20210326 Over het begin van het kwaad

Genesis 1( HSV) Het eerste boek van Mozes Genesis

1In het begin schiep God de hemel en de aarde.

26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

27En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

28En God zegende hen en God zei tegen hen:Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

29En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

30Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.

31En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 2 Het eerste boek van Mozes Genesis (HSV)

1Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

4Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam,

5er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken,

6maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem –

7toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

8Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had.

9En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

16En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

17maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

18Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

19De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

20Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.

21Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

22En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

23Toen zei Adam:

Deze is ditmaal

been van mijn beenderen,

en vlees van mijn vlees!

Deze zal mannin genoemd worden,

want uit de man

is zij genomen.

Wat staat er in het begin: God schiep. God creëerde en naar we later uit de bijbel leren schiep hij een hele hemelse hiërarchie:

Aartsengelen

Engelen

Tronen

Cherubijnen

Seraphim

Zie bijvoorbeeld:

Aartsengelen: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

(1 Thessalonicenzen 4, 16)

Engelen,Tronen, heerschappijen, vorstendommen, machten: Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.( Rom. 8, 38-39)

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. (Kolossenzen1, 16)

Cherubs: Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard (Genesis 3,24)

En toen zei God laten Wij mensen maken naar Ons beeld en onze Gelijkenis.

De mens werd dus geschapen met alles in zich van de hiërarchie boven hem! Met alle kennis van boven in hem.

Ik ben geen bijbelkenner en geen vertaler maar ik kan mijn best doen om te lezen. Er zijn er die beweren eerst is er enkelvoud en dan is er meervoud maar dat is koninklijk meervoud. Ik denk dat de mens in eerste instantie geschapen werd met de stempel in zich van alles wat boven hem was. En toen kwam er weer een scheppingsverhaal in Genesis 2 dat afwijkt. Waarom? En waarom was er eerst sprake van God en toen opeens van de Heere God ? En waarom was er toen opeens een verbod en waarom werd toen de man uit het stof van de aarde gemaakt en de vrouw uit de man?

Kan het zo zijn dat de Heere God Jahwe is en die ik al steeds bestempel als lucifer?

We weten dat lucifer met 1/3 van de hemelse leger schare in opstand kwam tegen God en vond dat hij de schepping beter kon doen.

God schiep uit vreugde en om te delen en om een relatie aan te kunnen gaan. God schept nog steeds uit vreugde en dat zien we in de schoonheid van de schepping: in de natuur om ons heen. Jahwe schept niet uit vreugde maar uit hoogmoed en hij wil de mens als onderdaan en verbergt kennis voor de mens. Als de mens toch op zijn verleidingen ingaat, heeft hij de mens onder controle door de dreiging van de tweede dood. Hij heeft dan zijn ziel. Lucifer wil alleen maar zielen oogsten.

De mens die Jahwe maakte was een aardse mens (van stof van de aarde) de mens die God had gemaakt, was een hemelse mens. En lucifer maakte ook nog eens een vrouw uit de man. Zien we hier terug wat we in veel verhoudingen (ook gepredikt in bepaalde religies) terug zien van man-vrouw. Zien we hier in dit scheppingsverhaal de kiem van de satanische wereld waarin alles omgedraaid wordt, waarin kennis onthouden wordt? Waarin de vrouw vaak alleen maar telt als baarmoeder of als lustobject?

Zien we hier het verhaal van een hemelse schepping naast een luciferiaanse schepping?

Hier zien we denk ik het begin van de jaloerse god die in het hele oude testament eist en gebied en vanaf hier zien we dat het Bijbelverhaal veel bloedvergieten vertoont. Christenen kunnen veel zeggen over de slechte teksten van de koran of de babylonische Talmoed maar ze moeten dan ook de slechte teksten in het oude testament onder ogen zien.

