronadoden bij op dan kom je aan een normaal aantal griepdoden. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. Overal hebben de griepdoden het etiket coronadoden opgeplakt gekregen.

Het enige verschil met 2020 is dat er in 2016 gewoon griep stond en dit jaar Covid-19 of corona. In 2016 geen maatregelen waarbij het hele land op slot werd gezet. Toen geen maatregelen waarbij onze vrijheden werden aangetast, geen draconische noodmaatregelen waarbij met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op grove manier inbreuk werd gemaakt op onze grondrechten. Vanaf dit voorjaar hebben ze onze rechtsstaat voor onze ogen ontmanteld en daarmee onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden. Ieder weldenkend mens kan op zijn klompen aanvoelen dat er plan achter zit.Bij nader onderzoek bleek er echter geen enkel verschil te bestaan met bijvoorbeeld de griepjaren 2016 of 2018.

Diverse religieuze organisaties (kerken) adviseren volgelingen het vaccin te nemen

Diverse kerkleiders hebben gedurende de vaccinatie-terreurcampagne de kant van de machthebbers en hun marionetten gekozen. Er zijn zelfs religieuze leiders die zeggen dat vaccins een goddelijk en patriottisch iets zijn om te doen. In een gezamenlijk statement liet de groep BioLogos weten dat zij de overheden in deze corona”crisis” in alles willen volgen, tot aan het nemen van een vaccin toe. Een enorme groep prominente christenen ondertekende dit statement. Een opmerkelijke uitspraak komt van arts Alie Hoek. Die noemt ‘vaccinaties zelfs een cadeau van God’. “Bij vaccinatie wordt gebruik gemaakt van wat God in de schepping heeft gelegd, namelijk het aanmaken van antistoffen,” stelde de arts. (Ed.: en dat met vaccins aangemaakt met hulp van menselijke embryo’s) Mensen die wantrouwend zijn over vaccineren, zijn in de ogen van Hoek complotdenkers. Dus wat de farmaceuten in de vaccins stoppen is hetzelfde als wat God in Zijn Schepping heeft aangebracht? Slechts een zeer klein deel van de ‘christenen’ durft kritisch te zijn en durft zich hierover in het openbaar uit te spreken:

Johannes 15-1-2-3-4-5 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

20230227 Over het kapot maken van onze maatschappij

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Het plan om het Westen kapot te maken

februari 25, 20233063 9

In Amerika hebben we een oligarchenprobleem, en het is veel groter dan het oligarchenprobleem waarmee Poetin werd geconfronteerd toen hij in 2000 president werd. Het hele Westen is nu in de greep van miljardair-elites die de media, het politieke establishment en al onze belangrijke instellingen in een wurggreep hebben. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe deze oligarchen hun invloed hebben uitgebreid van markten, financiën en handel naar politiek, sociale kwesties en zelfs volksgezondheid. De invloed van deze groep op deze andere aandachtsgebieden is niets minder dan verbijsterend. De gevestigde elites en hun media stonden niet alleen vierkant achter Russiagate, de afzetting van Trump, de BLM-rellen en het fiasco van 6 januari, ze hadden ook de hand in de Covid-hysterie en de vele repressieve maatregelen die werden opgelegd in naam van de volksgezondheid. Wat wij zouden willen weten is in hoeverre deze groep actief betrokken is bij de vormgeving van andere gebeurtenissen die erop gericht zijn de Amerikaanse Republiek om te vormen tot een meer autoritair systeem? schrijft Mike Whitney. (Ed.: zie daar ook commentaren, bijvoorbeeld van nr 2, 4, 5, 6, je kunt bij de commentaren doorklikken bij antwoorden)

Met andere woorden, zijn de verplichte injecties, de gedwongen lockdowns, de agressieve door de overheid ingestelde censuur, de dubieuze presidentsverkiezingen, het verbranden van voedselverwerkende fabrieken, het ontsporen van treinen, de aanvallen op het elektriciteitsnet, de BLM-Antifa rellen, de drag queen shows voor schoolkinderen, de maniakale aandacht voor genderkwesties en de blitse publieke showprocessen slechts toevallige incidenten die spontaan optreden tijdens een periode van grote sociale verandering of zijn ze in feite het bewijs van een heimelijk georkestreerde operatie door agenten van de staat die handelen namens hun elitaire weldoeners? We weten al dat de FBI, het DOJ en de inlichtingendiensten direct betrokken waren bij Russiagate – wat een heimelijke aanval was op de zittende president van de Verenigde Staten. De vraag is dus niet “of” deze agentschappen actief betrokken zijn bij andere daden van verraad, maar in hoeverre deze daden het leven van gewone mensen, onze politiek en het land beïnvloeden. Maar voordat we die vraag beantwoorden, kijk eens naar dit citaat uit een recent interview van kolonel Douglas MacGregor:

Ik las een document dat meer dan 10 jaar geleden is opgesteld door George Soros, waarin hij specifiek spreekt over deze totale oorlog die uiteindelijk tegen Rusland zou komen, omdat hij zei dat dit “de laatste nationalistische staat is die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern. Dat moet worden verwijderd. Ik denk dus dat de mensen die het in het westen voor het zeggen hebben en de mensen in Washington denken dat zij met succes de identiteit van de Europese en Amerikaanse volkeren hebben vernietigd, dat wij geen besef van onszelf hebben, dat onze grenzen onverdedigd zijn, dat wij geen weerstand bieden aan de binnenkomende migranten uit de derde wereld die in wezen over ons heen walsen alsof wij hen iets verschuldigd zijn en dat onze wetten niet tellen. Tot zover zou ik zeggen dat dat een accurate evaluatie is van wat we hebben gedaan. En ik denk dat dit een grote overwinning is voor George Soros en de globalisten, de anti-nationalisten; degenen die open grenzen willen wat zij een “Open Samenleving” noemen omdat je uiteindelijk niets overhoudt, een amorfe massa van mensen die worstelen om te overleven en gereduceerd worden tot het laagste niveau van levensonderhoud … (Soros) gaat zelfs zo ver om te praten over hoe nuttig het zou zijn als het Oost-Europeanen waren wier levens in dit proces worden verspild en niet West-Europeanen die simpelweg de slachtoffers niet willen nemen. Dit is geen kleinigheid. Dit is het soort denken dat naar mijn mening zo destructief en zo slecht is, dat dit is waar we echt mee te maken hebben in onze eigen landen en ik denk dat Poetin dat erkent.” (Douglas Macgregor – A Huge Offensive”, You Tube; 11:20 minuut)

Ik heb dit commentaar van MacGregor getranscribeerd omdat het de perceptie samenvat van heel wat mensen die de dingen op dezelfde manier zien. Het drukt de haat uit die globalistische miljardairs hebben tegen christenen en patriotten, die zij beide zien als obstakels voor hun doel van een grenzeloze éénwereldregering. MacGregor bespreekt dit fenomeen in relatie tot Rusland, dat Soros ziet als “de laatste nationalistische staat die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern”. Maar dezelfde regel kan toch ook worden toegepast op de 6 januari demonstranten? Is dat niet de echte reden waarom de demonstranten werden opgepakt en in de goelag van Washington gegooid. Iedereen weet immers dat er geen “opstand” was, noch waren er “witte supremacisten”. De demonstranten werden opgesloten omdat ze nationalisten (patriotten) zijn, de natuurlijke vijand van de globalisten. Het citaat van MacGregor zet het zwart op wit. De elites geloven niet dat nationalisten kunnen worden overtuigd door propaganda. Ze moeten worden uitgeroeid door opsluiting of erger. Is dat niet de onderliggende boodschap van 6 januari?

De andere onderliggende boodschap van 6 januari is dat gewone mensen het gezag van de machthebbers niet langer mogen betwisten. Nogmaals, de politieke legitimiteit in de VS is altijd bepaald door verkiezingen. Wat 6 januari aangeeft, is dat legitimiteit er niet meer toe doet. Wat telt is macht, en de persoon die u kan laten arresteren omdat u zijn gezag in twijfel trekt, heeft allemaal de macht die hij nodig heeft. Bekijk dit fragment uit een bericht op Substack van politiek analist Kurt Nimmo:

“Klaus Schwab, een leerling van de oorlogsmisdadiger Henry Kissinger, is een mentor voor op macht beluste en narcistische sociopaten. De “Great Reset” van het WEF is ontworpen om de wereld te veranderen in een verarmd sociaal concentratiekamp, waar berooide lijfeigenen “niets bezitten” en dit, op ware Orwelliaanse wijze, hen zal bevrijden …

Ik daag mensen uit om het Global Redesign Initiative van het WEF te onderzoeken. Volgens het Transnational Institute in Nederland stelt dit “initiatief” het volgende voor

een overgang van intergouvernementele besluitvorming naar een systeem van multi-stakeholder governance. Met andere woorden, ze marginaliseren stiekem een erkend model waarbij we regeringen kiezen die vervolgens over verdragen onderhandelen die vervolgens door onze gekozen vertegenwoordigers worden geratificeerd, met een model waarbij een zelfgekozen groep “belanghebbenden” namens ons beslissingen neemt. (Nadruk toegevoegd.)

Met andere woorden, grote transnationale “belanghebbenden” van bedrijven zullen beslissen waar u woont, wat u eet (insecten en onkruid), hoe u zich voortplant (of niet voortplant; kinderen produceren koolstofuitstoot), en wat u van hen kunt “huren”, of niet mag huren als u klaagt over een ongekozen globalistisch “economisch” kartel dat de mensheid tot lijfeigenschap, wereldwijde armoede en ontvolking drijft.” (“WEF Calls for Destruction of America’s Middle Class“, Kurt Nimmo on Geopolitics)

Wat Nimmo zegt is dat deze miljardair-elites nu zo machtig zijn, dat ze openlijk kunnen zeggen dat ze gaan “overstappen van intergouvernementele besluitvorming” (d.w.z. representatieve regering) naar een systeem van “multi-stakeholder governance”. Als ik me niet vergis, is dat een vrij ondubbelzinnige verklaring van een nieuwe vorm van supranationaal bestuur, waarin alleen de miljardairs een stem hebben in de uitvoering van het beleid. Maar werkt dat niet al zo? Over tal van onderwerpen, van ESG, tot digitale munten, tot vaccinpaspoorten, tot AI, tot functioneel onderzoek, tot 15-minutensteden, tot transhumanisme, tot oorlog met Rusland; de beslissingen worden allemaal genomen door een handvol mensen van wie we weinig weten en die nooit in functie zijn gestemd.

En dat brengt ons terug bij onze oorspronkelijke vraag: Hoeveel van deze vreemde gebeurtenissen (in de afgelopen jaren) werden tevoorschijn getoverd en uitgevoerd door agenten van de deep state om de elitaire agenda te bevorderen?

Dit lijkt een onmogelijke vraag, omdat het moeilijk is een verband te vinden tussen deze dramatisch uiteenlopende gebeurtenissen. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen een Drag Queen Children’s Hour en, laten we zeggen, het bombarderen van een voedselverwerkingsfabriek in Oklahoma? Of de meedogenloze politieke exploitatie van genderkwesties en de openbare showprocessen van 6 januari? Als er een verband was, zouden we het zien, toch?

Niet noodzakelijk, omdat het verband misschien niets te maken heeft met het incident zelf, maar met de impact ervan op de mensen die het meemaken. Met andere woorden, al deze gebeurtenissen zouden gericht kunnen zijn op het genereren van angst, onzekerheid, bezorgdheid, vervreemding en zelfs terreur. Hebben de inlichtingendiensten al eerder dergelijke destabiliserende operaties uitgevoerd?

Inderdaad, vele malen. Hier volgt een uittreksel uit een artikel waaruit u kunt opmaken waar ik heen wil. Het komt uit een artikel op The Saker, getiteld Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Fascism”. Kijk of u overeenkomsten ziet met de manier waarop de zaken zich de afgelopen jaren in Amerika hebben ontwikkeld:

Yves Guerin-Serac: de Black Ops grootmeester achter Operatie Gladio…. schreef de basistrainings- en propagandahandboeken die redelijkerwijs kunnen worden omschreven als de Gladio slagorde.”…

Guerin-Serac was een oorlogsheld, agent-provocateur, moordenaar, bommenlegger, inlichtingenagent, Messiasbelijdend katholiek, en de intellectuele grootmeester achter de “Strategy of Tension” die essentieel was voor het succes van Operatie Gladio. Guerin-Serac publiceerde via Aginter Press het Gladio-handboek, inclusief Onze Politieke Activiteit in wat treffend kan worden omschreven als Gladio’s Eerste Gebod:

“Onze overtuiging is dat de eerste fase van de politieke activiteit moet bestaan uit het scheppen van de voorwaarden voor het installeren van chaos in alle structuren van het regime… Naar onze mening is de eerste stap die we moeten zetten het vernietigen van de structuur van de democratische staat onder de dekmantel van communistische en pro-Sovjet activiteiten… Bovendien hebben we mensen die geïnfiltreerd zijn in deze groepen.”

