Maand: mei 2019

Over baäl/bel

Baäl ‘Heer’ of ‘Meester’ was in het antieke Midden-Oosten een van de vele goden. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Hij werd aanbeden door de Kanaänieten, de Feniciërs, de Arameeërs en de Carthagers. Baäl betekent in feite de Heer in het Kanaänitisch en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het was de titel van de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend.

In de bijbel kennen we hem als de satan. De goden en halfgoden waren met lucifer uit de hemel geworpen en lucifer organiseerde in zijn eigen wereld zijn eigen aanbidding. Dit kennen we tot op de dag vandaag in de satanische verheerlijking in de satankerken/tempels en in de vrijmetselarij.

Baäl was het Kanaänitische en Fenicische woord voor Heer en in deze zin was een Baäl de koning onder de plaatselijke goden. Zo was er een Baäl Hadad, Baäl Melkart, Baäl Moloch, Baäl Zebub, enz. Vele steden en volkeren in het oude Kanaän hadden elk hun eigen streekgebonden Baäl, zo ook de Fenicische koloniën. In Ugarit heette hij bijvoorbeeld Hadad, maar deze werd ook gewoon met zijn titel van “Heer” Baäl genoemd. Baäl is een West-Semitisch woord; in het Oost-Semitisch is het overeenkomstige woord Bel en ook dat woord stond eenvoudig voor Heer. De koning van een stad kreeg zelf de titel van ‘Baäl’ toebedeeld voor de duur van zijn ambt. Oorspronkelijk kreeg hij dit van de vertegenwoordigster van de godin tijdens een speciale ceremonie, de hieros gamos of het rituele huwelijk. Hij was daarom de zoon/minnaar van de godin, en werd in die hoedanigheid ook Tammuz genoemd. De baäl van Ugarit, Hadad, was uitgegroeid tot de machtigste in het gebied, maar bleef onder El.

Hier komen we bij de problemen van het oude testament. (O.T.) Wie is God in dit gedeelte van de bijbel? Het joodse volk werd uitgekozen door de Ware God om Zichzelf kenbaar te maken en om in te grijpen. Maar de voortdurende strijd in het volk was de strijd om toch voor baäl te kiezen en niet voor de Ware God. Het joodse geloof bleef geïnfiltreerd door de aanbidders van baäl en dat maakt het zo moeilijk om het O.T. te lezen. Wie is het als ze het hebben over Heer? Wie is God? De profeten strijden hier tegen en Jezus doet dat later ook. (de farizeeën waren satanisten en Jezus noemt ze addergebroed)

De aanbidding van baäl ging niet alleen gepaard met de wellustige praktijken van vruchtbaarheidscultussen, maar ook praktijken als het offeren van kinderen. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag.

2 Kr 17,3:

De HEERE was met Josafat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David, en hij zocht de Baäls niet, maar hij zocht de God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en deed niet zoals Israël deed.

In de katholieke bijbel staat niet Heere maar jahwe en dat is dus misleidend. het heeft lang geduurd voor ik deze corruptie door had)

Israël viel steeds weer voor de Baäls:

Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.
Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.
Ri 2:13 Want zij verlieten den HEERE, en dienden den Baal en Astharoth.

(Ri is Re is Rechters, in sommige vertalingen staat dus Heere maar in andere jahwe. Dat is dus misleidend)

Jer 19:4 omdat zij Mij verlaten hebben, deze plaats [van Mij] vervreemd hebben, en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, die zij niet gekend hebben, zij, hun vaderen en de koningen van Juda. Zij hebben deze plaats gevuld met bloed van onschuldigen.
Jer 19:5 Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden [als] brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.

Openbaringen 2,9: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Die kennen we nu als de Khazaren/Chazaren. Cryptojoden die de wereld beheersen en het gewone jodendom de slechte naam bezorgen.

De spirituele joden (jood is van Juda/Judea) moeten strijden tegen satanische krachten binnen hun geloof. Alle religies zijn geïnfiltreerd door deze satanische krachten. Deze krachten (geest) zijn ook in alle maatschappelijke instituties geïnfiltreerd en regeren zo de wereld. We kennen de macht van de Khazaren (Cryptojoden) die het spirituele jodendom en de gewone joden in diskrediet hebben gebracht. Ze zetten binnen het jodendom joden tegen elkaar op, Doen dat binnen de islam en binnen het Christendom. Het doel is de beheersing van de wereld.

Ik heb het eerder gehad over de Rothschild en over de elite maar het is lastig bespreekbaar te maken omdat het overgrote deel van de mensen slaapwandelend” door het leven gaat en krampachtig “politiek correct” tracht te leven.

Mensen hebben het soms wel over pedofielen en zelfs satanische bloedoffers, maar willen niet vaak naar de achtergrond van dit alles gaan. En dat is heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom.

Alles gebeurt al dan niet door de macht van K/ Chazaren.

De elite van de Chazaren, de werkelijke top van de piramide (die ik eerder al benoemde), ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De God van de bijbel (van het O.T.) waarschuwt constant tegen de Babylonische afgoderij. Je kunt dat ook teruglezen in het boek van Henoch.

