Tag: Babylon

20211207 Over overpeinzingen tijdens advent

Vanaf het begin dat Jezus op aarde was, is hij tegengewerkt door de farizeeën en uiteindelijk ter dood gebracht. Dat zou later ook gebeuren met zijn apostelen en nog weer later met zijn volgelingen. De macht van de satan was nog een tijd gegeven maar zou aflopen. Alle macht werd gebruik om zoveel mogelijk het christendom tegen te werken en christenen te doden. Het was de strijd van lucifer om te kunnen overwinnen. Dat hij dat niet zou kunnen was zijn grootste uitdaging en hij had en heeft er alles voor over om Jezus te verslaan. Katholieken zijn niet met de bijbel opgevoed. Die werd weggelaten bij het gewone volk. Pas door de reformatie werd de bijbel door “het gewone” volk gelezen maar het lezen is altijd beperkt gebleven. Daarom heeft de indoctrinatie en misleiding eeuwen lang kunnen plaatsvinden. Jezus wist dat dit zou gebeuren en heeft daarom het boek openbaringen gegeven over hoe de tijd van lucifer zou aflopen en hoe de beproevingen zouden zijn om te leren wat nu werkelijk het kwaad was en wat de bedoeling was van de boodschap over het koninkrijk. Door eeuwenlang misleiding en hersenspoeling begrijpen de mensen de aard van het kwaad niet. Tot op de dag van vandaag zien we dat de joodse / vrijmetselaars / globalistische elite / de kabbalistische maffia hun voortdurende leugens steeds verder verspreiden, die leiden tot moord, oorlog en andere verschrikkingen.

Openbaringen 2, 2-5 (HSV):

2Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.

3En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.

4Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

5Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Uw eerste liefde: de liefde voor God.

Bedenk van welke hoogte u bent gevallen: uit de hemel naar de aarde.

Keer terug naar het leven onder God en vereer Hem en dien Hem.

Profeten hebben altijd gewaarschuwd. Jesaja was er een van in het oude testament:

Jesaja 1 Het boek van de profeet Jesaja (HSV)

1Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.

De rechtszaak van God tegen Zijn volk

2Luister, hemel, neem ter ore, aarde!

Want de HEERE spreekt:

Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien,

maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen.

3Een rund kent zijn bezitter

en een ezel de kribbe van zijn eigenaar,

maar Israël heeft geen kennis,

Mijn volk heeft geen inzicht.

4Wee het zondige volk,

volk van zware ongerechtigheid,

nageslacht van kwaaddoeners,

kinderen die verderf aanrichten!

Zij hebben de HEERE verlaten,

de Heilige van Israël verworpen,

zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan.

5Waarom wilt u nog meer geslagen worden?

U gaat gewoon door met uw afvalligheid.

Heel het hoofd is ziek,

en heel het hart is afgemat.

6Vanaf de voetzool tot het hoofd toe

is er geen gezonde plek aan:

wonden en striemen

en gapende wonden,

niet uitgedrukt, niet verbonden,

en niet met olie verzacht.

7Uw land is een woestenij,

uw steden zijn met vuur verbrand,

uw bouwland – voor uw ogen

eten vreemden het op;

het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd.

8De dochter van Sion is overgebleven

als een hutje in een wijngaard,

als een nachthutje op een komkommerveld,

als een belegerde stad.

9Als de HEERE van de legermachten

ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten,

als Sodom zouden wij geworden zijn;

wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn.

10Hoor het woord van de HEERE,

leiders van Sodom!

Neem de wet van onze God ter ore,

volk van Gomorra!

11Waartoe dienen voor Mij uw vele offers?

zegt de HEERE.

Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen

en het vet van gemest vee;

en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken

vind Ik geen vreugde.

12Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen –

wie heeft dit van u gevraagd,

dit platlopen van Mijn voorhoven?

13Breng niet langer nutteloze offers.

Het reukwerk is Mij een gruwel.

Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten:

Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten.

14Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen

haat Ik met heel Mijn ziel;

ze zijn Mij tot last;

Ik ben het moe om ze te dragen.

15En wanneer u uw handen uitspreidt,

verberg Ik Mijn ogen voor u;

ook wanneer u uw gebed vermeerdert,

luister Ik niet:

uw handen zitten vol bloed.

16Was u, reinig u!

Doe uw slechte daden

van voor Mijn ogen weg!

Houd op met kwaad doen,

17leer goed te doen,

zoek het recht!

Help de verdrukte,

doe de wees recht,

bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Wat de profeet hier duidelijk maakt, is dat de mensen aan baäl verering doen. Ze houden zich met uiterlijke zaken bezig terwijl ze geen kennis hebben van de Ware God en wat Deze Schepper God van hen wil.

God had een volk gekozen om Hem te eren en Zijn kennis onder de volken te verspreiden. Dat heeft het volk niet gedaan. Ze vielen weer voor de baäls.

God roept het volk ter verantwoording. Dit gebeurt steeds in het oude testament.

Lucifer houdt de mens weg bij God en het gewone volk denkt dat zij god vereren vaak niet wetende dat het satan is. Ze werken aan uiterlijke zaken maar niet aan een innerlijke moraal. Niet aan kennis van God en leven naar de wil van de ware God.

Door de eeuwen heen heeft God de mens geroepen.

Hij heeft een volk geroepen om Zijn boodschap te vertellen.

Een gekozen volk is iets anders dan een uitverkoren volk.