Guerin-Serac vervolgt:

“Twee vormen van terrorisme kunnen een dergelijke situatie [ineenstorting van de staat] uitlokken: blind terrorisme (lukraak bloedbaden aanrichten die een groot aantal slachtoffers maken), en selectief terrorisme (gekozen personen elimineren)….

Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van “communistische activiteiten”. Daarna moeten we ingrijpen in het hart van het leger, de juridische macht en de kerk, om de publieke opinie te beïnvloeden, een oplossing voor te stellen en duidelijk de zwakte van het huidige juridische apparaat aan te tonen. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

Anarchistisch willekeurig geweld moest de oplossing zijn om een dergelijke staat van instabiliteit te bewerkstelligen, waardoor een geheel nieuw systeem, een wereldwijde autoritaire orde, mogelijk zou worden. Yves Guerin-Serac, die een openlijke fascist was, zou niet de eerste zijn die gebruik maakte van valse aanvalstactieken die werden toegeschreven aan communisten en gebruikt om een strengere politie- en militaire controle van de staat te rechtvaardigen….” (“Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Facism”, The Saker)

Herhaling: de eerste fase van de politieke activiteit moet erin bestaan de voorwaarden te scheppen voor de installatie van chaos in alle structuren van het regime… Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van (communistische) activiteiten…. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

Met andere woorden, het doel van de operatie is om alle sociale relaties en interactie volledig te verstoren, gevoelens van onzekerheid, polarisatie en terreur te cultiveren, een groep te vinden die tot zondebok kan worden gemaakt voor de brede maatschappelijke ineenstorting, en vervolgens jezelf (elites) te presenteren als de beste keuze om de orde te herstellen.

Is dit wat er aan de hand is?

Het is heel goed mogelijk. Het zou allemaal deel kunnen uitmaken van een Grote Strategie die erop gericht is “de lei schoon te vegen” om “af te stappen van intergouvernementele besluitvorming” naar een systeem van “multi-stakeholder governance”.

Dat zou kunnen verklaren waarom er zo’n wrede en aanhoudende aanval is geweest op onze geschiedenis, cultuur, tradities, religieuze overtuigingen, monumenten, helden en stichters. Ze willen ons idealisme vervangen door gevoelens van schaamte, vernedering en schuld. Zij willen ons verleden, onze collectieve waarden, ons erfgoed, onze inzet voor persoonlijke vrijheid en het idee van Amerika zelf uitwissen. Ze willen alles met de grond gelijk maken en opnieuw beginnen. Dat is hun basisgamma.

De vernietiging van de staat wordt uitgevoerd achter de dekmantel van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen die chaos verspreiden, politieke verdeeldheid vergroten, het aantal incidenten van openbare chaos doen toenemen en de weg vrijmaken voor een gewelddadige herstructurering van de regering.

Ze kunnen geen nieuwe wereldorde opbouwen totdat de oude is vernietigd.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20230216 Over onwetende schrijvers

Via Stichting Vaccin Vrij. Zie daar links en afbeeldingen

EEN LEGER VAN ONWETENDE SCHRIJVERS STAAT OP, MAAR WIE BESCHERMT DE KINDEREN?

door Door Frankema | 11 feb 2023 | Media

Op 11 februari 2023 staat er een paginagrote steunbetuiging voor Pim Lammers, ondertekend door 2000 auteurs in verschillende grote dagbladen, waaronder Trouw, Volkskrant, Parool, NRC, Telegraaf en AD. De kosten daarvan zijn in het weekend gauw rond de €30.000 per pagina.

Zijn de auteurs die meedoen aan de steunbetuiging goed geïnformeerd? Wat is het probleem? Is dat het enige probleem? Of wordt de bevolking tegen elkaar uitgespeeld zonder dat zij het in de gaten heeft? Dit artikel gaat over onze kinderen, over wat mij als schrijver overkwam, en waarom deze actie misschien niet is wat het lijkt.

EEN PROVOCERENDE KEUZE WAAR OUDERS TERECHT OVER VALLEN

Er is veel ophef ontstaan rondom de rol van auteur Pim Lammers in de kinderboeken week. Even voor de duidelijkheid: iedere auteur in Nederland mag schrijven wat hij wil. Dat is NIET het probleem. Het punt waar ouders over vallen is dat ze niet willen dat wat Lammers schrijft in de buurt van hun kleine kinderen komt.

Deze tweet was voor velen de eerste kennismaking met deze auteur.

“De ouders roepen. De hand laat even los om te klappen, maar blijft niet lang weg. Hij landt precies op de grens tussen huid en broekje. Jasper zakt iets onderuit. De hand doet wat hij wil en belandt in het midden van de warme stof van Jaspers sportbroekje. Als er nu wordt gescoord zal hij het voelen.

De trainer schrikt niet, trekt zijn hand ook niet terug, maar maakt van de zachte kneep een ritmisch bewegingen. Een warm gevoel trekt kruipend door Jaspers lichaam.

Een tweede vinger verschijnt verkennend onder de onderbroekrand. De vingers strelen de huid onder de stof. Langzaam voelen ze aan de paar haartjes op Jaspers onderbuik.”1

Jasper is een D-pupil, dus niet ouder dan 12 jaar. Ook als u geen kinderen heeft, denkt u even mee?

Hoeveel ouders zouden het leuk vinden als hun 12-jarige, of nog jongere kind seksueel benaderd zou worden door een volwassene?

Hoeveel ouders zouden willen dat de aandacht van hun kinderen van lagere schoolleeftijd zou worden gevestigd op een auteur die schrijft over pedofilie, wat – niet zonder reden – bij de wet verboden is?

Hoeveel ouders zou een auteur kiezen die vol podium krijgt in de Kinderboekenweek, en die ook een website heeft waar op de homepagina twee knoppen staan: ‘kinderen’ en ‘volwassenen’, en waar de kinderen bij de volwassenenknop gelijk terecht komen bij informatie over darkrooms, poppers, en sterk seksueel getinte teksten?

We hebben honderden goede auteurs in Nederland die prachtige kinderboeken schrijven. Waarom valt de keuze op Pim Lammers? Is het niet volkomen logisch dat er veel ouders zijn die zich hierover zorgen maken? Niet elke ouder drukt zich even genuanceerd uit, maar dat ze zich zorgen maken vind ik begrijpelijk.

De doodsbedreiging die Lammers gehad zou hebben, is onvindbaar tussen alle berichten en commentaren. Dat neemt niet weg dat er een doodsbedreiging geweest kan zijn, maar zonder context, en zonder dat iemand die heeft gezien, moeten we ook niet uitsluiten dat dit niet veel om het lijf had. Het aantal mailtjes dat ik in de loop der jaren heb gehad van mensen, en zelfs van journalisten, die vonden dat ik uit de weg moest worden geruimd of op een andere manier naar het hiernamaals geholpen moest worden, kan ik niet op één hand tellen. Ik heb behoefte aan wat meer informatie: stond er iemand met een mes voor zijn neus? Of was het gewoon een botte uitspraak van een boze ouder. De media vinden het kennelijk niet nodig om dit uit te zoeken, ze hebben hun positie meteen ingenomen.

HET ONDERWERP WORDT VERANDERD

De media nemen stelling vóór Lammers. En het is bizar, maar er wordt met geen woord meer gerept over onze kinderen of de bezorgdheid van ouders. De NOS doet er een schepje bovenop, maakt de ouders tot het probleem, en legt de nadruk op de bedreiging van de hele beroepsgroep. Door deze ene situatie loopt elke schrijver gevaar – het thema is vrijheid van meningsuiting voor schrijvers geworden, in plaats van veiligheid van kinderen. Zelfs Mark Rutte bemoeit zich ermee en tweet dat in ons land vrijheid van meningsuiting een groot goed is.2

Dat laatste is bijna komisch, ware het niet zo ernstig. Hoe zit het met alle artsen, die de afgelopen drie jaar de mond zijn gesnoerd omdat zij werkzame behandelingen hadden tegen Covid? En met de wetenschappers, de data-analisten, de advocaten en helaas ook de slachtoffers van vaccinatieschade die systematisch worden geweerd uit de media? Vrijheid van meningsuiting WAS een groot goed in Nederland. Het is voorbij. Er is nu een narratief, een verhaallijn, er is ‘de juiste informatie’ – en wat daarvan afwijkt is ‘extreemrechts’ en krijgt per definitie geen platform in de media of wordt door het slijk gehaald.

Laten we even een reality-check doen. Het probleem van censuur, propaganda en misleiding in de media is zo groot dat er mediakanalen zijn ontstaan zoals BLCKBX die met donaties, in plaats van belastinggeld, het nieuws op een gebalanceerde manier brengen. Er is een leegloop bij de reguliere media, want de mensen voelen dat ze elke keer maar de halve waarheid te horen krijgen. Dat het bereik van bijvoorbeeld Ongehoord Nederland groter is dan van de NOS zou boekdelen moeten spreken.

Voor de mensen die het nog niet hebben gezien; in de onderstaande video legt Romy Quint bij BLCKBX uit dat iedereen alles moet kunnen schrijven, maar dat er ook een plaats moet zijn voor de gegronde zorg van ouders.3

Trouw hakt er gelijk op in. De volgende dag publiceert zij een artikel getiteld: ‘Waarom complotmoeders extreemrechtse haat over Pim Lammers groot maakten’.4 Huh? Ik zei het u al. Het is bizar.

In een artikel wat het NERGENS heeft over de veiligheid van onze kinderen, noch over de onhandige keuze van de organisator van de Kinderboekenweek, wordt iedereen die kritisch is over de keuze van Pim Lammers met de grond gelijkgemaakt. Moeders die zorgen uiten zijn “complotmoeders met extreemrechtse haat”. Je moet er maar opkomen.

PIM LAMMERS IS HET (ENIGE) SLACHTOFFER?

Even een zijpaadje: er zijn meerdere docenten van universiteiten die te maken hebben gehad met doodsbedreigingen. De meest recente is Laurens Buijs. Hij schreef een artikel in het universiteitsblad van de UvA over de WOKE-cultuur die academische vrijheid bedreigt bij sociale wetenschappen. Niet alleen de ouders hebben er last van, ook op universiteiten is er een geaccepteerde (wetenschappelijke) mening. Voor degenen die hier vragen bij stellen of kritiek op hebben is het risico groot om in de problemen te komen, zoals je universitaire diploma in gevaar brengen of je baan als docent op een universiteit vaarwel kunnen zeggen.

Het verhaal van Laurens Buijs is een koude douche in vergelijking met het warme bad waarop Pim Lammers kan rekenen in de media. En zeer de moeite waard om te bekijken.5

Woke culture threatens academic freedom – Laurens Buijs

Wat is het verschil tussen de doodsbedreiging van Laurens Buijs en die van Pim Lammers? Het moet ons niet verbazen dat eenzijdige berichtgeving leidt tot het verminderen van het vertrouwen in de media. Ook voormalig NOS-directeur heeft er genoeg van en schrijft een open brief naar zijn oud-collega’s.

“Voormalig NOS-directeur, Bauke Geersing, is helemaal klaar met de vooringenomenheid van het NOS Journaal. In een open brief aan de hoofdredacteur Giselle van Cann roept hij met klem op de eenzijdige berichtgeving zo snel mogelijk te staken en de eigen journalistieke code van de NPO eindelijk eens na te gaan leven.” – Opinez6

DE BOEKENKOEPEL

De rol van de media in het misleiden van de mensheid is diep en diep triest, en in dit geval gooit de stichting die ons aan het lezen moet brengen, zo mogelijk nog meer olie op het vuur.

“Boekenkoepel CPNB laat weten ‘met grote verontwaardiging en ontzetting’ te hebben kennisgenomen van de bedreigingen. De organisatie zegt het ‘verschrikkelijk’ te vinden ‘dat een auteur aangevallen wordt’. “De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.” – RTL-nieuws7

Alle auteurs worden plotseling over één kam geschoren met één auteur die seksueel prikkelende teksten schrijft over pedofiele contacten – en dus niet zo’n geschikte keuze is voor het gedicht van de Kinderboekenweek. Tjonge jonge, is dat nou zo ingewikkeld? Er is niets aan de hand met de “veiligheid” van auteurs, maar wel met die van onze kinderen. Daarover zo meer. En er is iets anders gaande. Het spelletje heet verdeel en heers.

DE INSTINKER

Op 8-2’23 krijg ik een mailtje van mijn uitgever met de vraag of ik mee wil doen aan een steunbetuiging voor Pim Lammers. Dit is de summiere tekst:

“Afgelopen zaterdag heeft auteur Pim Lammers moeten besluiten zich terug te trekken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023. Hij werd en wordt ernstig bedreigd. Dit vinden wij verschrikkelijk.

De aanvallen volgden op een kort verhaal dat Lammers in 2015 voor volwassenen schreef. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt.

