Maand: juni 2022

20220603 Over de almachtige bescherming

Al fietsend door Nederland zag ik een huis met de naam Relinquenda. De naam Linguenda kende ik wel maar Relinquenda had ik nooit gezien. Op zoek naar de betekenis kwam ik onderstaande beschouwing tegen. Te mooi om niet te delen. Mooi om tijdens Pinksteren over na te denken.

ALMACHTIGE BESCHERMING

“De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.” (Deuteronomium 33: 27a)

(De eeuwige God is voor u een woning,

en onder u zijn eeuwige armen.

Hij verdrijft de vijand voor u uit,

en zegt: Vaag hem weg!

Deuteronomium 33, 27 HSV)

Wij zijn grensbewoners op de smalle lijn van tijd en eeuwigheid. Mozes staat op die grens. De man is 120 jaar oud en wordt weggeroepen. Maar wij staan ook op die grens. Ons leven is maar een handbreed. Daarom lere de belijdenis van de eeuwige God ons onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart krijgen. In God is een eeuwigheid, opdat wij behouden worden. Daarvan wist Mozes van zijn jeugd aan. God was hem een toevlucht van geslacht tot geslacht.

Mozes is niet alleen een individueel lid van Gods Kerk van die dagen, maar hij is vooral middelaar, profeet, leider van het volk. Hij moet afscheid nemen, want het is zijn tijd om de weg te gaan van alle vlees. Wanneer is het onze tijd ? Dat weten wij niet. Wij gaan het veiligst wanneer wij ons elke dag voorbereiden. Mozes draagt het volk op zijn hart. Hij had het lief en zocht het goede voor hen. Aan wie raakt hij het volk kwijt? Aan God! Daarom zegt hij: “De eeuwige God zij u een woning”. Hij werpt het volk op God en geeft zijn ambt aan God terug! Het beeld, dat hij gebruikt, is treffend. De eeuwige God zij u een woning. Het volk, dat veertig jaar in tenten gewoond had, hunkerde naar stevig gebouwde woningen. Dat is te begrijpen. Een tent is ook niet alles. Maar het stenen huis in Kanaän is ook niet het een en het al! Ook dat moet verlaten worden. Dit geldt van u en mij ook. God schrijft op al onze huizen: ‘Relinquenda’. Dit betekent: het moet weer verlaten worden. Zien wij het op ons huis staan? Houden wij er rekening mee?

Er is meer. Het is duidelijk, dat het woord woning hier figuurlijk, als een beeld wordt gebruikt. Met woning wordt bedoeld: thuis zijn. Nu wordt het ineens wonderdiep: In God thuis zijn! De eeuwige God zij je tehuis! Wie verlangt naar zo’n woning in God? Die dakloos is. Die uit zijn huis is gezet. Die op zijn eigen getimmerde of gemetselde woning een bord ziet hangen: Onbewoonbaar verklaarde woning! Weet u wat dit is? Elke bedekking voor God te verliezen en uit al uw schuilplaatsen opgejaagd te worden? Lot werd uit zijn huis op straat gezet. Het bevel luidde: Vlucht naar Zoar en sta niet stil!

Zwervers ontmoeten zwervers, ja de grote Zwerver. Want de Heere Jezus verliet het huis van Zijn Vader en werd een Zwerver op aarde. Hij had geen steen om Zijn hoofd op neer te leggen. Overal waar vluchtelingen en daklozen zijn, is Hij. Hij neemt ze mee. Hij is de deur. Wie door Hem ingaat, die zal behouden worden. Lezer, bent u reeds ingegaan door Christus? Of ligt u nog voor de drempel? Hoor wat Hij zegt: Ik ben de deur! Bij God thuis? Wat is dat een voorrecht! Want kijk nu uw gehele huis op aarde eens na. Alles is op God in Christus over te dragen. De Heere Zelf is een Toevlucht, een Rots, een Burcht, Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheid. O dat schuilen bij Hem!

Verder is God in Christus door de Geest het centrum van de gemeenschap, de spijs en drank op tafel, het. Licht, dat u bestraalt, de grond, waarop u rust, de warmte in deze kille wereld, de vrede in uw huis, de rust van uw leven. Mediteer daarover zelf maar door.

Van onderen eeuwige armen. Nu is de zaak rond. In God een woning. Dat is van boven gedekt. En nu: van onderen eeuwige armen. Wij dragen onze kinderen, als ze klein zijn, in de armen. Daar zijn zij veilig. Wij zouden onze kinderen, als ze groter worden, soms aan de hand, in ieder geval in de hand willen houden. Maar dat gaat niet! Daarvoor zijn onze armen veel tekort. Bovendien liggen uw en mijn armen straks stil, samengevouwen en verstijfd. En wat de doorslag geeft: onze armen zijn zo best niet.

Neen, dan de armen Gods! Het zijn eeuwige armen. Zij reiken van de hemel tot de aarde. Leg daarin al uw noden, al uw zorgen, al uw angsten, al uw vreugden, al uw ziekten, al uw zonden. Want alleen die armen weten er raad mee. Alles is op Christus gelegd. Hij heeft ze alle weggedragen in het graf en staat nu met ongebonden handen als de Levende en Opgestane en strekt ze naar u uit. Ziet u ze? Zalig allen, die bij God inwonen! Weet u een betere plaats? En wanneer u dan nog in uw eigen „woning” zit, waarom versmaadt u deze inwoning bij God? Er is nog ruimte in God. Maar de tijd is kort!

ds. G. Boer (1913-1973, Hervormd predikant)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

hghg

NB.: Linquenda:

Woord uit een versregel van de ‘Carmina’ van Horatius: “”Linquenda tellus et domus…”” ‘Eens moeten we deze aarde verlaten, ons huis…’.

Relinquenda: het moet weer verlaten worden

20220602 Over wat naastenliefde werkelijk is

Hoe de fout van onvoorwaardelijke liefde van ‘uw naaste’ het christendom ondermijnt

30 mei 2022 Door CFT Team — 21 Reacties (lees daar ook!)

(zie hier links en afbeeldingen)

(google translate)

Hier presenteren we Pastor Sheldon Emry’s essay “ Moet christenen houden van de goddelozen? ” waar hij laat zien dat er geen schriftuurlijke basis is voor christenen om onvoorwaardelijk “hun naasten lief te hebben” – en om iedereen te behandelen, ongeacht wie ze zijn en wat ze geloven als hun “broeders”.

Veel critici van het christendom hebben er terecht op gewezen dat dit zogenaamde “gebod” om uw vijanden onvoorwaardelijk lief te hebben – en “de andere wang toe te keren” – inderdaad onze vijanden heeft geholpen om onze christelijke naties van binnenuit te ondermijnen en te vernietigen. Helaas kiezen veel van deze critici ervoor om het christendom ronduit te verwerpen vanwege deze valse leerstellingen – in plaats van daadwerkelijk te onderzoeken wat de Bijbel wel en niet zegt over deze onderwerpen.

“ Moeten christenen van de goddelozen houden?”

Er wordt ons door sommige kerken – en door wereldse publicaties – verteld dat christenen van iedereen moeten houden, vooral degenen die “minder fortuinlijk zijn dan wij”. Vaak behoren ze tot de minder bedeelden, niet alleen de armen en gehandicapten, maar ook de criminelen en de ontaarden, en zelfs de vijanden van de christenen. Er wordt ons verteld dat wat de persoon ook is of wat hij heeft gedaan, we van hem moeten houden .

Is dat een schriftuurlijk concept of krijgen christenen onschriftuurlijk advies in deze belangrijke kwestie?

Het meest voorkomende antwoord op die vraag zou tegenwoordig zijn: “Ja, christenen worden verondersteld van iedereen te houden.” Als ze naar de autoriteit voor dat gebod zouden worden gevraagd, zouden de meesten “de Bijbel” zeggen, of ze zouden “Jezus Christus” kunnen zeggen. Sommigen staan ​​erop dat wij christenen niet alleen van iedereen moeten houden , maar dat we iedereen moeten helpen – zelfs die mensen of naties die onze christelijke broeders hebben vermoord. Om dat te rechtvaardigen, zullen ze citeren:

“Dus als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten.” (Romeinen 12:20)

En voor de goede orde zullen ze erbij zeggen: “We moeten onze naasten liefhebben als onszelf.”

Is dit een schriftuurlijke leerstelling – dat we de misdadiger, de ontaarde en zelfs degenen die ons willen vernietigen, moeten liefhebben en vergeven, en misschien moeten we ze helpen? Of worden wij, christenen, misleid door een verkeerd gebruik of een verkeerde leer van deze bijbelpassages?

De Bergrede van Jezus wordt soms gebruikt om christenen ervan te overtuigen dat ze onrecht onder alle omstandigheden moeten vergeven:

“Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” (Matteüs 6:14-15)

Zonder aanvullende uitleg lijken deze verzen te zeggen dat voordat christenen enige genade en barmhartigheid van God kunnen ontvangen, ze eerst alle andere mensen al hun zonden moeten vergeven.

Als dat niet genoeg is, wordt dit vers soms geciteerd om ons ervan te overtuigen dat we meer dan eens moeten vergeven.

“Pas op voor uzelf: als uw broer overtredingen tegen u pleegt, bestraf hem dan, en als hij zich bekeert, vergeef hem dan. En als hij zevenmaal per dag tegen u overtreedt, en zevenmaal per dag zich weer tot u keert en zegt: ‘Ik heb berouw’, dan zult u hem vergeven.’ (Lucas 17:3-4)

Als dat niet genoeg is om te vergeven, dan kunnen ze citeren:

‘Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: ‘Heer, hoe vaak zal mijn broer tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zeven keer?’ Jezus zei tot hem: ‘Ik zeg u niet tot zeven keer, maar tot zeventig keer zeven keer.’” (Matteüs 18:21-22)

De liberale kerkmensen en schrijvers in seculiere publicaties zeggen: “Kijk, christenen worden verondersteld iedereen te vergeven, keer op keer.” Ze missen echter het hele punt van het bevel over wie de christen is om te vergeven – en ze negeren volledig dat vergeving alleen vereist is als bepaalde specifieke omstandigheden de overhand hebben. Laten we die passages in meer detail onderzoeken en uitvinden wat Jezus precies leerde.

Is iedereen uw „broer”?

Ik denk dat je zult zien dat het heel anders is dan de liberale kerken en onze seculiere propagandisten zeggen dat het zo is. De persoon die vergeven moet worden, wordt geïdentificeerd in Jezus’ eigen woorden,

“Indien uw broer tegen u overtreedt.” en later zegt Hij: “Vergeef hem.” (Lucas 17:3)

De persoon die het onderwerp is van de vraag van Petrus heeft gelijk in de vraag voor iedereen om te zien,

“Heer, hoe vaak zal mijn broer tegen mij zondigen en ik hem vergeven?” (Matteüs 18:21)

Zowel Jezus als Petrus hadden het over andere christelijke broeders, niet over niet-christenen. Het woord ‘broeder’ wordt in het Nieuwe Testament bijna 100 keer gebruikt. En behalve in die gevallen waar het gaat over fysieke broers – zonen van dezelfde moeder – betekent het altijd gelovigen in Christus Jezus .

Die ministers – en onze vijanden – die beweren dat Jezus leerde dat christenen ongelovigen hun overtredingen moeten vergeven, onderwijzen dwaling. Behalve die passages waar bijna-bloedverwanten worden bedoeld, betekent het woord broeder en broeders in het Nieuwe Testament altijd volgelingen van Jezus Christus . Ze zijn niet van toepassing op niet-christenen. Bovendien zijn deze passages geen algemeen bevel om altijd en onder alle omstandigheden zelfs onze christelijke broeder te vergeven .

Er wordt in beide passages iets gezegd of geïmpliceerd wat die broeder moet doen – en dat woord is ‘Bekeert u!’ Jezus zei over Zijn broer: ” Als hij berouw heeft, vergeef hem”, en toen zei Hij dat als de broer zeven keer per dag zei: “Ik heb berouw”, dan zou de christen hem zeven keer vergeven.

