Over lucifer

Ieder mens zal zich regelmatig afvragen waarom de mensen niet in vrede met elkaar kunnen leven.

Zich afvragen waarom er zoveel kwaad en lijden in de wereld is. Er wordt naar antwoorden gezocht in de politiek of in de psychologie van de mens. Desnoods in de filosofie. Maar hèt antwoord wordt nooit echt gevonden. En als ze er al zijn, zijn het “deel”antwoorden. Je kunt iets “technisch” verklaren maar daarmee ben je er nog niet. Veel mensen willen verder ook niet op zoek naar antwoorden. Hun wereld moet zoveel mogelijk in tact blijven. Hun wereld mag niet verstoord worden want als er wel wat komt bovendrijven aan inzichten is het te groots, te beangstigend en te confronterend. Liever de dagelijkse patronen voortzetten en als slaapwandelaars door het leven gaan dan te moeten ontdekken in welke wereld we eigenlijk leven. Bovendien is het moeilijk om iets te doen met je gevonden antwoorden. Je draagt opeens een enorme verantwoordelijkheid die je liever niet hebt.

En dat is wat lucifer het liefste wil: dat wij als slaapwandelaars door het leven gaan en zo niet kunnen ontdekken wat er gaande is. En ons ook niet verantwoordelijk achten voor wat ons over komt. Makkelijker is om “de ander” de schuld te geven van alles wat er mis gaat. En je daar dan maar bij neer te leggen en te hopen dat al te veel ellende bij jouw deur voorbij gaat.

Ook ik heb lang verkeerd gezocht maar ontdekte dat de bijbel alle antwoorden geeft op het kosmische conflict waar we deel van uitmaken. Wat dat is het: een kosmisch conflict over macht en over goed en kwaad.

Lucifer was de slimste en het meest intelligente wezen in de hemel door God geschapen. Hij stond als hoogste in de hiërarchie. God schiep uit liefde en uit vreugde, eiste niets, alleen zijn Zijn respect.

Lucifer wilde dat respect niet geven en wilde dezelfde macht als God. Hij rebelleerde en nam 1/3 van de “hemelbewoners” in zijn rebellie mee. Dit zijn geen allegorische sprookjes maar ware gebeurtenissen. De bijbel kun je als historisch verhaal lezen en ook als spiritueel verhaal. Je kunt naar de tekst kijken en de achterliggende bedoelingen en naar de geschiedenis van de mens in de bijbel. Er zijn diverse lagen te zien. Wat het moeilijk maakt. Nog moeilijker wordt het omdat de bijbel gemanipuleerd is door o.a. vertalers en door onze zgn. “leraren”. Maar er zijn weer goede vorsers die oorspronkelijke teksten ontdekken en echt vertalen. Bovendien hebben we het gevonden boek van Henoch en de gevonden Dode Zee rollen.

God schiep uit liefde en vreugde en geeft de mens de keuze om voor hem te kiezen. Lucifer vond dat zwak. Hij houdt van macht en eist macht en respect.

De Luciferiaanse ideologie zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Jezus spreekt over de synagoge van de satan.

Lucifer is na strijd (gewonnen door de aartsengel Michäel) met zijn kompanen uit de hemel verdreven en heeft zich hier op aarde de mens toegeëigend.( Jesaja 14,12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!) Het duivelse (Luciferiaanse) complot in de hemel is hij op deze aarde gaan toepassen na de mens verleid te hebben. (zie Genesis).

Jezus kwam met een duidelijk doel: vertellen dat de macht van de satan heerst op aarde en Zijn werk om dat te vernietigen: “Diegene die zeggen dat ze Joden zijn… maar het niet zijn… en liegen” (openbaringen 2:9 en 3:9): Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. (Hij heeft het hier o.a. over de farizeeën). Hij vertelt over Gods plan en het werk dat Hij moet doen. ( daar gaat Mt. 24 over en verder gaat Openbaringen daarover).

Het is nu nodig om uit te leggen wat er werkelijk gebeurde in dat deel van het hemelse rijk dat we de hemel noemen ten tijden van de luciferiaanse revolutie. Dit is nodig omdat de krachten van het kwaad, die de sturende kracht is achter het voortduren van de luciferiaanse samenzwering vanaf het moment dat het naar deze aarde is overgebracht, er de reden van is dat de waarheid verborgen is, en er voor zorgt dat de waarheid zo moeilijk te vinden is, dat de gemiddelde mens niet verweten kan worden om weinig kennis te hebben over de waarheid, zelfs als zijn eeuwige redding af zou hangen van de kennis van deze waarheid.

