Over Qui bono

Voor wie levert dit een voordeel op? ( Cui bono? (Lat.) = wie (was het) tot voordeel? Cicero citeert ons dit woord van de strenge consul L. Cassius Longinus Ravilla, die het de rechters inscherpte) Wie profiteert hiervan? Als de stofwolken van dit virus opgetrokken zijn, moeten we ons afvragen: wie profiteerde van deze situatie?…

Over het Koninkrijk Gods

Mattheus 6, 31 e.v.: Zoek eerst het Koninkrijk van God Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en…

Over een eigen volk

Titus 2, 14 uit: De brief van de apostel Paulus aan Titus: Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Jezus wilde een…

Over bidden

Mattheüs 6, 9-13: 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13…