Jezus leerde niet zulke nonsens, dat als iemand je een overtreding begaat, je hem moet vergeven. Hij sprak alleen over medechristenen, en vergeving werd alleen geboden als de kwaaddoener berouw had van zijn overtreding jegens u . Jezus gebruikt het woord ‘bekeren’ niet in antwoord op de vraag van Petrus; het wordt echter duidelijk geïmpliceerd in Zijn leer die aan de vraag voorafging en die hem duidelijk van Petrus opwekte.

“Bovendien, als uw broer tegen u overtreedt, ga dan heen en vertel hem zijn fout tussen u en hem alleen: als hij u hoort, hebt u uw broer gewonnen.” (Matteüs 18:15)

Dit is een instructie voor een christen die onrecht is aangedaan, maar het maakt wel duidelijk dat de kwaaddoener hier ook een christelijke broeder is. Dan zegt Jezus:

“Maar als hij niet wil horen {u, dan} neem er nog een of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord bevestigd kan worden.” (Matteüs 18:16)

Aangezien Jezus de uitdrukking ‘zijn schuld’ gebruikt, is het zeker dat Hij bedoelt te zeggen dat de andere broer ongelijk heeft. Daarom, wanneer Hij de uitdrukking “indien hij u niet wil horen” gebruikt, bedoelt Hij duidelijk dat als hij zijn fout niet toegeeft en berouw toont – ook al gebruikt Jezus het woord ‘berouw’ niet.

Nadat u met een of twee getuigen naar uw christelijke broeder bent gegaan en het resultaat niet een erkenning van het wangedrag en berouw is, beveelt Jezus,

“En als hij verzuimt naar hen te luisteren, vertel het dan aan de kerk: maar als hij verzuimt om naar de kerk te luisteren,…”

…vergeef hem dan toch, want je bent tenslotte een christen. Oh, oh, Jezus zei dat niet, of wel? Nee! Jezus zei dat als deze christelijke broeder die u onrecht heeft aangedaan weigert zijn fout toe te geven en zich te bekeren, nadat de kerk erover is verteld,

“… laat hem u zijn als een heiden en een tollenaar.” (Matteüs 18:17)

Is dat niet iets? Ons wordt door iedereen verteld dat wij christenen iedereen moeten vergeven – en alles wat met zonden en overtredingen tegen ons te maken heeft. Toch vertelde Jezus ons dat we zelfs een christelijke broeder niet mogen vergeven als hij weigert berouw te hebben van zijn wandaden. We hebben zeker niet meer verantwoordelijkheid om de zonden van onberouwvolle niet-christenen te vergeven en te vergeten dan de zonden van onberouwvolle christenen.

Paulus gebruikt een sterker woord dan ‘heiden’ in zijn brief aan Titus – een woord dat we in het moderne christendom zelden horen:

“Een man die een ketter is na de eerste en tweede vermaning, verwerp hem; Wetende dat hij die zo is, wordt omvergeworpen en zondigt, omdat hij door zichzelf wordt veroordeeld.” (Titus 3:10-11)

En natuurlijk, deze bekende passage,

“Zorgt u niet voor een ongelijk span met ongelovigen; want wat heeft gerechtigheid gemeen met ongerechtigheid? En welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” (2 Korintiërs 6:14)

In vers 15 worden ongelovigen ‘ongelovigen’ genoemd – een ander woord dat men tegenwoordig zelden hoort, hoewel ons land er vol mee is.

We hebben slechts een paar passages uit het Nieuwe Testament aangeroerd waarin ons wordt geboden geen gemeenschap of gemeenschap te hebben met de ketter, de ongelovige en de antichristen. Desondanks wordt in veel kerken algemeen geleerd – en door veel evangelisten en natuurlijk door onze vijanden – dat wij christenen niet moeten spreken tegen, noch ons moeten verzetten tegen, noch verstrengeling met ongelovigen moeten vermijden, maar in plaats daarvan heb ze lief, vergeef ze als ze christenen overtreden, en help ze zelfs in hun snode werken .

Realiseert u zich wat deze valse leerstelling van iedereen liefhebben en onberouwvolle zondaars vergeven, ons heeft aangedaan? Het heeft ons tolerant gemaakt ten opzichte van alle soorten kwaad en kwaaddoeners. In plaats van te handelen als onze christelijke voorvaderen, die openlijke en onberouwvolle zonde en slechtheid in de gemeenschap niet tolereerden, maar die in plaats daarvan de boosdoeners straften, of onberouwvolle zondaars uit de gemeenschap verdreven; zodat ze de christenen niet konden verwonden en vernietigen.

We zijn geconditioneerd om niet te reageren op flagrante zonde. We verdragen en tolereren en vergoelijken, en rechtvaardigen alle soorten zonden en zondaars in onze buurten, in onze steden, in onze staten en onze natie, omdat we voor de gek zijn gehouden door te denken dat het uitroeien en verdrijven van slechte en slechte mensen uit het land is op de een of andere manier niet wat christenen zouden moeten doen. “Wel, we moeten hen liefhebben en vergeven, niet haten en hen deporteren” – en allerlei andere onzin die voortkomt uit het niet begrijpen van de ware leringen van Jezus Christus. Onze natie wordt vernietigd wegens gebrek aan kennis – wegens gebrek aan kennis van wat het ware christendom werkelijk is.

Onze christelijke voorouders van de afgelopen eeuwen gehoorzaamden het ware evangelie van Jezus Christus. Ze hielden van de broeders – hun christelijke broeders – niet de slechte niet-christenen, en ze stopten de antichristenen en de ongelovigen om hun land en hun volk te verontreinigen. In de 17e eeuw, toen de eerste christenen zich op dit continent vestigden, stonden ze zelfs niet-christenen toe om in hun kolonies te wonen. Mannen en vrouwen die slechte daden tegen het volk hadden begaan, werden gestraft – en als ze zich niet bekeerden en hun slechte manieren niet verbeterden, werden ze verdreven, verbannen, verbannen uit de christelijke gemeenschap (ecclesia) en vertelden ze niet terug te keren.

Zelfs in deze eeuw, tot minder dan 60 jaar geleden, was het een gangbare praktijk voor de wetsautoriteiten in een gemeenschap om criminelen en bekende boosdoeners daadwerkelijk op te pakken, hen naar de grenzen van de gemeenschap of stad te begeleiden en hen te vertellen eruit te komen. Ik weet persoonlijk dat dit lang na de Tweede Wereldoorlog in veel steden werd gedaan. Waren deze autoriteiten op de een of andere manier slecht omdat ze deze dingen deden? Nee! Ze beschermden hun kinderen tegen het kwaad, niet op antichristen, moordenaars, dieven, sodomieten en verkrachters.

Deze zelfde voorvaderen van ons – die Gods wetten aanhaalden voor de bestraffing van boosdoeners – executeerden moordenaars en verkrachters en straften degenen die de moraal van hun kinderen wilden vernietigen. Nog maar 30 jaar geleden was het gebruikelijk om te horen dat iemand werd gearresteerd wegens ‘het aantasten van de moraal van een minderjarige’. Wie heeft er vandaag de dag ooit van zo’n aanklacht gehoord? In plaats daarvan hebben de drugsdealers, de drukkers en distributeurs van pornografie, de makers van smerige films, seksuele perverselingen en godslasteraars de leiding over ons land. Ze bederven elk jaar de geest van miljoenen van onze kinderen en vernietigen hun moraal en vervolgens hun leven allemaal zonder straffen.

Als christenen echt van streek raken en iets willen doen, komt de geestelijkheid en propagandist erbij en herinnert ons er soepel aan dat christenen tenslotte niet mogen oordelen. Christenen moeten de zonde haten, maar de zondaar liefhebben . En christenen moeten vergeven, vergeven en vergeven. Dus de goddelozen gedijen. De waarheid is op straat gevallen – en het verkeerde regeert het land. We geven de criminelen en de goddelozen de schuld, maar wie heeft er echt de schuld? Zijn het niet de christenen die afstand hebben gedaan van hun plichten jegens Jezus, hun land en hun kinderen?

Het zijn tenslotte christenen die een licht voor de wereld moeten zijn, niet de niet-christenen. Het zijn christenen die hun samenleving moeten oprichten, opdat het zou zijn als een licht op een heuvel, opdat alle mensen ernaar zouden zoeken. Het zijn christenen die Gods getuigen moeten zijn van Zijn rechtvaardige en onveranderlijke wetten. Nergens in het Heilige Woord van God beschuldigt God de heidenen en de ongelovigen met het vestigen van een rechtvaardige natie. Altijd en voor altijd is Zijn Woord tot de gelovige, de volgeling van Jezus Christus.

Voordat we verder gaan met wat onze relatie tot de goddelozen is, wil ik een paar passages in het Nieuwe Testament voorlezen waar het woord ‘broeder’ wordt gebruikt. Dit is vooral voor nieuwe christenen die misschien nog steeds denken dat hun ‘broeder’ hun ‘medemens’ is in plaats van hun medechristen. Er zijn tientallen van deze passages in het Nieuwe Testament. Jezus gebruikte “broeders” – het meervoud van “broeder” – toen Hij deze vraag stelde,

“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?” (Matteüs 12:48)

Zijn antwoord was om naar Zijn discipelen te wijzen en te zeggen:

“Zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil zal doen van mijn Vader die in de hemel is, die is mijn broer en zus en moeder.” (Matteüs 12:49-50)

Hetzelfde wordt herhaald in Marcus 3:33-35. In Handelingen 9:17 en 22:13 vinden we dat Saulus – een vervolger van christenen – onmiddellijk na zijn bekering “broeder Saul” werd genoemd. In Romeinen 14 wordt het woord ‘broeder’ 4 keer gebruikt in verwijzing naar een medegelovige. In 1 Korinthiërs 1:1 verwijst Paulus naar een medechristelijke werker als “Sosthenes, onze broeder.” In 2 Korintiërs 1:1 schrijft Paulus over Timoteüs, “onze broer” — Timoteüs was niet de bloedbroeder van Paulus. Net als Sosthenes was Timotheüs een medegelovige in Jezus. In 2 Korintiërs 2:13 noemt Paulus Titus “mijn broer”. Opnieuw betekent het woord ‘broeder’ ‘medechristen’.

Paulus schrijft op deze manier over een niet nader genoemd persoon,

“En we stuurden met hem de broeder wiens lof in het evangelie is in alle kerken.” (2 Korintiërs 8:18)

Er is geen andere identificatie van de man, behalve dat hij een broer was. Waarom was hij een broer? Omdat zijn lof in het evangelie was; hij was een christelijke gelovige. In vers 23 gebruikt Paulus de term ‘broeders’. Net als alle andere plaatsen in het Nieuwe Testament verwijst het naar medegelovigen. ‘Broeder’ en ‘broeders’ worden tientallen keren gebruikt in het Nieuwe Testament.

Sommige zullen we later lezen als we het gebod bespreken om onze broeder lief te hebben. U moet het woord ‘broeder’ opzoeken in uw concordantie en de verwijzingen lezen. Het woord ‘broeder’ wordt maar voor twee dingen gebruikt: een echte ‘bloedbroeder’ of een medechristen. Nooit wordt het in het Nieuwe Testament gebruikt om een ​​niet-christen aan te duiden.

Laat je door niemand voor de gek houden door je te vertellen dat niet-christenen broeders van christenen zijn. De Bijbel leert dat helemaal niet. Sommigen vragen misschien: “Maar dominee Emry, zijn wij christenen niet bevolen om onze naaste lief te hebben als onszelf?” Het antwoord is: “Ja, dat zijn we” – maar wie is onze naaste? Welnu, dat wordt ook duidelijk gemaakt in het Nieuwe Testament – we zullen ontdekken dat net zoals iedereen niet onze broeder is, en ook niet iedereen onze naaste – zelfs als hij naast ons huis woont, of naast ons land.

