Tag: baal

20230331 Over het thema uitverkoren volk

Door CFT-team, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Bijbels bewijs dat de joden NIET ‘Gods uitverkoren volk’™ zijn

( Ed.: Het TM symbool komt uit de VS, staat voor “trademark” en betekent dat een teken beschermd is als ongeregistreerd merk. In de Benelux hebben we geen ongeregistreerde merken, maar wordt het symbool zo uitgelegd dat er een merkaanvraag is gedaan.)

28 maart 2023 Door CFT-team — 17 reacties

Jacob zegent de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse

[ We hebben de volgende video (zie link) in eerdere artikelen geplaatst, maar moeten er nog op reageren – dus dat is wat we hier zullen doen. ]

Deze video – getiteld “De Joden: het niet zo uitverkoren volk” – blijkbaar gemaakt door een Jood die niet meegaat met zijn mede-Joden – bestrijdt hun aanspraak op “uitverkorenheid” door direct bewijs uit de Bijbel aan te halen.

En een interessant aspect van deze video is dat hij niet antichristelijk is — in feite laat hij zien dat de profetie van Christus over het lot van de Joden in Judea correct was.

Niet alleen dat, hij suggereert zelfs dat de “verloren” tien noordelijke stammen van Israël naar Europa migreerden – een feit dat de meeste Joden zullen bespotten en er de spot mee bedrijven – en het besmeuren als een “antisemitische” samenzweringstheorie.

Het is opmerkelijk hoe eenvoudig het bewijs is dat Joden niet God’s Chosen People™ zijn – en ook niet kunnen zijn – en zelfs nog opmerkelijker is dat de overgrote meerderheid van de christenen het woord van de Joden gewoon zonder twijfel aanneemt – wat duidelijk aantoont dat ze dat niet doen. hun bijbel lezen – en als ze dat doen, begrijpen ze zelfs dit meest eenvoudige concept zeer zeker niet.

Het enige belangrijke punt waar we het in de video niet mee eens zijn, is dat de verteller lijkt te suggereren dat de Joden van vandaag in feite legitieme afstammelingen zijn van de Israëlitische “Joden” – of Juda – van het Oude en Nieuwe Testament – dat zijn ze zeer zeker . niet – maar dat is een heel ander probleem – en een die we in talloze eerdere artikelen hebben behandeld .

De “Joden” die in deze video aan bod komen, zijn de legitieme Israëlitische stam van Juda – niet de zogenaamde “Joden” van vandaag.

We hebben de video hier ingesloten – en onder de video hebben we een transcript van de vertelling gemaakt, zodat je deze nauwkeuriger kunt analyseren – en lees de opmerkingen die we hebben toegevoegd om enkele punten te verduidelijken.

Vertaling:

“De joden: het niet zo uitverkoren volk”

Het is een vrij bekend “feit” dat de Joden “Gods uitverkoren volk” zijn – en het Joodse “thuisland” is Israël – en de Joden “geloven” in het Oude Testament – en dat het Oude Testament “over Joden” gaat.

Bijna geen van deze feiten is echter waar – nergens in de Bijbel worden Joden “Gods uitverkoren volk” genoemd. Het moderne Israël is niet echt het thuisland van de Joden. De Joden geloven niet echt in het Oude Testament. En misschien kan slechts 5% van de mensen in het Oude Testament zelfs als ‘Joods’ worden beschouwd.

Dus nu je me een ‘antisemitiet’ hebt genoemd, kunnen we beginnen.

Zijn Joden “Gods uitverkoren volk”?

Dus de uitdrukking “antisemitisch” betekent letterlijk “tegen Shem” of zijn nakomelingen; anti-joods zijn is echter niet hetzelfde als ‘antisemitisch’ zijn. Dus laat het me uitleggen.

De Semieten zijn de afstammelingen van een man genaamd Sem, die enkele van ’s werelds meest gerenommeerde rijken en dynastieën zou voortbrengen, zoals de Assyrische en Babylonische rijken – en zelfs de Perzen kunnen zichzelf “Semieten” noemen.

Dus hoe komt het dat als je iets tegen de Joden zegt, je als “antisemitisch” wordt beschouwd? Want net als het stelen van je religie, je huizen, je geld en je bedrijven, houden sommige joden er ook van om namen, erfenissen en land te stelen.

Dus Sem is de zoon van Noach – de man die de ark bouwde toen Mesopotamië overstroomde. Het Samarische koninkrijk zou worden vernietigd door de overstroming – en de Semieten zouden afdalen van de Kaukasische bergen en het Akkadische rijk vestigen.

Sem zou kinderen krijgen – en een van zijn nakomelingen zou Eber heten. Hij zou de vader van het Hebreeuwse volk zijn – en de Semieten zouden bij zijn naam worden genoemd. Eber’s lijn zou uiteindelijk het leven schenken aan een man genaamd Abram van een “Jood” genaamd Abraham – behalve dat Abraham nooit een Jood is geweest – en nooit een Jood zal zijn – en om Abraham [een Jood] te noemen is gewoon onwetend .

Dus laten we er doorheen gaan.

Dus volgens de Bijbel was Abraham een ​​Hebreeër en geen Jood ( Genesis 14:13 ) van wie God beloofde dat hij de vader van vele naties zou zijn ( Genesis 17:4 ) – niet slechts één enkele Joodse natie maar vele naties – en dat door hem zouden alle families van de wereld gezegend worden ( Genesis 12:3 ).

[ CFT Opmerking : de vertaling hier is enigszins misleidend. “Families” wordt hier beter weergegeven als “stammen” of “verwante stammen” (gebaseerd op het Hebreeuwse ” mishpacha ” – zie Strong’s 4940) . En “wereld” zou beter vertaald kunnen worden als het “bekende land” waar deze verwante stammen wonen – zie Strong’s 127 voor ” adamah “.]

Abraham zou deze zegen doorgeven aan zijn jongste zoon, Issac – en niet aan zijn oudste zoon, Ismaël. Issac zou tweelingzonen hebben – Esau en Jacob. Nogmaals, de Abrahamitische zegen zou worden doorgegeven aan de jongere broer – Jacob – die dan zou worden hernoemd naar “Israël”.

Israël zou dan twaalf zonen hebben – zijn zonen zouden elk hun eigen stam worden – en uiteindelijk hun eigen naties worden. Een van zijn zonen zou Juda heten, die de vader zou worden van het “Joodse” volk – en alle Joden zijn familie van hem. Hoewel alle Joden Israëlieten zijn, is de meerderheid van de Israëlieten geen Joden.

[ CFT Opmerking : Zoals we eerder hebben verklaard, zijn niet alle Joden verwant aan Juda – net zoals hun bewering “God’s Chosen” te zijn onjuist is, zo ook is hun pretentie dat ze legitieme afstammelingen zijn van de Israëlitische stam van Juda . Zoals de “ Joodse Almanak ” uit 1980 stelt: “ Strikt genomen is het onjuist om een ​​oude Israëliet een Jood te noemen of om een ​​hedendaagse Jood een Israëliet of een Hebreeër te noemen .”]

Het is duidelijk dat Israël de Abrahamitische zegen aan Juda zou moeten doorgeven om het “uitverkoren” volk te laten zijn. Israël zou willen dat zijn favoriete zoon, Jozef, de Abrahamitische zegen zou erven. Maar Juda – de vader van de Joden – zou jaloers zijn en samenzweren met zijn broers om Jozef te laten vermoorden. Uiteindelijk verkocht Juda Jozef als slaaf voor zilver – net zoals Judas Jezus aan de Joden verkocht.

Dus de Bijbel portretteert Juda als de jaloerse schurk – en Jozef als de uitverkoren zoon . Terwijl hij in slavernij was, zou Jozef de premier van Egypte worden – en vader worden van twee zonen genaamd Efraïm en Manasse.

Uiteindelijk zou Jozef zijn zonen adopteren en de Abrahamitische zegen aan hen doorgeven – waardoor ze het “uitverkoren” volk zouden worden – en Jozef in twee stammen zou verdelen – waardoor 13 stammen van Israël zouden ontstaan.

Wat betreft Juda – de vader van de Joden – zijn twee oudste zonen zouden sterven, en Juda zou uiteindelijk neerbuigen voor Jozef.

Dus nu je begrijpt dat het nooit de bedoeling was dat de Joden de wereld zouden zegenen – noch werden ze ooit beschouwd als het ‘uitverkoren volk’ – kunnen we verder gaan met ons tweede punt:

Dus is het Joodse thuisland Israël?

En het antwoord is “Ja” en helemaal niet.

Israël heette oorspronkelijk “het land van Kanaän” – genoemd naar Noachs kleinzoon Kanaän. Het land Kanaän werd veroverd door de Israëlieten nadat ze Egypte met Mozes hadden verlaten – gevonden in het boek Exodus. De Bijbel zegt dat God de Israëlieten gebood de Kanaänieten te straffen voor hun seksuele immoraliteit – die leidde tot het offeren van kinderen – wat uiteindelijk zou leiden tot kannibalisme.

Het woord “kannibaal” komt eigenlijk van de woorden “Kanaän” en de god “Baal” – Baäl was de god van Kanaän en – en de priesters stonden erom bekend de kinderen op te eten nadat ze aan hem waren geofferd. Daarom noemen we ze ‘kannibalen’.

Dus nu je begrijpt wat voor soort mensen er in Kanaän leefden, probeer je niet zo slecht te voelen als je leest dat God ons beval hen uit te roeien.

De grenzen van het Joodse thuisland werden vastgesteld door Jozua, een van de afstammelingen van Jozef – en niet van Juda. Dus als we de Joden zouden herstellen naar hun oorspronkelijke land, zou het Joodse thuisland er volgens de Bijbel minder zo uitzien:

….en meer zoals dit:

Dus net als in het verhaal van Jozef en Juda, zouden hun kinderen ook niet met elkaar overweg kunnen. Nadat ze naties waren geworden, zou er een burgeroorlog uitbreken – de Joden zouden het zuidelijke koninkrijk Judea regeren – terwijl de zonen van Jozef het noordelijke koninkrijk Israël zouden regeren. Ze zouden verschillende religies hebben – in verschillende goden geloven – en terwijl Juda in Judea bleef, zou Jozef een bondgenootschap sluiten met de Feniciërs en overal in de Middellandse Zee kolonies en handelsposten stichten.

Het koninkrijk Israël zou gecorrumpeerd raken door buitenlandse ideologieën – en zou net als de Kanaänieten vervallen in materialisme, seksuele immoraliteit en het offeren van kinderen – wat ertoe zou leiden dat ze zouden worden veroverd door het Assyrische rijk.

Sommige van de Israëlieten zouden in ballingschap worden gevoerd in de landen van Assyrië en Medea – terwijl sommige van de Israëlieten en Feniciërs naar hun koloniën en handelsposten zouden vluchten – waarmee de belofte aan Abraham werd vervuld dat de wereld door hem gezegend zou worden (Genesis 15 :5 ) omdat hij de vader van vele naties zou zijn:

Dus de zonen van Jozef zouden vruchtbaar worden en zich vermenigvuldigen onder de naties – vergetend wie ze zijn – wat ons niet zou moeten verbazen als we bedenken dat hun namen letterlijk ” vruchtbaar ” [Efraïm] en ” vergeetachtig ” [Manasse] betekenen.

Net als het noordelijke koninkrijk, zouden de Joden in seksuele immoraliteit vervallen en hun kinderen gaan offeren – ze zouden worden veroverd en tot slaaf gemaakt door de Babyloniërs – vervolgens bevrijd en hersteld door de Perzen – opnieuw veroverd door de Grieken – en later bezet door de Romeinen.

Terwijl ze onder Romeinse heerschappij stonden, zouden de Joden de grootste revolutie in de Romeinse geschiedenis lanceren, bekend als “De Grote Opstand” – die zou mislukken, waardoor Judea en Jeruzalem, en de Joodse tempel zouden worden vernietigd – ironisch genoeg alles vervullend wat Jezus en de christen zeiden dat zou gebeuren . gebeuren ( Marcus 13:2 ).

De Joden – die niet tevreden waren met het verlies van hun tempel en vaderland – zouden de Romeinen in de rug steken door nog twee opstanden te lanceren [Kitos-oorlog en de Bar Kokhba-opstand], waarbij een half miljoen Grieken en Romeinen omkwamen. God zou “het uitverkoren volk” zegenen met nog twee vernederende nederlagen, samen met de verbanning uit het land – waardoor Judea omgedoopt zou worden tot ” Syrië Palestinië “.

Dus de reden waarom de Joden Palestina hebben kunnen innemen, berust eigenlijk op het feit dat ze de naam “Israël” hebben gestolen en het christelijke Westen hebben overtuigd dat zij “het uitverkoren volk” zijn – en dat zij alleen Israël zijn . Maar als we de zaken eenmaal in perspectief hebben geplaatst, beseffen we dat dit gewoon niet waar is.

Dat brengt ons bij ons derde punt:

Geloven de Joden in het Oude Testament?

Het antwoord is ” soort van ” en ” niet echt “.

Terwijl ze met het Oude Testament rondzwaaiden alsof ze erin geloofden, hebben de Joden eigenlijk secundaire boeken die ze net zo belangrijk vinden – het hoofdboek wordt “De Talmoed” genoemd.

Om de Talmoed uit te leggen, moeten we een aantal Joods-Romeinse basisgeschiedenis begrijpen, die teruggaat tot keizer Claudius (41 n.Chr. – 54 n.Chr.)

Helaas begreep keizer Claudius niet hoe hij The Game of Thrones moest spelen – en werd uiteindelijk op mysterieuze wijze vermoord. Zijn opvolger – keizer Nero – zou het joodse verbod opheffen – wat ons niet zou moeten verbazen, aangezien de Talmoed zegt dat hij een joodse bekeerling was. Nero en zijn Joden zouden zich bezighouden met enkele van de meest barbaarse daden die de mens kent.

[ CFT Opmerking : de Romeinse historicus Flavius ​​Josephus noemde Nero’s vrouw – Poppaea – een aanbidster van de ‘God van Israël’ en drong er bij Nero op aan medeleven te tonen met het Joodse volk. In één verslag laat Josephus zien hoe Poppaea pleitte voor de Joodse priesters toen een kwestie aan Nero werd voorgelegd door Herodes Agrippa II, die de viervorst van Jeruzalem was, met betrekking tot een muur die was gebouwd om Agrippa’s zicht op de tempel te blokkeren. Ze overtuigde Nero om de Joodse priesters niet te bevelen de muur af te breken en de tempel te laten zoals hij is.]

Om je een idee te geven hoe gek deze pro-joodse keizer was: Nero brandde Rome af en gaf de christenen de schuld, waardoor ze werden gemarteld en vermoord op de ergste manieren die je je kunt voorstellen. Hij vermoordde zijn hele familie en schopte vervolgens zijn zwangere vrouw en ongeboren kind dood – en castreerde vervolgens een jonge jongen genaamd Sporus en dwong hem zich te kleden als de vrouw die hij zojuist had vermoord.

Met de komst van Jezus zouden de Joden zich in twee hoofdgroepen verdelen – zij die geloofden dat Jezus de Messias is – terwijl de andere groep Joden deze bewering verwierp, in de overtuiging dat hun messias zou komen zwaaien met een zwaard om de Romeinen te vernietigen en een Joods rijk op te richten.- wat de Joden in de eerste plaats ertoe bracht in opstand te komen tegen Rome – dat, en ze wilden gewoon geen belasting betalen.

Na hun mislukte opstanden zouden de Joden zich terugtrekken in Babylon – de religie creëren die we tegenwoordig kennen als “jodendom” – waardoor het christendom 200 jaar ouder werd . De Joden argumenteerden en zeiden dat de Talmoed de mondelinge wet is die sinds de tijd van Mozes zonder fouten mondeling werd overgeleverd — voordat hij uiteindelijk tussen 200 en 400 jaar na Jezus werd opgeschreven.

Dit zou de joden op de eerste plaats plaatsen boven de moslims voor het langste, meest succesvolle spelletje Broken Telephone dat ooit is gespeeld.

De Talmoed spreekt over zijn “liefde” voor christenen door de moeder van Jezus een hoer te noemen – en Jezus een klootzaktovenaar te noemen die in de hel kookt van menselijke [uitwerpselen] – wat ons bij ons laatste punt brengt:

Gaat het Oude Testament over Joden?

Het antwoord is ” Nee, niet echt ” – omdat de Joden de naam “Israël” hebben gestolen , zou je nooit raden dat de meerderheid van de mensen in de Bijbel niet Joods is. De apostel Paulus bijvoorbeeld, ook al noemt iedereen hem een ​​”Jood”, scheidt zich publiekelijk af van de Joden ( Filippenzen 3:5 , Romeinen 1:1 ) – en zegt: ” Ik ben een Israëliet van de stam Benjamin .”

[ CFT Opmerking : dit is gewoon onjuist — Paulus noemt zichzelf in feite een Jood in Handelingen 22:3 , “ Ik ben waarlijk een man die een Jood ben, geboren in Tarsus ..” Wat deze verteller niet begrijpt, is dat in de context van het Nieuwe Testament kan de term “Jood” – van het Griekse ” Ioudaios ” ( Strong’s 2453 ) – collectief verwijzen naar de drie Israëlitische stammen van het zuidelijke koninkrijk – Juda, Benjamin en Levi. Het kan ook “Judeeër” betekenen, maar technisch gezien is Paulus een Romeins staatsburger uit Tarsus, geen “Judeeër”.]

De Bijbel zegt ook dat God Paulus zond om te prediken onder de Israëlieten ( Handelingen 9:15 ) — en grappig genoeg was Paulus’ bediening niet in Judea, maar hij werd gezonden om te prediken tot de Galaten in Klein-Azië, de Grieken in Griekenland, en de Romeinen in Rome.

De Bijbel scheidt voortdurend het koninkrijk Israël van het koninkrijk Juda, zoals het voortdurend Jozef van Juda scheidt. Het hele Joodse bedrog – en kapen van de Bijbel – hangt ervan af dat ze de termen “Semieten”, “Hebreeën” en “Israëlieten” stelen.

Bijvoorbeeld, Mozes – de man die de eerste vijf boeken schreef die bekend staan ​​als de Thora – kwam niet uit de stam van Juda, noch maakte hij deel uit van het koninkrijk Judea – toch wordt hij op de een of andere manier [beweerd] een “Jood” te zijn. ”

De realiteit hier is dat de meerderheid van de mensen in het Oude Testament niet Joods is. De Bijbel is een boek dat de geschiedenis vertelt van vele naties en volkeren – zoals de Semieten, de Hebreeën, de Israëlieten, Egyptenaren, Feniciërs, Babyloniërs, Assyriërs, Armeniërs, Perzen, Grieken, Romeinen en vele anderen. Het gaat niet alleen om ‘Joden’.

20230303 Over de naam van God

van remnantradio.org, zie daar links, google translate

HEILIGE NAAM VAN GOD? of godslastering? door RH, juli 2005

Ik waardeer het oprecht dat veel mensen proberen een oprecht religieus standpunt in te nemen door een heilige naam voor God te eren, zoals Jahweh. Ik denk dat het een beetje wordt gedaan als reactie tegen de georganiseerde christelijke kerken die niets meer zijn dan beschilderde graven. Helaas zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat zulke “heilige?” namen zijn ontstaan ​​in niet-Israëlitische heidense culturen van het Oude Nabije Oosten. Er zijn aanwijzingen dat JHWH de naam was van een god die door naburige rassen werd aanbeden, maar er is geen bewijs dat een dergelijke naam in de oudheid door echte Israëlieten werd gebruikt. Uit het historische bewijsmateriaal blijkt dat de Edomieten de ware Israëlieten nog een bedrog hebben gegeven dat sommige van onze mensen met enthousiasme hebben beweerd, waardoor het zelfs centraal staat in hun religie. Hier zijn enkele details van de geschiedenis van het woord JHWH.

Het lijkt erop dat het gebruik van een persoonlijke naam voor God, in het bijzonder JHWH, tijdens de ballingschap in praktijk kwam toen sommige Israëlieten deze Aramese godheid adopteerden. De naam is waarschijnlijk officieel in de Israëlitische religie gekomen toen de Edomieten zich ongeveer 150 jaar voor Christus bij de tempel in Jeruzalem voegden. Er zijn aanwijzingen dat Jahweh al in 1400 voor Christus de heer van de Edomieten was. De oudst bekende verschijning van de naam JHWH buiten het Heilige Land was in Egypte rond 1400 voor Christus, waar het voorkomt op lijsten met vijf andere heilige namen. Een lijst van Ramses II (1304-1237) heeft het 6 keer. In een Amon-tempel van AmenhotepIII (1417-1379 v. Chr.) wordt de naam geassocieerd met Seir (Edom). Ander bewijs plaatst het met Syrië op 1400 voor Christus. Dat was in de tijd van Mozes. Wat veelbetekenend en belangrijk is, is dat de Egyptische lijsten de naam niet associëren met de Israëlieten die op dat moment een nabijgelegen bestaande gemeenschap waren. In Palestina komt de naam voor het eerst voor op de Mesa Stele (9e eeuw v.Chr.), een koninklijke inscriptie, waar Mesa, de koning van Moab, de gunst van Moabs godheid verhaalt bij het verlossen van Moab van de controle over zijn buurman. Israël. Aangezien de naam vanaf de 14e v. in de Tempel van Jeruzalem. BC), een koninklijke inscriptie, waar Mesa, de koning van Moab, vertelt over de gunst van de godheid van Moab bij het verlossen van Moab van de controle over zijn buurman, Israël. Aangezien de naam vanaf de 14e v. in de Tempel van Jeruzalem. BC), een koninklijke inscriptie, waar Mesa, de koning van Moab, vertelt over de gunst van de godheid van Moab bij het verlossen van Moab van de controle over zijn buurman, Israël. Aangezien de naam vanaf de 14e v. in de Tempel van Jeruzalem.

Zoals we weten, was het slechts een paar jaar na hun “bekering?” dat de Edomieten Jeruzalem hadden overgenomen, de Tempel, de regiopolitiek met hun eigen Herodes als koning, en de economie. De Edomieten zouden helemaal thuis zijn geweest in het Babylonische talmoedische farizeïsme en hadden die gewoonte misschien al voordat ze Jeruzalem overnamen. Die religie had een mystieke tak van kabbalistische magie. De heilige naam, JHWH, was een sleutel tot hun magie. Volgens de legende is de heilige naam van een godheid zo krachtig dat de persoon die hem kent, de macht heeft om die naam te gebruiken om de godheid te bevelen zijn wensen te vervullen. Van de vierenvijftig heilige namen in de joodse kabbala is JHWH de belangrijkste. Voor de Edomieten die de Tempel van Jeruzalem en zijn religie hadden overgenomen, JHWH was een godheid die ze lang hadden aanbeden als onderdeel van hun heidense religie. Het heidendom is in feite door Kaïn zelf begonnen en het bleef vrijwel bij het Kaïn-ras totdat het zich verspreidde naar Griekenland, Egypte en Italië. Die heidense moedergodin-religie heerste in het hele Midden-Oosten, waarbij elke groep zijn eigen namen voor de goden had. Zie mijn artikel over heidendom voor de volledige geschiedenis ervan. Klik opheidendom . Het is waarschijnlijk dat de naam JHWH werd gebruikt door Edom, samen met Syrië en Moab en misschien enkele andere naaste buren. Een uitstekend boek over de geschiedenis van het heidendom is The Two Babylons , door Alexander Hislop (1856); Loizeaux Bros: 1959.

De God van Abraham, Isaak en Israël gebruikte nooit een persoonlijke naam om Hem te onderscheiden van gelijken, omdat Hij geen gelijken had. Daarom was er nooit een persoonlijke naam nodig. De enige naam die Hij voor Zichzelf gaf was “Ik ben HET WEZEN” (Septuaginta: Ex. 3:14), wat aangaf dat Hij geïdentificeerd moet worden met al het bestaande. Het Griekse Oude Testament van de Septuaginta van 285 v. commentaar op de Griekse Septuaginta. Het JHWH-woord verscheen in geen enkele oudtestamentische tekst tot de masoretische tekst van 1000 na Christus!Evenmin werd het bestaan ​​van een oudtestamentische tekst in het Hebreeuws genoemd door theologen uit de oudheid wier werk zich uitsluitend met de Griekse Septuaginta-tekst bezighield.