Daarom ook wil God niet dat er beelden van hem gemaakt worden en wil Hij Zijn Naam niet zeggen. Hij zegt Ik Ben Wie Ik Ben. De joden noemen Hem de onnoembare. Hij zegt ook: maak geen gesneden beelden van mij. Uit opgravingen weten we dat er beelden zijn gevonden van hout en steen van baäl. Deze beelden werden aanbeden en God wilde die gebruiken uitroeien. Keer op keer moest God ingrijpen als de joden toch weer voor baäl kozen. De satans verheerlijking gaat tot op de dag van vandaag door. Deze verheerlijking is in alle godsdiensten doorgedrongen. Rome is er definitief mee besmet sinds de jaren zestig maar eigenlijk al veel eerder. Het ware Christendom en Jodendom moeten uitgeroeid worden. En de moslims moeten uiteindelijk elkaar afslachten. Baäl (lucifer) wil het alleen recht.

De omringende landen van het Het Rijk der Chazaren, onder aanvoering van Rusland werden het gewelddadige gedrag absoluut spuugzat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen. De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als of ook wel satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten. De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil. Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse magie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. Dit alles duurde tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM). Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden. Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land. En dit is de ware oorzaak van de moord op de tsaar, het uitroepen van de revolutie en de wrede overheersing door de communisten. Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen en niet veel later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen. De Rothschilds zijn uit Duitsland vertrokken en via Engeland naar Amerika gegaan om vandaar uit te werken aan één wereldregering met één wereldreligie(de hunne). Ze haten Duitsland en daarom moet dat land al heel lang bloeden. (Zij )De Rothschilds) zijn de aanstichters van W.O. 1 en 2 en zij zorgen nu voor een enorme ontwrichting in Duitsland d.m.v. ongecontroleerde migratie. Duitsland mocht niet groot worden en werd het steeds toch. Nu moet het land er weer aan geloven: de mensen moeten kapot, de industrie moet kapot.

De Rothschilds hebben het geldsysteem zoals het nu is “uitgevonden” en hebben het bankwezen geïnfiltreerd. Ze hebben de City of Londen gecreëerd en beheersen de FED en de Vaticaanbank.

Waarom kenden we de geschiedenis van de Chazaren niet? Eerder heb ik al geschreven over de machthebbers die de geschiedenis schrijven en het onderwijs beïnvloeden. Bovendien waren veel archieven in oost Europa en Rusland gesloten. Maar na de val van muur zijn er bij het openen van vooral archieven van Rusland en Oekraïne veel geschiedenissen boven water gekomen. En waarom wij het niet weten? Om dat zij het niet willen dat wij het weten.

De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd. Daarom wordt Rusland in onze media afgeschilderd als de vijand. Daarom wordt er steeds oorlog/strijd uitgelokt.

Politiek correct denken brengt je nu in een spagaat. Je denkt dat dit niet kan. Wij kunnen het niet maar zij wel. Ik heb al eerder geschreven over psychopaten die onze wereld runnen. Zij zijn er niet voor ons welzijn maar het gaat om hun macht en hun geld. Wij zijn het slachtvee, het melkvee. Ik weet dat het niet fijn is om te lezen. Je kunt er voor kiezen om het niet te willen weten en in slaap te blijven. maar eens komt de rekening. Word maar liever wakker.

Ik schreef al eerder over misleiding. Gaslighting is zo’n vorm.

Gaslighting, een vorm van psychologisch misbruik waarbij een slachtoffer, op kleine of grote schaal, aan het twijfelen wordt gebracht over zijn eigen perceptie, geheugen en psychische gezondheid. Bijna niemand ontkomt er nog aan. Gaslighters varen er wel bij om ons in die toestand van chronische twijfel te brengen, want als we waarheid niet meer van leugen kunnen onderscheiden, dan gaat álles erin als zoete koek. Het doel is dus desoriëntatie en dan ondermijning en het vindt tegenwoordig op grote schaal plaats. Vanuit grote bedrijven, de politiek en media, bijna uitsluitend uit links progressieve hoek. Het is tijd om bewust te worden.

En onze wereld wordt veelal geleid door psychopaten. Ze liegen heel makkelijk en doen dat ook nog eens heel charmant.

Kenmerken van de psychopaat:

Oppervlakkige charme en welbespraaktheid.

Gevoelens van grandiositeit.

Pathologisch liegen.

Manipulatief en sluw gedrag.

Gebrek aan berouw of schuld.

Ontbreken van emotionele diepgang (vluchtige emoties)

Kil en/of gebrek aan empathie.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.

Zij ontregelen en diegenen die ontregeld worden snappen het eerst niet en willen het niet geloven. We willen het sprookje geloven.

De narcistische sociopaten/psychopaten hebben hulp nodig om hun doel te bereiken en ze zoeken overal marionetten om het werk te doen. Ze zijn overal geïnfiltreerd en zoeken naar zwakke broeders die omkoopbaar zijn. En zoals ik eerder schreef: oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden. Je weet niet wat jij doet om je hypotheek te betalen of om je baan te behouden. We kunnen wel het kwaad blootleggen en bestrijden. Maar mensen die gekocht worden zijn in groot gevaar. Niet alleen omdat ze hun ziel aan de duivel verkopen. Ook omdat ze hun geloofwaardigheid op den duur verliezen en niet meer terug kunnen. Ze betalen een hoge prijs.

Wat is manipulatie?

Manipulatie is een begrip uit de psychologie, en hiermee wordt bedoeld: Het voor elkaar krijgen van bepaalde zaken bij een ander zonder dat je daarbij goede argumenten nodig hebt. Je probeert met manipulatie dus het gedrag of iemand’s mening te veranderen.

