Over baäl/bel

Baäl ‘Heer’ of ‘Meester’ was in het antieke Midden-Oosten een van de vele goden. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Hij werd aanbeden door de Kanaänieten, de Feniciërs, de Arameeërs en de Carthagers. Baäl betekent in feite de Heer in het Kanaänitisch en wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam. Het was de titel van de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend.

In de bijbel kennen we hem als de satan. De goden en halfgoden waren met lucifer uit de hemel geworpen en lucifer organiseerde in zijn eigen wereld zijn eigen aanbidding. Dit kennen we tot op de dag vandaag in de satanische verheerlijking in de satankerken/tempels en in de vrijmetselarij.

Baäl was het Kanaänitische en Fenicische woord voor Heer en in deze zin was een Baäl de koning onder de plaatselijke goden. Zo was er een Baäl Hadad, Baäl Melkart, Baäl Moloch, Baäl Zebub, enz. Vele steden en volkeren in het oude Kanaän hadden elk hun eigen streekgebonden Baäl, zo ook de Fenicische koloniën. In Ugarit heette hij bijvoorbeeld Hadad, maar deze werd ook gewoon met zijn titel van “Heer” Baäl genoemd. Baäl is een West-Semitisch woord; in het Oost-Semitisch is het overeenkomstige woord Bel en ook dat woord stond eenvoudig voor Heer. De koning van een stad kreeg zelf de titel van ‘Baäl’ toebedeeld voor de duur van zijn ambt. Oorspronkelijk kreeg hij dit van de vertegenwoordigster van de godin tijdens een speciale ceremonie, de hieros gamos of het rituele huwelijk. Hij was daarom de zoon/minnaar van de godin, en werd in die hoedanigheid ook Tammuz genoemd. De baäl van Ugarit, Hadad, was uitgegroeid tot de machtigste in het gebied, maar bleef onder El.

Hier komen we bij de problemen van het oude testament. (O.T.) Wie is God in dit gedeelte van de bijbel? Het joodse volk werd uitgekozen door de Ware God om Zichzelf kenbaar te maken en om in te grijpen. Maar de voortdurende strijd in het volk was de strijd om toch voor baäl te kiezen en niet voor de Ware God. Het joodse geloof bleef geïnfiltreerd door de aanbidders van baäl en dat maakt het zo moeilijk om het O.T. te lezen. Wie is het als ze het hebben over Heer? Wie is God? De profeten strijden hier tegen en Jezus doet dat later ook. (de farizeeën waren satanisten en Jezus noemt ze addergebroed)

De aanbidding van baäl ging niet alleen gepaard met de wellustige praktijken van vruchtbaarheidscultussen, maar ook praktijken als het offeren van kinderen. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag.

2 Kr 17,3:

De HEERE was met Josafat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David, en hij zocht de Baäls niet, maar hij zocht de God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en deed niet zoals Israël deed.

In de katholieke bijbel staat niet Heere maar jahwe en dat is dus misleidend. het heeft lang geduurd voor ik deze corruptie door had)

Israël viel steeds weer voor de Baäls:

Ri 2:11 Toen deden de kinderen Israels, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de Baals.
Ri 2:12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den HEERE tot toorn.
Ri 2:13 Want zij verlieten den HEERE, en dienden den Baal en Astharoth.

(Ri is Re is Rechters, in sommige vertalingen staat dus Heere maar in andere jahwe. Dat is dus misleidend)

Jer 19:4 omdat zij Mij verlaten hebben, deze plaats [van Mij] vervreemd hebben, en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, die zij niet gekend hebben, zij, hun vaderen en de koningen van Juda. Zij hebben deze plaats gevuld met bloed van onschuldigen.
Jer 19:5 Zij hebben de hoogten van de Baäl gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden [als] brandoffers voor de Baäl, wat Ik niet geboden en niet gesproken heb, en in Mijn hart niet is opgekomen.

