Tag: antichrist

20240115 Over een antichrist

Van Xandernieuws, zie daar links en afbeeldingen

Dus God schiep Trump’ – Donald Trump presenteert zich in campagnevideo als ‘herder van de mensheid Posted on 09/01/2024

Is Donald Trump dan de echte ‘Antichrist’?

(16.00) – Donald Trump lijkt bewust in te spelen op het zowel nationaal als internationaal bij veel van zijn fans heersende verlangen dat hij hen als een soort ‘verlosser’ gaat bevrijden van ‘de elite’, inclusief het hele heersende politieke establishment. Dat hij tijdens zijn eerste termijn juist sleutelfiguren van diezelfde elite aanstelde lijkt hem te zijn vergeven, net als het feit dat juist hij ervoor zorgde dat de verwoestende mRNA injecties razendsnel en massaal in het Amerikaanse volk werden geprikt. Hoe dan ook, de nooit van enige onbescheidenheid gespeende Trump waagt het om zichzelf in een nieuwe campagnevideo neer te zetten als ‘herder van de mensheid’. Met ‘Dus God schiep Trump’ bevestigt hij zelfs het messiaanse beeld dat velen van hem hebben. Maar maakt hem dat meteen ‘de Antichrist’, zoals sommigen al jaren beweren?

Uit de video: ‘En God zei: ik heb iemand nodig die sterk en moedig zal zijn, die niet bang of verschrikt zal zijn voor de wolven als die een man aanvallen die zorgt voor de kudde. Een herder voor de mensheid, die hen nooit zal verlaten of in de steek zal laten. Ik heb de ijverigste arbeider nodig om het pad te volgen en krachtig in vertrouwen te blijven, die het geloof heeft in God en het vaderland. Dus God schiep Trump.’

‘Ik heb iemand nodig die met een bijltje kan hakken, maar ook het zwaard kan hanteren. Met de moed om voet te zetten in Noord Korea. Die geld kan verdienen met teer uit zand (olie), die vloeibaar (gas) in goud kan veranderen, die het verschil begrijpt tussen belastingen en inflatie, die dinsdagmiddag zijn 40-urige werkweek erop heeft zitten, en daarna nog eens 72 uur doorgaat.’

‘Dus God schiep Trump. God had iemand nodig die bereid was om in de slangenkuil (van Washington) te gaan, die het adderengebroed van de nepnieuwszenders (mainstream media) aan de kaak durfde te stellen… Iemand die bereid is te boren (naar olie), die de industrie en Amerikaanse banen weer terugbrengt, de landbouw de ruimte geeft, onze grenzen weer veilig maakt, ons leger opbouwt, de hele dag het systeem bestrijdt, en die op zondag een harde werkweek afsluit in de kerk, waar zijn oudste zoon tegen hem zegt; ‘Pap, laten we Amerika weer Groot maken. Pap laten we ervoor zorgen dat de wereld weer jaloers wordt op dit land’. Dus God schiep Trump.’

Christelijke heerschappij over de wereld

De nieuwe campagnevideo werd weliswaar niet door Trump zelf geproduceerd, maar hij gaf er wel zijn goedkeuring aan. De boodschap is geheel in overeenstemming met het geloof van de Nieuwe Apostolische Reformatie (NAR) en hun ‘Zeven Bergen Mandaat’ (7M), dat vooral in de Evangelische- en Pinksterkerken veel aanhang heeft.

De ‘zeven bergen’ zijn zeven ‘sferen’ van de samenleving waarover het christendom heerschappij (‘dominion’) zou moeten krijgen: gezin, religie, onderwijs, media, entertainment, zaken en overheid, alvorens de ‘eindtijd’ zou kunnen beginnen en Jezus Christus kan terugkeren. In deze visie moeten christenen dus zelf het ‘Koninkrijk van God’ op aarde vestigen (‘Kingdom Now’).

Laat wereldheerser Trump de tempel herbouwen?

Donald Trump had als president met Paula White zelfs een spirituele adviseur die lid was van deze 7M beweging. Volgens White zou Trump ‘een sleutelrol gaan spelen in Armageddon, wanneer de VS naast Israël staat in de strijd tegen islam.’

Dat zou passen in het ‘Antichrist’ scenario dat miljoenen gelovigen nog altijd in gedachten hebben voor deze eindtijd. Zij verwachten een wereldheerser die na een grote Midden Oosten oorlog vrede sticht met (en voor) Israël, waarna vervolgens de Derde Tempel in Jeruzalem zou worden gebouwd. In dit scenario zou ‘de Antichrist’ na enkele jaren in die tempel plaatsnemen en zichzelf tot ‘God’ uitroepen. De rode vaars die geslacht moet worden om die tempel in te wijden, staat al klaar.

Onder Trump, die de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatste, werden de baanbrekende Abraham Akkoorden tussen Israël en een aantal Arabische landen gesloten. En met ‘herder van de mensheid’ zit Donald Trump in ieder geval niet ver af meer van een directe vergelijking met Jezus Christus, die van zichzelf zei dat Hij ‘de Goede Herder’ is. In wezen zou Trump dus gaan vervullen wat Jezus – tot grote teleurstelling van zijn eerste volgelingen – naliet: hen bevrijden van hun aardse bezetters en uitbuiters, en de wereld eindelijk vrede brengen.

‘De Antichrist’ NUL keer in Openbaring genoemd

Kortom: Donald Trump is op papier een uitstekende ‘Antichrist’ kandidaat. Ware het niet, dat aan dit scenario vanuit Bijbels perspectief de nodige haken en ogen zitten. Neem bijvoorbeeld de titel ‘de Antichrist’ als zijnde een toekomstige wereldheerser. Deze persoon wordt in de Bijbel niet één keer rechtstreeks zo genoemd of zelfs maar als één persoon neergezet. In het hele apocalyptische boek Openbaring zijn er welgeteld NUL vermeldingen te vinden van ‘de Antichrist’ – op zijn zachtst gezegd vreemd, aangezien het hier om de belangrijkste persoon van deze eindtijdvisie gaat (op Jezus na).

Elders in de Bijbel dan? Ook niet. Het woord ‘Antichrist’ komt slechts vier keer voor, en uitsluitend in algemene zin, slaand op iedereen die ‘de Vader en de Zoon loochent’. Het Bijbelse bewijs voor ‘de Antichrist’ is dan ook op zijn best flinterdun, maar desondanks houden wereldwijd miljoenen eraan vast omdat het hen van jongs af aan zo is wijsgemaakt, en omdat hen is geleerd bepaalde teksten op een zekere manier te interpreteren: ‘Met dit en dat woord, deze of gene zin, wordt zus of zo bedoeld.’ Oppervlakkig klinkt het vaak best logisch, maar met een blik op de grondtekst en context klopt er meestal helemaal niets van.

Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat ‘het Beest’ en ‘de mens der zonde’ deze ‘Antichrist’ worden bedoeld. Dat is echter niets anders dan nattevingerwerk, zeker omdat de Bijbel zelf wel de juiste verklaringen geeft: een ‘Beest’ is in iedere profetische tekst altijd een wereldrijk, een imperium, en nooit maar één persoon. En de beruchte ‘mens der zonde’ is niet één mens, maar ‘de mens’ als in Jezus beroemde uitspraak dat de ‘mens niet kan leven van brood alleen’. Niemand vraagt zich af over welke mens Hij het had. Iedereen begrijpt dat Hij hier alle mensen bedoelde.

Wie of wat is de Tempel Gods?

Die ‘mens der zonde’ zou volgens deze (pre- of mid-trib) theorie gaan plaatsnemen in ‘de tempel’. Maar welke tempel? Nergens in het Nieuwe Testament is ook maar enige sprake van een toekomstmige herbouwde fysieke tempel. Met ‘Tempel Gods’ wordt werkelijk overal de verzameling van gelovigen bedoeld, de ‘Gemeente’. Teksten te over die dit bewijzen, maar op de één of andere wijze weet men de betekenis ervan steeds weer te ontkrachten of zelfs te negeren:

‘Als iemand Gods tempel beschadigt zal God hem schade toebrengen. Want Gods tempel is heilig. En u bent de tempel van God!’ (1 Kor. 3:17)

‘Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, die heeft gezegd: ‘Ik zal in** hen wonen en onder* hen zijn…’ (2 Kor. 6:16 – * Misleidend vertaald met ‘bij’, terwijl in het Grieks duidelijk staat: Ik zal IN hen wonen.’)

Wat is er toch zo moeilijk te begrijpen aan ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’ (Joh.18:36), ‘de God die de hele wereld heeft gemaakt… woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd’ (Hand.17:24) en ‘Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is in** u.’

(** Een door mij al vaak aangehaalde tekst. Hier hetzelfde als in 2 Kor. 6. In de grondtekst – en ook in de KJV – staat duidelijk ‘het Koninkrijk Gods is IN u.’)

Denkt u werkelijk als dat de apostel Paulus overal over ‘de tempel Gods’ spreekt als zijnde de verzameling van gelovigen, en ook als uw eigen lichaam, en letterlijk schrijft dat God niet in een fysieke tempel leeft, een eventuele toekomstige fysieke tempel dan toch met ’tempel Gods’ zou aanduiden, wetende dat God daar nooit meer zijn intrek in zal nemen?

Vele ogen wanhopig op de hemel gericht

Desondanks wachten hele hopen gelovigen lijdzaam af op verlossing van buitenaf, hun ogen bijna wanhopig gericht op de hemel boven hen. Misleid door wéér een sterk staaltje ‘giswerk theologie’ over de tekst dat Jezus ‘met (/op) de wolken des hemels’ (Marc.14:52; Matt.24:30) zal terugkeren. Dit slaat echter niet op de witte wolken aan de blauwe hemel , maar op dezelfde ‘wolk van getuigen’ zoals genoemd in Hebreeën 12:1. Met andere woorden: het gaat om een groep mensen, een mensenmassa, waar Jezus met en ‘in’ zal terugkeren.

‘Maar er staat toch dat we moeten waken en bidden dat we mogen ontsnappen, en gesteld te worden voor de Zoon des Mensen?’ (Luk.21:36). Ook dit is weer zo’n typische ‘inleg’ uitleg van iets dat er niet mee wordt bedoeld. Dit staat er namelijk in de grondtekst: ‘… en stand te houden voor de zoon des mensen’. Met andere woorden: uw geloof vast te houden, en niet op magische wijze te worden weggenomen terwijl op aarde de hel losbarst ***.

(*** Sommigen denken letterlijk dat ze dan samen met Jezus op de wolken een groot feest zullen vieren, terwijl (volgens hun scenario) miljarden mensen hier op de meest verschrikkelijke manieren zullen lijden en om het leven zullen komen. En dan denken zij ‘boven’ samen met Jezus nog lachend een flesje wijn open te trekken? Met uitzicht op een planeet waar ongekend veel dood en vernietiging op wordt losgelaten? Werkelijk?)

Een vals Armageddon?

Alles lijkt echter te worden klaargezet om het valse Armageddon / ‘Antichrist’ scenario uit te voeren, als een groot ‘live’ toneelspel dat voor de ogen van de mensheid zal worden opgevoerd. Ontelbaren zullen denken dat het ‘nu eindelijk zover is’ en de Bijbelse profetieën worden vervuld. Dus het zou wel degelijk kunnen dat Trump – mogelijk zelfs na een moordaanslag, waarna hij een dodelijk hoofdwond wonderbaarlijk overleeft (een speculatieve uitleg die eveneens al vele tientallen jaren oud is) – Israël helpt het ‘Armageddon’ te winnen, zodat er na het verslaan van de islam er een Derde Tempel op de tempelberg kan worden gebouwd.

Mocht het zo gedaan worden, dan zal het zo bedrieglijk echt zijn dat enorme massa’s mensen erdoor worden misleid, zeker als er daarbij gigantische holografische ‘Project Bluebeam’ lasers worden ingezet die de komst van de Verlosser uit de ruimte aan de hemel zullen projecteren.

‘Jullie zijn het licht en het zout (maar pas op niet te worden vertrapt)’

Geloof er echter niets van. God, Jezus, de Christus, het Koninkrijk, zijn veel dichterbij dan u denkt. Sterker nog: dichterbij kan het niet, want ze zijn IN u te vinden. Jezus Zelf gaf zijn volgelingen er uitgebreid te sleutels voor, en liet er zelfs Zijn Geest voor uitstorten. Maar zolang mensen maar op een externe oplossing blijven wachten – hetzij een Trump, hetzij een ander, hetzij een verschijning op de wolken boven hen -, zal dat Koninkrijk in en via hen nooit tot wasdom komen.

‘Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de overgankelijkheid niet.’ Hoeveel duidelijker wilt u het nog hebben? De belofte luidt: ‘God zal alles IN allen zijn.’ (1 Kor.15:28). Vanzelf gaat dat echter niet, want God dwingt nooit. Het gaat om úw leven, úw innerlijke wereld, úw ziel. We hebben en houden altijd de keuze, maar heel veel tijd voor de juiste keuze lijkt er gezien de wereldgebeurtenissen niet meer te zijn.

Jezus legde het nog zo simpel uit: ‘Je steekt geen lamp aan om daar een emmer overheen te zetten, maar je zet hem op een standaard, zodat iedereen het licht kan zien. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Jullie zijn het zout op deze aarde, maar als het zijn kracht verliest, is het enkel nog goed om te worden weggegooid en door de mensen te worden vertrapt.’ (Luc.11:33 / Matt.5:13-16 parafr.).

En daar zal dan ‘zelfs’ Donald Trump niets meer aan kunnen veranderen.

Xander

Zie ook o.a.:

24-01: Gigantische kerstboom in de ruimte; Grote kans dat dit voorlopig de laatste normale kerst wordt (2024: ‘Of Donald Trump wordt vermoord, óf de Derde Wereldoorlog wordt nog vóór de Amerikaanse verkiezingen in november ontketend’).

16-12: Aartsbisschop Vigano: ‘De paus is de valse profeet; Westerse politici door Mossad gechanteerd met kinderporno beelden’

09-12: ‘(/ Verdrukking versterkt geloof: Megakerk in India krijgt er maandelijks 3000 leden bij….)

08-12: ‘Doomsday’ organisatie zoekt 10.000 mensen om de apocalyps in bunkers te overleven

19-11: Kunnen we in deze eindtijd enige waarde hechten aan Nostradamus en al die andere profeten?

16-11: Dit is de rode vaars die geslacht moet worden voor inwijding Derde Tempel

14-11: Dreigende opstand in Katholieke Kerk? Priesters noemen de één-wereldreligie paus ‘Antichrist’

13-11: Teken van de eindtijd? Niet alleen in IJsland, maar over de hele wereld worden vulkanen actief

2022:

16-10: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel

18-09: Vijf perfecte rode vaarzen arriveren in Israël voor mogelijke Tempel ceremonie 2023

03-08: Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1660 euro (/ WEF versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025 – Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID) (/ 666 (Chi-Xi-Stigma) zal door ‘de Kerk’ worden ondersteund )

26-07: Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël

13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren

04-04: (/ Wordt er bewust een grote oorlog in het Midden Oosten ontketend om de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem mogelijk te maken?)

Share this article

20231208 Over de atheïstische en antichristelijke staat Israël

Van Chuck Baldwin, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Nieuwsflits voor Ralph Reed, James Dobson, Robert Jeffress, Jonathan Falwell, John Hagee, Richard Land, Jack Graham, Et Al. Gepubliceerd: donderdag 30 november 2023

Download het gratis computergestuurde mp3-audiobestand van deze column

( Als u zich kosteloos wilt abonneren op mijn columns, klik dan hier. )

Nieuwsflits: Israël is GEEN Joodse staat; het is een zionistische staat. Het jodendom is NIET de religie van Jehova uit het Oude Verbond; het is de antichristelijke religie van de Farizeeën . De belofte aan Abraham in Genesis 12:3 wordt NIET vervuld in de staat Israël; het werd vervuld in Jezus Christus (Galaten 3:16). Er is GEEN beloofde zegen voor Amerika vanwege het zegenen van de antichristelijke zionistische staat Israël; in feite helpen jullie mee om Gods vloek over Amerika te brengen , omdat het de natie ertoe heeft aangezet de atheïstische, antichristelijke staat Israël te steunen en vrijwillig deel te nemen aan zijn daden van internationale oorlogsmisdaden, moord en genocide.

Uit de christelijke post :

Opmerkelijke evangelische leiders hebben een brief ondertekend waarin zij belangrijke politieke leiders oproepen een standpunt in te nemen tegen antisemitisme, Israël te steunen en te reageren op het bloedbad door Hamas op 7 oktober, dat zij omschrijven als het “belangrijkste sinds de Holocaust”.

De brief, waarvan een kopie aan The Christian Post werd verstrekt, dringt er bij het Congres op aan om “onverwijld de volgende specifieke stappen te ondernemen om antisemitisme te bestrijden en ervoor te zorgen dat de Joodse staat deze gruwelijke aanval overleeft.”

“Wij vertegenwoordigen vele geloofstradities en zijn met één verenigde stem samengekomen om onze gedeelde menselijkheid te verdedigen tegen barbarij en terreur”, staat in de brief die maandag werd vrijgegeven.

De christelijke leiders roepen op tot concrete stappen van het Congres, zoals het financieren van de Israëlische verdediging, het aannemen van maatregelen tegen antisemitisme en het toezicht houden op maatregelen om haatmisdrijven in de VS te voorkomen en te bestraffen.

“In de nasleep van deze gruwelijke terreur braken antisemitische protesten uit in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Wij zullen niet zwijgen als antwoord. Net als de ondertekenaars van deze brief blijft de meerderheid van de Amerikanen achter hun Joodse broeders en zusters in de Verenigde Staten en in het Joodse thuisland Israël staan. Omdat Joden het doelwit blijven van meer dan de helft van de religieus gemotiveerde haatmisdaden in de Verenigde Staten en Israël een strijd moet voeren om te overleven, moeten Amerikanen van alle geloofsovertuigingen en achtergronden nu actie ondernemen”, schreven ze.

“Met deze brief veroordelen wij het antisemitisme gezamenlijk en verkondigen wij onze steun voor Israëls recht op zelfverdediging. De regering van de Verenigde Staten en de volksvertegenwoordigers in het Congres kunnen niet aarzelen, zowel in de strijd tegen het antisemitisme als in het steunen van de staat Israël.”

Ondertekenaars van de brief zijn onder meer: ​​Ralph E. Reed, voorzitter van de Faith & Freedom Coalition; Timothy Head, uitvoerend directeur van de Faith & Freedom Coalition; James Dobson, oprichter en voorzitter van het Dr. James Dobson Family Institute; Robert Jeffress, senior pastor van de First Baptist Church in Dallas, Texas; Jonathan Falwell, kanselier van de Liberty University; Jentezen Franklin, senior pastor van Free Chapel in Gainesville, Georgia; Jack Graham, senior pastor van de Prestonwood Baptist Church in Plano, Texas; John Hagee, CEO en predikant van Cornerstone Church in San Antonio, Texas; Richard Land, hoofdredacteur van The Christian Post en emeritus-president van Southern Evangelical Seminary; David Olson, senior pastor van de Heartland Church in Ankeny, Iowa; Gordon Robertson, CEO en president van The Christian Broadcasting Network; James Robison, oprichter en president van LIFE Outreach International; Jordan Sekulow, president en CEO van ACLJ Action; en rabbijn Tuly Weisz, president van Israel365 en redacteur van The Israel Bible.

Laten we de zaken rechtzetten met enkele FEITEN:

1. Israël is geen slachtoffer; het is een agressorstaat.

Sinds december 1947 heeft het Israëlische leger afschuwelijke agressiedaden gepleegd tegen het vreedzame volk van Palestina. Met de hulp van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (in het bijzonder president Harry Truman) leidden de atheïstische, oorlogszuchtige leiders van de zionistische beweging een bloeddorstige aanval op een onschuldige en ongewapende bevolking, waarbij ze wreedheden, verkrachtingen, ontvoeringen, martelingen, verminkingen en gewelddadigheden pleegden. plunderen en moorden terwijl ze massale etnische zuiveringen en genocide tegen het Palestijnse volk uitvoerden .

Jullie zogenaamde evangelische leiders gebruiken het woord ‘holocaust’ om de acties van Hamas tegen het Israëlische leger te beschrijven. Als dat het geval is, heeft het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog daden van “holocaust” gepleegd tegen de bezettende nazi-troepen in Frankrijk, omdat Israël niet minder een bezettingsmacht is, die qua geest en handelen gelijk is aan het naziregime.

De ECHTE holocaust in Palestina is gepleegd door Israël, niet door Hamas. Sinds het begin van de aanval en bezetting van Palestina in 1947 heeft Israël meer dan 5 miljoen Palestijnse mensen vermoord . En sinds Israëls Zesdaagse Oorlog, waarin het in 1967 een blitzkrieg-achtige aanval op zijn Arabische buren lanceerde, wordt het Palestijnse volk als vee behandeld in de openluchtgevangenis die bekend staat als Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Dr. Paul Craig Roberts beschrijft accuraat het westerse evangelicalisme onder de “leiding” van jullie hierboven genoemde mannen:

Elke westerse instelling heeft gefaald. Regeringen vertegenwoordigen krachtige materiële belangen, geen burgers. Universiteiten en openbare scholen zijn indoctrinatiecentra tegen de westerse beschaving en blanke mensen. Media zijn een propagandaministerie ten behoeve van officiële verhalen. De wet is niet langer een schild van het volk; het is een wapen dat door de machthebbers wordt gebruikt tegen politieke tegenstanders, wat betekent dat democratie en vrijheid van meningsuiting dood zijn. En nu hebben christenen zich van Christus afgekeerd en genocide goedgekeurd. [Nadruk toegevoegd]

www.theguardian.com/world/2023/oct/30/us-evangelical-christians-israel-hamas-war

Christelijke evangelicals vormen duidelijk een belemmering voor het Amerikaanse buitenlandse beleid, aangezien de acties van Israël worden geïnterpreteerd als de werking van de hand van God. Mensenrechten en moreel geweten worden vervangen door profetie.

2. Uw Israël-profetieën zijn een duivelse vervalsing.

ALLE oudtestamentische profetieën over het nationale Israël zijn vervuld. Elke laatste van hen! Het nationale Israël – of, feitelijker gezegd, het overblijfsel van het nationale Israël in de stammen Juda en Benjamin, inclusief de stad Jeruzalem en de Joodse tempel – werd in 70 n.Chr. door God vernietigd, waarbij hij het Romeinse leger als Zijn instrument van gerechtigheid gebruikte. De Assyriërs hadden de tien noordelijke stammen al zo’n zevenhonderd jaar eerder vernietigd.

De stad die u vandaag de dag “Jeruzalem” noemt, is NIET de Bijbelse stad Jeruzalem. Die stad is voor altijd verdwenen. De stad die vandaag de dag in Palestina ‘Jeruzalem’ heet, is een Romeinse stad die in 135 na Christus door keizer Hadrianus werd gebouwd en Aelia Capitolina heette – wat ‘de stad van Hadrianus en Jupiter’ betekent. De muren rond de “Oude Stad” van Aelia Capitolina werden in 1516 gebouwd door de Ottomaanse heerser Suleiman de Grote.

Het moderne Jeruzalem is een heidense stad. In de Openbaring inspireerde de Heilige Geest de apostel Johannes om zelfs naar het Bijbelse Jeruzalem te verwijzen als ‘Egypte’ en ‘Sodom’ en ‘Babylon’. Er is geen “heilige stad” Jeruzalem meer, net zoals er geen biologische “Joden” meer zijn als “Gods uitverkoren volk.”

In uw ondertekende brief verwijst u naar het moderne Israël als ‘het Joodse thuisland’. Die verklaring is klassieke Scofield-propaganda. De zionistische joden in Palestina van vandaag kwamen uit Europa en daarom worden ze ‘Asjkenazische’ joden genoemd. Er stroomt niet meer Abrahamitisch bloed door hun aderen dan jij of ik. Het thuisland van de Ashkenaziërs is niet het land Palestina; het is het land van de Khazaren. De Sefardische Joden in de minderheid zijn de enigen die een legitieme aanspraak kunnen maken op voorouderlijke thuislanden in Palestina, en de Asjkenazische Zionisten haten de Sefardische Joden en vervolgen hen bijna net zo veel als de Palestijnen. Heren, wat zegt dat u?

Palestina IS echter het thuisland van, nou ja, de Palestijnen. Veel, zo niet de meeste, Palestijnen wier land door geweld en bloed van hen is gestolen, kunnen hun afstamming tot wel duizend jaar lang terugvoeren op het land.

Sommigen van jullie moeten dit allemaal weten, maar uit angst of hebzucht weigeren jullie deze waarheid te erkennen.

Bovendien zijn Gods uitverkoren mensen onder het Nieuwe Verbond van Christus geen mensen van welk ras dan ook; het zijn mensen van ALLE rassen die tot geloof in Jezus Christus komen. (Efeziërs 1:4)

Jullie kiezen er doelbewust en bedrieglijk voor om jullie volgelingen de waarheid over het Nieuwe Verbondsvolk van God niet te vertellen. Je negeert opzettelijk de overgrote meerderheid van het boek Galaten, of past deze verkeerd toe, verzen zoals Galaten 3:16:

Nu werden aan Abraham en zijn zaad de beloften gedaan. Hij zegt niet: En tegen zaden, zoals van velen; maar als van één, en voor uw zaad, dat is Christus.

En Galaten 3:28, 29:

Er is geen Jood of Griek, er is geen slaaf of vrije, er is geen man of vrouw: want jullie zijn allemaal één in Christus Jezus. En indien u van Christus bent , dan bent u het zaad van Abraham en erfgenamen volgens de belofte.

Je doet alsof Romeinen 9:6 – 8 niet in de Bijbel staat:

Want zij zijn niet allemaal Israël, die van Israël zijn: ook niet, omdat zij het zaad van Abraham zijn, zijn zij allemaal kinderen [van God]: maar: In Isaak zal uw zaad genoemd worden. Dat wil zeggen: zij die de kinderen van het vlees zijn, deze zijn niet de kinderen van God: maar de kinderen van de belofte worden tot het zaad gerekend.

Hetzelfde geldt voor Romeinen 2:28, 29:

Want hij is geen Jood, wat uiterlijk wel zo is; ook niet die besnijdenis, die uiterlijk in het vlees is: maar hij is een Jood, die innerlijk één is; en de besnijdenis is die van het hart, naar de geest, en niet naar de letter; wiens lof niet van mensen is , maar van God.

Bovendien is uw ingewikkelde leer van profetie niet alleen misleidend; het is duidelijk duivels.

3. Vanwege uw flagrante verkeerde interpretatie van profetie, onderschrijft en promoot u graag rassenhaat, diefstal, ontvoering en massamoord: alles in de naam van profetie.

De New York Times berichtte zaterdag dat Israël in een historisch tempo Palestijnse burgers in Gaza doodt. Het enorme aantal burgerslachtoffers in Gaza wordt verklaard door de omvang van de bombardementencampagne en de bereidheid van Israël om door de VS geleverde bommen van 2.000 pond te laten vallen op dichtbevolkte gebieden die vol zitten met burgers.

Marc Garlasco, een voormalige Pentagon-analist die de Nederlandse NGO PAX adviseert, vertelde de Times dat hij nog nooit zoiets heeft gezien. “Het overtreft alles wat ik in mijn carrière heb gezien”, zei hij. Garlasco voegde eraan toe dat om een ​​historische vergelijking te vinden voor zoveel grote bommen in zo’n klein gebied, je ‘terug zou moeten gaan naar Vietnam of de Tweede Wereldoorlog’.

Israëlische functionarissen hebben herhaaldelijk de geallieerde strategische bombardementen op Japan en Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog aangehaald om hun aanval op Gaza te rechtvaardigen. De vergelijking omvat de Amerikaanse brandbombardementen op Japanse steden , waarbij in 1945 in Tokio in één nacht ongeveer 100.000 burgers omkwamen, evenals het laten vallen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Israël heeft ook een beroep gedaan op de Amerikaanse luchtcampagne tegen ISIS, waarbij tienduizenden burgers in Irak en Syrië omkwamen. Maar zelfs de meest brute strijd van de ISIS-oorlog is niet te vergelijken met de Israëlische aanval in Gaza. Volgens een AP – onderzoek stierven tussen de 9.000 en 11.000 burgers tijdens de Slag om Mosul . Ongeveer een derde werd gedood door door de VS geleide luchtaanvallen van de coalitie of door Iraakse strijdkrachten, een derde werd gedood door ISIS, en de doodsoorzaak van de rest is onbepaald.

De Slag om Mosul duurde negen maanden , van oktober 2016 tot juli 2017. In minder dan twee maanden heeft het Israëlische bombardement in Gaza minstens 10.000 burgers gedood, gebaseerd op een conservatieve schatting aangehaald door The Times .

Het Times- rapport zei: “Mensen worden sneller gedood in Gaza, zeggen ze, dan zelfs op de dodelijkste momenten van door de VS geleide aanvallen in Irak, Syrië en Afghanistan, die zelf breed werden bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties.”

De Israëlische aanval doet ook het aantal burgerslachtoffers in de oorlog in Oekraïne sinds de Russische invasie in februari 2022 in het niet vallen. In één jaar en negen maanden van gevechten zijn volgens de VN minstens 10.000 burgers omgekomen in Oekraïne , waaronder 560 kinderen .

De laatste update die op 10 november door het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid werd vrijgegeven, na slechts 35 dagen Israëlische campagne, zei dat ruim 4.500 Palestijnse kinderen in Gaza waren gedood, wat volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken destijds als een lage schatting werd beschouwd .

Ondanks het enorme dodental onder burgers en kinderen blijven de VS Israël onvoorwaardelijke militaire hulp bieden. Het Witte Huis heeft erkend dat Israël duizenden onschuldige mensen in Gaza vermoordt, maar heeft gezegd dat er geen ‘rode lijnen’ zijn die de Amerikaanse steun zouden beïnvloeden.

