20220707 Over de Babylonische Matrix

De wereld als een Babylonische type matrix (zie bij de site links enz., google translate):

“Het systeem van zonde en kwaad waarmee Satan zelf, door middel van een sterk georganiseerd netwerk van spirituele, culturele, sociale, filosofische, politieke en economische componenten, de mensheid manipuleert tot het door hem gewenste destructieve doel; dit is in directe tegenspraak met, oppositie tegen, en in opstand met het Koninkrijk van God”

De essentie van Babylonianisme, zoals we uit de Schrift begrijpen, is de poging om aardse eer te verwerven door middel van religieus gezag. Dat is Babylonianisme, en het is doorgedrongen in christelijke kerken, hindoetempels, boeddhistische heiligdommen en mohammedaanse moskeeën. Het is dat element dat valsheid in religie kenmerkt – de poging om aardse macht (tijdelijke machten) en prestige te verwerven door middel van religieuze autoriteit (geestelijke macht). Dat is waar Nimrod mee begon en wat God uiteindelijk zal vernietigen, zoals we lezen in het boek Openbaring.

Definitie van matrix:

Een omgeving of het materiële waarin iets zich ontwikkelt.

Een situatie of omringende substantie / economische omgeving waarin iets anders ontstaat, zich ontwikkelt of bevat.

Iets waarin of waaruit iets anders voortkomt, zich ontwikkelt of vorm aanneemt.

De culturele, sociale of politieke omgeving waarin iets zich ontwikkelt.

Modern Babylon — Waarom bezorgd zijn?

“Een verstandig man voorziet het kwaad en verbergt zich; maar de eenvoudigen gaan door en worden gestraft.” – Spreuken 22:3 (Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan voort en zullen daarvoor boeten. Spreuken 22:3 HSV)

De Bijbel vertelt ons dat in „de laatste dagen” de doordringende invloed van een mysterieus systeem dat bekend staat als Babylon, de hele wereld diepgaand zal beïnvloeden. Waarom zouden we ons zorgen moeten maken? Hoe beïnvloedt het ons? Merk op wat we over Babylon lezen in het boek Openbaring: „Want alle natiën hebben gedronken van de wijn van de gramschap van haar hoererij, en de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven. . . “ Openb. 18:3 ( Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven Openb. 18:3 HSV). Kortom, alle naties van de aarde zijn geestelijk dronken gemaakt door deze entiteit die Babylon wordt genoemd. De naties zijn niet in staat het plan en doel van God te vatten of te begrijpen. Ze weten niet hoe ze geluk kunnen bereiken, of hoe ze ware vervulling kunnen brengen in het leven van hun volkeren. De wereld van vandaag bevindt zich in een moeras van schijnbaar onoplosbare problemen – problemen met oorlog en vrede, misdaad en geweld,ongelijkheid tussen arm en rijk , een beschadigd en gevaarlijk milieu , hongersnood , armoede , ziekte-epidemieën , catastrofale weersomstandigheden , immoraliteit , de ineenstorting van het gezin en het gezin en de neergang van gevestigde religies. Vrede en geluk lijken buiten het bereik van miljoenen mensen.

Babylon heet “. . . de grote hoer die zit op vele wateren” (Openb. 17:1). “. . . De wateren die u hebt gezien, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en talen” (Openbaring 17:15). Babylon rijdt op een scharlakenrood beest (vers 3). In de Bijbel is een beest een symbool van een koninkrijk of regering (Dan. 7:3, 17). Deze entiteit, Babylon, controleert de politiek van de wereld. Babel is de “. . . MOEDER DER HOEREN EN GRUWELEN DER AARDE” (Openb. 17:5). In de Bijbel is een hoer een symbool van een vals religieus of filosofisch systeem. Babylon wordt dus ook voorgesteld als een religieus systeem. Babylon wordt ook beschreven als een grote stad. “En de vrouw die gij gezien hebt, is die grote stad, die heerst over de koningen der aarde” (Openbaring 17:18). Steden vertegenwoordigen financiële macht, dus Babylon vertegenwoordigt economische macht. Overheden zijn afhankelijk van leningen van grote financiële instellingen. Deze instellingen controleren deze regeringen door middel van schuldkapitalisme. Om economisch te overleven, zijn koningen en heersers ongeoorloofde relaties met Babylon aangegaan. Materiële voordelen worden verkregen uit zulke verbintenissen (Openb. 18:3). Door haar tovenarij zijn alle volken misleid (Openb. 18:23). Het woord tovenarij in het oorspronkelijke Grieks is pharmakeia, wat verwijst naar het mengen en gebruiken van drugs. Zou dit kunnen verwijzen naar de grootste industrie ter wereld van vandaag – verwerkte drugs – de illegale drugsindustrie?

