Maand: december 2021

20211222 Over het feest van het Licht

Op de VU (!) werd het vrije lichtjesfeest gevierd. Hoe ver is het Christendom afgedwaald van de boodschap van de komst van Jezus en het waarom van Zijn komst. We leven volop in de tijd van de grote afval maar de mensen zijn ziende blind en horende doof.

“Woke” wint overal aan terrein en de aanval op het Christendom en de Christelijke wereld zet verder door met weer een harde lockdown vlak voor het kerstfeest. Toch kunnen mensen ook in kleine groepen warmte en liefde bij elkaar zoeken.

We moeten beseffen wat er aan de hand is: een strijd tussen goed en kwaad, een strijd van lucifer tegen God. God heeft hem beperkt tijd gegeven en die raakt nu op. We leven in de eindtijd of je dat nu wilt geloven of niet.

Misschien worden deze kerstdagen de laatste om te overdenken wat de Geboorte inhield en waarom dit zo moest gebeuren.

1 Johannes Hoofdstuk 4 (KBS)

HIER SCHEIDEN ZICH DE GEESTEN

1Vrienden, vertrouwt niet elke geest. onderzoekt de geesten, of ze wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. 2Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God; 3maar iedere geest, die Jezus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke ‘antichrist’. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al. 4Kinderen, gij hoort bij God, en gij zijt sterker dan de leugenprofeten, want Hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. 5Zij horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. 6Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent luistert naar ons. Wie niet van God is weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden wij de geest der waarheid van de geest der dwaling.

NOGMAALS DE LIEFDE

7Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. 8De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. 9En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. 10Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. 11Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. 12Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. 14En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. 15Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. 16Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 17Onze liefde is volmaakt, als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven volgens het voorbeeld van Christus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. 18De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf en wie vreest is niet volgroeid in de liefde. 19Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. 20Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien. 21Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen: wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben.

Efeze Hoofdstuk 5 (KBS)

1Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past. 2Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur.

LEVEN IN HET LICHT

3Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Heiligen betaamt dit niet. 4Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging. 5Beseft het goed: geen ontuchtige of onreine of gierige – wat hetzelfde is als een afgodendienaar – heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. 6Laat niemand u met loze woorden misleiden: om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. 7Doet niet met hen mee. 8Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht, 9en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. 10Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. 11Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. 12Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. 13Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. 14En alles wat verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen.’ 15Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. 16Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. 17Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. 18Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. 19Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 20Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’

Mattheüs 1:21

20211222 Over de herders in het veld

Via wjongman

DIE HERDERS WISTEN PRECIES WAT HEN TE WACHTEN STOND TOEN DE ENGEL ZEI DAT HET KINDJE JEZUS IN DOEKEN GEWIKKELD IN DE KRIBBE VAN HET LAM LAG

Migdal Eder komt voor het eerst voor in Genesis 35:21 en het is een toren even ten noorden van de stad van David in Bethlehem, en het is de plaats waar Jakob Rachel begroef nadat zij bevallen was van Benjamin. In zijn vroegste dagen was de toren van Migdal Eder een militair bouwwerk, in latere jaren werd het de Toren van de Kudde, waar de Levitische herders de offerlammeren inspecteerden. Als je in de bijbel gelooft, weet je al waar ik heen wil, maar blijf bij me, het wordt waanzinnig goed. Migdal Eder is de plaats waar de lammeren in doeken werden gewikkeld om te worden gekeurd voor het offeren in de Tempel in Jeruzalem. Nu, terug naar Rachel en Benjamin.

door Geoffrey Grider – 14 december 2021

De engel van de Heer leidt de herders naar de plek waar zij lammetjes offerden om een jongetje te zien, gewikkeld in de doeken van het lam, dat ter inspectie wordt aangeboden in de stenen kribbe, Migdal Eder.

Vergeet alles wat je is verteld over het kindje Jezus dat in een kribbe ligt die eruit ziet als een zachte en knusse hooibaal, want de kribbe waarin hij was gewikkeld was in werkelijkheid een stenen voederbak, en die stond in een plaats genaamd Migdal Eder buiten Bethlehem. Ik zal u zo dadelijk laten zien hoe de woorden “migdal eder” in uw Staten Bijbel voorkomen, en gelooft u mij als ik zeg dat het een hele openbaring zal zijn.

“En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem.” Micha 4:8 (St.vert.)

Migdal Eder komt voor het eerst voor in Genesis 35:21 en het is een toren even ten noorden van de stad van David in Bethlehem, en het is de plaats waar Jakob Rachel begroef nadat zij Benjamin had gebaard. In zijn vroegste dagen was de toren van Migdal Eder een militair bouwwerk, in latere jaren werd het de Toren van de Kudde (Strong’s H4029) waar de Levitische herders de offerlammeren inspecteerden. Als je een bijbelgelovige bent, weet je al waar ik heen wil, maar blijf bij me, het wordt veel beter. Migdal Eder is de plaats waar de smetteloze lammeren in doeken werden gewikkeld om te worden gekeurd voor het offer in de Tempel in Jeruzalem. Geïnspecteerd door herders. Nu, terug naar Rachel en Benjamin.

“Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en [een] [iegelijk] was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.” Jesaja 53:3-5 (St.vert.)

Toen Rachel op sterven lag, wenste zij dat haar zoon Benjamin Benoni zou heten, wat ‘zoon van mijn smart’ betekent, maar Jakob wilde dat zijn naam Benjamin zou heten, wat ‘zoon van de rechterhand’ betekent, klinkt dat als iets wat je uit de Schrift kent? Zegt Jesaja 53:3 niet dat Jezus een “man van smarten” was en zegt Efeziërs 1:20 ons niet dat Hij nu gezeten is aan de “rechterhand” van God? (Misschien moet u even pauzeren en bidden over wat u zojuist hebt gelezen.) Dit is het fundamentele begin van Migdal Eder volgens uw Staten Bijbel, en niet volgens mythe, legende of traditie.

Maar het wordt nog beter.

“[Als] dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.” Jesaja 53:7 (St.vert.)

Wat de geboorte van het kindje Jezus betreft, zien we in Lukas 2:7 dat Hij in een kribbe werd gelegd, een stenen bouwsel dat Levitische herders gewoonlijk gebruikten om het offerlam te inspecteren. Ziet u, Maria en Jozef werden niet naar een hotel uit de eerste eeuw gestuurd, en ze werden ook niet zomaar naar een schuur gestuurd, nee, de enige plaats waar plek was, was de plaats waar lammeren werden geofferd. Migdal Eder. En die doeken? Die waren voor de lammeren, om te voorkomen dat ze gekneusd zouden worden, zodat ze “zonder vlek” geofferd konden worden, volgens de wet. Het toeval wil dat Jezus het lam is ‘zonder vlek en smet’ in 1 Petrus 1:19.

Laten we nu die herders op de heuvel bezoeken die nacht.

“De volgende dag ziet Johannes Jezus tot zich komen en zegt: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” Johannes 1:29 (KJB)

De engel van de Heer had aan iedereen kunnen verschijnen, en toch verscheen hij aan een groep mensen met zeer gespecialiseerde vaardigheden, herders die waren opgeleid in het offeren van smetteloze lammeren in de stenen kribbe van Migdal Eder. De engel zei: “En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het kind vinden, gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe.” Ik kan nauwelijks mijn tranen bedwingen terwijl ik dit schrijf, het is zo krachtig, ben je je bewust van wat hier gebeurt? De engel van de Heer leidt de herders naar de plaats waar zij lammetjes inspecteerden, om daar een jongetje te zien, gewikkeld in de doeken van het lam, dat ter keuring wordt aangeboden in de stenen kribbe, loof God! Zo zou uw kersttafereel eruit moeten zien, volgens uw Bijbel.

“De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.” Spreuken 18:10 (St.vert.)

De Bijbel vertelt ons dat de “naam van de HEERE” een “sterke toren” is, waarbij precies hetzelfde woord “migdal” wordt gebruikt in de buurt van de eigenlijke toren waar Benjamin werd geboren. Het woord ‘migdal’ duikt weer op in Nehemia 3:1, en verbindt het met de ‘schapenpoort’ waar de offerlammeren door de Levitische herders naar de Tempel in Jeruzalem zouden worden geleid vanaf de toren van de kudde.