Het is niet iets om rechten aan te ontlenen, het is een opdracht.

In Hebreeën 11 lezen we wat geloof inhoudt en over wie de boodschap van God begrepen: trek weg uit die wereld van babylon, d.w.z. uit de wereld van lucifer en zijn baäls.

Hebreeën ((KBS)

Hoofdstuk 11

EEN ZWERM GELOOFSGETUIGEN

1En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. 2Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld. 3Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. 4Door het geloof was Abels offer zoveel beter dan dat van Kaïn; door het geloof ontving hij het getuigenis van zijn rechtvaardigheid, want God zelf aanvaardde zijn gaven; door het geloof blijft hij spreken, ook na zijn dood. 5Door het geloof werd Henoch, zonder te sterven, naar een ander leven overgebracht; hij was er niet meer, want God had hem opgenomen. Want de Schrift getuigt dat hij, voor hij werd weggenomen, aan God had behaagd; 6en zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken. 7Door het geloof heeft Noach, na door God te zijn gewaarschuwd voor wat nog niet te zien was, met grote zorg de ark gebouwd, om zijn huisgezin te redden. Door zijn geloof heeft hij de wereld veroordeeld en zelf de gerechtigheid van het geloof verworven. 8Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder te weten waarheen. 9Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden; 10want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is. 11Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. 12Daarom is dan ook aan een man, en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. 13In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd. 14Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen, dat zij op zoek zijn naar een vaderland. 15Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, 16maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een stad gebouwd. 17Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaak ten offer gebracht. Hij die de beloften had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren, 18van wie hem gezegd was: Alleen zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht. 19Want hij was ervan overtuigd, dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen, zijn zoon ook teruggekregen. 20Door het geloof sprak Isaak over Jakob en Esau een zegen uit die ook op de toekomst betrekking had. 21Door het geloof zegende Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef, en leunend op de knop van zijn staf, aanbad hij God. 22Door het geloof heeft Jozef op het eind van zijn leven al gesproken over de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, en bevolen dan zijn gebeente mee te nemen. 23Door het geloof hebben de ouders van Mozes hem terstond na zijn geboorte drie maanden lang verborgen gehouden, omdat zij zagen wat een mooi kind het was; zij waren niet bang voor de verordening van de koning. 24Door het geloof heeft Mozes zelf, toen hij groot geworden was, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter. 25Hij wilde liever mishandeld worden met het volk van God dan voor een korte tijd profiteren van de zonde. 26Voor hem was de smaad, Gods Gezalfde aangedaan, kostbaarder dan al de schatten van Egypte, want hij hield het oog gericht op de komende beloning. 27Door het geloof verliet hij Egypte zonder de woede van de koning te duchten, want de onzichtbare koning had hij als het ware voortdurend voor ogen. 28Door het geloof heeft hij pesach gehouden en het bloed gesprenkeld, opdat de verderver de eerstgeborenen van Israël niet zou aanraken. 29Door het geloof trokken zij door de Rode Zee als over droog land; toen de Egyptenaren het probeerden, verdronken ze. 30Door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort, nadat zij er op zeven achtereenvolgende dagen omheen getrokken waren. 31Door het geloof is de hoer Rachab ontkomen aan het lot van de ongelovigen, omdat zij de spionnen vriendelijk had ontvangen. 32En wat nog meer? De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuël en de profeten. 33Door het geloof hebben zij koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid uitgeoefend, de vervulling van beloften afgedwongen. Zij hebben leeuwen de muil gesloten, 34de gloed van vuur gedoofd, ze ontsnapten aan het scherp van het zwaard. Hun zwakheid werd kracht, ze werden machtig in de oorlog, en dreven vijandelijke legers op de vlucht. 35Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood. Anderen werden ten dode gefolterd en wezen hun vrijlating af, om een betere opstanding te verwerven. 36Weer anderen hadden spot en slagen te verduren, en boeien en opsluiting. 37Zij werden gestenigd, doormidden gezaagd, terechtgesteld met het zwaard. Zij zwierven rond in schapevachten en geitevellen, ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling. 38Zij waren te goed voor deze wereld. Ze vluchtten in woestijnen en op de bergen, ze verborgen zich in spelonken en holen in de grond. 39Ook dezen hebben zich allen een naam verworven door hun geloof. Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan. 40God had met ons iets beters voor en wilde niet, dat zij hun voleinding zouden bereiken zonder ons.

De belofte is het Koninkrijk van God, is de terugkeer naar je bestemming: je eeuwige hemelse lichaam, terug naar onze eerste liefde:God.

Het is onbegrijpelijk dat de mens denkt dat hij tijd heeft, dat hij wel zal zien als hij dood is: of er is wat en dan zie ik het wel, of er is niks en dan heb ik me voor niks druk gemaakt. Zo ernstig is de mens misleid dat hij geen weet meer heeft van zijn zielsbestaan, van het bestaan van God en Zijn wil: Hem te eren en te dienen.

We leven in deze aardse wereld van de satan, van lucifer die niet wilde dienen maar gediend en vereerd wilde worden. Hij eist, hij eist ons slavenbestaan, onze zielen en we weten het niet.

Onze kennis is bijna verloren gegaan en we moeten ons terugvechten naar de wereld van God. De enige hulpbron die we daar nu voor hebben is die van Jezus, die de Christus was. Maar die als Messias door zo velen niet is (h) erkend en wiens komst in de wereld we over een paar weken vieren. Hij is het Licht dat tegenover de duisternis van lucifer is gegeven. Het is tragisch als we dat niet begrijpen. Alleen Zijn aanvaarding kan ons verder helpen.