(Bron)

Vergis u niet, heren: dit is UW taak! Evangelische leiders zoals u bieden dekking voor de massamoorden in Israël sinds Israël in 1948 een staat werd. Toch stapt u op zondag op uw preekstoel en preekt u over “de liefde van God” en verwijst u naar Jezus als “de Vredevorst”. ” Maar de oorlogen die JIJ onderschrijft, promoot en aanmoedigt, vermenigvuldigen duizenden van je eigen christelijke broeders en zusters in Palestina. Christelijke broeders en zusters waar je GEEN compassie voor toont.

Hoe kun je de brieven van Johannes onderwijzen met een strak gezicht en een zuiver geweten?

1 Johannes 3:14:

We weten dat we van de dood in het leven zijn overgegaan, omdat we de broeders liefhebben. Wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 4:20:

Als een man zegt: Ik heb God lief en ik haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want hij die zijn broeder, die hij heeft gezien, niet liefheeft, hoe kan hij dan God liefhebben die hij niet heeft gezien?

In de brief die u hebt ondertekend, verwijst u naar uw ‘joodse broeders en zusters’. Bent u zo analfabeet van de Schrift? Moderne joden zijn talmoedisten die de godheid van onze Heer Jezus Christus ontkennen en bespotten. De apostel Johannes noemt zulke mensen ‘antichristen’. (1 Johannes 2:22) Toch noemt u hen ‘broeders en zusters’. Maar de enige broeders en zusters die u in Palestina heeft, zijn de Palestijnse christenen die u, door uw uitgesproken steun aan de oorlog tegen hen, schuldig maakt aan moord.

Denkt u wel eens na over wat u over profetie onderwijst? U leert dat de “antichrist” een vredesverdrag met Israël zal sluiten, dat hij zal verbreken. Daarna zal hij zijn legers tegen Israël ontketenen, dat zal worden afgeslacht en waarvan slechts een overblijfsel zal overleven. En alleen dan zal Christus terugkeren. U zegt dat dit allemaal MOET gebeuren voordat Christus kan terugkeren.

Vraag, heren: Als uw eschatologie u leert dat het Gods Wil is dat Israël door de “antichrist” wordt vernietigd, en dat dit MOET gebeuren in overeenstemming met Gods profetische Geschriften, waarom doet u dan zo uw best om Israël te behouden? Hoe weet u dat u niet tegen Gods Wil voor Israël vecht en de wederkomst van Christus niet hindert?

Oh, denk niet dat ik niet begrijp dat jullie denken dat jullie allemaal “opgenomen” zullen worden voordat dit plaatsvindt. Ik neem aan dat je denkt dat dit je ontslaat van alle morele en ethische verantwoordelijkheid. Dus totdat de “opname” plaatsvindt, kun je het geld van de rijke Jood afpakken en zijn moorden en oorlogen promoten zonder een schuldig geweten te hebben.

Heren, uw begrip van eschatologie is een sprookje, maar het is een zeer gevaarlijk sprookje.

4. Heb je de Joodse rabbijnen überhaupt gelezen?

Vanaf het begin van de zionistische beweging in de negentiende eeuw veroordeelden de meest vooraanstaande joodse rabbijnen ter wereld het zionisme vrijwel unaniem in de krachtigste taal. Hier zijn slechts enkele voorbeelden:

Rabbi Yehoshua Leib Diskin, rabbijn van Brisk, Litouwen en later rabbijn van Jeruzalem (1817-1878):

De grootste rabbijnen moeten onmiddellijk bijeenkomen en de zionisten excommuniceren. Ze zouden hen moeten uitsluiten van het Joodse volk door hun brood, hun wijn en gemengde huwelijken met hen te verbieden.

Rabbi Yechiel, Rebbe van Alexander, Polen (ca. 1833-1893):

Dit hele idee van het stichten van een staat is een decreet van gedwongen afvalligheid over ons, God spaar ons.

Rabbi Yerucham Yehuda Leib Perelmann van Minsk, Rusland (1835-1896):

God verhoede het, een persoon mag zichzelf of zijn kinderen niet toestaan ​​zich bij de verontreinigde zionisten aan te sluiten, want hun voeten rennen om kwaad te doen en hun plaats is een plaats van verontreiniging.

Rabbi Chaim Yaakov Naftali Zilberberg, rabbijn in Warschau, Polen:

Stel je voor hoe het zal zijn als, God verhoede, het idee van het zionisme werkelijkheid wordt. Dan zullen de zondaars koningen zijn, de onruststokers zullen hoge functionarissen zijn, en de jonge slangen zullen leiders zijn. Dan zullen je vijanden over je heersen.

Rabbi Pinchas Eliyahu Rothenberg, rabbijn van Piltz, Rusland (ca. 1902):

Er is een nieuwe groep die zichzelf ‘Chovevei Tzion’ of ‘zionisten’ noemt en die veel mensen in hun net verstrikt, die denken dat hun daden in het belang van de hemel zijn. Ik voel mij daarom verplicht om al diegenen die angst voor God in hun hart hebben, bekend te maken en te waarschuwen om zo ver mogelijk bij hen vandaan te blijven, en hun daden te ontwortelen en weg te zuiveren… Alle grote rabbijnen van onze tijd hebben ons al gewaarschuwd om blijf uit hun buurt, en het is een grote daad voor iedereen die de macht heeft om hun plannen te dwarsbomen.

(Bron)

Tegenwoordig verbranden orthodox-joodse rabbijnen de Israëlische vlag; zij protesteren samen met de Palestijnen tegen de staat Israël; zij zijn fervente tegenstanders van de zionistische staat. Ze worden in de straten van Jeruzalem openlijk geslagen door Israëlische soldaten. Toch steunen jullie blinde gidsen die de Amerikaanse evangelicals leiden schaamteloos de zionistische misdadiger Benjamin Netanyahu, die een internationale oorlogsmisdadiger en massamoordenaar is, die Palestijnse christenen en onschuldige moslimmensen martelt en vermoordt en die orthodox-joodse rabbijnen in zijn eigen land martelt en vervolgt. .

News Flash, de heer Ralph Reed en Company: U staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis, de verkeerde kant van het menselijk fatsoen en de moraal, de verkeerde kant van Gods natuurwetten, de verkeerde kant van de rechtvaardige oorlog en, belangrijker nog, de verkeerde kant van de Bijbelse eschatologie, Gods Heilig Woord en het Nieuwe Verbondsevangelie van Christus.

Schaam jullie allemaal!

© Chuck Baldwin

*Als u deze column waardeert en mij wilt helpen deze redactionele meningen te verspreiden onder een steeds groter wordend publiek, kunnen donaties worden gedaan via creditcard, cheque of postwissel. Gebruik deze link:

Chuck Baldwin Live donatieformulier

Ik heb ook veel boeken en dvd’s die u online kunt kopen. Ga hier:

Chuck Baldwin Live-winkel

Om u te abonneren op mijn wekelijkse columns, klikt u hier:

Abonneer u op Chuck’s column

20231122 Over een toekomstige derde tempel

Van Xandernieuws, zie daar afbeeldingen, links

Dit is de rode vaars die geslacht moet worden voor inwijding Derde Tempel

Posted on 16/11/2023

(12.15) – Op 17 september 2022 berichtten we dat er vijf perfecte rode vaarzen naar Israël waren overgebracht voor een mogelijke inwijdingsceremonie van een toekomstige Derde Tempel die door zowel Joodse groepen als een groot aantal christenen wordt verwacht. Eén van de koeien (foto) staat inmiddels in een speciaal onderzoekscentrum, waar rabbijnen uiteindelijk zullen moeten besluiten of het beest inderdaad puur is, dat wil zeggen dat er niet meer dan twee niet-rode haartjes op zijn lijf mogen worden gevonden. De as van een perfecte rode vaars wordt met speciaal gezuiverd water gemengd, waarmee de priesters moeten worden gezuiverd alvorens ze de Tempel mogen betreden. De vaars trekt nu al honderden bezoekers, en dat zouden er volgens sommigen zelfs miljoenen kunnen worden.

De inmiddels 26 maanden oude vaars bevindt zich nu in Shiloh (gelegen in de Benyamin regio in Samaria), waar ooit de Bijbelse tabernakel stond. Het is de bedoeling dat het dier gezelschap krijgt van twee andere vaarzen. Bezoekers zijn welkom, maar mogen (en kunnen) de dieren niet aanraken.

Het project wordt gesteund door de Israëlische regering, en dat is nieuw. Pas de vorige regering onder de co-premiers Yair Lapid en Naftali Bennett – die juist als gematigder als de huidige premier Benyamin Netanyahu golden – begon zich officieel achter organisaties zoals het Tempel Institute en Boneh Israël, die streven naar de bouw van een Derde Tempel, op te stellen. (Zie ook ons artikel van 16 oktober 2022: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel).

Voorheen achtten Israëlische regeringen openlijke steun aan dit streven als te risicovol, omdat alleen al het leggen van de eerste steen vermoedelijk een massale moslimaanval op Israël zal ontketenen vanwege de Al-Aqsa moskee en het Rotskoepelgebouw op het Tempelplein.

Is dit de 10e en laatste rode vaars ooit?

De rode vaars, of Parah Adumah, wordt voor het eerst in het Oud Testamentische boek Numeri (19:2) genoemd. Aäron kreeg hier de opdracht van God om ‘een perfecte rode, gave koe waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft’ te slachten, waarna de as van het dier moest worden gebruikt voor het reinigingsritueel van de priesters.

Perfecte rode vaarzen, die niet meer dan 2 niet-rode haartjes mogen hebben, zijn extreem zeldzaam. Ten tijde van de eerste twee Tempels zijn er slechts 9 van geboren. Omdat het Temple Institute er niet in slaagde er eentje in Israël te fokken, werd Boneh Israël, een organisatie die christenen onderwijst over Israël en hen in contact brengt met het ‘heilige land’, ingeschakeld.

Volgens de Joodse traditie zullen er in de hele menselijke geschiedenis slechts 10 perfecte rode vaarzen worden geboren. Aangezien er tijdens de eerste twee Tempels al 9 zijn geweest, zou de 10e dus wel eens de vaars van de foto kunnen zijn, of één van zijn vier ‘broertjes’. ‘De tiende rode vaars zal worden gerealiseerd door de koning, de Messias; dat hij spoedig moge worden onthuld,’ schreef rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides, of ‘Rambam’), de belangrijkste Joodse geleerde uit de middeleeuwen.

De paus, koning Charles, Trump, Obama, Putin… enzovoorts

Dat de plannen voor het herbouwen van de fysieke Tempel door zoveel gelovigen wordt toegejuicht, is terug te voeren op de – naar mijn overtuiging valse – leer van de zogenaamde ‘pre-trib’ of ‘mid-trib opname’, die beweert dat de ware gelovigen in de hemel worden opgenomen voordat de laatste (7 of 3,5 jarige) fase van de eindtijd (de zogenaamde ‘grote verdrukking’) op aarde losbarst. Daarna zou dan ‘de Antichrist’ zich openbaren, een wereldheerser die in de herbouwde Tempel zou plaatsnemen en zichzelf tot (een) god zou uitroepen.

In de loop van der tijd zijn al tal van bekende namen die ‘de Antichrist’ zouden zijn, de revue gepasseerd. Donald Trump en koning Charles III zijn de jongste kandidaten, en vóór hen Barack Obama (die volgens sommigen nog steeds een grote kanshebber is). Weer anderen denken dat het Vladimir Putin, een Europese leider, een Arabische prins of de paus is. Kortom: er wordt heel wat gespeculeerd, maar niemand weet het zeker, en dat komt vermoedelijk omdat zowel die tempel als die wereldheerser die daar in zou gaan plaatsnemen er niet gaan komen.

Immers, nergens in de Bijbel komt een ‘de Antichrist’ voor. De term wordt slechts 7 keer gebruikt (waarvan NUL keer in het Apocalyptische boek Openbaring, en dat terwijl dit – op Jezus Christus na – de belangrijkste persoon van de eindtijd zou zijn), en dan uitsluitend in algemene zin, dus iedereen ‘die de Vader en de Zoon ontkent’. Deze fictieve ‘Antichrist’ is dan ook aantoonbaar bedacht door twee Jezuïeten*, die in opdracht van het Vaticaan iets moesten bedenken om de Reformatie, waarin het Vaticaan en met name de paus als ‘Antichrist’ werd aangewezen, te laten ontsporen.

(* Van dezelfde orde als de huidige paus, en dat zal geen toeval zijn.)

De echte Tempel is geestelijk, maar er kan een valse fysieke tempel komen

Een door mensen herbouwde Joodse Tempel is nooit de bedoeling geweest van God, noch van Jezus Christus, die – net als de profeet Daniël – juist voorzegde dat er tot het finale einde geen steen op de andere zou blijven staan. Na Jezus’ hemelvaart wordt in het hele Nieuwe Testament met de term ‘Tempel Gods’ overduidelijk een geestelijke tempel bedoeld, de wereldwijde verzameling van gelovigen. God woont immers ‘niet in tempels met handen gemaakt’ (Hand.17:24). ‘.. de tempel Gods, dat zij gij,’ (1 Kor.3:17); ‘Wij toch zijn de tempel van de levende God’ (2 Kor.6:16).

De Bijbeltekst waaruit zou blijken dat er een letterlijke tempel met ‘Antichrist’ komt, is het zoveelste slachtoffer van een typisch staaltje ‘plat’ en onkundig Westerse denken, zonder oog voor of kennis te hebben van de context en grondtekst: ‘Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.’ (2 Tess.2:3-4).

De apostel Paulus voorzegt in deze brief géén herbouwde tempel, maar dat Jezus pas terugkeert nadat er eerst een grote afval van het geloof heeft plaatsgevonden. Die afval veroorzaakt dat ‘de wetteloze mens’ (in algemene zin, als in ‘de mens zal niet leven van brood alleen’) de kerken zal overnemen en zijn eigen wetten en regels maakt (zich dus als God opstelt), en zich zelfs lijkt te bewijzen met ’tekenen en wonderen’. Pas op het moment dat dit proces voltooid is, de ware gelovigen zich vrijwel enkel nog buiten de kerk bevinden en zelfs zullen worden vervolgd door het valse christendom, zal Jezus ingrijpen en deze nepgelovigen ontmaskeren (vertaald met ‘openbaren’) en ‘doden door de adem zijns monds’ (= door Zijn Geest)(vs.8).

Er bestaat overigens wel degelijk een serieuze mogelijkheid dat de globalistische elite, waar ook het Vaticaan (dat al tientallen jaren aast op de zeggenschap over Jeruzalem) toe behoort, opzettelijk dit valse scenario zullen proberen uit te spelen en zo de hele ‘eindtijd’ in scene zullen zetten – inclusief de bouw van een Derde Tempel, en inclusief een ‘Antichrist’ wereldheerser, die wellicht naar voren treed na een vooropgezet ‘Armageddon’, een aanstaande Derde Wereldoorlog tussen Israël en de islamitische wereld en gelijktijdig tussen het Westen en Rusland/China.

Een valse, holografische wederkomst?

Zeker gezien de huidige Gaza oorlog en de 9/11-achtige trigger daarvan lijkt de koers van Israël erop te wijzen dat de Joodse staat enkel als een soort vazalstaat van de Vrijmetselarij wordt gebruikt om opzettelijk dat valse eindtijd scenario ten tonele te brengen, wat de gelovigen van alle grote religies ervan moet overtuigen dat ‘Armageddon’ en de ‘Apocalyps’ aan het plaatsvinden zijn, en het ‘1000 jarige Vrederijk’ aanstaande is.

Het aloude ‘Project Bluebeam’ zou dan alsnog kunnen worden uitgevoerd. Met behulp van HAARP technologie en holografische lasers, die inmiddels beelden kunnen projecteren die niet meer van echt te onderscheiden zijn, kan een valse, ‘uit de hemel’ neerdalende ‘verlosser’ aan de mensheid worden gepresenteerd, alsof de profetieën inderdaad in vervulling gaan. Een alternatief scenario is dat de mensheid óf wordt belaagd, óf wordt ‘gered’ door een (eveneens voornamelijk holografische) buitenaardse ‘UFO’ vloot. Het Pentagon ziet trouwens toch al opvallend veel UFO verschijningen boven Israël.

Het Vaticaan bouwde naast zijn VATT observatorium op Mount Graham (bij Tucson, Arizona) zelfs speciale telescopen (genaamd Lucifer-1 en Lucifer-2) om de komst van een ‘buitenaardse messias’ uit de ruimte te kunnen detecteren. Begin 2013 berichtten we hier uitgebreid over in een hele serie artikelen, die de centrale rol die het Vaticaan speelt bij de komst van het in de Bijbel voorzegde anti-christelijke ‘rijk van het Beest’ behandelden.

‘Daarentegen is diens komst* (*= van de wetteloze mens) naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen… en daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben…’ (vs.9-11). Zal die dwaling een geprojecteerde ‘wederkomst’ na een in scene gezette eindtijd zijn, misschien zelfs wel inclusief een valse ‘opname’? Ik vermoed dat we binnen nu en een jaar of 10, 15 het antwoord zullen weten.

Xander

Zie ook o.a.:

14-11: Dreigende opstand in Katholieke Kerk? Priesters noemen de één-wereldreligie paus ‘Antichrist’

2022:

16-10: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel

18-09: Vijf perfecte rode vaarzen arriveren in Israël voor mogelijke Tempel ceremonie 2023

03-08: Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1660 euro (/ WEF versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025 – Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID) (/ 666 (Chi-Xi-Stigma) zal door ‘de Kerk’ worden ondersteund )

26-07: Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël

13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren

07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’ ( / Pentagon onderzocht contact maken met bijna 5000 buitenaardse beschavingen – Flashback: Vaticaan bouwde speciale telescoop voor komst ‘buitenaardse messias’ – ‘We leven zonder het te beseffen met vele buitenaardse levensvormen’)

04-04: (/ Wordt er bewust een grote oorlog in het Midden Oosten ontketend om de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem mogelijk te maken?)

2020:

16-12: ‘Vaticaan bereidt wereld met bizarre kerststal voor op komst buitenaardse verlossers’

Archief (ter referentie):

2013:

17-05: Kardinaal: Paus Franciscus gekozen na bovennatuurlijke tekenen (Oud-topadvocaat Jezuïtische Orde VS bevestigt dat het Vaticaan informatie over UFO’s achterhoudt)

11-03: Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte

05-03: De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie

03-03: UFO’s boven het Vaticaan

25-02: Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen

19-02:: De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington

18-02: Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias

04-02: Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies

28-01: Close encounters met vreemde wezens

22-01: Aliens zijn de historische demonen

17-01: De dagen van Noach zijn teruggekeerd

14-01:: Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen’

04-01: Jezus Christus een kind van buitenaardsen?

02-01: Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder

Share this article

20231019 Over paus Franciscus die Klaus Schwab belangrijker vindt dan Jezus

van ussanews.com, zie daar afbeeldingen en links. Google translate

Paus Verklaart Dat Klaus Schwab ‘Belangrijker’ Is Dan Jezus Christus!

geplaatst op13 oktober 202 Geschreven door Steve Cannon voor USSA News.

Franciscus schudt trouw: Schwab haalt Jezus in?

De geestelijke horizon lijkt vertroebeld nu de opmerkingen van paus Franciscus een verontrustend beeld schetsen. Volgens hem zou de weg naar verlossing van de wereld wel eens in de visie van Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, kunnen liggen.

De botsing van geloof en moderniteit

Voor velen lijkt het erop dat de betekenis van Klaus Schwab nu zelfs Jezus Christus in deze moderne tijd overschaduwt. Het perspectief van de paus? Jezus zocht verlossing voor zielen, terwijl Schwabs doel een wereld is waarin minder zielen de overhand hebben.

Deze woorden hebben rimpelingen door de wandelgangen van het Vaticaan veroorzaakt en onenigheid en bezorgdheid veroorzaakt. De kern van de zaak is niet alleen de ogenschijnlijke goedkeuring door paus Franciscus van Schwabs controversiële ideeën, maar ook de onderliggende implicaties die daarmee gepaard gaan.

Van mondiale partnerschappen tot twijfelachtige allianties

De vraag die op ieders lippen ligt: ​​waarom sluit de paus, het spirituele kompas voor miljoenen, zich aan bij mondiale figuren die bekend staan ​​om hun verreikende ambities? Zijn recente samenwerking met Bill Clinton, waarin hij pleitte voor een aanzienlijke afname van de menselijke bevolking, vertroebelt de wateren nog verder.

Nog verwarrender is zijn boodschap aan de gelovigen: intieme verbindingen met Jezus zijn een pad vol gevaren. Deze verrassende afwijking van eeuwenoude christelijke geloofsovertuigingen heeft velen ertoe gebracht zich af te vragen over de authenticiteit van zijn pausdom en de motieven achter zijn uitspraken.

Met name adviseert hij christenen om anderen niet kennis te laten maken met het christendom, wat nog meer wenkbrauwen zal doen fronsen. En om de onrust nog groter te maken, wordt er in Vaticaanse kringen volop gefluisterd dat Lucifer wel eens de godheid zou kunnen zijn die de kerk zou moeten vereren.

Het web ontrafelen: globalistische loyaliteiten?

Als je de lagen eraf haalt, kun je je afvragen waar de ware loyaliteit van paus Franciscus ligt. Marine Le Pen, de Franse presidentskandidaat, suggereert dat hij niets minder is dan een ‘globalistische bulldog’, toegewijd aan de doelstellingen van de Nieuwe Wereldorde.

Onthullingen uit WikiLeaks gooien olie op het vuur en suggereren dat de verheffing van Franciscus tot paus werd georkestreerd door mondiale spelers als George Soros, Hillary Clinton en Barack Obama. Vervolgens maken de pleidooien van de paus voor een “één wereldregering” en zijn banden met de agenda van de Verenigde Naties zijn standpunt steeds duidelijker.

Paus Franciscus: een brug naar “Chrislam?”

Schokkende gebeurtenissen in het Vaticaan, zoals het houden van islamitische gebeden en de deelname van de paus aan islamitische rituelen, stellen de traditionele christelijke overtuigingen op de proef. En zijn deelname aan een interreligieuze conferentie waarin wordt opgeroepen tot religieus pluralisme is regelrecht in tegenspraak met Bijbelse leringen.

Het lijkt erop dat de pleidooi van de paus voor een één-wereldreligie gestaag werkelijkheid wordt. Een historisch verbond ondertekend door paus Franciscus bevordert de opvatting dat alle religies, inclusief de islam, dezelfde betekenis hebben in de ogen van God.

Motieven ontrafelen: redding of controle?

Toch moeten we ons afvragen: gaat het werkelijk om het verenigen van de mensheid? Of duidt het op een donkerdere toekomst waarin rijkdom en macht geconcentreerd blijven, terwijl de meerderheid in de gaten wordt gehouden en gecontroleerd?

Het eindspel: antichrist of onbegrepen leider?

De speculaties lopen op hol. De opkomst van kardinaal Jorge Bergoglio tot paus in 2013 leidde tot geruchten, aangewakkerd door de profetieën van St. Malachy, die suggereerden dat paus Franciscus de antichrist zou kunnen zijn. De afstemming van verschillende toevalligheden op de profetieën van Malachy voegt gewicht toe aan deze beweringen.

Op het kruispunt: de toekomst van het geloof

We staan ​​op een cruciaal moment in de geschiedenis. Terwijl de mondiale elite hun agenda vooruit helpt, roepen de recente acties en loyaliteiten van de paus ernstige vragen op over de toekomst van het geloof en de wereld.

20221018 Over afgoderij

van de babylonmatrix, zie daar links en afbeeldingen, google translate

De geboorte van afgoderij

“En de Heer gebood mij in die tijd om u de inzettingen en voorschriften te leren, zodat u ze zou kunnen doen in het land dat u gaat in bezit nemen. Let daarom goed op uzelf, aangezien u op die dag geen gestalte van Hem hebt gezien. de Heer sprak tot u op Horeb vanuit het midden van het vuur: Pas op dat u niet verdorven wordt door voor uzelf een gesneden beeld te maken in de vorm van een figuur, de gelijkenis van een man of een vrouw, de gelijkenis van een beest die op de aarde is, of van enig gevleugeld gevogelte dat in de lucht vliegt, de gelijkenis van alles wat op de grond kruipt, of van enige vis die in de wateren onder de aarde is.En pas op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en wanneer u de zon, de maan en de sterren ziet, ja, al het heer des hemels, u wegtrekt en ze aanbidt en hen dient, dingen die de Heer, uw God, heeft toegewezen aan alle naties onder de hele hemel.” – Deuteronomium 4:14-19 (Amplified Bible)

Exodus 20:4 “Gij zult u geen “EEN” gesneden beeld maken, of een gelijkenis van ENIG DING dat in de hemel boven is, of dat op de aarde beneden is, of dat in het water onder de aarde is; u zult “NIET” ” buig u voor hen neer en dien hen niet; want ik ben een jaloerse GOD, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen tot het derde en vierde geslacht van hen die mij haten; en barmhartigheid betonend aan duizenden van hen die mij liefhebben, en houd mijn geboden.”

Jeremia 10:3-5 Want de gebruiken van het volk zijn ijdel: want men hakt een boom om uit het woud, het werk van de handen van een werkman, met de bijl. Ze dekken het met zilver en met goud; ze maken het vast met spijkers en met hamers, zodat het niet beweegt. Ze staan ​​rechtop als de palmboom, maar spreken niet: ze moeten wel gedragen worden, want ze kunnen niet gaan. Wees niet bang voor hen; want zij kunnen geen kwaad doen, en het zit ook niet in hen om goed te doen.

Romeinen 1:21-25 Omdat zij, toen zij God kenden, Hem niet als God verheerlijkten, noch dankbaar waren; maar werden ijdel in hun verbeelding, en hun dwaze hart werd verduisterd. Ze beweerden wijs te zijn en werden dwazen, en veranderden de heerlijkheid van de onvergankelijke God in een beeld dat gelijk was aan de verderfelijke mens, en aan vogels, en viervoetige beesten, en kruipende dingen. Daarom gaf God hen ook over aan onreinheid door de lusten van hun eigen hart, om hun eigen lichamen onderling te onteren: Die de waarheid van God in een leugen veranderde, en het schepsel meer aanbad en diende dan de Schepper, die voor eeuwig gezegend is . Amen.

NIMROD EN BABYLON, DE GEBOORTE VAN AFDELING

Genesis 10:8-12; Genesis 3:15; Genesis 11

Na de zondvloed herbevolkten Noach en zijn gezin de aarde. Omdat de zondvloed de zonde niet uitroeide, werd de zondige natuur van de mens opnieuw wild. Tegelijkertijd werden territoria overspoeld met wilde beesten, die zich tegen de bewoners van het land keerden. De strijd van mens tegen beest was heet en angstaanjagend, maar temidden ervan verscheen Nimrod , de zoon van Cush , als de ‘ridder in glanzende wapenrusting’. Een ‘machtige jager’, Nimrod bevrijdde de mensen van de angst voor beesten. Maar hongerig naar macht bevrijdde hij ook de mens van de HEER.

Tot Nimrod werd de mensheid geregeerd door het patriarchale systeem waarin de gezinshoofden van God hoorden en hun individuele stammen leidden. Nimrod, om precies te zijn een “machtige jager tegen de HEER”, eigende zich de patriarchale heerschappij toe en kroonde zichzelf tot de eerste menselijke koning in de hele geschiedenis. Nu regeerde de mens in plaats van God.

Volgens de Joodse legende was Nimrod bang voor de profetie dat er een kind zou worden geboren dat de mensen terug zou keren naar God. In een poging zijn koninkrijk te behouden, doodde hij 70.000 baby’s in de hoop de toekomstige verlosser te doden. Het verhaal gaat dat Abram van Ur de profetische baby was, de vader van Israël van wie de messias zou komen.

Hoewel Nimrods motief was om te voorkomen dat het beloofde kind zou heersen, gebruikte hij de angst voor de wilde beesten als een voorwendsel om de mensen te verenigen en vestigde hij het koninkrijk van Babel . Nimrod presenteerde zichzelf als redder en overtuigde de inwoners om naar hem te kijken als de heer van de aarde in plaats van de ware God. De oprichting van het koninkrijk was dus het begin van het Babylon waarover we in de Bijbel lezen. Historisch en symbolisch is Babylon elk georganiseerd systeem dat Gods heerschappij vervangt door menselijke of demonische heerschappij.

Nimrods hebzucht en ambitie brachten hem ertoe zichzelf aan demonische machten te verkopen, en hij werd de hogepriester van de duivelaanbidding. Gedurende deze tijd trouwde Nimrod met de mooie en sluwe, maar notoir immorele, Semiramis . Samen heersten ze over de wereld.

Er werden plannen gemaakt voor een grote toren, een enorm type gebouw dat een ziggurat wordt genoemd , dat bestond uit een reeks terrasvormige platforms, elk kleiner dan het onderliggende, en die allemaal samen een grote hoogte bereikten. Op de top zou een heiligdom zijn voor Bel , die ze aanbaden als ‘de Allerhoogste god’, de god van de zon en van het vuur ; andere ‘hemelgoden’ zouden ook worden opgenomen. Daarom, Genesis 11:4, waar gesproken wordt over “een toren en zijn top met de hemel (letterlijke vertaling),”verwijst niet naar de hoogte van de toren, maar naar de inscripties van de sterren op de muren van het heiligdom. De sterrenbeelden waren er, maar met de contouren van de ‘hemelgoden’ erop om mensen de ‘afbeeldingen in de lucht’ die ze van kinds af aan kenden te laten associëren met de beelden die Nimrod wilde dat ze zouden aanbidden. Dit is een indicatie van het occulte bedrog dat in Babylon regeerde.

The Witness of the Stars door EW Bullinger onthult de ware betekenis van wat we ‘de tekens van de dierenriem ‘ noemen. Ze waren bedoeld als afbeeldingen in de lucht die Gods belofte vertegenwoordigden van een komende Verlosser, die, als het Zaad van de Vrouw, de kop van de slang zou vermorzelen (Gen. 3:15). Voor dit doel gaf God de sterren als “lichten … voor tekenen en voor seizoenen” (Gen. 1:14 tekenen, uit het Hebreeuws betekent oth ‘bewijs’; seizoenen uit het Hebreeuws moed betekent ‘bestemde tijd’). De luchtfoto’s waren herinneringen die bedoeld waren als bewijs dat alles onder Gods goddelijke controle stond en dat op Zijn vastgestelde tijd de beloofde gebeurtenissen (de komende Verlosser, enz.) zouden plaatsvinden.

