Over paus, pausdom en het vaticaan 3

De kinderen van Abraham

Joh 8, 30-44:

Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem:Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?(Letterlijk: kent u Mijn spreken niet?) Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? ( Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder betekenis is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.) Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij. Maar Ik zoek Mijn eer niet; Eén is er Die haar zoekt en Die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.

Jezus noemt satan: ”mensenmoordenaar, de vader van de leugen”. We zien hier het verschil in vader en Vader. De vader is hier de satan, lucifer. Alles komt terug bij lucifer.

Satan kende de plannen van God en hij wist dat op een dag Jezus zou komen en hij creëerde zijn eigen religie met zijn eigen “jezus” en zijn eigen “geest”. Met maar één doel: de mensen in verwarring brengen. Satans plan: door een eigen religie op te zetten probeerde hij de mensen van God af te houden. Hij creëerde een occult religieus systeem dat de wereld zou controleren.

Hij gebruikte twee mensen: Nimrod en zijn moeder: Semiramis. Semiramis huwde haar zoon, Nimrod. Hij wordt daarom genoemd: ”de zoon en de vader”. De eerste stad gebouwd na de zondvloed was Babylon. Satan gebruikte het om zijn ”hoofdkwartier” hier op te zetten. Semiramis was de koningin van Babylon en Nimrod leidde de mensen in hun (hernieuwde) rebellie tegen God. In Genesis 10:10 wordt Nimrod de bouwer van de stad Babylon genoemd, een geweldig jager, maar volgens nadere gegevens ook een groot veldheer en veroveraar van steden en landen. Heerszucht en machtsstreven waren zijn devies. Toch heeft zijn vrouw Semiramis (en dus ook zijn moeder) die een half-godin wordt genoemd, een nog veel grotere invloed op het zich ontwikkelende religieuze systeem gehad. Van haar wordt vermeld dat zij een goddelijke zoon baarde: Ninus (= de zoon), in de bijbel vermeld als Tammuz, die zijn goddelijkheid ontleende aan het feit dat Semiramis, hem op ”bovennatuurlijke” wijze ontving van Nimrod. (die toen al dood was). Zij kreeg hierdoor iets goddelijks. Lucifer kende God Zijn Heilsplan en maakte er een kopie van.

Vanwege de (brand)offers en de orgies die de satan verering eiste, kwam God steeds tussenbeide. (ik schreef daar al over) en stelde huwelijks wetten in. Maar de mensen rebelleerden tegen God en Semiramis promootte het “celibaat” (een religieuze dekmantel )om ontucht en overspel te verbergen, echtbreuk, en afwijkend seksueel gedrag. ( Dit is de bron van het Rooms Katholieke celibaat ) Semiramis was de bedenkster van de biecht, om zo achter de geheimen van haar volgelingen te komen. De mensen waren bang voor hun priesters. Ze waren bang dat ze gechanteerd zouden worden. Satan hield hiervan. Men geloofde dat het sacrament van celibaat hoger was dan het sacrament van het huwelijk. De “nonnen” waren tempelhoeren, die de priesters dienden met hun lichaam net als vandaag binnen de R.K. Kerk nog gebeurt. Indertijd noemde men hen de “begenadigde maagden”. Tegenwoordig worden zij de “bruiden van Christus” genoemd. Ook de dood door middel van kruisiging was een idee van Semiramis. Kruisigen van iemand was een offer aan de god. Semiramis eiste ook offers: er moesten aan haar baby’s worden geofferd.

Nimrod werd vermoord door Set, een van de zonen van Noach. Maar Semiramis gaf het volk een nieuwe God: Semiramis noemde Nimrod nu baäl, de zonnegod, en eiste dat hij aanbeden werd.

Richteren 2:11 Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer en zij dienden de baäl.

Semiramis werd zwanger en baarde een zoon, Tammuz, hoewel zij claimde nog steeds een maagd te zijn. Ze vertelde iedereen dat Nimrod gereïncarneerd was. Semiramis claimde de geest van god, gereïncarneerd in een vrouw te zijn. Haar symbool was de maan. Zij was de maagd-moeder en al snel verschenen er overal beelden van haar met de kleine zonnegod (Tammuz) op haar arm. Zij vertelde dat de zonnegod hun messias, redder, was. Jeremia 7:17: Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot toorn verwekken.

De Israëlieten dienden de moloch, de koningin des hemels, Tammuz, enz. Zij diende satan. De godsdienst van Babel was ook in Egypte gekomen. Onder andere namen dienden de Egyptenaren de zon Osiris en de moeder: Isis. In deze wereld leefde het volk van Israël, als slaven moesten zij werken voor de Farao. Na 400 jaar werd het volk uit Egypte geleid. Het eerste gebod van God was, toen hij de tien geboden gaf: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Ex. 20:3). Israël heeft vaak niet geluisterd naar dit gebod. God maakte zich kenbaar via profeten. Maar veel Israëlieten haatten de profeten, vanwege het openbaar maken en doorzien van hun zonden. Na Maleachi sprak God niet meer via profeten gedurende 400 jaar. De mensen in Israël werden slaven van ”het systeem”.

