20210422 Over vrijheid 2

Het bezwaar dat mensen hebben tegen het Christendom is dat zij zeggen dat Christenen in “sprookjes” geloven. Dat zij geloven in een utopie omdat zij denken dat Christus zal terugkeren en als een rechtvaardige zal regeren. Verder zeggen zij dat Jezus niet historisch is. Hoewel de geschiedenis van Jezus wel is vastgelegd, gelooft men dat niet. Men betwijfelt niet het bestaan van bijvoorbeeld Pilatus of Romeinse keizers maar Jezus heeft niet echt bestaan volgens hen.

Het zijn dezelfde mensen, die Christenen verachten maar die wel geloven in de utopie van het marxisme. Het zijn dezelfde mensen die wel het sprookjesverhaal geloven van Darwin, Freud of Marx want dat zou wetenschap zijn.

Klassiek marxisme is als communisme al eens geprobeerd: de samenleving opnieuw te creëren door de overname van privé-eigendom. Cultureel marxisme gaat echter dieper; het pretendeert het gezin, de seksuele identiteit en de menselijke natuur te kunnen herdefiniëren. Deze ideologie die zichzelf progressief noemt is niets anders dan het aanbod van de satan aan de mens om de controle over te nemen, om God te vervangen. Dat is wat lucifer wil. Het is het eeuwige sprookje van god willen zijn en denken dat te kunnen bewerkstelligen.

Wetenschap is het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden. (Van Dale)

“Wetenschap bedrijven is een visie op tafel leggen met het risico dat die onjuist blijkt te zijn”

(NRC, 1995)

“Wetenschap vindt (…) door het bestaande te verbreken, een orde die nieuwe woorden eist”

(L. Vroman)

Wetenschap is nooit waar, het is een tijdelijke afspraak tot een bewijs of een weerlegging.

“Exacte wetenschap is een wetenschap die een wiskundige uitdrukking heeft”. (G. Krol)

In een exacte wetenschap zit een bewijs van een stelling in de andere wetenschap miet en juist daar worden allerlei aannames voor waar verkondigd.

“De voornaamste oorzaak van de seksuele en culturele revolutie is ideologisch. Het werd voor het eerst gedaan onder een gewelddadige vorm nl. het klassiek marxisme, door tientallen miljoenen mensen te doden. Nu wil men samenleving opnieuw inrichten. Nu wordt het voornamelijk gedaan door cultureel marxisme. Er is continuïteit van Lenins (seksuele) revolutie, via Gramsci ( Gramsci (Ales, Sardinië, 22 januari 1891 – Rome, 27 april 1937) was een Italiaans schrijver, politicus en politiek theoreticus. Hij was medeoprichter en eerste leider van de Italiaanse Communistische Partij (Partito Comunista Italiano, PCI). Door zijn theorieën over de rol van cultuur en leiderschap in de politieke strijd geldt hij als een originele en invloedrijke denker, zowel binnen als buiten het marxistische kader. ) en de Frankfurter school, tot de huidige homorechten en genderideologie.” (Dr. Cernea in een lezing tijdens de Synode over het Gezin in 2015.)

Er is een groeiende trend onder conservatieve evangelische Christenen en rooms-katholieke denkers om utopische marxistische ideologieën over te nemen voor politieke, religieuze en culturele interactie.

Het gevaarlijke gif infecteert ook de politiek, de universiteiten en de lagere vormen van onderwijs.

Een in het oog springend voorbeeld hiervan is de brede acceptatie van Critical Race Theory, een uitvinding van de Frankfurter Schule. De duivels denktank binnen de kerk, politieke arena’s, scholen en de academische wereld.

Wanneer politici en academici door de sinistere ideologische lens van de Critical Race Theory van de slang / de satan / lucifer turen, zien ze onze samenleving, haar scholen en kerken gecorrumpeerd door ingebakken blank racisme. Vervolgens worden deze illusoire zgn. gegevens gebruikt om kerken te vertellen wat er nodig is voor raciale verzoening en scholen en politici hoe ze onze samenleving kunnen zuiveren van blanke privileges’, blanke onderdrukking. En blank wordt wit. Dit brengt schade toe aan alle docenten, studenten, scholieren, politici. Je moet mythen en leugens omarmen die je in een geestelijke spagaat brengen.