Het grootste struikelblok dat de gemiddelde persoon moet overwinnen voordat hij, of zij, kan begrijpen en geloven in het voortdurende bestaan van de luciferiaanse samenzwering is het uit zijn geest wissen van de valse opvatting over duivels, omdat hij geleerd is dat duivels afschrikwekkende wezens zijn, met lelijke gezichten, gehoornde hoofden, gekloofde hoeven en gevorkte staarten, etc.

De duivel is de sterkste en de sluwste van onze vijanden, en de moeilijkste om te ontmaskeren. De duivel heeft genoeg kunde om onze wereld en de mens (het zwakke vlees) te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. (het onderwerpen van de ziel van de mens) De reden dat de meeste mensen de duivel voorstellen als een afschuwelijk, misvormd, weerzinwekkend wezen is omdat kunstenaars hem zo een karikatuur hebben gegeven om ons daardoor hun visie te geven van alles dat kwaadaardig is en slecht. Hierdoor hebben zij de mensheid (waarschijnlijk door toedoen van de duivel zelf) een slechte dienst bewezen.

Volgens de bijbel was het het recht van God als de Schepper van het Al om de opperste

autoriteit uit te oefenen over het hele universum. Lucifer betwistte dat. Hij was de slimste en intelligentste is van alle creaties van God. Zijn naam is “Prins van de dageraad”, “Houder van het Licht”. Hij kreeg bekwaamheden en vermogens die het begrip van het menselijk brein te

boven gaan. Hij gebruikte deze voor eigen belang en slechte doeleinden. De bijbel vertelt ons dat door “trots”, d.w.z. zijn opgeblazen ego en vals geloof in zijn eigen perfectie, hij de opstand tegen de oppermacht van God leidde, en dat hij door zijn krachten en grote invloed ervoor zorgde dat een derde van de slimste en intelligentste wezens in de hemel hem volgde in zijn rebellie.

Er is ons onvoldoende geleerd over de satan. Dat komt door de invloed van lucifer zelf.

De mensheid is gehersenspoeld om de mentale beperkingen op dit gebied tot op vandaag te

accepteren, zelfs de grote meerderheid van diegene die zich christelijk noemen, geloven

alleen in een soort mythische bovennatuurlijke slechte geest die we satan noemen, en een

persoonlijke goede geest die we onze beschermengelen noemen. Miljoenen buiten het Christelijke

geloof weigeren te geloven dat er een hemelse wereld, duivels en engelen zijn. Vele moderne

mensen houden vast dat het geloof in het bovennatuurlijke een zeker symptoom van waanzin is.

Om deze eerste hiërarchie te voltooien moeten we door het groot aantal aartsengelen omhoog kijken naar een nog groter aantal van de “vorsten”. Hierboven is nog de tweede hiërarchie die bestaat uit “krachten, deugden en heerschappen” en de derde hiërarchie bestaande uit de “tronen, de cherubijnen en de serafijnen”. Van dit hele stelsel van hemelse wezens die door God gecreëerd zijn, is lucifer de grootste. Hij stond aan de top van de volmaaktheid die door God geschapen was. Er zijn veel zaken die God nog niet heeft toegestaan dat de menselijke geest kan begrijpen. We zijn op deze aarde als beproeving. We hebben intelligentie en vrije wil om voor onszelf te beslissen of we God willen liefhebben en vrijwillig dienen voor alle eeuwigheid of letterlijk naar de duivel gaan. Als we alles zouden weten, wat was gebeurd sinds lucifer de opstand leidde tegen de oppermacht van God zou het geen test zijn. Door geloof, de leer van de bijbel, door de profeten en door Christus moeten we de waarheid geloven en accepteren die boven het begrip van onze menselijke geest liggen. We moeten bescheidenheid beoefenen in plaats van trots. Diegene die bescheiden blijven en