Na de overwinning van Jezus op Golgotha kwam satan met nieuwe plannen. Hij inspireerde nieuwe religieuze visies, afgeleid van de oude godsdiensten. De babeldienst leeft nog steeds voort en is gebaseerd op drie principes:

liturgie (religieuze ceremonies, om mensen onder de indruk te brengen.)

canonieke wetten (religieuze regels, wetten, zie Mt 15:9: Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn zie ook Mc 7:7)

dogma’s (De waarheid volgens de leiders. Zo overheerst satan de gelovigen, door een ”systeem”, opgebouwd uit regels, riten enz.)

Dit was al zo vanaf de begin en dit is nu nog zo. En satan gebruikt hiervoor nu o.a. de kerk in Rome, met hun babelse godsdienst.

Na 400 jaar sprak God weer. Er stond een profeet op: Johannes de Doper. Zijn boodschap was bekeert u! Alleen verandering van ons zelf, alleen ons ontwaken, kan ons uit de (religieuze) systemen weg helpen. Jezus zegt, in Openbaring 18:4: ”Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden”.

Nimrod was de stichter van Babel en van het Soemerische rijk.

Uit de Statenvertaling:

Nimrod wordt in vier verzen van het Oude Testament genoemd: Gen. 10:8, 9; 1 Kron. 1:10 en

Mich. 5:6.

In het Nieuwe Testament wordt hij niet genoemd.

Het begin van zijn rijk bestond uit de steden Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

Sinear is de Oudtestamentische naam voor Soemer (Sumer) en werd later Babylonië genoemd.

Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.

Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.

In het dal van Hinnom en de plaats Tofeth werden kinderen geofferd aan Baäl:

Jer 19:2 Ga uit naar het dal Ben-Hinnom, dat [bij] de ingang van de Schervenpoort ligt, en predik daar de woorden die Ik tot u spreek,

Jer 19:3 en zeg: Hoor het woord van de HEERE, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga onheil brengen over deze plaats, zodat bij ieder die het hoort, zijn oren zullen tuiten,

Jer 19:4 omdat zij Mij verlaten hebben, deze plaats [van Mij] vervreemd hebben, en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, die zij niet gekend hebben, zij, hun vaderen en de koningen van Juda. Zij hebben deze plaats gevuld met bloed van onschuldigen.

Jer 19:5 Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden [als] brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.

Jer 19:6 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat deze plaats niet meer genoemd zal worden Tofet en het dal Ben-Hinnom, maar Moorddal.

Lucifer en zijn kompanen stichtten een regie met diverse goden en diverse namen. Afhankelijk van de streek veranderde de naam en via o.a. de Etrusken kwamen mensen in Italië in aanraking met de goden van de baälreligie.

Door wegvluchten van de Etrusken (van het midden oosten naar de streek rond Rome) kwam de baälverering in Rome en sindsdien loopt een duidelijke lijn loopt van het ontstaan van de afgoderij in de tijd van Nimrod, tot in de huidige tijd in de kerk van Rome.

De overpriesters droegen mijters in de vorm van het hoofd van een vis, ter ere van dagon, de visgod, de heer van het leven. Het is een andere vorm van het Tammuz-verering.

De hogepriester kreeg de titel Pontifex Maximus, en deze titel was op zijn mijter afgebeeld. De titel werd daarna aan de bisschoppen van Rome toegekend en wordt vandaag gedragen door de paus, die dus niet de opvolger van de visser-apostel Petrus is, maar de directe opvolger van de hogepriester van de Babylonische mysteries, en de dienaar van de visgod dagon, voor wie hij, net als zijn afgodische voorgangers, de vissersring draagt. De Babylonische praktijken en leringen werden zo geabsorbeerd door wat zich “kerk van Christus” noemde, dat de waarheid van de bijbel op veel punten volledig verduisterd werd, terwijl afgodische praktijken aan het volk waren opgedrongen als christelijke sacramenten en de heidense filosofieën de plaats innamen van de verkondiging van het evangelie.( 1 Kol 2, 8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus). Zo ontstond een systeem dat duizend jaar lang Europa domineerde en handelswaar maakte van “lichamen en zielen van mensen” (Openbaring 18:13), tot de grote Reformatie van de 16e eeuw een mate van bevrijding bracht. ( Maar waar met harde hand tegen op getreden moest worden met de contra reformatie).

Openbaring 18:13:

Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:

koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

Er zijn aanwijzingen dat ook andere religies zoals Islam en Hindoeïsme uit “Babel zijn ontstaan. Als alle religies dezelfde bron en kern hebben is het eenvoudig je voor te stellen dat ze in onze tijd samenwerken naar die de ene wereldgodsdienst. Althans dat is het streven en ze zijn al hard op weg.

Maar als de tijd rijp is, zal Rome vallen:

Openb.18:2-3. Babylon moet vallen. Babylons afgodische en verleidelijke sociale, economische en morele acties zullen haar val teweegbrengen. En de leiders en volkeren van Babylons wereld/satans wereld zullen met haar vallen. Inderdaad, alle Babyloniërs door de geschiedenis heen moeten vallen (vgl. Jesaja 21:9). Het is opmerkelijk dat het goddelijk geduld de “Babyloniërs”, de baälvereerders, door de geschiedenis heen, in staat stelt om te overleven totdat ze onder het gewicht van hun eigen excessen instorten.

