Over de mens (Pinksteren)

Het leven van de mens zonder God is eigenlijk nutteloos. Hij kan tijdelijk leven of tijdelijk materie voortbrengen de basis is tijdelijk en vaak ik gericht. Dat is de menselijke natuur.

1 Joh 2, 16: Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.

God heeft ons de keuze gegeven om goed of kwaad te doen, om te geven of te nemen. Het is onze worsteling met onze egoïstische natuur en we zullen moeten inzien dat we leren een definitieve keuze te maken, weg bij het egoïstische gedrag vandaan.

Daarom moet je leren onder ogen te gaan zien dat je je moet afvragen: waarom zijn we hier?

God schiep uit liefde en uit vreugde. Hij schiep entiteiten die we engelen noemen. Zij leven in een wereld die we niet kennen. Alleen uit bijbelverhalen. Deze engelen hadden geen fysiek lichaam zoals wij. Ook zij zijn met een vrije wil geschapen en een deel van hen heeft daar misbruik van gemaakt. Onder leiding van Lucifer hebben zij zich gekeerd tegen God. ( ik heb daarover al eerder geschreven)

De mens is ook door God met een vrije wil geschapen en hij mag dus kiezen voor God. Je kunt deel uit maken van de familie van God uit vrije wil. Met onze fysieke egoïstische natuur kunnen we geen deel uitmaken van God maar we kunnen wel in onze menselijke staat gaan ervaren wat God wil. En dan uit vrije wil de keuze maken waar we bij willen horen. Dit is een mentale strijd. De mens strijdt zijn hele leven: van kind naar puber, naar jong volwassene, naar volwassene en van materie naar geest.

Je leven is een geschenk van God. Als je een partner en kinderen hebt, zijn dat geschenken van God. Maar velen zullen dit niet aanvaarden als geschenk omdat ze in omstandigheden leven die ze niet als geschenk ervaren. Er was een goede schepping vol overvloed maar verkeerde mensen hebben verkeerde keuzes gemaakt. Verkeerde keuzes waren er ook bij Lucifer en zijn kompanen. Dat moeten we onder ogen zien. Je kunt je dan boos afkeren van de wereld, je als slachtoffer opstellen of kijken wat je met dit gegeven kan doen. Het is nu jouw leven en het is nu aan jou wat je ervan maakt. Je fysieke leven hier is tijdelijk maar je hebt de keuze tot een eeuwigdurend geestelijk leven in een andere gedaante als kind van God in Zijn familie. Dit is een vorm van leven die we nu nog niet kennen maar die je wel aangeboden is. Veel mensen denken: ik zie wel. Of ze geloven wel “iets” maar ze willen zich er verder niet in verdiepen. Dan ben je te laat. Als je voor God kiest, kies je voor en leven van vreugde, voor geluk en voorspoed. Er is maar een weg; de Weg van God en voor gedaan door Zijn Zoon.

Joh 14,6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Ps 119:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heere.

Ps 119:42 Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid.

Deut. 32:46,47 Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw, ter harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven.

Lucifer (en met hem veel andere engelen) kozen de weg van God niet. Ook veel mensen zullen niet voor God kiezen, zij blijven onder invloed van de kwade geest van de satan. van lucifer die er bij gebaat is dat zo veel mogelijk mensen bij God weg blijven.

De geschiedenis van God met de mens is nu ongeveer 6000 jaar oud. Dat wil niet zeggen dat de wereld 6000 jaar oud is en er hiervoor niets was. (eerder verwees ik o.a. al naar het boek Henoch) Maar het gaat nu om deze geschiedenis van God met ons, van wat wij nu kunnen kennen. In deze geschiedenis heeft God zich aan ons geopenbaard en in deze tijd zal ons de keuze voorgelegd worden. Dat is de geschiedenis van de bijbel en speciaal van het boek “Openbaringen”. Dat is waarom ik geloof dat we nu in de eindtijd leven en dat we aan het einde van de 6000 jarige periode zijn aanbeland. Na de tijd van onderdrukking en verwoesting en lijden zal er een einde komen aan het “regeren” van kwade geest (van lucifer) op aarde en zal er een ander 1000 jarig rijk komen onder leiding van de teruggekeerde Jezus, de Christus. Die komst zal eerst vooraf gegaan worden met veel misleiding en lijden. Ik ben niet de enige die dat gelooft en al die mensen die dit geloven, hebben geleerd de tekenen te verstaan.

Waarom zal deze overgang zo dramatisch zijn? Om de mens te leren dat zijn natuur veranderd moet worden in een goddelijke natuur, dat hij moet inzien dat hij moet kiezen voor God en niet voor lucifer. Dat kiezen voor lucifer betekent lijden en dood. Kiezen voor God betekent leven. Er zijn 2 soorten dood: de fysieke dood en de geestelijke dood. (mensen die geestelijk niet ontwaakt zijn, die geestelijk dood zijn noemt Jezus dood: Mattheüs 8:22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.)

Het is een geestelijke strijd die gevoerd wordt en een enorme krachtmeting tussen de goede en de kwade geest. De afgelopen eeuwen heeft de mensheid geleden door anderen door misleiding en bedrog en in onderdrukking geleefd, tegelijkertijd moest hij strijden tegen zijn eigen ongeloof en zijn eigen menselijke natuur. In al die eeuwen kon de mens een ander karakter ontwikkelen, waar bij Jezus ons heeft voorgeleefd wat we te doen hadden en waar bij na Zijn dood de heilige Geest ons de weg verder liet zien, als we het wilden zien.

Joh 14,15-18: Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

De Geest is een geschenk van God, het is Genade. Als je oprecht zoekt, zul je hem ontvangen.

(Joh 14, 20: In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. en 26: Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. En 29: en nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.

en 30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.- De overste is lucifer, de satan.- Dit is een verwijzing naar de eindtijd)

De geest helpt ons, als we willen, te veranderen van een zelfzuchtige geest naar een onbaatzuchtige en onzelfzuchtige geest.

Ik in de Vader, gij in Mij, Ik in U: de heilige Geest is de trooster en de begeleider. Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus, de Christus, de Redder is niet fysiek aanwezig maar werkt wel in de wereld. Al die mensen die zochten, al die mensen die geroepen zijn en gehoor hebben gegeven, vormen de echte Kerk (zie de onechte kerk bij over paus en pausdom) Dat is de betekenis van Pinksteren. Eerst was er de bekendmaking aan weinigen maar het worden er steeds meer.

Joh 14, 23: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

En Ef 2,18 – 22: Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit het offeren van dieren (of erger), zoals in het Oude Testament, maar in een geestelijk offer waarbij met rede begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen.

Rom 12,2: En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

De mens is geboren met een “erfenis” en wordt de keuze gegeven vrij te worden maar het lijkt wel wel of de meeste mensen die vrijheid niet aan durven te gaan. Als God je oproept om zelf te kiezen, moet je verantwoordelijkheid op je nemen en het lijkt er op dat dat de moeilijkste taak voor de doorsnee mens is. Zelf verantwoordelijkheid dragen, niet je kunnen verschuilen achter anderen en zelf denken en besluiten nemen is kennelijk te beangstigend. Liever hebben we “leiders” die vertellen wat de richting is. Dat dat gevaarlijk is, zien we tot op de dag van vandaag. Je wilt misschien “met rust gelaten worden” maar “de wereld” laat je niet met rust. God laat je ook niet met rust. Je zult op een gegeven moment “wakker moeten worden” en keuzes moeten maken.

Alleen door de hulp van de inwonende geest kunnen we veranderen en onszelf vernieuwen: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was (Fil 2,5)