Maand: juli 2020

Over toenemende woede

Herbloggen zie link onderaan

Het komt de macht goed uit dat mensen boos zijn (want boosheid leidt af)

Gloria Wekker: ‘als profeet vereerd’.

Door COEN DE JONG 25 juli 2020

Woede onder kiezers is een krachtig politiek wapen. Zowel regeringen als hun politieke uitdagers gebruiken boosheid als instrument. Georkestreerde woede bemoeilijkt een inhoudelijk debat, terwijl dat debat essentieel is voor het functioneren van een democratie. In een arena van verontwaardiging is een open gesprek tussen tegenstrevers immers een illusie. En dat is precies de bedoeling van machthebbers.

Opwekken van boosheid voor politieke doeleinden is niets nieuws. Demagogen deden het in de klassieke Oudheid via opzwepende redevoeringen. 20ste -eeuwse dictaturen deden het via massabijeenkomsten en haatcampagnes. Manipulatie van de emoties van kiezers gebeurt in onze tijd via massamedia en in toenemende mate online, soms helemaal gepersonaliseerd en geïndividualiseerd. Manipulatie van de publieke opinie is gemakkelijker als er voldoende negatieve emoties onder de oppervlakte kolken waarvoor burgers geen uitlaatklep hebben.

Boosheid over veel

Aan negatieve emoties is in de Nederlandse samenleving geen gebrek. Zo is er boosheid over dalende inkomens, globalisering, immigratie, criminaliteit en onveiligheid. De schuld daarvan leggen kiezers – afhankelijk van waar ze politiek staan – vaak bij vaste boosdoeners, abstractie categorieën als ‘politici in Den Haag’, Het Westen, Europa, politieke correctheid of het (witte) Patriarchaat. Deze boosdoeners zijn als draken die boven het individu uittorenen.

Op een dieper niveau leven bij grote groepen in Nederland emoties van uitsluiting, vernedering en angst. Mensen ervaren ongelijkheid en onmacht over niet-vervulde ambities en vervlogen dromen. Emoties die uiteraard meer boosheid veroorzaken. Voor velen ontbreekt een gezonde uitlaatklep, bijvoorbeeld de mogelijkheid om iets in de eigen maatschappelijke omgeving te kunnen verbeteren. En in onze verzwakkende democratie zijn de meeste kiezers onmachtig om op een betekenisvolle wijze het politieke proces te beïnvloeden. Hun boosheid is daarom een makkelijke prooi voor manipulatoren die – in welke politieke hoek ze ook zitten – dezelfde methoden gebruiken.

Burgers in de kast

De Canadese klokkenluider Christopher Wylie beschrijft in zijn boek Mindf*ck hoe hij voor databedrijf Cambridge Analytica methoden ontwikkelde om kiezers te beïnvloeden via sociale media. Cambridge Analytica werkte voor Steve Bannon, de campagnemanager van Donald Trump, met financiering van de conservatief-rechtse miljardair Patrick Mercer. Wylie- zelf homoseksueel en politiek progressief – ontdekte tijdens veldonderzoek dat veel conservatieve Amerikaanse kiezers ‘closeted’ waren in hun politieke stellingnames. Deze kiezers voelden zich door de heersende opinies in media, politiek en maatschappij zo sterk onderdrukt dat ze politiek ‘in de kast’ zaten – bang om zich uit spreken en hun ware meningen en emoties te openbaren. Met uiteraard machteloze woede tot gevolg.

Wylie beschrijft hoe deze gevoelens – vaak voortkomend uit een opstapeling van verschillende factoren als lagere opleiding, dalend inkomen, werkloosheid en de beleving dat hun beeld van Amerikaanse cultuur verdacht werd gemaakt – feitelijk intersectioneel waren. Dat wil zeggen: ze versterken en bevestigen elkaar. Intersectionalisme is een door progressieve splintergroeperingen bedachte dure term voor de optelsom van gevoelens van uitsluiting onder minderheden.

Boosheid verdringt ratio

Onderzoek van Wylie wees uit dat veel Amerikaanse kiezers uit meerderheidsgroepen dezelfde gevoelens ervaren als onderdrukte minderheden. En zich bovendien in hun identiteit bedreigd voelen. Wylie wijst op de overeenkomst tussen evenementen als de Gay Pride en de republikeinse Tea Party: beiden safe spaces waar ‘anders voelenden’ zich tussen gelijkgestemden vrij kunnen uiten. Hetzelfde geldt uiteraard voor rallies van Donald Trump.

Zoals iedereen bij zichzelf kan nagaan: boosheid verdringt tijdelijk de ratio. Door boosheid uit te lokken verschuift de politieke discussie razendsnel naar hoog-emotionele kwesties als identiteit en cultuur. Wylie beschrijft hoe Bannon de vernedering die miljoenen Amerikanen in hun eigen leven ervaren bewust centraal stelde in de – aanvankelijk kansloos geachte – campagne van Donald Trump voor het presidentschap. Die campagne bestookte heel precies gedefinieerde groepen kiezers via onder andere Facebook met boodschappen die vooraf uitgetest waren om bij hen maximale boosheid te triggeren. Boodschappen over immigratie, corruptie in de Democratische partij van Hillary Clinton of criminaliteit onder minderheden.

‘Woke’ identiteitspolitiek is sprekend Steve Bannon

Feitelijk gebruikte Bannon dezelfde methode die progressieve actiegroepen in de westerse wereld al decennia toepassen. ‘Progressieve’ identiteitspolitiek maakt alles persoonlijk, triggert boosheid en verbindt politieke meningsverschillen onlosmakelijk met de eigen identiteit. Saul Alinsky schreef in 1971 in zijn handleiding Rules for Radicals: ‘Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it’.

Diversiteitsactivisten hameren continu op één issue. Een recente incarnatie hiervan is dat tijdswaarneming, kalenders en het geschreven woord ‘witheid’ zouden bevorderen. Of ze richten hun woede op één persoon – vaak een opiniemaker of wetenschapper – die vanwege een bepaalde uitspraak opeens het Kwaad vertegenwoordigt.

Wylie beschrijft de opvallende overeenkomsten tussen politiek extremisme en mode. Beiden zijn uiterst trendgevoelig, verspreiden zich via promotie door influencers en zijn nauw verbonden met persoonlijke identiteit. Studenten aan de Universiteit van Amsterdam die Gloria Wekker als hun profeet vereren verschillen hierin niet van de online alt-right groepen rond Steve Bannon.

Twee permanent oorlogvoerende kampen

De Amerikaanse journalist Matt Taibbi beschrijft in zijn boek Hate Inc. Why Todays Media Makes Us Despise One Another hoe het politieke debat in de Verenigde Staten de afgelopen jaren drijft op strijd tussen twee wereldbeelden – waarvan er maar één kan en mag winnen. Een beauty contest vol afgunst en haat voor de ander. Clinton versus Trump, Pechtold tegen Wilders.

Ook in Nederland drijft politiek debat op verontwaardiging over personages, woordgebruik en boodschappen van het tegenkamp. Op zulke zelfgecreëerde vijanden kunnen mensen allerlei onvrede projecteren. Dat wil niet zeggen dat de maatschappelijke problemen waarover kiezers zich boos maken ingebeeld zijn. Verre van dat, vaak gaat het om structurele problemen.

Alleen, de identiteitsstrijd maakt het onmogelijk dat, bijvoorbeeld, deelnemers aan Black Lives Matter-demonstraties en de aanhangers van Thierry Baudet gaan samenwerken. Want elke winst voor de ene partij voelt als verlies voor de andere. Terwijl er – als men wil – op allerlei terreinen gedeelde belangen te vinden zijn. Strijder tegen stikstofvervuiling Johan Vollenbroek en boeren die last hebben van milieumaatregelen blijken, zodra ze in gesprek gaan, raakvlakken te kunnen vinden.

‘Twee minuten haat’

Eén verklaring waarom de verontwaardigingsmachine blijft doordraaien is het verdienmodel (‘Hate for Profit’) van mediabedrijven, waaronder Google en Facebook. Ook journalisten met een scherpe blik als Matt Taibbi en briljante onderzoekers als Christopher Wylie verdienden jarenlang hun brood in de ‘rage machine’. Wylie droeg actief bij aan de overwinning van politieke ideeën die hij verafschuwde want, in de woorden van Wylie: ‘the idea was a killer one’. De dynamiek van de machine is onontkoombaar.

Maar het zijn uiteindelijk machthebbers en gevestigde belangen die profiteren van de woede van kiezers. Journalisten, opiniemakers en campagneleiders bepalen niet zelf de agenda. Alleen groepen uit de maatschappelijk bovenlaag – concurrerende elites – hebben het geld en de invloed om de media-arena te domineren. In Nederland willen de gevestigde partijen niets liever dan dat hun potentiële kiezers permanent verontwaardigd zijn over uitlatingen van Baudet en Wilders.

Boosheid leidt af

Want dan richt die energie zich niet op het kritisch volgen van het beleid van de regeringspartijen. George Orwell beschrijft in 1984 hoe de onderdanen in zijn fictieve dictatuur dagelijks ‘two minutes hate’ toegediend krijgen. Twee minuten lang moeten onderdanen hun woede uitschreeuwen tegen op een scherm getoonde beelden van boosdoeners en dissidenten. En regelmatig organiseert het regime een Week van de Haat.