We leven nog onder de knoet van babylon, ja ook die christenen die niet onder Rome vallen want babylon bepaalt de wereld tot op de dag vandaag: de satanische cultus van de macht van de financiële wereld met zijn trekpoppen in politiek en in alle religies door infiltraties van de vrijmetselarij.

Over paus, pausdom en het vaticaan 3

De kinderen van Abraham

Joh 8, 30-44:

Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem:Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?(Letterlijk: kent u Mijn spreken niet?) Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? ( Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder betekenis is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.) Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij. Maar Ik zoek Mijn eer niet; Eén is er Die haar zoekt en Die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.

Jezus noemt satan: ”mensenmoordenaar, de vader van de leugen”. We zien hier het verschil in vader en Vader. De vader is hier de satan, lucifer. Alles komt terug bij lucifer.

Satan kende de plannen van God en hij wist dat op een dag Jezus zou komen en hij creëerde zijn eigen religie met zijn eigen “jezus” en zijn eigen “geest”. Met maar één doel: de mensen in verwarring brengen. Satans plan: door een eigen religie op te zetten probeerde hij de mensen van God af te houden. Hij creëerde een occult religieus systeem dat de wereld zou controleren.

Hij gebruikte twee mensen: Nimrod en zijn moeder: Semiramis. Semiramis huwde haar zoon, Nimrod. Hij wordt daarom genoemd: ”de zoon en de vader”. De eerste stad gebouwd na de zondvloed was Babylon. Satan gebruikte het om zijn ”hoofdkwartier” hier op te zetten. Semiramis was de koningin van Babylon en Nimrod leidde de mensen in hun (hernieuwde) rebellie tegen God. In Genesis 10:10 wordt Nimrod de bouwer van de stad Babylon genoemd, een geweldig jager, maar volgens nadere gegevens ook een groot veldheer en veroveraar van steden en landen. Heerszucht en machtsstreven waren zijn devies. Toch heeft zijn vrouw Semiramis (en dus ook zijn moeder) die een half-godin wordt genoemd, een nog veel grotere invloed op het zich ontwikkelende religieuze systeem gehad. Van haar wordt vermeld dat zij een goddelijke zoon baarde: Ninus (= de zoon), in de bijbel vermeld als Tammuz, die zijn goddelijkheid ontleende aan het feit dat Semiramis, hem op ”bovennatuurlijke” wijze ontving van Nimrod. (die toen al dood was). Zij kreeg hierdoor iets goddelijks. Lucifer kende God Zijn Heilsplan en maakte er een kopie van.

Vanwege de (brand)offers en de orgies die de satan verering eiste, kwam God steeds tussenbeide. (ik schreef daar al over) en stelde huwelijks wetten in. Maar de mensen rebelleerden tegen God en Semiramis promootte het “celibaat” (een religieuze dekmantel )om ontucht en overspel te verbergen, echtbreuk, en afwijkend seksueel gedrag. ( Dit is de bron van het Rooms Katholieke celibaat ) Semiramis was de bedenkster van de biecht, om zo achter de geheimen van haar volgelingen te komen. De mensen waren bang voor hun priesters. Ze waren bang dat ze gechanteerd zouden worden. Satan hield hiervan. Men geloofde dat het sacrament van celibaat hoger was dan het sacrament van het huwelijk. De “nonnen” waren tempelhoeren, die de priesters dienden met hun lichaam net als vandaag binnen de R.K. Kerk nog gebeurt. Indertijd noemde men hen de “begenadigde maagden”. Tegenwoordig worden zij de “bruiden van Christus” genoemd. Ook de dood door middel van kruisiging was een idee van Semiramis. Kruisigen van iemand was een offer aan de god. Semiramis eiste ook offers: er moesten aan haar baby’s worden geofferd.

Nimrod werd vermoord door Set, een van de zonen van Noach. Maar Semiramis gaf het volk een nieuwe God: Semiramis noemde Nimrod nu baäl, de zonnegod, en eiste dat hij aanbeden werd.

Richteren 2:11 Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer en zij dienden de baäl.

Semiramis werd zwanger en baarde een zoon, Tammuz, hoewel zij claimde nog steeds een maagd te zijn. Ze vertelde iedereen dat Nimrod gereïncarneerd was. Semiramis claimde de geest van god, gereïncarneerd in een vrouw te zijn. Haar symbool was de maan. Zij was de maagd-moeder en al snel verschenen er overal beelden van haar met de kleine zonnegod (Tammuz) op haar arm. Zij vertelde dat de zonnegod hun messias, redder, was. Jeremia 7:17: Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot toorn verwekken.

De Israëlieten dienden de moloch, de koningin des hemels, Tammuz, enz. Zij diende satan. De godsdienst van Babel was ook in Egypte gekomen. Onder andere namen dienden de Egyptenaren de zon Osiris en de moeder: Isis. In deze wereld leefde het volk van Israël, als slaven moesten zij werken voor de Farao. Na 400 jaar werd het volk uit Egypte geleid. Het eerste gebod van God was, toen hij de tien geboden gaf: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Ex. 20:3). Israël heeft vaak niet geluisterd naar dit gebod. God maakte zich kenbaar via profeten. Maar veel Israëlieten haatten de profeten, vanwege het openbaar maken en doorzien van hun zonden. Na Maleachi sprak God niet meer via profeten gedurende 400 jaar. De mensen in Israël werden slaven van ”het systeem”.

