20210314 Over een taboe

In de westerse samenleving hangt persoonlijk succes af van medeplichtigheid aan een duivelse “joodse” vrijmetselaarssamenzwering en de bereidheid om de medeburgers te verraden. (NB. Ik zet joods tussen haakjes omdat het een verzamelnaam is voor khazaren, khazarenmaffia, sabateeërs, voor hen die zich joden noemen en het niet zijn)

We horen veel over joden, maar we horen zelden dat vrijmetselaars worden genoemd. Waarom is dat? Ze zijn het geheime instrument van de Rothschild-macht.

Er zijn diverse schrijvers die de macht van vrijmetselaars hebben blootgelegd.

Zo was er in de V.S. de schrijver James Wardner die door Henry Makow wordt besproken. (boek: Unholy Alliances uit 1996)

Hij vindt het veelbetekenend dat de maçonnieke macht stil wordt gehouden terwijl de Joodse macht wordt rondgebazuind. Hij noemt feiten over hun controle over het Congres en de rechterlijke macht in het recente verleden. Je kunt er zeker van zijn dat het alleen maar erger is geworden.

Hij somt op hoeveel Congresleden vrijmetselaars zijn. En ook legt hij bloot hoeveel presidenten vrijmetselaar waren. Als je niet “meedoet”, niet levert, wordt dat je dood. Alle vrijmetselaarspresidenten hebben de taak om het communisme te bevorderen , d.w.z. de wereldheerschappij van de joodse bankier, van het satanisme.

Ook veel leden van de federale rechterlijke macht zijn vrijmetselaars. Evenals een meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, van de gouverneurs van de Verenigde Staten, van de leden van de Senaat. Vijf opperrechters van de Verenigde Staten waren vrijmetselaars en twee waren grootmeesters.

Dit is niets nieuws aangezien Thaddeus Stevens, Pennsylvania’s afgevaardigde bij de Anti Masonic Convention van 1830 opmerkte dat “hoewel slechts honderdduizend van deze mensen van de Verenigde Staten vrijmetselaars zijn, toch bijna alle functies van hoge winst en hoge eer vervuld zijn met heren van die instelling”.

Ook ministers zijn vaak vrijmetselaars.

De Eerste Wereldoorlog was bedacht om een maçonnieke superstaat te creëren in de vorm van de Volkenbond. Het Verdrag van Versailles leidde opzettelijk tot revolutionaire onrust in Duitsland, de burgeroorlog in Spanje en uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog. “Het is een beangstigende gedachte dat een occulte organisatie … de koers van de Europese politiek kan sturen, zonder dat iemand daarvan op de hoogte is.

In 1834 concludeerde een rapport aan de wetgevende macht van Massachusetts dat de vrijmetselarij “een afzonderlijke onafhankelijke regering was binnen onze eigen regering, en buiten de controle van de wetten van het land door middel van zijn geheimhouding en de eden en voorschriften waaraan de onderdanen zijn gebonden te gehoorzamen.”

de schrijver concludeert dat de tentakels van de vrijmetselaarsloge de samenleving doordringen. Er zijn minstens 160 verschillende organisaties die van hun leden eisen dat ze vrijmetselaars zijn, inclusief hogere rangen van het Amerikaanse leger.

Het is duidelijk dat vrijmetselarij (kabbalisme, satanisme) de geheime religie van het Westen is. Dit is het echte feest en wij zijn niet uitgenodigd. We moeten het doen met een ersatz-versie van democratie, vrijheid en cultuur. Geen wonder dat verkeerde mannen het land besturen; geen wonder dat mensen zo kunstmatig en vals zijn en geen wonder dat er constant schandalen zijn en dat er corruptie en oorlog is. Het is duidelijk dat het hele heidense establishment medeplichtig is aan de ondermijning van de mensheid. Antisemitisme is een afleiding. Hoeveel van de internet-antisemieten noemen ooit vrijmetselarij? Natuurlijk is de Joodse leiding ook schuldig. Bijna al het leiderschap is dat. Hoeveel gemakkelijker voor vrijmetselaars om de schuld af te wentelen op gewone joden die net zo onwetend zijn als gewone heidenen.