“Woorden zijn belangrijk. Christenen zijn mensen van het Woord en taal is belangrijk. Het is tijd dat de kerk het algemeen gebruik van het woord ras en al zijn verwante zaken opgeeft. Ze helpen alleen om een onwaarheid over de aard van de mensheid te bestendigen. In de antropologie (kennis van) van de Schrift is ras een vreemd concept. De Schrift spreekt niet over de rassen als ondergroepen van de mensheid.” ( aldus Dominee Sam Murrell, een zwarte Anglicaanse priester in de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika) en “Zolang de Kerk toegeeft aan de terminologie van een darwiniaans wereldbeeld, zullen we nooit dichterbij komen bij het modelleren van de eenheid van het Lichaam van Christus voor de wereld waarover in de Schrift wordt gesproken. De Kerk moet over deze kwestie niet capituleren voor de seculiere wereld. woorden in onze mond leggen, en daarmee een valse realiteit bestendigen.”

en “Kritische rassentheorie is een illusoire behoefte aan raciale verzoeningsdiensten en het zuiveren van witheid uit onze samenleving en is gebaseerd op een mengeling van oude en moderne mythologische elementen, variërend van heidens materialisme en mystiek oosters pantheïsme tot de onmenselijk anti- creatie Darwinisme, een evolutionaire biologie, wetenschappelijk racisme, een hiërarchie van rassen en de sinistere Frankfurter School-constructies. Aan dit hele moeras ligt de giftige marxistische kijk op de samenleving ten grondslag.

De Frankfurter Schule was een marxistische denktank. De giftige uitvindingen ervan bestaan uit duivelse psychologische instrumenten voor het beheersen van de geest, zoals politieke correctheid, identiteitspolitiek, cultureel determinisme en kritische theorie, het begin van kritische rassentheorie.

De Critical Race Theory is een kwaadaardig wapen in de psychologische oorlogsvoering. (een zgn. psy-op) Het maakt mensen onvrij want het zet ze gevangen in een onwaar verhaal. In een onwaar wereldbeeld.

Het marxisme is een antichristelijke revolutionaire utopische ideologie uit de hel die de Schrift op vele manieren vervalst. Het seculariseert bijvoorbeeld de eschatologie om een duizendjarig geloof te presenteren in een komende transformatie van de wereld, waarna alle dingen zullen veranderen en een nieuwe mens in de hemel op aarde zal wonen. (idee gestolen van het Christendom)

De illusoire hemel van het marxisme op aarde vertegenwoordigt een volledige breuk met de geschiedenis. Klassiek marxisme verbindt de wereldse verlossing van de mensheid (van een onderdrukte klasse), door het oudtestamentische concept van een uitverkoren volk te combineren met de nieuwtestamentische profetie dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven.

De onderdrukte klasse van het oorspronkelijke marxisme was de arbeidersklasse. Arbeiders werden onderdrukt door ‘demonen’ in de vorm van kapitalistische daders, eigenaren van onroerend goed, priesters en de kerk. Cultureel marxisme (ook multiculturalisme) vervangt de arbeidersklasse door vier onderdrukte rassen: zwarten, LGBTQ +, illegale vreemdelingen en vrouwen. Deze vier rassen zijn slachtoffers die dringend bevrijding nodig hebben van het ras van blanke onderdrukkers.

In deze versie van de gebeurtenissen worden onderdrukte rassen het slachtoffer van en onderdrukt door een ras van demonen: het genetisch racistische, homofobe, seksistische, xenofobe onderdrukkersras d.w.z. de sociaal conservatieve voornamelijk blanke christelijke en conservatieve bevolking en hetero blanke mannen in het algemeen. Blanken zijn schuldig zijn omdat ze blank zijn. De pigmentatie van de blanke brengt een voorrecht met zich mee en dat is genoeg om berouw te vereisen.