Is iedereen of iedereen je naaste?

Het Heilige Woord van God vertelt christenen dat ze hun naaste moeten liefhebben als zichzelf. Jezus gaf dat als een bevel in Mattheüs 19:19 en Mattheüs 22:39 – en zowel Paulus als Jakobus herhaalden het in hun brieven. Maar betekent dat gebod werkelijk dat christenen degenen moeten liefhebben die voldoen aan de schriftuurlijke definitie van ‘de goddelozen’? Moeten zij onberouwvolle zondaars liefhebben die voortdurend zonde en goddeloosheid begaan? Het antwoord is nee!” — Christenen wordt bevolen zoiets niet te doen.

In feite werd de vergeving alleen bevolen als de broeder berouw had van zijn wandaden. In plaats daarvan, tegenwoordig, wanneer Christenen zich uitspreken tegen zonde en ongerechtigheid in het land, en suggereren dat de misdadiger gestraft moet worden, wordt hen vaak verteld: “O, je zou niet zo moeten voelen – je zou ze moeten vergeven. Als je een christen bent, moet je tenslotte liefhebben en vergeven.” Dan zullen ze iets zeggen over het liefhebben van onze naasten als onszelf, en de christenen worden beschaamd tot zwijgen alsof ze de boosdoener zijn in plaats van de crimineel.

Hoe zit het met onze naaste liefhebben als onszelf? In Mattheüs 19 zullen we twee dingen ontdekken:

— Hoe vervullen we het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf?

— Wie is onze naaste volgens deze schriftplaats?

‘En zie, er kwam iemand naar hem toe en zei tot hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En hij zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? er is niemand goed dan één, namelijk God; maar als u het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Hij zei tegen hem: Welke? Jezus zei: u zult geen moord plegen, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 19:16- 19)

De meeste christenen erkennen de eerste vijf daarvan als het zesde, zevende, achtste, negende en vijfde gebod in die volgorde; velen denken echter dat de laatste zin – “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” – een toevoeging van Jezus was. Dat is niet zo. Het komt uit de oorspronkelijke Tien Geboden in het Oude Testament. Jezus legde veel meer nadruk op dat gebod om de naaste lief te hebben, en leek het belangrijker te maken dan de laatste zes van de oorspronkelijke tien geboden.

“Toen stelde een van hen, die een wetgeleerde was, hem een ​​vraag, hem verleidend en zeggende: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede is daaraan gelijk: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.’ (Matteüs 22:35-40)

Om ons te helpen begrijpen wat Jezus daarmee bedoelde, omdat hij in plaats daarvan vaak maar twee geboden lijkt te maken, moeten we terugverwijzen naar de tien geboden in Exodus 20:117. U zult zien dat de Tien Geboden van twee verschillende typen zijn. De eerste vier definiëren de relatie van de mens tot God en de laatste zes definiëren de relatie van de mens tot de mens. De eerste vier zijn:

Nr.1. Geen andere goden,

Nr.2. Geen aanbidding van gesneden beelden,

Nummer 3. Gebruik de naam van de Heer niet ijdel,

Nummer 4. Denk aan de sabbatdag om hem heilig te houden.

Die vier hebben te maken met de relatie tussen God en mens, de rest met de relatie tussen mens en mens.

Nummer 5. Eer uw vader en zij moeder.

Nummer 6. Gij zult niet doden (Jezus citeerde: “Gij zult niet moorden”, wat correcter is).

nr.7. Gij zult geen overspel plegen.

Nr.8. Gij zult niet stelen.

nr.9. Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste.

10. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Als we nu die tien geboden lezen, kunnen we zien dat toen Jezus slechts twee geboden gaf, Hij alle tien geboden in feite in twee zinnen samenvatte. De eerste vier geboden – het vaststellen van de juiste relatie van de mens tot God – vatte hij samen door te zeggen: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.” Als een mens al die dingen zou doen, zou hij zeker geen andere goden hebben, noch gesneden beelden maken, noch Gods naam ijdel gebruiken, noch Gods sabbat ontheiligen. De laatste zes geboden, die betrekking hebben op het recht van een mens jegens andere mensen, vatte Jezus samen met “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Daarmee bedoelde Hij dat als je je naaste echt liefhebt als jezelf, je je vader en je moeder zou eren; je zou niet moorden; je zou geen overspel plegen; je zou niet stelen; u zou geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste; en je zou zeker niet begeren de vrouw van je naaste, of zijn andere bezittingen. Jezus zette geen van de Tien Geboden opzij – integendeel, Hij verifieerde ze volledig. Hij somde ze eenvoudigweg allemaal op in twee verkorte zinnen – één voor elk van de onderverdelingen van het geheel. Toen Hij eraan toevoegde: “… aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten”, bedoelde Hij duidelijk dat deze twee delen van de Tien Geboden de hele wet en de profeten ondersteunen.

En natuurlijk doen ze dat. De andere twee delen van de wet in de boeken van Mozes – de statuten en de oordelen – zijn allemaal gebaseerd op en hangen aan de oorspronkelijke tien. Ook waren alle boodschappen van de profeten die naar Israël kwamen gebaseerd op dezelfde Tien Geboden, want ze kwamen allemaal met één boodschap aan Israël: Gehoorzaam Gods Wetten!

Het is duidelijk dat velen in de christenheid zijn misleid door te denken dat Jezus op de een of andere manier in deze passage de oorspronkelijke Tien Geboden terzijde heeft geschoven en in plaats daarvan een esoterische nieuwe wet heeft ingesteld, belichaamd in de zin: “alles wat je hoeft te doen is Jezus lief te hebben en je medemens” want dat is de som en de inhoud van veel modernistische prediking. We horen zelden de roep van de profeten van Israël uit de oudheid tot Zijn volk: “Bekeert u van uw goddeloze wegen, Bekeert u van uw overtreding. Keer je om en gehoorzaam Gods heilige geboden.”

In plaats daarvan horen we eindeloos hoe we Jezus moeten liefhebben – hoe we ‘vervuld moeten worden met de geest’ – en hoe we de zondaars en de goddelozen en alle onrechtvaardigen moeten liefhebben. Dit soort moderne prediking heeft velen voor de gek gehouden door te denken dat als ze blijk geven van een soort vage emotionele gehechtheid aan Jezus Christus en aan alle andere mensen, dat dan voldoende is om Jezus’ gebod te vervullen om “God lief te hebben en hun naaste lief te hebben”. als zichzelf.” Er is hun niet verteld – en ze zijn er ook niet zelf achter gekomen – dat als ze echt van Jezus houden, ze zijn geboden zouden gehoorzamen. Jezus zei,

‘Als u van mij houdt, onderhoud dan mijn geboden.’ (Johannes 14:15)

Johannes schreef,

‘Hierdoor weten we dat we Hem kennen, als we Zijn geboden onderhouden. Hij die zegt: Ik ken Hem en houdt zijn geboden niet, is een leugenaar en de waarheid is niet in hem.” (1 Johannes 2:3-4)

“Want dit is de liefde van God dat wij zijn geboden onderhouden.” (1 Johannes 5:3)

Dat lijkt te zeggen dat een belijdend christen die beweert Jezus lief te hebben, maar die weigert Gods geboden te gehoorzamen, geen christen is.

Als onze naaste liefhebben het gehoorzamen van Gods wetten is, kijk dan eens hoe we onze naaste niet liefhebben op economisch gebied. Paulus schreef,

“Maar als iemand niet voor zijn eigen huis zorgt (de marge zegt zijn eigen verwanten), hij heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige.” (1 Timoteüs 5:8)

Als we zijn misleid door verkeerd onderwijs, over wie onze broeder is, of over hoe we onze naaste moeten liefhebben, hebben we misschien ook iets te leren over het liefhebben van onze vijanden. Misschien kunnen we dat bevel zelfs verzoenen met de woorden van John,

“Indien iemand tot u komt en deze leerstelling niet brengt, neem hem dan niet op in {uw} huis, en bid hem niet God snelheid: want hij die hem God snelheid vraagt, heeft deel aan zijn slechte daden.” (2 Johannes 1:10-11)

En met koning David die schreef:

“Haat ik niet hen, o Heer (Yahweh), die u haten? en ben ik niet bedroefd over degenen die tegen u opstaan? Ik haat ze met volmaakte haat: ik reken ze tot mijn vijanden.” (Psalm 139:21-22)

HOUDEN VAN JE VIJANDEN?

Je kunt geen passage in de Schrift vinden die christenen gebiedt om iemand met de term ‘broeder’ of ‘broeders’ te noemen – behalve bloedverwanten of medechristenen. De zogenaamde “broederschap van de mens” is geen bijbelse doctrine , maar een doctrine van degenen die het christendom zouden vernietigen door het te verdunnen met andere religies. Door de christenen te verderven met heidense leerstellingen, het pure christelijke onderwijs te ruïneren en uiteindelijk de christelijke regering te vernietigen, zullen ze humanisme en menselijke wetten invoeren in plaats van geloof in Jezus Christus en Gods wetten.

Eerder las ik passages die bevestigden dat we ‘onze naasten lief moeten hebben als onszelf’ en we zeggen dat dit een oudtestamentisch gebod was. ‘Heb uw naaste lief als uzelf’, was een samenvattend gebod van de laatste zes van de oorspronkelijke tien geboden; die te maken hebben met de relatie met de medemens. Jezus vatte de eerste vier geboden, de geboden die Israël opdragen slechts één God te hebben, samen in de zin:

“Gij zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.”

(Matteüs 22:37)

Toen hij zei dat het tweede gebod was: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”, somde hij de laatste zes geboden van de oorspronkelijke tien op; die de juiste relatie tussen mens en mens bepalen.

Om dit bijbelse principe verder te bewijzen, zal ik een paar passages in het Nieuwe Testament lezen over het vervullen van de wet.

Sommige anti-wetpredikers citeren deze en proberen te bewijzen dat het vervullen van de wet betekent dat ze wordt beëindigd. Voordat we teruggaan naar het woord ‘buurman’, wil ik een paar verzen voorlezen uit de Bijbelwet over de doodstraf.

“Hij die een man zo slaat dat hij sterft, zal zekerlijk ter dood worden gebracht.” (Exodus 21:12)

Hier is de wet op degenen die ontvoeren voor losgeld:

“En hij die een man steelt en hem verkoopt, of als hij in zijn hand wordt gevonden, zal zekerlijk ter dood worden gebracht.” (Exodus 21:16)

God verbiedt een boete, gevangenisstraf of schadevergoeding om de moordenaar van de dood te bevrijden.

“Bovendien zult u geen genoegdoening nemen voor het leven van de moordenaar die schuldig is aan de dood, maar hij zal zeker ter dood worden gebracht.” (Numeri 35:31)

Het bevel “Neem geen genoegen” verwees naar de gangbare praktijk onder de heidenen dat een moordenaar een som geld kon betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers en dan vrij zou zijn. God staat niet toe dat Zijn volk enig aandeel heeft in zo’n afschuwelijke praktijk, maar beveelt dat moordenaars geëxecuteerd moeten worden. God vertelt ons dat ons welzijn als volk de executie van moordenaars vereist.

“Uw oog zal geen medelijden met hem hebben, maar u zult de schuld van onschuldig bloed van Israël wegdoen, opdat het u goed zal gaan.” (Deuteronomium 19:13)

De volgende twee verzen worden soms gebruikt om te leren dat de ‘gehele wet’ die christenen moeten gehoorzamen eenvoudigweg is om alle andere mensen lief te hebben.