Verschillende manieren om te manipuleren

Handelen met voorkennis

Eenzijdige informatie verstrekken

De salamitactiek

De schaaktactiek

Goochelen met tijd

Het onmogelijke voorstellen

De aanhouder wint

Een vertragend verzet voeren

Verdeel en heers

Door misleiding en manipulatie worden we voortdurend op het verkeerde been gezet en dat is de bedoeling. We bevinden ons voortdurend in de staat van cognitieve dissonantie. Daarom zijn er zo veel mensen ziek en moe. Voordurend je wereldbeeld op orde houden wordt steeds ingewikkelder.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_der_Chazaren
https://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=275
https://politiek.tpo.nl/column/in-onze-door-gaslighting-verlichte-maatschappij-wordt-iedereen-langzaam-gek/

Over kennis 3

Romeinen 1, 22-23:

Ze vinden zichzelf wel heel wijs en verstandig, maar ze zijn juist dwaas. Want ze hebben de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden. In plaats daarvan hebben ze beelden gemaakt van sterfelijke mensen of dieren en die als goden aanbeden.

Kolossenzen 2, 8

Let er op dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van deze wereld. Niet die van Christus. In de mens Jezus woont God Zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God Zelf ook in jullie. Christus is het Hoofd van alles wat heerst en macht heeft.

Als je tegenwoordig twijfelt over de lessen die je geleerd zijn of als je twijfelt over hedendaagse politici, wetenschappers, ceo’s enz., probeer dan te onderzoek of er beïnvloeding van vrijmetselaars is. Of dat de lessen die geleerd zijn opgesteld zijn door vrijmetselaars. Je zult schrikken.

Als je de wortels zoekt van de sociale chaos van tegenwoordig, van de leugens, van valse religies, van het begin van bv. de FED, de City of London, de economische ellende, de juridische ellende, de gecontroleerde MSM, beïnvloeding van jonge mensen enz. onderzoek dan de vrijmetselarij. Onderzoek wie er lid waarvan zijn. Kijk wie er bij “geheime” genootschappen zijn uitgenodigd en hoe hun gedrag daarna is.

De macht van de satan werkt sinds het begin van onze tijd en hij probeert steeds de mens tegen God op te zetten. (denk aan de bouw van de toren van Babel) God grijpt steeds in maar de satan blijft het proberen tot zijn tijd om is. Satan doet dat nu met hulp van de vrijmetselaars. Dat zijn eigenlijk satanaanbidders. Ook al zullen leden van de lagere regionen uit de zgn. loges dit ontkennen. Zij denken dat zij idealistisch aan een betere wereld bouwen. Net zoals een politicus vol idealen de politiek is ingegaan en een wetenschapper de wetenschap. Maar de leden van de hoogste regionen zijn altijd op zoek naar “bruikbare” marionetten.

Vanaf het midden van de 19 de eeuw infiltreren vrijmetselaars en andere occulte en geheime groepen in alle denkbare instituten. Zij zijn uit op wereldheerschappij met één wereldregering en één wereldreligie. Zij beschouwen gewone mensen als dom en ze beschouwen ze als “slachtvee”en vee om “uit te melken”. Ze veroveren de wereld d.m.v. oorlog, chaos, leugen en bedrog. Deze kleine rijke kliek van ongeveer 1 % bezit al ongeveer 50 % van de aarde. Zij hebben “slaven”nodig om het vuile werk te doen. Die worden “gekocht” in de politiek, op de universiteit, in de muziek- en filmindustrie enz.. Maar deze “gekochte” mensen zullen zelf nooit tot die rijke laag gaan behoren. Ze kunnen zich gevleid voelen maar als ze niet meer nodig zijn, worden ze “afgedankt”. Nadat zij hun slaven (dat zijn wij, gewone mensen) weer hun werk hebben laten doen.

Darwin was een marionet en bedacht de evolutietheorie. ( met de fransman Lamarck) De illuminatie wist dat als mensen hun geloof in God verliezen ze ook de geboden van God niet meer vrezen en dan worden ze pionnen van deze illuminatie. Ze hebben dan hun “slaven” die voor hun het werk doen. Dit alles valt ook te lezen in de protocollen van de “wijzen” Sion. Waar ook te lezen is dat de mensen door vertrouwen in de pers te manipuleren zijn zodat het noodzakelijk is dat de pers in de handen komt van de illuminatie. En dat is nu zover. Ze gebruiken muziek en film om mensen te beïnvloeden en te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Hoe meer mensen geen belang meer hechten aan God en gebod en moraal hoe meer de principes wijken en mensen bereid zijn het geld te dienen. ( de bijbel waarschuwt daarvoor: je kunt niet 2 heren dienen, je kunt niet God dienen en de mammon. Lc 16, 13).

In het arsenaal van propaganda was Darwin het grootste hulpmiddel. Door de evolutietheorie verloren veel mensen het geloof in God. Het werd gepresenteerd als wetenschap net zoals de scheikunde of natuurkunde. Mensen die de theorie willen weerleggen proberen dat dan ook wetenschappelijk te doen omdat op morele gronden weerleggen door veel mensen niet geaccepteerd wordt.

Als je de mensen als dieren ziet, kun je ze zo makkelijk afslachten in een oorlog. Dat gebeurde dan ook massaal in W.O. 1 en 2. En er zijn plannen voor een W.O. 3. Want de meeste mensen zijn toch maar uitvreters. Ze zijn goed als ze als slaven kunnen werken maar daarna zijn ze niet meer nodig. Snapt u nu de discussies over de hoge medische kosten van ouderen?

