20210514 Over satan 2

Deze wereld is altijd van satan geweest en dat wordt nu pas goed naar buiten gebracht. Zoals Christus zei: “alle dingen zullen worden geopenbaard”.

De 10 geboden die God heeft gegeven zijn geen suggesties om te onderhouden maar geboden om te doen en ernaar te leven en als ze niet opgevolgd worden, is er geen werkelijk bestaan. We leven in een staat van niet-zijn. Daarom kwam Christus, om ons ware hart te openen. Ons te leren wat de Vader in de Hemel voor de mens wenste. Het gaat allemaal om een nieuw schepsel worden. Degene die werkelijk bestaat, drinkend van het levengevend water dat Jezus mocht zijn voor ons.

We hebben in de leugen geleefd en God wil ons uit de wereld van de dood naar de wereld van het leven brengen. Satan wil ons daar niet naar toe. We leven in zijn wereld en er is alleen ontsnapping mogelijk via de Weg, de Waarheid en het Leven.

De weg van satan is de weg van de vernietiging en hij heeft daarvoor zijn handlangers op aarde.

Nog steeds begrijpen mensen niet dat er twee goden zijn: God, de schepper van hemel en aarde en de vernietigingsgod die de god is van de luciferianen: lucifer, de satan. De vernietigingsgod die ook geïnfiltreerd heeft in de bijbel, die het jodendom misleid heeft. Hij is niet alleen de grote vernietigt, hij is ook de grote misleider en verleider.

De coronahoax is zijn laatste grote daad van vernietiging: onze heersers geloven in het vernietigen van alles wat goed en gezond is. Al onze leiders zijn in zijn greep en wie er aan wil ontkomen riskeert (burger) oorlog.

Communisten willen de economie vernietigen. Het feminisme gaat niet over “gendergelijkheid”. En alles wat daarmee samenhangt, het gaat over het vernietigen van het kerngezin. De nieuwe annuleer cultuur / cancel culture gaat niet over “diversiteit”, het gaat over het vernietigen van de christelijke beschaving.

De mensheid wordt beheerst door een satanische sekte, de illuminati. De “scamdemic lockdowns” zijn geïnspireerd door de satanische doctrine van “creatieve vernietiging” dat we kennen uit het kabbalistisch judaïsme en de vrijmetselarij.

Aan de basis ligt de vernietiging van de oude orde die was gewijd aan het vervullen van Gods Wil, door middel van een “grote reset” die een nieuwe wereldorde zal laten zien die gewijd is aan het dienen van satan en zijn volgelingen. Dat is de hel op aarde, dat is satanisme in definitieve vorm, dat is de grote verdrukking.

In “The Controversy of Zion” schrijft Douglas Reed: “De protocollen (of the Elders of Zion ) verheffen de theorie van vernietiging tot de status van” een fundamentele waarheid, een primaire of fundamentele wet, een geldende gedragswet “…

In veel passages lijken de protocollen op het eerste gezicht vernietiging aan te bevelen als iets dat op zichzelf deugdzaam is, en bijgevolg alle methoden te rechtvaardigen die expliciet worden aanbevolen om het te promoten (omkoping, chantage, corruptie, ondermijning, opruiing, opruiing van de maffia, terreur en geweld) die zo ook deugdzaam worden. ” (p. 211)

Denk aan Antifa en BLM. Denk aan demonen. Maar iedereen is omkoopbaar. (zie 20210512 Over de Covid-staatsgreep)

De leer van ‘creatieve vernietiging’ biedt een sleutel tot het begrijpen van de nodeloze vernietiging die wordt aangericht door lockdowns, maskerbevelen, enz.

Volgens de kabbala, die de bepalende leer is van het jodendom en de vrijmetselarij, zijn kwaad en catastrofe endemische factoren in het scheppingsproces. Zonder kwaad zou er geen goed kunnen zijn, zonder vernietiging zou er geen schepping kunnen zijn. (Kabbala: An Introduction to Jewish Mysticism, door Byron L. Sherwin, p. 72.)

Kabbalisten geloven dat de oude (christelijke) orde meedogenloos vernietigd moet worden voordat de nieuwe (satanische) wereldorde, gebaseerd op de kabbala, kan worden gebouwd.

Vandaar het illuminati-motto: “Order Out of Chaos.” Daarom bepleit het Communistisch Manifest de vernietiging van natie, religie en familie en de overdracht van alle privé-rijkdom aan de illuminati-bankiers, in de gedaante van de staat.

De doctrine van creatieve destructie verklaart waarom oorlog en revolutie werden gekenmerkt door nodeloze genocide, terreur en vernietiging.

Het verklaart de verbanning van God uit het openbare discours en de wijdverbreide acceptatie van obsceniteit, pornografie en het occulte. Het verklaart de aanval op gender en de promotie van homoseksualiteit onder heteroseksuelen. Het verklaart de golf van valse vlag terreur die kenmerkend is voor het moderne leven.

De huidige illuminati groeide uit de satanische “Sabbateaans-Frankistische” Joodse ketterij in de 17e en 18e eeuw. De bankiers en de helft van de Joden in Europa namen deze pest over en verspreidden deze onder de heidense elites door middel van de vrijmetselarij.

Aldus karakteriseren illuminati-joden de “joodse” rol in termen van de vernietiging van de beschaving.

