Maand: december 2021

20211224 Over een geschenk aan ons

Via wjongman

Aan ons… het ultieme geschenk

Door Hal Lindsey op 13 december 2021

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven ….”( – Jesaja 9:6, NKJV.)

Jesaja 9, 5-6 (HSV):

Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust

op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam

Wonderlijk, Raadsman,

Sterke God,

Eeuwige Vader,

Vredevorst.

6Aan de uitbreiding van deze heerschappij

en aan de vrede zal geen einde komen

op de troon van David

en over zijn koninkrijk,

om het te grondvesten

en het te ondersteunen

door recht en gerechtigheid,

van nu aan tot in eeuwigheid.

Toen Jesaja de profeet zei, “Ons”, sprak hij over zijn nationale familie, Israël. Christus zou geboren worden als zoon van Abraham, Izaäk en Jakob. Maar de boodschap van “tot ons” hield daar niet op en doet dat ook nu niet. Jesaja sprak deze woorden ook als een mens. Daarom omvat het “ons”, voor wie dit Kind geboren is, ook het gehele menselijke geslacht.

De geboorte van een kind is altijd een ontzagwekkende gebeurtenis. Tragedies kunnen zich voordoen voor, tijdens of na de geboorte van een kind. Maar het is juist de ontzagwekkendheid van de geboorte die zulke gebeurtenissen zo onuitsprekelijk triest maakt.

Gewoonlijk wordt de dag van de geboorte een leven lang gevierd. De geboorte van een zoon of dochter heeft menig atheïst tot een overtuigd gelovige gemaakt. De menselijke geboorte is zo opmerkelijk, zo overweldigend.

Maar in de hele geschiedenis van de mensheid springt de geboorte van één Kind eruit. Het belichaamt het wonder van alle menselijke geboorten en voegt daar het goddelijke aan toe. En ik bedoel niet alleen een beetje goddelijkheid toevoegen. Ik bedoel dat in dit Kind, God mens werd en onder ons kwam wonen (Johannes 1:14).

Voor ons – voor het menselijk ras – is een Kind geboren. Waarom moest Hij geboren worden? Waarom kwam Hij niet ter wereld als Superman, met een raket uit een andere wereld? Omdat de fictie van Superman was dat hij geen mens was. Hij was een alien die toevallig op ons leek.

Dit Kind is geboren zoals wij – geboren met menselijk DNA uit een menselijke moeder, met pijn en moeite. Hij was echt één van ons. Volledig mens… maar ook volledig God.

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” Een kind wordt geboren in een gezin. In dit geval is Hij geboren in de familie van Maria en Jozef, de familie van Israël, en de familie van de mens. “Ons is een zoon gegeven.” Hij kwam als Gods grote Gift aan ons allen.

Het is geen toeval dat we zijn geboorte vieren met het geven van geschenken. Het is gepast. Al onze kleine geschenken zijn een herinnering aan Hem – het grootste geschenk van allemaal.

Met Kerstmis vieren we de eerste komst van Christus. We vieren Zijn geboorte en alles wat Zijn geboorte mogelijk maakte, inclusief onze redding en verlossing. Maar we moeten ook Zijn tweede komst gedenken. Hij komt opnieuw (Johannes 14:3). Het werk is nog niet voorbij. Hij heeft beloofd terug te komen. We kunnen het zien als we Jesaja 9:6-7 (NKJV) blijven lezen.

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij zal op zijn schouder rusten. En Zijn naam zal genoemd worden Wonderbaar, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de vermeerdering van Zijn heerschappij en vrede zal geen einde komen, op de troon van David en over Zijn koninkrijk, om het te ordenen en het te vestigen met recht en gerechtigheid Van die tijd af, tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der heerscharen zal dit volbrengen.”

God zegene u en moge u dit jaar genieten van een diepgaand, op Jezus gericht feest!

Bron: Hal Lindsey

eventueel luisteren naar Mary did yoy know

Mary, Did You Know?

Mary, did you know that your baby boy

Would one day walk on water?

Mary, did you know that your baby boy

Would save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy

Has come to make you new?

This child that you delivered, will soon deliver you

Mary, did you know that your baby boy

Will give sight to a blind man?

Mary, did you know that your baby boy

Will calm the storm with his hand?

Did you know that your baby boy

Has walked where angels trod?

When you kiss your little baby

You kiss the face of God

Mary, did you know?

Mary, did you know?

Mary, did you know? Did you know?

Mary, did you know? Mary, did you know?

Mary, did you know? Mary, did you know?

Mary, did you know? Mary, did you know?

The blind will see, the deaf will hear

The dead will live again

The lame will leap, the dumb will speak

The praises of the Lamb

Mary, did you know that your baby boy

Is Lord of all creation?

Mary, did you know that your baby boy

Would one day rule the nations?

Did you know that your baby boy

Is heaven’s perfect Lamb?

That sleeping child you’re holding is the great, I Am

Mary, did you know? (Mary, did you know?)

Mary, did you know? (Mary, did you know?)

Mary, did you know? Oh

vertaling:

Maria wist je

Maria, wist je

dat je Kleine Jongen op een dag op water zou lopen?

Maria, wist je

dat je Kleine Jongen op een dag onze zonen en dochters zou redden?

Wist je

dat je Kleine Jongen is gekomen om ons nieuw te maken?

Dit Kind dat je hebt vrijgelaten zal binnenkort jou vrijmaken.

Maria, wist je

dat je Kleine Jongen zicht zal geven aan een blinde?

Maria, wist je

dat je Kleine Jongen de storm kan bedaren met Zijn hand?

Wist je

dat je Kleine Jongen in de voetsporen van engelen heeft gelopen?

Als je je Kleine Jongen kust, heb je het gezicht van God gekust.

Maria wist je dat… Ooo Ooo Ooo

De blinden zullen zien.

De doven zullen horen.

De doden zullen weer leven.

De kreupelen zullen springen.

De dommen zullen lof spreken

over het Lam.

Maria, wist je

dat je Kleine Jongen de Heer is van de hele schepping?

Maria, wist je

dat je Kleine Jongen op een dag de naties zou regeren?

Wist je

dat je Kleine Jongen het perfecte Lam van de hemel is?

Het slapende Kind dat je vasthoudt is de grote Ik Ben.

Hier te zien

20211224 Over Kerst is tederheid

via

2021-12-21 DOOR CARLOS CASO-ROSENDI

Het is Kerstmis. Bel je moeder

(google translate gebruikt en een beetje aangepast)

“Ben ik hier niet, die je moeder is? (Ik ben hier en ik ben je moeder)”

Kerstmis is een goed moment om de woorden van Onze-Lieve-Vrouw aan St. Juan Diego te gedenken: “Ben ik hier niet, die je moeder is? (Ik ben hier en ik ben je moeder)” Dat zijn tedere woorden van een moeder aan haar baby, aan die weerloze mens die niet alleen kan overleven. Onlangs zag ik een goedbedoelde poster met de Heilige Familie. Naast de afbeelding stonden in het Spaans de woorden: “Navidad es ternura”(Kerst is tederheid) en dat is waar als we de aandacht maar vestigen op die schattige afbeeldingen van baby Jezus onder de blik van zijn ouders. Maar Kerstmis is niet alleen dat. Die baby is een goddelijk infiltraat, een goed opgeleid commando dat vanuit een heel ver land gestuurd is om onze wereld te verkennen. Hij gaat een groep andere soldaten vormen zoals hij. Ze zullen in aantal toenemen terwijl hij weggaat om legioenen engelen te verzamelen die klaar zijn voor de strijd. Dit was zijn territorium totdat vijanden het overnamen. De vijanden sloten hun verovering af door de menselijke bevolking met zonde en dood te besmetten. Ten tijde van Christus’ komst in deze wereld wist bijna niemand dat verlossing mogelijk was. Nog minder wisten dat de verlossing onder hen al geboren was.