Babylon is de bron geweest van veel van de verdorvenheid die tegenwoordig in de wereld wordt aangetroffen.

God waarschuwt Zijn volk om uit Babylon te komen. “En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Ga uit van haar, mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden, en dat gij niet ontvangt van haar plagen” Openb. 18:4 (4En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.. Openb. 18:4 HSV) De meeste opvattingen en overtuigingen in de wereld van vandaag vinden hun oorsprong in Babylonische concepten, inclusief onze religieuze opvattingen. De hele wereld heeft haar filosofische wijn ingeslikt en is geestelijk dronken.

Het boek Openbaring — een profetisch boek dat veel te zeggen heeft over Babylon — neemt ons mee naar de ” Dag des Heren “. De Dag des Heren is een profetische tijdsperiode die meer dan 30 keer in het Oude Testament wordt genoemd. Het onderstreept gebeurtenissen die leiden tot de wederkomst van Christus . Het boek Daniël onthult een profetie over Babylon. Nebukadnezar, koning van Babylon, had een droom die onthulde wat er in de ” laatste dagen ” zou gebeuren (Dan. 2:28). De droom was van één beeld. Dit beeld stelde de koninkrijken van Babylon, Perzië, Griekenland en Rome voor. Wanneer Christus terugkeert, zal de uiteindelijke manifestatie van het beeld worden vernietigd en het Koninkrijk van God op aarde worden opgericht (Dan 2:44). De politieke stelsels van deze wereld bevinden zich „in Babylon”. Vanaf de tijd van het Babylonische koninkrijk tot de laatste manifestatie in de tijd van het einde, worden alle wereldregerende machten voorgesteld als Babylon. Ze zijn de vervulling van het beeld in de droom van Nebukadnezar. Bij de wederkomst van Jezus Christus zal er een definitief systeem bestaan. Babylon is het type. Het systeem waaruit het moderne Babylon zal bestaan, zal het tegenbeeld zijn. Daarom moeten we ons zorgen maken over Babylon.

Daniël 7, 7: Hierna zag ik in de nachtvisioenen, en zie, een vierde beest, vreselijk en verschrikkelijk, en buitengewoon sterk… ( 7Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. Daniël 7, 7 HSV)

De oorsprong van Babylon

In de Bijbel wordt Babylon als jong beschreven (Jes. 47:15). Als het jong was, had het een begin. Wat was dit begin? Genesis 10:8,10 geeft ons een antwoord: “En Cush verwekte Nimrod : hij begon een machtige te worden op aarde. . . . En het begin van zijn koninkrijk was Babel, en Erech, en Akkad, en Calne, in het land Sinear.” Deze eerste ontwikkeling van Babylon vond plaats in de vroege periode na de Vloed en was politiek van aard. De seculiere geschiedenis onthult dat niet lang daarna de filosofische ideologie van Babylon de overhand begon te krijgen. Het boek Openbaring vertelt ons dat Babylon de naties heeft misleid (Openbaring 18:23). En wie is de auteur van bedrog?

Niemand minder dan Satan, de Duivel (Openb. 12:9)!De filosofie van Babylon is de schepping van Satan. Satan kwam ooit in opstand tegen God (Jes. 14:12-14, Ezech. 28:11-16). Satan haat Gods Weg en Gods Waarheid. Niet lang na de zondvloed gebruikte Satan Babylon als de opstap in zijn programma om de naties te misleiden – zowel politiek als filosofisch. Maar dit bedrog begon niet echt in Babylon. Het begon eerder dan dat.