geloven zullen God zien. Diegene die trots worden, hun ego opblazen, tot zij hun gevoel van hun eigen kleinheid en beperkingen verliezen zullen naar de duivel gaan. Het zou onmogelijk zijn voor de gemiddelde mens om zelfs maar te beginnen samenvatten waarom lucifer “tot zonde verviel”, en waarom hij deserteerde van God en zo velen in de hemel beïnvloedde hem te volgen in rebellie. Maar er is de bijbel die ons leert dat God, wanneer Hij zowel engelen als de mensen creëerde, hen de onafhankelijke wil gaf om te doen wat zij willen. Het zou logisch zijn om aan te nemen dat als God zijn creaties niet een absolute vrije wil had gegeven Hij niet zoveel voldoening zou hebben gehad van Zijn creatie. De dankbaarheid van God, zo lijkt het, komt voort uit de liefde voor Zijn creaties die loyaal, trouw en oprecht blijven, vrijwillig en uit het respect voor Zijn oneindige perfectie. Dus zien we de waarheid in het oude gezegde: ”hoogmoed komt voor de val”. De hoogmoed van lucifer liet hem vallen van zijn toppunt van grootheid. Hij was tweede na God. Zijn verraad maakte hem leider van dat deel van het universum dat we de hel noemen. De val van lucifer bewijst dat alle engelen en alle menselijke wezens kwaadaardig kunnen worden als zij daarvoor kiezen. God heerst nu over het deel van Zijn creaties die loyaal blijven aan Hem, terwijl lucifer koning is over de gebieden van het duister en heerst over de aantallen die vrijwillig God verlaten om zich bij hem in rebellie te voegen.

Als God Zijn plan voor het besturen van het universum baseert op de aanname dat “mindere wezens” onderwezen kunnen worden hoe hem te leren kennen, lief te hebben, en de wens hebben Hem te dienen op vrijwillige basis voor alle eeuwigheid uit liefde en respect voor Zijn oneindige perfectie, is het aannemelijk dat lucifer Gods recht, om oppermacht uit te oefenen over het hele universum, betwistte omdat hij het plan van God zwak en onpraktisch vond. Als dit waar is, dan moet de ideologie van lucifer gebaseerd zijn op de aanname dat macht gelijk is aan recht en heersen totalitair moet zijn. Met de overweging dat een derde van de hoogste en slimste van de bewoners van de hemel vrijwillig bij hem aansloot in zijn rebellie tegen God, lijkt het ook aannemelijk dat lucifer het hieruit voortkomende totalitaire principe als basis aannam waarbij wezens met een sterk hoger intellect het recht hebben te heersen over de “minder begaafden”.

Met andere woorden bestaat Gods plan uit het plezier en glorie krijgen van de liefde en diensten die

Hem vrijwillig gegeven worden door Zijn creaties die loyaal blijven, ondanks de leugens, bedrog en

verleidingen waar zij aan worden blootgesteld door de satanische agenten van lucifer, als zij door een periode van beproeving gaan. De luciferiaanse ideologie is dat mindere wezens gedwongen moeten worden om te gehoorzamen aan de opperste autoriteit door het gebruik van absoluut despotisme. Daarom zullen we moeten aannemen dat we nu staan voor dezelfde keuzes op aarde. Diegene die totalitarisme aanhangen zijn vastbesloten om diegene te ketenen die vrijheid en vrijwillige diensten verkiezen.

Eerder schreef ik over de “protocollen van Zion”, die gedetailleerd vertellen over het duivelse plan, herzien en gemoderniseerd door Weishaupt tussen 1770 en 1776 en die eigenlijk voortkomen uit geschriften van de synagoge van de satan gebaseerd op de luciferiaanse ideologie om een wereldregering tot stand te brengen waarvan de macht zich zal worden toegeëigend door de hoge priesters van het luciferiaanse geloof die in het geheim leiding hebben gegeven aan de synagoge van satan.

Daarin staat hoe oorlogen en revoluties, die aan de massa (gojim) worden opgedrongen, als gereedschap dienen waarmee de synagoge van de satan diegene die zij willen onderwerpen, hun eigen vormen van regering en geloofsovertuiging laten vernietigen zodat zij geketend zullen worden onder een luciferiaanse dictatuur.

Lucifer heeft vanaf het begin gebruikt gemaakt van zijn kompanen en hij stichtte zijn eigen religie: die van de aanbidding van de Baäl. Ik heb daarover eerder geschreven.

