Over waarover ik tot dusver heb geschreven

Een samenvatting:

Er zijn nog steeds mensen die zeggen niet te geloven in complottheorieën. Een term die door de CIA is geïntroduceerd om de waarheidszoekers naar het complot rond de moord op John F. Kennedy, in diskrediet te brengen. Alsof het bestaan van een complot, of kartelvorming überhaupt ter discussie staat. De officiële versie van 9/11 is overigens ook een complot. De officiële versie van de MH17 ook. Een complot is immers niets meer dan meerdere personen die stiekem een crimineel plan beramen en uitvoeren. Waarom zou dat op het hoogste niveau niet ook gebeuren? Of zijn er nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat er niets verdachts met de MH17-zaak aan de hand is en onze eigen regering uitblinkt in transparantie en eerlijkheid?

Het probleem is dat “gewone” mensen niet kunnen geloven dat zgn. “nette mensen” niet in staat zijn tot slechtheid. Ze snappen niet dat er veel “witte boordencriminaliteit” bestaat. Nette mensen doen zoiets niet. En nette mensen zijn dan de dames en heren in hun keurige pakken. “Gewone mensen” kunnen niet geloven dat er slechte mensen bestaan, die liegen en bedriegen en hun eigen land en volk verraden. Want: “dat doe je toch niet”. Nee, “wij” niet maar “zij”wel. het wordt echt tijd dat mensen wakker worden en beseffen wat er gebeurt. Dat er een strijd is tussen goed en kwaad. Een kosmisch/spiritueel conflict dat gedirigeerd wordt van “boven” af.

Juist die slechtheid heb ik van een aantal groepen mensen willen beschrijven.

Veel mensen kunnen ook niet geloven dat er zoveel marionetten zijn die nauwelijks beseffen wat ze aanrichten. Er wordt gezinspeeld op het deugen. Velen willen “goed doen” maar beseffen de gevolgen niet. Diegenen die aan de touwtjes trekken, gebruiken goedwillende deugmensen. Commentatoren denken dat veel ellende in de wereld komt door “wereldverbeteraars”. Dat is niet zo. Deze zgn. “wereldverbeteraars zijn poppen aan een touwtje van mensen met een smerige agenda: die van het bevorderen van een totalitair wereldsysteem. Ze spannen daarbij de goedwillende mensen voor hun karretje om het “vuile werk” te doen. waarbij de een tegen de ander moet worden opgezet. De Christenen moet uitgeroeid worden door de moslims een de moslims en de joden moeten elkaar uitroeien enz.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Bilderberg of vrijmetselarij of cabal: het maakt niet zoveel uit. Aan de top van de piramide van het alziende oog staan mensen die alles omdraaien: goed is kwaad, oorlog is vrede. Uiteindelijk is het een kosmisch conflict dat uitgevochten wordt. Lucifer wil God zijn. Lucifer wil de macht. De schepping van God mag niet slagen. De volgelingen van lucifer, de illuminatie ( “dragers van het licht”), zijn in alle instituten van alle alle landen doorgedrongen en bepalen de agenda.

Er is vanaf het begin een spanningsveld tussen baälvereerders en de verkondigers van de boodschap van God die Hij kenbaar maakt via Abraham en Mozes en Zijn Zoon Jezus, de Christus. De baälvereerders ( o.a. Farizeeën en de kabbalahjoden/kabbalisten met hun babylonische talmoed ) hebben zich het oude testament toegeëigend en de mensen op het verkeerde been gezet. Het oudste bijbelboek is enorm gecorrumpeerd. Lucifer heeft steeds mensen aan het werk. Zo werden de christelijke groepen ingelijfd door “Rome” en de mensen geloofden dat zij Jezus aanbaden en eerden. Maar “Rome” werd een baälkliek. Religies zijn georganiseerd door kwaadaardige mensen om andere mensen in de tang te houden: houd ze dom, houd ze klein. Houd ze in je macht, houd ze arm en afhankelijk. Jezus was niet gekomen om een religie te stichten. Jezus is geboren in een joods gezin en Hij kwam om te waarschuwen en een boodschap te verkondigen. Zijn volgelingen hebben die boodschap verder verspreid. Maar ze zijn constant ondermijnd. De boodschap wordt tot op de dag van vandaag ondermijnd. het bestaan van jezus wordt in twijfel getrokken, Zijn boodschap belachelijk gemaakt, zijn volgelingen belachelijk gemaakt en vervolgd.

Veel goede mensen zullen dit niet kunnen geloven en blijven binnen de kerk op het verkeerde been gezet worden. Anderen keren God de rug toe. Voor dit alles heeft Jezus steeds gewaarschuwd.

Alles werd geïnfiltreerd door “cryptojoden” die de macht in handen hebben. Jezus noemt ze: zij die zich joden noemen en het niet zijn. Of hij noemt ze addergebroed.

Ze streven een totalitaire wereldstaat na. Ze leven van de “omkering” wat uit het kabbalisme komt.

Maar de Christen moet daarin niet mee gaan: “Sta het kwaad niet toe in je hart, het zal er een thuis maken”. De enige weg is de weg die Jezus zei te zijn: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het kwaad is een doodlopende weg.

Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: Niemand komt tot de Vader,behalve door mij.

Mattheüs 11:27-30

Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Uit Mt 23: …( Over de farizeeën: …want zij zeggen het, en doen het niet.

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren…En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Jezus had het al over mensen waartegen de gewone mens opkijkt. Maar ze deugen niet en de gewone mens kan het niet geloven.

Hij wilde de mensen de werkelijkheid laten zien. maar weinigen zagen het en werden wakker. dat proces duurt voort tot op de dag van vandaag.

over wereldverbeteraars:

https://thefireonline.com/cursussen-wit-privilege-big-business-voor-wereldverbeteraars-een-ramp-voor-de-samenleving/