Wij vinden het niet acceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd.”

Artikel(en) en het boek van Lammers die “te ver gaan” zijn plotseling van het internet verdwenen, en burgers worden tegen elkaar opgezet voor een probleem dat niet bestaat. Schrijvers lopen weinig risico, maar kinderen wel degelijk. Maar kritische ouders worden zwart gemaakt en schrijvers getriggerd om zich te beschermen tegen “complotmoeders met extreemrechtse haat”.

Ik heb een paar vragen voor de schrijvers die hun handtekening hebben gezet onder de steunbetuiging voor Pim Lammers:

Hebben zij de doodsbedreiging gelezen?

Hebben zij het werk van Pim Lammers gelezen? Met name natuurlijk het werk waar ouders over vallen?

Hebben zij de website van Pim Lammers gezien?

Weten zij iets van het voorkomen van pedofilie in Nederland? In welke mate het voorkomt en toeneemt op sportscholen, kinderdagverblijven en het lagere schoolonderwijs?

Weten zij in welke mate transgender-operaties voorkomen? Hoe ingrijpend dit is? Beseffen ze dat een boek als ‘Het lammetje dat een varken is’ van Pim Lammers misschien niet zo onschuldig is als het lijkt?

Er was totaal geen informatie in de brief die de auteurs kregen. Helemaal niets. En de media doen niets anders dan stemmingmakerij. Maar we hebben een ECHT probleem. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen niet de dupe worden van indoctrinatie, wanbeleid en andere gevaren?

WIE BESCHERMT ONZE KINDEREN?

Wie beschermt onze kinderen tegen de corona-maatregelen? De mondkapjes, het testen, het thuiszitten voor een ziekte die geen enkel gevaar voor hen oplevert?

Wie beschermt onze kinderen tegen vaccinatieschade? Tegen vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma, waarvan de overheid in antwoord op een WOB-verzoek géén wetenschappelijk bewijs heeft kunnen overleggen dat ze veilig zijn?

Wie beschermt onze kinderen tegen Corona-injecties, die flink gepromoot worden en die ervoor verantwoordelijk zijn, dat jonge kinderen dood neer vallen door bijvoorbeeld hartklachten?

Wie beschermt de kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, de reden dat 1675 kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst en nog steeds niet terug zijn? Waar zijn ze? Wat zouden ze ons kunnen vertellen als ze ooit gevonden zouden worden? Zijn ze (allemaal) nog in leven?

Wie beschermt onze kinderen tegen pedofielen? Tegen Satanisch Ritueel Misbruik? Tegen het moeten poseren voor de prikkelende foto’s waar Nederland zich als grootste producent van kinderporno druk mee bezig houdt?

Wie beschermt onze kinderen tegen verwarring over hun geslacht? Een onderwerp waar Pim Lammers een boek over schreef om het bespreekbaar te maken voor kleuters?

De angsten van ouders zijn reëel. Niet alleen volwassenen hebben het zwaar gehad de afgelopen jaren, onze kinderen evengoed. En wat er nu gebeurt is niet OK. Ik hoop dat dit artikel veel schrijvers bereikt en hen aan het denken zal zetten. “Er is sprake van een pandemie van oppervlakkigheid”, zegt Romy Quint. “De mensen lezen wat er in de krant staat en doen zelf geen onderzoek”.

Als er bijna twee ton wordt besteed aan het gekrenkte ego van één schrijver, en een niet bestaand probleem voor andere schrijvers, is de vraag natuurlijk wie daarachter zit. Maar dat terzijde. Is er ook iets dat we kunnen doen?

HOE KUNNEN WE DEZE STORM IN EEN GLAS WATER TEN GOEDE KEREN?

Ik vraag me af hoe het geld beter besteed had kunnen worden:

Wat als het gebruikt zou zijn voor een onderzoek om nu eens echt uit te vinden wat er met die 1675 kinderen is gebeurd? Wat zouden we te weten zijn gekomen over het verdienmodel van jeugdzorg waar duizenden kinderen het slachtoffer van zijn, jaar in jaar uit?

Of aan een campagne die duidelijk maakt hoe actief pedofiele netwerken in Nederland zijn: op sportscholen, lagere scholen, kinderdagverblijven etc. Of voor het informeren van onderwijzers, of het zoeken naar manieren om kinderen duidelijk te maken dat ze gevaar lopen en direct aan de bel moeten trekken als volwassenen hen seksueel toespreken of aanraken. Het gebeurt op een heel geraffineerde manier, en gaat elke keer een stapje verder. Pedofielen hebben hun slachtoffers vaak totaal in hun macht.

Of wat als we het hadden kunnen gebruiken om ouders te informeren over de risico’s van vaccins en covid-injecties? Of de schoolhoofden over de schade die ze aanrichten bij kinderen als ze maar mee blijven gaan met de wrede en onwetenschappelijke aanbevelingen van de overheid. Of aan een grote campagne die duidelijk maakt dat het veranderen van een geslacht misschien in een uitzonderingsgeval een oplossing biedt, maar dat het ook een verdienmodel is, en dat een penis die wordt verwijderd voor het maken van soort van vagina (wat gebeurt op steeds jongere leeftijd) een ernstige verstoring van de seksuele beleving voor de rest van je leven betekent?

We kunnen ons boos maken, maar een actie is constructiever.

De stichting Vrouwen voor Vrijheid heeft een artikel geschreven met daarin een voorbeeldbrief die ouders kunnen sturen naar de meester, juf of het hoofd van de lagere school. En we kunnen nog meer doen. Iets waardoor we kunnen zeggen: “Dank je wel Pim, door dat hele bizarre gedoe hebben we iets geleerd, of we hebben iets gedaan.” En daarmee wil ik NIET zeggen dat Pim Lammers een pedofiel is, maar WEL dat kindermisbruik meer voorkomt dan we zouden willen – en dat dit een moment is om daar aandacht voor te vragen, en er licht op te laten schijnen.

Dit begint met informatie tot je nemen die niet in media te vinden is, en daarna eventueel het gesprek erover aan te gaan met je omgeving. Er is heel veel informatie over seksueel misbruik van kinderen in Nederland en in de wereld. Er zijn rechtszaken over gevoerd, maar er is nog niet genoeg draagkracht om de macht van de pedo-netwerken te breken. Dat zal pas gebeuren als de bevolking er een einde aan wil maken, en het niet langer tolereert dat scholen zich bemoeien met seksuele voorlichting en het normaliseren van zaken waar kinderen mogelijk helemaal niet aan toe zijn.

Hieronder staat een lijst van linken. Informeer uzelf, en bespreek het probleem met onderwijzers, of met andere ouders. Doe een donatie aan stichtingvoorzij.nl, vrouwenvoorvrijheid.nl, of stichtingvaccinvrij.nl. Er zijn mensen die keihard werken, bergen shit over zich heen krijgen en zich toch (onbetaald) blijven inzetten om de leefwereld van een kind veilig te houden.

Dat een individu niets kan doen om een situatie te veranderen is simpelweg niet waar. Sterker nog: de verandering kan alleen van onderaf komen. De media, de overheid, en zelfs de instanties die er voor ons zouden moeten zijn laten het veelal afweten.

INFORMATIE OVER DRIE THEMA’S

1Trans-zijn en het Medisch Media Complex

2 Pedofilie en satanisch ritueel misbruik

• Op de website van Ellaster onder de knop ‘Pedonetwerken’ staan tientallen pagina’s met artikelen – zeer informatief.

Zie verder originele link

HET PATROON VAN “VERDEEL EN HEERS”

Ten slotte het volgende: Door het schrijven van dit artikel is me duidelijk geworden dat het misschien helemaal niet over Pim Lammers gaat, maar over een patroon. Een verdeel en heers-strategie. Ik leg u de volgende stappen van deze aanpak ter ondersteuning voor wanbeleid voor ter overweging:

1. Er wordt een besluit genomen of keuze gemaakt die ZO absurd is, dat mensen met kennis van zaken, of de betreffende bevolkingsgroep er wel over MOET vallen.

2. De media doen niet aan hoor en wederhoor, en elke goed onderbouwde mening van wetenschappers en experts die het niet eens is met het beleid, van slachtoffers of gewoon goed geïnformeerde burgers krijgt geen podium en ze worden zwart gemaakt.

3. De media doen geen onderzoek, maar nemen stelling in – hun berichtgeving is eenzijdig en daarmee misleiden zij de bevolking.

4. Er ontstaan twee groepen: een groep die door eigen onderzoek, buiten de reguliere media om , door al bestaande kennis of door eigen ervaring goed is geïnformeerd. En de veelal gemakzuchtige groep die alleen het acht uur journaal volgt, veelal de helft van het verhaal mist en is opgehitst tegen de kritische groep.

5. De lachende derde is de (schaduw)politiek. Zij kunnen hun wanbeleid doorvoeren met de steun van de grotendeels bevooroordeelde en onwetende massa, die zich bovendien keert tegen de tot complotdenkers geframde (ervarings)deskundigen. Het spelletje heet verdeel en heers. Mensen die kritiek hebben op het beleid worden geframed en gecensureerd, met andere woorden ‘uitgeschakeld’ en kunnen niet deelnemen aan het proces van meningsvorming wat de basis is van een democratie. De overheid kan wanbeleid er doorheen drukken omdat ze nog altijd kan rekenen op de steun van de mensen die genoegen nemen met de halve waarheid.

Het resultaat is verontrustend: als kritiek niet mogelijk is, dan is er ook geen democratie mogelijk. De deur staat open voor een totalitaire samenleving, met medewerking van de massa die bovendien de mogelijkheid aangereikt krijgt om de schuld voor toenemende ellende te kunnen geven aan de critici, terwijl die hen er juist voor trachten te behoeden.

Bronnen zie link

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen dochters, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Zie ook ik schreef een gedicht voor de kinderboekenweek

20221021 Over ex medewerkers van de mainstream media

van weltschmerz, zie daar links en afbeeldingen

Ex-medewerkers mainstream-media doen boekje open over bewuste censuur en propaganda (documentaire)

MEDIA

Ex-medewerkers mainstream-media doen boekje open over bewuste censuur en propaganda (documentaire)

20/10/2022

Wat ex-medewerkers over ‘de media’ vertellen – Nederlands ondertiteld

In Inside Mainstream: What ex-employees report about the media is journaliste Elsa Mittmannsgruber de omgekochte media op het spoor. ‘Waarom berichten alle toonaangevende media zo eenzijdig?’ ‘Hoe komen de vele hiaten en leugens tot stand?’ ‘Waarom doen de journalisten hieraan mee?’ – zijn vragen die Elsa Mittmannsgruber uit eerste hand beantwoord krijgt, namelijk: door de mediaprofessionals zelf.

‘Waarheidsgetuigen’ van kranten, radio, film en televisie onthullen op exclusieve wijze wat er achter de schermen van de grote mediahuizen gebeurt. Bekende gezichten als Eva Herman, Gerhard Wisnewski en Kornelia Kirchweger, maar ook mensen uit de media-industrie die tot voor kort hebben gezwegen, zoals Martin Hasler, Piera Reich en Senta Auth – komen in deze documentairereeks voor. Wat hen verbindt is dat zij allen klaar zijn met wat zij zien als censuur en bangmakerij omtrent het delen van mening of visie.

Wie deze documentaire ziet, zal nooit meer hetzelfde naar (toonaangevende) media kijken…

(Ed.: Hij is lang maar het is de moeite waard om hem hem helemaal uit te kijken)

lees ook over gekochte journalisten

Deel dit

20221012 Over het gedraai en gelieg rond corona

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen.

Waarom artsen tegen u liegen oktober 11, 20225032 8

Als COVID-injecties zo slecht zijn als ze lijken, waarom waarschuwt uw arts u dan niet voor de mogelijke bijwerkingen en moedigt hij u in plaats daarvan aan om meer injecties te nemen? schrijft Dr. Mercola.

Als u de afgelopen drie jaar gedesillusioneerd bent geraakt in het medisch beroep, bent u niet de enige. Velen wantrouwen artsen, vooral vanwege de wijdverbreide verkeerde behandeling van COVID in ziekenhuizen en het feit dat artsen onvoldoende informatie geven over COVID-vaccinaties om geïnformeerde toestemming te kunnen geven. Het feit dat artsen het gebruik van maskers afdwingen terwijl ze zouden moeten weten dat ze niet effectief zijn tegen luchtwegvirussen heeft ook niet geholpen.

In een recent interview met Steve Kirsch besprak Dr. Paul Marik, longarts en critical care-arts en stichtend lid van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), waarom artsen zich zo terughoudend hebben uitgesproken tegen de duidelijk gevaarlijke COVID-vaccins. Zoals opgemerkt door Kirsch:

“Mijn blauwogige vrienden die geloven dat de vaccins veilig zijn, vertelden me dat ze hun standpunt zouden heroverwegen als zelfs maar één van hun eigen artsen zich tegen het vaccin zou uitspreken. Een van hen zei dat zelfs als een “tv-arts” (zoals Sanjay Gupta) zou zeggen dat het vaccin onveilig was, zij hun standpunt zouden heroverwegen.

