20210525 Over de oorsprong van Kabbala

Het is verbazingwekkend dat zo weinig mensen weet hebben van de invloed van de talmoed en het gif dat daarin staat. Men heeft de mond vol van het gif dat in de koran staat maar weet niet van het gif uit de talmoed. Ik heb er al vaker over gecshreven.

Ik deel hierbij een stuk dat ik overneem uit het engels, vertaald met google translate maar niets aangepast.

Kabbalah en Talmud Invloed door Jim Duke

Kabbala levensboom

Het mysterie en de bewering van de Kabbalah leidt tot veel verwarring. Het idee is dat Kabbalah bewijst dat degenen van Geheime Genootschappen die zoiets beschouwen Joods moeten zijn, aangezien de Joden de aanspraak op Kabbalah hebben van hun rabbijnen en uit de bron die het beweert.

Kabbalah betekent “ontvangen en uitzenden” alleen om een diepere relatie met God op te eisen. Maar waardoor het dat doet, is het omslachtig. Het versmelt het jodendom met mystiek als een middel om de menselijke ziel met het goddelijke te verstrengelen door seksuele ontmoeting, eenheid met God door de shekinah. Mystiek en het begrijpen van de geheime code door het Hebreeuws te gebruiken als goddelijke karakters om de geheime boodschap van kennis te onthullen, is wat het occult maakt. Maar in beide opzichten is het een vervalsing van God.

Hoewel Kabbalah door velen wordt beweerd uitsluitend Joods te zijn, gaat de wortel veel verder dan die bron die de aantrekkingskracht is van vrijmetselaars, heksen en beoefenaars van het occulte. Het zou dus een verkeerde benaming zijn om te geloven dat iedereen die Kabbalah beoefent Joods is, of dat zelfs doet als een bekering tot het Judaïsme. De joodse sekten hebben echter zeker haar invloed aangewakkerd en het mystieke aspect verder ontwikkeld door het judaïsme.

Jodendom is een invloed van de Talmoed. De mondelinge tradities verschenen rond de tweede of derde eeuw op schrift van de Talmoed, de Mischna genaamd, met een toegevoegd commentaar genaamd de Gemara. Deze twee werken vormen de Jeruzalem Talmoed, die werd herzien in de derde tot de vijfde eeuw. Een latere uitgave heette de Babylonische Talmoed en is de uitgave die nu in gebruik is. Daarom werd beïnvloed door Babylonische mystiek met behulp van de Joodse traditie door de rabbijnen voor authenticiteitsclaim.

De oorsprong van Kabbalah door rabbijnen beweert zijn wortel te ontlenen aan de mondelinge overlevering die afstamt van Mozes die het voor het eerst ontving op de berg Sinaï en het meedeelde aan de zeventig ouderlingen, door wie het werd overgeleverd aan David en Salomo, en vervolgens aan Ezra en Nehemia, en tenslotte aan de rabbijnen uit de vroege christelijke jaartelling. Volgens Fabre d’Olivet leerde Mozes de wijsheid van de Egyptenaren door te putten uit de oude Egyptische mysteriën met een mondelinge traditie die werd overgeleverd door de leiders van de Israëlieten. Maakt dit dat de Kabbala een Joodse traditie of de Egyptische mystiek is die door de Joden is overgenomen?

De joodse kabbala ondersteunt het zelf door haar afstamming te traceren van de aartsvaders – Adam, Noach, Henoch en Abraham – die leefden voordat de joden als een apart ras tot stand kwamen. Eliphas Lévi aanvaardt deze genealogie, en vertelt dat “de heilige kabbala” de traditie was van de kinderen van Seth die uit Chaldea werden uitgevoerd door Abraham, die “de erfgenaam was van de geheimen van Henoch en de vader van inwijding in Israël”.

De vrijmetselaar Dr. Mackey bevestigt deze aanvaarding van de oorsprong die het ontleende aan kinderen van Seth, van de kinderen van Kaïn, die afstammen van de Sabeïsten, of sterrenaanbidders, van Chaldea, bedreven in astrologie en necromantie. We weten dat tovenarij en hekserij door de Kanaänieten werden beoefend vóór de bezetting van Palestina door de Israëlieten, en dat Egypte, India en Griekenland ook hun waarzeggers en waarzeggers hadden. De Joden werden door God gewaarschuwd niet bij te dragen aan de praktijken van hun naasten, maar negeerden deze waarschuwingen en deden dat ook. Ze vermengden hun heilige traditie met de aangenomen mystiek van de rassen om hen heen die hen besmetten. Maar al met al is er een rechtvaardiging dat Kabbalah niet alleen van puur Joodse oorsprong is.

