20210521 Over Pinksteren

Mattheüs 15

Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs (HSV) De ware reinheid

1Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden:

2Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten.

3Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering?

4God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven.

5Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde.

6En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.

7Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei:

8Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan;

9maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

10En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed:

11Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.

12Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen?

13Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.

14Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen.

15Petrus antwoordde en zei tegen Hem: Verklaar ons deze gelijkenis.

16Maar Jezus zei: Bent ook u nog altijd onwetend?

17Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt?

18Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens.

19Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

20Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.

Eer uw vader en uw moeder wil zeggen: weet op welke schouders u staat. U komt uit een traditie en die kan belangrijk zijn en u beschermen maar dat wil niet zeggen dat de traditie altijd de waarheid bevat. Je moet altijd zelf blijven nadenken of iets goed is wat doorgegeven wordt en daar vanaf durven wijken. Als je niet zelf nadenkt, kan een traditie zelfs gevaarlijk zijn. Jezus laat zien dat God door je hart moet spreken en dat het hart “vervuild” kan zijn. Je moet je hart rein houden. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest de mens kwam helpen. Je kan de Heilige Geest steeds weer uitnodigen om je te “verlichten”. D.w.z. je open te stellen voor de boodschap van God.

God zoekt zijn medewerkers uit en er is voor iedereen een taak die er zich voor open stelt.

Vraag om de geest van liefde want uiteindelijk draait daar om. Vraag om de geest van waarheid want we leven in de wereld van de leugen, van de misleiding die met de dag erger wordt. Vraag om hulp om dienstbaar te kunnen zijn voor God want daar gaat het om: God dienen.

Bid en blijf bidden, blijf in gesprek met God.