Ik vertelde hen dat artsen bang zijn om zich uit te spreken omdat ze hun vergunning om de geneeskunde uit te oefenen verliezen als ze de conventionele wijsheid in twijfel trekken.

Dit was moeilijk te geloven voor mijn vrienden. Ze vroegen me ongelovig: “Waarom zou de medische gemeenschap artsen die levens proberen te redden het zwijgen opleggen?”. Ze geloofden mijn antwoord niet. Dus wilde ik een arts interviewen die zeer gerespecteerd wordt en geen ‘anti-vaxxer’ is, om het hun uit te leggen.”

Artsen die hun bezorgdheid uiten worden gestraft

Net als veel andere artsen nam Marik de COVID-injecties toen ze gelanceerd werden, zoals van hem werd verwacht. Pas toen hij de gegevens zelf ging controleren, besefte hij hoe slecht ze waren.

Op de vraag of hij de gegevens misschien verkeerd heeft ingeschat, antwoordde Marik: “Nee, het bewijs is heel duidelijk.” Toen Marik zich begon uit te spreken tegen vaccinaties, kwam er vergelding vanuit de medische wereld, ondanks de duidelijke gegevens. Marik kreeg ook te maken met represailles toen hij patiënten probeerde te behandelen met door de FDA goedgekeurde, niet-gepatenteerde en niet-gelicentieerde geneesmiddelen die zeer effectief bleken te zijn tegen COVID.

De ziekenhuisapotheek weigerde zijn recepten te verstrekken en hij kreeg opdracht ze aan niemand voor te schrijven. Kortom, hij kreeg het bevel om zijn patiënten gewoon te laten sterven, ook al wist hij dat hij ze kon helpen.

Het enige medicijn dat hij mocht voorschrijven was Remdesivir, waarvan bekend is dat het giftig is en vaak tot de dood leidt. Remdesivir werd ontwikkeld als antiviraal geneesmiddel en getest tijdens de Ebola-uitbraak in 2014. Het geneesmiddel had een zeer hoog sterftecijfer en werd niet verder onderzocht.

In de eerste maanden van 2020 werd het middel gebruikt in COVID-proeven.2 Ook deze proeven vielen meer dan tegen. Niet alleen was het middel niet effectief tegen de infectie, maar het had ook aanzienlijke en levensbedreigende bijwerkingen, waaronder nierfalen en leverschade.

Maar ondanks de duidelijke gevaren en het gebrek aan doeltreffendheid heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration Remdesivir in mei 2020 goedgekeurd voor noodgebruik tegen COVID en in oktober 2020 volledige goedkeuring verleend.

Hoe ziekenhuizen zich ontdoen van ‘lastige’ artsen

Toen Marik weigerde het Remdesivir-protocol te volgen, werd hij onderworpen aan een “schijnbeoordeling”, een onofficiële maar bekende procedure waarbij een “lastige” arts wordt beschuldigd van wangedrag en in wezen uit zijn praktijk wordt gezet.

Uiteindelijk werd hij ontslagen, hoewel er in zijn 30-jarige carrière als specialist in de intensive care nooit één klacht van een patiënt was geweest. Maar dat was nog niet alles. De ziekenhuisadministratie meldde hem ook bij de National Practitioner Databank, en als je eenmaal bij de NPD bent gemeld als een slechte handelende partij, is het vrijwel onmogelijk om je naam te zuiveren. Uw carrière is voorbij.

Ze gaven hem ook aan bij de Medische Vereniging, die een andere reeks valse beschuldigingen tegen hem verzon. Zij beschuldigden hem ervan ivermectine voor te schrijven aan fictieve patiënten waarvan zij ten onrechte beweerden dat zij schade hadden opgelopen door het geneesmiddel.

“De waarheid is dat ik nooit echt in staat was om ivermectine voor te schrijven,” zegt Marik. “De patiënten die ik volgens hen behandelde bestonden niet. Dat laat zien hoe ver het Medisch Tuchtcollege van Virginia wil gaan… Dat is het probleem als je probeert je mening te geven. De [ziekenhuisadministratie] deed er alles aan om mijn carrière kapot te maken omdat ik mijn patiënten wilde behandelen.”

Volgens Marik werden sommige van zijn collega’s die bezwaar maakten tegen de weergave zelfs fysiek bedreigd en met het leven van hun familie bedreigd als ze niet ophielden met praten. “Dit is dus een ernstige zaak,” zegt Marik. Feit is dat artsen die ingaan tegen het verhaal van Big Pharma een bedreiging vormen voor triljoenen dollars aan inkomsten. Vergeleken met dergelijke bedragen is de waarde van het leven van een arts nihil.

Enorme financiële prikkels om COVID-patiënten te doden.

Marik wijst erop dat er enorme financiële prikkels waren en zijn voor ziekenhuizen om geen adequate zorg te verlenen aan COVID-patiënten. Deze financiële prikkels hebben ook bijgedragen tot een toename van het aantal COVID-doden aan het begin van de pandemie. Zoals Marik uitlegt, is er een premie van $400.000 tot $500.000 op elke COVID-patiënt, waarvoor ziekenhuizen bonusbetalingen ontvangen: opname van een “COVID-patiënt”, COVID-tests en COVID-diagnoses.

Gebruik van Remdesivir – Volgens Marik betaalt de Amerikaanse overheid ziekenhuizen een toeslag van 20% op de totale ziekenhuisrekening wanneer Remdesivir wordt gebruikt.

Gebruik van mechanische beademing, waaraan volgens klokkenluiders bij de Centers for Medicare & Medicaid Services 84,9% van de COVID-patiënten binnen slechts 96 uur overlijden, meestal als gevolg van barotrauma (trauma aan de longen door de verhoogde druk).

COVID-sterfgevallen – In augustus 2020 erkende Robert Redfield, voormalig directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, dat ziekenhuizen een financiële prikkel hadden om te veel COVID-sterfgevallen te tellen.

Volgens Marik maakt het niet uit of de patiënt leeft of sterft. Als ze sterven, valt er nog meer geld te verdienen. Ziekenhuizen beschouwen COVID-patiënten in feite als melkkoeien, en daarom tolereren ze geen artsen die een vroegtijdige behandeling toepassen. Hoe schokkend dit voor sommigen ook mag zijn, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Artsen worden ook betaald om opioïden voor te schrijven, wat bijdraagt tot de dodelijke opioïdenepidemie.

Patiënten gewond door COVID-vaccinaties wanhopig op zoek naar hulp

Net zoals Marik zich verzette tegen de aanbeveling van de gezondheidsautoriteiten om geen vroegtijdige behandeling aan te bieden – iets wat tot de invoering van de COVID volstrekt ongehoord was – verzette hij zich ook tegen het idee dat patiënten verwondingen door de COVID-vaccinatie veinsden.

Na de invoering van de vaccinatie kreeg het FLCCC telefoontjes van mensen die wanhopig om hulp vroegen omdat ze kort na de vaccinatie ernstige gezondheidsproblemen kregen. Bijna alle artsen hadden hen verteld dat de vaccinatie onmogelijk de schuldige kon zijn.

Marik was daar niet zo zeker van, en toen hij het begon uit te zoeken, ontdekte hij dat de gegevens overduidelijk aantoonden dat er ernstige problemen waren. Marik is er nu zo zeker van dat de injecties gevaarlijk zijn dat hij ze aan geen enkele levende ziel op deze planeet zou aanbevelen, en het FLCCC is nu een van de weinige groepen die verwondingen door COVID-inentingen behandelt, evenals COVID-infecties en long COVID.

“Alles wat ik heb geleerd, moest ik afleren”

Mariks beroepservaringen van de afgelopen drie jaar hebben duidelijk geleid tot een massaal besef dat de dingen niet zijn wat ze lijken. Hij zegt dat hij zich in de afgelopen zes maanden heeft gerealiseerd dat hij tijdens zijn studie geneeskunde in wezen werd gehersenspoeld door Big Pharma en dat veel van wat hij leerde gewoon verkeerd was.

Hij heeft zich ook gerealiseerd dat medische vakbladen niet te vertrouwen zijn. Ook zij zijn gecorrumpeerd door Big Pharma. Dus nu leert hij de leugens die hem zijn geleerd af en begint hij opnieuw, met nieuwe ogen kijkend naar gezondheid en ziekte.

Californisch wetsvoorstel wil artsen muilkorven

De pesterijen en intimidatie waarmee artsen in het kader van COVID werden geconfronteerd, zijn nu in Californië wettelijk verankerd.17 De Californische Assembly Bill 2098 bestempelt “de verspreiding of bevordering van verkeerde informatie of desinformatie in verband met … COVID-19 als onprofessioneel gedrag” dat “disciplinaire maatregelen” rechtvaardigt die kunnen leiden tot het verlies van de vergunning van een arts.

De wet werd op 26 september 2022 aangenomen door de Californische wetgevende macht en op 1 oktober 2022 ondertekend door gouverneur Gavin Newsome.

“Desinformatie” wordt gedefinieerd als alles wat “in strijd is met de huidige wetenschappelijke consensus die in strijd is met de standaard voor medische zorg”. Desinformatie of desinformatie met betrekking tot SARS-CoV-2 omvat “onjuiste of misleidende informatie over de aard en de risico’s van het virus, de preventie en behandeling ervan, en de ontwikkeling, veiligheid en doeltreffendheid van COVID-19-vaccins”.

“Wie bepaalt wat ‘wetenschappelijke consensus’ is? Vermoedelijk … zijn het juist die instanties en overheidsactoren die het ironisch genoeg tijdens de hele pandemie voortdurend bij het verkeerde eind hebben gehad.” ~ The Daily Signal

In wezen betekent dit dat de staat zal dicteren wat verkeerde informatie is en wat niet, omdat er zelden een wetenschappelijke consensus bestaat. Zelfs na tientallen jaren onderzoek blijven vragen vaak onbeantwoord, en op elk moment kunnen nieuwe ontdekkingen worden gedaan die oude dogma’s in twijfel trekken.

Zoals The Daily Signal opmerkt: “Wie bepaalt wat een ‘wetenschappelijke consensus’ is? Vermoedelijk … zijn het juist die instanties en overheidsactoren die het ironisch genoeg steeds weer mis hebben gehad tijdens de pandemie.” Zie de onderstaande video voor voorbeelden.

De wetenschap gaat alleen vooruit als er een vrije uitwisseling van ideeën is. Door artsen te beletten informatie en kennis te delen met hun patiënten zoals zij dat willen, schenden Californische bureaucraten niet alleen de Amerikaanse grondwet en vernietigen zij het medische beroep zoals wij dat kennen, maar duwen zij ook de medische wetenschap terug naar de middeleeuwen.

De jacht op waarheidssprekers

Ik heb de afgelopen jaren verschillende artikelen geschreven over de wrede en onethische behandeling van medische professionals die zich durfden uit te spreken tegen het irrationele COVID-verhaal.

Dr. Meryl Nass, bijvoorbeeld, werd haar medische vergunning ontnomen en moest een psychiatrisch onderzoek ondergaan – allemaal voor de “misdaad” van het succesvol redden van het leven van COVID-patiënten met hydroxychloroquine en ivermectine.

Ik heb ook gerapporteerd over hoe artsen Anthony Fauci en Francis Collins samenwerkten om de reputatie van de auteurs van de Great Barrington Declaration, die opriepen tot gerichte bescherming van de meest kwetsbaren in plaats van een algemeen embargo te vernietigen.

Tot de drie auteurs behoorden Harvard professor in de geneeskunde Dr Martin Kulldorff, Oxford professor Dr Sunetra Gupta en Dr Jay Bhattacharya, een professor aan de Stanford University Medical School.

Een van de tactieken die Fauci tegen hen gebruikte was het beweren van een wetenschappelijke consensus – dat de meeste wetenschappers het eens waren met vaccins, maskering, sociale distantiëring, enz. Tegen die tijd hadden meer dan 46.400 medische professionals en 15 700 wetenschappers de verklaring ondertekend.

Zoals Bhattacharya opmerkte in een interview met Jimmy Dore hadden Fauci en Collins niets in termen van echte wetenschap. Zij konden het blokkeren of iets anders maar niet alleen op wetenschappelijke gronden verdedigen. Dus namen ze hun toevlucht tot propaganda, PR en lastertactieken.

Dr. Peter McCullough is een ander FLCCC-lid met uitstekende medische referenties die door het medisch establishment wordt vervolgd omdat hij openlijk spreekt over vroegtijdige behandeling en de gevaren van COVID-injecties. Hij heeft nu een boek geschreven, The Courage to Face COVID-19: Preventing Hospitalisation and Death While Battling the Bio-Pharmaceutical Complex, waarin hij zijn ervaringen en de misdaden tegen patiënten, artsen en anderen tijdens het COVID-tijdperk in detail beschrijft.