“En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.” Lucas 2:15-18 (St.vert.)

Wanneer Jezus in de Schrift een lam wordt genoemd, dan is dat helemaal niet poëtisch, maar letterlijk. Jezus werd geboren in Migdal Eder, gewikkeld in dezelfde doeken die voor lammeren worden gebruikt, en in de stenen kribbe gelegd om door de Levitische herders ter inspectie te worden aangeboden. Daarom riep de engel van de Heer herders, om de baby Jezus te inspecteren volgens de Wet van Mozes. Hoe weet ik dat Jezus in Migdal Eder is geboren? Omdat Micha ons dat vertelt.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, is er nog dit, het vers dat alles samenbindt. In Micha 5:2 lezen we dit:

“En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”

Er is dat grappige woordje ‘Efratha’, ooit opgezocht wat het betekent? Het betekent de ‘plaats waar Rachel stierf’, wat ook de plaats is waar Benjamin werd geboren, bij de toren van Migdal Eder. Micha vertelt je dat de Verlosser, Jezus, zou worden geboren op de plaats waar Benjamin werd geboren, in Migdal Eder. Ik dank de Heer dat Hij dit alles aan mij heeft laten zien toen ik het vanmiddag bestudeerde, en ik hoop van harte dat dit tot zegen voor u zal zijn. Alles wat hier is opgesomd kan, met een beetje studie van 2 Timoteüs 2:15, gevonden worden binnen de bladzijden van uw Bijbel. De werken van Josephus en de rabbinale traditie zijn niet nodig.

Bron: Those Shepherds Knew Exactly What To Expect When The Angel Said The Baby Jesus Was Wrapped In Swaddling Clothes And Lying In The Lamb’s Manger • Now The End Begins

20211222 Over de Ezechiël verklaring

Via Veren Of LoodNieuws

‘Nee’ tegen vaccinatieplicht en QR-samenleving – Abraham Kuyper spreekt opnieuw

DOOR DICK KRAAIJ · 22 DECEMBER 2021

Een overwegend christelijke groep die zich ‘Wachters in Nederland’ noemt, is een petitie begonnen tegen een vaccinatieplicht in Nederland en de controlemaatschappij, die steeds een (akeliger) gezicht krijgt.

Deze “Ezechiël-verklaring” kan online worden ondertekend via het platform petities.com. Rien Verbeek is een van de initiatiefnemers; hij is van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Lelystad. Verbeek meent dat hij “op grond van Gods Woord een appèl moet doen om te stoppen met de vaccinatiepaspoorten en de tweedeling die dat veroorzaakt in de maatschappij. Het gaat mij aan het hart en maakt mij verdrietig.”

Opvallend is de vrij uitgebreide verwijzing naar de bekende gereformeerde voorman en grondlegger van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) Abraham Kuyper. Kuyper staat bekend als emancipator van de “kleine luyden” en was een man met uitgesproken opvattingen. In de tegenwoordige tijd is hij nogal eens geframed als een populist avant la lettre. (Zullen we dat dan maar accepteren als een geuzennaam…? Maar dan ook Jan Paternotte van D66 en Hugo de Jonge nog grotere populisten noemen?) Het partijbureau van het huidige CDA is gevestigd aan de Abraham Kuyperstraat in Den Haag.

De Ezechiël-verklaring dankt haar naam aan het bijbelboek Ezechiël, hoofdstuk 3 vers 17 [1] en leidt zichzelf als volgt in:

[Wij zijn] niet de eerste generatie die wordt geconfronteerd met de kwestie van ‘vaccinatiepaspoort’. De christelijke theoloog en voormalige minister-president van Nederland Abraham Kuyper schreef in 1880 [dat hij] zich bewust [was] van de uitdagingen die een pokkenepidemie voor de samenleving met zich meebracht

En toch was hij fel gekant tegen een algemene vaccinatieplicht. Waarom?

Ook onze artsen kunnen zich vergissen en de overheid mag nimmer een bepaald soort van geneeskundige zienswijzen stempelen als orthodox, en dus bindend. Buitendien, dwang kan nooit gerechtvaardigd zijn eer er ziekte is; en mag derhalve nimmer profylactisch (preventief, uit voorzorg) werken.

Kuyper, aldus de Ezechiël-verklaring, “begreep blijkbaar dat een ‘vaccinatiepaspoort’ een middel zou zijn erger dan de kwaal — door (ook toen al) “de onderdrukkende controle over het leven van mensen”. Volgens de opstellers van de petitie werkt de overheid, bedoeld of onbedoeld, aan de opbouw van “een onethische samenleving met twee niveaus”. Het lijkt de kern van de zaak, of men nu op het kerkelijk erf staat, of daarbuiten. Vaccinatiedwang is een no-go.

Terwijl sommige mensen de vaccinatie met dank zullen nemen, kunnen anderen goede en geïnformeerde redenen hebben om deze niet te nemen.

De Ezechiël-verklaring noemt verder een aantal van deze ‘goede redenen’. De petitietekst citeert demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, uit de persconferentie van 8 maart 2021:

Nee, nee, ik heb helemaal geen begrip voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Nul begrip, nul begrip. Maar (…) vaccinatie is altijd een eigen keuze. Het is echt een eigen keuze of je je wil laten vaccineren. Maar als je het mij vraagt…

Suggestief, dreigend taalgebruik, voorsorterend op. Kijken hoever je kunt gaan. Kenmerkend voor de ware populist. Een gevaarlijke in dit geval. Volgens de Ezechiël-verklaring worden er nogal wat essentiële feiten weggehouden uit de belangrijkste media en zelfs uit overheidsvoorlichting. De petitie ziet in geen of in elk geval te weinig aandacht voor:

het belang en rol van natuurlijke immuniteit, dat het nemen van een vaccin onnodig of minder dringend maakt

aantal en aard van bijwerkingen van de vaccins, toen en nu (tegen pokken, tegen COVID-19), waarvan een aanzienlijk deel onder de pet lijkt te moeten worden gehouden

natuurlijke besmetting, die een “langdurigere en sterkere bescherming” zou geven

serologische tests en het ontbreken van erkenning van een goede uitslag (immuniteit) daarvan

de nadelige effecten van lockdowns – in rond Nederlands: je hebt COVID-19-doden en je hebt zelfmoorden vanuit pure wanhoop, of in elk geval pogingen daartoe (vorig jaar ‘al’)

uitgestelde zorg doordat mensen ‘in hun kot blijven’ in plaats van naar de huisarts te gaan bij klachten die op ernstige, niet-corona-gerelateerde gezondheidsschade kunnen duiden (hartfalen, kanker, vitale organen)

sectoren van het bedrijfsleven die op de rand van de afgrond staan (ondanks de tientallen miljarden kostende steunpakketten)

toenemende armoede onder de bevolking in het algemeen (niet alleen MKB-ondernemers en ZZP’ers)

kennelijke pogingen van de regering en sommige regeringspartijen om het geweten van mensen te dwingen

de goedkeuringsstatus van de huidige vaccins (conditional marketing authorisation) “waarvan dus nog bewezen moet worden of de voordelen opwegen tegen de risico’s” en die toch “massaal wereldwijd toegediend” worden

schijnveiligheid voor en zorgeloosheid onder gevaccineerden, die het virus bij zich dragen zonder dat zij zich (geregeld) hoeven te laten testen

een vorm van medische apartheid voor mensen die zich niet willen laten prikken, en de dwang of aandrang die wordt uitgeoefend op kerken en organisatoren van christelijke (missionaire) evenementen om specifieke bezoekers (op QR-controle) weg te houden bij de boodschap van Jezus Christus

“De toevoeging van een ‘vaccinatiepaspoort’ aan de Nederlandse samenleving kan de nagel aan de doodskist zijn voor veel mensen die al wanhopig zijn”, zo lezen we tegen het slot van de verklaring. “Aangezien het duidelijk is dat vaccins geen infectie voorkomen, is het twijfelachtig om iemands toegang tot de samenleving te beperken op basis van een medische keuze.”