“Wees niemand iets anders schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie een ander liefheeft, heeft de wet vervuld.” (Romeinen 13:8)

“Indien u de koninklijke wet vervult volgens de Schrift: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’, doet u goed:” (Jakobus 2:8)

Op zichzelf lijken deze verzen te zeggen dat het enige wat christenen hoeven te doen is een soort emotionele gehechtheid aan hun naaste te hebben – enige naastenliefde – en dat ze alles hebben gedaan wat Gods Wet vereist. Maar laten we deze verzen met bijbehorende verzen lezen, en we zullen zien dat er een andere betekenis naar voren komt.

“Wees niemand iets anders schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie een ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Hiervoor: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis afleggen, u zult niet begeren. ,Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Romeinen 13:8-9)

Als je beide verzen leest, is het gemakkelijk te zien wat Paulus zei, ‘wie een ander liefheeft, vervult de wet door te gehoorzamen’ – en dan somt hij op wat christenen moeten gehoorzamen – ‘de wet’. Dat is wat de uitdrukking ‘hiervoor’ betekent. Het zou kunnen worden geparafraseerd: “Om dit te doen, – je naaste liefhebben – zul je geen overspel plegen, niet doden, niet stelen”, enzovoort. Met andere woorden: “Gij zult de wet gehoorzamen.”

Dat is wat we eerder ontdekten – dat het gehoorzamen van de geboden van God jegens je naaste de daad is die je christelijke liefde bewijst. Als je beweert dat je van hem houdt en hem dan fysiek misbruikt door van hem te stelen, of zijn eigendom te begeren, of anderen toe te staan ​​dit te doen in ongehoorzaamheid aan Gods Wet, dan zou dat helemaal geen liefde zijn. Daarom lezen we,

‘Indien een broeder of zuster naakt is en geen dagelijks voedsel meer heeft, en een van u zegt tot hen: Vertrek in vrede, wees verwarmd en verzadigd; niettegenstaande geeft u hun niet die dingen die nodig zijn voor het lichaam; wat {doth it} winst? Evenzo is het geloof, als het geen werken heeft, dood, alleen zijnde.” (Jakobus 2:15-17)

Hetzelfde geldt voor liefde. De woorden van Paul en James samenvoegen. “Als je zegt dat je je naaste liefhebt, maar geen goede daden jegens hem doet, en je ook niet nalaat hem kwaad te doen, wat baat het dan? Toch is ‘liefde voor je naaste’, als het niet heeft gewerkt, dood.”

Laat me hier een vraag invoegen. Wat is volgens jou een uiting van broederlijke liefde: moordenaars, verkrachters en kinderverleiders levend redden, zodat ze schade kunnen aanrichten aan onze buren en de kinderen van onze buren? Of zouden we meer oprechte christelijke liefde voor onze naaste tonen als we moordenaars, verkrachters en kinderverleiders ter dood zouden brengen en onze buren van hen zouden redden? Zeggen dat we ‘onze naasten liefhebben’ – en die liefde vervolgens overdragen aan degenen die onze naasten vernietigen – is geen christelijke liefde. Het is waanzin. God veroordeelt juist zulke dwaasheid als Hij tegen een opstandig volk zegt:

“En zult gij mij onder mijn volk verontreinigen voor handenvol gerst en voor stukjes brood, om de zielen te doden die niet zouden moeten sterven, en om de zielen levend te redden die niet zouden leven, door te liegen tegen mijn volk dat hoort {uw} leugens?” (Ezechiël 13: 19)

God zegt dat wanneer Israël degenen in leven houdt die zouden moeten sterven, en daardoor de dood veroorzaakt van degenen die zouden moeten leven, ze God onder Zijn volk vervuilen. Wat een aanklacht voor ongehoorzaamheid; juist door de ongehoorzaamheid die we vandaag manifesteren onder de valse vlag van “We moeten van iedereen houden” – zelfs die criminelen die onze buren en de kinderen van onze naaste vernietigen – hebben we de vijanden van onze naaste liefgehad in plaats van onze naaste. Paulus had gezegd dat we de geboden moesten gehoorzamen als bewijs dat we onze naaste liefhadden, en dan besluit hij de gedachte:

“De liefde doet zijn naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling van de wet.” (Romeinen 13:10)

Om dit nog eens duidelijk te maken, zouden we die zin kunnen parafraseren: “Liefde doet je naaste geen kwaad, want liefde doet de wet.” Welke wet? De wet die Paulus in het vorige vers noemde – de geboden. Nu leert Pastor Emry geen redding door de wet te gehoorzamen. Redding komt niet voort uit gehoorzaamheid aan de wet. Het kwam nooit voort uit gehoorzaamheid aan de wet in het Oude Testament. Abraham en alle vaders van Israël werden gered door geloof; door God te geloven, niet door hun gehoorzaamheid.

Verlossing zal in de toekomst niet komen door gehoorzaamheid aan de wet. Redding is de gratis gave van God; het is door genade en niet door werken. Waar we het hier over hebben is niet onze redding, maar onze juiste relatie in dit leven met wat “onze naaste” en “onze broeder” wordt genoemd. Dat komt van één ding: van gehoorzaamheid aan de voorschriften van relaties die Gods wet worden genoemd. Hier is nog meer bewijs dat vervullen gelijk staat aan gehoorzamen. Jezus zei,

“Denk niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten te vernietigen: ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen.” (Matteüs 5:17)

Aangezien Hij ontkende dat Hij de wet zou beëindigen of vernietigen, moet Hij bedoeld hebben dat Hij was gekomen om de wet te doen – om haar te gehoorzamen. En we weten dat Hij het gehoorzaamde omdat Jezus zonder zonde was. Aangezien “zonde de overtreding van de wet is”, betekent dit dat Jezus de wet niet overtrad. In plaats daarvan deed Hij de wet; Hij gehoorzaamde; Hij vervulde het.

Paulus besluit Romeinen 13 met deze vermaning:

“Doch bekleedt u de Here Jezus Christus en zorgt niet voor het vlees om zijn begeerten te vervullen” (Romeinen 13:14)

Je zou het woord ‘doen’ in die laatste zin kunnen invoegen en het zou luiden: “Maak geen voorzieningen voor het vlees om de begeerten ervan te doen.” Het zou de ware betekenis geven. U kunt het woord ‘doen’ vervangen door ‘vervullen’, ‘doen’ door ‘vervullen’ en ‘klaar’ door ‘vervuld’. Hier zijn enkele voorbeelden:

“{Dit} zeg ik dan: ‘Wandel in de Geest, en u zult de begeerte van het vlees niet vervullen’.” Galaten 5:16. “Wandel in de Geest en gij zult de begeerte van het vlees niet doen.”

“Draagt ​​elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus.” Galaten 6:2. “Draagt ​​elkaars lasten, en zo ook de wet van Christus.”

“Dit alles is nu gedaan, opdat vervuld zou worden wat door de profeet van de Heer gesproken is, zeggende:…” Mattheüs 1:22. “Nu is dit alles gedaan, opdat het zou geschieden wat door de profeet van de Heer is gesproken, zeggende.”

“… opdat vervuld zou worden wat van de Heer is gesproken.” Mattheüs 2:15. “Opdat gedaan zou worden wat van de Heer is gesproken.”

“Opdat het zou worden vervuld (gedaan) wat werd gesproken door de profeet Esaia.” (Matteüs 8:17)

Er zijn 35 andere passages in het Nieuwe Testament waar het woord ‘gedaan’ kan vervangen door ‘vervuld’. Je zou ze moeten lezen. Ik werk dit punt uit om er zeker van te zijn dat u begrijpt dat wanneer u leest dat iemand de wet heeft vervuld, dit niet betekent dat hij de wet heeft beëindigd. Het betekent gewoon dat hij de wet heeft gedaan – dat hij de wet heeft gehoorzaamd.

Als je dat begrijpt, en dan Paulus leest in Romeinen 13, waar hij schreef: “Liefde is de vervulling van de wet”, dan weet je dat hij absoluut, absoluut, onvoorwaardelijk en positief zei: “Liefde is het doen of gehoorzamen van Gods wet.” Als je dat eenmaal in je hoofd hebt, en een modernistische of liberale theoloog, of een antichristelijke universiteitsprofessor komt langs en zegt: “Alle christenen hoeven te doen is liefde, liefde, liefde”, of zegt: “Christenen hoeven niet gehoorzamen aan Gods Wet, alles wat ze hoeven te doen is liefde’, dan weet je dat de mens een bedrieger is. U zult weten dat ware christelijke liefde het doen of gehoorzamen van Gods Wet is.

CONCLUSIE

We hebben gezien dat Gods Wet vereist dat we degenen doden die onze naaste en de kinderen van onze naaste doden, anders ontkennen we onze naaste onze liefde. Daarom kunnen de moordenaars toch moeilijk onze bijbelse buren zijn, nietwaar?

Wie is onze naaste volgens de Bijbel?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan werd speciaal door Jezus Christus verteld om die vraag te beantwoorden. De wetgeleerde vroeg Jezus in Lukas 10:29: “…Wie is mijn naaste?” Hier is het antwoord van Jezus:

“En Jezus antwoordde en zei: een zeker (man) daalde af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder dieven, die hem van zijn klederen ontkleedden en (hem) verwondden en vertrok, terwijl hij (hem) halfdood achterliet. En toevallig kwam daar een zekere priester naar beneden: en toen hij hem zag, ging hij aan de andere kant voorbij. En evenzo kwam een ​​Leviet, toen hij op de plaats was, en keek (naar hem) en ging aan de andere kant voorbij.

Maar een zekere Samaritaan kwam tijdens zijn reis waar hij was: en toen hij hem zag, had hij medelijden met hem, en ging naar (hem) en verbond zijn wonden, goot er olie en wijn in en zette hem op zijn eigen beest, en bracht hem naar een herberg, en zorgde voor hem. En de volgende dag, toen hij vertrok, nam hij twee penningen, gaf (ze) aan de gastheer, en zei tegen hem: ‘Zorg voor hem; en wat je ook meer uitgeeft, als ik terugkom, zal ik je terugbetalen. ‘ (Lucas 10:30-35)

Dat is het einde van het verhaal dat Jezus vertelde.

Dan vraagt ​​Jezus:

“Wie van deze drie, denk je, was de naaste van hem die onder de dieven viel? En hij zei: Hij die genade met hem toonde. Toen zei Jezus tot hem: Ga heen en doe hetzelfde.” (Lucas 10:36-37)

Jezus keurde zijn antwoord goed. Maar als iedereen onze naaste is, zouden dan niet alle mannen in het verhaal de naaste zijn van de gewonde man? Ja. Maar zie je, iedereen is niet onze naaste. Jezus nam de dieven niet eens op in zijn vraag, maar het waren waarschijnlijk lokale bewoners. Ze werden helemaal niet als buren beschouwd.

Kijk eens wie de anderen waren die van de definitie werden uitgesloten: een priester en een leviet. Hun positie in de gemeenschap zou hen zeker schriftuurlijke buren maken? Nee! Alleen degene die de gewonde man hielp – degene die Gods Wet gehoorzaamde, was een naaste.

Je hebt vast weleens gehoord dat ouders of oudere mensen de term buurman in deze ware betekenis gebruiken. Ze zullen van een goed mens zeggen: “Hij is stellig zeer naasten”, of “Hij is een goede naaste.” Ze zullen klagen over een onvriendelijke bewoner in de buurt: “Hij is niet erg vriendelijk.” Ze betekenden niet dat hij ver weg woonde – ze betekenden eerder dat hij niet christelijk was in zijn daden en houdingen; ze verwierpen hem als een naaste. Volgens Jezus gebruikten ze de term correct.

Dat het woord ‘buurman’ zoals gebruikt door Jezus voor de Samaritaan alleen verwees naar zijn karakter en daden, niet naar zijn woonplaats , blijkt duidelijk uit het verhaal. Er staat dat de Samaritaan op reis was – en hij was zo ver van huis dat hij de gewonde man naar de plaatselijke herberg moest brengen om voor hem te zorgen, en hem toen bij de gastheer moest achterlaten. Het is duidelijk dat de Samaritaan niet in de buurt woonde, maar hij was de enige die ‘buurman’ werd genoemd.