Snapt u nu waarom er steeds conflicten zijn waarbij slachtoffers vallen? Snapt u nu de zgn. communistische revoluties? Lenin was een marionet. Net als andere dictators. En weet dat de satan “leeft” van al deze misère. Het enige dat helpt is hem te verjagen uit je eigen leven.

We zijn misleid door onze “religieuze” leiders, door onze leraren in de geschiedenislessen, door onze politici en journalisten. Er is inmiddels zoveel bekend over liegen en bedriegen en er is inmiddels zoveel kennis op internet te vinden dat eigenlijk niemand meer kan zeggen dat hij het niet wist.

Wat voor onze onwetendheid pleit, is dat we massaal gehersenspoeld zijn. We moeten uit onze bubbel/bubble en dat is hard werken. We moeten ons uit taaie dikke stroop trekken, uit vastzuigende modder, om ons te bevrijden en het licht te zien en wakker te worden. Dat kunnen we niet alleen.

Veel mensen begonnen oprecht met een ideaal maar werden ingekapseld in het systeem. Uit het web stappen is bijna niet mogelijk. Maar om je ziel te redden is dat de enige weg.

Snap je nu waarom de geest van waanzin zoveel kans krijgt?

Snap je nu waarom steeds minder mensen nog om andere mensen geven?

Waarom steeds meer mensen een burn out krijgen?

Waarom er steeds meer gefrusrtreerden rond lopen?

Waarom er steeds meer korte lontjes zijn?

Snap je nu waarom mensen gevoellozer zijn geworden?

Waarom ze makkelijk stelen?

Waarom ze makkelijk roven, verkrachten, vermoorden?

Wie beseft nog wat het kwaad is?

Wie staat er nog massaal op tegen het kwaad?

Denk je nog steeds dat je wat van politici kunt verwachten?

Van psychiaters en psychologen?

Vind je dat je optimistisch moet zijn? En moet hopen?

Waarop richt jij je hoop?

Zonder God gaat het mis ook al beweren atheïsten anders.

Het besef moet er zijn dat God uit liefde en vreugde schept. Dat de satan dat niet kan.

Satan wil zijn als God en hij zijn demonen hebben de mens daarvoor nodig. Besef dat je dan slechts slachtvee bent. Je bent afval meer niet. De brutaliteit vindt onder je ogen plaats. Luister maar eens naar hedendaagse rapmuziek. Politici liegen en bedriegen en stelen er op los. Waar is hun geweten?

Waarom worden Christen zo vervolgd? Waarom moeten Christelijke symbolen het steeds meer ontgelden? Ze vertegenwoordigen nog het geweten!

Efeziërs 6:12 maakt dit duidelijk als het zegt: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen…”

Efeziërs hoofdstuk 6. Vers 10 zegt: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.” Ontwaakte Christenen hebben een groot inzicht dat hen de nodige hoop biedt in elke situatie die ze ervaren. Zij begrijpen dat God het krachtigste wezen is, dat Hij degene is die de hele schepping heeft geschapen en dat er niets in het hele universum bestaat dat Hem zou kunnen dwarsbomen, bederven of overmeesteren. Dit biedt hen het vermogen om zelfverzekerd en nederig te blijven in alle situaties.

Efeziërs 6:14-17: “Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.”

Ondanks de wens van de vijand om Christenen te verwijderen van hun geloof in Christus, heeft God voor hen een pantser om te dragen in de strijd. Met dit harnas kan geen enkel wapen van de vijand zegevieren. Deze wapenrusting is een geschenk van een machtige Vader en biedt het vertrouwen, de vrede, de hoop en de kracht die een gelovige nodig heeft om de vijand te dwarsbomen en sterk te staan in een voortdurende en dagelijkse geestelijke strijd.

Hoe kun je je wapenen?

Denk zelf na. Wees sceptisch bij alles wat je leest en hoort. Veel mensen van bedrijven, regeringen en instellingen liegen en dat kunnen ze makkelijk omdat ze vaak psychopaten zijn. Psychopaten kunnen heel charmant zijn.

Volg je eigen innerlijke waarheid.

Weersta de verleidingen van o.a. geld. macht, seks

Heb respect voor alles wat leeft, je bent de herder

Probeer zuiver en oprecht te leven. Doe wat je zegt, doe niet heimelijk iets anders want anders komt je handelen niet overeen met de spirituele krachten. En dat werkt tegen je.

Kom op voor de zwakken. Weersta de bullebakken, de schreeuwers, de tirannie. Help anderen waar nodig. Doe wat je handen vinden om te doen.

Spreek de waarheid.

Wapen je tegen de wolven in schaapskleren.

Deel je kennis over God en Zijn Zoon.

De tijd van satan is bijna om. Daar ga ik nog wel over schrijven.

Maar daarom hebben de mensen nog maar weinig tijd om te kiezen. Besef dat.

