Over ismen 8

over revisionisme.

( 0ver waarheid)

Revisionisme wordt vaak al dan niet moedwillig verkeerd “vertaald”/ uitgelegd.

Revisionisme betekent herziening. En je kunt onderscheid maken in soorten herziening.

Maar vaak wordt het kwaadaardig en eenzijdig uitgelegd nl. als:

richting in het marxistisch communisme die op herziening, verbetering van de wetten aanstuurt, niet op revolutie en ernaar streeft het bereikbare op legale manier te verkrijgen desnoods met (tijdelijke) prijsgeving van de eigen idealen en programma-eisen

en als: streven naar herziening van de vredesverdragen (tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog) en als: ontkenning van de Holocaust en relativering van de wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog.

Deze beperking veroordeelt historici die zaken willen uitleggen tot zijnde “dissidenten” of “verraders”.

Je moet in het achterhoofd houden dat geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Dat er in alle conflicten propaganda is, maar alleen die van de overwinnaars verdwijnt. En nieuwe propaganda wordt na het conflict aan de massa opgelegd. Ook wordt geschiedenis geschreven door mensen met macht en geld. De schoolboeken worden aangepast aan wat de machthebbers willen. Helaas is dat overal zo.

Over Historisch revisionisme:

Historisch revisionisme is een academische term die door historici wordt gebruikt voor het onderzoek naar de juistheid van de interpretatie van een historische gebeurtenis of periode. Dit onderzoek wordt gedaan om de geschiedschrijving te herzien aan de hand van nieuw ontdekte feiten, met informatie die minder vooringenomenheden (vervorming, vertekening) bevat, of

met preciezere informatie.

Ook gevestigde geschiedkundigen staan open voor de mogelijkheid dat geschiedenis, zoals die traditioneel wordt verteld, misschien niet helemaal accuraat is en dus onderworpen kan worden aan een herziening. Historisch revisionisme is in deze zin een algemeen geaccepteerd deel van geschiedkundige studies.

Alleen als het over de Tweede Wereldoorlog gaat wordt het al wat spannender en helemaal als het over de holocaust gaat. Zodra je daarover iets wilt zeggen ben je meteen bv. holocaustontkenner, antisemiet of ontkenner van lijden. Ook al doe je dat niet, maar plaats je enkel wat vraagtekens dan ben je al verdacht.

Waarom is het taboe om bepaalde dingen te onderzoeken? Waarom is het zelfs in bepaalde landen verboden? Waarom staat er in bepaalde landen zelfs gevangenisstraf op? Als iets de waarheid is, hoef je toch niet bang te zijn voor onderzoek? Maar als je bang bent, waarvoor dan? Wat mogen burgers niet weten? Waarheid is dan toch het beste bewijs voor iets? En als die waarheid een leugen bevat dan heb je iets te verbergen. Waarom?

Vaker blijkt dat bv. de zogenaamde holocaustontkenners helemaal niet de holocaust ontkennen maar zich een aantal dingen afvragen. bv. het waarom van de enorme invloed en beschrijving van de holocaust uit de tweede wereldoorlog en waarom andere genocides nooit of bijna niet genoemd mogen worden. Dat vragen is al verdacht.

Terwijl het zo zou moeten zijn dat je alles moet mogen onderzoeken om het goede te behouden.

Dan is er het politiek revisionisme dit is een politieke stroming binnen een land die herziening (revisie) van bepaalde verdragen en internationale afspraken wil.

Meestal wordt politiek revisionisme gelinkt aan rechtse en/of extreem-rechtse hoek. In veel gevallen vindt revisionisme echter wel een zeer breed draagvlak. Men vindt een verdrag “oneerlijk” en wil dat dit herzien wordt, vaak goedschiks of desnoods kwaadschiks. Maar mensen uit beide politieke kampen kunnen vaak geen voet tussen de deur krijgen. Denk bv. aan het niet willen van de bevolking van bepaalde verdragen zoals de Europese Grondwet dat door diverse bevolkingen in de EU werd afgewezen d.m.v. referenda. De uitslag beviel de heersers niet dus worden referenda afgeschaft. De bevolking die herziening wil, delft het onderspit. Denk aan massa immigratie en bv. Marrakesh. De bevolking wil zaken herzien maar krijgt het niet voor elkaar.