Politieke krachten in Nederland doen iets vergelijkbaars. Mediafragmenten die zijn uitgekozen om ophef te veroorzaken worden continu herhaald en verspreiden zich razendsnel via sociale media. ‘Racist!’ of ‘Landverrader!’ schreeuwen mensen in Nederland thuis tegen hun televisie- of computerschermen als hun favoriete haatobject in beeld komt.

Haatweek

Ook in Nederland is het regelmatig ‘haatweek’, met mediahypes over ‘witte’ boosdoeners of paniekverhalen over de ondergang van Nederland door klimaatrampen, populisme of immigratie. De politieke aanstichters van de mediahype bieden vervolgens zichzelf als oplossing aan. Meestal in de vorm van een politiek project – de Green Deal, diversiteitsbeleid, een onmiddellijke Nexit – dat hun machtspositie versterkt.

Veel kiezers zoeken in het door emoties gedreven politiek klimaat veiligheid in een groepsidentiteit en kiezen noodgedwongen voor één van de kampen, ook als ze zich daar niet volledig thuis voelen. Tegelijk vereenzaamt dit de individuele kiezer, want die kan niet meer vrijuit met ‘de Ander’ praten of gezien worden. De deur naar samenwerking gaat op slot.

Het maatschappelijk debat daalt naar het niveau van het schoolplein. Nogal wat journalisten – soms met Twitter-profielen vol zalvende teksten over tolerantie – schandpalen deelnemers aan het debat met persoonlijke of seksistische aanvallen. Ook een aantal hoogleraren en wetenschappers verlaagt zich op sociale media tot scheldpartijen op promovendi of studenten die het wagen ‘in het ander kamp’ te zitten.

Stilstaande democratie

Voor de gevestigde partijen is dit een zeer comfortabele situatie. Zowel hun eigen aanhang als de aanhang van de populistische oppositie sluiten zich op in wat Wylie informatie-getto’s noemt. De aanhang levert zich zo over aan de leiders van het eigen kamp en bekritiseert hen niet meer. Het politieke debat reduceren tot een media-wedstrijd dient hetzelfde doel als gladiatorengevechten in het Romeinse Rijk. De boosheid van de kiezer afleiden en weghouden bij de machthebbers.

Coen de Jong is politicoloog en historicus en schrijft over de politieke actualiteit, media en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij publiceert op persoonlijke titel.

Wellicht ook interessant

© 2020 Wynia’s Week|

Over toenemende macht

Herbloggen zie link onderaan

Toenemende macht van de overheid in het kielzog van de EU en de VN

Geplaatst op 27 juli 2020door E.J. Bron

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

De laatste decennia is vooral onder de kabinetten Balkenende en Rutte de macht van de overheid sterk toegenomen. Omdat de Nederlandse regering zich onderhorig maakt aan de EU en de VN, hebben de burgers steeds meer individuele rechten via nieuwe wetgeving moeten afstaan. Het Nederlandse volk stemde in 2005 tegen de EU-grondwet, maar de regering tekende twee jaar later na enkele kleine aanpassingen het Verdrag van Lissabon. Inspraakprocedures werden via de Crisis- en herstelwet (2010) versneld met als gevolg dat er tegen de wil van omwonenden allerlei ruimtelijke projecten gerealiseerd konden worden. Hoewel de wet aanvankelijk als tijdelijke maatregel was beoogd, werd zij in 2013 permanent. Na een afwijzend referendum (2016) over het handelsverdrag met Oekraïne werd het van een nietszeggend inlegvelletje voorzien. In 2018 volgde de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de zogeheten Sleepwet, en werd het referendum afgeschaft. Ambtenaren zijn sinds het Pikmeerarrest uit 1998 niet meer persoonlijk verantwoordelijk voor hun doen en laten. Zodoende is er macht verplaatst richting ambtenaren. Macht wordt gecentraliseerd en de bevolking wordt steeds meer onder controle geplaatst.

Op de wenslijst van de overheid staat het onder controle brengen van de digitale media die “nepnieuws” zouden verspreiden. Intussen is de overheid zelf de grootste verspreider ervan. Kritisch twitteren (hate-speech) zal ook niet lang meer mogelijk zijn. De overheid tracht de vrijheid van meningsuiting zoveel mogelijk in te perken. Het demonstratierecht staat op de tocht, zeker als een demonstratie niet in lijn is met het beleid. Meten met twee maten is meer regel dan uitzondering; rechts wordt gedwarsboomd.

Nadat een eerste versie van de coronanoodwet werd afgewezen, heeft het kabinet op 13 juli 2020 een nieuwe versie naar de Tweede Kamer gestuurd, maar ook met deze krijgt minister De Jonge van Volksgezondheid dictatoriale bevoegdheden. De ingediende wet is bedoeld om hem te machtigen ingrijpende maatregelen af te kondigen om een mogelijke tweede corona-golf in te dammen. In de wet is overigens geen sprake meer van een pandemie, maar van een epidemie. De politie mag niet meer binnenkomen om je bezoek te verstoren en van een boete te voorzien. Ook zal een boete niet meer leiden tot het weigeren van een “verklaring omtrent het gedrag”, maar een strafblad blijft. De nieuwe wet zal niet een jaar gelden, maar een half jaar met mogelijkheid tot eindeloze verlenging. Het grootste probleem blijft echter dat het parlement de vrijheidsbeperkende maatregelen niet hoeft goed te keuren; De Jonge kan volstaan met een inlegvelletje aan de Tweede Kamer. De contactapp is van de baan, maar daar komt dan weer een aparte wet voor. De regering wordt steeds dictatorialer en gebruikt het virus om de rechtsstaat af te schaffen en de burgers hun grondrechten te ontnemen.

Er wordt te veel toegegeven aan allerlei eisen van een kleine groep radicale activisten zonder ze kritische vragen te stellen. Elke vorm van redelijkheid dreigt daardoor plaats te maken voor een collectieve waanzin, waarin enerzijds tradities op de schroothoop gegooid moeten worden en er anderzijds een collectieve verkramping ontstaat waarin mensen in toenemende mate bang zijn om zich uit te spreken tegen de eisen van de radicalen.

De overheid heeft steeds meer macht naar zich toegetrokken, iedereen is afhankelijk van de staat; de overheid geeft migranten voorrang boven autochtonen en islamieten een gunstige uitzonderingspositie. Nederland is doorgeslagen in het faciliteren van “kwetsbaren”. Bij demonstraties worden linkse demonstranten niet aangepakt, rechtse des te harder. Iedereen moet met één stem spreken (17 Sustainable Development Goals, op weg naar de Orwelliaanse bureaucratie van de VN) en dwarsliggen is niet toegestaan. Het doel is een communistische wereldregering met één wereldreligie en herverdeling van de welvaart op de wereld. De elite zal daarbij buiten schot blijven. De overheid conformeert zich al jaren aan de eisen van de EU en de VN en werkt volgens de technocratische VN-Agenda 2030.

Qua stemgedrag zijn de burgers ruwweg te verdelen in twee blokken: rechts, mensen die individuele verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vrijheid voorstaan, tegenover globalistisch links, dat het collectief boven het individu stelt, en repressie en uitzuiging van de burgers beoogt, terwijl de machthebbers er wel bij varen. Het linkse blok, inclusief de islamitische partijen, is dictatoriaal en sluit rechts, met name FvD en PVV, uit. Het is de vraag of de kiezers van de partijen, die op grond van hun naam vrijheid, democratie of het christendom voorstaan, beseffen dat zij in werkelijkheid de weg naar het communisme steunen. Christenen mogen zich wel realiseren dat de EU zich antichristelijk opstelt. Zeker is dat de kiezers door de media, die naar voren brengen wat de overheid wil, onwetend worden gehouden over wat er werkelijk aan de hand is en eigenlijk willen zij dat ook niet weten; de meesten willen niet met andersdenkenden discussiëren en steken liever de kop in het zand.

Coronacrisis

De coronacrisis komt de politiek goed uit, wat blijkt uit een artikel “Versneld op de goede weg dankzij Corona”, waarin Hugo von Meijenfeldt, Senior Sustainability Advisor, het versneld doorzetten van al vóór de crisis aanwezige goede trends als realistisch ziet. Von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Global Goals voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vanuit zijn publieke functie coördineert hij alle acties vanuit het bedrijfsleven, de financiële sector, maatschappelijke organisaties en de overheid als het gaat om de werelddoelen. Eerder zag António Guterres, secretaris-generaal van de VN, de coronacrisis al als een uitgelezen kans om een wereldwijde communistische dictatuur onder de vlag van de VN te realiseren. De genomen maatregelen tegen de coronacrisis zijn buitenproportioneel, zelfs fysiek menselijk contact werd verboden. Het is een aanval op de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van burgers.

De overheid, miljardairs, NGO´s als Milieudefensie, Natuurmonumenten, met Jeroen Dijsselbloem als voorzitter (vroeger een onafhankelijke niet gesubsidieerde milieuorganisatie), Vogelbescherming, WNF, Urgenda, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland, die door de Postcodeloterij gesubsidieerd worden, vormen de macht samen met multinationals en internationale lobbyclubs, gelieerd aan het bankwezen en de Trilaterale Commissie. Samen dicteren ze de politieke agenda.