Over kennis 2

We hadden leraren nodig maar de herders hebben hun kuddes in de steek gelaten. Sterker nog: ze hebben de wolven tot hun kuddes schapen en lammeren toegelaten. Zach 11,17: Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen, en zijn rechteroog; zijn arm zal verdorren, en zijn rechteroog zal donker worden. Om te begrijpen waarom dit gebeur,t moet ik vertellen over de vrijmetselarij en de infiltratie van de elite via deze genootschappen in alle regionen van onze maatschappij. Satan/de demiurg/lucifer wilde zijn als God en rebelleerde tegen zijn Schepper. Hij is met zijn kompanen uit de hemel gegooid en verwierf zich zijn eigen wereld. De wereld waarin wij leven. (zie het boek van Henoch). We moeten aanvaarden dat dit entiteiten zijn die we niet kennen. Ze worden god/halfgoden/engelen genoemd. In Henoch staan er veel met naam genoemd. Voor het gemak noem ik het geesten. We kennen allemaal de geest van euforie die in een voetbalstadion kan hangen. Of de geest van saamhorigheid bij een spannende Elfstedentocht. De geest creëert een sfeer. Zo creëert lucifer de geest van rebellie, de geest van opstand. Hij doet dat om de negatieve energie te verkrijgen die hem voedt. Hij heeft zijn medewerkers op aarde die in zijn dienst voor rebellie zorgen. Deze mensen zijn de satanisten. Ze zijn er altijd geweest. We kennen ze uit de oudheid als de vereerders van baal/bel/beëlzebub (2 Kr 3). Nu zijn bekend als satanisten. En ze zijn overal geïnfiltreerd. Ze kunnen zich voordoen als christenen maar ze zijn satanist. en overal hebben ze hun symbolen in de wereld gebracht. recht onder onze neus. Ik kom daar op terug.

Een bekende vrijmetselaar en satanist is Albert Pike. Over hem en de vrijmetselarij is al veel geschreven en ik zou er een heel blog aan kunnen wijden. Zijn naam noem ik hier om aan te geven waar het hier om gaat. Hij is de grondlegger van de nieuwe wereld orde (nwo). Hij had een hoge graad in de vrijmetselarij en daar gaat het hier om. Andere namen om te noemen zijn Adam Weishaupt en Giusseppe Mazzini. Door hen ontstond de orde van de illuminatie. Deze orde beheerst nu de wereld.

Mensen die lid worden van de vrijmetselarij doen dat vaak met de beste bedoelingen. Ze denken dat ze bouwen aan een betere wereld. In de laagste graden van een loge merk je ook niets van wat er in de hogere regionen gebeurt. Maar wil je iets gaan betekenen dan beland je in een sfeer waar je nooit meer uit kunt. Komt er iets naar buiten van misstanden dan zullen vertegenwoordigers uit de lage regionen dit ontkennen. ze zijn onwetend. Maar wil je iets bereiken in je leven dan moet je opklimmen en dan kom je in een duivelse wereld terecht. Daarover kwam nooit iets naar buiten maar nu gelukkig wel. De elite is wel altijd zo brutaal geweest om onder onze neus alles te laten zien maar toch geloofden we niet wat we zagen, zagen we de betekenis niet. maar nu de mensheid aan het ontwaken is, wordt steeds meer duidelijk. Daardoor zie je ook de paniek bij “de elite” toeslaan. Ze zijn in hun laatste gevecht om hun nieuwe wereld orde te stichten met één wereldreligie. Zo proberen ze al lang een derde wereld oorlog uit te lokken om dat te bewerkstelligen. Dit is waar het boek openbaringen over gaat en wat je kunt lezen in het boek Henoch. daarom worden groepen en landen tegen elkaar opgezet. daarom worden “false flag’ operaties opgezet. Denk niet meer in complotgekkies want die complotgekkies zien het goed. Denk niet: dat doe ze toch niet als je het hebt over de boven jou gestelden. Wij doen dat niet maar zij wel. eerder schreef ik al dat de mensen die “achter de knoppen”zitten, psychopaten zijn. Psychopaten zijn tot alles in staat. Hou dat goed voor ogen.

Eerder heb ik geschreven over de Chazaren/Khazaren. De Khazaren en de vrijmetselaarsloges zijn met elkaar verweven en zij trekken overal aan de touwtjes.

Wil je iets bereiken in de politiek, de industrie, de wetenschap, de financiële wereld of de journalistiek, dan moet je lid zijn van de vrijmetselarij en dan word je vroeg of laat “gekocht” als je bruikbaar bent. Iemand kan met idealen de politiek in zijn gegaan maar als hij bruikbaar wordt geacht dan komt er verleiding om de hoek. Dat kan zijn met geld, macht, aanzien, seks. En als je eenmaal bent gekocht, kun je niet meer terug en je zult, als je dat wel denkt te kunnen, een hoge prijs betalen. Ook als je gekocht bent en als marionet aan het werk gaat, moet je na je inwijding een prijs betalen. Er worden ook mensen “gekocht” buiten de vrijmetselarij om. Zij worden gebruikt tot ze niet meer van waarde zijn. Dat is trouwens met de anderen ook zo. Vroeg of laat komt er een “ziekte”, een “ongeluk”, een “zelf” moord, een moord.

Van alle “gekochten” bestaat er chantage materiaal. Wil je niet meer meedoen, dan is dat de stok achter de deur. Velen hebben zo hun ziel aan de duivel verkocht. Daar kunnen we ontzettend kwaad over worden maar oordeelt,niet, opdat gij niet geoordeeld zult worden. ( Mt 7,1)Weten wij van onszelf hoe zwak wij zouden zijn? We kunnen beter bestrijden en blootleggen dan oordelen. En dat heeft ook een prijs. Mensen die hun nek uitsteken lopen de kans voor gek versleten te worden. In het ergste geval worden ze bestreden tot in de dood toe. Maar als je wakker geworden bent heb je de plicht je kennis te delen.