Mensenkind, ik stel jou aan als wachter, als wachter over de Israëlieten: als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen.

zie voor meer links in het stuk bij verenof lood de zwartgedruke woorden

lees ook eventueel bij Unzreview over vaccinatiedwang

20211221 Over prikspijt 2

Via Niburu

Sinds 2003 onthullend en bewustmakend nieuws

Prikspijt’ als woord van het jaar slaat in als een bom

dinsdag, 21 december 2021 10:26 Hits: 4481

prikspijt woord van het jaar. Er is paniek in de tent, want hoe moet je verklaren dat het woord ‘prikspijt’ is gekozen tot woord van het jaar?

Ondanks het feit dat Hugo de Jonge probeert er een andere betekenis aan te geven is het ingeslagen als een bom.

Er zaten vanmorgen flink wat journalisten met de handen in het haar. Want hoe moesten ze een verhaal maken over het feit dat het woord ‘prikspijt’ is gekozen tot het woord van het jaar.

Niet alleen werd dit het woord van het jaar, het gebeurde ook nog eens met een overweldigende meerderheid.

De term kreeg 82,2 procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven woonprotest (3,7 procent) en wappiegeluid (3,6 procent). Volgens Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, was het verschil met de nummer twee nooit zo groot als dit jaar.

En dan zie je iets grappigs. Als je kijkt in eerdere versies van het artikel bij het AD dan zie je gewoon de berichtgeving. Maar als je wat later kijkt, dan zijn er allerlei dingen aan toegevoegd om te proberen de schade zoveel mogelijk te beperken.

Dit, omdat de dreun te groot is en wel eens een negatief effect kan hebben op de bereidheid om een booster te halen.

Minister Hugo de Jonge probeert er een draai aan te geven door te doen voorkomen dat ‘prikspijt’ betekent dat iemand die met corona op de IC ligt spijt heeft dat deze het vaccin niet heeft genomen.

Een goedkope manier om de aandacht af te leiden van de werkelijke definitie zoals die door Van Dale is gegeven.

Van Dale omschrijft ‘prikspijt’ als spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte.

Geen enkele twijfel mogelijk. Het zijn mensen die spijt hebben van het feit dat ze ooit in de rij hebben gestaan voor een ‘coronavaccin’.

Vervolgens gaat het AD wat mensen uit de zorg optrommelen die verklaren ook niet blij te zijn met het woord van het jaar en die komen met het goedgekeurde correcte commentaar:

Niemand is hiermee gebaat, zeker niet in een tijd waarin zoveel mogelijk mensen opgeroepen wordt om die boosterprik te halen.”

Dan proberen ze het bij Van Dale om te kijken of er dan misschien iets is te vinden, waardoor de uitslag kan worden aangevochten, maar helaas voor het AD.

,De wedstrijd is niet gekaapt”, aldus de hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. ,,Er zijn geen robots aan het werk geweest.” Want daardoor zou het woord prikspijt automatisch duizenden keren kunnen worden ingezonden. Zogenoemde capcha’s bijvoorbeeld hebben als doel om mensen en robots van elkaar te onderscheiden. ,,Het is nu eenmaal het woord dat het volk dit keer gekozen heeft.”

Dan maar op een andere toer gooien en net doen alsof men dit woord heel snel zal vergeten.

Uit straatinterviews van het Radio 1 Journaal bleek vanochtend dat het woord in 2021 niet echt ingeburgerd is geraakt. Veel mensen denken dat iemand prikspijt heeft als hij of zij zich juist niet heeft laten vaccineren en in het ziekenhuis terechtkomt met corona.

En tenslotte zagen wij 5 toegestane commentaren onder het artikel en gek genoeg die moesten ook allemaal niets van dit mooie woord weten.

Zoals het volgende commentaar dat door de censuur werd goedgekeurd:

Als de politieke meerderheid voor prikken is moet iedereen zich laten prikken. Als de meerderheid van de enquête voor prikspijt kiest gaan we dat bekritiseren. Lekker veel ruimte voor een andere mening is er weer.

De NOS doet ook haar uiterste best om de schade te beperken door in de kop van een artikel te zetten dat het woord is gekozen na een oproep op sociale media door antivaxxers en dat het daarom eigenlijk niet zou tellen.

De druiven zijn zuur, dat is duidelijk. Het is ook toch wel een mokerslag waar ze niet op hadden gerekend.

Waar je andere jaren ziet dat er overal uitgebreid aandacht wordt besteed aan het woord van het jaar, zo zal dat dit jaar minimaal zijn.

Maar, het kwaad is al geschied en misschien is dit wel het begin van het einde van de vaccinatiehypnose.

20211221 Over het antichristelijke covidverhaal

via chuckbaldwinlive.com

Hoe zien sommige katholieke priesters wat de meeste evangelische voorgangers niet zien?

Gepubliceerd: donderdag 16 december 2021

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Een van de meest mysterieuze paradoxen van de moderne kerk is hoe de meeste evangelische predikanten zo doof en stom kunnen zijn als het gaat om de bijbelse natuurwetprincipes van vrijheid. En niets illustreert die realiteit meer aanschouwelijk dan de manier waarop de meeste evangelische predikanten zich hebben omgedraaid en dood gespeeld met betrekking tot het antichristelijke Covid-verhaal. Zoals ik al eerder in deze column heb gezegd, komt het meeste verzet tegen Fauci’s fascisme van buiten de kerk. Over het algemeen heeft de evangelische kerk zich onderworpen aan het beestachtige Covid Empire slot, kolf en vat.

Door zich te onderwerpen aan het beestachtige Covid-verhaal, hebben evangelicals aangetoond dat 1) ze geen bewustzijn en onderscheidingsvermogen hebben met betrekking tot alles wat antichrist is en 2) ze geen weerstand hebben tegen alles wat antichrist is. Dit betekent dat ze zich diep in hun hart al hebben onderworpen aan de geest van de antichrist.

Dit ondanks het feit dat evangelicals beweren een wedergeboren relatie met Jezus Christus te hebben, wat, indien waar, zou betekenen dat ze inwonend zouden zijn met de Heilige Geest, die volgens Jezus “hen zou leiden in alle waarheid”. (Johannes 16:13) Zeker, deze instructie van de Heilige Geest zou het systeem van de antichrist aan hen openbaren.

Ik heb de afgelopen 21 maanden verschillende berichten gebracht die uit de Schrift laten zien hoe het Covid-verhaal een duivels, beestachtig, antichristelijk systeem is.

Zie Hier.

In mijn gedachten is elke predikant of christen die de antichristelijke aard van het Covid-verhaal NIET ziet, meer dan blind; hij of zij is geestelijk blind, wat veel twijfel doet rijzen over hun geestelijke bekentenis.

Om het nog verwarrender te maken, zijn er verschillende uitgesproken anti-Covid verhalende priesters, bisschoppen en kardinalen van de katholieke kerk die zich moedig verzetten tegen het draconische Covid-systeem.

Het is een zeer vreemde en zeer droevige dag waarop leiders van een vals religieus systeem meer begrip hebben met betrekking tot de door God gegeven natuurlijke vrijheden van de mens dan leiders van binnen de christelijke orthodoxie.

Verhaal nummer één

Een Duitse kardinaal heeft voor controverse gezorgd door te beweren dat de coronaviruspandemie door mensen als George Soros en Bill Gates is gebruikt om een ​​wereldwijde ‘surveillancestaat’ te creëren.

De Covid-19-pandemie heeft geleid tot ‘chaos’ en ‘opschudding’ die niet alleen voortkomen uit het ‘gebrek aan kennis’ over de overdraagbaarheid en het gevaar van het virus zelf, maar ook uit de wil van de superrijken om ‘een kans te grijpen om mensen in lijn”, zei Gerhard Ludwig Mueller vorige week in een interview met het St. Bonifatius Instituut in Oostenrijk. Hij is een hooggeplaatste rechter aan het Vaticaanse hof.