Openbaring 18:24 doet een verbazingwekkende uitspraak. Het vertelt ons dat in haar (Babylon) “. . . werd het bloed gevonden van profeten en heiligen en van allen die op de aarde werden gedood.” De eerste man die op aarde werd gedood, was de rechtvaardige Abel. Abel werd gedood in opdracht van Satan. De apostel Johannes schreef: “Want dit is de boodschap die u vanaf het begin hebt gehoord, dat we elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn, die van die goddeloze was, en zijn broer doodde. En waarom doodde hij hem? Omdat zijn eigen werken slecht waren, en die van zijn broer rechtvaardig.” (1 Johannes 3:11-12). Jezus plaatste dezelfde schuld op de religieuze leiders van Zijn tijd. Hij zei tegen hen: “Op u komen al het rechtvaardige bloed dat op de aarde is vergoten, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Barachias, die u tussen de tempel en het altaar hebt gedood” (Matt. 23:35 ). Wat betekent dit? Het betekent dat de religieuze leiders (schriftgeleerden en farizeeën) van Jezus’ dagen de instrumenten en werktuigen waren van Satan. Deze religieuze leiders legden dezelfde hatelijke geest aan de dag die met Babylon werd geassocieerd. In werkelijkheid manifesteerde de geest van Babylon zich kort na de schepping. Let op wat Johannes schreef in Openbaring 17:6: “En ik zag de vrouw [Babylon] dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik me met grote [verwondering] .” Babylon is verantwoordelijk voor al het bloed dat op aarde is vergoten (Openb. 18:23), inclusief het bloed van de martelaren van Jezus. De filosofie van Babylon is sinds kort na de schepping gebruikt om alle naties te misleiden; het politieke systeem is het controlemiddel. Door de geschiedenis heen is Babylon keer op keer tot leven gekomen en heeft het, op enkele uitzonderingen na, zich altijd verzet tegen de Weg van God.

Babylon in de vroege geschiedenis

De eerste poging tot wereldregering is opgetekend in Genesis 11. Deze vond plaats in het land Sinear (het huidige gebied ten noorden van de Perzische Golf). Het land Sinear lag in de vruchtbare vlakte tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat. Het kreeg de naam “Babel”. Na de Vloed begonnen de mensen geschoolde arbeidskrachten te ontwikkelen — ambachten en andere vaardigheden . Ze werden arrogant en zeiden: “Laten we een naam voor ons maken.” Ze begonnen het patriarchale systeem te verwerpen dat God na de zondvloed had ingesteld. Ze eisten hun ‘rechten’ op. Deze beweging was de voortzetting van een beweging die Nimrod eerder had ingezet. Hij had zichzelf voor (vóór) de Heer geplaatst (Gen. 10:9). Wat we opgetekend vinden in Genesis 11 is de eerste poging om een ​​centrale één-wereldregering tot stand te brengen. Let op wat ze zeiden, “. . . laten we ons een naam maken, anders worden we verstrooid over de hele aarde’ (Gen. 11:4). De Toren van Babel was de poging om een ​​universele regering te vestigen in weerwil van God. Dientengevolge verstrooide God hen naar het buitenland. God zei: “Ga heen, laten we naar beneden gaan, en daar hun taal verwarren, zodat ze elkaars spraak niet kunnen verstaan. Zo verstrooide de HEERE hen van daar over de gehele aarde, en zij hielden op om de stad te bouwen” (Gen. 11:7-8). De verwarring van de talen en de verspreiding van de volkeren verhinderden deze snelle beweging. Politiek is het mislukt. Filosofisch werden zijn principes over de hele wereld overgebracht.

Toen Israël in Egypte was, doordrongen de concepten van Babylon de cultuur. Dit komt omdat de Babylonische beschaving voorafging aan die van de Egyptenaren. Later kwam Israël deze Babylonische concepten tegen toen ze het beloofde land binnengingen. Net als Egypte had de Kanaänitische cultuur zijn wortels in Babylon. De levensstijl van de Kanaänieten omvatte veel zondige praktijken (Lev.18-20, Ps. 106:34-42, Ezra 9:1-2, Richteren 3:5-7). Israël werd bevolen de gebruiken van de Egyptenaren en Kanaänieten niet te volgen (Lev.18:3). De Israëlieten sloegen geen acht op Gods waarschuwing en oefenden al snel veel Kanaänitische gewoonten uit. Uiteindelijk werden de noordelijke stammen van Israël van hun land beroofd en door de Assyriërs in ballingschap gevoerd. Oorspronkelijk was Assyrië een Babylonische kolonie, doordrenkt van cultuur, en toen het onafhankelijk werd, wilde het de handel van de oude wereld beheersen. Ongeveer 120 jaar later werden de Israëlitische stammen in het zuiden door de Babyloniërs gevangengenomen. Ongeveer 70 jaar later mochten ze terugkeren naar Palestina.Uiterlijk leken ze te zijn hervormd en gaven ze veel aandacht aan de Wet van God. Innerlijk hadden ze echter veel van de Babylonische filosofie in zich opgenomen en waren ze grondig geïndoctrineerd in Babylonische concepten toen Christus op het toneel verscheen.