God besloot dat de perversie van de hemelse getuige een poging was om alle hoop in de mens op verlossing uit te roeien – dit zou Hij niet toestaan. “Dit beginnen ze te doen, en nu zal niets van hen worden weerhouden wat ze zich hebben voorgesteld” (Gen. 11:6) geeft aan dat het kwaad op het punt stond te worden ontketend dat “ongeremd” zou zijn. God versloeg al hun plannen door hun ene taal in vele te verwarren en de mensen over de aarde te verspreiden; toen ze niet konden communiceren, raakte hun kennis gefragmenteerd. Verschillende elementen van sterrenkijken door de beschavingen die volgden ( Egyptisch , Assyrisch , Grieks ), enz.) kunnen worden teruggevoerd op hun gemeenschappelijke oorsprong in Babylon. De ‘goddelijke astrologie’ – Gods getuige in de hemelen – was nog steeds intact, terwijl de heidense astrologie in corrupte stukken werd gebroken, een aanfluiting van het vroegere gevaar van de toren die zijn ‘ top met de hemel ‘ had.

Ondertussen stierf Nimrod op het hoogtepunt van zijn macht. Het was een gewelddadige dood, gehuld in mysterie. Semiramis, zwanger van een overspelige relatie en wanhopig om haar positie te behouden, bedacht een plan. Gebruikmakend van de profetie die in de lucht was geschreven en waarmee de overgebleven inwoners van Babylon bekend waren, verdoezelde Semiramis de details van Nimrods dood en verkondigde publiekelijk dat:

Nimrods dood was vrijwillig en zelfopofferend voor het welzijn van de wereld.

Nimrod zou op mystieke wijze weer opstaan.

Ze was maagd.

Nimrod “bezocht haar in een lichtflits en de baby was de gereïncarneerde Nimrod”.

De opstanding van Nimrod in de vorm van haar zoon was de vervulling van de oude profetie (Gen. 3:15).

De baby, genaamd Tammuz , werd de leugen geleerd en aanbeden als god. Semiramis beweerde al snel dat Nimrod de ‘zonnegod’ was geworden en als zodanig werd aanbeden. Het is niet verrassend dat Semiramis ook werd aanbeden als een godin – haar oorspronkelijke doel werd uiteindelijk bereikt. Dus de geboorte van de mysteriereligie van Babylon: heidense aanbidding van de valse maagd en het kind.

Drie sleutelfiguren zijn prominent aanwezig in elk afgodisch systeem – Nimrod, Semiramis en Tammuz:

een beroemde, maar zondige koning sterft of wordt afgesneden;

een immorele koningin moedigt valse aanbidding aan, baart een kind en wordt verheven tot de status van god;

een kind, aanbeden als god, maar dienend als echtgenoot, minnaar of zoon van de moeder.

Vanuit Babylon verspreidde de verering van moeder/zoon zich over de hele aarde. In Egypte is er Isis en Horus; in India, Isi en Iward; in Azië, Cybele en Deorius; in het oude Rome, Fortuna en Jupiter; en in Griekenland, Ceres/Irene en Plutus. De demonische vervalsing bestond al lang voordat de echte moeder en het kind op aarde rondliepen – Maria en Jezus, de Christus.

Wereldreligies

Het was in de oude stad Babylon dat valse religie (satanische aanbidding onder verschillende namen) zijn oorsprong had. Noachs kleinzoon, Cush, de vader van Nimrod, was de oorspronkelijke leider van de ring die de mensen wegleidde van de ware God en de mensen aanmoedigde als de “interpretator van de goden” om een ​​andere vorm van religie aan te nemen. Hij moedigde hen aan om door te gaan met de toren die zijn zoon daadwerkelijk heeft gebouwd.

de toren

Genesis 10:8-10, “En Kus verwekte Nimrod; hij begon een machtige op aarde te worden. Hij was een machtige jager voor het aangezicht des Heren. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, en Erech, en Accad, en Calneh , in het land Sinear.” Genesis 11:1-9, “En de hele aarde was één taal en één spraak. En het geschiedde toen zij vanuit het oosten reisden, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden, en zij woonden daar. En ze zeiden tegen elkaar: Ga heen, laten we bakstenen maken en ze grondig verbranden. En ze hadden baksteen voor steen, en slijm hadden ze als mortel. En ze zeiden: Ga naar, laten we ons een stad en een toren bouwen. wiens top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde worden verstrooid. En de Heer daalde neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen bouwden. En de Heer zei: Zie, het volk is één, en ze hebben allemaal één taal; en dit beginnen ze te doen: en nu zal niets van hen worden weerhouden, wat ze zich hebben voorgesteld te doen. Ga naar, laten we naar beneden gaan, en daar hun taal verwarren, zodat ze elkaars spraak niet kunnen verstaan. Zo verstrooide de Heer hen van daar over de gehele aarde; en zij vertrokken om de stad te bouwen. Daarom wordt de naam ervan Babel genoemd; omdat de Heer daar de taal van de hele aarde verwarde; en van daar heeft de Heer hen verstrooid over de hele aarde.” opdat zij elkaars spraak niet zouden verstaan.

Babel is de oorspronkelijke naam voor Babylon. Het betekent verwarring. Het werd letterlijk gestart door Cush, de zoon van Cham , maar werd naar een koninkrijk van macht en grootsheid gebracht onder zijn zoon, Nimrod, de machtige jager. Nimrod, volgens het Genesis elf verslag en ook volgens de profane geschiedenis, wilde drie dingen bereiken. Hij wilde een sterke natie opbouwen, wat hij ook deed. Hij wilde zijn eigen religie uitdragen, wat hij deed. Hij wilde naam maken en dat is hem ook gelukt. Hij verklaarde zichzelf tot god en werd een tirannieke koning.

Nimrods prestaties waren zo monumentaal dat het koninkrijk Babylon onder alle wereldregeringen het hoofd van goud werd genoemd. Dat zijn religie bekendheid kreeg, wordt bewezen door het feit dat de Schrift het volledig met Satan identificeert in Jesaja hoofdstuk 14 en in Openbaring hoofdstukken 17-18. En door de geschiedenis kunnen we bewijzen dat het de hele wereld is binnengevallen en de basis is voor elk systeem van afgoderij en het thema van de mythologie, hoewel de namen van de goden verschillend zijn vanwege de verschillende talen in de wereld. De belangrijkste religies van de wereld (niet-joods-christelijk) kunnen worden teruggevoerd tot het oude Babylon en uiteindelijk tot de hof van Eden en de val van de mens, wat bewijst dat polytheïsme voortkwam uit monotheïsme, en niet monotheïsme uit polytheïsme, zoals sommige profane geleerden geloven(monotheïsme is geloof in één God; polytheïsme is geloof in meerdere goden). Satan staat bekend als de vader van leugens die de hele wereld misleiden (Genesis 3:1, Johannes 8:44, Openbaring 12:9), en Nimrod was de menselijke “vader” van alle valse religie, inclusief het hindoeïsme , het boeddhisme , het zoroastrisme en de Egyptische mysteriereligies.

Toen Nimrod een jonge jongen was, verlangde zijn moeder, Semiramis , naar hem, en uiteindelijk trouwde ze met hem. Toen Nimrod stierf en de zonnegod werd, had Semiramis toen een onwettige zoon genaamd Tammuz , die volgens haar de zoon van Nimrod was. Ze zei dat hij het “beloofde zaad van de vrouw” was (Genesis 3:15) en eiste dat zowel haar als Tammuz werden aanbeden. In Egypte werden de “Moeder en Zoon” later vereerd als Isis en Osiris. Semiramis verklaarde ook dat haar zoon, Tammuz, in feite de terugkeer of wedergeboorte was van haar echtgenoot, Nimrod. Vandaar dat door deze lering de leerstelling van reïncarnatie werd geboren (de leerstelling van reïncarnatie veronderstelt dat alle schepselen zich in een proces van spirituele evolutie bevinden dat zich door onbeperkte tijdcycli uitstrekt).Tammuz werd gesymboliseerd door het gouden kalf . Semiramis werd bekend als de ‘koningin van de hemel’ en was het prototype waaruit alle andere heidense godinnen voortkwamen.

In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod, de zonnegod, bekend als Baäl . De mythologie onthult het feit dat de god Baäl en de godin, de koningin van de hemel, universeel werden aanbeden onder verschillende namen en titels. De geschiedenis bevestigt dat Nimrod en zijn vrouw, Semiramis, de prototypes waren voor alle goden en godinnen die alle volgende culturen en samenlevingen doordrongen.De Heilige Bijbel vertelt ons dat “elk volk zijn eigen goden maakte” (2 Koningen 17:29). In de hindoeïstische religie zijn er bijvoorbeeld zo’n 33 miljoen goden, waaronder de drie-eenheid van Brahma (de ‘schepper’), Vishnu (de ‘bewaarder’) en Shiva (de ‘vernietiger’). Een bekende uitdrukking binnen de Luciferiaanse aanbidding en het occulte is “De Aanwezigheid” of “Zijn Aanwezigheid”. De religieuze beweging van de ‘new age’ gebruikt, zoals de meeste moderne en oude valse religies, vaak de uitdrukking de ” Ene ” , wanneer ze naar hun god verwijzen. Het hindoeïsme verkondigt: “De velen zouden niet kunnen bestaan ​​zonder de Ene.”, “De waarheid is Eén”, en “Ze noemen hem bij verschillende namen” (Great Religions of the World, pp. 34,39).

De ” Ene ” is niemand minder dan Satan die de Bijbel “de god van deze wereld” noemt, die “de geest heeft verblind van hen die niet geloven”(2 Kor. 4:4) en “die de hele wereld verleidt” (Gen. 3:1, Johannes 8:44, Openb. 12:9). De duivel wordt “de overste van de macht der lucht genoemd, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Ef. 2:2). De apostel Lukas vermeldt dat de duivel zegt: “alle koninkrijken van de wereld… en hun glorie… is mij overgeleverd; en aan wie ik ook wil, ik geef het.” (Lucas 4:5,6). De “duivel [ook bekend als “Satan” en “Lucifer” (Openb. 12:9; Jes. 14:12)] als een brullende leeuw, wandelt rond [”heen en weer gaand op de aarde, en… wandelend erin op en neer” (Job 1:7)], zoekend wie hij zou kunnen verslinden” of “misleiden” (1 Petr. 5:8; 1 Johannes 4:1) met mythen en “sluw verzonnen fabels” (II Petr. 1:16) onderwezen door “valse leraren” en “valse profeten, die tot u komen in schaapskleren” (2 Petr. 2:1; Matt. 7:15). “En geen wonder; ’ riep de apostel Paulus uit, ‘want Satan zelf is veranderd in een engel des lichts. Daarom is het niet geweldig als zijn dienaren ook veranderd worden als dienaren van gerechtigheid” (2 Kor. 11:14,15). Het is heel duidelijk door het overwicht aan bewijs dat de Heilige Bijbel geen boek met fabels is, zoals sommigen zouden willen geloven, maar in feite een nauwkeurig historisch verslag is van de oorsprong en aangelegenheden van de mens, en inderdaad de woorden zijn van de enige ware God, die “de gedachten van zijn hart aan alle generaties” openbaart (Ps. 33:11).

Als valse religie leert de mens te zoeken naar een wereldse messias (Boeddha, Kalkin, Maitreya, of “een andere Jezus”) van een ‘nieuwe tijd’, de Heilige Bijbel leert christenen te zoeken naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus “komst in de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.” aan “het einde van de wereld” (Matt. 24:3-30; II Petr. 3:9-13; Handelingen 1:11; Openb. 1:7). Het ware bijbelse christendom leert ons duidelijk om te zoeken naar de “nieuwe aarde”, niet naar een ‘nieuwe tijd’, aangezien de aarde zal worden “opgelost” en “vergaan”, en God zelf zal “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde” scheppen ( II Petr. 3:11-13; Matt. 24:3-14; Openb. 21:1-5). “Genesis 1 markeert het begin van de tijd van de aarde… Openbaring 20:11 onthult het explosieve einde van de aarde. Een tegengesteld scenario wordt gepresenteerd door de andere religies van de wereld. Ze presenteren een cyclische kijk op het leven waarin reïncarnatie van het individu en de evolutie van de soort de nodige ’tijd’ bieden om hun op werken gebaseerde redding vrucht te laten dragen’ ‘Omdat de zon een type van Christus is, stelde God de herfstnachtevening in de tijd van Christus’ geboorte in september en de lente-equinox in maart tijdens zijn dood en opstanding. Maar de mensheid ‘hield er niet van God in hun kennis te houden’, ‘veranderde de waarheid van God in een leugen’ en werd ‘ijdel in hun verbeelding’ (Romeinen 1:19-28). Dus de Chaldeeën, met hun observatorium in de toren van Babel, ,bedachten denkbeeldige zodiakale grenzen in de lucht in relatie tot de equinox om een ​​hemelse kalender te maken voor hun systeem van leeftijden en astrologie . “Deze ‘waarnemers van tijden’, anan, werden in de bijbel veroordeeld in II Kronieken 33:6, Deuteronomium 18:10,11, II Koningen 21:6 en Leviticus 19:26. De NKJV, NIV en NASB [en de meeste nieuwe bijbelversies] hebben deze waarschuwing volledig verwijderd” en hebben de weg geëffend voor de ene wereldreligie van de “antichristen” (2 Petrus 2:1; I Johannes 2:18; 4:1-6) . (New Age Bijbelversies, pp. 180.181.182)

Historici zoals Wilkinson (zie p4/5 [1]) en Mallett hebben onomstotelijk bewezen uit oude documenten dat eens alle volkeren van de aarde geloofden in EEN GOD, de allerhoogste, eeuwige, onzichtbare, heilige, Die door het Woord van Zijn mond alle dingen tot bestaan ​​sprak. Maar toen Satan aanbidding probeerde te ontvangen alsof hij God was en niet de dienaar en schepping van God, trok hij aanbidding van God weg tot het einde, zodat hij het naar zich toe zou trekken en zo verheven zou worden (Jesaja 14:13-14). Hij vervulde zeker zijn verlangen om zijn religie over de hele wereld te verspreiden (Romeinen 1:21-25, 2 Korintiërs 4:4). Satan pochte op zijn verlangen om als God aanbeden te worden en zei: “Ik zal zijn als de Allerhoogste” (Jesaja 14:14). De laatste stap in zijn verovering om als de Allerhoogste aanbeden te worden, is de wereld te verenigen’

Deze afbeeldingen werpen licht op de interreligieuze agenda van de rooms-katholieke kerk en waarom de geschriften verwijzen naar de vrouw die op het beest zit als ” MYSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN HOEREN EN GROEPEN VAN DE AARDE .” (Openbaring 17)

20220126 Over het merkteken van het beest

Van Christenen voor de waarheid

Wat is het merkteken van het beest – en wat is het niet?

23 januari 2022 Door CFT-team — 1 reactie

(google translate gebruikt en niet aangepast, in het origineel zijn veel links verwerkt en er zijn afbeeldingen)

Een christen zou nauwelijks kunnen leven in de tijd van de zogenaamde ” COVID-19-pandemie ” zonder op een bepaald moment het “merkteken van het beest” met iemand te hebben besproken. Er is veel discussie geweest over de vraag of het vaccin wel of niet het merkteken van het beest zou kunnen zijn – of misschien een soort RFID-chip – of zelfs een RFID-chip die alleen kan worden verstrekt als men alle COVID-19-vaccinaties krijgt.

Aan de andere kant geloven groepen zoals de Kerk van de Zevende-dags Adventisten dat, tenzij men de sabbat van de tien geboden op zaterdag houdt – wat volgens hen de dag is waarop Israël altijd de sabbat heeft gehouden – men het merkteken van de beest over zichzelf heeft afgeroepen.

Eén ding is zeker: het onderwerp van het merkteken van het beest is van cruciaal belang voor elke christen op elk moment in de geschiedenis om te begrijpen. Openbaring 14:9-11 zegt:

9 Toen volgde een andere engel, een derde, hen gevolgd en zei met luide stem: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand krijgt, 10 zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God , die in volle kracht vermengd is in de beker van Zijn toorn ; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in de aanwezigheid van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid; zij hebben geen rust, dag en nacht , zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”

Dit zijn harde woorden voor iedereen die het merkteken van het beest aanneemt. Ze zullen zichzelf tot vijanden van God maken en zullen zijn woede en toorn met volle kracht indrinken – en alsof dat nog niet genoeg was, vertelt Hebreeën 10:31 ons dat “het verschrikkelijk is om in de handen van de levende God te vallen.”

Openbaring 20:4 zegt:

Toen zag ik tronen, en zij gingen erop zitten, en hun werd het oordeel gegeven. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren vanwege hun getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God, en degenen die het beest of zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken op hun voorhoofd en op hun handen niet hadden ontvangen ; en zij kwamen tot leven en regeerden duizend jaar met Christus.

Terwijl Openbaring 14:9-11 de straf weergeeft voor degenen die het merkteken van het beest hebben aangenomen, laat deze passage ons zien dat degenen die het merkteken van het beest niet nemen een speciale beloning zullen ontvangen – om met de Heer Jezus te regeren bij de punt van Zijn tweede komst – en uiteindelijk gespaard blijven van het laatste oordeel ( Openbaring 20:6 ).

Daarom kunnen we er zeker van zijn dat het merkteken van het beest een impact heeft op de redding. Als we het merkteken van het beest nemen, zullen we niet gered worden tot het eeuwige leven – maar als we het niet nemen, zullen we zeker gered worden tot het eeuwige leven. Met dit in gedachten zou elke christen alles in het werk moeten stellen in studie en gebed om het merkteken van het beest zo goed mogelijk te begrijpen.

Per slot van rekening heeft de Schrift ons een eerlijke waarschuwing gegeven om het niet aan te nemen – en we moeten oppassen dat we er in het laatste oordeel niet van worden beschuldigd dat we niet alle moeite hebben genomen om het merkteken van het beest te begrijpen en te vermijden. We hopen een voorsprong te bieden in dit streven – en we zeggen “voorsprong” omdat, zoals aan het einde van dit essay overduidelijk zal worden, een echt begrip van het merkteken van het beest het begin van een levenslange reis vereist.

Ja, want Openbaring 14:12 vertelt ons – na de straffen van het merkteken te hebben beschreven – “Hier is de volharding van de heiligen.”

Dus wat is dan het merkteken van het beest? Wat zegt de Schrift in en tussen alle discussies die plaatsvinden? Om deze vraag te beantwoorden, gaan we iets verder dan alleen de reikwijdte van het merkteken zelf en behandelen we Openbaring 13:11-18 in detail. We hebben ervoor gekozen om het op deze manier te doen omdat het merkteken van het beest binnen een veelzijdige context valt – en we moeten de volledige context begrijpen om het merkteken zelf te begrijpen.

Omgekeerd heeft de overgrote meerderheid van de theorieën over het merkteken van het beest de neiging om reductief (verkleinend) te zijn en zich te concentreren op een of slechts enkele aspecten van de passages die het merkteken beschrijven. We streven ernaar om niet dezelfde fout te maken.

WANNEER IS HET MERK VAN HET BEEST

Het plaatsen van de timing van het merkteken van het beest is een cruciale eerste stap voor deze discussie. Helaas kan het grootste deel van de wereld zich niet voorstellen dat het merkteken van het beest op dit moment mogelijk al van kracht is – en we zullen in een later gedeelte precies uitleggen waarom dat het geval is geworden. Voor nu is het echter voldoende om te begrijpen dat als we het merkteken van het beest als een toekomstige gebeurtenis zien, we vatbaar worden om het in het heden niet op te merken.

Laten we dan eens kijken waar Openbaring 13:11-18 valt binnen de tijdlijn van Openbaring. Ten eerste zijn deze vier essays essentiële begeleidende stukken bij dit essay, vooral omdat ze de timing van de Openbaring tot in detail behandelen:

Zijn we in de eindtijd – en zo ja, wanneer zijn ze begonnen?

Hoe weet ik dat ik een Israëliet ben?

Wat zijn de tekenen van de eindtijd?

Romeinen 11 en de heerlijkheid van Israëls vervulling door de naties

Dit gedeelte over timing is misschien moeilijk te volgen zonder deze vier essays te hebben gelezen, maar we zullen ons best doen om het beknopt en duidelijk uit te leggen. Een bijbel bij de hand hebben en de passages controleren, zal ook helpen.

In Zijn we in de eindtijd? , bespraken we waar we staan ​​in de context van de zeven zegels van Openbaring 6 – en we concludeerden dat we ons momenteel in de tijd van het zesde zegel van Openbaring 6:12 bevinden .

In Hoe weet ik dat ik een Israëliet ben? , concludeerden we dat de 144.000 in Openbaring 7:4 in feite één en dezelfde zijn als de 144.000 in Openbaring 14:1 — en dat Openbaring 4-11 in wezen dezelfde tijd overlapt als respectievelijk Openbaring 12-14 en Openbaring 15-19. Met andere woorden, de Openbaring geeft ons drie versies van gebeurtenissen die elkaar op verschillende plaatsen overlappen.

Daarom is Openbaring 13:11-18 – de tijd van het merkteken van het beest – direct vóór de tijd dat alle 144.000 direct daarna in Openbaring 14:1 verzegeld zullen zijn . Aangezien Openbaring 14:1 en Openbaring 7:4 naar hetzelfde tijdstip verwijzen, kunnen we concluderen dat de tijd van het merkteken van het beest ook valt in de tijd van het zesde zegel van Openbaring 6:12 .

Als we nu zeggen “direct daarvoor”, zou men natuurlijk kunnen denken aan een korte tijd direct ervoor. Met andere woorden, men zou willen geloven dat Openbaring 13:11-18 op zichzelf slechts een korte tijd vertegenwoordigt, vlak voordat het zevende zegel is verbroken. Maar – zoals we hebben besproken in Are We In The End Times ? , het zesde zegel — en alle voorgaande zegels — vertegenwoordigen een zeer lange tijd, beginnend sinds de Heer Jezus opsteeg naar de rechterhand van Zijn Vader ( Openbaring 5:6 ).

Daarom moeten we niet te veel aannames maken over de tijdsduur wanneer we een studie over Openbaring 13:11-18 beginnen – een veelgemaakte fout die velen van ons maken wanneer ze hopen onze eigen tijd of zelfs een toekomstige tijd in de Bijbel te lezen – maar zoals we zullen laten zien, kunnen we een goede inschatting maken hoe lang het zal duren als we naar de passage zelf kijken.

Specifiek voor dit gedeelte willen we alleen laten zien dat de timing van Openbaring 13:11-18 direct is voordat de 144.000 zijn verzegeld. In feite, zoals we hebben besproken in Are We In The End Times? , het concept van een “tijd, tijden en een halve tijd” ( Daniël 7:25 , Openbaring 12:14 ) — of tweeënveertig maanden ( Openbaring 11:2 , Openbaring 13:5 ) — of 1260 dagen ( Openbaring 12: 6 ) — verwijst naar een vertraging voor een onbekende hoeveelheid tijd totdat aan een voorwaarde is voldaan.

Met andere woorden, het zesde zegel van Openbaring 6:12 en de tijd van Openbaring 13:11-18 kunnen alleen eindigen als de 144.000 zijn verzegeld. Bovendien zal het “beest van de zee” uit Openbaring 13:1 op dezelfde manier gezag hebben ( Romeinen 13:1 , Openbaring 13:5 ) totdat de 144.000 zijn verzegeld ( Daniël 7:25 , Openbaring 13:5 ) — want zoals we bespraken in Are We In The End Times? , het hele doel van de tijd waarin we leven – de “eindtijd” – is de reiniging van de bruid van de Heer Jezus door tegenspoed – en het beest, samen met de draak, vervullen dat doel onbewust.

Daarom, als Openbaring 13:11-18 ergens tijdens het zesde zegel plaatsvindt – en als we ons momenteel in de tijd van het zesde zegel bevinden – dan lopen we een zeer reëel risico om feitelijk al in de tijd van het merkteken van het beest te zijn. . In feite, als iemand gelooft dat de tijd van de wederkomst van de Heer Jezus nabij is – zoals alle christenen zouden moeten doen ( 1 Korintiërs 1:7 , 2 Petrus 3:12 ) – dan begrijpen we dat we aan het einde van het zesde zegel zijn – en dus in de tijd van het merkteken van het beest.

Zoals we in ons essay over Romeinen 11 hebben besproken , betekent de vervulling van Israël ( Romeinen 11:12 ) de komst van de “volheid van de naties ” ( Romeinen 11:25 ) — samen met het volledige getal van het overblijfsel van Israël — en we zien deze twee het meest levendig samen in Openbaring 7 – direct na het zesde zegel van Openbaring 6:12.

Dan in Wat zijn de tekenen van de eindtijd ? , dachten we dat de Heer Jezus wacht op de rijping van de oogst voordat Hij voor de tweede keer terugkeert. Nu zien we dat de vervulling van Israël door het overblijfsel van Israël naar het vlees ( Romeinen 11:5 , Openbaring 7:4 ) — samen met hun kinderen, het ontelbare aantal van de naties die zich in Geest bij Israël voegen ( Romeinen 11:25 , Openbaring 7:9 ) — vormen de vervulling van de oogst waar de Heer Jezus op wacht.

We zien dat de oogst gereed is in Openbaring 14:15 – enige tijd nadat de 144.000 in Openbaring 14:1 zijn verzegeld . In Openbaring 19:7 wordt ons ook verteld dat “Zijn bruid zich heeft voorbereid” – wat synoniem is met het gereed zijn van de oogst – en Openbaring 14:14-20 verwijst naar dezelfde gebeurtenis als Openbaring 19.

We kunnen dan concluderen dat nadat de 144.000 zijn verzegeld, er nog wat werk aan de winkel is – en dat wordt vanuit verschillende perspectieven overgebracht door Openbaring 8:6 – Openbaring 11:19 , Openbaring 14:6 – Openbaring 14:13 en Openbaring 15:1 – Openbaring 18:24 – maar dat laten we voor een toekomstig essay.

Het samenvallen van het merkteken met onze eigen tijd kan voor veel van onze lezers verrassend zijn, maar zoals we eerder hebben opgemerkt in Wat zijn de tekenen van de eindtijd? , moeten de gebeurtenissen van de Openbaring eigenlijk relatief onopgemerkt aan de wereld voorbijgaan – omdat ten eerste de Heer Jezus “zal komen als een dief in de nacht” ( Lucas 12:39 , 1 Thessalonicenzen 5:2 , 2 Petrus 3:10 , Openbaring 3:3 , Openbaring 16:15 ) — en de Heer vertelt ons in Mattheüs 24:43,

Maar wees er zeker van, dat als het hoofd van het huis had geweten hoe laat van de nacht de dief zou komen, hij alert zou zijn geweest en niet zou hebben toegestaan ​​dat er in zijn huis werd ingebroken.

Ten tweede misleiden de draak samen met het beest van de zee – het eerste beest – de hele wereld ( Openbaring 12:9 , Openbaring 13:14 ). Als we deze ideeën combineren, begrijpen we dat als de gebeurtenissen van de Openbaring niet onopgemerkt voorbij zouden gaan, behalve door de uitverkorenen van God ( Mattheüs 24:24 ), de profetie van de Schrift zelf onjuist zou zijn.

In feite moeten we, net als bij de discussies over het merkteken van het beest – zoals vaccins, RFID’s en Zevende-dags Adventisme – automatisch een zogenaamd bedrog in twijfel trekken dat wereldwijd openlijk wordt besproken – zelfs door de reguliere media die wordt gecontroleerd door antichristenen. We zouden dan met zekerheid kunnen zeggen dat als een vermeend merkteken van het beest zo bekend zou zijn als de vaccins, het niet het merkteken van het beest zou kunnen zijn .

Bovendien voldoet dit aan de woorden van de Heer Jezus in Mattheüs 7:14,

Want de poort is smal en de weg die naar het leven leidt is nauw, en er zijn er maar weinig die hem vinden .

VERVALS CHRISTELIJKHEID

Openbaring 13:11,

11 Toen zag ik een ander beest uit de aarde opkomen; en hij had twee horens als een lam, en hij sprak als een draak. 12 Hij oefent alle macht van het eerste beest in zijn tegenwoordigheid uit. En hij laat de aarde en degenen die erop leven het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.

Nu heeft dit specifieke beest “twee horens als een lam”, wat op twee dingen wijst. Ten eerste vertelt Daniël 8:3 ons over “een ram die twee horens had” – en Daniël 8:20 zegt dat “de twee horens de koningen van Medië en Perzië vertegenwoordigen .” Daarom vertegenwoordigen horens koninkrijken of autoriteiten – en we kunnen zien dat dit beest dubbele autoriteiten heeft omdat het twee horens heeft.

Tweehoornig beest van Daniël 8

Ten tweede wordt het beest vergeleken met een lam. Bedenk dat het ware Lam – de Heer Jezus – “zeven horens en zeven ogen” heeft ( Openbaring 5:6 ). Dit “beest”-lam kan dus zeker niet de Here Jezus zijn. Als het “als een lam” is – maar het is niet het ware Lam van God – dan is het een namaaklam .