Na de overwinning van Jezus op Golgotha kwam satan met nieuwe plannen. Hij inspireerde nieuwe religieuze visies, afgeleid van de oude godsdiensten. De babeldienst leeft nog steeds voort en is gebaseerd op drie principes:

liturgie (religieuze ceremonies, om mensen onder de indruk te brengen.)

canonieke wetten (religieuze regels, wetten, zie Mt 15:9: Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn zie ook Mc 7:7)

dogma’s (De waarheid volgens de leiders. Zo overheerst satan de gelovigen, door een ”systeem”, opgebouwd uit regels, riten enz.)

Dit was al zo vanaf de begin en dit is nu nog zo. En satan gebruikt hiervoor nu o.a. de kerk in Rome, met hun babelse godsdienst.

Na 400 jaar sprak God weer. Er stond een profeet op: Johannes de Doper. Zijn boodschap was bekeert u! Alleen verandering van ons zelf, alleen ons ontwaken, kan ons uit de (religieuze) systemen weg helpen. Jezus zegt, in Openbaring 18:4: ”Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden”.

Nimrod was de stichter van Babel en van het Soemerische rijk.

Uit de Statenvertaling:

Nimrod wordt in vier verzen van het Oude Testament genoemd: Gen. 10:8, 9; 1 Kron. 1:10 en

Mich. 5:6.

In het Nieuwe Testament wordt hij niet genoemd.

Het begin van zijn rijk bestond uit de steden Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

Sinear is de Oudtestamentische naam voor Soemer (Sumer) en werd later Babylonië genoemd.

Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.

Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.

In het dal van Hinnom en de plaats Tofeth werden kinderen geofferd aan Baäl:

Jer 19:2 Ga uit naar het dal Ben-Hinnom, dat [bij] de ingang van de Schervenpoort ligt, en predik daar de woorden die Ik tot u spreek,

Jer 19:3 en zeg: Hoor het woord van de HEERE, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga onheil brengen over deze plaats, zodat bij ieder die het hoort, zijn oren zullen tuiten,

Jer 19:4 omdat zij Mij verlaten hebben, deze plaats [van Mij] vervreemd hebben, en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, die zij niet gekend hebben, zij, hun vaderen en de koningen van Juda. Zij hebben deze plaats gevuld met bloed van onschuldigen.

Jer 19:5 Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden [als] brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.

Jer 19:6 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat deze plaats niet meer genoemd zal worden Tofet en het dal Ben-Hinnom, maar Moorddal.

Lucifer en zijn kompanen stichtten een regie met diverse goden en diverse namen. Afhankelijk van de streek veranderde de naam en via o.a. de Etrusken kwamen mensen in Italië in aanraking met de goden van de baälreligie.

Door wegvluchten van de Etrusken (van het midden oosten naar de streek rond Rome) kwam de baälverering in Rome en sindsdien loopt een duidelijke lijn loopt van het ontstaan van de afgoderij in de tijd van Nimrod, tot in de huidige tijd in de kerk van Rome.

De overpriesters droegen mijters in de vorm van het hoofd van een vis, ter ere van dagon, de visgod, de heer van het leven. Het is een andere vorm van het Tammuz-verering.

De hogepriester kreeg de titel Pontifex Maximus, en deze titel was op zijn mijter afgebeeld. De titel werd daarna aan de bisschoppen van Rome toegekend en wordt vandaag gedragen door de paus, die dus niet de opvolger van de visser-apostel Petrus is, maar de directe opvolger van de hogepriester van de Babylonische mysteries, en de dienaar van de visgod dagon, voor wie hij, net als zijn afgodische voorgangers, de vissersring draagt. De Babylonische praktijken en leringen werden zo geabsorbeerd door wat zich “kerk van Christus” noemde, dat de waarheid van de bijbel op veel punten volledig verduisterd werd, terwijl afgodische praktijken aan het volk waren opgedrongen als christelijke sacramenten en de heidense filosofieën de plaats innamen van de verkondiging van het evangelie.( 1 Kol 2, 8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus). Zo ontstond een systeem dat duizend jaar lang Europa domineerde en handelswaar maakte van “lichamen en zielen van mensen” (Openbaring 18:13), tot de grote Reformatie van de 16e eeuw een mate van bevrijding bracht. ( Maar waar met harde hand tegen op getreden moest worden met de contra reformatie).

Openbaring 18:13:

Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:

koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

Er zijn aanwijzingen dat ook andere religies zoals Islam en Hindoeïsme uit “Babel zijn ontstaan. Als alle religies dezelfde bron en kern hebben is het eenvoudig je voor te stellen dat ze in onze tijd samenwerken naar die de ene wereldgodsdienst. Althans dat is het streven en ze zijn al hard op weg.

Maar als de tijd rijp is, zal Rome vallen:

Openb.18:2-3. Babylon moet vallen. Babylons afgodische en verleidelijke sociale, economische en morele acties zullen haar val teweegbrengen. En de leiders en volkeren van Babylons wereld/satans wereld zullen met haar vallen. Inderdaad, alle Babyloniërs door de geschiedenis heen moeten vallen (vgl. Jesaja 21:9). Het is opmerkelijk dat het goddelijk geduld de “Babyloniërs”, de baälvereerders, door de geschiedenis heen, in staat stelt om te overleven totdat ze onder het gewicht van hun eigen excessen instorten.

