20210403 Over licht en duisternis

Mattheüs 5: 14-16:

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

We weten dat “het woord van God een lamp is” op het pad van elke gelovige, ons leidend door de geestelijke duisternis die heerst in de wereld waarin we leven. Christus Zelf heeft zijn Kerk ingesteld als een licht voor de wereld, het licht van Christus dat schijnt in de duisternis (Johannes 1: 5: En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen) dat de duisternis niet kan overwinnen.

De Kerk is het licht van de wereld, het is daar met een doel op een zeer opvallende plaats, zodat iedereen het kan zien . Wil de Kerk het licht van de wereld zijn, dan moeten de leden van de Kerk schijnen met geloof en goede daden die zullen resulteren in heerlijkheid (dat is pracht, stralend licht, stralend met schoonheid of luister) voor de Schepper van alle dingen.

De christelijke Kerk is universeel, zichtbaar en bij iedereen goed bekend. Het is geen geheim genootschap met doelstellingen die alleen bekend zijn bij ingewijden. Nee, de Kerk hoeft niet in duisternis gehuld te zijn (“onder een korenmaat”) maar straalt als een stad op een heuvel, dapper de duistere rijken van een goddeloze wereld trotserend.

Alle christenen geloven dat de Kerk het mystieke lichaam van Christus is, een tempel van de Heilige Geest. Over zijn eigen lichaam zei Jezus: (Johannes 2: 18-21)

Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.

We weten dat elk deel van het leven van Christus werd geregistreerd voor onze instructie, iets waar we zorgvuldig op moeten letten, zowel als een voorbeeld van hoe we ons christelijk leven moeten leiden en ook als een profetisch model en een waarschuwing aan de Kerk die ook de wereld zal onderrichten en leiden net zoals Christus deed. We zijn niet beter dan onze meester. ( zie 20210401 Over Witte Donderdag: Johannes 13, 13-16 en 34

U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.

14Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.

15Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

16Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.) Hij gaf het voorbeeld en er is geen ontkomen aan: Zijn Mystieke Lichaam zal dezelfde Passie ervaren die zijn fysieke lichaam heeft doorstaan. Dat zal ons Pasen zijn, net zoals Golgotha een Pascha was voor Christus en zijn eerste discipelen.

Het licht van Christus scheen op Golgotha, zelfs in een tijd dat de bovennatuurlijke duisternis viel over al degenen die getuige waren van zijn kruisiging, toen Zijn Licht een man bereikte, een officier van het Romeinse leger:

En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon! ( Mattheüs 27:54)

Fysieke duisternis viel op Golgotha en angst (de aardbeving) kon het licht van Christus niet overwinnen. Zelfs zijn dood resulteerde in het berouw en de redding van velen die niet de macht hadden om dat onrecht te stoppen. De duisternis werd overweldigd door het licht van het leven van Christus en zijn rechtvaardige voorbeeld. Die Romeinse centurion was de eerste van vele. Profetisch betekent dit dat er zelfs in de donkerste uren van de Passie van de Kerk bekering en verlossing zal plaatsvinden.

De profeet Jona bracht drie dagen en drie nachten door in de buik van een grote vis. Als zijn vijanden Jezus om een teken vragen, antwoordt hij op twee manieren:

‘Vernietig deze tempel, en binnen drie dagen zal ik hem weer opbouwen.’ (Johannes 2: 18-21)

Een boosaardig en overspelig geslacht vraagt om een teken, maar er zal geen teken aan gegeven worden behalve het teken van Jona . ‘ (Mattheüs 16: 4)

Het is niet moeilijk om de drie dagen te zien die het fysieke lichaam van Onze Verlosser doorbracht in de duisternis van het graf. De Kerk zal een soortgelijke verduistering meemaken en ook een glorieuze opstanding. De duisternis zal zowel door Christus als door zijn mystieke lichaam worden verslagen.

