20210519 Over satan, de god van deze wereld

Ik heb er al erg vaak over geschreven en ik kan het niet genoeg benadrukken: satan is de god van deze wereld. We leven in “bezet” gebied en gelukkig is er de laatste jaren meer ruimte voor om deze boodschap te laten doordringen en om mensen hiervoor wakker te schudden.

Veel heb ik van Makow geleerden ook Marc Verhoeven heeft er teksten over. Ik ben het niet altijd met alles eens maar dat belet me niet toch te delen wat zij schrijven, want het gaat om de kern:

we leven in bezet gebied, of zoals Makow het zegt: de wereld is satanisch bezeten.

Satan en zijn demonen zijn duistere, gevallen engelen die in vijandschap leven met God. Zij

zijn bronnen en veroorzakers van het kwaad.

Johannes, 31, 23-32 (HSV):

Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.

En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.

Satan is niet alleen vorst van deze wereld hij is ook de aanvoerder van “het leger in de lucht”:

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden,

waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. ( Efeze 2, 1-3 HSV)

Wij vechten tegen “de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”. (Efeziërs 6:12)

Satan heeft in de bijbel vele namen:

satan (= tegenstander, aanklager)

beëlzebul, de overste van de demonen

grote rode draak

de verzoeker

leugenaar en de vader van de leugen

mensenmoordenaar

de (oude) slang

de duivel (= lasteraar)

de duivel en zijn engelen

de overste van deze wereld

de geest die werkt in de zonen der ongehoorzaamheid

macht van de duisternis

de god van deze eeuw

brullende leeuw

Belial

geest van dwaling

waarzeggende geest

Deze namen tonen aan dat de schrijvers van de bijbel heel goed wisten met voor een tegenstander ze te maken hadden en hoe ze de mensheid duidelijk wilden maken in welk gevaar ze verkeerde.

In onze dagen is God niet alleen uit ons leven weggehaald maar ook de wereld van de satan. En over het verlossende werk van Jezus is ook alle kennis aan het verdwijnen.

Juist nu, nu de satan als een brullende leeuw aan zijn slotakkoord bezig is.

We zien dat in het midden oosten en in de hele wereld met het corona verhaal.

Mensen denken nog steeds dat politiek een oplossing kan brengen voor de grote wereldproblemen. De een hoopt op “links” en de ander op “rechts”. Maar dat zijn holle termen geworden, zo ze al iets betekend hebben nu we weten dat de PVDA gewoon een vrijmetselaarspartij is en ook al nu onbeduidend (aantal zetels) toch grote macht heeft.

Het gaat er om wie de macht heeft en waarom en wie de poppenspelers zijn.

Wie Makow volgt weet dat inmiddels wel.

Maar steeds meer bloggers schrijven erover. Maar weinigen schrijven echter over de relatie van satan versus zijn poppenspelers, en wie daaraan meedoen. En al helemaal niet over de strijd die de mens geestelijk heeft te voeren en de bekering naar het goede. Steeds weer wordt één vijand buiten onszelf gezocht maar vergeten wordt wat er achter zit.

Ik wil toch wel weer wat delen omdat ik het steeds ondraaglijker vind nog te lezen over corona of het midden oosten. Toch maar wat om de andere kant te laten zien.

Via Frontnieuws

Verraden door politici, verraden door journalisten, verraden door dokters

Uit het artikel:

Het was Schopenhauer die zei: “… alle waarheid doorloopt drie stadia: Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Daarna wordt ze gewelddadig bestreden. Als laatste wordt ze als vanzelfsprekend aanvaard”, schrijft Dr. Vernon Coleman.

De geschiedenis heeft keer op keer aangetoond dat dit absoluut waar is voor alle pogingen om nieuwe, originele denkwijzen in de medische praktijk te introduceren.

De medische wereld heeft een lange geschiedenis van het promoten van nutteloze en gevaarlijke behandelingen, van verzet tegen verandering, zelfs wanneer deze wordt ondersteund door sterk bewijs, van het beschermen van bestaande praktijken (hoe schadelijk deze ook mogen zijn) en van het zich verzetten tegen nuttige praktijken.