Voor de joodse smaak werden twee boeken in de traditie opgenomen; de Sepher Yetzirah en de Zohar. De datum ervan is door sommigen tussen de zesde eeuw voor Christus geplaatst, maar door anderen pas in de tiende eeuw na Christus. We weten echter dat vroege Talmoedische rabbijnen het voor zijn magische doeleinden bestudeerden en het eerder bewezen dan de late data. Van de Sepher Yetzirah wordt ook gezegd dat het het werk is waarnaar in de Koran wordt verwezen onder de naam van het “Boek van Abraham”. Deze worden door soennitische moslims bestudeerd vanwege het zoeken naar dezelfde mystieke eigenschappen.

De immense verzameling die bekend staat als de Sepher-Ha-Zohar, of het Boek van Licht, is echter van groter belang voor de studie van de Kabbalaanse filosofie. Volgens de Zohar zelf werden de ‘mysteries van wijsheid’ door God aan Adam meegedeeld toen hij nog in de hof van Eden was, in de vorm van een boek dat door de engel Razael werd overgeleverd. Vanaf Adam ging het boek over op Seth, vervolgens naar Henoch, naar Noach, naar Abraham en later naar Mozes, een van de belangrijkste exponenten ervan.

De eerste datum waarop de Zohar zeker is verschenen, is het einde van de dertiende eeuw, toen hij werd opgedragen door een Spaanse jood, Moses de Leon. Sommigen beweren dat de Zohar in modernere tijden een instrument van de Leon was, maar hoe dan ook is de samenstelling ervan duidelijk ontleend aan verschillende documenten die dateren uit zeer vroege tijden. Adolphe Franck aarzelt niet om het te omschrijven als ‘het hart en het leven van het jodendom’.

De Zohar bevat de formule voor Kabbalah. Zijn geschriften zijn heilig voor de joodse mysticus. Het moment waarop het in de Kabbalah verduisterd werd, is niet echt zeker. Wat we weten over de Zora is dat het de suprematie van de Israëlitische Joden heeft als deel uitmakend van de toekomstige wereld. Daarin minachting voor de niet-joodse rassen, ze “goyim” noemen, een term die hen vergelijkt met niets meer dan menselijk vee. De Zohar legt uit dat wanneer de Schrift zegt dat Jahweh de mens heeft gemaakt, het verwijst naar Israël, en dat de Joden van de Allerhoogste Man (God) zijn. Deze supremacistische joden gebruikten hun positie van door God genoemd worden als voordeel van hun joodse ras om aanspraak te maken op superioriteit over de wereld die zelf de enige beschermers binnen deze natie van de genoemde traditie vormden die voorrang hadden.

De Talmud en Zohar pleiten voor de suprematie van de Joodse beoefenaars. Voor sommigen geeft dit alleen een dekmantel voor het gemeenschappelijke doel voor degenen die Jezus minachten. De Talmoed, hoewel dit wordt ontkend, noemt Jezus en beschouwt Hem als een ketter voor de Joodse tradities en als een bedrieger. terwijl tegelijkertijd enkele details over de Heiland worden bevestigd, zoals zijn ware bestaan, en het feit dat Jezus wonderen deed door het geleerde magie te noemen. Hoewel ze beweren dat zijn geboorte onwettig was, leidde dit tot zijn beschamende dood, en daarom distantiëren ze hem door te roepen om Hem te kleineren en Zijn persoon te ontheiligen.

Over het geheel genomen was het aannemen van Kabbalah echter geen bevestiging van bevestiging van het judaïsme of bekering ertoe. Kabbalah, die zijn oorsprong vond in de oude mystiek, bood slechts een weg naar occulte mystiek. Sommigen die zich schijnbaar tot het judaïsme bekeerden of er een mantel van namen, deden dat niet om het judaïsme als een legitieme cultuur te beschouwen, maar als een middel om de principes ervan beter te begrijpen, zodat ze de mystieke principes met een dieper inzicht konden begrijpen.