De financiële elites van de wereld gebruiken nu de pandemie en de maatregelen die regeringen nemen om de verspreiding van het virus te bestrijden om mensen aan “totale controle” te onderwerpen en een wereldwijde “surveillancestaat” op te richten , voegde hij eraan toe. De St. Bonifatius publiceerde een video met een klein deel van het interview en de kardinaal heeft sindsdien aan het Duitse persbureau DPA bevestigd dat de beelden echt zijn.

“Mensen, die op de troon van hun rijkdom zitten”, zien een “kans om hun agenda door te drukken”, zei de kardinaal, terwijl hij Microsoft-medeoprichter Bill Gates, miljardair George Soros en het hoofd van het Davos Economic Forum, Klaus Schwab, noemde. , onder degenen achter het vermeende wereldwijde controleschema.

De kardinaal beschuldigde vervolgens de wereldwijde financiële elites van een poging om “een nieuwe man” voort te brengen die “naar hun eigen beeld en gelijkenis ” was geschapen , eraan toevoegend dat hij zichzelf zo’n lot niet zou toewensen. “Dat heeft niets met democratie te maken”, zei de voormalige bisschop van Regensburg, die ooit de Congregatie voor de Geloofsleer leidde.

Vraag uzelf af, beste evangelische vriend, heeft u uw voorganger zoiets dergelijks horen zeggen – zelfs maar één keer? Zo niet, waarom gaat u dan nog steeds naar een kerk met zo’n duidelijk politiek gecontroleerde en geestelijk monddood gemaakte predikant?

Verhaal nummer twee

Een katholieke priester heeft vanaf de preekstoel de vaccinmandaten dichtgeslagen en gezegd dat “geen enkele aardse koning of president … mag dicteren wat we in ons lichaam moeten stoppen.”

In zijn toespraak tot zijn congregatie in de Christ the King Church in Towson, Maryland, gebruikte pater Edward Meeks van het Ordinariaat van de Stoel van Saint Peter de katholieke leer om het recht op lichamelijke autonomie te verdedigen door middel van zijn preek.

Sprekend op het feest van Christus Koning, 21 november, herinnerde Meeks de gemeente eraan dat “jij en ik tot een ander rijk behoren, een ander koninkrijk. Dit aardse koninkrijk, dit aardse rijk is niet ons thuis; het maakt deel uit van onze reis.”

Meeks noemde het “voortdurende conflict” binnen de mens en merkte op dat door te zeggen dat “Jezus onze Heer en Koning is, wat we zeggen is dat we onze trouw en onze loyaliteit in de eerste plaats aan Hem en aan Zijn koninkrijk te danken hebben.”

“Dus hoe werkt dit principe dan praktisch gezien in ons dagelijks leven?” vroeg hij retorisch.

Puttend uit de Schrift, Fr. Meeks verdedigde het recht van individuen om gedwongen medische tussenkomst te weigeren, door te zeggen dat het lichaam moet worden verzorgd aangezien het een “tempel van de Heilige Geest” is:

Onze Koning vertelt ons in Zijn geschreven woord dat onze lichamen … tempels van de Heilige Geest zijn. 1 Korintiërs 6:19: “Weet u niet dat uw lichaam een ​​tempel is van de Heilige Geest in u, die u van God hebt gekregen? Je bent niet van jezelf, je bent met een prijs gekocht, dus verheerlijk God in je lichaam.”

Geloof je dat? Gelooft u dat uw lichaam een ​​tempel van de Heilige Geest is? Neem je het serieus?

Een van de andere dingen die dat impliceert – als je dat doet, als je het serieus neemt – is dit: dat geen enkele aardse koning of president of volksgezondheidsfunctionaris of miljardair-technocraat mag dicteren wat we in ons lichaam moeten stoppen – in deze tempels van de Heilige Geest.

Decennia lang ben ik verbijsterd door het onvermogen (of onwil) van evangelicals om de kwaadaardige, samenzweerderige aard van onze vijand te begrijpen. Als God de profeten, priesters en het volk van het oudtestamentische Israël zou waarschuwen voor de kwade samenzweringen van de vijand in die dag (Ezechiël 22:25 – 29; II Samuël 15:12; Jeremia 11:9) en als kwade samenzweringen worden opgemerkt plaats tegen de vroege kerk (Handelingen 23:13), moeten we denken dat diezelfde duivelse vijand zijn boosaardige verraad in onze tijd heeft opgegeven? Zo’n voorstel is volslagen dwaasheid!

De afgelopen 21 maanden heeft onze aartsvijand de medische en farmaceutische industrie gemanipuleerd, inclusief ziekenhuisfunctionarissen, lokale gezondheidsraden en gezondheidsfunctionarissen, onderwijssystemen, inclusief schoolleraren en directeuren, de grote media, Big Business en politici van beide partijen om het meest duivelse en duivelse antichristelijke systeem van ons leven te lanceren. En de overgrote meerderheid van de evangelische predikanten ziet het niet eens.

Aan de andere kant zien deze zelfde evangelische predikanten ook niet de duivelse, duivelse aard van het zionistische Israël. Misschien verklaart dat het. Ik durf te wedden dat de katholieke priesters, bisschoppen en kardinalen waarnaar in deze column wordt verwezen, ook de sinistere, kwaadaardige aard van het zionistische Israël begrijpen. Dat is geen toeval.

De blindheid van evangelicals voor het antichristelijke systeem dat bekend staat als het zionisme heeft hun ogen verblind voor veel dingen, waaronder de antichristelijke aard van het Covid-rijk.

PS Ik introduceer een gloednieuwe bericht-dvd met de titel Christian Zionism Has Taken Bethlehem Back To The Days Of Herodes .

Ik begon de boodschap met een gedetailleerde beschrijving van de slechtheid van koning Herodes en zijn familie. Ik liet zien hoe de boosaardige familie van Herodes voortdurend – op een zeer dreigende manier – het leven van Christus en de apostelen kruiste.

Ik vertelde ook over mijn bezoek aan Bethlehem (en Palestina) en vertelde over mijn prediking in een kerk in de geboortestad van Christus – die voornamelijk bestond uit Palestijnse christenen – en de goede indruk die ik had van die geweldige mensen.

Ik ging in detail om te laten zien hoe de opkomst van religieus rechts in Amerika in de jaren 80 (waar ik veel deel van uitmaakte) de zionistische Israëlische regering in staat heeft gesteld om Palestijnse christenen nu al tientallen jaren te kwellen en te terroriseren.

(Ik dring er nogmaals bij de lezers op aan om het krachtige boek te lezen, geschreven door de beroemde Israëlische historicus Ilan Pappe, getiteld The Ethnic Cleansing Of Palestine . Dit boek vertelt het waargebeurde verhaal van hoe Israël een staat werd na de moord, verkrachting, genocide en etnische zuivering van de Palestijnse mensen. Ik beschouw dit boek als een MUST-LEES.)

Ik heb ook een enigszins grafische beschrijving gegeven van het soort leven dat Palestijnse christenen moeten doorstaan ​​onder zionistische overheersing en hoe evangelische christenen in Amerika de vervolging van christenen door Israël vergemakkelijken vanwege hun aanvaarding van de valse profetiedoctrines van het Scofield-futurisme.

Ik dring er bij de lezers op aan om deze gloednieuwe dvd-boodschap te lezen: Christian Zionism Has Taken Bethlehem Back To The Days Of Herodes .

© Chuck Baldwin

20211221 Over een oproep om bergen te verzetten

Via Frontnieuws

Dr. Sucharit Bhakdi: Een toespraak om bergen te verzetten gericht op artsen, advocaten en iedereen met een ziel

december 16, 2021

Dit symposium is gewijd aan het laten klinken van een drievoudige oproep: een oproep tot menselijkheid, een oproep tot vrijheid, een oproep tot rechtvaardigheid.