Dr. Ryan Cole, een klinisch patholoog, is een ander voorbeeld. Omdat hij een privé-laboratorium runt, heeft hij zich meer dan de meesten kunnen uitspreken, maar verschillende regelgevende organisaties hebben actie tegen hem ondernomen om hem het zwijgen op te leggen.

Hij heeft ook ongeveer de helft van zijn zaken verloren omdat twee verzekeringsmaatschappijen hem hebben ontslagen wegens “onprofessioneel gedrag”, d.w.z. het delen en bespreken van de gezondheidseffecten van COVID-vaccinaties, en een van zijn beste vrienden, met wie hij 12 jaar heeft samengewerkt, heeft zijn zakelijke relatie beëindigd omdat hij niet wilde dat Cole’s openhartigheid zijn zaken zou beïnvloeden. “Allemaal vanwege laster door de media. De waarheid vertellen in deze tijd is gevaarlijk,” vertelde hij me in een interview eerder dit jaar.

De geneeskunde is ontspoord

De laatste 25 jaar, en waarschijnlijk al veel langer, is de allopathische geneeskunde een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Verenigde Staten. Zoals vermeld in het artikel “Are Medical Errors Still the Third Leading Cause of Death?” in 1998 concludeerden onderzoekers dat naar behoren voorgeschreven en correct ingenomen geneesmiddelen de vierde belangrijkste doodsoorzaak waren.

Twee jaar later, in 2000, beschreef wijlen dr. Barbara Starfield in een artikel in JAMA dat artsen de derde doodsoorzaak zijn in de VS. Een van Starfields kritieken op het medische systeem was het gebrek aan systematische registratie en onderzoek van ongewenste voorvallen – een tekortkoming die in het COVID-tijdperk absurd werd gemaakt.

Een artikel uit 2003 getiteld “Death by Medicine”, geschreven door Dr. Carolyn Dean, Gary Null, Ph.D., Dr. Martin Feldman, Dr. Debora Rasio en Dorothy Smith, Ph.D., beschreef hoe het moderne conventionele Amerikaanse medische systeem op dat moment was uitgegroeid tot de belangrijkste oorzaak van dood en letsel in de Verenigde Staten, die jaarlijks aan bijna 784.000 mensen het leven kost.

Deze iatrogene sterfgevallen (d.w.z. sterfgevallen die toe te schrijven zijn aan het handelen van artsen) variëren van bijwerkingen van geneesmiddelen en vermijdbare medische fouten tot ziekenhuisinfecties, mislukte operaties en sterfgevallen als gevolg van onnodige medische procedures.

Tijdens de COVID-crisis zijn alle tekortkomingen in de geneeskunde zodanig verergerd dat velen ziekenhuizen nu “killing fields” noemen – plaatsen waar hebzucht heerst en patiënten worden mishandeld, gemarteld en gedood uit winstbejag.

Tot nu toe ligt het aantal doden door COVID in de VS ruim boven de 1 miljoen, en het is niet ondenkbaar dat de overgrote meerderheid daarvan is overleden door “standaardzorg” (d.w.z. Remdesivir en beademing en het onthouden van voedsel en vocht).

Corruptie op alle niveaus is ook blootgelegd voor iedereen die het wil zien. In september 2021 onthulden wij bijvoorbeeld hoe de American Medical Association artsen opdroeg hun patiënten opzettelijk te misleiden over de COVID-gegevens en de veiligheid van vaccinaties.

In december van dat jaar lieten we ook zien hoe de AMA wetteloosheid bevorderde door particuliere bedrijven op te dragen een gerechtelijk bevel tegen vaccinatievoorschriften te negeren en de voorschriften toch uit te voeren.

Een pijnlijke realiteit onder ogen zien

Als er al een lichtpuntje is, dan is het dat de mensen langzaam maar zeker beseffen hoezeer het medische systeem niet deugt en dat we radicale veranderingen moeten doorvoeren.

Zelfs artsen als Marik worden zich bewust van het feit dat alles wat zij dachten te weten over geneeskunde eigenlijk propaganda was van Big Pharma, en dat winst en niet zorg de leidraad is in de meeste ziekenhuizen.

Velen, zoals Marik, zijn geschokt dat ze worden gestraft omdat ze proberen de zorg te verbeteren en levens te redden tegen lage kosten. Ik interviewde onlangs intensivist Dr. Pierre Kory, een ander lid van het FLCCC, die toegaf dat hij beangstigend naïef was toen hij zich voor het eerst uitsprak over ivermectine in 2020.

Hij dacht dat het FLCCC als helden zou worden onthaald. In plaats daarvan werden ze belasterd, zwartgemaakt, vervolgd en ontslagen, en worden ze nu nog steeds vervolgd omdat ze nu COVID-letsels behandelen die niet zouden bestaan.

Kory heeft nu een boek geschreven, “War on Ivermectin: The Medicine That Saved Millions and Could Have Ended the COVID Pandemic”, dat na 15 november 2022 verkrijgbaar zal zijn en waarin hij het plan beschrijft waarmee ivermectine en andere effectieve COVID-behandelingen werden onderdrukt. Mijn interview met hem, waarin we deze tactieken bespreken, wordt half november uitgezonden.

Tot slot, als u of iemand die u kent nog steeds niet kan geloven dat een arts ooit informatie voor u zou achterhouden of ronduit tegen u zou liegen, luister dan naar Kirsch’ interview met Marik. Luister naar het verhaal van Nass. Lees Kory’s boek. Kijk naar de wetgeving in Californië.

Stel je voor dat je een arts bent met honderdduizenden dollars aan studieleningen en dat je te horen krijgt dat je je praktijkvergunning kunt verliezen als je informatie deelt die een patiënt afleidt van de “standaardzorg” – wat dat ook moge zijn. U kunt uw carrière verliezen.

Er is veel moed voor nodig om dergelijke druk te weerstaan, en daarom zijn er zo weinig artsen die praten over vroegtijdige behandeling en de gevaren van Remdesivir, beademing en COVID-vaccinaties. Wie om zijn gezondheid geeft, doet er goed aan te luisteren naar degenen die daadwerkelijk alles op het spel zetten om de waarheid te vertellen.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lees ook bij Frontnieuws voor gevaccineerden hier is een lijst van feiten die u wilt negeren wanneer u uw nieuwe booster gaat halen

Lees ook bij Mijn christelijke dagelijkse nieuws. Zie hier links en afbeeldingen, google translate.

Een Brief Aan Liberalen Door Robert F. Kennedy Jr: ‘We Moeten Wakker Worden Met Wat Er Gebeurt’

Bill Mühlenberg10 oktober 2022 robert f kennedy jr

Robert F. Kennedy Jr. heeft veel interessante punten over de huidige politiek.

Dit nieuwe deel van Kennedy verdient een zeer brede lezing:

In mei heb ik een artikel gepost waarin ik 21 van de beste boeken onderzocht die toen beschikbaar waren over de gerelateerde problemen van Covid, de lockdowns, vaccins, maskers, overreikwijdte van de overheid, Big Pharma en de Great Reset. Een van de boeken in die lijst was natuurlijk The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health door Robert F. Kennedy, Jr. Het artikel is hier te vinden .

Dat belangrijke boek van Kennedy was een grote en zeer goed gedocumenteerde kijk op de problemen, bestaande uit 450 pagina’s met 300 eindnoten. Dit gloednieuwe volume is slechts 100 pagina’s lang en heeft in totaal 239 eindnoten. Het biedt niet alleen een aantal zeer nuttige samenvattingen van de berg gegevens die in zijn grotere boekdeel te vinden zijn, maar brengt het ook helemaal up-to-date.

Kennedy, een levenslange Democraat en ‘FDR/JFK-liberaal’, schrijft zijn nieuwe boek speciaal voor degenen die aan zijn eigen kant van de politiek staan. Hij vraagt ​​hen waarom ze het echte liberalisme, de vrijheid van meningsuiting en kritisch denken hebben opgegeven en in plaats daarvan van ganser harte het lelijke statisme, censuur, anti-wetenschappelijke agenda’s, groepsdenken, Big Pharma, Big Tech en de cultus van onredelijkheid hebben omarmd.

Natuurlijk is veel van deze informatie en gegevens online te vinden, maar het is best handig om het allemaal mooi bij elkaar te hebben in één beknopt boek. En veel mensen hebben het misschien wat ontmoedigend gevonden om Kennedy’s eerdere en veel dichter opeengepakte boek door te bladeren. Dus dit is inderdaad een zeer welkome bundel.

Laat me slechts een deel van de inhoud ervan bekijken, voornamelijk in de vorm van citaten. Hij begint met op te merken hoe zijn vraagtekens bij het regeringsbeleid over de pandemie hem “een paria hebben gemaakt, voornamelijk in liberale kringen”. Hij zegt dat, net als Galileo’s collega’s, de “Lockdown Liberals” van vandaag weigeren om met de wetenschap mee te gaan, maar gewoon de regeringslijn pushen:

“Deze blinde gehoorzaamheid is zelf een soort nieuw virus dat nu het hele bovendek van de Democratische Partij infecteert. De kern van deze ideologie is een sekteachtige trouw aan COVID-19-tegenmaatregelen die in feite wetenschappelijk onverdedigbaar zijn.”

In 13 korte hoofdstukken, en met veel documentatie, bekijkt Kennedy enkele belangrijke vragen die antwoorden verdienen. Hebben de COVID-vaccins bijvoorbeeld echt zulke geweldige resultaten opgeleverd? Hij schrijft:

Er is mager wetenschappelijk bewijs dat vaccins COVID-infecties of sterfgevallen hebben verminderd. Integendeel, er is overvloedig bewijs dat massavaccinatie slechts een zeer korte werkzaamheid had tegen COVID, inclusief het nu onmiskenbare feit, samengevat in het februarinummer van het European Journal of Epidemiology , dat “landen met een hoger percentage volledig gevaccineerde bevolking hogere COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen.” In overeenstemming met dit wereldwijde patroon waren de Amerikaanse sterfgevallen die in 2022 aan COVID werden toegeschreven – na massale vaccinatie – hoger dan in 2020, vóór vaccinatie.

Afbeelding van een brief aan liberalen: censuur en COVID: een aanval op wetenschap en Amerikaanse idealen (Children’s Health Defense)

Een brief aan liberalen: censuur en COVID: een aanval op wetenschap en Amerikaanse idealen (Children’s Health Defense) door Kennedy Jr., Robert F. (auteur)

Overweeg bovendien de landen die tot de minst gevaccineerde behoorden:

Veel van deze landen met de laagste COVID-sterftecijfers hadden een minuscule vaccinatiegraad. Nigeria, bijvoorbeeld, met een vaccinatiegraad van 1,5 procent voor een enkele prik, kende een percentage van 15,25 COVID-sterfgevallen per miljoen inwoners vergeleken met de Amerikaanse sterftecijfers die bijna 200x hoger waren: 2.995 sterfgevallen per miljoen. Nigeria leverde ivermectine en hydroxychloroquine aan de overgrote meerderheid van de bevolking, terwijl Amerikaanse regeringsfunctionarissen kruisten om de toegang tot deze bewezen profylactische middelen te blokkeren. Door de protocollen van Dr. Fauci te volgen, bereikte Amerika ’s werelds 16e slechtste record in sterfgevallen per miljoen inwoners. De VS behaalden met hun doelgerichte vaccinatiestrategie ook het hoogste totale aantal COVID-lichaampjes; met slechts 4,25 procent van de wereldbevolking, hebben de Verenigde Staten 16 procent van de wereldwijde COVID-sterfgevallen doorstaan. dr.

En veel van de dingen waar Fauci en Gates en anderen op aandrongen, zijn sindsdien teruggekomen. Vraagt ​​Kennedy:

Wij liberalen moeten onszelf deze vraag stellen: als de gevaccineerden evenveel kans hebben om COVID te verspreiden als de niet-gevaccineerden – zoals Dr. Fauci nu erkent – ​​op welke basis rechtvaardigen we dan de draconische mandaten die niet-gevaccineerde arbeiders hun baan, kinderen hun opleiding, en het pesten en de onverdraagzaamheid aanmoedigde die de niet-gevaccineerde beschimpte tweederangsburgers maakten?

En cijfers van het Vaccin Adverse Event Reporting System (VAERS) van de overheid zijn inderdaad alarmerend:

VAERS-gegevens suggereren dat de gevaccineerden in ongekende snelheden sterven. VAERS heeft 28.141 gemelde sterfgevallen geregistreerd sinds het begin van de uitrol van het vaccin. Dat zijn meer dodelijke slachtoffers in zeventien maanden dan er zijn gemeld voor alle miljarden vaccins die zijn samengesteld gedurende de 32 jaar sinds CDC en FDA hun rapportagesysteem hebben gecreëerd.