Babylon verwijst altijd naar de wereldmacht die nauw verbonden is met het beeld van het “Beest”. Het is een macht die geboren is uit geestelijke verdorvenheid op hoge plaatsen, een macht die flirt met alle heersers en koningen en potentaten van de aarde, en die de volkeren van de wereld aaneenbindt tot één imperium tegenover het Koninkrijk van God. Babylon is in feite een imitatiekoninkrijk van God, gebaseerd op de demonische drie-eenheid. Ogenschijnlijk is Babylon een wereldwijde beschaving en cultuur, prachtig in haar wetenschap en kunst en handel, maar het is gedrogeerd met trots en bedwelmd door haar enorme succes. Tegelijkertijd is het een vreemde vermenging van wereldmacht en religie, van heidendom en christendom, die de grootste belemmering voor het christelijke evangelie wordt.

“Babel“ (de satanische wereld/de satanische religie) voert een geestelijke en materiële oorlog tegen de mensheid: overal om ons heen zien we geweld, grove onrechtvaardigheid, welig tierend drugsgebruik, mensenhandel, kinderhandel, de “normalisering”van porno, de transseksuele oorlog tegen kinderen, de aanval op huwelijk en gezin, de hyperseksualisering van de samenleving, de aanval op de vrijheid ( van geweten, van godsdienst, van meningsuiting). Samengevat in de hedonistische wereld. Dit is allemaal symptomatisch voor “Babylon” in ons midden: het demonische wereldsysteem dat strijdt tegen de ware kerk/ de ware christenen en alles waar God en zijn volk voor staan. Het is echt een kosmisch conflict. Het is een op leven en doodstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel/lucifer, die weet dat zijn tijd er bijna op zit.

Als “Rome” echt voor de christelijke wereld instond nam zij stelling tegen alle onrecht. En zou zij uitvoerig opkomen voor alle vervolgde christenen. Maar zij treedt alleen op tegen groepen die zij als “haar vijand’ beschouwt.

Rome heeft altijd dictators gesteund en daarmee laten zien waar zij werkelijk voor staat.

Openbaringen 18, 4:

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

De vermaning om “Babel” te verlaten is gericht aan Gods volk in alle tijden (vgl. Js.48:20; 52:11; Js.50:8, 41-44; Zach.2:7). Uit dit feit blijkt dat Babel niet alleen een stad van de eindtijd is. Het is de wereld als het centrum van verleiding, in elke tijd. Vertrekken uit Babel betekent dat je geen gemeenschap met haar zonden hebt en niet verstrikt raakt in haar verlokkingen en verleidingen. Degenen die hun hart op de wereld richten, zullen ook van haar plagen ontvangen.

Gelukkig weten we wie er uiteindelijk wint. En Openbaring maakt duidelijk dat zij die met Gods hulp overwinnen, zullen genieten van de ware stad en wat zij vertegenwoordigt, het nieuwe Jeruzalem. De vervalste stad, die satan en zijn waarden in beeld brengt, zal vallen. En er zal vreugde zijn in de hemel vanwege haar val (Openb.19).

We hoeven niet meer afhankelijk te zijn van kerkgenootschappen die de ware leer niet verkondigen. We zijn niet meer afhankelijk van dominees/priesters die het bestaan van God of Jezus ontkennen. Of iets alleen maar symbolisch lezen. Of iets alleen maar zien als concept. We zijn niet meer afhankelijk van priesters en dominees die kinderen misbruiken. We zijn onze eigen kerk en offeren op ons eigen altaar en als we bidden doen we dat on onze eigen binnenkamer. We zoeken en vinden goede studies op internet. En als we God zoeken, vindt Hij je. Als we bij Jezus op de deur kloppen doet Hij open. We moeten eren en we kunnen vragen. Vraag en je krijgt. Je krijgt wat je nodig hebt, niet wat jij wilt.

Psalm 34:

15Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.

18Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

19De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.

Openbaring 3:

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Veel mensen hebben hun geloof verloren door het oude testament en anders wel door Rome. Je kunt afstand nemen van Rome en als je het oude testament met andere ogen leest, wetende dat we gemanipuleerd zijn met vertalingen en met weglatingen, dan zul je zien dat er nog genoeg te vinden is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiramis_(koningin)
https://www.franklinterhorst.nl/Babylon%20geschiedenis.htm
http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Nimrod
http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Baäl
http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Babylon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etrusken
https://www.absolutefacts.nl/geschiedenis/data/reformatie-beeldenstorm.htm
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369

https://www.ad.nl/buitenland/paus-priesters-en-bisschoppen-behandelen-nonnen-als seksslavinnen~a3015c03/

https://pulpitandpen.org/2019/05/03/pope-francis-calls-for-one-world-government-attacks-border-walls-and-national-sovereignty/

Over de paus, pausdom en het vaticaan.

Een hete aardappel die ik steeds voor me uit schoof maar waarover ik nu toch moet schrijven.

De tijd is kort, deze paus is verontrustend bezig en het lijkt er op dat ons veel te wachten staat. (daar kom ik op terug)

Ik ben katholiek opgevoed, heb op katholieke scholen gezeten en katholiek hoger onderwijs genoten. Maar sinds de jaren ’80 kon ik me niet meer vinden in het katholieke geloof.. Het begon met de komst van de toenmalige paus naar Nederland en de discussies die toen losbarstten. Toen was je nog afhankelijk van boeken en bibliotheken en vond je nog lang niet zo gemakkelijk wat je zocht. Ik kocht boeken waar ik dan toch weer niets aan had en zocht ook in alternatieve kringen. Met de komst van internet is dat gemakkelijker geworden als je de zoektermen kent. En dan lees je wat je altijd wel dacht maar dan met uitleg en bewijs.