Het was een gewaagde maar zeer slimme truc. Het vereiste totale geheimhouding en veel nederigheid. Logos (Johannes 1:1) was het enige wezen dat de taak mogelijk kon voltooien zonder enige mogelijkheid van mislukking. De plannen waren vele eeuwen eerder opgesteld. Ze begonnen toen het Goddelijke Woord tot een man kwam op een heuvel bij Ur, in Chaldea:

‘Ga van je land,

je volk en je vaders huishouding

naar het land dat ik je zal laten zien.

Ik zal je tot een groot volk maken,

en ik zal je zegenen;

Ik zal je naam groot maken,

en je zult een zegen zijn.

Ik zal zegenen wie u zegenen,

en wie u vervloekt, zal ik vervloeken;

en alle volkeren op aarde

zullen door jou gezegend worden.”

(Genesis 12:1-3)

Abraham kon zich nooit voorstellen dat het Wezen wiens stem hij hoorde op een dag zou incarneren om de eigen afstammeling van de patriarch te worden. Het was een vreemd geheim. Die man die vele generaties later nog geboren zou worden, zou de taal van Abraham spreken, misschien vertoonde Hij zelfs enige gelijkenis met zijn voorvader. Vanaf het moment dat Avram geloofde, werd zijn naam veranderd in Abraham door de cruciale letter ה toe te voegen . Die letter (als ik me niet vergis) klinkt als een geaspireerde “h” – een adem wordt toegevoegd aan Avrams naam – en zou het bewijs kunnen zijn van de Geest die vanaf dat moment in een menselijke familie zou komen, waardoor Abraham een ​​vader werd van landen.

Stel je nu dat wezen voor, de almachtige Schepper, de Impuls en de Bestemming van het hele universum: “Ik ben de Alfa en de Omega”, zegt de Here God, “wie is, en wie was, en wie zal komen, de almachtige.” (Openbaring 1:8) Stel je de miljoenen en miljoenen kernreacties voor die plaatsvinden in het hart van elke ster. Stel je de uitbreiding van ruimte en tijd voor en alle mysteries van het materiële en spirituele leven. De Logos heeft dat allemaal gemaakt en Hij houdt de hele zaak draaiende. Zie Jesaja 40:25-26

“Met wie wil je Mij vergelijken?

Of wie is mijn gelijke?” zegt de Heilige.

Sla uw ogen op en kijk naar de hemel:

wie heeft deze allemaal geschapen?

Hij die de sterrenhemel één voor één

tevoorschijn haalt en ze allemaal bij hun naam roept.

Vanwege Zijn grote macht en machtige kracht ontbreekt er niet één.

Dat onvoorstelbaar machtige wezen had plannen die niemand kon doorgronden. Niemand kon zich voorstellen dat Hij een menselijke natuur aannam, geboren zou worden uit een Joodse maagd in een arm gezin dat in de stoffige periferie van het Romeinse Rijk woonde. Hoe kon God Zichzelf een weerloze en zwakke baby geven in de armen van een jonge vrouw in het midden van nergens?

In die zin ben ik deze kerst een christen en het kan gebeuren dat u zich net als ik voelt. Laten we toegeven dat wij – als het mystieke lichaam van Christus op dit uur – vandaag die arme baby in de kribbe zijn, net zoals Jezus twee millennia geleden was. We zijn zo behoeftig en hulpeloos als Hij Zichzelf liet worden. Daarom was Maria daar. Ze was van tevoren gestuurd om Hem te ontvangen. Naast Maria kon Hij de beperkingen van de mens ten volle ervaren. Een baby kan niet veel anders dan de moeder begrijpen die voor hem zal zorgen en hem zal leiden zolang de kindertijd duurt. ” Ben ik hier niet, die je moeder is?Heb je nog iets anders nodig?”

Het ziet er somber uit daar, niet? Het lijkt allemaal slecht te zijn en erger te worden. De nacht van het wonder van Tepeyac is Juan Diego gevuld met gedachten aan ziekte en dood. Hij besluit een andere route te nemen om te voorkomen dat hij die dame bij de heuvel ziet. Juan Diego moet naar de stad om een ​​priester te zien die zijn stervende oom de laatste riten zal geven. Maar Mary wil er niets van hebben. Ze gaat rechtstreeks naar Juan Diego en vraagt ​​hem wat hem zorgen baart. Hij antwoordt:

“Hoewel het me verdriet doet, zal ik je gezicht en je hart pijn doen: ik moet je zeggen, mijn kleine meisje, dat een van je bedienden, mijn oom, erg ziek is. Een vreselijke ziekte heeft hem in zijn greep; hij zal er zeker spoedig aan sterven.”

Daarop antwoordde de Maagd Maria:

“Luister. leg het in je hart, mijn jongste en liefste zoon, dat het ding dat je bang maakte, het ding dat je kwelde niets is : laat het je niet storen: wees niet bang voor deze ziekte, noch voor enige andere ziekte, noch voor iets scherps en kwetsends . Ben ik niet hier, ik, die je moeder is? Sta je niet onder mijn schaduw en bescherming? Ben ik niet de bron van je vreugde? Ben je niet in de holte van mijn mantel, in het kruisen van mijn armen ? Heb je nog iets nodig? Laat je door niets anders verontrusten, storen; laat de ziekte van je oom je niet met verdriet belasten, want hij zal er nu niet aan overlijden. U kunt er zeker van zijn dat hij al goed is.” (En op datzelfde moment werd zijn oom beter, zoals ze later ontdekten.) (Genomen uit de Nican Mopohua )

Vandaag zijn we vervuld met de voorgevoelens van ziekte en dood. We zouden kunnen denken dat het op dit uur gaan naar de Allerheiligste Maria ons kan afleiden van het vinden van een oplossing voor onze problemen. Grote fout. Mary is de oplossing op dezelfde manier als zij een oplossing was voor de ziekte die Juan Diego’s oom teisterde. Denk er aan.

Dit is het uur om op te kijken naar Moeder Maria. Zij is de Moeder van onze vrede. Moge ze altijd dicht bij ons blijven en ons zegenen, ons omringend met haar liefde zoals alleen een echte moeder dat kan. Zoek de holte van haar mantel, geef je over aan haar zorg door haar armen over elkaar te slaan. God vertrouwde Zichzelf aan haar toe. Wij kunnen hetzelfde doen.

Een gezegend kerstfeest voor u, beste lezer.

20211224 Over een genade ontmoeting met God

Leonardo Jacobs (81) ontmoette God onverwachts in de skilift: ‘Ik was volledig ontregeld’

(via Trouw gelezen op facebook. Ik geef dit verhaal graag door omdat het een mooi kerstverhaal is. Op facebook regent het dan reacties. Van lieve tot negatieve. Van mensen die denken leuk te zijn en dat niet zijn en mensen die grof zijn. Die mensen hebben het niet begrepen.)

Welk verhaal geeft uw leven zin? Trouw-lezers vertellen hun verhaal. In deze aflevering: Leonardo Jacobs (81), die God totaal onverwachts ontmoette in een skilift. ‘Geloof is een virus waartegen nauwelijks medicatie bestaat.’