En opnieuw:

In 1976 trok CDC het varkensgriepvaccin in na 25 gemelde sterfgevallen. Daarentegen hebben CDC en zijn slaafse en wetenschappelijk ongeletterde media-bondgenoten gereageerd op de tsunami van doden en gewonden die verband houden met COVID-prikkels door schade voor het publiek te verbergen. Desalniettemin melden verzekeringsmaatschappijen enorme golven van onverklaarbare extra sterfgevallen (toename van de mortaliteit door alle oorzaken) in 2021 – onder voorheen gezonde gevaccineerde Amerikanen.

De censuur en doofpotaffaire van de mainstream media over dit alles verdient volledig onderzoek en afkeuring:

De meeste van mijn collega-liberalen zijn zich niet bewust van al deze alarmerende feiten vanwege een sterk georkestreerde wereldwijde pandemie van journalistieke wanpraktijken. Aan het begin van de pandemie hebben de meeste van ’s werelds toonaangevende nieuwsorganisaties – BBC, Reuters, AP, AFD, CBC, CNN, CBS, ABC, Washington Post , Financial Times , Facebook, Google/YouTube, Microsoft, Twitter en anderen – organiseerden zichzelf in een heimelijk antidemocratisch en concurrentieverstorend kartel dat bekend staat als het Trusted News Initiative (TNI) – beloofde alle rapporten over COVID-tegenmaatregelen van de overheid die officiële proclamaties ter discussie stelden te onderdrukken en te censureren.

En we moeten echt worden over nepwetenschap versus legitieme wetenschap:

Wanneer zullen liberalen het feit onder ogen zien dat het wetenschappelijke feit niet altijd de eigenbelangrijke uitspraken van Sanjay Gupta of Anthony Fauci zijn? Het huidige hoofd van de CDC mag niet het begin en einde van wetenschappelijke argumenten vertegenwoordigen. Zoals Galileo begreep, zijn monolithische orthodoxieën de vijanden van de wetenschap. Wetenschap is een dynamische en continue zoektocht naar empirische waarheid, en de term ‘wetenschappelijke consensus’ is daarom een ​​oxymoron. Second opinion is een cruciale waarborg voor zowel de patiëntenzorg als de volksgezondheid. Ik daag liberalen uit om eindelijk samen te werken met de vele gewaardeerde en principiële wetenschappers en artsen en andere experts die duidelijk en principieel verzet hebben geleverd tegen het officiële dogma dat door Big Pharma en zijn regeringsbondgenoten wordt gepropageerd.

En de lockdown-gekte verdient het ook om nauwkeurig te worden bekeken en veroordeeld, zodat het nooit meer wordt herhaald:

De quarantaine van Anthony Fauci was een langdurig pyjamafeest voor Amerikanen van de bovenste plank die zich DoorDash-voedselleveringen en Amazon-winkels konden veroorloven. Lockdowns zorgde voor een nieuw avontuur in telewerken voor de laptop-elites, en een aangenaam jaar van onderwijs op afstand voor hun kinderen. Maar zelfs reguliere critici erkennen steeds meer dat het COVID-beleid arbeiders, armen, minderheden en kinderen heeft verwoest. De lockdowns creëerden bijna vijfhonderd nieuwe miljardairs – die zich nu tegoed doen aan de gebleekte kadavers van de afgeslachte Amerikaanse middenklasse – en zorgden voor een verschuiving van $ 3,98 biljoen in rijkdom van de arme en werkende Amerikanen naar een nieuwe oligarchie van Pharma-miljardairs, sociale en reguliere media titanen, roversbaronnen van de surveillancestaat en militaire aannemers.

En aangezien Australië een van de wereldleiders was op het gebied van destructief en tiranniek lockdown-beleid, de introductie van vaccins en hardhandige statistieken, bespreekt Kennedy op verschillende punten het land. Slechts een van zijn punten kan hier worden gedeeld:

“Australië, een andere leider op het gebied van massavaccinatie, zag in 2022 recordbrekende COVID-19-uitbraken met 1700 procent meer doden dan aan het begin van de pandemie. De neiging van COVID-vaccinaties om de ziekte en mortaliteit van COVID te verhogen, is een voorspelbare uitkomst van het goed gedocumenteerde fenomeen van door vaccins geïnduceerde ‘pathogene priming’.

Kennedy besluit zijn boek met deze woorden:

Georkestreerde angst, systematische censuur en hevig tribalisme hebben ons land in een politieke polarisatie geduwd die gevaarlijker is dan ooit sinds de Amerikaanse Burgeroorlog. Als we een betere toekomst willen vinden – als we deze opkomende dissidente beweging willen inprenten met het traditionele idealisme van het liberalisme en willen voorkomen dat het wordt gevangengenomen door bedrijfstirannen – moeten liberalen beginnen te praten met mensen met wie ze het anders niet eens zijn.

In deze geest blijf ik in dialoog met personen met wie ik het op veel andere punten niet eens ben. Liberalen hebben me bekritiseerd en geannuleerd omdat ik met conservatieve populisten als Tucker Carlson en Steve Bannon sprak. Als we niet met onze politieke tegenstanders praten, hoe zullen we dan ooit een gemeenschappelijke basis vinden? Als we wetenschappelijke waarheden niet door middel van debat kunnen onderzoeken, hoe kunnen we dan ooit de steeds groter wordende kloof tussen de strijdende stammen van Amerika overbruggen?

Die felle geschillen tussen Republikeinen en Democraten, Zwarten en Blanken, vaxxed en unvaxxed, dienen alleen de bedoelingen van de wereldwijde elite die de afleiding uitbuit om ons systematisch te beroven van onze schat, onze gezondheid en onze vrijheden.

Dit boek is een aanrader om te lezen. Hoewel het in een uur kan worden gelezen, bevat het vele jaren aan onderzoek en studie. We moeten wakker worden voor wat er gebeurt, en Kennedy is in dit opzicht een profetische stem geworden. Waarom krijg je niet twee exemplaren van het boek? – een voor jezelf en een voor een vriend.

***

Bill Muehlenberg, een in Amerika geboren en in Australië gevestigde commentator, is de auteur van een aantal boeken en duizenden artikelen. Je kunt hem volgen op zijn website CultureWatch , op YouTube en op Twitter .

Zie voor meer info over covid globalcovidsummit

20220829 Over krankzinnig beleid

Van de Andere Krant, zie daar afbeeldingen

EEN IDIOTERE REACTIE IS NAUWELIJKS DENKBAAR

Datum: 26 augustus 2022 Opinie Pieter Stuurman

De afgelopen twee jaar is het grootste deel van de wereldbevolking ingespoten met een volledig nieuw farmaceutisch product, dat vergeleken met de traditionele vaccins maar zeer beperkt getest was en waarvan de langetermijneffecten onbekend waren. Een meer riskante onderneming is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Nu blijkt dat er sinds de aanvang van die prikrondes wereldwijd veel meer mensen sterven dan voorheen, wordt er geweigerd de meest voor de hand liggende oorzaak in overweging te nemen. Een idiotere reactie is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Al aan het begin van de coronacampagne werd door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat lockdowns veel meer gezonde levensjaren zouden kosten dan erdoor gered zouden worden. Desondanks legden de beleidsmakers die lockdowns op. Een slechtere beleidskeuze is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Omdat de capaciteit van de zorg dreigde te worden overschreden, gaf de regering meer dan 100 miljard aan gemeenschapsgeld uit aan allerlei onzinnige coronamaatregelen. Geen cent daarvan ging naar het uitbreiden van die zorgcapaciteit. Een meer onlogisch beleid is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Als reactie op de oorlog in Oekraïne, legden de beleidsmakers sancties op aan Rusland. Dat die sancties hoofdzakelijk de eigen bevolking zouden treffen, was voor iedereen die twee economielessen gevolgd heeft te voorzien. Een slechter besluit is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Het regeringsbeleid van de afgelopen periode heeft geleid tot enorm stijgende prijzen van levensonderhoud en scherp toenemende armoede. Desondanks gaan de regeerders honderden miljarden ophalen bij de bevolking om ‘klimaatverandering’ tegen te gaan. Een hartelozer beleid is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Nu de armoede om zich heen slaat, zijn de regeerders voornemens om wonen veel zwaarder te gaan belasten. Voor een gemiddeld koophuis met WOZ-waarde van 389.000 euro betekent dit een lastenverzwaring van rond de 800 euro per maand. Om in het eigen huis te mogen wonen. Een meer misdadige regeling is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Om bepaalde plantjes te beschermen roepen de beleidsmakers dat er teveel stikstof is. Want met meer stikstof zou er zomaar een ongewenst bos kunnen gaan groeien dat die plantjes verdringt. Daarom moeten duizenden boeren ontdaan worden van hun levenswerk en gezinsinkomen. Een meer kwaadaardig beleid is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Terwijl de grote energieleveranciers miljardenwinsten in hun zak steken, kan één op de drie huishoudens nu al het hoofd niet meer boven water houden. Kennelijk is dat geen reden tot ingrijpen en staat de overheid toe dat de komende tijd de energierekening van gezinnen tussen de 5000 en 7500 euro per jaar zal stijgen. Het zal voor miljoenen mensen onvermijdelijk resulteren in de onmogelijkheid om in het levensonderhoud te blijven voorzien. Een meer crimineel beleid is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

De regeerders willen blijkbaar liever geen kritiek op hun krankzinnige beleid. Op social media en in andere media wordt er daarom strikt gecensureerd. De overheid heeft steeds beweerd dat dit op eigen initiatief gebeurde van de eigenaren van die media. Uit vrijgekomen documenten blijkt nu dat overheden wel degelijk die censuur hebben opgelegd. Meer hypocrisie is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

In de hele corona-periode heeft de regering beweerd haar beleid te laten bepalen door onafhankelijke wetenschappers van OMT en RIVM. Uit nieuwe informatie blijkt dat die overheid de adviezen in veel gevallen zelf voorschreef. Een leugenachtiger beleid is nauwelijks denkbaar. Het is krankzinnig.

Maar wat me nog het meest verbijstert, is dat hele volksstammen de flagrante krankzinnigheid van al dit beleid niet lijken op te merken. Zijn deze mensen nog wel bij zinnen? Of zouden we moeten vaststellen dat we te maken hebben met een massale uitbraak van zwakzinnigheid? In dat geval regeren de krankzinnigen de zwakzinnigen. Een gevaarlijkere ontwikkeling is nauwelijks denkbaar.

20220224 Over de oorlog tegen de mensheid

Van Frontnieuws

Wij zijn in oorlog… en de meeste mensen hebben het nog niet in de gaten

(zie hier ook voor links en afbeeldingen. Ed.: Ik deel dit omdat ik het hiermee voor een groot deel eens ben en omdat het goed verwoordt welke kwade krachten aan het werk zijn. En het is waar dat wij mensen een belangrijke rol te spelen hebben maar het is in mijn ogen nog steeds te weinig. Mensen hopen op een verandering in de politiek, in een stelsel enz. Daarvan moet het niet komen. Het herstel moet komen van een herstel met God. God is door “hen” vakkundig uit ons leven gehaald. We zijn verlegen gemaakt over onze God, kunnen niet meer over Hem praten maar dat zal toch echt wel moeten.)

februari 23, 20225691 11

Wie voert er oorlog? Een wereldwijde, niet-gekozen elite. Zij voeren een oorlog tegen de mensheid. Met welke wapens vechten zij? De wapens van de elites zijn desinformatie, propaganda, beïnvloeding en verdeling van de massa’s door middel van gekochte media, wetenschap, politiek en rechtbanken, en door agitatie en censuur tot en met inlichtingen- of militaire “valse vlag”-acties. Hun legers bestaan uit een leger van verleidde, geïndoctrineerde militairen en politie-eenheden, gefinancierd door belastingslaven, schrijft Bernd Huber.

De wapens van het volk zijn alternatieve artsen, wetenschappers, mediamensen en politici, die alleen door hun geweten gebonden zijn. Hun legers zijn miljoenen en miljoenen ontwaakte burgers, die het eeuwenoude, altijd dezelfde spel van de angst doorzien hebben, en zich niet laten kopen door vuile mammon en oppervlakkige genoegens. Onder hen zijn vele zogenaamde “lichtwerkers”, die vóór hun geboorte bewust besloten hebben om in deze beslissende fase van de wereldgeschiedenis te incarneren. Zij fungeren als kristallisatiekernen of katalysatoren om positieve ontwikkelingen voor geestelijke ascentie op gang te brengen of te versnellen.

Wie wint de oorlog?