Revisionisme wordt bewust vaak in een kwaad daglicht gesteld. We worden niet geregeerd door de besten maar door de slechtsten. Waarheid doet er niet meer toe. Alleen eigen (duivelse) agenda’s.

Maar geschiedenis en historisch denken zijn het vermogen om het verleden en de toekomst te heroverwegen. Daarom is revisionisme de ware essentie van historisch denken. Het verandert het verleden in een morele boodschap, het verandert het morele in een ethische daad.

Kakistocratie

Betekenis: een bestuursvorm waarbij het besturen wordt gedaan door de slechtste, minst geschikte of gewetenloze inwoners.

Variant: kakocratie.

Kakistocratie is beroerder dan kakocratie: kakistos is Grieks voor slechtst, kakos is Grieks voor slecht.

Veel landen kennen al lang geen democratie meer.

Er staan eerlijke wetenschappers en journalisten op om de waarheid naar boven te brengen. Zij riskeren hun loopbaan. Als je je ziel verkoopt, ben je zeker van je carrière, anders niet.

De onderdrukking van dissidenten die feitelijke waarheden proberen te verspreiden naar hun medeburgers, wordt vervolgens onderdrukt door valse beschuldigingen waardoor de maatschappij minder flexibel wordt om haar tekortkomingen vroeg genoeg te corrigeren om wijdverbreide schade te voorkomen. Erger nog, met deze strategie kunnen zeer schetsmatige medewerkers hun criminaliteit verbergen. Dit is vaak gemakkelijk te doen, omdat velen al in een vroeg stadium zijn gehersenspoeld om te geloven dat personen die in een politiek label passen immoreel zijn en moeten worden gemeden.

Haatfeiten (ook wel waarheidsbommen genoemd ) zijn ongemakkelijke waarheden die mensen boos maken. De taboe-aard van dergelijke feiten veroorzaakt diepe emoties bij degenen die cultureel geconditioneerd zijn om te geloven dat de feiten zelf, en degenen die ze omarmen, moreel inferieur zijn. Deze zelfperceptie van morele superioriteit is voldoende om alle feitelijke claims af te wijzen door middel van pejoratieve beschuldigingen, terwijl nooit de feiten zelf worden aangepakt. ( pejoratief is ongunstig, met negatieve associaties)

Haatfeiten / waarheidsbommen moeten niet worden verward met Hate Speech, hoewel het vaak als zodanig wordt bestempeld door degenen die de aan hen gepresenteerde feiten willen negeren. Terwijl haatfeiten niets meer zijn dan feitelijke informatie die als argument wordt gepresenteerd, is haatzaaien een afwijkende taal die pejoratief wordt gebruikt zonder de intentie een individu of groep op te leiden. Dus goedkope pejoratieven is slechte gaslighting.

“Gaslighting” is een mind-control techniek die door individuen en overheden wordt gebruikt om controle te krijgen of te behouden door slachtoffers hun eigen gezond verstand te laten betwijfelen en zich daarbij te onderwerpen aan autoritaire heerschappij. Het is een veel voorkomende tactiek van misbruikers, dictators, narcisten en cultleiders. Als het langzaam gebeurt, realiseren slachtoffers zich niet hoeveel hun cognitieve vermogens aangetast zijn. Slachtoffers zijn weerloos, wat verklaart waarom de resultaten verwoestend kunnen zijn.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

Een groot deel van de wereld zou zich nu in deze spagaat moeten bevinden.

Wat ons verteld wordt, komt niet overeen met wat we zien. Een voorbeeld nu is de “zelfmoord” van Epstein. Maar dagelijks worden we geconfronteerd met dit soort voorbeelden. Als we alleen naar de MSM zouden kijken en alleen naar hen zouden luisteren en alleen de MSM kranten zouden lezen, zouden we moeten gaan vrezen voor onze geestelijke gezondheid.