Thomas Huxley schreef ooit dat “elke grote vooruitgang in de natuurlijke kennis gepaard ging met de absolute verwerping van het gezag” en het was natuurlijk George Bernard Shaw die schreef dat alle beroepen samenzweringen zijn tegen leken, dat alle grote waarheden beginnen als godslasteringen en dat alle vooruitgang afhangt van de onredelijke mens.

Het probleem is voor een groot deel gelegen in het feit dat de adviseurs op alle terreinen van de geneeskunde erin geslaagd zijn vast te stellen dat zij, en zij alleen, de bewaarders van de heilige vlam zijn voor zover het hun eigen kleine wereld betreft. Neurologen zullen zich niets aantrekken van suggesties, hoe logisch en goed onderbouwd ook, die van buiten hun kleine (en vaak verouderde) kennisgebied komen. Specialisten leven in sleur en beschermen die nauwe, goed gevestigde sleur met ouderlijke trots en vastberadenheid. De wereld van de vaccinatie zit vol met nepwetenschap, misleidend pseudo-onderzoek en door farmaceutische bedrijven geïnspireerde mythologie.

Iedereen die de officieel aanvaarde visie op een bepaald aspect van de geneeskunde in twijfel wil trekken, moet zijn opvattingen en ontdekkingen voorleggen aan de sceptische ogen van de specialisten op dat gebied. Jammer genoeg zullen die specialisten natuurlijk veel meer bezig zijn met het beschermen van de status quo (waarmee ik hun professionele status bedoel en de winstgevendheid van de bedrijven die hen voorzien van gratis diners en reisjes met de Orient Express) dan met het onbevooroordeeld beoordelen van iets nieuws dat van buiten hun kleine kenniskring komt. Zij zullen defensief reageren als er kritiek is op hun manier van doen.

Een paar jaar geleden schreef Colin Wilson een uitstekend boek, The Outsider, waarin hij de carrières en persoonlijkheden analyseerde van vele grote denkers die waren uitgestoten. Het is niet moeilijk om kanshebbers te bedenken. Zowat alle grote kunstenaars, schrijvers en uitvinders, mensen die de manier waarop wij naar de wereld kijken of erover denken hebben herzien, werden bekritiseerd of uitgestoten om hun overtuigingen. Galileo en Copernicus zijn duidelijke voorbeelden.

Het medisch establishment heeft er nooit van gehouden te worden tegengesproken – vooral niet als er grote sommen geld mee gemoeid zijn. Maar vandaag de dag is het medisch establishment zo onherstelbaar corrupt, en de corruptie heeft zich zo gestaag ontwikkeld, dat de meeste betrokkenen zich niet eens realiseren dat ze corrupt zijn. In de afgelopen decennia is het medisch establishment met handen en voeten gekocht door de farmaceutische industrie. Vandaag de dag bepalen de farmaceutische bedrijven wat er gepubliceerd wordt en wat niet. En ze doen niet eens meer moeite om te verbergen wat ze doen.

De waarheid is dat duizenden artsen die de covid-19 vaccins promoten en geven ofwel boosaardig zijn, ofwel omgekocht, ofwel onwetend en onbekwaam. Hun leugens worden uitgezonden als waarheden en de waarheid wordt gebrandmerkt als nepnieuws omdat het commercieel en politiek onwelgevallig is. Sommige artsen zwijgen, hoewel ze de omvang van de fraude kennen die ze in stand helpen houden, omdat ze bezorgd zijn over hun baan, hun reputatie en hun status op social media. Ik heb niets dan minachting voor hen.

Vaccinfabrikanten afgeschermd van alle aansprakelijkheid terwijl neveneffecten zich opstapelen.