Dan zien we dat het lam “sprak als een draak” ( Openbaring 13:11 ) en dat het “alle autoriteit van het eerste beest in zijn aanwezigheid uitoefent.” ( Openbaring 13:12 ) Maar eerder zien we dat “de draak [het eerste beest] zijn kracht en zijn troon en grote autoriteit gaf” ( Openbaring 13:2 ) en “de hele aarde … de draak aanbad omdat hij zijn gezag aan het [eerste beest].” ( Openbaring 13:3 – 4 )

Dus de draak – die niemand minder is dan Satan ( Openbaring 12:9 ) – geeft zijn gezag aan het eerste beest. Dan oefent het lamsbeest „alle autoriteit van het eerste beest in zijn tegenwoordigheid uit”. Met andere woorden, het lamsbeest oefent het gezag van de draak uit bij volmacht door het eerste beest. Zo sprak hij „ als een draak”. ( Openbaring 13:11 )

Daarom is dit lam een ​​namaakchristendom dat de autoriteit van Satan uitoefent via het eerste beest door zijn horens – de dubbele autoriteiten. In Zijn we in de eindtijd? , bespraken we dat het eerste zegel van Openbaring 6:1 ons ook laat zien dat namaakchristendom moet opstaan ​​als onderdeel van de “eindtijd”. Verder concluderen we ook dat als een zegel eenmaal is geopend, deze open blijft voor de rest van de zegels.

Alle zegels zijn dus open en moeten tegelijkertijd worden vervuld – en we zouden moeten verwachten dat het valse christendom van het eerste zegel ook binnen de tijd van het zesde zegel aanwezig zal zijn.

TEKENS EN WONDEREN

Openbaring 13:13-14,

13 Hij doet grote tekenen, zodat hij in het bijzijn van mensen zelfs vuur uit de lucht op de aarde laat neerdalen. 14 En hij misleidt degenen die op aarde leven vanwege de tekenen die hem gegeven zijn om te doen in de aanwezigheid van het beest, en zegt tegen degenen die op aarde leven dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en tot leven is gekomen.

Veel mensen verwachten natuurlijk letterlijk vuur uit de lucht naar de aarde te zien komen dat iedereen zou kunnen zien – zoals in, een werkelijke goddelijke of bovennatuurlijke daad die voor iedereen onmiskenbaar is. Als er echter iets zo voor de hand liggends zou gebeuren, zou het vuur op zijn zachtst gezegd niet bijzonder bedrieglijk zijn. Het lijkt inderdaad alsof christenen over de hele wereld zich schrap zetten om bovennatuurlijke wonderen te verwerpen – of misschien zelfs een technologische nep van bovennatuurlijke wonderen zoals Project Blue Beam – die net zo duidelijk zouden zijn als echte bovennatuurlijke wonderen.

Waar verwijst deze formulering dan naar? De Schrift biedt ons veel begrip in deze kwestie. Toen Aäron voor de eerste keer het verzoenoffer bracht, vertelt Leviticus 9:23-24 ons:

23 En Mozes en Aäron gingen de tent der samenkomst binnen. Toen ze naar buiten kwamen en het volk zegenden, verscheen de heerlijkheid van de Heer aan het hele volk. 24 Toen ging er vuur uit van de Heer en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar; en toen alle mensen het zagen , schreeuwden ze en vielen met hun gezicht naar beneden.

Toen Gideon de engel van de Heer ontmoette, zegt Richteren 6:21:

Toen stak de engel des Heren het uiteinde van de staf uit die hij in zijn hand had en raakte het vlees en het ongezuurde brood aan; en vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden . Toen verdween de engel des Heren uit zijn gezicht.

Toen Elia Achab en de 450 Baäl-profeten riep – nadat de Baäl-profeten de macht van hun valse god niet hadden aangetoond – zegt 1 Koningen 18:38 over Elia’s offer:

Toen viel het vuur van de Heer en verteerde het brandoffer en het hout, en de stenen en het stof; en het likte het water op dat in de greppel was.

Toen Ahazia Elia lastig viel door mannen te sturen om hem te arresteren, zegt 2 Koningen 1:12:

Maar Elia antwoordde hun: “Als ik een man van God ben, moge er vuur uit de hemel neerdalen en u en uw vijftig verteren.” Toen daalde het vuur van God uit de hemel neer en verteerde hem en zijn vijftig mannen .

Toen David berouw had over de plaag die Israël voor hem teisterde, zegt 1 Kronieken 21:26:

Toen bouwde David daar een altaar voor de Heer en bracht brandoffers en vredeoffers. En hij riep tot de Heer, en Hij antwoordde hem met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar .

Toen Salomo de tweede tempel voltooide en zijn inwijdingsgebed beëindigde, zegt 2 Kronieken 7:1:

Toen Salomo klaar was met bidden, kwam er vuur uit de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtoffers , en de heerlijkheid van de Heer vulde het huis.

We kunnen dan zien dat vuur uit de hemel neerdaalt om vijanden te verslinden of een offer duidt op een onmiskenbare bovennatuurlijke daad van God, waarbij Hij ofwel Zijn goedkeuring van het offer toont ofwel Zijn goedkeuring van degene die hij heeft gered door hun vijanden te vernietigen in een soort deus . ex machina evenement. Met andere woorden, het lamsbeest doet dingen die – in de ogen van de misleide wereld – bevestigen dat God voor het eerste beest vecht, zijn vijanden vernietigt en zijn offers accepteert – of zijn dienst.

Er staat ook dat “hij grote tekenen doet… En hij misleidt degenen die op de aarde leven vanwege de tekenen die hem werden gegeven om te doen in de aanwezigheid van het beest” ( Openbaring 13 : 13-14 ). Deze “grote tekenen” die hij verricht, zijn wat de wereld doet geloven alsof God vuur uit de hemel heeft laten neerdalen.

Bovendien zegt Openbaring 19:20:

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet die de tekenen in zijn aanwezigheid verrichtte , waardoor hij degenen misleidde die het merkteken van het beest hadden ontvangen en degenen die zijn beeld aanbaden…

We kunnen zien dat deze “valse profeet” precies dezelfde is die “alle autoriteit van het eerste beest in zijn aanwezigheid uitoefent” ( Openbaring 13:12 ) – en daarom is de “valse profeet” één en dezelfde als het lamsbeest . Verder is het lamsbeest ook een valse “christus” zoals we al hebben besproken.

Nu zegt de Heer Jezus ons ook dat ” valse christussen en valse profeten zullen opstaan ​​en grote tekenen en wonderen zullen verschaffen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden.” ( Mattheüs 24:24 ) Het lamsbeest is zowel een valse christus als een valse profeet – en het verschaft ook grote tekenen en wonderen.

Daarom kunnen we concluderen dat het lamsbeest niet één enkele antichristelijke figuur is – in de vorm van een persoon – zoals veel christelijke kringen geloven. Integendeel, het lamsbeest vertegenwoordigt een collectieve veelvoud van “valse christussen en valse profeten” – of een systeem – dat wil zeggen, een reeks afzonderlijke delen die als een verenigd geheel werken – van namaakchristendom.

Johannes vertelt ons “dat de antichrist komt, zelfs nu zijn er veel antichristen verschenen ; hieruit weten we dat het het laatste uur is.” ( 1 Johannes 2:18 ) Paulus vertelt ons ook over mensen die “een andere Jezus” prediken die Paulus niet heeft gepredikt – wat neerkomt op “een ander evangelie” ( 2 Korintiërs 11:4 ). Met andere woorden, als we het evangelie niet prediken of in praktijk brengen volgens een ware kennis van de Heer Jezus, dan volgen we een antichrist – of een vervanging of vervalsing van de ware Christus.

Elke verschillende versie van “christus” die christenen prediken, vertegenwoordigt een andere “valse christus” ( Mattheüs 24:24 ) – “antichrist” ( 1 Johannes 2:18 ) – of “[andere] Jezus” ( 2 Korintiërs 11:4 ). Dan zouden we verwachten dat het lamsbeest veel valse profeten en valse christussen zou vormen, maar nog steeds binnen de grenzen van een systeem met twee autoriteit.

Dit fenomeen wordt gevoed door valse profeten – met andere woorden, degenen die door een valse Christus beweren de wil van God te kennen. Op deze manier moeten we verwachten dat het systeem van het lamsbeest gevuld is met schijnbaar oprechte christenen die helaas geen oprechte en zuivere toewijding aan Christus beoefenen volgens een echt persoonlijk geloof in Hem .

Bovendien verrichten deze valse profeten – die valse christussen aanbidden – tekenen en wonderen “ in de aanwezigheid van het [eerste beest], en vertellen degenen die op aarde leven om een ​​beeld te maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en is gekomen tot leven. ( Openbaring 13:14 ) Met andere woorden, in plaats van ervoor te zorgen dat de wereld de ware Christus aanbidt, zorgen ze ervoor dat de wereld een beeld voor het beest maakt – dat wil zeggen, ze zullen het beest aanbidden in tegenspraak met het eerste gebod dat in Exodus 20:3-4,

3 “Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 4 “Gij zult voor uzelf geen gesneden beeld maken , of enige gelijkenis van wat in de hemel boven of op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is.

Nu zullen ze natuurlijk niet merken dat ze een beeld aanbidden – integendeel, ze geloven oprecht dat ze de ware Christus aanbidden. Bovendien is deze taal metaforisch – dat wil zeggen, niemand zal een letterlijk beeld aanbidden – maar hun praktijken zouden in wezen neerkomen op het aanbidden van een beeld – of iets anders dan God.

In Hoe weet ik dat ik een Israëliet ben ? , hebben we de markeringen voor valse profetie bedekt – maar het kan worden samengevat in Klaagliederen 2:14,

Uw profeten hebben voor u waardeloze en bedrieglijke visioenen gezien ; en zij hebben uw wandaden niet aan het licht gebracht om u uit gevangenschap te herstellen, maar zij hebben voor u waardeloze en misleidende uitspraken gezien.

Of Jeremia 7:8-10,

8 “Zie, je vertrouwt tevergeefs op bedrieglijke woorden. 9 Zul je stelen, moorden, overspel plegen, valselijk zweren, offers brengen aan Baäl en andere goden volgen die je niet hebt gekend, 10 kom dan voor Mijn aangezicht staan ​​in dit huis dat naar Mijn naam wordt genoemd, en zeg: ‘Wij zijn gered!’ – zodat u al deze gruwelen kunt doen ?

Het ware evangelie is een evangelie van bekering van zonde – “vlekkeloos en onberispelijk bevonden worden” voor de Heer Jezus ( 2 Petrus 3:14 ) – in tegenstelling tot het verdraaien van de Schrift tot onze eigen vernietiging ( 2 Petrus 3:16 ) – dat is elk evangelie dat ons in staat stelt om moedwillige zonde te blijven beoefenen en toch te verwachten gered te worden. Elk evangelie dat ons in staat stelt om opzettelijk te zondigen en niet vereist dat we onze eigen – of die van anderen – wandaden aan de kaak stellen, is weinig meer dan valse profetie.

HET EERSTE BEEST

Om samen te vatten, Openbaring 13:14 zegt:

En hij bedriegt degenen die op aarde leven vanwege de tekenen die hem gegeven zijn om te doen in de aanwezigheid van het beest, en zegt tegen degenen die op aarde leven om een ​​beeld te maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en tot leven komen .

Vanuit het oorspronkelijke Grieks zou het nauwkeuriger vertaald worden als ” met de wond van het zwaard”. Het werkwoord voor “had” is geschreven in de tegenwoordige indicatief actief in het Grieks, wat wijst op een daadwerkelijke en voortdurende actie. Vertalers hebben de neiging om het werkwoord in de verleden tijd te schrijven om bij de rest van de tekst te passen – in de veronderstelling dat de oorspronkelijke schrijver alleen de tegenwoordige indicatieve actief gebruikte voor effect. Uit de Front Matter van de NASB-vertaling,

Asterisken worden gebruikt om werkwoorden te markeren die historische presents / tegenwoordige tijd zijn in het Grieks en die zijn vertaald met een Engelse verleden tijd om te voldoen aan modern gebruik. De vertalers erkenden dat in sommige contexten de tegenwoordige tijd voor de Engelse lezer onverwachter en ongerechtvaardigder lijkt dan een verleden tijd zou zijn geweest. Maar Griekse auteurs gebruikten vaak de tegenwoordige tijd om de levendigheid te vergroten, waardoor ze hun lezers in hun verbeelding meevoeren naar de werkelijke scène op het moment van optreden. De vertalers waren echter van mening dat het verstandig zou zijn om deze historische tegenwoordige tijden te veranderen in Engelse verleden tijden.

Misschien hebben de vertalers gelijk – of misschien bedoelde de schrijver niet voor niets “verhoogde levendigheid”. Met andere woorden, toen Johannes de Openbaring schreef, vertelde hij ons dat het beest met de wond van het zwaard een actuele en voortdurende realiteit was in de geest van de wereld die naar zijn verbeelding kijkt – en het is een integraal onderdeel van het beeld . We begrijpen waarom bepaalde vertalers de tijd willens en wetens veranderen, maar het doet zeker afbreuk aan de onderliggende betekenis.

Openbaring 13:3 zegt:

Ik zag een van zijn hoofden alsof het dodelijk gewond was, en zijn dodelijke wond was genezen. En de hele aarde was verbaasd en volgde het beest;

Dit eerste beest in Openbaring 13 is in feite een samensmelting van de vier beesten van Daniël 7:4-7 . Gezien het feit dat ze volgens Openbaring 13 en Daniël 7:12 gelijktijdig moeten bestaan , zouden ze nooit de vier koninkrijken van Daniël 2 kunnen vertegenwoordigen, zoals veel christelijke kringen gewend zijn te geloven. We moeten echter opmerken dat slechts één van de zeven hoofden op deze manier gewond raakte.

Daarom, wanneer het beeld in Openbaring 13:14 wordt opgesteld, wordt het voornamelijk opgericht voor dat specifieke hoofd dat gewond was. Bovendien hebben we de bevestiging dat dit hoofd dat gewond is, de hele aarde doet verbazen en het beest volgt – precies zoals Openbaring 13:14 aangeeft.

Openbaring 13:4-7 zegt:

3 Ik zag een van zijn hoofden alsof het dodelijk gewond was, en zijn dodelijke wond was genezen. En de hele aarde was verbaasd en volgde het beest; 4 zij aanbaden de draak omdat hij zijn gezag aan het beest had gegeven; en zij aanbaden het beest en zeiden: “Wie is als het beest en wie kan oorlog met hem voeren?” 5 Hem werd een mond gegeven die arrogante woorden en godslasteringen sprak, en hem werd macht gegeven om te handelen gedurende tweeënveertig maanden. 6 En hij opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn naam en Zijn tabernakel, dat wil zeggen, degenen die in de hemel wonen, te lasteren. 7 Het werd hem ook gegeven om oorlog te voeren met de heiligen en hen te overwinnen, en hem werd gezag gegeven over elke stam, elk volk, elke taal en elk land.

We kunnen zien dat de wereld dit beest als onoverwinnelijk beschouwde – of dat niemand oorlog met hem kon voeren. Dit heeft te maken met het feit dat het de dodelijke wond had die geheeld was. Met andere woorden, het beest lijkt onoverwinnelijk omdat het de schijnbaar fatale wond heeft die genezen is.

Gedurende zijn heerschappij zou het beest God ook voortdurend lasteren – het zou de ware heiligen van de Heer Jezus overwinnen – en zijn heerschappij zou de hele aarde bestrijken . Deze autoriteit zou ’tweeënveertig maanden’ duren, wat – zoals we hebben besproken – een niet-gespecificeerde hoeveelheid tijd betekent totdat aan een voorwaarde is voldaan.

Die voorwaarde is de vervulling van de 144.000 ( Openbaring 7:4 , Openbaring 14:1 ) – op welk punt de macht van het eerste beest zou beginnen af ​​te nemen ( Openbaring 16:10 ) – culminerend in zijn dood wanneer de Heer Jezus terugkeert ( Daniël 7 :11 – 12 , Openbaring 19:20 ).

Van daaruit vertelt Openbaring 13:8 ons dat iedereen die dit beest aanbidt, zijn naam niet in het boek des levens zal hebben en niet zal worden gered.

Openbaring 13:15,

En het werd hem gegeven om adem te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest zelfs zou spreken en ervoor zou zorgen dat iedereen die het beeld van het beest niet aanbidt, wordt gedood.

Hier zien we dat het lamsbeest adem geeft aan het beeld van het beest – dat wil zeggen, niet het beest zelf, maar het mythische beeld dat is gemaakt – dat het ertoe zou leiden dat iedereen die dat beeld niet aanbidt, wordt gedood. Met andere woorden, iedereen die het beeld van het beest niet aanbidt – de perceptie van het beest in de ogen van de misleide wereld – zou worden gedood.

De Griek hier zegt echter niet dat iemand die het beest niet aanbidt noodzakelijkerwijs zou worden gedood. In Openbaring 13:15 is het Griekse werkwoord voor “oorzaak” geschreven in aorist conjunctief actief – een verlangen naar de oorzaak aangevend , maar zonder te garanderen dat de oorzaak zelf zeker zou gebeuren. Met andere woorden, het beest wil dat iedereen die zijn beeld niet aanbidt, wordt gedood.

Dus we zien dat het beest zou verlangen dat degenen die zijn beeld niet aanbidden gedood zouden worden – en gezien het feit dat “hem gezag werd gegeven over elke stam, elk volk, elke taal en natie” ( Openbaring 13:7 ), moeten we concluderen dat dat het beest zeker veel succes zou hebben bij het bereiken van dat verlangen.

Niets in Openbaring 13:15 vertelt ons echter categorisch dat iedereen die het beeld van het beest niet overwon, zeker zou worden gedood. Hoe zouden er anders mensen in leven kunnen zijn die “over het beest en zijn beeld hebben gezegevierd?” ( Openbaring 15:2 ) Daarom komen de gebeurtenissen van de Openbaring zelfs overeen met de grammatica waar we in Openbaring 13:15 op hebben gewezen .

Als het beest dus nooit te weten zou komen dat een persoon zijn beeld niet aanbad, zou het nooit het verlangen kunnen hebben dat ze in de eerste plaats worden gedood.

HET MERK VAN HET BEEST

Openbaring 13:16-17,

16 En hij zorgt ervoor dat iedereen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, en de vrije en de slaven, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgt, 17 en hij besluit dat niemand in staat zal zijn om kopen of verkopen, behalve degene die het merkteken heeft, ofwel de naam van het beest of het nummer van zijn naam.

Nu komen we eindelijk bij het merkteken zelf. Als iemand het merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd niet aanneemt, bepaalt het beeld dat die persoon – of hij nu klein of groot is – niet zal kunnen kopen of verkopen.

Maar helaas maken de meeste vertalers hier dezelfde fout als in Openbaring 13:15 – waarschijnlijk omdat ze hun eigen valse profetie in de tekst zelf lezen. De werkwoorden voor “geven” in vers 16 en “kunnen” in vers 17 zijn beide geschreven in de conjunctief (aanvoegende wijs) aoristus ( De aoristus (ook wel aorist genoemd) is een tempus (werkwoordstijd) die enkel in het Grieks voorkomt. De aoristus geeft ongeveer weer dat iets zich éénmalig heeft voorgedaan in het verleden, terwijl de precieze duur van de beschreven gebeurtenis of handeling van minder belang is.

Om aan te geven dat iets vaker (dat wil zeggen, met enige regelmaat) gebeurd is in het verleden, gebruikt men een andere werkwoordstijd, het imperfectum.) die actief is in het Grieks.

Daarom, nogmaals, niets wijst erop dat iemand zeker het merkteken van het beest zou ontvangen – en niets wijst erop dat als iemand het merkteken van het beest niet zou ontvangen, ze zeker niet in staat zouden zijn om te kopen of verkopen. Het is eerder de wens van het beest dat dat gebeurt – maar niets garandeert het voor elk geval – ondanks het feit dat we zouden verwachten dat het beest in dit opzicht veel succes zou hebben ( Openbaring 13:7 ).

Wanneer vertalers in de verzen 15-17 stilzwijgend verklaren dat het verlangen van het beest zeker vervuld zou worden, vervullen ze alleen de verlangens van het beest – want dat is wat het beest wil – en niets wijst erop dat het zeker zou krijgen wat het wil. Maar om de wereld te laten misleiden, moeten we het beest waarnemen alsof het lijkt te krijgen wat het wil wanneer het deze decreten uitvaardigt.

Verder vinden we een gedeeltelijke paradox tussen de verzen 15 en 17 . We zouden verwachten dat het aanbidden van het beest ( vers 15 ) – tot op zekere hoogte – hetzelfde is als het nemen van zijn merkteken ( vers 17 ), nietwaar? Daarom zien we dat het beest twee soorten straf verlangt voor iedereen die niet luistert naar de stem van zijn beeld. De ene is voor hen om te sterven – terwijl de andere is dat ze niet mogen kopen of verkopen.

Welke is het dan? Nou, het is zeker allebei – maar als iemand sterft, wordt het een betwistbaar punt of ze kunnen kopen of verkopen. Dat verlangen is nutteloos als het beest erin slaagt iedereen te doden die het niet aanbidt. Dus door hun eigen valse profetie in de tekst te lezen, creëren veel vertalers onbewust een onverzoenlijke paradox.

Bovendien, wanneer ze het op deze manier vertalen, plaatsen ze impliciet de timing van het merkteken van het beest voor altijd in de toekomst – omdat het beest in 100% van de gevallen nooit zal slagen in zijn verlangen – maar de wereld gelooft ten onrechte dat het beest moet slagen in 100% van de gevallen. Met andere woorden, hun verwachting zal nooit worden gerealiseerd – waardoor het voor altijd in de toekomst wordt geplaatst door hun gebrekkige vertaling die voortkomt uit een gebrekkige doctrine – net zoals de pre- tribulatie-opnamedoctrine .

Dit probleem kan alleen worden verzoend als we begrijpen dat beide straffen slechts de begeerte van het beest vertegenwoordigen . Als het beest de persoon niet kan laten doden, is het voldoende te verlangen dat ze niet kunnen kopen of verkopen.

Wat is dan het merkteken van het beest? Het feit dat het een teken van de rechterhand of op het voorhoofd is, vertelt ons alles wat we moeten weten. Deuteronomium 6:4-8 zegt:

4 “Hoor, Israël! De Heer is onze God, de Heer is één! 5 En u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht . 6 Deze woorden, die ik u vandaag gebied, zullen op uw hart zijn. 7 En u zult ze ijverig voor uw zonen herhalen en erover spreken wanneer u in uw huis zit, wanneer u op de weg loopt, wanneer u gaat liggen en wanneer u opstaat. 8 Gij zult ze ook als een teken aan uw hand binden , en zij zullen als voorhoofden op uw voorhoofd zijn .

Het merkteken van God ontvangen op de hand of het voorhoofd ( Deuteronomium 6:8 ) betekent het houden van de Wet van God – en Hem liefhebben boven alle andere dingen ( Deuteronomium 6:5 ) – wat ook het allereerste gebod is ( Exodus 20 :3 ).

Paulus vertelt ons dat “het vaste fundament van God staat, met dit zegel : ‘De Heer kent degenen die van Hem zijn;’ en: ‘Iedereen die de naam van de Heer noemt, moet zich onthouden van goddeloosheid .’” ( 2 Timoteüs 2:19 ) Hij vertelt ons dat “de wet….gemaakt is….voor degenen die wetteloos en opstandig zijn” ( 1 Timoteüs 1:9 ) en dat is “ naar het heerlijke evangelie van de gezegende God”. ( 1 Timoteüs 1:11 )

Als het merkteken van God op de hand of het voorhoofd wordt geplaatst ( Deuteronomium 6:8 ) – en het merkteken van God betekent het houden van Zijn wet ( Deuteronomium 6:5 , Mattheüs 22:40 ) – dan is het merkteken van het beest een vervalsing teken van God. Het is de perceptie dat men God dient – maar in werkelijkheid dient men alleen het beest en de wetteloosheid .

Bovendien sluit dit perfect aan bij de hele context rond het merkteken van het beest dat we tot nu toe hebben gegeven. Als er namaak-christendom wordt gepraktiseerd, dan is het logisch dat ze hun eigen vervalste merkteken van God zouden hebben – die hun eigen vervalste, verdorven moraal vertegenwoordigen door “kwaad goed en goed kwaad” te noemen ( Jesaja 5:20 ).

Bovendien waren degenen die het zegel van God op het voorhoofd ontvingen ( Openbaring 7:3 ) – als bewakers van de Wet – onvermijdelijk “zegevierend over het beest en zijn beeld” ( Openbaring 15:2 ). Waarom? Omdat het zegel van God en het merkteken van het beest lijnrecht tegenover elkaar staan .

Openbaring 13:18,

Hier is wijsheid. Laat hij die verstand heeft het getal van het beest berekenen, want het getal is dat van een mens; en zijn aantal is zeshonderd zesenzestig.

Het vers vertelt ons dat het nummer dat van “een man” is – dat wil zeggen, één enkele man . Die specifieke man heeft een getal dat zeshonderdzesenzestig is. Dit getal is geen symbool – het is letterlijk de numerieke waarde van zeshonderdzesenzestig. Daarom moeten we één enkele man vinden aan wie we de numerieke waarde van zeshonderdzesenzestig kunnen toeschrijven.

Toevallig bevat de Schrift precies zo’n man . 1 Koningen 10:14-29 zegt:

14 Het gewicht van het goud nu dat in één jaar voor Salomo kwam, was 666 talenten goud , 15 behalve dat van de handelaars en de koopwaar van de kooplieden en alle koningen van de Arabieren en de gouverneurs van het land. 16 Koning Salomo maakte tweehonderd grote schilden van geslagen goud en gebruikte zeshonderd sikkels goud op elk groot schild. 17 En hij maakte driehonderd kleine schilden van geslagen goud, waarbij hij op elk schild drie mina goud gebruikte; en de koning plaatste ze in het huis van het hout van Libanon. 18 Bovendien maakte de koning een grote troon van ivoor en overtrok die met fijn goud. 19 Er waren zes treden naar de troon en een ronde bovenkant naar de troon aan de achterkant, en armleuningen aan elke kant van de stoel, en twee leeuwen stonden naast de armleuningen. 20 Twaalf leeuwen stonden daar op de zes treden aan de ene en aan de andere kant; niets zoals het is gemaakt voor een ander koninkrijk. 21 Al het drinkgerei van koning Salomo was van goud, en al het gerei van het huis van het hout van Libanon was van zuiver goud. Geen was van zilver; het werd in de dagen van Salomo niet als iets beschouwd. 22 Want de koning had de schepen van Tarsis op zee met die van Hiram ; eens in de drie jaar kwamen de schepen van Tarsis aan met goud en zilver, ivoor, apen en pauwen .

23 Zo werd koning Salomo groter dan alle koningen van de aarde in rijkdom en wijsheid. 24 En de hele aarde zocht de aandacht van Salomo om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart had gelegd. 25 En ze brachten , iedereen, een geschenk: voorwerpen van zilver en goud, kleding, wapens, balsemolie, paarden en muilezels , zoveel van jaar tot jaar.

26 Nu verzamelde Salomo wagens en ruiters; en hij had 1400 wagens en twaalfduizend ruiters, en hij stelde ze op in de wagensteden en bij de koning in Jeruzalem. 27 En de koning maakte zilver zo gewoon als stenen in Jeruzalem, en hij maakte ceders zo overvloedig als platanen die in het laagland zijn. 28 Ook Salomo’s import van paarden kwam uit Egypte en Kue, en de kooplieden van de koning kochten ze van Kue voor een prijs. 29 Een wagen werd uit Egypte geïmporteerd voor zeshonderd sikkels zilver, en een paard voor 150; en op dezelfde manier hebben ze ze geëxporteerd aan alle koningen van de Hethieten en aan de koningen van de Arameeërs.

Nu geeft Deuteronomium 17:16-17 ons specifieke wetten voor koningen ,

16 In ieder geval mag hij niet veel paarden voor zichzelf kopen , en hij zal het volk ook niet naar Egypte laten terugkeren om veel paarden te kopen , want de Heer heeft tegen je gezegd: ‘Je zult nooit meer die kant opgaan.’ 17 En hij zal voor zichzelf niet veel vrouwen verwerven , zodat zijn hart niet afwijkt; noch zal hij voor zichzelf veel zilver en goud vermeerderen .

Daarom vertelt 1 Koningen 10:14-29 ons hoe Salomo systematisch alle wetten voor koningen overtreedt. Hij importeerde letterlijk zelfs paarden uit Egypte . Bovendien was Salomo betrokken bij internationale handel – letterlijk exact dezelfde misdaad waarvan de Hoer van Babylon in heel Openbaring 18 wordt beschuldigd .

We kunnen zonder enige twijfel concluderen dat de man Salomo is en dat zijn aantal de hoeveelheid goud is die hij ontving tijdens zijn afdaling in afvalligheid als gevolg van dat goud – dat de gebeurtenissen van de Openbaring perfect beschrijft – en perfect valt in de context van Openbaring 13:11-18 . Salomo diende als een ” kopie en schaduw ” voor de eindtijd.

Als iemand dit feit in twijfel trekt, zou een lezing van ons artikel over cherubijnen hun scepsis snel moeten wegnemen.

Verder zegt de Heer Jezus duidelijk in Mattheüs 6:24 en Lukas 16:13,

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere verachten. U kunt God en de mammon [of rijkdom] niet dienen .

De Heer leert ons over de lijnrechte tegenstelling tussen het dienen van God en het dienen van rijkdom. Het merkteken van het beest leert ons – in vergelijking met het merkteken van God – precies hetzelfde . Het merkteken van het beest is de perceptie van het dienen van God – terwijl het vervalt in wetteloosheid en afvalligheid door materialisme .

Daarom zouden mensen bang moeten zijn dat ze niet kunnen kopen of verkopen ( Openbaring 13:17 ). Het is niet dat we er bang voor moeten zijn – het beest verlangt er eerder naar dat we er bang voor zijn omdat het wil dat we materieel ingesteld zijn en bang zijn voor financieel verlies. Dat is de reden waarom het merkteken van het beest verwijst naar Salomo’s afkomst vanwege hebzucht.

We hebben de leer van Paulus in Romeinen 7-8 in detail uitgelegd , waar hij ons in Romeinen 8:6-8 vertelt:

6 Want de gezindheid op het vlees is de dood , maar de gezindheid op de Geest is leven en vrede, 7 want de gezindheid die op het vlees is gericht, is vijandig jegens God ; want het onderwerpt zich niet aan de wet van God , want het is daar zelfs niet toe in staat , 8 en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen .

Wanneer we onze geest op het vlees richten – levend door een materialistische en vleselijke denkwijze – worden we vijandig jegens God en onderwerpen we onszelf niet aan de wet van God – precies zoals degenen die het merkteken van het beest nemen zich onderwerpen aan de wet van het beest door materialisme . Hoewel lezers die niet bekend zijn met ons schrijven, als we het hebben over de ‘wet van God’, niet moeten denken dat we alleen verwijzen naar regels zoals het niet eten van varkensvlees of het dragen van kwasten. In plaats daarvan verwijzen we door liefde naar de Geest van de Wet van God .

Bovendien zegt Paulus in 1 Timoteüs 6:10,

Want de liefde voor geld is de wortel van al het kwaad , en sommigen zijn door ernaar te verlangen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf met veel verdriet doorboord.

Jakobus 4:4 zegt:

Overspelige vrouwen [ Openbaring 17:5 ], weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandigheid jegens God is? Dus wie een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich een vijand van God.

Meerdere leraren in het Nieuwe Testament – samen met de lessen van het Oude Testament – waarschuwen ons in niet mis te verstane bewoordingen voor de gevaren van materialisme. In feite is niets gevaarlijker — en meer in strijd met Gods Wet — dan te vervallen in vleselijke verlangens die door het materialisme worden veroorzaakt.

Daarom werd de Heer Jezus Zelf verzocht door toe te geven aan Zijn lage vleselijke verlangens ( Mattheüs 4:3 , Lukas 4:3 ) – bezwijken voor lust naar heerschappij ( Mattheüs 4:9 , Lukas 4:7 ) – en God te verleiden met de bewaring van zijn vlees ( Mattheüs 4:6 , Lukas 4:9 ). De Heer reageerde op deze verzoekingen door Deuteronomium 8:3 te citeren ( Mattheüs 4:4 , Lukas 4:4 ), waar staat:

En Hij vernederde u en liet u honger lijden , en voedde u met het manna dat u niet kende, noch uw vaders kenden, om u te laten begrijpen dat de mens niet van brood alleen zal leven, maar de mens zal leven van alles wat komt uit de mond van de Heer.

Hij citeerde ook een combinatie van Exodus 20:3 , Deuteronomium 6:13 en Deuteronomium 10:20 toen hij zei: “Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.” ( Mattheüs 4:10 , Lukas 4:10 ) Aan de andere kant, bedenk dat de wereld een beeld zou aanbidden dat niet God is – en in materialisme zou vervallen door hun eigen vleselijke verlangens en angst voor schade.

Nogmaals, de Heer Jezus aanbad alleen God – Hij overwon een materieel verlangen en Hij overwon een angst voor schade.

Zoals we al hebben uitgelegd, staan ​​deze principes die de Heer Jezus gebruikte om de verleidingen van Satan – de draak – te weerstaan ​​lijnrecht tegenover het merkteken van het beest. Hij vertoonde in Zichzelf het merkteken van God .

VALSE TEKENS EN WONDEREN

Nu moeten we een punt naar voren brengen dat een geheel nieuwe dimensie toevoegt waardoor we Openbaring 13:11-18 moeten interpreteren. Alles wat we al hebben gezegd, moet waar zijn, maar er is hier nog een ander aspect dat ook waar moet zijn om deze profetie te vervullen.

Deze nieuwe dimensie komt van Paulus – die eigenlijk over hetzelfde concept schreef als Openbaring 13:11-18 in 2 Thessalonicenzen 2:8-12,

8 Dan zal die wetteloze geopenbaard worden, die de Heer zal uitroeien met de adem van Zijn mond en een einde zal maken door de verschijning van Zijn komst; 9 dat wil zeggen, degene wiens komst in overeenstemming is met de activiteit van Satan , met alle macht en valse tekenen en wonderen , 10 en met alle bedrog van goddeloosheid voor degenen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben aanvaard, zodat als om gered te worden. 11 Daarom zal God een bedrieglijke invloed op hen zenden, zodat zij zullen geloven wat vals is , 12 opdat zij allen geoordeeld zullen worden die de waarheid niet geloofden, maar behagen schepten in goddeloosheid.

In ons artikel over cherubs laten we onomstotelijk zien dat de hoer van Babylon en de koning van Tyrus in Ezechiël 28 één en dezelfde zijn. Dan in Zijn we in de eindtijd? , bouwen we op dat idee voort om aan te tonen dat Paulus’ “wetteloze” ( 2 Thessalonicenzen 2:8 ) verwijst naar dezelfde afvalligheid van wetteloosheid ( 2 Thessalonicenzen 2:3 ) als de hoer van Babylon en de koning van Tyrus ( 2 Thessalonicenzen 2:4 , Ezechiël 28:2 ).

Zoals we hebben aangetoond, is het lamsbeest in Openbaring 13 ook een systeem van afvalligheid. Meer specifiek is het een systeem van afvalligheid dat komt “in overeenstemming met de activiteit van Satan” ( 2 Thessalonicenzen 2:9 ) – en zoals we al hebben gezien in Openbaring 13, oefent het lamsbeest Satans autoriteit uit via het eerste beest ( Openbaring 13:12 ).

Bovendien, zoals we in de vorige paragraaf hebben bewezen, is het merkteken van het beest wetteloosheid .

Daarom zijn de wetteloze van 2 Thessalonicenzen 2 – de hoer van Babylon van Openbaring 17-18 – de koning van Tyrus van Ezechiël 28 – en het lamsbeest van Openbaring 13 – allemaal één en dezelfde – die elk allen samen vertegenwoordigen die hebben genomen het merkteken van het beest. Dit begrip geeft ons cruciaal inzicht in Openbaring 13:11-18. Paulus vertelt ons dat er “ valse tekenen en wonderen” zullen zijn – “ bedrog van goddeloosheid” – en “een misleidende invloed”.

Met andere woorden, niets ervan is echt of waarheidsgetrouw – behalve in de hoofden van degenen die “de liefde voor de waarheid niet accepteerden”.

Daarom vertelt de Schrift ons dat het “grote tekenen” zijn ( Mattheüs 24:24 , Openbaring 13:3 ) – maar we moeten niet verwachten dat een van de tekenen en wonderen op enigerlei wijze bovennatuurlijk is. Ze zijn vals – bedrog en misleiding om de wereld te laten geloven dat God “vuur uit de lucht naar de aarde laat komen” ( Openbaring 13:13 ) ten gunste van het lamsbeest en zijn afvallige, materialistische religie ter ondersteuning van de eerste beest.

Jesaja 8:12-16 geeft ons nog meer cruciaal inzicht in dit fenomeen,

12 “ Je mag niet zeggen: ‘ Het is een samenzwering!’ met betrekking tot alles wat dit volk een samenzwering noemt , en je moet niet bang zijn voor wat ze vrezen of er bang voor zijn . 13 Het is de Heer der legerscharen die u als heilig moet beschouwen. En Hij zal uw vrees zijn, en Hij zal uw vrees zijn. 14 Dan zal Hij een heiligdom worden; maar voor beide huizen van Israël zal Hij een steen des aanstoots zijn en een rots der ergernis, en een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. 15 Velen zullen erover struikelen, dan zullen ze vallen en gebroken worden; ze zullen verstrikt en gevangen worden.” 16 Bind het getuigenis vast, verzegel de wet onder mijn discipelen .

Nu betekent het woord dat hier vertaald is als “samenzwering” niet precies hetzelfde als een “samenzweringstheorie” zoals we het tegenwoordig gebruiken – maar het betekent in wezen “samenzwering” in het Engels – en is daarom zeker dicht bij een theorie van samenzwering . Het Hebreeuwse woord in de masoretische tekst en de Dode-Zeerollen heeft betrekking op een soort verraderlijke daad van een confederatie – zoals wanneer het Absaloms samenzwering beschrijft om David omver te werpen en zegt: “de samenzwering was sterk.” ( 2 Samuël 15:12 )

Jesaja vertelt ons dat in plaats van ons druk te maken over samenzweringen waar de wereld zich zorgen over maakt – en bang te zijn voor wat de rest van de wereld vreest – we de Heer alleen onze angst moeten laten zijn. Angst voor iets boven de Heer staat gelijk aan afgoderij – net zoals de wereld zich afvraagt ​​en het beest vreest – in wezen zorgen maken dat ze niet zullen kunnen kopen of verkopen – of misschien zelfs worden gedood.

Dus als de samenzweringen van de wereld ons zorgen maken dat we niet kunnen kopen of verkopen, hebben we alleen maar het merkteken van het beest genomen. Zie hoe goddeloos bedrieglijk Satan is – dat hij ons voor de gek zou houden door ons te laten denken dat we slim genoeg zijn om zijn plannen te kennen – terwijl hij ons alleen maar afleidde van een focus op de vrees voor God – terwijl hij dacht dat we God dienen.

We kunnen gewoon niet wedijveren met zijn duivelse intellect. De enige manier om de draak uit de hemel te overleven ( Openbaring 12:3 ) is om je alleen op God te concentreren – om Hem onze hele focus te maken – door Zijn merkteken op onszelf te nemen. Jesaja zegt zelfs dat Hij Zijn Wet onder Zijn discipelen zal verzegelen ( Jesaja 8:16 ).

Wanneer we ons alleen op God concentreren, worden de samenzweringen van de wereld saai – omdat “we overweldigend overwinnen door Hem die ons heeft liefgehad.” ( Romeinen 8:37 ) Door de Geest hebben we de wereld veroverd en alles wat het ons te bieden heeft. Bovendien zegt de Heer: “Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar niet in staat zijn de ziel te doden; maar vrees liever Hem die in staat is zowel ziel als lichaam te verderven” ( Mattheüs 10:28 ).

Dat betekent niet dat we onverstandig moeten zijn om bijvoorbeeld een vaccin te nemen, omdat dit zou betekenen dat we onze gezondheid onnodig in groot gevaar brengen. We bevinden ons te midden van wolven die het ons zouden opdringen ter wille van hun eigen persoonlijk gewin – maar we moeten “wijs als slangen” zijn ( Mattheüs 10:16 ). Met andere woorden, we moeten de reikwijdte van het vaccin niet verder laten reiken dan onze gezondheid door er enige aandacht aan te besteden in ons spirituele leven.

We hebben de beslissing genomen om het niet te nemen – en we weten waarom we het niet nemen – maar totdat iemand het aanneemt ons te dwingen, zullen we ons eerst concentreren op het zoeken naar “Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid” ( Mattheüs 6:33 ). ) – niet piekeren over elke versluierde dreiging in de media en hoe deze al dan niet ons leven en ons levensonderhoud kan beïnvloeden.

Openbaring 18:23 vertelt ons dat Mysterie Babylon de naties misleidde door “tovenarij” – of “ pharmakeia ” – wat in het Grieks verwijst naar het toedienen van medicijnen, maar de medicijnen vaak met bovennatuurlijke eigenschappen toeschrijft. Als we denken dat het vaccin ons zal genezen van een neppandemie, dan hebben we er stilzwijgend bovennatuurlijke eigenschappen aan toegeschreven. Voor veel mensen is het vaccin ofwel de sleutel om een ​​einde te maken aan hun angst voor de pandemie – of het is hun ticket terug naar hun normale materialistische en vleselijke leven.

We kunnen het echter ook op een bovennatuurlijk negatieve manier zien – in dat geval zijn we ook alleen maar misleid door tovenarij omdat we macht toeschreven aan iets dat verder gaat dan zijn fysieke eigenschappen.

Als zodanig is het vaccin zelf een vals teken – het is iets waarvan veel christelijke kringen geloven dat het voldoet aan het merkteken van het beest – terwijl de vaccins niets te maken hebben met de Wet van God. Wanneer christenen geloven dat het merkteken van het beest slechts een vaccin is – of iets anders dan het houden van de Wet van God volgens het evangelie van de Heer Jezus ( 1 Timoteüs 1:11 ), wint Satan .

Bovendien, als het vaccin het merkteken van het beest zou zijn, zou het slechts een “snelle oplossing” zijn om de grote beproevingen van de eindtijd te overwinnen. De wereld wil een proces waarbij het enige wat men hoeft te doen is geen vaccin te nemen en als waardig te worden beschouwd voor het eeuwige leven – zonder enige vorm van introspectie of berouw van een overvloed aan andere zonden .

We moeten toegeven dat dit idee misschien paradoxaal lijkt – maar hetzelfde geldt voor veel waarheden waar iedereen op zijn christelijke reis als vanzelfsprekend aan moet komen. Kennis van de Joodse kwestie is bijvoorbeeld essentieel om te navigeren in de tijd waarin we leven – maar het begrijpen van de “Joodse kwestie” zal op zichzelf niets doen voor ons eeuwige leven zonder een ware kennis van de Heer Jezus . We moeten de volwassenheid hebben om een ​​samenzwering te zien voor wat het is, terwijl we de Heer Jezus boven alles vrezen – wat betekent dat we ons leven aan Zijn dienst wijden .

Als we iets dat niet de Heer Jezus is de focus van ons leven maken, vervallen we alleen maar in afgoderij – of we ons leven nu tijdelijk verlengden door die focus of niet.

Om dit idee van valse tekenen af ​​te ronden, zegt de Heer in Mattheüs 7:22-23:

22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele wonderen gedaan ?’ 23 En dan zal ik hun zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; verlaat Mij, jullie die wetteloosheid beoefenen .’

De Heer Jezus vertelt ons dat mensen die dachten dat ze in Zijn naam hadden geprofeteerd en wonderen hadden verricht, slechts degenen waren die wetteloosheid praktiseren. Nogmaals, de afvalligheid van wetteloosheid van het lamsbeest ziet duidelijk zijn eigen geloof als oprecht – terwijl het in feite alleen wetteloosheid bereikt.

Bovendien zijn de bovennatuurlijke handelingen die het zichzelf beschouwt als optreden niet echt . Zie het krachtige tegengif dat Deuteronomium 13:1-4 ons geeft tegen valse tekenen en wonderen,

1 Als een profeet of een dromer onder u opstaat en u een teken of een wonder geeft, 2 en het teken of het wonder komt uit , waarvan hij tot u sprak, zeggende: Laten we andere goden volgen (die u niet hebt bekend) en laten we ze dienen,’ 3 u zult niet luisteren naar de woorden van die profeet of dromer van dromen; want de Heer, uw God, stelt u op de proef om erachter te komen of u de Heer, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. 4 U zult de Heer, uw God, volgen en Hem vrezen; en u zult zijn geboden onderhouden, naar zijn stem luisteren, Hem dienen en u aan Hem vastklampen .

Met andere woorden, het maakt niet uit welke tekenen en wonderen iemand ons geeft – en het maakt niet uit wat iemand zegt – zolang we God vrezen, Zijn geboden onderhouden, naar Zijn stem luisteren, Hem dienen en ons aan Hem vastklampen – door de woorden van Zijn Profeet ( Deuteronomium 18:15 ), de Heer Jezus ( Handelingen 3:22) – en Zijn apostelen ( Mattheüs 10:40 ).

De zegels openen in Openbaring 6

Wanneer we dit doen door Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid boven alles te zoeken, garandeert Hij dat er voor ons gezorgd zal worden ( Mattheüs 6:33 ) – en we kunnen doorgaan met het bespoedigen van de komst van de Heer Jezus door Zijn oogst te laten groeien zonder dat we om het beest, zijn beeld en zijn verlangens te vrezen.

WAT ZIJN HET EERSTE BEEST EN HET LAMBEEST?

Wat zijn dan het eerste beest en het lamsbeest specifiek ? Misschien is het voor sommige van onze lezers inmiddels duidelijk, maar laten we eerst hun eigenschappen samenvatten.

Het eerste beest moet aan deze criteria voldoen volgens de argumenten die we hebben gegeven:

Verlangens dat degenen die het niet aanbidden moeten sterven

Verlangens dat de wereld wetteloosheid op zich neemt, anders mogen ze niet kopen of verkopen

Zorgt ervoor dat de wereld bang is voor financieel verlies door een al te materialistische mentaliteit

Domineert de hele aarde – soms militair

Oefent het gezag uit van Satan/de draak

Heeft een wond die geheeld is waardoor de wereld zich erover verwondert

Bedriegt de hele wereld om het te aanbidden

lastert God

Het lamsbeest moet aan deze criteria voldoen volgens de argumenten die we hebben gegeven:

Ziet zichzelf de Heer Jezus te volgen

Hanteert dubbele bevoegdheden

Bestaat uit vele valse profeten en valse christussen

volgt wetteloosheid

Fundamenteel materialistisch

Verheft zichzelf als god

Dient de doeleinden van Satan

Zorgt ervoor dat de wereld het beest aanbidt wiens hoofd gewond was

Het systeem van het eerste beest en het lamsbeest moet voldoen aan deze criteria volgens de argumenten die we hebben gegeven:

Samen moeten de schijn wekken dat God hen Zijn steun en gunst geeft

De tekenen en wonderen die worden verricht – samen met het gewonde hoofd – moeten groots zijn en liggen tegelijkertijd

De twee moeten een systeem van internationale handel en hoererij vormen

Het eerste beest moet het lamsbeest haten en zijn vernietiging zoeken

Moet dichter tegen het einde van het zesde zegel opkomen en aan het einde van het zesde zegel een hoogtepunt bereiken

Dit zijn allemaal heel specifieke criteria.

Het eerste beest – of meer specifiek de gewonde kop waarvoor het beeld is gemaakt – is niemand minder dan het internationale jodendom . Ze willen dat iedereen die hen niet aanbidt sterft – naar eigen zeggen – en ze hebben in deze poging succes geboekt ten koste van meer dan 50 miljoen levens tijdens de Tweede Wereldoorlog – en veroorzaken onnoemelijke catastrofes en de meest gruwelijke terreurdaden op de Duitse en Oekraïense volkeren die weigerden hen te dienen – een tijd van angst inluidend voor de uitspraken van de Jood.

Naar eigen zeggen zijn Joden vruchtbare scheppers van zonde en wetteloosheid, aangezien ze naties vernietigen door hun moraliteit te corrumperen. Als men zich niet houdt aan hun programma van wetteloosheid – met name dat van raciale integratie – verspeelt men het recht om zaken te doen of werk te vinden – volgens de verlangens van de joden.

Joden zijn ook de architecten van het cultureel marxisme dat er onder andere voor zorgt dat de samenleving overdreven materialistisch wordt en alles bekijkt in termen van de impact die het heeft op het materiële bestaan. Velen van ons die dachten dat we verlicht waren met betrekking tot de joodse kwestie, hebben deze hoeksteenleer van het marxisme over het hoofd gezien. Bovendien hebben de Joden het gebruikt met een verwoestend effect op de harten en geesten van Adamkind, die in wezen loonslaven zijn geworden, overmatig consumerende ontevredenen – aangewakkerd door gekunsteld drama dat via de nieuwsmedia wordt geprojecteerd .

Joden beheersen letterlijk de hele aarde via internationale banken en geld – waarmee ze hun vijanden vernietigen door hun sjabbat-goy-landen – zoals de zogenaamd christelijke landen die het nationaal-socialistische Duitsland aanvielen toen ze probeerden zich te ontdoen van de parasitaire jood .

Openbaring 2:9 en 3:9 vertellen ons over “degenen die zeggen dat ze Judeeërs zijn en het niet zijn, maar een synagoge van Satan zijn.” Er is maar één groep op de hele aarde die op zo’n grote schaal valselijk beweert Israëlieten te zijn – en dat zijn Joden . Ze zijn de “synagoge van Satan” – en dus “gaf de draak [het internationale jodendom] zijn macht en zijn troon en grote autoriteit.” ( Openbaring 13:2 )

Een van de belangrijkste middelen waarmee het internationale jodendom de wereld heeft gemanipuleerd om mee te doen, is door iedereen met de leugen van de Holocaust te bestoken . Het was een vermeende ‘wond’ die de Joden hebben opgelopen, maar die schijnbaar op wonderbaarlijke wijze werden genezen toen ze plotseling – en direct daarna – hun ersatzland ‘Israël’ ontvingen – terwijl talloze ‘ overlevenden van de Holocaust ’ rijk en machtig werden en alles domineerden. industrieën en de academische wereld.

In de eerste plaats via de Hollywood-media lasteren Joden God door te ontkennen dat Christus Jezus de ware Messias van Israël is, door Hem voortdurend te beledigen en de christelijke moraal uit te lachen en te bespotten . Als zodanig duwen ze hun agenda van wetteloosheid door de Hollywood-media met geavanceerde – en ook niet zo geavanceerde – hersenspoelingstechnieken .

Bovendien is een van de grootste godslasteringen die uit deze moderne tijd zijn voortgekomen, het sciëntisme van de oerknal en de evolutietheorie . Deze godslasterlijke leugens zijn zo alomtegenwoordig geworden dat veel oprechte christenen zijn gaan twijfelen of Adam van de aarde is geschapen – en het universum is ontstaan ​​door de kracht van God.

Op dit moment is het in twijfel trekken van alles wat de Joden zeggen – of hun verhaal – in wezen illegaal – althans volgens hen – en je zult als straf worden geannuleerd .

Het lamsbeest is niemand minder dan het valse christendom van blanke, westerse landen onder de dubbele hoorns van het katholicisme en het protestantisme. Je zou kunnen beweren dat de oosterse orthodoxie op de een of andere manier gescheiden is, maar de oosterse orthodoxie is slechts het kleine kind van het katholicisme zelf – en verbleekt in vergelijking als we kijken naar de omvang en invloed van zijn aanhang.

Deze horens zien zichzelf zeker als een oprecht geloof in de Heer Jezus, maar hun doctrines brengen maar al te vaak alleen wetteloosheid en dienstbaarheid aan de Joodse agenda’s teweeg . Bovendien brengen hun doctrines fundamenteel materialistische christenen voort die alleen maar verlangen te leven in materiële zegen van God – in plaats van de komst van Zijn Zoon te bespoedigen.

Als we in meer detail naar het katholicisme en het protestantisme kijken , vinden we binnen elke groep een diversiteit aan ‘christussen’ en versies van de evangeliën. Hoe graag katholieken ook aanspraak zouden willen maken op eenheid, hun eenheid komt neer op weinig meer dan partijdigheid voor hun eigen tradities van mensen. Met het protestantisme aan de andere kant, denken we niet dat iemand zou beweren dat er geen diversiteit aan evangeliën is binnen de grenzen van hun overkoepelende doctrines.

In de hyper-individualistische, humanistische samenleving van vandaag heeft het christendom de ‘menselijke ervaring’ tot iets heiligs verheven. Als atheïsten vragen stellen als: “Hoe kan God lijden in de wereld toestaan?” Christenen haasten zich om op zo’n manier te antwoorden dat ze laten zien dat God de menselijke ervaring van elk lijdend individu waardeert – in tegenstelling tot alleen maar te zeggen: “Wie ben jij, o persoon, die antwoordt op God? (wie ben jij om God tegen te spreken? hoe wil jij antwoord van God krijgen? Verwachten? ) Het gegoten ding zal toch niet tegen de vormer zeggen: ‘Waarom heb je me zo gemaakt?’ ( Romeinen 9:21 ev Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken. En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? )

Als zodanig heeft het christendom de menselijke ervaring boven de doeleinden van God verheven – en bij uitbreiding hebben ze zichzelf boven de doeleinden van God verheven. Aangezien ze hun menselijke, vleselijke ervaring zo hoog waarderen, draait hun hele leerstellige kader om een ​​comfortabel, “gezegend” leven op aarde – terwijl het hiernamaals dient als een bijzaak of verzekeringsplan.

Bovendien hebben ze, door liefde voor menselijke ervaring, niet-Adamische tweevoeters verheven tot de status van “mensheid” – die nu bestaat uit verschillende maar gelijke “rassen” in Gods ogen – en hun beker van wetteloosheid dubbel vullen door de verheffing van hun eigen vlees tot god status.

Katholicisme en protestantisme zijn het op veel punten oneens – maar in deze moderne tijd lopen ze in de pas met hun standpunt over de jood . Ze verheffen de Jood ten onrechte tot de status van het ware Israël – hetzij bewust door hen te steunen in het christelijk zionisme of – in de overgrote minderheid van de gevallen – onbewust hun leugen te ondersteunen door de fout van vervanging en dispensationalistische theologie .

Protestanten negeren het feit dat de reformatieposter – Maarten Luther – een uiteenzetting over de Joden schreef, genaamd De Joden en hun leugens . De protestantse leek is zich waarschijnlijk niet eens bewust van Luthers ‘antisemitisme’, terwijl veel christelijke historici het ronduit negeren – doen alsof het er niet is – om zich het recht voor te behouden Luther als een goed man te prijzen.

We hebben ook een nogal verwarrend fenomeen opgemerkt bij het debatteren over theologie met katholieken of protestanten. Wanneer ze met een katholiek debatteren, zullen ze protestantse opvattingen op hun tegenstander projecteren – en wanneer ze met een protestant debatteren, zullen ze katholieke opvattingen op hun tegenstander projecteren. Katholieken geloven bijvoorbeeld dat iedereen die geen katholiek is protestant is – en daarom geloven ze dat kritiek op het protestantisme over het algemeen een geldig en overtuigend meningsverschil met hun tegenstanders vormt.

Aan de andere kant, wanneer iemand het niet eens is met de protestantse Sola van rechtvaardiging door geloof alleen – misschien door Jakobus 2:24 te citeren , “een persoon wordt gerechtvaardigd door werken en niet door geloof alleen” – zullen ze de mening van hun tegenstander bekritiseren alsof ze geloven in werkt op dezelfde manier als katholieken in werken geloven.

Het volstaat te zeggen dat deze valse dichotomie – een klassiek voorbeeld van marxistische dialectiek – echt een behoorlijk briljante afleiding is van de feitelijke theologische discussie – en als ze samen de jood steunen, steunen ze Satan – en ze handhaven de leugen van de Holocaust om door te drukken de satanische agenda’s van de joden.

Het christendom gelooft dat de oprichting van de ersatz-staat Israël – en hun ‘overleving’ van de Holocaust – neerkomt op het terugbrengen van de stammen van Israël naar hun thuisland als een kwestie van profetische vervulling – terwijl hun samenkomst in feite alleen maar bewijst dat zij zijn niet het volk van Israël . In wezen hebben christenen de zwaardwond die genezen was achterna gezworven – in de overtuiging dat het vuur is dat van God uit de hemel neerdaalt.

Toen het internationale jodendom de staat Israël verdedigde tijdens de Zesdaagse Oorlog , zagen christenen over de hele wereld de vernederende en snelle nederlaag van Egypte, Jordanië en Syrië als een daad van God – en de door de joden gecontroleerde media moedigden deze interpretatie van die gebeurtenissen zeker aan. Al deze tekenen – Joodse oorlogen en de Holocaust – zijn zeker groot genoeg om de aandacht van de wereld te vergen.

Het zijn ook leugens – er is niets bovennatuurlijks aan hen – en ze worden alleen geholpen door hun internationale geld en de macht die het hen geeft over materialistische westerse, christelijke landen – die te maken krijgen met internationale sancties en mogelijk zelfs oorlog – zoals nationaal-socialistisch Duitsland of apartheid in Zuid-Afrika – als ze zich niet houden aan een aanbidding van de Joden of hun programma van wetteloosheid.

De ongekende en alomvattende hoererij van de internationale handel waar blanke, zogenaamd christelijke naties zich mee bezighouden, dient alleen om het internationale geld van de Joden te versterken. Als zodanig haten Joden economieën die geworteld zijn in een nationalistische identiteit – zoals het eerder genoemde Nationaal-Socialistische Duitsland en Apartheid Zuid-Afrika – die in strijd zijn met hun globalistische plannen.

In een krankzinnige ironie – bewijzend dat de waarheid van profetie vreemder is dan fictie – haten Joden absoluut het blanke christendom – hun ‘nuttige idioten’ – en werken ze onvermoeibaar om er een einde aan te maken. De hoeksteen van hun identiteit is de verloochening van de Heer Jezus en het einde – of op zijn minst bespotting – van degenen die Zijn naam belijden. Ondanks dit feit dienen het katholicisme en het protestantisme de joden ijverig.

Zie ook voor artikelen over de pandemie

20211222 Over het feest van het Licht

Op de VU (!) werd het vrije lichtjesfeest gevierd. Hoe ver is het Christendom afgedwaald van de boodschap van de komst van Jezus en het waarom van Zijn komst. We leven volop in de tijd van de grote afval maar de mensen zijn ziende blind en horende doof.

“Woke” wint overal aan terrein en de aanval op het Christendom en de Christelijke wereld zet verder door met weer een harde lockdown vlak voor het kerstfeest. Toch kunnen mensen ook in kleine groepen warmte en liefde bij elkaar zoeken.

We moeten beseffen wat er aan de hand is: een strijd tussen goed en kwaad, een strijd van lucifer tegen God. God heeft hem beperkt tijd gegeven en die raakt nu op. We leven in de eindtijd of je dat nu wilt geloven of niet.

Misschien worden deze kerstdagen de laatste om te overdenken wat de Geboorte inhield en waarom dit zo moest gebeuren.

1 Johannes Hoofdstuk 4 (KBS)

HIER SCHEIDEN ZICH DE GEESTEN

1Vrienden, vertrouwt niet elke geest. onderzoekt de geesten, of ze wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. 2Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God; 3maar iedere geest, die Jezus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke ‘antichrist’. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al. 4Kinderen, gij hoort bij God, en gij zijt sterker dan de leugenprofeten, want Hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. 5Zij horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. 6Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent luistert naar ons. Wie niet van God is weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden wij de geest der waarheid van de geest der dwaling.

NOGMAALS DE LIEFDE

7Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. 8De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. 9En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. 10Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. 11Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. 12Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. 14En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. 15Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. 16Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 17Onze liefde is volmaakt, als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven volgens het voorbeeld van Christus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. 18De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf en wie vreest is niet volgroeid in de liefde. 19Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. 20Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien. 21Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen: wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben.

Efeze Hoofdstuk 5 (KBS)

1Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past. 2Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur.

