20210513 Over Hemelvaart

Het is vandaag een Christelijke feestdag maar weinigen zullen nog weten wat er gevierd wordt.

Mevrouw Kaag heeft gisteren wel de moslims voor vandaag een mooi suikerfeest gewenst maar dat het vandaag ook een andere dag is, weten velen niet meer. Er is een vrije dag en dat is mooi.

Op de veertigste dag van de wederopstanding van Jezus vindt de viering van Hemelvaartsdag plaats. Hiermee wordt herdacht dat Christus is opgevaren naar de hemel en zijn plaats heeft ingenomen naast God. Volgens de oude bronnen vindt de feestdag al zijn oorsprong bij de eerste apostelen.

Het is een belangrijke dag omdat we vieren dat Jezus leeft en omdat we vieren dat Jezus in de Hemel is opgenomen. Hiermee vieren we dat we weten dat de dood is overwonnen en dat Jezus de satan heeft verslagen. Het is een belangrijke dag omdat we weten dat Jezus ook weer terug zal keren uit de hemel naar de aarde om definitief af te rekenen met de satan als zijn tijd er op zit.

Jezus is de enige weg naar de hemel voor de mensheid en dat kunnen we op een dag als vandaag weer benadrukken.

De Bijbel leert dat er geen andere weg naar verlossing is dan door Jezus Christus. Jezus zelf zegt in Johannes 14: 6 : “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door mij. ” Hij is niet een manier, zoals in een van de vele; Hij is de weg, zoals in de enige echte. Niemand, ongeacht reputatie, prestatie, speciale kennis of persoonlijke heiligheid, kan tot God de Vader komen behalve door Jezus.

Jezus werd “door God gekozen” om de Verlosser te zijn ( 1 Petrus 2: 4 ). Jezus is de enige die uit de hemel is neergedaald en daar is teruggekeerd ( Johannes 3:13 ). Hij is de enige persoon die een volmaakt menselijk leven heeft geleid ( Hebreeën 4:15 ). Hij is het enige offer voor de zonde ( 1 Johannes 2: 2 ; Hebreeën 10:26 ). Hij alleen vervulde de wet en de profeten ( Mattheüs 5:17 ). Hij is de enige man die de dood voor altijd heeft overwonnen ( Hebreeën 2: 14–15 ). Hij is de enige Middelaar tussen God en mens ( 1 Timoteüs 2: 5 ). Hij is de enige man die God heeft “verheven”. . . naar de hoogste plaats ”( Filippenzen 2: 9 ).

Hij beloofde dat degenen die in Hem geloven het eeuwige leven zullen hebben ( Johannes 3: 14–15 ).

De prediking van de apostelen was gericht op de dood en opstanding van de Heer Jezus. Petrus, die tot het Sanhedrin sprak, verklaarde duidelijk dat Jezus de enige weg naar de hemel was: “Verlossing wordt bij niemand anders gevonden, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensheid gegeven waardoor wij gered moeten worden” ( Handelingen 4:12 ) . Paulus, die tot de synagoge in Antiochië sprak, noemde Jezus de Verlosser: “Ik wil dat u weet dat door Jezus de vergeving van zonden aan u wordt verkondigd. Door hem wordt ieder die gelooft, verlost van elke zonde ‘( Handelingen 13: 38–39 ). Johannes, die aan de kerk in het algemeen schrijft, specificeert de naam van Christus als de basis van onze vergeving: “Ik schrijf u, lieve kinderen, omdat uw zonden zijn vergeven op grond van zijn naam” ( 1 Johannes 2:12).

Om Gods gratis geschenk van verlossing te ontvangen, moeten we alleen naar Jezus en Jezus kijken. We moeten vertrouwen op Jezus ‘dood aan het kruis als onze betaling voor zonde en op Zijn opstanding. “Deze gerechtigheid van God komt door geloof in Jezus Christus voor allen die geloven” ( Romeinen 3:22 ).

Op een bepaald moment in Jezus ‘bediening keerden velen van de menigte Hem de rug toe en vertrokken in de hoop een andere redder te vinden. Jezus vroeg de Twaalf: “Wil je ook weggaan?” ( Johannes 6:67, ESV). Petrus ‘antwoord is helemaal juist: “Heer, naar wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven, en wij hebben geloofd, en zijn te weten gekomen, dat u de Heilige van God bent ‘( Johannes 6: 68–69, ESV ). Mogen we allemaal het geloof van Petrus delen dat het eeuwige leven alleen in Jezus Christus woont.