Vrijmetselaars hebben een samenleving en cultuur gecreëerd waar werelds ‘succes’ het toppunt van prestatie is. Dit is wat de vrijmetselaar aanspreekt. Hij heeft zijn ziel ervoor verkocht. Hij sloot zich daarvoor aan bij de Broederschap. Terwijl Christus satans verzoeking voor de wereld verwierp, accepteerde de vrijmetselaar de prijs: zijn ziel. De vrijmetselaar creëert nu een cultuur om zijn fout te rechtvaardigen, zodat we allemaal kunnen worden misleid. In deze cultuur willen ze onze moraliteit verlagen, onze eigenheid vernietigen, miljoenen indringers importeren op diverse continenten, vrouwen in lustobjecten veranderen, zelfdestructieve levensstijlen voorstellen als normaal. Zie de maçonnieke illuminati, met al hun kwaadaardige symboliek hierachter.

Iedereen is ongelukkig. Vrouwen zijn vernietigd door de dubbele aanval van het feminisme en de pornocultuur; twee uitersten die haar van zowel zachtheid als onschuld hebben beroofd. Mannen voelen zich verloren en zijn zelfvernietigend, onzeker en boos geworden. Hierachter schuilt het lachende macabere gezicht van het clown-leven van de vrijmetselaar. Ze hebben alles vernietigd! Onschuld, moraal, waarheid, liefde, familie; ze hebben geprobeerd ons te degraderen tot lelijke monsters, de schoonheid in de menselijke ziel te vernietigen. En terwijl de mensheid wegkwijnt onder deze onderdrukking, wordt ons door onze meesters verteld dat we niets anders zijn dan dieren. We zijn wezens die zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. In ons allemaal, diep van binnen is er liefde en dat is waar het om gaat. De vrijmetselaar wil dat mensen nooit tot dit besef komen: dat we wezens zijn die gemaakt zijn voor liefde en om lief te hebben en dat we oneindig veel meer waard zijn dan wat zij beweren dat we zijn.

Er zijn er die beweren dat vrijmetselarij ontstond ten tijde van Salomon en de bouw van de tempel.

Anderen beweren dat de vrijmetselarij begon in het jaar 43 aan het hof van koning Herodes Agrippa als ‘The Mysterious Force’ met Herodes en zijn uitgekozen medewerkers die de oorspronkelijke vereniging vormden: Herodes, Hiram Abiud, Moab Levy, Johanan, Atipas, Jacob Abdon, Solomon Aberon, Adoniram en Ashad Abia. Het enige doel was om de groeiende cultus van Jezus Christus volledig te vernietigen, waarvan de farizeeën (voorlopers van de huidige rabbijnen) zich terecht hadden gerealiseerd en verklaarden dat Christus hen en hun natie zou verdringen en de Israëlieten uit hun macht zou bevrijden, als ze hem niet hadden gedood. (Feiten uit het boek “The Origin of Masonry” vertaald door Awad Koury, een van de afstammelingen van de ultrageheime The Mysterious Force, wiens familie zich bekeerde tot het christendom en zo een geweten ontwikkelde om het complot en het Nieuwe Testament te onthullen.)

In Europa is het niet anders als in de V.S.:

“ De vrijmetselaars streven ernaar de Europese natiestaten te overwinnen als een podium op weg naar een wereldrepubliek, de wereldeenheidsstaat. ( P. Paolo M.Siano)

Het idee van een wereldrepubliek werd tussen de 17e en 18e eeuw opgesteld door een genootschap van geleerden en wetenschappers , dat wil zeggen, door een cultureel netwerk van schrijvers, edelen, uitgevers en geleerden, die werd gepromoot door hugenotenkringen, door protestantse (maar niet alleen) financiële sectoren in Genève, Amsterdam en Londen, en vanaf 1717 door de vrijmetselaarsloge. In 1868 werd de eerste editie van de krant Les Etats-Unis d’Euro-pe gedrukt (De Verenigde Staten van Europa), een orgaan van de Internationale Liga voor Vrede en Vrijheid , gevestigd in Bern (Zwitserland), en kantoren in Frankrijk, België, Italië, Duitsland en Engeland. In de eerste editie van 5 januari 1868 wordt aangekondigd dat de vrijmetselaar Giuseppe Garibaldi erevoorzitter is.

In 1889 beschuldigden Oostenrijkse katholieken tijdens de bijeenkomst van de Katholieke Dag in Wenen de vrijmetselaars van de vernietiging van het katholieke Oostenrijk.

Van 31 augustus tot 2 september 1900 wordt in Parijs een internationaal congres van vrijmetselaars georganiseerd onder auspiciën van het Grote Oosten van Frankrijk ( GOdF). De grootmeester van de Zwitserse Grand Lodge Alpina , Edouard Quartier-la-Tente (1855 – 1925), sprak de hoop uit voor een coalitie van alle wereldwijde Masonic bevoegdheden. En hij sprak over de maçonnieke idealen en voor het realiseren van Wereld-Republiek.

