Maand: maart 2019

Over de woorden van Jezus

Jezus kwam om een belofte te vervullen. De wereld van God zoals we die nu kennen is ongeveer 6000 jaar oud. Daarvoor leefden mensen in duisternis. De gevallen engelen hadden met de satan de wereld in zijn greep. De satanische wereld bepaalt tot op de dag van vandaag wat we mogen weten. Toch zijn er steeds meer mensen die wakker worden. Om de wereld van de satan te beëindigen en mensen perspectief te bieden kwam Jezus. Omdat satan altijd offers eiste (vooral kinderen, zie bij het ingrijpen van God bij Abraham) offerde Jezus zich zelf op. Tot op de dag van vandaag is er de invloed van de gevallen engelen die de machthebbers van deze wereld als poppenspelers het werk laten doen. Die op hun beurt ook weer poppenspelers hebben. We zien het steeds duidelijker om ons heen. De leugen wordt steeds inzichtelijker. De val die de satan zet, zal voor menig poppenspeler na de hoogmoed komen. (lees voor engelen: entiteiten uit werelden/dimensies die we nu nog niet kennen maar die er wel zijn. Het woord engel is ons gegeven in de bijbel)

Mensen die wakker worden en kiezen voor God en zijn Zoon zullen het zwaar krijgen maar Jezus zegt: jullie zijn het licht der wereld. Laat jullie licht stralen. ( Lc 6,22/Lc 11,33). Jezus is niet gekomen om zalvende woorden te spreken en A te zeggen en B te doen zoals we dat vandaag de dag overal om ons heen zien. Het vaticaan bepaalde wat mensen moesten geloven en spant tot op de dag van vandaag samen met de satanische jezuïetenorde die de mens alleen maar wil uitbuiten. Vroeger werden mensen die kennis hadden en dat wilden delen, ketters genoemd. tegenwoordig wordt spottend gezegd dat ze niet in complottheorieën moeten geloven. Jezus heeft dit voorspeld en waarschuwingen afgegeven. Hij vertelde dat mensen moesten veranderen. Dat er een einde zou komen aan hun heerschappij. (Lc. 6, 24) Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. En verder zegt Jezus dat een ieder die zich tegen zijn broeder keert, zich zal moeten verantwoorden. Het christendom is 2000 jaar verkeerd uitgelegd. Bewust gemanipuleerd. 2000 jaar lang is schuld en boete bij de verkeerde simpele zielen neergelegd ten bate van de uitbuiters. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. De cabal creëert chaos om dan zelf weer “een oplossing” aan te bieden. Aan beide kanten verdienen ze. Ze starten oorlogen, offeren andermans kinderen en creëren hypes. Zo hebben ze ook de “klimaatreligie” ontworpen. De mens is zo niet alleen de mens een wolf, maar zo is de mens, de mens een verdienmodel. 2000 jaar bewuste misleiding door mensen die onze leraren hadden moeten zijn. Er zijn bewust gevoelens van schuld en schaamte gecreëerd door de satan over zaken waar wij part noch deel aan hebben. Wij zouden ons schuldig moeten voelen over het (Europese) verleden. Maar dat verleden is door de satan tot stand gekomen. Door ons schuldgevoel aan te wakkeren maakt hij ons weerloos. Jezus leert ons op te staan tegen deze farizeeën. De paus die de voeten kust van migranten, is niet gek. Hij doet dit heel bewust om dat hij ergens op uit is. De paus die zalvende woorden spreekt over het enorme kindermisbruik binnen de katholieke kerk doet dit bewust. De zalvende woorden sussen maar daadwerkelijk beleid blijft uit. Zijn houding is liefdeloos maar moet wel vol liefde lijken. De paus is onderdeel van de cabal dat ook in het vaticaan zetelt. Hier kloppen duidelijk de boom en de vrucht niet. (Mt 12, 13/ Lc 16,15) Hij sprak tot hen: ‘Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardigen voor, maar God kent uw hart. Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Jezus weet maar al te goed dat de gewone mens lijdt onder dit geweld van het addergebroed en Hij belooft de mensen die zijn woorden tot zich nemen en Hem na te volgen dat uiteindelijk voor hen verlossing is weggelegd: “Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 28Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.”(Lc 21,28)

Over vreugde

Is het alleen maar kommer en kwel met zoveel kwaad om ons heen? Nee, we zijn het ons bewust!