Peter Henk Steenhuis22 december 2021

“Het gebeurde toen ik alleen in een skilift zat. Met het gezin vierden wij de zestigste verjaardag van mijn echtgenote door een week te skiën. Ik hou ervan om onder lunchtijd te skiën, dan heb ik de hele piste voor mij alleen. Het was maart 1997, een periode waarin ik het leven niet meer zag zitten, nergens meer in geloofde. Vooral niet in mijzelf. Na een gesmoorde carrière bij de publieke omroep was ik in een crisis beland. Maar nu overviel mij onmetelijk geluk, ik huilde vreugdetranen.

Mij overkwam een totaal onbekende emotie: plotseling ervoer ik een besef dat God bestaat. Dat was even schrikken: ik meende overtuigd agnost of atheïst te zijn. Geloven in een God paste ook niet in de cultuur waarin ik was opgegroeid, en waarbij ik mij tot dat moment had thuis gevoeld. Ik was zo volledig ontregeld door mijn onverwachte spirituele ontmoeting met God, dat ik moeite had uit de skilift te stappen. Ik weet nog steeds niet hoe ik heelhuids beneden ben gekomen.

Een mystieke ervaring was het, zonder beeld of geluid. Mijn zintuigen namen niets anders waar dan het besneeuwde berglandschap. Het bestaan van God was een weten dat mij overweldigde zonder enige aanleiding, zonder enig zichtbaar of hoorbaar teken. Waarom overkomt een mens zoiets hangend aan de kabels van een Franse skilift?

‘Geloof is een virus’

‘Wat ben je aardig de laatste tijd’, zei mijn vrouw een paar weken later. ‘Heb je soms een nieuwe vriendin?’ Want in de hippe jaren zeventig hadden ook wij ons schuldig gemaakt aan de malle fratsen die toen in de mode waren bij zich modern wanende gezinnetjes. Inmiddels waren wij ruim twintig jaar verder. Toen kwam het hoge woord er uit: ‘Nee, het is erger, ik denk dat ik gelovig begin te worden.’ Mijn vrouw: ‘Geloof waarin?’ ‘In God.’

Haar opluchting was groot: gaat wel over, zag ik haar denken. Maar het ging niet over. Geloof is een virus waartegen nauwelijks medicatie bestaat. Wat bezielde God om juist mij aan te raken, een enigszins manisch depressieve, chagrijnige man, die de wereld waarschijnlijk weinig meer te bieden had?

Aanvankelijk wist ik mij geen raad met dit mij plotseling overkomen geloof. Maar ik voelde me een stuk beter, geestelijk en daardoor ook fysiek. Wat te doen met deze verworvenheid, die ik later als genade zou ervaren? Aan een kerk was ik nog lang niet toe, hoewel ik die regelmatig bezocht wanneer wij op vakantie waren. Voor de beeldende kunst.

Ik kon mijn gezinsleden niet uitleggen wat mijn geloof in God inhield. Aan mijzelf kon ik het eigenlijk ook niet, behalve dat ik in iets geloofde waarvan ik niets wist, wat ook niet paste in mijn bètakennis. Werd ik gestuurd door een kracht die ik eerder nooit gekend of vermoed had?

Op bezoek bij het Emmausklooster

Een jaar na mijn mystieke ervaring in de skilift schreven mijn vrouw en ik ons in op een reis door Noord-Italië. Om me voor te bereiden las ik Een man uit het dal van Spoleto van historica Hélène Nolthenius. Het was de beste biografie over Franciscus van Assisi die ik ooit gelezen had. Ik was op slag verloren. Dit was de weg die ik wilde gaan na mijn mystieke ervaring in de Franse bergen. Zo wilde ik de laatste fase van mijn leven – ik was inmiddels 63 – vormgeven.

Als eerst ging ik naar het Emmausklooster van de paters kapucijnen aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht. Als het niets is, dacht ik, dan stap ik op de fiets en ga ik weer naar huis. Maar het overtrof mijn stoutste verwachtingen. In het klooster trof ik uitermate verdraagzame mensen met veel empathie voor iemand die nog zoekend was. Iets van het geluksgevoel in de Franse bergen keerde terug. Ik begon het gevoel te krijgen dat ik na een lange zoektocht eindelijk op weg was naar een geestelijk, een spiritueel thuis.

Mijn eerste communie vond plaats op mijn 63ste. Hoewel ik in Amsterdam trouw naar de mis en te communie ging, kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik meedeed aan iets van een instituut, waarvan ik formeel geen deel uitmaakte. Een van de paters kapucijnen met wie ik heel goed contact had, vertrouwde ik toe dat ik eigenlijk wel gedoopt zou willen worden. Hij reageerde anders dat ik had verwacht. ‘Dat moet je niet doen, Leo, want je bent nu verliefd en verliefdheden gaan over.’

Doop en vormsel

Deze verliefdheid week niet. Ik ben nog steeds verliefd en mijn betrokkenheid bij de kerk van Jezus Christus en dus ook die van de H. Franciscus van Assisi is alleen maar toegenomen. Begin 2001 ontving ik doop en vormsel. Mijn geloofsbeleving heeft zich sindsdien positief ontwikkeld en ik sta nu volwassener in de kerk dan op de dag van mijn doop. Maar ten diepste is er nauwelijks iets veranderd. Nog steeds beschouw ik die dag als de mooiste van mijn leven. Vrij ongebruikelijk. Mijn kinderen zijn schatten en na 59 jaar ben ik nog steeds met dezelfde eega getrouwd, maar de bestendiging van mijn verbintenis met Christus overtreft alles.

In de afgelopen ruim twintig jaar is mij vaak gevraagd of ik nu over de hele linie gelukkiger ben dan wanneer mij de mystieke ervaring in de Franse Alpen niet was overkomen. De loop van het leven is niet terug te draaien en dus zullen wij nooit weten hoe mijn geestestoestand zou zijn geweest wanneer ik die genade had moeten ontberen. Ik weet wel zeker dat ik minder ongelukkig ben dan voor ik in die skilift opsteeg, en symbolisch nader tot Hem kwam. Maar ik ben er nog niet: ik mag dan 81 zijn, naar mijn gevoel sta ik pas aan het begin.”

20211223 Over de bijbelprofetie van de wederkomst

Via wjongman

Als christenen de wederkomst van Christus vrezen

Door Robin Schumacher – 8 november, 2021

God gebruikte het onderwijs van Bijbelprofetie om mij tot Zichzelf te brengen. Als ingenieurstudent op de universiteit werd ik weggeblazen door de statistische onmogelijkheden van de voorspellingen in het Oude Testament dat de eerste komst van Christus door toeval zou gebeuren, waarbij God mijn ogen opende voor het feit dat “geen profetie ooit tot stand is gekomen door een daad van de menselijke wil, maar mensen, bewogen door de Heilige Geest, spraken van God” (2 Petrus 1:21).

Mijn mond viel nog verder open toen ik onderwezen werd in het feit dat slechts 20 procent van de profeten van het Oude Testament spraken over Zijn eerste komst, maar 80 procent spreekt over Zijn tweede komst. Bovendien zijn er 1500 passages in het Oude Testament die verwijzen naar de tweede komst van Christus, en één op elke 25 verzen in het Nieuwe Testament verwijst naar de wederkomst van Jezus.

De studie van Bijbelprofetie en de wederkomst werd een speciaal gebied van vreugde en studie voor mij, en ik werd elke dag wakker terwijl ik bad: “Maranatha” (1 Kor. 16:22; “O Heer kom”). De kans is groot dat u, als christen, hetzelfde doet.

De Schrift getuigt van het feit dat wij, als gelovigen, moeten “uitzien naar de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus” (Titus 2:13) en “reikhalzend uitzien naar de openbaring van onze Here Jezus Christus” (1 Kor. 1:7).