Christus en de apostelen – bestreden met Babylonische concepten

De oudtestamentische geschriften hebben weinig te zeggen over de joden na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daniëls profetieën dekken veel van wat er na deze tijd gebeurde, zelfs het jaar voorspellend dat Christus met Zijn bediening zou beginnen. Christus was voortdurend in conflict met het religieuze establishment van Zijn tijd. De schriftgeleerden en Farizeeën waren de voortzetting van de oudtestamentische kerk, maar hadden de door Mozes gegeven waarheid verdraaid en hadden veel van de ideeën van Babylon omarmd. Ze waren hypocriet in hun pogingen om hun versie van de wet van Mozes in praktijk te brengen. Jezus vertelde hen eerlijk dat hun geestelijk vaderschap regelrecht terugging naar Satan (Johannes 8:44). De Joden waren geïndoctrineerd in Babylon, waar de filosofische concepten van Satan alomtegenwoordig waren.

Na de tijd van Christus kwamen de apostelen hetzelfde satanische systeem tegen. Eerst kwam het in de vorm van vervolging, en later, in de gnostische (& Kabbalah ) ketterijen. Tijdens het leven van de meeste oorspronkelijke apostelen kroop afval in de kerk en tegen het midden van de tweede eeuw kreeg de kerk een nieuw aanzien. De apostel Paulus verwees naar deze ketterij als “het mysterie van ongerechtigheid”. Het evangelie dat Jezus predikte – het evangelie van het Koninkrijk van God – was vervormd tot een evangelie over de persoon van Christus. Er werd weinig gezegd over Zijn echte boodschap. In plaats daarvan nam menselijk redeneren, gebaseerd op het Griekse denken, de plaats in van goddelijke openbaring. Heidense concepten, die hun oorsprong hadden in Babylon, vervingen de principes die Jezus onderwees. De zwakheden van het vlees werden verontschuldigd, en occulte praktijkenvan de een of andere soort begon de overhand te krijgen. Er ontstond verdeeldheid en strijd in de plaatselijke kerken en degenen die trouw bleven aan de oorspronkelijke openbaring van God werden geëxcommuniceerd.

Satan is de god van deze wereld (2 Kor 4:4). Alle naties zijn misleid (Openb. 12:9). Zijn filosofie kwam voor het eerst tot uiting in de moord op Abel en later in de Toren van Babel. De Babylonische samenleving was de belichaming ervan. Vanuit Babylon werd het geëxporteerd naar de hele wereld. De voornaamste manifestatie ervan in de vroege nieuwtestamentische periode was de gnostische ketterij. Hier nam het twee richtingen aan. De ene was ascese (strikte discipline voor regels en voorschriften) en de andere was antinomianisme (geen wet). De brieven van Paulus maken dit duidelijk. Dat de filosofie en politiek van Babylon zouden blijven bestaan ​​na de tijd van Christus en de apostelen wordt gezien in Daniël 2:31-44 en Daniël 7:1-14. Een onderzoek van deze twee passages toont aan dat het politieke systeem dat zich in Babylon manifesteert, voortduurt tot de tijd van Christus. Het beeld is één beeld dat continu is van begin tot eind. Het feit is: het Romeinse Rijk, dat de vierde manifestatie was van Nebukadnezars beeld, is een manifestatie van Babylon. De fundamentele misleidingen van Babylon werden lang vóór de tijd van het Romeinse Rijk ontwikkeld. Geleerden erkennen dat veel Romeinse gedachten via de Egyptenaren van de Grieken kwamen. En waar haalden de Egyptenaren het vandaan? Uit Babylon natuurlijk!

Babylon vandaag

In de Bijbel wordt Babylon de ‘dame der koninkrijken’ genoemd. Let op hoe ze opschept: “. . . Ik zal voor altijd een dame zijn. . . . Ik zal niet als weduwe zitten, noch zal ik het verlies van kinderen kennen’ (Jes. 47:7–8). Babylon is volgens deze profetie een vooraanstaande macht in de wereld. Zij heerst over volken, scharen, naties en talen (Openb. 17:15). Babylonianisme overbrugt alle nationale belangen die op hun beurt de werkrelaties van alle naties diepgaand hebben beïnvloed.

Wat zijn de kenmerken van Babylon?