LEVEN IN HET LICHT

3Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Heiligen betaamt dit niet. 4Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging. 5Beseft het goed: geen ontuchtige of onreine of gierige – wat hetzelfde is als een afgodendienaar – heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. 6Laat niemand u met loze woorden misleiden: om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. 7Doet niet met hen mee. 8Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht, 9en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. 10Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. 11Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. 12Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. 13Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. 14En alles wat verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen.’ 15Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. 16Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. 17Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. 18Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. 19Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 20Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’

Mattheüs 1:21

20210715 Over de eindtijd

Over de eindtijd wordt veel geschreven. Jezus zelf heeft gezegd dat we de tijd niet kunnen kennen maar wel dat er tekenen zijn waarop we moeten letten.

Daar houden veel mensen zich mee bezig.

Lang heb ik gedacht dat het voor ons lag en later dat we het begin van de eindtijd nu meemaken.

Er zijn er die beweren dat het 70 na Christus was omdat toen Jeruzalem en de tempel werden verwoest en er van het volk niet veel over bleef.

Als toen die eindtijd was, waarom leven we nu dan in beroerde tijden?

Ik vond een mooi essay bij Christenen voor de waarheid.

Daar lees ik regelmatig. Ben het niet met alles eens maar dat mag. Als we elkaar maar blijven scherpen.

Ik deel wat van het stuk waarin ook weer dingen staan waarvan ik het mijne denk maar als denkoefening is het goed.

Zijn we in de eindtijd – en zo ja, wanneer zijn ze begonnen?

11 juli 2021 Door CFT Team. Google translate gebruikt en niet aangepast,

Uit het artikel:

Het onderwerp van de timing van het begin van de eindtijd is een veelbesproken onderwerp in christelijke kringen.

Er is een grimmige discrepantie tussen de overtuigingen van de apostelen en de realiteit waarmee we nu worden geconfronteerd. Als gevolg daarvan is er veel onenigheid ontstaan, waarbij christenen de neiging hebben naar een van de twee kampen te neigen.

Het eerste kamp gelooft dat de eindtijd een volledig toekomstige gebeurtenis is – ze zullen in de toekomst beginnen en ze zullen in de toekomst eindigen. Het tweede kamp gelooft dat de “eindtijd” of “laatste dagen” al vervuld waren in 70 na Christus – toen de tempel in Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen onder Titus.

Toegegeven, bij het lezen van de Schrift heeft men de neiging zich in de een of andere richting getrokken te voelen. Men zou zelfs meerdere keren van mening kunnen veranderen in een enkele studiesessie. Er is een pleidooi voor een reeds vervulde “laatste dagen” en er is een pleidooi voor een toekomstige “laatste dagen”.

Zeker, de Schrift stelt ons voor wat een paradox lijkt. Het is een algemene opvatting dat de “laatste dagen” noodzakelijkerwijs moeten zijn wanneer de Heer Jezus terugkeert. Met andere woorden, de dagen of maanden voorafgaand aan Zijn terugkeer zijn letterlijk de laatste dagen – het zijn de laatste dagen voor het einde. Tegelijkertijd noemt Hebreeën 1:2 de tijd van de eerste komst van de Heer de “laatste dagen”.

In plaats van naar de ene of de andere kant te gaan, zijn wij van mening dat wanneer de Schrift ons met paradoxen presenteert, we ons uiterste best moeten doen om de interpretatie te vinden die ervoor zorgt dat alle duidelijke interpretaties van de Schrift waar zijn. We moeten de feiten uiteenzetten die elkaar lijken tegen te spreken en de interpretatie vinden die niet vereist dat we een van beide partijen in diskrediet brengen of negeren. Wanneer we dit doen, lopen we het risico om de vraag te stellen .

Het is onze hoop dan een interpretatie te geven die het concept van de “laatste dagen” verenigt. Om dit idee over te brengen, zullen we veel draden aan elkaar moeten knopen, dus we moedigen een doordachte en langzame lezing van dit essay aan.

Veel mensen beschouwen de Openbaring van Johannes als de eerste openbaring van de Heer Jezus, maar technisch gezien is het eigenlijk de tweede. Kijkend naar Daniël 10, is de figuur die aan hem verschijnt niemand minder dan de Heer Jezus. Hij verschijnt aan Daniël op dezelfde manier als waarop Hij aan Johannes verschijnt in Openbaring 1, behalve dat Openbaring 1 wat extra beelden uit Daniël 7 toevoegt.

Wanneer hij verwijst naar Zijn eigen tweede komst – de “Dag des Heren” – zegt de Heer: “die dag en dat uur weet niemand, zelfs de engelen des hemels niet, noch de Zoon, maar de Vader alleen.” (Mattheüs 24:36) Daarom, als de visioenen die aan Daniël werden gegeven van engelen kwamen, moeten we concluderen dat de engelen zelf niet precies wisten wanneer het einde zou zijn. Dat is vooral opmerkelijk, vooral als je bedenkt dat het visioen van Daniël 10 helemaal doorloopt tot Daniël 12, wat zeer zeker het einde is.

Petrus vertelt ons ook dat zelfs engelen ernaar verlangen om door de Heilige Geest geïnspireerde profetie te onderzoeken (1 Petrus 1:12). Engelen hebben geen duidelijk beeld van hoe alles zich gaat ontvouwen. Daarom, als Daniël het visioen van Daniël 10-12 van engelen ontving, kunnen we alleen maar aannemen dat het geen compleet beeld is. Dit begrip doet op geen enkele manier afbreuk aan het visioen – we nemen aan dat alles wat Daniël ontving volledig juist was, maar de engelen vertelden hem alleen wat ze zeker wisten – meer niet.

Tegen de tijd dat de Heer in Mattheüs 24 spreekt, weet Hij Zelf nog steeds niet precies wanneer het einde zal zijn. Met dit in gedachten begint de schokkende verschuiving van gebeurtenissen tussen Daniël 11 en Daniël 12 logischer te worden.

Daniël 11 verwijst naar de val van Perzië, de opkomst van Griekenland onder Alexander de Grote en de splitsing van Griekenland in Ptolemeïsch Egypte, het Seleucidische rijk, het koninkrijk Macedonië en het koninkrijk Pergamon. Vervolgens wordt in enig detail de gebeurtenissen beschreven die plaatsvonden tussen het Seleucidische rijk – het noorden – en het Ptolemaeïsche Egypte – het zuiden. Dan verwijst Daniël 12 plotseling naar de grote verdrukking en de uiteindelijke opstanding – een voor de hand liggende toekomstige gebeurtenis.

Als we bij de interpretatie van deze gebeurtenissen te veel uitgaan van het verstrijken van de tijd, kan dat nogal verwarrend zijn. De Heer zegt: “In die tijd zal Michaël, de grote prins die de wacht houdt over de zonen van uw volk, opstaan.” (Daniël 12:1) We weten dat zelfs in de tijd dat Daniël dit visioen ontving, Michaël, de “hoofdvorst”-engel, al met andere “hoofdvorsten” vocht ter wille van Israël. De Heer was onlangs teruggekeerd van zo’n veldslag, zoals staat in Daniël 10:13,21,

13 Maar de vorst van het koninkrijk Perzië stond mij eenentwintig dagen lang in de weg; zie dan, Michaël, een van de belangrijkste vorsten, kwam mij helpen, want ik was daar achtergelaten met de koningen van Perzië… 21 Maar ik zal u vertellen wat in het schrijven van de waarheid is opgetekend. Toch is er niemand die pal naast mij staat tegen deze krachten, behalve Michael, je prins.

Niet alleen dat, maar de Heer was volledig van plan om “terug te keren om te vechten” (Daniël 10:20), waar Michael al met een andere prins vocht. Dus Michael vocht momenteel (Daniël 10:21) en hij zou in de toekomst ook namens Israël vechten (Daniël 12:1). Openbaring 12 bevestigt Daniël

12:1 – de toekomstige strijd, terwijl Michael ook tegen Satan streed rond de tijd van de vleselijke geboorte van de Heer. Tegen de tijd van de geboorte van de Heer was Michael al honderden jaren verwikkeld in verschillende veldslagen .

Daarom, wanneer Daniël 12:1 zegt dat Michaël “zal opstaan”, nemen we aan dat dit een langetermijngebeurtenis is . De Heer zei dat zelfs op het moment van Zijn wederkomst, “de machten van de hemelen zullen wankelen” (Matteüs 24:29) – wat wijst op nog meer hemelse onrust. De Openbaring vertelt ons dat Satan – een verzameling van zeven hoofdvorsten – zal proberen Israël te vernietigen tot de tijd van de wederkomst van de Heer en daarna. In alle opzichten kunnen we aannemen dat Michael opstond om Israël te beschermen tijdens Israëls Babylonische ballingschap en de strijd is niet echt gestopt – meerdere keren opgestaan om Israël te verdedigen tegen “hoofdprinsen”, de huidige is de hoofdprins van Mesech en Tubal.

Op het moment dat Daniël 11 eindigde, was Michael de strijd al begonnen en zou hij nog honderden jaren blijven strijden. Als we aannemen dat de strijd zou voortduren tot de tijd van de wederkomst van de Heer, zouden we kunnen zeggen dat Michael al duizenden jaren strijdt . In deze context is het logisch dat er een sprong voorwaarts in de tijd zou kunnen zijn tussen Daniël 12:1 door te zeggen: “Nu, op dat moment zal Michaël… opstaan” en “er zal een tijd van benauwdheid zijn zoals nooit tevoren”.

In Mattheüs 24:21 citeert de Heer Daniël 12:1 als een toekomstige gebeurtenis, Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet meer voorgekomen sinds het begin van de wereld tot nu toe, noch ooit zal weer .

Daniël 12:1-2 bevestigt deze toekomstige aard van de gebeurtenis wanneer deze voortduurt,

1 … en op dat moment zal uw volk, iedereen die in het boek wordt gevonden, worden gered. 2 En velen van hen die in het stof van de grond slapen, zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven, maar de anderen tot schande en eeuwige verachting.

Vanuit het perspectief van de Heer en Zijn engelen was Michael verwikkeld in de strijd en zou hij in de strijd blijven tot de tijd dat de Heer terugkeerde voor Zijn tweede komst. Gedurende de tijd van Michael’s strijd – maar niet noodzakelijk aan het begin van de strijd, zou er een “grote beproeving” zijn. Na deze gebeurtenissen zou er een grote opstanding zijn – iets dat zelfs in onze huidige tijd niet is vervuld. Zoals we zullen zien, is dit volledig juist – maar het is niet het volledige plaatje. Op dat moment wist de Heer niet hoe lang het zou duren en ook niet hoe lang het zou duren toen Hij sprak in Mattheüs 24.

Terloops, iemand stelt de Heer de vraag: “Hoe lang zal het duren tot het einde van deze wonderen?” (Daniël 12:6), waarop staat in Daniël 12:7, En ik hoorde de man, gekleed in linnen, die boven de wateren van de stroom was, zoals hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel, en zwoer bij Hem die eeuwig leeft, Die het zou zijn voor een tijd, tijden en een halve een tijd ; en zodra ze klaar zijn met het vernietigen van de macht van het heilige volk, zullen al deze gebeurtenissen voltooid zijn.

Hoe graag iemand ook zou willen dat dit een specifieke tijd zou zijn, dat is het niet. De Heer Zelf kende geen specifieke tijden, daarom kunnen we dit niet als specifieke tijden interpreteren. In plaats daarvan kennen we de tijd van de Dag des Heren door tekens te interpreteren , niet door datums te voorspellen. Er wordt van ons verwacht dat we het op deze manier weten en de Heer Zelf weet het op deze manier – zoals hier en in Mattheüs 24 duidelijk is.

Om het punt samen te vatten, zegt Daniël 12:1: “In die tijd zal Michaël… opstaan.” “Die tijd” verwijst naar de tijd direct nadat het Seleucidische rijk Palestina van het Ptolemaeïsche Egypte had ingenomen, verteld in Daniël 11. Toch gaat Daniël 12:1 verder door te zeggen: “En er zal een tijd van benauwdheid zijn”, verwijzend naar de grote verdrukking – een voor de hand liggende toekomstige gebeurtenis volgens de Heer Jezus (Matteüs 24:21). Het verwijst ook naar de opstanding in Daniël 12:2, ook een duidelijk verre- toekomstige gebeurtenis – die nog niet heeft plaatsgevonden.

Het Seleucidische rijk nam Palestina eeuwen voor de tijd van Christus in, maar de opstanding is duizenden jaren later nog niet gebeurd. Daarom is de tijdschaal van Daniël 12:1-2 veel groter dan we aanvankelijk dachten. Ook suggereert niets in de tekst dat Daniël 12:1-2 zelfs maar een korte tijd nodig heeft. De chronologie die aan Daniël is gegeven is als volgt:

Wanneer het Seleucidische rijk Palestina inneemt, zal Michael opstaan om Israël te verdedigen

Dan zal er een “tijd van benauwdheid zijn zoals er nooit is geweest”. Na de tijd van benauwdheid zal er een opstanding zijn

De bovenstaande tijdlijn is volledig nauwkeurig, maar is niet specifiek. Men zou kunnen tegenwerpen dat we negeren Daniël 12: 7 zegt: “dat het zou zijn voor een tijd, tijden en een halve een tijd ”. Daniël 12:7 zegt: En ik hoorde de man, gekleed in linnen, die boven de wateren van de stroom was, zoals hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel, en zwoer bij Hem die eeuwig leeft, Die het zou zijn voor een tijd, tijden en een halve een tijd ; en zodra ze klaar zijn met het vernietigen van de macht van het heilige volk, zullen al deze gebeurtenissen voltooid zijn.

Er is veel geschreven over de “tijd, tijden en een halve tijd”, maar als de Heer Jezus de “dag en het uur” niet kende, kunnen we niet verwachten dat het “tijden”-principe enige vorm van specificiteit vertegenwoordigt. We zeggen niet dat de profetie van “tijden” niet nauwkeurig is – ze zijn eerder niet specifiek .

Profetisch geeft het “tijden”-principe eenvoudigweg het verstrijken van een bepaalde, niet-gespecificeerde hoeveelheid tijd aan. De Heer vertelt ons in Daniël 12:7 dat er een bepaalde tijd zal verstrijken – “tijd, tijden en een halve tijd”, totdat de macht van het heilige volk wordt verpletterd. Zie hoe de Heer een teken gaf om de voltooiing van de gebeurtenissen te markeren – het verpletteren van de macht van het heilige volk.

Onthoud dat profetie gaat over het interpreteren van tekens, niet over het kennen van tijden. Hoe kon Hij specifiek zijn over hoe lang het zou duren als Hij niet wist wanneer Zijn tweede komst zou zijn? Maar in Openbaring 10:5-7 bereikt de Heer een punt waarop Hij vol vertrouwen verklaart dat de gebeurtenissen zijn voltooid: 5 Toen hief de engel [de Heer Jezus], die ik op de zee en op het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem die in alle eeuwigheid leeft, die de hemel en wat daarin is, en de aarde schiep en de dingen daarin, en de zee en de dingen daarin, dat er geen uitstel meer zal zijn , 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij op het punt staat te klinken, dan is het geheimenis van God volbracht, zoals Hij aan Zijn dienaren, de profeten, aankondigde.

Let op de overeenkomsten tussen Daniël 12:7 en Openbaring 10:5-6 – Hij heft Zijn hand op naar de hemel en zweert een eed. Behalve in Openbaring 12:6 is er geen uitstel meer, terwijl in Daniël 12:7 het uitstel “een tijd, tijden en een halve tijd” zou zijn. Interessant is dat als we die twee verzen naast elkaar zouden plaatsen, we zouden kunnen concluderen dat “een tijd, tijden en een halve tijd” (Daniël 12:7) gelijk is aan een “vertraging” (Openbaring 12:6) – een niet nader gespecificeerde hoeveelheid tijd die wordt afgesloten wanneer aan een voorwaarde is voldaan.

Dus waarom is er geen vertraging meer in Openbaring 10:6? Waarom werd de „tijd, tijden en een halve tijd” afgesloten? Omdat op dat moment in Openbaring 10:6 aan de voorwaarde in Daniël 12:7 was voldaan – de macht van het heilige volk was verpletterd. Hoe weten we dit? Omdat in Openbaring 10 de zegels van de boekrol die in Openbaring 5 aan het Lam werden overhandigd, waren geopend. Waarom staat de geopende boekrol gelijk aan de kracht van het heilige volk dat wordt verpletterd? Dit zal steeds duidelijker worden naarmate we verder gaan.

We weten dat het Lam in Openbaring 5 de Heer Jezus vertegenwoordigt – en we weten dat de “sterke engel” in Openbaring 10 de Heer Jezus vertegenwoordigt wanneer hij verwijst naar Ezechiël 1, Openbaring 1, Daniël 7 en Daniël 10 . Openbaring 6-8 stelt het verbreken van alle zeven zegels door het Lam voor. Openbaring 10:8 zegt: Toen hoorde ik de stem die ik uit de hemel hoorde weer met mij spreken en zeggen: “Ga, neem de boekrol die geopend is in de hand van de engel die op de zee en op het land staat.”

In Openbaring 5 heeft de Heer een boekrol in Zijn bezit die verzegeld is – hij is gesloten. In Openbaring 6-8 breekt Hij de zegels open – opent de boekrol. In Openbaring 10 is de boekrol geopend in Zijn hand – nadat hij hem heeft geopend. Wat zijn dan de zegels en wat staat er in de boekrol?

Openbaring 5:1 beschrijft de boekrol als “binnen en op de achterkant geschreven”. De Heer zegt tegen Johannes in Openbaring 10:9: “Neem het en eet het; het zal je maag bitter maken, maar in je mond zal het zoet zijn als honing.” Dit zijn citaten uit Ezechiël 2 en 3. Net zoals de Heer de boekrol aan Johannes overhandigt in de Openbaring, overhandigt Hij de boekrol aan Ezechiël in Ezechiël 2.

Ezechiël beschreef de boekrol als “op de voor- en achterkant geschreven” (Ezechiël 2:10), hetzelfde als in Openbaring 5:1. Toen Ezechiël de boekrol at, zei hij: “Het was zo zoet als honing in mijn mond.” (Ezechiël 3:3) Iets aan de inhoud van de boekrol maakte Ezechiël ‘verbitterd in de woede van [zijn] geest’ (Ezechiël 3:14). Daarom, net zoals de boekrol zoet en bitter was voor Johannes, was hij ook zoet en bitter voor Ezechiël.

Op dit punt zou de beste manier om een volledige indruk van de inhoud van de rollen te krijgen, zijn om Ezechiël 2 en 3 te lezen. Samengevat, op de voor- en achterkant van de boekrol stonden “liederen van rouw, zuchten en wee” ( Ezechiël 2:10) voor Israël. Ezechiël werd gekozen als profeet om tot het volk van Israël te spreken – een grote eer voor Ezechiël, zeker zoet naar zijn smaak.

Hij kreeg de taak om Israël over hun slechtheid te vertellen en hij werd herhaaldelijk gewaarschuwd geen aandacht aan hen te schenken als ze als reactie op hem scholden – ongetwijfeld bitterheid in

zijn maag. Meer specifiek, Ezechiël zou een wachter voor Israël zijn om hen te waarschuwen voor hun goddeloosheid en om hen te vertellen dat als zij zich niet bekeren, “U zeker zult sterven” (Ezechiël 3:18).

Daarom is de boekrol van de Openbaring onlosmakelijk verbonden met Israëls straf. Bij het verbreken van de zegels deelt de Heer Israël straf uit, zoals we zullen zien. Als alle zegels verbroken zijn, is de macht van Israël verbroken – in overeenstemming met de wet en de profeten. Als op dat moment de zegels open zijn – en de macht van Israël wordt verbroken – dan is aan de voorwaarde van Daniël 12:7 voldaan. Als aan de voorwaarde was voldaan, zou er “geen vertraging meer zijn”. (Openbaring 12:6)

Op dit punt is het belangrijk om de tijdlijn van gebeurtenissen vast te stellen. Toen de Heer Jezus de boekrol in Openbaring 5 ontvangt, werd Hij onlangs gedood. Daarom concluderen we dat Openbaring 6 – het verbreken van de zegels – relatief kort na de opstijging van de Heer naar de hemel begint. Met andere woorden, dit was waarschijnlijk niet lang na Handelingen 1:9. Hoewel deze interpretatie niet vanzelfsprekend en duidelijk genoeg is, zal ze naarmate we verder vorderen worden bevestigd.

Weinigen zullen betwisten dat de “gruwel der verwoesting” waarover de Heer spreekt in Mattheüs 24:15, Marcus 13:14 en Lukas 21:20 verwijst naar de belegering van Jeruzalem door Rome onder Titus in 70 n.Chr. We zouden zelfs zo ver gaan om te zeggen dat dit onmiskenbaar is, vooral gezien het feit dat het overeenkomt met de tijdlijn van Daniël 9:24-27. Er is een overvloed aan bronnen over dit onderwerp en we zijn niet van plan ze hier te herhalen.

Verwijzend naar deze gebeurtenis citeert de Heer Daniël 12:1 in Mattheüs 24:21,

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet meer voorgekomen sinds het begin van de wereld tot nu toe, noch ooit zal weer .

Hij zegt dat de gebeurtenis van het beleg het begin zou markeren van een grote verdrukking zoals de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Met dit in gedachten kunnen we ons nauwelijks voorstellen waarom iemand de grote verdrukking als een toekomstige gebeurtenis zou zien. Dit lijkt een van de grootste oorzaken van verwarring in christelijke eschatologische theorieën te zijn.

Aan de ene kant valt niet te ontkennen dat de gruwel der verwoesting de belegering in 70 na Christus is, het begin van de grote verdrukking. Aan de andere kant voelen de meeste christelijke kringen de behoefte om alle gebeurtenissen van de Openbaring als de grote verdrukking te zien. Het is moeilijk om precies vast te stellen waarom de gebeurtenis zo polariserend is, maar het lijkt erop dat de meeste theorieën onnodige veronderstellingen maken over de lengte van de grote verdrukking. Met andere woorden, de meeste theorieën struikelen over de veronderstelling dat de verdrukking een bepaalde tijd zal duren. Zoals we hebben verklaard – en dat zal gaandeweg duidelijker worden – moeten we geen aannames maken over specifieke tijdsduren.

Over de verwoesting gesproken, zegt de Heer in Lukas 21:22: want dit zijn dagen van straf, zodat alle dingen die geschreven zijn vervuld zullen worden.

Als de Heer “dagen van straf” zegt, verwijst Hij naar Hosea 9:7, waar staat: De dagen van straf zijn gekomen, de dagen van vergelding zijn gekomen; Laat Israël dit weten ! De profeet is een dwaas, de geïnspireerde persoon is krankzinnig, vanwege de grofheid van uw wandaden, en omdat uw vijandigheid zo groot is.

Om een volledig beeld te krijgen, raden we aan om Hosea 9 volledig te lezen . Het volstaat te zeggen dat de Heer rechtstreeks verwees naar straf specifiek tegen Israël. Hij gaat verder met te zeggen dat de verwoesting en de grote verdrukking de vervulling zijn van wat is geschreven – de wet en de profeten. Daarom is de grote verdrukking specifiek voor Israël een straf. Daartoe zegt de Heer in Lukas 21:24: en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard, en zullen als gevangenen worden weggevoerd naar alle natiën; en Jeruzalem zal door de naties met voeten worden getreden totdat de tijden van de naties zijn vervuld.

Daarom concluderen we het volgende over de grote verdrukking:

Begonnen bij het beleg van Jeruzalem in 70AD

Begint een proces van verwoesting en vernietiging tegen Israël

Specifiek een straf voor Israël

Israël zou verstrooid worden onder de naties

Vervulling van geschreven wet en profetie

Zou een tijd zijn zoals de wereld nog nooit heeft gezien – op een slechte manier

Verder willen we deze draad verbinden met andere die we tot nu toe hebben behandeld:

Volgens Daniël 12 zou de grote verdrukking voortduren totdat de macht van Israël volledig verpletterd is

Kort nadat de Heer was gedood, begon Hij zegels te openen op een boekrol die onlosmakelijk verbonden was met de straf van Israël – met als gevolg dat de macht van Israël werd vernietigd.

Terugkerend naar de boekrol, vertelt Openbaring 6:2 ons over een ruiter die uitgaat als gevolg van het verbreken van het eerste zegel: Ik keek, en zie, een wit paard, en degene die erop zat had een boog; en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

De zogenaamd nobele beeldspraak van deze ruiter zou indruk kunnen maken op de lezer, en we veronderstellen dat dat het hele punt is – deze ruiter is niemand minder dan een valse Christus. Wanneer de Heer Jezus in alle ernst terugkeert, zal Hij op een wit paard rijden (Openbaring 19:11), vele kronen op Zijn hoofd hebben (Openbaring 19:12) en zal Hij ook Zijn wapen naar keuze hebben – een scherp zwaard dat voortkomt uit Zijn mond (Openbaring 19:15).

Openbaring 6:2 vertelt ons dat deze valse leer een kroon zou krijgen – wat gezag betekent – en zelfs zou overwinnen. Natuurlijk kennen we de autoriteit die zogenaamde “christenen” gedurende de millennia hebben uitgeoefend, zelfs door te overwinnen en te doden in de naam van Christus – iets wat de Schrift hen nooit heeft opgedragen te doen. Degenen die de ruiter zien, zien de kroon op zijn hoofd – zijn gezag – maar kunnen in zichzelf niet eens erkennen hoe zwak het gezag van de ruiter is vergeleken met het gezag van de Heer Jezus. Hij is de “Koning der koningen en Heer der heren”

(Openbaring 19:16), met “vele kronen” (Openbaring 19:12) – dus waarom zouden we enige andere autoriteit vrezen?

De Schrift schrijft herhaaldelijk vernietigende kracht toe aan het woord van God. Jeremia 5:14 zegt: “Ik maak Mijn woorden vuur in uw mond.” Jesaja 49:2 zegt: “Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard.” Hosea 6:5 zegt: “Ik heb ze door de profeten in stukken gehakt; Ik heb ze gedood door de woorden van Mijn mond.” Het woord van God is de wil van God, dus als iemand een uitspraak doet in overeenstemming met de wil van God, zal het worden gedaan, net zoals Micha tegen Achab zei: “Als je echt veilig terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. ” (1 Koningen 22:28) Trouw aan Micha’s woord – en Gods woord – stierf Achab die dag in de strijd zonder dat Micha een vinger hoefde uit te steken.

De Heer Jezus zei: “Want Ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader Zelf die Mij heeft gezonden, heeft Mij een gebod gegeven over wat ik moet zeggen en wat ik moet zeggen.” (Johannes 12:49) Daarom, wanneer Hij spreekt, is het als een scherp zwaard – een persoonlijk wapen dat oog in oog met de vijand wordt gehanteerd – “zelfs doordringend tot aan de scheiding van ziel en geest, van zowel gewrichten als merg ” (Hebreeën 4:12). Elk woord van hem – en zijn hele adem – heeft de kracht van zijn almachtige Vader.

Ter vergelijking: de ruiter op het witte paard van het eerste zegel heeft een boog – slechts brute kracht om zijn gezag af te dwingen. De natuurlijke boog is armzalig en primitief in vergelijking met het bovennatuurlijke wapen van de Heer – Zijn woord – maar effectief in het dwingen van anderen tot zijn gezag. Natuurlijk bogen vuurpijlen, die worden vergeleken met een bedrieglijke tong in Psalm 120:3-4, 3 Wat zal Hij u geven, en wat zal Hij u nog meer doen, bedrieglijke tong? 4 Scherpe pijlen van de krijger, Met de brandende kolen van de bezemboom!

Nogmaals, de beeldspraak leent zich om de berijder te laten zien als een bedrog. De boog is onpersoonlijk – effectief op grote afstand, nooit oog in oog met de vijand in het woord van God – net als de achterbakse tactieken die worden gebruikt door degenen die zich in de waan van de ruiter bevinden. Hun tongen zijn bedrieglijk en vangen hun vijanden onverwachts op. Maar Paulus zegt ons dat we het “schild des geloofs moeten opnemen waarmee [wij] in staat zullen zijn alle vlammende pijlen van het kwaad te doven” (Efeziërs 6:16) – de leugens van een bedrieglijke tong.

Omdat dit het eerste zegel is, vertelt de beeldspraak ons dat het namaakchristendom onmiddellijk door zal gaan en een vooraanstaande positie zal innemen in de gebeurtenissen die zouden volgen. Beschouw daartoe de volgende woordenwisseling op de Olijfberg in Mattheüs 24:3-5, 3 En terwijl Hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen in stilte tot Hem en zeiden: “Vertel ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van het tijdperk?” 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: “Zorg ervoor dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen in Mijn naam en zeggen: ‘Ik ben de Christus’, en ze zullen veel mensen misleiden. ”

Letterlijk was het eerste wat de Heer in antwoord op de vraag beschrijft een opkomst van namaakchristendom. Hij beschrijft hoeveel er in Zijn naam zouden komen en dat we ons niet moeten laten misleiden. In zijn briljante uiteenzetting over namaakchristendom zegt Johannes in 1 Johannes 2:18: Kinderen, het is het laatste uur; en net zoals je hoorde dat de antichrist komt, zijn er zelfs nu veel antichristen verschenen; hieruit weten we dat het het laatste uur is.

Johannes verklaarde duidelijk dat “zelfs nu vele antichristen zijn verschenen”, wat bewees dat wat de Heer voorspelde in Mattheüs 24:4 al uitkwam . Helaas hebben veel christelijke kringen een fabel verzonnen rond een enkel personage dat bekend staat als “de antichrist” – in de veronderstelling dat het een toekomstige gebeurtenis is. De Schrift noemt echter nooit zo’n karakter. De uitvinding van deze toekomstige “Antichrist” heeft velen verblind voor de realiteit dat er volgens Johannes al veel antichristen waren verschenen.

We kunnen in de woorden van de Heer – en in de woorden van Johannes – zien dat de “antichrist” valse doctrines van het christendom zal zijn die de wereld in gaan. Zelfs Paulus verwees naar degenen die “een andere Jezus” predikten ( 2 Korintiërs 11:4 ).