Als we niet gaan begrijpen wat de “Elite” ons aandoet, lopen we het risico dat ons wantrouwen geen uitweg meer vindt en we geestelijk ziek worden. Het is niet voor niets dat zoveel mensen ziek, overbelast, overspannen zijn. Wat van de gewone mens gevraagd wordt, gaat zijn draagkracht vaak ver te boven. Het begint vaak met de gedachte: “ik ben toch niet gek”.

We zien onze wijken, ons land verloederen. We zien dat huizen niet beschikbaar zijn, dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt maar we moeten nog steeds geloven dat we in een “gaaf’” land wonen. Zo groeit een wantrouwen in de politiek, in de overheid. Zou dit opzettelijk kunnen zijn?

Ik schrijf over de satanische wereld waarin we leven. Over de strijd tussen goed en kwaad. Dit is een kosmische strijd, een spirituele strijd. Ontwaken komt als je je bewust bent van deze dissonantie in je waarneming. Wat we zien is onverenigbaar met wat we horen en moeten geloven.

De aanval op blanke meerderheden.

“White supremacism” – Er is geen Chinees supremacisme in China; Japans supremacisme in Japan of joods supremacisme of wat dan ook.

Derde wereld immigratie

Antifa-agressie en provocaties, verdorvenheid en degeneratie in de publieke sfeer, het herschrijven van de geschiedenis door de machthebbers van nu. Zwarte Piet deugt niet meer, de Gouden Eeuw deugt niet meer enz. en alleen blanken handelden in slaven. Er is een wereldwijde strijd gaande tegen het blanke ras maar dat mag je niet zeggen.

Waarheid lijkt een zeldzaam goed te zijn. De redeneringen van veel beleidsmakers lijkt te zijn dat mensen de waarheid niet meer willen horen, ze willen gewoon horen wat hen gelukkig maakt. Dus de premier zegt dat we in een gaaf land wonen. En dat willen veel mensen graag geloven. Ook al zien ze dat het anders is. Voor verkiezingen doen politici allerlei beloften die niet waar gemaakt worden. Voor de verkiezingen wordt er niet gerept over het klimaat en na de verkiezingen is het een hot item. Professionele leugenaars weten dat ze deze beloften onmogelijk kunnen waarmaken, ze weten ook dat ze weg kunnen komen met hun leugens.

De politiek en het bedrijfsleven worden geleid door narcisten en psychopaten. Zij hebben geen moeite met leugens. Wij denken dat zij hetzelfde zijn als wij en dat is onze grootste fout. ( dat doen ze toch niet? Nee, wij niet, zij wel)

De Main Stream Media heeft waarheid ook vaak uitgebannen. Maar de mensen denken nog steeds dat zij waarheid dienen. Het was op het journaal, dus is het zo.

Helaas rapporteren veel zogenaamde journalisten niet langer het nieuws, maar in plaats daarvan hun mening over het nieuws. De waarheid lijkt in een getuigenbeschermingsprogramma te zitten als het gaat om nieuwsberichten. Journalisten horen te berichten over feiten. Zij debiteren meningen.

Met de verspreiding van alternatieve nieuwsbronnen (en hun groeiende publiek dankzij internet) begint de waarheid weer het daglicht te zien. Maar de machthebbers willen daar van af en er komt steeds meer censuur. En alternatieven zouden “junknieuws”verspreiden. Maar ze zijn er bang voor. En die angst wil naar middelen van verbod en censuur grijpen zoals veel is gebeurd. (onderzoek Ollongren)

Onze kinderen worden dagelijks onderworpen aan propaganda, zowel op bijzondere als openbare scholen. De geschiedenisboeken van vandaag zijn herschreven om de huidige geloofsstructuren te weerspiegelen, waarbij ze weinig aandacht schenken aan wat er echt gebeurde. Waarheid doet er niet toe als je probeert deze jonge geesten te beïnvloeden om deel te nemen aan “groepsdenken”.

Echte historici worden bespot en gedenigreerd omdat ze de “bedrijfslijn” niet volgen. Ze worden “revisionisten” genoemd en worden als waarheidsmanipulators bestempeld wanneer ze in feite feitelijke schriftelijke gegevens uit de te onderzoeken perioden gebruiken.