Vanuit het gezichtspunt van moderne theologen moet men eerst begrijpen dat ze vandaag allemaal nog steeds de masoretisch-Hebreeuwse tekst van 1000 na Christus aanvaarden als de ware oude taal en het Oude Testament van onze aartsvaders. Iedereen die deze veronderstelling in twijfel durft te trekken, zou een einde aan zijn carrière maken. Aangezien die masoretische tekst meer dan 6000 keer het vierletterige tetragrammeton, JHWH, bevat, zijn theologen gedwongen te speculeren dat Mozes het in zijn Pentateuch moet hebben gezet. The Anchor Bible Dictionary, vol. 6, p. 1012 , luidt als volgt: “In termen van het bijbelse verhaal suggereren sommigen dat Mozes de naam Jahweh ontleende aan de Egyptenaren, terwijl anderen denken dat Jahweh een Midianitische godheid was die werd aanbeden door de Keniet-clan. Mozes zou aan deze nieuwe godheid zijn voorgesteld toen hij trouwde met de dochter van Jetro…”Zeker, Mozes zou bekend zijn geweest met de heidense religie van de Egyptenaren. Maar zelfs als de Pentateuch daadwerkelijk door Mozes is geschreven (wat niet met zekerheid bekend is) in de 15e eeuw v. 8e tot 6e eeuw voor Christus, toen de gevangengenomen Israëlieten hun moedertaal Fenicische taal vermengden met het Aramees van hun ontvoerders. Nu vraag ik u, wie zijn hand wil opsteken om te beweren dat Mozes de naam van een buitenlandse godheid heeft aangenomen als vervanging voor “God” of “Heer”. Als we de bekrompen koppigheid van de moderne wetenschap buiten beschouwing laten, kunnen we zien dat Mozes geen enkele tekst in de moderne Hebreeuwse taal schreef omdat die toen nog niet bestond, en er was ook geen Hebreeuws alfabet of schrift.

Om deze informatie in de juiste context te plaatsen, moet u bedenken dat het noordelijke koninkrijk van de Israëlieten, die zich tot andere goden hadden gewend, in de 8e eeuw voor Christus uit het Heilige Land was verdreven, samen met het grootste deel van Judea. Pas in 586 voor Christus werden de laatste drie onoverwonnen steden van Judea, namelijk Jeruzalem, Azeka en Lachis, verslagen. Archeologen hebben achttien ostraca (kleischerven) gevonden in de stad Lachish uit ongeveer 590 voor Christus, de meeste zijn brieven van ondergeschikten aan een man genaamd Yaosh, de militaire gouverneur van Lachish. Het is niet bekend of de schrijver een Israëliet of een Babyloniër was. Ik zal een van de brieven citeren waarin de naam JHWH terloops wordt gebruikt, zoals typerend is in andere documenten uit die tijd, zeker niet met enige terughoudendheid om een ​​heilige naam te gebruiken!

Ostracon III luidt als volgt: “Uw dienaar Hoshayahu heeft gestuurd om mijn heer te informeren: Moge Yahweh u vreedzame tijdingen brengen! En nu (u hebt een brief gestuurd, maar mijn heer niet) licht uw dienaar in over de brief die mijn heer naar uw bediende gisteren. Want het hart van uw dienaar is ziek sinds u uw dienaar stuurde. En toen mijn heer zei: ‘U weet niet hoe u een brief moet lezen!’ Zo waar Jahweh leeft, niemand heeft ooit geprobeerd mij een brief voor te lezen, en zelfs elke brief die mij is toegekomen, heb ik zeker niet gelezen… helemaal niet.

En uw dienaar is geïnformeerd, zeggende: ‘De bevelhebber van het leger, Konyahu, zoon van Elnathan, is afgedaald op weg naar Egypte, en Hodawyahu, zoon van Ahiyahu, en zijn mannen hebben mij gestuurd om . . .’

En wat betreft de brief van Tobyahu, dienaar van de koning, die via de profeet naar Sallum, de zoon van Yaddua, kwam en zei: ‘Pas op!’ uw dienaar heeft het naar mijn heer gestuurd.”

U kunt zonder enige aarzeling het terloopse gebruik van de naam Jahweh opmerken in deze militaire correspondentie, zeker niet met enige hint dat de naam zo heilig was dat hij niet mocht worden uitgesproken of geschreven! Bovendien bevatten veel van de andere persoonsnamen yahu als delen van de namen. Ten tijde van deze brief in 590 v.Chr. zou het nog maar vier jaar duren voordat Lachis werd veroverd als straf van God, omdat Zijn Israëlitische kinderen achter heidense goden aan waren gegaan. Jahweh was waarschijnlijk een van hen! De heidense religie werd beoefend in de Tempel van Jeruzalem. Ezechiël was in 598 v.Chr. Als gevangene naar Babylon gevoerd, waar hem in 593 v.Chr. een visioen van God werd getoond over ongerechtigheden in die tempel. Ezechiël 8:13, 14 -“(13) Toen zei Hij tegen mij, je zult nog grotere overtredingen zien die zij begaan. (14) Toen leidde Hij mij naar de vestibule van de poort van het huis van de Heer met uitzicht op het noorden, en zie hier zaten vrouwen daar, huilend om Tammuz.” Tammuz was de dode zoon voor wie aanbidders weenden in die religie van klaagliederen.

Edomieten werden in 312 voor Christus door de Nabateeërs van hun land verdreven en emigreerden vervolgens naar een regio in het zuiden van Judea die Idumea heette . Toen dwong de leider van Jeruzalem, John Hyrcanus, in 132 v.Chr. Binnen een eeuw werd Judea bestuurd door een Edomitische dictator, Herodes de Grote, gevolgd door zijn nakomeling Herodes. De Edomieten waren Judeeërs geworden. Toen Jezus Zijn schapen wegriep van die corrupte tempelgodsdienst, om Christenen te worden, werden de Edomieten nog steeds Judeeërs genoemd, wat in het Engels vertaald is als Joden. Dat ras van Edomieten wordt nog steeds Joden genoemdtot op de dag van vandaag. Zij zijn de eeuwige vijanden van Christus, en zeker NIET Gods uitverkorenen. Maar, ik raak van het pad af.

Een christelijke broeder, die de naam Jahweh heeft vereerd, verwees me onlangs naar een paar fragmenten perkament, gevonden in de Dode Zeerollen, dit zijn Griekse teksten die de naam JHWH bevatten. Hoewel de algemene tekst Grieks is, is het tetragrammeton geschreven in wat moderne geleerden “Paleo-Hebreeuwse” letters noemen, wat impliceert dat de oude Hebreeën een vroeg eigen schrift hadden. Maar de letters zijn eigenlijk Fenicische karakters. Hoe dan ook, een van deze perkamentfragmenten dateert van tussen 50 voor Christus en 50 na Christus. De andere is gedateerd in de eerste eeuw na Christus, maar het zou vóór 68 na Christus moeten zijn toen de rollen werden begraven. Het vinden van het tetragrammeton in de Griekse Septuaginta-tekst is bijna hetzelfde als het vinden van de Heilige Graal voor iemand die wil geloven dat God een heilige naam heeft. Deze fragmenten hebben de jahwisten gesteund, wie kan ze aanwijzen en zeggen: “Kijk, dit bewijst dat het tetragrammeton werd gebruikt in de OORSPRONKELIJKE Septuaginta!” In hun rechtbank kunnen ze trots gaan zitten en zeggen: “De verdediging rust. Zaak gesloten.” Ze hebben vervolgens de Griekse Septuaginta-teksten van de Sinaiticus- en Vaticanus-manuscripten als gebrekkig bestempeld, ervan uitgaande dat het tetragrammeton opzettelijk was verwijderd. Als de jahwisten gelijk hadden toen ze de conclusie trokken dat JHWH in de oorspronkelijke Septuaginta stond, zou ik me persoonlijk verontschuldigen voor mijn kritiek erop en die heilige naam voor God met oprecht enthousiasme eren. Maar wacht even. Er is meer aan dit verhaal en het ondersteunt een tegenovergestelde conclusie. De verdediging rust. Zaak gesloten.”

Laten we niet vergeten dat de Edomieten de Tempel van Jeruzalem en de religie meer dan een eeuw voor Christus overnamen. Laten we ook begrijpen dat de Dode Zeerollen verzamelingen zijn van zeer uiteenlopende geschriften van alle soorten, waarvan sommige afkomstig zijn uit privébibliotheken van inwoners van Jeruzalem, maar de meeste uit de tempel van Jeruzalem, zoals blijkt uit de inventaris van de koperen rollen, met een opsomming van vele rollen langs met te verbergen tempelschatten. De rollen werden in 68 na Christus begraven omdat de Edomieten van Jeruzalem (de Joden) door Rome werden aangevallen. Ze begroeven hun kostbare geschriften omdat dergelijke schriftproducten zeer waardevol waren – geen drukpersen! De Edomieten hadden Jeruzalem ingenomen en hadden de ware Israëlieten vervolgd en onderdrukt, en de meesten van hen de stad uit verdreven naar de rand waar velen van hen in armoede leden. Dus deze rollen zijn meestal, waarschijnlijk ALLEMAAL, van Edomieten die de Hebreeuwse religie hadden veranderd in hun Talmoedische farizeïsme. Het lijkt erop dat ze oudtestamentische teksten aan het veranderen waren om JHWH te lezen waar de originele Septuaginta “God” of “Heer” had. De perkamentfragmenten bewijzen dus NIET dat de originele Septuaginta het tetragrammeton gebruikte. Integendeel, de Griekse tekstteksten hebben de neiging om te bewijzen dat er nog geen Hebreeuwse teksten waren gemaakt, terwijl de Joden simpelweg hun JHWH vervingen door de Griekse Theos of Kurios. De Dode Zeerollen zijn misschien wel de allerbeste bevestiging dat het Oude Testament tot latere eeuwen na Christus alleen in het Grieks bestond. [ Opmerking: het Qumran-complex was nooit een Essene-verbinding met een scriptorium; het was een militair fort met uitzicht op de Dode Zee. De rollen zijn gevonden in grotten van het noordwesten van Qumran helemaal naar het zuiden tot Masada, bijna veertig mijl verderop. En, op enkele uitzonderingen na, zijn alle Dode Zeerollen in het Grieks geschreven; Tempelschrijvers waren nog maar net begonnen met het vertalen van enkele Griekse geschriften in hun nieuwe Hebreeuwse schrift. ]

Mijn eigen persoonlijke conclusie is sterker dan ooit, dat de Edomitische Joden zich opnieuw iets waardevols van Israël hebben toegeëigend en Jezus’ schapen hebben misleid om de naam van hun heidense heer, Jahweh, aan te roepen. Ik zou onze mensen willen smeken om zeer achterdochtig te zijn over alles wat Edomieten ons aanbieden, vooral hun zogenaamde Hebreeuwse vertaling van ons Oude Testament, die masoretische tekst die de heilige naam van HUN heer laat zien.

Als u geïnteresseerd bent in een studie van de vele heilige namen die de joodse mystici gebruiken, zou ik een boek aanraden, Gates of Light , van rabbijn Joseph Gikatilla, die werd geboren in 1248 n.Chr. Het boek werd in 1994 gepubliceerd als een van de Bronfman Library of Jewish Classics. Hier zijn een paar citaten uit het boek.

“Gates of Light is een encyclopedie van Gods Namen, evenals een kaart die de verbanden onthult tussen de woorden in de Thora en de Namen van God.” (p. xvii)

“De onuitsprekelijke Naam YHVH vertegenwoordigt Gods kern en bewijst Gods rechtstreekse band tussen Zijn kern en het Joodse volk. ” (p. xix)

“Degene die weet welke naam van God hij moet smeken om wat hij wenst, is als iemand die de spreekwoordelijke sleutels tot het koninkrijk heeft.” (pag. xx)

“Zij die willen dat hun behoeften worden vervuld door de Heilige Namen te gebruiken, moeten met al hun kracht proberen de betekenis van elke Naam van God te begrijpen zoals ze zijn vastgelegd in de Thora, namen zoals EHYE, YH, YHVH, AdoNaY, EL, ELOH, EloHIM, ShaDaY, TZVAOT. Men moet zich ervan bewust zijn dat alle namen die in de Thora worden genoemd, de sleutels zijn voor alles wat een persoon nodig heeft in de wereld.” (blz.5)

“je moet weten dat er vierenvijftig vierletterige Namen verbonden zijn met YHVH die samen tweehonderdzestien letters vormen. Deze vierenvijftig Namen bevatten het geheim om te putten uit de kracht van alles wat in de wereld bestaat; ze zijn als de ziel van de tweehonderdzestien letters die zijn opgenomen in de verzen [van Exodus 14:19-21] Alles wat geschapen is, is opgenomen in deze vierenvijftig namen, en deze namen zijn de middelen om de behoeften van elk schepsel te vervullen door de tussenkomst van AdoNaY.” (blz. 15)

Welnu, dat zou u een idee moeten geven van wat de heilige namen betekenen voor de Edomitische joden, zelfs vandaag nog. Het bedroeft me diep dat veel goede Christenen zich afkeren van het Grieks (dat IEDEREEN sprak in de tijd van Jezus in het hele Midden-Oosten omdat Alexander het had gedwongen) naar de Aramese of pseudo-Hebreeuws/Joodse namen voor Jezus en voor God. Aramees is een taal van de Afro-Aziatische taalboom, niet de Indo-Europese boom die onze voorouders gebruikten vanaf hun tijd in de tuin van Eden, verder door Sanskriet, Fenicisch, Grieks en ten slotte de Germaanse talen en Engels. Het zogenaamde “Hebreeuws” is een bastaardtaal die zich ontwikkelde tijdens de gevangenschap toen de Israëlieten hun moedertaal Fenicische taal vermengden met het Aramees van hun ontvoerders. De Hebreeuwse taal had zelfs nooit een alfabet totdat het Herodiaanse schrift werd uitgevonden in de tijd van Christus, dus het Oude Testament kon er niet eerder in geschreven zijn. De Aramese talen waren inheems in het Kaïn-ras dat vóór de immigratie van de nakomelingen van Noach naar de Sumerische regio (Babylon) migreerde. Zonder beter te begrijpen minachten veel van onze mensen de taal van Gods ras in de Bijbel en kiezen ze de taal van Christus’ vijanden, het ras van Satan van Kaïn en van Edom / Ezau. Onze Bijbel heeft NOOIT dergelijke magische praktijken gepromoot, en er is ook geen enkele aanwijzing dat God een soort heilige naam heeft die op zichzelf een kracht heeft. Al die onzin komt van de joden, en ze moeten lachen als ze zien hoe goede christenen hun godslasterlijke ‘namen’ vereren.

Wat de naam van God betreft, onze Indo-Europese taaltraditie heeft een indrukwekkende en consistente geschiedenis. In het Sanskriet was de naam dyus; in het Fenicisch & oud Brits was het dias ; in het Grieks was het theos en zeus; in het Latijn was het deus . Het woord JHWH kwam pas in bijna 1000 na Christus in onze Bijbel toen de masoretische tekst (MT) in het Hebreeuws werd voltooid en aan de rooms-katholieke kerk werd gepresenteerd als de authentieke originele taal en tekst van het Oude Testament. De oostelijke helft van het christendom verwierp destijds de tekst als frauduleus en behield de Griekse Septuaginta van 285 v.Chr., Die ze nog steeds gebruiken.

De naam “Jezus” is de juiste Engelse uitspraak voor Zijn ware Griekse naam IESU. De Aramese uitspraak voor IESU is “yahshua.” Die Aramese naam wordt dan in het Engels vertaald als Joshua. Het was een IESU die de Israëlieten over de Jordaan leidde naar Kanaän, hun beloofde land. En het zal weer IESU zijn die Gods volk van dit koninkrijk van de wereld naar het koninkrijk van de hemel leidt. Het is een vergissing om de Aramese uitspraak te gebruiken, namelijk “yahshua”. Jezus, zijn discipelen en alle anderen spraken Grieks. Sommige van de Kaïn-rassen die hun buren waren, behielden hun moedertaal, het Aramees, samen met de gemeenschappelijke taal Grieks. Zeker, Jezus en zijn vrienden kenden een beetje Aramees (Hij sprak er zelfs een zin over vanaf het kruis, Eli, Eli, lamasabachthani , was een generieke naam voor God. Maar Grieks was hun eerste taal omdat het op natuurlijke wijze was geëvolueerd uit de Fenicische taal van hun voorouders. Degenen die beweren dat de eerste taal van Jezus Aramees was, hebben het gewoon bij het verkeerde eind. Grieks is de taal van ons volk.

Uiteindelijk is de pleidooi voor of tegen de heilige naam JHWH meestal indirect. Er is weinig materieel bewijs om de Edomitische bewering te ondersteunen dat de naam zelfs maar bekend was bij een patriarch of in een oud geschrift voorkwam. Er was geen Hebreeuwse taal tot na de gevangenschap en er was geen Hebreeuws alfabet tot het Herodiaanse schrift dat werd uitgevonden vlak voordat Jezus arriveerde. Er was geen Hebreeuwse oudtestamentische tekst tot 1000 na Christus. Het idee van een heilige naam was onbekend bij Josephus en Philo. De naam JHWH werd nooit gebruikt in de Griekse Septuaginta van 285 v.Chr. Misschien wel het meest overtuigende argument tegen het gebruik van de heilige naam is dat het deel uitmaakt van de religie van een mensenras dat beruchte leugenaars zijn, zoals Jezus hen beschuldigde in Johannes 8:44. Ook, er is geen plaats in de hele Bijbel dat God ooit een persoonlijke naam voor Zichzelf heeft voorgesteld, en er is zeker geen gunstige ondersteuning van een religie van magie ter wille van het bereiken van wereldse verlangens. Ten slotte komt de naam JHWH uit de Afro-Aziatische taalfamilie, niet uit de Indo-Europese (Arische) familie die de taallijn is van Adam, Noach, Abraam en Israël. Ik zou graag informatie ontvangen van iedereen die enig indirect bewijs zou kunnen suggereren ter ondersteuning van de heilige naam JHWH als authentiek voor Israëlieten vóór de ballingschap.

Voor christenen, namelijk degenen die beweren dat Jezus Christus hun Heer en Verlosser is, wordt deze hele heilige naam-kwestie waarschijnlijk eenvoudigweg opgelost door te onderzoeken wat Jezus erover zei. Als het belangrijk was, zou Hij het zeker hebben aangepakt! Helaas, dat deed hij niet; hij heeft het nooit genoemd. Hij raadde ons aan om God Vader te noemen. Nooit liet Hij doorschemeren dat er een magische naam zou kunnen zijn die slechts bij een paar mensen bekend zou zijn en nooit zou worden uitgesproken. Aangezien Jezus Gods eigen Zoon was, zou Hij dan geen persoonlijke naam voor Zijn Vader hebben geweten? Zou Hij dat niet met Zijn discipelen hebben gedeeld? Of was het te heilig en geheim voor hen? Trouwens, als we een persoonlijke relatie met God willen, is het woord ‘Vader’ dan niet persoonlijker dan een formele naam? Het verbaast me dat sommige mensen erop staan ​​om van een of andere geheime naam een ​​religie te maken,

De conclusie van deze zaak wordt dus aan elke persoon als individu overgelaten. Als je je aangetrokken voelt om de heidense god van de Edomieten aan te roepen, heb je misschien je juiste plaats in het eeuwige programma gevonden. Als je het gevoel hebt dat de hoogste vorm van religie het zoeken naar wereldse rijkdom is en het gebruik van technieken en rituelen, dan voel je je misschien zelfs aangetrokken tot de magie van Kabbalah. Maar als je het gevoel hebt dat je spirituele relatie met God persoonlijk en intiem is en iets dat verder gaat dan rituelen, wereldse zorgen en magische namen, dan zul je je waarschijnlijk meer aangetrokken voelen tot Jezus als je Heer. Jezus zei in het laatste hoofdstuk van Zijn openbaring aan Johannes: “Laat de onrechtvaardige nog steeds onrechtvaardig zijn, en de vuile nog vuiler, en laat de rechtvaardige nog gerechtigheid doen, en laat de heilige nog heilig zijn. “Het is niet mijn wens om iemand ergens van te overtuigen; Ik geef alleen wat informatie ter overweging. Ik bied niets te koop aan en heb geen gevestigd belang bij wat God ook maar verkiest te doen met mijn werk. Zoals mij vrijelijk is gegeven, zo geef ik vrijelijk. Je mag overwegen wat ik zeg, of niet. De zaak is tussen jou en je God, wie van hen je ook kiest.

door RH,

Aanvulling:

Het volgende is een brief die ik schreef aan een jahwist met wie ik gedurende een periode van maanden heb gecorrespondeerd. Hij presenteerde me alle argumenten die de jahwistische claim van heilige naam ondersteunen. Maar die argumenten waren oppervlakkig en gemakkelijk weerlegd door historisch bekende feiten. Enigszins bewerkt, hier is de kern van die brief.

Beste . . . . . . . . ,

Ik wil u bedanken voor het bespreken van de yahweh-kwestie met mij het afgelopen jaar. Ik heb veel geleerd. Het was mijn enige echte kans om het denken van een jahwist te onderzoeken, en het was een soort eye-opener voor mij. Ik heb slechts een paar jahwisten eerder gekend en ontdekte dat geen van hen bereid was hun religie met bewijzen te verdedigen. Jij hebt mij tenminste het bewijs geleverd dat je had, dat allemaal gemakkelijk weerlegd kon worden. Ik heb je laten zien dat er uit oude archieven bewijs is dat het tetragrammeton de naam was van een van de Edomitische goden, maar er is geen bewijs dat Israël ooit dezelfde god deelde. Uit de Bijbel kunnen we opmaken dat ze dat zeker niet zouden doen delen dezelfde god. We weten dat Esau in het Kaïn-ras huwde en hun heidense religie overnam, die eigenlijk bij Kaïn zelf was ontstaan, in de aanbidding van zijn vader, Satan, destijds Enlil genoemd , maar in latere eeuwen Bel. Voor een studie van het heidendom, zie heidendom . We weten uit de Bijbel dat bijna alle naburige rassen rond Israël Bel aanbaden, oftewel Baal. Maar als men de vele namen van godheden van die volkeren bestudeert, wordt het erg verwarrend. De namen van de godheden varieerden enorm, waarbij elke natie zijn eigen namen koos, ook al was de basisreligie redelijk consistent. Hoe dan ook, ik zeg gewoon dat de Edomieten een van de naties/families waren die Satan aanbaden door middel van die heidense religie. Gezien dat feit leren we vervolgens uit Egyptische archieven dat een van de Edomitische godheden JHWH heette. Op hun lijst van godheden vermeldden de Egyptenaren niet dat de Israëlieten (die daar in die tijd van 1400 v. Chr. een grote aanwezigheid waren) dezelfde god vereerden. Verder is er geen bewijs dat Israël ooit de naam JHWH heeft gebruikt. De naam komt vervolgens voor in de Dode Zeerollen die rond 70 na Christus door Edomieten werden begraven . Nog steeds geen indicatie dat de Grieks sprekende Israëlieten het woord ooit hebben gebruikt. In plaats daarvan vinden we in de Griekse Septuaginta van 285 v.Chr. geen aanwijzing dat er ooit een persoonlijke naam door de Almachtige God is opgeëist. Vervolgens, ongeveer 1000 na Christus, de masoretische “Hebreeuwse” tekst van het OT verschijnt, gemaakt door de Edomitische joden, komt de naam JHWH vaak voor. Welnu, het rooms-katholicisme accepteerde die valse joodse tekst als authentiek en als de oorspronkelijke taal van de oude bijbelmensen. De oostelijke helft van het christendom deed het toen niet en heeft het ook nooit als iets anders dan bedrog geaccepteerd. Wat er gebeurde, is begrijpelijk als we ons realiseren dat de roomse kerk vanaf de tijd van Constantijn (325 n.Chr.) door joden werd beïnvloed en dat veel pausen tot joden werden toegelaten. Dus accepteerden ze de fraude. Vervolgens zien we in de middeleeuwen dat de Kabbalistische tak van de Joodse Talmoed-religie de naam gebruikte als hun belangrijkste van vierenvijftig godheidsnamen. Toch is er geen bewijs dat Israëlieten of christenen het ooit hebben gebruikt.

Toen de protestantse hervormers enkele van de flagrante en meest godslasterlijke leringen van de heidense roomse kerk corrigeerden, gingen ze niet in op het tekst-taalprobleem van de Schriften, omdat ze er in de eerste plaats in geïnteresseerd waren om bijbels voor het gewone volk te laten drukken. Helaas werd de masoretische tekst gebruikt voor het OT en vormt nog steeds de basis van Engelse versies die allemaal worden gedrukt door joodse uitgeverijen. Men moet zoeken naar een exemplaar van de Bijbel die Jezus gebruikte, namelijk de Griekse Septuaginta (Brenton’s vertaling uit 1851 is verkrijgbaar bij CBD, “www.christianbook.com”).