Er kan veel over dit onderwerp worden gezegd – zoals we in eerdere essays hebben gedaan – maar in het kort zegt 1 Johannes 3:6-7:

6 Niemand die in Hem blijft, zondigt voortdurend ; niemand die voortdurend zondigt, heeft Hem gezien of kent Hem. 7 Kindertjes, zorg ervoor dat niemand u bedriegt; degene die gerechtigheid beoefent, is rechtvaardig, net zoals Hij rechtvaardig is

Als we een doctrine geloven die ons in staat stelt om voortdurend te zondigen, dan hebben we de Heer niet gezien en kennen we Hem ook niet – we geloven in een “andere Jezus” – een valse Christus. Dit vertegenwoordigt de overgrote meerderheid van het christendom – en deze doctrines begonnen al in de tijd van Paulus en Johannes op te duiken.

Net zoals de Heer zei: “zorg ervoor dat niemand je misleidt” – Johannes zegt: “zorg ervoor dat niemand je bedriegt.” De leerstelling dat “degene die gerechtigheid beoefent, rechtvaardig is” is ongelooflijk eenvoudig – en we moeten ervoor zorgen dat niemand ons bedriegt of ons “afleidt van oprechte en zuivere toewijding aan Christus” (2 Korintiërs 11:3).

Veel christelijke kringen gebruiken 2 Thessalonicenzen 2:3-4 om naar “de Antichrist” te verwijzen:

3 Niemand mag je op wat voor manier dan ook bedriegen! Want het zal niet komen tenzij eerst de afval komt, en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon van vernietiging, 4 die zich verzet en zichzelf verheft boven elke zogenaamde god of voorwerp van aanbidding, zodat hij plaats neemt in de tempel van God, zichzelf als God tonend.

Deze passage vermeldt eigenlijk nooit de zogenaamde “Antichrist”, dus om het als zodanig te interpreteren is de vraag . In plaats van hun leer te ondersteunen, ondersteunt de passage alles wat we tot nu toe hebben uitgelegd. Paulus zei: “Niemand mag u op enigerlei wijze misleiden”, net zoals de Heer en Johannes deden toen ze verwezen naar hetzelfde onderwerp – afvalligheid – na “een andere Jezus”. Johannes zei: “Iedereen die zonde beoefent, beoefent ook wetteloosheid; en zonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4), dus een “afvalligheid… van wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2:3) is in wezen waar Johannes naar verwijst in het boek 1 Johannes.

Ezechiël 28 gebruikt de koning van Tyrus als een kopie en schaduw voor de hoer van Babylon . Ezechiël 28:1 zegt: Omdat je hart hooghartig is En je hebt gezegd: ‘Ik ben een god, ik zit in de zetel van goden In het hart van de zeeën’; Toch ben je een sterveling en geen God, hoewel je je hart als het hart van God maakt. De passage stelt dat de hoer van Babylon beweert “op de zetel van de goden te zitten”, terwijl Paulus zegt dat de “zoon des verderfs… zijn plaats inneemt in de tempel van God.” Als de hoer van Babylon – een enkel personage – een systeem van afvalligheid en hoererij vertegenwoordigt, zou het geen verrassing moeten zijn dat Paulus’ ‘man der wetteloosheid’ en ‘zoon des verderfs’ hetzelfde voorstelt. Daarom doet de hoer van Babylon zich ook voor als God, maar toch is ze sterfelijk ondanks dat ze haar hart als het hart van God heeft gemaakt. Ezechiël 28:9 gaat verder met te zeggen: Zul je nog steeds zeggen: “Ik ben een god”, In de aanwezigheid van iemand die je doodt, Hoewel je een sterveling bent en geen God, In de handen van degenen die je verwonden? Evenzo zegt Openbaring 17:16 over de hoer van Babylon:

En de tien horens die je zag, en het beest, deze zullen de prostituee haten en haar woest en naakt maken, en zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

Deze passages schetsen een beeld van de hoer die verlaten is ondanks aanhoudende arrogantie – opnieuw, perfect in lijn met wat tot nu toe is gepresenteerd. Uiteindelijk ondersteunt 2 Thessalonicenzen 2 het idee van een systeem van afvalligheid, dat aansluit bij de waanvoorstelling van het eerste zegel.

TWEEDE EN DERDE ZEGELS — ROOD EN ZWART PAARD

We zullen deze twee zegels een beetje verdoezelen, maar verwijzen naar ze terug bij het afdekken van de volgende zegels. Openbaring 6:4 zegt: En een ander, een rood paard, ging uit; en aan hem die erop zat, werd het gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen, en dat mensen elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Direct nadat hij de apostelen over de valse christussen heeft verteld, zegt de Heer in Mattheüs 24:6-7: 6 En je zult horen over oorlogen en geruchten over oorlogen. Zorg dat je niet verontrust bent, want die dingen moeten gebeuren, maar dat is nog niet het einde. 7 Want natie zal tegen natie opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk…

We hoeven alleen maar terug te kijken in de geschiedenis sinds de tijd van de Heer op aarde om te weten dat ook dit vervuld was. Europa en het Midden-Oosten zijn sinds die tijd een bijna eeuwigdurend bloedbad geweest en hebben zichzelf keer op keer geteisterd door oorlog. De rode ruiter kreeg een “groot zwaard” – wat de zeer persoonlijke aard van oorlog aangeeft. Als het op een persoon komt, zal er geen misverstand over bestaan, en er is heel weinig bedrog in. Het is inderdaad alsof je oog in oog staat met een groot zwaard.

Openbaring 6:5-6 zegt:

5 … Ik keek, en zie, een zwart paard, en degene die erop zat had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde iets als een stem in het midden van de vier levende wezens, die zei: “Een liter tarwe voor een denarius en drie liter gerst voor een denarius; en beschadig de olie en de wijn niet.”

Mattheüs 20:2 vermeldt één denarius als een dagarbeid, dus een liter tarwe voor een dagarbeid is niet veel – het is waarschijnlijk maar genoeg om één persoon te voeden. Gerst was in die tijd een ouder en goedkoper graan, dus je kon meer kopen voor minder geld. Maar het gaat verder met te stellen dat de olie en wijn niet mogen worden geschaad, wat aangeeft dat luxe wordt gehandhaafd. De passage lijkt te wijzen op hongersnood, maar op luxe en uitvoerbare prijzen voor degenen die het zich konden veroorloven.

Direct nadat hij over oorlog heeft gesproken, zegt de Heer: “Er zullen op verschillende plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn” (Matteüs 24:7). Aardbevingen worden niet specifiek genoemd in het derde zegel, maar we hebben tot nu toe een soortgelijke chronologie met antichristen, oorlog en hongersnood. De Heer vervolgt met te zeggen dat “deze dingen slechts het begin zijn van weeën” (Matteüs 24:8). Inderdaad, de grote verdrukking zou pas serieus beginnen met de belegering van Jeruzalem, precies zoals de Heer zei: ” Daarom, wanneer u de gruwel der verwoesting ziet” (Matteüs 24:15), zal de verdrukking beginnen.

Er was zo’n “geboortepijn” in de tijd van keizer Claudius. In Handelingen 11:28 waarschuwde een profeet met de naam Agabus voor een ernstige hongersnood, in die mate dat christenen in Antiochië besluiten om hulp te sturen naar de christenen in Jeruzalem. Flavius Josephus schrijft over dezelfde hongersnood: Nu was haar [Koningin Helena’s] komst van groot voordeel voor de mensen van Jeruzalem. Want terwijl een hongersnood hen in die tijd onderdrukte, en veel mensen stierven bij gebrek aan wat nodig was om voedsel te verkrijgen; Koningin Helena zond enkele van haar dienaren naar Alexandrië, met geld om een grote hoeveelheid koren te kopen; en anderen van hen naar Cyprus om een lading gedroogde vijgen te brengen. En zodra ze terug waren en die proviand hadden meegebracht; dat was heel snel gedaan; ze deelde voedsel uit aan degenen die het nodig hadden en liet een uitstekende herinnering achter haar van deze weldaad, die ze aan onze hele natie schonk. En toen haar zoon Izates van deze hongersnood op de hoogte werd gebracht, stuurde hij grote sommen geld naar de belangrijkste mannen in Jeruzalem.

Oudheden van de Joden , boek 20, hoofdstuk 2, sectie 5

VIERDE ZEGEL — ASHEN HORSE (grauwe paard, bleke paard)

In Mattheüs 13:14-15 citeert de Heer Jesaja 6:9-10, 14 …Je zult blijven luisteren, maar je zult het niet begrijpen; en u zult blijven kijken, maar niet waarnemen; 15 Want het hart van dit volk is dof geworden, met hun oren horen ze nauwelijks, en ze hebben hun ogen gesloten, anders zouden ze met hun ogen kunnen zien, met hun oren horen, met hun hart begrijpen en terugkeren, en ik zou genezen hen.

Hier specificeert de Heer dat deze vloek tegen Israël zelf uitgevoerd moet worden. Als we het lezen,

geloven we natuurlijk dat de passage niet op ons van toepassing is – of alleen van toepassing is op de Israëlieten aan wie de gelijkenissen werden gegeven. Maar direct nadat hij die woorden heeft ontvangen, stelt Jesaja de vraag: „Hoe lang?” (Jesaja 6:11) Hij krijgt het volgende antwoord in Jesaja 6:11-13,11 … Totdat steden zijn verwoest en geen inwoners meer zijn, huizen zonder mensen en het land volkomen verlaten is, 12 De Heer heeft de mensen volledig weggevoerd, en er zijn veel verlaten plaatsen in het midden van het land. 13 Toch zal er nog een tiende deel in zitten, en het zal opnieuw worden verbrand, zoals een terebinth of een eik waarvan de stronk overblijft als hij wordt gekapt. Het heilige zaad is zijn stronk. Het antwoord luidt totdat Israël verwoest is en totdat er een heilig overblijfsel is. We hebben de noodzakelijke verwoesting van Israël al behandeld, dus we concluderen dat de waanvoorstelling zal doorgaan totdat Israël volledig is verwoest. Dit houdt verband met de blanke ruiter – en eerste zegel – wat een waanidee voor Israël is dat ze de wegen van God niet zullen begrijpen. Ze zullen werkelijk geloven dat ze Hem dienen, terwijl ze in werkelijkheid een antichrist dienen. Jesaja 29:13-14 zegt: 13 … Omdat dit volk Mij nadert met hun woorden En Mij eert met hun lippen, Maar hun hart is ver van Mij verwijderd, En hun eerbied voor Mij bestaat uit het gebod van de mensen dat wordt onderwezen; 14 Daarom, zie, ik zal opnieuw wonderbaarlijk met dit volk omgaan, wonderbaarlijk wonderbaarlijk; En de wijsheid van hun wijze mannen zal vergaan, en het begrip van hun mannen die verstand hebben zal verborgen worden.

Tussen haakjes, de Heer citeert deze passage met betrekking tot Israël in Mattheüs 15:8-9 – hen hypocrieten noemend. De kracht van de waanvoorstelling ligt in deze hypocrisie – dat Israël zich verbeeldt God te dienen, terwijl ze in feite actief tegen Hem werken. Hierin ligt de kracht van het eerste zegel, en hierbij weten we dat macht en misleiding zullen voortduren totdat Israël verwoest is – hun macht vernietigd is – en totdat een puur overblijfsel is gevormd.

Merk op hoe Jesaja 6:11 zei: “Totdat steden worden verwoest en zonder inwoners, zijn huizen zonder mensen en is het land volkomen verlaten” – een duidelijke verwijzing naar Leviticus 26:31-33, 31 Ik zal ook uw steden tot ruïnes maken en uw heiligdommen verwoesten, en ik zal uw rustgevende geuren niet ruiken. 32 En Ik zal het land woest maken, zodat uw vijanden die zich erin vestigen, er ontzet over zullen zijn. 33 U echter zal ik verstrooien onder de volken, en ik zal een zwaard achter u uittrekken, terwijl uw land verwoest wordt en uw steden ruïnes worden.

De hier beschreven verwoesting is het resultaat van vier “zevenmaal [of zevenvoudige] straffen” die tegen Israël zijn geëist. In Leviticus 26 zijn dat hongersnood (v20, v26, v29), plaag (v21, v25), zwaard/oorlog (v25, v33) en beesten (v22). Het resultaat van de straffen in Leviticus 26:31-33 is hetzelfde als het resultaat – of uiteindelijke toestand – van de waanvoorstelling in Jesaja 6. Ze houden ook in dat Israël wordt verstrooid onder de naties, zoals staat in Lukas 21:24, Israël “zal in ballingschap weggevoerd worden naar alle volken.” Deuteronomium 32:24-25 spreekt over dezelfde straffen, 24 Ze zullen worden verwoest door hongersnood , en uitgemergeld door plagen en een bittere epidemie; En de tanden van beesten zal ik tegen hen zenden, Met het gif van kruipende dingen van het stof. 25 Buiten het zwaard zal hen kinderloos, en Inside, terror- Zowel jonge man en dochter, het verpleeghuis kind met de man van grijze haren.

Vers 28 gaat verder met te zeggen: “Want zij zijn een natie zonder raad, en er is geen begrip in hen”, opnieuw verwijzend naar de begoocheling die aanwezig is onder Israël in en onder hun bestraffingen.

Bedenk hoe Jesaja 6:13 zei dat er een heilige stronk van Israël over zou blijven – een heilig overblijfsel – als gevolg van deze straffen. Ezechiël 14:21-23 zegt:21 Want dit zegt de Here God: “Hoeveel te meer wanneer Ik Mijn vier strenge oordelen tegen Jeruzalem stuur : zwaard , hongersnood , gemene dieren en plagen om er menselijk en dierlijk leven uit te bannen ! 22 Maar zie, er zullen overlevenden in overblijven die naar buiten zullen worden gebracht, zowel zonen als dochters. Zie, zij zullen naar u toe komen, en u zult hun gedrag en daden zien; dan zult u getroost worden over het onheil dat ik tegen Jeruzalem heb aangericht voor alles wat ik over het land heb gebracht. 23 Dan zullen ze je troosten als je hun gedrag en daden ziet, want je zult weten dat ik niet zonder reden heb gedaan wat ik ermee heb gedaan’, verklaart de Here God.

Deze passage stelt heel duidelijk dat het doel van de vier straffen is om een heilig volk voort te brengen – precies zoals we zagen in de hierboven aangehaalde passages. Openbaring 6:8 zegt:

Ik zag, en zie, een asgrauw paard; en degene die erop zat had de naam Dood, en Hades volgde hem. Hun werd gezag gegeven over een vierde van de aarde, om te doden met het zwaard , en hongersnood , en pest , en door de wilde dieren van de aarde.

Als we dit lezen, moeten we onmiddellijk denken aan de hierboven gepresenteerde context. Het doel van het zegel was om de vier zevenvoudige straffen tegen Israël af te dwingen – hen te verwoesten en een heilig volk voort te brengen.

Maar hoe verschilt de oorlog van het tweede zegel van het zwaard van het vierde zegel? Het zwaard van het vierde zegel moet Israël specifiek straffen en hun verwoesting veroorzaken, terwijl de oorlog van het tweede zegel oorlog belooft tussen de naties zelf. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze twee inherent met elkaar verbonden, aangezien de oorlog tussen de naties er tegelijkertijd voor zou zorgen dat het zwaard de Israëlieten die zich onder die naties bevinden, zou verwoesten.

Evenzo spreekt de hongersnood van het derde zegel van sociale toestanden onder de naties. Mensen worden geconfronteerd met strijd en ontberingen om aan voedsel te komen, maar tegelijkertijd is er ongelijkheid onder de mensen, waardoor luxe wordt geboden aan degenen die het zich kunnen veroorloven. De hongersnood van het vierde zegel spreekt van ernstige hongersnood voor specifiek Israël, die zich onder de naties bevinden.

Met het bovenstaande in gedachten, moeten we nadenken over de verklaring, “Want dan zal er een grote verdrukking, zoals het niet is voorgekomen sinds het begin van de wereld tot nu toe, noch ooit zal weer .” (Mattheüs 24:21) Als we deze uitspraak overwegen, moeten we onszelf in de schoenen van de Heer plaatsen en vooruitkijken. We moeten niet in onze eigen schoenen gaan staan en vooruitkijken. Voor ons zijn de gebeurtenissen van 33 – 2021AD allemaal geschiedenis, maar voor de mensen ten tijde van Christus vertegenwoordigen ze de toekomst.

Als we op deze manier naar het verleden kijken, realiseren we ons dat ons eigen verleden – dat hun

toekomst is – gemakkelijk dergelijke tijden verklaart. We zullen voor elk van de vier straffen slechts één voorbeeld geven:

Zwaard — De Tweede Wereldoorlog eiste minstens 70 miljoen levens

Hongersnood – Aan hongersnood gerelateerde sterfgevallen veroorzaakt door Sovjet-Rusland hebben minstens 25 miljoen levens geëist

Ziekte — De pest van de Zwarte Dood in het midden van de 13e eeuw eiste minstens 75 miljoen levens

Beesten – De mosliminvasies trokken door het Midden-Oosten en Europa en slaagden er bijna in de blanke wereld te overwinnen

Elk van deze gebeurtenissen overschaduwt gemakkelijk elke verschrikkelijke gebeurtenis die we hebben geregistreerd uit de oudheid. Niemand in de oude wereld zou zich kunnen voorstellen dat zulke rampen hen overkomen. Daarom werd zeker voldaan aan de criteria die de grote verdrukking ons een ongekende beroering moet bezorgen, zolang we vooruitkijken vanaf de tijd van de Heer op aarde en niet vooruit vanuit onze eigen tijd – wat niet logisch is gezien de woorden van de Heer.

Openbaring 6:9 zegt: Toen het Lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die waren gedood vanwege het woord van God en vanwege het getuigenis dat zij hadden behouden.

Wat betreft hun zielen die zich onder het altaar bevinden, daar komen we later op terug. Voor nu gaan we verder met de rest. Terugverwijzend naar de begoocheling van het eerste zegel, zegt de Heer dat “een uur komt voor iedereen die u doodt om te denken dat hij een dienst aan God aanbiedt.” (Johannes 16:2) Hiertoe zegt Jesaja 66:5 ook: Hoor het woord van de Heer, u die beeft voor Zijn woord: “Uw broeders die u haten, die u uitsluiten vanwege Mijn naam, hebben gezegd: ‘Laat de Heer verheerlijkt worden, zodat wij uw vreugde mogen zien.’ Maar ze zullen beschaamd worden.

Religie en het zogenaamde ‘christendom’ zijn door de geschiedenis heen de belangrijkste daders van het martelaarschap geweest. Openbaring 17:6 zegt dat de hoer van Babylon “dronken is van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus”, wat eens te meer bewijst dat veel martelaren vervallen tot het systeem van afvalligheid van het namaakchristendom. De Heer zegt in Mattheüs 24:9-10, 9 “Dan zullen ze je overleveren aan verdrukking en je doden, en je zult door alle volken worden gehaat vanwege mijn naam. 10 En in die tijd zullen velen afvallen, en ze zullen elkaar verraden en elkaar haten.

De naam van de Heer is het getuigenis dat martelaren houden – en als gevolg daarvan worden ze gedood en gehaat. Sinds de tijd van Christus zijn er in de loop van de millennia veel christelijke martelaren geweest. Het fenomeen begon met onze Heer Jezus, maar ging verder met Stefanus in Handelingen 7 , Jacobus — de broer van Johannes — in Handelingen 12 en Paulus zinspeelt op zijn ophanden zijnde martelaarschap in 2 Timoteüs 4:6 . We zien daarom dat het martelaarschap ook heel snel na de tijd van Christus begon.

Net als bij de vroege apostelen en vroegste christenen, begon het met vervolging door judaïsanten en de Romeinse regering. Openbaring 12:11 schrijft echter al het martelaarschap – of het nu van judaïsten, Romeinen of namaakchristenen is – toe aan een nederlaag van satanische macht:

En ze overwonnen hem [Satan] vanwege het bloed van het Lam en vanwege het woord van hun getuigenis, en ze hielden niet van hun leven, zelfs niet toen ze met de dood werden geconfronteerd.

Openbaring 6:9 verwijst ook naar Zacharia 1:12 , dat we later kort zullen bespreken. Openbaring 6:10 zegt: en zij riepen met luide stem, zeggende: “Hoe lang, o Heer, heilige en waarachtige, zult U afzien van het oordelen en wreken van ons bloed aan degenen die op de aarde leven?”

Vanaf dit punt beginnen we de ware identiteit van Israël in de eindtijd te zien – in detail uiteengezet in Openbaring 7. Deze passage verwijst ook naar Deuteronomium 32:43, Verheug u, naties, met Zijn volk; Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken , en wraak nemen op zijn tegenstanders, en zal boeten voor zijn land en zijn volk .”

Paulus citeerde deze passage ook in Romeinen 15:10 nadat hij had uitgelegd hoe de blanke, Adamische, Genesis 10-naties zich bij Israël konden aansluiten door geloof in de Heer Jezus. Daarom bestaan de martelaren uit zowel Israëlieten als naties. Openbaring 6:11 zegt:

(NB.: Hier haak ik af, waarom moet dat woord blanke erin? Waar halen ze dat vandaan?

Romeinen 15, 10-13 (HSV) En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! 11En verder de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! 12En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. 13De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.)

En aan ieder van hen werd een wit gewaad gegeven; en hun werd verteld dat ze nog een tijdje moesten rusten, totdat het aantal van hun mededienaren en hun broers en zusters, die net als zij zouden worden gedood , ook was voltooid.

Openbaring 7 spreekt van “een grote schare die niemand tellen kon, uit alle naties en alle stammen, volken en talen” (v9) die “uit de grote verdrukking kwamen, en zij hebben hun gewaden gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.” (v14) Deze “grote schare” is één en dezelfde die in het vijfde zegel wordt aangetroffen. Zoals we al hebben gesuggereerd, vertegenwoordigen de zegels de grote verdrukking zelf, omdat de grote verdrukking een straf is voor Israël – net als de boekrol en de zegels. Het is dus logisch dat de menigte “uit de grote verdrukking kwam”, omdat de martelaren uit het vijfde zegel kwamen.

Veel christenen zijn in de war door Openbaring 7, omdat ze – zoals gewoonlijk – de grote verdrukking als een toekomstige gebeurtenis zien. Om de een of andere reden wordt in veel christelijke kringen de grote verdrukking vertegenwoordigd door de zeven bazuinen van Openbaring 8 – 9 – of de zeven schalen van Openbaring 16 – of beide. De Schrift zegt niets van dien aard – en zoals we hebben aangetoond, begon de grote verdrukking direct na de tijd van Christus. Daarom komen de martelaren „uit de grote verdrukking”. Zoals we hebben aangetoond, verklaart de geschiedenis deze martelaren gemakkelijk.

De volken die ter wille van de Heer gemarteld werden, vertegenwoordigen “de volheid van de volken” (Romeinen 11:25) waarnaar Paulus verwijst. Hij gaat verder met te zeggen dat zodra de volheid binnenkomt, “heel Israël zal worden gered” (Romeinen 11:26) – inclusief het overblijfsel van Israël naar het vlees op wie “een gedeeltelijke verharding” kwam (Romeinen 11:25).

Openbaring 7 zelf bevestigt dit, want tegen die tijd zijn 144.000 Israëlieten verzegeld. De passage maakt duidelijk hoeveel mensen uit de naties er zijn in relatie tot de Israëlieten naar het vlees – iets

dat iedereen die zichzelf als Israëlieten beschouwt, ertoe zou moeten brengen de roeping van het ware Israël te vrezen en na te leven. De Heer zegt in Mattheüs 8:11-12, 11 En ik zeg u dat velen van oost en west zullen komen en aan tafel zullen aanliggen met Abraham, Izaäk en Jakob in het koninkrijk der hemelen; 12 maar de zonen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis…

De gelijkenis van het huwelijksfeest in Mattheüs 22:1-10 geeft een soortgelijke indruk: dat er maar weinig Israëlieten worden gered in relatie tot de naties.

Weet je nog hoe we zeiden dat het doel van de straffen – de grote verdrukking – is om een heilig overblijfsel van mensen voort te brengen? Het verband tussen het vijfde zegel van Openbaring 6 en Openbaring 7 bewijst dat er in die tijd een heilig volk werd voortgebracht – wat de interpretatie nogmaals bevestigt. Met andere woorden, het heilige volk van Openbaring 7 is letterlijk het product van de grote verdrukking – ze “komen uit de grote verdrukking”.

Bovendien zullen zelfs sommigen van het laatste overblijfsel – levend in de allerlaatste dagen na de grote verdrukking – zichzelf moeten martelen, zoals Openbaring 14:13 zegt: “Gezegend zijn de doden die van nu af aan in de Heer sterven.” Deze passage bevestigt waar het zegt over het vijfde zegel: “rust nog een korte tijd, totdat het aantal van hun mededienaren en hun broeders en zusters die zouden worden gedood, net zoals zij waren , ook was voltooid.”

Zoals we eerder vermeldden, verwijst het lot van de martelaren van het vijfde zegel naar Zacharia 1:12. Zacharia 1 en 2 gaan veel uitgebreider in op de gebeurtenissen die noodzakelijkerwijs op hun benarde situatie moeten volgen. We moedigen een volledige lezing van de twee hoofdstukken aan, aangezien ze allebei één visie vormen. Houd het patroon van het visioen in gedachten: eerst ondergaat Israël verwoesting en straf, dan keert de Heer terug om hen te vernietigen die Israël hebben verlaten.

Ditzelfde patroon komt overal voor in de profetie – de Schrift vertelt het zo vaak dat we het bijna niet allemaal zouden kunnen bedekken. We zouden elke lezer van de Schrift willen uitdagen om een snelle end-to-end lezing van de grote en kleine profeten te ondernemen en te zien hoe vaak dit patroon zich openbaart. Het komt ook voor in de wet – in de zegeningen en vloeken – maar ook zeer opmerkelijk Deuteronomium 32 , dat het hele verhaal van Israëls reis van begin tot eind vertelt.

De zeven zegels van de Openbaring vertellen exact hetzelfde patroon: Israël ontvangt straf en verfijning, gevolgd door de toorn van de Heer tegen de naties. Het vijfde zegel begon al te vertellen over de overgang die zou plaatsvinden in het pleidooi van de martelaar om wraak – het zesde zegel bevestigt echter de overgang in alle ernst. Het begint met een samenvatting van de gevolgen van de verwoesting die Israël heeft geleden. Openbaring 6:12 zegt: En ik keek toen Hij het zesde zegel verbrak, en er was een grote aardbeving; en de zon werd zo zwart als een haren zak, en de hele maan werd als bloed. Dit vers moet onmiddellijk denken aan Handelingen 2:16-21, waar Petrus Joël 2:28-32 citeert en in vers 20 zegt: “De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, vóór de grote en glorieuze dag van de Heer komt.” Echter, Peter verwijst naar de profetie die betrekking hebben op zijn eigen tijd, toen hij zei in vers 16 “maar dit is wat er is gesproken” – de “ dits” verwijst hier naar de gebeurtenissen die tot uiting in de vroege kerk waren – Peter was zeggende dat Joël 2:28-32 voor zijn eigen tijd was.

Petrus stelt dat de zon die in duisternis verandert en de maan in bloed voor zijn eigen tijd is – “de laatste dagen”. De zon die in duisternis verandert, vertegenwoordigt de verlatenheid van Israël – samen met waanvoorstellingen en een gebrek aan kennis van Gods wil. De maan vertegenwoordigt de daden van de mens – of ze nu de zon vertegenwoordigen – de kennis van Gods wil – of niet. In dit geval is de maan als bloed, wat staat voor de moord die door mensen is gepleegd op de dienaren van God.

Dit sluit perfect aan bij de waanvoorstelling van het eerste zegel en de martelaren van het vijfde zegel. Het vertegenwoordigt de activiteit tijdens de hele grote verdrukking en het resultaat ervan – het verpletteren van de macht van het heilige volk. Petrus zelf bevestigt – door de profetie te citeren en toe te passen op de vroege kerk – dat zelfs het zesde zegel een activiteit voorstelt die begon in de tijd van Petrus. Alles wat uit het zegel voortkomt, vertegenwoordigt de toorn van God op de naties als gevolg van hun slechte daden tegen Israël.

Het boek Joël maakt ook een onderscheid tussen de zwarte zon en de bloedmaan die komt “vóór de grote en ontzagwekkende dag des Heren” (Joël 2:31) – en de zwarte zon en zwarte maan in Joël 3:15, wat gebeurt tegelijkertijd met de oogst in Joël 3:13. De oogst (Matteüs 13:30) en de zwarte zon en maan (Matteüs 24:29) zijn elk tekenen van de wederkomst van de Heer. Daarom vindt de bloedmaan enige tijd voor Zijn terugkeer plaats – zoals Joël 2:31, Handelingen 2 en het verslag in Openbaring 6 specificeren.

Openbaring 6:14 zegt: 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen laat vallen wanneer hij door een grote wind wordt geschud. 14 De lucht splijt als een boekrol als hij wordt opgerold…

Deze twee verzen citeren Jesaja 34:4 – de hemelse lichten die weer verdwijnen, vertegenwoordigt de begoocheling over de naties, terwijl de rest spreekt van hun op handen zijnde vernietiging. Als men Jesaja 34 helemaal zou lezen, dan hoeven we dit vers helemaal niet uit te leggen – aangezien de lezing voor zichzelf zou spreken. Samenvattend gaat het hoofdstuk in detail in op de vernietiging tegen Edom – dat wordt gebruikt als een schaduw en kopie van de naties in het algemeen. Openbaring 6:14 volgt dan met: … en elke berg en elk eiland werd van zijn plaats verwijderd.

Het verwijderen van bergen – en “grote aardbevingen” zoals in Openbaring 6:12 – zijn symbolen van Gods ophanden zijnde toorn en uitingen van Zijn macht. Zie Exodus 19:18 , Psalm 18:7 , Jeremia 4:24 , Jeremia 10:10 , Jeremia 49:21 , Jeremia 50:46 , Ezechiël 26:15 , Ezechiël 31:16 en Nahum 1:5 . Bijna elk voorbeeld van de beeldspraak in profetie is in de context van toorn tegen de naties. De beelden benadrukken ook Gods beloften aan Zijn volk, zoals Jesaja 54:10 zegt:

Want de bergen kunnen worden verwijderd en de heuvels kunnen beven, maar mijn gunst zal niet van u worden verwijderd, noch zal mijn vredesverbond worden geschud”, zegt de Heer die medelijden met u heeft.