Het woord “buurman” – zoals het woord “broeder” – wordt alleen genoemd bij mensen met een goed karakter; degenen die christelijk handelen en degenen die een goddelijke relatie hebben met mensen in nood. We kunnen geen moordenaars, dieven en ongehoorzame priesters en Levieten onze naaste noemen. Aangezien christenen wordt geboden om alleen hun naasten lief te hebben, hebben noch Jezus, noch de discipelen christenen ooit geboden om de goddelozen en goddelozen lief te hebben.

Iemand zal ongetwijfeld vragen: “Maar Pastor Emry, hoe zit het met Mattheüs 5 ? “De andere wang toekeren” – je mantel geven als een man je aanklaagt voor je jas – en een extra mijl gaan met iemand die je beveelt om een ​​mijl met hem te gaan?” Een man op de wang slaan is geen dodelijke aanval met de intentie tot verminking of moord. Het was een gebruikelijke manier waarop de ene man zijn eer opeiste tegen een andere die hem had beledigd of gekwetst. Degene die werd geslagen, was degene die de oorspronkelijke overtreding had begaan.

Jezus zei tegen zijn volgelingen: Als je een man onrecht hebt aangedaan en hij beschuldigt je door je op de wang te slaan, reageer dan niet met een uitnodiging voor een duel, zoals de heidenen doen, maar keer je af en erken je overtreding. Als u voor de rechter zou worden gedaagd en uw jas zou verliezen, zou u natuurlijk de schuldige zijn geweest. Jezus zegt tegen zijn volgelingen: Als blijkt dat u een ander wettelijk iets schuldig bent, betaal hem dan meer dan u verschuldigd bent – betaal meer dan de wet eist.

Heeft iemand je gedwongen om een ​​mijl te gaan? Het had toen kunnen gebeuren, aangezien het de Romeinse wet was dat elke Romeinse soldaat een burger kon dwingen zijn bagage tot maximaal een mijl te dragen. Nogmaals, wat is hier de instructie? Simpelweg dit: Christen, je doet meer dan je wordt gevraagd – je gaat net dat beetje extra. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “Jullie doen meer goed dan de ongelovige.”

Geen van deze gevallen zijn gevallen van levensgevaar, beroving of fysieke vervolging. Jezus beveelt ons niet om alle aanvallen op onze persoon of familie zonder weerstand te accepteren – dat is helemaal niet het doel van Mattheüs 5.

Het tragische is dat zoveel valse leraren onder ons proberen zulke passages te gebruiken om pacifisten en deurmatten van christenen te maken. Door hen voorkomen ze dat christenen de antichrist en de moordenaars onder ons stoppen. Ze laten ons geloven dat Jezus ons niet alleen heeft gezegd dat we de goddelozen moeten liefhebben, maar dat we zijn goddeloze wegen niet moeten weerstaan. Jezus heeft zoiets niet gedaan – Jezus heeft christenen niet geboden de goddelozen lief te hebben.

Zeker toen christenen in 2 Korintiërs 6 werden verteld om “geen ongelijk span te vormen met ongelovigen, geen gemeenschap te hebben met de onrechtvaardigen, en uit hun midden te komen en afgescheiden te zijn en het onreine niet aan te raken”, hadden we beter moeten weten dan de valse filosofie te aanvaarden die Jezus Zelf ons heeft opgedragen om de goddelozen lief te hebben en te vergeven, te beschermen en te verdedigen. Nee! Christus beveelt christenen om hun broeders – hun broeders – hun buren – en hun medechristenen lief te hebben, te vergeven, te beschermen en te verdedigen. Onze voorouders gehoorzaamden Christus hierin. Moge God ons helpen hetzelfde te doen.

20220602 Over een eventuele ineenstorting van de EU

Van Het oog van de naald door Cesare Sacchetti

OVER MIJ

Draghi’s ontsnappingsplan: zal Italië de ineenstorting van de EU veroorzaken?

25 mei 2022 Cesare Sacchetti 4 Reacties, (zie hier ook links en afbeeldingen. Google translate)

Er is een gezegde in het internationale politieke domein. Als je de Italiaanse politiek begrijpt, dan begrijp je eigenlijk alles over de politiek zelf.

Vandaar de reden waarom soms willekeurige waarnemers de Italiaanse politiek niet begrijpen; omdat ze vaak een vertekend beeld hebben van dit land.

Italië is een land van unieke genieën en we zouden kunnen zeggen dat dit kenmerk een weerspiegeling is van haar politieke omgeving.

Het laatste relevante nieuws over de Italiaanse politiek gaat over de huidige premier, Draghi, die klaarblijkelijk klaar is om zijn post te verlaten .

Veel mensen kennen Draghi al omdat hij de voormalige gouverneur van de Europese Centrale Bank is en bekend staat om zijn uitdrukking “whatever it takes”, die werd verwezen naar de maatregelen die de ECB zou nemen om de Europese munt te redden.

Eigenlijk was de redding van de euro behoorlijk succesvol, maar de prijs van zijn voortbestaan ​​werd betaald door de Europese landen, vooral de Zuid-Europese landen waartoe Italië behoort.

De euro is veel meer dan een munteenheid. Eigenlijk is het niet eens een valuta volgens de traditionele definitie van valuta. De euro wordt niet uitgegeven door een staat, maar door de ECB, bestaande uit centrale nationale banken die grotendeels worden gecontroleerd door particuliere banken.

Daarom is de euro een financiële munteenheid waarvan het drukken en eigendom in handen zijn van particuliere entiteiten.

Mario Draghi was behoorlijk effectief in het beschermen van de belangen van deze mogendheden en om de euro te redden, gaf hij zijn volledige goedkeuring aan de bezuinigingsprogramma’s die zowel de Italiaanse als de Griekse economie de das om deden.

Draghi’s carrière was immers gebouwd voor het dienen van internationale financiën en zijn eerste grote geschenk aan de Anglo-Amerikaanse banken werd in 1992 gegeven. In dat jaar was Draghi een jonge ambtenaar die werkte voor het Italiaanse ministerie van Economische Zaken. In die rol was hij voorzitter van de grootste en meest brute verkoop aller tijden; die van de Italiaanse openbare sector.

Italië had een van de sterkste openbare industrieën ter wereld en veel banken en buitenlandse bedrijven wilden het in handen krijgen.

Draghi hielp hen door deze enorme schat tegen belachelijk lage prijzen te verkopen en enkele jaren later werd hij ingehuurd door Goldman Sachs en beloond met een pruimenopdracht.

Deze achtergrond is nodig om Draghi’s karakter beter te introduceren en de lezers enige context te geven over de missie van de huidige premier.

Vorig jaar werd Draghi alom geprezen door de Italiaanse MSM die hem bestempelde als de nieuwe ‘redder’ van Italië.

In de omgekeerde taal van de media betekent dit natuurlijk dat de ‘redder’ eigenlijk de beul is.

Draghi vervulde zijn doel zodra hij werd benoemd tot nieuwe Italiaanse premier. Hij verving de voormalige premier, Conte, die enorme schade aan Italië veroorzaakte door lockdowns en Covid-beperkingen, maar blijkbaar niet genoeg in de geest van de financiële machten die de Europese Unie regeren.

Bijna onmiddellijk nadat hij de nieuwe premier was geworden, voerde hij de strengste vaccinbeperkingen ter wereld uit.

Hij begon de toegang van niet-gevaccineerde mensen tot openbare plaatsen te beperken. Hij ontzegde niet-gevaccineerde werknemers hun recht op toegang tot hun werkplek zonder te zijn ingeënt.

Hij vaardigde een vaccinmandaat uit voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Hij deed er alles aan om de particuliere globalistische clubs zoals de Bilderberg, het WEF en de Trilateral waar hij lid van is, tevreden te stellen.

Het verzet van het Italiaanse volk was echter indrukwekkend. Waarschijnlijk hebben geen andere mensen ter wereld de veerkracht getoond die de Italianen hebben tegen deze autoritaire overname.

We zijn erachter gekomen dat het aantal niet-gevaccineerde mensen veel hoger lijkt te zijn dan de regering in eerste instantie beweerde.

We hebben het bewijs hiervan uit de berichten die de Italiaanse belastingdienst stuurt naar mensen die ouder zijn dan 50 jaar.

De regering heeft deze brieven zelfs naar verschillende overleden mensen gestuurd en dit bewijst hoe de regering geen idee heeft wie het vaccin wel of niet heeft gekregen.

Draghi deed dit echter niet alleen om Italianen te kwellen. Zeker, hij is een man wiens daden zijn minachting voor ‘zijn’ land bewijzen, maar Draghi wilde iets terug voor zijn ‘diensten’.

Vorig jaar gaven enkele relevante figuren van de Italiaanse Vrijmetselarij openlijk toe dat Draghi’s benoeming tot premier het resultaat was van een maçonnieke operatie.

Draghi’s plan was om deze autoritaire maatregelen af ​​te dwingen en dan zou hij zijn beloning ontvangen, namelijk het Italiaanse presidentschap.

Helaas voor hem draaide het de andere kant op. Toen het mandaat van Mattarella afgelopen januari afliep, stemden de partijen Draghi niet in als president.

Na een paar dagen van overeengekomen impasse en met veel zwarte stembiljetten, verleenden de politieke partijen Mattarella nog een mandaat in de Quirinale, het paleis waar de Italiaanse presidenten wonen en het paleis dat de afgelopen eeuwen de pausen ontving.

Draghi’s reactie was er een van woede omdat hij zich verraden voelde. Maar in dit globalistische stoelendansspel kun je vaak worden verraden door iemand die je pas de dag ervoor de hand heeft geschud.

Er is geen loyaliteit op de hoogste niveaus van de globalistische kliek. Er is alleen de regel van de arena van de leeuw. De dood van je naaste is je overleving. Het is een zelfdestructieve wereld.

Vanaf dat moment begon Draghi aan een plan B te werken. Hij probeerde een opdracht in de EU-commissie te zoeken, maar niemand wilde zijn stoel voor hem verlaten. Vervolgens mikte hij op de benoeming van secretaris-generaal van de NAVO, maar het is vrij moeilijk om die functie te krijgen zonder de steun van de machtigste Atlantische lobby’s.

Zijn missie naar Washington kan worden geïnterpreteerd als zijn wil om de steun van de regering-Biden te krijgen om deze baan te krijgen.

Draghi zou echter de invloed van het Biden-presidentschap verkeerd hebben ingeschat. Dit presidentschap lijkt nogal abnormaal te zijn omdat het niet het script van de diepe staat volgt zoals het had moeten doen.

Verschillende buitenlandse functionarissen hebben de oproepen van Biden afgewezen omdat ze zich waarschijnlijk hebben gerealiseerd dat de president van de Verenigde Staten niet echt de leiding heeft.

De Verenigde Staten lijken in een soort limbo te leven waarin het nog steeds niet duidelijk is wie het land werkelijk regeert.

Volgens sommige militaire bronnen controleert het leger zelf deze regering op afstand .

Het helpt in ieder geval de situatie van Draghi niet, aangezien hij geen serieuze politieke steun heeft om secretaris van de NAVO te worden.

Blijkbaar heeft de voormalige bankier van Goldman Sachs zijn beslissing genomen, ongeacht zijn strijd om een ​​andere prestigieuze baan te vinden en de immuniteit die het hem zou verlenen.

Draghi wil weg omdat hij geen interesse heeft in zijn huidige opdracht als Italiaanse premier.

Hij weet dat de politieke partijen willen dat hij blijft om deze precaire status-quo te behouden en hem als zondebok te gebruiken voor de economische en gezondheidsschade die hij en elke politieke partij hebben veroorzaakt.

Het is daarom niet de vraag of, maar wanneer Draghi vertrekt. Blijkbaar klonk het laatste kabinet dat Draghi had ontboden als een ultimatum dat hij zijn coalitie oplegde.