Uitoefening van macht

Adam Weishaupt (1748-1830) sloot zich als hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Ingolstadt in Duitsland aan bij de vrijmetselaarsbeweging. Hij verdiepte zich in het fenomeen macht en ontwikkelde een systeem van macht achter de schermen, waarvan het volk het bestaan niet zou weten. In dat systeem ontbrak het ethisch denken en diefstal en moord werden een wezenlijk onderdeel ervan. Hij richtte een organisatie op, waarvan de leden zijn denktrant moesten delen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwden. Hij kwam in contact met het gezelschap van Mayer Amschel Rothschild, geldwisselaar in Frankfurt aan de Main, en kreeg de opdracht in het geheim een eenwereldstaat te ontwerpen die aan Rothschild c.s. onderhorig zou zijn. Weishaupt presenteerde zijn communistische programma op 1 mei 1776, en richtte daarbij de eerder verboden Orde van Illuminati opnieuw op. Hij werd lid van vrijmetselaarsloges in München en Parijs en met hem infiltreerden veel illuminati in de loges. De wens om een Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen dateert dus al uit 1776 en sindsdien wordt de geschiedenis grotendeels bepaald door (hoge) vrijmetselaars/illuminati. Ook de geschriften van Marx en Engels kwamen uit die koker. Karl Marx was lid van de illuminati en werd gesteund door Nathan Rothschild.

Wie binnen de politiek de top wil bereiken, moet lid zijn van een achter de schermen werkende, transnationale superloge onder toezicht van de Rothschilds. Zo´n politieke leider heeft een dubbele agenda, één voor het volk dat hem gekozen heeft, de andere voor de onzichtbare macht (deep state), die aan de touwtjes trekt. Zo liet Mark Rutte in Den Haag steeds opnieuw eurosceptische geluiden horen, terwijl hij in Brussel vervolgens tekende bij het kruisje. Het volk kreeg deze week weer zo´n toneelstuk voorgeschoteld: Rutte “vocht” voor de Nederlandse belangen door de zuidelijke landen, met name Italië, niet hun zin te willen geven, maar toen het erop aankwam, maakte hij geen gebruik van zijn vetorecht en tekende hij ervoor dat de schulden van de Europese landen zouden worden gedeeld. Nederland maakt nu deel uit van een EU-schuldenunie. De vraag is wanneer er een structurele transferunie zal komen. Geld, opgebracht door Nederlandse belastingbetalers, gaat dus via het “Herverdelingscoronafonds” van 750 miljard euro naar noodlijdende Italiaanse banken om slechte leningen weg te werken. Dit onder het mom van solidariteit. Ook ging Rutte akkoord met invoering van belastingen door de EU, waarmee Nederland dus ook zijn financiële soevereiniteit prijs gegeven heeft na eerdere inlevering van de eigen munt en opheffing van een groot deel van de grensbewaking. Bovendien geldt Europees recht boven dat van Nederland. Zelf wist Rutte de uitkomst van de laatste onderhandelingen in Brussel als succesvol aan het volk te presenteren, daarbij geholpen door de media. Nog steeds staat zijn partij dan ook zeer hoog in de peilingen!

Rutte´s voorganger, Jan Peter Balkenende, was niet alleen lid van een superloge, maar nam bovendien in 1985 deel aan een “International Visitors Leadership program” in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs”, een organisatie aan de wieg waarvan Nelson Rockefeller stond en waarvan de deelnemers werden klaargestoomd om de elite van de wereld te dienen. Hij deed dit gelijktijdig met Nicolas Sarkozy. Andere onderzoekers naar het fenomeen “macht” dan Weishaupt kwamen tot de conclusie dat machthebbers doorgaans geen empathie kennen, geen zelfreflectie, geen geweten en geen schuldgevoelens, dat zij meesters zijn in geheimhouding, dat zij liegen en een minachting voor mensenlevens hebben.

Om de macht zoveel mogelijk te centraliseren, is Nederland verdeeld in 25 veiligheidsregio´s, die allen worden voorgezeten door de burgemeester van de grootste stad. Burgemeester Bruls van Nijmegen, die in 2013 achter de aangiften tegen de minder-minder-Marokkanenuitspraak van Wilders stond, is de voorzitter ervan. Benoemd door de Kroon zijn ze absoluut gehoorzaam aan Den Haag. Hun agenda is even gewetenloos als die van Mark Rutte en andere leden van het kabinet. Macht corrumpeert; de overheid wordt dan ook steeds corrupter, de bureaucratie steeds omvangrijker.

Groene transitie en demonstraties

Talrijke demonstraties worden er gehouden, maar de overheid heeft de politie opdracht gegeven om deze met harde hand in toom te houden, ook als ze vredelievend verlopen. Boeren hebben te maken met toenemende regeldruk, toenemende lastendruk, zien hun familiebedrijven kapot gaan en zijn gaan demonstreren, nu steeds meer politici veel boerenbedrijven willen doen verdwijnen in het kader van “de Groene Transitie”, waarbij boeren dus hun zelfbeschikking als ondernemer verliezen. Nederland dreigt te veranderen in een land zonder boeren met een zee zonder vissers en een economie zonder MKB en volgebouwd te worden met zonnepanelen en windmolens. Er zal veel nieuwbouw moeten komen om immigranten te kunnen huisvesten.

Zonder boeren zal de burger wellicht aangewezen zijn op het mogelijk genetisch gemanipuleerde voedsel dat “duurzaam” gemaakt zal worden door één van de multinationals. Behalve door de boeren wordt er veel gedemonstreerd door “Viruswaanzin”, dat zich niet alleen verzet tegen de lockdown, maar ook tegen verplichte vaccinaties. Geweld werd uitgelokt door “hooligans”, die schielijk in een politiebusje verdwenen. De demonstraties staan onder leiding van Willem Engel, biochemicus, die veel kennis over aerosolen en daarmee over de verspreiding van het virus heeft en kritisch is over de maatregelen van het kabinet en het functioneren van het RIVM. Hij wordt bijgestaan door de jurist Jeroen Pols; helaas werden bij de rechter neergelegde eisen tot nu toe niet gehonoreerd.

Er wordt “Viruswaanzin” wel eens verweten een “gecontroleerde” vorm van oppositie te zijn, maar dat is van afstand moeilijk te beoordelen. Het uitnodigen van BLM-aanhangers is uit den boze!

Door:

Catherine A. Boon-Langedijk

(voor www.ejbron.wordpress.com)

www.ejbron.wordpress.com

Een reactie op Toenemende macht van de overheid in het kielzog van de EU en de VN

Julia zegt:

27 juli 2020 om 09:16

Elke realist weet waar overheden al jaren mee bezig zijn. Inderdaad het coronavirus wordt gebruikt om volkeren nog meer angst in te zaaien en te onderdrukken met als hoofddoel het volk totaal afhankelijk te maken van de overheid. Het is bekend dat politici er een zeer achterbaks achterdeur politiek op nahouden en goed zijn getraind in manipuleren en het verkondigen van onwaarheden. Het belangrijkste is op dit moment onder de leugen van verspreidingen van het dodelijke coronavirus meer en meer angst in te zaaien, tweedeling verder bevorderen, veel banen bewust verloren te laten gaan, heel veel bedrijven bewust failliet te laten gaan, pensioenen te korten en straks uiteraard de miljarden die uitgegeven moeten worden aan uitkeringen in te dammen en een ieder te voorzien van een basis inkomen met minimale besteding voor levensbehoeften en deze besteding verplicht te besteden in een vorm van staatswinkels, contant geld te verbannen zodat de overheid exacte controle heeft hoe en waaraan het minimaal bestedingspatroon wordt besteed. Gemanipuleerd voedsel zal doorgedrukt worden en gezond voedsel niet meer te betalen, mondkapjes en sociale verarming zal veel mensen ziek maken zowel fysiek als psychisch, een maximale leeftijdsgrens wordt vastgelegd in de Wet wanneer men nog wel of geen recht meer heeft op medische hulp. Tevens zullen de schadelijke testen door staafjes te diep in de neusholte te duwen en het verplicht gif vaccin ook de nodige slachtoffers brengen . Op deze smerige manier wordt dit spel na jaren binnenkort afgerond en zal eventueel enige hoop een verloren zaak zijn. Velen beseffen nog niet dat het uiteindelijke doel is miljardairs te verrijken, volk te onderdrukken en het hoofddoel de wereldbevolking sterk te reduceren. Het blijkt dat het bij velen helaas nog niet is door gedrongen dat overheden, elitaire machtswellustelingen zoals Gates, Soros en de rest van het elitaire tuig het meest gevaarlijke virus is wat er rond dwaalt. Het cornonavirus is sterk over trokken en er zullen helaas mensen door sterven net als voorgaande jaren bij griepvirussen het geval was maar nimmer dergelijke vernietigende maatregelen hiervoor zijn getroffen. Dit zegt meer dan genoeg. Het is uiteindelijk 2020 en de NWO agenda 21/2030 dient volgend jaar in volle gang te worden ingezet.