Het marxisme is slechts een van de vele moderne, sciëntistische (wijsgerig-wetenschappelijk) utopische ideologieën. Wereldwijd transhumanisme met zijn utopische grote reset is een andere:

“De Great Reset van het WEF, ook bekend als Technocracy en die enthousiast wordt gesteund door wereldwijde banken en bedrijven, is van plan de wereldburgers in digitale activa te veranderen ten behoeve van beheer, controle en winst. …Dit is geen speculatie. Het wordt duidelijk vermeld in globalistische documenten over de hele wereld en in vele talen. Als er eenmaal een wereldwijd identificatiesysteem is, is het gekoppeld aan elke beweging en aankoop die u doet, samen met elk psychologisch en fysiek aspect van uw leven – cradle to cradle. Waarom cradle to cradle? Omdat DNA en genetische manipulatie een centrale rol zullen spelen. “Patrick Wood, Technocracy News

(Cradle to cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is ‘van wieg tot wieg’. Met andere woorden: er is geen levenscyclus ‘van de wieg tot het graf’, maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw grondstof voor het volgende product.)

Utopische ideologieën delen met elkaar de reductie van de mens tot zielloze aggregaten van materie, of met Transhuman Technocracy, digitale activa.

Het utopische systeem begint zijn ontmenselijkingsproces door middel van social engineering door mensen te leren dat ze het product zijn van evolutie die aan materie werkt. Aanvaarding van de leerstelling maakt deconstructie en depersonalisatie mogelijk. Op deze manier vervaagt het besef van hun individuele ziel, intellect, vrije wil en geweten uiteindelijk naar zwart, aangezien door de ‘wetenschap’ wordt aangetoond dat ze alle vier illusies zijn. Social engineering stelt de Nieuwe Mens in staat zich voor te stellen dat hij een biomachine in plaats van de beelddrager van de Schepper. Hierdoor kan de nieuwe mens (zoals antifa, BLM, LGBTQ + en progressieven) wegzinken in passieve slavernij van instincten en passies. Aangezien de nieuwe mens dus geen echte keus heeft, kan de schade die hij anderen toebrengt, nooit zijn schuld zijn, aangezien de “wetenschap”de nieuwe mens heeft bevrijd van de last van de vrije wil en hem als slachtoffer van ‘blanke’ onderdrukking heeft neergezet.

Maar in plaats van de nieuwe mens te verlossen, heeft social engineering de oude mens teruggebracht: De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs:

2 Timotheüs 3, 1-4 (De ontaarding in de laatste dagen)

1En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

2Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,

4verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Wetenschappelijke engineering is gebaseerd op de stelling dat, aangezien de mens zich gedurende miljoenen jaren heeft ontwikkeld van een geslachtloze klodder materie tot een ondermenselijke genderloze biomachine, hij logischerwijs in de loop van de tijd zal evolueren naar iets beters of “post-menselijk”. Bovendien, aangezien de mens is geëvolueerd uit genderloze materie, kan er niets worden gezegd tegen LGBTQ + en transgender. Utopia zal eindelijk aankomen wanneer de onderdrukte klassen, die optreden als toornige verlossers, het demonische onderdrukkersras en hun samenleving van het kwaad verdoemen en vernietigen. Die dag zal een utopische hemel op aarde inluiden.

Utopisme is een antichristelijke religie die een eeuwige ketterij is: het is het op een na oudste geloof van de mens, het grote alternatieve geloof van de mens; zijn belofte is: “Gij zult zijn als goden.” Zijn visie is de visie van de mens zonder God, van de geest van de mens die God vervangt als de creatieve intelligentie van de wereld, van de bevrijde geest van de mens die het lot van de mens opnieuw richt. Het marxistisch utopisme verkondigt een onontkoombare keuze tussen twee onverenigbare geloven: God of mens, vrijheid of communisme. (Whittaker Chambers)

Zie de link tussen Darwin en racisme

en hier

over schepping

Utopisme