Voorbeelden van extreme invloed van de “maffia” (elite/cabal/illuminatie) zijn te vinden in de muziekindustrie. Artiesten worden “gemaakt” en gekocht. het vaak niet te maken met talent maar met hoe ver de artiest wil gaan. De muziek wordt gebruikt om te beïnvloeden en de massa te sturen.

Dat gebeurt in de hele entertain wereld. Zie de link hieronder die verwijst naar het boek over de muziekindustrie van Mark Devlin. je kunt het gratis downloaden. Het gaat vaak niet om talent maar om de manier waarop je je laat kopen. Je wordt gekozen door “hen”.

In de Amerikaanse politiek zijn maar weinig presidenten die niet lid waren van de vrijmetselarij. Je wordt geen president als “zij” het niet willen. En een enkele keer als het wel lukt, zorgen “zij” dat je vermoordt wordt. ( de Kennedy’s die de strijd aan gingen met “hen” werden vermoord) De familie Bush is een vrijmetselaars/satansfamilie. Evenals de Clintons dat zijn. En zoals er in de muziekindustrie “constructen” zijn, zo werd Obama een “construct”. Over Obama kun je bijna niet praten want die werd al “heilig”verklaard voor hij president werd. Hij kreeg al meteen de Nobelprijs. Zijn geschiedenis is schimmig. maar hij was een bruikbare narcist. Het maakt vaak niet uit of een republikein of democraat president wordt. het gaat om een bruikbare pop aan een touwtje. Hoe meer sociopaat/narcist, hoe bruikbaarder. Maar Obama en zijn vrouw zijn “heilig” dus je kunt bijna geen kritiek leveren. Hij had 26 speech schrijvers in dienst en gebruikte de techniek van NLP. Hij wist hoe een speech oor te dragen en was een trekpop van de militairen en de elite,

De elite die beweert dat we het nog nooit zo goed gehad hebben en dat er nog nooit zoveel vrede is geweest, heeft onder Obama gigantisch veel oorlog gevoerd. Meer dan onder alle vorige presidenten. O.a. onder het mom van regime change.

Eerder schreef ik dat de kinderen van Abraham Izaak en Ismael een groot nageslacht kregen en dat die nakomelingen ( het joodse volk en de moslims) extreem misleid zijn door de satanskrachten. De Christenen zijn ook zwaar misleid maar zij hebben als reddingsboei Jezus, de Messias, de Christus die hun redder is. Omdat Christenen de Messias hebben (h)erkend en het evangelie uitdragen, zijn zij de zwaarst vervolgde groep ter wereld. Dat begon al bij de eerste apostelen en de eerste Christenen die in de leeuwenkuilen werden gegooid. Zie voor huidige stand: https://www.opendoors.nl/ranglijst

Zie voor de dood van de apostelen hieronder.

De elite wil niet weten hoe erg dit is en bagatelliseert dit nieuws. (zie aanslagen in Sri Lanka). Als je de media beheerst ( en dat doen zij) dan bepaal jij wat het nieuws is.

Inmiddels zijn de Khazaren (Cryptojoden) geïnfiltreerd in de hele joodse wereld en bezorgen daarmee het joodse volk een slechte naam. maar daar zitten zij niet mee. Zij zitten nergens mee.

Zij zorgen er nu voor dat de geest van waanzin en haat over de aarde waait. De geest van waanzin die we zien in de door hen geschapen “klimaatreligie” maar ook in de haat tussen blank en zwart enz. Ze zitten er niet mee jonge mensen te gebruiken want een leven telt niet voor hen. Ze zitten er niet mee om met false flag operaties mensen te offeren want zij achten zich zelf superieur en voor hen tellen die levens niet.

Zij willen één satanische wereldregering met één satanische wereldreligie.

Als je denkt dat de V.S. zijn gesticht door christelijke founding fathers dan heb je het mis. het waren vrijmetselaars en Washington zit boordevol met de symboliek van de vrijmetselaars. Evenals Rome trouwens. Kijk maar eens op foto’s hoe bepaalde gebouwen van Washington (het Capitool) en Rome ( St. Pieter) gebouwd zijn. Vol met satanische elementen. Waarom staat er een zuil op het St. Sint-Pietersplein? Het is een fallisch symbool. Het is een verering voor baal/bel/beëlzebub.

Rome is volledige geïnfiltreerd door de satanische jezuïetenbeweging, die altijd een “zwarte paus”op de achtergrond hadden maar die nu zelfs een echte jezuïet als paus hebben. Dits is de ergste

paus tot dusver. Hij pleegt hoogverraad.

Als je ook wel eens opgemerkt hebt dat politici “opeens” veranderd zijn, kijk dan eens of ze lid zijn van een vrijmetselaarsloge. Of dat ze misschien zijn uitgenodigd door een “geheim” genootschap zoals de Bilderberggroep. meestal is het zo; uitgenodigd? dan lijk je bruikbaar en “krijg je je instructies”.

Dan kun je in 2010 nog beweren dat de multiculturele samenleving is mislukt maar dan draai je in 2015 als een blad aan de boom om. En dat komt niet door voortschrijdend in zicht. Overal zijn lijsten te vinden van (internationale) politici die lid zijn van een loge. Die bij Bilderberg zijn uitgenodigd enz. En dan komen de leugens. Dan verdwijnt de echte joviale lach.