De Bijbel zegt ons dat we samen met Johannes moeten zeggen: “Amen. Kom, Here Jezus” (Openb. 22:20), want “ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook reikhalzend uitzien naar een Heiland, de Here Jezus Christus” (Fil. 3:20) en “in de toekomst ligt voor mij de kroon der gerechtigheid gereed, die de Here, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag zal toekennen; en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning liefgehad hebben” (2 Tim. 4:8).

De intensiteit van dit verlangen wordt bijzonder sterk wanneer wij de omgekeerde wereld waar wij nu in leven gadeslaan.

Vandaag veracht onze samenleving de rechtshandhaving en prijst de wetsovertreders, sluit onschuldigen op en laat misdadigers vrij, vermoordt baby’s in de baarmoeder en laat moordenaars vrijuit gaan, veinst respect voor vrouwen terwijl biologische mannen in hun badkamer worden toegelaten, heeft geen respect voor een sterke werkethiek en vertroetelt luiaards, onttrekt zich aan verantwoordelijkheid en omarmt een slachtoffermentaliteit, predikt rechtvaardigheid terwijl het onrecht begaat door middel van maffia-gedreven tactieken, geeft prioriteit aan gender-neutrale speelgoed gangpaden boven het stoppen van ongebreidelde diefstal door bedrijven, veroordeelt racisme met de mond terwijl men dit bevordert door daden, steelt van anderen in de naam van “gelijkheid”, censureert de waarheid terwijl het leugens bevordert, en schrapt iedereen met een tegengestelde mening.

Onze cultuur wordt goed samengevat door de eenvoudige uitspraak van Paulus, “wier heerlijkheid in hun schande is” (Fil. 3:19).

Gezien dit alles, hoe zou een gelovige niet elk uur kunnen bidden om de wederkomst van Christus? En toch, laat me uitleggen waarom er een groeiend deel van mij is dat grote huiver heeft over de wederkomst van Christus.

De donkere kant van de wederkomst

De beste passage die het onbehagen samenvat dat ik heb over de wederkomst komt uit het oudtestamentische boek van Amos:

“Wee, gij die verlangt naar de dag des Heren,

Voor welk doel zal de dag des Heren voor u zijn?

Het zal duisternis zijn en geen licht;

Zoals wanneer een man vlucht voor een leeuw

en een beer hem tegemoet komt,

Of naar huis gaat, zijn hand tegen de muur leunt

en een slang bijt hem.

Zal de dag des Heren niet duisternis zijn in plaats van licht,

zelfs duisternis zonder helderheid erin?” (5:18-20).

Amos schildert sommigen in Israël af als gretig uitkijkend naar de komst van de Messias, niet wetend dat het voor hen een dag van verschrikking zou worden. Paulus verwijst naar deze groep mensen wanneer hij schrijft: “Want zij zijn niet allen Israël, die van Israël afstammen; ook zijn zij niet allen kinderen, omdat zij Abrahams nakomelingen zijn” (Rom. 9:6-7).

De nieuwtestamentische versie hiervan is Jezus’ slotrede in de Bergrede: “Niet iedereen die tot Mij zegt: ‘Heer, Heer’, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil doet van Mijn Vader die in de hemelen is, zal binnengaan. Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam demonen uitgedreven en in Uw naam vele wonderen verricht?’ En dan zal Ik tot hen zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de wetteloosheid bedrijft.'” (Matt. 7:21-23).

De woorden van de Bijbel over dit onderwerp bezorgen mij een sterke rilling over mijn rug. De reden is, dat als je bent zoals ik, je mensen kent die de puritein Matthew Mead “de bijna christen” noemt. Zij rekenen zichzelf tot gelovigen terwijl hun huis in werkelijkheid op zand is gebouwd (Matt. 7:26-27).

Zij denken dat zij door wie zij zijn (zoals Israël) of wat zij zogenaamd gedaan hebben (verlossing door werken) door God zullen worden verwelkomd in Zijn koninkrijk. Maar in een afschuwelijke wending van gebeurtenissen zal hun kaartenhuis instorten, en “het verderf zal plotseling over hen komen als weeën over een vrouw die zwanger is, en zij zullen niet ontkomen” (2 Thess. 5:3).

Hoewel ik vaak naar de hemel heb gekeken en gevraagd heb: “Waar wacht U nog op?”, heb ik tegenwoordig meer waardering voor wat Petrus zegt in zijn tweede brief: “De Heer is niet traag met zijn belofte, zoals sommigen traagheid rekenen, maar heeft geduld met u, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen” (2 Petr. 3:9).

Ik geloof volledig in de soevereiniteit van God en in Jezus’ woorden: “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen” (Joh. 6:37). Dat gezegd hebbende, ben ik meer dan ooit aangespoord om de verlorenen te evangeliseren, vooral diegenen die denken dat ze wedergeboren zijn, maar zelf misleid zijn.

Vandaag de dag zijn er, zoals altijd, twee soorten mensen in de wereld: zij die hun oordeel achter zich hebben en zij die hun oordeel voor zich hebben. Hoewel ik nog steeds elke dag hoop op de wederkomst van Christus, heb ik ook grote angst voor hen die Jezus niet kennen maar denken dat ze hem kennen.

Ik hoop dat u samen met mij de belangrijke waarschuwingen en voorbeelden die we in de Schrift vinden over de dag des Heren wilt doorgeven aan de “bijna-christen”, zodat zij een echt reddend geloof krijgen: “Ziet toe, dat gij Hem, Die spreekt, niet weigert. Want indien dezen niet ontkomen zijn, toen zij Hem, die hen op aarde waarschuwde, weigerden, veel minder zullen wij ontkomen, die ons afwenden van Hem, die vanuit de hemel waarschuwt” (Hebr. 12:25).

Robin Schumacher is een ervaren software manager en Christelijk apologeet die vele artikelen heeft geschreven, aan verschillende Christelijke boeken heeft bijgedragen, in nationaal gesyndiceerde radioprogramma’s heeft opgetreden en op apologetische evenementen heeft gepresenteerd. Hij heeft een BS in Business, een Master in Christelijke apologetiek en een Ph.D. in Nieuwe Testament. Zijn laatste boek is ‘A Confident Faith: Mensen winnen voor Christus met de apologetiek van de apostel Paulus.’

Bron

20211223 Over de banden van de WEF met de Nederlandse overheid

Via NineForNews.nl

Regering geeft toe dat er overeenkomsten gesloten zijn met World Economic Forum die ‘juridisch bindend’ zijn

Binnenland 17 december 2021 14:30 115 Reacties

Gideon van Meijeren (FVD) stelde onlangs Kamervragen over het World Economic Forum. Woensdag kreeg hij antwoord van minister Schouten van Landbouw, mede namens de premier en minister voor Buitenlandse Handel.

Van Meijeren vroeg onder andere aan de regering: “Beschouwt u het World Economic Forum als een entiteit met enig gezag? Erkent u dat het WEF op geen enkele manier democratisch gelegitimeerd is?”

“Het World Economic Forum is een organisatie die perspectieven uit de wetenschap, de publieke sector en de private sector bij elkaar brengt. Het WEF is geen democratisch gekozen entiteit,” luidde het antwoord.

Verplichtingen

Het FVD-Kamerlid wilde verder weten hoe de onderliggende verhoudingen of samenwerkingen tussen de Nederlandse staat en het WEF er precies uitzien. “Kunt u een overzicht geven van alle overeenkomsten die er bestaan tussen de Nederlandse staat en het WEF? In hoeverre zijn de gemaakte afspraken (juridisch) bindend?”