De meest voorkomende naam in de bijbel is satan. Maar net zoals er voor Baäl meer namen zijn, zijn die er voor lucifer ook:

Lukas 10, 18: En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

Openbaringen 9, 1: En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

Joh. 14, 30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

Joh. 16, 11: En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Efeziërs 2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Onze hedendaagse geschiedenis begint vormen aan te nemen in1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. (over de jezuïeten schreef ik al eerder en ik ik kom er nog wel eens op terug. Weishaupt was zeer waarschijnlijk een “onechte” jood, nl. een Khazaar/Chazaar waarover ik al schreef.) William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn, heeft de geschiedenis (zonder internet!) van Weishaupt (en Pike daarover later meer) en zijn geldschieters ontrafeld en er veel over gepubliceerd. Eén van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel. (ik heb het al eens eerder genoemd). Eigenlijk begint onze “moderne geschiedenis” nog eerder met het volk van de Khazaren waarover ik eerder schreef. Zij waren baälvereerders en namen onder druk het joodse geloof aan. Dit zijn: “zij die zich joden noemen en het niet zijn” wat Jezus in de bijbel vertelt. Maar zij bleven baälvereerders en werden net zo goed christen, als moslim als joods als dat zo uitkwam. Zij werden uiteindelijk geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds ( naar het huis met het rode schild in Duitsland) en gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de synagoge van satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

De oorsprong van het woord illuminati komt van lucifer. Het is afgeleid van de naam lucifer en betekent: “houders van het licht”.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

  1. Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld.
  2. Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om in de toekomst belangrijke (internationale) rollen te spelen.
  3. Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.
  4. De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat de gojim zal geloven dat één wereldregering (en één wereldreligie)de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Iedereen kan worden gebruikt en overal wordt geïnfiltreerd.

De vrijmetselarij is een van meest “veelbelovende” organisatie voor infiltratie van leden van de synagoge van de satan. En verder is de jeugd het makkelijkste te beïnvloeden. De beste revolutionair is een jonge persoon zonder enige “moraal”.

Wat de synagoge van satan deed (“ diegene die zeggen dat ze Joods zijn, maar het niet zijn, en

liegen”, zoals Jezus ons vertelde) was het mogelijk voor hen maken om de Joden te gebruiken als

gereedschap, agenten en zondebok vanaf toen tot nu.

Wat met Christus tweeduizend jaar geleden gebeurde wordt gevierd als een luciferiaanse en

satanische overwinning in elke zwarte mis. Het weerzinwekkende, opruiende ritueel claimt dat de synagoge van satan de missie van Jezus overwon door het tot een vroeg en plotseling einde te brengen, toen zij in staat waren om zijn verraad, de veroordeling op valse voorwendselen en dood te bewerkstelligen. Zij hebben de plannen van God niet begrepen.

Satanisten haten God. Mensen die God gehoorzamen zijn moeilijker te degraderen en te beheersen. Satanisten willen de plaats van God innemen en de mensheid tot slaaf maken. Zij hebben de leiding; maar niets schrikt hen meer af dan mensen die naar God terugkeren. Hun angstbeeld is dat dit massaal gaat gebeuren.

Zij zorgen ervoor dat we niet meer over God kunnen praten. We zijn al zo ver in verlegenheid gebracht dat we nauwelijks nog over God en geloof durven praten. Gelovigen worden vaak belachelijk gemaakt. Het goede en kwade worden heel vaak met elkaar verbonden. Het woord “God” wordt verbannen uit het gewone publieke debat. In feite worden veel mensen niet meer serieus genomen alleen al als ze Zijn naam noemen. Zo gaan onze gedachten op slot. We zijn gehersenspoeld en weten het niet. God zou constant op onze lippen moeten zijn. Per slot van rekening is Hij de Creatieve Intelligentie achter al het leven. Hij heeft zich kenbaar gemaakt aan ons en ons wat te vertellen. We zouden Hem moeten prijzen en Zijn plan voor ons constant moeten bespreken.

Maar “zij” hebben God van ons weggenomen. Je kunt het woord God niet in gezelschap noemen. Alsof gezien de grootsheid van het universum en de complexiteit van de natuurlijke wereld , het concept van een Schepper en een ontwerp zo vreemd is dat het moet worden verboden.