Openbaringen 2,9: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Die kennen we nu als de Khazaren/Chazaren. Cryptojoden die de wereld beheersen en het gewone jodendom de slechte naam bezorgen.

De spirituele joden (jood is van Juda/Judea) moeten strijden tegen satanische krachten binnen hun geloof. Alle religies zijn geïnfiltreerd door deze satanische krachten. Deze krachten (geest) zijn ook in alle maatschappelijke instituties geïnfiltreerd en regeren zo de wereld. We kennen de macht van de Khazaren (Cryptojoden) die het spirituele jodendom en de gewone joden in diskrediet hebben gebracht. Ze zetten binnen het jodendom joden tegen elkaar op, Doen dat binnen de islam en binnen het Christendom. Het doel is de beheersing van de wereld.

Ik heb het eerder gehad over de Rothschild en over de elite maar het is lastig bespreekbaar te maken omdat het overgrote deel van de mensen slaapwandelend” door het leven gaat en krampachtig “politiek correct” tracht te leven.

Mensen hebben het soms wel over pedofielen en zelfs satanische bloedoffers, maar willen niet vaak naar de achtergrond van dit alles gaan. En dat is heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom.

Alles gebeurt al dan niet door de macht van K/ Chazaren.

De elite van de Chazaren, de werkelijke top van de piramide (die ik eerder al benoemde), ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De God van de bijbel (van het O.T.) waarschuwt constant tegen de Babylonische afgoderij. Je kunt dat ook teruglezen in het boek van Henoch.

Daarom ook wil God niet dat er beelden van hem gemaakt worden en wil Hij Zijn Naam niet zeggen. Hij zegt Ik Ben Wie Ik Ben. De joden noemen Hem de onnoembare. Hij zegt ook: maak geen gesneden beelden van mij. Uit opgravingen weten we dat er beelden zijn gevonden van hout en steen van baäl. Deze beelden werden aanbeden en God wilde die gebruiken uitroeien. Keer op keer moest God ingrijpen als de joden toch weer voor baäl kozen. De satans verheerlijking gaat tot op de dag van vandaag door. Deze verheerlijking is in alle godsdiensten doorgedrongen. Rome is er definitief mee besmet sinds de jaren zestig maar eigenlijk al veel eerder. Het ware Christendom en Jodendom moeten uitgeroeid worden. En de moslims moeten uiteindelijk elkaar afslachten. Baäl (lucifer) wil het alleen recht.

De omringende landen van het Het Rijk der Chazaren, onder aanvoering van Rusland werden het gewelddadige gedrag absoluut spuugzat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen. De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als of ook wel satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten. De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil. Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse magie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. Dit alles duurde tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM). Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden. Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land. En dit is de ware oorzaak van de moord op de tsaar, het uitroepen van de revolutie en de wrede overheersing door de communisten. Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen en niet veel later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen. De Rothschilds zijn uit Duitsland vertrokken en via Engeland naar Amerika gegaan om vandaar uit te werken aan één wereldregering met één wereldreligie(de hunne). Ze haten Duitsland en daarom moet dat land al heel lang bloeden. (Zij )De Rothschilds) zijn de aanstichters van W.O. 1 en 2 en zij zorgen nu voor een enorme ontwrichting in Duitsland d.m.v. ongecontroleerde migratie. Duitsland mocht niet groot worden en werd het steeds toch. Nu moet het land er weer aan geloven: de mensen moeten kapot, de industrie moet kapot.

De Rothschilds hebben het geldsysteem zoals het nu is “uitgevonden” en hebben het bankwezen geïnfiltreerd. Ze hebben de City of Londen gecreëerd en beheersen de FED en de Vaticaanbank.

Waarom kenden we de geschiedenis van de Chazaren niet? Eerder heb ik al geschreven over de machthebbers die de geschiedenis schrijven en het onderwijs beïnvloeden. Bovendien waren veel archieven in oost Europa en Rusland gesloten. Maar na de val van muur zijn er bij het openen van vooral archieven van Rusland en Oekraïne veel geschiedenissen boven water gekomen. En waarom wij het niet weten? Om dat zij het niet willen dat wij het weten.