Babylon is economisch van aard

Van het begin heeft Babylon zich beziggehouden met merchandising (Jes. 47:15). Zie de beschrijving van de enorme omvang van Babylons rijkdom en handel in Ezechiël 26 en 27. Tyrus is hier slechts een uitbreiding van Babylonische praktijken; Satan is de onzichtbare heerser van zowel Babylon als Tyrus (Jes.14, Ezech.28). Let net voor de definitieve vernietiging op de beschrijving van de handel en rijkdom van het moderne Babylon.

Herziene statenvertaling, Openbaring 18, De Openbaring van Johannes

Val van Babylon

1Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

2En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.

3Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

4En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

5Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

6Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.

7Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

8Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

9En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.

10Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.

11En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:

12koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer,

13en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

14En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.

15De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,

16en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

17En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,

18en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?

19En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.

20Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.

21En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.

22En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden.

23En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.

24En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden

Deze beschrijving moet zeker de grote internationale zakenrelaties omvatten die de economieën van de meeste naties vandaag voeden. Onder de bescherming van Babylon hebben de handelsbankiers, samen met de exporteurs en importeurs, enorm voorspoedig geprofiteerd, waarbij een groot deel van deze winst afkomstig is van derdewereldlanden waarvan de economie arbeiders nodig heeft om voor een schijntje te werken.

Babylon is politiek van aard

Babylon is betrokken bij politieke regelingen en allianties met de koningen van de aarde. De Bijbel noemt dit hoererij. Over Babylon lezen we: “Met wie de koningen der aarde hoererij hebben bedreven, en de bewoners van de aarde dronken zijn geworden van de wijn van haar hoererij”

De politieke concepten die de Babylonische mystiek doordringen, zijn zowel totalitair als socialistisch in de natuur. Voor die naties die deze politieke concepten hebben kunnen implementeren, is het resultaat rijkdom en weelde geweest. Er is van hun kant een bereidwillig samenwerking geweest – acceptatie en nastreven van deze politieke relaties. Te zijner tijd zullen de meeste volkeren in de wereld onder de invloed en overheersing van het Babylonische systeem komen te staan. Zie de beschrijving in Openbaring, hoofdstukken 17 en 18. Hoewel alle indicaties zijn dat China buiten deze bol zal blijven, zullen zeker de handel en het zakendoen enorm toenemen in alle naties van de wereld, inclusief China.

Babylon is de katalysator achter sociale verandering

Het doel, het afschaffen van natiestaten en nationaliteiten – om de wereld te verenigen. De lezer zal zich herinneren dat het doel achter de Toren van Babel was om de volkeren samen te smelten tot één (Gen. 11:4). Het orakel tegen Babylon in Jesaja 13 wijst op deze versmelting. We lezen: „De last van Babylon, die Jesaja, de zoon van Amoz, heeft gezien. . . . ieder zal zich tot zijn eigen volk wenden en ieder naar zijn eigen land vluchten’ (Jes. 13:1-14). Let op de tijdsinstelling van dit hoofdstuk – de “Dag des Heren” (vv. 6, 9, 13). De “Dag des Heren” zal plaatsvinden wanneer God een directe hand in de zaken van de mens neemt; de wereld zal worden gestraft voor haar ongerechtigheid. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden bij of nabij de wederkomst van Jezus Christus. In Jeremia 50:8 wordt Gods volk verteld om zichzelf uit Babylon te verwijderen, dat wil zeggen, om uit dit wereldse systeem te komen (Openbaring 18:4). Tegenwoordig wordt de wereld snel één. vanwege de invloed van televisie worden dezelfde stijlen en kleding gezien over de hele wereld. Het internet verbindt snel alle volkeren tot één enkel communicatiesysteem. Engels is de internationale taal geworden. Culturen worden samengevoegd en grote aantallen mensen verhuizen van natie naar natie. Degenen die verstrikt zijn in Babylon leven heerlijk (Openb. 18:7). Het economische systeem dat de derdewereldlanden heeft geplunderd, heeft dit gedaan ten koste van de massa. Maar eerst moeten de volkeren worden gevormd om alle middelen van bestaan ​​te accepteren die beschikbaar zijn. In veel gevallen zijn mensen gedwongen hun huis te verlaten en over te schakelen naar een andere cultuur en taal.