Over geoctrooieerde slavernij

Herbloggen van: www.wimjongman.nl

Geoctrooieerde slavernij

Door: Herman Boon op 22 juli 2020, gepubliceerd op E.J. Bron

Op 21 september 2018 diende Microsoft een octrooiaanvraag in bij de World Intellectual Property Organization WIPO, waarvan het hoofdkwartier in Genève zetelt. Zoals voorgeschreven, werd deze achttien maanden later, op 26 maart 2020 gepubliceerd. De titel van het aangevraagde octrooi is opmerkelijk: Cryptocurrency system using body activity data. Er wordt een systeem geschetst waarbij een persoon een toestel op of in zich heeft, dat metingen doet in zijn of haar lichaam. De resultaten van die metingen worden draadloos naar een server gezonden. Die toetst ze aan opgestelde criteria. Als de meetresultaten daaraan voldoen, wordt aan de persoon een bepaald bedrag aan cryptogeld toegekend, waarmee hij of zij bepaalde zaken kan kopen. Dit is vooral van belang als cryptogeld de enige geldvorm is. Contant geld wordt al steeds minder gebruikt en zal vermoedelijk verdwijnen, maar ook giraal betalen met een bankpas heeft nadelen vergeleken met een op of onder de huid aangebrachte chip met identificatie en geldsaldo. Het gemak hiervan zal de doorslag geven.

De octrooiaanvraag doet denken aan het Bijbelboek Openbaring (13:16-17) waar wordt geschreven over een merkteken van de Antichrist, dat iedereen op zijn hand of voorhoofd zal moeten hebben om iets te kunnen kopen of verkopen. Omdat de octrooiaanvraag nu geopenbaard is, kan iedereen lezen over welke meetgegevens het gaat: door het lichaam uitgezonden straling, stroming van lichaamsvloeistof, een hersengolf, de polsslag en straling van lichaamswarmte. Hiertoe hoeven de metingen niet beperkt te blijven: het is een kleine stap naar het bepalen of iemand bepaalde vaccinaties heeft gehad en het lezen van gedachten.

Het is duidelijk dat de persoon zijn vrijheid heeft verloren en feitelijk een slaaf is van degene die het externe station, de server, bedient. In het vroegere Nederlandse octrooirecht zou deze aanvraag zondermeer als onzedelijk zijn afgewezen. In het tegenwoordige internationale octrooisysteem tellen ethische bezwaren echter niet en wordt ze uitsluitend op haar technische merites beoordeeld. De verwachting is dan ook dat de octrooiverleningprocedure, die in elk land of groep van landen afzonderlijk moet geschieden, in veel landen tot toekenning van het octrooi zal leiden. Overigens kan van een uitvinding ook vóór de verlening al gebruik gemaakt worden; de verlening geeft slechts aan de uitvinder het intellectuele eigendom en daarmee het exclusieve recht op toepassing van de uitvinding. Te verwachten is dat Microsoft overal ongestoord mensen in een afhankelijke positie kan houden, die des te meer zal schrijnen naarmate contant en giraal geld worden uitgebannen.

Hoe kunnen mensen in deze vorm van slavernij gebracht worden? Een chip of ander toestelletje dat zich in of onder de huid nestelt, kan gemakkelijk bij een vaccinatie worden ingebracht. Bill Gates houdt zich na zijn vertrek bij Microsoft, waar hij ongetwijfeld nog een dikke vinger in de pap heeft, meer bezig met de Bill & Melinda Gates Foundation, die in allerlei landen vaccinatiecampagnes organiseert in samenwerking met de VN-gezondheidsorganisatie WHO, waarvan Gates de grootste donateur is. In veel van die campagnes met vaccins tegen diverse ziekten zijn heel wat dodelijke slachtoffers gevallen, vooral kinderen, en raakten anderen verlamd of kregen andere bijwerkingen.

Miljoenen vrouwen zijn bewust chemisch gesteriliseerd, zonder dat zij het wisten. India en andere landen hebben Gates laten weten dat hij niet meer welkom is. Overigens noemen al de Protocollen van de wijzen van Sion, die in werkelijkheid een programma van illuminati/hoge vrijmetselaars zijn, dat zij ziekten zullen veroorzaken door inenting met bacillen (Protocol 10, alinea 25).

De rol van Bill Gates komt in een schril licht te staan als bedacht wordt dat hij meermalen verklaard heeft dat hij de wereldbevolking wil reduceren en tijdens zijn TED-talk in februari 2010 zei hij dat met nieuwe vaccins te kunnen realiseren. Van zo´n gewetenloos iemand een vaccin nemen, is vragen om problemen. Octrooi EP3172319A1 van het ook door Gates gesteunde Pirbright Institute (VK) beschrijft het vervangen van delen van het DNA van het coronavirus als methode om het virus onschadelijk te maken. Maar wie garandeert dat aan het vaccin niet iets wordt toegevoegd wat in plaats van het virus-DNA het menselijke RNA en DNA aangrijpt? Hiermee zijn menselijke eigenschappen te manipuleren. Dit kan ver gaan. En dan komt de vraag op wanneer een mens ophoudt mens te zijn? Want ook elementen die een mens tot mens maken, zouden kunnen worden verwijderd. Dit heeft grote consequenties op ethisch gebied.

Even opmerkelijk als de titel van de octrooiaanvraag van Microsoft is het nummer dat ze heeft gekregen: WO2020-060606. Dat doet denken aan het getal 666, het merkteken van de Antichrist, dat genoemd wordt in Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 13, vers 18. Octrooiaanvragen kunnen voor wereldwijde dekking worden ingediend in de landen waar de WIPO kantoren heeft. Alle aanvragen van een week worden achttien maanden later op één dag gepubliceerd. Op 26 maart 2020 waren dat er 5163, die de nummers kregen van 056436 tot en met 061598. De aanvragen in Oostenrijk (AT) kregen de laagste nummers, daarna volgden die van Australië (AU), enzovoort. De aanvraag van Microsoft was ingediend in de Verenigde Staten (US). Het nummer 060606 had dus evengoed in een pakket van een ander land dan de VS kunnen vallen. In dat geval had de aanvraag van Microsoft dit nummer niet kunnen krijgen. Dat die nu precies nummer 060606 heeft toegewezen gekregen, geeft te denken.

Daarbij komt dat op 1 mei 2020 een wetsvoorstel met de titel “COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act” is ingediend in het House of Representatives van de VS, dat het nummer HR6666 heeft gekregen. Ook daar wordt opvolgend genummerd. Iemand lijkt met het cijfer 6 iets te willen zeggen. Voor de hand ligt dat het een waarschuwing is die verwijst naar het getal 666 van de Antichrist en die mensen wil alarmeren. Het is te zien als een oproep om weerstand te bieden aan een wereldomvattende dreiging. Dat die dreiging werkelijk bestaat, blijkt uit het karakter en de uitspraken van Bill Gates, tevens een van de machtigste mensen op aarde, die samenwerkt met andere zeer rijken en machtigen. Laat ieder tot zich doordringen wat de consequenties van de technische mogelijkheden zijn, zoals het uitroeien van het grootste deel van de wereldbevolking en omvormen van de rest tot willoze lichamen, die slaafs opdrachten vervullen.

Door:

Herman Boon

Bron: Geoctrooieerde slavernij | E.J. Bron

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/geoctrooieerde-slavernij.html

Over arbeidsmigratie

Uit de krant zie onder.

Dit is wat ze willen: een constante stroom van goedkope arbeidskrachten.

Dit is het lelijke gezicht van het kapitalisme – communisme model dat ze voorstaan. Het begon met miranten uit de middellandse zeegebieden. Niet om ons land op te bouwen zoals zij denken. Dat werd gedaan door onze vaders die ploeterden voor een rotloontje door loonmatiging en toen de loonrondes kwamen en de Nederlanders te duur werden, werden er goedkope arbeiders elders gehaald. Zgn. omdat Nederlanders bepaald werk niet wilden doen of omdat er te weinig arbeiders waren. Nee, die arbeiders waren te duur, het werk werd naar goedkope landen overgeheveld en het andere werk ging naar goedkope arbeiders. Alle lasten werden op de maatschappij afgewenteld, lees de belastingbetaler. Zo lang ik bewuster leef zie ik die constante stroom en die constante uitbuiting. Niet omdat wij te weinig willen betalen voor onze producten maar omdat “zij” schaamteloze winsten willen over de ruggen van slaven. “Zij” willen een slavernij want de gewone mens is meer niet waard. Dit weten we nu maar veel meer weten we niet. Zeker niet als je je beperkt tot de staatspropaganda.

Alexandru Balint heeft niets meer te verliezen in Nederland. Daarom durft de 34-jarige Roemeen wél openlijk te vertellen hoe het leven hier is als arbeidsmigrant. Zijn baan in slachthuis Vion en zijn onderdak in een vervallen boerderij in Boxtel is hij toch al kwijt. Slapen doet hij de afgelopen dagen buiten in een tent. Vandaag vertrekt hij terug naar zijn thuisland. ,,Natuurlijk was dit niet wat ik wilde.”