Het antwoord: “Nederlandse bewindspersonen nemen regelmatig op uitnodiging deel aan het door het WEF georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast is er sprake van samenwerkingsverbanden met het WEF die zijn vastgelegd in overeenkomsten op de volgende terreinen: Sustainable Investment Policy, Tropical Forest Alliance, Food Systems Initiative, Food Innovation Hubs. De in deze overeenkomsten vastgelegde verplichtingen zijn juridisch bindend.”

Rol van de Tweede Kamer

“Wow,” reageert Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD). “De regering geeft toe dat er overeenkomsten gesloten zijn met het World Economic Forum die ‘juridisch bindend’ zijn! Zijn die overeenkomsten openbaar? Wat is de rol van de Tweede Kamer?”

© Copyright (c) NineForNews.nl

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

20211223 Over onder de radar werken

via artsencollectief.nl

Over ons

DEC 17, 2021

Arts in Nieuw-Zeeland : “Ik moet nu een beetje onder de radar werken”

dec 17, 2021

Arts René de Monchy heeft zijn wortels in Twente. Midden jaren zeventig vertrok hij naar Nieuw-Zeeland, waar hij zich specialiseerde tot huisarts en later tot psychiater. Na 48 jaar werkzaam te zijn geweest als medicus, is zijn loopbaan abrupt tot stilstand gekomen. Omdat hij “vaccin-vrij” wil blijven, mag hij geen patiënten meer zien en kreeg hij zelfs een locatieverbod voor het ziekenhuis waar hij werkte. Een portret van René de Monchy en zijn visie op het Nieuw-Zeelandse coronabeleid.

“Terugrekenend moet ik rond de bevrijding zijn verwekt, wat niet helemaal in de planning lag van mijn ouders. Mijn vader was actief in de ondergrondse, hij hielp geallieerde piloten te ontsnappen. Dat was natuurlijk gevaarlijk, waardoor het gezin in een zekere spanning leefde. Tot overmaat van ramp werd onze woonplaats Hengelo gebombardeerd door de Amerikaanse luchtmacht, vanwege een strategisch belangrijk spoorwegemplacement. De fabriek van mijn vader werd verwoest. Ook een paar huizen in onze straat werden geraakt. Toen eindelijk de vlag uit kon, hadden mijn ouders wel een reden voor een feestje. Negen maanden na de oorlog kwam ik ter wereld.

René de Monchy, huisarts en psychiater

Tijdens mijn jeugd was de oorlog nooit ver weg. We speelden in de bomkraters in de straat. Mijn oudste broer vond ooit een partij munitie. Bij ons thuis werd regelmatig over de oorlog gesproken, het was geen taboe. Mijn vader beschreef hoe de bezetter geleidelijk de duimschroeven aandraaide: identificatieplicht, steeds meer beperkingen, daarna hele groepen uitsluiten. Precies zoals nu gebeurt in Nieuw-Zeeland en elders over de wereld. Het is helaas de bekende weg, zoals de geschiedenis al meermalen heeft uitgewezen.

Lijfspreuk ‘Eerbied voor het leven’

Thuis waren de waarden vrijheid, saamhorigheid en compassie belangrijk. Mogelijk hierdoor kreeg ik al op jonge leeftijd het idee om tropenarts te worden. Albert Schweitzer was mijn grote voorbeeld, ik wilde in zijn voetsporen treden. Een oom van mij heeft een beeld gemaakt van Albert Schweizer, waar op het voetstuk een bekende uitspraak van hem te lezen is: “Eerbied voor het leven”. Dit zou voortaan mijn lijfspreuk zijn.

Uiteindelijk werd het niet Afrika, maar Nieuw-Zeeland. Midden jaren zeventig kreeg je nog een emigratiepremie omdat de Nederlandse overheid bang was voor overbevolking. In Nieuw-Zeeland speelde dat vraagstuk niet. Qua oppervlak is het zo groot als Engeland, maar er wonen op dit moment slechts vijf miljoen inwoners. Het landschap is divers, de bevolking vredelievend. Het is een fijne plek om kinderen te laten opgroeien.

Gedurende mijn loopbaan heb ik de meeste tijd gewerkt als huisarts en daarna vier jaar in Zimbabwe, alsnog als tropenarts. Op latere leeftijd kreeg ik meer oog voor de beschouwelijke kant van de geneeskunde. De mens is altijd op zoek naar betekenis. Een crisis in iemands gezondheid komt zelden of nooit uit de lucht vallen, het is geladen met betekenis. De vraag voor mij als arts is dan: waarom is deze patiënt uitgerekend nu in deze crisis geraakt? En hoe kan ik deze patiënt helpen om terug te keren naar de kern van zijn wezen? Ik besloot om me te specialiseren tot psychiater.

Postuum PCR-positief

Bij de start van de coronacrisis begin 2020, schrok ik aanvankelijk van de extreme vooruitzichten die ons werden voorgeschoteld. Al snel bleek dat de sterfte veel lager was dan voorspeld, in Nieuw-Zeeland zijn volgens officiële statistieken vanaf januari 2020 tot op heden precies 46 mensen aan Covid-19 overleden. Iedereen die binnen 28 dagen overlijdt na een positieve PCR-test wordt gerekend als coronadode, ongeacht de verdere omstandigheden. Onlangs heeft de politie hier een crimineel doodgeschoten. Postuum bleek de PCR-test positief. Ook hij ging de boeken in als een coronadode.

“De autoriteiten en de media doen tot de huidige dag alsof de ergste voorspellingen

nooit zijn bijgesteld. Alsof Covid-19 voor iedereen een levensgevaarlijke ziekte zou zijn,

terwijl we precies kunnen aanwijzen wie kwetsbaar is en wie niet”

De autoriteiten en de media doen tot de huidige dag alsof de ergste voorspellingen nooit zijn bijgesteld. Alsof Covid-19 voor iedereen een levensgevaarlijke ziekte zou zijn, terwijl we precies kunnen aanwijzen wie kwetsbaar is en wie niet. Wat mij verder opviel was dat normale manieren om gezondheid te verbeteren niet werden gestimuleerd, zoals voeding, sport en frisse buitenlucht, maar juist werden onderdrukt. Elk tegengeluid door artsen werd keihard aangepakt, in de media of via de Medical Councils (beroepsorganisaties). Op zeker moment begon het me te dagen: dit heeft niet zoveel te maken met gezondheid, maar draait meer om politiek, geld, macht en sociale manipulatie.

Onze premier Jacinda Ardern wilde een “hard and fast” landelijke lockdown, met als doel niets minder dan “viral elimination”. Zij zou dit luchtwegvirus uitroeien. Zeker in het begin had zij voldoende steun. Bij de dagelijkse persconferenties herhaalde zij haar motto: “Wij zijn een team van vijf miljoen”. Het is een intelligente, maar ook gewiekste vrouw, die het politiek manoeuvreren tot in haar vingertoppen beheerst. Na de aanslag in Christchurch kon zij onder de bevolking op veel goodwill rekenen. Ardern heeft een graad in de communicatie wat je goed terugziet, zij weet hoe je de massa’s kan bespelen. Wat haar ook heeft geholpen is dat de pers volledig op haar hand was, en nog steeds is trouwens.

Samenspel verstoren

In februari van dit jaar ging op basis van één positieve test het land opnieuw volledig op slot. Dit was de opmaat voor de vaccins, die een maand later kwamen. Ik was erg kritisch op de experimentele, nooit eerder gebruikte mRNA-vaccins vanwege het ontbreken van een controlegroep en lange termijnuitkomsten. Wat voor mij echter de deur dichtdeed was toen de vaccins ook aan kinderen werden gegeven, die absoluut geen gevaar lopen met een corona-infectie. Daarnaast werden de mRNA-vaccins ook gepromoot voor zwangere vrouwen, wat volledig indruist tegen elke medische en wetenschappelijke traditie van het zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen. Het immuunsysteem, zeker van een kind, is een delicaat samenspel. Het is als een symfonieorkest met verschillende secties; de blazers, strijkers en het slagwerk, die allemaal precies op het juiste moment moeten invallen. Door het toedienen van vaccins waarvan de effecten nog grotendeels onbekend zijn, ga je dit samenspel verstoren. We hebben alle reden om terughoudend te zijn.

