20210730 Over hoe het begon 4

Van de 4 evangelies vind ik die van Johannes en Mattheüs het mooist.

Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes (HSV)

Johannes 1, 1-13 (Het vleesgeworden Woord)

1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2Dit was in het begin bij God.

3Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

4In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

5En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

6Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.

7Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.

9Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

10Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

11Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Genesis 1

Het eerste boek Genesis (HSV)

De schepping

1In het begin schiep God de hemel en de aarde.

2De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

4En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

5En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:de eerste dag

6En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!

7En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.

8En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

9En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.

10En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

11En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.

12En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.

13Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.

14En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

15En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.

16En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.

17En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,

18om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was.

19Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

20En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!

21En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.

22En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde!

23Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.

24En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.

25En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

26En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

27En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; 1:27 Matt. 19:4mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

28En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

29En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

30Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.

31En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Beide boeken laten onze afkomst zien: onze oorsprong is bij God.

God spreekt en schept en omdat wij als schepping uit Hem voortkomen, kan Hij ook naar ons luisteren.

Zijn woord is het begin van ons, onze schepping. Dat betekent dat wij ons bestaan altijd in Hem moeten wortelen. Jouw begin moet je in Hem willen. Alles van je leven moet je aan Hem opdragen. Dat moet het doel zijn, je plan zijn. En je vraag aan Hem.

Alles van de schepping is een aanwijzing naar Hem. Alles wat we weten van en over God leren we hier uit. Alle verwondering moet naar Hem leiden.

Het vermogen om te zien en te onderscheiden komt van Hem. Ons verlichte verstand is niet onze verdienste maar een geschenk van Hem.

Alles wat we zien en ontvangen is een Geschenk waarvoor we steeds weer moeten danken.

Er is in de schepping een strijd tussen licht en donker maar uiteindelijk zal het licht altijd winnen.

Duisternis kan verstikkend zijn maar wordt uiteindelijk verjaagd door licht. Het duistere heeft geen scheppingskracht, geen energie en staat uiteindelijk machteloos.

Elke dag moeten we eigenlijk bidden om licht, verlichting. En elke dag moeten we ergens dankbaar voor zijn.

Omdat het licht niet begrepen werd, werden er getuigen van het licht naar ons gezonden. Eerst Johannes de Doper en die kondigde de komst van Jezus aan. Ook Jezus, het Ware Licht, werd niet erkend. Zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.

Aan diegenen die Hem wel aanvaarden, geeft Hij de mogelijkheid kind van God te worden. Kind van God word je niet door bloed, begeerte van het vlees, maar je wordt uit God geboren door wedergeboorte, geen natuurlijke geboorte maar een geestelijke geboorte. Een vrije, geestelijke keuze van erkenning en aanname van Het Woord.