Paul Driessen 24-07-20, 08:00 Laatste update: 12:07 Bron: BD

Het is maandag als Balint zijn verhaal doet. Hij woont dan nog met zeven andere mannen in de uitgeleefde boerderij aan de Bosrand in Boxtel, op drie kilometer van de varkensslachterij. De Roemeen heeft geen goed woord over voor het huis waar hij dan elk moment uit kan worden gezet, omdat hij niet meer werkt voor het uitzendbureau dat het onderkomen voor hem regelde.

Lees ook

‘Vion Boxtel moet dicht, uit solidariteit met personeel’

Kijk dan, hier liggen twee matrassen op de grond in een kamer waar vier mannen slapen

Alexandru Balint, Arbeidsmigrant

,,Geen internet, geen koelkast, soms geen stroom”, somt Balint op. De dertiger laat op zijn telefoon een tiental foto’s zien van de vervallen bende binnen. ,,Kijk dan, hier liggen twee matrassen op de grond in een kamer waar vier mannen slapen. Hoe dan?” Toch wil hij er het liefst blijven totdat hij terugkeert naar Roemenië. Dat klinkt gek, maar zegt veel over zijn situatie. ,,Het is beter dan buiten slapen.”

Naar binnen gaan we niet, daar zitten deze maandag huisgenoten die het niet op prijs stellen als hun landgenoot met de pers praat. Zij willen geen gedoe met het uitzendbureau dat zowel hun werk als huisvesting regelt. Het is precies deze angst om te praten die maakt dat autoriteiten nauwelijks een vinger krijgen achter misstanden met arbeidsmigranten, zo legde onderzoek van deze nieuwssite onlangs bloot. ,,Ik heb hen maar gezegd dat je een local bent met wat vragen. Kom, laten we een stukje lopen.”

Om geen slapende honden wakker te maken, gaat Alexandru Balint liever een stukje wandelen om zijn verhaal te doen.

Om geen slapende honden wakker te maken, gaat Alexandru Balint liever een stukje wandelen om zijn verhaal te doen. © copyright Marc Bolsius

Valse start

Binnen een paar minuten stapt Balint op zijn slippers en in zijn verschoten joggingbroek natuurgebied de Kampina in. Hij vertelt over zijn leven, over zijn opleiding in economie en toerisme, over zijn ouders met hun keurige banen, over zijn broer de topsporter.

De keuze om voor werk naar Nederland te gaan, maakte hij in 2018 met zijn toenmalige vriendin. ,,We verdienden in Roemenië samen iets van duizend euro per maand, dat was niet genoeg om te sparen. Daarom vertrokken we”, vertelt Balint in vloeiend Engels. De start was vals, met waardeloze woonruimte in Schijndel (‘één badkamer voor tien man’) en werk van zestig uur per week in Eindhoven. ,,Niet vol te houden.”

Hier leefden we de Dutch dream

Alexandru Balint, Arbeidsmigrant

De tweede baan was beter, bij een distributiecentrum in Eindhoven. Het stel huurde zelf woonruimte in Weert en kon wat geld opzij zetten. Hiér kwamen ze voor. ,,Hier leefden we de Dutch dream.” In de winter werd het hen ‘te koud’ en gingen de twee terug naar Roemenië.

Begin dit jaar keerde Balint alleen terug naar Nederland, voor nog zo’n avontuur. De Roemeen werkte drie maanden voor een groot elektronicabedrijf in Breda, waar zijn contract niet werd verlengd. ,,Door corona was er minder werk. De nieuwe mensen vlogen er als eerste uit. Mijn laatste dag was op een vrijdag, de dag erna moest ik het Flexhotel in Rotterdam uit. En dan heb je geen thuis meer.” Zo gaat dat vaker, door de constructies waarin uitzendbureaus werk én onderdak regelen.

Op zijn slippers loopt Alexandru Balint in de richting van natuurgebied de Kampina in Boxtel.

De arbeidsmigrant zakte weer af naar Weert, waar hij in een boerderij mocht wonen als hij hielp met schroothandel. Zonder beschermende schoenen zware wasmachines tillen; dat had Balint zo gezien. ,,Na vier dagen ben ik gegaan. ‘Waar ga je slapen?’, vroeg die man. Ik zei: in het weiland. Hij: ‘Links of rechts? Want die grond links is van mij en daar ga jij niet slapen’. Toen ben ik rechts gegaan.”

Bloed en blaren

De dertiger deed wat hij altijd doet als hij zonder werk zit: uitzendbureaus bellen. Zo kwam hij terecht in Boxtel; in de boerderij aan de Bosrand en bij Vion. ,,In het slachthuis spreekt negentig procent geen Engels. Ze sturen je de vloer op en doen met kreten voor wat je moet doen: hoo, hie, haa. Je weet meteen: ik hoor hier niet thuis.” Dat gevoel had niks te maken met de uitbraken van het coronavirus in slachthuizen, waaronder die in Boxtel. ,,Daar was ik niet bang voor.”

Dat bloed kwam allemaal over mijn hand en ik had niet eens een handschoen aan

Balint moest op zijn eerste dag de koppen van dode varkens afsnijden. ,,Als je de slagader in de nek doorsnijdt, komt er veel bloed uit. Dat kwam allemaal over mijn hand en ik had niet eens een handschoen aan.” Door de wrijving tussen zijn natte hand en het handvat van het mes had hij voor het einde van de dag al zeven blaren. Hij laat er een foto van zien op zijn telefoon.

,,Zo kan ik niet werken, zei ik. Ze verbonden heel mijn hand en gaven me de tweede dag een klus voor mijn linkerhand, met een buis die werkte als een stofzuiger. Na drie uur brandde mijn schouder. Toen vertelden ze me dat ik niet efficiënt genoeg was en dat we afscheid moesten nemen.”

Ontslagbrief

,,Ze beweren dat ik zonder iets te zeggen wegging maar dat kan helemaal niet. Je komt de deur van Vion niet uit met je veiligheidsschoenen, shirt, schort, snijwerende handschoen, mes. Die moest ik allemaal inleveren.” Vion blijft bij de lezing dat Balint zélf vertrok en zijn spullen aan een collega gaf. Op zijn officiële ontslagbrief van het uitzendbureau, ingezien door het Brabants Dagblad, staat dat de Roemeen zonder afmelding niet kwam opdagen op zijn derde dag.

Balint kon later alsnog weer aan het werk bij Vion, maar weigerde. ,,Het is niet een beetje lastig of vies, het is de hel. Een nachtmerrie. Herrie van machines, vochtig, bloed. Iedereen staat daar op zijn eigen vierkante meter. Ze amputeren je energie.” Had hij anders verwacht, van een slachthuis? Dat misschien niet, maar wel van wonen en werken in Nederland. ,,Natuurlijk was dit niet wat ik wilde.”

Droom wordt nachtmerrie

De Roemeen doet wél openlijk zijn verhaal, om iets te veranderen aan de situatie van arbeidsmigranten. Niet dat hij verwacht dat het iets zal helpen. Daar is het systeem volgens hem veel te groot en machtig voor. Balint hekelt vooral de uitzendbureaus met eigen accommodaties.

,,Dat is in eerste instantie heel handig voor mensen die hier komen. In tweede instantie ben je afhankelijk en geef je hen elke week een deel van je geld, zonder dat je weet hoe het zit. Vaak krijg je niet eens een afschrift. Dan denk je: waarom krijg ik deze week 400 euro en vorige week 407 euro, voor hetzelfde aantal uren werk? Geen transparantie. En je staat zo op straat.”

Nederland, Boxtel, roemeense weknemer Alexander werd al na 2 dagen ontslagen bij Vion en moet vrezen voor zijn woonplek aan de Bosrand 2, die hij deelt met andere buitenlandse werknemers.

Nederland, Boxtel, roemeense weknemer Alexander werd al na 2 dagen ontslagen bij Vion en moet vrezen voor zijn woonplek aan de Bosrand 2, die hij deelt met andere buitenlandse werknemers. © copyright Marc Bolsius

Van zijn voornemen om dit keer echt te wortelen in Nederland kwam niks terecht. De Nederlandse droom werd een nachtmerrie, zegt de bebaarde Roemeen. Hij weet dan nog niet dat maandag zijn laatste dag in de boerderij is, het uitzendbureau uit Luxemburg vraagt hem te vertrekken. De nachten die volgen slaapt hij buiten in een tent. Hij denkt liever niet na over de mogelijkheid dat één van zijn huisgenoten hem verlinkte voor praten met de pers. ,,Maar die kans is er wel.”

‘Thuis ga je opscheppen’

Een ervaring rijker en illusie armer keert Alexandru Balint vandaag terug naar Roemenië. Daar wil hij zijn vrachtwagenrijbewijs halen om de kost te verdienen. En wielrennen met zijn vader, voor ontspanning. Met zijn ouders durft hij niet te praten over wat hij meemaakte. ,,Zij hebben tijd en geld besteed aan mijn opleiding en zullen niet blij zijn als ze erachter komen dat ik voor 400 euro per week in een slachthuis stond.”