In 1902, ongeveer zestien jaar voor de val van het Habsburgse rijk, publiceerde de Rivista della Massoneria Italiana van het Grand Orient van Italië het artikel van de Italiaanse vrijmetselaar Emilio Bossi (1870 – 1920 ), die vanuit Lugano (Zwitserland) het volgende schreef:

“Het is de vrijmetselarij die de internationale arbitrage mogelijk moet maken ter voorbereiding op de toekomstige federatie van de Verenigde Staten van Europa, die de opmaat is naar de Verenigde Staten in de wereld.”

Van 3 tot 5 juli 1909 vond in Baden-Baden een bijeenkomst van Franse en Duitse vrijmetselaars plaats. De hoge hoogwaardigheidsbekleders van de Grand Orient van Frankrijk, Charles Bernardin, brachten een toast uit op de Verenigde Staten van Europa.

In 1918 wordt de Grand Lodge of Vienna opgericht. In 1922 werd Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972) ingewijd in de Vienna Lodge Humanitas, daarna werd hij ingewijd in het “Mozart Chapter” van de 18e graad – Ridder van het Rozenkruis van de oude en geaccepteerde Schotse ritus. Kalergi heeft de Pan Europa Bewegung opgericht die vanaf het begin wordt ondersteund door de Grand Lodge of Vienna.

In het boek Practical Idealism. Adel – T echnik – Pacifismus (Pan-Europa Verlag, Wenen-Leipzig 1925) stelt de vrijmetselaars Kalergi de Europese geest als gelijkwaardig aan Lucifer-Prometheus, de drager van het licht: “In de joodse mythologie komt de Europese geest overeen met Lucifer, in het Grieks met Prometheus, de lichtbrenger die de goddelijke vonk naar de aarde brengt, de vader van strijd, technologie, verlichting en vooruitgang.

Vrijmetselarij verdedigt secularisme, vandaar de scheiding van kerk en staat, omdat alleen secularisme de absolute vrijheid van geweten en religie verdedigt. (dat wil zeggen het uitsluiten van enige invloed van de katholieke kerk in de samenleving)

In Brussel kwamen op 15 oktober 2010 en 30 november 2011 de delegaties van verschillende Europese Vrijmetselarijen (waaronder het Grote Oosten van Italië en de Verenigde Grootloges van Duitsland) bijeen met hun respectieve Grootmeesters en vertegenwoordigers van liberale en humanistische verenigingen met de hoofden van de Europese Unie (met de voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad). Ze moesten het eens worden over een gemeenschappelijk plan om ‘democratische’ en ‘libertaire’ idealen te bevorderen.

Op 2 maart 2012 bezocht de toenmalige vicevoorzitter van het Europees Parlement het hoofdkwartier van de Grand Orient van Italië en bekrachtigde hij het engagement van de vrijmetselaars voor secularisme.

In april 2011 keurde de centrumrechtse meerderheid in het Hongaarse parlement (262 stemmen voor en 44 tegen) een grondwet goed die begin 2012 in werking trad en op God is gebaseerd, sprekend over christelijke wortels en het traditionele gezin. Dit is de echte reden waarom Hongarije steeds weer wordt aangevallen.

De Hongaarse grondwet beperkt ook de bevoegdheden van de banken, verdedigt het recht op leven van de ongeborenen en erkent het “recht” op abortus of homoseksuele relaties niet. De Europese Unie (EU) reageerde onder meer door de absolute onafhankelijkheid van de banken (ECB en IMF) te verdedigen en te dreigen met economische sancties. De Britse BBC bekritiseerde ook het conservatieve “wegdrijven” van Orbán.

Wereldwijd is de mensheid inderdaad het slachtoffer van een oude satanische samenzwering die geworteld is in de kabbala en de babylonische talmoed. De kabbalisten hebben de vrijmetselarij gebruikt om het christendom aan te vallen via allerlei afgescheiden protestanten sekten. (die zij creëerden (lutheranisme, presbyteriaans enz.) en hun opvolgers zoals de evangelische bewegingen, Jehova’s Getuigen, Mormonen en Zevende-dags Adventisten. Veel kwam via de V.S. naar Europa, Nederland overwaaien.