Als je echt geïnteresseerd bent in het onderzoeken van die yahweh-naam, zou het de moeite waard zijn om een ​​boek te kopen met de titel GATES OF LIGHT , met als ondertitel “Sha’are Orah” door rabbijn Joseph Gikatilla, geboren in 1248 n.Chr., in het Engels vertaald door Avi Weinstein. Het boek “is een encyclopedie van Gods Namen, evenals een kaart die de verbanden onthult tussen de woorden in de Thora en de Namen van God.” (blz. xvii). Hij zegt op p. xx: “Degene die weet welke naam van God hij moet smeken om wat hij wenst, is als iemand die de spreekwoordelijke sleutels tot het koninkrijk heeft.” Op pagina 5 vervolgt hij:”… degenen die aan hun behoeften willen voldoen door de heilige namen te gebruiken, moeten met al hun kracht proberen de betekenis van elke naam van God te begrijpen zoals ze zijn vastgelegd in de Thora, namen zoals EHYE, YH, YHVH, ADoNaY, EL , ELOH, EloHIM, ShaDaY, TZVAOT. Men moet zich ervan bewust zijn dat alle namen die in de Thora worden genoemd, de sleutels zijn voor alles wat een mens nodig heeft in de wereld.” Op pagina 15 zegt hij over ADoNaY: “Daarom wekt de naam gezag en het is de rechtmatige Naam van de Meester van de aarde door de macht die is geïnvesteerd door de Naam YHVH die daarin woont.” De meeste christenen weten van wie Jezus zei dat hij de heer van deze wereld was! Het lijkt erop dat rabbijn Gikatilla het ook wist.

Dus, waar zijn we nu? Sommige personen hebben de naam JHWH uit het OT van de Edomitische Jood overgenomen als hun heilige naam voor God. Het oude bewijs wijst erop dat die naam een ​​god is van de heidense Edomieten, een naam die ze naar Jeruzalem brachten toen ze de tempel overnamen tijdens de Herodiaanse periode voorafgaand aan Christus. Jahweh is, volgens ALLE bewijzen, een god van de Edomieten, en in hun heidense religie zou dat Satan zelf zijn.

Christenen zoals ik denken vaak dat mensen in de oudheid die heidense goden aanbaden dom of simpel moeten zijn geweest, maar we hebben het mis als we zo denken. Degenen die de god van Kaïn aanbaden, kenden de realiteit van zijn aanwezigheid in hun leven en kenden zijn macht. Hij die over het koninkrijk van de wereld regeert, is inderdaad een machtige god, aangezien hij het goddelijke plan van de Almachtige door de eeuwen heen negatief dient. Spoedig zal hij worden omvergeworpen, en dan is er geen Jahweh meer! Jezus zal ons naar het koninkrijk der hemelen leiden en we zullen vrij zijn van de invloed van de grote bedrieger, die archetype leugenaar over wie Jezus sprak in Johannes 8:44.

Van een dienaar van Jezus, RV, januari 2006

BIJVOEGSEL:

(1) In de uitgave van BIBLICAL ARCHEOLOGY REVIEW van mei/juni 2001 staat een artikel van Ephraim Stern, getiteld PAGAN YAHWISM , The Folk Religion of Ancient Israel , beginnend op pagina 21. Het artikel begint met “De Bijbel stelt zich de religie van het oude Israël voor als zuiver monotheïstisch. En ongetwijfeld waren er Israëlieten, vooral degenen die banden hadden met de Tempel van Jeruzalem, die strikte monotheïsten waren. Maar het archeologische bewijs (en ook de Bijbel, als je het goed genoeg leest) suggereert dat het monotheïsme van veel Israëlieten verre van was. puur… Sommige Israëlieten geloofden dat Jahweh een vrouwelijke partner had. En veel Israëlieten riepen de goddelijkheid aan met behulp van afbeeldingen, vooral beeldjes. Ik noem deze Israëlitische religie Heidens jahwisme .

Het archeologische bewijs dat we zullen bekijken, komt grotendeels uit Juda in wat in archeologische termen bekend staat als de Assyrische periode, de periode van 721 v Chr, toen de Assyriërs het noordelijke koninkrijk Israël verwoestten, tot 586 v Chr, toen de Babyloniërs Jeruzalem veroverden, verwoestten de Tempel en maakte een einde aan de Davidische dynastie in Juda.”

Het lange artikel bevat veel informatie over de opgravingen en hun vondsten, waaronder een foto van drie beeldjes die de bovenhelft zijn van vrouwen die hun grote naakte borsten met hun handen omhoog houden. Deze vrouwelijke figuren stellen de gemalinnen van Jahweh voor. Het was gebruikelijk onder de buren van Israël dat elke godheid zijn eigen gemalin had, die allemaal bekend waren onder de gebruikelijke namen “Asherah” of “Ashtoreth” of “Astarte.” De beeldjes op de foto in dit artikel zijn asjera’s van Jahweh. We weten dat God ervoor zorgde dat de Israëlieten uit hun land werden verdreven vanwege hun afvalligheid, waaronder het vereren van heidense godheden zoals Tammuz en blijkbaar JHWH volgens dit bewijs. Dit recente archeologische bewijs geeft aan dat afvallige Israëlieten zich vóór de ballingschap tot JHWH moeten hebben gewend, een feit dat ons helpt de reden achter Gods toorn en Israëls daaropvolgende ballingschap te begrijpen. Het is ronduit verbazingwekkend dat mensen zich tegenwoordig gedwongen voelen om de fatale fout van onze voorouders te herhalen.

(2) De uitgave van BIBLICAL ARCHEOLOGY REVIEW van november/december 2001 bevat een reactie op bovenstaand artikel door een andere archeoloog, die met betrekking tot enkele gevonden inscripties zegt : De belangrijkste teksten, de zegeningen ‘aan Jahweh en zijn Asjera’ zijn in feite het standaardformaat voor de opening van een zakelijke brief.”

Als we ons vandaag die afgodische cultuur proberen voor te stellen, kan een scepticus zich dan afvragen of het ol Yah trots maakte om een ​​afgod van zijn naakte vrouw op Israëlitische altaren te zien?

Het lijkt onomstotelijk dat alle bewijzen bevestigen dat de persoonlijke naam JHWH werd geleend van de heidense buren van Israël tijdens de gevangenschap door de Israëlieten die ook veel leenden van de Chaldeeuwse mysteriescholen voordat ze terugkeerden naar Jeruzalem met een religie die terecht het Babylonische talmoedische farizeïsme werd genoemd . Egyptische archieven verbinden JHWH met enkele van Israëls buren, maar niet met Israël. Je hoeft alleen maar het Oude Testament te lezen om te begrijpen dat de God van Israël een jaloerse God was die door andere naties werd erkend als uitsluitend de God van Israël en niet de hunne. Welke geleerde wil speculeren dat de God van Israël werd overgenomen door andere naties die vijanden van Israël waren? Ik zou willen voorstellen dat moderne individuen die zich gedwongen voelen om die heidense godheid te aanbidden, net zo goed zijn Asherah naast hem op hun altaren kunnen plaatsen. Maar, voor degenen die er om geven wat Gods waarheid werkelijk is, laat ze enig geloofwaardig bewijs presenteren dat JHWH echt een juiste naam was voor de God van Israël in de tijd vóór de ballingschap.

En voor degenen die denken dat de Hebreeuwse taal de taal van onze aartsvaders was, waar is enig bewijs om dat te ondersteunen? Het bestaat niet. Overweeg dit. De Edomitische joodse masoreten besteedden driehonderd jaar aan het voorbereiden van de masoretische tekst (MT), naar verluidt alleen door de woorden te scheiden en diakritische tekens toe te voegen. Heeft een geleerde gevraagd uit welk manuscript de masoreten werkten om hun MT te maken? Aangenomen wordt dat ze moeten hebben gewerkt vanuit een oud Hebreeuws manuscript. MAAR, de vierkante letter Herodiaanse schrift werd pas uitgevonden in de eeuw voordat Jezus werd geboren. En er is GEEN bewijs dat er enig Oud Testament in de Hebreeuwse taal of het Herodiaanse schrift bestond in de tijd van Jezus. Joodse geleerden zoals Philo en Aristeas de Exegeet gebruikten uitsluitend de Griekse Septuaginta voor hun exegetische werk, ervan uitgaande dat de geheimen voor het begrijpen van Gods communiqué in de Griekse woorden en nuances van die woorden zaten. Wat meer is, ze verwezen niet naar, noch hinten ze naar enig bestaan ​​van enige Hebreeuwse tekst die authentieker zou kunnen zijn. In feite liet GEEN enkele schrijver uit de oudheid doorschemeren dat er een dergelijke tekst bestond.

Het is ongelooflijk raadselachtig dat er individuen zijn, die doen alsof ze oprecht geloven, die zich niets aantrekken van historische feiten. Integendeel, ze nemen overtuigingen aan voor hun religies ondanks sterke conflicten tegen hen. Net als bij een groot deel van het heersende stromingschristendom, overtroeft religie de feiten.

door onderzoeker RH, juli 2005

(Ed.: De Masoretische Tekst is de vroeg-Middeleeuwse Hebreeuwse tekst van de joodse Bijbel. Het omvat niet alleen de boeken van de joodse canon, maar is ook de letterlijke tekst van die boeken, inclusief vocalisatie en accentueringen ten behoeve van zowel voorlezing in het openbaar als voor persoonlijke studie. Wikipedia)

20221031 Over het boek het satanisch rijk en het traceren van de pedofiele bloeddorst van de regerende elite

via pedoempire zie daar links en afbeeldingen, google translate

GEPLAATST OP 4 OKTOBER 2017

Hoofdstuk 3: Het traceren van de pedofiele bloeddorst van de regerende elite voor kinderen van de oudheid tot vandaag

Amazon Kindle

(Nb.: ik deel dit, niet omdat ik het met alles eens ben, maar wel om bekendheid te geven aan het bestaan van seksuele monsters)

Veel van de planetaire controleurs zijn bloedvretende pedofielen, parasitaire monsters die letterlijk en roofzuchtig de 8 miljoen vermiste kinderen over de hele wereld voeden. [1] Wereldwijde netwerken voor kindersekshandel genereren enorme winsten, gerund door ’s werelds machtigste individuen. Een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2014 schat dat tweederde van de jaarlijkse winst van dwangarbeid afkomstig is van seksuele slavernij, wat neerkomt op $ 99 miljard USD per jaar. [2] En van die $ 99 miljard wordt het meeste geproduceerd uit het bloed, zweet, tranen en vlees van hulpeloze minderjarige kinderseksslaven die verstrikt raken in wereldwijde smokkelbendes die worden beheerd door dezelfde duivelse mondiale elite. Aan de top van de heersers van deze planeet bevinden zich 13 familiebloedlijnen, waaronder de Rothschilds en Rockefellers evenals Europese royalty’s, [3] die duizenden gecompromitteerde, omgekochte en gechanteerd marionetpolitici, bankiers, rechters, CEO’s, militaire generaals, entertainers, topniveau spionnen en politiechefs.

Gechanteerd pedofiele politici, [4] [5] van wie velen bekende gekozen vertegenwoordigers zijn die uiterst belangrijke posities bekleden in vrijwel elke nationale regering, vooral in het Westen, zijn insulaire beschermd gebleven en immuun voor onderzoek en vervolging. [6] Waarom? Omdat degenen die deze wereldwijde kinderseksnetwerken runnen, zowel hen als de wetshandhaving en de hoge rechtbanken internationaal controleren. [7] Pedofielen worden uitbetaald onder elitaire denktanks als de Council on Foreign Relations, de Trilateral Commission, de Bilderbergers en verschillende geheime organisaties zoals Yale’s Skull and Bones Society, 33e graad en hogere vrijmetselarij en de geheime jezuïeten. Het komt erop neer dat te veel van deze “oprechte” leden twee verschillende levens leiden, het ene is dat hun openbare leven hun gerespecteerde reputatie als zogenaamde ambtenaren hooghoudt, en het andere is hun geheime donkere leven als satanische aanbidding, bloeddorstige kinderverkrachters en moordenaars. Pizzagate en de Podestas en Clintons, [8] de Weiners en Jeffrey Epstein zijn slechts het topje van de ijsberg [9] voor deze pedofiele wereld met zwarte gaten die al eeuwenlang over deze planeet heerst.

Met de Pizzagate van vorig jaar die het Pedogate-schandaal van dit jaar werd en deze kwaadaardige kakkerlakken als nooit tevoren blootlegde, [10] 2017 vindt deze duivelse elite verwoed op weg naar de heuvels, koopt privé-eilanden [11] en duikt ondergronds onder, [12] terwijl ze zich agressief gedraagt ​​boven om de week grond met valse vlaggen [13] en met de dag wanhopig de mensheid van de klif van de dag des oordeels duwend, dichter bij een wereldoorlog en een wereldwijde economische ineenstorting. [14] Het vervalsen van geënsceneerde evenementen is een onheilige herrie geworden van het regeringstheater. [15] Met de aandacht van de publieke massa afgeleid en gedwongen in beslag genomen door alledaagse tekenen dat onze wereld snel uit elkaar lijkt te vallen, hopen wanhopige monsters die bang zijn de controle te verliezen op hun zonden tegen onze kinderen die worden overstemd door de door de elite gefabriceerde storm van aardse chaos, schok en ontzag lawaai en escalerende terreur van aanhoudend geweld, oorlog en uiteindelijke wereldwijde vernietiging. [16]

Hoewel de pedofilie-epidemie ons momenteel nooit dichter bij het berechten van de hordes schuldige kinderverkrachters heeft gebracht [17] , is het geen toeval dat we als mensensoort ook nog nooit zo dicht bij zelfvernietiging zijn geweest. [18] Voordat de psychopathische criminelen die alleen maar minachting hebben voor de mensheid worden neergehaald, zijn ze vastbesloten om eerst Trump en Poetin en de rest van ons te vernietigen, [19] de wereldbevolking drastisch te verminderen door hun verdeel en heers, [ 20] snelle moordmethoden [21] van oorlog en geweld met behulp van hun “Russen deden het”-verzinsel als hun valse pretentie. [22] Als de door Illuminati gecontroleerde diepe staat het voorgestelde geallieerde partnerschap dat door Trump en Poetin is gesmeed om echt tegen het globalisme te vechten, niet kan breken of vernietigen, heeft de diepe staat ISIS-terroristen en de kinderverkrachters en -moordenaars gecreëerd als de planetaire heersers van chaos en vernietiging, verwachten alleen te zien meer uitvluchten, valse vlaggen en destabiliserend geweld dat de mensheid wereldwijd is aangedaan door economische ineenstorting en wereldoorlog. Wat betreft hun dode lichamen, is het laatste wat de heersers van deze aarde willen, vrede en voorspoed voor ons mensen.

Dit hoofdstuk analyseert en onthult door de geschiedenis heen de zeer duistere, sinistere, meest flagrante gruweldaden tegen de mensheid – de verachtelijk zieke, vraatzuchtige eetlust die planetaire controleurs hebben gehad voor het vlees en bloed van kinderen. [23] Net als de demonische vampiers die ze zijn, wordt het bloed van de onschuldigen letterlijk het levensbloed dat hun eigen vitaliteit, kracht en bloeddorst verjongt om demonisch en dwangmatig te smullen van nog meer van hun gerichte weerloze prooi. De elite is al lang op de hoogte van de juistheid van de laatste wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen die de ongelooflijke voordelen bevestigen die worden behaald door het consumeren van gezonder bloed van jonge mensen dat de vitaliteit herstelt, hen helpt het verouderingsproces om te keren en hun zoektocht naar eeuwig leven te versterken. Het wordt op dit moment alleen maar meer openbaar gemaakt als onderdeel van de bedrieglijke strategie van de elite om de massa te conditioneren om de oude praktijk van de controleurs om kinderen uit te buiten voor hun vlees, bloed en interne organen te accepteren, [24] parallel aan hun zoektocht om pedofilie te normaliseren en legaliseren als gewoon een andere variant van dezelfde demonische agenda. De rest van dit hoofdstuk concentreert zich op deze systematische kinderverkrachting, moord en bloedoffers door de geschiedenis heen, van de oudheid tot het heden.

Oude praktijk van het offeren van mensen en kinderen

Door de eeuwen heen hebben vele culturen uit vrijwel alle uithoeken van de wereld zich schuldig gemaakt aan de schandelijke praktijk van het offeren van kinderen en/of mensen. [25] Gebaseerd op recentelijk ontdekt bewijs, zou het oude Griekenland de laatste beschaving kunnen zijn die is ontdekt om kinderoffers te brengen. [26] De overblijfselen van een tienerjongen werden afgelopen augustus gevonden op een geïdentificeerde locatie die gewoonlijk is gereserveerd voor het offeren van dieren aan Zeus. Andere bekende oude culturen die terugvielen in het offeren van medemensen in het Midden-Oosten zijn de Egyptenaren, de Mesopotamiërs, de Babyloniërs, de Kanaänieten, de Ammonieten, de Israëlieten, de Carthagers in Noord-Afrika, [27] in Europa de Etrusken (uit het Italiaanse Toscane regio) [28] en de Kelten van de Britse eilanden,[29] in Pacifisch Azië de Chinezen, [30] de Japanners, [31] de Koreanen [32] en Hawaiianen, [33] en in Midden- en Zuid-Amerika de Azteken, de Maya’s en de Inca’s. [34] Het offeren van kinderen lijkt inderdaad een gangbare praktijk te zijn die soms toeneemt tijdens de neergaande ineenstorting van verschillende beschavingen door de geschiedenis heen.

In de afgelopen decennia is er onmiskenbaar archeologisch/wetenschappelijk bewijs aan het ontstaan ​​dat duidelijk aantoont dat buitenaardse beschavingen van andere sterrenstelsels naar de aarde migreerden en zich gedurende honderdduizenden en misschien zelfs miljoenen jaren vermengden met bestaande menselijke populaties, waardoor de status-quo-mythen van zowel religies als conventionele pseudowetenschap die ten onrechte beweren dat de menselijke oorsprong beperkt is tot slechts 5.000-10.000 jaar geleden. [35] [36] Andere technologisch geavanceerde zogenaamde intelligente buitenaardse soorten hebben hun aardse aanwezigheid door de eeuwen heen kunnen behouden, zowel in fysieke genetische hybride vorm als in puur bovennatuurlijke entiteiten die feitelijk een parasitaire, vampierachtige overlevingsbehoefte hebben om zich te voeden met de bijnieren. bloed van de jonge onschuldigen. [37] Of het nu krachtige Illuminati-ondermenselijke types zijn of lage demonische bovennatuurlijke krachten, beide gedijen op het vlees en bloed van weerloze kinderen. Deze diep verontrustende waarheid wordt in een later hoofdstuk in veel diepere analyse onderzocht.

Naast de geheime satanische praktijk van de illuminati die tegenwoordig azen op het bloedoffer van kinderen, is de oude gewoonte momenteel ook te vinden in plaatsen als India en Afrika, waar wordt aangenomen dat de zuiverheid en onschuld van kinderen de daders krachtiger, jonger en gezonder maken, [38] precies hetzelfde voorwendsel dat westerse satanaanbidders motiveert. Nu de cirkel rond is, concentreert dit hele boek zich op het bewijs dat satanische opoffering van kinderen die momenteel door sekten en geheime genootschappen in heel Europa en Noord-Amerika en daarbuiten worden beoefend, in het zicht verborgen samen met in elkaar grijpende wereldwijde kindersmokkelbendes, op tragische wijze overal wordt uitgevoerd deze planeet. En zijn lange geschiedenis herinnert ons er helaas alleen aan dat het nooit is gestopt.

(Nb.: het woord jood komt oorspronkelijk niet in de bijbel voor. Het waren Israëlieten en Judeeërs / judahieten. Ik heb eerder gedeeld over de herkomst van het woord jood, wie en wat ze zijn) De oude bijbelse voorouders van de Joden, de Israëlieten, verbrandden kinderen levend bij het altaar van Moloch. Uit het Oude Testament komt de Israëlitische krijger Jefta die verkondigt dat als hem de overwinning op zijn vijand wordt verleend, hij het eerste “wat dan ook” dat uit zijn huis komt, zal offeren om hem bij zijn terugkeer te begroeten. [39] Het was toevallig zijn maagdelijke dochter en in tegenstelling tot Abraham kwam God deze keer niet tussenbeide en werd het Semitische kind rond 1125 v.Chr. geofferd. Het Oude Testament vermeldt niet precies hoe ze werd geofferd. [40] Maar volgens de voorgeschreven methoden voor het offeren van dieren, zou Jefta of de tempelpriester de keel van de dochter doorsnijden, haar bloed laten wegvloeien, haar armen, benen en hoofd afsnijden, haar romp in secties snijden terwijl ze bloed rond het altaar smeerden en haar vlees verbrandden… behoorlijk gruwelijk. Bovendien offerden verschillende andere Joodse koningen in het Oude Testament hun kinderen door ze levend te verbranden. Joden in Carthago in 300 voor Christus die Baäl aanbaden, beroofden ook hun kinderen. De praktijk om een ​​niet-joodse vreemdeling te ontvoeren, hem naar hun tempel in Jeruzalem te brengen, zijn lichaam in stukken te snijden en om de zeven jaar een niet-Jood te offeren, werd voor het eerst gedocumenteerd door de Griekse filosofen en historici Apion en Democritus in 168 voor Christus, ruim een ​​eeuw voor Christus. [41]

Dit volgende gedeelte behandelt een weinig bekend, weerzinwekkend hoofdstuk in de Joodse geschiedenis, waarbij incidenten worden blootgelegd waarbij bloeddorstige religieuze fanatici betrokken waren, die zich bezighouden met rituele mensenoffers om bloed af te tappen voor religieuze feestdagen.

Geritualiseerd Joods Bloedoffer (van Middeleeuwen – 21e Eeuw)

Sinds de Middeleeuwen zijn er in Europa, traditioneel in tijden van Pesach, de viering van de vrijheid van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte [42] , het vaakst geleid door lokale rabbijnen, Joden die regelmatig christelijke kinderen hebben ontvoerd en ritueel vermoord. Er zijn letterlijk honderden gedocumenteerde gevallen. [43] In Praag vermoordden in 1067 zes Joden een driejarig kind, waarbij ze zijn lichaam doorboorden om zijn bloed af te tappen dat vervolgens werd weggegeven aan andere Joden in een andere stad. [44] Minder dan 80 jaar nadat koning William Norman voor het eerst Joden naar Groot-Brittannië bracht in 1066, in het jaar 1144 in Norwich, arresteerden de Joden hun eerste christelijke kind genaamd William en kruisigden hem aan de vooravond van het Pascha-ritueel in symbolische replicatie van het doden van de koning van de christenen. Maar het familielid van het kind was de opgeleide monnik Thomas van Monmouth die een boek schreef over zijn vermoorde neef in een poging alle ouders te waarschuwen. [45] In 1290 werd in Oxford een andere Jood opgepakt na een rituele moord op een niet-Jood, met als gevolg dat een maand later in Engeland alle Joden voor de volgende vier eeuwen werden verboden. Spanje volgde later in 1492 het verbannen van al zijn Joden uit zijn grenzen.

Hoewel in het begin Joden over het algemeen naar West-Europa werden gebracht als belastinginners van de koningen en als eigendom van de monarchie beschouwden, [46] juridisch goed vertegenwoordigd door de beste advocaten die geld kon kopen, werden de Joodse kindermoordenaars zelden onschuldig bevonden. [47] De ontkenners beweren snel dat de Joden die schuldig werden bevonden, werden gemarteld om hun misdaden te bekennen. Maar door de wet op een later tijdstip de mogelijkheid gegeven om te herroepen wanneer ze niet onder dwang stonden, deden de meesten dat niet, gingen vaak naar hun executie en gingen nog steeds opscheppen over wat ze hadden gedaan, zichzelf trots beschouwend als loyale martelaren voor hun Joodse geloof, in plaats van zich te voelen wroeging of boos over vals beschuldigd te zijn.