In de subtiele, subatomaire wereld is de uitkomst al lang beslist. Meer en meer dringt de waarheid over een wereldwijd georkestreerd bedrog door tot ons 3-D bewustzijn. Het omslagpunt is gepasseerd. Reeds enkele jaren geleden hebben de samenzweerders het plan opgevat om de wereldbevolking angst aan te jagen door middel van een vermeende pandemie, om vervolgens een dystopisch bewakingsregime in te voeren, zoals in het grote testgebied van China. Daarbij hebben zij cruciale fouten gemaakt:

Zij onderschatten de wil van de volkeren naar vrijheid. Rondom Duitsland trekken veel regeringen de maatregelen in. Duitsland is een speciaal geval in die zin dat de manier waarop meer dan vijfenzeventig jaar geleden met de nationaal-socialistische misdaden is omgegaan, het zelfvertrouwen van de Duitse na-oorlogse generaties blijvend heeft verstoord. Maar ook in dit land zal het niet mogelijk zijn de wereldwijde tendens te weerstaan, ook al is het een van de laatste naties die dat doen.

De laatste nagel in de doodskist van het corona narratief is er misschien ingeramd met de onlangs gepubliceerde VAERS-gegevens uit de VS. Volgens deze gegevens zijn slechts 4-5% van de batches mRNA-vaccins verantwoordelijk voor het merendeel van de ernstigste vaccinletsels, waaronder de dood. Dienovereenkomstig zijn er batches met meer dan drieduizend maal het sterftecijfer. Enerzijds zou dit de hoge zogenaamde doorbraakpercentages van de vaccinatie verklaren (omdat talloze mensen alleen een placebo hebben gekregen), anderzijds doet het de ongelooflijke verdenking rijzen dat de fabrikanten van mRNA-vaccins opzettelijk “Mengelesse” proeven uitvoeren in een reusachtige wereldwijde “veldproef”.

Maar ook in Duitsland wordt het door de evaluatie van de officiële gegevens steeds duidelijker: sinds het begin van de inentingscampagne in het voorjaar van 21 zijn de sterftecijfers de pan uit gerezen. Het schijnt dat er veel slachtoffers zijn van deze partijen. Bij verdere verduidelijking kunnen wij dus in de nabije toekomst een gigantische golf van rechtszaken verwachten, alsmede een pijnlijke politieke en juridische herwaardering.

Het besluit van de Duitse regering om vaccinatie verplicht te stellen lijkt alleen maar op een kinderachtige daad van weerspannigheid. Het zal jammerlijk mislukken door het stugge verzet van een vastberaden kern van minstens tien procent van de bevolking. Verscheidene politici en media in Duitsland hebben de tekenen des tijds ook ingezien en kondigen een voorzichtige terugtocht aan.

Of dit gedaan wordt uit inzicht of om te ontsnappen aan de volkswoede die op een dag in de niet al te verre toekomst dreigt, valt nog te bezien.

Is dit nu een reden om feest te vieren?

Ik denk het niet! Het gevaar is veel te groot dat de tegenstander, overeenkomstig de Aziatische krijgskunst, zich eerst tactisch zal terugtrekken in het aangezicht van een moment van hopeloosheid, om zich te hergroeperen. Het kan zelfs zijn dat hij onze schijnoverwinning als zodanig gepland heeft, om ons in een vals gevoel van veiligheid te sussen.

Als u zich in de denkwijze van deze globalisten verplaatst, is dit volkomen logisch. Bill Gates waarschuwde een jaar geleden dat het volgende “virus” wel eens tien keer zo erg zou kunnen zijn. Nu de hele infrastructuur voor het vaccinregime is opgebouwd en ingestudeerd, zou de angstige massa dan om een nieuw vaccin schreeuwen. En weer zou het, als bij toverslag, onmiddellijk beschikbaar zijn.

En indien het ooit faalt, zijn er nog meer mogelijkheden

Deze luchthartige uitdrukking zou kunnen voorkomen als de cabal zichzelf met de rug tegen de muur ziet staan. Want één ding moet duidelijk zijn: zij zullen niet opgeven!

Het satanische monopoliespel komt steeds meer aan het licht. Ook ligt het internationale financiële systeem sinds 2008 in coma en wordt het alleen “in leven” gehouden door criminele faillissementsfilibustering met behulp van afschuwelijke belastingbiljoenen en het bedriegen van goedgelovige spaarders.

Als de onvoorstelbare fraude bij een groter aantal burgers bekend zou worden, dan zou geen middel onbeproefd blijven op de uitvoerende verdiepingen van regeringen, grote bedrijven, loges en VN-organisaties. Zij zullen dit met alle beschikbare middelen trachten af te wenden.

De Moeder van alle Oorlogen

Als door het versnelde ontwakingsproces van de massa’s zelfs een echte pandemie er niet toe leidt dat de wereldeconomie de grond in wordt geboord, dan hebben de marionettenspelers nog maar één kaart over: de Moeder van alle Oorlogen!

Dit scenario van een WO3 in het centrum van Europa, voorspeld door de Beierse helderziende Alois Irlmaier (1894-1959), is nog steeds denkbaar. In ieder geval doen de beslissende politici van de NAVO-landen er alles aan om een eventuele confrontatie met de vijand van het systeem, Rusland, altijd te laten sudderen. Of het nu het absurde getouwtrek over Nordstream II is, de gebedsmatig herhaalde nadruk op een “annexatie” van de Krim, de voortdurend geforceerde uitbreiding van de NAVO naar het oosten of de sancties, onze politiek laat niets na om de Russische beer te sarren. Telkens weer zijn onze media er snel bij om de enige schuldige aan te wijzen, het vleesgeworden kwaad “God-help-ons” Vladimir Poetin. In ieder geval valt er van onze “operettepolitici” in Berlijn niets te verwachten dat in het belang van Duitsland zou zijn.

Wat moet er dan gedaan worden?

Wij mogen niet de illusie koesteren dat alles nu opgelost zal zijn, en evenmin mogen wij in een shocktoestand geraken. Alle mogelijkheden liggen voor ons. Het moet ons ook duidelijk zijn dat de dingen nooit meer dezelfde zullen zijn als twee jaar geleden. Ons gedrag heeft immers bijgedragen tot de malaise. Waarachtig, het was handig om om de vier jaar een kruisje te zetten en “zij daarboven” het te laten doen. Onze partijdemocratie is tot in de kern verrot. De heersende kaste heeft het contact met het volk volledig verloren. Zij heeft zich met al haar sinecures in een soort staat binnen de staat opgesteld en kan dus niet van binnenuit hervormd worden. Of wij nu wel of niet met conventionele oorlogsvoering te maken krijgen, de politiek zal in de toekomst volledig heroverwogen moeten worden. Intelligente ontwerpen liggen al vele jaren op tafel. Maar nu moeten wij hopen op het beste, maar ons voorbereiden op het ergste!

Het belangrijkste lijkt mij echter dat wij, vooral in deze tijd, geloven in de scheppende kracht van onze positieve gedachten en die gebruiken om de negatieve krachten uit te bannen. Net als een exorcist die de boze geest van een bezetene uitdrijft, met de woorden:

Ga in liefde, maar ga!

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Zie ook bij Frontnieuws het artikel dat de oorlog vooral tegen de blanke (christelijke) mensen is

lees bij Bron De afgelopen twee jaar ging het vaak over corona, maatregelen, inentingen en de wel’s en niet’s daarvan van voor- en tegenstanders. Er is echter nog iets veel diepers heel scherp aan het licht gekomen: de abominabele staat van wat ‘onze democratie’ heet.

lees bij PP Trudeau beëindigt noodwet

Kijk ook bij de krantekoppen van Makow.

De oorlog tegen de mensheid zie je ook terug in de strijd van de overheid van Canada tegen de truckers.

Koppen van 23 februari

Koppen van 24 februari

zie bij Makow over de misdaad tegen de mensen in Canada door de overheid

20211028 Over de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit

Via Frontnieuws

Het decoderen van de verwrongen Nieuwe Wereld Orde gedachtegang

oktober 18, 2021

Het is cruciaal om ons bewust te zijn van de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit nu we de intensivering van haar al lang bestaande agenda meemaken. Terwijl elke week die voorbijgaat ons meer en meer bizar nieuws lijkt te brengen in de ontvouwing van Operatie Coronavirus, is het de moeite waard om een stap terug te doen en te kijken naar de mentaliteit die deze zwendelarij orkestreert – deze Nieuwe Wereld Orde mentaliteit, schrijft Makia Freeman

Als we vrij willen leven, moeten we de aard begrijpen van de kracht die ons tot slaaf wil maken. Dit artikel is een poging om enkele kenmerken te schetsen van de verdorven en verwrongen psychologie van de heersende klasse van de Nieuwe Wereldorde (NWO). Door je te verdiepen in hoe deze mensen denken, hoe ze degenen buiten hun cultus zien (de publieke massa), hoe ze de wereld zien en wat hen motiveert, kun je hopelijk beginnen te begrijpen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat we hen verslaan en een wereld van vrede, vrijheid en overvloed tot stand brengen. Dank zoals altijd aan David Icke die, na 30 jaar fulltime onderzoek, de essentie van deze denkrichting heeft gedistilleerd en aan de wereld heeft overgebracht, in de hoop dat we deze kracht kunnen begrijpen en herkennen.

1. Het kan niet tegen verrassingen

Een kenmerk van de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit is een duidelijke intolerantie voor, of zelfs een haat tegen, verrassingen. Voor veel mensen is het een vreugde en een opluchting om spontaan te leven, althans voor een deel van de tijd, zonder alles te hoeven uit te leggen. Niet zo voor de NWO. Deze mentaliteit moet absoluut elk detail gepland hebben. Niet alleen dat, het moet er ook voor zorgen dat niets kan gebeuren om zijn plannen te verstoren. Alles moet precies berekend en strak gecontroleerd worden. Icke legt het uit aan de hand van een analogie met een sportwedstrijd. Als je de uitkomst wilt beïnvloeden, controleer je één team of kant; als je de uitkomst volledig wilt controleren, controleer je beide kanten. Zo laat je niets aan het toeval over. Het vergt niet al te veel verbeeldingskracht om te zien hoe dit uitpakt in de Amerikaanse politiek, met gemanipuleerde verkiezingen die helemaal teruggaan tot op zijn minst de dagen van JFK (wiens goed verankerde vader Joseph Kennedy stemmen voor hem kocht), zo niet veel verder. Het recente fiasco met Biden was een schokkende en overduidelijke fraude, maar Biden zit nog steeds in (of liever verstopt zich in de kelder van) het Witte Huis. De NWO ‘hoopt’ niet dat een bepaalde kandidaat gekozen wordt. Ze laten het gebeuren, elke keer weer.

Kortom, de mentaliteit van de NWO is die van een controlefreak. En wat zit er achter de psychologie van een controlefreak? Een gebrek aan comfort met het onbekende en met het niet in controle zijn. Met andere woorden, angst (zie #11).

2. De politiek correcte Woke beweging en “Deugdsignalering”

De NWO-mentaliteit, die zeer ver afstaat van een op het hart gebaseerd bewustzijn, mist duidelijk vriendelijkheid, mededogen en empathie. In een wereld waar zo’n duidelijk gebrek aan empathie tot uitsluiting kan leiden, moet de NWO-mentaliteit dat goedmaken door te pretenderen dat ze om je geeft. Maar omdat het allemaal een list is, moet het veel moeite doen om indruk te maken op anderen en zichtbaar zijn (nep)vriendelijkheid te tonen. Dit is de reden voor de Hollywood-achtige obsessie met oppervlakkigheden en uiterlijkheden. Het gaat allemaal om imago, baby. Dit is ook de basis voor de recente explosie van de PC (politiek correct) woke beweging, die nooit een gelegenheid voorbij laat gaan om te laten zien hoe vriendelijk ze is door middel van haar constante deugdzaamheidssignalering. Mensen die echt aardig zijn hoeven niet op te scheppen hoe aardig ze zijn; mensen die echt zeker zijn hoeven niet op te scheppen om hun onzekerheid te verbergen; mensen die anderen echt als mensen zien, allemaal gelijk, en die naar hun karakter kijken en niet naar hun huidskleur, hoeven niet rond te lopen om te verkondigen hoe geweldig anti-racistisch ze zijn.

3. Militair-achtige perceptie management: Meer spinnen dan een spinwiel

Om verder te gaan met dit punt, de NWO-mentaliteit is niet alleen geobsedeerd door imago om zijn “woke” geloofsbrieven te tonen (om zijn gebrek aan hart te verdoezelen); het is ook geobsedeerd door imago om het geloof, de opinie en de perceptie van de massa te controleren. Het is perceptiebeheer in militaire stijl. Dit wordt weerspiegeld in wat sommige van haar aanhangers hebben gezegd. Neem bijvoorbeeld aarts-NWO ingewijde en oorlogsmisdadiger Henry Kissinger, die ooit verklaarde dat “het niet gaat om wat waar is, maar om wat als waar wordt gezien”.