God is synoniem met onze spirituele idealen en verlangens: naar waarheid, schoonheid, liefde, vrede, geluk, rechtvaardigheid en harmonie. Dus geef God niet de schuld dat hij slechte dingen laat gebeuren door goede mensen. Slechte mensen zijn verantwoordelijk, dezelfde mensen die God hebben afgeschaft. Het is een keuze om slecht te zijn. Het is een keuze om kwaadaardig te zijn. Het is een keuze om als slaapwandelaar door het leven te gaan. Je kunt op zoek gaan naar kennis. Als je klopt, wordt er open gedaan. Wij zijn Gods agenten. Als we zijn koninkrijk niet bewerkstelligen, zal het niet gebeuren. Christus leerde dat God immanent (= Hij is aanwezig en zal zich openbaren) is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. De Joodse farizeeën verwierpen Christus. Ze beoefenden de baälreligie die de boodschap van Christus op zijn kop zette: de mens is als God, regeert over het universum en definieert de werkelijkheid. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala komt hier uit voort en keert de rollen van God en Lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring en zijn keuze daarna ) en Lucifer ( die ontkende de macht van God en hij beweert dat de intelligente mens als een God is en macht uit moet oefenen over de mindere schepsels.)

Wat zou God aangenaam vinden? Hoe kunnen we God dienen? Kies een pad: hoe kun je de waarheid, de schoonheid, liefde, bevorderen. Hoe kun je dienen? Hoe kun je rechtvaardigheid bevorderen?

God is de blauwdruk, de ultieme werkelijkheid. De waarheid kan niet worden ontweken.

God is het gemeenschappelijke element dat ons allen verenigt. Laat ons elke dag God dienen en Hem danken voor het wonder van het leven op aarde.

De strijd die in deze wereld gaande is, gaat om het eeuwige bezit van de zielen van de

mens. God wil dat we bewijzen dat we wensen Hem lief te hebben en verlangen om Hem vrijwillig te dienen voor alle eeuwigheid. Lucifer is vastbesloten dat zijn agenten op deze aarde onze door God gegeven gift van vrije wil en de door Hem geopenbaarde kennis zullen wegnemen, zodat we niet in staat zijn deze beslissing te nemen. Lucifer, met het gebruik van satanisme, is vastbesloten om onze onsterfelijke zielen gevangen te nemen; niet omdat hij niet weet dat hij het verkeerd had, en dat zijn totalitaire ideologie een einde zal maken aan onrusten en chaos, maar omdat hij het niet uit kan staan om andere zielen gelukkig te zien. Hij is vastbesloten dat zoveel mogelijk anderen zijn eeuwige leed zullen delen. Als alles met de dood zou eindigen, zoals atheïsten ons willen doen geloven, waarom zouden we dan risico willen lopen om een plot of plan verder te brengen dat we

niet voltooid zullen zien? Het gaat juist om het plan voor altijd. Laat de Christenen geloven wat Christus en de bijbel ons vertelde: het luciferianisme is de wortel van het kwaad. Satanisme is de benaming voor luciferianisme en een bedreiging voor de meeste mensen op deze aarde.

Uit de bijbel: VRIJHEID EN LIEFDE

13Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. 14Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden. 16Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. 17Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen. 18Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. 19De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; 20afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; 21drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. 23Tegen zulke dingen bestaat geen wet. 24Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten.

Galaten5, 13-24

Dagblad Trouw 4 juli 2009:

Bij ’gevaarlijke’ argumenten gaan onze oren potdicht

Mensen kiezen twee keer zo vaak voor informatie die hun houding of mening rechtvaardigt als voor feiten die juist aan hun standpunten knagen.

NB. “gevaarlijk” betekent: die argumenten die er voor zorgen dat we onze standpunten en ideeën moeten herzien. Dat vinden we meestal niet fijn.

en:

Als iemand een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,

elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,

doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die die mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,

en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,

dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid. (zie ook dagblad Trouw: Bij gevaarlijke argumenten gaan onze oren dicht)

William Kingdon Clifford, 1879

NB. Als je William Guy Carr googelt, vind je sites waar je zijn boeken gratis als PDF kunt downloaden

Peterson: wie durft te zeggen dat hij in God gelooft:

https://www.henrymakow.com/our_love_affair_with_god.html
https://www.henrymakow.com/2019/06/the-symbolism-of-the-notre-dame-cathedral.html
https://www.henrymakow.com/the_satanic_cult_that_rules_th.html