Joden beschuldigden en berecht voor moord en schuldig bevonden, herhaalden methodisch dezelfde rituele misdaad, waarbij ze achtereenvolgens hun kindslachtoffers besneden en ze vervolgens systematisch martelden en kruisigden om hun bloed af te tappen dat werd gebruikt bij de ceremonie van Pesach-riten. [48] ​​Het christelijke bloed werd als ingrediënt gemengd met wijn voor ongezuurd Paschabrood. Bloed werd ook gebruikt in genezingsdrankjes en voor kabbalistenvloeken. Rabbijnen waren altijd aanwezig bij deze moorden om ervoor te zorgen dat het gewonnen bloed en vlees koosjer waren, waardoor het kon worden gebotteld en verkocht als handelswaar op de zwarte markt, niet anders dan de Israëli’s van vandaag als de drijvende krachten achter de internationale handel in menselijke organen . [49]

De meest beruchte van deze geritualiseerde gevallen in Europa vond plaats in Trent, Noord-Italië in 1475. De vermoorde jongen was Simon van Trente, die tot een paar jaar geleden een gevierde heilige was; dat is totdat het Vaticaan bezweek voor de Joodse gedachtecontrole PC-politie. Meer dan twintig van deze Joodse vermoorde kinderen werden heilig gemaakt. Gebaseerd op historische rechtbankverslagen en twee reeksen bekentenissen van de standaardprocedure door de beschuldigde Germaans sprekende Joden, concludeert een recente wetenschappelijke recensie geschreven door Ariel Toaff, die al het beschikbare bewijs analyseert, dat Simon op de vooravond van Pesach werd vermoord met het uitdrukkelijke doel van religieuze rituele offers. [50]

Toch is de term “bloedsprookje” de gebruikelijke Joodse praktijk en schijnbaar automatische reactie die botweg ontkent dat een van deze misdaden ooit heeft plaatsgevonden, ondanks dat zelfs Joodse historici en geleerden toegeven dat deze gruweldaden inderdaad hebben plaatsgevonden. [51] Een van die dappere critici is de gerespecteerde schrijver-journalist Israel Shamir, die scherpzinnig stelt dat als een kwestie van staatsbeleid de afgelopen jaren meer onschuldige Palestijnse kinderen op brute wijze zijn vermoord door Joden dan het totaal van alle christelijke slachtoffers sinds die tijd. de middeleeuwen. [52] Als gegeven het feit dat joden in koelen bloede de afgelopen jaren methodisch en massaal niet-joden hebben vermoord, waarom is het dan zo moeilijk te geloven dat joodse extremisten gedurende vele eeuwen minder kinderen als doelwit hadden en vermoordden omdat ze niet-joden waren? Omdat het een vervolgde Europese minderheid is die doordrenkt is van een starre Talmoedische traditie die niet-Joden degradeert tot een lage dierlijke status, is de onderliggende psychologische en historische dynamiek voldoende om de misdaden te drijven. [53] Professor Ehak Spinzak van de Universiteit van Jeruzalem verklaarde dat Talmoed-extremisten “geloven dat het Gods wil is om geweld te plegen tegen goyim” (heidenen). [54] Met de algemene ontkenning dat er ooit rituele moorden op christelijke kinderen hebben plaatsgevonden, kan het vermoeiende “antisemitische” allesomvattende label de berg bewijs niet van de hand doen.

Talmoedisch jodendom en kabbalisme smelten samen in satanische praktijk van NWO

De Joden die de leiding hadden over de tempels ten tijde van de bediening van Jezus Christus waren de Farizeeën die ook de Talmoedwet schreven. Toen Jezus zag hoe de Joodse leiders geldwisselaars waren die hun eigen volk uitbuitten met woeker en corruptie, [55] gooide Jezus in feite een duizelingwekkende aanval in hun niet zo heilige tempel, door koffers en tafels omver te werpen, en noemde het terecht een ” rovershol “, [56] en verwijst naar valse gelovigen (of het nu joden of christenen zijn) die hun religie praktiseren in een ‘ synagoge van Satan ‘. [57] Pas tijdens deze dramatische botsing vormde de rebel Jezus zo’n ernstige bedreiging voor corrupte autoriteiten dat uiteindelijk zijn lot bezegeld werd. [58] Met de Federal Reserve worden de particuliere centrale banken grotendeels gerund door Joden die rijker worden door fiat-geld uit het niets te drukken om rente te heffen en belastingen te innen om de rente terug te betalen op de non-stop oorlogen van bankiers, nu $ 20 biljoen in het rood, [59] ons debiteurenland en ongelukkig verbloede burgers zijn nog steeds woekerslaven . Helaas zijn de tijden in 2000 jaar helemaal niet veranderd [60] en nu de mensheid op de rand van totale zelfvernietiging staat, zijn de omstandigheden in onze tijd alleen maar slechter geworden.

Tussen de derde en zesde eeuw schreven ‘geleerde’ rabbijnen in het Hebreeuws hun mondelinge leringen en wetten op die volgens hen door Mozes aan hen waren overgeleverd, en noemden hun eindproduct de Talmoed, het heilige boek voor mensen van het Joodse geloof dat het Oude Testament vervangt . Toch is de Talmoed extreem hatelijk en racistisch, en roept hij schaamteloos joods supremacisme op . Directe citaten uit de Talmoed vertellen het verhaal gemakkelijk. [61] Joden krijgen de opdracht om niet-Joden te zien als dieren (Yebamoth 98a) en beesten (Baba Mezia 114b). [62] Zelfs de beste van de “goyim” zouden moeten worden gedood (Soferim 15). De Talmoedische wet moedigt Joden aan om heidenen te misleiden , op elke manier om voordeel te halen uit het eigen gewin van een Jood ten koste van niet-Joden, [63] zelfs zijn toevlucht nemen tot moord en overspel plegen als het kan worden gerationaliseerd als het beste voor de natie Israël.

Bovendien omvat de Thora , die als Joods geschreven wet wordt beschouwd, [64] blijkbaar pedofilie :

Als een volwassen man gemeenschap heeft met een klein meisje, is dat niets, want geslachtsgemeenschap hebben met een meisje jonger dan drie jaar is hetzelfde als een vinger in het oog steken (Ketubot 11b). [65]

… Geslachtsgemeenschap met een jongen jonger dan negen jaar wordt niet als een significante seksuele daad beschouwd… (Ketubot 11b).

Tien jaar geleden, toen Israëlische soldaten opnieuw een bloedbad aanrichtten tegen Palestijnen in Gaza, schreef de sefardische opperrabbijn Mordechai Eliyahu een brief aan de premier waarin hij pleitte voor willekeurige moord op burgervrouwen en -kinderen. [66] Helaas zijn veel te veel leden in de Knesset het daarmee eens en heeft de etnische zuivering als officieel apartheidsbeleid jaar na bloedig jaar ongestraft mogen voortslepen… Israël. Een andere prominente rabbijn, Ovadia Yosef, de geestelijk adviseur van de Shas, een religieuze fundamentalistische partij en belangrijkste coalitiepartner in de Israëlische regering, [67] herhaalde het dogma van de Talmoed en beweerde dat “het enige doel van niet-Joden is om Joden te dienen”.

Misschien wel het meest rauwe, onvervalste verslag van een meedogenloos eerlijke, verwerpelijke Joodse Amerikaan die vier decennia geleden opschepperig de ultieme macht en arrogantie aan de kaak stelde die de Joodse elite aka maffia in Amerika uitoefent door volledige controle over de media, het bankwezen, entertainment, de academische wereld en politieke omkoping bedrijf onthuld in een interview uit 1976 met een 29-jarige congresmedewerker van de New Yorkse senator Jacob Javits. Harold Rosenthal’s vrolijke, opschepperige trots, bittere minachting en haat jegens niet-Joden vanwege hun dupabiliteit en pure onwetendheid doordringt al zijn vernietigende uitingen. In wezen geeft Rosenthal toe dat zijn “uitverkoren volk” dat bovenop de mondiale machtspiramide rijdt, slechts aan één god beantwoordt – Lucifer [68]. Omdat hij een veel diepere waarheid onthult dan zijn medegekozen broeders in het openbaar willen hebben, kwam Rosenthal enkele maanden later abrupt ten einde als vermoedelijk moordslachtoffer van een Mossad-treffer, nauwelijks verhuld als een poging tot kaping van een Israëlisch vliegtuig.

Drie weken nadat Israël en de neocons, met een beetje hulp van hun Saoedische vrienden, in 2001 de bloedigste valse vlag in de geschiedenis uittrokken [69] , [69] moedig in het openbaar verklaarde de voormalige Israëlische premier Ariel Sharon arrogant:

Wij, het Joodse volk, beheersen Amerika, en de Amerikanen weten het. [70]

En om te laten zien hoe preferentieel de VS is ten opzichte van Israël, vereist de elite denktank die verantwoordelijk is voor alle Amerikaanse oorlogen in de vorige eeuw – de Council on Foreign Relations, dat elk lid een Amerikaans staatsburger moet zijn, behalve twee, de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig Israëlische premier Ehud Olmert. [71]

De Talmoedische traditie is de joodse wet en kabbalisme is verborgen joodse mystiek die millennia lang werd beoefend en naar de moderniteit werd overgebracht door de Asjkenazische joden in Midden- en West-Rusland en Oost-Europa [en nu Israël], ook bekend als de Khazaren. [72] Deze vorm van jodendom dateert direct van de oorlogszuchtige Babylonische heerser Nimrod (later omgedoopt tot Marduk) [73] en zijn 2000 jaar oude tempel van Baäl of Bel (wat ‘heer’ betekent) waar kinderoffers gebruikelijk waren, gelegen in de momenteel heroverde Syrische stad Palmyra, samen met oude Romeinse ruïnes verwoest door ISIS een paar jaar geleden. [74] [75]

De Babylonische godheid Baal evolueerde vervolgens in de Griekse godheid Osiris, die de geboorte van oude voorchristelijke heidense religies in het Midden-Oosten en Griekenland vertegenwoordigde. En elk van deze godheden deelt onmiskenbaar de fundamenten van de gevallen engel Satan. Naar schatting 97,5% van de huidige Joodse staatsbevolking die beweert van Hebreeuwse afkomst te zijn, [76] zijn eigenlijk Ashkenazische Joden die afstammen van de Turks-Mongoolse Khazaren, die hun “wortels” in het Joodse thuisland terugwinnen, [77] die allemaal voorouders delen die nooit een keer voet zetten in het Heilige Land van het Midden-Oosten. In feite is het DNA van de inheemse Palestijnen die worden uitgeroeid de echte Semieten. [78] Zoveel van het Joodse verhaal als onderdeel van het grotere menselijke verhaal is gebaseerd op leugens, doofpotten en bedrog. Een groeiend aantal onderzoekers en analisten hebben verwezen naar de Khazariaanse maffia die de internationale misdaadkliek leidt die door elkaar wordt gebruikt met de Satanische Cultus van het Alziend Oog. [79] Een mengelmoes van enkele kwaadaardige niet-Joden en enkele kwaadaardige Joden die samenwerken voor Satan, is bezig de menselijke kudde terug te brengen van 7,5 miljard mensen op dit moment tot slechts een half miljard van ons die binnenkort over zijn. [80] Hun agenda plaatst 14 van de 15 van ons in hun eugenetische vizier. [81]

Een jaar geleden werd in New York City en later Londen (en in “1000 andere steden” die nog volgen) een bijna vijf verdiepingen hoge replica van de beroemde Baal-boog gebouwd als onderdeel van de door Rockefeller gecreëerde UNESCO-werelderfgoedlocatie van de Verenigde Naties, [82] ook ondersteund door de financieel begiftigde Harvard University Masonic Lodge. De Baäl-boog als tempelpoort diende als een portaal naar het aanbiddende altaar van de heidense god waarvan velen tegenwoordig geloven dat hij Satan vertegenwoordigt. [83] Heidendom zoals beoefend door een overvloed aan oude culturen is gedefinieerd als een religieus systeem gebaseerd op de aanbidding van de gevallen engelen.

Na het bouwen van tentoonstellingen in New York en Londen, was de Babylonische poort eerder dit jaar voor de derde keer weer volledig prominent aanwezig voor de opening van de vijfde jaarlijkse World Government Summit die in Dubai werd gehouden, bijgewoond door 4000 wereldleiders uit 130 landen. [84] Onder de opmerkelijke globalisten die hulde brachten aan de satanische gevallen engel was VN-secretaris-generaal Antonio Gutteres, [85] IMF-directeur Christine Lagarde (twee maanden eerder kreeg ze nog een termijn van 5 jaar als IMF-hoofd ondanks het vermijden van een jaar gevangenisstraf voor haar veroordeling goedkeuring van een grote uitbetaling van de belastingbetaler aan een Franse miljardair), [86] en Elon Musk, die in Dubai druk pleitte voor de fusie tussen mens en machine en globalistisch socialisme prees. De soevereine natievernietiger Obama woonde de eerste van deze NWO-conferenties bij in 2013. Halverwege februari drie dagen lang prezen 100 sprekers hun ‘utopische’ wereldregering en hun elitaire ontwerp om globalisme, multiculturalisme, statisme, Big Government, social engineering, en VN Agenda 21 en Agenda 2030 duurzaamheid. [87] Op deze NWO-kumbaya’s zoals deze, de Bilderberg-bijeenkomsten en Bohemian Grove-soirees, is de elite druk bezig onze ondergang voor onze ogen te plannen.

Het “vuile” stiefkind van het jodendom: 17e – 18e eeuwse Sabbatean -Frankistische Beweging

Er bestaat een weinig bekende subtak van het jodendom die de orthodoxie liever zou begraven in zijn revisionistische, subversief herverpakte ontwerp van de menselijke geschiedenis. Het joodse establishment van de zeventiende en achttiende eeuw verklaarde de afvallige Sabbatean-draaide-frankistische beweging eeuwenlang tot ketterij om zich formeel te distantiëren van de toen bloeiende, ‘gênante’ joodse uitlopers die zich aandienden. [88] Hoewel verondersteld werd dat de volgelingen van de beweging kort na de dood van hun messiaanse leiders SabbataiZevi (1626-1676) [89] en Jacob Frank (1726-1791) waren uitgestorven, [90] hun ideologie, waarden, overtuigingen en praktijken deden dat zeker niet, en vandaag de dag blijven ze nog steeds in leven en bloeien ze zelfs op. Onze omgekeerde Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, [91] waar zogenaamd goed eigenlijk kwaad is en leugens voortdurend als waarheid worden uitgezonden. [92] Nu zich voordoend als de satanische Cultus van het Alziende Oog, is zijn demonische invloed overal in de wereld van vandaag zichtbaar door geleidelijke succesvolle infiltratie in de afgelopen eeuwen in alle domeinen van aardse macht en controle. [93]

Sabbatai Zevi was van Spaans-joodse afkomst, oorspronkelijk uit Smyrna, Griekenland, totdat hij op 25-jarige leeftijd als valse profeet uit zijn geboortestad werd verbannen. ontvankelijk publiek dat hij de langverwachte Joodse Messias was. [94] Sabbatai Zevi genereerde een vrome aanhang die het meest actief was binnen het Ottomaanse rijk van het moderne Turkije, hoewel zijn bereik zich snel verspreidde naar een groot deel van Europa, op zijn hoogtepunt met een miljoen Joodse volgelingen. [95]

Op het hoogtepunt van zijn roem en invloed op de leeftijd van 40, tien jaar voor zijn dood, gaf de sultan Mehmed IV de gevangen Zevi de keuze, sterven of zich bekeren tot de islam. [96] Dus de charismatische oplichter koos ervoor om het martelaarschap te vermijden door alleen in naam zijn eigen nek als moslim te redden. De sultan verleende vervolgens de titel “Bewaker van de Poort” aan Zevi, die een nauwe werkrelatie begon met de Shia Bektashi Soefi’s. [97] Volgens de beroemde onderzoeker en auteur Gershom Scholem was de Sabbatean-beweging “de grootste en meest gewichtige messiaanse beweging in de Joodse geschiedenis”, [98] die destijds meer dan de helft van het jodendom in de wereld fascineerde. [99] Maar op het dieptepunt bleef Sabbatai zijn eigen ketterse goeroe-achtige stijl van hedonistisch, orgiastisch, geritualiseerd, “feel good” jodendom beoefenen.

Het jaar dat een Jood genaamd Columbus een Nieuwe Wereld “ontdekte” om te veroveren en te koloniseren voor de vlag waaronder hij voer – Spanje in 1492, [100] was ook hetzelfde jaar en de natie die al zijn Joden verdreef. De daaropvolgende Joodse migratie naar het Ottomaanse grondgebied, dat zijn grenzen opende voor de nieuwkomers, [101] bracht een grote toestroom van Joodse immigranten naar de plaats waar Sabbatai Zevi’s familie zich vestigde. De heersende cultuur en het klimaat, anderhalve eeuw later, waarin Zevi werd geboren en getogen, was doordrenkt van religieuze onderdrukking en angst voor het ‘einde van de wereld’ voor joden tijdens de Europese inquisitie. Toen in 1648 Sabbatai’s voorspelling van de dag des oordeels mislukte, verklaarde hij zichzelf de nieuwe messias. [102]

Zijn radicale vertrek uit het alledaagse joodse stoïcisme, waarbij hij niet alleen verlossing beloofde, maar ook een alternatieve levensstijl van geheime magie die wijsheid en macht schenkt, de gave van profetie, directe communicatie met God (Zevi zelf) en zijn engelen, [103] en een sensueel smorgasbord van ongebreidelde seksuele bevrijding en vleselijke extase. [104] Sabbateanisme ‘bevrijdde’ mensen uit hun onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelens en vrees voor Gods morele oordeel en eeuwige toorn. Zevi predikte dat als onvolmaakte wezens de weg naar het goddelijke het pad van zondige gelukzaligheid is (dwz het tegenovergestelde doen van wat ‘goed’ en ‘rechtvaardig’ is). [105] Tegen 1 666 , het jaar waarin de satanaanbidder een jood in islamitische kleding werd, was ook zijn tweede mislukking bij het voorspellen van het einde van de wereld. Maar toch, zijn hedonistische soort religie werd enorm populair en verspreidde zich door zowel Europa als het Nabije Oosten.

In tegenstelling tot het zeer chauvinistische rabbijnse jodendom dat vrouwen verbood posities van openbare statuur en religieuze of staatsgezag te verwerven, [106] omhelsde Sabbatai’s op hol geslagen opstandige sekte vrouwen voor volledig lidmaatschap en actieve deelname aan haar messiaanse profetische gelederen, die in de 16e en 18e eeuw ongehoord, wat enorm bijdraagt ​​aan zijn populariteit en aantrekkingskracht. Omdat Zevi’s wijdverbreide invloed en messiaanse boodschap zich uitstrekte tot buiten Turkije en Griekenland tot vooral Oost-Europa, bleven zijn hardcore Sabbatean-aanhangers tot ver in de 19e eeuw bestaan , hoewel zijn onverzettelijke gelovigen na zijn dood geleidelijk in aantal afnamen. [107] Veel van zijn volgelingen bekeerden zich ook met hem alleen in naam tot de islam (bekend als Dönmeh), anderen keerden terug naar het conventionele rabbijnse jodendom. Maar Sabbatai’s specifieke vorm van anti-Talmoedische religie vergaarde een behoorlijke aantrekkingskracht voor zijn tijd, waarbij hij formeel de normatieve Joodse wet verwierp, openlijk de kabbalistische mystiek omarmde met een messiaanse vurigheid van verlossing die veel Joden gretig zochten door zijn onorthodoxe, geradicaliseerde benadering van het jodendom.

Maar binnen een paar decennia in het vacuüm dat door zijn dood werd gecreëerd, zou de bekendheid van het Sabbateanisme worden herrezen en een nieuw, zelfs versterkt leven krijgen door een andere charismatische messiaanse joodse oplichter genaamd Jacob Frank, die zichzelf stoutmoedig verkocht als niet alleen de reïncarnatie van Sabbatai Zevi, maar ook van de bijbelse patriarch Jacob. [108] Afkomstig uit Podolia, Polen (nu in Oekraïne), kan Jakub Lejbowicz de zoon zijn geweest van een rabbijn en een toegewijde Zevi, [109] zelfs als een jonge jongen in Polen die de Talmoed verwierp, [110] en er later trots op was een ‘ononderwezen man’ te zijn. Als reizende koopman leefde Jacob Frank een groot deel van zijn jong volwassen leven in Turkije, te midden van een Sabbata-bolwerk, waar zijn Pools-Asjkenazische joodse etniciteit de Turkse lokale bevolking hem Frank liet noemen, een naam die Jacob graag wilde houden. Het was in deze tijd dat hij, net als zijn voorganger voor hem, zich, naar men aanneemt, ook bekeerd had tot de islam Sabbatean-stijl. [111]

Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad een tandje hoger zette en predikte: “Aangezien we niet allemaal heiligen kunnen zijn, laten we allemaal zondaars zijn.” [112] Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde dat de beste manier om God te imiteren, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te schenden. Geritualiseerde orgiefeesten met vrouwenruil, incest en pedofilie waren zijn geboden. [113] Sabbatean-Frankisten beoefenden hekserij en offerden zowel dieren als mensen.

Op 29-jarige leeftijd keerde hij terug naar Polen, waar hij een behoorlijk aantal Sabbateanen verzamelde. De ambitieuze parvenu tartte openlijk alle traditionele Joodse wetten, riep zichzelf uit tot de heilige drie-eenheid en vormde een directe bedreiging voor lokale conservatieve talmoedische rabbijnen die probeerden hem en zijn volgelingen te laten excommuniceren. [114] Frank nam contact op met de rooms-katholieke bisschop die alle religies in Polen voorzat, [115] riep op tot een dispuut waarin de anti-talmoedistische leider zijn zaak presenteerde als een gelovige in het Joodse Zohar-kabbalisme dat niet in strijd is met de christelijke heilige drie-eenheid leer. De bisschop regeerde in het voordeel van Frank en beval de verbranding van alle exemplaren van de Talmoed in Polen. [116] Maar een jaar later stierf de bisschop en zonder zijn bondgenoot vervolgden de woedende rabbijnen Frank en zijn stam met wraak, ondanks het feit dat Frank een edict verkreeg dat was uitgevaardigd door de Poolse Augustus III ter bescherming van zijn groeiende Sabbatean-clan.

In dramatische reactie op zijn stijve rabbijnse tegenstand, riep Jacob Frank zichzelf uit tot de directe opvolger van Sabbatai Zevi, en verzekerde hij zijn ontluikende kudde dat hij zijn openbaringen rechtstreeks uit de hemel ontving. [117] In lijn met de politieke strategie van Frank om zich achter de macht van de Rooms-Katholieke Kerk te scharen als een defensieve buffer tegen zijn Joodse gevestigde vijand en de galg te vermijden, regelde hij een tweede dispuut met de rabbijnen, opnieuw onder auspiciën van de Katholieke Kerk . [118] Maar tegen die tijd waren de christelijke arbiters achterdochtig geworden tegenover de antinomische frankistische beweging en haar vermeende reputatie die overspel, incest en pedofilie promoot. [119] Frank had altijd zijn best gedaan om in het openbaar grof en onbezonnen te zijn, vaak opscheppend over zijn seksuele bekwaamheid en losbandigheid. Het leek erop dat zijn seksuele zelfverheerlijking hem eindelijk had ingehaald.

De sceptische kerkelijke autoriteiten hadden meer concreet bewijs nodig dan alleen woorden dat Frank en zijn toegewijden terecht gemotiveerd waren om zich tot het katholicisme te bekeren. [120] Dus om in de gunst te komen, beval de afvallige ijveraar de massadoop en in 1759 werden hij en 500 Frankistische Joden gedoopt. Deze slimme zet zorgde ervoor dat de Poolse adel de peetouders van hem en zijn gedoopte bekeerlingen werd, waarbij Augustus er zelf mee instemde Franks peetvader te worden. Gedurende de volgende drie decennia hebben de frankisten in Polen bijna 30.000 joden overgehaald om gedoopte christenen te worden. [121]

Ondanks het officiële wijwaterbad bleef de katholieke kerk niet overtuigd van Franks “spirituele” oprechtheid vanwege zijn vreemde doctrines, promiscue afwijkend gedrag en geruchten over religieuze orgieën, en in 1760 werd Jacob Frank gearresteerd wegens ketterij en de volgende dertien jaar opgesloten in een klooster . [122] Echter, een gevangengenomen martelaar worden hielp alleen maar zijn duivelse zaak, want zijn populariteit groeide alleen maar en de satanische infiltratie van de katholieke kerk en het Europese koningshuis was aan de gang en begon wortel te schieten.