De oproep tot menselijkheid is gericht tot artsen over de hele wereld. Zij hebben een centrale rol gespeeld in de totstandkoming van het COVID-19 narratief en hebben het op zijn fatale pad gebracht, schrijft Dr. Sucharit Bhakdi.

(zie ook )

Keer terug naar uw gezworen plicht om de mensheid te dienen. Herinner u de eed van Hippocrates en de verklaring van Genève van 1954. Vermijd het doen van kwaad.

Artsen die deelnemen aan het vaccinatieprogramma: zoek naar de waarheid in uw ziel. Handelt u uit overtuiging? Heeft u getracht het bewijs voor en tegen het toedienen van de gen-gebaseerde middelen af te wegen? In het begin van de vaccinatiecampagne geloofde u misschien dat het injecteren van op genen gebaseerde COVID-producten het beste was voor uw patiënten. Dit symposium heeft echter onweerlegbaar gedocumenteerd dat dit standpunt niet langer levensvatbaar is. Het potentieel van de zogenaamde vaccins om zelfvernietiging teweeg te brengen is nu onthuld. Het voortzetten van hun toepassing zal gelijk worden gesteld met het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel. U, medici van de wereld, kunt en moet dit onmiddellijk stoppen. Kunt u de gedachte verdragen dat uw volgende injectie de hoop en het geluk van een onschuldig kind kan wegvagen? Bloed dat u op uw handen heeft kan er nog afgewassen worden. Maar nieuw bloed zal op u blijven tot de dag des oordeels.

Artsen, wij roepen u op om niet mee te werken aan het schaden van uw patiënten. Verzet u tegen de kaping van de geneeskunde door de politiek, en neem de zorg voor patiënten en de veiligheid van patiënten weer in eigen hand.

Onze oproep tot vrijheid is gericht aan de overheidsorganen en medische instanties, waarvan de belangenverstrengeling overvloedig is. Wij beschuldigen hen ervan dat zij zich hun bevoegdheden toe-eigenen om hun eigen belangen te dienen. Zij hebben de wereldbevolking onnoemelijk leed aangedaan – cynisch, meedogenloos, genadeloos. De eerste personen die we hier aan de orde stellen zijn de medici: Anthony Fauci, Ursula van der Leyen, de Oostenrijkse en Duitse ministers van Volksgezondheid, de volgende president van Zwitserland. Vreest u niet dat uw namen de geschiedenis zullen ingaan samen met de namen van de grootste boosdoeners aller tijden – en voor altijd de status en het prestige van ons eens zo geëerde beroep zullen ontsieren?

Deze uitdaging strekt zich uit tot alle medische instellingen die de verdiensten van COVID-vaccinatie blijven prijzen. Collega’s: we kunnen niet allebei gelijk hebben en het is onze impliciete plicht samen te komen en de waarheid te zoeken. Kom, collega’s, overtuig de wereld van uw eervolle houding door onze en op een open en eerlijke manier met ons over deze zaak te debatteren. uitdaging aan te nemen. Wij verwachten u op elk moment, op elke dag, overal.

Onze oproep tot gerechtigheid is gericht tot de rechtbanken van de wereld. Oproepen om hulp bereiken uw rechtszalen vanuit alle delen van de wereld. Keer terug naar uw gerechtelijke verantwoordelijkheid om bevolkingen te beschermen en bij te staan die geterroriseerd worden door een select groepje van de hele wereld. Denk aan uw beroepsverplichtingen en houd u aan de ethiek van uw beroep. Open uw ogen, uw oren en uw geest voor de twee tegengestelde partijen.

Zorg ervoor dat de schuldigen berecht worden.

En tot slot, aan onze medemensen: wij roepen u op om op te komen voor uw rechten en de rechten van degenen die u liefheeft – uw vrijheid, uw lichamelijke autonomie, uw recht om vrij te leven, te spreken, te bewegen en te werken, zonder medische dwang, intimidatie of angst voor represailles.

Want als u die rechten eenmaal weggeeft, krijgt u ze niet meer terug. U veroordeelt uw kinderen en de komende generaties tot een bestaan in een wereld van duisternis, tot een leven zonder empathie, zonder liefde, zonder menselijkheid. Een leven niet langer waard geleefd te worden.

STA NU OP!

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

(1 Korinthe 13, 2 (HSV):

En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

Psalm 46, 2-4 (HSV):

Een vaste burcht is onze God

2God is ons een toevlucht en kracht;

3Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats

en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

4Laat haar water bruisen, laat het schuimen,

laat de bergen beven door haar onstuimigheid

Mattheüs 21, 21-22 (HSV)

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.)

20211221 Over de gedachtenpolitie

Via De waakzame burger

De oorlog tegen woorden: de Orwelliaanse agenda om het denken te beheersen door taal te beperken

(google translate gebruikt en niet aangepast)

In Orwells “Ninety Eighty-Four” maakte de totalitaire regering afwijkende meningen onmogelijk door Nieuwspraak te creëren, een sterk gecontroleerde taal die specifieke ideeën onderdrukt. Dit gebeurt nu. Hier zijn drie voorbeelden uit de praktijk van elite-organisaties die het verbieden van woorden in het openbaar aandringen.

Gepubliceerc13 december 2021 Door Waakzame burger

De oorlog tegen woorden: de Orwelliaanse agenda om het denken te beheersen door taal te beperken

Tegenwoordig wordt het woord “Orwelliaans” overal rondgestrooid omdat het helaas relevanter is dan ooit. Dat komt omdat enkele van de meest beklemmende elementen in de dystopische roman Nineteen Eighty-Four van George Orwell werkelijkheid worden voor onze ogen.

De totalitaire staat beschreven in Nineteen Eighty-Four controleert mensen door middel van een aantal verbijsterende methoden. Een daarvan is Nieuwspraak – een gecontroleerde taal.

In de roman creëerde de partij Nieuwspraak om te voldoen aan de ideologische vereisten van het Engelse socialisme in Oceanië. Nieuwspraak is een gecontroleerde taal met vereenvoudigde grammatica en beperkte woordenschat die is ontworpen om het vermogen van het individu om te denken en ‘subversieve’ concepten zoals persoonlijke identiteit, zelfexpressie en vrije wil te articuleren, te beperken. Dergelijke concepten worden gecriminaliseerd als gedachtemisdaad omdat ze in tegenspraak zijn met de heersende Ingsoc-orthodoxie.

– Wikipedia, Negentien Vierentachtig

Voor de elite is Nineteen Eighty-Four geen waarschuwend verhaal, het is een blauwdruk. Een levensechte versie van Newspeak is gemaakt door elite denktanks en wordt momenteel de wereld opgedrongen met behulp van krachtige organisaties.

Door specifieke woorden uit de openbare toespraak te weren, probeert de elite de ideeën die ze vertegenwoordigen te onderdrukken. Zoals we in dit artikel zullen zien, is de elite in oorlog tegen geslachten, religies (met name het christendom), geschiedenis en alles wat met nationale identiteit te maken heeft. Het uiteindelijke doel: het creëren van één uniforme mondiale cultuur.

Hier is hoe ze het doen.

Zie voor afbeeldingen de link

Helena Dalli, de “commissaris voor gelijkheid” van de Europese Commissie onthult richtlijnen voor inclusieve communicatie .

De Nieuwspraakbijbel van de Europese Unie

De oorlog tegen woorden: de Orwelliaanse agenda om het denken te beheersen door taal te beperken

Op 30 oktober presenteerde de Europese Commissie een document van 30 pagina’s met de titel Richtsnoeren voor inclusieve communicatie . Het maakt deel uit van een plan dat wordt verdedigd door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om een ​​”Unie van Gelijkheid” in Europa te implementeren. Achter deze nietszeggende woorden gaat het echte plan van dit document schuil: spraak beheersen. Onder dreiging van zware straffen.

Ik geloof dat dit document door iedereen gelezen zou moeten worden, omdat het de buitensporige Orwelliaanse geestesgesteldheid van de elite samenvat. In de sectie met de titel “Te allen tijde te volgen”, kunnen we bijvoorbeeld deze absurditeiten lezen:

Gebruik nooit standaard zelfstandige naamwoorden met geslacht, zoals ‘arbeiders, politieagenten’ of mannelijke voornaamwoorden (hij, zijn).