We worden wakker dus kunnen we daar ons voordeel mee doen. We weten nu hoe het werkt en dat God ingegrepen heeft en nog steeds ingrijpt tot dat de uiteindelijke finale komt. Tot die tijd weten wij ons onder de hoede van God, de Zoon en de Geest. (Theos, Logos, Sophia) En als we aannemen dat dit zo is en daar naar leven, blijven we op het goede pad. Dat is een reden tot vreugde. Je weet dat je je eigen kerk bent, verbonden met velen die dat ook zijn. Dat kan dankbaar stemmen. En dankbaarheid kun je vergroten zodanig dat het een steeds vreugdevollere bezigheid wordt. Je kunt beginnen met dagelijks Dank te zeggen voor alle kennis die je tot dusver verworven hebt. Voor alle liefde die je tot dusver ervaren hebt enz.. Het kan ook voor dingen als genieten van een vogel, een vlinder, een bloem, een mooie zonsopkomst enz. Als je steeds weer Dank U wel zegt, gaat het groeien. Je weet dat God een prachtig universum schiep. De afspiegeling kunnen we dagelijks waarnemen. wees daar dankbaar voor. Je weet dat je als gevallen ziel, kind van God bleef en dat je gezocht wordt en geroepen bent. Wees daar dankbaar voor. Het feit dan satan met zijn kompanen zich boven God wilde verheffen en daarin de mensheid meesleurde, wil niet zeggen dat hij onbeperkt de tijd krijgt. De eindstrijd is gaande en hij weet dat. Daarom moet je alert zijn en verder kun je proberen wel in de wereld te zijn maar niet van de wereld. Stap uit die matrix die gemaakt werd door de satan. Als je Jezus aanvaardt, zijn Offer aanvaardt, zijn lessen aanvaardt, dan weet je dat zijn prediking vrij was van slaafsheid, van vleierij. Hij was tegen alles wat de mens onvrij maakt, klein maakt, of ondragelijke lasten oplegt. Alles wat zogenaamd heilig is, ten koste van mensen, wees hij af. Hij kwam niet om een gods “dienst” te stichten. Omdat dat niet bevrijdt maar verslaaft. Hij was aan niemand onderhorig: niet aan mensen, niet aan tradities, niet aan godsbeelden. Hij ergert zich daar aan en wil de mens daarvan bevrijden. Bevrijd jezelf daarvan! Hij vraagt alleen om Hem te geloven en na te volgen: wel in de wereld zijn maar er niet van zijn. Wees waakzaam, bid en doe niet mee aan de slavernij van de uiterlijke wereld: van uiterlijk vertoon, van uiterlijke macht. Zie hoe de wereld gedemoniseerd is (kijk bv. naar huidige popartiesten, popmuziek, drank- en drugsmisbruik, seksindustrie, leugenachtige machthebbers, bedrijven die het milieu verpesten) De wereld lijkt bezeten. Doe er niet aan mee. Geniet van wat er wel is: de schoonheid van de natuur, de liefde die er wel is: zie daarin het Gelaat van God. Help mee de wereld te verzachten, verzorg en koester. Als je je zelf bevrijdt hebt, kun je door je verzachting een ander ook bevrijden. Je geeft jezelf steeds meer inzichten en kunt daar door volharden. Dat is reden tot grote vreugde. De naam Jezus betekent: God bevrijdt. Door het zenden van Jezus heeft God aangegeven de mens te willen bevrijden van de slavernij van de satan. Jezus heeft geen godsdienst gesticht, geen wereldse macht willen creëren, Dat die er wel gekomen is in naam van het Christendom is onterecht en ook daarvan moeten we ons bevrijden. Naast deze discutabele zaken zijn er gelukkig altijd mensen gebleven die de ware woorden van Jezus bewaard hebben en doorgegeven. Jezus kwam om een belofte in te lossen en een nieuwe toekomst te geven. Dat had ons beter geleerd moeten worden. Maar het is niet te laat. We leren het nu. Veel mensen zijn door de geschiedenis, door de uitleg van voorgangers afgehaakt maar als ze zich hiervan bevrijden, kunnen ze weer voluit Jezus als de Messias aanvaarden. Ik wens dat iedereen toe.

Over het kwaad 2

Jesaja 5:20-21

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Matteüs 7,15-20

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen noch een zieke boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.”

Matteüs 7,15-20

De grootste moeilijkheid voor de mens is, te zien wie er een valse profeet is. Maar de valse profeet is toch makkelijk te herkennen. Zodra goed met kwaad verbonden wordt, weet je al dat het mis is. Ook als de Drie-eenheid wordt ontkend. Het goed en het kwade vermengen kan op subtiele manieren maar altijd ontdek je het. Mensen raken in verwarring als ze horen dat bv. moslims Abraham kennen. Die komt ook in de bijbel voor dus moet het wel goed zijn. Maar hier wordt juist heel veel kwaad met goed vermengd. Dit is de tactiek van de satan. Je steeds weer op het verkeerde been zetten.

Je leest een boek van een bekende soefi mysticus over het doel van het leven maar al gauw merk je toch dat het niet klopt wat hij schrijft Bij de doelen van de zoekende ziel schrijft hij: Er zijn vijf aspecten die iemand er toe brengen aan vervulling van het innerlijk doel te werken: het verlangen naar leven, het verlangen naar kennis, het verlangen naar macht, het verlangen naar geluk, en het verlangen naar vrede. Deze vijf zijn, bewust of onbewust, werkzaam in de diepste diepte van iedere ziel. Hun werking in hem dwingt de mens om het kwade dan wel het goede te doen, en toch maken deze vijf aspecten deel uit van het éne doe, en in het bereiken daarvan wordt de bestemming van de gehele schepping vervuld.