Het wijdverbreide fenomeen van de “crypto-joden” (van het Griekse woord “kryptos” wat verborgen betekent) waarbij joden zich voordoen als religieuze bekeerlingen, [123] vooral tijdens de anti-joodse inquisitie, reformatie en renaissance (van de 15e – 17e eeuw ) ), infiltreerden crypto-joden in andere religies (dwz de Sabbateanen tot de islam en de frankisten tot het christendom). Toch behielden ze in het geheim hun verborgen Joodse identiteit en religieuze doctrine; ook samenhangend is de joodse neiging tot frequente naamsveranderingen (zij het gedeeltelijk vanwege het vermijden van antisemitische vervolging). [124] Maar de demonische ondermijning van geheime genootschappen die de hoogste regionen van de wereldmacht doordringt in de diaspora in financiën, overheid, grote bedrijven, massamedia, communicatiekunsten en de academische wereld door zowel crypto-joden als joodse globalisten, kan niet worden ontkend. [125]

Terugkerend naar de gevaarlijke satanist en valse messias Jacob Frank, zag hij zichzelf boven alle eerdere religieuze patriarchen, waaronder zijn eigen inspiratie Sabbatai Zevi, die hem de schuld gaf van een mislukte zoektocht naar God, laat staan ​​zijn tekortkoming omdat hij niet werkelijk God was. In Franks verwrongen wereld moesten alle wetten ter ondersteuning van de bestaande orde worden afgeschaft. [126] Franks perverse gedachte was dat niets minder dan het omverwerpen en vernietigen van de samenleving de mensheid zou kunnen redden. Alleen anarchie en revolutionaire vernietiging van elke religie en elk positief geloofssysteem zou het dek vrijmaken voor de wederopbouw van het leven gegoten in Luciferiaans “licht”. Hij geloofde dat het religieuze stokje was overgegaan van het jodendom naar de islam en nu was het zijn beurt aan zijn ‘ware gelovigen’ om zich uiterlijk tot het katholicisme te wenden terwijl ze hem in het geheim aanbaden als de ware messias en levende God. [127]

De binnenvallende Russen bevrijdden Frank uiteindelijk uit de gevangenis in 1773, [128] hetzelfde jaar dat de satanist Frank andere satanisten ontmoette – jezuïet trainde Adam Weishaupt [129] en bankiergangster Meyer Amschel Rothschild, van de Khazariaanse afkomst, [130] rijkste Joodse familie in de wereld. Financiering zou naar zowel Weishaupt als Frank vloeien zodra Weishaupt ermee instemde de Frankistische doctrine te accepteren en het satanische grootse plan zo werd gelanceerd door de onheiligste drie-eenheid ooit. [131] Drie jaar later zou Weishaupt in Beieren formeel de oude Orde van Illuminati doen herrijzen, die op 1 mei van dit jaar 241 jaar oud is. [132] De drie spanden samen om in het geheim en methodisch de wereld over te nemen door middel van list, bedrog en duivelskunst. De belangrijkste financier zou Europa’s rijkste familie zijn, corrupter en infiltrant van de vrijmetselarij, [133] de katholieke kerk en regeringen zouden de Illuminati Weishaupt zijn en Frank zou doorgaan met het ondermijnen en veroveren van de drie grote religies, evenals het politieke aristocratische domein. [134]

Jacob Frank leefde de laatste 18 jaar van zijn leven in weelderige luxe, de laatste jaren in een kasteel in de Duitse stad Offenbach net ten zuiden van Frankfurt, [135] de weldoener van Rothschild, inwoner van Frankfurt, plus kroonsteun van koninklijke hoven van Polen, Rusland en Oostenrijk, evenals zijn duizenden trouwe volgelingen. Frank nam de titel Baron aan, of hij hem nu rechtmatig was gegeven door de Oostenrijkse aartshertogin [136] en koningin Maria Theresa of niet. [137] Geleidelijk aan nam Franks dochter Eva zijn machtige sekte over als zijn incestueuze “heilige minnares”, hoewel ook zij boven haar stand leefde en haar rijkdom opdroogde na de Napoleontische oorlogen, zij stierf in 1816.

Maar de giftige dobbelsteen was geworpen. De Frankistische kabbalistische geheimen werden gecombineerd met de filosofische idealen van de Verlichting om een ​​vruchtbare basis te leggen voor conflict, revolutie en bloedvergieten. [138] Frankistische infiltranten bevolkten de Habsburgse dynastie. De Vrijmetselaars, Illuminati en Frankisten waren geheime bondgenoten in beweging door de Europese adel. [139] Gemengde huwelijken tussen vooraanstaande families versterkten de macht. Franks neef Moses Dobruschka veranderde zijn naam en trad als vrijmetselaar toe tot de Habsburgse samenleving. [140] Terwijl de satanisten collectief ronddraaiden en handelden, volgden, trouw aan hun missie om chaos te creëren uit zonde, massale opstand, conflicten en wereldomwenteling. Leden van Rothschild-Frankist-Vrijmetselaars-Jezuïeten waren actief achter de Amerikaanse en Franse Revoluties, [141] Marxisme, [142] Zionisme, [143] de Bolsjewistische Revolutie, [144] pro-incest Frankist Freud, [145] en de moord op de aartshertog WOI teweegbrengen. [146] Aangezien vrijwel elke oorlog is ontstoken door een samengespannen valse vlaggebeurtenis, waarbij geheime satanische genootschappen betrokken zijn, zou het een veilige gok zijn dat de Frankist-Vrijmetselaar-Illuminati-Jezuïet-Rothschild nexus het Alziende Oog meesterbrein is. [147]

Langzaam maar zeker is hun geheime plan en visie in de loop van de volgende paar eeuwen bijna volledig tot bloei gekomen. Nu Frankist Satanist en andere fabrieken van het geheime genootschap verzadigd zijn in de wereld van politiek, grote bedrijven, financiën, media en entertainment, strijden ze nu om de volledige implementatie van hun Nieuwe Wereldorde, [148] compleet met één wereldregering, [149] één wereldreligie [150] en één wereldleger, [151] slechts een wereldoorlog en een ineenstorting van de wereldeconomie weg. [152]

Veel Joodse geleerden en schrijvers die alleen van Zevi en Frank leerden uit recente boeken over hun leven en beweging, zetten deze twee messiaanse sekteleiders snel van de hand omdat, vanuit hun Joods perspectief, elk zich bekeerde tot een ‘vijandig’ religieus kamp en dus wordt gezien als irrelevante voetnoten, “zwarte schapen” ketterse verliezers die een ongewenste, schandelijke smet op de Joodse geschiedenis achterlaten. [153] Wat deze leunstoelcritici minachtend niet beseffen, is dat de ideologie van Zevi en Frank “alles kan omdat ik je [satanische] god ben” en subversieve perversie die niet alleen drie grote religies heeft gecoöpteerd en geïnfiltreerd, maar ook de vrijmetselarij en de machtsstructuur van de elite is de belichaming van de Illuminati Satanistische cultus die vrijwel alles op aarde controleert. Dus deze twee jongens afschrijven als vergeten niemand bewijst alleen dat onwetendheid allesbehalve gelukzaligheid is.

De Rothschilds financierden de Sabbatean-Frankistische beweging en zijn, samen met een tiental andere familiebloedlijnen, de gouden kaartleden van de Nieuwe Wereldorde bovenop Satans privéclub, die alle westerse regeringen controleren (en in mindere mate ook de oosterse) en de hele westerse criminele financieel slavernijsysteem dat op het punt staat te crashen , [154] wereldwijde kindersekshandel en menselijke orgaanhandelnetwerken over de hele wereld, [155] de demonische hersenspoeling van het geglobaliseerde massamedia-imperium, evenals de geglobaliseerde oorlogsmachine die de mensheid momenteel in de Derde Wereldoorlog stort . [156] Het is dus meer dan dwaas om de krachtige impact te onderschatten die deze twee zogenaamde “voetnoten” hebben gehad op de menselijke geschiedenis.

Talmoedische ketterijtradities komen samen met vrijmetselarij om Luciferiaanse bloeddorst van pedofiele seksringen te leveren

Wat betreft de onmisbare NWO-bondgenoot van Zevi en Frank, de eigen encyclopedie van de vrijmetselaars maakt volkomen duidelijk wie de vrijmetselaars aanbidden:

De belofte van leven is Osiris. De grote leerstelling, de grote openbaring van alle ware mysteriën, is dat Osiris leeft: maar hij staat bekend onder andere namen. Ook wij, als vrijmetselaars, kijken uit naar de vereniging…met Osiris…Om voor altijd met hem verenigd te zijn . [157]

Misschien wel de meest beruchte van de vrijmetselaars – Albert Pike, zei ooit: “Vrijmetselarij is identiek aan de oude mysteries.” [158] Pike onthult ook de duidelijke waarheid dat het licht van zijn heer niet God is, maar Lucifer zelf:

Lucifer , de Lichtdrager ! Vreemde en mysterieuze naam om aan de Spirit of Darkness te geven! Lucifer , de zoon van de ochtend! Is hij het die het licht draagt , en met zijn ondraaglijke pracht, zwakke, sensuele of zelfzuchtige zielen verblindt? Twijfel er niet aan! [159]

Dus het licht dat elke vrijmetselaars-ingewijde in werkelijkheid zoekt, is Luciferiaanse duisternis. [160] Het constante thema waarmee al deze heidense satanische culten opereren, is door middel van bedrog, het verdraaien en omkeren van alles om de waarheid te verdoezelen. Zijn aanwezigheid in de Orwelliaanse dubbelspraakwereld van vandaag is bij elke beurt in ons gezicht. [161]

Als Egyptische heidense god Luciferiaanse aanbidders, is de vrijmetselaarsloge duidelijk ook een heidense religie, die alle Luciferiaanse en kabbalistische rituelen, doctrines, symbolen en occulte filosofieën omvat die geworteld zijn in geheime Egyptische godheidsaanbidding. [162] Het meest bekende vrijmetselaarssymbool – het vierkant en kompas, prominent weergegeven op vrijmetselaarsloges en tempels over de hele wereld, [163] lijkt opvallend veel op het hoogste symbool van het occulte, de Joodse zespuntige hexagramster die op zowel de nationale vlag van Israël als vrijwel elke Joodse synagoge. [164] Alsof dat nog niet opvallend genoeg is, wordt de Joodse zespuntige ster ook wel de Ster van Moloch genoemd, de satanische god waarmee kinderen worden geofferd, dezelfde god waar Hillary’s staf naar verwijst in een e-mail. [165]

Net als de seksuele beelden die volledig te zien zijn in de Egyptische heidense aanbidding en de oude Joodse mythologie, wordt de vrijmetselarij ook overspoeld met fallische beelden in zowel de obelisk-architectuur als de maçonnieke hexagrammen en driehoeken. [166] En het sluitstuk van dit satanische hexagramverhaal is dat de enige reden dat het op de Israëlische vlag staat en de Joden is gaan symboliseren, is omdat Mayer Amschel Bauer eeuwen geleden besloot zijn naam te veranderen in Rothschild en het hexagram buiten zijn deur te plaatsen, [167] later maakte het zijn familiewapen. Waarom zouden Joden als hun nationale vlag iets kiezen dat ook maar in de verste verte te maken heeft met een satanische god die kinderen offert? [168] In overeenstemming met de Frankistische chaos en conflictmantra, de Rothschilds, [169]de zionistische oprichters en de door Rockefeller gefinancierde Verenigde Naties die de geboorte van de Joodse staat in 1948 leidden, waren geen echte vrienden voor de Joden. [170] Hun loyaliteit ligt veel dichter bij Satan. [171]

Het Oude Testament verwijst naar de Kanaän-god Moloch, maar andere oude culturen zoals de Israëlieten en Egyptenaren aanbaden ook Moloch en brachten kinderoffers [172] en vandaag de dag wordt het nog steeds aanbeden en beoefend door geheime occulte genootschappen en religieuze sekten zoals de vrijmetselarij, Sabbatean- Frankisme, Illuminati en de jezuïetenorde die allemaal dezelfde gevallen engel Lucifer delen. [173] Zulke nauwe parallellen tussen vrijmetselarij, talmoedisch jodendom en sabbataans-frankisme als uitlopers van dezelfde bron, de heidense Egyptische sterrengod die dezelfde geheime occulte banden deelt als Skull and Bones en de Illuminati hebben allemaal één ding gemeen – ze hebben allemaal aanbid Lucifer en antwoord aan Satan. [174]

Vrijmetselarij en de Joodse staat, die een rechtstreeks eerbetoon brengen aan de Egyptische heidense wortels, manifesteren zich ook door gedeelde standbeelden, [175] motieven, kunst en architectuur. De Hebreeuwse Universiteit en het gebouw van het Hooggerechtshof van Israël hebben beide de Egyptische obelisken en het maçonnieke ontwerp. [176] Een ander illustratief voorbeeld is het maçonnieke gedenkteken dat een grote Egyptische piramide omvat, tentoongesteld op een boulevard in de stad Eilat, Israël. [177] Ten slotte werd de stichter van de moderne Illuminati-orde en vrijmetselaar-liefhebber en infiltrant Adam Weishaupt aan het eind van de 18e eeuw gefinancierd door Mayer Amschel Rothschild, en veel van de occulte architectuur met Egyptische en maçonnieke thema’s [178] en motieven verspreid over heel Israël en die vandaag over de planeet opduikt,[179] allemaal door satanisch ontwerp, zijn gefinancierd door die rijkste Joodse bankiersfamilie die synoniem is met Satanisme van de Nieuwe Wereldorde. Een blik op de fysieke lay-out van Amerika’s eigen hoofdstad Washington DC staat ook bol van de vrijmetselaars-luciferiaanse symbolen. [180]

Vrijwel alle vrijmetselaars van het hoogste niveau die ooit over hun geheime organisatie en haar geschiedenis hebben geschreven, prijzen Lucifer bijna unaniem. [181] Bijbels gesproken vertegenwoordigen Lucifer en Satan dezelfde gevallen engel die vrijmetselaars, frankisten, Illuminati, jezuïeten allemaal aanbidden als hun god, in tegenstelling tot Jezus degraderen tot “minderwaardige god”, [182] “gewoon een andere man”. [183] Als we de vrijmetselarij en haar aanbidding van Lucifer onderzoeken, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de hoogste niveaus die Lucifer en Satan aanbidden (en de 33 graden vrijmetselaars die de wereld besturen), en de overgrote meerderheid van de lagere graad vrijmetselaars die Satan niet aanbidden of de wereld runnen. Lagere vrijmetselaars hebben eenvoudigweg geen toegang tot de sinistere waarheid van hun superieuren. Nogmaals, er zijn veel goede vrijmetselaars, net zoals er veel goede Joden zijn, net zoals er goede lagere FBI- en CIA-agenten zijn. Het zijn degenen aan de top die de boosdoeners zijn.

Als we de symbolen van de vrijmetselarij begrijpen en de geschriften van vrijmetselaars onderzoeken, wordt het meer dan duidelijk dat ze in feite Satan aanbidden. [184] Albert Churchward, een andere vrijmetselaarsschrijver, wijst erop dat het algemene vrijmetselaarssymbool van de driehoek met de naar boven gerichte top Set, Osiris’ Egyptische heidense godbroeder evenals een van de helse namen voor Satan vertegenwoordigt. Deze zelfde satanische driehoek op de achterkant van elk Amerikaans dollarbiljet, [185] de grotere piramidedriehoek net onder de kleinere alziende oogdriehoek is ook de aardse driehoek die symboliseert wat de maçonnieke auteur George Steinmetz van 33 graden “de perfecte of goddelijke man” noemt. .” [186]

Een andere bijzondere draad door al deze heidense religies stelt dat menselijke stervelingen in deze geheime clubs die macht verlenen God kunnen worden. De bekende twintigste-eeuwse mysticus en vrijmetselaar van 33 graden Manly P. Hall schreef: [187] ” De mens is een God in wording…” Weer een andere vrijmetselaarsschrijver Joseph Fort Newton verkondigt: menselijke ziel – dat God mens wordt, zodat de mens God kan worden.” Dus de maçonnieke trouw is aan de heidense Egyptische god Osiris die synoniem is met de Lucifer/Satan-god, zeker niet de monotheïstische God die door elke grote religie wordt aanbeden – zoals de christenen, de Thora die joden, moslims, hindoes, boeddhisten, taoïsten, shintoïsten en op en op.

Net als de zespuntige ster als centraal iconisch symbool, is de vijfpuntige pentagramster nog een andere belangrijke schakel die de vrijmetselarij deelt met Satan. [189] De vrijmetselaars gebruiken twee 5-puntige sterren – de ster met slechts één punt naar boven die de “goede” Lucifer vertegenwoordigt en de ster met de twee punten naar boven de “slechte” Satan. Het enige dat nodig is, is een draai van 33 graden met de klok mee of tegen de klok in om de goede eenpuntige ster in het slechte satanische tweepuntige pentagram te verschuiven. En met de 33 graden vrijmetselaars die er zo actief op uit zijn onze wereld te vernietigen, is er geen toeval in hun symboliek.

De oudste vrijmetselaarsloge die teruggaat tot 1599, raakt aan de geschiedenis van de vrijmetselarij en bevindt zich in Edinburgh, Schotland, compleet met zijn 6-puntige ster die in zandsteen boven de ingang is geëtst. [190] Steenhouwersgilden bestonden in Schotland en Engeland tijdens de Middeleeuwen, maar de oudste nog bestaande vergadernotulen zijn afkomstig uit Schotse loges in 1599. De officiële Grootloge van Engeland begon in Londen in 1717, de datum die formeel werd gecrediteerd voor de oprichting van de vrijmetselarij . [191]

Het beroemde congres van Wilhelmsbad uit 1782, gehouden in het Duitse kasteel van Meyer Amschel Rothschild, was een wie is wie onder satanisten omdat, [192] volgens Rothschilds edict, [193] het nodigde voor de eerste keer alle geheime organisaties in Europa uit die 3 miljoen leden tellen. Wilhelmsbad was ook de eerste keer dat Joden werden toegelaten als leden van de vrijmetselaarsloge volgens het Rothschild-Frank-Weishaupt-contract dat enkele jaren eerder was getekend. Na de conferentie van 1782 domineerden de Illuminati de vrijmetselarij omdat ze niet langer als een concurrent werd gezien, maar als een verenigde geheime partner die dezelfde sinistere plannen smeedde. Weishaupt begon zijn Illuminati en jezuïetenorde te gebruiken om het Vaticaan te controleren. Moorden op de koning van Frankrijk en de keizer van Oostenrijk werden gestemd en gepland. In maart 1792 doodde een maçonnieke jood de Oostenrijkse keizer. Diezelfde maand ging ook de Zweedse koning ten onder.

Veel van de grondleggers van Amerika waren vrijmetselaars, waaronder George Washington, Ben Franklin, Paul Revere, John Hancock, James Monroe en de eerste opperrechter John Marshall. [194] Deze lijst van grote Amerikanen spreekt over de complexiteit van het leven dat iemand tot een slechte organisatie kan behoren en toch goed is. Inderdaad, een derde van de Amerikaanse presidenten en veel van de Europese topleiders waren vrijmetselaars van hoge graad. [195] In december 2011 kwamen de EU en vrijmetselaars samen om de toekomst van Europa uit te stippelen. [196] Ongetwijfeld een favoriet van NWO – multiculturalisme – en het komende massale migratiedebacle, bedoeld om het continent te vernietigen, moet hoog op hun agenda hebben gestaan. [197] De organisatie van de Vrijmetselarij heeft momenteel wereldwijd meer dan 6 miljoen leden.[198]

Politieke instabiliteit door middel van subversieve mantels en dolken die oorlogen, moorden, omverwerpingen, chantages, verraad beramen, allemaal gepleegd door satanisten, teisteren deze planeet al eeuwenlang. Ongeacht welke specifieke vorm van satanisme wordt beoefend, het Talmoedische, Kabbalistische of Sabbatean-Frankistische Jodendom, Vrijmetselaar [199] , Malta of Jesuit, Skull and Bones [200] of Illuminati, [201] CFR [202] of Trilaterale Commissie, [203 ] Bilderberger [204] of Club van Rome, [205] zijn allemaal snelle wegen naar de top van de psychopathische voedselketen, waar losbandigheid zoals pedofilie en incest de vereiste norm is, met als gemeenschappelijke noemer de aanbidding van Satan. [206]

De Rothschilds en Rockefellers en hun soortgenoten hebben de leiding over Satans geheime genootschappen. Een paar foto’s van een Rothschild Illuminati Ball uit 1972 zijn nogal onthullend. [207] Een ander passend gebaar zijn ooggetuigen die hebben gegeten op het landgoed van de familie Rothschild in Engeland en erop staan ​​dat een plaats aan de eettafel ritueel en getrouw is ingesteld voor hun favoriete uitgenodigde gast en god Satan. [208] Ingewijden van alle satanische organisaties waarvan de leden de wereld op hol slaan, hebben allemaal gezworen dat ze nooit de waarheid achter hun slechte daden en geheimen zullen onthullen. [209] Degenen die openbaar zijn geworden of de duivelse waarheid hebben blootgelegd, riskeren de dood.

Nu satanisten de volledige controle over alle aardse zaken hebben, vat de scherpzinnige auteur en waarnemer Henry Makow onze huidige hachelijke situatie kort en bondig samen:

De samenleving is totaal ontwricht . Overheid, onderwijs, entertainment en de nieuwsmedia, denktanks, stichtingen, NGO’s, beroepsverenigingen en grote goede doelen zijn volledig in handen van het centrale bankenkartel. Inlichtingendiensten rapporteren aan de centrale bankiers. Zij en maçonnieke geheime genootschappen vormen een centraal onderdeel van het controlemechanisme. De samenleving is hulpeloos om haar echte probleem aan te pakken: de onhoudbare concentratie van rijkdom, macht en culturele invloed in de handen van kabbala-gelovige bankiers die in het geheim van plan zijn ons te doden of tot slaaf te maken. De mensheid wordt in coma gebracht op basis van seks en geld. Het laatste wat de bankiers willen is het vee uit hun slaap wekken. [210]

De satanische bloeddorst van vandaag: geritualiseerde verkrachting, marteling en moord waarbij bloeddrinkende, vleesetende elitaire pedofielen betrokken zijn

De folklorelegende van vampiers in Roemenië en Bulgarije die auteur Bram Stoker beroemd maakte in Dracula (gebaseerd op het echte leven van Vlad de Spietser) stamt uit de oudheid en komt voort uit het zuigen van het bloed van jonge slachtoffers als het elixer naar het eeuwige leven. [211] In de afgelopen jaren is Hollywoods geromantiseerde obsessie voor vampirisme en zombies geen toeval, omdat het methodisch een verheerlijkt beeld promoot van het consumeren van menselijk bloed als het levensbloed dat tot het eeuwige leven leidt. In opmerkelijke mate, op dezelfde manier waarop de reguliere media openlijk hebben geprobeerd pedofilie te normaliseren, geholpen door de populaire cultuur, is vampirisme ook terloops gepresenteerd alsof het slechts een keuze voor het leven is, een cultus die gelijkgestemde fetisjliefhebbers bindt, hoewel de ‘vampiers’ zelf zouden beweren dat hun dwang om bloed te zuigen en te drinken geen vrijwillige daad is, maar een werkelijke fysieke hunkering en absolute behoefte, net als elke andere zeer verslavende stof. [212] Evenzo hebben satanisch bloeddrinken en pedofilie door de eeuwen heen als belangrijkste drugs gefungeerd bij het rituele bloedoffer van kinderen.

Het feit dat echte getraumatiseerde slachtoffers het stresshormoon adrenaline afscheiden in hun bloedbaan en lichaamsmomenten die leiden tot de dood, werkt chemisch als een verslavende drug voor de moordende Luciferiaanse elite die zich bezighoudt met kannibalisme en zich indrinkt op bloed. [213] [214] Talloze verslagen van moedige overlevenden die hun gruwelijke satanische misbruik beschrijven, zijn in de loop der jaren naar voren gekomen en hebben veel geloofwaardige, overtuigende getuigenissen opgeleverd. Een vrouw die zichzelf Kendall noemde, verscheen onlangs in de Dr. Phil Show en beschreef haar vele jaren gevangenschap in een ring van kinderseksslavernij waar Illuminati-figuren haar verkrachtten en dwongen om lichaamsdelen van geofferde kinderen te eten. In 1989, toen ze te gast was bij de Oprah Winfrey Show, onthulde Vicki Polin dat ze een incest-overlevende was die gevangen zat in een satanisch-joodse sekte waar ritueel misbruik plaatsvond in haar synagoge. [215] Haar “oprechte” familie uit het Midwesten maakte deel uit van de geheime Frankistische Beweging, die zich wijdde aan het volgen van de ergste, meest verdorven kabbalisten terwijl ze Satan aanbad.