Na drie dagen in de buik van de grote vis te hebben doorgebracht, vervulde de profeet Jona zijn missie met hernieuwde vurigheid en geloof, waarbij hij Nineve waarschuwde voor Gods naderende dag van gerechtigheid. De Ninevieten hadden berouw. Na de opstanding van Christus kwamen de apostelen en discipelen bijeen om Pinksteren te vieren, ontvingen de Heilige Geest en gaven dapper getuigenis van Christus, waardoor velen bekeerd werden. De pas gezalfde Kerk ging daarna door met het evangeliseren van de hele wereld. De duisternis moet worden overwonnen, zelfs als het ons van alle kanten omringt.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. (Johannes 1: 3-5)

Kort na de zondvloed vergat de mensheid het goddelijke gebod om “de aarde te vullen” en begon zich in één stad te concentreren en dat was Babel en alles wat dat vertegenwoordigt.

God maakt daar een einde aan met veranderen van het communicatiesysteem van de mensheid, namelijk de taal.

Nu zijn de heersers van de wereld van plan om de wereldbevolking te verminderen en tegelijkertijd een elektronisch netwerk van computers en andere systemen aan te leggen waarmee ze de wereld voor altijd zonder tegenstand kunnen regeren.

Als moderne heersers praten over het niet vullen van de aarde en een orde opbouwen die niet gebaseerd is op Gods geboden weten we dat wat volgt niet goed is.

(Zie psalm 2: Waarom woeden de heidenvolken

en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op

en de vorsten spannen samen

tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren

en Hun touwen van ons werpen!)

Openbaringen 6, 12-17:

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,

en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.

En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.

Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Dit ziet eruit als een herhaling van die vrijdag op Golgotha op een aardbeving in 33 na Christus, met duisternis over het land en een bloedmaan. Let op de volle maan . Elk Pascha in bijbelse tijden vond plaats tijdens een volle maan, de eerste volle maan van de lente op het noordelijk halfrond. Hier lijkt een patroon te ontstaan. Het zesde zegel zal zeer waarschijnlijk het grote Pascha van het volk van God beginnen. Dat is het punt waarop God handelt “met een sterke arm” om zijn volk te redden.

U bent het licht van de wereld. Een stad die op een heuvel is gebouwd, kan niet worden verborgen. Ook steken mensen geen lamp aan en zetten die onder een korenmaat. In plaats daarvan zetten ze het op zijn standaard en het geeft licht aan iedereen in huis. Laat op dezelfde manier uw licht voor anderen schijnen, zodat zij uw goede daden mogen zien en uw Vader in de hemel mogen verheerlijken. ” (Mattheüs 5: 14-16)

Wat zou er gebeuren als de Kerk er niet in slaagt het licht van de wereld te zijn? Wat als degenen die Jezus de leiding gaf over het huis dat Hij achterliet, de duisternis laten groeien? Wat als degenen die het licht van Christus zouden moeten laten schijnen falen zodat alle mensen besluiten de werken van de duisternis te omarmen? Wat als de daden van de voorgangers van de kerk God beledigen?

Een van de redenen waarom de wereld tegenwoordig in zo’n vreselijke wanorde verkeert, is het afschuwelijke gedrag van veel leiders van de Kerk en leken, vooral van die “op een heuvel” in zichtbare machtsposities. Voorbeelden zijn er helaas in overvloed.

De waarheid is: deze wereld gaat voorbij.

Want alles wat in de wereld is – de verlangens van het vlees, de verlangens van de ogen en de trots van het leven – komt niet van de Vader maar van de wereld. De wereld gaat voorbij, samen met zijn verlangens; maar wie de wil van God doet, blijft voor altijd. 1 Johannes 2: 16-18:

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt zijn er nu veel antichristen verschenen. Dit is hoe we weten dat het het laatste uur is ..

De Kerk als een directe schepping van Christus is veel reëler dan deze wereld. Deze wereld is gebonden aan nutteloosheid en zijn dagen worden geteld. De wereld kan de Kerk niet overwinnen. Een voorbijgaande luchtspiegeling kan een stenen kasteel niet doen instorten. De duisternis kan het licht van Christus niet overwinnen, maar het kan dichtbij komen in een laatste en wanhopige poging om de wil van God te weerstaan. “Zo weten we dat het het laatste uur is!” Spreuken 2: 21-22:

Want de oprechten zullen in het land wonen en de onberispelijken zullen erin blijven;

Maar de goddelozen zullen van de aarde worden afgesneden en de ontrouwen zullen ervan worden ontworteld.

Met dank aan de site van Carlos Caso-Rosendi

hier