Ik ga niet zeggen dat ik drie weken prut heb gegeten om die telefoon te kunnen kopen

Alexandru Balint, Arbeidsmigrant

Het is ook niet dat hij landgenoten waarschuwt voor de keerzijde van een buitenlands avontuur als arbeidsmigrant. Zo werkt dat nou eenmaal niet, zegt hij. ,,Als je thuiskomt, ga je opscheppen. Kijk mijn horloge. Kijk mijn telefoon. Ik ga niet zeggen dat ik drie weken prut heb gegeten om die telefoon te kunnen kopen. Want dat is de waarheid, maar die zullen ze toch niet geloven. En ze zeggen: slechter dan hier kan niet. Ik weet nu dat dat wel kan.”

Vion: ‘De heer Balint is zonder afmelding vertrokken’

BOXTEL – In een reactie laat Vion weten dat het bedrijf al jaren werkt met medewerkers van buiten Nederland, veelal uit Oost-Europa. ,,We werken in diverse talen en met pictogrammen op de werkvloer, zodat het begrijpelijk is voor onze medewerkers”, reageert woordvoerder Nancy Aschman op een vraag over verwarrende instructies.

Over de verwonding van Alexandru Balint tijdens het snijden: ,,De heer Balint is door een EHBO’er, tevens zijn voorman, geholpen om de blaren op zijn hand te verzorgen. Daarna is hij op een ander werkstation ingezet, juist om zijn hand met blaren niet te hoeven gebruiken. Op de tweede werkdag is de heer Balint halverwege de dag zelf weggegaan zonder zich af te melden bij zijn leidinggevende. Zijn spullen heeft hij aan een collega gegeven en hij is zonder afmelding vertrokken en niet, zoals actiegroep Sluit Vion claimt, ontslagen.”

Sluit Vion is een actiegroep die eist dat de slachterij een schadevergoeding van 2500 euro betaalt aan Balint. Het bedrijf voelt daar niets voor. Aschman benadrukt dat mensen uit andere landen uit eigen beweging hierheen komen om te werken en geld te verdienen. ,,De huisvesting wordt of zelf geregeld privé, of door de uitzendbureaus waar ze voor werken.”

Alexandru Balint keert vrijdag gedesillusioneerd terug naar zijn thuisland.

© 2020 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden

https://www.bd.nl/brabant/arbeidsmigrant-alexandru-gaat-teleurgesteld-terug-naar-roemenie-ik-weet-nu-dat-het-wel-erger-kan-dan-thuis~a8e5a60f/

Over een wereldwijde psychische gevangenis

herbloggen van:

Xandernieuws

Vervolggesprek met hoogleraar Schippers: ‘We worden in een wereldwijde psychische gevangenis gezet’

Posted on 23/07/2020

Grootste deel volk lijdt aan Stockholm Syndroom: kijk mijn eens goed de regels opvolgen

Op 27 juni plaatsten we het artikel ‘Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte’, dat was gebaseerd op een inmiddels veel bekeken Café Weltschmerz gesprek tussen Ramon Bril en hoogleraar Michaéla Schippers. We hadden graag eerder verslag willen doen van het vervolggesprek op 19 juli, maar dat is helaas niet gelukt. Aangezien Schippers benadrukt dat het enorm belangrijk is dat mensen deze informatie zoveel mogelijk delen, kunt u bij deze alsnog een samenvatting lezen van het vervolggesprek ‘Een wereldwijde psychische gevangenis’.

Dat Rutte volgens de (betrouwbare?) peilingen de meest populaire premier sinds WO-2 zou zijn, is volgens Schippers wel te verklaren. Tijdens een grote crisis kijken bange mensen doorgaans naar een leider voor oplossingen. Als die dan met een vastbesloten houding in actie komt, scharen ze zich massaal achter hem, ook al is volslagen onduidelijk of zijn maatregelen wel werken, laat staan of deze -zoals nu het geval is- misschien juist enorm schade aanrichten.

Groot deel lijdt aan Stockholm Syndroom: kijk mijn eens goed de regels opvolgen

Vanwege dat kuddegedrag accepteren veel mensen dat onze vrijheden zo worden ingeperkt, en we in feitelijk in een psychische gevangenis terecht komen, zoals de hoogleraar het omschrijft. We kunnen elkaar al miljoenen jaren met virussen besmetten, maar nu ineens zijn we om die reden tot gevaar voor elkaar verklaard. En de meesten gaan daar in mee; sterker nog, op Facebook zie je tal van berichten waarin mensen vol trots verklaren hoe ze zich keurig aan de regels (anderhalve meter, mondkapje e.d.) hebben gehouden. ‘Dat is het Stockholm Syndroom. Mensen willen zo in het gevlei komen bij de machthebbers.’

Schippers haalt het bekende filmpje aan wat wij enkele dagen geleden nog hebben geplaatst, van een vrouw die in een lege coupé wordt onderworpen aan regelrechte ‘emo-chantage’ door twee NS medewerkers, die, omdat ze haar mondkapje had afgedaan om iets te drinken, haar ervan beschuldigen dat de trein dankzij haar niet kan vertrekken en mensen daardoor hun baan verliezen.

‘Waar gaat dit over? Mondkapjes mogen niet werken (op gebruik van medische mondkapjes, de enige die werken, staat zelfs een boete!), 60 miljoen Europeanen zijn werkloos geworden, 110 miljoen in India, 50 tot 60 miljoen in de VS, en dan zou die ene mevrouw ervoor zorgen dat andere reizigers hun baan kwijtraken omdat ze even haar mondkapje had afgedaan??’

Mensen worden juist zwakker en angstiger door schijnveiligheid

Bril vergelijkt deze toestanden met de Sovjet Unie, waarin mensen elkaar verraadden, iedereen elkaars vijand kon zijn, en erop lette of je je wel aan alle regels hield. Deze boze NS medewerkers zitten gevangen in eenzelfde soort angst en onmacht, en reageren dat vervolgens op die vrouw af. Ze beseffen echter niet dat ze zelf in een gevangenis zitten.

Een psychische gevangenis, bevestigt Schippers. ‘Een zelfgemaakte kooi van gedachten en opvattingen.’ Plato schreef het al: hoe meer instructies leiders geven, hoe afhankelijker het volk wordt, en hoe meer ze verslaafd raken aan schijnveiligheid. ‘Angst roept controledwang op. Mensen worden juist zwakker en angstiger door die schijnveiligheid. Dat is een vicieuze cirkel, en dat gebeurt nu op ongekend massale schaal.’

De meeste mensen kennen wel het voorbeeld van vrouwen die lichamelijk en/of psychisch worden mishandeld door mannen, maar toch bij hen blijven. Dat is hetzelfde proces van schijnveiligheid en angst, die elkaar versterken. Daarom willen zoveel mensen nu niet eens naar andere meningen over de coronacrisis luisteren. Ze wijzen het meteen af als ‘complotdenken’, omdat het nadenken over andere verklaringen hun gevoel van schijnveiligheid in gevaar brengt. Daar zit ook de onbewuste angst bij dat ze door hun vrienden of familie zelf voor ‘complotdenker’ worden uitgemaakt en worden uitgestoten, omdat ze openlijk iets anders geloven dan de politiek en media voorschrijven.

Sekteleden hebben eveneens enorme weerstand tegen andere opvattingen

Mensen die in een sekte (of sektarische groep of kerk) zitten, hebben eveneens enorme weerstand om naar andere opvattingen te luisteren. Toevallig was er vorige week in het TV-programma ‘Het Mooiste Meisje de Klas’ een vrouw die als 16 jarig meisje aan de Jehova Getuigen was ontsnapt. Zij mocht nergens aan meedoen, niet naar verjaardagen, et cetera. Heel veel mensen waren ontroerd door die uitzending, omdat zij de moed had gehad om die sektarische groep te verlaten. Zelf durven ze echter niet eens aan het huidige systeem, dat hen gevangen houdt, te twijfelen.

Bril wijst dan op een belangrijk verschil: dat meisje ging vanuit een klein alternatief systeem naar HET systeem. Nu is het nodig dat mensen juist uit HET systeem durven stappen, en dat is wat zo ontzettend moeilijk wordt gemaakt. Schippers haalt dan het bekende voorbeeld van de kikker die langzaam wordt gekookt erbij. Dat gebeurt nu met ons volk; de maatregelen zouden eerst maar een paar weken duren, toen werd het steeds verlengd, en nu worden ze vastgelegd in een noodwet, die weliswaar een beetje is aangepast, maar onze vrijheden nog steeds ernstig beperkt.

Cognitieve dissonantie: mensen kunnen te harde realiteit niet aanvaarden

Die noodwet boezemt zowel Schippers als Bril veel angst in, vooral omdat nu al wordt gesproken over een tweede lockdown, en over het afsluiten van (delen van) wijken en flatgebouwen. Toch blijven mensen maar zeggen dat ‘het allemaal wel zal meevallen’ en ‘wel weer goed zal komen’.

Dat proces van cognitieve dissonantie illustreert de hoogleraar met een waargebeurd historisch feit. In WO-2 stuurde Churchill iemand undercover naar een Duits concentratiekamp, om te zien wat daar werkelijk gaande was. Toen hij terug kwam en verslag uitbracht, wilde niemand hem geloven, omdat ze weigerden te aanvaarden dat het zó erg kon zijn.