Gebruik geen juffrouw of mevrouw, tenzij dit de uitdrukkelijke voorkeur is van de geadresseerde; gebruik Ms universeel.

Bied bij vragen naar geslacht niet alleen opties voor mannen/vrouwen, voeg ‘anders’ en ‘zegt liever niet’ toe.

Spreek een publiek nooit aan met ‘dames en heren’ maar gebruik uitdrukkingen als ‘Beste collega’s’.

Gebruik het woord ‘burgers’ niet om naar mensen in het algemeen te verwijzen.

Respecteer bij het aanspreken van transgenders altijd zelfidentificatie.

Vermijd geslachtsspecifieke voornaamwoorden voor mensen van wie het geslacht onbekend is. Het verdient de voorkeur om ‘zij’ te gebruiken of de zin te herformuleren zodat er geen voornaamwoord nodig is, of gebruik ‘hij of zij’, ‘s/hij’ (hoewel deze optie uit de gratie raakt)

Zoals je kunt zien, proberen ze concepten als gender en nationaal burgerschap uit de taal te wissen. Maar dat is niet alles. De gids schrijft ook voor hoe groepen mensen in de media moeten worden vertegenwoordigd.

De gids zegt eigenlijk: “Als we moeders altijd afschilderen als verzorgers, bestendigen we schadelijke stereotypen”. Wauw. Er is veel gekkigheid om hier uit te pakken. Moeders zijn per definitie verzorgers van kinderen. Daar staat het woord voor. Een moeder die voor een kind zorgt, is geen ‘stereotype’. En het is zeker niet “schadelijk”.

Het document richt zich ook op het christendom door te bepalen:

“Niet iedereen viert de christelijke feestdagen, en niet alle christenen vieren ze op dezelfde data.”

In een van de vele Orwelliaanse voorbeelden beveelt het document aan om de zin “Kersttijd kan stressvol zijn” te vervangen door “Vakantietijd kan stressvol zijn”.

Verder gaand, fronst de gids ook het gebruik van namen “die typisch van één religie zijn”. Het geeft het voorbeeld van het gebruik van “Malika en Julio” in plaats van “Maria en John” om een ​​”internationaal koppel” te beschrijven. Dat komt omdat de namen “Maria” en “John” worden geassocieerd met het christendom. Dat is extreem.

De publicatie van dit document bleef een paar weken grotendeels onopgemerkt totdat een Italiaanse krant de absurditeit ervan aan het grote publiek openbaarde. De verontwaardiging was onmiddellijk. Zelfs de paus, die meestal achter het globalistische beleid staat, vergeleek het document met “dictatuur ”. Het Vaticaan beschuldigde de Europese Commissie van “het annuleren van Kerstmis”.

Verschillende politieke figuren hekelden de richtlijnen ook als pogingen om de identiteit van naties binnen de Europese Unie te wissen.

Geconfronteerd met deze terugslag werden de richtlijnen verwijderd en de auteur beloofde ze te herzien. Hoewel dit als een “win” kan worden beschouwd, is er een belangrijk feit dat we ons moeten realiseren: elk onderdeel van dit document wordt al toegepast in de massamedia.

De oorlog tegen het woord „vrouw”

De oorlog tegen woorden: de Orwelliaanse agenda om het denken te beheersen door taal te beperken

Op deze omslag van het “befaamde” medische tijdschrift The Lancet werd het woord “vrouwen” vervangen door “lichamen met vagina’s”.

In de afgelopen jaren heeft deze site de flagrante agenda gedocumenteerd om het woord ‘vrouw’ uit openbare spraak te verwijderen. In 2020 maakte JK Rowling de spot met een kop die het woord ‘vrouwen’ verving door ‘mensen die menstrueren’. Het verzet tegen haar was onmiddellijk en duurt tot op de dag van vandaag voort.

The War on Words: de Orwelliaanse agenda om het denken te beheersen door taal te beperken

Hier zijn enkele koppen die de afgelopen maanden zijn verschenen.

Alexandria Ocasio Cortez op Twitter Niet alleen vrouwen Transmannen non-binair

Biden-beheerder vervangt moeders met bevallende mensen

Een recent artikel in The Economist (met de titel Waarom het woord “vrouw” mensen in de knoop legt ) stelt :

Een groeiend aantal ambtenaren en organisaties zijn monddood als het gaat om het gebruik van het woord ‘vrouw’.

Een Brits ziekenhuis heeft het personeel op zijn kraamafdelingen geïnstrueerd om aan te bieden de uitdrukking “bevallingen” te gebruiken. Alexandria Ocasio-Cortez, lid van het Amerikaanse congres, heeft het over ‘menstruerende mensen’. Op 18 september publiceerde de American Civil Liberties Union ( acl ) een citaat van Ruth Bader Ginsburg, een rechter van het Hooggerechtshof, op de verjaardag van haar dood. Het citaat was een verdediging van het recht van een vrouw om een ​​abortus te ondergaan. Maar in de versie van de aclu – waarvoor het zich later ook verontschuldigde – verving elke instantie van ‘vrouwen’ door ‘mensen’. In Groot-Brittannië bindt de oppositiepartij Labour zich in zeer openbare discussies over vragen als of alleen vrouwen baarmoederhals hebben.

Dit gaat niet over “inclusiviteit”. Dit gaat over de onderdrukking van geslachten. De beste manier om dit te bereiken: Nieuwspraak.

De CBC vertelt Canadezen om te stoppen met het gebruik van 18 woorden

In een artikel met de titel ” Woorden en zinnen die je misschien twee keer wilt gebruiken over het gebruik “, plaatste de CBC deze collage van woorden die uit onze vocabulaires zouden moeten worden verbannen

De Canadian Broadcasting Corporation (CBC) is de publieke omroep van Canada. Nu publiceert deze overheidsinstantie (gefinancierd door belastinggeld) lijsten met woorden die mensen zouden moeten stoppen met gebruiken. De eerste zin van dit surrealistische artikel luidt als volgt:

Heb je ooit terloops de termen ‘geestdier’, ‘probleem van de eerste wereld’ of ‘spookachtig’ gebruikt? Het is misschien tijd om uw gebruik van deze zinnen te heroverwegen en ze uit uw dagelijkse jargon te verwijderen.

Het artikel gaat niet over racistische opmerkingen of beledigende woorden. Het richt zich op gewone, niet-aanstootgevende woorden en gebruikt gebrekkige logica om uit te leggen waarom ze aanstootgevend zijn. Het artikel stelt bijvoorbeeld dat het woord ‘chantage’ beledigend is voor zwarte mensen omdat het ‘negatief’ is en duidt op ‘wantrouwen’. De “experts” die in dat artikel werden geraadpleegd, gaan echter volledig voorbij aan de oorsprong van het woord (dat absoluut niets met zwarte mensen te maken heeft).

Het woord komt eigenlijk van het Schotse ‘mail’ dat ‘belasting’ of ‘huur’ betekent. Vroeger, toen de openbare orde erg slecht was, hadden boeren die langs de grenzen van Schotland woonden heel weinig bescherming tegen bendes die plunderden en plunderden. In plaats van regelmatig tegen deze plunderaars te vechten, kozen boeren ervoor om ze af te betalen om met rust te worden gelaten.

Deze betaling die ze deden werd ‘chantage’ genoemd omdat de gebruikelijke vorm van betaling zwart vee was – vroeger werd de rijkdom van een man bepaald door hoeveel vee hij had. Als een boer ervoor koos om in zilveren munten te betalen, werd dat ‘witte post’ genoemd.

– Ken uw Engels, wat is de oorsprong van ‘chantage’?

Het artikel fronst ook de wenkbrauwen bij woorden als geestdier, powwow en stam omdat ze “een pijnlijke belediging kunnen zijn voor inheemse gemeenschappen”. Nogmaals, dat zijn geen beledigingen, het zijn gewone woorden. De woorden opossum, squash, avocado, kano en kajak, stinkdier en rodel komen ook uit de moedertaal. Moeten die ook verboden worden?