Vanaf de komst van de vaccins staat in Nieuw-Zeeland alles in het teken van het bereiken van de nu bijna gehaalde 90% vaccinatiegraad met twee prikken. Iedere burger die zich laat vaccineren krijgt een tegoedbon van 20 NZD (12 euro). De arts mag per vaccin 359 NZD (216 euro) declareren. Er werd hier vijf weken geleden een zogenaamde “vaxxathon” gehouden, een soort feestelijke campagne, met als enige doel om zoveel mogelijk mensen een prik te geven. Van één gezondheidscentrum weet ik dat het tijdens die vaxxathon 175.000 NZD (105.000 euro) heeft verdiend. Er is voor artsen een perverse prikkel om aan dit soort campagnes mee te werken.

Aanvankelijk waren er nog uitzonderingen voor vaccinatie. Daar werd massaal gebruik van gemaakt, zelf heb ik tientallen uitzonderingen uitgeschreven. Korte tijd later werden echter vrijwel alle uitzonderingsmogelijkheden door de regering herroepen. De enige uitzondering is nu als iemand na de prik een anafylactische shock heeft opgelopen én daarbij een longembolie. Ik heb zelf patiënten gehad die een herseninfarct of Guillaume Barré hebben opgelopen na de eerste prik. Maar wat denk je? Geen uitzondering voor een tweede vaccinatie.

Kans op boete of gevangenis

Wie zich niet laat prikken wordt gedemoniseerd als anti-vaxxer en in toenemende mate maatschappelijk uitgesloten. Sinds 18 november mag een ongevaccineerd persoon niet langer werkzaam zijn in de gezondheidszorg, onderwijs of lucht- en zeevaart. Na introductie van de coronapas op 3 december, zijn de ongevaccineerden niet langer welkom in horeca, sport, culturele evenementen en niet-essentiële winkels. Wie zich daar niet aan houdt loopt kans op een boete van 12.000 NZD (7210 euro) of zes maanden gevangenis. We zijn een segregated society geworden.

Omdat ik werkzaam ben in de zorg, was ik ook verplicht om me te laten inenten. Op de dag dat de deadline was verstreken, belde de manager me op. Zij vroeg of ik gevaccineerd was. Ik antwoordde “nee”. Direct werden mijn computeraccount en mijn swipecard geblokkeerd. Van patiënten of collega’s heb ik geen afscheid kunnen nemen. Voor het ziekenhuisterrein heb ik een locatieverbod gekregen, als een hooligan die een stadionverbod krijgt opgelegd. Laatst zocht mijn naaste collega me thuis op, ze miste ons kopje koffie in de ochtend. Ze vertelde dat op de werkvloer niet wordt gesproken over de mensen die zijn vertrokken, de mensen zijn bang voor het Covid-19-virus en om hun levensonderhoud te verliezen. Het gerucht gaat dat onze medische licenties worden ingetrokken, wat al bij drie collega’s is gebeurd. Tot die tijd werk ik een beetje onder de radar. Ik zie patiënten via teleconsulten. Daarbij heb ik me nu ook laten registreren als arts onder het rechtssysteem van de Maori’s, de inheemse bevolking. Zo hoop ik nog even te kunnen doorgaan met het werk waar ik van hou.

Nachtmerrie

Hoe kan uitgerekend een fijn land als Nieuw Zeeland in zo’n nachtmerrie veranderen? Wat je moet begrijpen is dat dit land een testing ground is. Als internationale organisaties een systeem wereldwijd willen uitrollen, proberen ze het eerst uit in Nieuw-Zeeland. Zo zijn bijvoorbeeld creditcards en de betaling met pincode (EFTPOS) hier als eerste ingevoerd. Het land is afgelegen en makkelijk te managen, want de bevolking is doorgaans meegaand. Jacinda Ardern heeft bovendien goede contacten met de World Economic Forum (WEF), zij is hun geselecteerde Young Global Leader, en haar Labour-partij heeft een absolute meerderheid in het parlement. Het tempo van verandering is niet om bij te houden: nieuwe wetten worden soms op donderdag gepubliceerd en de volgende maandag aangenomen. De nieuwste Covid-19-wet is verstrekkend: de minister van Volksgezondheid kan een locatie tot noodgebied verklaren, waarna de instanties het recht hebben om een woning te betreden, de aanwezige mensen te testen en verplicht te “behandelen”. Alle rechtszaken die zijn aangespannen tegen dit soort maatregelen, tot de Hoge Raad aan toe, zijn verloren.

“Het zou een vergissing zijn om te denken dat dit systeem uniek is voor Nieuw-Zeeland

of dat alleen hier het er zo extreem aan toe zal gaan”

Wat ik denk is dat het systeem hier slechts wordt geperfectioneerd, voordat het op andere plekken wordt ingevoerd, onder meer in Nederland. Zei jullie premier niet tegen onze premier: “We should function as one space”. Hij denkt als een globalist. En uit wiens handen ontving hij ook alweer de Global Citizen Award?

Het is fascinerend maar ook griezelig om te zien hoe een klein groepje mensen rondom Jacinda Ardern dit land onder controle heeft gekregen. Waarom gaat een meerderheid van de bevolking hierin mee? Waarom laten we ons opsplitsen in “good citizens” en de “anti-vaxxers” of “outcasts”? Het is mij opgevallen dat juist de meer intellectuele mensen er voor vallen. Daar zitten helaas ook veel collega-artsen bij, terwijl je onmogelijk kan volhouden dat dit regime van vaccins en maatregelen goed is voor de volksgezondheid. Ik denk dat de omvang van het bedrog er zeker mee te maken heeft. Het is eenvoudigweg te groot om te kunnen vatten. Op het moment dat je er doorheen ziet, verlies je veel van wat je tot dan toe voor waar hebt aangenomen. Intellectuelen hebben meer geïnvesteerd in het systeem, zij hebben daardoor ook meer te verliezen. Onze grootste angst is misschien wel dat we ons verstand verliezen. Het vertrouwen in dit coronasysteem opzeggen is gekmakend, veel mensen durven het nog niet aan.

“Zoveel macht mag nooit in handen komen van een overheid.”

Hoe zal het verder gaan met Nieuw Zeeland? Onze premier heeft al gezegd dat er geen eind komt aan de vaccins. Wat wordt opgetuigd is een programma waarbij de overheid elk half jaar of vaker een stukje code bij de burgers laat inbrengen, dat nu codeert voor een spike-eiwit, maar in principe kan coderen voor elk denkbaar eiwit. Door de normale bewegingsvrijheid alleen onder voorwaarden toe te staan, wordt gehoorzaamheid aan dit programma afgedwongen. Wat precies het einddoel is en de rol van de prikken daarin, weet niemand. De machtige internationale organisaties, zoals de WEF, zijn in ieder geval uit op een algehele maatschappelijke transformatie. Bijna elke week wordt er bij ons weer een nieuw plan gelanceerd, zoals nu een algemeen rookverbod. Veel is onbekend, maar wat ik wel weet is dit: zoveel macht mag nooit in handen komen van een overheid.