De eerste kerk en haar groei, leer en gebruiken werden voor ons in het Nieuwe Testament (NT) vastgelegd. Jezus voorzag, net als Zijn apostelen, dat er valse leraren zouden komen. Het is duidelijk uit enkele van de Nieuwtestamentische epistels dat de apostelen al vroeg dergelijke valse leermeesters moesten bestrijden.

Jezus was een jood en zijn apostelen ook, evenals veel van zijn leerlingen. Eerder schreef ik al dat er een spanningsveld was in het jodendom. Vanaf de groei van het spirituele jodendom tot nu toe. De joden waren bekend met de baälvereringen. Met het offeren, de occulte praktijken, de zwarte magie, de (seks)orgies enz. van Babylonië. God haalde ze daar bij vandaan maar er bleef een spanningsveld. Er is een gewone ( Jeruzalemse) Talmoed en een babylonische Talmoed. ( De Talmoed is na de Tenach (voor christenen het Oude Testament) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van uitlegging en verklaring van de wet en profeten vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreide samenstelling van mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld) In de babylonische Talmoed is veel mystiek verwerkt en hier vind je de kabbala waar ik eerder over schreef.

Ik schreef al eerder over de invloed van de satan in die joodse mystiek. (dus is er de invloed van de baälverering)

Voor sommige van de joodse leerlingen van Jezus zat daar een spanningsveld. Binnen het jodendom waren de farizeeërs de vijand voor Jezus. Hij noemt ze addergebroed omdat zij veel van de occulte praktijken toelieten en zelfs de tempel lieten gebruiken voor woeker praktijken. Ze waren schijnheilig.

Maar binnen de groep van apostelen was er dat spanningsveld ook. ( Mt 16, 23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. NB.: satanas is satan).

Na de dood en verrijzenis trokken de apostelen erop uit om het evangelie te verkondigen. Dat zien we beschreven in vooral de handelingen. Het Nieuwe Testament beschrijft de geschiedenis van de kerk van ongeveer 30 na Christus tot ongeveer 90 na Christus. Er ontstaan gemeenschappen van eerste christenen en vooral Paulus is druk met ze te bezoeken en ze brieven te schrijven. In de gemeenschappen waren er een paar leiders en waren er vragen dan werden die via brieven gesteld aan de rondreizende apostelen. Er waren geen “boven hen gestelden”. Ze leefden in gelijkwaardige gemeenschappen. (het waren de eerste “kerkgemeenschappen” maar dan zonder hiërarchie). De eerste kerk en haar groei, leer en gebruiken werden voor ons in het Nieuwe Testament vastgelegd. Jezus voorzag, net als Zijn apostelen, dat er valse leraren zouden komen. Het is duidelijk uit enkele van de Nieuwtestamentische epistels dat de apostelen al vroeg dergelijke valse leermeesters moesten bestrijden. Er wordt nergens in de Schrift vermeld wat geldt voor de enige echte kerk. Wat wel wordt vermeld zijn herhaalde vergelijkingen tussen wat valse leraren onderwijzen en wat de eerste kerk onderwees, zoals dit in de Schrift is vastgelegd. Of een kerk al dan niet de “echte kerk” is kan bepaald worden door de leer en gebruiken van deze kerk te vergelijken met de kerk uit het Nieuwe Testament, zoals beschreven in de Bijbel. In Handelingen 20:17-38 heeft de apostel Paulus bijvoorbeeld een gelegenheid om een laatste keer persoonlijk met de groepsleiders in de grote stad Efeze te spreken. In deze passage vertelt hij hen dat valse leraren niet alleen in hun gemeente zullen verschijnen, maar ook uit eigen kring (verzen 29-30). Paulus geeft hier niet de regel dat zij de “eerste” georganiseerde “kerk” moesten volgen om de waarheid te waarborgen. In plaats daarvan vertrouwt hij hen toe “aan God en aan het woord van zijn genade” (vers 32). De waarheid kon dus bepaald worden door op God en “het woord van Zijn genade” te vertrouwen (dat wil zeggen de Schrift, zie Johannes 10:35). Deze afhankelijkheid van het Woord van God, in plaats van bepaalde individuele “grondleggers”, kunnen we ook weer in Galaten 1:8-9. Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” Het onderscheid tussen waarheid en dwalingen was dus zelfs niet gebaseerd op wie deze zaken onderwijst, “wijzelf of een engel uit de hemel”, maar op de vraag of hetzelfde evangelie werd onderwezen dat zij reeds hadden ontvangen. En dit evangelie is in de Schrift vastgelegd.

Dits is belangrijk want hij zegt zo dat je moet oppassen. Iemand uit eigen gelederen kan ondermijnend zijn en hoe weet je of die “engel” wel de juiste is? (denk aan lucifer en zijn kwade kompanen. Je kan denken met het licht te maken te hebben maar het is de duisternis).Hoe kunnen we dan bepalen of een kerk een correcte leer onderwijst of niet? Volgens de Bijbel is de enige onfeilbare standaard de Bijbel zelf (Jesaja 8:20; 2 Timoteüs 3:15-17; Matteüs 5:18; Johannes 10:35; Jesaja 40:8; 1 Petrus 2:25; Galaten 1:6-9).Allerlei tradities of rituelen moeten met Gods Woord vergeleken worden, zodat ze niet strijdig zijn met de waarheid (Marcus 7:1-13).