En verder schrijft hij: oorlog en vrede spruiten voort uit verlangen naar leven..

Zie hoeveel misleiding in korte stukjes. Goed en kwaad in een paar zinnen vermengen en doen voorkomen alsof dit het normale is.

Onze maatschappij is inmiddels vergiftigd met dit soort verdraaiingen en misleidingen. Je leest iets en denkt: “ ja goed, waar” en bij de rest denk je: “ o, nee, toch niet”.

De twee voornaamste geboden waren: “De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” (Mc 12, 28b-34).

Dit is zo strijdig met het verlangen naar macht, zo strijdig met het goed praten van oorlog. En dat de mens gedwongen wordt het kwade dan wel het goede te doen…Zo weet je dus dat je bij de verkeerde zoekt. Dat hier ook de satan aan het werk is. Hoewel deze mysticus bij veel mensen in hoog aanzien staat…

Over wie we zijn 5

Het woord satan is al menig keer gevallen en ik denkdat er mensen zijn die hier niet mee om kunnen gaan. Het gaat om het kunnen aanvaarden van kwaadaardige entiteiten die het niet goed met ons voor hebben. Dat betekent veel bittere pillen slikken en dat gaat ons niet altijd goed af. Het blijft lastig te aanvaarden dat er zoveel en zo groot kwaad bestaat waar we ogenschijnlijk niets aan kunnen doen. Maar bedenk dat de satan (deze entiteit uit een andere dimensie) zijn werk niet alleen kan doen. Naast de kwaadaardige entiteiten uit andere dimensies zijn er de marionetten in onze wereld. Ja zij lijken onoverwinnelijk maar dat zijn ze niet. Deze satansdienaren moeten steeds meer poppen aan een touwtje houden en daar gaan we steeds meer van zien. De leugen is nu alom om ons heen. Het kwaad is voor ons bijna niet te bevatten en dat doet een enorm beroep op ons doorzettingsvermogen. Om te beginnen moeten we durven zien en durven aanvaarden en we moeten een grote onzekerheid aanvaarden. We moeten durven bewust worden. En we moeten aanvaarden dat niet iedereen dat durft. De waarheid kan te groots en te schokkend zijn. We lopen er liever voor weg. De complexiteit is te groot en te beangstigend. Je kunt beginnen te onderzoeken wat er waar zou kunnen zijn van complexe zaken waar al veel over gezegd en geschreven is en die niet zomaar meer afgedaan kunnen worden met: “geloof toch al die complotdenkers niet”. Ja er wordt veel gesuggereerd en er zijn altijd fantasten die van alles verzinnen. Maar als je kijkt naar de ramp van 9/11 en als je ziet dat veel technici heel gedegen officiële verklaringen weerleggen, kan dit een begin voor je zijn dat er schellen van ogen vallen en dat je toch gaat twijfelen aan die mensen die ons zouden moeten besturen. Dan heb je een horde genomen.Dan ga je beseffen dat als er hier misleiding is, dat ergens anders dus ook kan. En dan word je misschien steeds meer wakker. Maar het kan ook gebeuren dat je door onheuse behandeling in eigen land ineens ziet dat zaken niet kloppen. Je kunt er voor weg rennen, je hoofd in het zand steken of toch maar op onderzoek uit gaan. Nu kun jij wakker worden en andere mensen met hun geconditioneerde brein nog niet. Je zult het niet makkelijk krijgen. Ga niet bekeren, ga niet overtuigen. Mar als je kunt delen, doe dat. Hoe groter een bewustwording van het kwaad, hoe groter de dorst naar kennis.Wij moeten de wolk van niet weten vullen met onze wil om te weten.

Als je gaat weten hoe de satan werkt, ga je onderzoeken hoe God werkt. Je ziet de misleidingen van de satan tegenover het ingrijpen van God en het zenden van Zijn Zoon. Ik schreef: jij bent je eigen kerk en je eigen altaar. Jezus, de Messias, is de grote verzoener. Hij bracht Zijn Kruisoffer. Dat stelde Hij tegenover de offers die de satan constant vraagt. Jouw offer op jouw altaar is het offer van de verzoening te aanvaarden en de weg te gaan die daar bij hoort. Het gaat niet om opgelegde normen en wetten die onmenselijk zijn en die satan eist (of het nu de 5 x bidden per dag is of de eisen van nieuwe klimaatreligie waar geen mens aan kan voldoen, er zullen altijd meer en meer onmenselijke eisen komen) (Gal 2, 19-21). Door de Zoon kom je nu bij de Vader. En dat is de bedoeling: het verlangen van de Vader is dat wij aanbidders zijn in geest en waarheid(Joh 4:23). Geen aanbidding van de satan maar God eren en terugverlangen naar waar we toe geroepen zijn. Jouw offer is dat jij minder wordt en de Zoon meer. Je kunt dit iedere dag bij je dragen. Je hoeft niet gedwongen te worden een x aantal keren te bidden per dag. Het wordt vanzelf een doorlopend gebeuren in je eigen binnenkamer. (Ef 1:3-6)