In dit geval is de drijfveer achter de obsessie voor imago ook een rauwe zucht naar controle, en een gebrek aan tolerantie voor wijdverspreide machtsdistributie en gedecentraliseerde besluitvorming. Het gaat om beïnvloeding, het terugbrengen van andere denkwijzen tot zijn niveau en frequentie, zodat het hen kan beheersen. Dit leidt ertoe dat de NWO-mentaliteit de waarheid verdraait over elk onderwerp onder de zon om zichzelf beter te doen lijken en de perceptie van mensen te vervormen om haar eigen doelstellingen te bevorderen.

4. Altijd gelijk, nooit ongelijk

Ooit iemand ontmoet die altijd gelijk moet hebben, wat er ook gebeurt? Of iemand die in elke situatie argumenteert, verdedigt en achterpoortjes vindt omdat hij doodsbang is het bij het verkeerde eind te hebben? Hoe dan ook, zulke mensen worden gekenmerkt door een gebrek aan verantwoordelijkheid en een gebrek aan bereidheid om de schuld op zich te nemen als ze die verdienen. Voormalig CIA-directeur en minister van Buitenlandse Zaken onder Trump, zionist Mike Pompeo, verkondigde trots dat hij in zijn dagen bij de CIA: “We logen, we bedrogen, we stalen!” De NWO-mentaliteit zal alles doen wat nodig is om zijn agenda vooruit te helpen, zelfs als het moet liegen, bedriegen, stelen, verwonden en doden.

5. Het kan geen empathie opbrengen

Voortbordurend op punt #2, de NWO-mentaliteit is verstoken van mededogen, dus weet ze niet goed hoe ze dat moet doen. Empathie kan ze niet goed opbrengen. Een instructief voorbeeld zijn de recente absurde CIA-spotjes, waarin de CIA wanhopig probeert je ervan te overtuigen dat ze iets zijn wat ze niet zijn. Denk er eens over na – dit is een agentschap dat consequent, in de loop van meer dan 7 decennia, heeft aangezet tot enkele van de meest kwaadaardige en monsterlijke daden die door mensen op de planeet zijn gedaan, inclusief het omverwerpen van buitenlandse regeringen, het vermoorden van buitenlandse en binnenlandse leiders (bijv. JFK), het illegaal verkopen van wapens, het stimuleren van de productie van gevaarlijke drugs (heroïne en cocaïne) om ze in de VS op de zwarte markt te importeren, het controleren van de media door journalisten om te kopen via Operatie Mockingbird (zie #3 over perceptie management) en het uitvoeren van mind control experimenten op haar eigen burgers (MK Ultra). Moeten we nu opeens geloven dat de CIA een geweten heeft ontwikkeld en zich echt bekommert om minderheden, rassenkwesties en gelijkheid van man en vrouw? Het is meer dan belachelijk, maar het goede aan dit alles is dat de NWO-mentaliteit niet inziet hoe doorzichtig haar pogingen tot bedrog zijn.

6. Het projecteert een vals gevoel van almacht

De NWO mentaliteit heeft veel weg van de Borg uit Star Trek. Een van hun belangrijkste mantra’s was: “Verzet is zinloos.” Dit is de boodschap die de mentaliteit blijft projecteren. Ze wil ons wanhopig laten geloven dat haar snode agenda van controle een voldongen feit is, een uitgemaakte zaak, terwijl dat niet zo is. Denk er eens over na: een werkelijk almachtige kracht hoeft je er niet van te overtuigen dat hij almachtig is en dat je je er niet tegen kunt verzetten. Zijn kracht zou duidelijk worden en pogingen tot overreding zouden niet nodig zijn. Alleen een kracht die in het geheim zwak is, maar een beeld van kracht probeert te projecteren, zou zijn toevlucht nemen tot dit soort psychologische berichtgeving. Ik heb het al eerder gezegd en ik zal het nog vele malen zeggen: de Nieuwe Wereld Orde is niet in steen gebeiteld. Alleen al het lezen van deze woorden, en het ter harte nemen van deze boodschap op een krachtige manier, weerhoudt de NWO-nachtmerrie ervan werkelijkheid te worden. De wereld is aan het ontwaken en dit proces kan niet gestopt worden.

7. Censuur en cancel cultuur: Het kan niet tegen grijstinten of tegengestelde meningen

Een andere aanwijzing dat de NWO-mentaliteit star is, en ook inherent onzeker en zwak, is dat het niet tegen grijstinten of tegengestelde meningen kan. Het raakt erg verstrikt in dogmatisch zwart-wit denken. Denk aan wat de mentaal gehandicapte president van de VS, George W. Bush, zei na de 9/11 valse vlag operatie: “Je bent met ons, of je bent met de terroristen.” De explosie van censuur en cancel-cultuur van de laatste jaren is tekenend voor een enorme onzekerheid. Censuur is een stilzwijgende erkenning door de censuurders dat hun argumenten, theorieën of overtuigingen erg zwak zijn, omdat ze zich niet staande kunnen houden op het slagveld van het open debat, waar ideeën vrijelijk worden uitgewisseld en kritisch worden geanalyseerd.

8. Het kan geen humor verdragen

Stop met lachen! Grappen zijn niet toegestaan! De NWO-mentaliteit neemt zichzelf zeer serieus, zo serieus zelfs dat het geen humor kan verdragen. John Lennon besefte instinctief deze waarheid toen hij mensen adviseerde om gewoon te lachen om het systeem:

“Als het erop aankomt om geweld te moeten gebruiken, dan speel je het spel van het systeem. De gevestigde orde zal je irriteren – aan je baard trekken, in je gezicht slaan – om je te laten vechten. Want als ze je eenmaal gewelddadig hebben gemaakt, dan weten ze hoe ze met je om moeten gaan. Het enige waar ze niet mee om kunnen gaan is geweldloosheid en humor.”

De PC beweging heeft komedie om zeep geholpen, maar de echte komieken zullen zich realiseren dat het hun taak is om de harde waarheden (die mensen liever niet willen horen of onder ogen willen zien) over te brengen onder het mom van humor. Bedankt George Carlin – je bent een legende. Lachen om de absurditeit van het officiële narratief, of het nu Operatie Coronavirus is of een andere valse vlag operatie, is een geweldige manier om zowel de waarheid te communiceren als het zweet en de spanning te verminderen die komt kijken bij het zijn van een waarheidszoeker en vrijheidsstrijder.

9. Het kijkt naar de rest van de mensheid als vee

Een empathische denkrichting houdt rekening met de gevoelens en behoeften van de mensen om hem heen. De psychopathische NWO-mentaliteit ziet de mensen om zich heen als dingen die uitgebuit of gebruikt moeten worden voor eigen gewin. Voormalig CIA-directeur Allen Dulles, meesterbrein achter de moord op JFK, peilde voortdurend of de mensen om hem heen “nuttig” waren of niet, zelfs degenen die hem welgezind waren. De uitdrukking “nutteloze eters” om de massa’s van de mensheid te beschrijven wordt toegeschreven aan Kissinger. Keer op keer hebben NWO-insiders hun minachting en afkeer uitgesproken voor de rest van de mensheid. Dit is de mentaliteit die spreekt.

10. Het gaat niet alleen om het geld

Sommige mensen die de wereldwijde samenzwering bestuderen geloven dat het allemaal om het geld gaat. Dat is niet zo. Ja, op vele niveaus gaat het om het geld, omdat de Nieuwe Wereld Orde de manipulatie van geld gebruikt om rijkdom aan de maatschappij te onttrekken via haar bloedlijn bankiersfamilies. Maar, het gaat niet alleen om het geld. Geld is een controlemiddel, en de NWO-agenda gaat over macht en controle op lange termijn. Geld is een middel om een doel te bereiken. Deze agenda is millennia en generaties oud, geld is slechts een middel voor deze denkrichting.

11. Het is altijd angstig en bang

Nu komen we bij het voorlaatste punt en de kern van de zaak. De NWO-mentaliteit is paranoïde, angstig en bang. Dit verklaart de voortdurende psychologische projecties die zij uitspuwt, zoals het uitschelden van oprechte waarheidszoekers als “paranoïde samenzweringstheoretici”, alleen omdat zij dingen in twijfel trekken en kritisch denken. Het is paranoïde dat het elk moment ontmaskerd en blootgelegd kan worden. Het is angstig, altijd op zijn hoede, altijd zijn agenda aan het doordrukken, bezorgd dat dingen misschien niet werken. De Nieuwe Wereld Orde mentaliteit stimuleert zoveel angst omdat het zoveel angst voelt. Het is angst!

Onder al de analyse, is het angst. De NWO-mentaliteit is doodsbang voor een verenigde, ontwaakte mensheid die opstaat op een geweldloze, niet-conformistische manier om in haar ware goddelijke kracht te stappen. Helaas voor de NWO denkrichting, is dat ons geboorterecht en niets kan het stoppen.

Het is ook de moeite waard om de echte psychopathie achter deze denkrichting te benadrukken. Dit citaat komt uit een artikel Behind a Manufactured Crisis: The COVID-19 and Psychopathy Connection:

“Gebaseerd op het steeds terugkerende gedrag van deze machtige families en individuen door de geschiedenis heen en ook nu nog, kunnen we observeren wat psychologen en psychiaters waarneembare trekken noemen die in verband worden gebracht met een toestand die klinische (primaire) psychopathie wordt genoemd. Dit is een genetische (aangeboren) aandoening die wordt gekenmerkt door het onvermogen om de anders normale menselijke emoties van empathie, schuldgevoel en wroeging te voelen. Aangeboren verstoken van deze beperkingen, worden nodeloze oorlogen, terroristische aanslagen, hongersnood, genocide, moordaanslagen, en hersenspoeling en -manipulatie alledaagse praktijken.”

12. Het is afgesneden van geest / bron / God / oneindig bewustzijn

Noem het wat je wilt – geest, bron, God, oneindig Bewustzijn, enz. – wat je idee ook is van waar we vandaan komen, waar we in terugkeren en wat we zijn. De Nieuwe Wereld Orde mentaliteit is afgesneden van zijn verbinding met het oneindige. Het is zo gericht op de 5-zintuigen wereld van deeltjes en grof materialisme dat het geen waardering heeft voor een verruimd bewustzijn. Anders gezegd, de heersende klasse die bezeten is van deze mentaliteit is zo afgesneden van God dat ze wel voor God moet spelen – en zo krijgen we transhumanisme, het verlangen om onsterfelijk te zijn, ook al zijn we dat al. Dit transhumanistische verlangen is gebaseerd op een ontkenning en verwerping van onze ziel, en een angst voor de dood. Zo komt veel van deze denkwijze terug op angst.

Operatie Coronavirus is een rush naar de eindstreep

Overweeg dit punt. De gebruikelijke modus operandi van de Nieuwe Wereld Orde is om de kikker-in-een-kookpan aanpak te gebruiken, om langzaam haar agenda te introduceren en stap voor stap aan mensen op te dringen, zodat ze het niet merken. Maar sinds de lancering van Operatie Coronavirus, heeft de NWO haar tactiek veranderd. Wat zich nu ontvouwt lijkt meer op een waanzinnige stormloop naar de eindstreep – voordat het wordt ingehaald en de race verliest. Zoals ik hierboven heb geschetst, is de Nieuwe Wereld Orde altijd bang om betrapt te worden op een leugen en ontdekt te worden. Er lijkt een stormloop aan de gang om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren met het zeer magnetische COVID non-vaccin, zolang het officiële narratief de gedachten van de mensen nog enigszins in zijn greep houdt. Echter, met een groeiend besef dat deze hele COVID oplichting een gigantische zwendeldemie is, vol met nepgevallen tellingen, nepPCR-testen, nepdoden tellingen en een nepvirus, heeft de waarheid zich wijd en zijd verspreid. Het wordt een race tegen de klok. Zal de NWO hun nanobots en vezels in de mensheid infuseren voordat mensen voldoende ontwaken?

Oplossingen om de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit te verstoren

Dus wat zijn de oplossingen? Nou, geef de NWO wat het niet kan uitstaan en niet leuk vindt. Het haat verrassingen, dus geef het verrassingen. Hij haat humor, dus lach hem uit. Het denkt dat het almachtig is, dus prik zijn zwakheden. Het houdt van censuur, dus weiger zelfcensuur. Het gedijt op geweld, dus verzet je geweldloos. Het heeft je energie nodig, gehoorzaamheid en naleving, dus weiger te gehoorzamen!

Tenslotte, doe het innerlijke werk om elk aspect van de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit in jezelf te verwijderen. Dit is het moeilijkste deel van dit alles, maar ieder van ons moet dit werk doen. Niemand anders kan het voor je doen. Denk eerlijk na over hoeveel van deze denkrichting in je zit, werk er dan aan om het te identificeren, te integreren en te transformeren. Zoals Jung zei: “Iemand die naar buiten kijkt, droomt. Iemand die naar binnen kijkt, ontwaakt.” Bewust zijn van elk detail van de NWO is goed, en bewust zijn van oplossingen is goed, maar we moeten onszelf van binnen transformeren om de wereld buiten ons te veranderen.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Zie ook hoe de tweedeling gestalte krijgt