Er is nergens in de uitleg te vinden dat er iemand de “baas “moet worden over de groepen christenen. En nu kom ik bij de geschiedenis van de paus en het ontstaan van het pausdom. Eerder schreef ik al dat wie de macht heeft, alles bepaalt. En dat er christenen waren die in de macht van het romeinse rijk kansen zagen. Ten onrechte heb ik lang gedacht dat Paulus bewust kerken stichtte. En ten onrechte denken wij dat Jezus Petrus als zijn opvolger aanwees. Dat is niet zo:

Mt. 3, 8: Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. De broeders die groepen leidden genoten respect en dat respect hing af van de groep en de stad. Rome was een grote, keizerlijke stad. En daar begint de geschiedenis van het ontstaan van bisschoppen en een “bovenbaas”.Toen het rijk verviel, zagen de bisschoppen hun kans en gingen zich gedragen als wereldlijke heersers met een “christelijk”sausje. Ze gingen zich gezag aanmeten en eisten onderwerping. “Satan” deed zijn intrede. (Satan eist altijd weer onderwerping). Het evangelie verwaterde en de rituelen gingen hun intrede doen.(baäl). Er ontstond een priesterklasse, een hiërarchie van bisschoppen met een “bovenbisschop”, de bisschop van Rome. Hoe meer de macht van de keizer afnam, hoe meer de macht van de bisschop van Rome toenam. Vanaf de 6 de eeuw neemt de macht toe helemaal toe.

Sylvester was een bisschop van Rome (314-335) aan wie keizer Constantijn zogenaamd veel macht had overgedragen. ( “de donatie van Constantijn”) In de 8 ste eeuw ontstond hierover strijd. Maar die zgn. donatie is pas “verzonnen” in de 8ste eeuw. Onderzoekers hebben dat onderzocht. Het latijn van de 8ste eeuw was anders dan dat van de 4de eeuw. Maar de zgn. donatie van Constantijn was in de taal van de 8ste eeuw. In de 16 de eeuw ontdekte men dit bedrog maar al die tijd werd gedaan of het een serieuze schenking van Constantijn was.

Maar die zgn. donatie was eeuwenlang een manier om vorsten en bisschoppen en gelovigen te onderwerpen. Het was een manier om macht te krijgen en uit te breiden. Het satanisme had zijn weg gevonden. Men was arrogant en permitteerde zich van alles. Sinds de 6 de eeuw was de bisschop van Rome papa/pappas (vader) geworden. De zgn. heilige stoel werd meer en meer vergiftigd door wereldse macht te verwerven en zich boven de wereldlijke macht te stellen. En de heilige stoel werd meer en meer een oord van verderf. Eeuwenlang werd er gestreden om macht en machtige Italiaanse families wilden de macht van “ Rome” verwerven.

Met de komst (1073) van paus Gregorius de zevende (Hildebrand) veranderde iets. De lage moraal werd vervangen door verlangen naar de macht van God: de macht van bestuur van de paus was het bestuur van God. Hij rustte echter niet voordat hij alle macht had. (wereldlijk zowel als geestelijk) De “stoel van Petrus” trok alle gezag naar zich toe en hoewel de lage moraal zgn. vervangen moest worden, werd die gewoon weer toegepast:liegen, bedriegen, banvloeken, oorlog. Twee eeuwen lang werden deze middelen toegepast om de macht te verwerven.

75 pausen zouden instemmen met foltering, moord, brandstapels, inquisitie, confisqueren van bezittingen. De meeste vervolgden waren bijbelgetrouwe gelovigen. Zij waren de luis in de pels. Tot op de dag vandaag zie je dat de luis in de pels vernietigd moet worden. En tot op de dag van vandaag zie je hoe handig de rijke de bezittingen van de armen steelt. Pausen die zeggen Christus te vertegenwoordigen folteren en voeren oorlog, brengen mensen naar de brandstapel.

Tenslotte veroverde een generaal van Napoleon in 1798 het vaticaan. Zo kwam er een einde aan de wereldlijke macht. Pius de negende trachtte dat te herstellen met verklaringen van pauselijke onfeilbaarheid. Dit werd een leidraad voor het eerste concilie in 1870. Ze maakten ook een wetboek van canoniek recht. De klap van 1798 werd hersteld door Mussolini die in 1929 het vaticaan weer als civiele macht erkende. Toen had “Rome” weer wereldlijke en geestelijke macht. De gelovige katholiek werd steeds meer een pion in handen van het vaticaan. (de hand van de vrijmetselarij zie je overal terug. Net als de hand van de jezuïeten. maar daarover schrijf ik apart)

Bij het tweede vaticaans concilie (1962-1965) werd besloten dat “ketters” broeders waren en werden “heidense”godsdiensten (islam- dit is vooral opvallend, later meer- , hindoeïsme en boeddhisme) aanvaarde wegen naar God genoemd. Het vaticaan wil “dialoog” maar wil invloed op veranderen van denkwijze. We zien hier stappen naar één wereldregering met één wereldreligie.