Bovendien is het woord “stam” al sinds de oudheid in gebruik. Het is afkomstig van het Latijnse woord tribus, wat betekent: “Een groep personen die een gemeenschap vormt en beweert af te stammen van een gemeenschappelijke voorouder”. Wat is precies aan dit woord “aanstootgevend”? Tip: niets.

In een laatste poging tot complete absurditeit, verbiedt het CBC-artikel de “brainstorm”. De reden?

Het gebruik van de term brainstorm kan ook ongevoelig zijn voor mensen met hersenletsel of neurodivers zijn, voegde Cashman eraan toe.

“Belangrijker is het stigma dat het zal veroorzaken over … aandoeningen [zoals] epilepsie bijvoorbeeld,” zei Kalra.

Wauw. Ik heb een hersenletsel alleen al door het lezen van deze verklaringen van zogenaamde experts.

Natuurlijk heeft de CBC reacties op dit artikel uitgeschakeld. Verschillende journalisten van verschillende verkooppunten hebben dit ding echter aan stukken gescheurd.

Tot slot

De oorlog tegen woorden is echt en wordt op hoge plaatsen uitgevochten. In dit artikel staan ​​voorbeelden van de Europese Commissie (de uitvoerende macht van de Europese Unie), de Amerikaanse regering, de Canadian Broadcasting Corporation en het medische tijdschrift The Lancet . Al deze entiteiten voeren een plan uit dat jaren geleden door elite-denktanks werd uitgebroed.

Het uiteindelijke doel: het creëren van een uniforme, mondiale cultuur die de culturen, identiteiten en tradities van individuele naties zou verdringen. Door het creëren van een real-life Newspeak probeert de elite concepten zoals geslachten, naties, religies en geschiedenis te onderdrukken om een ​​homogene cultuur te creëren die wereldwijd kan worden toegepast.

Alles wat tegen deze agenda ingaat, wordt nu als beledigend beschouwd. Met andere woorden: gedachtecriminaliteit.

20211220 Over Bethlehem

Via Chuck Baldwin

Christelijk zionisme heeft Bethlehem teruggebracht naar de dagen van Herodes

Gepubliceerd: donderdag 9 december 2021

(google translate gebruikt en niet aangepast)

De titel van de column van vandaag komt van de titel van mijn bericht aan Liberty Fellowship afgelopen zondag 5 december, dat door YouTube is verwijderd . Maar u kunt het gearchiveerde bericht hier online bekijken .

Ik voelde heel sterk over de boodschap afgelopen zondag – zoals ik nu doe over de boodschap in deze kolom. Terwijl evangelische christenen in heel Amerika de geboorte van de Heer Jezus Christus vieren, zijn ze zich totaal niet bewust van de duisternis die ze hebben helpen terugbrengen naar de geboortestad van Christus: Bethlehem.

Op het moment dat Jezus werd geboren, stond Bethlehem onder het gezag en de heerschappij van koning Herodes en het Romeinse rijk. Koning Herodes was een even slechte man als ooit geleefd heeft. En hij bracht een van de meest kwaadaardige families in de menselijke geschiedenis voort. Ik ga in op een detail van Herodes’ slechte stamboom in mijn bericht van afgelopen zondag.

De onderdrukking en lelijkheid van het bewind van koning Herodes was zonder twijfel een van de donkerste periodes in de geschiedenis van Bethlehem (en Palestina). De biograaf van Christus, de heilige Mattheüs, merkt op dat Jezus in Bethlehem werd geboren “in de dagen van Herodes de Koning”. (Matteüs 2:1)

De haat en vervolging van Jezus, Zijn discipelen en de Vroege Kerk door de familie van Herodes, het Joodse Sanhedrin en de Romeinse regering wedijveren met de grote vervolgingen, genociden en etnische zuiveringen die zijn opgetekend in de kronieken van de menselijke geschiedenis – zowel in intensiteit als in ernst .

Na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus als vervulling van bijbelse profetieën, vermenigvuldigde het evangelie van Christus echter het aantal christelijke discipelen in heel Palestina – vooral in wat nu Noord-Israël en de Westelijke Jordaanoever is, inclusief de steden Bethlehem en Nazareth.

Zelfs vandaag de dag staat Nazareth bekend als ‘de Arabische hoofdstad van Israël’. De overgrote meerderheid van de bevolking in Nazareth zijn Arabische christenen en moslims. In Bethlehem is het ongeveer hetzelfde.

Toen ik predikte tot een Baptistengemeente in Bethlehem terwijl ik daar was, ontdekte ik dat meer dan 90% van die geweldige gemeente uit Palestijnse (Arabische) christenen bestond. En ik ontdekte dat die dierbare mensen een van de meest liefdevolle, warme en vriendelijke mensen waren die ik ooit heb ontmoet: reuzen van christelijke gratie en charme – zo erg tegengesteld aan wat men tegenwoordig typisch in de Amerikaanse kerken aantreft.

Toen de zionistische Asjkenaziërs in december 1947 Palestina begonnen te veroveren, was de christelijke bevolking van Bethlehem meer dan 80%. Na meer dan 70 jaar autoritair bewind, vervolging, etnische zuivering en genocide door de Israëlische regering, zit de christelijke bevolking van Bethlehem nu rond de 10%.

In Israël zelf is de christelijke bevolking gekrompen van meer dan 21% tot minder dan 2% onder de harde, bittere vervolging van Ashkenazische onderdrukking. Professor Drew Christiansen, professor aan de Georgetown University, zei: “Dit is etnische zuivering.”

Inderdaad.

Ik dring er bij de lezers op aan om het boek The Ethnic Cleansing of Palestine van de beroemde Israëlische historicus Ilan Pappe aan te schaffen. Dit is het waargebeurde verhaal van hoe Israël een staat werd van het bloed, de verkrachting en de etnische zuivering van het Palestijnse volk. Lees dit boek en je zult nooit meer op dezelfde manier naar het Midden-Oosten kijken. En dat zal ZEER GOED zijn.

Het leven van christenen in Palestina is steeds moeilijker geworden sinds de opkomst van religieus rechts in de jaren tachtig, die de Amerikaanse steun aan de zionistische staat politiek, militair en financieel tot ongekende hoogten bracht. Het leven van Arabische christenen die in Gaza en de Westelijke Jordaanoever wonen, is bijzonder zwaar.

En trouwens, de volgende keer dat je nieuws hoort over Israëls “annexatie”-projecten op de Westelijke Jordaanoever, waaronder het platwalsen van hele buurten en het verdrijven van honderden en duizenden Arabieren die daar wonen – velen van wie de families al honderden jaren in die dorpen en buurten wonen — onthoud dat Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever ligt.

Ik ga in mijn boodschap van afgelopen zondag in op enig detail om het leven in het moderne Israël voor Palestijnse christenen onder Israëlische bezetting te beschrijven . Ik zou willen dat elke christen in Amerika ernaar zou luisteren, maar de meesten niet. Niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat ze het niet willen . De meeste evangelicals hebben geen oren voor harde waarheden (Johannes 6:60), vooral als het gaat om het Midden-Oosten.

In 2018 wierp een onderzoeksrapport in Bethlehem veel licht op de benarde situatie van Palestijnse christenen die in de geboortestad van Christus leven.

De vrouw van een christelijke dominee in Bethlehem, Rudaina Isaac, is van mening dat Amerikaanse evangelicals, die een essentiële steun vormen voor het harde Israëlische beleid, het lijden van de lokale Palestijnse christelijke gemeenschap acuter hebben gemaakt.

“Als we zusters en broeders in Christus zijn, zouden ze het moeten begrijpen”, zegt ze. “Ze willen dat Joden dit land beheersen, maar Christus kwam voor alle naties.”

Veel evangelische christelijke zionisten geloven dat Israëlische joden de wereld een stap dichter bij de wederkomst van Christus brengen door land te “verlossen” of terug te winnen. De meeste evangelische leiders ondersteunen op betrouwbare wijze het beleid van de Israëlische regering.