Paul Bonacci, het slachtoffer van een Franklin-schandaal, getuigde dat hij op 24 juli 1984 [216] getuige was van een kinderoffer waarbij een jongen werd vermoord met wie hij onder schot werd gedwongen seks te hebben in het beruchte pedofiele zomerkamp Bohemian Grove, [217] waar de elite komt regelmatig samen om hulde te brengen aan hun versie van Baal in het 40 voet hoge stenen uilbeeld dat ze Moloch noemen. [218] Bonacci identificeerde zelfs de bizarre journalist-auteur Hunter Thompson als een deelnemer die een snuff-film maakte. [219] De avond voor Gonzo’s ‘zelfmoord’ begin maart 2005, zei Thompson tegen een vriend: ‘Ze gaan het op zelfmoord laten lijken. Ik weet hoe die klootzakken denken.” [220] Hunter werkte aan een 9/11-verhaal over hoe de WTC-torens echt instortten. Vaak sterven degenen die te veel weten en willen onthullen wat de controleurs niet willen dat mensen weten, plotseling in een “zelfmoord”-doofpot.

En uiteraard voor chantagecontrole over de politicus worden vaak marionetten, pedofilie, kannibalisme en moord op film vastgelegd. [221] De planetaire controllers zetten Mossad en de CIA in om regelmatig elitaire handlangers te vangen door middel van pedofilieringen. Mossad gebruikte de veroordeelde kindermisbruiker miljardair Jeffrey Epstein en zijn Sex Slave Island om het vuil te krijgen over tientallen machtige uitschot dat nog steeds aan de macht is in Washington. [222]

Met Pizzagate/PedoGate die de wereldwijde kindersmokkelbendes blootlegt die al tientallen jaren actief zijn, [223] [224] pedofiele schandalen worden bijna wekelijks ontdekt in het Verenigd Koninkrijk [225] en Europa, [226] Australië, [227] Canada, [228] en Amerika met een massale, in elkaar grijpende wereldwijde operatie. [229] [230] En het verkrachten van kinderen, bloedaftappen en drinken, en het vermoorden van kindslachtoffers zijn al sinds de oudheid een vast onderdeel. Deze presentatie heeft die lange gruwelijke geschiedenis ingekapseld die heeft geleid tot deze huidige epidemie. Maar we gaan nu eindelijk de hoek om met deze verachtelijke menselijke plaag, en het momentum zwaait naar een groeiend publiek bewustzijn en verontwaardiging, en dringen aan op verantwoordelijkheid en gerechtigheid voor onze kinderen.

Het volgende gedeelte documenteert een belangrijke ooggetuige die, na te zijn blootgesteld aan dit satanische pedofiele rijk, het geweten en de moed had om erover te praten.

Een Illuminati Klokkenluider’s recente verslag uit de eerste hand van geritualiseerde kinderoffers en zijn verdachte dood

De Nederlandse ondernemer Ronald Bernard werd eerder dit jaar geïnterviewd op basis van zijn uitgebreide betrokkenheid bij het donkerste domein van de internationale misdaadkliek. [231] Hij onthulde openlijk dat hij vijf jaar lang op de hoogste machtsniveaus in Irak en elders opereerde, direct betrokken bij het wisselen van valuta en enorme hoeveelheden contant geld witwast over de grenzen heen. Zijn werk omvatte contacten met centrale banken, nationale regeringen, verschillende deep state-spelers zoals de CIA en Mossad, transnationale oliemaatschappijen en door de VS-Israël-Saoedische gesteunde terroristische organisaties, terwijl hij zich zo laag mogelijk hield om detectie te voorkomen. Als geldverwerker die werkzaam was in illegale wereldwijde smokkeloperaties waarbij drugs, wapens en wereldwijde kindersekshandel betrokken waren, ontmoette Bernard van dichtbij en persoonlijk de Luciferiaanse wereld van de globalistische misdaadkliek, in het hart van de Amerikaanse oorlogsmakende Empire-machine, getuige van kinderpedofilie en kinderen ritueel worden geofferd.

Bernard legde uit hoe zijn blinde ambitie en geldzucht hem op weg leidde naar een psychopaat, maar toen hij zag dat kleine kinderen werden verkracht, gemarteld en vermoord, schoot zijn lang begraven geweten snel naar de oppervlakte. Hij realiseerde zich verbazingwekkend hoe de Luciferiaanse aanbidders overal om hem heen aan de top van de roofzuchtige voedselketen een hekel hadden aan mensen en in feite het leven zelf. Het maakte Ronald misselijk om te zien hoe zijn leeftijdsgenoten letterlijk hun ziel aan de duivel hadden verkocht in ruil voor alle rijkdom, decadente luxe en seksuele verdorvenheden die veel geld en macht kochten. Maar zoals bij elk georganiseerd misdaadsyndicaat, is het extreem moeilijk om eruit te komen als je er eenmaal in zit. Nadat hij weigerde het spel nog langer te spelen en marteling op meerdere niveaus had ondergaan, onderging hij een langdurige periode van levende hel, het ervaren van een totale ineenstorting van zowel zijn mentale als fysieke gezondheid, eindigend in een ziekenhuis-IC. Een buitenlichamelijke ervaring en louterende spirituele transformatie gaven hem de moed als Illuminati-klokkenluider om zich uit te spreken en zijn meeslepende, aangrijpende verhaal te onthullen. Zijn verslag legt volledig de demonische barbaarsheid bloot van het zielloze beest dat de verborgen satanische sekte is die momenteel deze wereld bestuurt. Met een aanzienlijk risico om opnieuw een moordstatistiek te worden omdat hij te veel weet, heeft Ronald Bernard moedig zijn ontnuchterende ervaring met de wereld gedeeld, en hij getuigde ook voor het Internationaal Tribunaal voor Natuurlijke Rechtvaardigheid in 2018. schrijnend verhaal. Zijn verslag legt volledig de demonische barbaarsheid bloot van het zielloze beest dat de verborgen satanische sekte is die momenteel deze wereld bestuurt. Met een aanzienlijk risico om opnieuw een moordstatistiek te worden omdat hij te veel weet, heeft Ronald Bernard moedig zijn ontnuchterende ervaring met de wereld gedeeld, en hij getuigde ook voor het Internationaal Tribunaal voor Natuurlijke Rechtvaardigheid in 2018. schrijnend verhaal. Zijn verslag legt volledig de demonische barbaarsheid bloot van het zielloze beest dat de verborgen satanische sekte is die momenteel deze wereld bestuurt. Met een aanzienlijk risico om opnieuw een moordstatistiek te worden omdat hij te veel weet, heeft Ronald Bernard moedig zijn ontnuchterende ervaring met de wereld gedeeld, en hij getuigde ook voor het Internationaal Tribunaal voor Natuurlijke Rechtvaardigheid in 2018.[232]

Satanische snuiffilms en kannibalisme

Ik moet de lezer waarschuwen dat de inhoud en beelden die worden opgeroepen door een grafische beschrijving van twee snuff-films die zijn gezien door een persoon die schreef over wat hij jaren later had gezien, buitengewoon verontrustend zijn. [233] Voor bangeriken, te verontrustend. De films hebben duidelijk een onuitwisbare indruk achtergelaten om nooit te vergeten. Het lijkt een heel reële blik in de donkere wereld van Illuminati Satanisten die op film in actie zijn vastgelegd, de keel van twee peuters doorsnijdend, hun bloed latend, en vervolgens twee koks op camera die instrueren hoe mensen vlees moeten bereiden en koken voor dinergasten die maskers dragen die hun ogen bedekken. Het is zo schokkend dat het lijkt op een kookprogramma van een duivel uit een Fellini-film.

De volgende scène is aan de eettafel met verzamelde gasten en gastpaar. Allen zijn satanisten. De gastheer heeft onlangs een jonge man aangenomen voor een leidinggevende functie in zijn bedrijf, en hij en zijn vrouw zijn de speciale gasten. Ze zijn gefilmd terwijl ze de twee kinderen opeten. De nieuwe medewerker en zijn vrouw zijn nerveus, maar de tien andere gasten aan tafel blijven joviaal. Na de maaltijd komt het dessert en een wijntoast, gevolgd door de gastheer die zijn nieuwe aanwinst een lezing geeft over het behandelen van het grote publiek als boer en vee, waarbij hij benadrukt hoe anders zij de elite zijn van de “submenselijke” dieren die ze verafschuwen en nauwelijks kunnen verdragen. Eindelijk komen de bedienden naar buiten met twee dienbladen waarvan ze de dekens eraf halen om de hoofden van de peuter bloot te leggen. De jonge man en zijn vrouw stuiptrekken van de schok en de man braakt.

De tweede film is nog verontrustender. Een jonge dakloze zwangere vrouw is opgevangen door de Illuminati onder het voorwendsel steun te krijgen van een sociale liefdadigheidsinstelling. Ze is ondergebracht in een appartement en heeft medische zorg verleend bij de geboorte van haar kind. De film bevat dezelfde gastheer die de jonge moeder heeft uitgenodigd om te dineren met dezelfde satanische vrienden, waaronder het jonge stel uit de laatste film. De moeder wil haar baby zien, maar de gastheer beweert dat ze wordt verzorgd door een verpleegster en wil haar leren kennen zonder dat het kind wordt afgeleid. Uiteindelijk dienen ze de moeder het vlees van haar eigen baby. Het idee van deze psychopathische monsters is dat hoe kwaadaardiger de daad is, hoe meer je door Satan wordt beloond. Wanneer het blad van het hoofd van haar kind wordt getoond, begint de vrouw natuurlijk ongecontroleerd naar buiten te flippen. Hoewel de film daar eindigt,

De reden dat de twee moordscènes beschikbaar werden gesteld voor de schrijver om te bekijken, is dat het Illuminati-lid dat de taak had om de films te maken, deze aan hem liet zien. Hoewel de filmmaker zelf een satanist was, was hij boos geworden op de kinderoffers en probeerde hij de leiding binnen het Illuminati-comité te zuiveren. Dus had hij kopieën van de snuff-films bewaard en ze getoond aan mensen aan wie hij geen toegang mocht geven. Hij had zijn satanisme afgezworen en christen geworden, maar toen hogere leden hoorden dat hij anderen de films zou laten zien, werd ook hij vermoord.

Sceptici kunnen gemakkelijk spotten dat dit verhaal fictief zou kunnen zijn, en dat is natuurlijk waar. Maar wetende dat kleine kinderen op brute wijze worden vermoord en gefilmd, en satanisten regelmatig kindervlees eten, lijkt dit verslag zowel realistisch als geloofwaardig. Neem het voor wat het waard is. Het is hier aan het einde van dit bloeddorstige hoofdstuk opgenomen om een ​​grafisch nuchtere en schokkende indruk achter te laten, zodat motivatie en vastberadenheid om deze afschuwelijk krankzinnige wreedheid een halt toe te roepen, zich over de hele wereld kan opbouwen en verspreiden. We moeten stoppen met het afslachten van onze kinderen!

Eindnoten zie link

lees verder

Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5

Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit veel landen zijn gevormd naar Nimrod, en de meeste godinnen van de wereld zijn gevormd naar zijn vrouw / moeder: Semiramis. Zo ontstond uit Babylon het hele complex van menselijke religie. In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod, de zonnegod, bekend als baäl. Mythologie onthult het feit dat de god baäl en de godin, de koningin van de hemel , universeel werden aanbeden onder verschillende namen en titels. De geschiedenis bevestigt dat Nimrod en zijn vrouw, Semiramis, de prototypes waren voor alle goden en godinnen die alle volgende culturen en samenlevingen doordrongen.

Nimrod was de Bel, Belus of Baal , dat wil zeggen heer van Babel, de stichter. Aanbeden (zoals de monumenten getuigen) als Bilu Nipra of Bel Nimrod, d.w.z. de god van de jacht; de Talmoedische Nopher, nu Niffer. Nimrod stond bekend als de god van de Chaldeeuwse mysteriën. Die naam was Saturnus. Het woord Baal betekent “ Heer van de zon”.

Mensen die Baal aanbaden in de bijbel: Mattan priester van Baäl, gedood door het volk van het koninkrijk Juda. Jezebel dochter van Ethbaal ( 1 Koningen 16:31 , 1 Koningen 18:19 ) Achab ( 2 Koningen 3: 1-3 ) De Israëliet onder de naam Baalberith nadat Gideon sterft ( Richteren 8: 32-33 )

Over baal aanbidding en kinderoffers: Zij hebben ook de hoogten van baäl gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden voor brandoffers aan baäl, hetgeen ik niet gebood, noch sprak, noch in mijn gedachten kwam ( Jeremia 19: 5) En zij bouwden de hoge plaatsen van baäl, die in het dal van de zoon van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters door het vuur naar Molech te laten gaan ; die ik hun niet geboden heb, en ik heb het ook niet gedacht, dat zij deze gruwel zouden doen, om Juda te doen zondigen. ( Jeremia 32:35)

God zegt dat Hij zijn priesters streng zal straffen: “Ik zal ook mijn hand uitstrekken op Juda en op alle inwoners van Jeruzalem; en ik zal het overblijfsel van baäl van deze plaats afsnijden, en de naam van de Chemarims met de priesters ”( Zefanja 1: 4 ). Het woord Chemarims verwijst naar idoolpriesters. En de uitdrukking met de priesters verwijst naar de tempelpriesters, of Gods priesters. Met andere woorden, er is een ernstig verkeerde relatie ontstaan tussen Gods priesters en de priesters van baäl.

Moloch is ook de god baal, de stier van de zon , en deze werd wijd aanbeden in het oude Nabije Oosten en overal waar de Carthager cultuur zich uitbreidde. Baal Moloch werd verwerkt in de vorm van een kalf of een os of afgebeeld als een man met het hoofd van een stier.

Moloch is geïdentificeerd met Milcom, met de Tyrische god Melqart , met de Carthager Ba’al Hammon aan wie kinderen zogenaamd werden geofferd, met de Assyrische / Babylonische Malik , en bij Palmyra Malach-bel en met elke andere god genaamd ”heer” ( Ba’al) of (Bel), de zonnegod van de Ammonieten in het oude Palestina en de Soemerische baäl. Deze verschillende voorgestelde vergelijkingen in combinatie met de populaire hypothesen van de dag van de zonnetheorie genereerden een enkele theoretische zonnegod baal.

De naam Moloch is niet de naam die zijn aanbidders kenden, maar een Hebreeuwse vertaling. De geschreven vorm Moloch (in de Griekse vertaling van het Septuagint van het Oude Testament), of Molech (Hebreeuws), is specifiek Melech of “koning”. Op dezelfde manier werd Beëlzebub door klinkersubstituten omgezet in Lord of the Flies/ heer der vliegen/ beëlzebub. Hij wordt soms ook Milcom genoemd in het Oude Testament.

Onder de rituelen in de aanbidding van Moloch was het “ gebruik van de tabernakel “van Moloch, waarin het beeld van de god, onder een draagbare luifel , werd geparadeerd. Dit was een wijdverbreide praktijk, in Babylon en elders, waar de geest van een god werd gevoeld in het beeld . Het was ook gebruikelijk om strijdwagens en paarden aan Moloch te wijden.

Religieuze kindermoord was van oudsher wijdverbreid onder de volkeren van het oostelijke Middellandse Zeegebied, maar de cultus van Moloch is de bekendste. In veel gevallen werden de lichamen van kinderen verbrand als offers.

Psalm 106: 37-38: “Ja, zij offerden hun zonen en hun dochters aan duivels, en vergoten onschuldig bloed, zelfs het bloed van hun zonen en van hun dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän : en het land werd vervuild met bloed.”

Deuteronomium 12: 29-32: “Dat zult gij de HEER, uw God, niet doen; want elke gruwel aan de HEER, die hij haat, hebben zij hun goden aangedaan; want zelfs hun zonen en hun dochters hebben zij in het vuur voor hun goden verbrand.”

Een gedetailleerde, late beschrijving van Molochs beeld zegt dat het hol was en voorzien was van zeven houders, waarin de verschillende offers van de aanbidders werden neergelegd. In de eerste werd een offer van meelbloem gedaan; in het tweede een offer van tortelduiven; in het derde een schaap; in de vierde een ram; in de vijfde een kalf; in de zesde een os; en in de zevende een kind, dat naar het beeld werd verteerd.

De talmoedische traditie beweert dat het beeld van Moloch gemaakt is van koper en afgebeeld wordt als zijnde zittend op een koperen troon, versierd met een koninklijke kroon, met het hoofd van een kalf, en zijn armen uitgestrekt om zijn jeugdige slachtoffers te ontvangen.

Nimros-d/baal/bel welke naam aan welke god ook gegeven wordt, het is de religie ingegeven door lucifer die macht op aarde wilde en via zijn inspiratie handlangers verwierf.

Over lucifer: Ezechiël 28: 13-18:

U bent in Eden geweest, de tuin van God; elke kostbare steen was uw bedekking, de sardius, topaas en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis, de saffier, de smaragd en de karbonkel en goud: de werken van uw trommelen en van uw pijpen was bij u op de dag dat u werd geschapen. Gij zijt de gezalfde cherub die bedekt; en ik heb u zo gesteld: gij waart op de heilige berg van God; gij wandelde op en neer te midden van de vuurstenen. U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat ongerechtigheid in u werd gevonden. Door de veelheid van uw koopwaar hebben zij u in het midden van geweld gevuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal ik u als profaan uit de berg van God werpen; en ik zal u vernietigen, O bedekkende cherub , uit het midden van de stenen van vuur. Uw hart werd verheven vanwege uw schoonheid, u hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans: ik zal u ter aarde werpen, ik zal u voor koningen leggen, opdat zij u aanschouwen. U hebt uw heiligdommen verontreinigd door de veelheid van uw ongerechtigheden, door de ongerechtigheid van uw mensenhandel; daarom zal ik een vuur uit het midden van u voortbrengen, het zal u verslinden, en ik zal u tot as op de aarde brengen voor de ogen van allen die u aanschouwen.

En Jesaja 14: 13-15: Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God: ik zal ook zitten op de berg van de gemeente, aan de zijkanten van het noorden: ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal als de allerhoogste zijn. Toch zult u naar de hel worden gebracht, aan de zijkanten van de put.

En: Satan weet heel goed dat er geen ultieme overwinning voor hem is. De uitgesproken zin is alleen uitgesteld. Maar hij werkt om de laatste triomf van Christus te hinderen en uit te stellen. We kunnen ons verheugen in de zekerheid van de verzekering van Johannes: “Groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4: 4) .

Onder de Sint-Pietersbasiliek, in de Vaticaanse Necropolis, kamer U, staat een afbeelding van lucifer “de lichtdrager”. Deze figuur lijkt op een wit paard te rijden, net als overwinnaar van Openbaringen: Openbaring 6: 2.

De meest waarschijnlijke weergave van lucifer, alle kenmerken worden weergegeven: de stier (de voeten), de adelaar (vleugels) de man (hoofd) en de leeuw (lichaam en staart)

Wees nuchter, waakzaam en doe goede dingen; want uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw , zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5.8)

Andere namen voor lucifer: stralende ster, zoon van de dageraad, lichtdrager, licht-brenger

De bijbel zegt: duivel, satan, slang, draak, tegenstander, bewoner van de hel, prins van de duisternis, beëlzebub , Mefistofeles, de heerser van deze wereld, heerser van de duisternis, liegende geest.

Andere namen: baphomet, geit van mendes

Wat is het basisplan van satan?

“Satan transformeert zichzelf in een engel van licht. Daarom is het niet groots als zijn dienaren zich ook in dienaren van gerechtigheid transformeren …” ( 2 Kor.11: 14-15)

“We weten positief dat we van God zijn, en de hele wereld om ons heen, staat onder de macht van de boze.” (1 Johannes 5:19)

Sommige mensen denken ten onrechte dat de satan alle geloof in de bovennatuurlijke wereld moet vernietigen en iedereen op aarde tot een atheïst wil maken! Niets is verder van de waarheid verwijderd. Satan wil een toename van het geloof in de spirituele wereld ( dat is het gevaar van new age en van alle mensen die menen contact te hebben met de andere wereld) , maar hij wil zichzelf vervangen als “God” in plaats van de echte God. Hij wil zichzelf vestigen als heerser over tronen op aarde, heerschappijen, overheden en machten en zich haasten door de tijd dat de hele wereld zichzelf zal aanbidden zoals God in het vlees komt. Satan wil zich in de tempel van God in Jeruzalem vestigen, als GOD. (2 Thess. 2: 4) Satan/lucifer wil volledige erkenning als God, en in absolute heerschappij in het vlees, op aarde zijn. “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.”( Efeziërs 6:12)

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. ( Jakobus 4: 7: 10)

Over luciferianisme waarover ik al vaker schreef: alle door mensen gemaakte religies zijn doordrongen van lucifer. Aanhangers van de babylonische talmoed zijn luciferianen. Evenzo als de vrijmetselaars en de jezuïeten. De jezuïetenoverste ( de zwarte paus) en de andere hoge jezuïeten-generaal zijn occultisten . Ze zijn luciferianen en zij aanbidden wat zij lucifer noemen . Ze geloven niet in satan . Ze geloven in lucifer. En jezuïeten maken de dienst uit in Rome. Zoals de talmoed aanhangers wereldwijd de dienst uitmaken samen met kabbalisten en de khazaren maffia. Het zijn zij, die zich joden noemen en het niet zijn.

Over luciferiaanse filosofie: hun religie is gebaseerd op de kabbala , de luciferiaanse filosofie en de (exoterische) aanbidding van de zon, de aanbidding van lucifer. Ze zijn niet gebonden aan enige eed of trouw behalve die van hun onderling. Ze zijn niet loyaal aan een overheid of volk, behalve hun eigen groep. En zij zijn geen burgers van geen enkel land maar van hun reeds bestaande geheime wereldregering. De filosofie van de mysteriescholen is de luciferiaanse filosofie. Elke religie, kerk, organisatie of groep van mensen die geloven dat ze God zijn, God zullen worden of God worden , praktiseren de luciferiaanse filosofie van de mysteriescholen en handelen ter bevordering van de samenzwering. Lucifer staat voor intellect om het mindere te domineren. Het recht van hen die intellect hebben om de mindere man te domineren. (zie de marxist / leninist de globalist enz.)

Natuurlijk kun je je bewust worden van bepaalde dingen. Ik wou dat ik vroeger begrepen had wat werd bedoeld met “de boze”/ het boze maar ik betwijfel of de tierende dominees, de roepende priesters op de kansel dat zelf wel begrepen. Wat hadden ze ons veel kunnen leren!

Kijk wie de entertainmentindustrie in handen heeft, de MSM, wie het voor het zeggen heeft in het onderwijs. Kijk wie de macht werkelijk heeft. Vallen de schellen al van je ogen?

Kijk eens naar de mentale toestanden van de mensen. Kijk eens wie ons zgn. regeren. Kijk eens naar de mentale toestanden van zgn. beroemdheden. Wie kijkt, ziet een tijd waarin we leven die we duister zouden kunnen noemen. Veel mensen leven in een materiële duistere wereld waarin het hedonisme en het goddeloze steeds meer aan de oppervlakte komt. Er is een enorm verschil in armoede en rijkdom, veel mensen leven in een grote ellende. Toch worden steeds meer mensen wakker. De wakkere mensen zijn Gods vertegenwoordiger op aarde. Een vonk van goddelijkheid schijnt in onze ziel. Het is wat ons als mens definieert. We zijn niet ontworpen om egoïstisch te zijn.

We zijn geen lucifer die staat voor “intellect” om het “mindere” te domineren. Die luciferianen lachen ons gewone mensen ons steeds meer in ons gezicht uit en worden met de dag brutaler. Maar alleen als de samenleving dit ziet en zich opnieuw toewijdt aan Gods dienst, zal ze floreren. We zijn ontworpen om God te dienen, niet onszelf. We moeten geen god worden, wat de luciferianen

ons ook voor houden, dat is de weg naar het bederf.

Illuminatie, Harold Rosenthal: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en worden niet gevuld. We presenteren een andere. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, zodat het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ”

“We hebben de mensen gehersenspoeld met onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. ”

We zijn Gods dienaar. Elke gedachte en daad moet Hem eren. God is liefde, gelukzaligheid, waarheid, schoonheid, goedheid en gerechtigheid. Wij zijn spirituele wezens. Ons doel in het leven is om van God te getuigen en Gods werk te doen. Hij kan het niet zonder ons. We denken dat als we het juiste geloofssysteem hebben, we op de een of andere manier goede mensen zijn. Gedrag is alles. Je kunt de juiste overtuigingen hebben en je nog steeds heel slecht gedragen. Je ware religie is de som van de dingen van hoe je je dag doorbrengt, wat je deed, zei en dacht, hoe je anderen behandelde Onze belangrijkste relatie is met God binnenin ons. Bidden is praten met God. gewoon zoals we met onze partner praten. Bidden moet je de hele dag door doen. Zo oefen je je gedrag, je moraal. God wil dat we Hem dienen, dat we van Hem houden, dat we Hem eren omdat Hij Zijn Zoon zond.