En ze lachen ons in het gezicht uit. Ze liegen en als de leugen geen consequenties heeft, gaan ze steeds verder. De gewone mens wil niet zien wat er voor zijn ogen gebeurt. Mijn blog is mede ingegeven dor de hoop dat mensen wakker worden. Ik ben verplicht mijn kennis te delen. Ik weet dat lang niet iedereen in staat is te lezen wat ik lees, te zien wat ik zie. Daarom deel ik en probeer ik het zo gewoon mogelijk te vertellen. Als je meer wilt weten en gaat zoeken, vind je. De links kunnen je helpen.

https://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
https://www.franklinterhorst.nl/Zijn%20Vrijmetselaars%20volgelingen%20van%20Lucifer.htm
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/de-verborgen-geschiedenis-van-de-vreselijk-kwaadaardige-khazaarse-mafia

NB Lees overal voor hij ook zij. Ik wil niet steeds hij/zij typen.

Ik schrijf uit principe liever alle namen van lucifer, god, satan enz. met en kleine letter.

De hoofdletter is alleen voor de ware God. De Vader in de hemel. En voor Jezus.

Petrus: onderging de kruisdood volgens de meeste bronnen. Hij zou met het hoofd naar beneden zijn gekruisigd, omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus Christus om het leven wilde komen.

Andreas: zou zijn gestorven aan een x-vormig kruis. Wilde net als Petrus niet op de ‘normale’ manier worden gekruisigd.

Paulus: stierf door het zwaard in Rome.

Bartholomeus zou zijn om het leven gekomen zijn nadat hij werd mishandeld, gevild, ondersteboven gekruisigd en onthoofd.

Filippus: zou zijn gedood in Hiërapolis, het huidige Turkije.

Jakobus: werd onthoofd door Herodes.

Mattias: volgens de overlevering werd hij gestenigd.

Thomas: werkte in India en ging fel tekeer tegen de afgoderij. Afgodspriesters lieten hem hierop doden. Hij zou zijn op gloeiende platen zijn gepijnigd waarna hij in een oven werd gegooid, waarna hij ook nog eens werd doorstoken.

Mattheus: was actief in Ethiopië. Werd onthoofd door een koning die weinig moest hebben van het Evangelie.

Judas: niet te verwarren met de andere Judas die Jezus verraadde: stierf in Perzië een marteldood. Simon Zelotes: stierf in Perzië een marteldood.

Zover het na te trekken is lijkt het er in ieder geval op dat alleen Jakobus (zoon van Alfeüs) en Johannes geen marteldood stierven.

Nadenkertjes 02

Paul Cliteur:

De paradox van de “de-platformer” is altijd (1) dat hij wil voorkomen dat anderen kennis nemen van het door hem verfoeide gedachtegoed, maar ook (2) dat hij, om zijn poging tot uitsluiting te onderbouwen, echt kennis moet gaan nemen van dat gedachtegoed.

Over kennis

Eerder schreef ik al over het feit dat de mens misleid is en dat nog steeds wordt.

De machtigen der aarde besluiten wat we wel en niet mogen weten. De overwinnaars schrijven de geschiedenis. De gewone, nieuwsgierige mens moet leren lezen tussen de regels door en leren dat de waarheid meestal tegengesteld is van wat er beweerd wordt. Ook moet de waarheidzoeker er van bewust zijn dat goed en kwaad met elkaar verbonden worden zodat er een dwaalspoor is om dan het goede ook maar als slecht te zien. We werden er voor gewaarschuwd in de bijbel: “wee hen die het goede kwaad noemen en het kwade goed” en in romans van bv Huxley en Orwell. ( zij waarschuwen voor het feit dat machthebbers ons willen doen geloven dat 1 en 1 niet 2 is maar bv 3 en dat oorlog vrede is. Steeds weer wordt de religie met de doodsverheerlijking de religie van de vrede genoemd.) Ook Jezus waarschuwt en heeft het over zij die zich Joden noemen maar dat niet zijn. Ook Hij waarschuwt voor de synagoge van de satan. ( nu de tempel van de satan of de satanskerk). (Openbaringen/Apocalyps 3,9) Altijd zijn er mensen die ergens bij willen horen om er beter van te worden. Denk aan de Chazaren.(Cryptojoden die veel onheil aanrichten, en ook het joodse volk zo besmeuren).

De machthebbers bepalen wat het nieuws is en wat er in het onderwijs geleerd mag worden. Dit is toenemende mate het geval. Maar het is altijd zo geweest.

“Rome” bepaalde hoe het evangelie er uit moest zien. Het werd urgent bij de uitvinding van de boekdrukkunst en de verspreiding van de bijbel onder het volk. Na de reformatie, die zo goed begon, gingen dominees bepalen wat we wel en niet mochten geloven. Afhankelijk van de denominatie. En bij twist stichtten ze gewoon weer een nieuwe kerk.

Als u de bijbel niet goed kent, heeft u vast niet van Henoch gehoord. Dat had ik ook niet. De naam komt terloops voor in Genesis. Wij kennen de geschiedenis van God met de mens vanaf Genesis. Nu zo’n 6000 jaar oud. Maar er is een geschiedenis daarvoor. De aanloop naar de zondvloed, naar het waarom. De kennis mochten wij niet hebben. Hoewel veel bekend werd door opgravingen, werd gedaan alsof de wereld toen niet bekend was met God. Henoch komt terloops voor in Genesis 5, 21-25. Henoch wandelde met God. Wie was die man? Als er geen Dode Zee rollen waren geweest, zouden we het misschien nooit weten. Want er blijkt een boek Henoch te zijn, die niet in onze bijbel werd opgenomen. Er zijn 3 boeken van Henoch in de 18 de eeuw gevonden in Ethiopië door een Ierse ontdekkingsreiger. Maar toen werd er nog niet veel meegedaan. De vondst van de Dode Zee Rollen (waar veel meer aan evangelie materiaal werd gevonden) heeft daar meer verandering ingebracht. Nu je de term de Boeken van Henoch kent, kun je op internet makkelijk de zoekterm intypen en de Boeken van Henoch vinden. Maar als je geen zoekterm kent, kun je niet vinden. En met alleen een naam in Genesis zou je niet op het idee komen.