Draghi verhoogt zijn verzoeken. Hij vraagt ​​de partijen om maatregelen goed te keuren die het beheer van de Italiaanse stranden overlaten aan buitenlandse ondernemers en hij vraagt ​​ook om goedkeuring van een landgoedhervorming die opnieuw een belasting zou invoeren op het eerste persoonlijke onroerend goed.

Met andere woorden, Draghi heeft de partijen gevraagd zichzelf in de voet te schieten. Hij weet dat ze zijn verzoeken waarschijnlijk zullen afwijzen, maar dit is precies wat hij wil. Hij heeft een casus belli nodig om zijn huidige baan op te zeggen en de Italiaanse politiek in een woedende politieke storm achter te laten.

De Italiaanse politiek bevindt zich momenteel in een ongekende fase. Al bijna 80 jaar is het Italiaanse politieke systeem verbonden met de Amerikaanse diepe staat. De soevereiniteit van Italië was beperkt. Telkens wanneer Italiaanse politici de grens van de NAVO wilden overschrijden, werd hun loopbaan brutaal onderbroken.

Het meest flagrante voorbeeld is dat van Aldo Moro, het voormalige Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die halverwege de jaren ’70 door Henry Kissinger werd bedreigd toen de eerste terughoudend was in het volgen van het pad dat door Washington was uitgestippeld.

Moro had een visioen. Hij wilde Italië buiten de NAVO leiden en zich aansluiten bij de niet-gebonden landen. Dat was ondraaglijk voor de Amerikaanse diepe staat.

In 1978 werd Moro ontvoerd en vermoord door de Rode Brigades, een terroristische groepering die zwaar geïnfiltreerd was door Amerikaanse inlichtingendiensten.

Italië had een beperkte perimeter van actie en deze perimeter werd dunner in 1992 toen het hele politieke systeem werd weggevaagd door wat kan worden gedefinieerd als een gerechtelijke gekleurde revolutie.

De magistraten van Milaan openden een onderzoek naar elke politieke partij, maar de Italiaanse Democratische Partij, die al was afgestemd op de Amerikaanse diepe staat, bleef gespaard.

Supranationale machten wilden dat Italië zou toetreden tot de euro en de EU omdat Italië een vitaal land is op het globalistische schaakbord.

Als Italië uit de EU en de euro was gebleven, zou de vooruitgang van de globalisering en de concentratie van de macht in de handen van de internationale financiën eenvoudigweg onmogelijk zijn geweest.

Deze overgang werd bevolen door de diepe staat van Washington, die zich houdt aan de invloed van particuliere globalistische kringen.

Nu leven we echter in een heel andere historische fase. De banden tussen de Amerikaanse en de Italiaanse diepe staat zijn verbroken.

De komst van de regering-Trump heeft het vorige machtsevenwicht volledig verstoord . Amerika gaf zijn dienstbaarheid aan de Nieuwe Wereldorde op en begon de bescherming van nationale belangen voorop te stellen.

Bankenfamilies zoals de Rothschilds en de Rockefellers verloren de leidende natie van het globalisme. Ze verloren de militaire tak van de westerse wereld die werd gebruikt om de naties die aarzelden om hun soevereiniteit op te geven, aan te vallen en te ‘disciplineren’.

De schok weergalmde in de hoogste regionen van de cabal. De regering-Biden heeft deze breuk niet hersteld vanwege de redenen die we eerder hebben genoemd.

Dit is de reden waarom de Italiaanse diepe staat de Amerikaanse diepe staat heeft geholpen bij het proberen om Trump te verdrijven.

Dat deed het met de Spygate-zaak in 2016 , waar de Italiaanse geheime diensten de Amerikaanse inlichtingendienst hielpen bij het opsluiten van Trump.

En dat deed het ook met het Italygate-schandaal in 2020 , waar de Italiaanse politiek een cruciale rol speelde in de verkiezingsfraude tegen Donald Trump.

De Italiaanse diepe staat heeft de Amerikaanse diepe staat op alle mogelijke manieren geholpen, omdat het voortbestaan ​​van de eerste afhangt van die van de laatste.

De mislukking was compleet. De Italiaanse politiek is nu verstoken van de bescherming van haar traditionele referenten.

Na het vertrek van Draghi is een politieke ineenstorting van zijn systeem zeer waarschijnlijk. De partijen zijn verdeeld en ze zijn bereid elkaar de schuld te geven van de ramp die ze het land hebben aangedaan.

Lees verder bij de link

20220601 Over de mythe van een joods-christelijke traditie

van Christiansfortruth.com

De mythe van een ‘joods-christelijke’ traditie

(google translate)

27 mei 2022 Door CFT Team — 34 Reacties (lees die ook!)

We kunnen zien dat het reguliere christendom elke dag meer en meer joods wordt – en die transformatie vordert omdat christenen zijn misleid om te geloven dat het christendom fundamenteel is gebaseerd op “jodendom” en “joodse waarden” – terwijl joden zoiets niet toegeven, en zien het christendom terecht als volledig tegengesteld aan het jodendom. Deze interreligieuze dynamiek is eenrichtingsverkeer – waar christenen compromissen sluiten en toegeven aan elk aspect van hun geloof dat joden als anti-joods beschouwen – wat uiteindelijk alles betekent.

Het volgende essay, “The Myth Of A ‘Judeo-Christian’ Tradition,” werd voor het eerst gepubliceerd in New Dawn Magazine in 1994, maar het is vandaag relevanter dan het bijna 30 jaar geleden was, aangezien we er duidelijk zoveel van kunnen zien tot bloei komen. De directe citaten uit Joodse bronnen bieden op het eerste gezicht onschatbaar bewijs dat christenen inderdaad diep worden misleid – en hoe het jodendom profiteert van deze misleiding.

“De mythe van een ‘joods-christelijke’ traditie”

Dit is een tijdperk waarin nieuws is vervangen door propaganda en onderwijs door hersenspoeling en indoctrinatie. Van de reclame die wordt gebruikt om goederen van slechte kwaliteit te verkopen tot de klassen op scholen die zijn ontworpen om kinderen tot geconditioneerde staatsrobots te maken, de kunst van het overtuigen heeft de eenvoudige deugd van de waarheid verdrongen.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn we van alle kanten gebombardeerd met verwijzingen naar de ‘joods-christelijke religie’ van de westerse wereld en ‘ons joods-christelijke erfgoed’. Zowel kerkleiders als geleerden vertellen ons dat onze samenleving gebaseerd is op een veronderstelde “joods-christelijke traditie”.

Het begrip ‘joods-christelijke religie’ is een onbetwist – bijna heilig – onderdeel van zowel het seculiere als het kerkelijke denken. De Amerikaanse christelijke leider Prof. Franklin H. Littel, een uitgesproken voorstander van de zionistische staat, verklaarde openhartig dat “ christen zijn is joods zijn” en dat het bijgevolg de plicht van een christen was om steun te geven aan het “land Israël”. ” bovenal. Pat Boone, de Noord-Amerikaanse zanger en evangelist, zei dat er twee soorten jodendom zijn, de ene orthodox en de andere christelijk .

Maar zo’n uitgesproken christelijke zionistische kijk is op zijn zachtst gezegd enorm simplistisch en diep a-historisch. Zoals de scherpzinnige joodse schrijver Joshua J. Adler opmerkt: “De verschillen tussen het christendom en het jodendom zijn veel meer dan alleen maar geloven of de messias al is verschenen of nog wordt verwacht, zoals sommigen graag zeggen.”

De opmerkingen van de joodse schrijver dhr. S. Levin kunnen heel goed de behoefte van christenen aan de joods-christelijke mythe verklaren. Levin schrijft in het Israëlische tijdschrift Biblical Polemics en concludeert: “’We aanbidden tenslotte dezelfde God’, zegt de christen altijd tegen de jood en de jood nooit tegen de christen. De jood weet dat hij de Christus-God niet aanbidt, maar de christelijke wees moet de God van Israël aanbidden, en dus rolt zijn standaardgokje gemakkelijk en gedachteloos van zijn lippen. Het is een strikt eenzijdige bevestiging, beperkt tot het maken van een claim op de God van Israël, maar nooit ingeroepen met betrekking tot andere goden. Een christen confronteert een moslim of een hindoe nooit met ‘we aanbidden tenslotte dezelfde God’.”

In 1992 drukten zowel het tijdschrift Newsweek als de krant Israeli Jerusalem Post gelijktijdig uitgebreide artikelen die de wortels van de heilige joods-christelijke huwelijksreis onder de loep namen.

De verklaring onder het Newsweek -artikel luidde: „Politici doen een beroep op een joods-christelijke traditie, maar religieuze geleerden zeggen dat die niet meer bestaat.” Het pull-citaat van het artikel in de Jerusalem Post kondigde aan: “Antisemitisme is een direct gevolg van de leerstellingen van de kerk, die christenen misschien opnieuw moeten onderzoeken”.

„Voor geleerden van de Amerikaanse religie”, zegt Newsweek , „is het idee van een enkele joods-christelijke traditie een mythe die in Amerika is ontstaan ​​en die velen van hen niet langer als geldig beschouwen.” Het citeert de vooraanstaande talmoedgeleerde Jacob Neusner: “Theologisch en historisch gezien bestaat er niet zoiets als de joods-christelijke traditie. Het is een seculiere mythe die de voorkeur geniet van mensen die zelf niet echt gelovig zijn.”

Newsweek citeert autoriteiten die aangeven dat „het idee van een gemeenschappelijke joods-christelijke traditie voor het eerst de kop opstak aan het einde van de 19e eeuw, maar pas in de jaren veertig van de vorige eeuw steun van de bevolking kreeg, als onderdeel van een Amerikaanse reactie op het nazisme . . ’, en concludeert dat ‘Sindsdien zowel joodse als christelijke geleerden zijn gaan inzien dat – los van de geopolitiek – het jodendom en het christendom verschillend zijn, en zelfs rivaliserende religies zijn’.

De Jerusalem Post beschuldigde de christelijke kerk ervan verantwoordelijk te zijn voor de Holocaust. De Frans-joodse geleerde Jules Isaac werd als volgt geciteerd: „Zonder eeuwen van christelijke catechismus, prediking en belediging zouden de Hitleriaanse leringen, propaganda en belediging niet mogelijk zijn geweest.”

“Het probleem”, besluit de Jerusalem Post, “is niet, zoals sommigen beweren, dat bepaalde christelijke leiders zijn afgeweken van de christelijke leringen en zich onchristelijk hebben gedragen; het zijn de leringen zelf die verbogen zijn.”

Joshua Jehouda, een prominente Frans-joodse leider, merkte aan het eind van de jaren vijftig op: “De huidige uitdrukking ‘joods-christelijk’ is een fout die de loop van de universele geschiedenis heeft veranderd door de verwarring die het in de hoofden van de mensen heeft gezaaid, als het daardoor wordt bedoeld om de joodse oorsprong van het christendom te begrijpen. . . Als de term ‘joods-christelijk’ inderdaad wijst op een gemeenschappelijke oorsprong, is het ongetwijfeld een zeer gevaarlijk idee. Het is gebaseerd op een ‘ contradictio in abjecto’ die het pad van de geschiedenis op het verkeerde spoor heeft gezet. Het verbindt in één adem twee ideeën die volkomen onverenigbaar zijn, het probeert aan te tonen dat er geen verschil is tussen dag en nacht of warm en koud of zwart en wit, en introduceert zo een fataal element van verwarring op een basis waarop sommigen, niettemin , proberen een beschaving op te bouwen.” ( L’Antisemitisme Miroir du Monde pp. 135-6).

Wat is de waarheid?

Zit er dan enige waarheid in deze term, “joods-christelijk”? Is het christendom afgeleid van het jodendom? Heeft het christendom iets gemeen met het jodendom?