Jezus zegt in Johannes 4: 23-24 “Maar het uur komt, en nu is het, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: want de Vader zoekt zo iemand om Hem te aanbidden. God is een Geest: en zij die hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. ”

Onthoud dit is een satanisch bezeten wereld vanwege satans jaloezie van God en zijn haat naar God, dat wil zeggen, zijn hoofddoel is de mensheid te manipuleren om hem te aanbidden (denk aan Hollywoodidolen “sterren”, politiek, wetenschap, enz. die gekocht zijn voor roem en aanbidding van satan; dit is verwoestend en kortstondig. Heb God de schepper lief en gooi alle afgoden ver van je.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII#Lucifer

Over de farizeeën

Uit de dikke van Dale:

farizeeën 1:

zekere godsdienstige leiders ten tijde van Jezus die zich beroemden op stipte naleving van de wet, streng orthodoxe joden

farizeeën en schriftgeleerden

farizeeën 2:

religieuze en politieke joodse groepering rondom het begin van de christelijke jaartelling, die streeft naar stipte naleving van de wet, in een aantal opzichten staand tegenover de sadduceeën (Mat. 3:7)

“Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat de waarheid niet in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat zelf is: want hij is een leugenaar en de vader ervan” (Johannes 8:44).

De ongeïnteresseerde christen/ de ongeïnteresseerde lezer zal misschien zeggen: “wat heeft dat vandaag met ons te maken? Wat een groep farizeeën tweeduizend jaar geleden deed, is voorbij en klaar!”

Echter wat de ontbrekende schakel in het christelijk begrip over het onderwerp “farizeeën” is, wordt echter het best geleverd door de universele joodse encyclopedie uit 1943:

De joodse religie zoals die nu is, komt, zonder onderbreking, door de eeuwen heen, van de farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uitdrukking in een enorme literatuur, waarvan er nog heel veel bestaat. De babylonische talmoed is het grootste en belangrijkste stuk uit die literatuur … en de studie ervan is essentieel voor een echt begrip van het farizeïsme.

Over de farizeeën zegt de Joodse Encyclopedie van 1905:

Met de vernietiging van de tempel (70 n. Chr.) verdwenen de Sadduceeën helemaal en lieten de regulering van alle joodse zaken in handen van de farizeeën. Voortaan werd het joodse leven gereguleerd door de farizeeën; de hele geschiedenis van het jodendom werd gereconstrueerd vanuit het farizeïsche standpunt, en een nieuw aspect werd gegeven aan het Sanhedrin uit het verleden. Een nieuwe keten van traditie verdrong de oudere priesterlijke traditie. Farizeïsme vormde het karakter van het jodendom en het leven en denken van de jood voor de hele toekomst.

Historisch gezien hadden de schriftgelovigen Christus aanvaard als de voorspelde Messias. Ze waren niet langer “Joden”, maar noemden zichzelf “christenen”. Ze werden als zodanig vervolgd door de farizeeën. Het woord “farizeeër” komt van het woord “gescheiden”.

De babylonische talmoed vormt de enige enige autoriteit. Het is de geschreven vorm van de traditie van de farizeeën en de enige echte autoriteit is van de religie of het jodendom.

Farizeïsme werd talmoedisme … maar de geest van de oude farizeeër blijft ongewijzigd. Op dit moment heeft het joodse volk geen levende centrale autoriteit die qua status vergelijkbaar is met die van de oude Sanhedrin of de latere academies. Daarom moet elke beslissing met betrekking tot de joodse religie gebaseerd zijn op de talmoed als de definitieve hervatting van de leer van die autoriteiten. Citaat: “de talmoed is tot op de dag van vandaag het bloed van de circulerende harten van de joodse religie. Welke wetten, gebruiken of ceremonies we ook naleven, of we nu orthodox, conservatief, hervormd zijn of alleen krampachtige sentimentalisten, we volgen de talmoed. Het is onze gemeenschappelijke wet.”

Waarom is de talmoed zo onbekend gebleven voor niet-joden? Waarom was er geen bruikbare Engelse vertaling van de talmoed? Waarom werd de talmoed verbrand toen er bekend werd wat erin stond? In de Europese geschiedenis werd het steeds opnieuw verbrand in opdracht van de pausen en overal aangeklaagd ( Maarten Luther) en zijn de volgelingen van de talmoed verbannen uit het ene land na het andere door de eeuwen heen?

De basiswet van de talmoed is dat alleen de Farizeeër Jood als een man of mens scoort. Alle andere mensen zijn te rangschikken als dieren, “de mensen die zijn als een ezel – slaven die worden beschouwd als het eigendom van de meester.” De houding die uit dergelijke leringen voortvloeit, werd hen door niet-joden in alle landen en eeuwen kwalijk genomen. Een dergelijke wrok wordt echter altijd door Joden afgeschilderd als “vervolging van de Joden”.

De babylonische talmoed is de wet voor het zogenaamde jodendom. De pornografische, anti-heidense en antichristelijke doctrines hebben echter vaak vijandigheid tegen de talmoed en de volgelingen veroorzaakt. Sommige Joden kunnen dan beweren dat er een palestijnse talmoed ( talmoed van Jeruzalem) is, die onschadelijk is. Maar de joodse autoriteiten verklaren dat het duizend jaar verloren was, delen mist en de “Gemara” en andere benodigdheden mist, en alleen wordt gebruikt uit nieuwsgierigheid van een geleerde. De palestijnse talmoed… was eeuwenlang bijna vergeten door het Jodendom. Haar wettelijke beslissingen werden nooit geacht geldigheid te bezitten, indien de babylonische talmoed zich hiertegen verzette.

Talmoedliteratuur is een lange lofprijzing voor de naam babylon, en alles wat het tegenwoordig voor het babylonische talmoedisme betekent, terwijl het in het Oude en Nieuwe Testament een aanklacht is.(babylon staat niet alleen voor een rijk maar ook voor de religie van baäl )

De talmoed maakt elk van de tien geboden, de leer van Mozes en de profeten ongedaan, en legt hun tegengestelden vast onder een “wit graf” dat een vermomming is voor moord en “alle onreinheid, zoals Christus aangaf. Moord op niet-farizeeën is altijd toegestaan; diefstal, sodomie, incest, verkrachting zijn allemaal toegestaan. Het toestaan van seks van volwassen mannen met baby-meisjes jonger dan drie jaar, is bijvoorbeeld een favoriet onderwerp voor discussie in boek na boek van de talmoed.

“Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.” ( Mattheüs 23:27-28)

Het begin van de talmoedische literatuur gaat terug tot de tijd van de babylonische ballingschap in de zesde voorchristelijke eeuw … Toen duizend jaar later de babylonische talmoed de laatste gecodificeerde vorm aannam in het jaar 500 na het christelijke tijdperk.

Zij herontdekten daar in de ballingschap de thora ( bijbelboeken/oude testament) en maakte het de heerschappij van het leven. D.w.z. dat ontdekt is hoe de torah of de bijbel kan worden gebruikt als een “wit graf” voor babylonische degeneratie.

De bijbel wordt onder het talmoedisch jodendom beschouwd als een verzameling eenvoudige verhalen die alleen geschikt zijn voor dwazen, vrouwen en kinderen. De “wijzen” van de talmoed moeten er dus nieuwe betekenissen in vinden door middel van letter- en cijfertrucs die de duidelijke betekenis omkeren en daaruit de toestemming creëren om anders verboden misdaden en wandaden te doen. De woorden van de bijbel worden voortdurend misbruikt en verkeerd geciteerd voor godslastering en omkering.

van The Jewish Religion: Its Influence Today

van Elizabeth Dilling

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Over de paus, pausdom en het vaticaan.

Een hete aardappel die ik steeds voor me uit schoof maar waarover ik nu toch moet schrijven.

De tijd is kort, deze paus is verontrustend bezig en het lijkt er op dat ons veel te wachten staat. (daar kom ik op terug)

Ik ben katholiek opgevoed, heb op katholieke scholen gezeten en katholiek hoger onderwijs genoten. Maar sinds de jaren ’80 kon ik me niet meer vinden in het katholieke geloof.. Het begon met de komst van de toenmalige paus naar Nederland en de discussies die toen losbarstten. Toen was je nog afhankelijk van boeken en bibliotheken en vond je nog lang niet zo gemakkelijk wat je zocht. Ik kocht boeken waar ik dan toch weer niets aan had en zocht ook in alternatieve kringen. Met de komst van internet is dat gemakkelijker geworden als je de zoektermen kent. En dan lees je wat je altijd wel dacht maar dan met uitleg en bewijs.

De eerste kerk en haar groei, leer en gebruiken werden voor ons in het Nieuwe Testament (NT) vastgelegd. Jezus voorzag, net als Zijn apostelen, dat er valse leraren zouden komen. Het is duidelijk uit enkele van de Nieuwtestamentische epistels dat de apostelen al vroeg dergelijke valse leermeesters moesten bestrijden.

Jezus was een jood en zijn apostelen ook, evenals veel van zijn leerlingen. Eerder schreef ik al dat er een spanningsveld was in het jodendom. Vanaf de groei van het spirituele jodendom tot nu toe. De joden waren bekend met de baälvereringen. Met het offeren, de occulte praktijken, de zwarte magie, de (seks)orgies enz. van Babylonië. God haalde ze daar bij vandaan maar er bleef een spanningsveld. Er is een gewone ( Jeruzalemse) Talmoed en een babylonische Talmoed. ( De Talmoed is na de Tenach (voor christenen het Oude Testament) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van uitlegging en verklaring van de wet en profeten vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreide samenstelling van mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld) In de babylonische Talmoed is veel mystiek verwerkt en hier vind je de kabbala waar ik eerder over schreef.

Ik schreef al eerder over de invloed van de satan in die joodse mystiek. (dus is er de invloed van de baälverering)

Voor sommige van de joodse leerlingen van Jezus zat daar een spanningsveld. Binnen het jodendom waren de farizeeërs de vijand voor Jezus. Hij noemt ze addergebroed omdat zij veel van de occulte praktijken toelieten en zelfs de tempel lieten gebruiken voor woeker praktijken. Ze waren schijnheilig.

Maar binnen de groep van apostelen was er dat spanningsveld ook. ( Mt 16, 23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. NB.: satanas is satan).

Na de dood en verrijzenis trokken de apostelen erop uit om het evangelie te verkondigen. Dat zien we beschreven in vooral de handelingen. Het Nieuwe Testament beschrijft de geschiedenis van de kerk van ongeveer 30 na Christus tot ongeveer 90 na Christus. Er ontstaan gemeenschappen van eerste christenen en vooral Paulus is druk met ze te bezoeken en ze brieven te schrijven. In de gemeenschappen waren er een paar leiders en waren er vragen dan werden die via brieven gesteld aan de rondreizende apostelen. Er waren geen “boven hen gestelden”. Ze leefden in gelijkwaardige gemeenschappen. (het waren de eerste “kerkgemeenschappen” maar dan zonder hiërarchie). De eerste kerk en haar groei, leer en gebruiken werden voor ons in het Nieuwe Testament vastgelegd. Jezus voorzag, net als Zijn apostelen, dat er valse leraren zouden komen. Het is duidelijk uit enkele van de Nieuwtestamentische epistels dat de apostelen al vroeg dergelijke valse leermeesters moesten bestrijden. Er wordt nergens in de Schrift vermeld wat geldt voor de enige echte kerk. Wat wel wordt vermeld zijn herhaalde vergelijkingen tussen wat valse leraren onderwijzen en wat de eerste kerk onderwees, zoals dit in de Schrift is vastgelegd. Of een kerk al dan niet de “echte kerk” is kan bepaald worden door de leer en gebruiken van deze kerk te vergelijken met de kerk uit het Nieuwe Testament, zoals beschreven in de Bijbel. In Handelingen 20:17-38 heeft de apostel Paulus bijvoorbeeld een gelegenheid om een laatste keer persoonlijk met de groepsleiders in de grote stad Efeze te spreken. In deze passage vertelt hij hen dat valse leraren niet alleen in hun gemeente zullen verschijnen, maar ook uit eigen kring (verzen 29-30). Paulus geeft hier niet de regel dat zij de “eerste” georganiseerde “kerk” moesten volgen om de waarheid te waarborgen. In plaats daarvan vertrouwt hij hen toe “aan God en aan het woord van zijn genade” (vers 32). De waarheid kon dus bepaald worden door op God en “het woord van Zijn genade” te vertrouwen (dat wil zeggen de Schrift, zie Johannes 10:35). Deze afhankelijkheid van het Woord van God, in plaats van bepaalde individuele “grondleggers”, kunnen we ook weer in Galaten 1:8-9. Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” Het onderscheid tussen waarheid en dwalingen was dus zelfs niet gebaseerd op wie deze zaken onderwijst, “wijzelf of een engel uit de hemel”, maar op de vraag of hetzelfde evangelie werd onderwezen dat zij reeds hadden ontvangen. En dit evangelie is in de Schrift vastgelegd.

Dits is belangrijk want hij zegt zo dat je moet oppassen. Iemand uit eigen gelederen kan ondermijnend zijn en hoe weet je of die “engel” wel de juiste is? (denk aan lucifer en zijn kwade kompanen. Je kan denken met het licht te maken te hebben maar het is de duisternis).Hoe kunnen we dan bepalen of een kerk een correcte leer onderwijst of niet? Volgens de Bijbel is de enige onfeilbare standaard de Bijbel zelf (Jesaja 8:20; 2 Timoteüs 3:15-17; Matteüs 5:18; Johannes 10:35; Jesaja 40:8; 1 Petrus 2:25; Galaten 1:6-9).Allerlei tradities of rituelen moeten met Gods Woord vergeleken worden, zodat ze niet strijdig zijn met de waarheid (Marcus 7:1-13).

Er is nergens in de uitleg te vinden dat er iemand de “baas “moet worden over de groepen christenen. En nu kom ik bij de geschiedenis van de paus en het ontstaan van het pausdom. Eerder schreef ik al dat wie de macht heeft, alles bepaalt. En dat er christenen waren die in de macht van het romeinse rijk kansen zagen. Ten onrechte heb ik lang gedacht dat Paulus bewust kerken stichtte. En ten onrechte denken wij dat Jezus Petrus als zijn opvolger aanwees. Dat is niet zo:

Mt. 3, 8: Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. De broeders die groepen leidden genoten respect en dat respect hing af van de groep en de stad. Rome was een grote, keizerlijke stad. En daar begint de geschiedenis van het ontstaan van bisschoppen en een “bovenbaas”.Toen het rijk verviel, zagen de bisschoppen hun kans en gingen zich gedragen als wereldlijke heersers met een “christelijk”sausje. Ze gingen zich gezag aanmeten en eisten onderwerping. “Satan” deed zijn intrede. (Satan eist altijd weer onderwerping). Het evangelie verwaterde en de rituelen gingen hun intrede doen.(baäl). Er ontstond een priesterklasse, een hiërarchie van bisschoppen met een “bovenbisschop”, de bisschop van Rome. Hoe meer de macht van de keizer afnam, hoe meer de macht van de bisschop van Rome toenam. Vanaf de 6 de eeuw neemt de macht toe helemaal toe.

Sylvester was een bisschop van Rome (314-335) aan wie keizer Constantijn zogenaamd veel macht had overgedragen. ( “de donatie van Constantijn”) In de 8 ste eeuw ontstond hierover strijd. Maar die zgn. donatie is pas “verzonnen” in de 8ste eeuw. Onderzoekers hebben dat onderzocht. Het latijn van de 8ste eeuw was anders dan dat van de 4de eeuw. Maar de zgn. donatie van Constantijn was in de taal van de 8ste eeuw. In de 16 de eeuw ontdekte men dit bedrog maar al die tijd werd gedaan of het een serieuze schenking van Constantijn was.

Maar die zgn. donatie was eeuwenlang een manier om vorsten en bisschoppen en gelovigen te onderwerpen. Het was een manier om macht te krijgen en uit te breiden. Het satanisme had zijn weg gevonden. Men was arrogant en permitteerde zich van alles. Sinds de 6 de eeuw was de bisschop van Rome papa/pappas (vader) geworden. De zgn. heilige stoel werd meer en meer vergiftigd door wereldse macht te verwerven en zich boven de wereldlijke macht te stellen. En de heilige stoel werd meer en meer een oord van verderf. Eeuwenlang werd er gestreden om macht en machtige Italiaanse families wilden de macht van “ Rome” verwerven.

Met de komst (1073) van paus Gregorius de zevende (Hildebrand) veranderde iets. De lage moraal werd vervangen door verlangen naar de macht van God: de macht van bestuur van de paus was het bestuur van God. Hij rustte echter niet voordat hij alle macht had. (wereldlijk zowel als geestelijk) De “stoel van Petrus” trok alle gezag naar zich toe en hoewel de lage moraal zgn. vervangen moest worden, werd die gewoon weer toegepast:liegen, bedriegen, banvloeken, oorlog. Twee eeuwen lang werden deze middelen toegepast om de macht te verwerven.

75 pausen zouden instemmen met foltering, moord, brandstapels, inquisitie, confisqueren van bezittingen. De meeste vervolgden waren bijbelgetrouwe gelovigen. Zij waren de luis in de pels. Tot op de dag vandaag zie je dat de luis in de pels vernietigd moet worden. En tot op de dag van vandaag zie je hoe handig de rijke de bezittingen van de armen steelt. Pausen die zeggen Christus te vertegenwoordigen folteren en voeren oorlog, brengen mensen naar de brandstapel.

Tenslotte veroverde een generaal van Napoleon in 1798 het vaticaan. Zo kwam er een einde aan de wereldlijke macht. Pius de negende trachtte dat te herstellen met verklaringen van pauselijke onfeilbaarheid. Dit werd een leidraad voor het eerste concilie in 1870. Ze maakten ook een wetboek van canoniek recht. De klap van 1798 werd hersteld door Mussolini die in 1929 het vaticaan weer als civiele macht erkende. Toen had “Rome” weer wereldlijke en geestelijke macht. De gelovige katholiek werd steeds meer een pion in handen van het vaticaan. (de hand van de vrijmetselarij zie je overal terug. Net als de hand van de jezuïeten. maar daarover schrijf ik apart)

Bij het tweede vaticaans concilie (1962-1965) werd besloten dat “ketters” broeders waren en werden “heidense”godsdiensten (islam- dit is vooral opvallend, later meer- , hindoeïsme en boeddhisme) aanvaarde wegen naar God genoemd. Het vaticaan wil “dialoog” maar wil invloed op veranderen van denkwijze. We zien hier stappen naar één wereldregering met één wereldreligie.

Met het canonieke wetboek van strafrecht als leidraad (die ook werd uitgebreid) bleef het streven om de macht te consolideren. De wetten in dat boek zijn wraakzuchtig en hebben niets met de bijbel en de lessen van Jezus te maken. Het evangelie gaat over genade en redding maar dit wetboek gaat over dwang. Uiterlijk zgn. een christelijke religie maar het is een godsdienst met rituelen die ware godsdienstige mensen niet bedient en de wereld laat buigen naar hen die zgn. heilig zijn maar die in wezen vals zijn en er steeds weer in slagen miljoenen mensen te misleiden.

Ik begrijp dat ik “heilige huisjes” afbreek. Voor veel mensen was “Rome” een bron van trots en vreugde. ( een voorouder van mij was zouaaf. http://www.geschiedenisbeleven.nl/vechten-voor-de-paus-nederlandse-zouaven-in-italie/) Ik ken de foto’s uit het familie album. Er werden toen nog amper foto’s gemaakt maar van deze voorouder is een trotse foto gemaakt)

En nog is Nederland trots als het de bloemen voor pasen levert voor de St. Pieter ( een vrijmetselaars symbool).

Het vaticaan verkondigt dat de kerk is gefundeerd is op Petrus maar dat is een vervalsing. Petrus zou de “rots” zijn maar Jezus was de Petra. (Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.) Er werd hier geopenbaard wie Jezus was en dat die apostelen dat wisten. Het moeilijke is hier dat er iets verdraaid is. Jezus haalt God aan (vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard) naar Simon en vervolgt de woorden van God dat Jezus de rots, de petra is en niet Simon. Jezus wordt hier geopenbaard als de Christus en als de rots. (Simon of Petrus was juist de twijfelaar en zelfs verrader. Zie hier boven satanas = de satan = de tegenstander. Petrus is petros en betekent een stuk rotssteen. Petra is een vast groot en massief en onbeweeglijk gesteente. God openbaarde hier Jezus als de Christus, als een vast en onbeweeglijk massief gesteente. De sleutels geven betekent dat de joden toegang krijgen tot de kennis dat Jezus de geopenbaarde Messias is. De kern is hier: Jezus wordt geopenbaard als de Messias, als de zoon van God en als de rots waarop de gemeenschap wordt gebouwd.

De bisschop van Rome heeft dit vers gebruikt om Petrus als onfeilbaar neer te zetten en als plaatsvervanger van Jezus en dan door redenerend de pausen worden zo de plaatsbekleders van Jezus op aarde. De paus wordt de “heilige vader” en dat is zo misleidende als het maar zijn kan. Een andere misleiding is dat “Rome”doet alsof Petrus in Rome was. Petrus is daar nooit geweest. Anders zouden we dat weten uit het NT. Alle reizen van Petrus zijn opgetekend en Rome staat daar niet bij. In zijn brief aan de Romeinen groet Paulus iedereen maar Petrus niet want die was er niet. En als Paulus later in Rome is, is Petrus er ook niet. Als alles is opgetekend dan zou dat ook opgetekend moeten zijn. Verder wordt er in het NT niets gezegd over opvolging. De apostelen stellen leiders aan maar regelen niets centraal.

De pausen werden “pontifex” en het was ze om die macht te doen. Ze noemen zich heilige vader maar er is maar één Vader. Zo noemde Jezus God voor ons: de Vader die in de hemel is. Zo kregen wij een houvast. Maar zo werd dus de macht naar “Rome” toe getrokken en daar was het om te doen. Zij zijn de voortzetters van het Romeinse Rijk. Dat is een wereldse macht en geen geestelijke macht. Maar er was er maar één die die macht had gekregen en dat was Jezus, de Christus.

Als je in Jezus gelooft dan “onderwerp” je je aan Hem en aan niemand anders.

Jezus heeft ook uitdrukkelijk gezegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was en dat is nu de katholieke kerk met de paus aan het hoofd wel geworden. De “heilige vader” heeft zich ook een onfeilbaarheid toegeëigend. Dit is door Paulus voorspeld: 2 Tess 2: Over de openbaring van de mens der wetteloosheid:…tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet… Dit gaat over de antichrist. Daar zijn veel speculaties over. In het NT wordt hij ook aangekondigd. Ik denk dat de antichrist een paus zal zijn. Ik denk zelfs aan deze huidige paus. De antichrist zal leider zijn van de “wereldoecumene” van de afvalligen van andere religies. (zie het begin van het tweede vaticaans concilie) En deze paus is steeds meer bezig de islam en het christendom bij elkaar te brengen. En hij heeft zich zelfs diverse keren uitgesproken over de NWO en dus één nieuwe wereldreligie en een één nieuwe wereldregering. Hij legt a.h.w. alles steeds in “de week”. Dat Rome voor mij het nieuw Babylon is, staat voor mij eigenlijk wel vast. Je leest dit ook in openbaringen 17: ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering…

De zeven hoofden zijn de zeven heuvels van Rome. De kleuren van Rome zijn scharlaken (rood) en purper. De vorige paus trok zich terug vanwege gezondheidsproblemen maar leeft nog steeds. Hij maakte plaats voor deze paus die een jezuïet is en daarmee is het plaatje rond. De jezuïeten hebben steeds een macht achter de paus gevormd (de zwarte paus) en hebben nu de volledige macht. En zeg je jezuïeten dan zeg je vrijmetselarij en als je het hebt over de vrijmetselaars dan spreek je over de “elite” / over de cabal. ( er zijn ook beweringen dat Jeruzalem jet nieuwe Babylon is. Ik denk van niet vanwege de kleuren -kijk naar de kleding, het goud en het marmer)

Over baäl/bel

Baäl ‘Heer’ of ‘Meester’ was in het antieke Midden-Oosten een van de vele goden. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Hij werd aanbeden door de Kanaänieten, de Feniciërs, de Arameeërs en de Carthagers. Baäl betekent in feite de Heer in het Kanaänitisch en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het was de titel van de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend.