Babylon is militair van aard

Een van de grote militaire machten uit het verleden was Babylon. Het moderne Babylon, zo wordt ons verteld, zit schrijlings op een beest (Openbaring 17:3, 6-7). In de Bijbel is een beest een symbool voor de overheid. Babylon controleert dus de regering(en) die het vertegenwoordigt. Zo militair machtig is het moderne Babylon dat de bijbel ons zegt: „. . . Wie is als het beest? wie is in staat om oorlog met hem te voeren?” (Openb. 13:4). Babylon zal zelfs tegen Christus vechten bij Zijn terugkeer. “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en hij die op hem zat, werd getrouw en waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt hij en voert hij oorlog. . . . En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun legers, verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat, en tegen zijn leger’ (Openb. 19:11-19). Maar het mocht niet baten: “. . . in de dagen van deze koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit vernietigd zal worden, en het koninkrijk zal niet aan andere volken worden overgelaten, maar het zal in stukken breken en al deze koninkrijken verteren, en het zal in eeuwigheid standhouden”

Babylon is filosofisch en religieus van aard

Historici zijn zich ervan bewust dat alle filosofische systemen van de wereld hun wortels hebben in Babylon. Waarom? Omdat het ’s werelds eerste beschaving was. Het wordt historisch vaak Sumerisch genoemd. Het is bekend dat sommige Griekse filosofen zowel in Babylon als in Egypte hebben gestudeerd. De overeenkomst van denken in zowel filosofie als religie is tegenwoordig over de hele wereld te zien. De Bijbel vertelt ons dat de hele wereld is misleid (Openb. 12:9). De wereld verkeert in een staat van mentale desoriëntatie. Babylon heeft de bewoners van de aarde geestelijk dronken gemaakt (Openb. 17:2). De onderwijsfilosofie van Babylon is voor alle naties op aarde gemeengoed. Deze onderwijssystemen zijn grotendeels verantwoordelijk geweest voor het verspreiden van de valse concepten die tegenwoordig zo populair zijn. De vrouw heeft een gouden beker in haar hand (Openb. 17:4). Wat houdt het in? De gruwelen en smerigheid van haar ontucht – de overtuigingen, praktijken en gebruiken die in elk niveau van de samenleving worden aangetroffen. Zij is het inventieve genie achter alle dynamiek die de wereld vandaag de dag beheerst. Wij lezen: „Want alle natiën hebben gedronken van de wijn van de gramschap van haar hoererij. . . “ (Openb. 18:3). De volkeren van de aarde zijn niet Babylon. Babylonisme is het systeem dat de naties van vandaag bestuurt. Maar achter dit systeem zitten de machtsmakelaars – de zakenmagnaten en handelsbankiers die de wereldeconomie beheersen. Zij zijn degenen die rijk zijn geworden door haar lekkernijen, degenen die hoererij (geestelijke omgang) met haar hebben gepleegd. Babylon vertegenwoordigt een manier van leven, een filosofie en een religieuze kijk die superieur is geworden aan alle naties, religies, talen, culturen en rassen. Door haar tovenarij zijn alle volken misleid (Openb. 18:23).

Babylon is totalitair van aard

De totalitaire aard van het oude Babylon wordt beschreven in Daniël, hoofdstuk drie. Koning Nebukadnezar antwoordde aan niemand. De historische manifestatie van Babylon is een type van modern Babylon. De filosofie en religie achter Babylon is wat vandaag de dag politiek correct is. Niet synchroon lopen met het systeem maakt iemand onpopulair. De Bijbel geeft aan dat de filosofie en religie van Babylon uiteindelijk aan iedereen zal worden opgedrongen. Het totalitaire karakter van Babylon zal dan volledig gerealiseerd worden (Openb. 13:11-17). Degenen die weigeren zich aan te passen, zullen worden gedood (vers 15). De massa zal beroofd worden van godsdienstvrijheid. De volken zullen gedwongen worden te drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij . Babylon zal dronken worden van het bloed van de heiligen en van de…bloed van de martelaren van Jezus (Openb. 17:6). Degenen die weigeren hun geloof en overtuigingen te compromitteren, zullen de toorn van het Babylonische systeem ontvangen (Openbaring 13:7).