Samen met een aantal collega’s en onderzoekers hebben we al in april 2020 een organisatie opgezet voor kritische artsen, New Zealand Doctors Speaking Out with Science. We groeien snel, want er zijn honderden artsen, verpleegkundigen en andere paramedici uit hun functie gezet omdat ze vaccin-vrij zijn – ik spreek bewust niet van ongevaccineerd. Toen de eerste bijwerkingen van de vaccins verschenen, merkten mensen dat hun klachten werden weggewuifd, zoals ook uit persoonlijke ervaring van verplegend personeel in de ziekenhuizen. Wij proberen zo goed als mogelijk deze mensen te helpen.

Sommen zwijggeld

Volgens de officiële cijfers zijn 117 doden gemeld als “mogelijk geassocieerd” met het Pfizer-vaccin, waarvan slechts één casus is beoordeeld als “waarschijnlijk”. De rest wordt nog onderzocht of werd het overlijden afgedaan als “geen verband met het vaccin”. Dit zijn totaal verschillende cijfers dan ons via de onofficiële weg bereiken. Wij hebben via nabestaanden 220 gevallen verzameld waarbij het vaccin zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak is. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een gezonde man van 50 jaar of een jongere van 15 jaar die een dag na hun prik overlijden. Wij denken dat dit getal van 220 vaccindoden een onderschatting is, er zijn aanwijzingen dat aan nabestaanden sommen zwijggeld worden geboden.

Ik wil niet pessimistisch afsluiten. Een activistische organisatie als Voices for Freedom groeit snel en doet fantastisch werk. In veel Nieuw-Zeelandse steden worden bijna wekelijks demonstraties gehouden, waar honderden of zelfs duizenden mensen op af komen. Je moet bedenken dat onze “tegenstanders” ons zien als uitwisselbaar, als vervangbare eenheden. Voor iedereen hetzelfde vaccin. Voor heel de wereld hetzelfde QR-systeem. In hun mensvisie is geen plaats voor ons zelfgevoel. Maar dit botst met de uniekheid van de mens. Het zelfgevoel kan je een tijdje onderdrukken, maar niet heel lang. Als mensen zichzelf eenmaal hervonden hebben, dan gaan ze de ernst van de huidige situatie inzien en komt de kentering.

Verbinding zoeken

Veel collega’s die ik onder vier ogen spreek uiten openlijk twijfels over het harde coronabeleid. Zij vragen zich af of de maatregelen nog wel te maken hebben met de volksgezondheid. Ik ben blij dat zij hun twijfels uitspreken en verbinding zoeken met andere medici. Voor mezelf geldt dat ik trouw zal blijven aan mijn principes. Ik sta voor individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, voor ‘Eerbied voor het leven’. Daar kan niemand mij op afrekenen.

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.

20211223 Over het roeren van de oorlogstrom 2

Via SOTN : alternatief nieuws, analyse en commentaar

De ware staat van de natie onthullen

Fearful Power Elite + Mislukte Covid Plandemic = Afleidende Wereldoorlog 3

Geplaatst op 22 december 2021 door State of the Nation

(google translate begruikt en niet aangepast)

De globalistische kliek van de Nieuwe Wereldorde heeft dringend

een wereldwijde afleiding nodig…

… van hun jammerlijk falende Covid Plandemic-plan om elke persoon op de planeet te vaccineren.

Helaas voor de mensheid is er geen grotere afleiding dan de Eerste Wereldoorlog.”

Daarom heeft de wereldgemeenschap van naties nu een GROOT PROBLEEM.

Gezien al het sabelgekletter door de Oekraïne, door de NAVO, door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, door de Intermarium-landen, maar ook door andere klantstaten binnen de Zio-Anglo-Amerikaanse as , is het zeker dat het Europese geopolitieke schaakbord nauwgezet voorbereid op een grote regionale oorlog als aanloop naar de Derde Wereldoorlog.

Het is duidelijk dat de zionistische oorlogsstokers elke door de ZOG gecontroleerde natie in Europa hebben gebruikt om zich in te zetten voor een totale oorlog of anders geruïneerd te worden door het centrale bankkartel. De catastrofale monetaire ineenstorting van Turkije en de aanhoudende financiële ineenstorting worden juist om deze reden in scène gezet.

Het naakte financiële terrorisme gericht op de Turkse lira wordt gelijktijdig gepleegd met de vele veelsoortige vormen van agressie die door de westerse mogendheden in het hele Intermarium worden uitgevoerd (zie kaart hieronder). Welke meer dwingende dreiging zou kunnen worden uitgevaardigd tegen elke natie op het Europese slagveld dan een realtime gecontroleerde vernietiging van een natie ter grootte van Turkije?!

Met het oog op deze zeer ingrijpende ontwikkelingen in Oost-Europa, zouden alle betrokken partijen zich terdege bewust moeten zijn van de volgende grimmige realiteit:

Als er een Derde Wereldoorlog komt, begint die in de Oekraïne!

INTERMARIUM

Wat het meest veelzeggend is aan de sluipende evolutie van deze fundamenteel Zio-Anglo-Amerikaanse oorlogszuchtige onderneming, zijn de vele overeenkomsten die deze WW3-opbouw heeft met die van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Bij beide gemanipuleerde wereldwijde conflicten werden Duitsland en Rusland doelbewust opgezet om elkaar te bevechten, zodat deze twee natuurlijke bondgenoten nooit een politiek, militair en/of economisch bondgenootschap zouden vormen. Zie: STRATFOR Chief onthult Zio-Anglo-Amerikaanse plot voor wereldheerschappij

De Oekraïne (voorheen bekend als Khazaria) is het voorouderlijk huis van de huidige hondsdolle zionistische stam die vastbesloten is de hele planetaire beschaving in een wereldoorlog te storten als een middel om hun Ordo ab Chao- strategie uit te voeren voor totale wereldheerschappij via de oprichting van een Wereldregering .

De overgrote meerderheid van de bankiers die het Centrale Bank-kartel bevolken (bijv. de Amerikaanse Federal Reserve & Bank of England; het International Banking Crime Syndicate (bijv. Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds en Bank voor Internationale Betalingen); evenals de Londen-New York- Frankfort-Zurich Banking Nexus (bijv. Barclays, USB, Citibank, BoA, Deutsche Bank, Credit Suisse, JP Morgan Chase, HSBC, enz.) komen allemaal oorspronkelijk uit dezelfde Oost- en Midden-Europese landen die de nooit eindigende broeinest van conflict vormen op het vasteland – het Intertermarium (zie kaart).

Het historische record is duidelijk dat de vorming van de Khazariaanse maffia een reactie was op de vijandigheden die gedurende vele eeuwen hebben bestaan ​​tussen de Rus (oorspronkelijke Russische volkeren) en de Khazaren die uiteindelijk het Ashkenazische Jodendom werden die migreerden naar Oost- en Centraal-Europa voor de daaropvolgende diaspora’s brachten hen naar de belangrijkste commerciële en bancaire centra van West-Europa.

De huidige stam van internationale bankiers stamt af van de goudhandelaren, diamantairs en geldschieters die in de verschillende Ashkenazi-joodse gemeenschappen woonden van West-Rusland (vooral Oekraïne), tot Polen, tot Duitsland. De generaties Rothschild bankiers vertegenwoordigen slechts een van de vele Khazariaanse bankiersfamilies; en een die uiteindelijk de bankier werd van koningen en koninginnen, presidenten en premiers, pausen en kardinalen.

Omdat oorlog veruit de meest winstgevende van alle ondernemingen is, vooral wanneer de bankiers en oorlogsprofiteurs beide kanten van een gewapend conflict financieren, heeft de westerse bankenklasse het tot het middelpunt van hun investeringsstrategieën gemaakt. Om deze en andere belangrijke redenen zijn de Khazariaanse bankiers direct verantwoordelijk voor het starten van elke grote oorlog op de planeet sinds de kolonisatie van de Nieuwe Wereld door Europese ontdekkers.