Met het canonieke wetboek van strafrecht als leidraad (die ook werd uitgebreid) bleef het streven om de macht te consolideren. De wetten in dat boek zijn wraakzuchtig en hebben niets met de bijbel en de lessen van Jezus te maken. Het evangelie gaat over genade en redding maar dit wetboek gaat over dwang. Uiterlijk zgn. een christelijke religie maar het is een godsdienst met rituelen die ware godsdienstige mensen niet bedient en de wereld laat buigen naar hen die zgn. heilig zijn maar die in wezen vals zijn en er steeds weer in slagen miljoenen mensen te misleiden.

Ik begrijp dat ik “heilige huisjes” afbreek. Voor veel mensen was “Rome” een bron van trots en vreugde. ( een voorouder van mij was zouaaf. http://www.geschiedenisbeleven.nl/vechten-voor-de-paus-nederlandse-zouaven-in-italie/) Ik ken de foto’s uit het familie album. Er werden toen nog amper foto’s gemaakt maar van deze voorouder is een trotse foto gemaakt)

En nog is Nederland trots als het de bloemen voor pasen levert voor de St. Pieter ( een vrijmetselaars symbool).

Het vaticaan verkondigt dat de kerk is gefundeerd is op Petrus maar dat is een vervalsing. Petrus zou de “rots” zijn maar Jezus was de Petra. (Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.) Er werd hier geopenbaard wie Jezus was en dat die apostelen dat wisten. Het moeilijke is hier dat er iets verdraaid is. Jezus haalt God aan (vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard) naar Simon en vervolgt de woorden van God dat Jezus de rots, de petra is en niet Simon. Jezus wordt hier geopenbaard als de Christus en als de rots. (Simon of Petrus was juist de twijfelaar en zelfs verrader. Zie hier boven satanas = de satan = de tegenstander. Petrus is petros en betekent een stuk rotssteen. Petra is een vast groot en massief en onbeweeglijk gesteente. God openbaarde hier Jezus als de Christus, als een vast en onbeweeglijk massief gesteente. De sleutels geven betekent dat de joden toegang krijgen tot de kennis dat Jezus de geopenbaarde Messias is. De kern is hier: Jezus wordt geopenbaard als de Messias, als de zoon van God en als de rots waarop de gemeenschap wordt gebouwd.

De bisschop van Rome heeft dit vers gebruikt om Petrus als onfeilbaar neer te zetten en als plaatsvervanger van Jezus en dan door redenerend de pausen worden zo de plaatsbekleders van Jezus op aarde. De paus wordt de “heilige vader” en dat is zo misleidende als het maar zijn kan. Een andere misleiding is dat “Rome”doet alsof Petrus in Rome was. Petrus is daar nooit geweest. Anders zouden we dat weten uit het NT. Alle reizen van Petrus zijn opgetekend en Rome staat daar niet bij. In zijn brief aan de Romeinen groet Paulus iedereen maar Petrus niet want die was er niet. En als Paulus later in Rome is, is Petrus er ook niet. Als alles is opgetekend dan zou dat ook opgetekend moeten zijn. Verder wordt er in het NT niets gezegd over opvolging. De apostelen stellen leiders aan maar regelen niets centraal.

De pausen werden “pontifex” en het was ze om die macht te doen. Ze noemen zich heilige vader maar er is maar één Vader. Zo noemde Jezus God voor ons: de Vader die in de hemel is. Zo kregen wij een houvast. Maar zo werd dus de macht naar “Rome” toe getrokken en daar was het om te doen. Zij zijn de voortzetters van het Romeinse Rijk. Dat is een wereldse macht en geen geestelijke macht. Maar er was er maar één die die macht had gekregen en dat was Jezus, de Christus.

Als je in Jezus gelooft dan “onderwerp” je je aan Hem en aan niemand anders.

Jezus heeft ook uitdrukkelijk gezegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was en dat is nu de katholieke kerk met de paus aan het hoofd wel geworden. De “heilige vader” heeft zich ook een onfeilbaarheid toegeëigend. Dit is door Paulus voorspeld: 2 Tess 2: Over de openbaring van de mens der wetteloosheid:…tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet… Dit gaat over de antichrist. Daar zijn veel speculaties over. In het NT wordt hij ook aangekondigd. Ik denk dat de antichrist een paus zal zijn. Ik denk zelfs aan deze huidige paus. De antichrist zal leider zijn van de “wereldoecumene” van de afvalligen van andere religies. (zie het begin van het tweede vaticaans concilie) En deze paus is steeds meer bezig de islam en het christendom bij elkaar te brengen. En hij heeft zich zelfs diverse keren uitgesproken over de NWO en dus één nieuwe wereldreligie en een één nieuwe wereldregering. Hij legt a.h.w. alles steeds in “de week”. Dat Rome voor mij het nieuw Babylon is, staat voor mij eigenlijk wel vast. Je leest dit ook in openbaringen 17: ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering…

De zeven hoofden zijn de zeven heuvels van Rome. De kleuren van Rome zijn scharlaken (rood) en purper. De vorige paus trok zich terug vanwege gezondheidsproblemen maar leeft nog steeds. Hij maakte plaats voor deze paus die een jezuïet is en daarmee is het plaatje rond. De jezuïeten hebben steeds een macht achter de paus gevormd (de zwarte paus) en hebben nu de volledige macht. En zeg je jezuïeten dan zeg je vrijmetselarij en als je het hebt over de vrijmetselaars dan spreek je over de “elite” / over de cabal. ( er zijn ook beweringen dat Jeruzalem jet nieuwe Babylon is. Ik denk van niet vanwege de kleuren -kijk naar de kleding, het goud en het marmer)