Billy Graham, Pat Robertson, Rick Warren, Oral Roberts, Jerry Falwell en Robert Schuller waren allemaal hooggeplaatste vrijmetselaars, net als hun huidige opvolgers.

We weten dat de katholieke kerk is ondermijnd, maar we moeten eraan worden herinnerd dat hetzelfde geldt voor protestanten, en vooral voor evangelicalen.

Het lijkt erop dat vrijmetselaars (d.w.z. het Rothschild-bankkartel) ze allemaal hebben gekocht. De meeste sociale instellingen zijn gekocht. Dit is de reden voor de gedemoraliseerde toestand van de samenleving. We zijn slechts toeschouwers van machtsstrijd, echt of geënsceneerd, binnen dit satanische geheime genootschap.

Hoe kunnen alle bedieningen / denominaties en de kerk vals zijn?

We moeten weten dat het goed opgeleide professionele oplichters zijn. Mannen en vrouwen. Het zijn acteurs, hypocrieten, die christenen en nietsvermoedende mensen bedriegen en dat doen voor het leven. Ze verdienen een ongelooflijke hoeveelheid geld door van die mensen aan te nemen en ervan te leven, bewerend dat “De Heer mij gezegend heeft!” En ze zijn buitengewoon goed “georganiseerd”, gedragen zich eensgezind en maken deel uit van het wereldwijde illuminati-maçonnieke systeem, dat de hele wereld beheerst.

Ze zijn allemaal vals en gebaseerd op de kabbala, daar bestaat geen twijfel over. Maar je hebt je misschien afgevraagd: hoe zit het dan met de andere bedieningen? Hoe zit het met degenen die belijden christenen, protestants, evangelisch, pinkster, baptist, methodist, enz. te zijn? Zijn ze ook allemaal onwaar?

De waarheid is dat dezelfde vijand die de Messiaans-Joodse en Hebreeuwse wortelbewegingen heeft geschapen, de valse kerk heeft geschapen die bijna 2000 jaar teruggaat.

We moeten onder ogen zien dat bijna alle bedieningen die zeer zichtbaar en goed gefinancierd zijn, die mensen graag in “bewegingen” en “waanzin” willen betrekken en die zionistisch zijn, onwaar zijn. En dat omvat vrijwel alle bedieningen die we horen en zien. Ik ben christen en hoor nergens bij omdat ik nergens bij kan en wil horen.

Hun lesmateriaal heeft alle uiterlijke kenmerken van de agenda van de zionisten en sommige afbeeldingen zijn erg duur en verfijnd om voor een onafhankelijke bediening te kunnen doorgaan. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat ze worden geleverd door degenen die ze hebben ingehuurd; ze moeten hun trouw aan hun baas tonen met kabbalistische symbolen en tekens. De operatie is enorm en de bedriegers komen in alle vormen voor.

In de late jaren 1700 tot begin 1900 begonnen de illuminati op meer georganiseerde manieren protestantse denominaties te vormen. De bekendste is dat de pinksterbeweging. De Baptistendenominatie kan worden teruggevoerd tot het begin van de 17e eeuw in Amsterdam.

Het is een duidelijk patroon dat ze creëren en ze gebruiken “opwekking” en “ontwaken” om mensen in hun plan te trekken en hun valse doctrines te legitimeren. Of het nu een vorm van de pinksterbeweging is of baptisten, of de messiaans-joodse Beweging, achter al deze “Bewegingen” zit de kabbalistische illuminati.

Dus natuurlijk werden alle bijbelcolleges en seminaries die met denominaties geassocieerd zijn ook opgericht door vrijmetselaars.

Toen eind 18e eeuw de Rothschild-familie werd opgericht als de eerste familie en het front van de iIlluminati, begonnen ze alles financieel in Europa over te nemen. Tegelijkertijd waren ze duidelijk en opzettelijk van plan om het christendom volledig over te nemen door middel van de vrijmetselarij, en het volledig onder hun macht te hebben. En ze deden het natuurlijk door middel van misleiding en infiltratie.

De jaren 1800 waren de tijd dat ze zoveel gewonnen hadden en alles tot in detail hadden gepland. Tegen die tijd werden waarschijnlijk bijna alle aan het christendom gerelateerde zaken gecontroleerd door de illuminati. De term zionisme werd bedacht door Theodor Herzel en werd eind 1800 vastgesteld als het NWO-doel, en de Scofield (bedrog) bijbel werd tegen die tijd reeds gepubliceerd met leerstellingen van zionistische en dispensationalistische Pre-Tribulation.