Wereldoorlog III

Natuurlijk, wat rond gaat, komt rond. Niemand – zelfs niet de schijnbaar almachtige Khazariaanse bankiers – kan ontsnappen aan de kaken van karma. Wanneer dat oorlogszuchtige lot hen inhaalt, zal het waarschijnlijk snel en furieus zijn. Tenslotte was Khazaria (nu Oekraïne) de “oorspronkelijke terroristische natiestaat” tijdens zijn hoogtijdagen; waar het plunderen, plunderen en verkrachten van zijn buren praktisch de nationale bezigheid was.

De gevaarlijk evoluerende gebeurtenissen in de Oekraïne laten nu een dramatische opleving van het momentum richting oorlog zien. Vanwege wat er echt op het spel staat voor een groot deel van Europa, Rusland, het Midden-Oosten en andere prominent gevormde landen in West-Azië, zal elke oorlog waarschijnlijk betrekking hebben op de hele vluchtige regio.

BELANGRIJK PUNT: De geplande WW3 is waarom Azerbeidzjan onlangs werd aangespoord tot een niet-uitgelokte oorlog van naakte agressie tegen Armenië. Dat conflict in Nagorno-Karabach in 2020 werd aangezet en ondersteund door Israël, Turkije en de Verenigde Staten, terwijl Armenië een defensiepact met Rusland heeft.

Vooral Rusland wordt geconfronteerd met niets minder dan ernstige existentiële bedreigingen van de oorlogszuchtige houding van vrijwel alle westerse militaire machten. De NAVO (ook bekend als de Noord-Atlantische Terroristische Organisatie ) is bijzonder oorlogszuchtig geweest jegens de Russische Federatie met hun vele provocerende verklaringen en strijdlustige bewegingen in het Intertermarium.

Ruslands grootste zorg zijn de gevaarlijke ontwikkelingen in de Oekraïne in de richting van de totale militarisering net ten westen van Donbas. De wrede behandeling van de Russisch sprekende meerderheid die in Donbas woont, is altijd de belangrijkste reden geweest voor het opbouwen van troepen en bewapening aan hun Oekraïense grens. Op welke andere manier kunnen die onschuldige burgers worden beschermd tegen ongerechtvaardigde invasies in opdracht van Kiev?!

Gezien deze zich snel ontwikkelende stand van zaken is één ding duidelijk: Rusland zal alles doen wat nodig is om een ​​bloedbad onder Russischtaligen te voorkomen. Evenzo zal de Oekraïense president Volodymyr Zelensky slaafs alle bevelen uitvoeren die zijn uitgevaardigd door zijn NWO-globalistische meesters. Aangezien de VS een groot deel van de militarisering van Oost-Oekraïne bewapent en financiert, mag POTUS-bedrieger Biden Zelensky vertellen wat hij moet doen. En Zelensky lijkt tevreden om die oorlogszuchtige agenda uit te voeren, ongeacht het veroorzaken van een volledige Derde Wereldoorlog.

Gevolgtrekking

Alle geopolitieke bewegingen en militaire manoeuvres die dagelijks op het slagveld van Intermarium worden gemaakt, duwen de wereldgemeenschap van naties opzettelijk tot oorlog. Hoe meer spontane rellen en gewelddadige protesten er over de hele wereld plaatsvinden tegen de opkomende Covid-tirannie, hoe meer reden de machtselite heeft om de knoop door te hakken in Oekraïne. De meeste landen die onder de Zio-Anglo-Amerikaanse As- landen vallen, hebben nu een vals gevoel van veiligheid dat de oorlog alleen in de Donbas zal plaatsvinden.

De hele oostgrens van Rusland, met uitzondering van Wit-Rusland, is echter zwaar gemilitariseerd door de NAVO en het Amerikaanse leger. Gesprekken over het inzetten van kernwapens door verschillende regeringen binnen het Intermerium hebben alleen maar VEEL brandstof aan dit woedende vuur toegevoegd. In feite lijkt het Westen zo vastbesloten om WW3 te beginnen dat het misschien een kwestie is van wanneer, niet of.

Telkens wanneer de hardcore Russophobe Victoria Nuland in dienst is van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals ze nu is als staatssecretaris voor Politieke Zaken, betekent dat oorlog … vooral voor Rusland. Door Nuland geleid proces waarbij vijandelijkheden begonnen met de Oekraïense burgeroorlog (ook bekend als de oorlog in Donbas) in april 2014. Zij en haar man – Robert Kagan – zijn zionistische oorlogsstokers van de hoogste orde en tot het uiterste gevaarlijk als het gaat om de volgorde.

Nuland was zeker strategisch geplaatst in haar huidige positie om de NWO-globalisten een trefzekere manier te bieden om oorlog met Rusland te ontketenen zodra de Covid Plandemic zich echt begint te ontrafelen, zoals in 2022. Hoe die oorlog eruit kan zien, de volgende video presenteert een zeer waarschijnlijk scenario als het escaleert tot een volledige schietwedstrijd.

Bottom Line : Wanneer de welpen van een mamabeer voortdurend worden bedreigd, zoals het Russische volk al jaren is, zal het Kremlin, zodra de hete fase van de oorlog begint, ballistisch worden … misschien zelfs intercontinentaal ballistisch om elke stiekeme aanval van de Amerikaan te voorkomen tactisch nucleair arsenaal. Anders loopt Rusland het risico de rest van het millennium lastiggevallen en geïntimideerd te worden door Oekraïne, de Baltische staten, de NAVO en andere verstokte oorlogsstokers binnen de Zio-Anglo-Amerikaanse as . Trouwens, Vladimir Poetin is de mamabeer en hij houdt niet meer voor de gek. (Zie: Vladimir Poetin waarschuwt de NAVO ‘iedereen zal in radioactieve as veranderen’ over bewegingen in Oekraïne )

Staat van de Natie

22 december 2012

Aanbevolen literatuur

Prometheïsme : de ruggengraat van de NWO-strategie om Rusland te isoleren en te veroveren

20211222 Over overpeinzingen bij advent 4

Johannes 11, 47-48 (HSV):

47De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen.

48Als wij Hem zo laten begaan, zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen

Handelingen 4, 13-18 (HSV):

13Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.

14En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.

15En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,

16en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.

17Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.

18En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.

Handelingen 4, 27-35 (HSV):

27En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester vroeg hun:

28Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen.

29Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

30De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen.

31Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker

We herdenken met kerstmis de geboorte van Jezus die de Christus was. Hij werd geboren om Vorst en Zaligmaker te worden.

Maar de ouden (de priesters en de farizeeën) die het volk onderdrukten, waren al vanaf de geboorte van Jezus bezig om Hem op te jagen en te doden. Dat begon met de babymoord van Herodus (Mattheüs 2, 16 (HSV): Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had.) en het eindigde met de kruisdood van Jezus. Ze waren zo bang voor het kwijtraken van hun macht dat ze de apostelen na de dood en Opstanding van Jezus verboden om in Zijn Naam te prediken. Ze konden zelfs Zijn Naam niet uitspreken. En zij waren natuurlijk niets anders dan dienaren van lucifer, van de satan.

We kunnen de machten die het Christendom tot op de dag van vandaag aanvallen het beste weerstaan door de geboorte van Jezus te blijven vieren, Zijn Naam te blijven uitspreken en Zijn boodschap te blijven uitdragen.

Mary did you know, Nina Aström

tekst

of hier