Babylon is universeel van aard

Satan is de huidige god van deze wereld (2 Kor. 4:4). Hij heeft een koninkrijk (Matt. 12:24-26). Hij is de echte auteur van het Babylonische systeem en de filosofie. Aangezien Satan faalde in zijn poging om met God te wedijveren (Jes. 14:12-15, Ezech. 28:15-16), begon hij dit te bereiken door middel van de naties en regeringen van de wereld. De eerste beschaving van de mens werd vernietigd door de zondvloed. Deze beschaving was het resultaat van het volgen van de weg van Satan. Na de zondvloed probeerde Satan een één-wereldregering tot stand te brengen bij de toren van Babel. God heeft daar een einde aan gemaakt. Sindsdien werkt Satan in de harten en geesten van de mensen. Satans domein is universeel. Zijn systeem – Babylon – wordt over de hele wereld gevonden. Hoe breed is dit systeem? “En een andere engel volgde, zeggende: Babylon is gevallen, is gevallen, die grote stad , omdat zij alle volken heeft laten drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij” (Openb. 14:8). “En hij zeide tot mij: De wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en talen” (Openb.17:15). Zie ook Openbaring 18:3, 23; 20:3. De omvang van Babylonische invloed is wereldwijd . Het is universeel van aard .

Het lot van Babylon

We zien nu voor onze ogen de ontwikkeling van het grootste economische systeem dat de wereld ooit heeft gezien. Binnenkort zal het vrijwel de economieën van alle naties beheersen. De rijkdom van Babylon wordt beschreven in Openbaring 17:4. “En de vrouw was getooid in purper en scharlaken, en versierd met goud en kostbare stenen en parels, met een gouden beker in haar hand vol gruwelen en vuiligheid van haar hoererij (Openb. 17:4). Haar kleding, weelde, grootsheid en dominantie getuigen van het enorme succes van dit economische systeem. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. (Openb. 18:7) .

Maar wat zal het uiteindelijke lot van Babylon zijn? “. . . Helaas, helaas, die grote stad , die gekleed was in fijn linnen, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en edelstenen, en parels! Want in één uur is zo’n grote rijkdom op niets uitgelopen. . . “ (Openb.18:16–17). Het Babylonische geloofssysteem houdt het hele weefsel van de moderne samenleving bij elkaar. Het domineert economie, politiek, sociale verandering, het leger en religie. Het is het hart en de kern van de wereld van vandaag!

Wat de Bijbelse profetie zegt

Nebukadnezar was de koning van Babylon. We hebben uit Daniël, hoofdstuk twee, het verslag van Nebukadnezars droom en Daniëls interpretatie gezien. In de droom zag Nebukadnezar een groot beeld. Door middel van een visioen begreep Daniël de betekenis van het beeld. Het is een profetie voor de laatste dagen. Het beeld onthult de continuïteit van het Babylonische systeem vanaf de tijd van Nebukadnezar tot de tijd van Christus’ wederkomst. De steen die het beeld sloeg en het vernietigde, is de regering van God die bij Christus’ wederkomst de controle over de hele wereld zal overnemen. Wat de droom van Nebukadnezar ons vertelt, is dat het Babylonische systeem zal bestaan ​​tot de tijd van de wederkomst van Christus. Daarom wordt Babylon zo benadrukt in het boek Openbaring.

Tijdens de oudtestamentische periode gebruikte God het Babylonische koninkrijk als “de hamer van de hele aarde” (Jer. 50:23). De zondigende naties van de aarde werden gestraft door de Babylonische moloch. In de laatste dagen wordt Babylon gekarakteriseerd als ’s werelds meest vooraanstaande kracht. Tegenwoordig zijn de naties van de wereld onder de vloek van het Babylonische systeem. De geweldige zegeningen die de mensheid zouden kunnen ontvangen als gevolg van gehoorzaamheid aan God, zullen pas gerealiseerd worden bij de wederkomst van Jezus Christus. Ondertussen blijft de wereld lijden onder het Babylonische systeem.

Afvalligheid en de man van Sin

Het meest in de geest van velen is de “mens der zonde ” / de antichrist , beschreven in 2 Thessalonicenzen 2:3: dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. 3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.

Wat niet wordt gerealiseerd, zoals dit vers laat zien, is dat de openbaring van de mens der zonde eerst wordt voorafgegaan door een afvalligheid. De woorden “wegvallen” in dit vers zijn vertaald van het Griekse woord apostasia, wat een afwijking van de waarheid betekent. Satan is de auteur van alle Babylonische concepten. Noodzakelijkerwijs zal de mens van de zonde dezelfde concepten gebruiken. Deze afval zal in de laatste dagen plaatsvinden (2 Thess. 2:1-3).

Wat zal de mate en omvang zijn van deze afvalligheid?