Henoch wandelt met God staat er. Wat betekent dat? Wat mochten we niet weten? Als je de boeken leest, lees je een geschiedenis van God met de mens vóór Genesis. Lees je waarom er een zondvloed moest komen. Henoch krijgt kennis over God, goden/aartsengelen/engelen. Henoch wordt naar de hemel gehaald en weer teruggebracht. Hij krijgt uitleg over de strijd in de hemel van de afvalligen tegen God en de wens tot macht van Lucifer. Hij krijgt uitleg over Lucifer die meent recht te hebben op zijn eigen schepping en zijn eigen heerschappij en hoe hij met de gevallen engelen uit de hemel wordt verwijderd. En hoe dan de geschiedenis van lucifer en zijn bemoeienis met de schepping en zijn creatie van zijn mens is. En hoe de maatschappij die hij schiep verdorven raakt en dat God besluit tot ingrijpen. Dat is het ingrijpen met de zondvloed. Dat is niet een verzonnen verhaal of symbolisch verhaal uit de bijbel. Veel volken kennen zondvloedachtige verhalen. God laat ook weten dat dit het eerste ingrijpen is en verder geeft hij visioenen aan Henoch. Er zal een Messias komen die komt om te verlossen maar die niet door iedereen (h)erkend wordt. Na de dood van deze Messias zal de Geest komen tot de terugkomst van Messias en het definitieve ingrijpen van God met vuur i.t.t. de eerste keer (met water). Henoch krijgt alles te zien en zal later alles opschrijven. De toekomst die hij te zien krijgt lijkt op de openbaring van Johannes.

Waarom mochten we deze kennis niet krijgen? Veel is daarover gepubliceerd. En velen laten hun fantasie daarover gaan. Natuurlijk wil de demiurg niet dat we kennis hebben van zijn kwade bedoelingen. Hij leeft op angst en op “verdeel en heers” en zijn marionetten moeten dat in stand houden. Maar misschien nog meer mogen we geen kennis krijgen over leven elders in het universum. Maar we zijn natuurlijk allemaal al lang zo ver dat we begrijpen dat de aarde niet de enige planeet is waar leven is. We snappen allang hoe mooi en onmetelijk het universum is.

We mogen misschien niet teveel onze fantasie laten gaan hoe Henoch dan naar de hemel ging. Maar kunstenaars doen dat natuurlijk toch. Waren het ruimte schepen? Mogen we daarom niets weten van de reizen van Henoch?

Ik weet het niet. God wil dat we weten waarom hij ingrijpt maar Hij wil ook dat we bepaalde dingen niet doen. Daar kom ik nog wel op terug. Ik wil niet teveel mee in speculaties en fantasie. Mijn houvast is de bijbel en ik probeer te lezen wat daar staat. En ik leerde al mijn hele leven: “kijk maar, er staat niet wat er staat”. Ik heb Henoch 2 keer gelezen en erken het als verloren Bijbelboek. Ik snap nog beter waarom de zondvloed kwam en begrijp dat de eindtijd geen fantasie is.

Ik doe het boek “Openbaringen” niet af als symbolisch. Dat doe ik ook niet met Henoch. Hoe moet iemand uit 6000 voor Chr. beelden duiden van dingen die hij nu gezien heeft in een visioen en die in zijn tijd niet voorkwamen? Zo kom je makkelijk op “witte paarden met een bek waar vuur uit komt”. Dat kunnen in het visioen gevechtsvliegtuigen zijn. Maar die waren er niet in zijn tijd dus zoek je een omschrijving. Het is te simpel om iets af te doen als symbolisch. We moeten erkennen dat er dimensies zijn die we niet snappen en dat er uitleg is voor dingen die we nu niet snappen maar ooit wel.

We moeten aanvaarden dat de bijbel spreekt over goden en halfgoden en God. Het joodse volk aanvaardt dat het kennen van God een brug te ver is voor ons en noemt Hem het onnoembare. Wij kunnen piketpaaltjes slaan met onze kennis en iets (voorlopig) voor waar aannemen. Desnoods voorlopig als dogma. maar het is niet verboden om te blijven denken en zoeken. Het joodse volk heeft dat goed begrepen. Zij studeren iedere dag. Bekvechten met elkaar over iedere letter en er is geen taboe. Zij “lernen”. Bij de Christenen was er vaak de rem om te onderzoeken want niet gewaardeerd door “Rome” en ook niet door conservatieven. En anders bepaalden dominees wel wat we mogen of moeten geloven. Maar we moeten het waarmaken: onderzoek alles maar behoud het goede. Daarvoor hebben we de Geest gekregen.

Waar je boeken van Henoch kunt vinden en vrij als PDF kunt downloaden:

http://wimjongman.nl/artikelen/henoch-nl.html
http://www.creabel.org/het_boek_henoch.html
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13047:waarom-het-boek-van-henoch-niet-in-de-bijbel-mocht-vers