De interpretatie die we hier hebben gegeven, wordt bevestigd in Hebreeën 11:26-28, 26 Toen deed Zijn stem de aarde beven, maar nu heeft Hij beloofd, zeggende: “Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.” 27 Deze uitdrukking , “Nog eenmaal”, duidt op het verwijderen van die dingen die kunnen worden geschud, zoals van geschapen dingen, zodat die dingen die niet kunnen worden geschud, kunnen blijven. 28 Laten we daarom, aangezien we een koninkrijk ontvangen dat niet aan wankelen kan worden gebracht, dankbaarheid tonen, waardoor we met eerbied en ontzag een aanvaardbare dienst aan God kunnen aanbieden; 29 want onze God is een verterend vuur.

Daarom verwachten we geen letterlijke aardbeving, maar iets veel ernstigers – een schok die zo hevig is dat alleen het Koninkrijk van God zal overleven.

Openbaring 6:15 gaat verder, Toen verstopten de koningen van de aarde en het eminente volk, en de bevelhebbers en de rijken en de sterken, en elke slaaf en vrij persoon zich in de grotten en tussen de rotsen van de bergen;

Deze passage citeert Jesaja 2:19 – in welk geval we een volledige lezing van Jesaja 2 voorstellen, omdat dit het beste beeld van Openbaring 6:15 zal geven. Samenvattend spreekt het hoofdstuk in detail over de afrekening van de Heer met de naties, hun angst en de toorn die zij zullen ondergaan. Openbaring 6:16-17 besluit, 16 en zij zeiden tot de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het gezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie houdt stand?”

Vers 16 citeert Hosea 10:8 , maar de context is niet meer duidelijk dat wanneer de Heer het citeert in Lukas 23:30-31, 30 Dan zullen ze tegen de bergen beginnen te zeggen: ‘Val op ons’ en tegen de heuvels: ‘Bedek ons.’ 31 Want als ze deze dingen doen als de boom groen is, wat zal er dan gebeuren als hij droog is?”

In vers 31 verwijst de Heer waarschijnlijk naar Ezechiël 20:47-48 – waarbij hij een vuur in het woud van Negev gebruikt als een gelijkenis van Gods handelen met “de hele mensheid”, 47 en zeg tegen het woud van de Negev: ‘Hoor het woord van de Heer: dit is wat de Heer God zegt: “Zie, ik ga een vuur in je aansteken en het zal elke groene [of vochtige] boom verteren. in u, evenals elke droge boom; de laaiende vlam zal niet uitgaan en het hele oppervlak van zuid naar noord zal er door worden verschroeid. 48 En de hele mensheid zal zien dat Ik, de Heer, het heb aangestoken; het zal niet uitgaan.

Bij het maken van een vuur brandt het droge hout het beste. Vochtig of groen hout heeft extra warmte nodig omdat het vocht het hout buffert tegen de hitte. Ezechiël 20:48 bevestigt dat al het hout zal worden verbrand – of het nu vochtig of droog is. In Lukas 23:31 breidt de Heer de gelijkenis uit: Hij vergelijkt Zichzelf met groen hout dat niet geschikt is om te verbranden, net zoals Hij werd gestraft ondanks dat hij onschuldig was. Maar droog hout is geschikt om te verbranden – net zoals de goddelozen hun straf verdienen.

De interpretatie komt overeen met alles wat hier tot nu toe is gepresenteerd – de grote verdrukking zal een heilig volk voortbrengen door hun eigen lijden. De heilige mensen zijn het groene hout dat heeft geleden om ze te verfijnen, hoewel het uiteindelijk geen vaten van toorn zijn – of hout dat bedoeld is om te verbranden. Met andere woorden, het oordeel tegen hen is herstellend – ze in overeenstemming brengen met Gods wegen. Er zal echter een tijd komen dat het droge hout verbrand wordt – de goddelozen die bestraffend zullen worden veroordeeld. Daartoe beschrijft Petrus dit fenomeen het beste in 1 Petrus 4:12-19, 12 Geliefden, wees niet verbaasd over de vurige beproeving onder u, die u overkomt voor uw beproeving, alsof er iets vreemds met u gebeurt; 13 maar naarmate u deelt in het lijden van Christus, blijft u verheugen, zodat u zich ook kunt verheugen over de openbaring van Zijn heerlijkheid en overgelukkig zult zijn. 14 Als u beledigd bent om de naam van Christus, bent u gezegend, omdat de Geest van heerlijkheid en van God op u rust. 15 Zorg ervoor dat niemand van u lijdt als een moordenaar, of dief, of boosdoener, of een lastige bemoeial; 16 maar als iemand als christen lijdt , moet hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. 17 Voor het is tijd dat het oordeel begint bij het huisgezin van God; en als het eerst bij ons begint , wat zal dan de uitkomst zijn voor degenen die het evangelie van God niet gehoorzamen? 18 En als het met moeite is dat de rechtvaardige wordt gered, wat zal er dan van de goddeloze en de zondaar worden? 19 Daarom moeten ook zij die lijden naar de wil van God hun ziel toevertrouwen aan een getrouwe Schepper om het goede te doen.

Herstellend oordeel begon met het huisgezin van God – de eerste vier zegels van Openbaring 6 – dat het zuivere en heilige volk zou worden voortgebracht. We hebben die verdrukking en dat oordeel nodig, omdat we “met moeite” worden gered – net zoals Paulus zei: ” Het is door vele verdrukkingen dat we het koninkrijk van God moeten binnengaan.” (Handelingen 14:22) Toch zal de tijd komen “voor degenen die het evangelie van God niet gehoorzamen” – als droog hout zullen ze volkomen worden verteerd.

Zoals Ezechiël 20:47 zei, zou het vuur over alle mensen komen – maar zoals de Heer en Petrus zeiden, zou het eerste komen op “het huisgezin van God”, en daarna “de goddeloze en de zondaar”. Dit is precies wat het zesde zegel overbrengt – een onheilspellende overgang van oordeel van de goddelozen naar de goddelozen – een patroon dat onophoudelijk door de profeten werd geopenbaard.

Beschouw als een afsluitende gedachte over het onderwerp van het zesde zegel Openbaring 10:10-11, 10 Ik nam de kleine boekrol uit de hand van de engel en at hem op, en in mijn mond was hij zoet als honing; en toen ik het gegeten had, werd mijn maag bitter. 11 En zij zeiden tot mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, natiën, talen en koningen.

Deze passage verwijst naar dezelfde overgang. In vers 10 werd de boekrol met betrekking tot Israëls straf en herstellend oordeel geopend door de Heer en gegeten door Johannes. In vers 11 moet hij opnieuw profeteren – verwijzend naar het bestraffende oordeel dat op het punt staat over de rest van de naties te komen.

Zoals we al lieten zien, beschrijft Openbaring 7 het product van de grote verdrukking – de 144.000 Israëlieten naar het vlees en de menigte uit de naties die zich in de eeuwigheid bij Israël zullen voegen. Het heilige volk is voortgebracht – en dus wordt het laatste zegel verbroken in Openbaring 8:1 – waarmee hun oordeel wordt afgesloten. Openbaring 8:3-5 vertelt over een ceremonie die wordt gehouden: 3 Een andere engel kwam en ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het zou toevoegen aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was. 4 En de rook van de wierook steeg op uit de hand van de engel met de gebeden van de heiligen voor God. 5 Toen nam de engel het wierookvat, vulde het met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde; en er waren donderslagen en geluiden, en bliksemflitsen en een aardbeving.

Het altaar waarnaar in deze ceremonie wordt verwezen, is niets anders dan het reukofferaltaar, dat een gouden altaar was dat in het heilige der heiligen was geplaatst – samen met de ark van het verbond ( Exodus 30:1-10 ). Meer specifiek is het offeren van wierook met behulp van de kolen van het altaar zelf het ritueel van de verzoendag ( Leviticus 16 ) – een dag waarop de hogepriester verzoening moest doen voor de zonden van heel Israël.

Bovendien verwijst Openbaring 7:1-3 naar Ezechiël 9 , waar gehoorzame Israëlieten werden gemarkeerd om gered te worden van terechtstelling – opnieuw verwijzend naar het naderende strafoordeel over goddeloze zondaars. Daarna staat er in Ezechiël 10:2, En Hij sprak tot de man gekleed in linnen en zei: “Ga tussen de draaiende wielen onder de cherubs in en vul je handen met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi ze over de stad.” En hij kwam in mijn ogen.

Overigens hebben we hetzelfde patroon tussen Openbaring 7 en 8. In Ezechiël 10 strooide de “man gekleed in linnen” – een verwijzing naar de Heer Jezus (Daniël 10:5) – de kolen uit. Het was de plicht van de hogepriester om de Grote Verzoendag te leiden, en de Heer Jezus Zelf is voor altijd onze Hogepriester – in “de grotere en volmaaktere tabernakel, niet door handen gemaakt” (Hebreeën 9:11), vertegenwoordigd in de Openbaring die begint in hoofdstuk 4. We concluderen dus dat de engel in Openbaring 8:3 die de ceremonie leidt ook de Heer Jezus vertegenwoordigt.

Een soortgelijke ceremonie zien we ook in Jesaja 6:6-7, 6 Toen vloog een van de serafijnen naar mij toe met een brandende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen.7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: Zie, dit heeft uw lippen aangeraakt; en uw schuld wordt weggenomen en er wordt verzoening gedaan voor uw

zonde .”

We zien hetzelfde in Numeri 16:46-48, 46 Toen zei Mozes tegen Aäron: Neem je wierookvat, doe er vuur in van het altaar en leg er reukwerk op ; breng het dan snel naar de gemeente en doe verzoening voor hen, want de toorn is uitgegaan van de Heer, de plaag is begonnen!” 47 Toen nam Aäron het aan zoals Mozes had gezegd, en hij rende het midden van de vergadering binnen; en zie, de plaag was onder het volk begonnen. Dus zette hij op de wierook en deed verzoening over het volk. 48 En hij nam plaats tussen de doden en de levenden, zodat de plaag een halt werd toegeroepen.

Op dezelfde manier waarop Aäron – hogepriester – zijn standpunt innam tussen de doden en de levenden, zo nam de Heer Jezus Zijn standpunt in tussen de doden en de levenden, waardoor de grote verdrukking een halt werd toegeroepen en eeuwig leven werd gegarandeerd voor alle uitverkorenen van God.

Hoewel het geen deel uitmaakt van de reikwijdte van dit essay, kunnen we Openbaring 8 niet afgaan zonder op te merken hoe de gebeden die door de heiligen op het altaar worden opgezonden, de wierook vormen die opgaat naar God. Deze gebeden zijn een cruciaal onderdeel van de hemelse vervulling van de verzoendag. Daarom moeten wij, die deel willen hebben aan het Koninkrijk van God, ons allemaal erg op ons gemak voelen met gebed .

Bedenk hoe de martelaren in het vijfde zegel “onder het altaar” waren (Openbaring 6:9) – terwijl degenen die in leven zijn tijdens de hemelse vervulling van deze gebeurtenis “op het gouden altaar” zijn (Openbaring 8:3). Bloed werd altijd uitgegoten aan de voet van het altaar tijdens een zondoffer ( Exodus 29:12 ), dus de levens van de martelaren zijn een zondoffer – of mogelijk een drankoffer zoals Paulus het noemt ( 2 Timoteüs 4:6 ).

Op dezelfde manier zullen degenen die zullen leven tijdens de laatste verzoening voor Israël en alle uitverkorenen van God hun leven leiden alsof hun eigen lichaam een offer is aan de Here God. Alleen met deze mentaliteit zal het verbreken van het zevende zegel – en de definitieve verzoening voor Israël – en ons herstellende oordeel worden voltooid.

WANNEER BEGONNEN DE EINDTIJDEN?

Velen van ons zijn in de verleiding gekomen om te geloven dat toen de apostelen zeiden dat het de “eindtijd” of “laatste dagen” was, ze het bij het verkeerde eind hadden – alleen maar omdat de Heer Jezus tijdens hun eigen leven niet terugkwam. Zoals we hebben verklaard, hadden ze het helemaal niet bij het verkeerde eind – de “eindtijd” en de grote verdrukking begonnen al in 70 na Christus.

Velen van ons komen ook in de verleiding om te geloven dat, omdat de eindtijd al in 70 n. Hij zal “komen in een wolk met kracht en grote heerlijkheid” (Lukas 21:27), “zoals de bliksem uit het oosten komt en flitst tot in het westen” (Matteüs 24:27) – iets wat niemand iets anders zal missen of voor iets anders zal verwarren.

Maar voor de allerlaatste dagen die komen – en de wederkomst van de Heer Jezus – moeten christenen leven alsof ze levende offers zijn en alsof de wederkomst van de Heer elk moment kan zijn. Als er een tekort is aan christenen die zo leven, zal de komst van de Heer Jezus alleen maar langer en langer worden uitgesteld. De vroege kerk en apostelen waren 100% correct in de manier waarop ze hun leven leidden – gretig de dag des Heren bespoedigen.

De lengte van de eindtijd brengt de meesten van ons in verwarring. Maar zelfs de Heer Jezus wist niet hoe lang het zou duren. Hij wist alleen wat er moest gebeuren: de zegels verbreken en een heilig volk voortbrengen. Hij weet dat het zevende zegel en de grote verzoening niet zullen plaatsvinden voordat de oogst het toelaat ( Marcus 4:29 ). In theorie hoefde er niet veel te gebeuren. In de praktijk zien we dat “eindtijd” een zeer lange tijd vertegenwoordigt – en dat is de enige manier waarop alle Schriftgedeelten over de eindtijd tegelijkertijd waar kunnen zijn.

Hier zijn we bijna tweeduizend jaar later – en Petrus vertelde ons dat “bij de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (1 Petrus 3:8). Met deze verklaring alleen moeten we ons niet laten verwarren door het verstrijken van de tijd. We ervaren de tijd niet zoals de Heer dat doet,

dus we moeten niet verrast zijn door zijn ijzersterke geduld.

Op zijn minst zijn de eerste vijf zegels geopend – de zesde ook, afhankelijk van hoe je de dingen ziet. De zegels werden relatief korte tijd na de hemelvaart van de Heer Jezus geopend – het vierde zegel markeerde het begin van de grote verdrukking. Onze laatste tweeduizend jaar geschiedenis laten zeker een tijd zien “zoals sinds het begin van de wereld niet is voorgekomen” (Mattheüs 24:21) – en is dat zelfs te ontkennen?

Door afgestompt te zijn door onze eigen geschiedenis als blanken, hebben we ons dat misschien nog niet gerealiseerd. We weten niet hoe vaak het lot van ons volk aan de afgrond hing tijdens de strijd tegen de Hunnen, de Arabieren en de Mongolen. We kennen de verschrikkingen van de Zwarte Dood niet – families die dierbaren letterlijk hun longen uit zien hoesten – of van binnenuit doodbloeden – sterven in een kwestie van dagen en verwoesten ongeveer een derde van de bevolking van Europa. Hoe zit het met beschoten te worden terwijl je mosterdgas inademt in de loopgraven van de Tweede Wereldoorlog? Of de brandbombardementen en massale verkrachtingen van Duitse mensen in de nasleep ervan? (NB.: eerste wereldoorlog mosterdgas, tweede wereldoorlog brandbombardementen en massale verkrachting van het Duiste volk aan het einde van de oorlog)

Deze gebeurtenissen zijn in verhouding niets minder dan Bijbels, maar we worden misleid door te denken dat ze niet Bijbels zijn, simpelweg omdat we in staat zijn om voor al deze gebeurtenissen een ‘seculiere verklaring’ te geven. In de afgelopen tweeduizend jaar heeft ons volk verschrikkingen ondergaan zoals oude volkeren zich niet eens konden voorstellen en waarover ze niet konden schrijven in hun epische verhalen. Deze gebeurtenissen worden systematisch uit ons geheugen gewist ten gunste van Hollywood-media – of we hebben het te druk met ons zorgen te maken dat Satan ons materiële leven in de knel houdt – om ons bezig te houden, volgzaam en boos.

Media en politiek zorgen ervoor dat we ons schrap zetten voor iets in de toekomst – ons onwetend houden van ons heden en verleden. Veel christelijke kringen zitten vast en proberen eindtijdgebeurtenissen te rationaliseren in de context van wat hen wordt verteld – of waar ze bang voor zijn. In de praktijk proberen ze de eindtijd te interpreteren terwijl ze gefixeerd zijn op Satans pantomime – en dat is precies hoe hij het leuk vindt. Wij als ware christenen interpreteren de eindtijd in de context van onze plicht als christenen, die de angst voor de wereld overstijgt.

We begrijpen dat er werk aan de winkel is, omdat we in de eindtijd zijn – net zoals iedereen de afgelopen tweeduizend jaar onder de eindtijd heeft geleden. We begrijpen dat christen zijn in de eindtijd gepaard gaat met de plicht om de komende dag van de Heer Jezus te bespoedigen, wat onze enige focus zou moeten zijn. Er is niets dat de wereld ons momenteel toewerpt dat onze aandacht zou moeten afleiden van onze ware missie, dus we hebben echt geen excuus.

Het is bijna alsof de “last van de dag… en verzengende hitte” (Matteüs 20:12) voorbij is, en we zijn arbeiders die aan het eind van de dag zijn aangenomen – als de avond nadert. Maar tegelijkertijd leven we in een ongekende duisternis – zowel voor onze geest als voor het fysieke voortbestaan van ons Adamitische volk.

In Mattheüs 12:38-42 zei de Heer dat de Ninevieten en de Koningin van het Zuiden in opstand zouden komen tegen de generatie van Zijn eigen tijd op aarde omdat ze berouw hadden ondanks dat ze de Heer Jezus niet eens bij zich hadden. Wijzelf leven geestelijk in de diepe duisternis van de nacht, terwijl Satan de geest van onze kinderen vastlegt vanaf het moment dat ze de baarmoeder verlaten. Laten we opstaan tegen alle andere generaties – bekend als degenen die de terugkeer van de Heer Jezus vanuit de diepste nacht zochten.

Als het Gods wil is, laten wij dan degenen zijn die in het elfde uur werken – weg van de hitte van de dag – maar in de waan van de nacht. Hoe dan ook – als we falen, zal een toekomstige generatie bereiken wat we niet konden.

Over de wereldwijde onrust

herbloggen van www.wimjongman.nl

De wereldwijde onrust

Door Hal Lindsey op 11 augustus 2020

De wereld verandert. Soms verandert het snel. De twee wereldoorlogen van de 20e eeuw zorgden voor massale omwentelingen, net als de pest van de Zwarte Dood in de 14e eeuw. Sommige omwentelingen worden veroorzaakt door nieuwe technologieën, zoals de drukpers, de verbrandingsmotor, de telefoon of het buskruit. Soms veroorzaken politieke omwentelingen snelle en massale veranderingen, en soms komen grote veranderingen voort uit eenvoudige ideeën, waaronder ook slechte.

Vandaag de dag gebeuren er verschillende van die dingen tegelijk. Met Covid-19 als de trekker zien we overal revoluties om ons heen. Technische revoluties die in ons voordeel hadden moeten zijn, zijn ondermijnd. Ideeën waarvan de geschiedenis herhaaldelijk heeft bewezen dat ze verkeerd en gevaarlijk zijn, komen met een nieuw gevoel van onvermijdelijkheid naar boven.

Een van de unieke dingen van dit jaar is dat deze massale maatschappelijke omwentelingen mondiaal zijn. De meeste revoluties in de geschiedenis zijn gelokaliseerd, maar de veranderingen die nu plaatsvinden zijn overal aan de gang. En ze gaan allemaal in een bepaalde richting – de richting die duizenden jaren geleden in de Bijbel werd uitgezet.

Decennialang is het toezicht van de overheid en het bedrijfsleven op de burgers gegroeid, maar meestal verborgen. De pandemie heeft de inbreuk op de privacy ineens verdedigbaar gemaakt. Om het virus onder controle te houden, bouwt de wereld in hoog tempo aan de infrastructuur van de Antichrist. Dat betekent dat er een bewakingsinfrastructuur moet worden opgebouwd waarmee overheden elke beweging van hun burgers kunnen volgen en die bewegingen kunnen interpreteren met behulp van Artificial Intelligence.

De economische vernietiging door Covid brengt het kapitalisme overal in gevaar, waardoor burgers van alle landen steeds afhankelijker worden van de overheid. Dat is wat de antichrist nodig heeft – een bevolking vol met mensen die afhankelijk zijn van de overheid in plaats van van hun eigen harde werk en creativiteit.

Om het publiek nieuwe voordelen en meer verlichting te brengen, drukken regeringen ongebrijdeld geld. Dit kan alleen maar zo lang duren totdat het zijn eigen ramp brengt. Het merkteken van het beest, zoals beschreven in Openbaring 13:16-18, betekent dat de wereldleiders in de toekomst de controle over de hele wereldeconomie zullen geven aan de Antichrist en zijn cohort, de Valse Profeet. Zij zullen dat doen vanwege een wereldwijde economische ineenstorting of vanwege hun angst voor een dergelijke ineenstorting. (Maar het zal niet lang meer werken omdat de Bijbel nog minstens twee economische rampen beschrijft nadat de Antichrist aan de macht is gekomen).

Bijbelprofetieën zeggen ook dat er tegen de tijd dat Christus terugkeert, meer antisemitisme en vervolging van christenen zal zijn. In de jaren ’60 en ’70 waren ideeën als vrije meningsuiting en inclusiviteit primaire uitgangspunten van het campus-liberalisme. Nu niet meer. Vandaag de dag hebben we iets wat in de volksmond bekend staat als “cancelcultuur”.

En als je snel afgezegd wilt worden als spreker, citeer dan één van de minder populaire passages uit de Bijbel, het Oude Testament of het Nieuwe. Een andere manier om het te doen is om je te identificeren met Israël, of om het echte verhaal van het Israëlische ontstaan te vertellen. Mensen verliezen hun baan vanwege de zondagsschoollessen die 20 jaar geleden gewoon werden gegeven.

Hoe moeten we op deze dingen reageren? Als christenen. In Matteüs 5:44 zei Jezus: “Heb uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen.” Maar je zult niet in liefde reageren als je hysterisch bent van angst. Dus volg een instructie in de Bijbel die honderden keren is gegeven – “Vrees niet.” In Johannes 14:27 zei Jezus: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Laat je hart niet in de war raken, en laat het niet angstig zijn.”

Leef in Zijn vrede. Houd van je naaste. Bid met verwachting. Hij komt eraan!

God zegene je, Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey

https://www.hallindsey.com/ww-8-10-2020/

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/wereldwijde-onrust.html

( NB. ik volg Hal Lindsey al langer en heb zijn boeken gelezen en herlezen en er mee geworsteld omdat ik sommige dingen niet hetzelfde zag. ( hij waagde zich ook teveel aan voorspellingen met een tijdschema) Toch heeft hij me veel geleerd maar sommige dingen duurden lang om in te “dalen”. Boeken: De planeet die aarde heette, Satan leeft onder ons, De bevrijding van de planeet aarde. Er wordt “lacherig” over hem gedaan. Hij wordt verguisd maar hij trekt zich daar niks van aan.)

Over de antichrist

herbloggen zie link onderaan

Zal de Antichrist een Jood zijn of een niet-Jood?

Auteur: Walter Scott, in De Morgenster, 24ste jaargang, oktober 1968 – september 1969, p. 21-22

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Voetnoten door M.V.

De komende Antichrist is noch een systeem, noch een beginsel, maar een persoon. Hij kan geen

niet-Jood zijn, want dat zou onmiddellijk zijn eis, als de Messias in Judea te worden aangenomen,

ongeldig maken.

Daniël 11:37 bewijst dat hij een Jood is: “En hij zal niet letten op de goden [KJV: God] van zijn

vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar

zichzelf boven alles groot maken”.“Van zijn vaderen”: van alle volken van het aardrijk hadden alleen de Joden een traditionele godsdienst (Romeinen 9:3-5)1 : de volken niet, van hen wordt heel anders gesproken (Efeziërs 2:12)2.

“Ook niet op het verlangen van de vrouwen”. Het grote doel waar de vrome vrouwen in Judea naar

verlangden was de moeder van de Messias te worden. Daarom werd het voor elke vrouw in Israël

als een smaad en een schande gezien als ze geen moeder werd. De Antichrist zal dus een Jood zijn.

In Openbaring 13 hebben we twee beesten, twee grote machten. De nauwe verbinding maar ook de

apartheid van beide worden in het hoofdstuk nauwkeurig aangegeven. Het eerste beest stijgt op uit

de zee, het tweede uit de aarde.

Het beest uit de zee (vs. 1-8) beschouw ik als identiek met de “kleine hoorn”3 van Daniël 8:9. Dit

lasterende beest is de volkomen uitdrukking van de satanische boosheid en macht. De overste van

deze wereld4 zal iemand vinden die bereid is de koninkrijken van het aardrijk – die Christus weigerde (Lukas 4:5-8) – uit zijn handen aan te nemen. De niet-Joodse vertegenwoordiger van het herstelde Romeinse Rijk zal alles uit de handen van Satan en op zijn vreselijke voorwaarden, ontvangen.

Maar alhoewel de macht in handen van het eerste beest zal zijn, zal die volledig uitgeoefend worden

door het tweede beest. Het zal dit tweede beest, of de Antichrist, zijn dat de koninklijke en priesterlijke waardigheden van Christus zal imiteren en werkelijk tekenen en grote wonderen zal doen, om de hele wereld ertoe te brengen het eerste beest of de lasterende keizerlijke macht te vergoddelijken.

Terwijl er dus een niet-Jood zal zitten op de troon van de wereld, in bezit van al de macht van Satan, zal de kracht van die macht tentoongespreid worden door het tweede beest, volgens de woorden: “het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit” (Openbaring 13:12). Dit tweede

beest heeft men terecht “de plaatsvervanger van het eerste beest” genoemd.

Daar ze samen in boosheid verenigd zijn (Openbaring 13), zal hun een gemeenschappelijk oordeel

treffen: “En het beest [= het eerste beest] werd gegrepen, en met hem de valse profeet [= het tweede

beest, de Antichrist], die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid

had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze

twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Openbaring 19:20)

1 “Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!”.2 “Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld”.

3 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Daniel-Openbaring.pdf

4 Satan, zie Efeziërs 2:2.

Lees verder:

o Wie is in Openb. 13 de Antichrist?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf

o Namen of titels van de Antichrist: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-namen.pdf

o Bespreking van het boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm

o Bespreking van het boek Daniël: http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm

verhoevenmarc@skynet.be – www.verhoevenmarc.be – www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Met welke namen of titels wordt de Antichrist in de Schrift aangeduid? Auteur: Walter Scott, in De Morgenster, 24ste jaargang, oktober 1968 – september 1969, p. 20-21 Alle Schriftaanhalingen werden aangepast aan de Herziene Statenvertaling. 1. “De Antichrist” is een uitdrukking die alleen in de Brieven van Johannes wordt gevonden en die gebruikt wordt om zijn anti-christelijke karakter aan te geven in de loochening van de Vader en de Zoon (1 Johannes 2:18, 22; 4:3; 2 Johannes 1:7). 2. “De mens van de wetteloosheid” [Gr. hamartia]” (2 Thessalonicenzen 2:3a). Iedere vorm van ongerechtigheid zal ten volle ontvouwd worden in een mens; de wetteloosheid zal om zo te zeggen geconcentreerd worden in één individu, hier “de mens van de wetteloosheid” genoemd. De oude Statenvertaling en de King James Version gebruiken de uitdrukking “de mens der zonde”; zo kan het ook vertaald worden. 3. “De zoon van het verderf” (2 Thessalonicenzen 2:3b), als betekenisvolle uitdrukking voor zijn vreselijke oorsprong en verschrikkelijk einde. 4. “De wetteloze” (2 Thessalonicenzen 2:8), de echte personificatie van de eigen wil, en zo in schrille tegenstelling geplaatst met Hem die nooit Zijn eigen wil zocht, maar altijd deed wat de Vader behaagde. 5. “Een ander beest” (Openbaring 13:11-16). Het is een imitatie van Christus in kracht en karakter, het heeft “twee horens, als die van het Lam”, maar zijn uitspraken zijn de uitingen van de invloed van Satan, want “het sprak als de draak” (vers 11). 6. “De valse profeet” (Openbaring 16:13; 19:20; 20:10). De uitdrukking van zijn boze invloed doordat hij zich ten onrechte voordoet als Gods woordvoerder bij het afvallige Israël. 7. “Een dwaze herder … de herder van niets” (Zacharia 11:15, 17). Inplaats van voor de kudde te zorgen zal deze herder – die in rechtmatige vergelding verwekt is wegens Israël’s verwerping van de ware Herder en Koning van Jahweh – de kudde met wreedheid behandelen. Het zwaard (het oordeel) zal komen over zijn kracht en inzicht waarop hij zich beroemt: zijn “arm” en “rechteroog”. 8. “Een vorst” (Daniël 9:26). Dit is zijn koninklijk karakter in Palestina. 9. “De man van bloed en bedrog” (Psalm 5:7). Deze en andere namen worden in de Psalmen voor de “Antichrist” gebruikt, maar in het algemeen ligt de betekenis ervan in de namen zelf opgesloten. “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen” (Johannes 5:43). Hier waarschuwt de Heer Jezus voor de valse Christus, de Antichrist, die komen zal voor de ongelovige Joden! Deze zullen zij aannemen. “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Johannes 2:22). Lees verder: o Wie is in Openb. 13 de Antichrist?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf o Bespreking van het boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm o Zal de Antichrist een Jood zijn?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-jood.pdf verhoevenmarc@skynet.be – www.verhoevenmarc.be – www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-jood.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-namen.pdf