En laat je niet misleiden door te denken dat de dingen beter zullen worden. Tenzij we deze dreiging aanpakken, zal het nooit beter worden. Ik waarschuw al maanden dat de mondkapjes, de sociale afstandelijkheid, de vaccins enzovoort allemaal voor altijd zijn – tenzij we het stoppen. Het maakt allemaal deel uit van Agenda 21 – een gevaarlijke, sektarische kracht die nog te weinig mensen begrijpen. Iedereen die denkt dat het leven ooit weer normaal zal worden, is, vrees ik, terminaal krankzinnig.

Voor mij is het meest overtuigende bewijs dat de covid-19 hoax een fraude is, het feit dat alle debat is onderdrukt.

En dus worden de miljoenen die op de mainstream media vertrouwen, voortdurend voorgelogen, misleid en verraden. En de miljoenen die op de medische wereld vertrouwen, worden feiten en geïnformeerde toestemming ontzegd. Het is een ongekend verraad van vertrouwen.

Ondertussen merk ik dat ik meer dan ooit tevoren bid.

Lieve Heer, geef ons de kracht die we nodig hebben voor de reis die voor ons ligt, de wijsheid om de juiste beslissingen te nemen en geloof in een volledig herstel.

Gisteren is het verleden. Het is verloren en voor altijd verdwenen. Maar de toekomst is aan ons om te winnen of te verliezen. En we kunnen het ons niet veroorloven te verliezen, want als we dat doen, hebben we niets: geen vrijheid, geen democratie, geen menselijkheid en geen hoop.

Via The Unz Review, Een alternatieve mediaselectie

Gaza is beter dan Auschwitz

Uit het artikel:

Het veto van de resolutie zei wat er meteen moest gebeuren. Israël moet stoppen met het bombarderen van Gaza, zich onthouden van het verstoren van heilige plaatsen, stoppen met het grijpen van Palestijnse huizen en landerijen.

Alleen een hondsdolle antisemiet zou zeggen dat Gaza erger is dan Auschwitz. Nee, het is beter, maar alleen maar. En het duurt langer, jaar na jaar, zonder dat het einde in zicht is.

Laten we nu naar het Israëlische toneel gaan. Voor Netanyahu is deze oorlog goed. Het brak precies op tijd uit om de oprichting van een alternatieve regering te torpederen, waar hij zonder macht zou zijn en waarschijnlijk op weg naar de gevangenis. Een alternatieve Israëlische regering zal echter niet beter zijn voor Palestijnen. Naftali Bennett, een politiek leider die zeker een prominente rol zal spelen in de alternatieve regering, is zelfs bloeddorstiger dan Netanyahu, en hij riep Bibi op “te blijven vechten tot Gaza wordt vernietigd”.

Blijkbaar is deze oorlog dus nog geen Armageddon. Het is gewoon weer een smerige campagne van Joden tegen ongehoorzame inboorlingen. Ze hebben hun portie bloed gekregen, ze hebben Gaza’s toevoer van water en elektriciteit vernietigd, ze hebben de huizen verwoest en nu kunnen ze rustig wachten tot de Gazanen worden verwoest door ziekte, honger en af en toe een bombardement. En dan zullen ze doorgaan met hun aanvallen. Dat is tenzij we ze stoppen.

Ja, satan gaat als een dollenman te keer in deze wereld en er zijn helpers die maar wat graag meedoen, niet wetende in wiens klauwen zij terecht gekomen zijn. En dat kan een keurige dame zijn die meedoet of een nietwetende jornalist. Je kan gebruikt worden en denken dat je het goede dient.

Alleen God dienen is het goede en God wil dat je Hem en Zijn Schepping de eer geeft die Hem en Zijn Schepping toekomt en dat is niet alleen de lofzang maar ook het meedoen aan Zijn Creatie. Satan kan alleen vernietigen en niet bouwen. De schoonheid van de creatie wekt zijn jaloezie op. Eens behoorde hij daar zelf toe maar hoogmoed maakte daar een einde aan. Jezus wilde verlossen en ons voor de val van de hoogmoed behoeden.

Zie waar is satan nu

Zie voor artikelen van Makow hier