In het boek “You Gentiles” (1924) schrijft Maurice Samuel bijvoorbeeld :

“In alles zijn wij vernietigers – zelfs in de vernietigingsinstrumenten waartoe wij ons wenden voor hulp … Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven. Niets dat je doet zal aan onze behoeften en eisen voldoen. We zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld willen. ‘ (Blz.155)

In 1928 schreef Marcus Ravage, een joodse Rothschild-biograaf, een essay met de titel “De echte zaak tegen de joden”.

“Jullie zijn de echte diepte van onze schuld nog niet beginnen te beseffen. We zijn indringers. We zijn verstoorders. We zijn ondermijners. We hebben je natuurlijke wereld, je idealen, je bestemming ingenomen en ze vernield. We zijn bij de bodem niet alleen van de laatste grote oorlog, maar van bijna al uw oorlogen, niet alleen van de Russische maar van elke andere grote revolutie in uw geschiedenis. We hebben onenigheid, verwarring en frustratie gebracht in uw persoonlijke en openbare leven. We doen het nog steeds . Niemand kan zeggen hoelang we het zullen blijven doen. ‘

( THE CENTURY MAGAZINE , JANUARI 1928, Deel 115, Nr. 3, pp.346-350.)

De meeste joden (en liberalen / linksen in het algemeen) zijn zich niet bewust van dit kabbalistische complot. Ze zijn bedrogen door een oneigenlijk beroep op idealen van ‘sociale rechtvaardigheid’ en ‘gelijkheid’.

Religie betekent “naar binnen te gaan” , verbinding zoeken met, God “te kennen en gehoorzamen”. In elke ware religie omvat God absolute spirituele idealen: liefde, waarheid, gerechtigheid, goedheid, schoonheid, harmonie puur en onvermengd. God is goed.

Het kwaad is de afwezigheid van God , net zoals duisternis de afwezigheid van licht is.

De kabbala zegt dat God onkenbaar is en geen vorm heeft. Dit is satanisme. U kunt God niet gehoorzamen als u Hem niet kunt kennen.

“Voor de kabbalist is God een oneindige Zee van Zijn ( En Sof ) zonder enige beperking; dus zonder enige kwaliteiten, zonder verlangen of wil van welke aard dan ook. Hij is totaal onbegrijpelijk.” (Jacob Angus, The Meaning of Jewish History (1963) ) blz.286.

In feite is God perfectie. Wees daarom volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (Mt 5-48)

Ware religie gaat ervan uit dat God aanwezig is in de menselijke ziel. Door deze stem te gehoorzamen, is dit het geweten wat ons menselijk maakt.

De kabbala is satanisch omdat het zegt dat het kwaad een deel van God is : “God heeft twee kanten; beide zijn in wezen één ding; wat we als kwaad ervaren, is even goddelijk als wat we als goed ervaren.”

Vandaar de uitdrukking die vandaag aan invloed wint: “Het is allemaal goed.”

Kabbalisten geloven ook in “verlossing door zonde”, dat wil zeggen opzettelijk pronken met de Oude Wet door kwaad te doen (overspel, incest, pedofilie). de wereld volgens kabbalistische specificaties, waarbij de illuminati-bankiers God spelen.

Dit is allemaal satanisme. God is van nature goed. In een ware religie gehoorzaam je God niet door kwaad te doen. ( Ik heb hierover al meer geschreven en ook de roman “Satan in Goray” van I.B. Singer aangehaald dat dit thema behandelt. Sabbatai Zevi predikt daarin dat de zonde de weg baant naar de zaligheid. Men geeft zich over aan de zonde en verwaarloost het werk. Totdat Zevi ontmaskerd wordt.)

De massamedia zijn ook verantwoordelijk voor het verspreiden van de coronahoax.

Volgens de theorie van creatieve vernietiging die de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter in 1942 ontleende aan ideeën van Karl Marx, vereist economische en technologische vooruitgang dat bedrijven moeten sterven en dat industrieën en paradigma’s moeten worden weggevaagd om plaats te maken voor nieuwe.

Karl Marx, de vader van het communisme, was een kabbalist en een satanist. “Creatieve vernietiging” is dezelfde satanistische grondgedachte die ze gebruiken om verwoestende oorlogen te beginnen. De verborgen agenda achter de scamdemic is duidelijk sociale en economische verandering. Dankzij satanisten die het banksysteem beheersen, wordt de samenleving meedogenloos satanisch aangevallen en satanisch bezeten.

“Creative Destruction” verklaart waarom de mensheid wordt vervloekt door eindeloze catastrofes . Deze zijn ontworpen door de illuminati om alles aan te vallen en te vernietigen wat riekt naar de

gezonde goddelijke orde – geestelijk of natuurlijk.

Eerst zorgen ze voor tirannie voordat ze de oude orde kunnen vernietigen.

Noem het illuminisme, secularisme, luciferianisme, humanisme, heidendom of het occulte: het is allemaal kabbala.

De moderne westerse beschaving heeft geen morele legitimiteit (en geen toekomst) omdat ze is gebaseerd op een rebellie tegen God, die het pad van onze spirituele ontwikkeling vertegenwoordigt.

De mensheid is gekaapt door psychopaten die de ‘oude orde’ willen vernietigen en in plaats daarvan een bizarre, solipsistische, gewelddadige, verdorven dystopie willen opbouwen.

Deze psychopaten beheersen de kredietwaardigheid en de massamedia van onze regering. Daardoor zijn ze in staat onze leiders te kopen en de samenleving te misleiden om haar eigen ondergang te omarmen.

Lees ook bij Makow over de satanische destructie