De inheemse christelijke gemeenschappen van het Heilige Land raken ontvolkt, terwijl duizenden pelgrims uit het buitenland naar Jeruzalem, Bethlehem en andere bijbelse plaatsen trekken.

Evangelische christenen kunnen het leven van christenen in Israël en de Westelijke Jordaanoever moeilijk maken, zei professor theologie, ds. Ramzi Sidawi.

“Soms, wanneer ze verklaringen afleggen voor de staat Israël, wordt het moeilijk voor de christenen onder de Palestijnen”, zei hij, eraan toevoegend dat sommige moslims door dergelijke opmerkingen aannemen dat “alle christenen pro-Israël zijn”.

Samen met andere Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever worden christenen geconfronteerd met inbeslagnames van land, willekeurige detenties en collectieve bestraffing die een essentieel onderdeel zijn van de Israëlische bezetting, zeggen bewoners.

Naarmate evangelicals in eigen land prominenter werden, werden hun banden met het Israëlische politieke establishment sterker.

De International Fellowship of Christians and Joden, de grootste liefdadigheidsinstelling van Israël, wordt grotendeels gefinancierd door Amerikaanse evangelicals. Sinds de oprichting in 1983 heeft het in totaal $ 1,5 miljard opgehaald met de hulp van evangelische leiders, waaronder de eerwaarde Pat Robertson, de prominente televisie-evangelist.

Eerwaarde Robert Jeffress, de invloedrijke voorganger van de 13.000 leden tellende First Baptist Church in Dallas, legt de trouwe steun van de evangelicals aan Israël op deze manier uit: “De Bijbel zegt dat dit land toebehoort aan het Joodse volk – punt uit.”

“Als ze niet onder die regeling willen blijven leven,” zei Jeffres, “moeten sommigen misschien ergens anders heen gaan.”

Munther Isaac, de predikant in Bethlehem, heeft dit soort gesprekken eerder gehoord.

“We zijn ondergeschikt aan christenen in Amerika”, zegt hij. “Deze christenen denken niet aan ons en geven niet om ons.”

De Isaacs beschrijven de dagelijkse stress van het leven op de Westelijke Jordaanoever: de wegversperringen, controleposten, reismoeilijkheden en een algeheel gevoel van gevangen zitten.

[Toen] sprak vice-president Pence, zelf een evangelist, in het Israëlische parlement, de Knesset.

Terwijl Pence hartelijk werd ontvangen door Israëlische leiders, weigerden de hoofden van de gevestigde christelijke kerken hem tijdens zijn reis te ontmoeten, wat de kloof tussen Amerikaanse evangelicals en christenen in het Heilige Land aan het licht bracht.

“Deze zogenaamde christenen berokkenen ons meer schade dan hulp”, zei een christen in Bethlehem.

En dat zijn ze ook. En dat is zacht uitgedrukt. Het is geen overdrijving om te zeggen dat het bloed van duizenden Palestijnse christenen druipt van de preekstoelen en uit de handen van Amerikaanse predikanten en christenen.

Nogmaals, ik dring er bij de lezers op aan om mijn bericht over dit onderwerp van afgelopen zondag in de gaten te houden.

Heb je meer bewijs nodig? Nadat ik afgelopen zondag mijn online bericht had gezien, stuurde een christelijke zendelingsvriend in Finland me de volgende e-mail.

Hallo, Chuck! Bedankt voor je bericht van afgelopen zondag (5 dec). Je blijft een eenzame stem die het licht van deze waarheden deelt met een generatie in duisternis.

Als bevestiging van de waarheid van uw bericht, wilde ik dit delen:

We hadden een zeer dierbare christelijke Palestijnse broeder die ons thuis bezocht. Tijdens de koffie vroegen we hem om zijn getuigenis te geven over hoe hij Christus had gevonden.

Hij werd geboren in een vluchtelingenkamp in Syrië en groeide op als moslim. Zijn vader, die imam was, liet hem bijna de helft van de koran uit het hoofd leren. Wanhopig om te ontsnappen aan de vluchtelingenlevensstijl, vluchtte hij naar Rusland nog vóór de massale migratie van vluchtelingen uit het Midden-Oosten in 2015. Vanuit Rusland probeerde hij via Finland de EU binnen te komen, maar werd aangehouden door de Finse autoriteiten. Hij bracht bijna 2 jaar door in de gevangenis en in vluchtelingencentra. Omdat plaatselijke kerken vluchtelingen uitnodigden voor hun diensten, besloot hij te gaan, vooral om te profiteren van de verandering van omgeving. Niet omdat hij geïnteresseerd was in het christendom.

Een kerkgenoot probeerde hem over Jezus te getuigen, en zijn antwoord was veelzeggend. “Uw Jezus heeft Amerika en andere naties verteld om ons land aan Israël te geven. Uw christelijke landen hebben ons gebombardeerd en vermoord, en we zijn gedwongen ons hele leven als staatloos volk te leven, en u verwacht dat ik deze Jezus accepteer? “

Het gelukkige einde van zijn verhaal is dat een andere Arabische christelijke vluchteling bevriend met hem raakte, en door het begripvolle en liefdevolle geduld van een christelijke vriend, accepteerde hij uiteindelijk Christus. Door een reeks wonderen kreeg hij niet alleen asiel, maar ook een volledige verblijfsvergunning in Finland. Hij is nu getrouwd met een Finse vrouw en ze hebben een jonge peuter. Zijn dienst voor de Heer is om naar de Griekse eilanden te vliegen om hulp, hulp en getuigenis te geven aan de honderden Arabische vluchtelingen die daar vastzitten.

Dit is om te illustreren hoe alles wat je in je bericht zei absoluut klopt.

[nadruk toegevoegd]

Het verhaal van deze jonge Arabier zou de afgelopen zeven decennia miljoenen keren kunnen worden herhaald – behalve dat velen van hen zo verhard zijn tegen het evangelie om de redenen die de jonge man hierboven heeft genoemd, dat ze Christus nooit zullen vinden. En het is allemaal te danken aan de massale acceptatie van de valse profetiedoctrines van het Scofield-futurisme door evangelische christenen in Amerika.

Op dit punt dring ik er bij de lezers op aan om mijn eerste twee boodschappen over bijbelprofetie te bekijken. Ik heb de mensen van Liberty Fellowship al meer dan zes jaar onderwezen en voorbereid op deze profetiereeks, die nu is begonnen. Die voorbereidende boodschappen zijn opgenomen in drie sets die bekend staan ​​als The Israel Package .

Voordat men de ware bijbelse leer van eschatologie kan begrijpen, moet men eerst de fundamentele principes in The Israel Packages volledig begrijpen .

Wat betreft mijn eerste twee berichten over profetie, ze zijn getiteld:

Een overzicht van de primaire eschatologische interpretaties

En

Daniëls profetie van zeventig weken: waar zijn de “opname” en de “zevenjarige verdrukking”?

Scofields op Israël gebaseerde profetiedoctrines hebben een grote meerderheid van de westerse kerk vergiftigd, vooral de evangelische kerk. Door zijn aard creëert het op Israël gebaseerde futurisme verdeeldheid, haat, militarisme, onderdrukking en dood. Ik zal zo ver gaan om het woord te gebruiken dat generaal Douglas MacArthur gebruikte om oorlog te beschrijven: Scofields op Israël gebaseerde profetiedoctrines zijn een geseling, een geselen, kastijding.

Ik zal na de eerste van het jaar mijn serie boodschappen over bijbelprofetie oppikken. Ik dring er bij de lezers op aan om de eerste twee berichten te bekijken voordat ik het derde bericht aflever.

Het is geen overdrijving om te zeggen dat nadat het evangelie van Jezus Christus Bethlehem had verlost van de donkere dagen van onderdrukking en tirannie onder koning Herodes, de verzadiging van het ‘christelijke’ zionisme (ook bekend als Scofield-futurisme) binnen de evangelische kerk in Amerika Bethlehem heeft teruggebracht naar de dagen van Herodes.