20210824 Over de tweede komst

Via wim jongman

Toen Jezus voor de eerste keer kwam

… was de grote Romeinse Republiek vervallen tot een steeds corrupter dictatorschap. De bekende “Ides of March” in 44 v. Chr. was getuige van de dood van Julius Caesar door toedoen van senatoriale samenzweerders. Hun dolken maakten een einde aan een tijdperk van efficiënt en machtig bestuur, en alles wat ook maar op stabiliteit leek. De Senaat raakte in een spiraal van absolute corruptie, en een dictator bracht het keizerrijk tot haar ultieme val.

De concurrerende regeringsmachten strompelden voort in een poging het rijk in stand te houden. Maar zij onderschatten Julius’ negentienjarige geadopteerde zoon Octavianus, die van school was teruggekeerd om de positie van zijn vader op te eisen. Na een paar militaire en politieke schermutselingen kon hij in 27 v. Chr. de titel “Caesar Augustus” opeisen.

En toen begon zijn onstuitbare opeenhoping van macht, die hij zowel oostelijk als westelijk uitbreidde, en vijanden en potentiële revolutionairen uitschakelde. Het Romeinse Rijk groeide, zowel in macht als in dictatoriaal verraad, (en ook in twee burgeroorlogen). En zoals we maar al te goed weten, botsten revolutionaire politiek en meedogenloze belastingheffing op wat ’s werelds belangrijkste en machtigste gebeurtenis zou worden … de geboorte van Christus:

“En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging van Caesar Augustus, dat de hele wereld belasting moest betalen. (En deze belastingheffing geschiedde voor het eerst toen Cyrenius landvoogd van Syrië was.) En allen gingen heen om belasting te betalen, een ieder in zijn eigen stad. En ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem wordt genoemd (omdat hij van het huis en geslacht van David was); om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En zo geschiedde het, dat, terwijl zij daar waren, de dagen vervuld werden, dat zij bevallen zou. En zij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg” (Lucas 2:1-7).

Jezus kwam in een wereld die gedicteerd werd door zowel de Caesars als de Herodiaanse dynastie. Augustus stierf in 14 na Christus, en werd vervangen door de paranoïde keizer Tiberias. Tijdens deze heerschappij presenteerde Jezus Zichzelf, en werd een offer voor de verlossing van de hele wereld. In die tijd, was Zijn timing perfect. Hij kwam niet naar een land van vrede, maar van oorlogen en revoluties. Het zal weer zo zijn, en zeer spoedig, want we naderen het tweede millennium sinds Zijn vertrek. Hij komt opnieuw, en Zijn timing is perfect:

Denk aan de woorden van de profeet Hosea 6:2: “Na twee dagen zal Hij ons doen herleven; ten derde dage zal Hij ons doen herrijzen, en wij zullen leven in Zijn ogen.”

Wij geloven dat dit twee profetische dagen zijn van elk duizend jaar. Het einde van de tweede dag nadert. Spoedig zal Hij wederkomen, en Zijn komst zal even perfect getimed zijn als bij Zijn eerste komst. Maar deze keer zal Hij geen bescheiden leven leiden tussen de miserabele machtsbeluste leiders van vandaag. In plaats daarvan zal Hij komen om Zijn eigen volk – zowel de doden in Christus, als de levende gelovigen – mee te nemen naar de hemel. Daar zal Hij zich voorbereiden om deze wereld te oordelen in een periode van zeven jaar die bekend staat als de Grote Verdrukking.

Toen Hij de eerste keer kwam, werd de wereld geteisterd door revolutie en valse godsdienst. Vandaag de dag kreunen we, terwijl we wachten op een remedie voor een valse religie, socialistische revolutie en wereldwijd communisme. Maar deze keer komt Hij niet als de nederige Verlosser, maar als de opgestane Christus, die de Zijnen zal verzamelen, en kort daarna zal Hij beginnen met het openen van de zegels des oordeels. Wees gezegend door deze gedachte!

Bron When Jesus Came the First Time