Veel mensen lijken de door overheid opgelegde Covid gevangenis te hebben aanvaard en zelfs toe te juichen. In de media wordt gesproken over het ‘belonen’ van mensen als ze straks netjes hun vaccin halen en een Covi-Pass krijgen, zodat ze weer mogen meedoen aan het sociale leven. Die beloning is in realiteit juist een straf, want mensen worden straks van alles uitgesloten als ze niet doen wat van ze wordt gevraagd, zoals zich laten vaccineren.

Bril: ‘Dat is wat foute ouders met hun kinderen doen. ‘Ik pak je dekbed van je af, en pas als jij je tanden hebt gepoetst, krijg jij het weer terug… Dan oefen je als ouder een hele perverse macht over kind uit.’

‘We leven in gesloten inrichting met straks verplichte medicatie’

Schippers: ‘We zijn geherdefinieerd als smetbakken, als gevaar voor onszelf en voor anderen. In de psychiatrie is dat een reden om mensen op te nemen in een inrichting… We leven nu feitelijk in een grote gesloten inrichting, en krijgen straks verplichte medicatie. Ooit heeft de democratie juist veiligheidspallen ingebouwd, zodat mensen met psychische problemen bijna nooit in een inrichting terecht komen, juist om ze te beschermen tegen dwangmaatregelen zoals verplichte medicatie, wat zaken zijn die totalitaire regimes doen om dissidenten op te sluiten.’

‘Maar terwijl mensen met psychische problemen maar heel moeilijk kunnen worden opgesloten, gaan we nu wel doen alsof de hele wereldbevolking een gevaar vormt voor elkaar, en moeten we allemaal verplichte medicatie nemen, want anders mogen we niet meedoen met de dagbesteding, en moeten we op onze kamer blijven. Dat is de metafoor die bij mij opkomt.’

Daar komt heel veel indoctrinatie bij kijken. Mensen mogen maar één kant op denken. ‘Dat vindt ik het meest enge, dat er soms straf staat op een andere overtuiging, zoals sociale uitsluiting… Ik ken mensen die hun baan hebben verloren omdat ze zich hebben uitgesproken.’ Bril: ‘Dat je vanwege je mening je baan kunt kwijtraken, zou alle alarmbellen moeten doen laten afgaan.’

‘Tweede golf’ wordt een ontslaggolf en golf van onbehandelde ziektes

Mensen wier leven door de maatregelen in puin ligt, zoals het verlies van hun baan, of veel erger nog een kind hebben dat niet behandeld kon worden in het ziekenhuis, zijn wel gaan nadenken. Maar de rest ziet het niet, omdat ze er (nog) geen last van hebben. Voor hen duurt het nog even voordat de tsunami ook over hen heen golft, maar dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. De zo gehypete ‘tweede golf’ gaat volgens Maurice de Hond overigens geen coronagolf, maar een ontslaggolf worden, plus een golf van onbehandelde ziektes.

Bril vraagt dan Schippers naar de reacties van haar collega’s in de academische wereld op haar openlijke kritische houding. Van haar eigen vakgroep krijgt ze daar de vrijheid voor, maar ze weet van diverse wetenschappers die door hun superieuren onder grote druk worden gezet om hun mond te houden, en geen kritiek te uiten. Helaas zijn veel wetenschappers en instellingen afhankelijk geworden van de geldstromen van de farmaceutische industrie (wiens brood men eet….).

‘Onze leiders willen bang en afhankelijk volk’

‘Onze leiders willen dat wij juist bang en afhankelijk zijn,’ constateert Bril. Schippers bevestigt dat, en wijst in dit verband op een recent artikel waarin werd geconstateerd dat het verbieden of moeilijk maken van sociaal menselijk contact voor alle leeftijdsgroepen net zo slecht en schadelijk is als een zeer ongezonde leefstijl, en dit de reden is waarom zoveel mensen psychisch zijn afgegleden.

‘Zó ziek dat dit llemaal in naam van de volksgezondheid wordt gedaan,’ reageert Bril. De volksgezondheid krijgt de ergste klappen ooit, maar toch vinden we dat we zo goed bezig zijn. ‘Je ziet de gevolgen van die indoctrinatie, van gaslighting ,’ vult Schippers aan. 70% van de bevolking gaat er willoos in mee. ‘Ik ben bang dat het heel lang gaat duren voordat mensen het door hebben.’

Mensen zijn fiasco Mexicaanse griep alweer vergeten

Veel mensen zullen straks zelfs boos worden op degenen die weigeren zich te laten vaccineren, omdat ze denken dat zij door hen ‘in gevaar’ worden gebracht. Bril: ‘Maar luchtweginfecties (coronavirussen) zoals influenza muteren zo vaak, dat een vaccin geen zin heeft. Het griepvaccin is zó discutabel; bij mensen die het echt nodig hebben, werkt het niet.’

Helaas lijken veel mensen het totale fiasco van de Mexicaanse griepvaccinaties (2009) te zijn vergeten. Bril hoopt dat mensen snel wakker worden, vooral omdat het nu ‘on steroids’ op wereldschaal gebeurt, met veel ernstigere bijeffecten. In de DDR duurde het echter 40 jaar voordat mensen eindelijk in opstand kwamen en hun vrijheid gingen eisen.

Oost Duitsers herkennen deze totalitaire machtsgreep

Overheid en media wekken nu de indruk dat er één wereldprobleem is, waar maar één oplossing (vaccinaties) voor is. Schippers: ‘Daaraan herken je gaslighting. De machtsstructuren bedienen zich van destructieve controle technieken om hun structuur te handhaven. Ze zeggen dat dit moet, dat het goed is, dat er maar één oplossing is die ze koste wat het kost willen doordrukken. En de kranten werken hieraan mee. Dit zijn vaak sektarische structuren die geen belang hebben bij meer bewustwording in de samenleving.’

Vooral mensen die eerder in vergelijkbare situaties zaten, zoals bijvoorbeeld in een sekte of strenge kerk, herkennen nu veel eerder wat er gaande is. Zo zie je dat de Oost Duitsers massaal in verzet zijn gekomen, maar de West Duitsers amper. De Oost Duitsers herkennen deze totalitaire machtsgreep echter maar al te goed, omdat ze tientallen jaren onder het socialistische (Sovjet) juk hebben gezucht. ‘Zij zeggen nu: gaan we daar wéér naartoe? We dachten dat we daar 30 jaar geleden van werden bevrijd!’

Exit counseling nodig; mensen moeten massaal wakker worden

De hoogleraar vindt daarom dat we naar ‘exit counseling’ toe moeten. Dat moeten mensen die uit een sekte zijn losgekomen ook vaak krijgen. ‘Die zijn zo in één bepaalde richting gehersenspoeld, dat ze niet kunnen bedenken dat dingen ook anders kunnen zijn. Exit counselors werken ook bij loverboys; dat is ook een soort web, een soort gevangenis.’

‘Mensen moeten weer kritisch leren nadenken. Is het wel goed en slim wat er nu gebeurt? Waarom ben ik bang voor een ander geluid? Wat kan mij gebeuren als ik naar een andere mening luister?… Ik weet nog dat ik zelf na de eerste 2 weken (lockdown) dacht: ik ben vroeger ook zo bang geweest. Dit voelt exact hetzelfde, en dat wil ik niet, wat er ook gebeurt! Moet ik zó leven? Is het zo belangrijk dat ik niet doodga, dat ik alleen maar in angst moet leven? Waarom kan ik niet gewoon in vrijheid en vrolijkheid leven?’

Ze roept daarom iedereen op om ook dit gesprek, en alle andere alternatieve info, zoveel mogelijk te delen, niet alleen met mensen binnen onze eigen – steeds groter wordende – kring van wakkere mensen, maar vooral met de vele mensen die nog vastzitten in het systeem, in de psychiatrische inrichting waar we door onze leiders steeds dieper in worden gestopt.

Xander

(1) Café Weltschmerz / YouTube

Afbeelding: Foundry Co, Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook het eerste gesprek:

27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte

Share this article:

Posted in Algemeen, Christendom, CORONA, Economie, Eindtijd, EU, Gezondheid – Psychologie, Maatschappij, Media, NL, NWO – Complot, Wetenschap – Technologie

11

Svalbard schreef:

24/07/2020 om 11:42 am

We leven in een afgrijselijke wereld met deze Corona hype.

Ja, het is een rotziekte als je oud bent, of als je een of meer kwalen hebt.

Maar bij de meesten verloopt de ziekte mild.

In 2018 stond de teller van het aantal doden door de gewone griep op 10 april al boven de 8000, aldus een bericht in het Dagblad van het Noorden.

Nu zitten we onder of dicht tegen de 6200 doden, waarvan het overgrote merendeel al aan andere kwalen leed, die sowieso op korte termijn zouden overlijden.

Inderdaad kan ik maar tot één conclusie komen, en dat is, dat dit zaakje stinkt, er is een verborgen agenda waar o.a. ook Bill Gates achter zit!

En de meeste mensen zijn stekeblind, want ze zien het niet.

Men vertrouwd blindelings op de regering en het R.I.V.M. terwijl het R.I.V.M al vaker heeft geblunderd.