Als we de laatste tweeduizend jaar van de westerse christelijke geschiedenis bekijken, is er werkelijk geen bewijs van een joods-christelijke traditie en dit is niet aan de aandacht van eerlijke christelijke en joodse commentatoren ontsnapt.

De joodse geleerde dr. Joseph Klausner bracht in zijn boek Jezus van Nazareth het joodse standpunt tot uitdrukking dat “er iets was dat in strijd was met de wereldbeschouwing van Israël” in de leer van Christus, “een nieuwe leer die zo onverenigbaar is met de geest van het jodendom”, die “binnen het zijn de kiemen waaruit zich in de loop van de tijd een niet-joodse en zelfs anti-joodse leer zou kunnen en moeten ontwikkelen.”

Dr. Klausner citeert de vooraanstaande christelijke theoloog, Adolf Harnack, die in zijn laatste werk de hypothese van de joodse oorsprong van de leer van Christus verwierp: “Vrijwel elk woord dat hij leerde, is gemaakt om van permanent en universeel humanitair belang te zijn. De Messiaanse kenmerken worden volledig afgeschaft en er wordt vrijwel geen belang gehecht aan het jodendom in zijn hoedanigheid van Jezus’ omgeving.”

Gershon Mamlak, een bekroonde joodse zionistische intellectueel, beweerde onlangs dat de “Jezus-traditie” in wezen de ultieme uitbreiding is van het oude Griekse Hellenisme en in direct conflict staat met de “rol van het uitverkoren volk” van het jodendom.

Dr. Mamlak, die schrijft in Midstream , het tijdschrift van de Theodor Herzl Foundation over joods denken, stelt dat de heersende theorie dat het christendom zijn oorsprong vindt in het spirituele rijk van het jodendom “verankerd is in een tweevoudige misvatting: 1) de uniciteit van het jodendom is beperkt tot zijn monotheïstische God-concept; 2) de ‘scheiding van wegen’ tussen de coterie van Jezus en het jodendom wordt gezien als het resultaat van de aanpassing van de eerstgenoemden aan de doctrines van de christologie.”

De eerste misvatting betekent: “Wanneer de affiniteit van de Jezus-coterie met het jodendom wordt beoordeeld door een gemeenschappelijk geloof in de Ene, gescheiden van de plicht van de gelovige om de Wet van de Ene uit te voeren en de Uitverkoren Natie van Israël te erkennen als Zijn instrument-geloof in de Ene wordt anti-judaïsme bij uitstek!”

Volgens Gershon Mamlak: “Het conflict tussen het jodendom en de Jezus-traditie gaat verder dan de grenzen van de theologie. [De Jezus-traditie] was de kosmopolitische verzaking van het nationale fenomeen in het algemeen en extreme vijandigheid jegens Israëls idee van een uitverkoren natie als het goddelijke instrument voor de vervolmaking van de wereld.”

Blijkbaar heeft het concept van een gemeenschappelijke joods-christelijke traditie meer te maken met de politiek van na 1945 en een zekere mate van ‘public relations’ dan met de historische en bijbelse realiteit. Niettemin is een aantal moderne christelijke polemisten erin geslaagd om bepaalde nieuwtestamentische verzen te laten rusten in de drang om een ​​schriftuurlijke basis aan hun betoog te geven.

Verwarring over de oorsprong van het rabbijnse jodendom en christendom is de wortel van de joods-christelijke mythe.

Bijbelgeleerden Robert en Mary Coote laten in hun boek Power, Politics and the Making of the Bible duidelijk zien dat het christendom geen opgelapt jodendom is, en evenmin is het rabbijnse jodendom automatisch synoniem met de religie van Mozes en de oude Hebreeën.

De Cootes’ illustreren het religieuze klimaat in Judea twee millennia geleden: “De culten, gebruiken en geschriften van beide groepen, rabbijnen en bisschoppen, verschilden van die van de tempel; daarom reserveren we de termen jood, joods en jodendom voor de rabbijnen en degenen onder hun heerschappij en gebruiken we, in tegenstelling tot de gewoonte, Judes als de gemeenschappelijke bron van het jodendom en het christendom …”

“Ondanks de ogenschijnlijke versmelting van Judese en Jood, zelfs in bepaalde passages in het Nieuwe Testament en door de rabbijnen die in de derde eeuw heersers over Palestina werden en meer Hebreeuws en Aramees dan Grieks bleven gebruiken, waren de wortels van het christendom niet joods. Het christendom kwam niet voort uit het jodendom van de farizeeën, maar kwam als het jodendom voort uit het bredere Judese milieu van de eerste eeuw. Zowel christenen als joden stammen af ​​van het jodendom van vóór de jaren 70 als erfgenamen van groepen die de rol van primaire bewakers of vertolkers van de Schrift op zich zouden nemen naarmate ze zich op parallelle sporen in relatie tot elkaar ontwikkelden. ( Macht, politiek en het maken van de Bijbel ).

De weinige nieuwtestamentische ‘bewijsteksten’ die door christelijke zionisten en seculiere voorstanders van de moderne joods-christelijke mythe worden gebruikt, zijn het product van slechte vertaling. Messiaans-joodse schrijver Malcolm Lowe in zijn artikel “Who Are the Ioudaioi?” concludeert, net als Robert en Mary Coote, dat het Griekse woord “Ioudaioi” in het Nieuwe Testament moet worden vertaald als “Judeeërs”, in plaats van het meer gebruikelijke “Joden”. De Israëlische geleerde David Stern kwam ook tot dezelfde conclusie bij het vertalen van het Joodse Nieuwe Testament.

Weinig christenen zijn zich ervan bewust dat de vertalers van de Schrift het woord “jood” vaak verkeerd hebben vertaald uit woorden als “Ioudaioi” (betekenis van, of behorend tot: als geografisch gebied, Judees). Het woord Judees, in het Nieuwe Testament verkeerd vertaald als ‘jood’, heeft nooit een geldige religieuze connotatie gehad, maar werd eenvoudigweg gebruikt om leden van de inheemse bevolking van het geografische gebied dat bekend staat als Judea te identificeren.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat in de Schrift de termen “Israël”, “Juda” en “Jood” niet synoniem zijn, en evenmin is het huis van Israël synoniem met het huis van Juda. De loop van de geschiedenis loopt sterk uiteen voor de volkeren die op de juiste manier onder elk van deze titels zijn ingedeeld. Dienovereenkomstig zegt de gezaghebbende Joodse Almanak uit 1980 : “Strikt genomen is het onjuist om een ​​oude Israëliet een Jood te noemen of een hedendaagse Jood een Israëliet of een Hebreeër te noemen.”

Een schrijver voor The Dearborn Independent , gepubliceerd in Michigan in 1922, vatte het probleem als volgt samen: “De preekstoel heeft ook de missie om de kerk te bevrijden van de dwaling dat Juda en Israël synoniem zijn. De lezing van de Schrift die de stam Juda met Israël verwart, en die elke vermelding van Israël interpreteert als een aanduiding van de Joden, ligt aan de basis van meer dan de helft van de verwarring en verdeeldheid die in christelijke leerstellige verklaringen te vinden is.”

Jezus Christus en de Farizeeën

De nieuwtestamentische evangeliën onthullen een intens conflict tussen Jezus en de Farizeeën, een van de twee belangrijkste Judese religieuze sekten (zie Matteüs hoofdstuk 3, vers 7; Matteüs hoofdstuk 5, vers 20; Matteüs hoofdstuk 23, vers 13-15, 23-29 ; Marcus hoofdstuk 8, vers 15; Lukas hoofdstuk 11, vers 39). Veel van deze controverse was gericht op wat later het fundament en de hoogste autoriteit van het jodendom zou worden, de Talmoed. In de tijd van Jezus Christus droeg dit de naam ‘De traditie van de ouderlingen’ (zie Matteüs hoofdstuk 15, verzen 1-9).

De Judese historicus Josephus schreef: „Wat ik nu wil uitleggen, is dat de Farizeeën het volk een groot aantal vieringen hebben gehouden door de opvolging van hun vaderen, die niet in de wetten van Mozes zijn geschreven . . .”

Hoewel de Farizeeën de wetten van Mozes erkenden, beweerden ze ook dat er een grote hoeveelheid mondelinge overleveringen was die op zijn minst evenveel gezag had als de geschreven wet – en velen beweerden dat de overlevering meer gezag had. Volgens hun traditie beloofden ze de Wet uit te leggen en uit te werken. Dit was de “traditie van de ouderlingen”, waaraan later de naam Talmoed werd gegeven. Het begon in Babylon, tijdens de Babylonische ballingschap van het volk van Juda, waar het zich ontwikkelde in de vorm van de commentaren van verschillende rabbijnen, die zich ertoe verbonden de Wet uit te leggen en toe te passen. Dit was de basis van het rabbijnse jodendom.

Dit jodendom was heel anders dan de religie van de oude Israëlieten. Wijlen rabbijn Stephen S. Wise, die de opperrabbijn van de Verenigde Staten was, drukte dit overtuigend uit toen hij zei: “De terugkeer uit Babylon en de goedkeuring van de Babylonische talmoed markeert het einde van het Hebreeuws en het begin van het jodendom .” De Joodse Encyclopedie vertelt ons dat de Talmoed eigenlijk “het product is van de Palestijnse en Babylonische scholen” en in het algemeen wordt aangeduid als “de Babylonische Talmoed”.

Dr. Boaz Cohen stelt in Everyman’s Talmoed dat de Talmoed het werk is van “talloze Joodse geleerden over een periode van ongeveer 700 jaar, ruwweg gesproken, tussen 200 [BC] en 500 [AD].”

Rabbi Louis Finkelstein zegt in Deel 1 van The Farizeeën, de sociologische achtergrond van hun geloof : “Pharisaïsme werd talmoedisme, talmoedisme werd middeleeuws rabbinisme en middeleeuws rabbinisme werd modern rabbinisme. Maar tijdens deze naamsveranderingen, onvermijdelijke aanpassing van gewoontes en aanpassing van de wet, blijft de geest van de oude Farizeeër onveranderd bestaan.”

Volgens The Universal Jewish Encyclopedia , Vol. VIII, (1942) p.474: “De joodse religie zoals die nu is, volgt door alle eeuwen heen haar afstamming, zonder onderbreking, van de Farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uitdrukking in een literatuur van enorme omvang, waarvan er nog heel veel bestaat. De Talmoed is het grootste en belangrijkste lid van die literatuur.”

Moshe Menuhim legt uit dat de Babylonische Talmoed alle wetten en legendes belichaamde, alle geschiedenis en ‘wetenschap’, alle theologie en folklore, van alle voorbije eeuwen in het Joodse leven – een monumentaal werk van consolidatie. In de Talmoed hebben joodse geleerdheid en idealisme door de eeuwen heen hun exclusieve uitlaatklep en preoccupatie gevonden, helemaal tot aan het tijdperk van de Verlichting. Het werd de belangrijkste gids voor het leven en het object van studie, en het gaf het jodendom eenheid, samenhang en veerkracht gedurende de donkere middeleeuwen.

De Talmoed, meer dan enige andere literatuur, definieerde het jodendom zo dat Rabbi Ben Zion Bokser toegaf: “Het jodendom is niet de religie van de Bijbel.” ( Judaism and the Christian Predicament , 1966, p.159) Het is de Talmoed die het leven en de geest van het Joodse volk leidt.

“De Talmoed is tot op de dag van vandaag het circulerende hart van de Joodse religie. Welke wetten, gewoonten of ceremonies we [Joden] ook in acht nemen – of we nu orthodox, conservatief, reformator of alleen krampachtige sentimentalisten zijn – we volgen de Talmoed. Het is onze gewoonte.” ( Een geschiedenis van de joden, Solomon Grayzel).