Wat de Bijbel wel aangeeft, is dat het volk van God zal worden beïnvloed door doctrines van demonen (1 Tim. 4:1). Ze zullen de waarheid van God niet echt liefhebben; ze zullen leraren voor zich verzamelen die hun zullen vertellen wat ze willen horen (2 Tim 4:3-4). De aanvaarding van populaire ideeën en opvattingen zal zegevieren. Verandering zal worden aangeprezen als de weg te gaan. Valse leraren zullen zeer worden geaccepteerd. Oecumene en een wereldreligie zullen voorop staan. Veel christelijke kerken zullen compromissen sluiten om geaccepteerd te worden. Een belangrijke vorm van Babylonianisme is occultisme. Geïnformeerde mensen zijn verontrust over de toename van deze religieuze oriëntatie. Bovendien worden de volkeren van het Westen overspoeld met oosterse concepten die hun oorsprong hebben in het oude Babylon. Het doel van Satan en de man van zonde zal zijn om de waarheid van God te vernietigen (Dan. 8:12). Er zal een „koning met een fel gelaat” opstaan ​​en het heilige volk vernietigen. Het heiligdom zal vervuild zijn (Dan. 11:31). Wat is de parallel tussen deze teksten en Openbaring 17:3, 6 en 13:17–18? Het beest, dat wil zeggen een regering, zal worden bestuurd door de afvallige vrouw (een vals religieus en filosofisch systeem) genaamd “MYSTERIE, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER VAN HOEREN EN GRUWELEN DER AARDE (Openb. 17:5). Wat doet deze vrouw? “En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik me met grote [verschrikking]” (Openb.17:6). Toen het koninkrijk Babylon werd uitgekozen om de volken uit het verleden te straffen, dus in de laatste dagen zal een groot wereldwijd systeem genaamd “Babylon” de volkeren van de aarde straffen. De historische gevangenschap van het volk van God in het verleden, is het type van wat er in de toekomst met hen zal gebeuren.

De komende vernietiging van Babylon

Binnenkort zal Babylon aan de beurt zijn om Gods toorn te ondergaan. We hebben de “Dag des Heren” genoemd. Deze tijdsperiode verwijst niet naar de zondag als een dag van aanbidding. In de Bijbel beschrijft het de periode waarin God een directe hand zal nemen in de zaken van deze wereld. Het wordt geen prettige tijd voor de mensheid. Voor het eerst in duizenden jaren zullen mensen God echt vrezen zoals ze zouden moeten. God zal Zijn kracht manifesteren zoals nooit tevoren. Door te verwijzen naar een concordantie kan de geïnteresseerde lezer kennis maken met de passages die verwijzen naar de “Dag des Heren”. Als historisch type ontving Babylon Gods oordeel. God zal hetzelfde doen met het moderne Babylon. Openbaring 18 beschrijft de straf en vernietiging over het moderne Babylon in detail. Vergelijk dit hoofdstuk met Jesaja 13 en 47.

Het moderne Babylon is Satans poging om een ​​één-wereldregering tot stand te brengen . Deze onderneming werd gedwarsboomd bij de Toren van Babel. In de tijd van het einde zal God toestaan ​​dat een één-wereldregering voortduurt voor een periode van drie en een half jaar (Openb. 13:5). De koninkrijken van deze huidige wereld behoren toe aan Satan (Matt. 12:25-26). Aan het begin van Zijn openbare bediening werden deze koninkrijken aan Christus aangeboden. Het enige wat Hij hoefde te doen was op Zijn knieën vallen en Satan aanbidden (Matt. 4:8-9). Hij weigerde. Christus kwam om een ​​koninkrijk voor te bereiden dat dat van Satan zal vervangen. Dat koninkrijk is het Koninkrijk van God. Degenen die vandaag door God geroepen zijn, worden uit het koninkrijk van Satan geroepen tot het Koninkrijk van God (Handelingen 26:18). Satans koninkrijk zal geen stand houden. Gods Koninkrijk is een eeuwigdurend Koninkrijk. Het zal bij Christus’ wederkomst op aarde worden gevestigd. En in de dagen van deze koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit vernietigd zal worden; en het koninkrijk zal niet aan andere mensen worden overgelaten, maar het zal in stukken breken en al deze koninkrijken verteren, en het zal standhouden. voor altijd . . . . En het koninkrijk en de heerschappij, en de grootsheid van het koninkrijk onder de gehele hemel, zullen worden gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste, wiens koninkrijk een eeuwigdurend koninkrijk is, en alle heerschappijen zullen hem dienen en gehoorzamen (Dan. 2 :44; 7:27). Satans koninkrijk zal vernietigd worden. Gods Koninkrijk zal eeuwig duren

zie ook over depopulatie