En zo zijn we in een griezelfilm beland, overal mondkapjes, die virussen gaan tegenhouden, net zoals kippengaas de muggen tegenhoudt.

Ik heb al een paar keer mensen in hun auto gezien, met een mondkapje op, terwijl ze dus alleen in hun auto zaten!

En dan te weten hoe vreselijk slecht die rotdingen zijn voor je gezondheid.

Ook op b.v. het Centraal Station in Amsterdam zie je al heel veel mensen met zo’n muilkorf lopen, terwijl dat niet verplicht is.

Van toeristen snap ik dat wel, omdat in de ons omringende landen er ook op de stations een muilkorfplicht is. Maar ook steeds meer Nederlanders dus, en dat verbaast me, want wij zijn normaal toch niet zo van dat gedoe.

Blijkbaar is het dus perfect gelukt om grote aantallen mensen angstig te maken.

En zo laait er nu de discussie op om muilkorven bijna overal verplicht te maken!

Ik ervaar dit als de ergste vrijheidsberoving die ik ooit heb meegemaakt, misschien wel de ergste vorm van onderdrukking sinds 1940-1945!!!!!

En ik heb het al vaker gezegd, het is gewoon slecht voor je gezondheid om mondkapjes te dragen, dus straks gaan we dat merken aan de toenemende gezondheidsklachten en de afnemende weerstand tegen virussen.

En mondkapjesplicht is een grove schending op het recht van vrij te kunnen ademen.

Als de overheid dan zo nodig ons allerlei maatregelen wil opleggen, maak dan maar eens een eind aan al dat roken en vapen, daar gaan jaarlijks bijna 20.000 mensen aan dood!

willy schreef:

24/07/2020 om 11:24 am

Inderdaad zo voel ik het ook aan, we zitten precies in een wereldwijde gevangenis, en we zijn als we buiten komen precies gangsters, met mondmaskers, handschoenen, en ontsmettende gel. Shalom

Doordenker schreef:

24/07/2020 om 10:34 am

In België is vanaf nu zaterdag iedereen zijn/haar naam en telefoonnummer of email adres te geven bij bezoek aan een horecazaak.

Volgende stap is wellicht dat deze verplichting kan uitgebreid worden tot alle andere handelszaken. En – om het de mensen gemakkelijker te maken – zal dit daarna wellicht ook automatisch via een smart phone app kunnen gebeuren.

En daarna – om het nog gemakkelijker te maken en omdat sommige mensen zich niet aan de regels houden of zonder smart phone op stap gaan – volgt wellicht de verplichte inspuiting van een ‘veilig’ tracing vaccin, zodat iedereen overal en altijd in real time kan gevolgd worden.

Tracing vaccinatie zal wellicht permanent worden aangezien de kans groot is dat er, net zoals tegen HIV, nooit een veilig effectief vaccin tegen COVID-19 zelf zal gevonden worden.

Eens de menselijke kudde met een tracing vaccin gemerkt is, beschikken de machthebbers over quasi onbegrensde mogelijkheden tot controleren, disciplineren, belasten, enz.

Om George Orwell te parafraseren: ‘Slavernij wordt vrijheid en vrijheid wordt slavernij”.

G van Peet schreef:

24/07/2020 om 7:41 am

Ergernis: zag filmpjes van scholen die maar wat trots waren op hun corona aanpak. De filmpjes waren te leuk, de maatregelen werden bijna als “fun” gebracht. Kritiekloze mensen dus. Ontsmettingswaanzin: je kunt nu zien wie de angstigen zijn. Die poetsen nog hun winkelwagentje…de rest niet meer! Mondkapjesdragers daar waar de straten leeg zijn… Ik ben er nooit in meegegaan, wegens microbio opleiding lang geleden bij TNO. Bij eerste presentatie van Maurice de Hond..meteen al de logica gezien. Dat kan de meerderheid niet, door gebrek inzicht in na,sk,bio. Voor hun geldt dat de”experts” het wel zullen weten. Die experts zijn ook verdeeld, dus eeuwige discussie en onzekerheid. Dus angsten…

Richard schreef:

24/07/2020 om 3:44 am

Wat is het nut van scherpe wapens als het volk de dood niet schuwd?

(Taoistische wijsheid)

PeterH schreef:

24/07/2020 om 12:23 am

Een tweede lockdown zal de ondergang van de welvaart en de maatschappij zoals we die gekend hebben versnellen, armoede, geweld, berovingen, het zal nooit eerder geziene vormen aannemen, ook de idioten die lijden aan het Stockholm syndroom zullen er hard onder lijden, of misschien wel het hardst. En een volk krijgt altijd wat het verdient, domheid en kuddegedrag zullen ook deze keer niet beloond worden.

francois schreef:

23/07/2020 om 10:17 pm

De eerste stap v 4 om een gehele bevolking over te nemen (volgens KGB agent uit de jaren 80) is het demoraliseren en ontmoedigen van mensen, dit proces kan wel 20 tot 30 jr in beslag namen.

Als we nu 30 jaar terug tellen dan komen we uit op 1990, 3 jaar nadat de WEF werd opgericht, 3 jaar nadat het WEF/UN een oproep deed om een plan of change te maken voor de 21ste eeuw.

In de jaren 90 werd het internet en satelliet tv uitgerold, langzaam maar zeker werden we via het internet met elkaar verbonden maar ook verslaafd gemaakt aan: Info, Chatten, Gamen, int-porno, Gokken, Social media, koop verslaving etc etc.

Verslaafde mensen zijn gedemoraliseerd, het deel id hersenen dat met het onderwerp van verslaving te maken heeft is in omvang toegenomen, er zijn veel neuronen bij gekomen in dit gebied!

Door de verslavende internet elementen is er dus ook veel minder aandacht en alertheid voor andere zaken in het leven en dus zullen verslaafde mensen veel minder snel reageren op bedreigingen uit de omgeving, tenminste, zolang je ervoor zorgt dat de verslavende internet elementen blijven bestaan zullen verslaafde alles accepteren. Neem je de verslavende elementen af dan zullen ze in opstand komen.

We zijn met z’n allen min of meer verslaafd aan het internet, de smart-phone, de tablet, de laptop, we kunnen niet meer zonder en dus zijn we ver-SLAAFD. We zijn dus slaven geworden van de technocraten die ons in de jaren 1990 deze digitale snelweg hebben aangeboden.

Hitler bood de Duitsers in de jaren 30 ook een snelweg aan maar deze was voor de auto’s bedoelt…… Fout, deze waren bedoelt voor snel transport van leger voertuigen die ingezet binnen word in zijn Blitz-krieg van 1940.

Later ontwierp hij de gele jodenster, het joden paspoort dat zichtbaar op de kleding was, dit was makkelijk om ze later te identificeren, op te pakken en af te voeren.

Nu hebben we deze kenmerken van verbindingen en controle id vorm van het internet en straks via artificial intelligence, een ingebouwde chip in ons brein of via vaccin etc.

Het is ze gelukt om ons 30 jaar geleden geestelijk afhankelijk (verSLAAFd) te maken aan een netwerk dat ons in de toekomst (nu dus) gaat controleren. De Technocraten/Techno-psychopaten hebben ons geestelijk gedemoraliseerd door ons te ver-SLAVEN en SLAVEN doen exact wat jij wil!!!

Rienus schreef:

23/07/2020 om 9:39 pm

Tja, we hebben een keuze, maar door allerlei vage verhaaltjes lijken de meeste mensen toch te kiezen voor een gevangenis. Als uitkomst betekend dat, dat we het er mee zullen moeten doen.

Verzet is zinloos zolang de massa naar de verkeerde kant wil.

idd smoking gun schreef:

23/07/2020 om 7:17 pm

Mens-verbetering of -synchronisatie? https://www.youtube.com/watch?v=5v5eBf2KwF8

Doordenker schreef:

23/07/2020 om 6:02 pm

De tweede coronavirus golf zal inderdaad een ware ‘ontslaggolf’ worden.

En vermits de overheid (en de meeste bedrijven) geen geld meer hebben en zelf zo goed als failliet zullen zijn, zal dat tot ongekende (derde wereld) armoede leiden bij de bevolking.

Wat de rood-groene activisten niet gelukt is met hun CO2 zwendel, lijkt ze nu wel te gaan lukken met de COVID-19 zwendel.

Mensen die steeds verder in armoede zullen wegzakken, zullen immers steeds minder geld kunnen uitgeven aan producten en activiteiten, die verantwoordelijk zouden zijn voor de beweerde antropogene global warming.

Enkel een kleine elite zal nog over genoeg welvaart beschikken om zich global warming veroorzakende producten en activiteiten te kunnen veroorloven.

Dat is volgens deze prominenten echter maar normaal want zijn diegenen die ons (beweren te) vertegenwoordigen tenslotte niet mijlenver verheven boven het (domme) volk van wie ze hun mandaat gekregen hebben?

‘We the people’ dienen hen dan ook op passende wijze te behandelen…

zie mijn nadenkertjes: 05 http://b-wust.nl/?p=805 , en 06 http://b-wust.nl/?p=845 en 09 http://b-wust.nl/?p=860 en 11http://b-wust.nl/?p=1025 en 12http://b-wust.nl/?p=1044