Zowel joodse als christelijke geleerden zijn het erover eens dat het de flagrante afwijzing van Jezus Christus van deze “traditie van de ouderlingen” was en zijn openlijke confrontatie met de machtige Farizeeën die het klimaat creëerden dat leidde tot zijn dood. Historisch gezien voerden christelijke denkers aan dat de Talmoed rechtstreeks verantwoordelijk was voor de afwijzing van Christus.

Volgens hen verblindden deze “tradities” de ogen van de mensen voor een echt begrip van de profetieën die betrekking hadden op de komst van de Messias.

Christendom definiëren

Als, zoals we hebben gezien, de Farizeeën en de Talmoed het jodendom voor altijd hebben gedefinieerd, dan helpen de geschriften van de post-apostolische christelijke kerkleiders ons zeker om de relatie van het vroegchristelijke geloof tot zowel het heidendom als het jodendom te begrijpen.

Justinus de Martelaar (circa 100-165 n.Chr.) was inderdaad de vroegste en belangrijkste van deze post-apostolische kerkapologeten. In de theologische voetsporen van Paulus, die leerde dat het evangelie de vervulling was van Mozes en de profeten, betoogde Justin dat het evangelie vanaf het begin in de geest van God was en dat het aan Abraham en de rechtvaardige patriarchen werd gegeven lang voordat het jodendom bestond . Dit is in overeenstemming met de evangelieleer dat de Hebreeuwse Geschriften hun ‘bloei’ vinden in het leven, het doel en de prestaties van Jezus de Christus.

Vandaar dat de christengelovigen van oudsher het Oude Testament door het Nieuwe Testament hebben begrepen.

In zijn Dialoog met Trypho probeert Justin een Jood te overtuigen van de waarheid van het christendom. In tegenstelling tot de andere apologeten richt hij zich vooral op de aard en betekenis van Christus. Christus was de Logos die de Griekse filosofen inspireerde en is in alle mensen aanwezig als de Logos spermatikos (rudimentaire rede of woord). Door Hem waren de beste filosofen in staat belangrijke theologische en filosofische werken te produceren. Hun ideeën zouden net zo goed als bakens van waarheid kunnen dienen als de geïnspireerde geschriften van de oudtestamentische Hebreeën. Degenen die volgens de Logos leefden, zelfs vóór Christus, waren christenen. In het Oude Testament was het de Logos die als God werd geopenbaard, omdat de transcendente hemelse Vader op die manier niet tot de mens kon spreken.

Justin schreef in Excuses :

“We hebben geleerd dat Christus de eerstgeborene van God is, en we hebben hierboven verklaard dat Hij het Woord [of de rede] is waarvan de hele mensheid deel heeft. Degenen die redelijk [met het Woord] leefden, zijn christenen, ook al worden ze atheïsten genoemd. Bijvoorbeeld: onder de Grieken, Socrates, Heraclitus en mensen zoals zij; onder de barbaren [niet-Grieken], Abraham . . . en vele anderen wiens daden en namen we nu weigeren te vertellen, omdat we weten dat het vervelend zou zijn.”

Het christendom, gezien door de geschriften van Justinus de Martelaar, krijgt een ‘kosmische’ breedte:

„Ik roem en streef er met al mijn kracht naar om een ​​christen te worden . . . Wat er ook door een man terecht is gezegd, het behoort ons christenen toe. Want naast God aanbidden en hebben we het Woord lief, dat van de ongeboren en onuitsprekelijke God is, aangezien Hij ook mens is geworden ter wille van ons, opdat Hij door te delen in ons lijden ook ons ​​genezing zou brengen. Want al die schrijvers waren in staat de werkelijkheid duister te zien, door het zaad van het geïmplanteerde Woord in hen.” (2 Excuses ).

Jezus Christus was gekomen, betoogde Justinus, om de ware religie te herstellen en de hypocrisie van de religie van Judea aan de kaak te stellen. Voor die misdaad was Jezus gekruisigd. Bijgevolg is het christendom geen vorm van jodendom of eenvoudig vervulde joodse profetieën, maar ‘de ware filosofie’.

Justinus’ christendom kon uiteindelijk worden teruggebracht tot drie hoofdprincipes: (1) aanbidding van God, meestal door persoonlijk gebed en communicatie van het zijn; (2) geloof in een leven na de dood met beloningen en straffen voor je daden in deze wereld; en (3) het belang van een deugdzaam leven in navolging van Christus en in gehoorzaamheid aan zijn geboden.

De Romeinen vermoordden Justin vanwege zijn religie. Hij was ooit bekend als Justinus de Martelaar, en niet als St. Justin. Zijn werken definieerden het christendom als een culminerende religie en een ‘universeel’ geloof waarin de essentiële en eeuwige waarheid van de voorchristelijke religieuze traditie is opgenomen. Het christendom was de herformulering van een zeer oude doctrine die het Oude Testament en de grote waarheden van de Ouden omvatte. Twee eeuwen later verduidelijkte Augustinus het christelijk geloof opnieuw in deze termen toen hij schreef:

“Dat wat nu de christelijke religie wordt genoemd, bestond onder de Ouden en heeft nooit bestaan ​​vanaf het planten van het menselijk ras totdat Christus in het vlees kwam, op welk moment de ware religie die al bestond Christendom begon te worden genoemd.”

Justinus toonde niet alleen aan dat Christus het hoogtepunt en de voltooiing is van alle gedeeltelijke kennis van de waarheid in de Griekse filosofie, Hij is ook het hoogtepunt van de geschiedenis van het oude Israël. Volgens Justinus Jezus Christus is Israël en door Hem draagt ​​de kerk nu de naam Israël.

Dit wil dus zeggen dat de centrale boodschap van het Oude Testament in het Nieuwe Testament is vervuld. Het moet duidelijk zijn dat dit de positie van de christenheid was gedurende ten minste 1900 jaar. Het was niet alleen de positie van Justinus de Martelaar, maar ook van zulke trouwe heiligen als Irenaeus en Hippolytus; een positie omarmd door Maarten Luther en Johannes Calvijn, de twee torenhoge figuren van de protestantse Reformatie.

Hier hebben we niet alleen een duidelijke scheiding tussen christendom en jodendom, maar ook een directe uitdaging voor het kerndogma van het jodendom van een uitverkoren natie. Een punt dat Joodse schrijvers niet zijn vergeten.

We lezen in de zionistische auteur Uri Zimmer’s Torah-Judaism and the State of Israel : “Het Joodse volk, Rabbi Judah Halevy (de beroemde middeleeuwse dichter en filosoof) legt uit in zijn ‘Kuzari’, vormt een aparte entiteit, een soort die uniek is in de schepping, verschilt van naties op dezelfde manier als de mens verschilt van het beest of het beest van de plant. . . hoewel Joden fysiek gelijk zijn aan alle andere mensen, zijn ze toch begiftigd met een ’tweede ziel’ die hen tot een aparte soort maakt.”

fraude

Van oudsher waren Joodse geleerden, zoals we hebben aangetoond, zeer kritisch over de joods-christelijke mythe. Er zijn vele anderen, onder invloed van het modernisme en het seculiere zionisme, die er wel enig voordeel in zien.

Rabbi Martin Siegel, die een Messiaanse ijver weerspiegelt, werd geciteerd in de uitgave van New York Magazine van 18 januari 1972 , die verklaarde: “Ik wijd mijn lezing in dit seminarie aan een bespreking van de mogelijkheid dat we nu een Joodse eeuw binnengaan, een tijd van wanneer de geest van de gemeenschap, de niet-ideologische mix van het emotionele en rationele en het verzet tegen categorieën en vormen door de krachten van anti-nationalisme zullen ontstaan ​​om ons een nieuw soort samenleving te bieden. Ik noem dit proces de judaïsering van het christendom omdat het christendom het voertuig zal zijn waardoor deze samenleving joods wordt .”

Terwijl het historische christendom uitzag naar de uiteindelijke triomf van het Koninkrijk van God over de hele aarde, is volgens de zionistische leiders het Talmoedische jodendom ijverig in de “drang om de aardse habitat van de mens te perfectioneren” (Gershon Mamlak, Midstream , januari 1989, p. 31).

Dr. Mamlak geeft toe dat “veel Joden de gelederen van de verschillende revolutionaire bewegingen hebben vervuld” (op. cit., p.32) om aan deze drang te voldoen. [Maar wie kan het eens worden over de voorwaarden van het sociaal contract? Waren de zionistische Irgun- en Stern-bendes die de Palestijnse Arabieren terroriseerden en afslachten in de campagne om de Israëlische staat te stichten, een lichtend voorbeeld voor jonge Joden? Hoe zit het met de immoraliteit van “het doel heiligt de middelen”?]

Rabbi Michael Higger, een vermaard Talmoedgeleerde, bespreekt in zijn boek The Jewish Utopia de omvorming van de wereld tot een Joods Eden. De overwinning van deze utopie is onverbiddelijk verbonden met de komst van de Joodse Messias.

„En het Messiaanse tijdperk”, betoogt de welbespraakte joodse zionistische schrijver Leon Simon, „betekent voor de jood niet alleen de vestiging van vrede op aarde en goede wil jegens de mensen, maar de universele erkenning van de jood en zijn God. . . Want het jodendom heeft geen boodschap van verlossing voor de individuele ziel, zoals het christendom; al zijn ideeën zijn verbonden met het bestaan ​​van de Joodse natie.” ( Studies in Joods Nationalisme ).

Gedreven door politieke agenda’s begonnen compromitterende joden en compromitterende christenen pas in deze eeuw de tot dan toe ongehoorde doctrine te verspreiden dat het christendom voortkwam uit het jodendom en dat de twee een gemeenschappelijk wereldbeeld delen.

Dr. Gordon Ginn, een Amerikaanse christelijke geleerde, maakte een zeer valide punt toen hij opmerkte: “Het is inderdaad zeer interessant dat zowel rabbijnen als joodse geleerden zoals Mamlak en White het eens zijn met het orthodoxe, historische christendom dat ‘joods-christelijke ‘ is een contradictio in terminis, ook al moet die waarheid nog worden ontdekt door hedendaagse evangelische en fundamentalistische christenen” ( Smyrna , augustus 1993).

Christendom en jodendom zijn twee verschillende religieuze erfenissen, ondanks alle oppervlakkige pogingen van moderne geleerden om een ​​naïef ‘joods-christendom’ te creëren. De term ‘joods-christelijk’ is een ondeugende verkeerde benaming zonder historische of schriftuurlijke geldigheid.

De religies van de wereld zijn het product van progressieve openbaringen aan een diverse mensheid, waarbij ze afzonderlijk de grote metafysische realiteiten van het leven tot uitdrukking brengen. Pogingen om deze unieke, oude en goddelijk ingestelde patronen te vervormen of te elimineren, door middel van niet-goddelijke syncretisme en politiek gemotiveerde brouwsels, zijn zowel anti-traditioneel als echt duivels.

Een beroep doen op een niet-bestaande historische eenheid en oproepen tot een banale, modernistische theologie doen niets voor religieus begrip en wederzijds respect. “Joods-christendom” moet worden gezien voor wat het is: alweer een seculiere twintigste-eeuwse fraude, gefabriceerd voor enge politieke doeleinden, die uiterst respectloos is jegens alle ware gelovigen.

Elke fundamentele eenheid die tussen wereldreligies bestaat, kan niet worden gewaardeerd door onwetende en seculiere geleerdheid, maar alleen door kennis van de grote oorspronkelijke en universele waarheden.

Zoals Luc Benoist treffend schreef: “Onze tijd zoekt een universeel begrip dat mensen met visie al kunnen voorzien en dat het verlangen is van alle grote zielen. Er is voldoende bewijs dat de economische problemen van de wereld kunnen worden opgelost zonder dat de verschillende religies hun unieke spirituele inzichten hoeven op te geven; broederlijke overeenstemming verhindert immers niet de individuele groei van elk lid van het gezin, lichamelijk gescheiden, maar verenigd in hart en geest.” ( Het esoterische pad ).