De jaloerse god is niet onze schepper. Ik heb daarover al vaker geschreven, Jahwe is niet God maar lucifer en door corruptie zijn de verhalen van de ware God en lucifer / jahwe in elkaar verweven. Het is opmerkelijk dat het in de boeken exodus en leviticus zoveel gaat over offeren en seksualiteit en oorlog en bloedvergieten. Beloofd land? Veroverd land. Er woonden daar mensen. Ik heb er in het verleden al over geschreven: in de bijbel gaat het over toen en nu en de toekomst. Je kijkt a.h.w. in een spiegel naar het nu. Met veel overeenkomsten. De mensen zijn verdwaald in een satanische wereld en de enige die jou eruit kan redden is Jezus die de Christus was. Ik denk dat veel zionistische / evangelische Christenen dit niet kunnen lezen. Maar zij zijn ernstig misleid. Misleid met religieuze verhalen die alleen maar politiek zijn en misleidend als zijnde verkeerde religieuze aansporingen. Het zal pijn doen als je alles in zet op Israël als de politieke entiteit als dan blijkt dat je naar politiek theater kijkt. Het is nog ernstig drama ook. Met hoofdrolspelers die niet het goede met de mens voor hebben.

Maar het overkoepelende drama is om te zien hoe satanisch onze wereld is.

Lucifer en zijn legermachten strijden om de zielen en hebben hun poppen op aarde die ze verleiden met tijdelijke macht en roem maar uiteindelijk rest de hel als ze zich niet laten redden.

En we lopen allemaal gevaar want we hebben allemaal een donkere kant in ons die gevoelig is voor verleiding, verslaving enz.

De puppets die gevallen zijn, is van alles beloofd maar als straks het doek valt, doen ze nergens aan mee. Ze worden nu al veracht, hun politieke partij wordt veracht. Ze waren pionnen voor de meesters op aarde en na hun arbeid wacht geen beloning maar verachting. Ze zijn na hun verraad onbeduidend en overbodig. Ook al heten ze nu Merkel of Biden of wat dan ook en ook al kijken er nu mensen naar ze op, ze zijn niets voor de masters die nu misschien ongekende macht hebben maar die later geoordeeld worden.

Lucifer wilde scheppen mooier en beter dan God. We zien een wereld eindigend in chaos waarin we nu leven met veel leed en ongekende schandaligheid. De satanisten zijn er nog iedere dag mee bezig. Maar ze scheppen alleen maar lelijkheid en verdorvenheid.

Vanaf het begin van de bijbel gaat het daarover: chaos, bloedvergieten, verdorven seksualiteit, je mag, je moet enz. En er waren steeds profeten die hierover hun beklag deden en de mens naar de Ware God verwezen. En uiteindelijk profeteerden over de komst van Jezus die bereid was de mens te redden uit de klauwen van lucifer. In het hele oude testament is er de profetie over de komst van Jezus. Dit is niet een allegorie maar diepe werkelijkheid. Het nieuwe testament was een nieuw begin van God met de mens en het oude testament werd daarmee overbodig. Dat was de belofte en het beloofde land is het Koninkrijk van God.

Het is een verdicht verhaal dat ons leert dat de schepping van jahwe / lucifer steeds weer gedoemd was te mislukken. Lucifer is de satan (betekent tegenstander) en komt in diverse vormen op arde terug. Soms is het baäl, dan weer nimrod of tamuz. En met de hele rij van goden kwam de ene beschaving na de andere. En die ene na de andere beschaving ging ten onder en nu is de laatste ondergang ingezet. Dat was de overeenkomst. Satan kreeg een kans, alle verloren schapen krijgen een kans want Jezus als goede herder zorgt voor de verdwaalden. Dat is het verhaal van Pasen: satan die altijd offers eist en nooit genoeg kan krijgen, heeft het ultieme offer gekregen: Jezus, die de Christus was aan het kruis. Na de opstand uit de dood, wist satan dat zijn spel binnenkort uit zou zijn. We vieren met Pasen onze verlossing. Dat is het mooiste Christelijke feest. Ook al denken de meeste mensen dat dat kerstmis is. Dat is het feest van de geboorte maar Pasen is het feest van verlossing en het ultieme verbond van God met de mens.

Daarom was het een onvergeeflijke fout van Merkel om dit jaar voor de tweede keer Duitsland volledig op slot te doen met Pasen voor de zgn. nodige lockdown, voor de zgn. ernstige corona situatie.

Daarom komen er nu Christenen in opstand die graag naar de kerk gaan en daarom gaan er kerken open.

Als je weerstand biedt aan de satan zal hij uiteindelijk van je wegvluchten:

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Jakobus 4:7

Uw woord is een stralend licht,

dat mij de weg door het leven wijst.

Psalmen 119:105

Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.

1 Johannes 4:4