In en rond de jaren twintig waren ze druk bezig met het vestigen van de veelvoudige denominaties door middel van de vrijmetselarij.

Alle zelfbenoemde “bedieningen”, klein of groot, komen alleen onder de aandacht met hun goedkeuring met hun geld. Als je geen deel van hen bent heb je geen platform is er geen tv of radio voor jou en zijn er geen publicaties. Zij financieren of niet.

Als je predikt of leert wat ze niet goedkeuren, of als je twijfelt aan wat ze doen, word je lastiggevallen, aangevallen en gepest totdat je stopt en verdwijnt of anders.

Zij promoten wat zij willen dus bij alles wat je ziet moet je argwanend zijn en op tekens letten die zij achterlaten. Zij bezitten de mediakanalen dus wat je daar ziet, is al meteen verdacht. Het is zoals het is.

Alleen de kleine blogs en persoonlijke websites zijn mogelijkheden voor het vertellen van de waarheid door de stem van enkele trouwe dienaren die geroepen zijn om de waarheid te vertellen. Natuurlijk zijn er velen die worden gecontroleerd, maar doen alsof ze onschuldige dienaren zijn die publiceren op onbeduidend ogende blogs dus we moeten alert zijn en uitkijken voor de symboliek en andere tekenen. Ze laten altijd wel ergens hun handtekening achter.

Dit is overdonderend misschien maar de boodschap is buitengewoon belangrijk: er is veel onwaarheid en valsheid.

Ze zijn niet bijbels en dienen het bedrog maar tegelijkertijd staat God dit nu toe juist om ons op proef te stellen.

We moeten Hem vinden en trouw zijn aan de waarheid in deze valse kerkomgeving.

We moeten de stem van de Heilige Geest horen en uit “Babylon” komen

2 Korinthe 6, 4-7:

Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,

5in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten,

6in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde,

7in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde;

Openbaringen 18, 4:

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

2 Thessalonicenzen 2

De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen (HSV)

De openbaring van de mens der wetteloosheid

1En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

2dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

4de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

5Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?

6En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

7Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

8En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

9hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

10en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

11En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,

12opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Opwekking tot standvastigheid

13Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

14Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen.

15Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief.

16En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade,

17moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.

Jezus vertelde ons echter ook dat er altijd een getrouw overblijfsel aanwezig zou zijn en dat de poorten van de hel niet zouden zegevieren over de ware kerk van gelovigen (Mt 16).

Miljoenen en miljoenen gelovigen en voorgangers in kleine kerken houden het ware geloof vast, maar ze blijven onopgemerkt omdat ze niet op tv verschijnen. Ze leven eenvoudig elke dag het eenvoudige evangelie na.

De sleutel om trouw te blijven? Blijf in Gods Woord:

Jezus zei: “Indien u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8, 31-32).

Het is interessant om op te merken dat de ware overgebleven kerk in het boek Openbaring de Kerk van Philadelphia wordt genoemd, en er is een interessante belofte dat de globalistische luciferianen er uiteindelijk voor vernederd zullen worden, ook al is de kerk klein en heeft deze kerk “weinig kracht”. Wil je de illuminati verslaan? Word lid van de ware kerk: Openbaringen 3, 8:

Openbaringen 3, 6-13:

Zesde brief: aan Filadelfia

7En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:

8Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.

9Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.

10Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

11Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.

12Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

13Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

De echte zoekers zijn zij die ze uit de georganiseerde religie zullen gaan als ze wakker worden en beseffen dat niet alles goed is in “Zion”.

Lukas 18, 8: Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Een van denominaties die ik heb gevonden is Liberty Fellowship in de V.S. met pastor Chuck Baldwin die veel preken deelt op internet.

Ook de teksten van Texe Marrs vertrouw ik volkomen evenals de teksten van Henry Makow maar ik heb in mijn zoektocht zeker valse getuigenissen bezocht en tot mij genomen. In het Nederlands taalgebied weet ik het gewoon niet goed wat goed is en wat ik kan vertrouwen. Een probleem is dat goed en kwaad vaak vermengd worden. Ik heb geschreven over dingen waarover ik nu anders denk maar voor de lezer is zo de zoektocht wel zichtbaar. De bijbel herlezen leert veel en dan heb je niet veel tussenkomst nodig. Het is de onzekerheid die bevestiging zoekt, wat niet nodig zou moeten zijn.

Bronnen: diverse artikelen bij H.Makow. Zie zijn grote archief hierover

Texe Marrs die hier een archief over heeft.