De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd. Daarom wordt Rusland in onze media afgeschilderd als de vijand. Daarom wordt er steeds oorlog/strijd uitgelokt.

Politiek correct denken brengt je nu in een spagaat. Je denkt dat dit niet kan. Wij kunnen het niet maar zij wel. Ik heb al eerder geschreven over psychopaten die onze wereld runnen. Zij zijn er niet voor ons welzijn maar het gaat om hun macht en hun geld. Wij zijn het slachtvee, het melkvee. Ik weet dat het niet fijn is om te lezen. Je kunt er voor kiezen om het niet te willen weten en in slaap te blijven. maar eens komt de rekening. Word maar liever wakker.

Ik schreef al eerder over misleiding. Gaslighting is zo’n vorm.

Gaslighting, een vorm van psychologisch misbruik waarbij een slachtoffer, op kleine of grote schaal, aan het twijfelen wordt gebracht over zijn eigen perceptie, geheugen en psychische gezondheid. Bijna niemand ontkomt er nog aan. Gaslighters varen er wel bij om ons in die toestand van chronische twijfel te brengen, want als we waarheid niet meer van leugen kunnen onderscheiden, dan gaat álles erin als zoete koek. Het doel is dus desoriëntatie en dan ondermijning en het vindt tegenwoordig op grote schaal plaats. Vanuit grote bedrijven, de politiek en media, bijna uitsluitend uit links progressieve hoek. Het is tijd om bewust te worden.

En onze wereld wordt veelal geleid door psychopaten. Ze liegen heel makkelijk en doen dat ook nog eens heel charmant.

Kenmerken van de psychopaat:

Oppervlakkige charme en welbespraaktheid.

Gevoelens van grandiositeit.

Pathologisch liegen.

Manipulatief en sluw gedrag.

Gebrek aan berouw of schuld.

Ontbreken van emotionele diepgang (vluchtige emoties)

Kil en/of gebrek aan empathie.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.

Zij ontregelen en diegenen die ontregeld worden snappen het eerst niet en willen het niet geloven. We willen het sprookje geloven.

De narcistische sociopaten/psychopaten hebben hulp nodig om hun doel te bereiken en ze zoeken overal marionetten om het werk te doen. Ze zijn overal geïnfiltreerd en zoeken naar zwakke broeders die omkoopbaar zijn. En zoals ik eerder schreef: oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden. Je weet niet wat jij doet om je hypotheek te betalen of om je baan te behouden. We kunnen wel het kwaad blootleggen en bestrijden. Maar mensen die gekocht worden zijn in groot gevaar. Niet alleen omdat ze hun ziel aan de duivel verkopen. Ook omdat ze hun geloofwaardigheid op den duur verliezen en niet meer terug kunnen. Ze betalen een hoge prijs.

Wat is manipulatie?

Manipulatie is een begrip uit de psychologie, en hiermee wordt bedoeld: Het voor elkaar krijgen van bepaalde zaken bij een ander zonder dat je daarbij goede argumenten nodig hebt. Je probeert met manipulatie dus het gedrag of iemand’s mening te veranderen.

Verschillende manieren om te manipuleren

Handelen met voorkennis

Eenzijdige informatie verstrekken

De salamitactiek

De schaaktactiek

Goochelen met tijd

Het onmogelijke voorstellen

De aanhouder wint

Een vertragend verzet voeren

Verdeel en heers

Door misleiding en manipulatie worden we voortdurend op het verkeerde been gezet en dat is de bedoeling. We bevinden ons voortdurend in de staat van cognitieve dissonantie. Daarom zijn er zo veel mensen ziek en moe. Voordurend je wereldbeeld op orde houden wordt steeds ingewikkelder.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_der_Chazaren
https://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=275
https://politiek.tpo.nl/column/in-onze-door-gaslighting-verlichte-maatschappij-wordt-iedereen-langzaam-gek/