De overwinnaars gaan voor de buit. Velen erkennen niet dat geschiedenis meestal is geschreven door die overwinnaars en nooit door de overwonnenen. Degenen die echt op zoek zijn naar waarheid zullen beide kanten van de zaak onderzoeken om te verzekeren dat feiten er echt toe doen.

Momenteel wordt er steeds meer aangedrongen op herstelbetalingen voor de slavernij. Er wordt dan alleen namens degenen die van Afrikaanse afkomst zijn gesproken. Niet over blanke christelijke slaven, niet over Ierse slaven, niet over de slaven van ISIS, enz.

Wie eisen ze als verantwoordelijke op voor het betalen voor deze herstelbetalingen? Zal er een verzoekschrift komen bij de families van de Afrikaanse stamleiders (of hun natie) die deze mensen gevangen hebben genomen en als slaven hebben verkocht? Zal er een verzoekschrift komen bij de familie van de kooplieden en reders die deelnamen als slavenhandelaren? Waaruit rapporten uit deze tijd de ware geschiedenis naar voren komt: zij waren overwegend joods. Dus naar de natie Israël? Waarom mogen we niet weten dat er veel joodse slavenhandelaren waren. Dat er joodse geldschieters achter de VOC zaten?

Ze deden het knap. Iets organiseren maar zorgen dat je op de achtergrond blijft maat wel profijt trekt.

Wie zit er nu achter deze groepen? Wie financiert ze? Kijk naar de geldstromen!

De waarheid lijkt in dit geval het slachtoffer van omstandigheden te zijn. Omdat het niet past in het verhaal dat progressief links heeft afgekondigd, moeten er slachtoffers zijn die in hun straatje passen. Charles Spurgeon had gelijk toen hij verklaarde: “Een leugen zal de wereld rondgaan terwijl de waarheid zijn laarzen aantrekt.”

Leugens bestaan al sinds het begin der tijden. Het eerste schriftelijke verslag van een leugen komt voor in Genesis 3 wanneer de slang tot Eva spreekt:

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.

9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?

12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.

13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

Wat is ons hoofddoel op aarde? Spirituele wezens worden! God leren kennen en erkennen. De boodschap van Zijn Zoon verstaan en er naar handelen.

Ik heb al diverse keren geschreven over de spirituele strijd. De strijd tussen goed en kwaad.

“Zij” hebben geen opgeleide mensen nodig, die in staat zijn kritisch te denken en spirituele doelen hebben. Nee, dit soort mensen is gevaarlijk voor het etablissement!

“Zij” willen gehoorzame “robots”, gewoon intelligent genoeg om de machines te bedienen en het systeem draaiende te houden, maar dom genoeg om nooit vragen te stellen.

Geld is het oog van de “duivel”: alle ’s werelds grootste problemen zijn diep geworteld in de financiële pest. Oorlogen zijn winstgevend, ziekten zijn winstgevend, plunderen op aarde is winstgevend, menselijke slavernij en onmenselijke arbeidsomstandigheden zijn winstgevend.

Onze leiders zijn gecorrumpeerd door geld en de collectieve missie van de mensheid op aarde is gekaapt door geld.

Maar liefde is de echte munteenheid van deze wereld.

“Zij” kennen de liefde niet meer. Wij misschien voor een deel nog wel.

Er zijn twee manieren om de mensheid voor de gek te houden. Men moet geloven wat niet waar is en de andere is om te weigeren te accepteren wat waar is. Sören Kierkegaard

“Het is geen maat voor geestelijke gezondheid om goed aangepast te zijn aan een diep zieke samenleving.” Krishnamurti

Het is oneindig veel gemakkelijker om mensen te misleiden dan hen te overtuigen dat ze zijn misleid. Mark Twain

De meeste mensen blijven tot op de dag van vandaag geloven in de leugens omdat ze niet willen toegeven dat ze ongelijk hadden.

“Je kunt niet blijven wegrennen van de waarheid, de wereld is gewoon niet groot genoeg.”

Pachamama Love

Joh. 8:

21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden … 32 En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.