Babylon verwijst altijd naar de wereldmacht die nauw verbonden is met het beeld van het “Beest”. Het is een macht die geboren is uit geestelijke verdorvenheid op hoge plaatsen, een macht die flirt met alle heersers en koningen en potentaten van de aarde, en die de volkeren van de wereld aaneenbindt tot één imperium tegenover het Koninkrijk van God. Babylon is in feite een imitatiekoninkrijk van God, gebaseerd op de demonische drie-eenheid. Ogenschijnlijk is Babylon een wereldwijde beschaving en cultuur, prachtig in haar wetenschap en kunst en handel, maar het is gedrogeerd met trots en bedwelmd door haar enorme succes. Tegelijkertijd is het een vreemde vermenging van wereldmacht en religie, van heidendom en christendom, die de grootste belemmering voor het christelijke evangelie wordt.

“Babel“ (de satanische wereld/de satanische religie) voert een geestelijke en materiële oorlog tegen de mensheid: overal om ons heen zien we geweld, grove onrechtvaardigheid, welig tierend drugsgebruik, mensenhandel, kinderhandel, de “normalisering”van porno, de transseksuele oorlog tegen kinderen, de aanval op huwelijk en gezin, de hyperseksualisering van de samenleving, de aanval op de vrijheid ( van geweten, van godsdienst, van meningsuiting). Samengevat in de hedonistische wereld. Dit is allemaal symptomatisch voor “Babylon” in ons midden: het demonische wereldsysteem dat strijdt tegen de ware kerk/ de ware christenen en alles waar God en zijn volk voor staan. Het is echt een kosmisch conflict. Het is een op leven en doodstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel/lucifer, die weet dat zijn tijd er bijna op zit.

Als “Rome” echt voor de christelijke wereld instond nam zij stelling tegen alle onrecht. En zou zij uitvoerig opkomen voor alle vervolgde christenen. Maar zij treedt alleen op tegen groepen die zij als “haar vijand’ beschouwt.

Rome heeft altijd dictators gesteund en daarmee laten zien waar zij werkelijk voor staat.

Openbaringen 18, 4:

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

De vermaning om “Babel” te verlaten is gericht aan Gods volk in alle tijden (vgl. Js.48:20; 52:11; Js.50:8, 41-44; Zach.2:7). Uit dit feit blijkt dat Babel niet alleen een stad van de eindtijd is. Het is de wereld als het centrum van verleiding, in elke tijd. Vertrekken uit Babel betekent dat je geen gemeenschap met haar zonden hebt en niet verstrikt raakt in haar verlokkingen en verleidingen. Degenen die hun hart op de wereld richten, zullen ook van haar plagen ontvangen.

Gelukkig weten we wie er uiteindelijk wint. En Openbaring maakt duidelijk dat zij die met Gods hulp overwinnen, zullen genieten van de ware stad en wat zij vertegenwoordigt, het nieuwe Jeruzalem. De vervalste stad, die satan en zijn waarden in beeld brengt, zal vallen. En er zal vreugde zijn in de hemel vanwege haar val (Openb.19).

We hoeven niet meer afhankelijk te zijn van kerkgenootschappen die de ware leer niet verkondigen. We zijn niet meer afhankelijk van dominees/priesters die het bestaan van God of Jezus ontkennen. Of iets alleen maar symbolisch lezen. Of iets alleen maar zien als concept. We zijn niet meer afhankelijk van priesters en dominees die kinderen misbruiken. We zijn onze eigen kerk en offeren op ons eigen altaar en als we bidden doen we dat on onze eigen binnenkamer. We zoeken en vinden goede studies op internet. En als we God zoeken, vindt Hij je. Als we bij Jezus op de deur kloppen doet Hij open. We moeten eren en we kunnen vragen. Vraag en je krijgt. Je krijgt wat je nodig hebt, niet wat jij wilt.

Psalm 34:

15Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.

18Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

19De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.

Openbaring 3:

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Veel mensen hebben hun geloof verloren door het oude testament en anders wel door Rome. Je kunt afstand nemen van Rome en als je het oude testament met andere ogen leest, wetende dat we gemanipuleerd zijn met vertalingen en met weglatingen, dan zul je zien dat er nog genoeg te vinden is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Semiramis_(koningin)
https://www.franklinterhorst.nl/Babylon%20geschiedenis.htm
http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Nimrod
http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Baäl
http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Babylon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etrusken
https://www.absolutefacts.nl/geschiedenis/data/reformatie-beeldenstorm.htm
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369

https://www.ad.nl/buitenland/paus-priesters-en-bisschoppen-behandelen-nonnen-als seksslavinnen~a3015c03/

https://pulpitandpen.org/2019/05/03/pope-francis-calls-for-one-world-government-attacks-border-walls-and-national-sovereignty/