De occultist abbé Constant gebruikte een pseudoniem van Eliphas Lévi als een aanspraak op overerving van joodse attributen. Eliphas was echter geen Jood. Hij was ook niet bekeerd. Hij probeerde alleen het Hebreeuws te begrijpen en de joodse traditie op te nemen om een beter inzicht te krijgen in Kabbalah en zijn mystieke eigenschappen. Velen die Kabbalah beschouwen, doen hetzelfde, niet om hun Joodse connectie te ondersteunen, maar om de Joodse kennis voor de magische principes over te nemen in hun occulte praktijken en rituelen. De vrijmetselaar Ragon geeft de aanwijzing in de woorden: “De kabbala is de sleutel van de occulte wetenschappen.” Velen beschouwen Kabbalah als een mystiek waar veel vraag naar is. Het joodse aspect is zeker een filosofie die de mystieke kennis incorporeert die de Egyptische, Chaldeeuwse, Judese en Griekse cultuur samenbrengt en die grond en zaden leverde voor die mystieke filosofie.

Ondertussen is de gemeenschappelijke vijand van al deze mensen de aanwezigheid van Jezus Christus in de samenleving en van zijn volgelingen. De vervolging kan zich voordoen onder de dekmantel van Joodse sekten, kan worden uitgedrukt door Talmoedische principes en de wet van Noach, maar het is slechts een gemakkelijke uitdrukkelijke manier voor het primaire doel ervan, om een campagne tegen Jezus Christus te leiden en een zaak tegen Hem en degenen die Hem volgen te voeren Het is niet alleen een Joodse samenzwering. Dat zou een kortzichtige vergissing zijn om te zien. Het is luciferiaans, het is duivels, het is satanisch. De leiders van deze campagne tegen Christus zijn niet alleen rabbijnen, ze zijn niet alleen pausen, maar satan zelf. Ongeacht de naam van de soldaten, of het nu Joods of Romeins is, zij zijn degenen die van plan zijn het werk van Christus te vertrappen voor de luciferiaanse utopie, beloofd door hun meester, de oude slang, de draak, satan.

Bronnen:

Eliphas Lévi, Histoire de la Magie, pp. 46, 105. (Eliphas Lévi was het pseudoniem van de beroemde negentiende-eeuwse occultist de abbé Constant.)

Lexicon van de vrijmetselarij, p. 323

Ginsburg op. cit. p. 105; Jewish Encyclopædia, artikel over Cabala.

Gougenot des Mousseaux, Le Juif, le Judaïsms en la Judaïsation des Peuples Chrétiens,

Drach, De l’Harmonie entre l’Église et la Synagogue

Deel dit artikel

WAT JIM GELOOFT

Deze wereld werd gegeven als een middel voor de Schepper om Zijn schepping van de mens te bereiken om te delen in de erfenis van het eeuwige leven. In de hof van Eden werd de mens verleid door Eva, die door de slang (Satan) werd verleid om de verleiding van de verboden vrucht te accepteren en de wegen van het verlangen te proeven om aan vleselijke lust over te geven en als God te zijn die goed en kwaad kent. Dat leidde tot de val van de mens, omdat het nageslacht gescheiden zou zijn van God. Door de manier waarop God met de mens omging, gaf Hij de mensen via Mozes de wet om zonde te erkennen, en gaf Hij ook een leermeester om ons tot Christus te brengen, Gods infusie om ons een Messias te geven voor verlossing in het eeuwige leven. Ondertussen zitten we vast in deze matrix door de blindheid van de zonde en het bedrog van de duivel. Hij verblindt de ogen van de glorie van het evangelie daar hij de god is van deze gevallen wereld (2 Kor 4). We zijn vatbaar voor satans listen (apparaten) om verleid en geaard te worden met de wereld en het vlees, wat tijdelijk is. Maar God biedt Jezus Christus aan, dat een ieder die in Hem gelooft en op Hem vertrouwt, niet om eigen schuld zal omkomen, maar het eeuwige leven zal worden verleend namens Jezus en verdienste. Het evangelie is om te geloven in het goede nieuws dat Jezus de weg naar verlossing heeft verschaft (Johannes 3:16), en Zelf de weg, de waarheid en het leven is (Johannes 14), en te geloven in Zijn opstanding (Romeinen 10), zoals degenen die geloven, worden opgewekt tot nieuw leven en ‘wedergeboren’ worden (Johannes 3: 3).