In de bijbel kennen we hem als de satan. De goden en halfgoden waren met lucifer uit de hemel geworpen en lucifer organiseerde in zijn eigen wereld zijn eigen aanbidding. Dit kennen we tot op de dag vandaag in de satanische verheerlijking in de satankerken/tempels en in de vrijmetselarij.

Baäl was het Kanaänitische en Fenicische woord voor Heer en in deze zin was een Baäl de koning onder de plaatselijke goden. Zo was er een Baäl Hadad, Baäl Melkart, Baäl Moloch, Baäl Zebub, enz. Vele steden en volkeren in het oude Kanaän hadden elk hun eigen streekgebonden Baäl, zo ook de Fenicische koloniën. In Ugarit heette hij bijvoorbeeld Hadad, maar deze werd ook gewoon met zijn titel van “Heer” Baäl genoemd. Baäl is een West-Semitisch woord; in het Oost-Semitisch is het overeenkomstige woord Bel en ook dat woord stond eenvoudig voor Heer. De koning van een stad kreeg zelf de titel van ‘Baäl’ toebedeeld voor de duur van zijn ambt. Oorspronkelijk kreeg hij dit van de vertegenwoordigster van de godin tijdens een speciale ceremonie, de hieros gamos of het rituele huwelijk. Hij was daarom de zoon/minnaar van de godin, en werd in die hoedanigheid ook Tammuz genoemd. De baäl van Ugarit, Hadad, was uitgegroeid tot de machtigste in het gebied, maar bleef onder El.

Hier komen we bij de problemen van het oude testament. (O.T.) Wie is God in dit gedeelte van de bijbel? Het joodse volk werd uitgekozen door de Ware God om Zichzelf kenbaar te maken en om in te grijpen. Maar de voortdurende strijd in het volk was de strijd om toch voor baäl te kiezen en niet voor de Ware God. Het joodse geloof bleef geïnfiltreerd door de aanbidders van baäl en dat maakt het zo moeilijk om het O.T. te lezen. Wie is het als ze het hebben over Heer? Wie is God? De profeten strijden hier tegen en Jezus doet dat later ook. (de farizeeën waren satanisten en Jezus noemt ze addergebroed)

De aanbidding van baäl ging niet alleen gepaard met de wellustige praktijken van vruchtbaarheidscultussen, maar ook praktijken als het offeren van kinderen. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag.

2 Kr 17,3:

De HEERE was met Josafat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David, en hij zocht de Baäls niet, maar hij zocht de God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en deed niet zoals Israël deed.

In de katholieke bijbel staat niet Heere maar jahwe en dat is dus misleidend. het heeft lang geduurd voor ik deze corruptie door had)

Israël viel steeds weer voor de Baäls:

Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.
Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.
Ri 2:13 Want zij verlieten den HEERE, en dienden den Baal en Astharoth.

(Ri is Re is Rechters, in sommige vertalingen staat dus Heere maar in andere jahwe. Dat is dus misleidend)

Jer 19:4 omdat zij Mij verlaten hebben, deze plaats [van Mij] vervreemd hebben, en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, die zij niet gekend hebben, zij, hun vaderen en de koningen van Juda. Zij hebben deze plaats gevuld met bloed van onschuldigen.
Jer 19:5 Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden [als] brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.

Openbaringen 2,9: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Die kennen we nu als de Khazaren/Chazaren. Cryptojoden die de wereld beheersen en het gewone jodendom de slechte naam bezorgen.

De spirituele joden (jood is van Juda/Judea) moeten strijden tegen satanische krachten binnen hun geloof. Alle religies zijn geïnfiltreerd door deze satanische krachten. Deze krachten (geest) zijn ook in alle maatschappelijke instituties geïnfiltreerd en regeren zo de wereld. We kennen de macht van de Khazaren (Cryptojoden) die het spirituele jodendom en de gewone joden in diskrediet hebben gebracht. Ze zetten binnen het jodendom joden tegen elkaar op, Doen dat binnen de islam en binnen het Christendom. Het doel is de beheersing van de wereld.

Ik heb het eerder gehad over de Rothschild en over de elite maar het is lastig bespreekbaar te maken omdat het overgrote deel van de mensen slaapwandelend” door het leven gaat en krampachtig “politiek correct” tracht te leven.

Mensen hebben het soms wel over pedofielen en zelfs satanische bloedoffers, maar willen niet vaak naar de achtergrond van dit alles gaan. En dat is heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom.

Alles gebeurt al dan niet door de macht van K/ Chazaren.

De elite van de Chazaren, de werkelijke top van de piramide (die ik eerder al benoemde), ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De God van de bijbel (van het O.T.) waarschuwt constant tegen de Babylonische afgoderij. Je kunt dat ook teruglezen in het boek van Henoch.

Daarom ook wil God niet dat er beelden van hem gemaakt worden en wil Hij Zijn Naam niet zeggen. Hij zegt Ik Ben Wie Ik Ben. De joden noemen Hem de onnoembare. Hij zegt ook: maak geen gesneden beelden van mij. Uit opgravingen weten we dat er beelden zijn gevonden van hout en steen van baäl. Deze beelden werden aanbeden en God wilde die gebruiken uitroeien. Keer op keer moest God ingrijpen als de joden toch weer voor baäl kozen. De satans verheerlijking gaat tot op de dag van vandaag door. Deze verheerlijking is in alle godsdiensten doorgedrongen. Rome is er definitief mee besmet sinds de jaren zestig maar eigenlijk al veel eerder. Het ware Christendom en Jodendom moeten uitgeroeid worden. En de moslims moeten uiteindelijk elkaar afslachten. Baäl (lucifer) wil het alleen recht.

De omringende landen van het Het Rijk der Chazaren, onder aanvoering van Rusland werden het gewelddadige gedrag absoluut spuugzat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen. De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als of ook wel satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten. De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil. Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse magie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. Dit alles duurde tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM). Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden. Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land. En dit is de ware oorzaak van de moord op de tsaar, het uitroepen van de revolutie en de wrede overheersing door de communisten. Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen en niet veel later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen. De Rothschilds zijn uit Duitsland vertrokken en via Engeland naar Amerika gegaan om vandaar uit te werken aan één wereldregering met één wereldreligie(de hunne). Ze haten Duitsland en daarom moet dat land al heel lang bloeden. (Zij )De Rothschilds) zijn de aanstichters van W.O. 1 en 2 en zij zorgen nu voor een enorme ontwrichting in Duitsland d.m.v. ongecontroleerde migratie. Duitsland mocht niet groot worden en werd het steeds toch. Nu moet het land er weer aan geloven: de mensen moeten kapot, de industrie moet kapot.

De Rothschilds hebben het geldsysteem zoals het nu is “uitgevonden” en hebben het bankwezen geïnfiltreerd. Ze hebben de City of Londen gecreëerd en beheersen de FED en de Vaticaanbank.

Waarom kenden we de geschiedenis van de Chazaren niet? Eerder heb ik al geschreven over de machthebbers die de geschiedenis schrijven en het onderwijs beïnvloeden. Bovendien waren veel archieven in oost Europa en Rusland gesloten. Maar na de val van muur zijn er bij het openen van vooral archieven van Rusland en Oekraïne veel geschiedenissen boven water gekomen. En waarom wij het niet weten? Om dat zij het niet willen dat wij het weten.

De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd. Daarom wordt Rusland in onze media afgeschilderd als de vijand. Daarom wordt er steeds oorlog/strijd uitgelokt.

Politiek correct denken brengt je nu in een spagaat. Je denkt dat dit niet kan. Wij kunnen het niet maar zij wel. Ik heb al eerder geschreven over psychopaten die onze wereld runnen. Zij zijn er niet voor ons welzijn maar het gaat om hun macht en hun geld. Wij zijn het slachtvee, het melkvee. Ik weet dat het niet fijn is om te lezen. Je kunt er voor kiezen om het niet te willen weten en in slaap te blijven. maar eens komt de rekening. Word maar liever wakker.

Ik schreef al eerder over misleiding. Gaslighting is zo’n vorm.

Gaslighting, een vorm van psychologisch misbruik waarbij een slachtoffer, op kleine of grote schaal, aan het twijfelen wordt gebracht over zijn eigen perceptie, geheugen en psychische gezondheid. Bijna niemand ontkomt er nog aan. Gaslighters varen er wel bij om ons in die toestand van chronische twijfel te brengen, want als we waarheid niet meer van leugen kunnen onderscheiden, dan gaat álles erin als zoete koek. Het doel is dus desoriëntatie en dan ondermijning en het vindt tegenwoordig op grote schaal plaats. Vanuit grote bedrijven, de politiek en media, bijna uitsluitend uit links progressieve hoek. Het is tijd om bewust te worden.

En onze wereld wordt veelal geleid door psychopaten. Ze liegen heel makkelijk en doen dat ook nog eens heel charmant.

Kenmerken van de psychopaat:

Oppervlakkige charme en welbespraaktheid.

Gevoelens van grandiositeit.

Pathologisch liegen.

Manipulatief en sluw gedrag.

Gebrek aan berouw of schuld.

Ontbreken van emotionele diepgang (vluchtige emoties)

Kil en/of gebrek aan empathie.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.

Zij ontregelen en diegenen die ontregeld worden snappen het eerst niet en willen het niet geloven. We willen het sprookje geloven.

De narcistische sociopaten/psychopaten hebben hulp nodig om hun doel te bereiken en ze zoeken overal marionetten om het werk te doen. Ze zijn overal geïnfiltreerd en zoeken naar zwakke broeders die omkoopbaar zijn. En zoals ik eerder schreef: oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden. Je weet niet wat jij doet om je hypotheek te betalen of om je baan te behouden. We kunnen wel het kwaad blootleggen en bestrijden. Maar mensen die gekocht worden zijn in groot gevaar. Niet alleen omdat ze hun ziel aan de duivel verkopen. Ook omdat ze hun geloofwaardigheid op den duur verliezen en niet meer terug kunnen. Ze betalen een hoge prijs.

Wat is manipulatie?

Manipulatie is een begrip uit de psychologie, en hiermee wordt bedoeld: Het voor elkaar krijgen van bepaalde zaken bij een ander zonder dat je daarbij goede argumenten nodig hebt. Je probeert met manipulatie dus het gedrag of iemand’s mening te veranderen.

Verschillende manieren om te manipuleren

Handelen met voorkennis

Eenzijdige informatie verstrekken

De salamitactiek

De schaaktactiek

Goochelen met tijd

Het onmogelijke voorstellen

De aanhouder wint

Een vertragend verzet voeren

Verdeel en heers

Door misleiding en manipulatie worden we voortdurend op het verkeerde been gezet en dat is de bedoeling. We bevinden ons voortdurend in de staat van cognitieve dissonantie. Daarom zijn er zo veel mensen ziek en moe. Voordurend je wereldbeeld op orde houden wordt steeds ingewikkelder.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_der_Chazaren
https://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=275
https://politiek.tpo.nl/column/in-onze-door-gaslighting-verlichte-maatschappij-wordt-iedereen-langzaam-gek/

Over kennis 2

We hadden leraren nodig maar de herders hebben hun kuddes in de steek gelaten. Sterker nog: ze hebben de wolven tot hun kuddes schapen en lammeren toegelaten. Zach 11,17: Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen, en zijn rechteroog; zijn arm zal verdorren, en zijn rechteroog zal donker worden. Om te begrijpen waarom dit gebeur,t moet ik vertellen over de vrijmetselarij en de infiltratie van de elite via deze genootschappen in alle regionen van onze maatschappij. Satan/de demiurg/lucifer wilde zijn als God en rebelleerde tegen zijn Schepper. Hij is met zijn kompanen uit de hemel gegooid en verwierf zich zijn eigen wereld. De wereld waarin wij leven. (zie het boek van Henoch). We moeten aanvaarden dat dit entiteiten zijn die we niet kennen. Ze worden god/halfgoden/engelen genoemd. In Henoch staan er veel met naam genoemd. Voor het gemak noem ik het geesten. We kennen allemaal de geest van euforie die in een voetbalstadion kan hangen. Of de geest van saamhorigheid bij een spannende Elfstedentocht. De geest creëert een sfeer. Zo creëert lucifer de geest van rebellie, de geest van opstand. Hij doet dat om de negatieve energie te verkrijgen die hem voedt. Hij heeft zijn medewerkers op aarde die in zijn dienst voor rebellie zorgen. Deze mensen zijn de satanisten. Ze zijn er altijd geweest. We kennen ze uit de oudheid als de vereerders van baal/bel/beëlzebub (2 Kr 3). Nu zijn bekend als satanisten. En ze zijn overal geïnfiltreerd. Ze kunnen zich voordoen als christenen maar ze zijn satanist. en overal hebben ze hun symbolen in de wereld gebracht. recht onder onze neus. Ik kom daar op terug.

Een bekende vrijmetselaar en satanist is Albert Pike. Over hem en de vrijmetselarij is al veel geschreven en ik zou er een heel blog aan kunnen wijden. Zijn naam noem ik hier om aan te geven waar het hier om gaat. Hij is de grondlegger van de nieuwe wereld orde (nwo). Hij had een hoge graad in de vrijmetselarij en daar gaat het hier om. Andere namen om te noemen zijn Adam Weishaupt en Giusseppe Mazzini. Door hen ontstond de orde van de illuminatie. Deze orde beheerst nu de wereld.

Mensen die lid worden van de vrijmetselarij doen dat vaak met de beste bedoelingen. Ze denken dat ze bouwen aan een betere wereld. In de laagste graden van een loge merk je ook niets van wat er in de hogere regionen gebeurt. Maar wil je iets gaan betekenen dan beland je in een sfeer waar je nooit meer uit kunt. Komt er iets naar buiten van misstanden dan zullen vertegenwoordigers uit de lage regionen dit ontkennen. ze zijn onwetend. Maar wil je iets bereiken in je leven dan moet je opklimmen en dan kom je in een duivelse wereld terecht. Daarover kwam nooit iets naar buiten maar nu gelukkig wel. De elite is wel altijd zo brutaal geweest om onder onze neus alles te laten zien maar toch geloofden we niet wat we zagen, zagen we de betekenis niet. maar nu de mensheid aan het ontwaken is, wordt steeds meer duidelijk. Daardoor zie je ook de paniek bij “de elite” toeslaan. Ze zijn in hun laatste gevecht om hun nieuwe wereld orde te stichten met één wereldreligie. Zo proberen ze al lang een derde wereld oorlog uit te lokken om dat te bewerkstelligen. Dit is waar het boek openbaringen over gaat en wat je kunt lezen in het boek Henoch. daarom worden groepen en landen tegen elkaar opgezet. daarom worden “false flag’ operaties opgezet. Denk niet meer in complotgekkies want die complotgekkies zien het goed. Denk niet: dat doe ze toch niet als je het hebt over de boven jou gestelden. Wij doen dat niet maar zij wel. eerder schreef ik al dat de mensen die “achter de knoppen”zitten, psychopaten zijn. Psychopaten zijn tot alles in staat. Hou dat goed voor ogen.

Eerder heb ik geschreven over de Chazaren/Khazaren. De Khazaren en de vrijmetselaarsloges zijn met elkaar verweven en zij trekken overal aan de touwtjes.

Wil je iets bereiken in de politiek, de industrie, de wetenschap, de financiële wereld of de journalistiek, dan moet je lid zijn van de vrijmetselarij en dan word je vroeg of laat “gekocht” als je bruikbaar bent. Iemand kan met idealen de politiek in zijn gegaan maar als hij bruikbaar wordt geacht dan komt er verleiding om de hoek. Dat kan zijn met geld, macht, aanzien, seks. En als je eenmaal bent gekocht, kun je niet meer terug en je zult, als je dat wel denkt te kunnen, een hoge prijs betalen. Ook als je gekocht bent en als marionet aan het werk gaat, moet je na je inwijding een prijs betalen. Er worden ook mensen “gekocht” buiten de vrijmetselarij om. Zij worden gebruikt tot ze niet meer van waarde zijn. Dat is trouwens met de anderen ook zo. Vroeg of laat komt er een “ziekte”, een “ongeluk”, een “zelf” moord, een moord.

Van alle “gekochten” bestaat er chantage materiaal. Wil je niet meer meedoen, dan is dat de stok achter de deur. Velen hebben zo hun ziel aan de duivel verkocht. Daar kunnen we ontzettend kwaad over worden maar oordeelt,niet, opdat gij niet geoordeeld zult worden. ( Mt 7,1)Weten wij van onszelf hoe zwak wij zouden zijn? We kunnen beter bestrijden en blootleggen dan oordelen. En dat heeft ook een prijs. Mensen die hun nek uitsteken lopen de kans voor gek versleten te worden. In het ergste geval worden ze bestreden tot in de dood toe. Maar als je wakker geworden bent heb je de plicht je kennis te delen.

Voorbeelden van extreme invloed van de “maffia” (elite/cabal/illuminatie) zijn te vinden in de muziekindustrie. Artiesten worden “gemaakt” en gekocht. het vaak niet te maken met talent maar met hoe ver de artiest wil gaan. De muziek wordt gebruikt om te beïnvloeden en de massa te sturen.

Dat gebeurt in de hele entertain wereld. Zie de link hieronder die verwijst naar het boek over de muziekindustrie van Mark Devlin. je kunt het gratis downloaden. Het gaat vaak niet om talent maar om de manier waarop je je laat kopen. Je wordt gekozen door “hen”.

In de Amerikaanse politiek zijn maar weinig presidenten die niet lid waren van de vrijmetselarij. Je wordt geen president als “zij” het niet willen. En een enkele keer als het wel lukt, zorgen “zij” dat je vermoordt wordt. ( de Kennedy’s die de strijd aan gingen met “hen” werden vermoord) De familie Bush is een vrijmetselaars/satansfamilie. Evenals de Clintons dat zijn. En zoals er in de muziekindustrie “constructen” zijn, zo werd Obama een “construct”. Over Obama kun je bijna niet praten want die werd al “heilig”verklaard voor hij president werd. Hij kreeg al meteen de Nobelprijs. Zijn geschiedenis is schimmig. maar hij was een bruikbare narcist. Het maakt vaak niet uit of een republikein of democraat president wordt. het gaat om een bruikbare pop aan een touwtje. Hoe meer sociopaat/narcist, hoe bruikbaarder. Maar Obama en zijn vrouw zijn “heilig” dus je kunt bijna geen kritiek leveren. Hij had 26 speech schrijvers in dienst en gebruikte de techniek van NLP. Hij wist hoe een speech oor te dragen en was een trekpop van de militairen en de elite,

De elite die beweert dat we het nog nooit zo goed gehad hebben en dat er nog nooit zoveel vrede is geweest, heeft onder Obama gigantisch veel oorlog gevoerd. Meer dan onder alle vorige presidenten. O.a. onder het mom van regime change.

Eerder schreef ik dat de kinderen van Abraham Izaak en Ismael een groot nageslacht kregen en dat die nakomelingen ( het joodse volk en de moslims) extreem misleid zijn door de satanskrachten. De Christenen zijn ook zwaar misleid maar zij hebben als reddingsboei Jezus, de Messias, de Christus die hun redder is. Omdat Christenen de Messias hebben (h)erkend en het evangelie uitdragen, zijn zij de zwaarst vervolgde groep ter wereld. Dat begon al bij de eerste apostelen en de eerste Christenen die in de leeuwenkuilen werden gegooid. Zie voor huidige stand: https://www.opendoors.nl/ranglijst

Zie voor de dood van de apostelen hieronder.

De elite wil niet weten hoe erg dit is en bagatelliseert dit nieuws. (zie aanslagen in Sri Lanka). Als je de media beheerst ( en dat doen zij) dan bepaal jij wat het nieuws is.

Inmiddels zijn de Khazaren (Cryptojoden) geïnfiltreerd in de hele joodse wereld en bezorgen daarmee het joodse volk een slechte naam. maar daar zitten zij niet mee. Zij zitten nergens mee.

Zij zorgen er nu voor dat de geest van waanzin en haat over de aarde waait. De geest van waanzin die we zien in de door hen geschapen “klimaatreligie” maar ook in de haat tussen blank en zwart enz. Ze zitten er niet mee jonge mensen te gebruiken want een leven telt niet voor hen. Ze zitten er niet mee om met false flag operaties mensen te offeren want zij achten zich zelf superieur en voor hen tellen die levens niet.

Zij willen één satanische wereldregering met één satanische wereldreligie.

Als je denkt dat de V.S. zijn gesticht door christelijke founding fathers dan heb je het mis. het waren vrijmetselaars en Washington zit boordevol met de symboliek van de vrijmetselaars. Evenals Rome trouwens. Kijk maar eens op foto’s hoe bepaalde gebouwen van Washington (het Capitool) en Rome ( St. Pieter) gebouwd zijn. Vol met satanische elementen. Waarom staat er een zuil op het St. Sint-Pietersplein? Het is een fallisch symbool. Het is een verering voor baal/bel/beëlzebub.

Rome is volledige geïnfiltreerd door de satanische jezuïetenbeweging, die altijd een “zwarte paus”op de achtergrond hadden maar die nu zelfs een echte jezuïet als paus hebben. Dits is de ergste

paus tot dusver. Hij pleegt hoogverraad.

Als je ook wel eens opgemerkt hebt dat politici “opeens” veranderd zijn, kijk dan eens of ze lid zijn van een vrijmetselaarsloge. Of dat ze misschien zijn uitgenodigd door een “geheim” genootschap zoals de Bilderberggroep. meestal is het zo; uitgenodigd? dan lijk je bruikbaar en “krijg je je instructies”.

Dan kun je in 2010 nog beweren dat de multiculturele samenleving is mislukt maar dan draai je in 2015 als een blad aan de boom om. En dat komt niet door voortschrijdend in zicht. Overal zijn lijsten te vinden van (internationale) politici die lid zijn van een loge. Die bij Bilderberg zijn uitgenodigd enz. En dan komen de leugens. Dan verdwijnt de echte joviale lach.

En ze lachen ons in het gezicht uit. Ze liegen en als de leugen geen consequenties heeft, gaan ze steeds verder. De gewone mens wil niet zien wat er voor zijn ogen gebeurt. Mijn blog is mede ingegeven dor de hoop dat mensen wakker worden. Ik ben verplicht mijn kennis te delen. Ik weet dat lang niet iedereen in staat is te lezen wat ik lees, te zien wat ik zie. Daarom deel ik en probeer ik het zo gewoon mogelijk te vertellen. Als je meer wilt weten en gaat zoeken, vind je. De links kunnen je helpen.

https://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
https://www.franklinterhorst.nl/Zijn%20Vrijmetselaars%20volgelingen%20van%20Lucifer.htm
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/de-verborgen-geschiedenis-van-de-vreselijk-kwaadaardige-khazaarse-mafia

NB Lees overal voor hij ook zij. Ik wil niet steeds hij/zij typen.

Ik schrijf uit principe liever alle namen van lucifer, god, satan enz. met en kleine letter.

De hoofdletter is alleen voor de ware God. De Vader in de hemel. En voor Jezus.

Petrus: onderging de kruisdood volgens de meeste bronnen. Hij zou met het hoofd naar beneden zijn gekruisigd, omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus Christus om het leven wilde komen.

Andreas: zou zijn gestorven aan een x-vormig kruis. Wilde net als Petrus niet op de ‘normale’ manier worden gekruisigd.

Paulus: stierf door het zwaard in Rome.

Bartholomeus zou zijn om het leven gekomen zijn nadat hij werd mishandeld, gevild, ondersteboven gekruisigd en onthoofd.

Filippus: zou zijn gedood in Hiërapolis, het huidige Turkije.

Jakobus: werd onthoofd door Herodes.

Mattias: volgens de overlevering werd hij gestenigd.

Thomas: werkte in India en ging fel tekeer tegen de afgoderij. Afgodspriesters lieten hem hierop doden. Hij zou zijn op gloeiende platen zijn gepijnigd waarna hij in een oven werd gegooid, waarna hij ook nog eens werd doorstoken.

Mattheus: was actief in Ethiopië. Werd onthoofd door een koning die weinig moest hebben van het Evangelie.

Judas: niet te verwarren met de andere Judas die Jezus verraadde: stierf in Perzië een marteldood. Simon Zelotes: stierf in Perzië een marteldood.

Zover het na te trekken is lijkt het er in ieder geval op dat alleen Jakobus (zoon van Alfeüs) en Johannes geen marteldood stierven.